Sunteți pe pagina 1din 56
DEPUTAT IN PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA. ‘MD-2073, Chisindu, ba Stefan cel Mare 51 Aint 105 wwew-parlamentmd 22 __41__ 2016 esse weaeOee Biroul Permanent al Parlamentului fn temeiul art.73 al Constitufiei Republicii Moldova $i art.47 din Regulamentul Parlamentului, se inainteazi cu titlu de inifiativa legislativa proiectul Legii privind Agentia recuperarea bunurilor infracfionale Anexe: 1. Proiectul legii 2. Nota informativa 3. Studiu analitic cu privire la mecanismele de recuperare si confiscare a activelor in Republica Moldova Deputati in ees zee Proiect LEGE privind Agenfia recuperarea bunurilor infractionale Parlamentul adopt’ prezenta lege organic’. CAPITOLUL I Dispozitii generale Articolul 1. Scopul legii Articolul 2, Domeniul de aplicare a legii Articolul 3, Cadrul juridic CAPITOLUL 11 Agentia Recuperarea Bunurilor Infractionale Articolul 4. Statutul Agentiei Recuperarea Bunurilor Infractionale Articolul 5. Atributiile Agentiei Recuperarea Bunurilor Infractionale Articolul 6. Drepturile si obligatiile Agentiei Recuperarea Bunurilor Infractionale Articolul 7. Conducerea Agentiei Recuperarea Bunurilor Infractionale Articolul 8. Organizarea Agentiei Recuperarea Bunurilor Infractionale Articolul 9. Conlucrarea cu alte organe de urmarire penal Articolul 10. Investigatiile financiare paralele Articolul 11. Indisponibilizarea bunurilor infractionale Articolul 12. Administrarea bunurilor infractionale indisponibilizate Articolul 13. Evidenta bunurilor infractionale indisponibilizate Articolul 14, Cooperarea international Articolul 15. Limitarea actiunii secretelor apirate de lege CAPITOLUL II Dispozitii finale gi tranzitorii Articolul 16. Controlul asupra implementitii legii Articolul 17. Finanjarea masurilor de organizare si realizare a prevederilor legii Articolul 18. Dispozifii finale si tranzitorii CAPITOLUL I Dispozitii generale Articolul 1. Scopul legii Prezenta lege urmireste dezvoltarea capacititilor si instrumentelor necesare recuperirii bunurilor infractionale, in special in leg&turd cu infractiunile de coruptie, asimilate corupfiei si spilare a banilor, prin instituirea Agentiei Recuperarea Bunurilor Infracfionale si crearea cadrului legal necesar pentru urmirirea bunurilor infractionale cu ajutorul investigafiilor financiare paralele, a cooperarii interdepartamentale si internationale, precum si pentru indisponibilizarea, evaluarea si administrarea bunurilor infractionale in vederea intoarcerii lor. Articolul 2. Domeniul de aplicare a legii (1) Prevederile prezentei legi se aplic& bunurilor infractionale aflate pe teritoriul Republicii Moldova sau in afara teritoriului ei, in cazul infractiunilor prevazute la alin.(2) sivirsite direct sau indirect de c&tre cetitenii Republicii Moldova, cetifenii strdini si apatrizi, precum si persoanele juridice rezidente sau nerezidente ale Republicii Moldova. (2) Prezenta lege se aplic& in cazul sdvirsirii cu intentie a uneia sau a mai multor infractiuni, dintre care cel pujin una este previzuti la articolele 1812, 239- 240, 242!, 2422, 243, 279, 324-335!, 352! din Codul penal si in cazul infractiunilor comise cu folosirea situafiei de serviciu, previzute la articolele 190 si 191 din Codul (3) Prezenta lege se aplicd si in cazurile in care exist circumstante care inlaturi rispunderea penala a persoanei, atunci cind exist binuiala c& faptele slvirgite au cauzat prejudicii patrimonjului public in proporfii mari sau in proportii deosebit de mari. (4) Prezenta lege se aplici parfii civilmente responsabile, beneficiarului efectiv si persoanelor care au contribuit la svirgirea infractiunii, indiferent de forma participatiei, in conformitate cu prevederile Codului penal. Articolul 3. Cadrul juridic (1) Agentia Recuperarea Bunurilor Infractionale activeaza in conformitate cu prevederile Constitutiei, Codului penal, Codului de procedura penala, prezentei legi si ale altor acte legislative si normative in vigoare ale Republicii Moldova, precum. si cu prevederile Convenfiei Nafiunilor Unite impotriva criminalitiii transnajionale organizate adoptate la New York la 15 noiembrie 2000, Conventiei Natiunilor Unite impotriva Corupfiei adoptati la New York la 31 octombrie 2003, altor tratate internationale la care Republica Moldova este parte. (2) Prezenta lege se completeaz cu prevederile Legii nr.1104-XV din 6 iunie 2002 cu privire la Centrul National Anticoruptie, Legii nr.333-XVI din 10 noiembrie 2006 cu privire la statutul ofiferului de urmérire penal, in masura in care nu contravin prezentei legi. CAPITOLUL IL Agentia Recuperarea Bunurilor Infractionale Articolul 4, Statutul Agentiei Recuperarea Bunurilor Infractionale (1) Agentia Recuperarea Bunurilor Infractionale este organ de urmirire penal cu statut de subdiviziune autonoma in cadrul Centrului National Anticoruptie. (2) Prevederile ce reglementeazA activitatea Centrului National Anticoruptie se aplici in mod corespunz&tor activititii Agentiei Recuperarea Bunurilor Infractionale, complementar statutului de autonomie al acestuia. (3) Centrul National Anticoruptie va asigura un buget separat pentru activitatea Agentiei Recuperarea Bunurilor Infractionale si participarea acestuia in cadrul retelelor internationale de profil. Articolul 5. Atributiile Agentiei Recuperarea Bunurilor Infractionale Atributiile Agentiei Recuperarea Bunurilor Infractionale sunt: a)efectuarea investigatiilor financiare paralele si intocmirea proceselor verbale de consemnare a rezultatelor acestora, in condifiile Codului de procedura penala; b)evaluarea si administrarea bunurilor infractionale indisponibilizate; ) finerea evidentei cu privire la bunurile infractionale indisponibilizate gi confiscate, inclusiv in baza solicit&rilor din partea autorit&tilor competente de peste hotare; d)negocierea repatrierii valorii bunurilor infracfionale, in conditiile articolului 14 alin.(2); ) cooperarea international si schimbul de informafii cu autoritai competente de peste hotare; f) colectarea gi analiza datelor statistice referitoare la infractiunile prevazute de prezenta lege; g)elaborarea documentelor de politici nationale in domeniul recuperarii bunurilor infractionale si coordonarea activitatii autoritatilor nationale responsabile de implementarea lor. Articolul 6. Drepturile si obligatiile Agentiei Recuperarea Bunurilor Infractionale (1) La realizarea atributiilor care-i revin, Agentia Recuperarea Bunurilor Infractionale exercita drepturile si obligatiile Centrului National Anticoruptie, avind suplimentar drepturile si obligatiile prevazute de prezenta lege. (2) Agentia Recuperarea Bunurilor Infractionale are urmatoarele drepturi: a) s& solicite si s& primeasc& informafiile si documentele necesare pentru exercitarea atributiilor Agentiei de la entititile nationale si internationale care le detin (furnizori de date relevante pentru activitatea Agentiei); ») s& decid’ inghetarea bunurilor infractionale identificate in conformitate cu prevederile articolului 11; ) s& acceseze gratuit bazele de date nationale in activitatea pe care o desfisoara, (3) Agentia Recuperarea Bunurilor Infractionale are urmatoarele obligafii: a) s furnizeze autoritatilor competente nationale, straine gi internationale, dupa caz, informafii si documente ce susfin binuiala rezonabild cu privire la svirsirea infractiunilor si la bunurile infractionale in legiituré cu aceste infractiuni; b) s& adopte regulamente, ghiduri, metodologii in vederea asigurarii punerii in aplicare a prevederilor prezentei legi; c) s& elaboreze propuneri de modificare si completare a legislatici in vederea imbunatitirii acesteia in conformitate cu standardele, recomandirile si reglementirile internationale in domeniul investigirii financiare paralele si recuperdrii bunurilor infractionale, precum si sa le transmit autoritdtilor competente de promovare si/sau adoptarea lor; 4) si inainteze Guvernului si Parlamentului, dupa caz, propuneri de politici in domeniul recuperarii bunurilor infractionale, in conformitate cu recomandarile si cele mai bune practici internationale. Articolul 7. Conducerea Agentiei Recuperarea Bunurilor Infractionale (1) Agentia Recuperarea Bunurilor Infractionale este condusi de un sef, numit in functie de Colegiul Centrului National Anticoruptie. (2) Functia de sef al Agentiei Recuperarea Bunurilor Infractionale este incompatibila cu orice alt& activitate remuneraté, cu excepfia activitatilor stiintifice, didactice si de creatie. (3) Selectarea sefului Agentiei Recuperarea Bunurilor Infractionale se face in baza unui concurs public, anuntat de Centrul National Anticoruptie, cu atragerea in calitate de observatori a reprezentantilor societiii civile si ai mediului academic, in baza unui regulament de selectare adoptat de Colegiul Centrului Nafional Anticoruptie. (4) Candidatul la functia de sef al Agentiei Recuperarea Bunurilor Infractionale, pe ling cerinfele inaintate pentru a fi angajat in cadrul Centrului National Anticoruptie, trebuie si fi activat pe parcursul ultimilor 5 ani in domeniul urmarii penale. (5) Mandatul sefului Agentiei Recuperarea Bunurilor Infractionale inceteazA in cazurile prevazute de legislatie pentru incetarea serviciului in cadrul Centrului National Anticoruptie. (6 Temeiurile prevazute la alin.(5) se constati de c&itre Colegiul Centrului National Anticorupfie, in baza raportului prezentat de cAtre directorul Centrului National Anticorupfie sau a unui alt membru al Colegiului, prin adoptarea unei hotdtiri prin care se ia act de aparifia cauzei ce determina incetarea mandatului si se dispune, dupa caz, eliberarea din serviciu, (7) in exercitarea atributiilor sale, seful Agentiei Recuperarea Bunurilor Infractionale este asistat de unul sau doi adjuncti, numiti in functie de directorul Centrului Nafional Anticorupjie la propunerea sefului Agentiei Recuperarea Bunurilor Infractionale. Selectarea candidatilor la functia de sef adjunct se face in baza de concurs organizat in conformitate cu legislatia ce reglementeaza activitatea Centrului National Anticoruptie, in procesul de evaluare find atras seful Agentiei Recuperarea Bunurilor Infractionale, reprezentantii societaii civile gi ai mediului 4 academic, Pentru a fi selectat, candidatul trebuie si intruneasca criteriile prevazute laalin.(4). Articolul 8, Organizarea Agentiei Recuperarea Bunurilor Infractionale (1) in cadrul Agentiei Recuperarea Bunurilor Infractionale activeazi ofieri de urmirire penal, experti si specialisti in domeniile contabilitate si audit, ofiferi de investigatii speciale, specialigti in alte domenii necesare in vederea realizirii atributiilor Agentiei. (2) Agenfia Recuperarea Bunurilor Infractionale are in componenti subdiviziuni responsabile de analitic si cooperare internajional, de investigayii financiare paralele, de evidenfi a bunurilor infractionale indisponibilizate si confiscate, de politici in domeniul recuperdrii bunurilor infractionale si de coordonare interdepartamentald. (3) Regulamentul de activitate intern& si organigrama Agentiei Recuperarea Bunurilor Infractionale se adopt de catre geful Agentiei. Articolul 9, Conlucrarea cu alte organe de urmarire penal’ (1) Schimbul de informatii dintre Agenfia Recuperarea Bunurilor Infracfionale si alte organe de urmarire penala din Republica Moldova se realizeazi prin intermediul ofiferilor de legaturd delegati pe ling’ Agentie. (2) Procedura de obtinere si prelucrare a informatiilor de citre organele de urmitire penal prin intermediul ofiterilor de legituri se reglementeazii prin ordin interdepartamental comun. Articolul 10. Investigatiile financiare paralele (1) Agentia Recuperarea Bunurilor Infractionale efectueazi investigatii financiare paralele, in conditiile Codului de proceduri penal, in legturi cu savirgirea uneia sau mai multor infractiuni, dintre care cel putin una este prevazutt laarticolul 2. (2) in cursul investigatiilor financiare paralele Agentia Recuperarea Bunurilor Infractionale actioneazi cu respectul cuvenit fati de onoarea si demnitatea persoanei. : (3) Procuratura exercit control asupra activititilor de investigafii financiare paralele desfisurate de citre Agenfia Recuperarea Bunurilor Infractionale, in conformitate cu prevederile prezentei legi si ale Codului de procedura penal. Articolul 11. Indisponibilizarea bunurilor infracfionale (1) Agentia Recuperarea Bunurilor Infractionale asigur4 indisponibilizarea bunurilor infraotionale identificate prin: a) solicitarea aplicarii sechestrului de c&tre instanfa de judecatd, in conditiile Codului de procedura penal, b) prin emiterea ordinului de inghefare. (2) Agenfia Recuperarea Bunurilor Infractionale emite ordinul de inghefare a bunurilor infractionale pe un termen de pind la 15 zile, in baza solicitarii autorititilor similare de peste hotare, precum si in cazul existenfei riscului ca sechestrarea 5 ulterioar& a bunurilor infractionale si fie impiedicati sau 2Xdamniciti. Inghetarea bunurilor in baza ordinului emis de Agentie nu impiedica aplicarea sechestrului in cadrul procesului penal. (3) Ordinul de inghetare contine: a) informafia cu privire la proprietarul, posesorul sau beneficiarul efectiv al bunurilor infractionale; b) incadrarea juridicd a infractiunii care se binuieste ci a generat bunurile infractionale; ¢) bunurile infractionale care urmeazA a fi inghefate si dovezile aferente acestor bunuri; d) motivele