Sunteți pe pagina 1din 55

1.

Sistemul fiscal are urmatoarele componente:


a. impozite, taxe si mecanismul fiscal

b. inspectia fiscala (controlul fiscal);


c. impozitele directe si taxele vamale
d. administratiile financiare
2. Aparatul fiscal este
a. format din specialisti in domeniul economic
b. format din Curtea de Conturi, Garda financiara si Directiiile judetene de
inspectie fiscala
c. format din Directiile judetene de Inspectie fiscala si Administratiile
Finantelor publice
d. format din administratiile finantelor publice, directiile de audit si regionalele
vamale
3. In Romania, sistemul fiscal este organizat pe urmatoarele componente:
a. Aparatul fiscal, mecanismul fiscal, impozitele, taxele si contributiile ca
venituri ale statului
b. aparatul fiscal, controlul fiscal si mecanismul fiscal
c. controlul fiscal, controlul efectuat de Garda Financiara si controlul efectuat
de Curtea de Conturi
d. aparatul fiscal, regionalele vamale, mecanismul fiscal
4. Una din urmatoarele functii nu este caracteristica sistemului fiscal
a. Functia de instrument de mobilizare a resurselor la dispozitia statului;
b. Functiile stimulativa, sociala si de control;
c. Functia de corectare a dezechilibrelor
d. Functia de echilibru

5. Dintre functiile impozitului prezentate mai jos, care nu este caracteristica?


a. Functia de finantare a cheltuielilor publice
b. Functia de redistribuire
c. Functia de stabilizare
d. Functia de corectare a dezechilibrelor
6. Echitatea fiscala inseamna
a. impozitul trebuie sa fie in acelasi procent pentru toata lumea, fara discriminare
b. impunerea diferentiata a veniturilor si a averii in functie de puterea contributiva
a subiectului impunerii si stabilirea unui minim neimpozabil
c. impunerea diferentiata a veniturilor in functie de sursa de provenienta a
acestora
d. impunerea dupa criterii clare si precise
7. Echitatea fiscala presupune
a. dreptate sociala in materie de impozite
b. reducerea impozitelor pentru persoanele fizice care nu au disponibilitati
c. achitarea obligatiilor catre stat in functie de momentul obtinerii veniturilor
d. pedepsirea celor care nu achita in termenul legal
8. Care din urmatoarele afirmatii referitoare la Ministerul Economiei si Finantelor
este falsa?
a. este organizat si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice
centrale, in subordinea Guvernului, care aplica Strategia si Programul de
guvernare in domeniul finantelor publice
b. este minister cu rol de sinteza d. este institutie publica cu personalitate
juridical
c. este ministerul care are rolul de a cheltui sumele atrase la bugetul de stat
dupa criterii economice

9. Agentia Nationala de Administrare Fiscala, organ de specialitate al


administratiei publice centrale, institutie publica cu personalitate juridica, finantata
de la bugetul de stat:
a. functioneaza in subordinea Ministerului Economiei si Finantelor
b. functioneaza independent, in subordinea directa a Primului ministru
c. este condusa numai de ministrul finantelor publice
d. colecteaza numai impozitele si taxele datorate de contribuabilii care au
acoperire nationala
10. In subordinea sau sub autoritatea Ministerului Economiei si Finantelor se afla
urmatoarele unitati:
a. Agentia Nationala de Administrare Fiscala;
b. Autoritatea Nationala a Vamilor;
c. Garda Financiara;
d. Curtea de Conturi;
e. Camera Auditorilor din Romania;
f. Corpul inspectorilor fiscali din Romania;
g. Directiile generale ale finantelor publice judetene in subordinea carora
functioneaza
administratiile finantelor publice municipale, administratiile finantelor publice
orasenesti si administratiile finantelor publice comunale;
h. Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, in subordinea
careia functioneaza administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului
Bucuresti;
i. Directia generala de administrare a marilor contribuabili.
a. a+b+c+d+f
b. b+c+e+g+h
c. a+b+g+h+i
11. Dintre principalele obiective ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nu

face parte:
a. colectarea veniturilor bugetului de stat,reprezentand impozite, taxe si alte
venituri ale bugetului de stat, conform competentelor, precum si a veniturilor
bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului asigurarilor pentru somaj,
bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate,
reprezentand contributia de asigurari sociale, contributia de asigurari pentru
somaj, contributia pentru asigurari sociale de sanatate, contributia de
asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, datorate de platitori,
persoane juridice si persoane fizice,care au calitatea de angajator sau
asimilati ai acestora si alte personae care au obligatii fata de bugetul de stat
b. verificarea fiscala a tuturor contribuabililor, in vederea cresterii
gradului de colectare a impozitelor la bugetul de stat;
c. aplicarea unitara a prevederilor legislatiei privind impozitele, taxele,
contributiile sociale si alte venituri bugetare in domeniul sau de activitate
d. exercitarea prerogativelor stabilite de lege prin aplicarea unui tratament
echitabil tuturor contribuabililor.
12. Intr-un stat democratic modern, cu o economie de piata functionala,
administrarea fiscala are o importanta deosebita pentru ca
a. ii sanctioneaza cu amenda pe cei care nu au platit la timp
b. stabileste si incaseaza obligatiile banesti ale contribuabililor
c. emite legislatia fiscala necesara pentru asigurarea resurselor la bugetul de stat
d. face propunerile pentru proiectul de buget
13. Prin administrarea impozitelor, taxelor, contribuiilor si a altor sume datorate
bugetului general consolidat se intelege ansamblul activitatilor desfasurate de
organele fiscale in legatura activitatile prezentate mai jos. Care dintre
afirmatii nu este caracteristica activitatilor desfasurate de organele fiscale?

a. inregistrarea fiscala
b. declararea, stabilirea, verificarea si colectarea impozitelor, taxelor,contributiilor
si a altor sume datorate bugetului general consolidate
c. declararea falimentului unei persone juridice
d. solutionarea contestatiilor impotriva actelor administrative fiscale
14. Subiectele raportului juridic fiscal sunt:
a. statul, unitatile administrativteritoriale, contribuabilul, precum si alte persoane
care dobandesc drepturi si obligatii in cadrul acestui raport
b. Curtea de Apel din raza localitatii de rezidenta a contribuabilului, intrucat
poate condamna administratorul societatii in situatia savarsirii faptelor
de evaziune fiscala;
c. statul, contribuabilul, societatea de expertiza contabila care realizeazaevidenta
contabila a contribuabilului
d. inspectorii fiscali, contribuabilul, organele judiciare
15. Care dintre afirmatiile de mai jos nu este caracteristica creantelor fiscale?
Creantele fiscale reprezinta drepturi patrimoniale care rezulta din:
a. dreptul la perceperea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume
care constituie venituri ale bugetului general consolidat, dreptul la rambursarea
taxei pe valoarea adaugata, dreptul la restituirea impozitelor, taxelor, contributiilor
si a
altor sume care constituie venituri ale bugetului general consolidat
b. dreptul la perceperea dobanzilor si penalitatilor de intarziere, in conditiile legii
c. dreptul de proprietate
16. Care dintre afirmatiile de mai jos nu este corecta?
Obligatiile fiscale constau in:
a. obligatia de a declara bunurile si veniturile impozabile sau, dupa caz,
impozitele, taxele, contributiile si alte sume datorate bugetului general consolidat
b. obligatia de a calcula si de a inregistra in evidentele contabile si fiscale
impozitele, taxele, contributiile si alte sume datorate bugetului general consolidate

c. obligatia de a plati la termenele legale impozitele, taxele, contributiile si alte


sume datorate bugetului general consolidat
d. orice obligatii care revin contribuabililor, persoane fizice sau juridice, in
aplicarea legilor statului roman
17. Creantele fiscale se sting prin:
a. incasare, compensare;
b. radiere, lichidare;
c. executare silita, scutire;
d. anulare, prescriptie.
Raspunsul corect este:
a. (a+b+c)
b. (b+c+d)
c. (a+c+d)
18. Care din afirmatiile de mai jos nu este adevarata?
Organele fiscale au competenta generala privind:
a. administrarea creantelor fiscale
b. exercitarea controlului si emiterea normelor de aplicare a prevederilor legale in
materie fiscala
c. declansarea urmaririi generale pentru acei contribuabili care au comis fapte de
evaziune fiscala
19. Competenta teritoriala (fiscala) inseamna:
a. Posibilitatea de a verifica contribuabilii care isi desfasoara activitatea intr-un
anumit spatiu geografic
b. Pentru administrarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate
bugetului general consolidat, competenta revine acelui organ fiscal in a carui raza
teritoriala se afla domiciliul fiscal al contribuabilului sau al platitorului de venit, in
cazul
impozitelor si contributiilor realizate prin stopaj la sursa, in conditiile legii

c. Adminstrarea de catre organul fiscal numai a contribuabililor rezidenti


20. Actul administrativ fiscal este
a. Actul emis de organul fiscal competent in aplicarea legislatiei privind stabilirea,
modificarea sau stingerea drepturilor si obligatiilor fiscale
b. recomandat sa fie intocmit in forma scrisa
c. semnat de persoanele care au obligatia de declarare si de plata a impozitelor si
taxelor restante sau a imputernicitilor acestora
21. Actul administrativ nu cuprinde
a. denumirea organului fiscal emitent
b. data la care a fost emis si data de la care isi produce efectele
c. datele de identificare a organului constatator precum si motivul exact pentru
care contribuabilul a incalcat legislatia fiscala
22. Actul administrativ fiscal devine opozabil
a. La data emiterii
b. La data semnarii si inregistrarii la sediul organului fiscal
c. Din momentul in care este comunicat contribuabilului sau la o data ulterioara
mentionata in actul administrative comunicat
23. Contribuabilul are obligatia:
a. Sa puna la dispozitia organului fiscal registre, evidente, documente de afaceri si
orice alte inscrisuri
b. Sa efectueze cu prioritate platile pentru stingerea obligatiilor constand in
impozite si taxe datorate bugetului de stat
c . Sa raspunda la orice solicitare din partea organelor fiscale
24. Estimarea bazei de impunere consta in
a. determinarea masei impozabile de catre organul fiscal in situatia in care exista
neconcordante in evidenta contabila a contribuabilului
b. identificarea acelor elemente care sunt cele mai apropiate situatiei de fapt
fiscale, astfel incat sa fie avute in vedere pretul de piata al tranzactiei sau bunului
impozabil

c. Solicitarea opiniei expertilor contabili asupra valorii reale a cifrei de afaceri a


