Sunteți pe pagina 1din 82

LEGE nr.

272 din 21 iunie 2004 (*actualizat*)(**republicat**)


privindprotec iaipromovareadrepturilorcopilului*)
EMITENT:
PARLAMENTUL
PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 5 martie 2014
Data intrarii in vigoare : 5 martie 2014

Forma actualizata valabila la data de : 21 mai 2015


Prezenta forma actualizata este valabila de la 1 ianuarie 2015 pana la data selectata
---------------*) Forma actualizat a acestui act normativ pn la data de 21 mai 2015 este
realizat de c tre Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul
Electronic" S.A. Piatra-Neam prin includerea tuturor modific rilor i complet rilor
aduse dec tre: ORDONAN ADEURGEN nr.65din15octombrie2014; LEGEA nr. 131 din 8
octombrie 2014.
Con inutul acestui act apar ine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul
Electronic S.A. Piatra-Neam inuesteundocumentcucaracteroficial,fiinddestinat
pentru informarea utilizatorilor.
-----------**) Republicat n temeiul art. V din Legea nr. 257/2013 pentru modificarea i
completarea Legii nr. 272/2004 privind protec ia i promovarea drepturilor copilului,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 607 din 30 septembrie 2013,
dndu-setexteloronou numerotare.
Legea nr. 272/2004 privind protec ia i promovarea drepturilor copilului a fost
publicat nMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.557din23iunie2004iamai
fost modificat prin Legea nr. 71/2011 pentru punerea n aplicare a Legii nr. 287/2009
privind Codul civil, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 409 din
10 iunie 2011, rectificat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 489 din 8
iulie2011,cumodific rileicomplet rileulterioare,prin Legea nr. 197/2012 privind
asigurareacalit iindomeniulserviciilorsociale,publicat nMonitorul Oficialal
Romniei, Partea I, nr. 754 din 9 noiembrie 2012, cu modific rile ulterioare, i prin
Legea nr. 187/2012 pentru punerea n aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012,
rectificat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 117 din 1 martie 2013, cu
modific rileulterioare.
CAP. I
Dispozi iigeneraleidefini ii
ART. 1
(1) Prezenta lege reglementeaz cadrul legal privind respectarea, promovarea i
garantarea drepturilor copilului.
(2) Autorit ile publice, organismele private autorizate, precum i persoanele
fizice i persoanele juridice responsabile de protec ia copilului sunt obligate s
respecte, s promoveze i s garanteze drepturile copilului stabilite prin Constitu ie
i lege, n concordan cu prevederile Conven iei Organiza iei Na iunilor Unite cu
privire la drepturile copilului, ratificat prin Legea nr. 18/1990, republicat , cu
modific rile ulterioare, i ale celorlalte acte interna ionale n materie la care
Romnia este parte.
ART. 2
(1) Prezenta lege, orice alte reglement ri adoptate n domeniul respect rii i
promov rii drepturilor copilului, precum i orice act juridic emis sau, dup caz,
ncheiat n acest domeniu se subordoneaz cu prioritate principiului interesului
superior al copilului.

(2) Interesul superior al copilului se circumscrie dreptului copilului la o


dezvoltarefizic imoral normal ,laechilibrusocioafectivilavia adefamilie.
(3)Principiulinteresuluisuperioralcopiluluiesteimpusinclusivnleg tur cu
drepturile i obliga iile ce revin p rin ilor copilului, altor reprezentan i legali ai
s i,precumioric rorpersoanec roraacestale-a fost plasat n mod legal.
(4)Principiulinteresuluisuperioralcopiluluivaprevalantoatedemersurilei
deciziile care privesc copiii, ntreprinse de autorit ile publice i de organismele
privateautorizate,precumincauzelesolu ionatedeinstan elejudec toreti.
(5) Persoanele prev zute la alin. (4) sunt obligate s implice familia n toate
deciziile, ac iunile i m surile privitoare la copil i s sprijine ngrijirea,
cretereaiformarea,dezvoltareaieducareaacestuiancadrulfamiliei.
(6) n determinarea interesului superior al copilului se au n vedere cel pu in
urm toarele:
a) nevoile de dezvoltarefizic ,psihologic ,deeduca ieis n tate,desecuritate
istabilitateiapartenen laofamilie;
b)opiniacopilului,nfunc iedevrstaigraduldematuritate;
c) istoricul copilului, avnd n vedere, n mod special, situa iile de abuz,
neglijare, exploatare sau orice alt form de violen asupra copilului, precum i
poten ialelesitua iiderisccarepotinterveninviitor;
d)capacitateap rin ilorsauapersoanelorcareurmeaz s seocupedecretereai
ngrijirea copiluluidear spundenevoilorconcretealeacestuia;
e) men inerea rela iilor personale cu persoanele fa de care copilul a dezvoltat
rela iideataament.
ART. 3
Dedispozi iileprezenteilegibeneficiaz :
a)copiiicet eniromniafla i pe teritoriul Romniei;
b)copiiicet eniromniafla instr in tate;
c)copiiif r cet enieafla ipeteritoriulRomniei;
d) copiii care solicit sau beneficiaz de o form de protec ie n condi iile
reglement rilorlegaleprivindstatutuliregimulrefugia ilornRomnia;
e) copiii cet eni str ini afla i pe teritoriul Romniei, n situa ii de urgen
constatate, n condi iile prezentei legi, de c tre autorit ile publice romne
competente.
ART. 4
n sensul prezentei legi, termenii i expresiile de mai jos au urm toarele
semnifica ii:
a) copil - persoana care nu a mplinit vrsta de 18 ani i nici nu a dobndit
capacitateadeplin deexerci iu,potrivitlegii;
b) familie - p rin iiicopiiiacestora;
c) familie extins - rudelecopilului,pn lagradulIVinclusiv;
d) familie substitutiv - persoanele, altele dect cele care apar in familiei
extinse, inclusiv afinii pn la gradul IV i asisten ii maternali care asigur
cretereaingrijireacopilului,n condi iilelegii;
e) plan individualizat de protec ie - documentul prin care se realizeaz
planificareaserviciilor,presta iiloriam surilordeprotec iespecial acopilului,
pe baza evalu rii psihosociale a acestuia i a familiei sale, n vederea integr rii
copilului care a fost separat de familia sa ntr-un mediu familial stabil permanent, n
cel mai scurt timp posibil;
f) plan de servicii - documentul prin care se realizeaz planificarea acord rii
serviciiloriapresta iilor,pebazaevalu riipsihosocialeacopiluluiiafamiliei,
n vederea prevenirii abuzului, neglij rii, exploat rii, a oric ror forme de violen
asupracopilului,precumiasepar riicopiluluidefamiliasa;
g) reprezentant legal al copilului - p rintele sau persoana desemnat , potrivit
legii,s exercitedrepturileis ndeplineasc obliga iilep rintetifa decopil.
ART. 5
(1)Copiiiaudreptullaprotec ieiasisten nrealizareaiexercitareadeplin
adrepturilorlor,ncondi iileprezenteilegi.

(2) R spunderea pentru creterea i asigurarea dezvolt rii copilului revine n


primul rnd p rin ilor, acetia avnd obliga ia de a-i exercita drepturile i de a-i
ndepliniobliga iilefa decopil inndseamacuprioritatedeinteresulsuperior al
acestuia.
(3)nsubsidiar,responsabilitatea revinecolectivit iilocaledincarefacparte
copilul i familia sa. Autorit ile administra iei publice locale au obliga ia de a
sprijini p rin ii sau, dup caz, alt reprezentant legal al copilului n realizarea
obliga iilor ce le revin cu privire la copil, dezvoltnd i asigurnd n acest scop
serviciidiversificate,accesibileidecalitate,corespunz toarenevoilorcopilului.
(4) Interven ia statului este complementar ; statul asigur protec ia copilului i
garanteaz respectareatuturordrepturilorsaleprinactivitateaspecific realizat de
institu iilestatuluiideautorit ilepublicecuatribu iinacestdomeniu.
ART. 6
Respectarea i garantarea drepturilor copilului se realizeaz conform urm toarelor
principii:
a)respectareaipromovareacuprioritateainteresuluisuperioralcopilului;
b)egalitateaanselorinediscriminarea;
c) responsabilizarea p rin ilor cu privire la exercitarea drepturilor i
ndeplinireaobliga iilorp rinteti;
d) primordialitatea responsabilit ii p rin ilor cu privire la respectarea i
garantarea drepturilor copilului;
e) descentralizarea serviciilor de protec ie a copilului, interven ia
multisectorial i parteneriatul dintre institu iile publice i organismele private
autorizate;
f)asigurareauneingrijiriindividualizateipersonalizatepentrufiecarecopil;
g)respectareademnit iicopilului;
h)ascultareaopinieicopiluluiiluareanconsiderareaacesteia, inndcontde
vrstaidegraduls udematuritate;
i) asigurarea stabilit ii i continuit ii n ngrijirea, creterea i educarea
copilului, innd cont de originea sa etnic , religioas , cultural i lingvistic , n
cazullu riiuneim suri deprotec ie;
j)celeritatenluareaoric reideciziicuprivirelacopil;
k) asigurarea protec iei mpotriva abuzului, neglij rii, exploat rii i oric rei
formedeviolen asupracopilului;
l) interpretarea fiec rei norme juridice referitoare la drepturile copilului n
corela iecuansamblulreglement rilordinaceast materie.
ART. 7
Drepturile prev zute de prezenta lege sunt garantate tuturor copiilor f r nicio
discriminare,indiferentderas ,culoare,sex,limb ,religie,opinie politic saualt
opinie,dena ionalitate,apartenen etnic sauoriginesocial ,desitua iamaterial ,
degradulitipuluneideficien e,destatutullanateresaudestatutuldobndit,de
dificult iledeformareidezvoltaresaudealtgenalecopilului,alep rin ilorori
alealtorreprezentan ilegalisaudeoricealt distinc ie.
ART. 8
n orice cauz care privete drepturi ale copilului, instan a verific dac
n elegerile dintre p rin i sau ale acestora cu alte persoane respect interesul
superior al copilului.
CAP. II
Drepturile copilului
SEC IUNEA1
Drepturiilibert

icivile

ART. 9
(1)Copilularedreptullastabilireaip strareaidentit

iisale.

(2)Copilulestenregistratimediatdup natereiaredelaaceast dat dreptul


la un nume, dreptul de a dobndi o cet enie i, dac este posibil, de a-i cunoate
p rin iiideafingrijit,crescutieducatdeacetia.
(3)P rin iialegnumeleiprenumelecopilului,ncondi iilelegii.
(4) Copilul are dreptul de a-ip stracet enia,numeleirela iiledefamilie,n
condi iileprev zutedelege,f r nicioingerin .
(5) Dac se constat c un copil este lipsit, n mod ilegal, de elementele
constitutive ale identit ii sale sau de unele dintre acestea, institu iile i
autorit ile publice sunt obligate s ia de urgen toate m surile necesare n vederea
restabiliriiidentit iicopilului.
ART. 10
(1)nscopulrealiz riidreptuluiprev zutlaart.9alin.(1),unit ilesanitare
careaunstructur sec iidenou-n scu ii/saudepediatrieauobliga iadeaangaja
un asistent social sau, dup caz, de a desemna o persoan cu atribu ii de asisten
social .
(2) n vederea stabilirii identit ii copilului p r sit n unit i sanitare sau
g sitoriap rin iloracestuia,organeledepoli ieiserviciilepublicecomunitarede
eviden apersoanelor,competente,auobliga iadeadesemnaunasaumaimultepersoane
responsabile,cares realizeze,cuceleritate,demersurilecele revin, potrivit legii,
pentrunregistrareanateriicopiluluiis transmit dateledeidentificaredirec iei
generale de asisten social i protec ia copilului sau, dup caz, serviciului public
deasisten social .
(3) Persoanele desemnate la alin. (2) au obliga ia efectu rii demersurilor de
stabilireaidentit iip rin ilorcopiilorp r si inunit ilesanitare,nsitua ia
ncareacetiaaufostidentifica iinuauntocmitcertificatuldenatere.
ART. 11
(1) Certificatul medical constatator al naterii, att pentru copilul n scut viu,
ctipentrucopiluln scutmort,sentocmetentermende24deoredelanatere.
(2) R spunderea pentru ndeplinirea obliga iei prev zute la alin. (1) revine
medicului care a asistat sau aconstatatnatereaimediculuiefdesec ie.
(3)Cndnatereaaavutlocnafaraunit ilorsanitare,mediculdefamilieavnd
cabinetul nregistrat n raza teritorial unde a avut loc naterea este obligat ca, la
cerereaoric reipersoane,ntermende24deore,s constatenatereacopilului,dup
care s ntocmeasc i s elibereze certificatul medical constatator al naterii
copilului,chiardac mamanuestenscris pelistacabinetuluis u.
ART. 12
(1) n situa ia n care copilul este p r sit de mam n maternitate, unitatea
medical areobliga ias sesizezetelefonicinscrisdirec iageneral deasisten
social i protec ia copilului i organele de poli ie, n termen de 24 de ore de la
constatareadispari ieimamei.
(2) n termen de 5 zile de la sesizarea prev zut la alin. (1), se ntocmete un
proces-verbal de constatare a p r sirii copilului, semnat de reprezentantul direc iei
generale de asisten social i protec ia copilului, reprezentantul poli iei i al
maternit ii; cnd starea de s n tate a copilului permite externarea, n baza
procesului-verbal, direc ia general de asisten social i protec ia copilului va
stabilim suraplasamentuluinregimdeurgen pentrucopil.
(3) n termen de 30 de zile de la ntocmirea procesului-verbal, poli ia este
obligat s ntreprind verific rilespecificeprivindidentitateamameiis comunice
rezultatul acestor verific ri direc iei generale de asisten social i protec ia
copilului.
(4) n situa ia n care mama este identificat , direc ia general de asisten
social iprotec iacopiluluivaasiguraconsiliereaisprijinireaacesteianvederea
realiz riidemersurilorlegatedentocmireaactuluidenatere.
(5) n situa ia n care, n urma verific rilor efectuate de poli ie, nu este
posibil identificarea mamei, direc ia general de asisten social i protec ia
copilului transmite serviciului public de asisten social n a c rui raz
administrativ-teritorial s-a produs naterea dosarul cuprinznd certificatul medical

constatatoralnaterii,procesul-verbalprev zutlaalin. (2),dispozi iadeplasament


nregimdeurgen ir spunsulpoli ieicurezultatulverific rilor.
(6) n termen de 5 zile de la primirea documenta iei prev zute la alin. (5),
serviciulpublicdeasisten social areobliga iadeaob inedispozi iadestabilire
anumeluiiprenumeluicopilului,nconformitatecuprevederile Legii nr. 119/1996 cu
privire la actele de stare civil , republicat , cu modific rile i complet rile
ulterioare, i de a face declara ia de nregistrare a naterii la serviciul de stare
civil competent.
(7)ntermende24deoredelanregistrareanateriicopilului,serviciulpublic
de asisten social are obliga ia de a transmite direc iei generale de asisten
social iprotec iacopiluluiactuldenregistrareanateriicopilului.
ART. 13
n situa ia copilului p r sit de p rin i n alte unit i sanitare, a c rui natere
nu a fost nregistrat , obliga ia de a realiza demersurile prev zute de lege pentru
nregistrarea naterii copilului revine serviciului public de asisten social n a
c rui raz administrativ-teritorial a fost p r sit acesta, cu respectarea procedurii
prev zutelaart.12.
ART. 14
(1)nsitua iacopiluluig sitnfamiliesauntr-unlocpublic,precumiacelui
p r sit de p rin i n alte unit i sanitare, a c rui natere nu a fost nregistrat ,
obliga ia de a realiza demersurile prev zute de lege pentru nregistrarea naterii
copiluluirevineserviciuluipublicdeasisten social nac ruiraz administrativteritorial afostg sitsaup r sitcopilul.
(2) Expertiza medico-legal necesar pentru nregistrarea naterii copilului este
gratuit .
ART. 15
Metodologia privind realizarea obliga iilor ce revin autorit ilor administra iei
publicelocale,institu iiloriprofesionitilorimplica inprevenireaiinterven ia
n cazurile de copii afla i n situa ie de risc sau p r si i n unit i
sanitare/sec ii/compartimente
de
specialitate
obstetric -ginecologie
i
neonatologie/alte unit i sanitare care ofer servicii medicale pentru copii se aprob
prin hot rre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Protec iei
Sociale i Persoanelor Vrstnice, n colaborare cu Ministerul Dezvolt rii Regionale i
Administra ieiPubliceicuMinisterulS n t ii.
ART. 16
(1) Unit ile sanitare, unit ile de protec ie social , serviciile de ngrijire de
tip reziden ial,entit ile f r personalitatejuridic , alte persoanejuridice,precum
ipersoanefizicecareinterneaz sauprimescnngrijirefemeigravideoricopiicare
nu posed acte pe baza c rora s li se poat stabili identitatea sunt obligate s
anun e,ntermende24deore,nscris,autoritateaadministra ieipublicelocalena
c rei raz i au sediul sau, dup caz, domiciliul, n vederea stabilirii identit ii
lor, precum i direc ia general de asisten social i protec ia copilului de care
apar in,nvederealu riineviden .
(2) Cel care ia un copil pentru a-lngrijisauprotejatemporar,pn lastabilirea
unei m suri de protec ie n condi iile legii, are obliga ia de a-l ntre ine i, n
termen de 48 de ore, de a anun a autoritatea administra iei publice locale n a c rei
raz teritorial iaresediulsaudomiciliul.
ART. 17
(1) Copilul are dreptul de a men ine rela ii personale i contacte directe cu
p rin ii, rudele, precum i cu alte persoane fa de care copilul a dezvoltat leg turi
deataament.
(2) Copilul are dreptul de a-icunoaterudeleideantre inerela iipersonale
cuacestea,precum icualtepersoaneal turi decarecopilul s-a bucurat de via a de
familie,nm surancareacestlucrunucontravineinteresuluis usuperior.
(3) P rin ii sau un alt reprezentant legal al copilului nu pot mpiedica rela iile
personale ale acestuia cu bunicii, fra ii i surorile ori cu alte persoane al turi de
care copilul s-a bucurat de via a de familie dect n cazurile n care instan a decide

n acest sens, apreciind c exist motive temeinice de natur a primejdui dezvoltarea


fizic ,psihic ,intelectual saumoral acopilului.
(4)ncazdenen elegerentrep rin icuprivirelamodalit iledeexercitarea
dreptului de a avea leg turi personale cu copilul, instan a va stabili un program n
func ie de vrsta copilului, de nevoile de ngrijire i educare ale acestuia, de
intensitatea leg turii afective dintre copil i p rintele la care nu locuiete, de
comportamentulacestuiadinurm ,precumidealte aspecte relevante n fiecare caz n
parte.
(5) Criteriile prev zute la alin. (4) vor fi avute n vedere i la stabilirea
programului de rela ii personale i cu celelalte persoane al turi de care copilul s-a
bucuratdevia adefamilie.
ART. 18
(1)nsensulprezenteilegi,rela iilepersonalesepotrealizaprin:
a) ntlniri ale copilului cu p rintele ori cu o alt persoan care are, potrivit
prezenteilegi,dreptullarela iipersonalecucopilul;
b) vizitarea copilului la domiciliul acestuia;
c) g zduirea copilului, pe perioad determinat , de c tre p rintele sau de c tre
alt persoan lacarecopilulnulocuietenmodobinuit;
d)coresponden orialt form decomunicarecucopilul;
e)transmitereadeinforma iicopiluluicuprivirelap rinteleorilaaltepersoane
careau,potrivitprezenteilegi,dreptuldeamen inerela iipersonalecucopilul;
f) transmiterea de c tre persoana la care locuiete copilul a unor informa ii
referitoare la copil, inclusiv fotografiirecente,evalu rimedicalesaucolare,c tre
p rintele sau c tre alte persoane care au dreptul de a men ine rela ii personale cu
copilul;
g)ntlnirialecopiluluicup rinteleoricuoalt persoan fa decarecopilul
a dezvoltat leg turi de ataament ntr-un loc neutru n raport cu copilul, cu sau f r
supravegherea modului n care rela iile personale sunt ntre inute, n func ie de
interesul superior al copilului.
(2) Transmiterea informa iilor prev zute la alin. (1) lit. e) i f) se va face cu
respectareainteresuluisuperioralcopilului,precumiadispozi iilorspecialeviznd
confiden ialitateaitransmitereainforma iilorcucaracterpersonal.
(3) P rintele la care copilul locuiete are obliga ia de a sprijini men inerea
rela iilorpersonalealecopiluluicucel laltp rinte,prev zutelaalin.(1).
(4) Pentrurestabilirea imen inerea rela iilorpersonaleale copilului,serviciul
public de asisten social i, dup caz, direc iile generale de asisten social i
protec iacopiluluidelanivelulfiec ruisectoralmunicipiuluiBucuretiauobliga ia
deaofericonsiliere,acordat despecialitiattcopilului,ctip rin ilors i,la
solicitarea acestora.
(5)ncazulncarep rintelelacarecopilullocuietempiedic sauafecteaz n
mod negativ leg turile personale ale copilului cu cel lalt p rinte, prin nerespectarea
programuluistabilitdeinstan sauconvenitdep rin i,p rintelelacarenulocuiete
n mod statornic poate cere serviciului public de asisten social sau, dup caz,
persoanelorcuatribu iideasisten social ncircumscrip iac ruiaseafl locuin a
copilului s monitorizeze rela iile personale cu copilul pentru o durat de pn la 6
luni.
(6) Monitorizarea permite reprezentan ilor serviciului public de asisten social
sau, dup caz, persoanelor cu atribu ii de asisten social s asiste la preluarea
copilului de c tre p rintele la care nu locuiete n mod statornic, la napoierea
acestuia, s realizeze intervievarea p rin ilor, a copilului i a persoanelor cu care
copilul locuiete, precum i a altor persoane, n vederea ntocmirii raportului de
monitorizare.
(7) La finalul perioadei de monitorizare, reprezentantul serviciului public de
asisten social sau, dup caz, persoana cu atribu ii de asisten social care a
ntocmit raportul prev zut la alin. (6) poate propune prelungirea perioadei de
monitorizarecucelmult6luni,poaterecomandaconsiliereapsihologic aunuiadintre

p rin i sau a ambilor, precum i o serie de m suri pentru mbun t irea rela iei
personaledintrecopilip rintelelacarenulocuiete.
(8) Raportul de monitorizare prev zut la alin. (6) se nmneaz fiec ruia dintre
p rin iipoatefifolositcaprob ninstan .
ART. 19
(1) Copilul careafostseparatdeambiip rin isaudeunuldintreacetiaprintr-o
m sur dispus n condi iile legii are dreptul de a men ine rela ii personale i
contactedirectecuambiip rin i,cuexcep iasitua ieincareacestlucrucontravine
interesului superior al copilului.
(2)Instan ajudec toreasc ,lundnconsiderare,cuprioritate,interesulsuperior
al copilului, poate limita exercitarea acestui drept, dac exist motive temeinice de
natur a periclita dezvoltarea fizic , mental , spiritual , moral sau social a
copilului.
ART. 20
(1)nvedereaasigur riimen ineriirela iilorpersonalealecopiluluicu p rin ii
s i sau cu alte persoane al turi de care s-a bucurat de via a de familie, precum i
pentru asigurarea napoierii copilului la locuin asalaterminareaperioadeidevizit ,
instan a poate dispune, la cererea p rintelui interesat sau a altei persoane
ndrept ite,unasaumaimultem suricucaracterasiguratoriusauaunorgaran ii.
(2)M surileprev zutelaalin.(1)potinclude:
a)amend peziuadentrziereimpus persoaneicarerefuz punereanaplicaresau
respectareaprogramuluidemen inerearela iilorpersonalealecopilului;
b)depunereauneigaran iirealesaupersonaledec trep rintelesaupersoanade la
care urmeaz s fie preluat copilul, n vederea men inerii rela iilor personale sau,
dup caz,lancetareaprogramuluidevizitare;
c)depunereapaaportuluisauaunuialtactdeidentitatelaoinstitu iedesemnat
de instan i, atunci cnd este necesar, a unui document din care s rezulte c
persoana care solicit rela ii personale a notificat depunerea acestora, pe durata
vizitei,autorit iiconsularecompetente.
ART. 21
(1) n cazul n care p rin ii nu se n eleg cu privire la locuin a copilului,
instan a de tutel va stabili locuin a acestuia la unul dintre ei, potrivit art. 496
alin. (3) din Codul civil. La evaluarea interesului copilului instan a poate avea n
vedere,nafaraelementelorprev zutelaart.2alin.(6),iaspecteprecum:
a)disponibilitateafiec ruip rintedea-limplicapecel laltp rintendeciziile
legatedecopilidearespectadrepturilep rintetialeacestuiadinurm ;
b) disponibilitatea fiec ruia dintre p rin i de a permite celuilalt men inerea
rela iilorpersonale;
c)situa ialocativ dinultimii3aniafiec ruip rinte;
d) istoricul cu privire la violen a p rin ilor asupra copilului sau asupra altor
persoane;
e) distan a dintre locuin a fiec rui p rinte i institu ia care ofer educa ie
copilului.
(2)Prevederilealin.(1)seaplic nmodcorespunz toripentrucazurilencare
locuin a minorului se stabilete la ter e persoane sau la un serviciu de protec ie
special .
ART. 22
Copilul ai c rui p rin i locuiesc n state diferite are dreptul de a ntre ine
rela ii personale i contacte directe cu acetia, cu excep ia situa iei n care acest
lucru contravine interesului superior al copilului.
ART. 23
(1) Copiii nenso i i de p rin i sau de un alt reprezentant legal ori care nu se
g sesc sub supravegherea legal a unor persoane au dreptul de a li se asigura, n cel
maiscurttimpposibil,rentoarcereaal turidereprezentan iilorlegali.
(2) Deplasarea copiilor n str in tate se realizeaz cu respectarea prevederilor
Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circula ii a cet enilor romni n
str in tate,cumodific rileicomplet rileulterioare.

(3) P rin ii sau, dup caz, alt persoan responsabil de supravegherea, creterea
i ngrijirea copilului sunt obliga i s anun e la poli ie dispari ia acestuia de la
domiciliu,ncelmult24deoredelaconstatareadispari iei.
ART. 24
(1) Misiunile diplomatice i consulare ale Romniei au obliga ia de a sesiza
Ministerul Muncii, Familiei, Protec iei Sociale i Persoanelor Vrstnice cu privire la
copiiicet eniromniafla instr in tatecare,dinoricemotive,nusuntnso i ide
p rin i sau de un alt reprezentant legal ori nu se g sesc sub supravegherea legal a
unorpersoanedinstr in tate.
(2)MinisterulMuncii,Familiei,Protec ieiSocialeiPersoanelorVrstnicevalua
m surile necesare pentru ntoarcerea copilului la p rin i sau la un alt reprezentant
legal,imediatdup identificareaacestora.ncazul n care persoanele identificate nu
pot sau refuz s preia copilul, la cererea Ministerului Muncii, Familiei, Protec iei
Sociale i Persoanelor Vrstnice, tribunalul de la domiciliul copilului sau Tribunalul
Bucureti,nsitua iancareacestdomiciliunu este cunoscut, va dispune plasamentul
copilului ntr-unserviciudeprotec iespecial propusdeMinisterulMuncii,Familiei,
Protec ieiSocialeiPersoanelorVrstnice.
(3) Procedura de ntoarcere a copiilor n ar , de identificare a p rin ilor sau a
altorreprezentan ilegaliaicopiilor,moduldeavansareacheltuielilorocazionatede
ntoarcerean ar aacestora,precumiserviciiledeprotec iespecial ,publicesau
private, competente s asigure protec ia n regim de urgen a copiilor afla i n
situa iaprev zut laalin.(1),sestabilescprinhot rreaGuvernului.
ART. 25
(1) Misiunile diplomatice i consulare str ine au obliga ia de a sesiza Ministerul
Muncii, Familiei, Protec iei Sociale i Persoanelor Vrstnice i Inspectoratul General
pentruImigr ridespretoatesitua iilencareaucunotin decopiicet enistr ini
afla i pe teritoriul Romniei, care, din orice motive, nu sunt nso i i de p rin i sau
deunaltreprezentantlegalorinuseg sescsubsupravegherealegal a unor persoane.
ncazulncareautorit ileromneseautosesizeaz ,acesteavorntiin adeurgen
misiuneastr in competent cuprivirelacopiiincauz .
(2) n situa ia copiilor prev zu i la alin. (1), Ministerul Muncii, Familiei,
Protec iei Sociale i Persoanelor Vrstnice, pn la definitivarea demersurilor legale
ce cad n competen a Inspectoratul General pentru Imigr ri, va solicita Tribunalului
Bucureti stabilirea plasamentului copilului ntr-un serviciu de protec ie special
propus de MinisterulMuncii,Familiei,Protec ieiSocialeiPersoanelorVrstnice.
(3)M suraplasamentuluidureaz pn lareturnareacopiluluin aradereedin a
p rin ilor ori n ara n care au fost identifica i al i membri ai familiei dispui s
ia copilul.
(4) n cazul nereturn rii copilului, acesta beneficiaz de protec ia special
prev zut nprezentalege.
ART. 26
n vederea aplic rii prevederilor art. 24 i 25 se ncheie tratatele necesare cu
statele sau cu autorit ile statelor vizate, pe baza propunerilor Ministerul Muncii,
Familiei, Protec iei Sociale i Persoanelor Vrstnice i ale Ministerului Afacerilor
Externe,precumiaaltorinstitu iiinteresate.
ART. 27
(1)Copilularedreptullaprotejareaimaginiisalepubliceiavie iisaleintime,
privateifamiliale.
(2)Esteinterzis oriceac iunedenatur s afectezeimagineapublic acopilului
saudreptulacestuialavia intim ,privat ifamilial .
(3) Participarea copilului n vrst de pn la 14 ani la dezbateri publice n
cadrul unor programe audiovizuale se poate face numai cu consim mntul scris al
acestuiaialp rin ilorsau,dup caz,alaltuireprezentantlegal.
(4) Copiii nu pot fi folosi i sau expui de c tre p rin i, reprezentan i legali,
altepersoaneresponsabiledecretereaingrijirealor,organismeprivateacreditate
cafurnizorideserviciisociale,institu iipublicesauprivate,nscopuldeaob ine
avantajepersonale/institu ionalesaudeainfluen adeciziileautorit ilorpublice.

(5) Consiliul Na ional al Audiovizualului monitorizeaz modul de derulare a


programelor audiovizuale, astfel nct s se asigure protec ia i garantarea dreptului
copiluluiprev zutlaalin.(1).
ART. 28
(1) Copilul are dreptul la libertate de exprimare.
(2) Libertateacopiluluidea c uta, dea primi ide a difuzainforma iideorice
natur ,carevizeaz promovareabun st riisalesociale,spiritualeimorale,s n tatea
sa fizic i mental , sub orice form i prin orice mijloace la alegerea sa, este
inviolabil .
(3)P rin iisau,dup caz,al ireprezentan ilegaliaicopilului,persoanelecare
au n plasament copii, precum i persoanele care, prin natura func iei, promoveaz i
asigur respectarea drepturilor copiilor au obliga ia de a le asigura informa ii,
explica ii i sfaturi, n func ie de vrsta i de gradul de n elegere al acestora,
precumidealepermites iexprimepunctuldevedere,ideileiopiniile.
(4)P rin iinupotlimitadreptulcopiluluiminorlalibertatea de exprimare dect
ncazurileprev zuteexpresdelege.
ART. 29
(1)Copilulcapabildediscern mntaredreptuldea-iexprimaliberopiniaasupra
oric reiproblemecarelprivete.
(2) n orice procedur judiciar sau administrativ care l privete, copilul are
dreptul de a fi ascultat. Este obligatorie ascultarea copilului care a mplinit vrsta
de10ani.Cutoateacestea,poate fiascultaticopilul carenua mplinitvrstade
10 ani, dac autoritatea competent apreciaz c audierea lui este necesar pentru
solu ionareacauzei.
(3)Dreptuldeafiascultatconfer copiluluiposibilitateadeacereideaprimi
orice informa ie pertinent , de a fi consultat, de a-i exprima opinia i de a fi
informat asupra consecin elor pe care le poate avea opinia sa, dac este respectat ,
precumiasupraconsecin elororic reideciziicarelprivete.
(4) n toate cazurile prev zute la alin. (2), opiniile copilului ascultat vor fi
luate nconsiderareilisevaacordaimportan acuvenit , nraportcuvrstaicu
gradul de maturitate a copilului.
(5) Orice copil poate cere s fie ascultat conform dispozi iilor alin. (2) i (3).
ncazderefuz,autoritateacompetent sevapronun aprintr-odeciziemotivat .
(6) Dispozi iile legale speciale privind consim mntul sau prezen a copilului n
procedurile care l privesc, precum i prevederile referitoare la desemnarea unui
curator,ncazdeconflictdeinterese,suntir mnaplicabile.
ART. 30
(1) Copilul are dreptul lalibertatedegndire,decontiin idereligie.
(2) P rin ii ndrum copilul, potrivit propriilor convingeri, n alegerea unei
religii,ncondi iilelegii, inndseamadeopinia,vrstaidegraduldematuritate
a acestuia, f r a-l putea obliga s adere la o anumit religie sau la un anumit cult
religios.
(3) Religia copilului care a mplinit 14 ani nu poate fi schimbat f r
consim mntul acestuia; copilul care a mplinit vrsta de 16 ani are dreptul s i
aleag singurreligia.
(4)Atuncicndcopilulbeneficiaz deprotec iespecial ,persoanelornngrijirea
c rora se afl le sunt interzise orice ac iuni menite s influen eze convingerile
religioase ale copilului.
ART. 31
(1)Copilularedreptullaliber asocierenstructuriformaleiinformale,precum
ilibertateadentrunirepanic ,nlimiteleprev zutedelege.
(2) Autorit ile administra iei publice locale, unit ile de nv
mnt i alte
institu ii publice sau private competente iau m surile necesare asigur rii exercit rii
corespunz toareadrepturilorprev zutelaalin.(1).
ART. 32
(1)Copilulapar innduneiminorit ina ionale,etnice,religioasesaulingvistice
are dreptul la via cultural proprie, la declararea apartenen ei sale etnice,

religioase, la practicarea propriei sale religii, precum i dreptul de a folosi limba


propriencomuncual imembriaicomunit iidincarefaceparte.
(2) Copilul apar innd minorit ilor na ionale are dreptul s se exprime n limba
matern nprocedurile care l privesc.
(3) Modalit ile de exercitare a dreptului prev zut la alin. (1), inclusiv prin
folosireadeinterpre isautraduceri,sevorstabiliastfelncts numpiedicebuna
realizareiexercitareadrepturilortuturorcopiilor.
(4) Consiliul Na ional pentru Combaterea Discrimin rii asigur i urm rete
exercitareadrepturilorprev zutelaalin.(1).
ART. 33
(1)Copilularedreptullarespectareapersonalit iiiindividualit iisaleinu
poate fi supus pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare ori degradante.
(2) M surile de disciplinare a copilului nu pot fi stabilite dect n acord cu
demnitatea copilului, nefiind permise sub niciun motiv pedepsele fizice ori acelea care
seafl nleg tur cudezvoltareafizic ,psihic saucareafecteaz stareaemo ional
a copilului.
ART. 34
(1) Copilul are dreptul s depun singur plngeri referitoare la nc lcarea
drepturilor sale fundamentale.
(2)Copilulesteinformatdec tre p rinte/reprezentantlegalasupradrepturilori
ndatoririlorceirevin,precumiasupramodalit ilordeexercitareindeplinirea
acestora.
(3) ndatoririle copilului se stabilesc n func ie de vrsta i gradul de
maturitate,f r caacesteas conduc lanc lc rialedrepturilor sale.
SEC IUNEAa2-a
Mediulfamilialingrijireaalternativ
ART. 35
(1)Copilularedreptuls creasc al turidep rin iis i.
(2) P rin ii au obliga ia s asigure copilului, de o manier corespunz toare
capacit ilor n continu dezvoltare ale copilului, orientarea i sfaturile necesare
exercit riicorespunz toareadrepturilorprev zutenprezentalege.
(3) P rin ii copilului au dreptul s primeasc informa iile i asisten a de
specialitate necesare n vederea ngrijirii,creteriiieduc riiacestuia.
ART. 36
(1)Ambiip rin isuntresponsabilipentrucretereacopiilorlor.
(2) Exercitarea drepturilor indeplinirea obliga iilorp rintetitrebuies aib
n vedere interesul superior al copilului i s
asigure bun starea material i
spiritual acopilului,nspecialprinngrijireaacestuia,prinmen inerearela iilor
personale cu el, prin asigurarea creterii, educ rii i ntre inerii sale, precum i
prinreprezentareasalegal iadministrareapatrimoniuluis u.
(3) n situa ia n care ambii p rin i exercit autoritatea p rinteasc , dar nu
locuiesc mpreun , deciziile importante, precum cele referitoare la alegerea felului
nv
turii sau preg tirii profesionale, tratamente medicale complexe sau interven ii
chirurgicale, reedin a copilului sau administrarea bunurilor, se iau numai cu acordul
ambilorp rin i.
(4) n situa ia n care, din orice motiv, un p rinte nu i exprim voin a pentru
luarea deciziilor prev zute la alin. (3), acestea se iau de c tre p rintele cu care
copilul locuiete, cu excep ia situa iei n care acest lucru contravine interesului
superior al copilului.
(5) Ambii p rin i, indiferent dac exercit sau nu autoritatea p rinteasc , au
dreptul de a solicita i de a primi informa ii despre copil din partea unit ilor
colare, unit ilor sanitare sau a oric ror altor institu ii ce intr n contact cu
copilul.