care justifick necesitatea inghefarii bunurilor infracionale; ) dupa caz, persoanele fizice gi juridice, de drept public si privat cdrora li se interzice participarea in orice form& in operatiuni si tranzactii cu bunurile infractionale indicate, precum si s& faciliteze mutarea, transportul sau tranzitarea bunutilor infractionale. (4) in baza ordinului de inghefare a Agentiei Recuperirii Bunurilor Infractionale, proprietarii, posesorii si beneficiarii efectivi ai bunurilor infractionale, alte persoane fizice si juridice, de drept public si privat, implicate in operatiunile si tranzactiile obiectul c&rora sint bunurile infractionale sint obligate s suspende orice operatiuni si tranzactii cu privire la bunurile respective sau participarea in orice forma la acestea. (5) Decizia Agenfiei Recuperarea Bunurilor Infractionale de inghejare a bunurilor infractionale se comunic& persoanelor vizate in ordin imediat, dar nu mai tirziu de 3 zile din momentul emiterii, in scris, prin not telefonica sau telegrafica, ori prin mijloace electronice. (6) Ordinul Agentiei Recuperarea Bunurilor Infractionale de inghejare a bunurilor infractionale poate fi contestat in instanta de judecati de contencios administrativ, fri respectarea procedurii prealabile. (7) inc&lcarea ordinului de inghefare comunicat de Agentia Recuperarea Bunurilor Infractionale atrage rispundere penala pentru amestecul in infiiptuirea justitiei si in urmirirea penal. Articolul 12. Administrarea bunurilor infractionale indisponibilizate (1) Evaluarea, administrarea si valorificarea bunurilor infractionale indisponibilizate in baza activititii desffigurate de catre Agentia Recuperarea Bunurilor Infracfionale se asigura de c&tre acesta, in condifiile Codului de procedura penali $i ale regulamentului aprobat de Guvern. (2) Agentia Recuperarea Bunurilor Infractionale poate atrage persoane fizice sijuridice, de drept public si privat, specializarea cirora va asigura cea mai eficient& realizare a atributiilor de evaluare si administrare a bunurilor infractionale indisponibilizate. Serviciile prestate de persoanele mentionate se achita din contul surselor financiare obtinute din valorificarea bunurilor infracfionale. (3) Informafia cu privire la procesul si rezultatele valorificérii bunurilor infractionale indisponibilizate in baza activitatii desfigurate de cétre Agentia Recuperarea Bunurilor Infractiondié se publica pe pagina web a Centrului National Anticoruptie. . Articolul 13. Evidenta bunurilor infractionale indisponibilizate si confiscate (1) Agentia Recuperarea Bunurilor Infractionale asigura tinerea evidentei unice a informatiei cu privire la bunurile infractionale indisponibilizate pe care le administreazi, precum gi a bunurilor in privinfa clrora a fost dispus& confiscarea speciala sau confiscarea extinsd, inclusiv prin crearea unei baze de date specializate in acest sens. (2) Regulamentul cu privire la finerea bazei de date pentru evidenta bunurilor infractionale indisponibilizate si confiscate se adopt de Guvern. Articolul 14, Cooperarea international (1) Agentia Recuperarea Bunurilor Infractionale expediazii, receptioneaza gi realizeazi schimbul de informafii si documente, din oficiu sau la solicitare, cu autorititile competente de peste hotare si/sau autoritafile internationale din domeniul recuperirii activelor infractionale, indiferent de statutul acestora, pe principii de reciprocitate sau in baza acordurilor de colaborare, cu conditia respectirii standardelor nationale si internationale aplicabile in domeniul protectiei datelor cu caracter personal. (2) Agentia Recuperarea Bunurilor Infractionale comunicd referitor la valoarea bunurilor infractionale repatriate in Republica Moldova sau, dupa caz, c&tre alte state, avind in vedere contributia si cheltuielile suportate in legaturé cu urmirirea bunurilor infractionale, acumularea probelor, indisponibilizarea, administrarea si valorificarea bunurilor infractionale indisponibilizate sau confiscate, pe baz’ de reciprocitate sau in conformitate cu prevederile acordurilor intemafionale cu autorititile similare de peste hotare. Articolul 15, Limitarea actiunii secretelor aparate de lege (1) Informatia obtinuta de la furnizorii de date relevante pentru activitatea Agentiei Recuperarea Bunurilor Infractionale poate fi utilizati doar in scopul prevazut de prezenta lege. (2) Informatiile (documente, materiale etc.) transmise de catre furnizorii de date relevante pentru activitatea Agentiei Recuperarea Bunurilor Infractionale, reprezentantii organelor de urmirire penal, organelor procuraturii, instanfelor judecatoresti sau altor autoritati competente, in scopul prevazut de prezenta lege, nu constituie divulgare a secretului comercial, bancar, profesional sau a datelor cu caracter personal. (3) Accesul tertilor la resursele informationale ale Agentiei Recuperarea Bunurilor Infractionale este interzis. Doar colaboratorii Agentiei au acces si dreptul s& proceseze informatia din bazele de date detinute de Agentie, urmare a autorizirii prealabile obfinute de la conducerea acestuia. (4) Furnizorii de date relevante pentru activitatea Agentiei Recuperarea Bunurilor Infractionale au interdicfia de a informa persoanele fizice, persoanele juridice si beneficiarii efectivi despre faptul c& datele lor urmeazi sau au fost 7 transmise Agentiei. Incdlcarea acestei interdicfii, prin care a fost prejudiciat procesul recuperrii bunurilor infractionale, atrage réspundere penal pentru amestecul in nfiptuirea justitiei si in urmérirea penal. (5) Agentia Recuperarea Bunurilor Infractionale, la solicitarea persoanelor fizice sau a organului de control al prelucrarii datelor cu caracter personal, prezint& informafii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal numai dup ‘incetarea situafiei care justificd prelucrarea acestora in temeiul prezentei legi. CAPITOLUL II Dispozitii finale si tranzitorii Articolul 16. Controlul asupra implementa legii (1) Responsabilitatea pentru implementarea prevederilor prezentei legi aparfine Agenfiei Recuperarea Bunurilor Infractionale, precum si altor autoritati, in limitele prevederilor legii. (2) Agenfia Recuperarea Bunurilor Infractionale va coordona activitatea altor autorititi c&rora le revine punerea in aplicare a prevederilor prezentei legi, fri a aduce atingere limitelor de competenta si independenja stabilite prin legi speciale pentru activitatea lor. Articolul 17. Finantarea masurilor de organizare si realizare a prevederilor legit (1) Masurile de organizare, efectuare si de evident a recuperarii bunurilor infracfionale se finanjeazi din bugetul de stat in limita mijloacelor disponibile, precum si din alte surse neinterzise de legislatie. (2) Anual, 3% din valoarea bunurilor confiscate in folosul statului prin decizie judecatoreasca definitiva si din valoarea convenita a bunurilor repatriate trecute la stat urmare a activitZtii Agenfiei, in condifiile articolului 14 alin.(2) se transfera aditional bugetului Centrului National Anticoruptie pentru urmatorul an. Din contul mijloacelor astfel acumulate sunt asigurate nevoile speciale activititii Centrului National Anticoruptie si Agentiei Recuperarea Bunurilor Infractionale (mijloace tehnice speciale, conectarea la baze de date, deplasirile in statele din care urmeazi a fi repatriate bunuri infractionale in Republica Moldova, participarea la refelele si reuniunile intemationale de profil, sustinerea activitdtilor de prevenire etc.) Articolul 18, Dispozitii finale si tranzitorii (1) Guvernul, in termen de 6 luni din momentu! intrérii in vigoare a prezentei legi: - va adopta Regulamentul cu privire la evaluarea, administrarea si valorificarea bunurilor infractionale indisponibilizate, prevazut la art.12; - va adopta Regulamentul cu privire la jinerea bazei de date pentru evidenta bunurilor infractionale indisponibilizate si confiscate, previzut la articolul 13 alin.(2); ~ isi va aduce actele sale normative in conformitate cu prevederile prezentei legi. (2) Colegiul Centrului National -Anticoruptie, in termen de 2 luni din momentul public&rii legii, va adopta regulamentul de desfisurare a concursului pentru ocuparea functiei de gef al Agentiei Recuperarea Bunurilor Infractionale. (3) Centrul National Anticoruptie, in termen de o lund din momentul adoptirii regulamentului prevazut la alin.(2), va asigura desfisurarea concursului pentru selectarea candidatilor la functia de sef si adjuncti ai Agentiei Recuperarea Bunutilor Infractionale si va prezenta Parlamentului propuneri suplimentare in vederea ajust&rii cadrului legal care fi reglementeaz& activitatea. (4) Sefuul Agentiei Recuperarea Bunurilor Infractionale: ~ in termen de trei luni din momentul numirii in functie va adopta regulamentul intern de activitate si organigrama Agentiei, in baza schemei de incadrare a efectivului Centrului National Anticoruptie; ~in termen de trei luni va demara coordonarea cu celelalte organe de urmarire penal& in vederea adoptarii regulamentului prevazut la articolul 9 alin.(2); (5) Agentia Recuperarea Bunurilor Infractionale, in termen de un an din momentul intrarii in vigoare a prevederilor prezentei legi, va demara procedura de elaborare si promovare a unui document de politici in domeniul recuperdtii bunurilor infractionale. Presedintele Parlamentului NOTA INFORMATIVA. la proiectul Legii privind Agentia recuperarea bunurilor infractionale Acordul de Asociere intre Republica Moldova, pe de o parte, $i Uniunea Europeani si Comunitatea Europeand a Energiei Atomice si statele membre ale acestora, pe de alt& Parte, ratificat de Parlamentul Republicii Moldova prin Legea nr.112 din 2 iulie 2014, prevede necesitatea intreprinderii unor importante reforme interne, inclusiv, prin asigurarea eficacitifii in lupta impotriva corupfiei, indeosebi in vederea imbundtafirii cooperairi internationale privind combaterea coruptiei, precum si a asigurarii unei puneri {n aplicare eficace a instrumentelor juridice internationale relevante, cum ar fi Conventia Organizatiei Natiunilor Unite impotriva coruptiei din 2003 (art.4 lit.e) din Acord). Articolul 16 al tratatului enuntat stabileste c4 P&rtile vor coopera in prevenirea si combaterea criminalitétii organizate, a corupfiei si a altor activitafi ilegale, in special in partea ce tine de coruptia activa si cea pasiva, atit in sectorul privat, oft si in cel public, inclusiv abuzul de functii si traficul de influent. Articolul 18 al aceluiasi Acord stabileste c& "partile coopereazd pentru a preveni utilizarea sistemelor lor financiare si a celor nefinanciare relevante in scopul spalarii veniturilor provenite din activitafi infractionale, precum si in scopul finanjarii terorismului. Aceasté cooperare cuprinde si recuperarea activelor sau a fondurilor provenite din veniturile objinute din infractiuni. (2) Cooperarea in acest domeniu permite realizarea unor schimburi de informapii utile in cadrul legislatiilor respective ale partilor si adoptarea de standarde adecvate pentru combaterea spdlarii de bani si a finangérii terorismului, echivalente cu cele adoptate de organismele internationale relevante care actioneazd in acest domeniu, ‘cum ar fi Grupul de Actiune Financiara Internationala in domeniul spélarii de bani (FATF). Subsecvent angajamentelor asumate prin semnarea Acordului de asociere, Programul de guvernare 2016-2018 a definit combaterea corupfiei ca una din prioritiile fundamental, parte intrinsec& a cireia este combaterea imbogafirii ilicite i confiscarea produselor infractiunilor de coruptie si conexe. Pentru valorificarea acestei priorit&i, programul de guvemare a statuat necesitatea intreprinderii urmatoarelor masuri: ” @) perfectionarea cadrului legislativ necesar pentru organizarea activitéfii de investigare financiaré, depistare, urmdrire si conservare a bunurilor provenite din infracfiuni pentru asigurarea confiscdrii acestora, inclusiv pentru recuperarea prejudiciului cauzat prin infractiuni, in special prin infracfiuni de corupfie $i conexe, in urma analizei internationale specializate a cadrului juridic $ia practicilor Republicii Moldova. 