Sunteți pe pagina 1din 20

HOTARREA CUR.

II (Camera a cincea)
14 noiembrie 2013
Limba de procedura: engleza.

Recurs
Dumping
Importuri de lenjerie de pat din bumbac originara din Pakistan
Regulamentul (CE) nr. 384/96 Articolul 3 alineatul (7)
No.iunea al.i factori
n cauza C-638/11 P,
avnd ca obiect un recurs formulat n temeiul articolului 56 din Statutul Cur.ii de
Justi.ie a Uniunii
Europene, introdus la 6 decembrie 2011,

Consiliul Uniunii Europene, reprezentat de J.-P. Hix, n calitate de agent, asista


t de G. Berrisch,
Rechtsanwalt,
recurent,

celelalte par.i n proces fiind:


Gul Ahmed Textile Mills Ltd, reprezentata de L. Ruessmann, avocat,
reclamant n prima instan.a,

Comisia Europeana, reprezentata de A. Stobiecka-Kuik, n calitate de agent, asista


ta de E. McGovern,
barrister,
intervenienta n prima instan.a,

CURTEA (Camera a cincea),


compusa din domnul T. von Danwitz, pre.edinte de camera, domnul K. Lenaerts, vic
epre.edinte al
Cur.ii, ndeplinind func.ia de judecator al Camerei a cincea, .i domnii E. Juhsz (r
aportor), A. Rosas
.i C. Vajda, judecatori,
avocat general: doamna E. Sharpston,
grefier: doamna L. Hewlett, administrator principal,

avnd n vedere procedura scrisa .i n urma .edin.ei din 21 februarie 2013,


dupa ascultarea concluziilor avocatului general n .edin.a din 25 aprilie 2013,

pronun.a prezenta

Hotarre

1 Prin recursul formulat, Consiliul Uniunii Europene solicita anularea Hotarrii T


ribunalului Uniunii
Europene din 27 septembrie 2011, Gul Ahmed Textile Mills/Consiliul (T-199/04, de
numita n
continuare hotarrea atacata ), prin care s-a anulat Regulamentul (CE) nr. 397/2004 a
l Consiliului din
2 martie 2004 de instituire a unui drept antidumping definitiv la importurile de
lenjerie de pat din
bumbac originara din Pakistan (JO L 66, p. 1, Edi.ie speciala, 11/vol. 34, p. 10
8), n masura n care
prive.te societatea Gul Ahmed Textile Mills Ltd (denumita n continuare Gul Ahmed T
extile Mills ).
Cadrul juridic

2 Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 384/96 al Consiliului din 22 decembrie 1


995 privind protec.ia
mpotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea .arilor care nu s
unt membre ale
Comunita.ii Europene (JO 1996, L 56, p. 1, Edi.ie speciala, 11/vol. 12, p. 223),
astfel cum a fost
modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1972/2002 al Consiliului din 5 noiembrie 20
02 (JO L 305, p. 1,
Edi.ie speciala, 11/vol. 30, p. 38, denumit n continuare Regulamentul nr. 384/96 ),
intitulat
Stabilirea existen.ei unui prejudiciu , prevede:
(1)n sensul prezentului regulament, prin termenul prejudiciu se n.elege, n cazul n car
nu se
specifica altfel, un prejudiciu important adus unei industrii comunitare, perico
lul de prejudiciu
important adus unei industrii comunitare sau o ntrziere semnificativa n crearea une
i industrii
comunitare .i se interpreteaza n conformitate cu dispozi.iile prezentului articol
.

(2) Stabilirea existen.ei unui prejudiciu se bazeaza pe elemente de proba poziti


ve .i implica o
examinare obiectiva: (a) a volumului importurilor care fac obiectul unui dumping
.i a efectului acestor
importuri asupra pre.ului produselor similare pe pia.a Comunita.ii .i (b) a efec
tului acestor importuri
asupra industriei comunitare.

(3) n ceea ce prive.te volumul importurilor care fac obiectul unui dumping, se an
alizeaza daca a avut
loc o cre.tere substan.iala a importurilor care fac obiectul unui dumping, fie n
cantita.i absolute, fie n
raport cu produc.ia sau cu consumul n Comunitate. n ceea ce prive.te efectul impor
turilor care fac
obiectul unui dumping asupra pre.urilor, se analizeaza daca a existat, n cazul im

porturilor care fac


obiectul unui dumping asupra pre.urilor, o subcotare semnificativa a pre.ului n r
aport cu pre.ul unui
produs similar din industria comunitara sau daca aceste importuri au ca efect, n
alt mod, diminuarea
semnificativa a pre.urilor sau mpiedicarea n mod semnificativ a cre.terii pre.uril
or care, altfel, s-ar fi
produs. Unul sau mai mul.i dintre ace.ti factori nu constituie neaparat o baza d
ecisiva de analiza.
[...]