(6)Unp rintenupoaterenun alaautoritateap rinteasc ,darsepoaten elegecu


cel lalt p rinte cu privire la modalitatea de exercitare a autorit ii p rinteti, n
condi iileart.506dinCodulcivil.
(7) Se consider motive ntemeiate pentru ca instan a s decid ca autoritatea
p rinteasc s se exercite de c tre un singur p rinte alcoolismul, boala psihic ,
dependen a de droguri a celuilalt p rinte, violen a fa de copil sau fa de cel lalt
p rinte, condamn rile pentru infrac iuni de trafic de persoane, trafic de droguri,
infrac iuni cu privire la via a sexual , infrac iuni de violen , precum i orice alt
motiv legat de riscurile pentru copil, care ar deriva din exercitarea de c tre acel
p rinteaautorit iip rinteti.
(8) n cazul existen ei unor nen elegeri ntre p rin i cu privire la exercitarea
drepturilor i ndeplinirea obliga iilor p rinteti, instan a judec toreasc , dup
ascultareaambilorp rin i,hot r tepotrivitinteresuluisuperioralcopilului.
ART. 37
Copilul are dreptul s fie crescut n condi ii care s permit dezvoltarea sa
fizic ,mental ,spiritual ,moral isocial .nacestscopp rin iisuntobliga i:
a)s supraveghezecopilul;
b)s cooperezecucopilulis irespectevia aintim ,privat idemnitatea;
c)s informezecopiluldespretoateacteleifaptelecarel-arputeaafectais
ia n considerare opinia acestuia;
d) s ntreprind toate m surile necesare pentru realizarea drepturilor copilului
lor;
e)s cooperezecupersoanelefiziceipersoanelejuridicecareexercit atribu ii
ndomeniulngrijirii,educ riiiform riiprofesionale a copilului.
ART. 38
Copilulnupoatefiseparatdep rin iis isaudeunuldintreei,mpotrivavoin ei
acestora, cu excep ia cazurilor expres i limitativ prev zute de lege, sub rezerva
revizuirii judiciare i numai dac acest lucru este impus de interesul superior al
copilului.
ART. 39
(1) Serviciul public de asisten social va lua toate m surile necesare pentru
depistarea precoce a situa iilor de risc care pot determina separarea copilului de
p rin ii s i, precum i pentru prevenirea comportamentelor abuzive ale p rin ilor i a
violen einfamilie.
(2) Orice separare a copilului de p rin ii s i, precum i orice limitare a
exerci iuluidrepturilorp rintetitrebuies fieprecedatedeacordareasistematic a
serviciilor i presta iilor prev zute de lege, cu accent deosebit pe informarea
corespunz toare a p rin ilor, consilierea acestora, terapie sau mediere, acordate n
baza unui plan de servicii.
ART. 40
(1) Planul de servicii se ntocmete i se pune n aplicare de c tre serviciul
publicdeasisten social ,organizatlanivelulmunicipiilorioraelor,precumide
persoanelecuatribu iideasisten social dinaparatulpropriualconsiliilorlocale
comunale din unitatea administrativ-teritorial undeseafl copilul,nurmaevalu rii
situa ieicopiluluiiafamilieiacestuia.
(2) La nivelul municipiului Bucureti ntocmirea i punerea n aplicare a planului
prev zut la alin. (1) se realizeaz de c tre direc ia general de asisten social i
protec iacopiluluidelanivelulfiec ruisector.
(3)Planuldeserviciiseaprob prindispozi iaprimarului.
(4)Planuldeserviciiarecaobiectivprevenireaabuzului,neglij rii,exploat rii
iaoric rorformedeviolen asupracopiluluisausepararea copilului de familia sa.
nacestscop,serviciulpublicdeasisten social ori,dup caz,direc iageneral de
asisten social i protec ia copilului de la nivelul fiec rui sector al municipiului
Bucuretiareobliga iadeaoferiserviciiipresta iidestinatemen ineriicopilului
nfamilieideasprijiniaccesulcopiluluiialfamilieisalelaalteservicii.
(5)Planuldeserviciipoateaveacafinalitatetransmitereac tredirec iageneral
de asisten social i protec ia copilului a cererii de instituire a unei m suri de

protec ie special a copilului, numai dac , dup acordarea serviciilor prev zute de
acest plan, se constat c men inerea copilului al turi de p rin ii s i nu este
posibil .
ART. 41
(1) Dac exist motive temeinice de a suspecta c via a i securitatea copilului
suntprimejduitenfamilie,reprezentan iiserviciuluipublicdeasisten social ori,
dup caz, ai direc iei generale de asisten social i protec ia copilului de la
nivelul sectoarelor municipiului Bucuretiaudreptuls vizitezecopiiilalocuin alor
i s se informeze despre felul n care acetia sunt ngriji i, despre s n tatea i
dezvoltarea lor fizic , educarea, nv
tura i preg tirea lor profesional , acordnd,
lanevoie,ndrum rilenecesare.
(2)Dac ,nurmavizitelorefectuatepotrivitalin.(1),seconstat c dezvoltarea
fizic ,mental ,spiritual ,moral sausocial acopiluluiesteprimejduit ,serviciul
public de asisten social este obligat s sesizeze de ndat direc ia general de
asisten social iprotec iacopiluluinvederealu riim surilorprev zutedelege.
(3) Direc ia general de asisten social i protec ia copilului este obligat s
sesizeze instan a judec toreasc n situa ia n care consider c sunt ntrunite
condi iile prev zute de lege pentru dec derea, total sau par ial , a p rin ilor ori a
unuiadintreeidinexerci iuldrepturilorp rinteti.
ART. 42
(1) Direc ia general de asisten social i protec ia copilului va lua toate
m surile necesare pentru ca p rin ii dec zu i din drepturile p rinteti, precum i cei
c rora le-a fost limitat exerci iul anumitor drepturi s beneficieze de asisten
specializat pentru creterea capacit ii acestora de a se ocupa de copii, n vederea
redobndirii exerci iuluidrepturilorp rinteti.
(2) P rin ii care solicit redarea exerci iului drepturilor p rinteti beneficiaz
deasisten juridic gratuit ,ncondi iilelegii.
ART. 43
Instan ajudec toreasc estesinguraautoritatecompetent s sepronun e, lundn
considerare, cu prioritate, interesul superior al copilului, cu privire la:
a) persoana care exercit drepturile i ndeplinete obliga iile p rinteti n
situa ia n care copilul este lipsit, temporar sau permanent, de ocrotirea p rin ilor
s i;
b) modalit ile n care se exercit drepturile i se ndeplinesc obliga iile
p rinteti;
c)dec dereatotal saupar ial dinexerci iuldrepturilorp rinteti;
d)redareaexerci iuluidrepturilorp rinteti.
ART. 44
(1) Orice copil care este, temporar sau definitiv, lipsit de ocrotirea p rin ilor
s i sau care, n vederea protej rii intereselor sale, nu poate fi l sat n grija
acestoraaredreptullaprotec iealternativ .
(2) Protec ia prev zut la alin. (1) include instituirea tutelei, m surile de
protec iespecial prev zutedeprezentalege,adop ia.nalegereauneiadintreaceste
solu ii autoritatea competent va ine seama n mod corespunz tor de necesitatea
asigur rii unei anumite continuit i n educarea copilului, precum i de originea sa
etnic ,religioas ,cultural ilingvistic .
ART. 45
Tutela se instituie conform legii de c tre instan a judec toreasc n a c rei
circumscrip ieteritorial domiciliaz sauafostg sitcopilul.
SEC IUNEAa3-a
S n tateaibun stareacopilului
ART. 46
(1)Copilulare dreptuldeasebucuradeceamaibun staredes n tatepecareo
poate atinge i de a beneficia de serviciile medicale i de recuperare necesare pentru
asigurarearealiz riiefectivea acestui drept.

(2)Accesulcopiluluilaserviciimedicaleiderecuperare,precumilamedica ia
adecvat st rii sale n caz de boal este garantat de c tre stat, costurile aferente
fiind suportate din Fondul na ional unic de asigur ri sociale de s n tate i de la
bugetul de stat.
(3) Organele de specialitate ale administra iei publice centrale, autorit ile
administra iei publice locale, precum i orice alte institu ii publice sau private cu
atribu ii n domeniul s n t ii sunt obligate s adopte, n condi iile legii, toate
m surilenecesarepentru:
a)reducereamortalit iiinfantile;
b)asigurareaidezvoltareaserviciilormedicaleprimareicomunitare;
c)prevenireamalnutri ieiiamboln virilor;
d) asigurarea serviciilor medicale pentru gravide n perioada pre- i postnatal ,
indiferent dac acestea au sau nu au calitatea de persoan asigurat n sistemul
asigur rilorsocialedes n tate;
e) informarea p rin ilor i a copiilor cu privire la s n tatea i alimenta ia
copilului,inclusivcuprivirelaavantajeleal pt rii,igieneiisalubrit iimediului
nconjur tor;
f) dezvoltarea de ac iuni i programe pentru ocrotirea s n t ii i de prevenire a
bolilor, de asisten a p rin ilor i de educa ie, precum i de servicii n materie de
planificarefamilial ;
g) verificarea periodic a tratamentului copiilor care au fost plasa i pentru a
primingrijire,protec iesautratament;
h) asigurarea confiden ialit ii consultan ei medicale acordate la solicitarea
copilului;
i)derulareasistematic nunit ilecolaredeprogramedeeduca iepentruvia ,
inclusiv educa ie sexual pentru copii, n vederea prevenirii contact rii bolilor cu
transmiteresexual iagravidit iiminorelor.
(4)P rin iisuntobliga is soliciteasisten medical pentruaasiguracopilului
cea mai bun stare de s n tate pe care o poate atinge i pentru a preveni situa iile
carepunnpericolvia a,cretereaidezvoltareacopilului.
(5)nsitua iaexcep ional ncarevia acopiluluiseafl npericoliminentori
exist risculproduceriiunorconsecin egravecuprivirelas n tateasauintegritatea
acestuia, medicul are dreptul de a efectua acele acte medicale de strict necesitate
pentru a salva via a copilului, chiar f r
a avea acordul p rin ilor sau al altui
reprezentant legal al acestuia.
(6) Vizitele periodice ale personalului medical de specialitate la domiciliul
gravidelor i al copiilor pn la mplinirea vrstei de un an sunt obligatorii, n
vederea ocrotirii s n t ii mamei i copilului, educa iei pentru s n tate, prevenirii
abandonului, abuzului, neglij rii, exploat rii i oric rei forme de violen asupra
copilului.
ART. 47
(1) Copilul are dreptul de a beneficia de un nivel de trai care s permit
dezvoltareasafizic ,mental ,spiritual ,moral isocial .
(2) P rin ilor sau, dup caz, reprezentan ilor legali, le revine responsabilitatea
deaasiguracelemaibunecondi iidevia necesarecreteriiidezvolt riicopiilor;
p rin ii sunt obliga i s le asigure copiilor locuin , precum i condi iile necesare
pentru cretere, educare, nv
tur , preg tire profesional , precum i un mediu de
via s n tos.
ART. 48
(1)Copilularedreptuldeabeneficiadeasisten social ideasigur ri sociale,
n func ie de resursele i de situa ia n care se afl acesta i persoanele n
ntre inereac roraseg sete.
(2)ncazulncarep rin iisaupersoanelecareau,potrivitlegii,obliga iadea
ntre ine copilul nu pot asigura, din motive independente de voin a lor, satisfacerea
nevoilorminimedelocuin ,hran ,mbr c minteieduca iealecopilului,statul,prin
autorit ilepublicecompetente,esteobligats asigureacestorasprijincorespunz tor,

subform depresta iifinanciare,presta iinnatur ,precumisubform deservicii,


ncondi iilelegii.
(3) P rin ii au obliga ia s solicite autorit ilor competente acordarea
aloca iilor, indemniza iilor, presta iilor n bani sau n natur i a altor facilit i
prev zutedelegepentru copii sau pentru familiile cu copii.
(4)Autorit ileadministra ieipublicelocaleauobliga iadeainformap rin iii
copiiinleg tur cudrepturilepecareleau,precumiasupramodalit iideacordare
adrepturilordeasisten social ideasigur risociale.
ART. 49
(1)Copilulcuhandicaparedreptullangrijirespecial ,adaptat nevoilorsale.
(2)Copilulcuhandicaparedreptullaeduca ie,recuperare,compensare,reabilitare
i integrare, adaptate posibilit ilor proprii, n vederea dezvolt rii personalit ii
sale.
(3)nvedereaasigur riiaccesului laeduca ie,recuperareireabilitare,copilul
cuhandicappoateficolarizatnaltjude /sectoralmunicipiuluiBucuretidectcel
de domiciliu, cu suportarea cheltuielilor din bugetul jude ului/sectorului n care se
afl unitateadenv
mnt.
(4) ngrijireaspecial trebuie s asigure dezvoltarea fizic , mental ,spiritual ,
moral sausocial acopiilorcuhandicap.ngrijireaspecial const najutoradecvat
situa iei copilului i p rin ilor s i ori, dup caz, situa iei celor c rora le este
ncredin at copilul i se acord gratuit, ori de cte ori acest lucru este posibil,
pentru facilitarea accesului efectiv i f r discriminare al copiilor cu handicap la
educa ie, formare profesional , servicii medicale, recuperare, preg tire, n vederea
ocup riiunuilocdemunc ,laactivit irecreative,precumilaoricealteactivit i
aptes lepermit deplinaintegraresocial idezvoltareapersonalit iilor.
(5) Organele de specialitate ale administra iei publice centrale i autorit ile
administra ieipublicelocalesuntobligates ini iezeprogrameis asigureresursele
necesaredezvolt riiserviciilordestinatesatisfaceriinevoilorcopiilorcuhandicapi
ale familiilor acestora n condi ii care s le garanteze demnitatea, s le favorizeze
autonomiais lefacilitezeparticipareaactiv lavia acomunit ii.
ART. 50
(1)Copilulcudizabilit ibeneficiaz deasisten medical gratuit ,inclusiv de
medicamente gratuite, att pentru tratamentul ambulatoriu, ct i pe timpul
spitaliz rii, n cadrul sistemului de asigur ri sociale de s n tate, n condi iile
stabilite prin contractul-cadru.
(2) P rintele sau reprezentantul legal are obliga ia de a respecta i/sau urma
serviciileprev zutenplanulderecuperarepentrucopilulcudizabilit incadratn
grad de handicap.
SEC IUNEAa4-a
Educa ie,activit

irecreativeiculturale

ART. 51
(1) Copilul are dreptul de a primi o educa ie care s i permit dezvoltarea, n
condi iinediscriminatorii,aaptitudiniloripersonalit iisale.
(2) P rin ii copilului au cu prioritate dreptul de a alege felul educa iei care
urmeaz s fie dat copiilor lor i au obliga ia s nscrie copilul la coal i s
asigurefrecventareacuregularitatedec treacestaacursurilorcolare.
(3) Copilul care a mplinit vrsta de 14 ani poate cere ncuviin area instan ei
judec toretidea-ischimbafelulnv
turiiialpreg tiriiprofesionale.
ART. 52
(1) Ministerul Educa iei Na ionale, ca organ de specialitate al administra iei
publice centrale, precum i inspectoratele colare i unit ile de nv
mnt, ca
institu ii ale administra iei publice locale cu atribu ii n domeniul educa iei, sunt
obligates ntreprind m surinecesarepentru:
a)facilitareaaccesuluilaeduca iaprecolar iasigurareanv
mntuluigeneral
obligatoriuigratuitpentruto icopiii;

b) dezvoltarea de programe de educa ie pentru p rin ii tineri, inclusiv n vederea


preveniriiviolen einfamilie;
c) organizarea de cursuri speciale de preg tire pentru copiii care nu pot r spunde
lacerin eleprogrameicolarena ionale,pentruanuintraprematurpepia amuncii;
d) organizarea de cursuri speciale de preg tire pentru copiii care au abandonat
coala,nvedereareintegr riilornsistemulna ionaldenv
mnt;
e) respectarea dreptului copilului la timp de odihn i timp liber, precum i a
dreptului acestuia de a participa liber lavia acultural iartistic ;
f) prevenirea abandonului colar din motive economice, lund m suri active de
acordareaunorserviciisocialenmediulcolar,cumsunt:hran ,rechizite,transport
ialteleasemenea.
(2) n cadrul procesului instructiv-educativ, copilul are dreptul de a fi tratat cu
respectdec trecadreledidactice,personaluldidacticauxiliariceladministrativi
deafiinformatasupradrepturilorsale,precumiasupramodalit ilordeexercitarea
acestora. Pedepsele corporale sau alte tratamente degradante n cadrul procesului
instructiv-educativ sunt interzise.
(3) Copilul, personal i, dup caz, reprezentat sau asistat de reprezentantul s u
legal,aredreptuldeacontestamodalit ileirezultateleevalu riiide a se adresa
nacestsensconduceriiunit iidenv
mnt,ncondi iilelegii.
(4) Cadrele didactice au obliga ia de a referi centrelor jude ene de resurse i
asisten educa ional /Centrului Municipiului Bucureti de Resurse i Asisten
Educa ional cazurile de abuz, neglijare, exploatare i orice alt form de violen
asupracopiluluiideasemnalaserviciuluipublicdeasisten social sau,dup caz,
direc ieigeneraledeasisten social iprotec iacopilului,acestecazuri.
ART. 53
(1)Copilularedreptullaodihn ivacan .
(2) Copilul trebuie s beneficieze de timp suficient pentru odihn i vacan , s
participenmodliberlaactivit irecreativepropriivrsteisaleilaactivit ile
culturale, artistice i sportive ale comunit ii. Autorit ile publice au obliga ia s
contribuie,potrivitatribu iilorcelerevin,laasigurareacondi iilorexercit riin
condi iideegalitateaacestuidrept.
(3) Autorit ile publice au obliga ia s asigure, potrivit atribu iilor care le
revin, locuri de joac suficiente i adecvate pentru copii, n mod special n situa ia
zonelor intens populate.
CAP. III
Protec ia special a copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea
p rin ilors i
SEC IUNEA1
Dispozi iicomune
ART. 54
Protec ia special a copilului reprezint ansamblul m surilor, presta iilor i
serviciilor destinate ngrijirii i dezvolt rii copilului lipsit, temporar sau
definitiv, de ocrotirea p rin ilor s i sau a celui care, n vederea protej rii
intereselorsale,nupoatefil satngrijaacestora.
ART. 55
(1) Copilul beneficiaz de protec ia special prev zut de prezenta lege pn la
dobndireacapacit iideplinedeexerci iu.
(2) La cererea tn rului, exprimat dup dobndirea capacit ii depline de
exerci iu, dac i continu studiile o singur dat n fiecare form de nv
mnt de
zi, protec ia special se acord , n condi iile legii, pe toat durata continu rii
studiilor,darf r asedep ivrstade26deani.
(3) Tn rul care a dobndit capacitate deplin de exerci iu i a beneficiat de o
m sur deprotec iespecial ,darcarenuicontinu studiileinuareposibilitatea
revenirii n propria familie, fiind confruntat cu riscul excluderii sociale,

beneficiaz ,lacerere,peoperioad depn la2ani,deprotec iespecial ,nscopul


facilit rii integr rii sale sociale. Acest drept se pierde n cazul n care se face
dovadac tn ruluiis-auoferitunlocdemunc i/saulocuin celpu indedou ori,
iar acesta le-a refuzat ori le-a pierdut din motive imputabile lui.
ART. 56
Serviciiledeprotec iespecial suntceleprev zutelaart.120-123.
ART. 57
(1) M surile de protec ie special a copilului se stabilesc i se aplic n baza
planuluiindividualizatdeprotec ie.
(2)Planulprev zutlaalin.(1)sentocmeteiserevizuietenconformitatecu
normele metodologice elaborate i aprobate de Ministerul Muncii, Familiei, Protec iei
SocialeiPersoanelorVrstnice.
(3) M surile de protec ie special a copilului care a mplinit vrsta de 14 ani se
stabilesc numai cu consim mntul acestuia. n situa ia n care copilul refuz s i
dea consim mntul, m surile de protec ie se stabilesc numai de c tre instan a
judec toreasc ,care,nsitua iitemeinicmotivate,poatetrecepesterefuzulacestuia
de a-iexprimaconsim mntulfa dem surapropus .
ART. 58
(1)Direc iageneral deasisten social iprotec iacopiluluiareobliga iadea
ntocmi planul individualizat de protec ie, n termen de 30 de zile dup primirea
cereriideinstituireauneim surideprotec iespecial sauimediatdup cedirectorul
direc iei generale de asisten social i protec ia copilului a dispus plasamentul n
regimdeurgen .
(2) n situa ia copilului pentru care a fost instituit tutela, dispozi iile alin.
(1) nu sunt aplicabile.
(3) La stabilirea obiectivelor planului individualizat de protec ie se acord
prioritate reintegr rii copilului n familie, iar dac aceasta nu este posibil , se va
procedaladeschidereaproceduriiadop ieiinterne.
(4) Reintegrarea copilului n familie ca obiectiv al planului individualizat de
protec iesestabiletecuconsultareaobligatorieap rin iloriamembrilorfamiliei
extinse care au pututfig si i.
(5) Deschiderea procedurii adop iei interne se realizeaz n condi iile legii
speciale,adop iacaobiectivalplanuluiindividualizatdeprotec iestabilindu-sef r
consultareap rin iloriamembrilorfamilieiextinse.
(6) Planul individualizat deprotec iepoate prevedeaplasamentulcopilului ntr-un
serviciudetipreziden ial,numaincazulncarenuapututfiinstituit tutelaori
nu a putut fi dispus plasamentul la familia extins , la un asistent maternal sau la o
alt persoan saufamilie,ncondi iileprezenteilegi.
ART. 59
M suriledeprotec iespecial acopiluluisunt:
a) plasamentul;
b)plasamentulnregimdeurgen ;
c)supraveghereaspecializat .
ART. 60
Dem suriledeprotec iespecial ,instituitedeprezentalege,beneficiaz :
a) copilul ai c rui p rin i sunt deceda i, necunoscu i, dec zu i din exerci iul
drepturilor p rinteti sau c rora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor
p rinteti,puisubinterdic ie,declara ijudec toretemor isaudisp ru i,cndnua
pututfiinstituit tutela;
b)copilulcare,nvedereaprotej riiintereselorsale,nupoatefil satngrija
p rin ilordinmotiveneimputabileacestora;
c) copilul abuzat sau neglijat;
d) copilul g sitsaucopilulp r sitnunit isanitare;
e) copilul care a s vrit o fapt prev zut de legea penal i care nu r spunde
penal.
ART. 61

P rin ii,precumicopilulcareamplinitvrstade14aniaudreptuls atacen


instan m surile de protec ie special instituite de prezenta lege, beneficiind de
asisten juridic gratuit ,ncondi iilelegii.
SEC IUNEAa2-a
Plasamentul
ART. 62
(1)Plasamentul copiluluiconstituieom sur deprotec iespecial ,avndcaracter
temporar,carepoatefidispus ,ncondi iileprezenteilegi,dup caz,la:
a)opersoan saufamilie;
b) un asistent maternal;
c) un serviciu de tip reziden ial, prev zut la art. 123 alin. (2) i licen iat n
condi iilelegii.
(2) Persoana sau familia care primete un copil n plasament trebuie s aib
domiciliulnRomniais fieevaluat dec tredirec iageneral deasisten social
i protec ia copilului cu privire la garan iile morale i condi iile materiale pe care
trebuies lendeplineasc pentruaprimiuncopilnplasament.
ART. 63
Petoat durataplasamentului,domiciliulcopiluluiseafl ,dup caz,lapersoana,
familia, asistentul maternal sau la serviciul de tip reziden ial care l are n
ngrijire.
ART. 64
(1) Plasamentul copilului care nu a mplinit vrsta de 3 ani poate fi dispus numai
lafamiliaextins ,substitutiv saulaasistentmaternal,plasamentulacestuiantr-un
serviciudetipreziden ialfiindinterzis.
------Alin. (1) al art. 64 a fost modificat de art. I din LEGEA nr. 131 din 8 octombrie
2014,publicat nMONITORULOFICIALnr.740din10octombrie2014.
(2)Prinexcep iedelaprevederilealin.(1),sepoatestabiliplasamentulntr-un
serviciu de tip reziden ial al copilului mai mic de 3 ani, n situa ia n care acesta
prezint handicapuri grave, cu dependen de ngrijiri n servicii de tip reziden ial
specializate.
------Alin. (2) al art. 64 a fost modificat de art. I din LEGEA nr. 131 din 8 octombrie
2014,publicat nMONITORULOFICIALnr.740din10octombrie2014.
(3)Lastabiliream suriideplasamentsevaurm ri:
a) plasarea copilului, cu prioritate, la familia extins sau la familia
substitutiv ;
b)men inereafra ilormpreun ;
c)facilitareaexercit riidec trep rin iadreptuluideavizitacopilulidea
men ineleg turacuacesta.
ART. 65
(1)M suraplasamentuluisestabiletedec trecomisiapentruprotec iacopilului,
n situa ia n care exist acordul p rin ilor, pentru situa iile prev zute la art. 60
lit.b)ie).
(2)M suraplasamentuluisestabiletedec treinstan ajudec toreasc ,lacererea
direc ieigeneraledeasisten social iprotec iacopilului:
a) n situa ia copilului prev zut la art. 60 lit. a), precum i n situa ia
copiluluiprev zutlaart.60lit.c)id),dac seimpunenlocuireaplasamentuluin
regim de urgen dispus de c tre direc ia general de asisten social i protec ia
copilului;
b) n situa ia copilului prev zut la art. 60 lit. b) i e), atunci cnd nu exist
acordul p rin ilor sau, dup caz, al unuia dintre p rin i, pentru instituirea acestei
m suri.

ART. 66
(1) Drepturile i obliga iile p rinteti fa de copil se men in pe toat durata
m suriiplasamentuluidispusdec trecomisiapentruprotec iacopilului.
(2) Drepturile i obliga iile p rinteti fa de copil se men in pe toat durata
m suriiplasamentuluidispusdec treinstan nsitua iacopiluluiprev zutlaart.60
lit.b)ie), atuncicndnuexist acordulp rin ilorsau,dup caz,alunuiadintre
p rin i, pentru instituirea acestei m suri, dac n vederea respect rii interesului
superioralcopiluluiinstan anudispunealtfel,nfunc iedecircumstan elecazului.
(3) Drepturile i obliga iile p rinteti fa de copil pe toat durata m surii
plasamentului dispus de c tre instan n situa ia copilului prev zut la art. 60 lit.
a),precuminsitua iacopiluluiprev zutlaart.60lit.c)i d) sunt exercitate de
c tredirectoruldirec ieigeneraledeasisten social iprotec iacopilului.
(4) Dispozi iile prev zute de legisla ia n vigoare referitoare la dreptul
p rinteluifirescdeaconsim ilaadop iacopiluluiseaplic nmodcorespunz tor.
ART. 67
(1) Comisia pentru protec ia copilului sau, dup caz, instan a care a dispus
plasamentul copilului n condi iile prezentei legi va stabili, dac este cazul, i
cuantumul contribu iei lunare a p rin ilor la ntre inerea acestuia, n condi iile
stabilite de Codul civil. Sumele astfel ncasate se constituie venit la bugetul
jude ului, respectiv la cel al sectorului municipiului Bucureti, de unde provine
copilul.
(2) Dac plata contribu iei la ntre inerea copilului nu este posibil , instan a
oblig p rintele apt de munc s presteze ntre 20 i 40 de ore lunar pentru fiecare
copil, ac iuni sau lucr ri de interes local, pe durata aplic rii m surii de protec ie
special ,perazaadministrativ-teritorial ncarearedomiciliulsaureedin a.
(3)Ac iunileilucr rileprev zutelaalin.(2)suntinclusenplanuldeac iuni
saulucr rideintereslocal,ntocmitconformdispozi iilorlegalenvigoare.
SEC IUNEAa3-a
Plasamentulnregimdeurgen
ART. 68
(1)Plasamentulnregimdeurgen esteom sur deprotec iespecial ,cucaracter
temporar,caresestabiletepentrucopilulaflatnurm toarelesitua ii:
a)abuzat,neglijatsausupusoric reiformedeviolen ;
b)g sitsaup r sitnunit i sanitare.
(2)Plasamentulnregimdeurgen sepoatedispuneincazulcopiluluialc rui
unicocrotitorlegalsauambiiaufostre inu i,aresta i,interna isaunsitua ian
care, din orice alt motiv, acetia nu-i pot exercita drepturile i obliga iile
p rinteticuprivirelacopil.
(3) Autoritatea, institu ia sau unitatea care a hot rt sau a dispus una dintre
m surile prev zute la alin. (2) care a condus la r mnerea unui minor f r ocrotire
p rinteasc saucare,dup caz,primetesaug zduieteopersoan desprecarecunoate
c este singurul ocrotitor legal al unui copil are obliga ia de a informa, n cel mai
scurt timp posibil, direc ia general de asisten social i protec ia copilului n a
c reicircumscrip ielocuietecopilul, despresitua iaacestuiaiaocrotitoruluis u
legal.
(4)Dispozi iileart.62-64seaplic nmodcorespunz tor.
(5) Pe toat durata plasamentului n regim de urgen se suspend de drept
exerci iul drepturilor p rinteti, pn cnd instan a judec toreasc va decide cu
privire la men inerea sau nlocuirea acestei m suri i cu privire la exercitarea
drepturilor p rinteti. Pe perioada suspend rii, drepturile i obliga iile p rinteti
privitoare la persoana copilului sunt exercitate i, respectiv, ndeplinite de c tre
persoana, familia, asistentul maternal sau eful serviciului de tip reziden ial care a
primit copilul n plasament n regim de urgen , iar cele privitoare la bunurile
copilului sunt exercitate i, respectiv, ndeplinite de c tre directorul direc iei
generaledeasisten social iprotec iacopilului.

ART. 69
(1) M sura plasamentului n regim de urgen se stabilete de c tre directorul
direc iei generale de asisten social i protec ia copilului din unitatea
administrativ-teritorial n care se g sete copilul aflat n situa iile prev zute la
art.68alin.(1),dac nusentmpin opozi iedinparteareprezentan ilorpersoanelor
juridice, precum i a persoanelor fizice care au n ngrijire sau asigur protec ia
copilului respectiv.Pentrucopilulaflatnsitua iileprev zutelaart.68alin.(2),
m sura plasamentului n regim de urgen se stabilete de c tre directorul direc iei
generaledeasisten social iprotec iacopilului.
(2) M sura plasamentului n regim de urgen se stabilete de c tre instan a
judec toreasc ncondi iileart.100alin.(3).
ART. 70
(1) n situa ia plasamentului n regim de urgen dispus de c tre directorul
direc ieigeneraledeasisten social iprotec iacopilului,aceastaesteobligat s
sesizezeinstan ajudec toreasc ntermende5ziledeladatalacareadispusaceast
m sur .
(2) n situa ia n care nu se mai men in mprejur rile care au stat la baza
stabilirii m surii plasamentului n regim de urgen , directorul direc iei generale de
asisten social i protec ia copilului poate dispune, n termenul prev zut la alin.
(1),revocaream suriideplasamentnregimdeurgen .
(3) Instan a judec toreasc va analiza motivele care au stat la baza m surii
adoptate de c tre direc ia general de asisten social i protec ia copilului i va
dispunencetareaplasamentuluinregimdeurgen i,dup caz,reintegrareacopilului
n familia sa, nlocuirea plasamentului n regim de urgen cu tutela sau cu m sura
plasamentului.Instan asevapronun a,totodat ,cuprivirelaexercitareadrepturilor
p rinteti.
(4) n situa ia n care plasamentul n regim de urgen este dispus de c tre
instan ajudec toreasc ,aceastasevapronun ancondi iileart.100alin.(4).
SEC IUNEAa4-a
Supraveghereaspecializat
ART. 71
(1)M suradesupravegherespecializat sedispunencondi iileprezenteilegifa
decopilulcareas vritofapt penal icarenur spundepenal.
(2)ncazulncareexist acordulp rin ilorsaualreprezentantuluilegal,m sura
supravegheriispecializatesedispunedec trecomisiapentruprotec iacopilului,iar,
nlipsaacestuiacord,dec treinstan ajudec toreasc .
SEC IUNEAa5-a
Monitorizareaaplic riim surilordeprotec iespecial
ART. 72
(1) mprejur rile care au stat la baza stabilirii m surilor de protec ie special ,
dispuse de comisia pentru protec ia copilului sau de instan a judec toreasc , trebuie
verificate trimestrial de c tre direc ia general de asisten social i protec ia
copilului.
(2) n cazul n care mprejur rile prev zute la alin. (1) s-au modificat, direc ia
general deasisten social iprotec iacopiluluiesteobligat s sesizezedendat
comisia pentru protec ia copilului sau, dup caz, instan a judec toreasc , n vederea
modific riisau,dup caz,ancet riim surii.
(3) Dreptul de sesizare prev zut la alin. (2) l au, de asemenea, p rin ii sau alt
reprezentantlegalalcopilului,precumicopilul.
ART. 73
(1) Direc ia general de asisten social i protec ia copilului sau, dup caz,
organismul privat autorizat are obliga ia de a urm ri modul n care sunt puse n

aplicarem suriledeprotec iespecial ,dezvoltareaingrijireacopiluluipeperioada


aplic riim surii.
(2)nndeplinireaobliga ieiprev zutelaalin.(1)direc iageneral deasisten
social i protec ia copilului sau, dup caz, organismul privat autorizat ntocmete,
trimestrial sau ori de cte ori apare o situa ie care impune acest lucru, rapoarte
privitoare la evolu ia dezvolt rii fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale a
copiluluiiamoduluincareacestaestengrijit.
(3)nsitua iancareseconstat ,pebazaraportuluintocmitpotrivitalin.(2),
necesitatea modific rii sau, dup caz, a ncet rii m surii, direc ia general de
asisten social i protec ia copilului este obligat s sesizeze de ndat comisia
pentruprotec iacopiluluisau,dup caz,instan ajudec toreasc .
(4) Propunerea de ncetare a m surii de protec ie i reintegrarea n familie este
nso it ,nmodobligatoriu,dedocumentedincares reias participareap rin ilorla
edin e de consiliere, astfel nct reintegrarea s se realizeze n cele mai bune
condi ii.
ART. 74
La ncetaream surilordeprotec iespecial prinreintegrareacopiluluinfamilia
sa, serviciul public de asisten social , organizat la nivelul municipiilor i
oraelor, persoanele cu atribu ii de asisten social din aparatul de specialitate al
primarului,precumidirec iageneral deasisten social iprotec iacopilului,n
cazul sectoarelor municipiului Bucureti, de la domiciliul sau, dup caz, de la
reedin ap rin ilor,auobliga iadeaurm rievolu iadezvolt riicopilului,precumi
modul n carep rin iiiexercit drepturileiindeplinescobliga iilecuprivire
la copil. n acest scop, acestea ntocmesc rapoarte lunare pe o perioad de minimum 6
luni.
ART. 75
Copilul fa de care a fost luat o m sur de protec ie special are dreptul de a
men ine rela ii cu alte persoane, dac acestea nu au o influen negativ asupra
dezvolt riisalefizice,mentale,spirituale,moralesausociale.
CAP. IV
Protec iacopiilorrefugia iiprotec iacopiilorncazdeconflictarmat
ART. 76
(1) Copiii care solicit ob inerea statutului de refugiat, precum i cei care au
ob inut acest statut beneficiaz de protec ie i asisten umanitar corespunz toare
pentru realizarea drepturilor lor.
(2) Copiii prev zu i la alin. (1) beneficiaz de una dintre formele de protec ie
prev zute de Legea nr. 122/2006 privind azilul n Romnia, cu modific rile i
complet rileulterioare.
ART. 77
(1)nsitua iancarecopilulcaresolicit statutulderefugiatestenenso itde
c tre p rin i sau de un alt reprezentant legal, sus inerea intereselor acestuia pe
parcursul procedurii de acordare a statutului de refugiat se asigur de c tre direc ia
general de asisten social i protec ia copilului n a c rei raz administrativteritorial seafl organulteritorialalMinisteruluiAfacerilorInterneundeurmeaz a
fidepus cererea.
(2) Cererea pentru acordarea statutului de refugiat al copilului aflat n situa ia
prev zut laalin.(1)seanalizeaz cu prioritate.
(3) n scopul sus inerii adecvate a intereselor copilului prev zut la alin. (1),
direc ia general de asisten social i protec ia copilului desemneaz o persoan cu
studiisuperioarejuridicesaudeasisten social dincadrulpersonalului propriu sau
alunuiorganismprivatautorizat,cares sus in drepturilecopiluluiis participe,
al turideacesta,lantreagaprocedur deacordareastatutuluiderefugiat.
(4)nsitua iancareseconstat c persoanadesemnat dec tre direc iageneral
deasisten social iprotec iacopiluluinuindeplinetecorespunz torobliga ia
deap rareaintereselorcopiluluisaudovedeterea-credin nndeplinireaacesteia,

