Sunteți pe pagina 1din 1

I ADUC BELUG DE MULUMIRI

Adapt. text: Daniel Suciu, Ruben Murean


i Kenneth Tucker

3
% 3

Keith Getty i Stuart Townend

1. i a - duc

bel - ug

de

mul - u - miri,

Cci

El m-a

a - li - nat,

2. i a - duc

bel - ug

de

mul - u - miri,

Cci

El m-a

n - so -

El

3. i a - duc

bel - ug

de

mul - u - miri,

Cci

El

su - ve - ran,

ne i-a - dn - cimi m-a

toar - n-n sl - bi - ciuni


a

flu

iu

Iar

tea - ma-a

ri

i-n

n - e -

lep - tu-I plan.

rupt bles - te - mul

r - u - lui,

ce-a

mi

de-a - juns

Ori - cnd n

de

pe

p - mnt

pro - mis

ca - re

13

le

mi
ce

zi

mi-a

re - dat.

si - pit.

Tot

sla - v

Pa - ce

pu - teri,

it,

Fi

da - rul

Re - ge

meu,

Spri- jin

lui,

De

i - ei

Lui

mi

ne-a a

e - zat.

va

bi - rea

Lui,

Co - roa

n, ha

rul

Su.

am

sunt

Va

n sluj

ba

Lui.

iu

ea, tot

ce

fi

e-

gea cu - r
fi

m-a-m - br - cat
mer - sul

via - a

Lui,

Din ru -

scos

bi - rea

a -