contribuabilului, in situatia in care evidenta contabila a fost distrusa
25. Codul de identificare fiscala este
a. codul de inregistrare fiscala atribuit de organul fiscal competent din subordinea
Agentiei Nationale de Administrare Fiscala - pentru persoanele juridice, cu
exceptia
comerciantilor, precum si pentru asocieri si alte entitati fara personalitate juridica
b. numarul de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului
c. codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale - pentru persoanele fizice
care desfasoara activitati independente
26. Declaratia de inregistrare fiscala se depune in termen de
a. 30 de zile de la data infiintarii potrivit legii, in cazul persoanelor juridice,
asocierilor si altor entitati fara personalitate juridica
b. imediat, in cazul persoanelor fizice care obtin venituri din activitati independente
c. in luna urmatoare celei in care au fost infiintata persoanelor juridice, asocierilor
si altor entitati fara personalitate juridica, dar nu mai tarziu de data de 25 ale lunii
respective
27. Obligatia de a depune declaratii fiscale nu este valabila daca
a. a fost efectuata plata obligatiei fiscale
b. obligatia fiscala respectiva este scutita la plata, conform reglementarilor legale
c. nici una din afirmatiile de mai sus nu este adevarata
28. Care dintre afirmatiile de mai jos nu este corecta?
Impozitele, taxele, contributiile si alte sume datorate bugetului general consolidat
se stabilesc prin
a. declaratie fiscala - in cazul conformarii voluntare a contribuabilului
b. decizie emisa de organul fiscal, in celelalte cazuri
c. sesizarea primita de organul fiscal de la persoanele care au cunostinta despre
valoarea reala a veniturilor contribuabilului.
29. Dreptul organului fiscal de a stabili obligatii fiscale se prescrie in termen de

a. 5 ani;
b. 3 ani;
c. 10 ani.
Termenul de prescriptie a dreptului de a stabili obligatii fiscale incepe sa curga:
I. de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care s-a nascut creanta fiscala,
daca legea nu dispune altfel;
II. de la data depunerii decontului, declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul
de stat;
III. de la data de la care impozitul sau taxa devine exigibila;
IV. de la data savarsirii faptei ce constituie infractiune sanctionata ca atare printr-o
hotarare judecatoreasca definitiva.
Combinatia corecta este:
a. (a+II, c+IV)
b. (b+I)
c. (a+I, c+IV)
30. Care dintre afirmatiile de mai jos nu este corecta?
Inspectia fiscala
a. este actiunea privind verificarea bazelor de impozitare, a corectitudinii si
exactitatii indeplinirii, conform legii, a obligatiilor fiscale de catre contribuabil
precum si a starilor de fapt aferente
b. se efectueaza ori de cate ori apar neconcordante in declaratiile fiscale ale
contribuabilului
c. stabileste intotdeauna diferente de impozite si taxe in sarcina contribuabilului
31. Care dintre afirmatiile de mai sus nu este adevarata?
Formele de inspectie fiscala sunt
a. inspectia fiscala generala, care reprezinta activitatea de verificare a tuturor
categoriilor de impozite ale unui contribuabil pentru o perioada de timp
determinata
b. inspectia fiscala partiala care reprezinta activitatea de verificare aunui impozit,
sau a mai multor impozite, pentru o perioada de timp determinata

c. inspectia fiscala speciala, care reprezinta activitatea de verificare avand ca


obiect anumite categorii de activitati, operatiuni sau documente
32. Inspectia fiscala se efectueaza
a. numai la sediul organului fiscal.
b. in interiorul termenului de prescriptie a dreptului de a stabili impozitul respectiv
c. prin analiza si compararea tuturor datelor continute in documentele financiarcontabile ale contribuabilului
33. Avizul de inspectie fiscala nu cuprinde mentiuni privind
a. temeiul juridic al inspectiei fiscale
b. data probabila de incepere a inspectiei fiscale;
c. motivele care au stat la baza selectarii pentru control a contribuabilului
d. impozitele si perioadele impozabile ce urmeaza a fi supuse inspectiei fiscale
e. posibilitatea de a solicita amanarea datei de incepere a inspectiei fiscale
34. Avizul de inspectie fiscala se comunica inainte de inceperea inspectiei, astfel
a. cu 30 de zile pentru contribuabilii mari si cu 15 zile in celelate cazuri
b. cu 30 de zile pentru toti contribuabilii,fara discriminare
c. cu 15 zile inaintea inspectiei fiscale, pentru toti contribuabilii
35. In cazul inspectiei fiscale, contribuabilul are dreptul:
a. sa fie informat asupra desfasurarii controlului si eventualelor situatii neclare
b. sa solicite inlocuirea echipei de control
c. sa fie asistat de organele vamale, daca exista situatii ce necesita prezenta
acestora
36. Organele de control fiscal au dreptul:
a. Sa solicite contribuabililor verificati orice informatie sau justificare
b. Sa prezinte contribuabilului verificat legitimatia de control
c. Sa solicite in scris prezenta contribuabilului sau a reprezentantilor legali ai
acestuia la sediul organului de control fiscal

37. Organele de control fiscal verifica


a. totalitatea inregistrarilor contabile
b. corectitudinea si exactitatea indeplinirii obligatiilor fiscale de catre contribuabili
c. daca ordonatorii de credite au respectatdestinatia fondurilor alocate de la
bugetul de stat
38. Contribuabilii au obligatia:
a. sa puna la dispozitia organului de control toate documentele, bunurile,
situatiile si datele solicitate
b. sa colaboreze cu organul de control pentru buna desfasurare a actiunii de
control
c. sa solicite sprijinul politiei in situatia in care organele de control fiscal nu
respecta termenul maxim in care trebuie incheiat actul de control
39. Actele de control intocmite de organele de inspectie fiscala sunt:
a. nota explicativa si Raportul de inspectie fiscala
b. procesul-verbal
c. raportul de inspectie fiscala, procesul verbal, nota explicativa, procesul verbal
de constatare si sanctionare a contraventiilor.
40. Reverificarea unei perioade impozabile se poate realiza:
a. la solicitarea contribuabilului in cauza, fiind un drept al acestuia;
b. este interzisa
c. la solicitarea organelor de urmarire penala, in cadrul cercetarii cazurilor de
evaziune fiscala
d. in situatia in care exista neclaritati intre evidenta financiar-contabila a
contribuabilului si deconturile depuse de acesta
41. Controlul fiscal se imparte in control informativ si control de rutina dupa
a. scopul pentru care este efectuat
b. cunoasterea realitatii unor operatiuni ce nasc obligatii fata de stat

c. operatiunile supuse controlului fiscal


d. sfera de cuprindere a impozitelor si taxelor
42. Colectarea consta in:
a. incasarea creantelor bugetare
b. exercitarea actiunilor care au ca scop stingerea creantelor fiscale
c. exercitarea actiunilor de executare silita
43. Pentru diferentele de obligatii fiscale principale si pentru obligatiile fiscale
accesorii, stabilite potrivit legii, termenul de plata se stabileste in functie de data
comunicarii acestora, astfel:
a. daca data comunicarii este cuprinsa in intervalul 1 - 15 din luna, termenul de
plata este pana la data de 5 a lunii urmatoare, iar daca data comunicarii este
cuprinsa in intervalul 16 - 31 din luna, termenul de plata este pana la data de 20 a
lunii urmatoare;
b. data de 25 ale lunii urmatoare celei in care a fost stabilita diferenta de
obligatie fiscala principala sau obligatia fiscala accesorie;
c. in termen de 15 zile de la data comunicarii actului administrativ fiscal
d. in termen de 30 zile de la data finalizarii inspectiei fiscale
44. Titlul de creanta este:
a. documentul pe care este inscrisa suma pe care contribuabilul trebuie sa o
plateasca catre bugetul de stat
b. actul prin care contribuabilul este instiintat asupra sumelor ce trebuie platite
catre bugetul de stat;
c. actul prin care se stabileste si se individualizeaza creanta fiscala, intocmit de
organele competente sau de persoanele indreptatite, potrivit legii
45. Creantele fiscale se sting prin:
a. plata, compensare, restituire, prescriptie
b. esalonare
c. debitare

d. executare silita
46. Titlul de creanta poate fi:
a. documentul emis de adminstratia financiara catre debitor in vederea
comunicarii sumelor ce trebuiesc platite de acesta la bugetul de stat
b. procesul-verbal de control intocmit de organele de inspectie fiscala
c. actul declarativ al persoanelor care au cunostinta despre activitatea
contribuabilului
47. Masurile asiguratorii sunt:
a. poprirea asiguratorie asupra veniturilor, sechestrul asigurator asupra bunurilor
b. asigurarea bunurilor mobile si immobile impotriva riscurilor de distrugere la o
societate de asigurari dintre cele agreate de Ministerul Finantelor Publice
c. sigilarea bunurilor si confiscarea disponibilitatilor banesti existente in conturile
bancare ale contribuabililor care au datorii fata de bugetul de stat
d. masurile luate de organele de inspectie fiscala la inceputul desfasurarii
inspectiei fiscale
48. In cazul debitorului, persoana fizica, nu se pot urmari
a. obiectele personale ale debitorului
b. casa locuita de debitor si familia sa
c. bunurile mobile existente in locuinta acestuia
49. Dreptul de a cere executarea silita a creantelor bugetare se prescrie:
a. In termen de 5 ani de la data de 1ianuarie a anului urmator celui in care a luat
nastere acest drep
c. la solicitarea organelor de executare
b. nu se prescrie
d. atunci cand contribuabilul si-a achitat toate obligatiile catre bugetul de stat
50. Sunt supuse executarii silite prin poprire:
a. bunurile mobile ale debitorului, in limita sumei datorate la bugetul de stat
b. numai bunurile mobile sechestrate

c. orice sume urmaribile reprezentand venituri si disponibilitati banesti in lei,


datorate cu orice titlu debitorului de catre terte persoane
d. sumele platite de contribuabil inaintea inceperii executarii silite
51. Dreptul de a cere executarea silita a creantelor bugetare se prescrie:
a. In termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a luat
nastere acest drept
b. In termen de 5 ani de la data scadenteiobligatiei fiscale principale
c. In termenul prevazut de codul civil
d. Nu se prescrie, fiind un drept stabilit de legea fiscala
52. Executarea silita:
a. Poate fi pornita numai
organul competent potrivit legii

in

temeiul

unui

titlu

executoriu

emis

de

b. Este o masura extrema, aplicabila numai in situatia in care contribuabilul


nu efectueaza plata obligatiilor bugetare stabilite de organele de
control fiscal
c. Este obligatorie in situatia in care contribuabilul nu a achitat obligatiile bugetare
in termen de 15 zile de la data comunicarii Deciziei de impunere si a Raportului de
inspectie fiscala
d. Este o masura dispusa de executorul judecatoresc
53. Cota dobanzilor de intarziere
a. Se stabileste prin ordin al ministrului finantelor, in functie de rata inflatiei
b. Se stabileste prin hotarare a Guvernului si este corelata cu nivelul dobanzii de
referinta a Bancii Nationale a Romaniei, o data pe an, in luna decembrie pentru
anul urmator sau in cursul anului, daca aceasta se modifica cu peste 5 puncte
procentuale
c. Se stabileste pentru fiecare luna de intarziere
d. Se stabileste in functie de rata dobanzii comunicata de Banca Nationala a
Romaniei
54. Decizia de impunere este:

a. Titlu de creanta pentru obligatiile de plata in sarcina contribuabilului, inclusiv


majorarile de intarziere si penalitatile stabilite
b. Semnata numai de catre inspectorul care a efectuat verificarea
c. Un document cu regim special
d. Un document emis de organul fiscal inaintea oricarei plati facute decontribuabil
55. Nu se datoreaza dobanzi de intarziere
a. pentru impozitele esalonate la plata, indiferent de data achitarii lor
b. pentru sumele datorate cu titlu de amenzi, dobanzi si penalitati de intarziere
stabilite potrivit legi
c. pentru sumele reprezentand taxe de licenta, achitate in perioda de valabilitate a
licentei
56. Dobanzile (majorarile de intarziere) se calculeaza
a. pentru fiecare zi de intarziere,incepand cu ziua imediat urmatoare trrmenului de
cadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv
b. pentru fiecare luna de intarzire, incepand cu luna imediat urmatoare celei
scadente
c. prin inmultirea sumei neachitate la trmenul scadent cu o cota procentuala
corelata cu nivelul dobanzii practicat pe piata interbancara
57. Cota dobanzilor de intarziere
a. Se stabileste in functie de nivelul dobanzii bancare, fiind in permanenta
corelatie cu aceasta
b. Se stabileste prin hotarare a Guvernului si este corelata cu nivelul dobanzii de
referinta a Bancii Nationale a Romaniei, o data pe an, in luna decembrie pentru
anul urmator sau in cursul anului, daca aceasta se modifica cu peste 5 puncte
procentuale
c. Se modifica de cate ori este necesar
d. Este comunicata de guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei
58. Contribuabilii au dreptul la dobanda platita de organle fiscale in cazul
a. sumelor de restituit sau de rambursat de la buget, din ziua urmatoare expirarii
termenului, la cererea contribuabililor

b. efectuarii unor plati in plus catre bugetul de stat


c. nu au acest drept, intrucat platile efectuate in plus vor fi compensate cu alte
impozite datorate bugetului de stat
d. in care acesta a achitat la bugetul de stat o suma mai mare decat suma
datorata
59. Organul fiscal poate solicita constituirea unei garantii
a. pentru impiedicarea situatiiilor de intarziere la plata impozitelor
b. pentru ridicarea masurilor asiguratorii
c. numai cu acordul contribuabilului
d. ori de cate ori exista situatii neclare in evidenta financiar-contabila a
contribuabilului
60. Legea fiscala prevede urmatoarele tipuri de garantii
a. consemnarea de mijloace banesti la o unitate a Trezoreriei Statului
b. scrisoare de garantie bancara, ipoteca asupra unor bunuri imobile din tara sau
gaj asupra unor bunuri mobile;
c. ambele variante prezentate
61. Se dau urmatoarele afirmatii privind executarea silita
a. titlul de creanta devine titlu executoriu la data la care creanta fiscala este
scadenta prin expirarea termenului de plata prevazut de lege sau stabilit de
organul competent ori in alt mod prevazut de lege;
b. executarea silita incepe numai dupa ce organul fiscal a transmis debitorului
instiintarea de plata prin care i se comunica acestuia suma datorata, iar dupa
instiintare au trecut 15 zile de la comunicare;
c. instiintarea de plata este act premergator executarii silite;
d. executarea silita impune acordul organului judecatoresc pentru deschiderea
procedurii.
Alegeti varianta corecta de raspuns
a. a+b+d
b. a+c+d

c. a+b+c
d. a+b
62. Valorificarea bunurilor sechestrate se poate realiza prin
a. intelegerea partilor, prin vanzarea bunurilor de catre debitor
b. vanzare directa, vanzare la licitatie sauvanzare in regim de consignatie a
bunurilor mobile
c. ambele variante prezentate anterior
63. Care din urmatoarele afirmatii este adevarata?
a. Masurile asiguratorii au in vedere asigurarea bunurilor mobile si immobile la o
societate de asigurari in vederea acoperirii riscurilor
b. In cazul debitorului, persoana fizica, nu se pot urmari bunurile mobile de orice
fel care servesc la continuarea studiilor si la formarea profesionala
c. Executarea silita a bunurilor mobile se realizeaza prin confiscarea acestora
64. Contestatia la actul administrativ fiscal
a. se depune in termen de 30 de zile de la data comunicarii actului administrativ
fiscal, sub sanctiunea decaderii
b. este obligatorie in situatia in care organul fiscal nu este de acord cu opinia
contribuabilului
c. se solutioneaza de catre instantele de judecata competente
65. Introducerea contestatiei pe calea administrativa de atac
a. nu suspenda executarea actului administrativ fiscal
b. suspenda executarea actului administrativ fiscal
c. determina in mod obligatoriu instituirea masurilor asiguratorii de catre organul
fiscal competent
66. Contestatia la actul administrativ fiscal
a. se solutioneaza prin decizie de organele competente constituite la nivelul
directiilor generale unde contestatorii au domiciliul fiscal, in situatia in care
cuantumul sumelor
contestate nu depaseste 500.000 RON (5 miliarde lei vechi);

b. se solutioneaza prin hotarare a instantei de judecata


c. se judeca in prezenta contribuabilului si a inspectorilor care au intocmit actul
administrativ fiscal
d. este de preferat in sitatia in care contribuabilul nu poate achita obligatiile la
bugetul de stat
67. Decizia (dispozitia) de solutionare a contestatiei are urmatoarul continut
a. prezentare, motivatie, dispozitiv
b. preambul, considerente, dispozitiv
c. introducere, motivatii, decizie
68. Dispozitivul deciziei de solutionare a contestatiei cuprinde
a. solutia pronuntata si termenul de plata
b. sumele de plata in sarcina contribuabilului
c. solutia pronuntata, calea de atac, termenul in care aceasta poate fi exercitata si
instanta competenta
d. dispozitia data de organele de inspectie fiscala
69. Codul Fiscal:
a. stabileste cadrul legal pentru impozitele si taxele care constituie venituri la
bugetul de stat si bugetele locale, precizeaza contribuabilii care trebuie sa
plateasca aceste impozite si taxe, precum si modul de calcul si de plata al aces
b. este o lege aplicabila numai persoanelor juridice romane
c. este votat anual, de catre Parlament
70. Impozitele si taxele reglementate de Codul fiscal sunt:
a. impozitul pe profit;
b. impozitul pe venit;
c. impozitul pe veniturile microintreprinderilor;
d. impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti;
e. impozitul pe reprezentante;
f. taxa pe valoarea adaugata;

g. accizele;
h. impozitele si taxele locale.
Una din urmatoarele afirmatii este adevarata:
a. a+b+c+f+g+h
b. a+c+d+e+f+g
c. a+b+c+d+e+f+g+h
d. a+c+d+d+e+f+g+h
71. Contractul de leasing financiar este
a. contractul in care riscurile si beneficiile dreptului de proprietate asupra bunului
care face obiectul leasingului sunt transferate utilizatorului la momentul la care
contractul de leasing produce efecte
b. contractul care prevede expres transferul dreptului de proprietate asupra
bunului ce face obiectul leasingului catre utilizator la momentul expirarii
contractului
c. contractul in care perioada de leasing depaseste 75% din durata normala de
utilizare a bunului ce face obiectul leasingului
d. orice contract de leasing care indeplineste cel putin una dintre conditiile
prezentate anterior
72. Contractul de leasing operational
a. orice contract de leasing incheiat intre locator si locatar, care nu indeplineste
conditiile contractului de leasing financiar
b. contractul care prevede expres transferul dreptului de proprietate asupra
bunului ce face obiectul leasingului catre utilizator la momentul expirarii
contractului
c. este contractul de leasing care se incheie pe o perioada de pana la 3 ani
consecutivi
73. Dividendul este:
a. o distribuire in bani sau in natura, efectuata de o persoana juridica unui
participant la persoana juridica, drept consecinta a detinerii unor titluri de
participare la acea persoana juridica

b. o distribuire in bani sau in natura, efectuata in legatura cu lichidarea unei


persoane juridice
c. o distribuire in bani sau in natura, efectuata cu ocazia reducerii capitalului social
constituit
74. Una din urmatoarele afirmatii nu este adevarata
a. o persoana fizica este afiliata cu alta persoana fizica, daca acestea sunt
rudepana la gradul al III-lea inclusive
b. o persoana fizica este afiliata cu o persoana juridica daca persoana fizica
detine drepturi de vot la aceasta persoana juridica
c. o persoana juridica este afiliata cu alta persoana juridica daca prima persoana
juridica detine, in mod direct sau indirect, inclusiv detinerile persoanelor afiliate,
minimum 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de
vot la
cealalta persoana juridica ori daca controleaza persoana juridica
d. o persoana juridica este afiliata cu alta persoana juridica daca o persoana
juridica terta detine, in mod direct sau indirect, inclusiv detinerile persoanelor
afiliate, minimum 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al
drepturilor de vot
atat la prima persoana juridica, cat si la cea de-a doua
75. Persoana fizica rezidenta este
a. persoana care are domiciliul in Romania
b. persoana pentru care centrul intereselor vitale este amplasat in
Romania
c. este prezenta in Romania pentru o perioada sau mai multe perioade ce
depasesc in total 183 de zile, pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive,
care se incheie in anul calendaristic vizat
d. orice persoana fizica ce indeplineste cel putin una dintre conditiile prezentate
anterior
76. Sunt exceptate de la plata impozitului pe profit

a. persoanele juridice straine si persoanele fizice nerezidente care desfasoara


activitate in Romania intr-o asociere fara personalitate juridica
b. Persoanele juridice romane care comercializeaza medicamente si ustensile
chirurgicale
c. Institutiile de invatamant particular acreditate
d. persoanele juridice romane care presteaza activitati de sanatate publica
77. Sunt cheltuieli nedeductibile
a. cheltuielile cu impozitele si taxele locale
b. cheltuielile de protocol care nu depasesc limita de 2% aplicata asupra diferentei
rezultate dintre totalul veniturilor si al cheltuielilor
c. amenzile, confiscarile, majorarile de intarziere si penalitatile de intarziere
datorate catre autoritatile romane, potrivit prevederilor legale, altele decat cele
comerciale
d. cheltuielile cu publicitatea
78. Sunt cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil
a. Penalitatile datorate catre regiile autonome
b. Cheltuielile de protocol inregistrate in evidenta contabila
c. cheltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit
d. cheltuielile de reclama si publicitate
79. Plata impozitului pe profit se efectueaza
a. Lunar, pana la data de 25 ale lunii urmatoare celei pentru care se face
raportarea
b. Trimestrial, pana la data de 25 ale primei luni din trimestrul urmator
c. Semestrial, pana la data de 25 ale primei luni din semestrul urmator
d. Ori de cate ori organul fiscal trimite instiintare de plata catre contribuabil
80. Sunt platitori de impozit pe profit
a. persoanele juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu
permanent in Romania