Inspectoratul General pentru Imigr ri poate solicita direc iei generale de asisten
social iprotec iacopiluluinlocuireaacesteipersoane.
ART. 78
(1) Pn la solu ionarea definitiv i irevocabil a cererii de acordare a
statutului de refugiat, cazarea copiilor prev zu i la art. 77 se realizeaz ntr-un
serviciudetipreziden ialprev zutdeprezentalege,apar innddirec ieigeneralede
asisten social iprotec iacopiluluisauunuiorganismprivatautorizat.
(2)Copiiicareaumplinitvrstade16anipotficaza iincentreledeprimire
icazareaflatensubordineaInspectoratuluiGeneralpentruImigr ri.
(3) Copiii prev zu i la alin. (1), c rora li s-a acordat statutul de refugiat,
beneficiaz de protec ia special a copilului lipsit, temporar sau definitiv, de
ocrotireap rin ilors i,prev zut deprezentalege.
ART. 79
(1) n situa ia n care cererea copilului prev zut la art. 76, de acordare a
statutuluiderefugiat,esterespins nmoddefinitiviirevocabil,direc iageneral
de asisten social i protec ia copilului sesizeaz Inspectoratul General pentru
Imigr ri i solicit instan ei judec toreti stabilirea plasamentului copilului ntr-un
serviciudeprotec iespecial .
(2)M suraplasamentuluidureaz pn lareturnareacopiluluin aradereedin a
p rin ilor ori n ara n care au fost identifica i al i membri ai familiei dispui s
ia copilul.
ART. 80
(1) Copiii afecta i de conflicte armate beneficiaz de protec ie i asisten n
condi iileprezenteilegi.
(2) n caz de conflicte armate, institu iile statului iau m surile necesare pentru
dezvoltarea de mecanisme speciale menite s asigure monitorizarea m surilor adoptate
pentru protejarea drepturilor copilului.
ART. 81
Niciun copil nu va fi folosit ca spion, c l uz sau curier n timpul conflictelor
armate.
ART. 82
(1) n situa ia existen ei unui conflict armat, Ministerul Muncii, Familiei,
Protec iei Sociale i Persoanelor Vrstnice, n colaborare cu Ministerul Afacerilor
Interne, cu Ministerul Ap r rii Na ionale, precum i cu alte institu ii cu atribu ii
specifice,areobliga iadeaini iaideaimplementastrategiiiprograme,inclusiv
la nivel familial i comunitar, pentru a asigura demobilizarea copiilor solda i i,
respectiv,pentruaremediaefectelefiziceipsihice ale conflictelor asupra copilului
ipentruapromovareintegrareasocial aacestuia.
(2)Organeleadministra ieipublice centralemen ionatelaalin.(1),ncolaborare
cu Agen ia Na ional pentru Ocuparea For ei de Munc i cu Ministerul Educa iei
Na ionale,vorpromovam surilecorespunz toarepentru:
a)educareanspirituln elegerii,solidarit iiip cii,caunprocesgenerali
continuu n prevenirea conflictelor;
b) educarea i preg tirea copiilor demobiliza i pentru o via social activ i
responsabil .
ART. 83
(1) n orice jude sau sector al municipiului Bucureti, preedintele consiliului
jude ean ori, dup caz, primarul sectorului municipiului Bucureti are obliga ia de a
naintadirec ieigeneraledeasisten social iprotec iacopilului,ntermende24
de ore de la ini ierea unui conflict armat, o list complet a tuturor copiilor afla i
pe teritoriul respectivei unit i administrativ-teritoriale, n vederea monitoriz rii
situa ieiacestora.
(2) Infrastructuraavndcadestina ieprotec iaipromovareadrepturilorcopilului
nuvafifolosit nscopurimilitare.
(3) n cazul ac iunilor de evaluare desf urate n urma unor conflicte armate,
copiilorlisevaacordaprioritate.Direc iageneral deasisten social iprotec ia
copilului, n colaborare cu protec ia civil , va lua m surile necesare pentru a se

asigura supravegherea copiilor care sunt evacua i de c tre persoane care i pot asuma
responsabilitatea ocrotirii i siguran ei lor. Ori de cte ori este posibil, membrii
aceleiaifamiliivorficaza impreun .
CAP. V
Protec iacopiluluicareas vritofapt penal inur spundepenal
ART. 84
(1) Pentru copilul care a s vrit o fapt prev zut de legea penal i care nu
r spunde penal, la propunerea direc iei generale de asisten social i protec ia
copilului n a c rei unitate administrativ-teritorial se afl copilul, se va lua una
dintrem surileprev zutelaart.59lit.a)ic).
(2)ndispunereauneiadintrem surileprev zutelaart.59lit.a)ic),comisia
pentru protec ia copilului, atunci cnd exist acordul p rin ilor sau al altui
reprezentant legal al copilului, ori, dup caz, instan a judec toreasc , atunci cnd
acestacordlipsete,va ineseamade:
a)condi iilecareaufavorizats vrireafaptei;
b) gradul de pericol social al faptei;
c)mediulncareacrescutiatr itcopilul;
d)risculs vririidinnoudec trecopilauneifapteprev zutedelegeapenal ;
e) orice alte elementedenatur acaracterizasitua iacopilului.
(3) P rin ii copilului care s vrete fapte penale i nu r spunde penal au
obliga iadeaparticipalaedin eledeconsiliereefectuatedec tredirec iageneral
de asisten social i protec ia copilului, n baza unui program personalizat de
consilierepsihologic .
ART. 85
(1)M surasupravegheriispecializateconst nmen inereacopiluluinfamiliasa,
subcondi iarespect riidec treacestaaunorobliga ii,cumarfi:
a) frecventarea cursurilorcolare;
b) utilizarea unor servicii de ngrijire de zi;
c) urmarea unor tratamente medicale, consiliere sau psihoterapie;
d) interzicerea de a frecventa anumite locuri sau de a avea leg turi cu anumite
persoane.
(2) n cazul n caremen inereanfamilienuesteposibil sauatuncicndcopilul
nu i ndeplinete obliga iile stabilite prin m sura supravegherii specializate,
comisia pentru protec ia copilului ori, dup caz, instan a judec toreasc , dup
distinc iile prev zute la art. 84 alin. (2), poate dispune plasamentul acestuia n
familia extins ori n cea substitutiv , precum i ndeplinirea de c tre copil a
obliga iilorprev zutelaalin.(1).
ART. 86
n cazul n care fapta prev zut de legea penal , s vrit de copilul care nu
r spunde penal, prezint un grad ridicat de pericol social, precum i n cazul n care
copilul pentru care s-austabilitm surileprev zutelaart.85s vretencontinuare
faptepenale,comisiapentruprotec iacopiluluisau,dup caz,instan ajudec toreasc
dispune, pe perioad determinat , plasamentul copilului ntr-un serviciu de tip
reziden ialspecializat.
ART. 87
Este interzis s se dea publicit ii orice date referitoare la s vrirea de fapte
penale de c tre copilul care nu r spunde penal, inclusiv date privitoare la persoana
acestuia.
ART. 88
(1) Pe toat durata aplic rii m surilor destinate copilului care s vrete fapte
penale i nu r spunde penal, vor fi asigurate servicii specializate, pentru a-i asista
pe copii n procesul de reintegrare n societate.
(2)Tipuriledeserviciispecializateprev zutelaalin.(1),precumistandardele
referitoare la modalitatea de asigurare a acestor servicii se aprob prin hot rre a
Guvernului.

(3) Copilul care a s vrit o fapt prev zut de legea penal i care nu r spunde
penal va fi nso it i asistat de c tre un psiholog sau asistentul social, desemnat de
direc ia general de asisten social i protec ia copilului n orice etap a
cercet riipenale.
CAP. VI
Protec iacopiluluimpotrivaabuzului,neglij rii,exploat riiiaoric reiforme
deviolen
ART. 89
(1) Copilul are dreptul de a fi protejat mpotriva abuzului, neglij rii,
exploat rii, traficului, migra iei ilegale, r pirii, violen ei, pornografiei prin
internet,precumiaoric rorformedeviolen ,indiferentdemediulncareacestase
afl : familie, institu ii de nv
mnt, medicale, de protec ie, medii de cercetare a
infrac iuniloridereabilitare/deten ie,internet,mass-media, locuridemunc ,medii
sportive, comunitate etc.
(2) Orice persoan fizic sau juridic , precum i copilul pot sesiza direc ia
general de asisten social i protec ia copilului din jude ul/sectorul de domiciliu
s iam surilecorespunz toarepentru a-lprotejampotrivaoric rorformedeviolen ,
inclusivviolen sexual ,v t maresaudeabuzfizicsaumental,dereletratamentesau
deexploatare,deabandonsauneglijen .
(3) Angaja ii institu iilor publice sau private care, prin natura profesiei, intr
n contact cu copilul i au suspiciuni asupra unui posibil caz de abuz, neglijare sau
rele tratamente au obliga ia de a sesiza de urgen direc ia general de asisten
social iprotec iacopilului.
ART. 90
(1) P rin ii copilului sau, dup caz, alt reprezentant legal al acestuia,
autorit ile publice i organismele private au obliga ia s ia toate m surile
corespunz toare pentru a facilita readaptarea fizic i psihologic i reintegrarea
social a oric rui copil care a fost victima oric rei forme de neglijen , exploatare
sauabuz,detortur saupedeaps oritratamentecrude,inumanesaudegradante.
(2) Persoanele men ionate la alin. (1) vor asigura condi iile necesare pentru ca
readaptarea i reintegrarea s favorizeze s n tatea, respectul de sine i demnitatea
copilului.
SEC IUNEA1
Protec iacopiluluimpotrivaexploat riieconomice
ART. 91
(1) Copilul are dreptul de a fi protejat mpotriva exploat rii i nu poate fi
constrns la o munc sau activitate domestic ori n afara familiei, inclusiv n
institu ii de nv
mnt, de protec ie special , reeducare i deten ie sau n domeniul
cultural, artistic, sportiv, publicitar i de modeling, ce comport un risc poten ial
sau care este susceptibil s i compromit educa ia ori s i d uneze s n t ii sau
dezvolt riisalefizice,mentale,spirituale,moraleorisociale.
(2)Esteinterzis oricepractic prinintermediulc reiauncopilestedatdeunul
saudeambiip rin ioridereprezentantulluilegal,nschimbul unei recompense, unor
datoriisaunu,cuscopulexploat riicopiluluiprinmunc .
(3) n situa iile n care copiii de vrst colar se sustrag procesului de
nv
mnt, desf urnd munci cu nerespectarea legii, unit ile de nv
mnt sunt
obligate s sesizeze de ndat serviciul public de asisten social . n cazul unor
asemenea constat ri, serviciul public de asisten social mpreun cu inspectoratele
colare jude ene i cu celelalte institu ii publice competente sunt obligate s ia
m surin vedereareintegr riicolareacopilului.
(4) Inspec ia Muncii, n colaborare cu Ministerul Muncii, Familiei, Protec iei
SocialeiPersoanelorVrstnice,areobliga iadeapromovacampaniidecontientizare
iinformare:

a) pentru copii - despre m surile de protec ie de care pot beneficia i despre


riscurilepecareleimplic cazuriledeexploatareeconomic ;
b) pentru publicul larg - incluznd educa ie parental i activit i de preg tire
pentru categoriile profesionale care lucreaz cu i pentru copii, pentru a-i ajuta s
asigurecopiilororeal protec iempotrivaexploat riieconomice;
c)pentruangajatorisaupoten ialiangajatori.
ART. 92
(1) Prestarea de c tre copii a activit ilor remunerate n domeniile cultural,
artistic, sportiv, publicitar i de modeling prev zute la art. 91 alin. (1) este
condi ionat de informarea prealabil a serviciului public de asisten social de la
domiciliul copilului.
(2) Condi iile de munc pentru situa iile prev zute la alin. (1) i modalit ile
proceduriideinformareprealabil sestabilescprinhot rreaGuvernului.
SEC IUNEAa2-a
Protec iacopiluluimpotrivaconsumuluidedroguri
ART. 93
(1) Copilul are dreptul de a fi protejat mpotriva folosirii ilicite de stupefiante
isubstan epsihotrope.
(2) Este interzis vnzarea de solven i copiilor, f r acordul p rintelui ori al
altui reprezentant legal.
(3) Agen ia Na ional Antidrog, n colaborare cu Ministerul Muncii, Familiei,
Protec ieiSocialeiPersoanelorVrstnicei,dup caz,cualteautorit isauorgane
de specialitate ale administra iei publice centrale, are obliga ia de a lua m surile
corespunz toarepentru:
a) prevenirea folosirii copiilor la produc ia i traficul ilicit al acestor
substan e;
b) contientizarea publicului larg i, n mod particular, a copiilor cu privire la
aceast problematic , inclusiv prin intermediul sistemului de nv
mnt i, dup caz,
prinintroducereaacestuisubiectnprogramacolar ;
c) sprijinirea copiilorifamiliiloracestora,princonsiliereindrumare - dac
este necesar, de natur confiden ial , dar i prin elaborarea de politici i strategii
care s garanteze recuperarea fizic i psihic i reintegrarea social a copiilor
dependen idedroguri, inclusivprindezvoltareanacestscopdemetodedeinterven ie
alternativ lainstitu iilepsihiatricetradi ionale;
d) dezvoltarea suplimentar a sistemelor pentru adunarea unor date reale asupra
apari ieiconsumuluidedrogurilacopii,caiasupraimplic riiacestoranproduc ia
i traficul ilicit de droguri; evaluarea permanent a acestor situa ii, a progreselor
realizate, a dificult ilor ntmpinate i, respectiv, a obiectivelor propuse pentru
viitor;
e) dezvoltarea unui sistem de informarepublic cares reduc toleran anceeace
priveteconsumuldedroguriis ajutelarecunoatereaprimelorsimptomedeconsumde
droguri, mai ales n rndul copiilor.
(4) Institu iile prev zute la alin. (3) se vor asigura c opiniile copiilor sunt
luate n considerare la elaborarea strategiilor antidrog.
SEC IUNEAa3-a
Protec iacopiluluimpotrivaabuzuluisauneglijen ei
ART. 94
(1) Prin abuz asupra copilului se n elege orice ac iune voluntar a unei persoane
care se afl ntr-o rela ie de r spundere, ncredere sau de autoritate fa de acesta,
prin care sunt periclitate via a, dezvoltarea fizic , mental , spiritual , moral sau
social , integritatea corporal , s n tatea fizic sau psihic a copilului, i se
clasific dreptabuzfizic,emo ional,psihologic,sexualieconomic.

(2) Prin neglijarea copilului se n elege omisiunea, voluntar sau involuntar , a


uneipersoanecareareresponsabilitateacreterii,ngrijiriisaueduc riicopiluluide
aluaoricem sur pecareopresupunendeplinireaacesteiresponsabilit i,carepune
n pericol via a, dezvoltarea fizic , mental , spiritual , moral sau social ,
integritatea corporal , s n tatea fizic sau psihic a copilului i poate mbr ca mai
multe forme: alimentar , vestimentar , neglijarea igienei, neglijarea medical ,
neglijarea educa ional , neglijarea emo ional sau p r sirea copilului/abandonul de
familie,carereprezint ceamaigrav form deneglijare.
ART. 95
Suntinterzises vrireaoric ruiactdeviolen ,precumiprivareacopiluluide
drepturile sale de natur s pun n pericol via a, dezvoltarea fizic , mental ,
spiritual , moral sau social , integritatea corporal , s n tatea fizic sau psihic a
copilului,attnfamilie,ctininstitu iilecareasigur protec ia,ngrijireai
educarea copiilor, n unit i sanitare, unit i de nv
mnt, precum i n orice alt
institu ie public sau privat care furnizeaz servicii sau desf oar activit i cu
copii.
ART. 96
(1) Orice persoan care, prin natura profesiei sau ocupa iei sale, lucreaz direct
cu un copil i are suspiciuni n leg tur cu existen a unei situa ii de abuz sau de
neglijareaacestuiaesteobligat s sesizezeserviciulpublicdeasisten social sau
direc ia general de asisten social i protec ia copilului n a c rei raz
teritorial afostidentificatcazulrespectiv.
(2) Pentru semnalarea cazurilor de abuz sau de neglijare a copilului, la nivelul
fiec rei direc ii generale de asisten social i protec ia copilului se nfiin eaz
obligatoriutelefonulcopilului,alc ruinum rvafiaduslacunotin apublicului.
ART. 97
P rin iisaureprezentan iilegaliauobliga iadeasupravegheacopilulidealua
toate m surile n vederea prevenirii nlesnirii sau practic rii ceretoriei de c tre
copil.
ART. 98
nvedereaasigur riirespect riidreptuluiprev zutlaart.89alin.(1),direc ia
general deasisten social iprotec iacopiluluiesteobligat :
a)s verificeis solu ionezetoatesesiz rileprivindposibilelecazurideabuz,
neglijare,exploatareioriceform deviolen asupracopilului;
b) s asigure prestarea serviciilor prev zute la art. 119, specializate pentru
nevoile copiilor, victime ale abuzului, neglij rii, exploat rii i oric rei forme de
violen asupracopilului.
ART. 99
Pentru verificarea sesiz rilor privind cazurile de abuz i neglijare a copilului,
reprezentan ii direc iei generale de asisten social i protec ia copilului au drept
deacces,ncondi iilelegii,nsediilepersoanelorjuridice,precumiladomiciliul
persoanelor fizice care au n ngrijire sau asigur protec ia unui copil. Pentru
efectuarea acestor verific ri, organele de poli ie au obliga ia s sprijine
reprezentan iidirec ieigeneraledeasisten social iprotec iacopilului.
ART. 100
(1) Reprezentan ii persoanelor juridice, precum i persoanele fizice care au n
ngrijiresauasigur protec iaunuicopilsuntobliga is colaborezecureprezentan ii
direc iei generale de asisten social i protec ia copilului i s ofere toate
informa iilenecesarepentrusolu ionareasesiz rilor.
(2) n situa ia n care, n urma verific rilor efectuate, reprezentan ii direc iei
generale de asisten social i protec ia copilului stabilesc c exist motive
temeinice care s sus in existen a unei situa ii de pericol iminent pentru copil,
datorat abuzului i neglij rii, i nu ntmpin opozi ie din partea persoanelor
prev zutelaalin.(1),directoruldirec ieigeneraledeasisten social iprotec ia
copilului instituie m sura plasamentului n regim de urgen . Prevederile art. 62-64,
art.68alin.(5)ialeart.70seaplic nmodcorespunz tor.

(3) n situa ia n care persoanele prev zute la alin. (1) refuz sau mpiedic n
orice mod efectuarea verific rilor de c tre reprezentan ii direc iei generale de
asisten social i protec ia copilului, iar acetia stabilesc c exist motive
temeinice care s sus in existen a unei situa ii de pericol iminent pentru copil,
datorat abuzului i neglij rii, direc ia general de asisten social i protec ia
copilului sesizeaz instan a judec toreasc , solicitnd emiterea unei ordonan e
preedin ialedeplasareacopiluluinregimdeurgen laopersoan ,laofamilie,la
un asistent maternal sau ntr-un serviciu de tip reziden ial, licen iat n condi iile
legii. Prevederile art. 62-64ialeart.68alin.(5)seaplic nmodcorespunz tor.
(4)ntermende5ziledeladataexecut riiordonan eipreedin ialeprincares-a
dispus plasamentul n regim de urgen , direc ia general de asisten social i
protec ia copilului sesizeaz instan a judec toreasc pentru a decide cu privire la:
nlocuirea plasamentului n regim de urgen cu m sura plasamentului, dec derea din
exerci iul drepturilor p rinteti, precum i cu privire la exercitarea drepturilor
p rinteti.Instan asepronun icuprivirelaobligareap rin ilorcopiluluidease
prezentalaedin edeconsiliere.
ART. 101
(1)ncadrulprocesuluiprev zutlaart.100alin.(3)i(4),sepoateadministra,
din oficiu, ca prob , declara ia scris a copilului referitoare la abuzul, neglijarea,
exploatareaioriceform deviolen asupracopiluluilacareafostsupus.Declara ia
copilului poate fi nregistrat , potrivit legii, prin mijloace tehnice audio-video.
nregistr rileserealizeaz nmodobligatoriucuasisten aunuipsiholog.
(2) Acordul copilului este obligatoriu pentru realizarea nregistr rii declara iei
sale.
(3)Dac instan ajudec toreasc apreciaz necesar,aceastalpoatechemapecopil
nfa aei,pentrua-laudia.Audiereaarelocnumaincameradeconsiliu,nprezen a
unuipsihologinumaidup oprealabil preg tireacopiluluinacestsens.
ART. 102
n cazul n care abuzul, neglijarea, exploatarea i orice form de violen asupra
copiluluiafosts vrit dec trepersoanecare,nbazaunuiraportjuridicdemunc
sau de alt natur , asigurau protec ia, creterea, ngrijirea sau educa ia copilului,
angajatoriiauobliga ias sesizezedendat organeledeurm rirepenal is dispun
ndep rtareapersoaneirespectivedecopiiiafla ingrijasa.
ART. 103
n institu iile publice sau private, precum i n serviciile de tip reziden ial,
publice sau private, care asigur
protec ia, creterea, ngrijirea sau educarea
copiilor, este interzis angajarea persoanei mpotriva c reia a fost pronun at o
hot rrejudec toreasc definitiv pentrus vrirea,cuinten ie,auneiinfrac iuni.
SEC IUNEAa4-a
Protec iacopiluluicup rin ipleca ilamunc nstr in tate
ART. 104
(1) P rintele care exercit singur autoritatea p rinteasc sau la care locuiete
copilul, care urmeaz s plece la munc n str in tate, are obliga ia de a notifica
aceast inten ieserviciuluipublicdeasisten social deladomiciliu,cuminimum40
dezilenaintedeap r si ara.
(2) Notificarea va con ine, n mod obligatoriu, desemnarea persoanei care se ocup
dentre inereacopiluluipeperioadaabsen eip rin ilorsaututorelui, dup caz.
(3)Confirmareapersoaneinntre inereac reiavar mnecopilulseefectueaz de
c treinstan adetutel ,nconformitatecuprevederileprezenteilegi.
(4) Dispozi iile prezentului articol sunt aplicabile i tutorelui, precum i n
cazulncareambiip rin iurmeaz s plecelamunc ntr-un alt stat.
ART. 105
(1)Persoanadesemnat conformart.104alin.(2)trebuies fac partedinfamilia
extins , s aib minimum 18 ani i s ndeplineasc condi iile materiale i garan iile
moralenecesarecreteriiingrijiriiunuicopil.

(2) Serviciile publice de asisten social organizate la nivelul municipiilor,


oraelor,comunelorasigur persoanelordesemnateconsiliereiinformarecuprivirela
r spunderea pentru creterea i asigurarea dezvolt rii copilului pe o perioad de 6
luni.
(3) Instan a va dispune delegarea temporar a autorit ii p rinteti cu privire la
persoana copilului, pe durata lipsei p rin ilor, dar nu mai mult de un an, c tre
persoanadesemnat potrivit art. 104 alin. (3).
(4) Acordul persoanei c reia urmeaz s -i fie delegat autoritatea p rinteasc se
exprim dec treaceastapersonal,nfa ainstan ei.
(5) La cerere se ataeaz acte din care s rezulte ndeplinirea condi iilor
prev zutelaalin. (1).
(6) Cererea se solu ioneaz n procedur necontencioas , potrivit Codului de
procedur civil . Solu ionarea cererii de delegare a drepturilor i ndatoririlor
p rintetisefacentermende3ziledeladepunereaacesteia.
(7)Hot rreavacuprindemen ionareaexpres adrepturilorindatoririlorcarese
deleag iperioadapentrucarearelocdelegarea.
(8) Pentru situa ia prev zut la alin. (2), dup ce instan a hot r te delegarea
drepturilorp rinteti,persoanansarcinac reiacadngrijireaicretereacopilului
trebuie s urmeze, obligatoriu, un program de consiliere, pentru a preveni situa ii de
conflict,neadaptaresauneglijen nrela iacuminorul.
(9) Instan a de judecat va comunica o copie a hot rrii de delegare primarului de
ladomiciliulp rin ilorsaututorelui,precumiprimaruluideladomiciliulpersoanei
c reiaiseacord delegareaautorit iip rinteti.
ART. 106
Autorit ile administra iei publice locale, prin intermediul serviciilor de
asisten social , pot ini ia, n limita prevederilor bugetului de stat sau ale
bugetelor locale i n limita bugetelor de venituri i cheltuieli prev zute cu aceast
destina ie,campaniideinformareap rin ilor,nvederea:
a)contientiz riidec trep rin iariscurilorasumateprinplecarealorlamunc
nstr in tate;
b) inform rii p rin ilor cu privire la obliga iile ce le revin n situa ia n care
inten ioneaz s plecenstr in tate.
ART. 107
Procedurademonitorizareamoduluidecretereingrijireacopiluluicup rin i
pleca i la munc n str in tate, precum i serviciile de care acetia pot beneficia se
stabilesc prin hot rre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei,
Protec iei Sociale i Persoanelor Vrstnice, n colaborare cu Ministerul Dezvolt rii
RegionaleiAdministra ieiPublice.
ART. 108
Serviciul public de asisten social i centrul jude ean de resurse i asisten
educa ional au obliga ia de a dezvolta servicii de consiliere specializat destinate
copilului care a revenit n ar , dup o perioad de edere n str in tate al turi de
p rin imaimaredeunan.
SEC IUNEAa5-a
Protec iacopiluluimpotrivar piriisauoric rorformedetraficare
ART. 109
(1) Ministerul AfacerilorInterneiMinisterulMuncii,Familiei,Protec ieiSociale
i Persoanelor Vrstnice, n colaborare cu Ministerul Educa iei Na ionale, vor efectua
demersurile necesare pentru adoptarea tuturor m surilor legislative, administrative i
educative destinate asigur rii protec iei efective mpotriva oric ror forme de trafic
intern sau interna ional al copiilor, n orice scop sau sub orice form , inclusiv de
c trepropriip rin i.
(2)nacestscop,autorit ilepublicemen ionatelaalin.(1)auresponsabilitatea
elabor rii unei strategii la nivel na ional pentru prevenirea i combaterea acestui

fenomen, inclusiv a unui mecanism intern de coordonare i monitorizare a activit


ntreprinse.

ilor

SEC IUNEAa6-a
Protec iacopiluluimpotrivaaltorforme de exploatare
ART. 110
(1)Copilularedreptullaprotec iempotrivaoric reiformedeexploatare.
(2) Institu iile i autorit ile publice, potrivit atribu iilor lor, adopt
reglement rispecificeiaplic m suricorespunz toarepentruprevenirea, ntre altele:
a)transferuluiilicitianereturn riicopilului;
b) ncheierii adop iilor, na ionale ori interna ionale, n alte scopuri dect
interesul superior al copilului;
c)exploat riisexualeiaviolen eisexuale;
d)r piriiitrafic riidecopiinoricescopisuboriceform ;
e)implic riicopiilornconflictearmate;
f) dezvolt rii for ate a talentelor copiilor n dauna dezvolt rii lor armonioase,
fiziceimentale;
g)exploat riicopiluluidec tremass-media;
h)exploat riicopiluluincadrulunorcercet rioriexperimentetiin ifice.
CAP. VII
Institu iiiserviciicuatribu iinprotec iacopilului
SEC IUNEA1
Institu iilanivelcentral
ART. 111
Monitorizarea respect riiprincipiiloridrepturilor stabilitedeprezentalegei
de Conven ia Organiza iei Na iunilor Unite cu privire la drepturile copilului,
ratificat prin Legea nr. 18/1990, republicat , cu modific rile ulterioare, precum i
coordonarea i controlul activit ii de protec ie i promovare a drepturilor copilului
se realizeaz de c tre Ministerul Muncii, Familiei, Protec iei Sociale i Persoanelor
Vrstnice.
ART. 112
Ap rarea drepturilor i libert ilor copilului n raporturile acestuia cu
autorit ile publice cu scopul de a promova i de a mbun t i condi ia copilului se
realizeaz iprininstitu iaAvocatulPoporului.
SEC IUNEAa2-a
Institu iiiserviciilanivellocal
ART. 113
Autorit ileadministra ieipublicelocaleauobliga ias garantezeis promoveze
respectarea drepturilor copiilor din unit ile administrativ-teritoriale, asigurnd
prevenireasepar riicopiluluidep rin iis i,precumiprotec iaspecial acopilului
lipsit, temporarsaudefinitiv,dengrijireap rin ilors i.
ART. 114
(1) Autorit ile administra iei publice locale au obliga ia de a implica
colectivitatea local n procesul de identificare a nevoilor comunit ii i de
solu ionarelanivellocalaproblemelor sociale care privesc copiii.
(2) n acest scop pot fi create structuri comunitare consultative cuprinznd, dar
f r aselimita,oamenideafacerilocali,preo i,cadredidactice,medici,consilieri
locali, poli iti. Rolul acestor structuri este att de solu ionare a unor cazuri
concrete,ctidear spundenevoilorglobalealerespectiveicolectivit i.
(3) Mandatul structurilor comunitare consultative se stabilete prin acte emise de
c treautorit ileadministra ieipublicelocale.

(4) Pentru a-i ndeplini rolul pentru care au fost create, structurile comunitare
consultative vor beneficia de programe de formare n domeniul asisten ei sociale i
protec ieicopilului.
ART. 115
(1) n subordinea consiliului jude ean i, respectiv, a consiliilor locale ale
sectoarelor municipiului Bucureti func ioneaz comisia pentru protec ia copilului, ca
organ de specialitate al acestora, f r personalitate juridic , avnd urm toarele
atribu iiprincipale:
a)stabilireancadr riingraddehandicapiorientareacolar acopilului;
b)pronun area,ncondi iileprezenteilegi,cuprivirelapropunerilereferitoare
lastabilireauneim surideprotec iespecial acopilului;
c)solu ionareacererilorprivindeliberareaatestatuluideasistent maternal;
d)alteatribu iiprev zutedelege.
(2)Organizarea imetodologiadefunc ionareacomisieipentruprotec iacopilului
sereglementeaz prinhot rreaGuvernului*).
---------*) A se vedea Hot rreaGuvernuluinr.1.437/2004 privindorganizareaimetodologia
defunc ionareacomisieipentruprotec iacopilului,publicat nMonitorulOficialal
Romniei, Partea I, nr. 872 din 24 septembrie 2004.
(3)Preedintele,vicepreedinteleimembriicomisiilorpentruprotec iacopilului,
precumisecretarulacestora,constituitepotrivitlegii,audreptullaoindemniza ie
de edin echivalent cu 1% din indemniza ia preedintelui consiliului jude ean,
respectiv a primarului de sector.
(4) Indemniza ia se suport din bugetul jude ului, respectiv al sectorului
municipiuluiBucureti,nlimitacreditelorbugetareaprobatecuaceast destina iei
cuncadrareanlimitamaxim acheltuielilordepersonal,stabilit prinlege.
ART. 116
(1) Serviciul publicspecializat pentru protec ia copilului,existentnsubordinea
consiliilor jude ene i a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureti,
precum i serviciul public de asisten social de la nivelul jude elor i sectoarelor
municipiului Bucureti se reorganizeaz ca direc ie general de asisten social i
protec iacopilului.
(2) Direc ia general de asisten social i protec ia copilului este institu ie
public cu personalitate juridic , nfiin at n subordinea consiliului jude ean,
respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureti, care preia, n
mod corespunz tor, func iile serviciului public de asisten social de la nivelul
jude ului i, respectiv, atribu iile serviciului public de asisten
social de la
nivelulsectoarelormunicipiuluiBucureti.
(3) Institu ia prev zut la alin. (2) exercit n domeniul protec iei drepturilor
copilului atribu iile prev zute de prezenta lege, precum i de alte acte normative n
vigoare.
(4) Structura organizatoric , num rul de personal i finan area direc iei generale
de asisten social i protec ia copilului se aprob prin hot rre a consiliului
jude ean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului Bucureti, care o
nfiin eaz ,astfelncts asigurendeplinireanmodcorespunz toraatribu iilorce
irevin,precumirealizareadeplin iexercitareaefectiv adrepturilorcopilului.
(5) Atribu iile i regulamentul-cadru de organizare i func ionare ale direc iei
generale de asisten social i protec ia copilului se aprob prin hot rre a
Guvernului*), la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Protec iei Sociale i
Persoanelor Vrstnice.
----------*) A se vedea Hot rrea Guvernului nr. 1.434/2004 privind atribu iile i
Regulamentul-cadru de organizare i func ionare ale Direc iei generale de asisten
social iprotec iacopilului,republicat nMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,
nr.547din21iulie2008,cumodific rileicomplet rileulterioare.

ART. 117
Direc iageneral deasisten social iprotec iacopiluluiexercit ,ndomeniul
protec ieiipromov riidrepturilorcopilului,urm toareleatribu iiprincipale:
a) coordoneaz activit ile de asisten social i de protec ie a familiei i a
drepturilor copilului la nivelul jude ului, respectiv al sectorului municipiului
Bucureti;
b) coordoneaz , la nivel jude ean, activit ile i m surile de implementare a
obiectivelor strategiei jude ene n domeniul protec iei i promov rii drepturilor
copilului;
c)asigur ndrumarea metodologic aactivit ilor serviciilorpublice deasisten
social ;
d) asigur , la nivel jude ean, aplicarea unitar a prevederilor legisla iei din
domeniulprotec ieiipromov riidrepturilorcopilului;
e) monitorizeaz i analizeaz respectarea drepturilor copilului la nivelul
jude ului/sectoruluiipropunem suripentrusitua iilencareacesteasuntnc lcate;
f) monitorizeaz activitatea autorizat conform art. 92 prestat de copii n
domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar i de modeling, n raza sa de
competen teritorial ;
g) solicit informa ii i documente, n condi iile legii, de la orice persoan
juridic public sau privat , ori de la persoane fizice implicate n sfera sa de
competen , acestea avnd obliga ia de a le pune la dispozi ie n termen de 15 zile
calendaristicedeladatasolicit rii.
ART. 118
(1) Serviciile publice de asisten social organizate la nivelul municipiilor i
oraelor,precumipersoanelecuatribu iideasisten social dinaparatulpropriual
consiliilor locale comunale ndeplinesc n domeniul protec iei copilului urm toarele
atribu ii:
a) monitorizeaz i analizeaz situa ia copiilor din unitatea administrativteritorial , precum i modul de respectare a drepturilor copiilor, asigurnd
centralizarea i sintetizarea datelor i informa iilor relevante, n baza unei fie de
monitorizareaprobateprinordinalministruluimuncii,familiei,protec ieisocialei
persoanelor vrstnice;
b)realizeaz activitateadeprevenireasepar riicopiluluidefamiliasa;
c) identific i evalueaz situa iile care impun acordarea de servicii i/sau
presta iipentruprevenireasepar riicopiluluidefamiliasa;
d)elaboreaz documenta ianecesar pentruacordareaserviciilori/saupresta iilor
iacord acesteserviciii/saupresta ii,ncondi iilelegii;
e) asigur consilierea i informarea familiilor cu copii n ntre inere asupra
drepturiloriobliga iiloracestora,asupradrepturilorcopiluluiiasupraserviciilor
disponibile pe plan local;
f)asigur iurm rescaplicaream surilordeprevenireicombatereaconsumuluide
alcool i droguri, de prevenire i combatere a violen ei n familie, precum i a
comportamentului delincvent;
g) viziteaz , periodic, la domiciliu, familiile i copiii care beneficiaz de
serviciiipresta iiiurm rescmoduldeutilizareapresta iilor,precumifamiliile
careaunngrijirecopiicup rin ipleca ilamunc nstr in tate;
h) nainteaz propuneri primarului, n cazul n care este necesar luarea unei
m surideprotec iespecial ,ncondi iilelegii;
i) urm resc evolu ia dezvolt rii copilului i modul n care p rin ii acestuia i
exercit drepturile i i ndeplinesc obliga iile cu privire la copilul care a
beneficiatdeom sur deprotec iespecial iafostreintegratnfamiliasa;
j) colaboreaz cu direc ia general de asisten social i protec ia copilului n
domeniul protec iei copilului i transmit acesteia toate datele i informa iile
solicitate din acest domeniu;
k) urm resc punerea n aplicare a hot rrilor comisiei pentru protec ia
copilului/instan ei de tutel referitoare la prestarea ac iunilor sau lucr rilor de
intereslocal,prev zutelaart.67alin.(2).