(5) Examinarea efectului importurilor care fac obiectul unui dumping asupra indu
striei comunitare
respective implica o evaluare a tuturor factorilor .i indicilor economici pertin
en.i care influen.eaza
situa.ia acestei industrii, inclusiv faptul ca o industrie nu a surmontat n total
itate efectele practicilor
de dumping sau de subven.ionare din trecut, importan.a marjei de dumping efectiv
e, diminuarea
efectiva .i poten.iala a vnzarilor, a profiturilor, a produc.iei, a segmentului d
e pia.a, a productivita.ii,
a randamentului investi.iilor sau a utilizarii capacita.ilor; factorii care infl
uen.eaza pre.urile n
Comunitate, efectele negative efective .i poten.iale asupra fluxului numerarului
, asupra stocurilor,
asupra ocuparii for.ei de munca, asupra salariilor, asupra cre.terii economice,
asupra capacita.ii de a
mobiliza capitaluri sau investi.ii. Aceasta lista nu este exhaustiva .i unul sau
mai mul.i dintre ace.ti
factori nu constituie neaparat o baza decisiva de analiza.

(6) Trebuie demonstrat cu ajutorul tuturor elementelor doveditoare pertinente pr


ezentate n legatura
cu alineatul (2) ca importurile care fac obiectul unui dumping cauzeaza un preju
diciu n sensul
prezentului regulament. Concret, acest lucru implica demonstrarea faptului ca vo
lumul .i/sau
nivelurile pre.urilor men.ionate la alineatul (3) au un impact asupra industriei
comunitare n sensul
alineatului (5) .i ca acest impact este de asemenea natura nct poate fi considerat
important.

(7) Factorii cunoscu.i, al.ii dect importurile, care fac obiectul unui dumping, c
are aduc n acela.i timp
un prejudiciu industriei comunitare, se analizeaza, de asemenea, de a.a maniera n
ct prejudiciul adus
de ace.ti al.i factori sa nu fie atribuit importurilor care fac obiectul unui du
mping n sensul alineatului
(6). Factorii care pot fi considera.i ca pertinen.i n acest sens includ, printre
altele, volumul .i pre.ul
importurilor care nu sunt vndute la pre.uri de dumping, scaderea cererii sau modi
ficarile configura.iei
consumului, practicile comerciale restrictive ale producatorilor din .ari ter.e
.i membre ale Comunita.ii
.i concuren.a ntre ace.ti producatori, evolu.ia tehnicilor, precum .i rezultatele
la export .i
productivitatea industriei comunitare.
[...]

Istoricul cauzei

3 Hotarrea atacata cuprinde urmatoarele constatari:


1Reclamanta, Gul Ahmed Textile Mills [...], este o societate de drept pakistanez,
cu sediul n
Karachi (Pakistan). Ea este activa n special n vnzarea .i n comercializarea la expor
t a lenjeriei
de pat. Reclamanta fabrica acest produs n Pakistan .i l exporta n Uniunea Europeana
. Nu vinde
lenjerie de pat pe pia.a interna din Pakistan, ci vinde acolo diferite produse d
e baza.
2 Ca urmare a unei plngeri, depuse de Comitetul Industriei Bumbacului .i a Fibrel
or Conexe al
Comunita.ii Europene [...], la 30 iulie 1996, .i a deschiderii unei proceduri an
tidumping, la
13 septembrie 1996, au fost impuse taxe antidumping definitive n special producat
orilor
pakistanezi prin Regulamentul (CE) nr. 2398/97 al Consiliului din 28 noiembrie 1
997 de instituire
a unui drept antidumping definitiv la importurile de lenjerie de pat din bumbac
originara din

Egipt, din India .i din Pakistan (JO L 332, p. 1, denumite n continuare taxe antid
umping
anterioare). Conform articolului 1 primul paragraf din respectivul regulament, in
stituirea taxei
antidumping definitive privea importurile de lenjerie de pat din bumbac, pur sau
n amestec cu
fibre sintetice sau artificiale sau cu in (fara ca inul sa fie majoritar), nalbit
a, colorata sau
imprimata, care se ncadreaza la urmatoarele coduri din Nomenclatura combinata: ex
6302 21 00
(codurile TARIC 6302 21 00 * 81 .i 6302 21 00 * 89), ex 6302 22 90 (cod TARIC 63
02 22 90 * 19),
ex 6302 31 10 (cod TARIC 6302 31 10 * 90), ex 6302 31 90 (cod TARIC 6302 31 90 *
90) .i
ex 6302 32 90 (cod TARIC 6302 32 90 * 19).
3 n conformitate cu Memorandumul de n.elegere ntre Comunitatea Europeana .i Republi
ca
Islamica Pakistan privind aranjamentele provizorii n domeniul accesului pe pia.a
al produselor
textile .i de mbracaminte, parafat la Bruxelles la 15 octombrie 2001 (JO L 345, p
. 81), .i n urma
adoptarii Regulamentului (CE) nr. 2501/2001 al Consiliului din 10 decembrie 2001
privind
aplicarea unui sistem de preferin.e tarifare generalizate pentru perioada 1 ianu
arie 200231 decembrie 2004 (JO L 346, p. 1), [Republica Islamica] Pakistan a nceput sa ben
eficieze de
sistemul men.ionat n masura n care acesta se aplica .arilor care luptau mpotriva pr
oducerii .i
traficului de droguri. n consecin.a, produse textile .i de mbracaminte din Pakista
n au nceput,
de la 1 ianuarie 2002, sa fie scutite de taxe n Comunitatea Europeana, dupa ce fu
sesera supuse
unei taxe vamale de 12 %. Conform articolului 10 din Regulamentul nr. 2501/2001
coroborat cu
anexa IV la acesta, produsele scutite de taxe datorita includerii lor n regimul s
pecial de lupta