b. Asociatiile de proprietari constiruite ca persoane juridice


c. institutiile publice, pentru veniturile extrabugetare si disponibilitatile realizate si
utilizate
d. persoanele autorizate rezidente ce desfasoara activitate in Romania
81. Sunt exceptate la plata impozitului pe profit
a. Persoanele juridice sau fizice nerezidente care desfasoara activitati
in Romania ca beneficiari ori parteneri impreuna cu o persoana juridical romana
intr-o asociere sau o alta entitate ce nu da nastere unei personae juridice, pentru
profitul realizat in Romania
b. Persoanele juridice straine, conform conventiilor de evitare a dublei impuneri
c. Trezoreria statului
d. persoanele fizice romane ce desfasoara activitati autorizate
82. Cota de impozit pe profit este
a. de 16%;
b. de 19%;
c. de 5% din veniturile realizate din activitati de natura barurilor de noapte,
a cluburilor de noapte, a discotecilor si a cazinourilor, indiferent daca acestea au
inregistrat sau nu profit la sfarsitul anului fisca
83. La calculul profitului impozabil, veniturile neimpozabile
a. Se adauga la veniturile totale
b. Se scad din veniturile totale
c. Intrucat sunt neimpozabile, nu se iau in calcul
84. La calculul profitului impozabil se iau in calcul urmatoarele elemente:
PI= profit impozabil;
VT=venituri totale;
CT=cheltuieli totale;
VN=venituri neimpozabile;
CN=cheltuieli nedeductibile.

Care din formulele de calcul a profitului impozabil este cea corecta?


a. PI=VT-CT-VN+CN
b. PI=VT+VN-CT-CN
c. PI=VT-VN-CN-CT
85. Sunt cheltuieli nedeductibile
a. cheltuielile de protocol
b. cheltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit datorat
c. cheltuielile de publicitate
d. cheltuielile de sponsorizare
86. Se dau urmatoarele date:
Venituri totale = 25.000 lei; Cheltuieli totale = 18.000 lei; cheltuieli nedeductibile =
7.000 lei.
Impozitul pe profit datorat este de:
a. 750 lei;
b. 0 lei;
c. 2240 lei
87. Nu sunt venituri neimpozabile
a. dividendele primite de la o persoana juridica romana
b. veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere,
veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat
deducere, precum si veniturile din recuperarea cheltuielilor nedeductibile
c. veniturile din vanzarea activelor necorporale
88. Sunt considerate cheltuieli deductibile
a. numai cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile, inclusiv
cele reglementate prin acte normative in vigoare
b. orice cheltuieli efectuate de persoana juridica, achitate prin virament bancar,
pe baza facturilor fiscale

c. cheltuielile efectuate numai cu acordul consiliului de administratie al persoanei


juridice
89. Se dau urmatoarele date:
Venituri totale = 95.000 lei; Cheltuieli nedeductibile = 15.000 lei; venituri
neimpozabile = 7.000 lei; cheltuieli totale = 65.000 lei. Profitul impozabil este:
a. 8.000 lei;
b. 22.000 lei
c. 38.000 lei
d. 6.080 lei
90. Una din afirmatiile de mai jos nu este adevarata:
Sunt cheltuieli cu deductibilitate limitata:
a. cheltuielile de protocol
b. suma cheltuielilor cu indemnizatia de deplasare acordata salariatilor
pentru deplasari in Romania si in strainatate
c. cheltuielile cu salarizarea personalului
91. Nu sunt cheltuieli nedeductibile
a. cheltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit datorat
b. cheltuielile cu impozitele neretinute la sursa in numele persoanelor fizice si
juridice nerezidente, pentru veniturile realizate din Romania
c. cheltuielile cu dobanzile sau penalitatile datorate partenerilor contractuali pentru
intarzierea indeplinirii obligatiilor asumate
d. cheltuielile cu amortizarea mijloacelor fixe utilizate de alte persoane
92. Sunt cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil:
a. cheltuielile inregistrate in contabilitate, care nu au la baza un document
justificativ prin care sa se faca dovada efectuarii operatiunii sau intrarii in gestiune,
dupa caz
b. cheltuielile neinregistrate in contabilitate
c. cheltuielile cu protocolul

d. cheltuielile sociale
93. Se dau urmatoarele date:
Venituri totale = 98.000 lei; venituri neimpozabile = 2.000 lei; cheltuieli totale =
56.000 lei; cheltuieli nedeductibile = 4.000 lei. Profitul impozabil, respectiv
impozitul pe profit datorat, sunt in suma de:
a. 40.000 lei, respectiv 6.400 lei
b. 48.000 lei, respectiv 7.680 lei
c. 44.000 lei, respectiv 7.040 lei
94. Cheltuielile cu sponsorizarile
a. sunt deductibile in limita a 3 la mie din cifra de afaceri si daca nu depasesc mai
mult de 20% din impozitul pe profit datorat
b. nu sunt deductibile la calculul profitului impozabil
c. sunt deductibile la calculul profitului impozabil numai daca sunt efectuate in
baza unui contract scris
(sinteze Bibl Virt,pag 88,)
95. Una din afirmatiile de mai jos este adevarata
a. rezerva legala este deductibila in limita unei cote de 5% aplicata asupra
profitului contabil, inainte de determinarea impozitului pe profit, din care se scad
veniturile neimpozabile si se adauga cheltuielile aferente acestor venituri
neimpozabile, pana ce aceasta va atinge a cincea parte din capitalul social
subscris si varsat sau din patrimoniu;
b. persoanele juridice sunt obligate laplata impozitului pe profit
c. impozitul pe profit se plateste lunar
d. rezerva legala este deductibila in limita unei cote de 5% aplicata asupra
profitului contabil
96. Una din afirmatiile de mai jos este falsa.
Contribuabilul poate utiliza una din metodele de amortizare acceptate de legea
fiscala:
a. liniara;
b. accelerata

c. degresiva
d. progresiva
97. Nu reprezinta active amortizabile
a. cladirile
b. terenurile
c. mijloacele fixe realizate din productia proprie
d. activele achizitionate de la societatile non-profit
98. Marcati afirmatia de mai jos care nu este adevarata.
Mijlocul fix amortizabil este orice imobilizare corporala care indeplineste cumulativ
urmatoarele conditii:
a. este detinut si utilizat in productia, livrarea de bunuri sau in prestarea de
servicii, pentru a fi inchiriat tertilor sau in scopuri administrative
b. nu isi pierde valoarea in timp datorita folosirii in procesul de productie
c. are o valoare de intrare mai mare decat limita stabilita prin hotarare a
Guvernului
d. are o durata normala de utilizare mai mare de un an
99. In cazul leasingului financiar, amortizarea bunului care face obiectul
contractului se face de catre:
a. utilizator;
b. locator;
c. societatea de leasing
d. antreprenor
100. Pierderea anuala, stabilita prin declaratia de impozit pe profit:
a. se recupereaza din profiturile impozabile obtinute in urmatorii 5 ani consecutivi,
in ordinea inregistrarii acestora, la fiecare termen de plata a impozitului pe profit,
potrivit
prevederilor legale in vigoare din anul inregistrarii acestora

b. nu este recuperabila
c. se recupereaza conform prevederilor legii bugetare anuale
d. se recupereaza in termen de 5 ani, dupa recuperarea pierderii contabile
101. Contribuabilii au obligatia de a plati impozitul pe profit
a. trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a primei luni urmatoare trimestrului
pentru care se calculeaza impozitul
b. lunar, pana la data limita de depunere a declaratiei fiscale
c. la datele comunicate la sfarsitul perioadei de raportare de Ministerul Finantelor
Publice in Monitorul Oficial
d. atunci cand organul fiscal solicita depunerea declaratiei de inregistrare
102. Impozitul pe dividende
a. este platit de catre beneficiarul dividendului la bugetul de stat pana la data de
25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care este incasat
b. este retinut si virat catre bugetul de stat de catre platitorul dividendului
c. este optional, putand fi reinvestit pentru achizitia de mijloace fixe
d. este datorat de persoana juridica care realizeaza profit
103. Impozitul pe dividende se vireaza la bugetul de stat de catre persoana
juridica
a. pana la data de 31 decembrie a anului in care s-a aprobat bilantul contabil
b. la data platii dividendelor catreactionari sau asociati
c. la data platii dividendelor catre actionari sau asociati, iar pentru dividendele
distribuite dar care nu au fost platite actionarilor sau asociatilor pana la data de 31
decembrie a anului in care s-a aprobat bilantul contabil
104. Pentru anul fiscal 2006, dividendele sunt supuse impozitarii, prin retinere la
sursa, cu o cota de
a. 16% din suma acestora, in cazul platii dividendelor catre persoane fizice
b. 5% din suma acestora, in cazul platii dividendelor catre persoane juridice
c. 10% din suma acestora, pentru persoanele fizice sau juridice