(2) La nivelul sectoarelor municipiului Bucureti, atribu iile prev zute la alin.
(1)suntexercitatededirec iageneral deasisten social iprotec iacopilului.
(3) Metodologia de lucru privind colaborareadintredirec iilegeneraledeasisten
social i protec ia copilului i serviciile publice de asisten social , precum i
modelul standard al documentelor elaborate de c tre acestea se aprob prin hot rre a
Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Protec iei Sociale i
Persoanelor Vrstnice, n colaborare cu Ministerul Dezvolt rii Regionale i
Administra ieiPublice.
ART. 119
(1) Pentru prevenirea separ rii copilului de p rin ii s i, precum i pentru
realizareaprotec ieispecialeacopiluluiseparat,temporarsaudefinitiv,dep rin ii
s i,seorganizeaz ifunc ioneaz urm toareletipurideservicii:
a) servicii de zi;
b) servicii de tip familial;
c)serviciidetipreziden ial.
(2) Regulamentul-cadru pentru organizarea i func ionarea serviciilor prev zute la
alin.(1)seaprob prinhot rreaGuvernului**).
-----------**) A se vedea Hot rreaGuvernuluinr.1.438/2004 pentru aprobarea regulamentelorcadru de organizare i func ionare a serviciilor de prevenire a separ rii copilului de
familia sa, precum i a celor de protec ie special a copilului lipsit temporar sau
definitiv de ocrotirea p rin ilor s i, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 872 din 24 septembrie 2004.
ART. 120
(1)Serviciiledezisuntaceleserviciiprincareseasigur men inerea,refacerea
i dezvoltarea capacit ilor copilului i ale p rin ilor s i, pentru dep irea
situa iilorcarearputeadeterminaseparareacopilului de familia sa.
(2)Accesullaacesteserviciiserealizeaz nbazaplanuluideserviciisau,dup
caz,aplanuluiindividualizatdeprotec ie,ncondi iileprezenteilegi.
ART. 121
Serviciile de tip familial sunt acele servicii prin care se asigur , la domiciliul
unei persoane fizice sau familii, creterea i ngrijirea copilului separat, temporar
sau definitiv, de p rin ii s i, ca urmare a stabilirii n condi iile prezentei legi a
m suriiplasamentului.
ART. 122
(1) Pot primi copii n plasament familiile i persoanele care au vrsta de minimum
18 ani, au capacitate deplin de exerci iu, domiciliul n Romnia i care prezint
garan ii morale i condi ii materiale necesare creterii i ngrijirii copilului
separat, temporar sau definitiv,dep rin iis i.
(2)Lastabiliream suriideplasamentlafamiliiipersoane,direc iageneral de
asisten social i protec ia copilului realizeaz demersuri pentru identificarea
membrilor familiei extinse al turi de care copilul s-a bucurat de via a de familie, n
vederea consult rii i implic rii lor n stabilirea/revizuirea obiectivelor planului
individualizatdeprotec ie.
(3) Activitatea persoanei atestate ca asistent maternal, n condi iile legii, se
desf oar n baza unui contract cu caracter special, aferent protec iei copilului,
ncheiatcudirec iasaucuunorganismprivatacreditat,careareurm toareleelemente
caracteristice:
a) activitatea de cretere, ngrijire i educare a copiilor afla i n plasament se
desf oar la domiciliu;
b) programul de lucru este impus de nevoile copiilor;
c) planificarea timpului liber se face n func ie de programul familiei i al
copiilorafla inplasament;
d) n perioada efectu rii concediului legal de odihn asigur continuitatea
activit iidesf urate,cuexcep iacazuluincaresepararea,naceast perioad ,de
copilulaflatnplasamentnfamiliasaesteautorizat dedirec ie.

(4) Contractul individual de munc se ncheie la data emiterii dispozi iei


directorului de stabilire a m surii plasamentului n regim de urgen sau a hot rrii
comisiei pentru protec ia copilului/instan ei cu privire la stabilirea m surii
plasamentului.
(5) Condi iile de ob inere a atestatului, procedurile de atestare i statutul
asistentului maternal se aprob prin hot rre a Guvernului, la propunerea Ministerului
Muncii,Familiei,Protec ieiSocialeiPersoanelorVrstniceprinAutoritateaNa ional
pentruProtec iaDrepturilorCopiluluiiAdop ie.
---------Alin. (5) al art. 122 a fost introdus de pct. 1 al art.IdinORDONAN ADEURGEN
nr. 65 din 15 octombrie 2014, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 20 octombrie
2014.
ART. 123
(1) Serviciile de tip reziden ial sunt acele servicii prin care se asigur
protec ia, creterea i ngrijirea copilului separat, temporar sau definitiv, de
p rin ii s i, ca urmare a stabilirii n condi iile prezentei legi a m surii
plasamentului.
(2) Din categoria serviciilor de tip reziden ial fac parte toate serviciile care
asigur g zduirepeoperioad maimarede24deore.
(3)Suntconsiderateserviciidetipreziden ialicentrelematernale.
(4) Serviciilede tip reziden ial care apar in autorit ilor administra ieipublice
se organizeaz numai n structura direc iei generale de asisten social i protec ia
copilului,nregimdecomponentefunc ionalealeacestora,f r personalitatejuridic .
(5) Serviciile de tip reziden ial se organizeaz pe model familial i pot avea
caracter specializatnfunc iedenevoilecopiilorplasa i.
ART. 124
(1) Pentru asigurarea prevenirii separ rii copilului de p rin ii lui, consiliile
locale ale municipiilor, oraelor, comunelor i sectoarelor municipiului Bucureti au
obliga ia s organizeze, n mod autonom sau prin asociere, servicii de zi, potrivit
nevoiloridentificatencomunitatearespectiv .
(2) n situa ia n care consiliul local nu identific resurse financiare i umane
suficiente pentru a organiza serviciile prev zute la alin. (1), la cererea acestuia,
consiliul jude ean va asigura finan area necesar nfiin rii acestor servicii.
Consiliul local asigur finan area cu pn la 50% a cheltuielilor de func ionare a
acestor servicii, cota-parte i cuantumul total al acestor cheltuieli fiind stabilite
anualprinhot rreaconsiliuluijude ean.
ART. 125
Pentruasigurareaprotec ieispecialeacopiluluilipsit,temporarsaudefinitiv,de
ocrotirea p rin ilor s i, consiliul jude ean i, respectiv, consiliul local al
sectorului municipiului Bucureti au obliga ia s organizeze, n mod autonom sau prin
asociere,serviciidetipfamilialidetipreziden ial,potrivitnevoiloridentificate
la nivelul unit ii lor administrativ-teritoriale. n func ie de nevoile evaluate ale
copiilorplasa i,consiliuljude eanpoateorganizaidezvoltaiserviciidezi.
CAP. VIII
Organisme private
ART. 126
(1) Organismele private care pot desf ura activit i n domeniul protec iei
drepturilor copilului i al protec iei speciale a acestuia sunt persoane juridice de
dreptprivat,f r scoppatrimonial,constituiteiacreditatencondi iilelegii.
(2) n desf urarea activit ilor prev zute la alin. (1), organismele private
acreditate se supun regimului de drept public prev zut de prezenta lege, precum i de
reglement rileprincareaceastaestepus nexecutare.
(3) Organismele private care organizeaz i dezvolt servicii de prevenire a
separ riicopiluluidefamiliasa,precumiserviciideprotec iespecial acopilului

lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea p rin ilor s i au obliga ia de a notifica


direc iei generale de asisten social i protec ia copilului data nceperii
func ion rii efective a acestora i de a permite accesul specialitilor direc iei n
spa iilencaresefurnizeaz serviciile.
(4)Organismeleprivateacreditatepotncheiaconven iidecolaborarecudirec iile
generale de asisten social i protec ia copilului i/sau cu serviciile publice de
asisten social saupotcontractaserviciidestinatepreveniriisepar riicopiluluide
p rin iis i,precumiprotec ieispecialeacopiluluiseparat,temporarsaudefinitiv,
dep rin iis i,ncondi iilelegii.
CAP. IX
Finan areasistemuluideprotec ieacopilului
ART. 127
(1) Prevenirea separ rii copilului de familia sa, precum i protec ia special a
copiluluilipsit,temporarsaudefinitiv,deocrotireap rin ilors isefinan eaz din
urm toarelesurse:
a) bugetul de stat - n limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de
stataprobatecuaceast destina ieprinlegilebugetareanuale,repartizatepejude e,
potrivit propunerilor formulate de Ministerul Muncii, Familiei, Protec iei Sociale i
Persoanelor Vrstnice, pe baza standardelor de cost pentru serviciile sociale, aprobate
prinhot rreaGuvernului;
b) bugetul jude ului, respectiv al sectorului municipiului Bucureti - n
completarea cuantumului prev zut la lit. a), pentru acoperirea cheltuielilor de
organizareifunc ionareaserviciilor,din venituri proprii sau din sume defalcate din
unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale;
c)bugetullocalalcomunelor,oraelorimunicipiilor;
d) dona ii, sponsoriz ri i alte forme private de contribu ii b neti, permise de
lege.
(2) Ministerul Muncii, Familiei, Protec iei Sociale i Persoanelor Vrstnice poate
finan a programe de interes na ional pentru protec ia i promovarea drepturilor
copilului,dinfondurialocatedelabugetuldestatcuaceast destina ie,dinfonduri
externerambursabileinerambursabile,precumidinaltesurse,ncondi iilelegii.
ART. 128
(1) Pentru fiecare copil fa de care s-a luat m sura plasamentului la o familie,
persoan ,asistentmaternal,ntr-un serviciu de tip reziden ialalunuiorganismprivat
acreditat sau s-ainstituittutela,ncondi iilelegii,seacord oaloca ielunar de
plasament,raportat laindicatorulsocialdereferin ,ncuantumde1,20ISR*).
---------Alin. (1) al art. 128 a fost modificat de pct. 2 al art.IdinORDONAN ADEURGEN
nr. 65 din 15 octombrie 2014, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 20 octombrie
2014.
(2) Aloca ia prev zut la alin. (1) se pl tete persoanei, asistentului maternal,
reprezentantului familiei, al organismului privat acreditat care a luat n plasament
copilul sau tutorelui i este destinat asigur rii drepturilor prev zute la art. 129
alin. (1).
---------Alin. (2) al art. 128 a fost modificat de pct. 2 al art.IdinORDONAN ADEURGEN
nr. 65 din 15 octombrie 2014, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 20 octombrie
2014.
(3)Aloca iadeplasamentsesuport delabugetuldestatprinbugetulMinisterului
Muncii, Familiei,Protec ieiSocialeiPersoanelorVrstnice.
(4) Pentru copiii pentru care s-a stabilit m sura plasamentului sau s-a instituit
tutela,stabilireadreptuluilaaloca ieprev zut laalin.(1)sefacencepndculuna
urm toare celei n care a fost emis dispozi ia conduc torului direc iei generale de

asisten social i protec ia copilului sau hot rrea comisiei pentru protec ia
copiluluisauainstan eidejudecat ,dup caz.
(5) Procedura de stabilire i de plat a aloca iei prev zute la alin. (1) se
stabileteprinordinalministruluimuncii,familiei,protec ieisocialeipersoanelor
vrstnice.
(6) n vederea urm ririi modului de utilizare a aloca iei prev zute la alin. (1),
direc iile generale de asisten social i protec ia copilului sau, dup caz,
organismele private autorizate transmit rapoartele prev zute la art. 73 alin. (2) i
agen iei pentru pl i i inspec ie social a jude ului, respectiv a municipiului
Bucureti.
---------Alin. (6) al art. 128 a fost introdus de pct. 3 al art.IdinORDONAN ADEURGEN
nr. 65 din 15 octombrie 2014, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 20 octombrie
2014.
---------*) NOTA CTCE:
Potrivit art. III din ORDONAN A DE URGEN nr. 65 din 15 octombrie 2014, publicat
n MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 20 octombrie 2014, nivelul aloca iei de plasament
prev zute la art. 128 alin. (1) din Legea nr. 272/2004, republicat , astfel cum a fost
modificatprinprezentaordonan deurgen ,seacord ncepndcudrepturileaferente
lunii decembrie 2014.
ART. 129
(1) Copiii i tinerii pentru care s-a stabilit o m sur de protec ie special ,
precum i mamele protejate n centre maternale au dreptul la hran , mbr c minte,
nc l minte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, juc rii, transport,
materiale cultural-sportive,precumisumedebanipentrunevoipersonale.
(2) Necesarul de mbr c minte, nc l minte, materiale igienico-sanitare,
rechizite/manuale, juc rii, materiale cultural-sportive se stabilete n func ie de
vrsta i nevoile copilului, prin hot rre a consiliului jude ean, respectiv a
consiliilorlocalealesectoarelormunicipiuluiBucuretisau,dup caz,aorganului de
conducere al organismului privat acreditat.
(3) n cazul copiilor cu handicap, infecta i cu HIV sau bolnavi de SIDA, cuantumul
sumelor necesare acord rii drepturilor prev zute la alin. (1) se majoreaz cu 50% n
raport cu sumele acordate.
(4) Copiii i tinerii pentru care s-a stabilit o m sur de protec ie special ,
precum i mamele protejate n centre maternale au dreptul, la ieirea din sistemul de
protec ie special , la o indemniza ie care se acord o singur dat , egal cu valoarea
salariului de baz minim brut pe ar , garantat n plat , stabilit potrivit legii.
Indemniza ia se acord , la ieirea din sistemul de protec ie special , i copiilor
pentru care s-apronun atohot rredefinitiv dencuviin areaadop iei.
---------Alin. (4) al art. 129 a fost modificat de pct. 4 al art.IdinORDONAN ADEURGEN
nr. 65 din 15 octombrie 2014, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 20 octombrie
2014.
(5) Cuantumul limitelor minime de cheltuieli aferentedrepturilorprev zutelaalin.
(1), respectiv dreptul la mbr c minte, nc l minte, materiale igienico-sanitare,
rechizite/manuale, juc rii, transport, materiale cultural-sportive, precum i sumele de
banipentrunevoipersonale,pentrucopiiiitinerii pentru care s-astabilitom sur
de protec ie special ntr-un serviciu public de tip reziden ial, precum i pentru
mameleprotejatencentrematernalesestabilescprinhot rreaGuvernului.
---------Alin. (5) al art. 129 a fost modificat de pct. 4 al art.IdinORDONAN ADEURGEN
nr. 65 din 15 octombrie 2014, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 20 octombrie
2014.

(6) Cuantumul aloca iei de hran pentru copiii din serviciile de zi publice i
pentrucopiiiitineriipentrucares-astabilitom sur deprotec iespecial ntr-un
serviciu public de tip reziden ial, precum i pentru mamele protejate n centre
maternalesestabileteprinhot rreaGuvernului.Cuantumulaloca ieidehran pentru
copiii din serviciile de zi este aplicabil i copiilor din cree i alte unit i de
educa ietimpurie.
---------Alin. (6) al art. 129 a fost introdus de pct. 5 al art.IdinORDONAN ADEURGEN
nr. 65 din 15 octombrie 2014, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 20 octombrie
2014.
(7) Cuantumul limitelor minime de cheltuieli stabilite n condi iile alin. (5) i
cuantumul aloca iei de hran stabilit n condi iile alin. (6) sunt aplicabile i n
cazul copiilor i tinerilor cu cerin e educa ionale speciale, colariza i n unit ile
denv
mntspecialsaudemas ,inclusivcelorcolariza inaltjude dectcelde
domiciliu, n conformitate cu prevederile art. 51 alin. (2) din Legea educa iei
na ionalenr.1/2011,cumodific rileicomplet rileulterioare.
---------Alin. (7) al art. 129 a fost introdus de pct. 5 al art.IdinORDONAN ADEURGEN
nr. 65 din 15 octombrie 2014, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 20 octombrie
2014.
(8) Aloca ia de hran pentru copiii din serviciile de zi organizate de organismele
private acreditate se stabilete cel pu in la acelai nivel cu cel prev zut pentru
copiii din serviciile de zi publice.
---------Alin. (8) al art. 129 a fost introdus de pct. 5 al art.IdinORDONAN ADEURGEN
nr. 65 din 15 octombrie 2014, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 20 octombrie
2014.
(9) n limita bugetelor aprobate, consiliile jude ene, consiliile locale ale
sectoarelor municipiului Bucureti sau, dup caz, consiliile locale ale municipiilor,
oraelor i comunelor pot aproba, prin hot rre, la propunerea direc iilor generale de
asisten social i protec ia copilului, respectiv a serviciilor publice de asisten
social ,uncuantummaimareallimitelorminimedecheltuieli,respectivalcuantumului
aloca ieidehran aferentedrepturilorstabiliteconformprevederiloralin.(5)i(6).
---------Alin. (9) al art. 129 a fost introdus de pct. 5 al art.IdinORDONAN ADEURGEN
nr. 65 din 15 octombrie 2014, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 20 octombrie
2014.
ART. 130
(1) Primarii acord presta ii financiare excep ionale, n situa ia n care familia
care ngrijete copilul se confrunt temporar cu probleme financiare determinate de o
situa ieexcep ional icarepunenpericoldezvoltareaarmonioas acopilului.
(2) Presta iile excep ionale se acord cu prioritate copiilor ale c ror familii nu
auposibilitateasaucapacitateadeaacordacopiluluingrijireacorespunz toareorica
urmare a necesit ii suport rii unor cheltuieli particulare destinate men inerii
leg turiicopiluluicufamiliasa.
(3) n func iedefiecarecaznparte,primaruldecide,prindispozi ie,cuprivire
laacordareapresta ieifinanciareexcep ionaleicuantumulacesteia.
ART. 131
Cuantumul maxim, precum i condi iile de acordare a presta iilor financiare
excep ionalesestabilescprinhot rreaconsiliuluilocal.
ART. 132
Presta iile financiare excep ionale pot fi acordate i sub form de presta ii n
natur , pe baza dispozi iei primarului, constnd, n principal, n alimente,

mbr c minte, manuale i rechizite sau echipamente colare, suportarea cheltuielilor


legatedetransport,procurareadeproteze,medicamenteialteaccesoriimedicale.
CAP. X
Regulispecialedeprocedur
ART. 133
(1) Cauzele prev zute de prezenta lege privind stabilirea m surilor de protec ie
special suntdecompeten atribunaluluideladomiciliulcopilului.
(2)Dac domiciliulcopiluluinuestecunoscut,competen arevinetribunaluluina
c ruicircumscrip ieteritorial afostg sitcopilul.
ART. 134
(1) Cauzele prev zute la art. 133 se solu ioneaz n regim de urgen , cu citarea
reprezentantului legal al copilului, a direc iei generale de asisten social i
protec iacopiluluiicuparticipareaobligatorieaprocurorului.
(2) Audierea copilului care a mplinitvrstade10aniesteobligatorieiseface
cu respectarea prevederilor art. 29, cu excep ia cauzelor care privesc stabilirea unei
m suri de protec ie special pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat i supus
oric reiformedeviolen asupra copilului; n acest caz, audierea copilului se face cu
respectarea prevederilor art. 101 alin. (3).
(3)Termeneledejudecat nupotfimaimaride10zile.
(4) P r ile sunt legal citate dac cita ia le-a fost nmnat cel pu in cu o zi
naintea judec rii.
(5) Ordonan a preedin ial de plasare a copilului n regim de urgen la o
persoan , familie, la un asistent maternal sau ntr-un serviciu de tip reziden ial,
licen iat n condi iile legii, este dat n aceeai zi, instan a pronun ndu-se asupra
m suriisolicitatepebazacereriiiactelordepuse,f r concluziilep r ilor.
ART. 135
(1) Hot rrile prin care se solu ioneaz fondul cauzei se pronun n ziua n care
auluatsfritdezbaterile.
(2)nsitua iideosebite,pronun areapoatefiamnat celmultdou zile.
ART. 136
(1)Hot rreainstan eidefondesteexecutorieidefinitiv .
(2)Hot rreaseredacteaz isecomunic p r ilorntermendecelmult10zilede
lapronun are.
ART. 137
Termenul de recursestede10ziledeladatacomunic riihot rrii.
ART. 138
Dispozi iile prezentei legi referitoare la procedura de solu ionare a cauzelor
privind stabilirea m surilor de protec ie special se completeaz n mod corespunz tor
cu prevederile Coduluideprocedur civil .
ART. 139
n toate cauzele care privesc aplicarea prezentei legi, direc ia general de
asisten social iprotec iacopiluluideladomiciliulcopiluluisaunac reiraz
administrativ-teritorial afostg sitcopilulntocmeteiprezint instan eiraportul
referitor la copil, care va cuprinde date privind:
a)personalitatea,stareafizic imental acopilului;
b)antecedentelesociomedicaleieduca ionalealecopilului;
c)condi iilencarecopilulafostcrescutincareatr it;
d) propuneri privind persoana, familia sau serviciul de tip reziden ial n care ar
putea fi plasat copilul;
e) orice alte date referitoare la creterea i educarea copilului, care pot servi
solu ion riicauzei.
ART. 140
Cauzele care privesc aplicarea prezentei legi sunt scutite de taxa judiciar de
timbruidetimbrujudiciar.

CAP. XI
R spunderiisanc iuni
ART. 141
(1)Nerespectareaobliga iilorprev zutelaart.41alin.(2),art.52alin. (4)i
art.96constituieabateredisciplinar grav isesanc ioneaz potrivitlegii.
(2)Nerespectareaobliga ieiprev zutelaart.41alin.(3),art.91alin.(3)teza
ntiiart.118alin.(1)lit.a)constituieabateredisciplinar .
ART. 142
(1) Constituie contraven ii urm toarele fapte, dac nu au fost s vrite n astfel
decondi iinct,potrivitlegii,s fieconsiderateinfrac iuni:
a)nerespectareaobliga ieiprev zutelaart.10alin.(1);
b)nerespectareaobliga ieiprev zutelaart.10alin.(2);
c)nerespectareaobliga iilorprev zutelaart.11alin.(1)i(3);
d)nerespectareaobliga ieiprev zutelaart.12alin.(1);
e)necomunicareadec treorganeledepoli iearezultatelorverific rilorspecifice
privind identitatea mamei, n conformitate cu prevederile art. 12 alin. (3);
f) neefectuarea de c tre serviciul public de asisten social a declara iei de
nregistrareanaterii,nconformitatecuprevederileart.12alin.(6);
g) nerespectarea obliga ieiprev zutelaart.12alin.(7);
h)nerespectareaobliga ieiprev zutelaart.14alin.(1);
i)nerespectareaobliga iilorprev zutelaart.16ilaart.23alin.(3);
j) nerespectarea prevederilor art. 27 alin. (2)-(4)ialeart.87;
k)nerespectareaprevederilorart.40alin.(1)i(4);
l) nerespectarea prevederilor art. 52 alin. (2);
m) nerespectarea prevederilor art. 74;
n) nerespectarea prevederilor art. 84 alin. (3);
o) nerespectarea prevederilor art. 91 alin. (2);
p) nerespectarea prevederilor art. 97;
r)nerespectareaobliga ieiprev zutelaart.98lit.a);
s)nerespectareaobliga ieiprev zutelaart.102;
)nerespectareaobliga ieiprev zutelaart.104alin.(1);
t) nerespectarea prevederilor art. 118 alin. (1) lit. c)-k);
)nerespectareaprevederilorart.127alin.(1)lit.b).
(2)Contraven iileprev zutelaalin.(1)sesanc ioneaz dup cumurmeaz :
a)cuamend dela500leila1.000lei,celeprev zutelalit.a),c), g), h), i),
k),m),n),o),r),s)i);
b)cuamend dela1.000leila2.500lei,celeprev zutelalit.f)il);
c)cuamend dela2.500leila5.000lei,celeprev zutelalit.b),d),p)i );
d)cuamend dela5.000leila10.000 lei,celeprev zutelalit.e),j)it).
(3)Constatareacontraven iiloriaplicareasanc iuniisefacdec treofi eriii
agen ii de poli ie, n cazul contraven iilor prev zute la alin. (1) lit. i), j), o) i
p),precumidepersoaneanumedesemnatedintrecelecuatribu iidecontroldin:
a)MinisterulS n t ii,pentrucontraven iileprev zutelaalin.(1)lit.a),c)i
d);
b) Ministerul Afacerilor Interne sau structurile subordonate acestuia, dup caz,
pentrucontraven iileprev zutelaalin.(1)lit.b)ie);
c)MinisterulMuncii, Familiei, Protec ieiSociale iPersoanelorVrstnice,pentru
contraven iileprev zutelaalin.(1)lit.h),k),m),n),r),s),),t)i );
d) Ministerul Educa iei Na ionale, pentru contraven ia prev zut la alin. (1) lit.
l);
e) consiliul jude ean, respectiv consiliul local al sectorului municipiului
Bucureti,pentrucontraven iileprev zutelaalin.(1)lit.f)ig).
ART. 143
Contraven iilor prev zute la art. 142 le sunt aplicabile prevederile Ordonan ei
Guvernului nr. 2/2001 privindregimuljuridicalcontraven iilor,aprobat cumodific ri
icomplet riprinLegea nr. 180/2002,cumodific rileicomplet rileulterioare.

CAP. XII
Dispozi iitranzitoriiifinale
ART. 144
ntermende6lunidelaintrareanvigoareaprezenteilegi,direc iageneral de
asisten social iprotec iacopiluluivareevaluamprejur rilecareaustatlabaza
m surilor de protec ie dispuse de comisia pentru protec ia copilului i, dup caz, va
solicita instituirea tutelei sau stabilirea unei m suri de protec ie special , n
condi iileprezenteilegi.
ART. 145
Centrele de plasament, centrele de primire n regim de urgen icentrelematernale
organizate n structura fostelor servicii publice specializate pentru protec ia
copiluluisereorganizeaz prinhot rreaconsiliuluijude ean,respectivaconsiliului
localalsectoarelormunicipiuluiBucuretinstructuradirec ieigeneraledeasisten
social i protec ia copilului din subordinea consiliului jude ean, respectiv a
consiliului local al sectoarelor municipiului Bucureti, n regim de componente
func ionalealeacestora,f r personalitatejuridic .
ART. 146
(1)Serviciiledezidestinatepreveniriisitua iilorcepunnpericolsecuritatea
i dezvoltarea copilului, nfiin ate de consiliile jude ene, precum i personalul care
deserveteacesteserviciisetransfer consiliilorlocalepeteritoriulc rora acestea
func ioneaz .
(2) Fac excep ie de la prevederile alin. (1) serviciile de zi specializate pentru
copilul abuzat, neglijat, exploatat i supus oric rei forme de violen , care se
consider deinteresjude ean.
(3)nsitua iancareserviciileprev zutelaalin.(1)facpartedintr-un complex
de servicii care are ca obiect de activitate i protec ia copilului n regim
reziden ial, respectiv centru de plasament, centru de primire n regim de urgen sau
centru maternal, transferul se realizeaz numai dac este posibil separarea
patrimoniuluiiapersonalului.
(4)Consiliilelocaleauobliga ias p strezedestina iaistructuradepersonala
serviciilor preluate.
(5) Transferul prev zut la alin. (1) se realizeaz pe baz de protocol ncheiat
ntreconsiliuljude eaniconsiliullocal.
ART. 147
Personaluldidacticididacticauxiliar,transferatpotrivit art.46dinOrdonan a
de urgen a Guvernului nr. 26/1997 privind protec ia copilului aflat n dificultate,
republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, care la data intr rii n
vigoare a prezentei legi este ncadrat cu acest statut n cadrul serviciilor publice
specializatepentruprotec iacopilului,ip streaz statutul.
ART. 148
n termen de 30 de zile de la intrarea n vigoare a prezentei legi, consiliile
jude ene,respectivconsiliilelocalealesectoarelormunicipiuluiBucureti,Ministerul
S n t ii, Ministerul Afacerilor Interne i Ministerul Muncii, Familiei, Protec iei
Sociale i Persoanelor Vrstnice au obliga ia s desemneze persoanele dintre cele cu
atribu ii de control, care vor constata contraven iile i vor aplica sanc iunile
men ionatenprezentulcapitol.
ART. 149
(1)Pedataintr riinvigoareaprezenteilegiseabrog :
a) art. 88 din Codul familiei;
b) Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 26/1997 privind protec ia copilului aflat
n dificultate, republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 276 din 24
iulie1998,cumodific rileicomplet rileulterioare,cuexcep iaart.20;
c) Hot rreaGuvernuluinr.604/1997 privindcriteriileiproceduriledeautorizare
a organismelor private care desf oar activit i n domeniul protec iei copilului,
publicat nMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.280din16octombrie1997;

d) Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 123/2001 privind reorganizarea comisiei


pentru protec ia copilului, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.
643din15octombrie2001,aprobat cumodific riprinLegea nr. 71/2002;
e) lit. A a alin. (2) al art. 3 din Regulamentul-cadrudeorganizareifunc ionare
a serviciului public de asisten social , aprobat prin Hot rrea Guvernului nr.
90/2003, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 81 din 7 februarie
2003,cumodific rileulterioare.
(2) Se modific n mod corespunz tor dispozi iile referitoare la nregistrarea
naterii copilului abandonat de mam n spital, cuprinse n Legea nr. 119/1996 cu
privirelaacteledestarecivil ,publicat nMonitorulOficialalRomniei, Partea I,
nr.282din11noiembrie1996,cumodific rileicomplet rileulterioare*).
------------*) Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civil a fost republicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 339 din 18 mai 2012, ulterior fiind
modificat icompletat prinLegea nr. 213/2013.
(3) Pe data intr rii n vigoare a prezentei legi se abrog orice alte dispozi ii
contrare.
ART. 150
(1) Formarea ini ial ndomeniulprotec iei drepturilor copilului esteobligatorie
pentru toate categoriile profesionale din sistem i pentru cei care au atribu ii
decizionale privitoare la copil.
(2) Educa ia permanent i formarea profesional continu n domeniul protec iei
specialeacopiluluiseasigur pentrutoatecategoriileprofesionaledinsistem.
(3) Ministerul Muncii, Familiei, Protec iei Sociale i Persoanelor Vrstnice
mpreun cu Ministerul Educa iei Na ionale, Ministerul S n t ii, precum i, dup caz,
cu celelalte institu ii publice i private interesate vor asigura formarea ini ial i
continu apersonaluluicare,nexercitareasarcinilorceirevin,intr ncontactcu
domeniulprotec ieiipromov riidrepturilorcopilului.
ART. 151
(1) La angajarea personalului de educa ie, protec ie i ngrijire din cadrul
institu iilor publice i private, care, prin natura profesiei, intr n contact cu
copilul,sevaprezentanmodobligatoriuioexpertiz neuropsihiatric .
(2) Anual personalul prev zut la alin. (1) este evaluat din punct de vedere
psihologic.
(3) Rapoartele privind expertizele neuropsihiatrice, precum i rapoartele de
evaluarepsihologic sep streaz conformlegiiladosarulpersonalalsalariatului.
ART. 152
(1) Regulamentele proprii ale persoanelor juridice care desf oar activit i de
protec ie a copilului vor specifica expres regulile stabilite pentru a asigura
exercitarea drepturilor i ndeplinirea ndatoririlor pe care le au copiii, n
conformitate cu vrsta,s n tateaigraduldematuritatealacestora.
(2) Aceste regulamente vor fi expuse ntr-un loc vizibil, astfel nct s permit
accesulcopiiloriinformarealoradecvat .
ART. 153
Prevederile prezentei legi se completeaz cu alte reglement ri care se refer la
drepturile copilului, inclusiv cu prevederile cuprinse n conven iile i tratatele
interna ionalelacareRomniaesteparte.
ART. 154
Elaborarea proiectelor de acte normative care fac referire la oricare dintre
drepturile copilului prev zute de prezenta lege se realizeaz obligatoriu cu avizul
MinisteruluiMuncii,Familiei,Protec ieiSocialeiPersoanelorVrstnice.
ART. 155
(1)Prezentalegeintr nvigoarela1ianuarie2005,cuexcep iaprevederilorart.
19 alin. (3)*), art. 84 alin. (2)**), art. 104 alin. (2)***), art. 105 alin. (5)****),
art.107alin.(2)*****)careintr nvigoarela3ziledeladatapublic riiprezentei
legi n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

-------------*) Art. 24 alin. (3), fost art. 19 alin. (3).


**) Art. 88 alin. (2), fost art. 84 alin. (2).
***) Art. 115 alin. (2), fost art. 104 alin. (2).
****) Art. 116 alin. (5), fost art. 105 alin. (5).
*****) Art. 119 alin. (2), fost art. 107 alin. (2).
(2) Procedura de ntoarcere a copiilor n ar , de identificare a p rin ilor sau a
altorreprezentan ilegaliaicopiilor,moduldeavansareacheltuielilorocazionatede
ntoarcerean ar aacestora,precumiserviciiledeprotec iespecial ,publicesau
private, competente s asigure protec ia n regim de urgen a copiilor afla i n
str in tate, care, din orice motive, nu sunt nso i i de p rin i sau de un alt
reprezentant legal ori nu se g sesc sub supravegherea legal a unor persoane din
str in tate, prev zut la art. 24 alin. (3), se elaboreaz de c tre Autoritatea
Na ional pentruProtec iaCopiluluiiAdop ie******).
------------******)Ladatade1ianuarie2005sintagma"AutoritateaNa ional pentruProtec ia
Copilului i Adop ie" s-a nlocuit cu sintagma "Autoritatea Na ional pentru Protec ia
Drepturilor Copilului", prin Legea nr. 275/2004 pentru modificarea Ordonan eideurgen
a Guvernului nr. 12/2001 privind nfiin area Autorit ii Na ionale pentru Protec ia
CopiluluiiAdop iei,publicat nMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.557din
23 iunie 2004.
(3)Organizareaimetodologiadefunc ionareacomisieipentruprotec iacopilului,
prev zut la art. 115 alin. (2), se elaboreaz de c tre Autoritatea Na ional pentru
Protec iaCopiluluiiAdop ie******).
------------******)Ladatade1ianuarie2005sintagma"AutoritateaNa ional pentruProtec ia
Copilului i Adop ie" s-a nlocuit cu sintagma "Autoritatea Na ional pentru Protec ia
Drepturilor Copilului", prin Legea nr. 275/2004 pentru modificarea Ordonan eideurgen
a Guvernului nr. 12/2001 privind nfiin area Autorit ii Na ionale pentru Protec ia
CopiluluiiAdop iei,publicat nMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.557din
23 iunie 2004.
(4) Regulamentul-cadru pentru organizarea i func ionarea serviciilor prev zute la
art. 119 alin. (2) se elaboreaz de c tre Autoritatea Na ional pentru Protec ia
CopiluluiiAdop ie******).
------------******)Ladatade1ianuarie2005sintagma"AutoritateaNa ional pentruProtec ia
Copilului i Adop ie" s-a nlocuit cu sintagma "Autoritatea Na ional pentru Protec ia
Drepturilor Copilului", prin Legea nr. 275/2004 pentru modificarea Ordonan eideurgen
a Guvernului nr. 12/2001 privind nfiin area Autorit ii Na ionale pentru Protec ia
CopiluluiiAdop iei,publicat nMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.557din
23 iunie 2004.
(5)Tipuriledeserviciispecializate,prev zutelaart.88alin.(2),ceseasigur
petoat durataaplic riim surilordestinatecopiluluicares vretefaptepenalei
nu r spunde penal, pentru a-i asista pe copii n procesul de reintegrare n societate,
precum i standardele referitoare la modalitatea de asigurare a acestor servicii se
elaboreaz de c tre Autoritatea Na ional pentru Protec ia Copilului i Adop ie******)
ncolaborarecuMinisterulJusti iei.
------------******)Ladatade1ianuarie2005sintagma"AutoritateaNa ional pentruProtec ia
Copilului i Adop ie" s-a nlocuit cu sintagma "Autoritatea Na ional pentru Protec ia
Drepturilor Copilului ", prin Legea nr. 275/2004 pentru modificarea Ordonan ei de
urgen a Guvernului nr. 12/2001 privind nfiin area Autorit ii Na ionale pentru

Protec ia Copilului i Adop iei, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,


nr. 557 din 23 iunie 2004.
(6) Atribu iile i Regulamentul-cadru de organizare i func ionare a direc iei
generale de asisten social i protec ia copilului, prev zute la art. 116 alin. (5),
se elaboreaz de c tre Ministerul Muncii, Familiei, Protec iei Sociale i Persoanelor
Vrstnice.
NOT :
Reproducem mai jos prevederile art. II-IV din Legea nr. 257/2013 pentru modificarea
icompletareaLegii nr. 272/2004 privindprotec iaipromovareadrepturilorcopilului,
carenusuntncorporatenformarepublicat aLegii nr. 272/2004 icareseaplic ,n
continuare,cadispozi iipropriialelegiimodificatoare:
"Art. II. - Hot rrile Guvernului prev zute la art. 12^1*******), art. 87^1 alin.
(2)********), art. 97^4*********) i art. 106 alin. (3)**********) din Legea nr.
272/2004 privind protec ia i promovarea drepturilor copilului, cu modific rile
ulterioare, precum i cu modific rile i complet rile aduse prin prezenta lege, se
adopt ntermende90deziledeladataintr riinvigoareaprezenteilegi.
----------------Ulterior, prin art. I pct. 70 din Legea nr. 257/2013 pentru modificarea i
completarea Legii nr. 272/2004 privind protec ia i promovarea drepturilor copilului,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 607 din 30 septembrie 2013,
sintagma"AutoritateaNa ional pentru Protec iaDrepturilorCopilului"s-a nlocuit cu
sintagma"MinisterulMuncii,Familiei,Protec ieiSocialeiPersoanelorVrstnice".
*******) Art. 12^1 a devenit, prin renumerotare, art. 15.
********) Art. 87^1 alin. (2) a devenit, prin renumerotare, art. 92 alin. (2).
*********) Art. 97^4 a devenit, prin renumerotare, art. 107.
**********) Art. 106 alin. (3) a devenit, prin renumerotare, art. 118 alin. (3).
Art. III. - La data intr rii n vigoare a prezentei legi se abrog Legea nr.
326/2003 privinddrepturiledecarebeneficiaz copiiiitineriiocroti ideserviciile
publice specializate pentru protec ia copilului, mamele protejate n centre maternale,
precum i copiii ncredin a i sau da i n plasament la asisten i maternali
profesioniti, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 525 din 22
iulie2003,cumodific rileicomplet rileulterioare,cuexcep iaart.2alin.(1).
Art. IV. - Pn la aprobarealegiiprivindorganizareaifunc ionareainstan eide
tutel , atribu iile ce-i revin potrivit prezentei legi sunt ndeplinite de c tre
instan ajudec toreasc ."
-------LEGE
(*actualizat*)(**republicat**)
privindprotec iaipromovareadrepturilorcopilului*)
EMITENT:
PARLAMENTUL
PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 5 martie 2014
Data intrarii in vigoare : 5 martie 2014

nr.

