Sunteți pe pagina 1din 1

ROMÂNIA JUDEŢUL PRAHOVA COMUNA ALUNIŞ CONSILIUL LOCAL

ROMÂNIA JUDEŢUL PRAHOVA COMUNA ALUNIŞ CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E privind

H O T Ă R Â R E

privind actualizarea devizului general al obiectivului de investiţii Înfiinţaţare distribuţie alimentare cu apă în comuna Aluniş-Etapa I-sat Ostrovu

Consiliul Local al comunei Aluniş, întrunit în şedinţă extraordinară

Având în vedere:

- Expunerea de motive a Primarului comunei Aluniş nr.852 din 10.02.2015 ;

- Raportul de specialitate întocmit de compartimentul achiziţii publice, urmărire contracte şi

investiţii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Aluniş nr. 851 din 10.02.2015 ;

- Raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea

domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ din cadrul Consiliului Local Aluniş;

- Raportul comisiei învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială,activităţi sportive şi agremet din cadrul Consiliului Local Aluniş ;

- Raportul comisiei privind administraţia publică locală, juridic, apărarea ordinii şi liniştii publice şi a drepturilor cetăţeneşti din cadrul Consiliului Local Aluniş ;

- Prevederile art. 44, alin. (4) din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- Prevederile art. 5, lit. d) din Anexa 4 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 pentru aprobarea

conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu completările şi modificările ulterioare. În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), litera b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

de investiţiiÎnfiinţare

distribuţie alimentare cu apă în comuna Aluniş-Etapa I-sat Ostrovu”, conform anexei care face parte

integrantă din prezenta hotărâre .

Art.1.-

Se

aprobă

actualizarea

Devizului

general

al

obiectivului

Art.2. Secretarul comunei Aluniş va

comunica prezenta hotărâre:

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Prahova;

- Primarului comunei Aluniş;

- Biroului financiar-contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;

- Compartimentului achiziţii publice, urmărire contracte şi investiţii;

- Altor autorităţi şi instituţii interesate;

- Cetăţenilor comunei Aluniş prin afişare la sediul Primăriei Aluniş şi pe site-ul oficial al comunei.

Adoptată astăzi, 20 februarie 2015, în comuna Aluniş, judeţul Prahova

PREŞEDINTE, Consilier local Constantin- Daniel Brujban

Nr. 8

CONTRASEMNEAZĂ Secretarul comunei Aluniş Marilena Constantinoiu