105. Care din urmatoarele cheltuieli au deductibilitate limitata la calculul profitului


impozabil?
a. cheltuielile de reclama si publicitate
b. cheltuielile sociale
c. cheltuielile de marketing
d. cheltuielile de transport
106. Care din urmatoarele cheltuieli nu sunt deductibile la calculul profitului
impozabil?
a. dobanzile/majorarile de intarziere, amenzile, confiscarile si penalitatile de
intarziere datorate catre autoritatile romane, potrivit prevederilor legale;
b. majorarile si penalitatile de intarziere rezultate din contractele comerciale
incheiate cu persoane juridice romane
c. cheltuielile pentru functionarea,intretinerea si repararea locuitelor de
serviciu
107. Contractul de leasing care prevede in mod expres transferul dreptului de
proprietate este
a. contractul de leasing financiar
b. contractul de leasing operational
c. nici unul din cele doua tipuri de contracte enumerate anterior.
108. Veniturile din anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere
sunt
a. venituri impozabile
b. venituri neimpozabile
c. venituri exceptionale
109. Impozitul pe profit reprezinta
a. un impozit direct
b. un impozit indirect

c. un venit nefiscal
110. Microintreprinderea este persoana juridica romana care indeplineste
cumulativ urmatoarele conditii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:
a. are inscrisa in obiectul de activitate productia de bunuri materiale, prestarea de
servicii si/sau comertul;
b. are pana la 9 angajati inclusiv;
c. capitalul social este detinut de persoane rezidente;
d. are de la 1 pana la 9 salariati inclusiv;
e. a realizat venituri care nu au depasit echivalentul in lei a 100.000 euro;
f. capitalul social al persoanei juridice este detinut de persoane, altele decat statul,
autoritatile locale si institutiile publice.
Varianta corecta este:
a. a+b+e+f
b. a+c+d+e
c. a+d+e+f
111. Pot opta pentru sistemul de impunere al microintreprinderilor persoanele
juridice romane care:
a. desfasoara activitati in domeniul bancar
b. desfasoara activitati in domeniile asigurarilor si reasigurarilor, al pietei de
capital, cu exceptia persoanelor juridice care desfasoara activitati de intermediere
in aceste domenii
c. desfasoara activitati in domeniul cercetarii
112. Calculul si plata impozitului pe venitul microintreprinderilor se efectueaza
a. trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru
care se calculeaza impozitul
c. anual, prin completarea Declaratiei de venit global
b. semestrial, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare semestrului pentru
care se calculeaza impozitul

d. atunci cand microintreprinderea realizeaza profit


113. Se dau urmatoarele date
Venituri totale impozabile = 45.000 lei; cheltuieli totale = 15.000 lei
Impozitul pe veniturile microintreprinderii este de:
a. 4.800 lei;
b. 1350 lei
c. 900 lei
114. Sunt venituri scutite de impozitul pe venit
a. veniturile din pensii
b. sumele sau bunurile primite cu titlu de mostenire si donatie
c. veniturile din profesiile liberale
d. veniturile obtinute de persoanele cu handicap
115. Impozitul pe salariu
a. este un impozit cu stopaj la sursa
b. se plateste la bugetul de stat de catre persoana fizica angajata cu contract
individual de munca pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare
c. este o cheltuiala la bugetul de stat
d. este datorat de persoana juridica ce are salariati
116. Impozitul pe salarii este
a. Calculat, retinut si virat la bugetul de stat de catre platitorii de venituri
b. Un impozit final
c. O cheltuiala inregistrata in evidentele contabile de catre persoanele juridice

care au salariati
d. calculat si virat de persoanele angajate cu contract de munca pe perioada
nedeterminata

117. Care din urmatoarele afirmatii este falsa?


a. Veniturile din activitati agricole, definite potrivit legii, sunt venituri care se supun
impozitului pe venit;
b. Se globalizeaza (anual) in vederea impozitarii: veniturile din activitati
independente, veniturile din salarii, veniturile din cedarea folosintei bunurilor
c. sumele primite drept despagubiri pentru pagube suportate ca urmare a
calamitatilor naturale, precum si pentru cazurile de invaliditate sau deces se
supun impozitului pe venit
118. Platitorii impozitului pe salarii sunt
a. Agentii economici angajatori
b. persoanele fizice romane angajate cu contract individual de munca
c. persoanele juridice romane, care au obligatia de a retine impozitul pe salarii de
la angajati si de a-l vira la bugetul de stat
119. Veniturile care nu se supun impozitului pe venit sunt
a. Veniturile din dividende si dobanzi
b. Veniturile din activitati agricole, definite potrivit legii
c. Veniturile din vanzarea bunurilor mobile
120. Nu intra in categoria contribuabililor care sunt obligati la plata impozitului pe
venit
a. persoanele fizice rezidente
b. persoanele fizice nerezidente care desfasoara o activitate independenta
prin intermediul unui sediu permanent in Romania
c. asociatiile fara personalitate juridica
121. Cota de impozit pentru determinarea impozitului pe veniturile din activitati
independente, salarii, cedarea folosintei bunurilor este de
a. 10%
b. 16%
c. 19%

d. 15%
122. Nu sunt asimilate veniturilor din salarii
a. indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii de demnitate
publica, stabilite potrivit legii
b. orice alte sume sau avantaje de natura salariala
c. tichetele de masa si drepturile de hrana acordate de angajatori angajatilor, in
conformitate cu legislatia in vigoare
d. bonusurile primite cu ocazia sarbatorilor religioase (Craciun si Paste)
123. Deducerea personala inseamna
a. scaderea din venitul net lunar din salarii a unei sume, acordata pentru fiecare
luna a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se afla
functia de baza
b. calculul facut de fiecare salariat pentru diminuarea impozitului pe salarii
c. includerea in totalul cheltuielilor persoanei juridice a cheltuielilor cu salariile
personalului in vederea deducerii acestora la calculul profitului impozabil
d. scaderea din venitul net lunar a unei sume stabilita prin contractul de munca, la
locul unde se afla functia de baza
124. Termenul de plata al impozitului pe salarii este
a. data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc aceste venituri
b. data de 25 inclusiv a lunii in care se platesc aceste venituri
c. data de 25 inclusiv ale lunii urmatoare trimestrului pentru care se platesc aceste
venituri
d. data la care salariatul incaseaza venitul de natura salariala, dar nu mai tarziu
de data de 25 ale lunii urmatoare celei pentru care se plateste venitul
125. Veniturile din investitii nu cuprind
a. dividendele;
b. veniturile din utilizarea mijloacelor fixe
c. castiguri din transferul titlurilor de valoare
126. Veniturile din jocuri de noroc care se supun impozitului pe venit nu cuprind

a. castigurile realizate din jocurile de noroc organizate de Loteria Romana


b. castigurile realizate la jocuri de tip cazino si masini electronice cu castiguri
c. castigurile realizate la jocurile de bingo
127. Sunt supuse impozitarii
a. veniturile realizate din transfer al dreptului de proprietate asupra constructiilor
de orice fel si terenul aferent acestora, care se instraineaza in termen de pana la
3 ani inclusiv, de la data dobandirii, precum si veniturile realizate din transferul
dreptului de
proprietate asupra terenurilor de orice fel, fara constructii, dobandite dupa 1
ianuarie 1990
c. veniturile realizate din instrainarea constructiilor de orice fel cu terenul aferent,
terenurile fara constructii din intravilan si extravilan dobandite de contribuabil prin
reconstituirea dreptului de proprietate
b. aportul in natura la capitalul social al societatilor comerciale
128. Care din urmatoarele categorii de venituri nu se supun impozitului pe venit
a. venituri din activitati independente
b. venituri din salarii
c. venituri din vanzarea bunurilor
d. venituri din activitati agricole
e. venituri din dobanzi
129. Veniturile impozabile obtinute din Romania de un nerezident,
indiferent daca veniturile sunt primite in Romania sau in strainatate, pot fi:
a. dividende de la o persoana juridica romana;
b. venituri din donatii sau mosteniri de la un rezident;
c. dobanzi de la un rezident;
d. venituri din vanzarea bunurilor mobile detinute pe teritoriul romanesc;
e. redevente de la un rezident;
f. comisioane de la un rezident;

g. venituri din servicii prestate in Romania.


Alegeti una din urmatoarele variante de raspuns:
a. a+b+c+d+e+f
b. a+c+e+f+g
c. c+d+e+f+g
130. Termenul de plata al impozitului pe veniturile obtinute din Romania de
nerezidenti este
a. data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc aceste venituri
b. data de 25 inclusiv a lunii in care se platesc aceste venituri
c. data de 25 inclusiv ale lunii urmatoare trimestrului pentru care se platesc aceste
venituri
131. Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti este
a. un impozit cu stopaj la sursa
b. un impozit care se suporta de catre platitorul de venituri
c. un impozit indirect
d. un impozit ocazional
132. Una din afirmatiile de mai jos nu este adevarata
a. In cazul aplicarii prevederilor conventiilor de evitare a dublei impuneri cota de
impozit care se aplica venitului impozabil obtinut de catre acel contribuabil din
Romania nu poate depasi cota de impozit, prevazuta in conventie, care se aplica
asupra acelui venit, cu conditia ca nerezidentul sa prezinte platitorului de venit
certificatul de rezidenta fiscala
b. in situatia in care cotele de impozitare din legislatia interna sunt mai favorabile
decat cele din conventiile de evitare a dublei impuneri se aplica cotele de
impozitare mai favorabile, cu conditia ca nerezidentul sa prezinte platitorului de
venit certificatul de rezidenta fiscala
c. conventiile de evitare a dublei impuneri sunt acorduri bilaterale semnate
de Romania cu toate statele lumii, in vederea eliminarii situatiilor de impozitare
succesiva a acelorasi venituri realizate din Romania de nerezidenti, pe baza de
reciprocitate

133. Principiile care stau la baza taxei pe valoarea adaugata sunt


a. Universalitatea, teritorialitatea, deductibilitatea
b. Teritorialitatea, unicitatea, stabilitatea
c. Universalitatea, unicitatea, personalitatea
134. Regimul special de scutire se aplica de
a. persoana impozabila inregistrata ca platitor de taxa pe valoarea adaugata, dar
care ulterior realizeaza o cifra de afaceri sub plafonul de scutire de 35.000 euro
b. persoana impozabila inregistrata fiscal care ulterior realizeaza operatiuni sub
plafonul de scutire de 35.000 euro
c. persoana impozabila nou-infiintata care declara ca va realiza anual o cifra de
afaceri estimata peste 35.000 euro
135. O societate livreaza bunuri cu aviz de insotire. Cand trebuie sa emita factura
fiscala?
a. in termen de 5 zile lucratoare de la data livrarii
b. in termen de 5 zile calendaristice de la data livrarii, dar fara a depasi finele lunii
calendaristicii
c. cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care ia nastere
faptul generator al taxei
136. In cazul livrarii de bunuri imobile, data la care se emite factura fiscala este
a. data livrarii bunurilor imobile
b. data incheierii contractului de vanzarecumparare
c. data la care toate formalitatile impuse de lege sunt indeplinte pentru a se face
transferul dreptului de proprietate de la vanzator la cumparator
137. Se cuprind in sfera de aplicare a TVA operatiunile care indeplinesc cumulativ
urmatoarele conditii:
a. sa constituie o livrare de bunuri
b. sa constituie o livrare de bunuri sau o prestare de serviciu
c. sa constituie o livrare de bunuri, o prestare de serviciu efectuata cu plata sau o
operatiune asimilata acestora