272

din

21

iunie

2004

Forma actualizata valabila la data de : 21 mai 2015


Prezenta forma actualizata este valabila de la 1 ianuarie 2015 pana la data selectata
---------------*) Forma actualizat a acestui act normativ pn la data de 21 mai 2015 este
realizat de c tre Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul
Electronic" S.A. Piatra-Neam prin includerea tuturor modific rilor i complet rilor
aduse dec tre: ORDONAN ADEURGEN nr.65din15octombrie2014; LEGEA nr. 131 din 8
octombrie 2014.

Con inutul acestui act apar ine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul
Electronic S.A. Piatra-Neam inuesteundocumentcucaracteroficial,fiinddestinat
pentru informarea utilizatorilor.
-----------**) Republicat n temeiul art. V din Legea nr. 257/2013 pentru modificarea i
completarea Legii nr. 272/2004 privind protec ia i promovarea drepturilor copilului,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 607 din 30 septembrie 2013,
dndu-setexteloronou numerotare.
Legea nr. 272/2004 privind protec ia i promovarea drepturilor copilului a fost
publicat nMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.557din23iunie2004iamai
fost modificat prin Legea nr. 71/2011 pentru punerea n aplicare a Legii nr. 287/2009
privind Codul civil, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 409 din
10 iunie 2011, rectificat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 489 din 8
iulie2011,cumodific rileicomplet rileulterioare,prin Legea nr. 197/2012 privind
asigurareacalit iindomeniulserviciilorsociale,publicat nMonitorul Oficialal
Romniei, Partea I, nr. 754 din 9 noiembrie 2012, cu modific rile ulterioare, i prin
Legea nr. 187/2012 pentru punerea n aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012,
rectificat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 117 din 1 martie 2013, cu
modific rileulterioare.
CAP. I
Dispozi iigeneraleidefini ii
ART. 1
(1) Prezenta lege reglementeaz cadrul legal privind respectarea, promovarea i
garantarea drepturilor copilului.
(2) Autorit ile publice, organismele private autorizate, precum i persoanele
fizice i persoanele juridice responsabile de protec ia copilului sunt obligate s
respecte, s promoveze i s garanteze drepturile copilului stabilite prin Constitu ie
i lege, n concordan cu prevederile Conven iei Organiza iei Na iunilor Unite cu
privire la drepturile copilului, ratificat prin Legea nr. 18/1990, republicat , cu
modific rile ulterioare, i ale celorlalte acte interna ionale n materie la care
Romnia este parte.
ART. 2
(1) Prezenta lege, orice alte reglement ri adoptate n domeniul respect rii i
promov rii drepturilor copilului, precum i orice act juridic emis sau, dup caz,
ncheiat n acest domeniu se subordoneaz cu prioritate principiului interesului
superior al copilului.
(2) Interesul superior al copilului se circumscrie dreptului copilului la o
dezvoltarefizic imoral normal ,laechilibrusocioafectivilavia adefamilie.
(3)Principiulinteresuluisuperioralcopiluluiesteimpusinclusivnleg tur cu
drepturile i obliga iile ce revin p rin ilor copilului, altor reprezentan i legali ai
s i,precumioric rorpersoanec roraacestale-a fost plasat n mod legal.
(4)Principiulinteresuluisuperioralcopiluluivaprevalantoatedemersurilei
deciziile care privesc copiii, ntreprinse de autorit ile publice i de organismele
privateautorizate,precumincauzelesolu ionatedeinstan elejudec toreti.
(5) Persoanele prev zute la alin. (4) sunt obligate s implice familia n toate
deciziile, ac iunile i m surile privitoare la copil i s sprijine ngrijirea,
cretereaiformarea,dezvoltareaieducareaacestuiancadrulfamiliei.
(6) n determinarea interesului superior al copilului se au n vedere cel pu in
urm toarele:
a) nevoile de dezvoltarefizic ,psihologic ,deeduca ieis n tate,desecuritate
istabilitateiapartenen laofamilie;
b)opiniacopilului,nfunc iedevrstaigraduldematuritate;

c) istoricul copilului, avnd n vedere, n mod special, situa iile de abuz,


neglijare, exploatare sau orice alt form de violen asupra copilului, precum i
poten ialelesitua iiderisccarepotinterveninviitor;
d)capacitateap rin ilorsauapersoanelorcareurmeaz s seocupedecretereai
ngrijirea copiluluidear spundenevoilorconcretealeacestuia;
e) men inerea rela iilor personale cu persoanele fa de care copilul a dezvoltat
rela iideataament.
ART. 3
Dedispozi iileprezenteilegibeneficiaz :
a)copiiicet eniromniafla i pe teritoriul Romniei;
b)copiiicet eniromniafla instr in tate;
c)copiiif r cet enieafla ipeteritoriulRomniei;
d) copiii care solicit sau beneficiaz de o form de protec ie n condi iile
reglement rilorlegaleprivindstatutuliregimulrefugia ilornRomnia;
e) copiii cet eni str ini afla i pe teritoriul Romniei, n situa ii de urgen
constatate, n condi iile prezentei legi, de c tre autorit ile publice romne
competente.
ART. 4
n sensul prezentei legi, termenii i expresiile de mai jos au urm toarele
semnifica ii:
a) copil - persoana care nu a mplinit vrsta de 18 ani i nici nu a dobndit
capacitateadeplin deexerci iu,potrivitlegii;
b) familie - p rin iiicopiiiacestora;
c) familie extins - rudelecopilului,pn lagradulIVinclusiv;
d) familie substitutiv - persoanele, altele dect cele care apar in familiei
extinse, inclusiv afinii pn la gradul IV i asisten ii maternali care asigur
cretereaingrijireacopilului,n condi iilelegii;
e) plan individualizat de protec ie - documentul prin care se realizeaz
planificareaserviciilor,presta iiloriam surilordeprotec iespecial acopilului,
pe baza evalu rii psihosociale a acestuia i a familiei sale, n vederea integr rii
copilului care a fost separat de familia sa ntr-un mediu familial stabil permanent, n
cel mai scurt timp posibil;
f) plan de servicii - documentul prin care se realizeaz planificarea acord rii
serviciiloriapresta iilor,pebazaevalu riipsihosocialeacopiluluiiafamiliei,
n vederea prevenirii abuzului, neglij rii, exploat rii, a oric ror forme de violen
asupracopilului,precumiasepar riicopiluluidefamiliasa;
g) reprezentant legal al copilului - p rintele sau persoana desemnat , potrivit
legii,s exercitedrepturileis ndeplineasc obliga iilep rintetifa decopil.
ART. 5
(1)Copiiiaudreptullaprotec ieiasisten nrealizareaiexercitareadeplin
adrepturilorlor,ncondi iileprezenteilegi.
(2) R spunderea pentru creterea i asigurarea dezvolt rii copilului revine n
primul rnd p rin ilor, acetia avnd obliga ia de a-i exercita drepturile i de a-i
ndepliniobliga iilefa decopil inndseamacuprioritatedeinteresulsuperior al
acestuia.
(3)nsubsidiar,responsabilitatea revinecolectivit iilocaledincarefacparte
copilul i familia sa. Autorit ile administra iei publice locale au obliga ia de a
sprijini p rin ii sau, dup caz, alt reprezentant legal al copilului n realizarea
obliga iilor ce le revin cu privire la copil, dezvoltnd i asigurnd n acest scop
serviciidiversificate,accesibileidecalitate,corespunz toarenevoilorcopilului.
(4) Interven ia statului este complementar ; statul asigur protec ia copilului i
garanteaz respectareatuturordrepturilorsaleprinactivitateaspecific realizat de
institu iilestatuluiideautorit ilepublicecuatribu iinacestdomeniu.
ART. 6
Respectarea i garantarea drepturilor copilului se realizeaz conform urm toarelor
principii:
a)respectareaipromovareacuprioritateainteresuluisuperioralcopilului;

b)egalitateaanselorinediscriminarea;
c) responsabilizarea p rin ilor cu privire la exercitarea drepturilor i
ndeplinireaobliga iilorp rinteti;
d) primordialitatea responsabilit ii p rin ilor cu privire la respectarea i
garantarea drepturilor copilului;
e) descentralizarea serviciilor de protec ie a copilului, interven ia
multisectorial i parteneriatul dintre institu iile publice i organismele private
autorizate;
f)asigurareauneingrijiriindividualizateipersonalizatepentrufiecarecopil;
g)respectareademnit iicopilului;
h)ascultareaopinieicopiluluiiluareanconsiderareaacesteia, inndcontde
vrstaidegraduls udematuritate;
i) asigurarea stabilit ii i continuit ii n ngrijirea, creterea i educarea
copilului, innd cont de originea sa etnic , religioas , cultural i lingvistic , n
cazullu riiuneim suri deprotec ie;
j)celeritatenluareaoric reideciziicuprivirelacopil;
k) asigurarea protec iei mpotriva abuzului, neglij rii, exploat rii i oric rei
formedeviolen asupracopilului;
l) interpretarea fiec rei norme juridice referitoare la drepturile copilului n
corela iecuansamblulreglement rilordinaceast materie.
ART. 7
Drepturile prev zute de prezenta lege sunt garantate tuturor copiilor f r nicio
discriminare,indiferentderas ,culoare,sex,limb ,religie,opinie politic saualt
opinie,dena ionalitate,apartenen etnic sauoriginesocial ,desitua iamaterial ,
degradulitipuluneideficien e,destatutullanateresaudestatutuldobndit,de
dificult iledeformareidezvoltaresaudealtgenalecopilului,alep rin ilorori
alealtorreprezentan ilegalisaudeoricealt distinc ie.
ART. 8
n orice cauz care privete drepturi ale copilului, instan a verific dac
n elegerile dintre p rin i sau ale acestora cu alte persoane respect interesul
superior al copilului.
CAP. II
Drepturile copilului
SEC IUNEA1
Drepturiilibert

icivile

ART. 9
(1)Copilularedreptullastabilireaip strareaidentit iisale.
(2)Copilulestenregistratimediatdup natereiaredelaaceast dat dreptul
la un nume, dreptul de a dobndi o cet enie i, dac este posibil, de a-i cunoate
p rin iiideafingrijit,crescutieducatdeacetia.
(3)P rin iialegnumeleiprenumelecopilului,ncondi iilelegii.
(4) Copilul are dreptul de a-ip stracet enia,numeleirela iiledefamilie,n
condi iileprev zutedelege,f r nicioingerin .
(5) Dac se constat c un copil este lipsit, n mod ilegal, de elementele
constitutive ale identit ii sale sau de unele dintre acestea, institu iile i
autorit ile publice sunt obligate s ia de urgen toate m surile necesare n vederea
restabiliriiidentit iicopilului.
ART. 10
(1)nscopulrealiz riidreptuluiprev zutlaart.9alin.(1),unit ilesanitare
careaunstructur sec iidenou-n scu ii/saudepediatrieauobliga iadeaangaja
un asistent social sau, dup caz, de a desemna o persoan cu atribu ii de asisten
social .
(2) n vederea stabilirii identit ii copilului p r sit n unit i sanitare sau
g sitoriap rin iloracestuia,organeledepoli ieiserviciilepublicecomunitarede

eviden apersoanelor,competente,auobliga iadeadesemnaunasaumaimultepersoane


responsabile,cares realizeze,cuceleritate,demersurilecele revin, potrivit legii,
pentrunregistrareanateriicopiluluiis transmit dateledeidentificaredirec iei
generale de asisten social i protec ia copilului sau, dup caz, serviciului public
deasisten social .
(3) Persoanele desemnate la alin. (2) au obliga ia efectu rii demersurilor de
stabilireaidentit iip rin ilorcopiilorp r si inunit ilesanitare,nsitua ia
ncareacetiaaufostidentifica iinuauntocmitcertificatuldenatere.
ART. 11
(1) Certificatul medical constatator al naterii, att pentru copilul n scut viu,
ctipentrucopiluln scutmort,sentocmetentermende24deoredelanatere.
(2) R spunderea pentru ndeplinirea obliga iei prev zute la alin. (1) revine
medicului care a asistat sau aconstatatnatereaimediculuiefdesec ie.
(3)Cndnatereaaavutlocnafaraunit ilorsanitare,mediculdefamilieavnd
cabinetul nregistrat n raza teritorial unde a avut loc naterea este obligat ca, la
cerereaoric reipersoane,ntermende24deore,s constatenatereacopilului,dup
care s ntocmeasc i s elibereze certificatul medical constatator al naterii
copilului,chiardac mamanuestenscris pelistacabinetuluis u.
ART. 12
(1) n situa ia n care copilul este p r sit de mam n maternitate, unitatea
medical areobliga ias sesizezetelefonicinscrisdirec iageneral deasisten
social i protec ia copilului i organele de poli ie, n termen de 24 de ore de la
constatareadispari ieimamei.
(2) n termen de 5 zile de la sesizarea prev zut la alin. (1), se ntocmete un
proces-verbal de constatare a p r sirii copilului, semnat de reprezentantul direc iei
generale de asisten social i protec ia copilului, reprezentantul poli iei i al
maternit ii; cnd starea de s n tate a copilului permite externarea, n baza
procesului-verbal, direc ia general de asisten social i protec ia copilului va
stabilim suraplasamentuluinregimdeurgen pentrucopil.
(3) n termen de 30 de zile de la ntocmirea procesului-verbal, poli ia este
obligat s ntreprind verific rilespecificeprivindidentitateamameiis comunice
rezultatul acestor verific ri direc iei generale de asisten social i protec ia
copilului.
(4) n situa ia n care mama este identificat , direc ia general de asisten
social iprotec iacopiluluivaasiguraconsiliereaisprijinireaacesteianvederea
realiz riidemersurilorlegatedentocmireaactuluidenatere.
(5) n situa ia n care, n urma verific rilor efectuate de poli ie, nu este
posibil identificarea mamei, direc ia general de asisten social i protec ia
copilului transmite serviciului public de asisten social n a c rui raz
administrativ-teritorial s-a produs naterea dosarul cuprinznd certificatul medical
constatatoralnaterii,procesul-verbalprev zutlaalin. (2),dispozi iadeplasament
nregimdeurgen ir spunsulpoli ieicurezultatulverific rilor.
(6) n termen de 5 zile de la primirea documenta iei prev zute la alin. (5),
serviciulpublicdeasisten social areobliga iadeaob inedispozi iadestabilire
anumeluiiprenumeluicopilului,nconformitatecuprevederile Legii nr. 119/1996 cu
privire la actele de stare civil , republicat , cu modific rile i complet rile
ulterioare, i de a face declara ia de nregistrare a naterii la serviciul de stare
civil competent.
(7)ntermende24deoredelanregistrareanateriicopilului,serviciulpublic
de asisten social are obliga ia de a transmite direc iei generale de asisten
social iprotec iacopiluluiactuldenregistrareanateriicopilului.
ART. 13
n situa ia copilului p r sit de p rin i n alte unit i sanitare, a c rui natere
nu a fost nregistrat , obliga ia de a realiza demersurile prev zute de lege pentru
nregistrarea naterii copilului revine serviciului public de asisten social n a
c rui raz administrativ-teritorial a fost p r sit acesta, cu respectarea procedurii
prev zutelaart.12.

ART. 14
(1)nsitua iacopiluluig sitnfamiliesauntr-unlocpublic,precumiacelui
p r sit de p rin i n alte unit i sanitare, a c rui natere nu a fost nregistrat ,
obliga ia de a realiza demersurile prev zute de lege pentru nregistrarea naterii
copiluluirevineserviciuluipublicdeasisten social nac ruiraz administrativteritorial afostg sitsaup r sitcopilul.
(2) Expertiza medico-legal necesar pentru nregistrarea naterii copilului este
gratuit .
ART. 15
Metodologia privind realizarea obliga iilor ce revin autorit ilor administra iei
publicelocale,institu iiloriprofesionitilorimplica inprevenireaiinterven ia
n cazurile de copii afla i n situa ie de risc sau p r si i n unit i
sanitare/sec ii/compartimente
de
specialitate
obstetric -ginecologie
i
neonatologie/alte unit i sanitare care ofer servicii medicale pentru copii se aprob
prin hot rre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Protec iei
Sociale i Persoanelor Vrstnice, n colaborare cu Ministerul Dezvolt rii Regionale i
Administra ieiPubliceicuMinisterulS n t ii.
ART. 16
(1) Unit ile sanitare, unit ile de protec ie social , serviciile de ngrijire de
tip reziden ial,entit ile f r personalitatejuridic , alte persoanejuridice,precum
ipersoanefizicecareinterneaz sauprimescnngrijirefemeigravideoricopiicare
nu posed acte pe baza c rora s li se poat stabili identitatea sunt obligate s
anun e,ntermende24deore,nscris,autoritateaadministra ieipublicelocalena
c rei raz i au sediul sau, dup caz, domiciliul, n vederea stabilirii identit ii
lor, precum i direc ia general de asisten social i protec ia copilului de care
apar in,nvederealu riineviden .
(2) Cel care ia un copil pentru a-lngrijisauprotejatemporar,pn lastabilirea
unei m suri de protec ie n condi iile legii, are obliga ia de a-l ntre ine i, n
termen de 48 de ore, de a anun a autoritatea administra iei publice locale n a c rei
raz teritorial iaresediulsaudomiciliul.
ART. 17
(1) Copilul are dreptul de a men ine rela ii personale i contacte directe cu
p rin ii, rudele, precum i cu alte persoane fa de care copilul a dezvoltat leg turi
deataament.
(2) Copilul are dreptul de a-icunoaterudeleideantre inerela iipersonale
cuacestea,precum icualtepersoaneal turi decarecopilul s-a bucurat de via a de
familie,nm surancareacestlucrunucontravineinteresuluis usuperior.
(3) P rin ii sau un alt reprezentant legal al copilului nu pot mpiedica rela iile
personale ale acestuia cu bunicii, fra ii i surorile ori cu alte persoane al turi de
care copilul s-a bucurat de via a de familie dect n cazurile n care instan a decide
n acest sens, apreciind c exist motive temeinice de natur a primejdui dezvoltarea
fizic ,psihic ,intelectual saumoral acopilului.
(4)ncazdenen elegerentrep rin icuprivirelamodalit iledeexercitarea
dreptului de a avea leg turi personale cu copilul, instan a va stabili un program n
func ie de vrsta copilului, de nevoile de ngrijire i educare ale acestuia, de
intensitatea leg turii afective dintre copil i p rintele la care nu locuiete, de
comportamentulacestuiadinurm ,precumidealte aspecte relevante n fiecare caz n
parte.
(5) Criteriile prev zute la alin. (4) vor fi avute n vedere i la stabilirea
programului de rela ii personale i cu celelalte persoane al turi de care copilul s-a
bucuratdevia adefamilie.
ART. 18
(1)nsensulprezenteilegi,rela iilepersonalesepotrealizaprin:
a) ntlniri ale copilului cu p rintele ori cu o alt persoan care are, potrivit
prezenteilegi,dreptullarela iipersonalecucopilul;
b) vizitarea copilului la domiciliul acestuia;

c) g zduirea copilului, pe perioad determinat , de c tre p rintele sau de c tre


alt persoan lacarecopilulnulocuietenmodobinuit;
d)coresponden orialt form decomunicarecucopilul;
e)transmitereadeinforma iicopiluluicuprivirelap rinteleorilaaltepersoane
careau,potrivitprezenteilegi,dreptuldeamen inerela iipersonalecucopilul;
f) transmiterea de c tre persoana la care locuiete copilul a unor informa ii
referitoare la copil, inclusiv fotografiirecente,evalu rimedicalesaucolare,c tre
p rintele sau c tre alte persoane care au dreptul de a men ine rela ii personale cu
copilul;
g)ntlnirialecopiluluicup rinteleoricuoalt persoan fa decarecopilul
a dezvoltat leg turi de ataament ntr-un loc neutru n raport cu copilul, cu sau f r
supravegherea modului n care rela iile personale sunt ntre inute, n func ie de
interesul superior al copilului.
(2) Transmiterea informa iilor prev zute la alin. (1) lit. e) i f) se va face cu
respectareainteresuluisuperioralcopilului,precumiadispozi iilorspecialeviznd
confiden ialitateaitransmitereainforma iilorcucaracterpersonal.
(3) P rintele la care copilul locuiete are obliga ia de a sprijini men inerea
rela iilorpersonalealecopiluluicucel laltp rinte,prev zutelaalin.(1).
(4) Pentrurestabilirea imen inerea rela iilorpersonaleale copilului,serviciul
public de asisten social i, dup caz, direc iile generale de asisten social i
protec iacopiluluidelanivelulfiec ruisectoralmunicipiuluiBucuretiauobliga ia
deaofericonsiliere,acordat despecialitiattcopilului,ctip rin ilors i,la
solicitarea acestora.
(5)ncazulncarep rintelelacarecopilullocuietempiedic sauafecteaz n
mod negativ leg turile personale ale copilului cu cel lalt p rinte, prin nerespectarea
programuluistabilitdeinstan sauconvenitdep rin i,p rintelelacarenulocuiete
n mod statornic poate cere serviciului public de asisten social sau, dup caz,
persoanelorcuatribu iideasisten social ncircumscrip iac ruiaseafl locuin a
copilului s monitorizeze rela iile personale cu copilul pentru o durat de pn la 6
luni.
(6) Monitorizarea permite reprezentan ilor serviciului public de asisten social
sau, dup caz, persoanelor cu atribu ii de asisten social s asiste la preluarea
copilului de c tre p rintele la care nu locuiete n mod statornic, la napoierea
acestuia, s realizeze intervievarea p rin ilor, a copilului i a persoanelor cu care
copilul locuiete, precum i a altor persoane, n vederea ntocmirii raportului de
monitorizare.
(7) La finalul perioadei de monitorizare, reprezentantul serviciului public de
asisten social sau, dup caz, persoana cu atribu ii de asisten social care a
ntocmit raportul prev zut la alin. (6) poate propune prelungirea perioadei de
monitorizarecucelmult6luni,poaterecomandaconsiliereapsihologic aunuiadintre
p rin i sau a ambilor, precum i o serie de m suri pentru mbun t irea rela iei
personaledintrecopilip rintelelacarenulocuiete.
(8) Raportul de monitorizare prev zut la alin. (6) se nmneaz fiec ruia dintre
p rin iipoatefifolositcaprob ninstan .
ART. 19
(1) Copilul careafostseparatdeambiip rin isaudeunuldintreacetiaprintr-o
m sur dispus n condi iile legii are dreptul de a men ine rela ii personale i
contactedirectecuambiip rin i,cuexcep iasitua ieincareacestlucrucontravine
interesului superior al copilului.
(2)Instan ajudec toreasc ,lundnconsiderare,cuprioritate,interesulsuperior
al copilului, poate limita exercitarea acestui drept, dac exist motive temeinice de
natur a periclita dezvoltarea fizic , mental , spiritual , moral sau social a
copilului.
ART. 20
(1)nvedereaasigur riimen ineriirela iilorpersonalealecopiluluicu p rin ii
s i sau cu alte persoane al turi de care s-a bucurat de via a de familie, precum i
pentru asigurarea napoierii copilului la locuin asalaterminareaperioadeidevizit ,

instan a poate dispune, la cererea p rintelui interesat sau a altei persoane


ndrept ite,unasaumaimultem suricucaracterasiguratoriusauaunorgaran ii.
(2)M surileprev zutelaalin.(1)potinclude:
a)amend peziuadentrziereimpus persoaneicarerefuz punereanaplicaresau
respectareaprogramuluidemen inerearela iilorpersonalealecopilului;
b)depunereauneigaran iirealesaupersonaledec trep rintelesaupersoanade la
care urmeaz s fie preluat copilul, n vederea men inerii rela iilor personale sau,
dup caz,lancetareaprogramuluidevizitare;
c)depunereapaaportuluisauaunuialtactdeidentitatelaoinstitu iedesemnat
de instan i, atunci cnd este necesar, a unui document din care s rezulte c
persoana care solicit rela ii personale a notificat depunerea acestora, pe durata
vizitei,autorit iiconsularecompetente.
ART. 21
(1) n cazul n care p rin ii nu se n eleg cu privire la locuin a copilului,
instan a de tutel va stabili locuin a acestuia la unul dintre ei, potrivit art. 496
alin. (3) din Codul civil. La evaluarea interesului copilului instan a poate avea n
vedere,nafaraelementelorprev zutelaart.2alin.(6),iaspecteprecum:
a)disponibilitateafiec ruip rintedea-limplicapecel laltp rintendeciziile
legatedecopilidearespectadrepturilep rintetialeacestuiadinurm ;
b) disponibilitatea fiec ruia dintre p rin i de a permite celuilalt men inerea
rela iilorpersonale;
c)situa ialocativ dinultimii3aniafiec ruip rinte;
d) istoricul cu privire la violen a p rin ilor asupra copilului sau asupra altor
persoane;
e) distan a dintre locuin a fiec rui p rinte i institu ia care ofer educa ie
copilului.
(2)Prevederilealin.(1)seaplic nmodcorespunz toripentrucazurilencare
locuin a minorului se stabilete la ter e persoane sau la un serviciu de protec ie
special .
ART. 22
Copilul ai c rui p rin i locuiesc n state diferite are dreptul de a ntre ine
rela ii personale i contacte directe cu acetia, cu excep ia situa iei n care acest
lucru contravine interesului superior al copilului.
ART. 23
(1) Copiii nenso i i de p rin i sau de un alt reprezentant legal ori care nu se
g sesc sub supravegherea legal a unor persoane au dreptul de a li se asigura, n cel
maiscurttimpposibil,rentoarcereaal turidereprezentan iilorlegali.
(2) Deplasarea copiilor n str in tate se realizeaz cu respectarea prevederilor
Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circula ii a cet enilor romni n
str in tate,cumodific rileicomplet rileulterioare.
(3) P rin ii sau, dup caz, alt persoan responsabil de supravegherea, creterea
i ngrijirea copilului sunt obliga i s anun e la poli ie dispari ia acestuia de la
domiciliu,ncelmult24deoredelaconstatareadispari iei.
ART. 24
(1) Misiunile diplomatice i consulare ale Romniei au obliga ia de a sesiza
Ministerul Muncii, Familiei, Protec iei Sociale i Persoanelor Vrstnice cu privire la
copiiicet eniromniafla instr in tatecare,dinoricemotive,nusuntnso i ide
p rin i sau de un alt reprezentant legal ori nu se g sesc sub supravegherea legal a
unorpersoanedinstr in tate.
(2)MinisterulMuncii,Familiei,Protec ieiSocialeiPersoanelorVrstnicevalua
m surile necesare pentru ntoarcerea copilului la p rin i sau la un alt reprezentant
legal,imediatdup identificareaacestora.ncazul n care persoanele identificate nu
pot sau refuz s preia copilul, la cererea Ministerului Muncii, Familiei, Protec iei
Sociale i Persoanelor Vrstnice, tribunalul de la domiciliul copilului sau Tribunalul
Bucureti,nsitua iancareacestdomiciliunu este cunoscut, va dispune plasamentul
copilului ntr-unserviciudeprotec iespecial propusdeMinisterulMuncii,Familiei,
Protec ieiSocialeiPersoanelorVrstnice.

(3) Procedura de ntoarcere a copiilor n ar , de identificare a p rin ilor sau a


altorreprezentan ilegaliaicopiilor,moduldeavansareacheltuielilorocazionatede
ntoarcerean ar aacestora,precumiserviciiledeprotec iespecial ,publicesau
private, competente s asigure protec ia n regim de urgen a copiilor afla i n
situa iaprev zut laalin.(1),sestabilescprinhot rreaGuvernului.
ART. 25
(1) Misiunile diplomatice i consulare str ine au obliga ia de a sesiza Ministerul
Muncii, Familiei, Protec iei Sociale i Persoanelor Vrstnice i Inspectoratul General
pentruImigr ridespretoatesitua iilencareaucunotin decopiicet enistr ini
afla i pe teritoriul Romniei, care, din orice motive, nu sunt nso i i de p rin i sau
deunaltreprezentantlegalorinuseg sescsubsupravegherealegal a unor persoane.
ncazulncareautorit ileromneseautosesizeaz ,acesteavorntiin adeurgen
misiuneastr in competent cuprivirelacopiiincauz .
(2) n situa ia copiilor prev zu i la alin. (1), Ministerul Muncii, Familiei,
Protec iei Sociale i Persoanelor Vrstnice, pn la definitivarea demersurilor legale
ce cad n competen a Inspectoratul General pentru Imigr ri, va solicita Tribunalului
Bucureti stabilirea plasamentului copilului ntr-un serviciu de protec ie special
propus de MinisterulMuncii,Familiei,Protec ieiSocialeiPersoanelorVrstnice.
(3)M suraplasamentuluidureaz pn lareturnareacopiluluin aradereedin a
p rin ilor ori n ara n care au fost identifica i al i membri ai familiei dispui s
ia copilul.
(4) n cazul nereturn rii copilului, acesta beneficiaz de protec ia special
prev zut nprezentalege.
ART. 26
n vederea aplic rii prevederilor art. 24 i 25 se ncheie tratatele necesare cu
statele sau cu autorit ile statelor vizate, pe baza propunerilor Ministerul Muncii,
Familiei, Protec iei Sociale i Persoanelor Vrstnice i ale Ministerului Afacerilor
Externe,precumiaaltorinstitu iiinteresate.
ART. 27
(1)Copilularedreptullaprotejareaimaginiisalepubliceiavie iisaleintime,
privateifamiliale.
(2)Esteinterzis oriceac iunedenatur s afectezeimagineapublic acopilului
saudreptulacestuialavia intim ,privat ifamilial .
(3) Participarea copilului n vrst de pn la 14 ani la dezbateri publice n
cadrul unor programe audiovizuale se poate face numai cu consim mntul scris al
acestuiaialp rin ilorsau,dup caz,alaltuireprezentantlegal.
(4) Copiii nu pot fi folosi i sau expui de c tre p rin i, reprezentan i legali,
altepersoaneresponsabiledecretereaingrijirealor,organismeprivateacreditate
cafurnizorideserviciisociale,institu iipublicesauprivate,nscopuldeaob ine
avantajepersonale/institu ionalesaudeainfluen adeciziileautorit ilorpublice.
(5) Consiliul Na ional al Audiovizualului monitorizeaz modul de derulare a
programelor audiovizuale, astfel nct s se asigure protec ia i garantarea dreptului
copiluluiprev zutlaalin.(1).
ART. 28
(1) Copilul are dreptul la libertate de exprimare.
(2) Libertateacopiluluidea c uta, dea primi ide a difuzainforma iideorice
natur ,carevizeaz promovareabun st riisalesociale,spiritualeimorale,s n tatea
sa fizic i mental , sub orice form i prin orice mijloace la alegerea sa, este
inviolabil .
(3)P rin iisau,dup caz,al ireprezentan ilegaliaicopilului,persoanelecare
au n plasament copii, precum i persoanele care, prin natura func iei, promoveaz i
asigur respectarea drepturilor copiilor au obliga ia de a le asigura informa ii,
explica ii i sfaturi, n func ie de vrsta i de gradul de n elegere al acestora,
precumidealepermites iexprimepunctuldevedere,ideileiopiniile.
(4)P rin iinupotlimitadreptulcopiluluiminorlalibertatea de exprimare dect
ncazurileprev zuteexpresdelege.
ART. 29

(1)Copilulcapabildediscern mntaredreptuldea-iexprimaliberopiniaasupra
oric reiproblemecarelprivete.
(2) n orice procedur judiciar sau administrativ care l privete, copilul are
dreptul de a fi ascultat. Este obligatorie ascultarea copilului care a mplinit vrsta
de10ani.Cutoateacestea,poate fiascultaticopilul carenua mplinitvrstade
10 ani, dac autoritatea competent apreciaz c audierea lui este necesar pentru
solu ionareacauzei.
(3)Dreptuldeafiascultatconfer copiluluiposibilitateadeacereideaprimi
orice informa ie pertinent , de a fi consultat, de a-i exprima opinia i de a fi
informat asupra consecin elor pe care le poate avea opinia sa, dac este respectat ,
precumiasupraconsecin elororic reideciziicarelprivete.
(4) n toate cazurile prev zute la alin. (2), opiniile copilului ascultat vor fi
luate nconsiderareilisevaacordaimportan acuvenit , nraportcuvrstaicu
gradul de maturitate a copilului.
(5) Orice copil poate cere s fie ascultat conform dispozi iilor alin. (2) i (3).
ncazderefuz,autoritateacompetent sevapronun aprintr-odeciziemotivat .
(6) Dispozi iile legale speciale privind consim mntul sau prezen a copilului n
procedurile care l privesc, precum i prevederile referitoare la desemnarea unui
curator,ncazdeconflictdeinterese,suntir mnaplicabile.
ART. 30
(1) Copilul are dreptul lalibertatedegndire,decontiin idereligie.
(2) P rin ii ndrum copilul, potrivit propriilor convingeri, n alegerea unei
religii,ncondi iilelegii, inndseamadeopinia,vrstaidegraduldematuritate
a acestuia, f r a-l putea obliga s adere la o anumit religie sau la un anumit cult
religios.
(3) Religia copilului care a mplinit 14 ani nu poate fi schimbat f r
consim mntul acestuia; copilul care a mplinit vrsta de 16 ani are dreptul s i
aleag singurreligia.
(4)Atuncicndcopilulbeneficiaz deprotec iespecial ,persoanelornngrijirea
c rora se afl le sunt interzise orice ac iuni menite s influen eze convingerile
religioase ale copilului.
ART. 31
(1)Copilularedreptullaliber asocierenstructuriformaleiinformale,precum
ilibertateadentrunirepanic ,nlimiteleprev zutedelege.
(2) Autorit ile administra iei publice locale, unit ile de nv
mnt i alte
institu ii publice sau private competente iau m surile necesare asigur rii exercit rii
corespunz toareadrepturilorprev zutelaalin.(1).
ART. 32
(1)Copilulapar innduneiminorit ina ionale,etnice,religioasesaulingvistice
are dreptul la via cultural proprie, la declararea apartenen ei sale etnice,
religioase, la practicarea propriei sale religii, precum i dreptul de a folosi limba
propriencomuncual imembriaicomunit iidincarefaceparte.
(2) Copilul apar innd minorit ilor na ionale are dreptul s se exprime n limba
matern nprocedurile care l privesc.
(3) Modalit ile de exercitare a dreptului prev zut la alin. (1), inclusiv prin
folosireadeinterpre isautraduceri,sevorstabiliastfelncts numpiedicebuna
realizareiexercitareadrepturilortuturorcopiilor.
(4) Consiliul Na ional pentru Combaterea Discrimin rii asigur i urm rete
exercitareadrepturilorprev zutelaalin.(1).
ART. 33
(1)Copilularedreptullarespectareapersonalit iiiindividualit iisaleinu
poate fi supus pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare ori degradante.
(2) M surile de disciplinare a copilului nu pot fi stabilite dect n acord cu
demnitatea copilului, nefiind permise sub niciun motiv pedepsele fizice ori acelea care
seafl nleg tur cudezvoltareafizic ,psihic saucareafecteaz stareaemo ional
a copilului.
ART. 34