mpotriva producerii .i traficului de droguri cuprindeau n special produsele urmat


oare, care .in
de capitolul 63 din Nomenclatura combinata: alte articole textile confec.ionate;
seturi;
mbracaminte purtata sau uzata .i articole purtate sau uzate; zdren.e.
4 Taxele antidumping anterioare au fost abrogate de la 30 ianuarie 2002 n ceea ce
i prive.te pe
producatorii pakistanezi, prin Regulamentul (CE) nr. 160/2002 al Consiliului din
28 ianuarie 2002
de modificare a Regulamentului nr. 2398/97 (JO L 26, p. 1).
5 Ca urmare a unei noi plngeri, depusa la 4 noiembrie 2002 [de Comitetul Industri
ei Bumbacului .i
a Fibrelor Conexe al Comunita.ii] n numele producatorilor reprezentnd o propor.ie
majora a
produc.iei comunitare totale de lenjerie de pat din bumbac, Comisia Comunita.ilo
r Europene a
deschis o procedura antidumping privind importurile n Comunitate de lenjerie de p
at din
bumbac, pur sau n amestec cu fibre sintetice sau artificiale sau de in (fara ca i
nul sa fie
majoritar), nalbita, colorata sau imprimata, originara din Pakistan [...], n privi
n.a carora a
men.ionat, cu titlu pur exemplificativ, ca .ineau de codurile din Nomenclatura com
binata
ex 6302 21 00, ex 6302 22 90, ex 6302 31 10, ex 6302 31 90 .i ex 6302 32 90. Avizu
l de
deschidere a procedurii a fost publicat n Jurnalul Oficial al Comunita.ilor Europ
ene din
18 decembrie 2002 (JO C 316, p. 6).
6 Ancheta cu privire la dumping .i la prejudiciul care rezulta a acoperit perioa
da cuprinsa ntre
1 octombrie 2001 .i 30 septembrie 2002 (denumita n continuare perioada de ancheta).
Examinarea tendin.elor utile pentru evaluarea prejudiciului a acoperit perioada
cuprinsa ntre
anul 1999 .i sfr.itul perioadei de ancheta [...]
7 .innd seama de numarul ridicat al producatorilor-exportatori viza.i de procedur
a antidumping,
Comisia a ales, conform articolului 17 din Regulamentul [...] nr. 384/96 [...],
un e.antion de .ase
societa.i, printre care reclamanta, reprezentnd peste 32 % din volumul exporturil
or pakistaneze
de lenjerie de pat din bumbac destinate Comunita.ii pe perioada anchetei. Aceste
societa.i erau
invitate sa raspunda la chestionarul antidumping.
8 .innd seama de numarul mare de producatori comunitari care sus.ineau plngerea .i
n
conformitate cu articolul 17 din [R]regulament[ul nr. 384/96], Comisia a selecta
t .i un e.antion
dintre acestea, compus din cinci societa.i din trei state membre, n func.ie de vo
lumul produc.iei
.i al vnzarilor considerat cel mai reprezentativ pentru dimensiunea pie.ei. n cont
inuare, Comisia
a trimis chestionarul acestor societa.i.
9 To.i producatorii-exportatori pakistanezi inclu.i n e.antion au furnizat raspun
suri la chestionar,
precum .i cei cinci producatori comunitari afla.i la originea plngerii inclu.i n e
.antion. Pe de alta
parte, au fost furnizate de asemenea raspunsuri la chestionar de catre doi impor

tatori
independen.i din Comunitate, precum .i de catre trei producatori-exportatori pak
istanezi
nere.inu.i n e.antion .i care solicitasera un tratament individual.
10 La 10 februarie 2003, asocia.iile reprezentnd producatorii-exportatori pakista
nezi de lenjerie de
pat au prezentat Comisiei un document intitulat Observa.ii privind prejudiciul. El
e contestau
n special legalitatea deschiderii procedurii antidumping, materialitatea prejudic
iului suferit de
industria comunitara, precum .i existen.a unei legaturi de cauzalitate ntre expor
turile
pakistaneze .i pretinsul prejudiciu suferit de industria men.ionata. La 2 iunie
2003 a fost
organizata o audiere de catre Comisie, n prezen.a, mai ales, a producatorilor-exp
ortatori
pakistanezi, printre care reclamanta. Asocia.iile care reprezinta producatorii-e
xportatori
pakistanezi au furnizat apoi Comisiei un document intitulat Observa.ii ulterioare
audierii
referitoare la prejudiciu, n care reluau aspectele abordate n cadrul acestei audier
i.