d. sa constituie o prestare de serviciu sau o operatiune asimilata acesteia


138. Pentru livrarile de bunuri cu plata in rate, exigibilitatea TVA intervine
a. la data primei rate
b. la data ultimei rate
c. la data prevazuta pentru plata ratelor
d. nici una din variantele de mai sus, pentru ca in aceasta situatie TVA nu este
exigibila
139. In caz de incetare a activitatii, agentii economici solicita organului fiscal
scoaterea din evidenta ca platitori de TVA in
a. 5 zile
b. 10 zile
c. 15 zile
d. 25 zile
140. Care din urmatoarele operatiuni nu sunt scutite de la plata TVA
a. livrarile de organe, de sange si lapte uman
b. livrarea de carne si preparate din carne
c. activitatile persoanelor impozabile cu venituri din operatiuni taxabile declarate
sau realizate anual de pana la plafonul stabilit de lege
d. spitalizarea si serviciile care au stransa legatura cu practicarea sportului
141. Nu se considera a fi prestare de servicii:
a. mandatarea
b. munca fizica sau intelectuala
c. livrarea energiei electrice
142. Operatiunile impozabile cuprinse in sfera de aplicare a taxei pe valoarea
adaugata se clasifica dupa regimul de impozitare
a. operatiuni taxabile, operatiuni scutite de taxa pe valoarea adaugata, operatiuni
de import scutite de taxa pe valoarea adaugata

b. operatiuni taxabile, operatiuni scutite de taxa pe valoarea adaugata cu drept de


deducere, operatiuni scutite de taxa pe valoarea adaugata fara drept de
deducere, operatiuni de import scutite de taxa pe valoarea adaugata
c. operatiuni taxabile, operatiuni scutite de taxa pe valoarea adaugata cu drept de
deducere, operatiuni scutite de taxa pe valoarea adaugata fara drept de
deducere, operatiuni de import scutite de taxa pe valoarea adaugata, operatiuni
de export scutite de taxa pe valoarea adaugata
143. Taxa pe valoarea adaugata este
a. un impozit
b. o taxa
c. un venit la bugetul MinisteruluiFinantelor Publice
144. Baza de impozitare pentru calculul TVA in vama este
a. Valoarea in vama, determinata potrivit legii
b. Valoarea in vama, determinata potrivit legii, la care se adauga taxele vamale
c. Valoarea in vama, determinata potrivit legii, la care se adauga taxele vamale,
comisionul vamal si accizele
d. Intrucat Romania este parte a Comunitatii Europene, nu se mai datoreaza TVA
in vama
145. Dreptul de deducere a TVA se exercita
a. prin solicitarea la organul fiscal a TVA achitata furnizorilor
b. lunar, prin scaderea taxei deductibile din suma reprezentand taxa pe valoarea
adaugata facturata pentru bunurile livrate si serviciile prestate
c. pentru fiecare operatiune realizata in cursul unei luni
146. Care din urmatoarele principii nu este caracteristic TVA
a. Deductibilitatea impozitului
b. Unicitatea impozitului
c. Individualitatea impozitului
147. Nu sunt cuprinse in baza de impozitare a TVA
a. Cheltuielile de ambalare, transport si asigurare, decontate cumparatorului sau
clientului

b. Rabaturile, remizele, sconturile si alte reduceri de pret acordate de furnizori


direct clientilor in vederea stimularii vanzarilor, in conditiile prevazute in
contractele incheiate
c. Contrapartida obtinuta sau care urmeaza sa fie obtinuta de furnizor ori prestator
din partea cumparatorului, exclusiv taxa pe valoarea adaugata
148. In trimestrul IV 2006 un contribuabil declara la organul fiscal urmatoarele:
- Taxa pe valoarea adaugata deductibila 43.000 lei;
- Taxa pe valoarea adaugata colectata 32.000 lei.
Contribuabilul inregistreaza:
a. TVA de plata in suma de 11.000 lei
b. sold negativ al taxei pe valoarea adaugata in suma de 11.000 lei
c. TVA de achitat pana la 25.01.2007 in suma de 11.000 lei
149. Dreptul de deducere:
a. Este un drept al furnizorului produselor sau seviciilor;
b. Este un drept specific cumparatorilor de produse si servicii;
c. Ia nastere in momentul in care TVA deductibila devine exigibila
150. Sunt scutite de plata TVA
a. Exportul de bunuri
b. Importul de bunuri
c. Vanzarea de bunuri si servicii catre persoanele cu handicap
151. Cota standard a taxei pe valoarea adaugata este de
a. 19%
b. 16%
c. 22%
d. 18%
152. Taxa pe valoarea adaugata pentru intreprinderile mici si mijlocii se achita
a. lunar, pana la data de 25 ale lunii in care se face raportarea

b. trimestrial, pana la data de 25 ale lunii urmatoare trimestrului pentru care se


face raportarea
c. lunar, pana la data de 25 ale lunii urmatoare celei pentru care se
face raportarea
153. Este considerata persoana impozabila sub aspectul impozitarii TVA
a. orice persoana care desfasoara activitati economice, de o maniera
independenta si indiferent de loc, oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei
activitati
b. orice persoana care platesc impozite si taxe catre bugetul de stat
c. numai persoanele care se inregistreaza ca platitor de TVA
154. Operatiunile impozabile TVA sunt
a. Livrarea de bunuri
b. Prestarea de servicii
c. Ambele variante prezentate
155. Se considera a fi prestare de servicii
a. orice operatiune care nu constituie livrare de bunuri
b. livrarea energiei electrice
c. livrarea de produse farmaceutice
156. Una din afirmatiile de mai jos nu este adevarata.
Se considera a fi locul livrarii de bunuri
a. locul unde se gasesc bunurile in momentul cand incepe expedierea sau
transportul, in cazul bunurilor care sunt expediate sau transportate de furnizor, de
beneficiar sau de un tert
b. locul unde se efectueaza instalarea sau montajul, in cazul bunurilor care fac
obiectul unei instalari sau montaj, indiferent daca punerea in functiune este
efectuata de catre furnizor sau de alta persoana in contul sau
c. locul unde are
obiectul tranzactiei

sediul

social

cel

157. Locul prestarii de servicii este, de regula

ce

dobandeste

bunurile

ce

fac

a. locul unde prestatorul isi are stabilit sediul activitatii economice sau un sediu
permanent de la care serviciile sunt efectuate sau, in lipsa acestora, domiciliul sau
resedinta sa obisnuita;
b. locul unde beneficiarul are sediul social
c. stabilit de comun acord de catre prestator si beneficiar
158. Faptul generator al TVA:
a. este determinat de acordul de vointa al partilor
b. reprezinta faptul prin care sunt realizate conditiile legale, necesare pentru
exigibilitatea taxei
c. este legea fiscala, prin care se stabileste obligativitatea calcularii si platii la
termenele legale a TVA
159. Un contribuabil realizeaza intr-o luna calendaristica:
Venituri din vanzarea marfurilor = 20.000 lei; Achizitii de bunuri destinate realizarii
de
operatiuni impozabile = 10.000 lei.
Contribuabilul trebuie sa:
a. declare si sa achite la bugetul de stat TVA in suma de 3.800 lei
b. declare si sa achite la bugetul de stat TVA in suma de 1.900 lei
c. achite le bugetul de stat pana la data de 25 ale lunii urmatoare TVA in suma de
3.800 lei
160. Precizati care din urmatoarele afirmatii nu este adevarata:
Exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata
a. este anticipata faptului generator si intervine la data la care este emisa o
factura fiscala, inaintea livrarii de bunuri sau a prestarii de servicii
b. este ulterioara faptului generator si consta in obligatia platii taxei la bugetul de
stat
c. reprezinta dreptul organului fiscal de a cere la un moment dat, in baza legii,
plata taxei de la persoanele impozabile, chiar daca plata acesteia este stabilita
prin lege la o alta data
161. Baza de impozitare a TVA pentru operatiuni in interiorul tarii este constituita

din
a. tot ceea ce constituie contrapartida obtinuta sau care urmeaza a fi obtinuta de
furnizor ori prestator din partea cumparatorului, beneficiarului sau a unui tert,
inclusiv subventiile direct legate de pretul acestor operatiuni, pentru livrari de
bunuri si prestari de servicii
b. preturile din oferta de vanzare a bunurilor
c. preturile de revanzare a bunurilor achizitionate
162. Pentru exercitarea dreptului de deducere a TVA, trebuie ca
a. bunurile respective fie folosite pentru operatiuni cu drept de deducere si
totodata, ca persoana impozabila sa detina o factura fiscala sau un alt document
legal aprobat care sa justifice suma taxei pe valoarea adaugata aferente bunurilor
achizitionat
b. persoana impozabila sa nu inregistreze obligatii restante la bugetul de stat
c. bunurile respective sa fie necesare pentru obtinerea de venituri impozabile sau
pentru nevoile firmei
163. Antrepozitul fiscal este
a. locul in care produsele accizabile sunt impozitate de catre autoritatea vamala
b. locul aflat sub controlul autoritatii fiscale competente, unde produsele accizabile
sunt produse, transformate, detinute, primite sau expediate in regim suspensiv, de
catre antrepozitarul autorizat, in exercitiul activitatii, in anumite conditii prevazute
de lege
c. locul in care sunt depozitate produsele accizabile si de unde sunt livrate catre
consumatorul final
164. Acciza este exigibila
a. in momentul eliberarii pentru consum sau cand se constata pierderi sau lipsuri
de produse accizabile
b. la data de 25 ale lunii urmatoare celei in care a fost vandut produsul accizabil
c. la data productiei produsului accizabil
165. Care din urmatoarele afirmatii este adevarata?
a. Accizele se platesc trimestrial la bugetul de stat

b. Accizele preced taxa pe valoarea adaugata si se calculeaza o singura data


c. Accizele se calculeaza pentru fiecare faza a circuitului economic
166. Accizele sunt:
a. Impozite directe;
b. Taxe speciale de consumatie
c. Impozite pe produsele comercializate de agentii economici antrepozitari
167. Sunt platitori de accize
a. Agentii economici care exporta produse supuse accizarii
b. Consumatorii finali
c. Antrepozitarii autorizati
d. Persoanele autorizate
168. Sunt scutite de la plata accizelor
a. produsele energetice
b. produsele din alcool
c. benzina de aviatie si petrolul turboreactor, utilizate drept carburant
in aviatie, altele decat aviatia turistica in scop privat
169. Accizele armonizate sunt:
a. Vinuri, bauturi fermentate altele decatvinuri, alcool etilic, produse intermediare
b. Produse din tutun, uleiuri minerale
c. Ambele variante prezentate anterior
170. Eliberarea pentru consum reprezinta
a. orice iesire a produselor accizabile din regimul suspensiv sau orice productie
de produse accizabile in afara regimului suspensiv
b. orice export de produse accizabile
c. miscarea produselor accizabile din antrepozitul fiscal catre un alt antrepozit
fiscal in Romania, autorizat pentru respectivele produse accizabile