(1) Copilul are dreptul s depun singur plngeri referitoare la nc lcarea


drepturilor sale fundamentale.
(2)Copilulesteinformatdec tre p rinte/reprezentantlegalasupradrepturilori
ndatoririlorceirevin,precumiasupramodalit ilordeexercitareindeplinirea
acestora.
(3) ndatoririle copilului se stabilesc n func ie de vrsta i gradul de
maturitate,f r caacesteas conduc lanc lc rialedrepturilor sale.
SEC IUNEAa2-a
Mediulfamilialingrijireaalternativ
ART. 35
(1)Copilularedreptuls creasc al turidep rin iis i.
(2) P rin ii au obliga ia s asigure copilului, de o manier corespunz toare
capacit ilor n continu dezvoltare ale copilului, orientarea i sfaturile necesare
exercit riicorespunz toareadrepturilorprev zutenprezentalege.
(3) P rin ii copilului au dreptul s primeasc informa iile i asisten a de
specialitate necesare n vederea ngrijirii,creteriiieduc riiacestuia.
ART. 36
(1)Ambiip rin isuntresponsabilipentrucretereacopiilorlor.
(2) Exercitarea drepturilor indeplinirea obliga iilorp rintetitrebuies aib
n vedere interesul superior al copilului i s
asigure bun starea material i
spiritual acopilului,nspecialprinngrijireaacestuia,prinmen inerearela iilor
personale cu el, prin asigurarea creterii, educ rii i ntre inerii sale, precum i
prinreprezentareasalegal iadministrareapatrimoniuluis u.
(3) n situa ia n care ambii p rin i exercit autoritatea p rinteasc , dar nu
locuiesc mpreun , deciziile importante, precum cele referitoare la alegerea felului
nv
turii sau preg tirii profesionale, tratamente medicale complexe sau interven ii
chirurgicale, reedin a copilului sau administrarea bunurilor, se iau numai cu acordul
ambilorp rin i.
(4) n situa ia n care, din orice motiv, un p rinte nu i exprim voin a pentru
luarea deciziilor prev zute la alin. (3), acestea se iau de c tre p rintele cu care
copilul locuiete, cu excep ia situa iei n care acest lucru contravine interesului
superior al copilului.
(5) Ambii p rin i, indiferent dac exercit sau nu autoritatea p rinteasc , au
dreptul de a solicita i de a primi informa ii despre copil din partea unit ilor
colare, unit ilor sanitare sau a oric ror altor institu ii ce intr n contact cu
copilul.
(6)Unp rintenupoaterenun alaautoritateap rinteasc ,darsepoaten elegecu
cel lalt p rinte cu privire la modalitatea de exercitare a autorit ii p rinteti, n
condi iileart.506dinCodulcivil.
(7) Se consider motive ntemeiate pentru ca instan a s decid ca autoritatea
p rinteasc s se exercite de c tre un singur p rinte alcoolismul, boala psihic ,
dependen a de droguri a celuilalt p rinte, violen a fa de copil sau fa de cel lalt
p rinte, condamn rile pentru infrac iuni de trafic de persoane, trafic de droguri,
infrac iuni cu privire la via a sexual , infrac iuni de violen , precum i orice alt
motiv legat de riscurile pentru copil, care ar deriva din exercitarea de c tre acel
p rinteaautorit iip rinteti.
(8) n cazul existen ei unor nen elegeri ntre p rin i cu privire la exercitarea
drepturilor i ndeplinirea obliga iilor p rinteti, instan a judec toreasc , dup
ascultareaambilorp rin i,hot r tepotrivitinteresuluisuperioralcopilului.
ART. 37
Copilul are dreptul s fie crescut n condi ii care s permit dezvoltarea sa
fizic ,mental ,spiritual ,moral isocial .nacestscopp rin iisuntobliga i:
a)s supraveghezecopilul;
b)s cooperezecucopilulis irespectevia aintim ,privat idemnitatea;

c)s informezecopiluldespretoateacteleifaptelecarel-arputeaafectais
ia n considerare opinia acestuia;
d) s ntreprind toate m surile necesare pentru realizarea drepturilor copilului
lor;
e)s cooperezecupersoanelefiziceipersoanelejuridicecareexercit atribu ii
ndomeniulngrijirii,educ riiiform riiprofesionale a copilului.
ART. 38
Copilulnupoatefiseparatdep rin iis isaudeunuldintreei,mpotrivavoin ei
acestora, cu excep ia cazurilor expres i limitativ prev zute de lege, sub rezerva
revizuirii judiciare i numai dac acest lucru este impus de interesul superior al
copilului.
ART. 39
(1) Serviciul public de asisten social va lua toate m surile necesare pentru
depistarea precoce a situa iilor de risc care pot determina separarea copilului de
p rin ii s i, precum i pentru prevenirea comportamentelor abuzive ale p rin ilor i a
violen einfamilie.
(2) Orice separare a copilului de p rin ii s i, precum i orice limitare a
exerci iuluidrepturilorp rintetitrebuies fieprecedatedeacordareasistematic a
serviciilor i presta iilor prev zute de lege, cu accent deosebit pe informarea
corespunz toare a p rin ilor, consilierea acestora, terapie sau mediere, acordate n
baza unui plan de servicii.
ART. 40
(1) Planul de servicii se ntocmete i se pune n aplicare de c tre serviciul
publicdeasisten social ,organizatlanivelulmunicipiilorioraelor,precumide
persoanelecuatribu iideasisten social dinaparatulpropriualconsiliilorlocale
comunale din unitatea administrativ-teritorial undeseafl copilul,nurmaevalu rii
situa ieicopiluluiiafamilieiacestuia.
(2) La nivelul municipiului Bucureti ntocmirea i punerea n aplicare a planului
prev zut la alin. (1) se realizeaz de c tre direc ia general de asisten social i
protec iacopiluluidelanivelulfiec ruisector.
(3)Planuldeserviciiseaprob prindispozi iaprimarului.
(4)Planuldeserviciiarecaobiectivprevenireaabuzului,neglij rii,exploat rii
iaoric rorformedeviolen asupracopiluluisausepararea copilului de familia sa.
nacestscop,serviciulpublicdeasisten social ori,dup caz,direc iageneral de
asisten social i protec ia copilului de la nivelul fiec rui sector al municipiului
Bucuretiareobliga iadeaoferiserviciiipresta iidestinatemen ineriicopilului
nfamilieideasprijiniaccesulcopiluluiialfamilieisalelaalteservicii.
(5)Planuldeserviciipoateaveacafinalitatetransmitereac tredirec iageneral
de asisten social i protec ia copilului a cererii de instituire a unei m suri de
protec ie special a copilului, numai dac , dup acordarea serviciilor prev zute de
acest plan, se constat c men inerea copilului al turi de p rin ii s i nu este
posibil .
ART. 41
(1) Dac exist motive temeinice de a suspecta c via a i securitatea copilului
suntprimejduitenfamilie,reprezentan iiserviciuluipublicdeasisten social ori,
dup caz, ai direc iei generale de asisten social i protec ia copilului de la
nivelul sectoarelor municipiului Bucuretiaudreptuls vizitezecopiiilalocuin alor
i s se informeze despre felul n care acetia sunt ngriji i, despre s n tatea i
dezvoltarea lor fizic , educarea, nv
tura i preg tirea lor profesional , acordnd,
lanevoie,ndrum rilenecesare.
(2)Dac ,nurmavizitelorefectuatepotrivitalin.(1),seconstat c dezvoltarea
fizic ,mental ,spiritual ,moral sausocial acopiluluiesteprimejduit ,serviciul
public de asisten social este obligat s sesizeze de ndat direc ia general de
asisten social iprotec iacopiluluinvederealu riim surilorprev zutedelege.
(3) Direc ia general de asisten social i protec ia copilului este obligat s
sesizeze instan a judec toreasc n situa ia n care consider c sunt ntrunite

condi iile prev zute de lege pentru dec derea, total sau par ial , a p rin ilor ori a
unuiadintreeidinexerci iuldrepturilorp rinteti.
ART. 42
(1) Direc ia general de asisten social i protec ia copilului va lua toate
m surile necesare pentru ca p rin ii dec zu i din drepturile p rinteti, precum i cei
c rora le-a fost limitat exerci iul anumitor drepturi s beneficieze de asisten
specializat pentru creterea capacit ii acestora de a se ocupa de copii, n vederea
redobndirii exerci iuluidrepturilorp rinteti.
(2) P rin ii care solicit redarea exerci iului drepturilor p rinteti beneficiaz
deasisten juridic gratuit ,ncondi iilelegii.
ART. 43
Instan ajudec toreasc estesinguraautoritatecompetent s sepronun e, lundn
considerare, cu prioritate, interesul superior al copilului, cu privire la:
a) persoana care exercit drepturile i ndeplinete obliga iile p rinteti n
situa ia n care copilul este lipsit, temporar sau permanent, de ocrotirea p rin ilor
s i;
b) modalit ile n care se exercit drepturile i se ndeplinesc obliga iile
p rinteti;
c)dec dereatotal saupar ial dinexerci iuldrepturilorp rinteti;
d)redareaexerci iuluidrepturilorp rinteti.
ART. 44
(1) Orice copil care este, temporar sau definitiv, lipsit de ocrotirea p rin ilor
s i sau care, n vederea protej rii intereselor sale, nu poate fi l sat n grija
acestoraaredreptullaprotec iealternativ .
(2) Protec ia prev zut la alin. (1) include instituirea tutelei, m surile de
protec iespecial prev zutedeprezentalege,adop ia.nalegereauneiadintreaceste
solu ii autoritatea competent va ine seama n mod corespunz tor de necesitatea
asigur rii unei anumite continuit i n educarea copilului, precum i de originea sa
etnic ,religioas ,cultural ilingvistic .
ART. 45
Tutela se instituie conform legii de c tre instan a judec toreasc n a c rei
circumscrip ieteritorial domiciliaz sauafostg sitcopilul.
SEC IUNEAa3-a
S n tateaibun stareacopilului
ART. 46
(1)Copilulare dreptuldeasebucuradeceamaibun staredes n tatepecareo
poate atinge i de a beneficia de serviciile medicale i de recuperare necesare pentru
asigurarearealiz riiefectivea acestui drept.
(2)Accesulcopiluluilaserviciimedicaleiderecuperare,precumilamedica ia
adecvat st rii sale n caz de boal este garantat de c tre stat, costurile aferente
fiind suportate din Fondul na ional unic de asigur ri sociale de s n tate i de la
bugetul de stat.
(3) Organele de specialitate ale administra iei publice centrale, autorit ile
administra iei publice locale, precum i orice alte institu ii publice sau private cu
atribu ii n domeniul s n t ii sunt obligate s adopte, n condi iile legii, toate
m surilenecesarepentru:
a)reducereamortalit iiinfantile;
b)asigurareaidezvoltareaserviciilormedicaleprimareicomunitare;
c)prevenireamalnutri ieiiamboln virilor;
d) asigurarea serviciilor medicale pentru gravide n perioada pre- i postnatal ,
indiferent dac acestea au sau nu au calitatea de persoan asigurat n sistemul
asigur rilorsocialedes n tate;
e) informarea p rin ilor i a copiilor cu privire la s n tatea i alimenta ia
copilului,inclusivcuprivirelaavantajeleal pt rii,igieneiisalubrit iimediului
nconjur tor;

f) dezvoltarea de ac iuni i programe pentru ocrotirea s n t ii i de prevenire a


bolilor, de asisten a p rin ilor i de educa ie, precum i de servicii n materie de
planificarefamilial ;
g) verificarea periodic a tratamentului copiilor care au fost plasa i pentru a
primingrijire,protec iesautratament;
h) asigurarea confiden ialit ii consultan ei medicale acordate la solicitarea
copilului;
i)derulareasistematic nunit ilecolaredeprogramedeeduca iepentruvia ,
inclusiv educa ie sexual pentru copii, n vederea prevenirii contact rii bolilor cu
transmiteresexual iagravidit iiminorelor.
(4)P rin iisuntobliga is soliciteasisten medical pentruaasiguracopilului
cea mai bun stare de s n tate pe care o poate atinge i pentru a preveni situa iile
carepunnpericolvia a,cretereaidezvoltareacopilului.
(5)nsitua iaexcep ional ncarevia acopiluluiseafl npericoliminentori
exist risculproduceriiunorconsecin egravecuprivirelas n tateasauintegritatea
acestuia, medicul are dreptul de a efectua acele acte medicale de strict necesitate
pentru a salva via a copilului, chiar f r
a avea acordul p rin ilor sau al altui
reprezentant legal al acestuia.
(6) Vizitele periodice ale personalului medical de specialitate la domiciliul
gravidelor i al copiilor pn la mplinirea vrstei de un an sunt obligatorii, n
vederea ocrotirii s n t ii mamei i copilului, educa iei pentru s n tate, prevenirii
abandonului, abuzului, neglij rii, exploat rii i oric rei forme de violen asupra
copilului.
ART. 47
(1) Copilul are dreptul de a beneficia de un nivel de trai care s permit
dezvoltareasafizic ,mental ,spiritual ,moral isocial .
(2) P rin ilor sau, dup caz, reprezentan ilor legali, le revine responsabilitatea
deaasiguracelemaibunecondi iidevia necesarecreteriiidezvolt riicopiilor;
p rin ii sunt obliga i s le asigure copiilor locuin , precum i condi iile necesare
pentru cretere, educare, nv
tur , preg tire profesional , precum i un mediu de
via s n tos.
ART. 48
(1)Copilularedreptuldeabeneficiadeasisten social ideasigur ri sociale,
n func ie de resursele i de situa ia n care se afl acesta i persoanele n
ntre inereac roraseg sete.
(2)ncazulncarep rin iisaupersoanelecareau,potrivitlegii,obliga iadea
ntre ine copilul nu pot asigura, din motive independente de voin a lor, satisfacerea
nevoilorminimedelocuin ,hran ,mbr c minteieduca iealecopilului,statul,prin
autorit ilepublicecompetente,esteobligats asigureacestorasprijincorespunz tor,
subform depresta iifinanciare,presta iinnatur ,precumisubform deservicii,
ncondi iilelegii.
(3) P rin ii au obliga ia s solicite autorit ilor competente acordarea
aloca iilor, indemniza iilor, presta iilor n bani sau n natur i a altor facilit i
prev zutedelegepentru copii sau pentru familiile cu copii.
(4)Autorit ileadministra ieipublicelocaleauobliga iadeainformap rin iii
copiiinleg tur cudrepturilepecareleau,precumiasupramodalit iideacordare
adrepturilordeasisten social ideasigur risociale.
ART. 49
(1)Copilulcuhandicaparedreptullangrijirespecial ,adaptat nevoilorsale.
(2)Copilulcuhandicaparedreptullaeduca ie,recuperare,compensare,reabilitare
i integrare, adaptate posibilit ilor proprii, n vederea dezvolt rii personalit ii
sale.
(3)nvedereaasigur riiaccesului laeduca ie,recuperareireabilitare,copilul
cuhandicappoateficolarizatnaltjude /sectoralmunicipiuluiBucuretidectcel
de domiciliu, cu suportarea cheltuielilor din bugetul jude ului/sectorului n care se
afl unitateadenv
mnt.

(4) ngrijireaspecial trebuie s asigure dezvoltarea fizic , mental ,spiritual ,


moral sausocial acopiilorcuhandicap.ngrijireaspecial const najutoradecvat
situa iei copilului i p rin ilor s i ori, dup caz, situa iei celor c rora le este
ncredin at copilul i se acord gratuit, ori de cte ori acest lucru este posibil,
pentru facilitarea accesului efectiv i f r discriminare al copiilor cu handicap la
educa ie, formare profesional , servicii medicale, recuperare, preg tire, n vederea
ocup riiunuilocdemunc ,laactivit irecreative,precumilaoricealteactivit i
aptes lepermit deplinaintegraresocial idezvoltareapersonalit iilor.
(5) Organele de specialitate ale administra iei publice centrale i autorit ile
administra ieipublicelocalesuntobligates ini iezeprogrameis asigureresursele
necesaredezvolt riiserviciilordestinatesatisfaceriinevoilorcopiilorcuhandicapi
ale familiilor acestora n condi ii care s le garanteze demnitatea, s le favorizeze
autonomiais lefacilitezeparticipareaactiv lavia acomunit ii.
ART. 50
(1)Copilulcudizabilit ibeneficiaz deasisten medical gratuit ,inclusiv de
medicamente gratuite, att pentru tratamentul ambulatoriu, ct i pe timpul
spitaliz rii, n cadrul sistemului de asigur ri sociale de s n tate, n condi iile
stabilite prin contractul-cadru.
(2) P rintele sau reprezentantul legal are obliga ia de a respecta i/sau urma
serviciileprev zutenplanulderecuperarepentrucopilulcudizabilit incadratn
grad de handicap.
SEC IUNEAa4-a
Educa ie,activit

irecreativeiculturale

ART. 51
(1) Copilul are dreptul de a primi o educa ie care s i permit dezvoltarea, n
condi iinediscriminatorii,aaptitudiniloripersonalit iisale.
(2) P rin ii copilului au cu prioritate dreptul de a alege felul educa iei care
urmeaz s fie dat copiilor lor i au obliga ia s nscrie copilul la coal i s
asigurefrecventareacuregularitatedec treacestaacursurilorcolare.
(3) Copilul care a mplinit vrsta de 14 ani poate cere ncuviin area instan ei
judec toretidea-ischimbafelulnv
turiiialpreg tiriiprofesionale.
ART. 52
(1) Ministerul Educa iei Na ionale, ca organ de specialitate al administra iei
publice centrale, precum i inspectoratele colare i unit ile de nv
mnt, ca
institu ii ale administra iei publice locale cu atribu ii n domeniul educa iei, sunt
obligates ntreprind m surinecesarepentru:
a)facilitareaaccesuluilaeduca iaprecolar iasigurareanv
mntuluigeneral
obligatoriuigratuitpentruto icopiii;
b) dezvoltarea de programe de educa ie pentru p rin ii tineri, inclusiv n vederea
preveniriiviolen einfamilie;
c) organizarea de cursuri speciale de preg tire pentru copiii care nu pot r spunde
lacerin eleprogrameicolarena ionale,pentruanuintraprematurpepia amuncii;
d) organizarea de cursuri speciale de preg tire pentru copiii care au abandonat
coala,nvedereareintegr riilornsistemulna ionaldenv
mnt;
e) respectarea dreptului copilului la timp de odihn i timp liber, precum i a
dreptului acestuia de a participa liber lavia acultural iartistic ;
f) prevenirea abandonului colar din motive economice, lund m suri active de
acordareaunorserviciisocialenmediulcolar,cumsunt:hran ,rechizite,transport
ialteleasemenea.
(2) n cadrul procesului instructiv-educativ, copilul are dreptul de a fi tratat cu
respectdec trecadreledidactice,personaluldidacticauxiliariceladministrativi
deafiinformatasupradrepturilorsale,precumiasupramodalit ilordeexercitarea
acestora. Pedepsele corporale sau alte tratamente degradante n cadrul procesului
instructiv-educativ sunt interzise.

(3) Copilul, personal i, dup caz, reprezentat sau asistat de reprezentantul s u


legal,aredreptuldeacontestamodalit ileirezultateleevalu riiide a se adresa
nacestsensconduceriiunit iidenv
mnt,ncondi iilelegii.
(4) Cadrele didactice au obliga ia de a referi centrelor jude ene de resurse i
asisten educa ional /Centrului Municipiului Bucureti de Resurse i Asisten
Educa ional cazurile de abuz, neglijare, exploatare i orice alt form de violen
asupracopiluluiideasemnalaserviciuluipublicdeasisten social sau,dup caz,
direc ieigeneraledeasisten social iprotec iacopilului,acestecazuri.
ART. 53
(1)Copilularedreptullaodihn ivacan .
(2) Copilul trebuie s beneficieze de timp suficient pentru odihn i vacan , s
participenmodliberlaactivit irecreativepropriivrsteisaleilaactivit ile
culturale, artistice i sportive ale comunit ii. Autorit ile publice au obliga ia s
contribuie,potrivitatribu iilorcelerevin,laasigurareacondi iilorexercit riin
condi iideegalitateaacestuidrept.
(3) Autorit ile publice au obliga ia s asigure, potrivit atribu iilor care le
revin, locuri de joac suficiente i adecvate pentru copii, n mod special n situa ia
zonelor intens populate.
CAP. III
Protec ia special a copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea
p rin ilors i
SEC IUNEA1
Dispozi iicomune
ART. 54
Protec ia special a copilului reprezint ansamblul m surilor, presta iilor i
serviciilor destinate ngrijirii i dezvolt rii copilului lipsit, temporar sau
definitiv, de ocrotirea p rin ilor s i sau a celui care, n vederea protej rii
intereselorsale,nupoatefil satngrijaacestora.
ART. 55
(1) Copilul beneficiaz de protec ia special prev zut de prezenta lege pn la
dobndireacapacit iideplinedeexerci iu.
(2) La cererea tn rului, exprimat dup dobndirea capacit ii depline de
exerci iu, dac i continu studiile o singur dat n fiecare form de nv
mnt de
zi, protec ia special se acord , n condi iile legii, pe toat durata continu rii
studiilor,darf r asedep ivrstade26deani.
(3) Tn rul care a dobndit capacitate deplin de exerci iu i a beneficiat de o
m sur deprotec iespecial ,darcarenuicontinu studiileinuareposibilitatea
revenirii n propria familie, fiind confruntat cu riscul excluderii sociale,
beneficiaz ,lacerere,peoperioad depn la2ani,deprotec iespecial ,nscopul
facilit rii integr rii sale sociale. Acest drept se pierde n cazul n care se face
dovadac tn ruluiis-auoferitunlocdemunc i/saulocuin celpu indedou ori,
iar acesta le-a refuzat ori le-a pierdut din motive imputabile lui.
ART. 56
Serviciiledeprotec iespecial suntceleprev zutelaart.120-123.
ART. 57
(1) M surile de protec ie special a copilului se stabilesc i se aplic n baza
planuluiindividualizatdeprotec ie.
(2)Planulprev zutlaalin.(1)sentocmeteiserevizuietenconformitatecu
normele metodologice elaborate i aprobate de Ministerul Muncii, Familiei, Protec iei
SocialeiPersoanelorVrstnice.
(3) M surile de protec ie special a copilului care a mplinit vrsta de 14 ani se
stabilesc numai cu consim mntul acestuia. n situa ia n care copilul refuz s i
dea consim mntul, m surile de protec ie se stabilesc numai de c tre instan a

judec toreasc ,care,nsitua iitemeinicmotivate,poatetrecepesterefuzulacestuia


de a-iexprimaconsim mntulfa dem surapropus .
ART. 58
(1)Direc iageneral deasisten social iprotec iacopiluluiareobliga iadea
ntocmi planul individualizat de protec ie, n termen de 30 de zile dup primirea
cereriideinstituireauneim surideprotec iespecial sauimediatdup cedirectorul
direc iei generale de asisten social i protec ia copilului a dispus plasamentul n
regimdeurgen .
(2) n situa ia copilului pentru care a fost instituit tutela, dispozi iile alin.
(1) nu sunt aplicabile.
(3) La stabilirea obiectivelor planului individualizat de protec ie se acord
prioritate reintegr rii copilului n familie, iar dac aceasta nu este posibil , se va
procedaladeschidereaproceduriiadop ieiinterne.
(4) Reintegrarea copilului n familie ca obiectiv al planului individualizat de
protec iesestabiletecuconsultareaobligatorieap rin iloriamembrilorfamiliei
extinse care au pututfig si i.
(5) Deschiderea procedurii adop iei interne se realizeaz n condi iile legii
speciale,adop iacaobiectivalplanuluiindividualizatdeprotec iestabilindu-sef r
consultareap rin iloriamembrilorfamilieiextinse.
(6) Planul individualizat deprotec iepoate prevedeaplasamentulcopilului ntr-un
serviciudetipreziden ial,numaincazulncarenuapututfiinstituit tutelaori
nu a putut fi dispus plasamentul la familia extins , la un asistent maternal sau la o
alt persoan saufamilie,ncondi iileprezenteilegi.
ART. 59
M suriledeprotec iespecial acopiluluisunt:
a) plasamentul;
b)plasamentulnregimdeurgen ;
c)supraveghereaspecializat .
ART. 60
Dem suriledeprotec iespecial ,instituitedeprezentalege,beneficiaz :
a) copilul ai c rui p rin i sunt deceda i, necunoscu i, dec zu i din exerci iul
drepturilor p rinteti sau c rora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor
p rinteti,puisubinterdic ie,declara ijudec toretemor isaudisp ru i,cndnua
pututfiinstituit tutela;
b)copilulcare,nvedereaprotej riiintereselorsale,nupoatefil satngrija
p rin ilordinmotiveneimputabileacestora;
c) copilul abuzat sau neglijat;
d) copilul g sitsaucopilulp r sitnunit isanitare;
e) copilul care a s vrit o fapt prev zut de legea penal i care nu r spunde
penal.
ART. 61
P rin ii,precumicopilulcareamplinitvrstade14aniaudreptuls atacen
instan m surile de protec ie special instituite de prezenta lege, beneficiind de
asisten juridic gratuit ,ncondi iilelegii.
SEC IUNEAa2-a
Plasamentul
ART. 62
(1)Plasamentul copiluluiconstituieom sur deprotec iespecial ,avndcaracter
temporar,carepoatefidispus ,ncondi iileprezenteilegi,dup caz,la:
a)opersoan saufamilie;
b) un asistent maternal;
c) un serviciu de tip reziden ial, prev zut la art. 123 alin. (2) i licen iat n
condi iilelegii.
(2) Persoana sau familia care primete un copil n plasament trebuie s aib
domiciliulnRomniais fieevaluat dec tredirec iageneral deasisten social

i protec ia copilului cu privire la garan iile morale i condi iile materiale pe care
trebuies lendeplineasc pentruaprimiuncopilnplasament.
ART. 63
Petoat durataplasamentului,domiciliulcopiluluiseafl ,dup caz,lapersoana,
familia, asistentul maternal sau la serviciul de tip reziden ial care l are n
ngrijire.
ART. 64
(1) Plasamentul copilului care nu a mplinit vrsta de 3 ani poate fi dispus numai
lafamiliaextins ,substitutiv saulaasistentmaternal,plasamentulacestuiantr-un
serviciudetipreziden ialfiindinterzis.
------Alin. (1) al art. 64 a fost modificat de art. I din LEGEA nr. 131 din 8 octombrie
2014,publicat nMONITORULOFICIALnr.740din10octombrie2014.
(2)Prinexcep iedelaprevederilealin.(1),sepoatestabiliplasamentulntr-un
serviciu de tip reziden ial al copilului mai mic de 3 ani, n situa ia n care acesta
prezint handicapuri grave, cu dependen de ngrijiri n servicii de tip reziden ial
specializate.
------Alin. (2) al art. 64 a fost modificat de art. I din LEGEA nr. 131 din 8 octombrie
2014,publicat nMONITORULOFICIALnr.740din10octombrie2014.
(3)Lastabiliream suriideplasamentsevaurm ri:
a) plasarea copilului, cu prioritate, la familia extins sau la familia
substitutiv ;
b)men inereafra ilormpreun ;
c)facilitareaexercit riidec trep rin iadreptuluideavizitacopilulidea
men ineleg turacuacesta.
ART. 65
(1)M suraplasamentuluisestabiletedec trecomisiapentruprotec iacopilului,
n situa ia n care exist acordul p rin ilor, pentru situa iile prev zute la art. 60
lit.b)ie).
(2)M suraplasamentuluisestabiletedec treinstan ajudec toreasc ,lacererea
direc ieigeneraledeasisten social iprotec iacopilului:
a) n situa ia copilului prev zut la art. 60 lit. a), precum i n situa ia
copiluluiprev zutlaart.60lit.c)id),dac seimpunenlocuireaplasamentuluin
regim de urgen dispus de c tre direc ia general de asisten social i protec ia
copilului;
b) n situa ia copilului prev zut la art. 60 lit. b) i e), atunci cnd nu exist
acordul p rin ilor sau, dup caz, al unuia dintre p rin i, pentru instituirea acestei
m suri.
ART. 66
(1) Drepturile i obliga iile p rinteti fa de copil se men in pe toat durata
m suriiplasamentuluidispusdec trecomisiapentruprotec iacopilului.
(2) Drepturile i obliga iile p rinteti fa de copil se men in pe toat durata
m suriiplasamentuluidispusdec treinstan nsitua iacopiluluiprev zutlaart.60
lit.b)ie), atuncicndnuexist acordulp rin ilorsau,dup caz,alunuiadintre
p rin i, pentru instituirea acestei m suri, dac n vederea respect rii interesului
superioralcopiluluiinstan anudispunealtfel,nfunc iedecircumstan elecazului.
(3) Drepturile i obliga iile p rinteti fa de copil pe toat durata m surii
plasamentului dispus de c tre instan n situa ia copilului prev zut la art. 60 lit.
a),precuminsitua iacopiluluiprev zutlaart.60lit.c)i d) sunt exercitate de
c tredirectoruldirec ieigeneraledeasisten social iprotec iacopilului.
(4) Dispozi iile prev zute de legisla ia n vigoare referitoare la dreptul
p rinteluifirescdeaconsim ilaadop iacopiluluiseaplic nmodcorespunz tor.
ART. 67

(1) Comisia pentru protec ia copilului sau, dup caz, instan a care a dispus
plasamentul copilului n condi iile prezentei legi va stabili, dac este cazul, i
cuantumul contribu iei lunare a p rin ilor la ntre inerea acestuia, n condi iile
stabilite de Codul civil. Sumele astfel ncasate se constituie venit la bugetul
jude ului, respectiv la cel al sectorului municipiului Bucureti, de unde provine
copilul.
(2) Dac plata contribu iei la ntre inerea copilului nu este posibil , instan a
oblig p rintele apt de munc s presteze ntre 20 i 40 de ore lunar pentru fiecare
copil, ac iuni sau lucr ri de interes local, pe durata aplic rii m surii de protec ie
special ,perazaadministrativ-teritorial ncarearedomiciliulsaureedin a.
(3)Ac iunileilucr rileprev zutelaalin.(2)suntinclusenplanuldeac iuni
saulucr rideintereslocal,ntocmitconformdispozi iilorlegalenvigoare.
SEC IUNEAa3-a
Plasamentulnregimdeurgen
ART. 68
(1)Plasamentulnregimdeurgen esteom sur deprotec iespecial ,cucaracter
temporar,caresestabiletepentrucopilulaflatnurm toarelesitua ii:
a)abuzat,neglijatsausupusoric reiformedeviolen ;
b)g sitsaup r sitnunit i sanitare.
(2)Plasamentulnregimdeurgen sepoatedispuneincazulcopiluluialc rui
unicocrotitorlegalsauambiiaufostre inu i,aresta i,interna isaunsitua ian
care, din orice alt motiv, acetia nu-i pot exercita drepturile i obliga iile
p rinteticuprivirelacopil.
(3) Autoritatea, institu ia sau unitatea care a hot rt sau a dispus una dintre
m surile prev zute la alin. (2) care a condus la r mnerea unui minor f r ocrotire
p rinteasc saucare,dup caz,primetesaug zduieteopersoan desprecarecunoate
c este singurul ocrotitor legal al unui copil are obliga ia de a informa, n cel mai
scurt timp posibil, direc ia general de asisten social i protec ia copilului n a
c reicircumscrip ielocuietecopilul, despresitua iaacestuiaiaocrotitoruluis u
legal.
(4)Dispozi iileart.62-64seaplic nmodcorespunz tor.
(5) Pe toat durata plasamentului n regim de urgen se suspend de drept
exerci iul drepturilor p rinteti, pn cnd instan a judec toreasc va decide cu
privire la men inerea sau nlocuirea acestei m suri i cu privire la exercitarea
drepturilor p rinteti. Pe perioada suspend rii, drepturile i obliga iile p rinteti
privitoare la persoana copilului sunt exercitate i, respectiv, ndeplinite de c tre
persoana, familia, asistentul maternal sau eful serviciului de tip reziden ial care a
primit copilul n plasament n regim de urgen , iar cele privitoare la bunurile
copilului sunt exercitate i, respectiv, ndeplinite de c tre directorul direc iei
generaledeasisten social iprotec iacopilului.
ART. 69
(1) M sura plasamentului n regim de urgen se stabilete de c tre directorul
direc iei generale de asisten social i protec ia copilului din unitatea
administrativ-teritorial n care se g sete copilul aflat n situa iile prev zute la
art.68alin.(1),dac nusentmpin opozi iedinparteareprezentan ilorpersoanelor
juridice, precum i a persoanelor fizice care au n ngrijire sau asigur protec ia
copilului respectiv.Pentrucopilulaflatnsitua iileprev zutelaart.68alin.(2),
m sura plasamentului n regim de urgen se stabilete de c tre directorul direc iei
generaledeasisten social iprotec iacopilului.
(2) M sura plasamentului n regim de urgen se stabilete de c tre instan a
judec toreasc ncondi iileart.100alin.(3).
ART. 70
(1) n situa ia plasamentului n regim de urgen dispus de c tre directorul
direc ieigeneraledeasisten social iprotec iacopilului,aceastaesteobligat s

sesizezeinstan ajudec toreasc ntermende5ziledeladatalacareadispusaceast


m sur .
(2) n situa ia n care nu se mai men in mprejur rile care au stat la baza
stabilirii m surii plasamentului n regim de urgen , directorul direc iei generale de
asisten social i protec ia copilului poate dispune, n termenul prev zut la alin.
(1),revocaream suriideplasamentnregimdeurgen .
(3) Instan a judec toreasc va analiza motivele care au stat la baza m surii
adoptate de c tre direc ia general de asisten social i protec ia copilului i va
dispunencetareaplasamentuluinregimdeurgen i,dup caz,reintegrareacopilului
n familia sa, nlocuirea plasamentului n regim de urgen cu tutela sau cu m sura
plasamentului.Instan asevapronun a,totodat ,cuprivirelaexercitareadrepturilor
p rinteti.
(4) n situa ia n care plasamentul n regim de urgen este dispus de c tre
instan ajudec toreasc ,aceastasevapronun ancondi iileart.100alin.(4).
SEC IUNEAa4-a
Supraveghereaspecializat
ART. 71
(1)M suradesupravegherespecializat sedispunencondi iileprezenteilegifa
decopilulcareas vritofapt penal icarenur spundepenal.
(2)ncazulncareexist acordulp rin ilorsaualreprezentantuluilegal,m sura
supravegheriispecializatesedispunedec trecomisiapentruprotec iacopilului,iar,
nlipsaacestuiacord,dec treinstan ajudec toreasc .
SEC IUNEAa5-a
Monitorizareaaplic riim surilordeprotec iespecial
ART. 72
(1) mprejur rile care au stat la baza stabilirii m surilor de protec ie special ,
dispuse de comisia pentru protec ia copilului sau de instan a judec toreasc , trebuie
verificate trimestrial de c tre direc ia general de asisten social i protec ia
copilului.
(2) n cazul n care mprejur rile prev zute la alin. (1) s-au modificat, direc ia
general deasisten social iprotec iacopiluluiesteobligat s sesizezedendat
comisia pentru protec ia copilului sau, dup caz, instan a judec toreasc , n vederea
modific riisau,dup caz,ancet riim surii.
(3) Dreptul de sesizare prev zut la alin. (2) l au, de asemenea, p rin ii sau alt
reprezentantlegalalcopilului,precumicopilul.
ART. 73
(1) Direc ia general de asisten social i protec ia copilului sau, dup caz,
organismul privat autorizat are obliga ia de a urm ri modul n care sunt puse n
aplicarem suriledeprotec iespecial ,dezvoltareaingrijireacopiluluipeperioada
aplic riim surii.
(2)nndeplinireaobliga ieiprev zutelaalin.(1)direc iageneral deasisten
social i protec ia copilului sau, dup caz, organismul privat autorizat ntocmete,
trimestrial sau ori de cte ori apare o situa ie care impune acest lucru, rapoarte
privitoare la evolu ia dezvolt rii fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale a
copiluluiiamoduluincareacestaestengrijit.
(3)nsitua iancareseconstat ,pebazaraportuluintocmitpotrivitalin.(2),
necesitatea modific rii sau, dup caz, a ncet rii m surii, direc ia general de
asisten social i protec ia copilului este obligat s sesizeze de ndat comisia
pentruprotec iacopiluluisau,dup caz,instan ajudec toreasc .
(4) Propunerea de ncetare a m surii de protec ie i reintegrarea n familie este
nso it ,nmodobligatoriu,dedocumentedincares reias participareap rin ilorla
edin e de consiliere, astfel nct reintegrarea s se realizeze n cele mai bune
condi ii.