3) stabilirea instituiei cu competente de identificare, recuperare si administrare a bunurilor provenite din activitéti infractionale $i aflate pe teritoriul Republicii Moldova sau peste hotarele ei.” Necesitatea acestei legi este motivati de faptul c& in Republica Moldova, desi exist un sir de institutii abilitate cu competente de identificare, urmérire, recuperare si administrare a bunurilor provenite din infracfiuni', totusi, activitatea acestora este disparati, nu existi o coordonare si o comunicare coerenti intre ele, De asemenea, in prezent, nu actioneaz nici o institufie-cheie care ar asigura de 0 manieri adecvaté investigatiile financiare, ceea ce reduce substantial din eforturile si eficienta intregului lant al institufiilor abilitate s& combat criminalitatea financiard si recuperarea bunurilor provenite din infractiuni. Trebuie si notim c& necesitatea derularii investigatiilor financiare si existenfei unei autorititi inzestrate cu competente distincte deriva si din instrumentele internationale impotriva corupfiei si criminalititii organizate ratificate de Republica Moldova’. Prin esenfa sa, investigatiile financiare reprezinta un instrument important, pro activ, in efectuarea urmaririi penale, in special in cauzele de coruptie si spalare a banilor, care presupune colectarea, colationarea si analizarea tuturor informatiilor disponibile in vederea urmaririi bunurilor si instrumentelor obfinute sau folosite la savirgirea de infractiuni si confiscarea acestora. Astfel de investigafii au o arie de acoperire larga gi constau in cercetiri directe (verificarea unor dosare, identificarea faptelor, perchezitii, supraveghere), precum si in utilizarea unor metode indirecte (ordine de obfinere a unor documente, audieri, expertize). Necesitatea stabilirii unor norme referitoare la procedura si institutiile implicate in procesul de recuperare, administrare si valorificare a bunurilor provenite din infractiuni, precum i a crearii unei institufii responsabile de acest domeniu, este condifionatd si de punerea in aplicare a prevederilor cap.V al Conventiei ONU impotriva coruptiei, Republica Moldova fiind momentan in proces de evaluare, anume la acest capitol. Notim c& rezultatele evaluarii ONU vor servi ca reper si vor fi preluate si in evaluarile desfuigurate de organismele europene (GRECO, UE). in concluziile operationale privind cooperarea dintre RM-UE din iulie 2016, de asemenea este menfionaté necesitatea “asigurdrii functiondrii agentiei responsabile de recuperarea si administrarea bunurilor provenite din infracfiuni, in baza celor mai bune practici din UE”. Trebuie notat ca elaborarea proiectului legii a fost precedat de realizarea unui Studiu analitic cu privire la mecanismele de recuperare si confiscare a activelor in Republica Moldova. Studiul a fost elaborat de Centrul International de Recuperare a Activelor din * Organele de investigare si urmirire penalA, procuratura,instanfele judecttorest, inspectoratl fiscal et. 2 Conventia Najiunilor Unite impotriva corupfiei, Conventia Nafiunilor Unite impotriva criminaliti transnationale organizate ete. 2 cadrul Institutului de Guvernanfa din BASEL (autor: Pedro Gomez, specialist superior in domeniul recuperérii activelor) la solicitarea Programului Nafiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) in cadrul proiectului "Consolidarea capacititilor Centrului National Anticoruptie de exercitare a functiilor de prevenire si analizA a coruptiei”, finantat de c&tre Ministerul A facerilor Externe a Norvegiei. Din recomandarile Studiului s-a retinut necesitatea: © infiinfirii unui oficiu de recuperare a activelor, de recuperare a activelor; © cresterii schimbului activ de informatii intre partile interesate la nivelul intregului sistem; © cunoasterii si aplictirii tehnicilor de investigatii financiare; © delimitarea responsabilitiilor pentru identificarea, recuperarea, dar si gestionarea real a bunutilor infractionale, supuse sechestrului ete. Majoritatea recomanditilor acestui Studiu au fost luate in considerare si reflectate in textul prezentului proiect de lege si a proiectului de modificare a legislatiei conexe (Legea CNA, CPP si Legea privind statutul ofijerului de urmarire penal), care urmeazi a fi dezbitute si examinate la pachet, pentru a oferi abordarea comprehensiva si multidimensionala necesara. fn lumina celor enuntate, promovarea si adoptarea proiectului respectiv reprezint& o prioritate incontestabila pentru Republica Moldova. 5 ‘Scopul proiectului legii este: dezvoltarea capacitijilor si instrumentelor necesare recuperirii bunurilor infractionale, in special in legitura cu infractiunile de coruptie si spilare a banilor, prin instituirea Agenfiei Recuperarea Bunurilor Infractionale (in continuare ~ ARBI) si crearea cadrului legal necesar pentru urmérirea, acumularea probelor cu ajutorul investigatiilor financiare paralele, a cooperarii interdepartamentale si a asistenfei juridice internafionale, precum si pentru indisponibilizarea, evaluarea, administrarea si intoarcerea bunurilor infractionale. Obiectivele proiectului legit vizeazt: « crearea institutiei responsabile de administrarea domeniului; facilitarea urmiririi $i identificirii bunurilor in privinja cirora exist binuieli rezonabile c& ar proveni din infractiuni; « instituirea reglementiirilor referitoare la investigafiile financiare paralele; stabilirea procedurilor specifice de indisponibilizare temporaria bunurilor infractionale, identificate in cursul investigafillor financiare; stabilirea procedurii de administrare a bunurilor infractionale indisponibilizate, precum i a modului de evident’ si valorificare a acestora; ‘ reglementarea procesului de cooperare internafionala. Prin esenta sa proiectul legii reprezint deja un element novatoriu, deoarece isi propune s& compileze gi si ordoneze in cadrul unei legi unitare prevederile din domeniu, care in prezent sint dispersate in mai multe acte normative si nu oferd claritatea, consecutivitatea, coerenfa gi previzibilitatea necesard. Elementele noi principale, care nu se regisesc in cadrul normativ actual, sint legate de: instituirea ARBI si reglementarea statutului acestuia (art.4 — 9 din capitolul IL al proiectului) si © stabilirea normelor-cadru care vor fi dezvoltate in cadrul conex (Codul de proceduri penala, Codul penal si Legea cu privire la Centrul National Anticoruptie) privind procesul recuperirii bunurilor _infractionale, investigafiile financiare paralele, precum si a modului de cooperare cu institutiile altor state abilitate cu competente de recuperare a bunurilor provenite din activititi infractionale (art.9-15 din proiectul legii). Notim in acest sens, ci Republica Moldova nu este un pioner in instituirea unor asemenea norme gi institufii, dar, mai degraba, este restantiera. fn majoritatea t&rilor din spafiul european existi deja institufii abilitate cu competenfe similare propuse pentru ARBI (Roménia, Portugalia, Spania, Olanda, Franfa, Ungaria, Serbia etc.) Crearea ARBI este in linie cu prevederile legislatiei UE. Menfioném c& in temeiul deciziilor Consiliului UE, toate farile-membre trebuie sa instituie Oficiii de recuperare a activelor provenite din infractiuni. in special, este vorba de art.1 (1) din Decizia 2007/845/JAI a Consiliului UE din 6 decembrie 2007° privind cooperarea dintre oficiile de recuperare a creanfelor din statele membre in domeniul urmaririi si identificarii produselor provenite din savarsirea de infractiuni sau a altor bunuri avand legitura cu infractiunile (JO L 332, 18.12.2007, pp. 103-105). Din 2011 gi pind in prezent, potrivit rapoartelor farilor-membre transmise Secretariatului General al Consiliului si Comisiei, 21 de state membre‘ au indicat c& Decizia 2007/845/JAL a Consiliului este transpusd in legislafia lor nafionala. Proiectul de lege se propune a avea caracter de lege organic’, deoarece confine prevederi | privitoare la drepturile si libertifile persoanei, activitatea si interactiunea dintre organele > htp//eur-ex europa cu/legal-conten/RO/TXT/Puri=CELEX%3A32007D0845 4 Bste vorba de urmdtoarcl fir: Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Republica Ceh, Dancmarca, Estonia, Finlanda, Franja, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxembourg, Olanda, Polonia, Slovacia, Spania, Suedia, Regatul Unit, ‘Malta, Portugalia si Romiinia, 4 de investigare si urmarire penal, instanfele judec&toresti etc. Structural, proiectul de lege este constituit din trei capitole, dupa cum urmeazi. Capitolul I. Dispozifii generale, confine reglementiri privind: scopul legii si domeniul de aplicare a acesteia, cadrul juridic si nofiunile principale. a) Astfel, domeniul de aplicare a legii il reprezintA bunurile infractionale aflate pe teritoriul Republicii Moldova sau in afara teritoriului ei, in cazul infractiunilor sivirsite direct sau indirect de c&tre cetifenii Republicii Moldova, cetitenii straini si apatrizi, rezidenfi sau nerezidenti ai Republicii Moldova. Potrivit legii este prevzut cA bunurile infractionale trebuie sA rezulte din infractiuni sdvirsite cu intentie, dintre care cel putin una este prevazut la urmatoarele articole din Codul penal: * 181? (Finanjarea ilegalé a partidelor politice sau a campaniilor electorale, inciilearea modului de gestionare a mijloacelor financiare ale partidelor politice sau ale fondurilor electorale); 239-240 (incalcarea regulilor de creditare, politicilor de acordare a imprumuturilor sau regulilor de acordare a despagubirii/indemnizatiei de asigurare; Gestiunea defectuoasé sau frauduloasd a bancii, a societifii de investitii, a societdfii de asigurari; Obstructionarea supravegherii bancare; Utilizarea contrar destinagiei a mijloacelor din imprumuturile interne sau din fondurile externe); 2421. 242? (Manipularea unui eveniment; Pariurile aranjate); 243 (Spalarea banilor), 279 (Finanjarea terorismului); 324-335! (infractiunile contra bunei desfagurdri a activitaii in sfera publica $i infractiunile de coruptie in sectorul privat); 352! (Falsul in declarayii) si in cazul infractiunilor comise cu folosirea situafiei de serviciu, prevazute la art.190 (Escrocheria) si 191 (Delapidarea averii stréine) din Codul penal. b) prevederile legii se vor aplica si in cazurile in care exist circumstante care inlaturd rispunderea penal a persoanei, atunci cind exist bdnuiala cé faptele savirsite au cauzat prejudicii patrimoniului public in proporfii mari sau in proporfit deosebit de mari. ©) Subiectii cirora se adreseazd legea sunt: partile civilmente responsabile, beneficiarii efectivi si persoanele care au contribuit la sivirsirea infractiunii, indiferent de forma participatiei, in conformitate cu prevederile legislatiei penale. 4) Proiectul legii va fi complementat si prin prevederile Legii nr.1104-XV din 6 iunie 2002 cu_privire la Centrul National Anticorupfie, Legii_nr.333-XVI din 10 5 nolembrie 2006 cu privire la statutul ofiferului de urmirire penalf, in special in partea ce fine de statutul persoanelor incadrate in cadrul ARBI (modul de selectare si angajare a acestora, interdicfiile si incompatibilitajile impuse, garantiile de independent, procedurile de sanctionare a abaterilor etc.) si modul de exercitare a atribufiilor. La fel, prezentul proiect de lege va putea fi pus in aplicare doar in conexiune strinsa cu prevederile Codului penal, precum si a Codului de procedur& penala. Capitolul II. Agentia recuperdrii bunurilor infractionale Capitolul reglementeaza statutul institutiei specializate si responsabile de recuperarea, administrarea si valorificarea bunurilor infractionale: ARBI — un organ de urméirire penal’ cu statut de subdiviziune autonoma in cadrul CNA. Se stabileste c& garaniile de independent’, precum si condifiile inaintate fati de colaboratorii CNA, inclusiv interdicfii, incompatibilitatii, procedurile de verificare a integritatii se vor aplica si angajajilor ARBI. ARBI va beneficia de un buget separat asigurat de CNA, necesar pentru activitatea lui eficient& si participarea ARBI in cadrul refelelor internationale de profil. Privitor Ia plasarea ARBI ca subdiviziune independenti a CNA consideriim necesar sd facem urmétoarele precizdri. Una dintre principalele provociri cu care se confrunté oficiile de recuperare a creantelor este accesul lor la informafii. in raportul Comisiei Parlamentului European si Consiliului UE (COM (2011) 176)° cu privire la cooperarea dintre oficiile de recuperare a creantelor din statele membre in domeniul urmaririi $i identificarii produselor provenite din sdvarsirea de infractiuni sau a altor bunuri avand legeiturd cu infractiunile a fost indicat faptul c& majoritatea oficiilor nu au acces la bazele de date relevante care s& le permita si isi indeplineasc& misiunea lor cit mai eficient. De asemenea, s-a menfionat c4 "una din cele mai mari provocdri cu care se confrunté oficiile de recuperare a creanjelor este accesul la informafii financiare (in special la informatiile privind conturile bancare)" In atare conditii trebuie sa se ia in calcul c& CNA are deja acces la toate bazele de date disponibile in Moldova si deja are in subordinea sa Serviciul prevenirea si combaterea spalarii banilor. Prin urmare, plasarea ARBI ca subdiviziune independent’ a CNA este de natura si elimine din start orice provocti legate de accesul la informafii pentru ca acesta si isi desfisoare activititile de o manier& eficienta. Atributiile de baz ale ARBI se vor concentra pe: a) efectuarea investigafiilor financiare paralele i intocmirea proceselor verbale de consemnare a rezultatelor acestora, in conditiile Codului de procedura penala; 'b)evaluarea si administrarea bunurilor infractionale indisponibilizate; c)finerea evidentei cu privire la bunurile infractionale indisponibilizate si confiscate, inclusiv in baza solicitarilor din partea autoritafilor similare de peste hotare; d)negocierea repatrierii valorii bunurilor infractionale; e) cooperarea international si schimbul de informafii cu autoritati competente de peste hotare; f) colectarea si analiza datelor statistice referitoare la infractiunile previzute de legea ARBI; g) elaborarea documentelor de politici nafionale in domeniul recuperSrii bunurilor infractionale gi coordonarea activitajii autoritafilor nafionale responsabile de implementarea lor. Trebuie s& not&m c& o obligatie fundamental a ARBI (art.6) va fi elaborarea $i adoptarea de regulamente, ghiduri, metodologii in vederea asiguririi punerii in aplicare a prevederilor privind recuperarea bunurilor provenite de infractiuni, ceea ce presupune, implicit, desfasurarea instruirilor pentru alte organe de urmirire penali in domeniul identificarii, urmaririi si recuperarii bunurilor provenite din infractiuni. $eful