11 Conform articolului 16 din [R]egulament[ul nr. 384/96], Comisia a procedat la


verificari la fa.a
locului, n special la doi producatori-exportatori pakistanezi, pentru a verifica
informa.iile care
i-au fost transmise n raspunsurile la chestionar. [...] [D]oar o verificare compl
eta n localurile
unui producator-exportator pakistanez, .i anume reclamanta, .i o verificare par.
iala n localurile
unui alt producator-exportator pakistanez au fost efectuate. Exporturile acestor
doua societa.i
reprezentau peste 50 % din valoarea totala CIF (cost, asigurare .i navlu) a expo
rturilor realizate de
producatorii-exportatori din e.antion catre Comunitate. n plus, apreciind ca nu e
rau ntrunite
condi.iile necesare pentru a proceda la o ancheta la fa.a locului n Pakistan, Com
isia nu a
acceptat cererile de tratament individual formulate de cei trei producatori-expo
rtatori pakistanezi
nere.inu.i n e.antion.
12 La 10 decembrie 2003, Comisia a adresat reclamantei un document de informare
finala generala n
care se detaliau faptele .i motivele pentru care propunea adoptarea masurilor an
tidumping
definitive, precum .i un document de informare finala specifica pentru reclamant
a (denumite n
continuare documentele de informare finala). Prin scrisoarea din 5 ianuarie 2004,
reclamanta a
contestat n mod oficial concluziile Comisiei astfel cum au fost expuse n documente
le de
informare finala. Alte informa.ii au fost prezentate de reclamanta Comisiei prin
scrisorile datate
16 februarie 2004.
13 La 17 februarie 2004, Comisia a raspuns la scrisoarea din 5 ianuarie 2004. De
.i a facut anumite
rectificari ale calculelor sale, a confirmat concluziile la care ajunsese n docum
entele de informare
finala. Prin scrisoarea din 27 februarie 2004, reclamanta a insistat asupra eror
ilor pe care le-ar fi
savr.it Comisia n analiza sa.
[...]
15 La 2 martie 2004, Consiliul a adoptat Regulamentul [...] nr. 397/2004 [...]
16 Prin [R]egulament[ul nr. 397/2004], Consiliul a impus taxe antidumping de 13,
1 % la importurile
de lenjerie de pat din bumbac, pur sau n amestec cu fibre sintetice sau artificia
le sau cu in (fara
ca inul sa fie majoritar), nalbita, colorata sau imprimata, originara din Pakista
n, care se
ncadreaza la codurile din nomenclatura combinata ex 6302 21 00 (coduri TARIC 6302
21 00 81
.i 6302 21 00 89), ex 6302 22 90 (cod TARIC 6302 22 90 19), ex 6302 31 10 (cod T
ARIC
6302 31 10 90), ex 6302 31 90 (cod TARIC 6302 31 90 90) .i ex 6302 32 90 (cod TA
RIC
6302 32 90 19).
17 n consecin.a, [R]egulamentul [nr. 397/2004] a fost modificat n ceea ce o prive.
te pe reclamanta

prin Regulamentul (CE) nr. 695/2006 al Consiliului din 5 mai 2006 [...] (JO L 12
1, p. 14, Edi.ie
speciala, 11/vol. 46, p. 10). Regulamentul de modificare a stabilit la 5,6 % niv
elul taxei
antidumping definitive aplicabile produselor respective fabricate de reclamanta.

Hotarrea atacata

4 Prin cererea introductiva depusa la 28 mai 2004, Gul Ahmed Textile Mills a sol
icitat Tribunalului
anularea Regulamentului nr. 397/2004 n masura n care o prive.te.
5 Gul Ahmed Textile Mills a invocat cinci motive, ntemeiate:
pe ncalcarea, n ceea ce prive.te deschiderea anchetei, a articolului 5 alineatele
(7) .i (9) din
Regulamentul nr. 384/96 .i a articolelor 5.1 .i 5.2 din Acordul privind aplicare
a articolului VI al
Acordului General pentru Tarife .i Comer. 1994 (OMC-GATT 1994) (JO L 336, p. 103
, Edi.ie
speciala, 11/vol. 10, p. 112, denumit n continuare codul antidumping din 1994 ), car
e figureaza n
anexa 1 A la Acordul de instituire a Organiza.iei Mondiale a Comer.ului (OMC), s
emnat la

