Sunteți pe pagina 1din 4

Impozit pe bunuri imobiliare, impozitul funciar

Subiectii impunerii:
1. Proprietarii bunurilor imobiliare;
2. Detinatorii drepturilor patrimoniale asupra bunurilor imobiliare de pe
teritoriul RM ce se afla in proprietate publica a statului sau in
proprietarea unitatilor administrativ-teritoriale si arendasii care
arendeaza un obiect al impunerii proprietate privata, daca contractul de
arenda nu prevede altfel.
Obiectul impozabil pentru calcularea impozitului pe bunuri imobiliare
la agentii economici sunt cladirile si constructiile, raportate la fondurile fixe in
conformitate cu "Clasificatia fondurilor fixe ale economiei nationale a RM".
Obiectul impozabil pentru calcularea impozitului pe bunuri imobiliare
a persoanelor fizice este costul proprietatii imobiliare, a locuintelor privatizate, a
constructiilor si instalatiilor pe sectoarele pentru vile, garaje.
Baza impozabila constituie o parte a valorii estimate(50%) a bunurilor imobiliare,
luate de catre autoritatile fiscale ca baza la calcularea impozitului.
Cota maxima a impozitului constituie 0,5% din baza impozabila a bunurilor
imobiliare.
Cota concreta a impozitului pe bunuri imobiliare se stabileste anual de catre
autoritatea reprezentativa a administratiei publice locale si nu poate fi mai joasa
de 50% din cota maxima.
Metode folosite pentru determinarea valorii bunurilor imobiliare in scopul
impozitarii:
a) Metoda cheltuielilor consta in estimarea valorii de piata a obiectului
evaluarii ca totalitatea cheltuielilor necesare pentru crearea lui in starea
curenta sau reproducerea calitatilor lui de consum.
, unde:
V - valoarea bunului;
Vt - valoarea de piata a terenului;
Vc - valoarea ce reconstituire sau de inlocuire a constructiei considerate noi;
D - depricierea acumulata.

Impozitul pe bunuri imobiliare la persoane fizice se calculeaza prin aplicarea


cotei impozitului(0,1%) la valoarea medie anuala a bunurilor imobiliare
impozabile.
Valoarea medie anuala a bunurilor imobiliare se determina ca valoarea medie
cronologica, conform sumelor soldurilor la inceputul fiecarei luni a ferioadei
gestionare. Soldurile la inceputul si sf perioadei gestionare se iau in calcul pe
jumatate. Suma obtinuta se imparte la numarul de luni ale perioadei gestionare.
Contribuabilul trimestrial, insa nu mai tirziu de data de 20 a lunii urmatoare
trimestrului gestionar, transfera bugetului local suma impozitului pe bunurile
imobiliare in marime de din suma anuala si in acelasi termen prezinta organului
fiscal teritorial calculul impozitului.
Pentru neachitarea in termen a oricarei sume a impozitului pe bunrui imobiliare
se aplica penalitatea si amenda(de 2% pe luna din suma ce urmeaza a fi
achitata). Penalitatea se calculeaza in felul urmator:

unde: Sp suma penalitatii; Simp suma impozitului


neachitat; Nz numarul de zile; Mp marimea penalitatii stabilita pentru anul
fiscal respectiv.
Responsabilitatea determinarii obligatiei fiscale la impozitul pe bunuri
imobiliare, in cazul imobilului persoanelor fizice ii revine Serviciului de colectare a
impozitelor cu participarea organului fiscal teritorial.
Bunurile imobiliare aflate in stadiul de constructie(nefinisate) gradul de
finisare a carora este mai mare de 80%, ramase nefinisate timp de 5 ani dupa
inceputul lucrarilor de constructie constituie obiecte de impozitare.
Cotele impozitului pe bunuri imobiliare pentru persoanele fizice:
Suprafata

Chisinau Balti

Orase

Sate

->100m2

0,3%

0,2%

0,1%

100 150m2

0,45%

0,3%

0,15%

150 200m2

0,6%

0,4%

0,2%

200 300m2
300m2 ->

3%

2%

1%

4,5%

3%

1,5%

Pentru obiectele ne construite, impozitul se calculeaza incepind cu anul urmator


celui in care s-a construit obiectul. In cazul lichidarii obiectelor perceperea
impozitului se inceteaza din luna in care a fost lichidat.
Termenul de inminare a avizelor este cu cel tirziu 60 de zile(15.06) pina la
expirarea primului termen de plata.
Termenul achitarii impozitului pe bunuri imobiliare a persoanelor fizice la
bugetul local este in parti egale cel tirziu 15 august si 15 octombrie ale anului
fiscal in curs. In cazul achitarii sumei integrale a impozitului pina la data de 30
iunie a anului respectiv, subiectii impunerii beneficiaza de dreptul la o reducere
cu 15% a sumei impozitului ce urmeaza a fi achitat.
In cazul neachitarii la termen a impozitului datorat statului, modul de calculare si
aplicare a penalitatilor si amenzilor este identic celui aplicat le persoane juridice.
Impozitul funciar se calculeaza separat pe fiecare tip de teren ca produs dintre
cota impozitului si suprafata terenurilor determinata in unitati de masura pentru
care sunt stabilite cotele. Insumind toate impozitele astfel calculate obtinem
suma anuala a impozitului funciar care se esaloneaza in marimi egale pe
termene de plata.
Cotele impozitului funciar se stabilesc de Parlamentul RM pentru o unitate de
teren in dependenta de calitate si destinatie sub forma de plati stabilite pe un
termen de 3 ani, insa ele se precizeaza annual odata cu adoptarea Bugetului de
Stat pe anu respectiv.
Avizele de plata a impozitului funciar se inmineaza conducatorului sau unuia din
membrii gospodariilor taranesti de catre primaria unitatii administrativ-teritoriale
respective cel tirziu cu 60 de zile inainte de expirarea primului termen de plata a
impozitului dat, adica pina la data de 15 iunie.
Persoanele fizice si juridice, care sunt subiectii ai activitatii de intreprinzator, cu
exceptia gospodariilor taranesti calculeaza de sine statator suma impozitului
funciar si prezinta organelor Serviciului Fiscal calculul impozitului funciar pina la
1 iulie curent.
Termenul achitarii impozitului funciar in cazul persoanelor fizice si juridice
subiecti ai activitatii de intreprinzator, este in parti egale, nu mai tirziu de 15
august si 15 octombrie a anului fiscal in curs.

Daca achita suma integrala a impozitului funciar pentru anul fiscal in curs pina la
data de 30 iunie a anului respectiv beneficiaza de dreptul la o reducere cu 15% a
sumei impozitului ce urmeaza a fi achitat.
a) Persoane de virsta pensionara, invalizi de grad I, II, III invalizi de
copilarie;
b) Familiile participantilor cazuti in lupta pentru apararea integritatii
teritoriale a RM;
c) Familiile militarilor cazuti in actiunile de lupta din Afganistan;
d) Familiile care au copii invalizi pina la 18 ani etc.
Autoritatile adm publice locale acorda scutiri de la plata impoz pe bunuri
imobiliare in caz de:
a Persoane de virsta pensionara, invalizi de grad I, II
b. Deces a proprietarului prin certificate de deces