171. Care din urmatoarele afirmatii, referitoare la momentul datorarii accizelor,


este
falsa?
a. data efectuarii livrarii pentru produsele din productia interna
b. data vinzarii pentru agentii economici achizitori
c. data inregistrarii declaratiei vamale de import pentru importatori
d. data intocmirii documentului de trecere in consum pentru produsele
petroliere finite obtinute si folosite pentru consumul propriu, altul decit
cel utilizat in scopuri tehnologice
172. Sunt cuprinse in sfera de aplicare a accizelor urmatoarele produse:
a. Sunt cuprinse in sfera de aplicare a accizelor urmatoarele produse
b. produse din lapte si preparate din lapte d. produse din lemn
c. produse cosmetice
173. Termenul de plata al accizelor este
a. lunar, pana la data de 05 a lunii urmatoare
b. lunar, pana la data de 10 a lunii urmatoare
c. lunar, pana la data de 20 a luniiurmatoare
d. lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare
174. Sunt scutite la plata impozitului pe cladiri
a. persoanele juridice
b. cladirile mai vechi de 100 de ani
c. cladirile institutiilor de invatamant, autorizate provizoriu sau acreditate
d. cladirile folosite de asociatiile de nevazatori
175. Impozitul pe mijloacele de transport este
a. un venit la bugetul de stat
b. un venit la bugetul local

c. un impozit indirect
d. o taxa speciala
176. Nu se datoreaza impozit pe teren pentru
a. Terenurile cu constructii, pentru suprafata construita a acestora
b. Terenurile acoperite de paduri
c. Terenurile cu ape
177. Care din urmatoarele impozite nu fac parte din categoria impozitelor si
taxelor
locale
a. Impozitul pe cladiri si impozitul pe teren
b. Impozitele indirecte
c. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate
178. Functiile principale ale finantelor publice sunt:
a. functia de colectare, functia de stabilizare si functia bugetara
b. functia de alocare, functia de stabilizare si functia de redistribuire
c. functia bugetara, functia economica, functia de creditare
179. In cazul creditului pentru investitii, creditele se clasifica in raport de durata
relatiilor de credit in:
a. termen scurt cu durate de la 1 la 90 de zile, termen mediu cu durate intre 90 si
365 zile si termen lung de peste 1 an
b. termen scurt cu durate de pana la 1 an, termen mediu cu durate intre 1 si 3 ani
si termen lung de peste 5 ani
c. termen scurt cu durate de la 1 la 30 de zile, termen mediu cu durate intre 30 si
365 zile si termen lung de peste 1 an
d. termen scurt cu durate de pana la 6 luni, termen mediu cu durate intre 6
luni si 3 ani si termen lung de peste 5 ani

180. Politica financiara cuprinde:


a. politica monetara, politica economica, politica fiscala
b. politica valutara, politica vamala, politica comunitara si politica fiscala
c. politica vamala, politica fiscala, politica monetara, politica comerciala
d. politica fiscala, politica vamala, politica cheltuielilor publice, politica monetara,
politica monetara
181. Sistemul financiar cuprinde:
a. bugetul de stat, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale
b. asigurarile sociale de stat, asigurarile de bunuri, de persoane si raspundere
civila
c. finantele corporatiste, piata capitalurilor, creditul
d. toate componentele enumerate
182. Sub raport economic, bugetul de stat:
a. reprezinta o lege care prevede si autorizeaza veniturile si cheltuielile statului pe
durata unui an
b. exprima in forma baneasca relatiile economice care apar in legatura cu
formarea si repartitia, cu nivelul si evolutia produsului intern brut, dar si cu
indeplinirea functiilor statului
c. este o lista de venituri si cheltuieli ale statului, referitoare la un anumit interval
de timp, de regula un an
183. Bugetul general consolidat include, potrivit Legii finantelor publice
(nr.500/2002):
a. bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat
b. bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale, bugetele
fondurilor speciale, bugetul trezoreriei statului
c. bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale, bugetele
fondurilor speciale, bugetul trezoreriei statului, bugetele altor institutii cu caracter
autonom
d. bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale, bugetele
fondurilor speciale, bugetele altor institutii cu caracter autonom

184. Bugetul general consolidat indeplineste urmatoarele roluri:


a. rol financiar, rol fiscal, rol de reglare, rol de redistribuire
b. rol alocativ, rol economic, rol redistributiv, rol de reglare, rol financiar
c. rol economic, rol de creditare, rol de redistribuire
185. Principiile bugetare sunt:
a. specializarea bugetara, anualitatea bugetului, universalitatea bugetului,
nefectarea veniturilor
b. unitatea monetara
c. publicitatea bugetului
d. toate principiile enuntate

186. Etapele procesului bugetar sunt:


a. elaborarea, aprobarea, publicitatea si executia
b. elaborarea, aprobarea, executia si controlul
c. promovarea, aprobarea, promulgarea, executia si controlul
d. proiectarea, promulgarea, executia si controlul
187. Criteriile dupa care pot fi structurate veniturile publice sunt:
a. continutul economic al veniturilor, ritmicitatea incasarii, provenienta, tipurile de
impozite
b. continutul economic al veniturilor, ritmicitatea incasarii, provenienta, nivelul de
referinta
c. tipurile de impozite, provenienta, ritmicitatea, nivelul de referinta
d. continutul economic al veniturilor, ritmicitatea incasarilor, destinatia, nivelul de
referinta
188. Structura veniturilor bugetare totale include:
a. Venituri curente (venituri fiscale si nefiscale), venituri din capital, credite
b. Impozite directe, impozite indirecte, venituri nefiscale

c. Venituri curente (venituri fiscale si nefiscale), venituri din capital, incasari din
rambursarea imprumuturilor acordate
d. impozit pe profit, impozit pe salarii, contributii, TVA, accize, taxe vamale
189. Impozitele directe sunt:
a. impozit pe profit, impozit pe salarii si venituri, alte impozite directe, contributii
b. impozit pe profit, impozit pe salarii si venituri, taxe vamale, contributii
c. impozit pe profit, impozit pe salarii si venituri, alte impozite directe, accize
190. Impozitele indirecte sunt:
a. TVA, contributii sociale, taxe vamale, alte impozite indirecte
b. TVA, accize, taxe vamale, alte impozite indirecte
c. TVA, accize, contributii sociale, alte impozite indirecte
191. Dupa obiectul impunerii, veniturile fiscale se impart:
a. impozite pe venit, impozite pe avere, impozite pe consum;
b. impozite directe si indirecte
c. impozite financiare, impozite de ordine
192. Caracteristicile impunerii fiscale sunt:
a. obligatorie, are titlu definitiv si nerambursabil si este in corelatie cu obligatiile
asumate de organul fiscal
b. obligatorie, are titlu definitiv si nerambursabil si fara contraprestatie
c. personala, are titlu definitiv si fara contraprestatie
d. obligatorie, are titlu definitiv si nerambursabil si presupune prestarea unui
anumit serviciu de catre incasator
193. Elementele impozitului sunt:
a. Subiectul impozitului, obiectul impozitului, cota de impunere
b. sursa impozitului, suportatorul impozitului
c. toate elemntele enumerate
d. asieta, termenul de plata

194. Impozitarea veniturilor poate fi realizata:


a. in cote fixe si cote proportionale
b. in cote fixe si cote variabile
c. in cote fixe si cote procentuale
195. Stabilitatea impunerii:
a. este principiul potrivit caruia randamentul fiscal nu trebuie sa fie influentat de
fazele ciclului economic
b. impunerea trebuie sa fie realizata in aceeasi cota pentru toti
c. este principiul potrivit caruia trebuie pastrat aceeasi suma a veniturilor colectate
la bugetul de stat
196. Criteriile dupa care pot fi clasificate cheltuielile publice sunt:
a. dupa institutia care le efectueaza, dupa destinatie, dupa sursa formala de
finantare
b. dupa natura si tipul cheltuielii
c. cheltuieli publice efectuate de administratiile publice centrale de stat, cheltuieli
publice efectuate de administratiile publice locale, cheltuieli publice efectuate de
organisme/ administratii internationale/ supranationale
197. Dupa criteriul sursei formale de finantare, cheltuielile publice pot fi clasificate
in:
a. cheltuieli finantate din bugetul de stat, din bugetul asigurarilor sociale de stat,
din bugetele locale/intermediare sau din bugetele institutiilor publice autonome
b. cheltuieli bugetare, cheltuieli finantate din fonduri cu destinatie speciala,
cheltuieli extrabugetare, cheltuieli efectuate din bugetul Trezoreriei publice
c. cheltuieli consolidate si cheltuieli neconsolidate
198. Clasificatia functionala a ONU imparte cheltuielile publice in:
a. servicii publice generale, aparare, educatie, sanatate, securitate sociala si
bunastare, actiuni economice, locuinte si servicii comunale, recreatie, cultura,
religie, alte cheltuieli;

b. servicii publice generale, cheltuieli de infrastructura, transport, sanatate,


securitate sociala si bunastare, actiuni economice, locuinte si servicii comunale,
recreatie, cultura, religie, alte cheltuieli;
c. servicii publice generale, cheltuieli de infrastrucutura, transport, sanatate,
securitate sociala si bunastare, actiuni economice, municipale, recreatie, cultura,
religie, alte cheltuieli;
d. servicii publice generale, cheltuieli de inzestrare, dezvoltare durabila,
invatamant, sanatate, securitate sociala si bunastare, actiuni economice, locuinte
si servicii comunale, turism, cultura, religie, alte cheltuieli;
199. Principalele categorii de cheltuieli publice includ cheltuieli privind:
a. actiuni de securitate, actiuni socialculturale, asigurari sociale, asigurari sociale
de sanatate
b. actiuni educative, actiuni economice si servicii publice
c. actiuni social-culturale, asigurarile sociale, asigurarile sociale pentru sanatate,
actiuni economice si servicii publice (generale, aparare, siguranta nationala,
ordine publica)
200. Subventiile se clasifica:
a. subventii de exploatare, subventii pentru export, subventii pentru dobanzi
b. subventii de export, subventii pentru import, subventii pentru acoperirea
pierderilor companiilor de stat
c. subventii pentru investitii, subventii pentru consum, subventii pentru export
ADEVARAT/FALS
1. Stabiliti valoarea de adevar a afirmatiei:
FSistemul fiscal in Romania a fost constituit si organizat pe 2 componente.
2. Stabiliti valoarea de adevar a afirmatiei:
FFunctiile impunerii se caracterizeaza prin: universalitate, unitate, echitate.
A3. Sistemul fiscal are ca principala functie pe aceea de instrument de mobilizare
a
resurselor la dispozitia statului.
A4. Functia de finantare a cheltuielilor publice nu este caracteristica sistemului