Marrakech la 15 aprilie 1994 .i aprobat prin Decizia 94/800/CE a Consiliului di


n 22 decembrie
1994 privind ncheierea, n numele Comunita.ii Europene, referitor la domeniile de c
ompeten.a sa,
a acordurilor ob.inute n cadrul negocierilor comerciale multilaterale din Runda U
ruguay
(1986-1994) (JO L 336, p. 1, Edi.ie speciala, 11/vol. 10, p. 3);
pe eroarea vadita de apreciere .i pe ncalcarea articolului 2 alineatele (3) .i (5
) .i a articolului 18
alineatul (4) din Regulamentul nr. 384/96, precum .i pe ncalcarea codului antidum
ping din 1994,
n ceea ce prive.te calculul valorii normale;
pe ncalcarea articolului 2 alineatul (10) din Regulamentul nr. 384/96, a codului
antidumping din
1994 .i a obliga.iei de a furniza o motivare adecvata, impusa de articolul 253 C
E, n ceea ce
prive.te ajustarea pentru rambursarea taxelor intervenita n compara.ia dintre val
oarea normala .i
pre.ul la export;
pe eroarea vadita de apreciere .i pe ncalcarea articolului 3 alineatele (l)-(3) .
i (5) din Regulamentul
nr. 384/96, precum .i pe ncalcarea codului antidumping din 1994, n ceea ce prive.t
e stabilirea
existen.ei unui prejudiciu important, .i
pe eroarea vadita de apreciere .i pe ncalcarea articolului 3 alineatele (6) .i (7
) din Regulamentul
nr. 384/96 .i a codului antidumping din 1994, n ceea ce prive.te stabilirea unei
legaturi de
cauzalitate ntre importurile despre care se pretinde ca fac obiectul unui dumping
.i prejudiciul
invocat.

6 Tribunalul a apreciat oportun sa se pronun.e mai nti cu privire la al treilea as


pect al celui de al
cincilea motiv. Prin intermediul acestui aspect, reclamanta repro.a Consiliului,
n esen.a, ca ar fi
comis o eroare de drept ntruct nu a analizat daca abrogarea taxelor antidumping an
terioare .i
implementarea sistemului generalizat de preferin.e la nceputul anului 2002 n favoa
rea Republicii
Islamice Pakistan au avut ca efect ruperea legaturii de cauzalitate dintre preju
diciul suferit de industria
comunitara .i importurile pakistaneze.
7 n primul rnd, la punctele 45-51 din hotarrea atacata, Tribunalul a relevat ca aso
cia.iile care i

reprezinta pe producatorii-exportatori pakistanezi de lenjerie de pat au atras a


ten.ia institu.iilor
Uniunii, de la nceputul procedurii administrative, cu privire la faptul ca prejud
iciul pretins a fi fost
suferit de industria comunitara fusese cauzat de doi factori, respectiv abrogare
a taxelor antidumping
anterioare .i cea a taxelor vamale obi.nuite n cadrul sistemului de preferin.e ta
rifare generalizate n
favoarea Republicii Islamice Pakistan, iar nu de un dumping avnd ca obiect import
urile de
provenien.a pakistaneza. Astfel, cre.terea importurilor provenite din Pakistan, n
opinia
producatorilor-exportatori pakistanezi, a fost facilitata de scutirea de anumite
taxe .i de modificarea
cadrului de reglementare.
8 La punctele 53-59 din hotarrea atacata, Tribunalul a apreciat ca, pentru a se a
chita n mod
corespunzator de obliga.ia sa de a examina, n temeiul articolului 3 alineatul (7)
din Regulamentul
nr. 384/96, to.i factorii cunoscu.i, al.ii dect importurile care fac obiectul unui
dumping, care n
acela.i timp prejudiciaza industria comunitara , institu.iile Uniunii trebuiau sa
disocieze n mod corect
.i sa distinga efectele prejudiciabile ale importurilor care fac obiectul unui d
umping de efectul
prejudiciabil al altor factori cunoscu.i.
9 Tribunalul a considerat, la punctul 56 din hotarrea atacata, ca enumerarea facto
rilor cunoscu.i, al.ii
dect importurile care fac obiectul unui dumping facuta la articolul 3 alineatul (7
) din Regulamentul
nr. 384/96 nu este limitativa, ci este, dimpotriva, exemplificativa, dupa cum ar
ata utilizarea termenilor
printre altele , care introduc lista factorilor care pot fi considera.i pertinen.i.
Tribunalul a subliniat, la
punctul 57 din hotarre, ca obiectivul comun al articolului 3 alineatul (7) din ac
est regulament .i al
articolului 3.5 din codul antidumping din 1994 este de a asigura ca importurilor
care fac obiectul