ARBI va fi selectat in baza unui concurs public desfasurat de CNA si urmeazi a fi numit in functie in baza deciziei Colegiului CNA. Organizarea intern’ a ARBI va trebui s& rispunda condifiilor, potrivit céirora trebuie si includ’. subdiviziuni responsabile de analiticd si cooperare international, de investigatii financiare paralele, de evidenfa a bunurilor infractionale indisponibilizate si confiscate, de politici in domeniul recuperarii bunurilor infractionale si de coordonare interdepartamentalé. in cadrul ARBI vor activa ofiteri de urmérire penal, experti si specialisti in domeniile contabilitate si audit, ofiteri de investigatii speciale, precum si specialisti in alte domenii necesare in vederea realizarii atribufiilor Agentiei. Art.9 din proiect prevede cadrul general de conlucrare a ARBI cu alte organe de urmirire penal, fiind prevazutd posibilitatea delegarii pe lingd Agentie a ofiferilor de legatura din cadrul altor organe de urmarire penala. Art.10 din proiect reglementeaza aspectele-cadru privind competenfa ARBI in domeniul efectuarii investigatiilor financiare paralele, competentele respective fiind detaliate in Codul de procedura penal (a se vedea p.l si p.5 din art.I al proiectului Legii de modificare a actelor legislative conexe). Vom nota doar cA investigatiile financiare reprezint un instrument important, pro activ, in efectuarea urméaririi penale, in special in cauzele de coruptie si spilare a banilor, care presupune colectarea, colationarea $i analizarea tuturor informatiilor disponibile in vederea urmiririi bunurilor i instrumentelor obtinute sau folosite la sivirgirea de infractiuni si confiscarea acestora. Astfel de investigatii au o arie de acoperire larga si constau in cercetiri directe (verificarea unor dosare, identificarea faptelor, perchezifii, supraveghere), precum gi 7 fn utilizarea unor metode indirecte (ordine de objinere a unor documente, audieri, expertize). Procedura de indisponibilizare. Articolul 11 descrie procedura indisponibilizarii institujiile implicate in acest proces. Astfel, potrivit legii se stabileste c& bunurile infractionale identificate pot fi indisponibilizate fie: © prin aplicarea sechestrului de céitre instana de judecata in conditiile CPP, fie © prin inghefare, in baza ordinului ARBI. ‘Vom menfiona c& inghefarea se va dispune de ARBI in baza solicitarii autoritatilor similare de peste hotare, precum si in cazul existenjei riscului ca sechestrarea ulterioara a bunurilor infractionale sa fie impiedicatd sau 2idarnicita gi va putea fi aplicat& doar pe un termen care nu poate depiisi 15 zile. Legea stabileste expres condifiile de forma si confinut ale ordinului ARBI de inghefare a bunurilor infractionale. De asemenea este stabilit4 obligatia pentru proprietarii, posesorii si beneficiarii efectivi ai bunurilor infractionale, alte persoane fizice si juridice, de drept public si privat, implicate in operafiunile si tranzactiile obiectul cArora sint bunurile infracfionale de a suspenda orice operafiuni si tranzacfii cu privire la bunurile respective sau participarea in orice forma la acestea. Ordinul ARBI de inghejare a bunurilor infractionale, se va comunica persoanelor vizate in decizie imediat, dar nu mai tirziu de 3 zile din momentul emiterii, in scris, prin not& telefonicd sau telegrafic’, ori prin mijloace electronice. Ordinul va putea fi contestat in instanfa de judecata de contencios administrativ, fri respectarea procedurii prealabile. Administrarea si evidenta bunurilor infractionale indisponibilizate si confiscate. Potrivit art.12 si 13 este detaliat expres in ce consti administrarea i evidenja bunurilor si anume: evaluarea bunurilor, administrarea si, dupa caz, valorificarea acestora. Subiectul responsabil de desfésurarea acestei activititi va fi ARBI. Reglementirile aplicabile vor fi prevederile CPP, precum si normele unui Regulament care trebuie elaborat si aprobat de Guvem. Projectul prevede reguli de transparent privind procesul de valorificare a bunurilor, rezultatele valorificarii urmind a fi plasate pe pagina web a CNA. Pentru a asigura administrarea eficienta a bunurilor, ARBI este in drept si atraga persoane fizice sau juridice cu competene specifice in domeniu. ARBI va asigura finerea evidentei unice a informatiei cu privire la bunurile infractionale indisponibilizate pe care le administreaza, precum si a bunurilor in privinfa c&rora a fost dispust confiscarea special’ sau confiscarea extins%, inclusiv prin crearea unei baze de date specializate in acest sens. Cooperarea international. O parte important’ a activititii ARBI se va concentra pe asigurarea cooperarii internationale in domeniu. Art.14 al proiectului stabileste competenta ARBI de a expedia, receptiona si realiza schimbul de informafii si documente, din oficiu sau la solicitare, cu autoritatile similare de peste hotare si/sau autoritafile intemafionale din domeniul recuperarii activelor infracfionale, indiferent de statutul acestora. ARBI va fi abilitat cu competenta de a negocia valoarea bunurilor infractionale repatriate in Republica Moldova sau, dup’ caz, citre alte state, avind in vedere contributia si cheltuielile suportate in legatur’ cu urmarirea bunurilor infractionale, acumularea probelor, indisponibilizarea, administrarea si valorificarea bunurilor infractionale indisponibilizate sau confiscate, pe baz de reciprocitate sau in conformitate cu prevederile acordurilor internationale cu autorititile similare de peste hotare. Din perspectiva asigurarii eficienfei activititii de identificare, urmiirire si recuperare a bunurilor infractionale, proiectul legii privind instituirea limitarii actiunii secretelor apirate de lege (art.15 din proiect) si anume: © informasia obsinut’ de la furnizorii de date relevante pentru activitatea ARBI va fi utilizati doar in scopurile legii; informatiile (documente, materiale ete.) transmise de ciitre furnizorii de date relevante pentru activitatea ARBI, reprezentantii organelor de urmérire penald, organelor procuraturii, instanfelor judecttoresti sau altor autoritiqi competente, in scopurile stabilite ale legii, nu constituie divulgare a secretului comercial, bancar, profesional sau a datelor cu caracter personal; accesul terfilor la resursele informationale ale ARBI este interzis; furnizorii de date relevante pentru activitatea ARBI au interdicfia de a informa persoanele fizice, persoanele juridice si beneficiarii efectivi despre faptul c& datele lor urmeaz& a fi sau au fost transmise Agentiei; © ARBIva prezenta informafii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal numai dupa incetarea situafiei care justified prelucrarea acestora in temeiul legi ARBI. Capitolul IT. Dispozifii finale si tranzitorii fn cadrul capitolului sunt reglementate aspectele legate de controlul asupra implementirii legii, finantarea m&surilor de organizare si realizare a prevederilor legii, precum $i etapele de punere in aplicare a prevederilor acesteia. Prevederile alin. (2) din art.17 al proiectului au o valoare important& pentru implementarea eficienta a misurilor de urmarire si recuperare a bunurilor infracfionale. Notim ca prevederi similare care consacrd dreptul oficiilor de recuperare a creantelor de a beneficia anual de un anumit procent din valoarea bunurilor confiscate se regisesc gi in legislayia altor state, inclusiv a Franfei care prevede debursarea a 5% din valoarea bunurilor confiscate. in cazul Republicii Moldova se propune fixarea volumului de 3%, suma respectiva fiind necesara pentru nevoile speciale activititii CNA si ARBI (prioritar, pentru mijloace tehnice speciale, conectarea la baze de date, deplasirile in statele din care urmeaza a fi repatriate bunuri infractionale in Republica Moldova, participarea la rejelele si reuniunile intemafionale de profil, susfinerea activititilor de prevenire, organizarea si desfigurarea cursurilor de instruire in domeniul identificarii si recupertirii bunurilor infractionale pentru alte organe penale, atragerea unor specialisti/experti in domenii inguste pentru asigurarea evaluatii obiective a bunurilor infractionale etc.) Solufiile proiectului cu privire la amplasarea ARBI in cadrul CNA, precum gi categoriile infractiunilor in legituré cu care ARBI va aplica procedurile consacrate pentru recuperarea bunurilor infractionale, inclusiv de peste hotare, sint bazate pe recomandarile experfilor international, prezentate in Studiul elaborat de Centrul Intemational de Recuperare a Activelor din cadrul Institutului de Guvernani din BASEL ("Studiu analitic cu privire Ia mecanismele de recuperare $i confiscare a activelor in Republica Moldova”), reiterate in cadrul audierilor parlamentare desftigurate la 13 octombrie 2016. Totodata, solufiile proiectului au fost confirmate si de analiza minufioas4 a datelor statistice’. in special, a fost Iuaté perioada de referinté 2015 — 9 luni 2016 si au fost comparati diversi indicatori pentru doua categorii de infractiuni: © Infractiuni de corupfie, asimilate coruppiel yi spilarea banilor (cele care au fost incluse in domeniul de aplicare al legii) — in total 24 de infractiuni*, © Alte infractiuni de criminalitate organizata'— care sint cel putin grave, se sivirgesc {in interes material si/sau pentru calificarea cirora este necesari stabilirea prejudiciutui (adic&, 1a fel infractiuni in privinfa clrora este necesara recuperarea activelor) — in total 11 infractiuni?, 1 Datee statsticeextrase din regstral de evident unicd al infactiunilor, gestionat de MALL precum gi din evidengle dosarelor de corupti gi spre a banilor ale CNA gi ProcuraturiiAnticorupie. * fn categoria infractiuni de corupte, asimilate coruptiei si spilarea banilor au fost incluse:Art.1812, Finanpareailegald a partdelorpolitce saw a campanilorelectorle,incBlearea madului de gestionare a mijlacelor financiar ale partdelor pplitice sau ale fondurlorelectorale; at.19®. Escrocheria (ou flasirea situafiei de servici); art.191. Delapidarea averit straine (cu folosirea situafiei de serviciu); art.239. Incdlcarea regulilor de creditare, politicilor de acordare a imprumuturilor sau reguilor de acordare a despagubirindemnizafiei de asigurare; art.239. Gestiunea defectuoas8 sau frauduloasd a ‘ancl, a socettii de investi, a socetii de asigurdri; art.239. Obstrucfionarea supravegherii bancare; art.240, Utillzarea contrar destinajci a mijloacelor din imprumuurile interne sau din fondurile externe; art.242!. Manipularea unui eveniment; ‘ar.42, Paririle aranjate; art.243, Spalarea banilor; an.279, Finanfarea terorismalui; art.324, Corupere pasivd: art.325, Coruperea acivd; a.326, Trafcul de influent; ar.327. Abuaul de putere sau abucul de servity; art.328. Excesul de putere sau depasirea aribupilor de serviiu; ar.330. Imbogdfieailicitd; art.332. Falul in acte publice; at.332!, Obfinerea Sraudiloaséa mifloacelor din fondurl extere; art.332. Delapidarea mijloacelor din fondurile externe; art.383. Luarea de ‘ltd; art.334, Darea de mitd;ar.338, Abucul de servitu; at.335!. Fallin document contabil. 9 fn categoria altor infracfiuni de criminalitate organizatl: art. 158, Traficul de organe, osutur gi celule umane; art.165. ‘Traficul define umane; ar.190. Escrocheria (rd folosirea situasil de serviciy); at.191. Delapidarea avert srdine (rd olosireasituafiei de serviciy); ar206. Trafcul de cop; an.208. Recurgerea la prosttufia practicatl de wn copll a2 7 CCirculafia ilegald a drogurilor, etnobotanicelor sau analogiloracestora in scop de instrdinare;art.220. Proxenetisml; art240'. Practicareailegal a activt8ipi financiare; a.248. Contrabanda; art.260F. Frauda informatica. 10 Cele douk categorii de infracfiuni au fost examinate dupa incidenja total, valoarea sechestrelor, confiscarilor, prejudiciului si al prejudiciului reparat benevol la etapa urméririi penale. CRITERI DE es ALTE INFRACTIUNI COMPARATIE ComuEyiEr a. DE CRIMINALITATE PENTRUPERIOADA | 5537 AREA BANILOR ORGANIZATA 2015-9 tuni 2016 ea (11 infractiuni) (24 infractiuni) Total infractiuni 1.941 5.658 inregistrate: 26% 18% Valoarea bunurilor 943.661.429 MDL 148.582 MDL sechestrelor: 99,98% 0,02% Valoarea bururilor 153,999,999 MDL OMDL confiscate: 100% oa Valoarea prejudiciului 7.408.541.149 MDL 995.854.897 MDL stabilit: 88,2% 11,8% Valoarea prejudiciulut 2.177.843 MDL 16.550.642 MDL reparat benevol: 11,6% 88,4% Din datele prezentate in tabelul de mai sus, se observ ci pe toate cele 33 de infractiuni care se sivirsesc in interes material, sint grave si pot fi cauzatoare de prejudicii, pe care ar fi eventual nevoie de interventia specializati a ARBI: 1) Doar 1/4 (26%) din toate infractiunile depistate sint de coruptie, asimilate corupfiei gi de spalare a banilor, iar 3/4 (76%) - alte inftactiuni de criminalitate organizati. 2) Totodata, pe cele 1/4 de infractiuni de coruptie, asimilate coruptiei i de spalare a banilor se dispun 99,98% din tot volumul sechestrelor si 100% din tot volumul confiscitilor. 3) Mai mult ca afit, 88,2% din valoarea totald a prejudiciului stabilit pe infractiunile pe care este necesari recuperarea activelor este anume in legturi cu infracfiunile de coruptie, asimilate coruptiei si de spalare a banilor. 