fiscal.
A5. Functia de finantare a cheltuielilor publice este caracteristica impozitului.
F6. Inregistrarea fiscala nu este o activitate caracteristica administrarii impozitelor,
taxelor si contributiilor datorate bugetului general consolidat.
A7. Raportul de drept procedural fiscal cuprinde drepturile si obligatiile ce revin
partilor pentru indeplinirea modalitatilor prevazute de lege pentru stabilirea,
exercitarea si stingerea drepturilor si obligatiilor partilor din raportul de drept
material fiscal.
A8. Creantele fiscale nu se sting doar prin incasare sau executare silita.
A9. Organele fiscale au competenta generala pentru emiterea normelor de
aplicare
a prevederilor legale in materie fiscala.
F10. Competenta pentru administrarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor
sume datorate bugetului general consolidat revine acelui organ fiscal in a carui
raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al reprezentantului legal al contribuabilului.
F11. Daca organul fiscal are informatii privind incorectitudinea contribuabilului
trebuie sa procedeze la estimarea bazei de impunere.
F12. Termenul de prescriptie a dreptului de a stabili obligatii fiscale incepe sa
curga
de la data depunerii declaratiei fiscale.
F13. Inspectia fiscala de ansamblu reprezinta activitatea de verificare a tuturor
operatiunilor derulate de un contribuabil pentru o perioada de timp determinata
A14. Inspectia fiscala de ansamblu reprezinta activitatea de verificare a tuturor
categoriilor de impozite ale unui contribuabil pentru o perioada de timp
determinata
F15. Inspectia fiscala partiala reprezinta activitatea de verificare a uneia sau a mai
multor operatiuni derulate de un contribuabil pentru o perioada de timp
determinata.
A16. Stabiliti valoarea de adevar a afirmatiei:

Nu se datoreaza majorari de intarziere pentru sumele datorate cu titlu de amenzi,


dobanzi si penalitati de intarziere.
F17. Dobanzile de intarziere se datoreaza pentru fiecare luna de intarziere.
F18. Nivelul dobanzii de intarziere datorata pentru neplata in termen a obligatiilor
fiscale se stabileste prin de Banca Nationala a Romaniei, o data pe an, in luna
decembrie, pentru anul urmator.
F19. Pentru sumele de restituit sau de rambursat de la buget contribuabilii
primesc
dobanda, care se calculeaza de organul fiscal si se vireaza in contul bancar al
contribuabilui.
F20. Organul fiscal nu poate acorda inlesniri la plata obligatiilor fiscale restante,
daca a inceput executarea silita.
A21.Baza de impozitare reprezinta contravaloarea unei livrari de bunuri sau
prestari de servicii impozabile, a unui import impozabil sau a unei achizitii
intracomunitare impozabile.
A22. Codul de inregistrare in scopuri de TVA reprezinta codul atribuit de catre
autoritatile competente din Romania persoanelor care au obligatia sa se
inregistreze sau un cod de inregistrare similar, atribuit de autoritatile competente
dintr-un alt stat membru.
F23. Livrare intracomunitara reprezinta o livrare de bunuri care sunt expediate sau
transportate de catre furnizor sau de persoana catre care se efectueaza livrarea
ori de alta persoana in contul acestora.
F24. Taxa pe valoarea adaugata colectata reprezinta taxa aferenta bunurilor sau
serviciilor.
A25. Faptul generator reprezinta faptul prin care sunt realizate conditiile legale
necesare pentru exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata.
A26.Exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata reprezinta data la care autoritatea
fiscala devine indreptatita, in baza legii, sa solicite plata de catre persoanele
obligate la plata taxei, chiar daca plata acestei taxe poate fi amanata.
F27.Exigibilitatea taxei reprezinta data pana la care autoritatea fiscala este
indreptatita, in baza legii, sa solicite plata de catre persoanele obligate la
plata taxei, chiar daca plata acestei taxe poate fi amanata.

F28 Baza de impozitare cuprinde si sconturile si alte reduceri de pret, acordate de


furnizori direct clientilor la data exigibilitatii taxei.
F29.Baza de impozitare a TVA cuprinde si dobanzile, percepute dupa data livrarii
sau prestarii, pentru plati cu intarziere.

F30. Cota redusa de taxa pe valoarea adaugata este de 9,5%.

DA SAU NU
NU1. Sistemul fiscal nu indeplineste mai mult de trei functii.
NU 2. Functia stimulativa nu este caracteristica sistemului fiscal.
DA3. Functia stimulativa nu este caracteristica impozitului.
DA4. Functia de instrument de mobilizare a resurselor la dispozitia statului nu este
caracteristica impozitului.
NU 5. Functia de corectare a dezechilibrelor nu este caracteristica impozitului.
DA6. Contribuabilul este orice persoana fizica ori juridica sau orice alta entitate
fara
personalitate juridica ce datoreaza impozite, taxe, contributii si alte sume
bugetului general consolidat, in conditiile legii.
NU 7. Este adevarat ca actul administrativ fiscal este actul transmis organului
fiscal
competent in aplicarea legislatiei privind stabilirea, modificarea sau stingerea
drepturilor si obligatiilor fiscale?
DA8. Expertiza este mijloc de proba pentru determinarea starii de fapt fiscale?
DA9. Informatiile primite din partea altor contribuabili pot reprezenta mijloace de
proba in determinarea starii de fapt fiscale?
NU 10. Este adevarat ca organul fiscal nu are obligatia de a motiva decizia de
impunere pe baza de probe sau constatari proprii?
NU11. Este fals ca contribuabilul nu poate sa emita pretentii cu privire la
procedura de selectare folosita de organul fiscal pentru efectuarea inspectiei
fiscale?

DA12. Este neadevarat ca contribuabilul nu poate solicita amanarea datei de


incepere a inspectiei fiscale?
DA13. Este adevarat ca persoana supusa inspectiei fiscale nu este obligat sa
colaboreze in procedura de impozitare daca constatarile pot fi folosite si in scopul
cercetarii penale?
NU 14. Inspectia fiscala se desfasoara numai in spatiile de lucru ale
contribuabilului?
DA15. Stingerea creantelor fiscale prin compensare se face de organul fiscal
competent la cererea debitorului?
NU 16. Este adevarat ca gajul asupra unor bunuri mobile nu poate constitui
garantie pentru ridicarea masurilor asiguratorii ?
DA17. Termenul de prescriptie se suspenda pe perioada valabilitatii inlesnirii
acordate
potrivit legii?
NU 18. Este adevarat ca termenul de prescriptie nu se intrerupe pe data intocmirii
actului de constatare a insolvabilitatii contribuabilului?
DA 19. Contestatia impotriva unui act administrativ fiscal se poate depune in
termen 15 zile de le data comunicarii actului respectiv?
DA20. Pot fi contestate si deciziile de impunere prin care nu sunt stabilite
impozite,
taxe, contributii sau alte sume datorate bugetului general consolidat?
DA21. Se poate depune contestatie impotriva refuzului nejustificat de emitere a
actului
administrativ fiscal?
NU 22. Contestatia este supusa taxelor de timbru?
NU 23. Prin retragerea contestatiei se pierde dreptul de a se inainta o noua
contestatie
in in termen de 20 zile de la data comunicarii actului administrativ atacat?
NU 24. Este adevarat ca impozitele si taxele locale nu sunt reglementate de
Codul Fiscal?

DA 25. Este nerezident persoana fizica romana ce locuieste intr-o


alta tara membra a Uniunii Europene mai mult de 183 zile dintr-un an
calendaristic?
DA26. Suma ce trebuie platita in bani sau in natura pentru folosirea ori dreptul de
folosinta al dreptului de autor asupra unei lucrari literare poate fi considerata
redeventa?
DA27. Persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice romane, pentru
veniturile realizate atat in Romania cat si in strainatate din asocieri fara
personalitate juridical sunt contribuabili obligati la plata impozitului pe profit?
NU 28. Este adevarat ca trezoreria statului nu este scutita de la plata impozitului
pe profit?
NU 29. Este adevarat ca persoanele juridice care desfasoara activitati de natura
barurilor de noapte sau cluburilor de noapte pot plati un impozit mai mic decat cel
determinat prin aplicarea cotei de 16% asupra profitului impozabil?
NU 30. Formula de calcul a profitului impozabil este
PI = VT - CT - VN - CN?
NU31. Formula de calcul a profitului impozabil este
PI = VT - CT + VN - CN?
DA32. Formula de calcul a profitului impozabil este
PI = VT - CT - VN + CN ?
NU 33. Cheltuielile de protocol sunt nedeductibile la calculul profitului impozabil?
DA34. Cheltuielile sociale sunt deductibile in limita unei cote de pana la 2%
aplicata
asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului?
NU 35. Cheltuielile sociale sunt deductibile in limita unei cote de pana la 2%
aplicata
asupra valorii profitului brut?
NU 36. Perisabilitatile sunt cheltuieli deductibile integral la calculul profitului
impozabil?
DA37. Cheltuielile cu perisabilitatile sunt nedeductibile la calculul profitului

impozabil pentru ceea ce depaseste limitele stabilite de lege?


DA38. Cheltuielile de reclama sunt deductibile la calculul profitului impozabil?
DA39. Cheltuielile de sponsorizare pot fi scazute din impozitul pe profit datorat, in
anumite conditii?
DA40. In cazul constructiilor poate fi aplicata metoda de amortizare liniara?
NU 41. Este adevarat ca pierderea fiscala nu se poate recupera din profiturile
impozabile obtinute in urmatorii 5 ani consecutivi?
NU 42. Impozitul pe profit se achita lunar, pana la data de 25 inclusiv ale lunii
urmatoare celei pentru care se datoreaza impozitul?
NU 43. Poate fi microintreprindere persoana juridica romana care are 11 salariati?
NU 44. Poate fi microintreprindere persoana juridica fara salariati?
NU 45. Este adevarat ca poate fi microintreprindere contribuabilul care desfasoara
activitati in domeniul pariurilor sportive?
DA46. Veniturile din pensii intra in sfera de cuprindere a impozitului pe venit?
DA47. Veniturile din activitati independente cuprind veniturile comerciale?
NU48. Veniturile sub forma de dividende obtinute de persoanele fizice romane
care
nu au alte surse de venit sunt neimpozabile?
DA 49. Veniturile din activitati agricole se supun globalizarii?
DA50. Achizitia intracomunitara inseamna obtinerea dreptului de a dispune ca si
un
proprietar de bunuri mobile corporale expediate sau transportate la destinatia
indicata de cumparator, de catre furnizor, de catre cumparator sau de catre alta
persoana, in contul furnizorului sau al cumparatorului, catre un stat membru, altul
decat cel de plecare a transportului sau de expediere a bunurilor?