anchetei nu li se vor atribui eventualele efecte negative ale altor factori pos
ibili care au o inciden.a
asupra prejudiciului suferit de industriile comunitare .i, respectiv, na.ionale
pentru ca industriilor
men.ionate sa nu li se confere o protec.ie care sa depa.easca ceea ce este neces
ar.
10 Tribunalul a considerat, la punctul 59 din hotarrea atacata, ca abrogarea taxe
lor antidumping
anterioare .i a taxelor vamale obi.nuite, n cadrul sistemului de preferin.e tarif
are generalizate, erau
factori cunoscu.i, de care institu.iile Uniunii trebuiau sa .ina cont pentru a a
precia realitatea legaturii
de cauzalitate dintre prejudiciul suferit de industria comunitara .i importurile
pakistaneze ale
produsului care face obiectul anchetei antidumping.
11 Tribunal a dedus din aceasta, la punctul 84 din hotarrea atacata, ca analiza l
a care au procedat
institu.iile Uniunii nu facea sa reiasa, nici chiar sub forma unei simple estima
ri, care ar fi fost
prejudiciul suferit de industria comunitara n lipsa oricarui dumping, cu alte cuv
inte, care ar fi fost
prejudiciul care ar fi rezultat pur .i simplu din intrarea n vigoare a sistemului
de preferin.e tarifare
generalizate .i din abrogarea taxelor antidumping anterioare, indiferent daca ar
fi vorba despre
pierderea cotelor de pia.a, despre reducerea profitabilita.ii sau a performan.ei
industriei
sus-men.ionate, despre renun.area la segmente inferioare de pia.a sau despre ori
ce alt indicator
economic relevant.
12 n consecin.a, Tribunalul a admis al treilea aspect al celui de al cincilea mot
iv .i, fara a examina
celelalte motive, a anulat Regulamentul nr. 397/2004 n ceea ce prive.te societate
a Gul Ahmed Textile
Mills.
13 n acest context, Consiliul a declarat prezentul recurs mpotriva hotarrii atacate
, sus.inut de Comisie,
intervenienta n prima instan.a.
Cu privire la recurs

Argumentele par.ilor

14 Consiliul apreciaza ca Tribunalul a ncalcat articolul 3 alineatul (7) din Regu


lamentul nr. 384/96,
interpretnd n mod gre.it no.iunea al.i factori prevazuta la aceasta dispozi.ie. El s
ubliniaza, desigur,
ca Tribunalul a apreciat n mod corect ca prevederea men.ionata obliga n principiu
la disocierea .i la
distingerea efectelor prejudiciabile ale altor factori cunoscu.i de prejudiciul
cauzat de importurile care
fac obiectul unui dumping. Cu toate acestea, Consiliul sus.ine ca Tribunalul a s
avr.it o eroare
concluzionnd ca cei doi factori n litigiu, respectiv eliminarea taxelor antidumpin
g anterioare .i
implementarea sistemului de preferin.e tarifare generalizate, constituiau al.i fa

ctori n sensul
articolului 3 alineatul (7) din Regulamentul nr. 384/96. n consecin.a, Tribunalul
ar fi savr.it o eroare
atunci cnd a stabilit ca n spe.a institu.iile au ncalcat aceasta prevedere, ntruct nu
au disociat .i nici
nu au facut distinc.ie ntre pretinsele efecte prejudiciabile ale celor doi factor
i n litigiu.
15 Consiliul considera ca un alt factor n sensul articolului 3 alineatul (7) din Re
gulamentul nr. 384/96
este, prin defini.ie, un factor care nu este legat de importurile care fac obiec
tul unui dumping. Cei doi
factori n litigiu ar fi strns lega.i de importurile care fac obiectul unui dumping
originar din Pakistan.
Potrivit Consiliului, un factor care se margine.te sa faciliteze o sporire a impo
rturilor care fac obiectul
unui dumping nu este n sine un factor distinct cauzator de prejudiciu, dat fiind
ca orice prejudiciu
care rezulta dintr-o sporire a importurilor care fac obiectul unui dumping este
cauzat de importurile
care fac obiectul unui dumping, iar nu de factori care faciliteaza sporirea unor
asemenea importuri .
Aceasta interpretare ar fi confirmata de concluziile Raportului grupului special
al OMC din
28 octombrie 2011, intitulat Uniunea Europeana
Taxe antidumping asupra anumitor o
biecte de
ncal.aminte din China (WT/DS405/R).