4) fn cele din urmi, din volumul total al prejudiciilor cauzate prin alte infractiuni de criminalitate organizati, 88,4% este reparat benevol la etapa urmairii penale, pe cind prejudiciile cauzate prin infracfiuni de coruptie, asimilate coruptiei si spalarea banilor — doar 11,6%. Constatirile ce se desprind analiza datelor statistice indicd asupra faptului ci 9/10 din prejudiciile cauzate prin infracfiunile grave, sdvirgite in interes material sint anume prejudiciile cauzate prin infractiuni de coruptie, asimilate coruptiei si spalare a banilor. ‘Tot in privinja acestor infractiuni se opereazi cele mai multe sechestre si confiscari. Prin urmare, CNA este institutia potrivita si dup& mandat, si dup’ experienfa mai bund in raport cu alte organe de urmérire penala si identifice, sechestreze si sa confiste bunurile infractionale. Desi 3/4 din infractiunile sivirgite in interes material si cauzatoare de prejudicii nu cad sub incidenta mandatului CNA, acestea fiind in competenta MAI, totugi fn procesul recuperirii benevole a prejudiciului constatat MAI fntimpina mult mai pufine dificultati decit CNA. Functionarii coruptii mai de mult mai dese ori evit& recuperarea benevold a prejudiciilor pe care le-au cauzat decit alte categorii de infractori, acestia tind s&-si ascund’ bunurile infractionale, Je transferi pe numele rudelor si afinilor, functionarii fiind beneficiarii efectivi i nu proprictarii in acte ai bunurilor. Domeniul de interventie al ARBI in recuperarea bunurilor infractionale nu se va limita doar la infractiunile de coruptie, asimilate coruptiei si spilarea banilor, ci se vor putea extinde si la bunurile provenite din celelalte categorii de infractiuni sivirsite in interes material si cauzatoare de prejudicii. in acest sens, art.2 alin.(2) al proiectului prevede cd ARBI va interveni in cazul in care este necesara recuperarea bunurilor infracfionale ale >uneia sau a mai multor infractiuni, dintre care cel pufin una este prevazut’ la articolele 1817, 239-240, 242', 2427, 243, 279, 324-335!, 352! din Codul penal si in cazul infractiunilor comise cu folosirea situatiei de serviciu, prevazute la articolele 190 si 191 din Codul penal.” Astfel, dac& la investigarea oric&rei dintre celelalte infractiuni de criminalitate organizat& sint depistate siinfractiuni de coruptie, asimilate coruptiei sau spilare de bani — organul de urmirire penal va putea delega ARBI recuperarea bunurilor. in special atunci cind bunurile provenite din criminalitate organizati sint ascunse, transformate in alte bunuri sau transferate peste hotare — va interveni automat elementul spalarii banilor, caz in care ofiferul de urmirire penal — indiferent de organul de drept din care face parte — va putea continua investigarea si acumularea probelor pentru demonstrarea vinovitiei persoanei, avind posibilitatea de a delega in conditiile previzute de project, efectuarea investigatiilor financiare paralele pentru acumularea probelor cu privire Ia bunurile infractionale (inclusiv cele ascunse peste hotare), indisponibilizarea lor in vederea asigurarii confiscarii lor concomitent cu examinarea de c&tre instanfa de judecata a dosarului in privinta infractorului inculpat. Proiectul legii este compatibil si este elaborat anume pentru punerea in aplicare a angajamentelor Republicii Moldova care deriva din tratatele internationale: © Conventia Nafiunilor Unite impotriva criminalitatii transnafionale organizate adopiate la New York la 15 noiembrie 2000; Convenfia Najiunilor Unite impotriva Corupfiei adoptati la New York la 31 octombrie 2003 (capitolul V); Convengia penal’ a Consiliului Europei privind coruptia; Decizia 2007/845/IAI a Consiliului UE din 6 decembrie 2007 privind cooperarea dintre oficiile de recuperare a creanjelor din statele membre in domeniul urmariri si identifictrii produselor provenite din sAvarsirea de infractiuni sau a altor bunuri avind legitura cu infractiunile; Directiva 2014/42/UE a Parlamentului European si Consiliului din 3 aprilie 2014 privind inghejarea si confiscarea instrumentelor si produselor infractiunilor sivirgite in Uniunea Europeand. . unerea in aplicare a legit na va determina cheliel bougetare suplimentare, deoarece ARBI va fi constituiti ca subdiviziune autonoma in cadrul CNA, fri a fi necesard alocarea de resurse umane sau bugetare suplimentare, urmind ca Agentia s& fie constituit® in limitele infrastructurii si resurselor umane existente in cadrul CNA. Trebuie sf accentuam ci, dimpotriva, crearea ARBI va contribui la sporirea veniturilor la buget prin asigurarea recuperarii valorii bunurilor infractionale. va fi necesara intreprinderea actiunilor aritate in art.18 al proiectului si anume: Guvernul, in termen de 6 luni din momentul intririi in vigoare a legi - va adopta: Regulamentul cu privire la evaluarca, administrarea si valorificarea bunurilot infractionale indisponibilizate si confiscate (art.12) si Regulamentul cu privire la finerea bazei de date pentru evidenfa bunurilor infractionale indisponibilizate si confiscate (art.13); - igi va aduce actele sale normative in conformitate cu prevederile legii. Colegiul CNA, in termen de 2 luni din momentul publicarii legii, va adopta regulamentul de desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de sef al ARBI. CNA, fn termen de o lund din momentul adoptirii regulamentului de desfigurare a concursului, va asigura organizarea concursului pentru selectarea candidatilor la functia de sef si adjuncgi ai ARBI si va prezenta Parlamentului propuneri suplimentare in vederea ajustirii cadrului legal care ii reglementeaz& activitatea. Sefull ARBI: ~ in termen de trei luni din momentul numirii in funcfie va adopta regulamentul intern de activitate si organigrama Agentiei, in baza schemei de incadrare a efectivului CNA; ~ in termen de trei luni va demara coordonarea cu celelalte organe de urmarire penal’ in vederea adoptirii regulamentului privind procedura de obfinere si prelucrare a informatiilor de c&tre organele de urmérire penal prin intermediul ofiferilor de legatura. ARBI, in termen de un an din momentul intrarii in vigoare a prevederilor prezentei legi, va demara procedura de elaborare si promovare a unui document de politici in domeniul recuperarii bunurilor infractionale. Deputati in Parlament A | crease” iesernccoveny ‘Secherere confeare henler Carns Temeactece peexipie Conger nea pi mote element le infin ‘Acovie 1 a $4 Stade crops ts enters! reapers setae {afore wou ofc de ecmpete acl 3.46 Dei cadre Conti 2006730041 1.41 Stubs uni poli de eeyperenieloe 3A Dei cde Cons 2006960041 Crete chimbull acide ine late pre interest relevant a niveal 3.48 Dei Conta 200794804 349 Dish 2010208 "Reza apr 3 3.4.1 Recomandares (3) Const de Mini al Conall ice : 3.42 Asin Comal 99977 12 Obici 3 3.43 Dei ~ cd Con 2001/5001 ismere 5 2144 Dei cad Conall 200057704 ieee 7 3.4. Dei —codu a Conn 2008212041 4 4 fag ster s Cunaperes neue atcha eave Goce 5 (Curie rive a espontiine peas, pec igonra rel buuror eae nee esha ‘ An Detigs ‘ips expient in execu créemailr de coafaae nooveneypenctotwe 6 (42 Presa pel epi 142.1 Dei ipl proved Cod pal al Republic Maldova 2 Matodslopa 7 Acres dept penal ting pain 2.1 Dome de piere ‘ Def capri de pede pelt 2a Chien demote der 5 ‘Sechree i coaficarnacnforaac agiaa Repubis Melons ‘Pha proce penal 2 Standard teal regions 2 43 Lt pial 14211 Dae operive Sev pxr reves Coe Spl anor (CMA) 452 Uris pest lvenignen —Prcuatrs General 1433 Orguete de eit peaal Cental Nena! Anionic 143.4 Unni peall—lspetoratal Genel de Poli (Miniserl ASeror nee) 21 Cee 4 de recoman sl Grout de Aine Ftc Temi 2 3.1.1 Reconandines2~ coopera iooroare live anal 8 3.12 Recorsndaes3~infcioe pla x baile B 3.13 Racomnde cence wig “ 3.14 Reson 29 ~ Unie de fr Finca (UP) 1s Oceana! 1.15 Resonande 30 respon soiled spel do ‘aque fa eee naive a Repos Mako investi 2. Ream 31 comple mca dpc ey deine Conta esant 2.1. Recon 37 sensi rcpt cence nen pe cud copr, nisin de fra Recomodes 38 esau cen site pices 8 Comper nea ir eet Sach 2. Remand 40~ae oe de coopers eran » ‘Sienna pete amr aceon 3.2.GrplEgnent x sa tcae 2 atte 3.23 Pipi pn sada de foo ore UE a 3.23 Orci prion pent active Usha de inorati 2 33 Convent Organi Nall Usie impo corapih » ‘mle peal deca 9 sacle 2 SeSeaeaeseeas ¢ RELERESERSERRE guee 2 orm cova mse AR Asi ui ick ‘ARO. Ofial de reaps eactelor ‘BERD Banca Esropent pons Reconsney Deere COCEC Cenex Contes Cinco sonic 9 Corp [ENA Cenc Nain! Asiconil Repub aldo (CNBSC Caan se anes p sai de condanaare C8 Cons Europe! ‘Convenes Viesa in 1988, Convecia Orin Nau Unite mova tai it de supe yaa pebatope CCooveindin 1990 Convenin Const Euopl piv spares, escape, sechesrcs ‘i conecare rdutlr infin De Deca cada FATE. Grup Acie Fascia Iter FRSB_Orpninereganlea ATF Intrplsas CRO Oring nero de oii Cini MOL, Lea Reputice Moov (ur: MONEYVAL Cone de exper pvind era maser de conser pli barf ‘aa erosions ‘OGA_Ofciu de gesoneastelar ‘ONL Organi Niji Unite PALRV ——Plnu de ain pid Hberalizrarepmull 6 ve SIS Sistem de nfrmai Schengen SIRENE Sol uplineste de nora la nr p err mona 'SPCSD Seca eves Combate Spl Bano FU da Repabin Modo) UE Uninet Buea UNCAC Convene Orsini Najnr Ue poi cori UNTOC —Couremia Oriatict Naar Unite Sapotiva criminal, tanmafonle 1 Ramana per ‘Acs apr fot elabor pe basa ore «miler ae nea Cink, Repl Molo, deus prada octet 2015 re 2016 Ue ri it ‘pot ft unis ati moldovee pen nora nlite xment ta Aecenbrie 2015.0 venune Gil apr» fst daca ox mile din Repbica Motiv present ncaa elidel valde 1.1 Coated ta vedere popes esonndioe pace ca prvi Ia means eee de cup + Scopes 3 vied manda intranae w erpene alae pcan Je seeped. ‘Semel o deca steal deeper ster a Rapa Malor, Inca «cdr lp de relemeene cto, preci tine eyoembe ‘rom inplencees proces de epee auctor ee “+ Sees S anos ore ice en ARO acd item de epee ‘evo a Rapin Molds, “+ Secuencia coc ric 1A Recind {aij ofa deepen aloe 1a colonia cu pennies Uni Bupa, Of de Recipe x Asvlr (ARO) ene wp expan tatu claves wei i eee ror proves dit {ncn aioe nr edd lege nace care ponte eve cbt we pet (de inghr secbexia conuae emi deo 0 adorns jr ompettl. hemth em orp de ifr oprve cre couples connect ace te ‘iy entrain gpl ey Repblin Moko ee meme «Uni Eampeae, aia sie uci AKO, ‘ncnfomias cn replant UE. ating ce repulanet ecaos able pox fk lin al mu deen ARO, tc at conser nck ee eed en {ate ior ARO a Rpoica Moko, avid tn vee dense i ck ‘qewes mal mor ARO ar pea wes ingot pe eet grrnle« steel de ‘opens activa a Reba Molen, ‘la nace ing cel de mai su, theo ment ex a pent 0 nlaege ‘ge mre dn Mado tacoma ce eve ol ext reenable atl de ‘xpd int. Astle sce ot stabi mal tl domed ciate wal ‘ARO pen ci cai a ive fon 1A Sabi nt poe de repre setae Up poli ner recep x acter epic Melo Cees, sie cfesuse de cine mune pir ntrete (Catal Naina Ander, Mite ‘ASoatoe hte, Pecrtes Ocul + Rep Mola, nse ep Fiscal 4 Sa apne po cola robles, confer vellor ‘israel d acl ut denarii Pie intent eleva ar psa pst pick de rcpenre «acta de ceca 8 calcae pe deplia lini i pace se ale sian de repens ater Rapala Malis, bien bictve cae le pei epics provost cx care se conf site preset. po in snr wk polit de empore etlr, ite inert vr ae compete corn al pony simile ae pein. Cees scbinbull activ e infemal aue ple nents revi bs ive tame en ‘reveniea combate cri mcs 0 sore poi «cna! de fei spon. Asecidie mohoveoet jin ma par i 0 atin practi In chin eines Acast her pote 6 ober Ie nivel opin, de empl, fe efile dace & combate » indo commie Qn geen ub repounblincs Minera ASseror Iie) cores iafacunilpeat ox spies tr (a gener sob ‘wsponatitiata Cel Nuon! Ancor) fn net eee neces et ase ot fuze informajle cabot inp wf, oad ia cose sees wat ce peole gf conficans profunlor eamemenelr infec. Cx war, fn cal In ce Infrae insert one lee tei meine aia eg pect verifies april acti Iafuciouale, yeoman ce fice bic anche ‘Monsees perl bul conc st ster de inp pd moment pose De semen, ape 2 no cota sau ten de fedbuck ae ile cr fa ‘cnt de informa ae Astras pia intemal boned al mode seb iafoeze cx prvi a mre in ul atelier Garin ft suisletoe, ac inti nope epee rl slut. Aces proce fiedack ve pert eifearssesnalar de eborrereghie «infomation Informer proue,cu seo de + inbusesena inhemalor pode, pou gi sonar yschinbsl efor ater. a cei um, storiata care «cbr nba web of ures x ites solicit ene car a fot eprint. Act fit ee eo import federal pens a rine eelabore seal procedure nee 9 esse vemall cae cre tee of vii, ‘Cuore natin «ea de vet face ‘a preset, tps capaci de investiga onc in alone de rib peal. A event evident aoe de pear ei cede ume perl concent aspen ‘wri penne, coded pun wage acter. Ci tant cod escent 0 ste cho sia, exe apc nite «leben rice saa einveigae ie ia ear, exit neon de nine «unl et! c f spcining i nena Sanit cada rpnlr de aplire «egidaRepblin Moora (Minister Afar s lavas 9 Cart Naja Anta) ce a 6 tna 9 sfaceacesiveigeior Souci op rate rol Ener pa a abl devin part a cae ‘amie penal ca pv Util gave, ents su flaca. Acts Gani ee abt roll icp a al de cana, a Ge eure i epi peel ce um el (Crit co prvi a exponen, pec gto eal Wtsor sechemte a pre, oli in Republica Moléov, cue eit un oni oar ‘ema ef pnereapoisbil pes ban ecard somal, gata erin de aga car coca ban, ae ing gee te a deport in a wn oa de conceded Color onus de cea, stele tf {peer pretense Fp rie bax Remar fp lu est un op repel de gatas bauer sche epics Molde Cae, send model cent, bat wt per ens pane ‘tw farage wr. Genre nr mao Se pms pir de ep, ‘ocala a email, Asef blo ib cops date se amet ‘le oar cei de gescoe abe, pea a pla ub ane jt, sa abt praise de «ativan bm sechesti, ple beurre ‘nt de pe. Mall ect dt, model acl ia coal cose Ge