ART. 74
La ncetaream surilordeprotec iespecial prinreintegrareacopiluluinfamilia
sa, serviciul public de asisten social , organizat la nivelul municipiilor i
oraelor, persoanele cu atribu ii de asisten social din aparatul de specialitate al
primarului,precumidirec iageneral deasisten social iprotec iacopilului,n
cazul sectoarelor municipiului Bucureti, de la domiciliul sau, dup caz, de la
reedin ap rin ilor,auobliga iadeaurm rievolu iadezvolt riicopilului,precumi
modul n carep rin iiiexercit drepturileiindeplinescobliga iilecuprivire
la copil. n acest scop, acestea ntocmesc rapoarte lunare pe o perioad de minimum 6
luni.
ART. 75
Copilul fa de care a fost luat o m sur de protec ie special are dreptul de a
men ine rela ii cu alte persoane, dac acestea nu au o influen negativ asupra
dezvolt riisalefizice,mentale,spirituale,moralesausociale.
CAP. IV
Protec iacopiilorrefugia iiprotec iacopiilorncazdeconflictarmat
ART. 76
(1) Copiii care solicit ob inerea statutului de refugiat, precum i cei care au
ob inut acest statut beneficiaz de protec ie i asisten umanitar corespunz toare
pentru realizarea drepturilor lor.
(2) Copiii prev zu i la alin. (1) beneficiaz de una dintre formele de protec ie
prev zute de Legea nr. 122/2006 privind azilul n Romnia, cu modific rile i
complet rileulterioare.
ART. 77
(1)nsitua iancarecopilulcaresolicit statutulderefugiatestenenso itde
c tre p rin i sau de un alt reprezentant legal, sus inerea intereselor acestuia pe
parcursul procedurii de acordare a statutului de refugiat se asigur de c tre direc ia
general de asisten social i protec ia copilului n a c rei raz administrativteritorial seafl organulteritorialalMinisteruluiAfacerilorInterneundeurmeaz a
fidepus cererea.
(2) Cererea pentru acordarea statutului de refugiat al copilului aflat n situa ia
prev zut laalin.(1)seanalizeaz cu prioritate.
(3) n scopul sus inerii adecvate a intereselor copilului prev zut la alin. (1),
direc ia general de asisten social i protec ia copilului desemneaz o persoan cu
studiisuperioarejuridicesaudeasisten social dincadrulpersonalului propriu sau
alunuiorganismprivatautorizat,cares sus in drepturilecopiluluiis participe,
al turideacesta,lantreagaprocedur deacordareastatutuluiderefugiat.
(4)nsitua iancareseconstat c persoanadesemnat dec tre direc iageneral
deasisten social iprotec iacopiluluinuindeplinetecorespunz torobliga ia
deap rareaintereselorcopiluluisaudovedeterea-credin nndeplinireaacesteia,
Inspectoratul General pentru Imigr ri poate solicita direc iei generale de asisten
social iprotec iacopiluluinlocuireaacesteipersoane.
ART. 78
(1) Pn la solu ionarea definitiv i irevocabil a cererii de acordare a
statutului de refugiat, cazarea copiilor prev zu i la art. 77 se realizeaz ntr-un
serviciudetipreziden ialprev zutdeprezentalege,apar innddirec ieigeneralede
asisten social iprotec iacopiluluisauunuiorganismprivatautorizat.
(2)Copiiicareaumplinitvrstade16anipotficaza iincentreledeprimire
icazareaflatensubordineaInspectoratuluiGeneralpentruImigr ri.
(3) Copiii prev zu i la alin. (1), c rora li s-a acordat statutul de refugiat,
beneficiaz de protec ia special a copilului lipsit, temporar sau definitiv, de
ocrotireap rin ilors i,prev zut deprezentalege.
ART. 79
(1) n situa ia n care cererea copilului prev zut la art. 76, de acordare a
statutuluiderefugiat,esterespins nmoddefinitiviirevocabil,direc iageneral

de asisten social i protec ia copilului sesizeaz Inspectoratul General pentru


Imigr ri i solicit instan ei judec toreti stabilirea plasamentului copilului ntr-un
serviciudeprotec iespecial .
(2)M suraplasamentuluidureaz pn lareturnareacopiluluin aradereedin a
p rin ilor ori n ara n care au fost identifica i al i membri ai familiei dispui s
ia copilul.
ART. 80
(1) Copiii afecta i de conflicte armate beneficiaz de protec ie i asisten n
condi iileprezenteilegi.
(2) n caz de conflicte armate, institu iile statului iau m surile necesare pentru
dezvoltarea de mecanisme speciale menite s asigure monitorizarea m surilor adoptate
pentru protejarea drepturilor copilului.
ART. 81
Niciun copil nu va fi folosit ca spion, c l uz sau curier n timpul conflictelor
armate.
ART. 82
(1) n situa ia existen ei unui conflict armat, Ministerul Muncii, Familiei,
Protec iei Sociale i Persoanelor Vrstnice, n colaborare cu Ministerul Afacerilor
Interne, cu Ministerul Ap r rii Na ionale, precum i cu alte institu ii cu atribu ii
specifice,areobliga iadeaini iaideaimplementastrategiiiprograme,inclusiv
la nivel familial i comunitar, pentru a asigura demobilizarea copiilor solda i i,
respectiv,pentruaremediaefectelefiziceipsihice ale conflictelor asupra copilului
ipentruapromovareintegrareasocial aacestuia.
(2)Organeleadministra ieipublice centralemen ionatelaalin.(1),ncolaborare
cu Agen ia Na ional pentru Ocuparea For ei de Munc i cu Ministerul Educa iei
Na ionale,vorpromovam surilecorespunz toarepentru:
a)educareanspirituln elegerii,solidarit iiip cii,caunprocesgenerali
continuu n prevenirea conflictelor;
b) educarea i preg tirea copiilor demobiliza i pentru o via social activ i
responsabil .
ART. 83
(1) n orice jude sau sector al municipiului Bucureti, preedintele consiliului
jude ean ori, dup caz, primarul sectorului municipiului Bucureti are obliga ia de a
naintadirec ieigeneraledeasisten social iprotec iacopilului,ntermende24
de ore de la ini ierea unui conflict armat, o list complet a tuturor copiilor afla i
pe teritoriul respectivei unit i administrativ-teritoriale, n vederea monitoriz rii
situa ieiacestora.
(2) Infrastructuraavndcadestina ieprotec iaipromovareadrepturilorcopilului
nuvafifolosit nscopurimilitare.
(3) n cazul ac iunilor de evaluare desf urate n urma unor conflicte armate,
copiilorlisevaacordaprioritate.Direc iageneral deasisten social iprotec ia
copilului, n colaborare cu protec ia civil , va lua m surile necesare pentru a se
asigura supravegherea copiilor care sunt evacua i de c tre persoane care i pot asuma
responsabilitatea ocrotirii i siguran ei lor. Ori de cte ori este posibil, membrii
aceleiaifamiliivorficaza impreun .
CAP. V
Protec iacopiluluicareas vritofapt penal inur spundepenal
ART. 84
(1) Pentru copilul care a s vrit o fapt prev zut de legea penal i care nu
r spunde penal, la propunerea direc iei generale de asisten social i protec ia
copilului n a c rei unitate administrativ-teritorial se afl copilul, se va lua una
dintrem surileprev zutelaart.59lit.a)ic).
(2)ndispunereauneiadintrem surileprev zutelaart.59lit.a)ic),comisia
pentru protec ia copilului, atunci cnd exist acordul p rin ilor sau al altui

reprezentant legal al copilului, ori, dup caz, instan a judec toreasc , atunci cnd
acestacordlipsete,va ineseamade:
a)condi iilecareaufavorizats vrireafaptei;
b) gradul de pericol social al faptei;
c)mediulncareacrescutiatr itcopilul;
d)risculs vririidinnoudec trecopilauneifapteprev zutedelegeapenal ;
e) orice alte elementedenatur acaracterizasitua iacopilului.
(3) P rin ii copilului care s vrete fapte penale i nu r spunde penal au
obliga iadeaparticipalaedin eledeconsiliereefectuatedec tredirec iageneral
de asisten social i protec ia copilului, n baza unui program personalizat de
consilierepsihologic .
ART. 85
(1)M surasupravegheriispecializateconst nmen inereacopiluluinfamiliasa,
subcondi iarespect riidec treacestaaunorobliga ii,cumarfi:
a) frecventarea cursurilorcolare;
b) utilizarea unor servicii de ngrijire de zi;
c) urmarea unor tratamente medicale, consiliere sau psihoterapie;
d) interzicerea de a frecventa anumite locuri sau de a avea leg turi cu anumite
persoane.
(2) n cazul n caremen inereanfamilienuesteposibil sauatuncicndcopilul
nu i ndeplinete obliga iile stabilite prin m sura supravegherii specializate,
comisia pentru protec ia copilului ori, dup caz, instan a judec toreasc , dup
distinc iile prev zute la art. 84 alin. (2), poate dispune plasamentul acestuia n
familia extins ori n cea substitutiv , precum i ndeplinirea de c tre copil a
obliga iilorprev zutelaalin.(1).
ART. 86
n cazul n care fapta prev zut de legea penal , s vrit de copilul care nu
r spunde penal, prezint un grad ridicat de pericol social, precum i n cazul n care
copilul pentru care s-austabilitm surileprev zutelaart.85s vretencontinuare
faptepenale,comisiapentruprotec iacopiluluisau,dup caz,instan ajudec toreasc
dispune, pe perioad determinat , plasamentul copilului ntr-un serviciu de tip
reziden ialspecializat.
ART. 87
Este interzis s se dea publicit ii orice date referitoare la s vrirea de fapte
penale de c tre copilul care nu r spunde penal, inclusiv date privitoare la persoana
acestuia.
ART. 88
(1) Pe toat durata aplic rii m surilor destinate copilului care s vrete fapte
penale i nu r spunde penal, vor fi asigurate servicii specializate, pentru a-i asista
pe copii n procesul de reintegrare n societate.
(2)Tipuriledeserviciispecializateprev zutelaalin.(1),precumistandardele
referitoare la modalitatea de asigurare a acestor servicii se aprob prin hot rre a
Guvernului.
(3) Copilul care a s vrit o fapt prev zut de legea penal i care nu r spunde
penal va fi nso it i asistat de c tre un psiholog sau asistentul social, desemnat de
direc ia general de asisten social i protec ia copilului n orice etap a
cercet riipenale.
CAP. VI
Protec iacopiluluimpotrivaabuzului,neglij rii,exploat riiiaoric reiforme
deviolen
ART. 89
(1) Copilul are dreptul de a fi protejat mpotriva abuzului, neglij rii,
exploat rii, traficului, migra iei ilegale, r pirii, violen ei, pornografiei prin
internet,precumiaoric rorformedeviolen ,indiferentdemediulncareacestase
afl : familie, institu ii de nv
mnt, medicale, de protec ie, medii de cercetare a

infrac iuniloridereabilitare/deten ie,internet,mass-media, locuridemunc ,medii


sportive, comunitate etc.
(2) Orice persoan fizic sau juridic , precum i copilul pot sesiza direc ia
general de asisten social i protec ia copilului din jude ul/sectorul de domiciliu
s iam surilecorespunz toarepentru a-lprotejampotrivaoric rorformedeviolen ,
inclusivviolen sexual ,v t maresaudeabuzfizicsaumental,dereletratamentesau
deexploatare,deabandonsauneglijen .
(3) Angaja ii institu iilor publice sau private care, prin natura profesiei, intr
n contact cu copilul i au suspiciuni asupra unui posibil caz de abuz, neglijare sau
rele tratamente au obliga ia de a sesiza de urgen direc ia general de asisten
social iprotec iacopilului.
ART. 90
(1) P rin ii copilului sau, dup caz, alt reprezentant legal al acestuia,
autorit ile publice i organismele private au obliga ia s ia toate m surile
corespunz toare pentru a facilita readaptarea fizic i psihologic i reintegrarea
social a oric rui copil care a fost victima oric rei forme de neglijen , exploatare
sauabuz,detortur saupedeaps oritratamentecrude,inumanesaudegradante.
(2) Persoanele men ionate la alin. (1) vor asigura condi iile necesare pentru ca
readaptarea i reintegrarea s favorizeze s n tatea, respectul de sine i demnitatea
copilului.
SEC IUNEA1
Protec iacopiluluimpotrivaexploat riieconomice
ART. 91
(1) Copilul are dreptul de a fi protejat mpotriva exploat rii i nu poate fi
constrns la o munc sau activitate domestic ori n afara familiei, inclusiv n
institu ii de nv
mnt, de protec ie special , reeducare i deten ie sau n domeniul
cultural, artistic, sportiv, publicitar i de modeling, ce comport un risc poten ial
sau care este susceptibil s i compromit educa ia ori s i d uneze s n t ii sau
dezvolt riisalefizice,mentale,spirituale,moraleorisociale.
(2)Esteinterzis oricepractic prinintermediulc reiauncopilestedatdeunul
saudeambiip rin ioridereprezentantulluilegal,nschimbul unei recompense, unor
datoriisaunu,cuscopulexploat riicopiluluiprinmunc .
(3) n situa iile n care copiii de vrst colar se sustrag procesului de
nv
mnt, desf urnd munci cu nerespectarea legii, unit ile de nv
mnt sunt
obligate s sesizeze de ndat serviciul public de asisten social . n cazul unor
asemenea constat ri, serviciul public de asisten social mpreun cu inspectoratele
colare jude ene i cu celelalte institu ii publice competente sunt obligate s ia
m surin vedereareintegr riicolareacopilului.
(4) Inspec ia Muncii, n colaborare cu Ministerul Muncii, Familiei, Protec iei
SocialeiPersoanelorVrstnice,areobliga iadeapromovacampaniidecontientizare
iinformare:
a) pentru copii - despre m surile de protec ie de care pot beneficia i despre
riscurilepecareleimplic cazuriledeexploatareeconomic ;
b) pentru publicul larg - incluznd educa ie parental i activit i de preg tire
pentru categoriile profesionale care lucreaz cu i pentru copii, pentru a-i ajuta s
asigurecopiilororeal protec iempotrivaexploat riieconomice;
c)pentruangajatorisaupoten ialiangajatori.
ART. 92
(1) Prestarea de c tre copii a activit ilor remunerate n domeniile cultural,
artistic, sportiv, publicitar i de modeling prev zute la art. 91 alin. (1) este
condi ionat de informarea prealabil a serviciului public de asisten social de la
domiciliul copilului.
(2) Condi iile de munc pentru situa iile prev zute la alin. (1) i modalit ile
proceduriideinformareprealabil sestabilescprinhot rreaGuvernului.

SEC IUNEAa2-a
Protec iacopiluluimpotrivaconsumuluidedroguri
ART. 93
(1) Copilul are dreptul de a fi protejat mpotriva folosirii ilicite de stupefiante
isubstan epsihotrope.
(2) Este interzis vnzarea de solven i copiilor, f r acordul p rintelui ori al
altui reprezentant legal.
(3) Agen ia Na ional Antidrog, n colaborare cu Ministerul Muncii, Familiei,
Protec ieiSocialeiPersoanelorVrstnicei,dup caz,cualteautorit isauorgane
de specialitate ale administra iei publice centrale, are obliga ia de a lua m surile
corespunz toarepentru:
a) prevenirea folosirii copiilor la produc ia i traficul ilicit al acestor
substan e;
b) contientizarea publicului larg i, n mod particular, a copiilor cu privire la
aceast problematic , inclusiv prin intermediul sistemului de nv
mnt i, dup caz,
prinintroducereaacestuisubiectnprogramacolar ;
c) sprijinirea copiilorifamiliiloracestora,princonsiliereindrumare - dac
este necesar, de natur confiden ial , dar i prin elaborarea de politici i strategii
care s garanteze recuperarea fizic i psihic i reintegrarea social a copiilor
dependen idedroguri, inclusivprindezvoltareanacestscopdemetodedeinterven ie
alternativ lainstitu iilepsihiatricetradi ionale;
d) dezvoltarea suplimentar a sistemelor pentru adunarea unor date reale asupra
apari ieiconsumuluidedrogurilacopii,caiasupraimplic riiacestoranproduc ia
i traficul ilicit de droguri; evaluarea permanent a acestor situa ii, a progreselor
realizate, a dificult ilor ntmpinate i, respectiv, a obiectivelor propuse pentru
viitor;
e) dezvoltarea unui sistem de informarepublic cares reduc toleran anceeace
priveteconsumuldedroguriis ajutelarecunoatereaprimelorsimptomedeconsumde
droguri, mai ales n rndul copiilor.
(4) Institu iile prev zute la alin. (3) se vor asigura c opiniile copiilor sunt
luate n considerare la elaborarea strategiilor antidrog.
SEC IUNEAa3-a
Protec iacopiluluimpotrivaabuzuluisauneglijen ei
ART. 94
(1) Prin abuz asupra copilului se n elege orice ac iune voluntar a unei persoane
care se afl ntr-o rela ie de r spundere, ncredere sau de autoritate fa de acesta,
prin care sunt periclitate via a, dezvoltarea fizic , mental , spiritual , moral sau
social , integritatea corporal , s n tatea fizic sau psihic a copilului, i se
clasific dreptabuzfizic,emo ional,psihologic,sexualieconomic.
(2) Prin neglijarea copilului se n elege omisiunea, voluntar sau involuntar , a
uneipersoanecareareresponsabilitateacreterii,ngrijiriisaueduc riicopiluluide
aluaoricem sur pecareopresupunendeplinireaacesteiresponsabilit i,carepune
n pericol via a, dezvoltarea fizic , mental , spiritual , moral sau social ,
integritatea corporal , s n tatea fizic sau psihic a copilului i poate mbr ca mai
multe forme: alimentar , vestimentar , neglijarea igienei, neglijarea medical ,
neglijarea educa ional , neglijarea emo ional sau p r sirea copilului/abandonul de
familie,carereprezint ceamaigrav form deneglijare.
ART. 95
Suntinterzises vrireaoric ruiactdeviolen ,precumiprivareacopiluluide
drepturile sale de natur s pun n pericol via a, dezvoltarea fizic , mental ,
spiritual , moral sau social , integritatea corporal , s n tatea fizic sau psihic a
copilului,attnfamilie,ctininstitu iilecareasigur protec ia,ngrijireai
educarea copiilor, n unit i sanitare, unit i de nv
mnt, precum i n orice alt

institu ie public sau privat care furnizeaz servicii sau desf oar activit i cu
copii.
ART. 96
(1) Orice persoan care, prin natura profesiei sau ocupa iei sale, lucreaz direct
cu un copil i are suspiciuni n leg tur cu existen a unei situa ii de abuz sau de
neglijareaacestuiaesteobligat s sesizezeserviciulpublicdeasisten social sau
direc ia general de asisten social i protec ia copilului n a c rei raz
teritorial afostidentificatcazulrespectiv.
(2) Pentru semnalarea cazurilor de abuz sau de neglijare a copilului, la nivelul
fiec rei direc ii generale de asisten social i protec ia copilului se nfiin eaz
obligatoriutelefonulcopilului,alc ruinum rvafiaduslacunotin apublicului.
ART. 97
P rin iisaureprezentan iilegaliauobliga iadeasupravegheacopilulidealua
toate m surile n vederea prevenirii nlesnirii sau practic rii ceretoriei de c tre
copil.
ART. 98
nvedereaasigur riirespect riidreptuluiprev zutlaart.89alin.(1),direc ia
general deasisten social iprotec iacopiluluiesteobligat :
a)s verificeis solu ionezetoatesesiz rileprivindposibilelecazurideabuz,
neglijare,exploatareioriceform deviolen asupracopilului;
b) s asigure prestarea serviciilor prev zute la art. 119, specializate pentru
nevoile copiilor, victime ale abuzului, neglij rii, exploat rii i oric rei forme de
violen asupracopilului.
ART. 99
Pentru verificarea sesiz rilor privind cazurile de abuz i neglijare a copilului,
reprezentan ii direc iei generale de asisten social i protec ia copilului au drept
deacces,ncondi iilelegii,nsediilepersoanelorjuridice,precumiladomiciliul
persoanelor fizice care au n ngrijire sau asigur protec ia unui copil. Pentru
efectuarea acestor verific ri, organele de poli ie au obliga ia s sprijine
reprezentan iidirec ieigeneraledeasisten social iprotec iacopilului.
ART. 100
(1) Reprezentan ii persoanelor juridice, precum i persoanele fizice care au n
ngrijiresauasigur protec iaunuicopilsuntobliga is colaborezecureprezentan ii
direc iei generale de asisten social i protec ia copilului i s ofere toate
informa iilenecesarepentrusolu ionareasesiz rilor.
(2) n situa ia n care, n urma verific rilor efectuate, reprezentan ii direc iei
generale de asisten social i protec ia copilului stabilesc c exist motive
temeinice care s sus in existen a unei situa ii de pericol iminent pentru copil,
datorat abuzului i neglij rii, i nu ntmpin opozi ie din partea persoanelor
prev zutelaalin.(1),directoruldirec ieigeneraledeasisten social iprotec ia
copilului instituie m sura plasamentului n regim de urgen . Prevederile art. 62-64,
art.68alin.(5)ialeart.70seaplic nmodcorespunz tor.
(3) n situa ia n care persoanele prev zute la alin. (1) refuz sau mpiedic n
orice mod efectuarea verific rilor de c tre reprezentan ii direc iei generale de
asisten social i protec ia copilului, iar acetia stabilesc c exist motive
temeinice care s sus in existen a unei situa ii de pericol iminent pentru copil,
datorat abuzului i neglij rii, direc ia general de asisten social i protec ia
copilului sesizeaz instan a judec toreasc , solicitnd emiterea unei ordonan e
preedin ialedeplasareacopiluluinregimdeurgen laopersoan ,laofamilie,la
un asistent maternal sau ntr-un serviciu de tip reziden ial, licen iat n condi iile
legii. Prevederile art. 62-64ialeart.68alin.(5)seaplic nmodcorespunz tor.
(4)ntermende5ziledeladataexecut riiordonan eipreedin ialeprincares-a
dispus plasamentul n regim de urgen , direc ia general de asisten social i
protec ia copilului sesizeaz instan a judec toreasc pentru a decide cu privire la:
nlocuirea plasamentului n regim de urgen cu m sura plasamentului, dec derea din
exerci iul drepturilor p rinteti, precum i cu privire la exercitarea drepturilor

p rinteti.Instan asepronun icuprivirelaobligareap rin ilorcopiluluidease


prezentalaedin edeconsiliere.
ART. 101
(1)ncadrulprocesuluiprev zutlaart.100alin.(3)i(4),sepoateadministra,
din oficiu, ca prob , declara ia scris a copilului referitoare la abuzul, neglijarea,
exploatareaioriceform deviolen asupracopiluluilacareafostsupus.Declara ia
copilului poate fi nregistrat , potrivit legii, prin mijloace tehnice audio-video.
nregistr rileserealizeaz nmodobligatoriucuasisten aunuipsiholog.
(2) Acordul copilului este obligatoriu pentru realizarea nregistr rii declara iei
sale.
(3)Dac instan ajudec toreasc apreciaz necesar,aceastalpoatechemapecopil
nfa aei,pentrua-laudia.Audiereaarelocnumaincameradeconsiliu,nprezen a
unuipsihologinumaidup oprealabil preg tireacopiluluinacestsens.
ART. 102
n cazul n care abuzul, neglijarea, exploatarea i orice form de violen asupra
copiluluiafosts vrit dec trepersoanecare,nbazaunuiraportjuridicdemunc
sau de alt natur , asigurau protec ia, creterea, ngrijirea sau educa ia copilului,
angajatoriiauobliga ias sesizezedendat organeledeurm rirepenal is dispun
ndep rtareapersoaneirespectivedecopiiiafla ingrijasa.
ART. 103
n institu iile publice sau private, precum i n serviciile de tip reziden ial,
publice sau private, care asigur
protec ia, creterea, ngrijirea sau educarea
copiilor, este interzis angajarea persoanei mpotriva c reia a fost pronun at o
hot rrejudec toreasc definitiv pentrus vrirea,cuinten ie,auneiinfrac iuni.
SEC IUNEAa4-a
Protec iacopiluluicup rin ipleca ilamunc nstr in tate
ART. 104
(1) P rintele care exercit singur autoritatea p rinteasc sau la care locuiete
copilul, care urmeaz s plece la munc n str in tate, are obliga ia de a notifica
aceast inten ieserviciuluipublicdeasisten social deladomiciliu,cuminimum40
dezilenaintedeap r si ara.
(2) Notificarea va con ine, n mod obligatoriu, desemnarea persoanei care se ocup
dentre inereacopiluluipeperioadaabsen eip rin ilorsaututorelui, dup caz.
(3)Confirmareapersoaneinntre inereac reiavar mnecopilulseefectueaz de
c treinstan adetutel ,nconformitatecuprevederileprezenteilegi.
(4) Dispozi iile prezentului articol sunt aplicabile i tutorelui, precum i n
cazulncareambiip rin iurmeaz s plecelamunc ntr-un alt stat.
ART. 105
(1)Persoanadesemnat conformart.104alin.(2)trebuies fac partedinfamilia
extins , s aib minimum 18 ani i s ndeplineasc condi iile materiale i garan iile
moralenecesarecreteriiingrijiriiunuicopil.
(2) Serviciile publice de asisten social organizate la nivelul municipiilor,
oraelor,comunelorasigur persoanelordesemnateconsiliereiinformarecuprivirela
r spunderea pentru creterea i asigurarea dezvolt rii copilului pe o perioad de 6
luni.
(3) Instan a va dispune delegarea temporar a autorit ii p rinteti cu privire la
persoana copilului, pe durata lipsei p rin ilor, dar nu mai mult de un an, c tre
persoanadesemnat potrivit art. 104 alin. (3).
(4) Acordul persoanei c reia urmeaz s -i fie delegat autoritatea p rinteasc se
exprim dec treaceastapersonal,nfa ainstan ei.
(5) La cerere se ataeaz acte din care s rezulte ndeplinirea condi iilor
prev zutelaalin. (1).
(6) Cererea se solu ioneaz n procedur necontencioas , potrivit Codului de
procedur civil . Solu ionarea cererii de delegare a drepturilor i ndatoririlor
p rintetisefacentermende3ziledeladepunereaacesteia.

(7)Hot rreavacuprindemen ionareaexpres adrepturilorindatoririlorcarese


deleag iperioadapentrucarearelocdelegarea.
(8) Pentru situa ia prev zut la alin. (2), dup ce instan a hot r te delegarea
drepturilorp rinteti,persoanansarcinac reiacadngrijireaicretereacopilului
trebuie s urmeze, obligatoriu, un program de consiliere, pentru a preveni situa ii de
conflict,neadaptaresauneglijen nrela iacuminorul.
(9) Instan a de judecat va comunica o copie a hot rrii de delegare primarului de
ladomiciliulp rin ilorsaututorelui,precumiprimaruluideladomiciliulpersoanei
c reiaiseacord delegareaautorit iip rinteti.
ART. 106
Autorit ile administra iei publice locale, prin intermediul serviciilor de
asisten social , pot ini ia, n limita prevederilor bugetului de stat sau ale
bugetelor locale i n limita bugetelor de venituri i cheltuieli prev zute cu aceast
destina ie,campaniideinformareap rin ilor,nvederea:
a)contientiz riidec trep rin iariscurilorasumateprinplecarealorlamunc
nstr in tate;
b) inform rii p rin ilor cu privire la obliga iile ce le revin n situa ia n care
inten ioneaz s plecenstr in tate.
ART. 107
Procedurademonitorizareamoduluidecretereingrijireacopiluluicup rin i
pleca i la munc n str in tate, precum i serviciile de care acetia pot beneficia se
stabilesc prin hot rre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei,
Protec iei Sociale i Persoanelor Vrstnice, n colaborare cu Ministerul Dezvolt rii
RegionaleiAdministra ieiPublice.
ART. 108
Serviciul public de asisten social i centrul jude ean de resurse i asisten
educa ional au obliga ia de a dezvolta servicii de consiliere specializat destinate
copilului care a revenit n ar , dup o perioad de edere n str in tate al turi de
p rin imaimaredeunan.
SEC IUNEAa5-a
Protec iacopiluluimpotrivar piriisauoric rorformedetraficare
ART. 109
(1) Ministerul AfacerilorInterneiMinisterulMuncii,Familiei,Protec ieiSociale
i Persoanelor Vrstnice, n colaborare cu Ministerul Educa iei Na ionale, vor efectua
demersurile necesare pentru adoptarea tuturor m surilor legislative, administrative i
educative destinate asigur rii protec iei efective mpotriva oric ror forme de trafic
intern sau interna ional al copiilor, n orice scop sau sub orice form , inclusiv de
c trepropriip rin i.
(2)nacestscop,autorit ilepublicemen ionatelaalin.(1)auresponsabilitatea
elabor rii unei strategii la nivel na ional pentru prevenirea i combaterea acestui
fenomen, inclusiv a unui mecanism intern de coordonare i monitorizare a activit ilor
ntreprinse.
SEC IUNEAa6-a
Protec iacopiluluimpotrivaaltorforme de exploatare
ART. 110
(1)Copilularedreptullaprotec iempotrivaoric reiformedeexploatare.
(2) Institu iile i autorit ile publice, potrivit atribu iilor lor, adopt
reglement rispecificeiaplic m suricorespunz toarepentruprevenirea, ntre altele:
a)transferuluiilicitianereturn riicopilului;
b) ncheierii adop iilor, na ionale ori interna ionale, n alte scopuri dect
interesul superior al copilului;
c)exploat riisexualeiaviolen eisexuale;
d)r piriiitrafic riidecopiinoricescopisuboriceform ;

e)implic riicopiilornconflictearmate;
f) dezvolt rii for ate a talentelor copiilor n dauna dezvolt rii lor armonioase,
fiziceimentale;
g)exploat riicopiluluidec tremass-media;
h)exploat riicopiluluincadrulunorcercet rioriexperimentetiin ifice.
CAP. VII
Institu iiiserviciicuatribu iinprotec iacopilului
SEC IUNEA1
Institu iilanivelcentral
ART. 111
Monitorizarea respect riiprincipiiloridrepturilor stabilitedeprezentalegei
de Conven ia Organiza iei Na iunilor Unite cu privire la drepturile copilului,
ratificat prin Legea nr. 18/1990, republicat , cu modific rile ulterioare, precum i
coordonarea i controlul activit ii de protec ie i promovare a drepturilor copilului
se realizeaz de c tre Ministerul Muncii, Familiei, Protec iei Sociale i Persoanelor
Vrstnice.
ART. 112
Ap rarea drepturilor i libert ilor copilului n raporturile acestuia cu
autorit ile publice cu scopul de a promova i de a mbun t i condi ia copilului se
realizeaz iprininstitu iaAvocatulPoporului.
SEC IUNEAa2-a
Institu iiiserviciilanivellocal
ART. 113
Autorit ileadministra ieipublicelocaleauobliga ias garantezeis promoveze
respectarea drepturilor copiilor din unit ile administrativ-teritoriale, asigurnd
prevenireasepar riicopiluluidep rin iis i,precumiprotec iaspecial acopilului
lipsit, temporarsaudefinitiv,dengrijireap rin ilors i.
ART. 114
(1) Autorit ile administra iei publice locale au obliga ia de a implica
colectivitatea local n procesul de identificare a nevoilor comunit ii i de
solu ionarelanivellocalaproblemelor sociale care privesc copiii.
(2) n acest scop pot fi create structuri comunitare consultative cuprinznd, dar
f r aselimita,oamenideafacerilocali,preo i,cadredidactice,medici,consilieri
locali, poli iti. Rolul acestor structuri este att de solu ionare a unor cazuri
concrete,ctidear spundenevoilorglobalealerespectiveicolectivit i.
(3) Mandatul structurilor comunitare consultative se stabilete prin acte emise de
c treautorit ileadministra ieipublicelocale.
(4) Pentru a-i ndeplini rolul pentru care au fost create, structurile comunitare
consultative vor beneficia de programe de formare n domeniul asisten ei sociale i
protec ieicopilului.
ART. 115
(1) n subordinea consiliului jude ean i, respectiv, a consiliilor locale ale
sectoarelor municipiului Bucureti func ioneaz comisia pentru protec ia copilului, ca
organ de specialitate al acestora, f r personalitate juridic , avnd urm toarele
atribu iiprincipale:
a)stabilireancadr riingraddehandicapiorientareacolar acopilului;
b)pronun area,ncondi iileprezenteilegi,cuprivirelapropunerilereferitoare
lastabilireauneim surideprotec iespecial acopilului;
c)solu ionareacererilorprivindeliberareaatestatuluideasistent maternal;
d)alteatribu iiprev zutedelege.
(2)Organizarea imetodologiadefunc ionareacomisieipentruprotec iacopilului
sereglementeaz prinhot rreaGuvernului*).

---------*) A se vedea Hot rreaGuvernuluinr.1.437/2004 privindorganizareaimetodologia


defunc ionareacomisieipentruprotec iacopilului,publicat nMonitorulOficialal
Romniei, Partea I, nr. 872 din 24 septembrie 2004.
(3)Preedintele,vicepreedinteleimembriicomisiilorpentruprotec iacopilului,
precumisecretarulacestora,constituitepotrivitlegii,audreptullaoindemniza ie
de edin echivalent cu 1% din indemniza ia preedintelui consiliului jude ean,
respectiv a primarului de sector.
(4) Indemniza ia se suport din bugetul jude ului, respectiv al sectorului
municipiuluiBucureti,nlimitacreditelorbugetareaprobatecuaceast destina iei
cuncadrareanlimitamaxim acheltuielilordepersonal,stabilit prinlege.
ART. 116
(1) Serviciul publicspecializat pentru protec ia copilului,existentnsubordinea
consiliilor jude ene i a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureti,
precum i serviciul public de asisten social de la nivelul jude elor i sectoarelor
municipiului Bucureti se reorganizeaz ca direc ie general de asisten social i
protec iacopilului.
(2) Direc ia general de asisten social i protec ia copilului este institu ie
public cu personalitate juridic , nfiin at n subordinea consiliului jude ean,
respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureti, care preia, n
mod corespunz tor, func iile serviciului public de asisten social de la nivelul
jude ului i, respectiv, atribu iile serviciului public de asisten
social de la
nivelulsectoarelormunicipiuluiBucureti.
(3) Institu ia prev zut la alin. (2) exercit n domeniul protec iei drepturilor
copilului atribu iile prev zute de prezenta lege, precum i de alte acte normative n
vigoare.
(4) Structura organizatoric , num rul de personal i finan area direc iei generale
de asisten social i protec ia copilului se aprob prin hot rre a consiliului
jude ean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului Bucureti, care o
nfiin eaz ,astfelncts asigurendeplinireanmodcorespunz toraatribu iilorce
irevin,precumirealizareadeplin iexercitareaefectiv adrepturilorcopilului.
(5) Atribu iile i regulamentul-cadru de organizare i func ionare ale direc iei
generale de asisten social i protec ia copilului se aprob prin hot rre a
Guvernului*), la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Protec iei Sociale i
Persoanelor Vrstnice.
----------*) A se vedea Hot rrea Guvernului nr. 1.434/2004 privind atribu iile i
Regulamentul-cadru de organizare i func ionare ale Direc iei generale de asisten
social iprotec iacopilului,republicat nMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,
nr.547din21iulie2008,cumodific rileicomplet rileulterioare.
ART. 117
Direc iageneral deasisten social iprotec iacopiluluiexercit ,ndomeniul
protec ieiipromov riidrepturilorcopilului,urm toareleatribu iiprincipale:
a) coordoneaz activit ile de asisten social i de protec ie a familiei i a
drepturilor copilului la nivelul jude ului, respectiv al sectorului municipiului
Bucureti;
b) coordoneaz , la nivel jude ean, activit ile i m surile de implementare a
obiectivelor strategiei jude ene n domeniul protec iei i promov rii drepturilor
copilului;
c)asigur ndrumarea metodologic aactivit ilor serviciilorpublice deasisten
social ;
d) asigur , la nivel jude ean, aplicarea unitar a prevederilor legisla iei din
domeniulprotec ieiipromov riidrepturilorcopilului;
e) monitorizeaz i analizeaz respectarea drepturilor copilului la nivelul
jude ului/sectoruluiipropunem suripentrusitua iilencareacesteasuntnc lcate;

f) monitorizeaz activitatea autorizat conform art. 92 prestat de copii n


domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar i de modeling, n raza sa de
competen teritorial ;
g) solicit informa ii i documente, n condi iile legii, de la orice persoan
juridic public sau privat , ori de la persoane fizice implicate n sfera sa de
competen , acestea avnd obliga ia de a le pune la dispozi ie n termen de 15 zile
calendaristicedeladatasolicit rii.
ART. 118
(1) Serviciile publice de asisten social organizate la nivelul municipiilor i
oraelor,precumipersoanelecuatribu iideasisten social dinaparatulpropriual
consiliilor locale comunale ndeplinesc n domeniul protec iei copilului urm toarele
atribu ii:
a) monitorizeaz i analizeaz situa ia copiilor din unitatea administrativteritorial , precum i modul de respectare a drepturilor copiilor, asigurnd
centralizarea i sintetizarea datelor i informa iilor relevante, n baza unei fie de
monitorizareaprobateprinordinalministruluimuncii,familiei,protec ieisocialei
persoanelor vrstnice;
b)realizeaz activitateadeprevenireasepar riicopiluluidefamiliasa;
c) identific i evalueaz situa iile care impun acordarea de servicii i/sau
presta iipentruprevenireasepar riicopiluluidefamiliasa;
d)elaboreaz documenta ianecesar pentruacordareaserviciilori/saupresta iilor
iacord acesteserviciii/saupresta ii,ncondi iilelegii;
e) asigur consilierea i informarea familiilor cu copii n ntre inere asupra
drepturiloriobliga iiloracestora,asupradrepturilorcopiluluiiasupraserviciilor
disponibile pe plan local;
f)asigur iurm rescaplicaream surilordeprevenireicombatereaconsumuluide
alcool i droguri, de prevenire i combatere a violen ei n familie, precum i a
comportamentului delincvent;
g) viziteaz , periodic, la domiciliu, familiile i copiii care beneficiaz de
serviciiipresta iiiurm rescmoduldeutilizareapresta iilor,precumifamiliile
careaunngrijirecopiicup rin ipleca ilamunc nstr in tate;
h) nainteaz propuneri primarului, n cazul n care este necesar luarea unei
m surideprotec iespecial ,ncondi iilelegii;
i) urm resc evolu ia dezvolt rii copilului i modul n care p rin ii acestuia i
exercit drepturile i i ndeplinesc obliga iile cu privire la copilul care a
beneficiatdeom sur deprotec iespecial iafostreintegratnfamiliasa;
j) colaboreaz cu direc ia general de asisten social i protec ia copilului n
domeniul protec iei copilului i transmit acesteia toate datele i informa iile
solicitate din acest domeniu;
k) urm resc punerea n aplicare a hot rrilor comisiei pentru protec ia
copilului/instan ei de tutel referitoare la prestarea ac iunilor sau lucr rilor de
intereslocal,prev zutelaart.67alin.(2).
(2) La nivelul sectoarelor municipiului Bucureti, atribu iile prev zute la alin.
(1)suntexercitatededirec iageneral deasisten social iprotec iacopilului.
(3) Metodologia de lucru privind colaborareadintredirec iilegeneraledeasisten
social i protec ia copilului i serviciile publice de asisten social , precum i
modelul standard al documentelor elaborate de c tre acestea se aprob prin hot rre a
Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Protec iei Sociale i
Persoanelor Vrstnice, n colaborare cu Ministerul Dezvolt rii Regionale i
Administra ieiPublice.
ART. 119
(1) Pentru prevenirea separ rii copilului de p rin ii s i, precum i pentru
realizareaprotec ieispecialeacopiluluiseparat,temporarsaudefinitiv,dep rin ii
s i,seorganizeaz ifunc ioneaz urm toareletipurideservicii:
a) servicii de zi;
b) servicii de tip familial;
c)serviciidetipreziden ial.