16 Consiliul releva ca, de.i lista care figureaza la articolul 3 alineatul (7) d
in Regulamentul nr. 384/96 nu
este exhaustiva n sine, ea nu cuprinde totu.i cei doi factori n litigiu ca repreze
ntnd al.i factori n
sensul acestei dispozi.ii. Astfel, modificarile cadrului legislativ .i de reglem
entare nu ar avea
importan.a dect n masura n care acestea au produs un efect asupra pie.ei, iar cei d
oi factori n
litigiu au putut avea un efect doar asupra importurilor care fac obiectul unui d
umping. Cu toate
acestea, potrivit Consiliului, ace.ti doi factori nu au nicio inciden.a asupra p
erforman.elor industriei
Uniunii.
17 n plus, Consiliul apreciaza ca eroarea de drept comisa de Tribunal rezulta din
tr-o interpretare eronata
a articolului 3 alineatele (6) .i (7) din Regulamentul nr. 384/96, ceea ce reies
e din afirma.iile care
figureaza la punctul 84 din hotarrea atacata.
18 Comisia, n esen.a, sus.ine considera.iile Consiliului.
19 Gul Ahmed Textile Mills apreciaza ca motivele invocate n sus.inerea recursului
restrng n mod
nefondat no.iunea al.i factori , n sensul articolului 3 alineatul (7) din Regulament
ul nr. 384/96.
Astfel, interpretarea facuta de Consiliu n ceea ce prive.te no.iunea al.i factori a
r fi contrara acestei
dispozi.ii. n plus, obiectivul dispozi.iei men.ionate fiind de a veghea ca niciun
prejudiciu sa nu fie
atribuit importurilor care fac obiectul unui dumping atunci cnd rezulta dintr-un
alt factor, nu ar fi
fost necesar sa se efectueze o restrngere arbitrara a factorilor ale caror efecte
prejudiciabile trebuie
luate n considerare.
20 Potrivit Gul Ahmed Textile Mills, n ceea ce prive.te no.iunea al.i factori , nu e
ste exact ca factorii n
litigiu erau strns lega.i de importurile care fac obiectul unui dumping. Eliminarea
taxelor
antidumping anterioare ar fi reflectat rectificarea din partea Uniunii a impuner
ii nefondate de masuri
n anul 1997 .i nu era legata de importurile care fac obiectul unui dumping, fie n
perioada de
ancheta, fie nainte de aceasta. Acordarea de catre Uniune a unei preferin.e tarif
are speciale
importurilor provenite din Pakistan, cu ncepere de la 1 ianuarie 2002, nu ar fi s
pecifica importurilor
de lenjerie de pat .i nca mai pu.in importurilor de lenjerie de pat care fac obie
ctul unui dumping.
Modificarile cadrului legislativ al pie.ei nu ar fi datorate dect ac.iunii Uniuni
i .i nu ar fi strns
legate de ac.iuni ale producatorilor din .ari ter.e.
21 Gul Ahmed Textile Mills releva ca factorii n litigiu au redus n mod direct taxe
le vamale pentru toate
importurile de lenjerie de pat provenite din Pakistan, afectnd, prin urmare, n mod
direct nivelul
pre.urilor acelor importuri pe pia.a Uniunii. Calificarea acestor modificari tar
ifare ca mprejurari care
pur .i simplu faciliteaza o cre.tere a volumului importurilor care fac obiectul u
nui dumping ar fi
vadit eronata.
22 Potrivit Gul Ahmed Textile Mills, aspectul-cheie este daca factorii n litigiu

ar fi influen.at n mod
direct nivelul unuia dintre indicatorii economici pe care institu.iile Uniunii i
iau n considerare
pentru a stabili daca industria Uniunii a suferit un prejudiciu material .i even
tuala cauza a acestuia.
Or, articolul 3 alineatul (5) din Regulamentul nr. 384/96 ar impune o evaluare a
tuturor factorilor .i
indicilor economici pertinen.i care influen.eaza situa.ia industriei , iar n lista
exemplificativa
prevazuta n temeiul acestei dispozi.ii figureaza factorii care influen.eaza pre.ur
ile n Comunitate .
Intimata subliniaza ca factorii n litigiu au avut drept consecin.a directa mprejur
area ca producatorii
din Uniune s-au confruntat brusc cu importuri care patrundeau pe pia.a Uniunii l
a un nivel de pre.
considerabil inferior nivelului din trecut, fara nicio modificare a pre.urilor f
ranco la bord (fob) ale
produselor producatorilor pakistanezi. n consecin.a, schimbarile legislative ar f
i avut un efect direct
asupra circumstan.elor economice luate n considerare la stabilirea prejudiciului
.i a legaturii de
cauzalitate dintre acesta .i dumping.