geicone ‘degrees bon, Ca eat, i nil hea enim pt Srnec cl mak ben per cli “Lipa exer exeruare orzo de coticare malo ps te Molin a we eit conic bua ete hota. Atl ell ail pet ‘confess raiee temrlor ma pe pepo tment mise meen pens 2 Mato ‘Asal conparv a cau deeper «sive da Rapin Meo coterie ‘rwanda nuratone yl mpene a opl ex ofan capaci cad jie de eplenentar fn reves picombates near concn mca Ma ma, x eis ‘extn infin ufc pe reapers ever (ARO) a Malden. ‘eras pie 4 lit meal deel joe: 1) Ue tua ort omni pe 1) Defies domeniaht cat de splice open gi national al “espe scvl? ap um et considera, i opal ects ctl cotta Reais Molson: Anal lego, eget, stg, hot jasecteg et. relevete pena proce eeperre aster da Reptica Molios, ©) Revinies cet de regents etal Repub Molva i enicaree neeir ces ipo In proce de cape aver Malm, 2) Coleen tara orale needa «doa mis a ell cchigate: 3), Rape lc cooie consul i enonodale cu rive a reg de ecwpern 8 eter in Republice Moldova ARO snl, Aces port a «fest pur sc ‘ivi cu plier erat (ape 4) Validea miss Inf cl cx sopl deo dicta conmatile gl comune por vale acid etqu aad pric. ape) mal ws ese la ecg elas seer de de evans le ‘eginul de reaper « lr da Rpuca Molde, ve prep in conte experi pencu rine I fie lou. Imreu ca cape @) va pe fa pec erogaiea overall de euperae a cele Meld). ape () wu examina pecs de recipere 2 clr, nti element at din ct de vader ere, de exp, I connate co practi sundcle expen Inomapinale, psa gi in puct de vedere prc va ain reine acsor pres, inti gle care font ta Republic Moldova, Seva iden, a spec Dau ‘i ec le sen de ocr cele, cv fea scr de Bk pecs ga (I) vu devote in condone opel de or (as model ent), ae 8 peri emigcar puna fre wi cele ane ale snl exe In Movs fa de soderdl prac uepene nee, pecan pti ci ea nunca em, Assit deer sta in nl tee ncn pew de ‘et caper cir. ‘Bape 2) ve comts ton ets de eer cena co pein a Replica ‘Molio nes revi vail poe ers gre piu peat xe recomend ete da cape (1) de mal et Ace! pas va coal ee encial # Imtoelgel,demee a perie iplcacs ter pater tee Gin fee ‘ecb reemelr de ipa i alti polti, inion suc ele Republi Mois. ‘Baga C) va cine cabaret per fly bo infomaior elcas nig ie 1a cal Ace fe de nnn et de cont end Raper Sal va ‘5 pus circ vel costa memandh,recanyaide sce in pa o 2.1 Domai pare ‘Analg evhare repimilde repens stor dis Repabiia Melia prea 9 ‘cusp de confor Gpete sna ky jut ev alin nil pen fre ‘opt repiutl deeper «acl Molde cv sop de «ine psi pera ai ea tbe i mit fil dea de rape «nvr ‘epi de epee actelar in Republi Moldova ee depen ne ia wd ‘al a ule de reemetar proce de reaper + alr ie pute peep un poe umm et ae eid CAR: 2009 pagina 20): 1) Fam de peeve ecole infra pete cae eli eid orm ine! deiner « iowipl gt detemink mvc. Deck exit ‘ecotcntce infra opie awn ect ire pempane, ieh ‘ree tabled pe. 2) Fan eaves ane clad pedal iaaeui nut eain yi enicl fna epee lave gmt php dove epi rope car acpi _me omen deste de nvestip onal mute poco foaled exept uae cer d cise uit rei pao ini eeu ln comarie Bs ostore ae neg aves Gala pet 3 bie ‘nul inepuiee tecre, Aces ft prep Nnanente veri alr lafsr pl tacfomae rin robe adie, Rem ace! echt pote 8, ‘la emer dar 0 min tgoa = de tampa secheste - pena gr a ‘dim oni de concur pi ina ede 3) Fan de tage sees, bc hate nie de le are pas ume rena etc, eu sopel de se igus of odie i Insrumeele ‘ncn an i, ace po reins pel fw de ear 1) Paz de tone x tive, cad stele cara ft ee ut perso ‘copa de a plate valores lr peur «wi cel mai ban pa otf Te ‘inp in erenmae 5) ra joi, ce evil nepal ett conta a ait ee sbi deci pind coaacae. (© aza de ec tn caepropicen ee deft cnt trad re sae ‘conform ca ge, find nara de relia pliaie ita de pare ‘tate eae conspunatir, pram wt 0 compensate pecs ve lem pv cu wv proce cu cel eonfacat, Prin rman copa ea ena defo gle rece nave in Repl Moldova fot seer de wares igi de ata compel» cael jure ‘genes cae peri prove de reaper a acer. Ca jude de elena 1 fx tir compart cu sundae eunpene 9 tematoe, precun eu ee mal bane acl conus In ale Judi sila. Te pl fee nea ok se revel lt intel instr ce forueae ein de cere ace ia Reba Medora cles copiile dipole nace xtra, ‘Pin evi cadu lel de eplemete, pecan evalure apc Sone 2 ‘on post denifearn meno pti cae pot eae on ol redefine ‘fii pmenle «proce egal de cope «actvear a Replica Malo ‘Acting pte: ‘+ hase sseice (efi define ale fie posal» rpm, ag ‘acct de corondt Gin ctrl arco lips protec de coma St 122 Colectes9 tizdtlr to scope price tele rcopere sel a fot apes unl proces ap pict de canapaer, co ete Ce alt. + Conogtere sic cine deta de terpenes acl” ta scan ‘rosea, 9 avile infepenale exe pane in dete tonal (le sectdae, sce Vor abet far eats pec. couture pope 0 ath wind de na tate pote cr put fren a oneal Repl Melia 1. Colour dr opera: Ace Our temae ete spn pera crt caps, copclr 9 ode href model de rece 2 acter din Repslca Mold. Ace domes enti if de wemincy, spool pests evalu, ag cz, + ite aoe de clear + fafa opie in Repblcn Maida capac sxtar de, clan ery, pss interim ae eet insite sine svel mason, tanec ee xl, 2 Shem de jie pl: Aces tha tematic lace execs dein saps remeron pml jude cio de reper acter it Republics Molina. Asses se vasa, fo pci pe ances fect, sees, ‘eiomres, nfo, epurires gf desaaa fib s producer 9) lnumentar ‘nc aie epi deeper cee in Republi Mado, 221 ovat umes pal vente "21 Uimlces peal cae epidemic ett de olace« prbela ite ‘eaoritil eoptiarlepsde capecisea seston de a copa lene secon ale acid aso deo aig wie pel # afdeare ‘cea respec deneatle seer le depuror fade ale oot ‘run cores ui poe cab Act ean utd oem 0 ‘rales emir peal i ended ence naire cusp de “ype produce runes neil. 212 laent facie, cr cupid clement we sche fan meee ‘ravage enticars umes prunes inc ‘recum atensf ceaes penlv rptlr da uri peal ene ‘hjet confers scart rodindar proven fermenter inc ‘ing ci, aad a coir ici pauni nivetiai 3. Coopeeaitafonai. Aces fat toate 16 8 coment sleet it ‘seen pen asgu coopers itera cope i ein Cn pecal sina Jari resect eile elves comune) pears dana pb roid de confess aru nacnd. 4. Secteur i gesiones aor chee Act ttc caine doen de De cou cee o legit dict cx wie peal infil fms ‘opera ga wfelordelvesigu anerowe. Acca ve va concen pe praca veer care sf coodct pea sb sche »stelo, eee sl, pec ecesimen dei acivlar secs gsooe pe lt pucusal pees peal cae ace conta buuror, a ope ps vali. ‘5 ConSste,rpaiee dng alt az. Asst emai v coer pe ori de anfsoue eit de isn jue (eeepc el rae ‘rv sechesene 9 gueonurea burr ecesea), todo el adi co ih tine (ck et ca, gfe leptrd cu tenuate compere Ieteraiealt) peu epriesatilr Deck ete cz, va han cone v2 lal malin etal Sal cielo coal epi, 3 Sande terol roe ‘Bel ve cat teal yea aati cece pv proce deeper & ‘stv. Ae pot ie, ae ale, Grp de Acie Pian teal (ATH Gp Egat Orpaiai Nano Une (NU) tate de rtp eco, 4 ren le Unit Eaopene (UE), Preamtn sejine umbels evident ‘panei tuto repeal le mal rlevaneapleable cots procenll eupere scter. 1. Cale 0 decom Grp de Aine Puc neal Ceol de Atos Faint oteionalt (PATE et wn en ntenpreraenal aon pallcrrepoumble per abies sandr rome Pein pe fective 4 ler lp do reglamentus cprinl,pae aapes, preven cooiue spl bn. FATE eae orismal cre sige sander peo combs spl baer, ce foment en peu spent coon! per ‘dor, guar neg nije anise anlar, FATE a pb 0 de ono de cba «pi a 190, pd scan at vie 208 ‘PaO ince ocmand spec de rene cma nan alr de ream. (Cen mal ce reve a emandiioe FATE © wrt fe fs 7012, aga cance stalin plea a stor comand esi! scm FAT nlne 36 ste meme 18 membe eoca. Acoi mel cia ‘at ergnimele FATF ral (RSD), cae iad Cont de exper psa eae ‘aisle de combate + spl tor gl 2 Sumit corms QMONEYVAL). -MONEYVAL «foil a seem 1997 deere Coat de Mil Cait "Euope pet een exe de asoevase evalu repel mire de comb spilt avg in aie ems le Coa Europcar mat mane le "ATP Seopat MONEYVAL. ee dea sgua cl le mere dpn ime eet peau eau spe tar 9 aopea ters espe sandal vrai ‘evan nacr se. taps, PATE ev sunt de opizil intron cu sat cher, Ace ina, dite internal gna, empl pot sable ursr pes at doe inti rcpt de ape bal, de ome, cin eri, tail rar sine legate e corp a opal pest apart de race, cr © ‘tene spl rp menjonat mal ma, evied aves avn er eine Repuca Molde. 5.41 Racomindarea 2 ~ ooperen corona i nel Reconundres 2 FATE sli lor Ma vgn plc marl combate pic ‘wnlor (CSB) pe ta siaor Henin. Acca anid a ricurlor tele se ‘eexanitl mod rept, lad denmoat @ sorte sa mecca cre ete repent ‘Pena de pli Rasomecaa FATE 2 solic In conti loro un npr Iecasinaeefient caro perm capper corona ae iter e de plc, UR, de split de mapeveghee 9 ae nn compete meponle pe vena cbt ples ban, prea. ‘Accu recone webu inp fel co ogi lt means ale ea teh A fl vite cx fein a cope late etre compe, pecan ‘hiiatr a coordonea esta ari cht 2006, papal V6 V2) 5.1.2 Reconandaes3— inne de pie bar scocandares 3 FATE wl mudora increas splines bar pe bem Convo ‘Nafnlor Unie tmoriva einai mnajionleargeninte (UNTOO) gi & Convert jr Unite impo tea ic de supe fsb palaoop (Cosvn ea Viena 1988) FATE 2012, pope 12 934). Cena arg gu enfant oni pera Intense sll «boo - ace lara pu fice cu wef a otal, frag leg Be deo eegre de lac ge de pode cu fcr apie inguin predate natin prety, sa 0 combina a acsar nba FATF 201 pain 30). {ca in cae le mpi 0 sordae baat pe rag inns predicate cl pi St capindt tou infuse ce at tn euegoi incur vet cof cb Tega lor saa, san a cba incl nia! cares pdepnc ou 0 peed maxim ecions ma mare de ut 26 su, pene ace cae aw pg minim pen nfl bem jr, lnfaeunte rat eb cpt cae spe cu pede mini de mal mult de ue hie chicare (FATE 202, pg », nde de bode adopt See uw weba cel pu, nto ai de ei ‘aca eciei ianecapie desea de iin Infacnen de plex bar at a ‘wha a end ic tp de prprit, inifoat e valu cr pein Ia mot ‘det om inet, venue prove dia inci de ole» bn. th proce ‘enema gi ok vente povin dn infin de plea bear ow to Be secemcno proud Se conlannall peat olan rfl FATE 20124, pains 30, “Tee wt sigue (iti coop meee pena dove ince de ‘pla tal pon deel da cts dea cbietie:() ncinipnle ie, oporjonl cu cect de decane seul ss pice erouclar fice cand ct ni espa a aia: ipodee penal sot, rec gh dic sat ner an epi (in cm pip famzal ale eae iat) panies el a dinate ean a tebe pice penal jc. Az eat ‘eh tape posture pl, ve ennai pele cu pil peru {iriice nie cre mnt pene ma me fred ep, Arse sro rie of edet aogee oper pele » penouclor tie, Toute sacle webu oh fe tious, operon ca cet de dear; (i) Tule ot Be laacial cnet crepenoe inci de apie bar, inv parcpare i wociea os ‘mpeg de coma, care, complies ini, eda, x onli comite, recep cal acm emis eprint le ep item (FATE 201d, page 3439, 2113 Reconnection ym miger ‘econaadare 4 FATE lac fick Wie w tel ote ew sm ot UNTOC, ‘rate all pm yrs eucle ar compete ok chen tn sheen ob ‘oafuctea umounle pods, lx ace winger depts tor de nk ced) ‘ume sai, @) venue obiaue sa iarunence fled en dette covitert inaction de spre de bani einer pres, (cme ce mpi eit ite a gt ut lines dete ie a Baas ted, tlre ‘rim sue orp li, (are evalu opine. ‘Ascnenee srr wu inca conpete (0) ifn a umd ean ble ee nat sp conte; () «ha ut aut, cam rant ewe gi sechestarca ese peevene onsen, rer nine uot sete ba) co eu preven sales aia ae a peu capaci sua dea ewer, Saul ae ne pur cor) «no maw aves “Tipo ve a veda es cae pri cote erat de ast anemone Slee ser, el acti cnduare peal coer a ‘et pe cond) sn ea want emcees gins ele poet rae «6 pub cafe fa as cate owl eer ese i ont ca ‘pide eon fa scent em bi shore ea ues a et Rpubcn ‘Moldon am dione de confines fc «tah po © eondunmare fa pi, ta Aap ce ‘Recomandaea 4 FATE a se rfc spit te inverare sai pobl Stepreua ‘Recon en pce rd 46 aca @) da Coa Rep Moora ‘Tile bei st silk mecnime ete pel esol for competes st etnes a md filet nl lad oe nce, pan de bute ae tate ‘tu sete eo confine. Aste cine a te oe pie cad ‘wel posed re, Se conform cu stl fla seine (AT 2012, page 36) In sxt ns, Repbia Moldovanu In vgn In peta stem de exon ‘etvloe. Dispue de mecniame de epee «sel, do eich oe reas ‘oar init, Us clement do al Recount 4 ee ha eal oxen vga pet 8 ‘Menus ui pean cee fn cil cnt (PATE 2012, regi 1) Stale tbs spo sat igure postu crspuaior ude jridice pen & Permte rales shisha niemale de informa cya de ates jit respect (AIR), douse acest practic planta nostra frag reueoe lakine ca crec jungle formal (PAT 2012, pga 2), Aci compete se tab de seams cope cu onclog stil dake penpecivt biel ext repo gi luis organ inerjicalecorepuston, cum wf Gap Egmont, INTERPOL, Buoplo Burst (FATE 2012, pug). {apla, e teble a gire kool son poten pr pant de cont corepuatour (FATE 20128, gin 2) Ma ald, ive naa weal se a ‘usr tare peri erie corona lei xp pte ative ‘esi rponmtl pest vetinh anie cu opal de win ch afl de elt at Implee de seme regioalizte am gress, ae de praitle coos lole (GATE 2012 pagin 2), Meccan trie ie imple nam mod care pei seceul pd i afr deal ete cu eve la props onl artr bat (Ge excl, tre, eile, prone ji) a od ide, snes nr a oebuis e ‘onl ik Soc ocr ofall FATF 2012, pane 2). 