(2) Regulamentul-cadru pentru organizarea i func ionarea serviciilor prev zute la


alin.(1)seaprob prinhot rreaGuvernului**).
-----------**) A se vedea Hot rreaGuvernuluinr.1.438/2004 pentru aprobarea regulamentelorcadru de organizare i func ionare a serviciilor de prevenire a separ rii copilului de
familia sa, precum i a celor de protec ie special a copilului lipsit temporar sau
definitiv de ocrotirea p rin ilor s i, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 872 din 24 septembrie 2004.
ART. 120
(1)Serviciiledezisuntaceleserviciiprincareseasigur men inerea,refacerea
i dezvoltarea capacit ilor copilului i ale p rin ilor s i, pentru dep irea
situa iilorcarearputeadeterminaseparareacopilului de familia sa.
(2)Accesullaacesteserviciiserealizeaz nbazaplanuluideserviciisau,dup
caz,aplanuluiindividualizatdeprotec ie,ncondi iileprezenteilegi.
ART. 121
Serviciile de tip familial sunt acele servicii prin care se asigur , la domiciliul
unei persoane fizice sau familii, creterea i ngrijirea copilului separat, temporar
sau definitiv, de p rin ii s i, ca urmare a stabilirii n condi iile prezentei legi a
m suriiplasamentului.
ART. 122
(1) Pot primi copii n plasament familiile i persoanele care au vrsta de minimum
18 ani, au capacitate deplin de exerci iu, domiciliul n Romnia i care prezint
garan ii morale i condi ii materiale necesare creterii i ngrijirii copilului
separat, temporar sau definitiv,dep rin iis i.
(2)Lastabiliream suriideplasamentlafamiliiipersoane,direc iageneral de
asisten social i protec ia copilului realizeaz demersuri pentru identificarea
membrilor familiei extinse al turi de care copilul s-a bucurat de via a de familie, n
vederea consult rii i implic rii lor n stabilirea/revizuirea obiectivelor planului
individualizatdeprotec ie.
(3) Activitatea persoanei atestate ca asistent maternal, n condi iile legii, se
desf oar n baza unui contract cu caracter special, aferent protec iei copilului,
ncheiatcudirec iasaucuunorganismprivatacreditat,careareurm toareleelemente
caracteristice:
a) activitatea de cretere, ngrijire i educare a copiilor afla i n plasament se
desf oar la domiciliu;
b) programul de lucru este impus de nevoile copiilor;
c) planificarea timpului liber se face n func ie de programul familiei i al
copiilorafla inplasament;
d) n perioada efectu rii concediului legal de odihn asigur continuitatea
activit iidesf urate,cuexcep iacazuluincaresepararea,naceast perioad ,de
copilulaflatnplasamentnfamiliasaesteautorizat dedirec ie.
(4) Contractul individual de munc se ncheie la data emiterii dispozi iei
directorului de stabilire a m surii plasamentului n regim de urgen sau a hot rrii
comisiei pentru protec ia copilului/instan ei cu privire la stabilirea m surii
plasamentului.
(5) Condi iile de ob inere a atestatului, procedurile de atestare i statutul
asistentului maternal se aprob prin hot rre a Guvernului, la propunerea Ministerului
Muncii,Familiei,Protec ieiSocialeiPersoanelorVrstniceprinAutoritateaNa ional
pentruProtec iaDrepturilorCopiluluiiAdop ie.
---------Alin. (5) al art. 122 a fost introdus de pct. 1 al art.IdinORDONAN ADEURGEN
nr. 65 din 15 octombrie 2014, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 20 octombrie
2014.
ART. 123

(1) Serviciile de tip reziden ial sunt acele servicii prin care se asigur
protec ia, creterea i ngrijirea copilului separat, temporar sau definitiv, de
p rin ii s i, ca urmare a stabilirii n condi iile prezentei legi a m surii
plasamentului.
(2) Din categoria serviciilor de tip reziden ial fac parte toate serviciile care
asigur g zduirepeoperioad maimarede24deore.
(3)Suntconsiderateserviciidetipreziden ialicentrelematernale.
(4) Serviciilede tip reziden ial care apar in autorit ilor administra ieipublice
se organizeaz numai n structura direc iei generale de asisten social i protec ia
copilului,nregimdecomponentefunc ionalealeacestora,f r personalitatejuridic .
(5) Serviciile de tip reziden ial se organizeaz pe model familial i pot avea
caracter specializatnfunc iedenevoilecopiilorplasa i.
ART. 124
(1) Pentru asigurarea prevenirii separ rii copilului de p rin ii lui, consiliile
locale ale municipiilor, oraelor, comunelor i sectoarelor municipiului Bucureti au
obliga ia s organizeze, n mod autonom sau prin asociere, servicii de zi, potrivit
nevoiloridentificatencomunitatearespectiv .
(2) n situa ia n care consiliul local nu identific resurse financiare i umane
suficiente pentru a organiza serviciile prev zute la alin. (1), la cererea acestuia,
consiliul jude ean va asigura finan area necesar nfiin rii acestor servicii.
Consiliul local asigur finan area cu pn la 50% a cheltuielilor de func ionare a
acestor servicii, cota-parte i cuantumul total al acestor cheltuieli fiind stabilite
anualprinhot rreaconsiliuluijude ean.
ART. 125
Pentruasigurareaprotec ieispecialeacopiluluilipsit,temporarsaudefinitiv,de
ocrotirea p rin ilor s i, consiliul jude ean i, respectiv, consiliul local al
sectorului municipiului Bucureti au obliga ia s organizeze, n mod autonom sau prin
asociere,serviciidetipfamilialidetipreziden ial,potrivitnevoiloridentificate
la nivelul unit ii lor administrativ-teritoriale. n func ie de nevoile evaluate ale
copiilorplasa i,consiliuljude eanpoateorganizaidezvoltaiserviciidezi.
CAP. VIII
Organisme private
ART. 126
(1) Organismele private care pot desf ura activit i n domeniul protec iei
drepturilor copilului i al protec iei speciale a acestuia sunt persoane juridice de
dreptprivat,f r scoppatrimonial,constituiteiacreditatencondi iilelegii.
(2) n desf urarea activit ilor prev zute la alin. (1), organismele private
acreditate se supun regimului de drept public prev zut de prezenta lege, precum i de
reglement rileprincareaceastaestepus nexecutare.
(3) Organismele private care organizeaz i dezvolt servicii de prevenire a
separ riicopiluluidefamiliasa,precumiserviciideprotec iespecial acopilului
lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea p rin ilor s i au obliga ia de a notifica
direc iei generale de asisten social i protec ia copilului data nceperii
func ion rii efective a acestora i de a permite accesul specialitilor direc iei n
spa iilencaresefurnizeaz serviciile.
(4)Organismeleprivateacreditatepotncheiaconven iidecolaborarecudirec iile
generale de asisten social i protec ia copilului i/sau cu serviciile publice de
asisten social saupotcontractaserviciidestinatepreveniriisepar riicopiluluide
p rin iis i,precumiprotec ieispecialeacopiluluiseparat,temporarsaudefinitiv,
dep rin iis i,ncondi iilelegii.
CAP. IX
Finan areasistemuluideprotec ieacopilului
ART. 127

(1) Prevenirea separ rii copilului de familia sa, precum i protec ia special a
copiluluilipsit,temporarsaudefinitiv,deocrotireap rin ilors isefinan eaz din
urm toarelesurse:
a) bugetul de stat - n limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de
stataprobatecuaceast destina ieprinlegilebugetareanuale,repartizatepejude e,
potrivit propunerilor formulate de Ministerul Muncii, Familiei, Protec iei Sociale i
Persoanelor Vrstnice, pe baza standardelor de cost pentru serviciile sociale, aprobate
prinhot rreaGuvernului;
b) bugetul jude ului, respectiv al sectorului municipiului Bucureti - n
completarea cuantumului prev zut la lit. a), pentru acoperirea cheltuielilor de
organizareifunc ionareaserviciilor,din venituri proprii sau din sume defalcate din
unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale;
c)bugetullocalalcomunelor,oraelorimunicipiilor;
d) dona ii, sponsoriz ri i alte forme private de contribu ii b neti, permise de
lege.
(2) Ministerul Muncii, Familiei, Protec iei Sociale i Persoanelor Vrstnice poate
finan a programe de interes na ional pentru protec ia i promovarea drepturilor
copilului,dinfondurialocatedelabugetuldestatcuaceast destina ie,dinfonduri
externerambursabileinerambursabile,precumidinaltesurse,ncondi iilelegii.
ART. 128
(1) Pentru fiecare copil fa de care s-a luat m sura plasamentului la o familie,
persoan ,asistentmaternal,ntr-un serviciu de tip reziden ialalunuiorganismprivat
acreditat sau s-ainstituittutela,ncondi iilelegii,seacord oaloca ielunar de
plasament,raportat laindicatorulsocialdereferin ,ncuantumde1,20ISR*).
---------Alin. (1) al art. 128 a fost modificat de pct. 2 al art.IdinORDONAN ADEURGEN
nr. 65 din 15 octombrie 2014, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 20 octombrie
2014.
(2) Aloca ia prev zut la alin. (1) se pl tete persoanei, asistentului maternal,
reprezentantului familiei, al organismului privat acreditat care a luat n plasament
copilul sau tutorelui i este destinat asigur rii drepturilor prev zute la art. 129
alin. (1).
---------Alin. (2) al art. 128 a fost modificat de pct. 2 al art.IdinORDONAN ADEURGEN
nr. 65 din 15 octombrie 2014, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 20 octombrie
2014.
(3)Aloca iadeplasamentsesuport delabugetuldestatprinbugetulMinisterului
Muncii, Familiei,Protec ieiSocialeiPersoanelorVrstnice.
(4) Pentru copiii pentru care s-a stabilit m sura plasamentului sau s-a instituit
tutela,stabilireadreptuluilaaloca ieprev zut laalin.(1)sefacencepndculuna
urm toare celei n care a fost emis dispozi ia conduc torului direc iei generale de
asisten social i protec ia copilului sau hot rrea comisiei pentru protec ia
copiluluisauainstan eidejudecat ,dup caz.
(5) Procedura de stabilire i de plat a aloca iei prev zute la alin. (1) se
stabileteprinordinalministruluimuncii,familiei,protec ieisocialeipersoanelor
vrstnice.
(6) n vederea urm ririi modului de utilizare a aloca iei prev zute la alin. (1),
direc iile generale de asisten social i protec ia copilului sau, dup caz,
organismele private autorizate transmit rapoartele prev zute la art. 73 alin. (2) i
agen iei pentru pl i i inspec ie social a jude ului, respectiv a municipiului
Bucureti.
---------Alin. (6) al art. 128 a fost introdus de pct. 3 al art.IdinORDONAN ADEURGEN
nr. 65 din 15 octombrie 2014, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 20 octombrie
2014.

---------*) NOTA CTCE:


Potrivit art. III din ORDONAN A DE URGEN nr. 65 din 15 octombrie 2014, publicat
n MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 20 octombrie 2014, nivelul aloca iei de plasament
prev zute la art. 128 alin. (1) din Legea nr. 272/2004, republicat , astfel cum a fost
modificatprinprezentaordonan deurgen ,seacord ncepndcudrepturileaferente
lunii decembrie 2014.
ART. 129
(1) Copiii i tinerii pentru care s-a stabilit o m sur de protec ie special ,
precum i mamele protejate n centre maternale au dreptul la hran , mbr c minte,
nc l minte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, juc rii, transport,
materiale cultural-sportive,precumisumedebanipentrunevoipersonale.
(2) Necesarul de mbr c minte, nc l minte, materiale igienico-sanitare,
rechizite/manuale, juc rii, materiale cultural-sportive se stabilete n func ie de
vrsta i nevoile copilului, prin hot rre a consiliului jude ean, respectiv a
consiliilorlocalealesectoarelormunicipiuluiBucuretisau,dup caz,aorganului de
conducere al organismului privat acreditat.
(3) n cazul copiilor cu handicap, infecta i cu HIV sau bolnavi de SIDA, cuantumul
sumelor necesare acord rii drepturilor prev zute la alin. (1) se majoreaz cu 50% n
raport cu sumele acordate.
(4) Copiii i tinerii pentru care s-a stabilit o m sur de protec ie special ,
precum i mamele protejate n centre maternale au dreptul, la ieirea din sistemul de
protec ie special , la o indemniza ie care se acord o singur dat , egal cu valoarea
salariului de baz minim brut pe ar , garantat n plat , stabilit potrivit legii.
Indemniza ia se acord , la ieirea din sistemul de protec ie special , i copiilor
pentru care s-apronun atohot rredefinitiv dencuviin areaadop iei.
---------Alin. (4) al art. 129 a fost modificat de pct. 4 al art.IdinORDONAN ADEURGEN
nr. 65 din 15 octombrie 2014, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 20 octombrie
2014.
(5) Cuantumul limitelor minime de cheltuieli aferentedrepturilorprev zutelaalin.
(1), respectiv dreptul la mbr c minte, nc l minte, materiale igienico-sanitare,
rechizite/manuale, juc rii, transport, materiale cultural-sportive, precum i sumele de
banipentrunevoipersonale,pentrucopiiiitinerii pentru care s-astabilitom sur
de protec ie special ntr-un serviciu public de tip reziden ial, precum i pentru
mameleprotejatencentrematernalesestabilescprinhot rreaGuvernului.
---------Alin. (5) al art. 129 a fost modificat de pct. 4 al art.IdinORDONAN ADEURGEN
nr. 65 din 15 octombrie 2014, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 20 octombrie
2014.
(6) Cuantumul aloca iei de hran pentru copiii din serviciile de zi publice i
pentrucopiiiitineriipentrucares-astabilitom sur deprotec iespecial ntr-un
serviciu public de tip reziden ial, precum i pentru mamele protejate n centre
maternalesestabileteprinhot rreaGuvernului.Cuantumulaloca ieidehran pentru
copiii din serviciile de zi este aplicabil i copiilor din cree i alte unit i de
educa ietimpurie.
---------Alin. (6) al art. 129 a fost introdus de pct. 5 al art.IdinORDONAN ADEURGEN
nr. 65 din 15 octombrie 2014, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 20 octombrie
2014.
(7) Cuantumul limitelor minime de cheltuieli stabilite n condi iile alin. (5) i
cuantumul aloca iei de hran stabilit n condi iile alin. (6) sunt aplicabile i n
cazul copiilor i tinerilor cu cerin e educa ionale speciale, colariza i n unit ile

denv
mntspecialsaudemas ,inclusivcelorcolariza inaltjude dectcelde
domiciliu, n conformitate cu prevederile art. 51 alin. (2) din Legea educa iei
na ionalenr.1/2011,cumodific rileicomplet rileulterioare.
---------Alin. (7) al art. 129 a fost introdus de pct. 5 al art.IdinORDONAN ADEURGEN
nr. 65 din 15 octombrie 2014, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 20 octombrie
2014.
(8) Aloca ia de hran pentru copiii din serviciile de zi organizate de organismele
private acreditate se stabilete cel pu in la acelai nivel cu cel prev zut pentru
copiii din serviciile de zi publice.
---------Alin. (8) al art. 129 a fost introdus de pct. 5 al art.IdinORDONAN ADEURGEN
nr. 65 din 15 octombrie 2014, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 20 octombrie
2014.
(9) n limita bugetelor aprobate, consiliile jude ene, consiliile locale ale
sectoarelor municipiului Bucureti sau, dup caz, consiliile locale ale municipiilor,
oraelor i comunelor pot aproba, prin hot rre, la propunerea direc iilor generale de
asisten social i protec ia copilului, respectiv a serviciilor publice de asisten
social ,uncuantummaimareallimitelorminimedecheltuieli,respectivalcuantumului
aloca ieidehran aferentedrepturilorstabiliteconformprevederiloralin.(5)i(6).
---------Alin. (9) al art. 129 a fost introdus de pct. 5 al art.IdinORDONAN ADEURGEN
nr. 65 din 15 octombrie 2014, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 20 octombrie
2014.
ART. 130
(1) Primarii acord presta ii financiare excep ionale, n situa ia n care familia
care ngrijete copilul se confrunt temporar cu probleme financiare determinate de o
situa ieexcep ional icarepunenpericoldezvoltareaarmonioas acopilului.
(2) Presta iile excep ionale se acord cu prioritate copiilor ale c ror familii nu
auposibilitateasaucapacitateadeaacordacopiluluingrijireacorespunz toareorica
urmare a necesit ii suport rii unor cheltuieli particulare destinate men inerii
leg turiicopiluluicufamiliasa.
(3) n func iedefiecarecaznparte,primaruldecide,prindispozi ie,cuprivire
laacordareapresta ieifinanciareexcep ionaleicuantumulacesteia.
ART. 131
Cuantumul maxim, precum i condi iile de acordare a presta iilor financiare
excep ionalesestabilescprinhot rreaconsiliuluilocal.
ART. 132
Presta iile financiare excep ionale pot fi acordate i sub form de presta ii n
natur , pe baza dispozi iei primarului, constnd, n principal, n alimente,
mbr c minte, manuale i rechizite sau echipamente colare, suportarea cheltuielilor
legatedetransport,procurareadeproteze,medicamenteialteaccesoriimedicale.
CAP. X
Regulispecialedeprocedur
ART. 133
(1) Cauzele prev zute de prezenta lege privind stabilirea m surilor de protec ie
special suntdecompeten atribunaluluideladomiciliulcopilului.
(2)Dac domiciliulcopiluluinuestecunoscut,competen arevinetribunaluluina
c ruicircumscrip ieteritorial afostg sitcopilul.
ART. 134

(1) Cauzele prev zute la art. 133 se solu ioneaz n regim de urgen , cu citarea
reprezentantului legal al copilului, a direc iei generale de asisten social i
protec iacopiluluiicuparticipareaobligatorieaprocurorului.
(2) Audierea copilului care a mplinitvrstade10aniesteobligatorieiseface
cu respectarea prevederilor art. 29, cu excep ia cauzelor care privesc stabilirea unei
m suri de protec ie special pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat i supus
oric reiformedeviolen asupra copilului; n acest caz, audierea copilului se face cu
respectarea prevederilor art. 101 alin. (3).
(3)Termeneledejudecat nupotfimaimaride10zile.
(4) P r ile sunt legal citate dac cita ia le-a fost nmnat cel pu in cu o zi
naintea judec rii.
(5) Ordonan a preedin ial de plasare a copilului n regim de urgen la o
persoan , familie, la un asistent maternal sau ntr-un serviciu de tip reziden ial,
licen iat n condi iile legii, este dat n aceeai zi, instan a pronun ndu-se asupra
m suriisolicitatepebazacereriiiactelordepuse,f r concluziilep r ilor.
ART. 135
(1) Hot rrile prin care se solu ioneaz fondul cauzei se pronun n ziua n care
auluatsfritdezbaterile.
(2)nsitua iideosebite,pronun areapoatefiamnat celmultdou zile.
ART. 136
(1)Hot rreainstan eidefondesteexecutorieidefinitiv .
(2)Hot rreaseredacteaz isecomunic p r ilorntermendecelmult10zilede
lapronun are.
ART. 137
Termenul de recursestede10ziledeladatacomunic riihot rrii.
ART. 138
Dispozi iile prezentei legi referitoare la procedura de solu ionare a cauzelor
privind stabilirea m surilor de protec ie special se completeaz n mod corespunz tor
cu prevederile Coduluideprocedur civil .
ART. 139
n toate cauzele care privesc aplicarea prezentei legi, direc ia general de
asisten social iprotec iacopiluluideladomiciliulcopiluluisaunac reiraz
administrativ-teritorial afostg sitcopilulntocmeteiprezint instan eiraportul
referitor la copil, care va cuprinde date privind:
a)personalitatea,stareafizic imental acopilului;
b)antecedentelesociomedicaleieduca ionalealecopilului;
c)condi iilencarecopilulafostcrescutincareatr it;
d) propuneri privind persoana, familia sau serviciul de tip reziden ial n care ar
putea fi plasat copilul;
e) orice alte date referitoare la creterea i educarea copilului, care pot servi
solu ion riicauzei.
ART. 140
Cauzele care privesc aplicarea prezentei legi sunt scutite de taxa judiciar de
timbruidetimbrujudiciar.
CAP. XI
R spunderiisanc iuni
ART. 141
(1)Nerespectareaobliga iilorprev zutelaart.41alin.(2),art.52alin. (4)i
art.96constituieabateredisciplinar grav isesanc ioneaz potrivitlegii.
(2)Nerespectareaobliga ieiprev zutelaart.41alin.(3),art.91alin.(3)teza
ntiiart.118alin.(1)lit.a)constituieabateredisciplinar .
ART. 142
(1) Constituie contraven ii urm toarele fapte, dac nu au fost s vrite n astfel
decondi iinct,potrivitlegii,s fieconsiderateinfrac iuni:
a)nerespectareaobliga ieiprev zutelaart.10alin.(1);

b)nerespectareaobliga ieiprev zutelaart.10alin.(2);


c)nerespectareaobliga iilorprev zutelaart.11alin.(1)i(3);
d)nerespectareaobliga ieiprev zutelaart.12alin.(1);
e)necomunicareadec treorganeledepoli iearezultatelorverific rilorspecifice
privind identitatea mamei, n conformitate cu prevederile art. 12 alin. (3);
f) neefectuarea de c tre serviciul public de asisten social a declara iei de
nregistrareanaterii,nconformitatecuprevederileart.12alin.(6);
g) nerespectarea obliga ieiprev zutelaart.12alin.(7);
h)nerespectareaobliga ieiprev zutelaart.14alin.(1);
i)nerespectareaobliga iilorprev zutelaart.16ilaart.23alin.(3);
j) nerespectarea prevederilor art. 27 alin. (2)-(4)ialeart.87;
k)nerespectareaprevederilorart.40alin.(1)i(4);
l) nerespectarea prevederilor art. 52 alin. (2);
m) nerespectarea prevederilor art. 74;
n) nerespectarea prevederilor art. 84 alin. (3);
o) nerespectarea prevederilor art. 91 alin. (2);
p) nerespectarea prevederilor art. 97;
r)nerespectareaobliga ieiprev zutelaart.98lit.a);
s)nerespectareaobliga ieiprev zutelaart.102;
)nerespectareaobliga ieiprev zutelaart.104alin.(1);
t) nerespectarea prevederilor art. 118 alin. (1) lit. c)-k);
)nerespectareaprevederilorart.127alin.(1)lit.b).
(2)Contraven iileprev zutelaalin.(1)sesanc ioneaz dup cumurmeaz :
a)cuamend dela500leila1.000lei,celeprev zutelalit.a),c), g), h), i),
k),m),n),o),r),s)i);
b)cuamend dela1.000leila2.500lei,celeprev zutelalit.f)il);
c)cuamend dela2.500leila5.000lei,celeprev zutelalit.b),d),p)i );
d)cuamend dela5.000leila10.000 lei,celeprev zutelalit.e),j)it).
(3)Constatareacontraven iiloriaplicareasanc iuniisefacdec treofi eriii
agen ii de poli ie, n cazul contraven iilor prev zute la alin. (1) lit. i), j), o) i
p),precumidepersoaneanumedesemnatedintrecelecuatribu iidecontroldin:
a)MinisterulS n t ii,pentrucontraven iileprev zutelaalin.(1)lit.a),c)i
d);
b) Ministerul Afacerilor Interne sau structurile subordonate acestuia, dup caz,
pentrucontraven iileprev zutelaalin.(1)lit.b)ie);
c)MinisterulMuncii, Familiei, Protec ieiSociale iPersoanelorVrstnice,pentru
contraven iileprev zutelaalin.(1)lit.h),k),m),n),r),s),),t)i );
d) Ministerul Educa iei Na ionale, pentru contraven ia prev zut la alin. (1) lit.
l);
e) consiliul jude ean, respectiv consiliul local al sectorului municipiului
Bucureti,pentrucontraven iileprev zutelaalin.(1)lit.f)ig).
ART. 143
Contraven iilor prev zute la art. 142 le sunt aplicabile prevederile Ordonan ei
Guvernului nr. 2/2001 privindregimuljuridicalcontraven iilor,aprobat cumodific ri
icomplet riprinLegea nr. 180/2002,cumodific rileicomplet rileulterioare.
CAP. XII
Dispozi iitranzitoriiifinale
ART. 144
ntermende6lunidelaintrareanvigoareaprezenteilegi,direc iageneral de
asisten social iprotec iacopiluluivareevaluamprejur rilecareaustatlabaza
m surilor de protec ie dispuse de comisia pentru protec ia copilului i, dup caz, va
solicita instituirea tutelei sau stabilirea unei m suri de protec ie special , n
condi iileprezenteilegi.
ART. 145

Centrele de plasament, centrele de primire n regim de urgen icentrelematernale


organizate n structura fostelor servicii publice specializate pentru protec ia
copiluluisereorganizeaz prinhot rreaconsiliuluijude ean,respectivaconsiliului
localalsectoarelormunicipiuluiBucuretinstructuradirec ieigeneraledeasisten
social i protec ia copilului din subordinea consiliului jude ean, respectiv a
consiliului local al sectoarelor municipiului Bucureti, n regim de componente
func ionalealeacestora,f r personalitatejuridic .
ART. 146
(1)Serviciiledezidestinatepreveniriisitua iilorcepunnpericolsecuritatea
i dezvoltarea copilului, nfiin ate de consiliile jude ene, precum i personalul care
deserveteacesteserviciisetransfer consiliilorlocalepeteritoriulc rora acestea
func ioneaz .
(2) Fac excep ie de la prevederile alin. (1) serviciile de zi specializate pentru
copilul abuzat, neglijat, exploatat i supus oric rei forme de violen , care se
consider deinteresjude ean.
(3)nsitua iancareserviciileprev zutelaalin.(1)facpartedintr-un complex
de servicii care are ca obiect de activitate i protec ia copilului n regim
reziden ial, respectiv centru de plasament, centru de primire n regim de urgen sau
centru maternal, transferul se realizeaz numai dac este posibil separarea
patrimoniuluiiapersonalului.
(4)Consiliilelocaleauobliga ias p strezedestina iaistructuradepersonala
serviciilor preluate.
(5) Transferul prev zut la alin. (1) se realizeaz pe baz de protocol ncheiat
ntreconsiliuljude eaniconsiliullocal.
ART. 147
Personaluldidacticididacticauxiliar,transferatpotrivit art.46dinOrdonan a
de urgen a Guvernului nr. 26/1997 privind protec ia copilului aflat n dificultate,
republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, care la data intr rii n
vigoare a prezentei legi este ncadrat cu acest statut n cadrul serviciilor publice
specializatepentruprotec iacopilului,ip streaz statutul.
ART. 148
n termen de 30 de zile de la intrarea n vigoare a prezentei legi, consiliile
jude ene,respectivconsiliilelocalealesectoarelormunicipiuluiBucureti,Ministerul
S n t ii, Ministerul Afacerilor Interne i Ministerul Muncii, Familiei, Protec iei
Sociale i Persoanelor Vrstnice au obliga ia s desemneze persoanele dintre cele cu
atribu ii de control, care vor constata contraven iile i vor aplica sanc iunile
men ionatenprezentulcapitol.
ART. 149
(1)Pedataintr riinvigoareaprezenteilegiseabrog :
a) art. 88 din Codul familiei;
b) Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 26/1997 privind protec ia copilului aflat
n dificultate, republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 276 din 24
iulie1998,cumodific rileicomplet rileulterioare,cuexcep iaart.20;
c) Hot rreaGuvernuluinr.604/1997 privindcriteriileiproceduriledeautorizare
a organismelor private care desf oar activit i n domeniul protec iei copilului,
publicat nMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.280din16octombrie1997;
d) Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 123/2001 privind reorganizarea comisiei
pentru protec ia copilului, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.
643din15octombrie2001,aprobat cumodific riprinLegea nr. 71/2002;
e) lit. A a alin. (2) al art. 3 din Regulamentul-cadrudeorganizareifunc ionare
a serviciului public de asisten social , aprobat prin Hot rrea Guvernului nr.
90/2003, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 81 din 7 februarie
2003,cumodific rileulterioare.
(2) Se modific n mod corespunz tor dispozi iile referitoare la nregistrarea
naterii copilului abandonat de mam n spital, cuprinse n Legea nr. 119/1996 cu
privirelaacteledestarecivil ,publicat nMonitorulOficialalRomniei, Partea I,
nr.282din11noiembrie1996,cumodific rileicomplet rileulterioare*).

------------*) Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civil a fost republicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 339 din 18 mai 2012, ulterior fiind
modificat icompletat prinLegea nr. 213/2013.
(3) Pe data intr rii n vigoare a prezentei legi se abrog orice alte dispozi ii
contrare.
ART. 150
(1) Formarea ini ial ndomeniulprotec iei drepturilor copilului esteobligatorie
pentru toate categoriile profesionale din sistem i pentru cei care au atribu ii
decizionale privitoare la copil.
(2) Educa ia permanent i formarea profesional continu n domeniul protec iei
specialeacopiluluiseasigur pentrutoatecategoriileprofesionaledinsistem.
(3) Ministerul Muncii, Familiei, Protec iei Sociale i Persoanelor Vrstnice
mpreun cu Ministerul Educa iei Na ionale, Ministerul S n t ii, precum i, dup caz,
cu celelalte institu ii publice i private interesate vor asigura formarea ini ial i
continu apersonaluluicare,nexercitareasarcinilorceirevin,intr ncontactcu
domeniulprotec ieiipromov riidrepturilorcopilului.
ART. 151
(1) La angajarea personalului de educa ie, protec ie i ngrijire din cadrul
institu iilor publice i private, care, prin natura profesiei, intr n contact cu
copilul,sevaprezentanmodobligatoriuioexpertiz neuropsihiatric .
(2) Anual personalul prev zut la alin. (1) este evaluat din punct de vedere
psihologic.
(3) Rapoartele privind expertizele neuropsihiatrice, precum i rapoartele de
evaluarepsihologic sep streaz conformlegiiladosarulpersonalalsalariatului.
ART. 152
(1) Regulamentele proprii ale persoanelor juridice care desf oar activit i de
protec ie a copilului vor specifica expres regulile stabilite pentru a asigura
exercitarea drepturilor i ndeplinirea ndatoririlor pe care le au copiii, n
conformitate cu vrsta,s n tateaigraduldematuritatealacestora.
(2) Aceste regulamente vor fi expuse ntr-un loc vizibil, astfel nct s permit
accesulcopiiloriinformarealoradecvat .
ART. 153
Prevederile prezentei legi se completeaz cu alte reglement ri care se refer la
drepturile copilului, inclusiv cu prevederile cuprinse n conven iile i tratatele
interna ionalelacareRomniaesteparte.
ART. 154
Elaborarea proiectelor de acte normative care fac referire la oricare dintre
drepturile copilului prev zute de prezenta lege se realizeaz obligatoriu cu avizul
MinisteruluiMuncii,Familiei,Protec ieiSocialeiPersoanelorVrstnice.
ART. 155
(1)Prezentalegeintr nvigoarela1ianuarie2005,cuexcep iaprevederilorart.
19 alin. (3)*), art. 84 alin. (2)**), art. 104 alin. (2)***), art. 105 alin. (5)****),
art.107alin.(2)*****)careintr nvigoarela3ziledeladatapublic riiprezentei
legi n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
-------------*) Art. 24 alin. (3), fost art. 19 alin. (3).
**) Art. 88 alin. (2), fost art. 84 alin. (2).
***) Art. 115 alin. (2), fost art. 104 alin. (2).
****) Art. 116 alin. (5), fost art. 105 alin. (5).
*****) Art. 119 alin. (2), fost art. 107 alin. (2).
(2) Procedura de ntoarcere a copiilor n ar , de identificare a p rin ilor sau a
altorreprezentan ilegaliaicopiilor,moduldeavansareacheltuielilorocazionatede
ntoarcerean ar aacestora,precumiserviciiledeprotec iespecial ,publicesau
private, competente s asigure protec ia n regim de urgen a copiilor afla i n

str in tate, care, din orice motive, nu sunt nso i i de p rin i sau de un alt
reprezentant legal ori nu se g sesc sub supravegherea legal a unor persoane din
str in tate, prev zut la art. 24 alin. (3), se elaboreaz de c tre Autoritatea
Na ional pentruProtec iaCopiluluiiAdop ie******).
------------******)Ladatade1ianuarie2005sintagma"AutoritateaNa ional pentruProtec ia
Copilului i Adop ie" s-a nlocuit cu sintagma "Autoritatea Na ional pentru Protec ia
Drepturilor Copilului", prin Legea nr. 275/2004 pentru modificarea Ordonan eideurgen
a Guvernului nr. 12/2001 privind nfiin area Autorit ii Na ionale pentru Protec ia
CopiluluiiAdop iei,publicat nMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.557din
23 iunie 2004.
(3)Organizareaimetodologiadefunc ionareacomisieipentruprotec iacopilului,
prev zut la art. 115 alin. (2), se elaboreaz de c tre Autoritatea Na ional pentru
Protec iaCopiluluiiAdop ie******).
------------******)Ladatade1ianuarie2005sintagma"AutoritateaNa ional pentruProtec ia
Copilului i Adop ie" s-a nlocuit cu sintagma "Autoritatea Na ional pentru Protec ia
Drepturilor Copilului", prin Legea nr. 275/2004 pentru modificarea Ordonan eideurgen
a Guvernului nr. 12/2001 privind nfiin area Autorit ii Na ionale pentru Protec ia
CopiluluiiAdop iei,publicat nMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.557din
23 iunie 2004.
(4) Regulamentul-cadru pentru organizarea i func ionarea serviciilor prev zute la
art. 119 alin. (2) se elaboreaz de c tre Autoritatea Na ional pentru Protec ia
CopiluluiiAdop ie******).
------------******)Ladatade1ianuarie2005sintagma"AutoritateaNa ional pentruProtec ia
Copilului i Adop ie" s-a nlocuit cu sintagma "Autoritatea Na ional pentru Protec ia
Drepturilor Copilului", prin Legea nr. 275/2004 pentru modificarea Ordonan eideurgen
a Guvernului nr. 12/2001 privind nfiin area Autorit ii Na ionale pentru Protec ia
CopiluluiiAdop iei,publicat nMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.557din
23 iunie 2004.
(5)Tipuriledeserviciispecializate,prev zutelaart.88alin.(2),ceseasigur
petoat durataaplic riim surilordestinatecopiluluicares vretefaptepenalei
nu r spunde penal, pentru a-i asista pe copii n procesul de reintegrare n societate,
precum i standardele referitoare la modalitatea de asigurare a acestor servicii se
elaboreaz de c tre Autoritatea Na ional pentru Protec ia Copilului i Adop ie******)
ncolaborarecuMinisterulJusti iei.
------------******)Ladatade1ianuarie2005sintagma"AutoritateaNa ional pentruProtec ia
Copilului i Adop ie" s-a nlocuit cu sintagma "Autoritatea Na ional pentru Protec ia
Drepturilor Copilului ", prin Legea nr. 275/2004 pentru modificarea Ordonan ei de
urgen a Guvernului nr. 12/2001 privind nfiin area Autorit ii Na ionale pentru
Protec ia Copilului i Adop iei, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
nr. 557 din 23 iunie 2004.
(6) Atribu iile i Regulamentul-cadru de organizare i func ionare a direc iei
generale de asisten social i protec ia copilului, prev zute la art. 116 alin. (5),
se elaboreaz de c tre Ministerul Muncii, Familiei, Protec iei Sociale i Persoanelor
Vrstnice.
NOT :
Reproducem mai jos prevederile art. II-IV din Legea nr. 257/2013 pentru modificarea
icompletareaLegii nr. 272/2004 privindprotec iaipromovareadrepturilorcopilului,

carenusuntncorporatenformarepublicat aLegii nr. 272/2004 icareseaplic ,n


continuare,cadispozi iipropriialelegiimodificatoare:
"Art. II. - Hot rrile Guvernului prev zute la art. 12^1*******), art. 87^1 alin.
(2)********), art. 97^4*********) i art. 106 alin. (3)**********) din Legea nr.
272/2004 privind protec ia i promovarea drepturilor copilului, cu modific rile
ulterioare, precum i cu modific rile i complet rile aduse prin prezenta lege, se
adopt ntermende90deziledeladataintr riinvigoareaprezenteilegi.
----------------Ulterior, prin art. I pct. 70 din Legea nr. 257/2013 pentru modificarea i
completarea Legii nr. 272/2004 privind protec ia i promovarea drepturilor copilului,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 607 din 30 septembrie 2013,
sintagma"AutoritateaNa ional pentru Protec iaDrepturilorCopilului"s-a nlocuit cu
sintagma"MinisterulMuncii,Familiei,Protec ieiSocialeiPersoanelorVrstnice".
*******) Art. 12^1 a devenit, prin renumerotare, art. 15.
********) Art. 87^1 alin. (2) a devenit, prin renumerotare, art. 92 alin. (2).
*********) Art. 97^4 a devenit, prin renumerotare, art. 107.
**********) Art. 106 alin. (3) a devenit, prin renumerotare, art. 118 alin. (3).
Art. III. - La data intr rii n vigoare a prezentei legi se abrog Legea nr.
326/2003 privinddrepturiledecarebeneficiaz copiiiitineriiocroti ideserviciile
publice specializate pentru protec ia copilului, mamele protejate n centre maternale,
precum i copiii ncredin a i sau da i n plasament la asisten i maternali
profesioniti, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 525 din 22
iulie2003,cumodific rileicomplet rileulterioare,cuexcep iaart.2alin.(1).
Art. IV. - Pn la aprobarealegiiprivindorganizareaifunc ionareainstan eide
tutel , atribu iile ce-i revin potrivit prezentei legi sunt ndeplinite de c tre
instan ajudec toreasc ."
-------