Aprecierea Cur.ii

23 Reiese din considerentele (108)-(115) ale Regulamentului nr. 397/2004 ca inst


itu.iile Uniunii au
examinat factorii pe care i considerau ca fiind al.i factori dect importurile care
fac obiectul unui
dumping.
24 n special, importurile provenite din India, din Turcia, din Romnia, din Banglad
esh .i din Egipt au fost
examinate, precum .i factorii lega.i de contrac.ia cererii, de importurile .i de
exporturile industriei
Uniunii .i de productivitatea acestei industrii.
25 Evalund legatura de cauzalitate dintre importurile care fac obiectul unui dump
ing .i prejudiciul suferit
de industria Uniunii, este cert ca institu.iile Uniunii nu au examinat cele doua
masuri n litigiu puse n
discu.ie, respectiv abrogarea taxelor vamale obi.nuite n cadrul aplicarii sistemu
lui de preferin.e
generalizate .i eliminarea taxelor antidumping anterioare.
26 Trebuie constatat ca aceste masuri vizau produsele originare din Pakistan .i
ca Regulamentul
nr. 397/2004 se aplica tuturor exportatorilor pakistanezi. Astfel, n temeiul aces
tui regulament, toate
exporturile produselor care sunt enumerate n cuprinsul sau constituie importuri c
are fac obiectul
unui dumping n sensul articolului 3 din Regulamentul nr. 384/96.
27 Este cert ca abrogarea taxelor la import, pe de o parte, de 12 % .i, pe de al
ta parte, de 6,7 %, au putut
avea drept efect facilitarea .i favorizarea importurilor produselor n cauza. n sch
imb, acest efect s-a
repercutat asupra importurilor care fac obiectul unui dumping.
28 Reiese din textul articolului 3 alineatul (7) din Regulamentul nr. 384/96, n s
pecial din termenii
factorii cunoscu.i [...] care aduc n acela.i timp un prejudiciu industriei comunit
are , ca acest
regulament impune examinarea factorilor care cauzeaza direct un prejudiciu, ceea
ce presupune o
legatura de cauzalitate directa.
29 n schimb, n spe.a, modificarile condi.iilor de reglementare a importurilor care
fac obiectul unui
dumping nu pot fi considerate ca ar cauza n sine un prejudiciu. Importurile nsele
sunt cele care
cauzeaza un prejudiciu.
30 n acest sens, importurile care fac obiectul unui dumping .i condi.iile de regl
ementare n care se
efectueaza sunt indisociabile.
31 Astfel, masurile n litigiu care faciliteaza .i favorizeaza importurile sunt do
ar cauze indirecte .i nu pot fi
considerate al.i factori n sensul articolului 3 alineatul (7) din Regulamentul nr.
384/96.
32 Aceasta interpretare se coroboreaza cu Raportul grupului special al OMC din 2
8 octombrie 2011,
intitulat Uniunea Europeana Taxe antidumping asupra anumitor obiecte de ncal.amint
e din
China , n care s-a examinat problema legaturii de cauzalitate dintre nlaturarea cont
ingentelor
cantitative la import .i prejudiciu n lumina articolului 3.5 din codul antidumpin

g din 1994. S-a


constatat la punctul 7 527 din acest raport ca ridicarea contingentelor cantitat
ive la import, care
permite sporirea volumului importurilor care fac obiectul unui dumping, nu const
ituie un factor
cauzator el nsu.i de prejudiciu.
33 Contingentele cantitative la import constituie condi.iile de reglementare n ca
re se efectueaza
importurile n acela.i mod ca .i taxele vamale la import.
34 n aceste condi.ii, Tribunalul a savr.it o eroare de drept statund ca cei doi fac
tori n litigiu constituie
al.i factori n sensul articolului 3 alineatul (7) din Regulamentul nr. 384/96.

35 Totu.i, aceasta concluzie nu prejudeca chestiunea daca factorii n litigiu treb


uie lua.i n considerare n
cadrul examinarii existen.ei unui prejudiciu conform articolului 3 alineatele (2
), (3) .i (5) din
Regulamentul nr. 384/96.
36 n consecin.a, este necesar sa se dispuna anularea hotarrii atacate.
37 n temeiul articolului 61 primul paragraf din Statutul Cur.ii de Justi.ie a Uni
unii Europene, n cazul n
care Curtea anuleaza decizia Tribunalului, aceasta poate fie sa solu.ioneze ea ns
a.i n mod definitiv
litigiul, atunci cnd acesta este n stare de judecata, fie sa trimita cauza Tribuna
lului pentru a se
pronun.a asupra acesteia.
38 n prezenta cauza nu sunt ntrunite condi.iile pentru ca Curtea sa poata sa se pr
onun.e ea nsa.i n
mod definitiv asupra litigiului.
39 n consecin.a, se va dispune trimiterea cauzei Tribunalului spre rejudecare, ur
mnd ca cererea privind
cheltuielile de judecata sa fie solu.ionata odata cu fondul.
Pentru aceste motive, Curtea (Camera a cincea) declara .i hotara.te:
1) Anuleaza Hotarrea Tribunalului Uniunii Europene din 27 septembrie 2011, Gul Ah
med
Textile Mills/Consiliul (T-199/04).
2) Trimite cauza spre rejudecare Tribunalului Uniunii Europene.
3) Cererea privind cheltuielile de judecata se solu.ioneaza odata cu fondul.
Semnaturi