5.14 Recomanduea 29 —Usiie de fora Fal (UF) ecoqunirc 29 FATF blo l UF ar eb st ene con jin! de mie snaiat a mpouelr vad tactile suspect (RTS) le informa release pa ‘oles tar incase predeatcooee. UF wut de eesenee response pears venir reer ate sna. Canora Recmandl 29 FATE UF obi abt rosin de «obi iz foarte eprint cpa fet elit (FATE 20125, pain 95), precum al abaccs I noma elevate Sani, adie We pica el: Asso a thu a ud kai in ae s cies pb, proce 4 foal relevant clata san meni de cae sa ‘mal rst, kee am dled conte FATE 2012, pia 9). Informal prime, plc, deine su fate de eve IF uel le page 9 salen scinbal einai condi de ere wits sma i efor ok roca coven police leper a vig Pin wre o UI le 1 apt de rp a vigor care repemenoel seinen 9 confenlica scr {arma netyprocetre de oper, epi, emi prt, prom ace 1a tle farmaiUP ares algo exe wt acces ta sre ‘afore alloc ere de cls formal (FATE 20128, pagan 95) ‘UP eat depen eandann pou nee la Grapl Egat (PATE 2012, poi 96- (Coles Resanedi 79 FATE, UI to a de senso Yoder Dear de 0 ‘upton Price le puts cinta efi fe led norma ‘ounce pa cate espe bn Garues trove UF i Moldove ete Savi Prevent! Coabates Spl Ballo (SPCSB), ning al 202 mento Gr gon i a 2008, 211.5 Resmi 30 repatbile eric deme epi dee Stl tabi aie cl redeem pia epi ou eaponelii nce ce iene veal pv exzuie despa + ban w aes teu, i ‘otal poliloe sate de CSEICFT. Oly, tn tte cane pein ne focrinare de vent porn, ate aa eset deep «ei ar tebe oh ovale 0 invesigni fins pall, proactive, clad inverter spares bar, ‘nace pra coene eases de wevom. Acute car ‘a ae incendie ve vine a fia jr. The tbo se wag autre competes a repost pea ieaowes romp mks ise ‘jer dong echnical ot deve bet alc ‘unt msec cep vet jit Inu inna. Tletebul, aserane, eu ancl clad ote cal, lv gurl enli-delnre pemaneve ss tenors, ‘esata ioveigile aca on pnd nee Tie tbe 6 aig, snc ld earl ha neti oop ex avril compen nae ‘Auocede plowed, care au respons de sia ‘lpn bao ofan eat fens tcc ue ove fa a ‘corpus, pl despre unl ance Gasca. Tire at tebe al deme, de ‘tres sume i competent pc fc ua, sages ‘ocr schrrres tun, cr uta pt 5 sess confit (PATE 2012, pagan 96) la ace seas, Cel Natl Aaeorape (CNA) da Republic Moldova ee atin respon ik de preter formant Gana eure cbt Fare 6 ‘ose ba, Fe excep, nile rae de ude peal di pt pot fot, de scmenea, ache Sencar, cz I ee ifacncs redet de llesbdor mae {nc Gone inte compete lor event. ‘TW uel tain onside area dems, nha egal man pre perme iter compat de avegne a spl Danio car de San + ‘eral a amfoe sav sh rem a arses pesounlr supe su confarct ter, i scope iene poselr imp tn tel dest se pnt colecce wobee. Fetal de mdr, ls pectin, can ar Hee spree 4 ‘pe sb scope sunt excl FATE 2125; pag 90. ‘Recomandae 3 pli ilo compte, cr mu mt ar de pou el, rca au ropusaltn pen eaniare estar fame incor ec a mls fa cae sen ui competes ec fal acute ou Records 30 ATE 2012, pagina 90. ‘Aontipl compete de aplewe sein dome etcorapi cu eompetné de paerfa eae pot § desemnate pes a inven ples tar fiat de Goa 2 eos care dee on ss In et inne de ont confine ct Recordar 2, aren ia belo, de tee, compe me eo a Meas, we ine Ighepen ns bloc seks ecteoe (FATE 20128 pica 9). (Gana epic de pire ep ae aor competent meson ml abi fe ‘unt sensi tani lad fur de pap lipemia (ATE 20124 pugs 90 3.1.46 Recomandara 31 compete tailor de pica el dare 1a louaren ivesinior de spl «banlr 9 ici predict aoa, tale compete bul lab polis dea cine ace Ia tote docu i infrmfile secs peu ire ls ete vet pecom io ume pea acne conse ‘Accics f ebul h acalh eampeteo de 4 liza droit pen bfieres Tweysrsler defaute de insile Maacie 9 aficerie si pfmiunle sovfamcae event persue fies it, en chorea pounce, peta ‘wae ela et mario ip concreayobiee robe. Stile etl a eg of aor compet care den ives a polis nian 0 gunk Ing de ei de inven deceptive spel beer, Inecjunor peat oct lad oral Asse thi! de vena el persian ob coer, trceplra comune, sconl items dear rea ola In pla ear te man oie In prc penta ‘inp ulgeotnde fice at jude care de a contol cote, Ar tba ab, de ” ssonest, scone ciate penta 2 agua ot sae compete dpa © ‘poced e tiene «stor Bc ndcner pels propcarah La eames ‘nweigaior do ple by, lnc peda cite fe fla wena, trie coopera teu pat sit ae afomail ease dit de cae UI I acs Regula Moo adept ea cae peri, unite oni oper sale depart fects ci pei de aati (Loge 39 in 29 are 2012 vind aia pci eaves 1.7 Recut 3 ena jai ripe ‘Tide weal of ia pl comsenct fina mal erp pa esi uci cpt (AR) coe priv mls bs, inl pred ates vad acu wrama, umile pee procter. Tae tata lank dew tae ui adecrt pn cone sz dk ee cam bul ‘punk de tte svg scr! wn ae meine px 2 pel topes, ‘oes earth + mite a a banc coil eueomable arate fe med aaa ‘vid frase ji reigns, 1 semi sate proses clarifier pire exacuren eer emt darren tip laa nl a liz mine cena, ‘saat mca filmit, peur tenures urs efi # oe. Pears monica popes eile prvod cel, a webu te meat si de oar # oer ‘+ mre eee ue ere dean uct coe pc saga mot lafccnes ene consent avin let ie oben fale. “+ tu ee excrement jie recipe, pe wot ein evden sect scabies de lena Race. + en onideitne eer de eg jack rcp pe cae be ae lnfrile couins tn el ab era piper fname ae pe een fn scope rou epi ance loved In calf ce liad pum ope ceil de coxtenali, acacia rebuff soln ‘We ar webu a ack erie jr respon pda pel Gb iin, dak seinen ingle cul ocelot coser adopts or el de ‘mds cae a pte neces pest ae pie fe o gd de sent sg ibe eins pn ea a aca nc cable soi nite jin respec ie rb ok ie cose» sine indie deck ambele ft peed Intacnes te sco ‘ear inact on denamene nine lawn ermine, ni ele oul ei incrininee comport cae aa iat, Tile bua sve wipe oh, de compete 9 tile de ivesive previo In Recnmanfae 31, prcun 9 orice ae auf gl tenel de venigne de care dan sure compete: + tone le efetor la abr, clara confscaesxomair, dosent nt lovee Goes Ines nna) ela ns uae sa ae pecan, ecm lowe de dela ale mein ‘+ epamllag e ale compset iti de imei: ‘nt de soenenn dspanile pet wie co saps o cere do ase judiat ‘expo cea cae sat a confrmiat ccd or inter, ep a alice Src ae mca ie utc epee it sil iene. ene sv cafe compatn own rei aul scr eb fp recessnlr de dermiae «cle mabe local peasy umaeea pul lpr ‘sere stil a ens care focal ure pala al ma Aan ind weap cre de aise juicar recpoc, ae webu ot ep tue ‘frie eu fie infomai complete cocere fi Junce, are va permite erases ‘inp ficient ee, ine vice weal de eng weal wn cree ee -mfnce rapide. lnine de wit cere, sale tle ot ep Soe fre a ‘eine ere el frm en bine sien. ‘Autre espoubie pen asst adit rcp (8 exemple, swine cena) tie st dipet de reuse Suet, umane qf lnice ade. Te bul ob Pocedu pen a ot mga ch personal ce striped anda profeonle ‘ua nuvi conden wu i nega deli a Se det ies Recomandara 31st rcpot: swe confoea ‘Tite webu gu cl ei compete de hn mit ride ca dapat sire ‘lor sin ea enc, oe, sees confiacs burl pie; vente proven de ‘pane ter, Infact prodct aap trim iments flo a lent wine fy cones scar infu; an burl de wale crepe. ‘ceuth staine tte incl ponbilten de + pune cere frie in ta roc de onic care ue poe decd 9 mia rv ‘rents cepa carb acre sean een cote c proce fanumenne le dope lle oe ah, memes, mca et de pone nor ‘ath e fe ernest de ale cmepencinry, 9 enone ps (nde procedure sche 9 confer ca a eal ol pete ‘emr afte. ‘Un item solid emt prove le cone onto parte por wo ten vet & combate «spl ban. Reooandae 38 sol defer compete ea ‘mia pec pnt soles i peu x dentin bane care pt 8 eye coats (FAT 2012, pga). Recomandara 38 soi loro sp compete de 2 a als apie ca pense solide ator fg modlile de corona « proce de sian, sche 4 cenfcan, cr tu a lca panioaes burro conf, In spel eme ad ences ee ut ea et cla nolo de pear leg FATE 2012, pain Recomm 38 soli ior ot gu de compete een mer rapide a gb cae fe pe + etic, sta conf boule spas, veil proven di ‘ple de niu nacre, trae ite deze ike in oer ‘cor inti ex bale e valor corepurar (FATE 2012, pin 3) 2118 Recomm Oe ede cooper nes ‘Recntive 40 FATF sl tela ow age of sare lar competent pot of mpi, conse i efit con mal lh gunk de cooper nerminal nich ‘Blea tne laws le prea In wet wns, ile tl fe atl de ‘opr od pnt Se acer A wba eit ot el eat fais ‘rope. Mai mu, ail compete tebe a lion cae sax pecs ce ‘roe taunts eect ficient «sol enor oe pr de tier Aric cette tees dpa de procs cleo fine pcr pram 4 cura ting errr, pec pent pre infil pie. UF webu ek shin de infra tee, det de sul ar pect I ct oop, UI ei ot spank en ej eva pf coop pind ‘pac baloney (ATF 201, pegs 18). UF a wba tab ‘campeta e fheshin de ot informaile aoe pet faces sa cae pot 6 let dec su inet, de ire UF tn enc Hecomndilor FAT, sacl nee Recent 29; ace ae oni pnt ca a compet ee ino oe, ect su nies, vel inal eb reer cpl epost (PATE 201s, in 105) Cre de cooper ince fl arte st conte dla fia inealr comple ror i de dept FATE 2012s, pagina 105 lafrmsile pie te sepa coop (ntesonale teu te witzate mama a pl pen care fo slates fare ‘afr, carl intreaioe onan (PATE 2024, yg 10). Oe tment ‘alae inaatilr fiat srl ect ple, ou ns de ei 4s apc apo fnjl rebuieo Gek bictl woe eid pre de cee UF ‘otal (ATE 2023, pga 109, ‘Tile wcale of mei 0 conden sec pen aoe sire de ope send de noma, ena gmt ngsacn sche! at avenge (FATE 20124 ‘aio 108). Aue canpateseweble st protjes ime pine sca mod ‘apo irs pins interme (ATE 2024, papa 108 112 Gopal Bgnont ‘rap gmt sabes standerdle par itecomni ne UI. Tn cot de wot ‘tw oust bun ie joel et, ete mca site de igi re UI cede pero, de ape & eg mace de ude penal, pom wine UP. ‘Aces sind de itm eoble a eft mpd le igo ake UF ini. Ace ‘ei de footie a, secon, ep es ap el pte & ‘el nein in inp tape cere frail pine vind peau ce pride neviowatetebue peasant se pro. ‘apt gont a out document crest bigs ebul e epcat eet of ‘membi , Acaen sant Cara Grell goat lUniilr defor Fnac, rca i Pini pve sctimbal de ffoafl ie Unite de Irma Face. hil ‘personal por sve UI x acinb einai pe es pare, at ips a UIP meme Egront ent nonstop tn pie sus erin f ama mae ni posi (rape Epmon alg, de eemene, se web curt al Grp Eger (SW), a ea sop ete de: 6) frnizn um asl sigur de fcedee de comics peurs mew ‘Grp Ent i uci actors mal gr de UF (oe snared sci, bin, ein cfc revi ce ye de UP. ‘esi » deve membnsal rapt Egmont (Grp Egon, 203, passa 9, cade ‘lg ei (enepuedt tine! we UF; alba opened: ‘tb dora apc ri de esi de informa cu toe UT mse conto, Cars Pipir.Top meme Grout Egnont webu ol at shi de fore alco sult eaatirnitne cu Car gf Pape Bele af abe, de memes, Gil ‘Opera pe scviile UF oi scinbal de noma, oa esa Spin i pares ‘Popul Epon post! ecto (epi ror mente. mermoeccovnk ons, 221m (Coa roll Egmont ste wn document chgacea peu tof meni Grp Bgmoat (Graal Egon, 2013, pgin 5). Nou ~ ment Opal Epmont ere dase af dei reel tele at pect pape cone Ue ace Cate een decumet ‘ncaa owe cone obs inks aeatee Grpahi Een a prt ear are dota cole elon eta opel poi de eae peat Carte (ioe Unie de loa Face (UIP), can oft mena Raconandares {9 FAT oo itepcta (Gopl Egon, 205 pagion 5. acon e prt compen, Catal kof ment be promovee ct ag ‘pb opens shina infirm ne eb de recipe a conan Sard, ‘peta wedded bask (Gul Egos, 2035, pin 8: sci Wher de ‘afc a seaplane nivel UF (Heifer lee scope Sek comin pra al UI exe 2 Sonia! fora i i) progr ode informa. 2122 Ppl pet shina de arma ae UF 1a casio ca ripe Grupa Egmat pe shinbul de fons, Grupa Egmont Ince of ude sone side lfrmai depen etl cle ‘cbinbubi einai tastes (Cru! Epuot, 201, pail 2. Pa wae, Gp gmat teach sere de shia de ifomai cae a ted sh viet rome unl cooper ct mn lg pone dare UI (Gp! Egmont, 2013, pela 3 ‘Grp goon nde gale cope ntraimal ane UF tiie a se bzee pe ‘uname de cee recipe (Grape pment 2034, pri pn perme i fe cana ca, poles sei (Grpa oat, 2013, rcp) a pla chin ‘nko ce UIF de pe bore tre ve fc, fret de sas lr (Gp goat, 201, pip 9). UF a tbat cle if mioace peat cope = ck feat ace crs eg biterde a ular, cum ww emer {nee (OU) sere a eb ae neg soon ing lc ce a hk (4: UF in etn cox copetl interne pn acme renee ‘niin pein cone (Grp Egon, 2013, pip 1). ‘Schinbul de infra webiste fet tn mod Hr, pont face, pe Beck ‘cpio tare UI inp, UF tebe se geo ces pot pd const ‘ind efit Ranier cea mal gt pan compere ners pen oes ‘lac er incl le rnp reba a exo bad eel pen fre ‘ope (Grp gant, 20134, pipe 101). UI rebut ok pnd competes (eu dati tenia a mune UI dia iki, pom bf shina ‘sonic soe UI i eins, ete formal eae ea ue ie ata de a ‘eet fo fect ean inte (Crp Egos, 2013, pric 16) La ve el UIP ‘eal ab competent «ia, ed pot i cee, nfs late ‘al arch arte compete (Crp gman 203, pep 10 Indrmaie pit, pl, df meme de UF be pte a fk teh gia fe vinie tn condi design moat conforma cu prcedle eaves, police epdaiin vigrelmpenende Geapul Egmon, 2013, psc 2), UIP wei, pi var, ot abt rel fo vigae cae of relies wi eaten actor inform, inlay rceturle de oper, dapocias, ifaae i ote recom aces fn sl fora (Grp Egmont, 2034, ppl 9). Laue ‘Sel mini, lfoosile ofa in ur scinbah be af So ede ote de sec spc de coeds cares mpi free sie de esse inte hat in UF care au pcre (Grip Epon, 201s, iil 3) Pracpie guna ale astute de foie UIP rele wh ae ar ed sig, pin case su mecanise sre (Grol Epon, 2013, palpi 3). Una! dave ‘sel de cale ee atl oud secuat a Grp Egnont (iat pens men ‘Grips Egon) sas abe rele emote care ast vl de vec, fail fice cel pt chives cle ae stl we ect al Gp Rgnet (eee JRUNEY) (Gopal Epos, 20134 pris 3). 1:28 Ora persone pen sti UI shin infrma Spe deni de Cu Pricpite pn seine infra lee UI, Chil Opera 1G Epon cue un document uence cbliaern(Grapl Egos, 013, a. 5, tate cd men Grape Egmoot sant aja le punt aplcar con mal mare ‘mt pst (Crop Egon, 2013, pug. $ 9) (hil Opens informant ck UI ibe depen ote fae peur sib Uber de ‘afuma hve UI, ndereat de dtl defen pein (Grp Epc, 20136, ere 6) dec et psi, shmbure einai woe ek | fl aevoi de un memorandum de teepre (MOU) (Grp Egmont, 2013, ori 10) ‘Asolo cone abate cooper, UF ube ein mace ateave compere reco (Grp Epson, 20138, oreo) (Cu ote ace nul aca UIF sun bite de glia aol semeze MOU te seopal ect enue noo, UF ate kf oie: () punk Inpedimese atone su ric prvi ahimbl de informa, wl (i) a fick tate fora era veaa MOU nae ck coopre Se slit de UF omcong extent (evga pent, 213, eet 11, {scle in wm hil Operas pets UIP ne itl UF baa poben (4 fet infomai fancier jd pcre a oe decompile a Alpe peo ain era sop tie fem cine, UIP ili ‘chi et nae AB acs ly cpus de foe sin de eee! afr (Gopal gut, 2013, ete 31. 3.3 Canveapia Orga! Naor Ue pte copie Use peal aca piscine ‘Corea Orage Nsjindor Unk tnpaiva con UNCAC) mu reich le pe cares plo tbl oe pera a Kp nnaldpen x peep ne lege corp. rn dope, oft ctv rt nal 30 din UNCAC pervade se pw a ib saci car sea operon cu guint lei, ok een tebe le maficet peu afin cau rd eer ‘Arico 31) din UNCAC sl sn efi 5 dinate In tip ce aizkl 30 ‘nal (1) prove nvetien de 4 Int i considers gavin nde, atoll 30 ‘inet (6) de UNCAC pene proce spinetare fo vad pre ene ‘aioe de Snot ple cop. fn aa acs, ae a bal hn sion sb tor paced in ea fncon publ pt, ad etc a cei, mopentnrepain i fini sn pt 6 ape pets operon do inp dick va 6 emmdamnet pect carpe Aces set dame nd obit ci ‘woastae.Teble exe ot cla i vome refi clinic, sapentaret ‘au reperinue ia uni annarr pb np ce fet un sence wl peau even meee ucin pubic n fn defile cen, de seems, pst deen ‘Ss iomranet de nip «ster, in caren fnew pc cae me conformer x pce coal um cnr pble evel a pout aca sa seul, find considerate amine (UNODC 2009), Secbnrara pcotcaeteeror ‘lec ce pds intact de coi snp eo part, de anos ‘hour ele eas yl peo care cot fos solicit oso inal bic cutee de ee mee pe al pte, ea pl inci deli gle aces pot fd tt monet sale roi tam a cae, vie pat) care rei la cone. AL avatgaie ume pele ne ete af wre ‘acl epics intact, ede amon Humvee see baie cae at ‘softs ict de courveia ato 31 ie UNCAC) peu sia ch ‘mr vor meta bene de acne cons, nly ph expen wl em oe de te. ‘Anil, wcheorr confers st ol proven peur «depute nin de bone ‘ite. Cotte cso comer ctr pee ape aml rock: | inte Inge de comp, stele cae fa ciel ache contac ‘ava se siento sng Jui. Mal pb infacorl pall vei gh ‘allude pein pine bane, openers sce su burr al me jet ‘et pow wind orgie, stra propo lr ert, Lvetaes ‘umie pel epad ie mare mu de feral de compere ineraicl pen confers ate, pac de roe da cdr pocenl recaperar 8 eter peu confeues gf retrures ape. Mal malt Gc wt, completa rover perle tes ae important apne. And In vee ct schesie f ‘nace nt ape proce peal, eempl, pent neces penal esta ‘ebule a 6 conumoat aul infact fn mod lea mon pst tebe st tales pag! penal (sinclo be aie nll reonabl pervect bare, ‘uot lepine; cot scone, Menten arpa et xen de compl imobile. Apa Invebl, cama , de exeupla coe va pl impel pe prepress ‘ee va meoe popes) Ia ca a exe popes sechrralt cutie ban ‘mile (le expla, un vei, animale), mend fo depocare sar pn nan inn tansscuanama intel Aa 2 ‘prot ims in isin, eo conponei ipo dept peal modem tage epee pel set ent psr elle cami de pe ermal {clint de sn up inl a ome ape pelecorponive, Recomandars 1 (0) 18a sabi o we de inci pect w ghia stele meme. Secunia aan ‘cia pevode ol pense jude (neafonte tex Recon x “Compu 2 ‘webu a fe pail pet infin fn eel acta chiar tc ‘inact sunt sine epee Seren 2 de seam, nme c posna cicero pera ek ae xen we at ‘nisnile cae contin inca pote fidence. ta ph, wcjinen 5 din anna ecomanai voc nner pune penal « rsuelr Ser imple ince, Inspec peter ca nde fnci de cone iso cupin a Col pel Rp Moto se pis i perce fe cp {ide (rico 2 ler) () Col penal Repub Moa) a cs sm in Coda peal stiles cgrile de peep mpaile ponder Jue. Mal mal opie pel a persneor jie in Repbin Moora mx ponders pnt ‘protic conta a cones inci (atonal 2 (5) Cal pla epeliclt Moldon}. Aca dace ome tn confomione Reseda R (2) 18 4 Const de Mics meno amen. 3.42 Actinea Count 928A ‘Actes Comunh SRVBSIAI din 3 Genie 1996 pevnd spas bane, Messicaa, wm gre, scbere yf nfs iranian profieae din vriee Inacio» art sop de iu evaperes late we embr le UE Ts pa npoiva crime plz Areal 1@) ds Actes comand SHESTAL lc fp ot fice sat membea tbe se sigue ot lpi gl poceunou peel confiscee roduc naj para, e amen, yeaa Saar «ca alae corre sso prods, at cade procter pr inte ct cada procedure a ‘cree tna at mena ‘Atones Comal cera st popic ght wyor de cont priv ieee, ‘uli, ingheea a techeae conf nseumentelr produ incl (at 24) Acne ome SUDA idle wa clu ifrmai cu pve (mde ‘pote opine ain (Hasta pe eae 0 ft ee prep oof i resi ‘cena: fafraie pecan altan len le fate I ces pe ine aie, ‘Acjnes Conant 993A de sees abit ch sine mame of aig ob legs prose re pert etic yume produc specie pre se nine tle waa samt, Ace lepae ste roca! permit ‘ors de ment tet in pee se won ec (a 1G) Aen cen ‘SUOOMIAD, Ast a cote cu Asien Comal ile mere se vor Sel et lice fsa mer Gene ere, ph eae sa meee ani ena Wales 2) @) da Coven din 1950. 314.3 Decca Cons 20015004 ‘Aad scale plc Conve Cons Prope ind lies, exper, ecb gi confers prod infil (Canvni dn 1990), DC 2DOUSOUIAL « sas oat bak corte # aber rind canara produc iasrumenlor (nica de ese mente Aaa meats ned exes ecexen comb fete inacnir grve #ixpize prin combres pe ene = pein per stor de gue or eple ‘DC 20U500241 4 scat a conusable wm cit de pl init (gts etic lor une a ices mnie eve a Cave in 1990 a cmc piven: + Adopts cote iret prt inficpn (tal 2 a Convetia in 19505, + IGncpnes de ple slr, confrmine 2 Cone in 90 et peep x rvs de ate sa cued de teppei sin pete wan (arc ain Comes a 190). ‘Cato scat, Convent in 190 «pena inci ent fal ko xsi de a prmeref apicue «acl? mexjionat mals air de confers). DC 201/000, neon ln stl deca apc ep ical de reaper ater, dp com consi elect. ‘Acca DC ino ae dot element pent ¢ mig ection ma fiend combate pt bse gio aeons Sle mere oft ato ine sisane de confcar eve a vl (revue linus de coh 2 aie (1) ain Conve di 190) psa proce ere cl car deca eran a et ews. ‘acorn ca ies pet vid DC 200A coc lr evans, pre se dpe a dete gade ave mate mente, opti xo mse. a cara specie ol Reps Mado, ou pants ace 106 la (1) (Cofaaren ‘pedi din Cal peal prvede sofa alo ciate rumen inficiaie (arc 108) Col ea), ey au per coc poder atc (to 106 ln eae) (9 Col penal) Confer evan alo pa 3 art ‘erat economia cu Cal Pl a Repu Molva coterie cu st 105 (0 ‘Ste membre fort inp pine cee ae le pains direct (AR) i vedeee ence, ume, ghee, cbse ma conn temo Aner sel de AZT we act ace pirate maui intr At confor co DC 20050048, ste memes st sate af em crt AIR pens 8 ge ‘conse imental rod ‘Pron aden pert prvad DC 2001/00 fai pee, pies eae meme ‘au conforma in mare mut cu cevnle de pele tx confi ox wcll 2 conta ecivaeed «valor x fit petits mod fi, col pj eo md ‘ean Toupee pour cnchlonae Spe soma fits ce a ‘mee fot oie "del dea 5.44 Deca «Consul 2000S7H0AL ‘DC 200¥S7IAL «vec laps resins specl «Cosi Burp la 15-1 cwmbrie 1999 la Tampere pvid cewea un spi de bert, seine Jai a Unions Barpent Reanana«aprbe rispal reunail eigroc a decir joie si tier joc, acum enosire pts, opal ia enon ‘me te csi a tile in le ne metre, hod In cose ‘andl cae 2 alk sol. Af, eopl eect DC ee de a abil norms in ena ‘ret un sat mena recuse wl etcll pe eral aut oa de ing ent deo ‘stride ua at a ei cel pros pee. Aca DC prt flere Jane competent eco sm poco, dct ete anu) colectara probelor 9 sechanaes poder gf lstunetl inal. Ace revede norms de proc rferiore Intranets elnlr de inghepre dict ote foci dice compet, dar ona de nga, meee de nena erecta am amdnaea cee cum gl management rr al burr conf ‘Acca ntodueo Kats infor acl 3- rine ces ince rina ori, ‘placa tar sf cog - pent ere verde pviod iene se soletsh ‘anemic Dalit), 1 confit o sceust DC, tel de cere naw mal necesita wiles AT. Acta ea 0 a wero oecermc orto ‘Cefoem CD 20005770, ea enh ei mori cist ent ‘5 mami dct sei ple nl xo, loli AR. An yp Ge concurs Extumee infcall eve meet «moment eter ream Deckers « Col - lines cake ofa 40 AIR cof co DC 2OUSONIAD, exerts el decor (tse mer prove de aig Probl) svar nce ire tl de ci apo vind pana spl a DC 2O0VSTIIAL concn el de esc & scene DC mot hoa tind mamta es oie mas eas! ‘rye pete nae nim tan per al cet, Buin cur ‘DC art lize excnple de zat avin prt « Bae, pl monies comin wlizne once udiorl de AUR pet solicited nghpe. 3A Dei cadre Cons 2008212041 DC 200821204 ema inmates pc aig © caopnte rans efit cet ce ep cfc poder inreiar Incl. Se senda coinare cl met finden ler! wnanalr rps ‘ete cpa ace. Seopa pep ace irene a geal le ineabe dspan de oom efcese In confers proce 9 nsruncte infact, spec la coe co piven pobel pind wea bur dois de 0 pence enamels inept oc orp, ‘Aces imeunent permite confae, pe dep om pr nstunetr gi proeclor ‘oven a nai edge co clone de nl mit de ns ame a coe falowe cxmpunde sows pote. pls, se membre mak, de mene, ne ‘nese ale prose det cle pl, pe » pie aut protean (Se empl, coufars a ae bcuseae) Pep pet pears conf a con cu DC 200521204 ee acenl g DC {NOVSOOIAL, dar psiliten de «mnie rave can ot pocorn praia pee ifaral cle «tao. Cutt we, te nora co eee Sani sale moar a cota ex, spl eect 3. Sot prove We sip incar sae mere pot sisi conacateexin: “+ team eae estan ional cov pe deplin, pe ba mer Site spin, el thcunle apse sn fell wor ac afro dunes Jepson ‘rod cul ve pti ous cod, ‘inca cr isan majo conn p lin pe ba warp speci, ck ‘mre respecte sont rel wor activi! ite simile detur de aan condemn sce prod nor conde + te cam tea se sublet cf lowe burr ete dipporio a ep esi epee ponte condamaate atl nao et cova pe dep pe tas wor tape specie, bumule rapecive nt real snr atv {nncnale dette de peroinscondart (Os pa sina mnie reviled pre cote nto done de ce “ne mal prope real & penne nce a barr tote tel peoane ie pet care pound Jae nfs domo”. ‘True subi fp ct eee pars chou inn 0 conta peal Spirals self ib le onfocen exe. Ace Hore fama oh @ ina tbe a ‘sublet all aun egal ato. Conca xine ee prev tna 106 * 1 in Coda Pea al Republi Mao. Ca ‘ou coe, ce pore aplne cont lr eh, pec conics 1 pdusle lei, de semenen 4 scl mine ttf Ie ace eh Republic Moldova «iets eg care pee confines vr eile a acer rae usr, lca eve reve i acl 106 Coda pe ta aca piv apr pnd DC 200821204 «engin prencpana Camis roe 1a popes seeaaifnive care au fo fete f tapas sina i wle mente 5.46 Dein cafes Cosi 2008780041 ‘DC 21067634 pica props recuoaptdl ere hard coe mie deo insan compete In mae peal neal de «Gin para t pcre 4 test het de canine nan alt tt ore ded cl cr fo emits de conf. Aceata se api tutuor itn cu pv ee pt fei Hote de confer ania cae spimenare de il incriminate ince revit narcolel e ‘Act insruncat wie ses sored a wel crocs un x er be reewoucl af xaos 0 hur de confer em de inital compet me peal ran ak ta mena ct eda ween ATR. Aric 6 dete cine ‘card ems tor de conaae, Computex Decors 2003, eicle 8 10 a exis Us mvelr de nreomeayire su e nemecuare de amaure x xt, rept Sate membre au tet ot se coformeme pret inet pink le 24 ‘iene 2008, DC 2006701 contin, de aemnen pci specie relia l copra scteor cosets =o domenis crema te ponent de ican on DC score ‘Arcot 16 (ones burr cous) prvede shel cad confuse » 10.000 dee vbr confi vine wa act pc cond pen § 50 su a ha conser pen ase re wma eal mare el Ps ‘menuat were. [3.7 Desi cad Conn 2069604 DC 206 OTA! (osc doteoeae 4 sb deumie Tait Suni) i cob utes | (i)ae copa de ins ee a ental ies mile de pla le le ‘eto antes post schnba i md efit ld nid operie fa sep ect de ceeds pele sx de open de cole ude operate Ia aie ‘reall: a inp iio ie tr mente ecco infra ‘ae operv re lit ca lace a pron ne aera juice nea mt of icin ep de lo tle foe te oper aaa ort. 14) DC onaseaan, DC 2000604 Seine at.) aera competes empl lap (9 aie saan and aoa sre a water ee) aoa pale anal (i) pn epi, proven avenge aan nbc al xt ‘ign mse cada wor we deni, conforni ca mt. 36 (a Coda epoca peal Repl Moldova, eg de ume pel ut) Misi Atcerier nur Cetal Naa Atco (CNAR. 9 i Servic Van. ‘At, cea dare expat de wml pul in Repalca Malo sant a snp DC 2IOGSSOIAL, competes et chink de ifomapi existe 9 fra pene. Fier date ace pe vf ego pen schinbu e infra wit perative f2 imine compete lor Jor facut lei Republic Moldova, ve ullizn ‘mijn azote pra schinbul eran ‘200096004 at 2 dein male ste perv eg “+ Ori tip do info a dt operive ent tear de ape eg ‘+ Ovicetip de infmaisu dt peat tite de clr srl pice a ete ‘ei pate cae ant accep eg et se ss lnfri operive (le excep formal operative se pli roa mca opi, intra operative de cuperr celt,) Sacre cn propre eed core, Bunce pati cre Gil din manal epee sn he webu oa suc de ‘mungenent esl pe pce de cont yea exe de cori. Maas eGo scan on it rac eal oni nt nel ii 1 Acca ramet wh sce uct de managenet ere oft oonle a pant de rfc pnt pita: {Unite Nat Exopol (UNE) Blot Napoal Ceuta Ipl(BNCT) 2) Bil STRENE (oli optioned fri nue peal ic) cna a prvee Stet deiner Schenge 15) 3) pened contact pec oi eet nina amps pete hte: 4) puncte de conta demain ede DC 20656041 5) rte de uo pet Aco Schengen (Decl 2086191A 9 2006GIAD, Unites de coroner tebul ok icp prin lean su rela a ve ‘gol, acorde wii compete de «inden reposblitie de, fice ‘dal nae Ul In cae va ve aca ifr pete ie agen (Cosi Uni Boece 2008 pagina 3). 3.48 Dei Cons 0070404 Acct inrunent 9 bez p cooperate informal cae ra lon ctrl ell CARIN Preset Dei «Conic oiph rte mambo ite am eens a ARO ‘aon ce a sebui s seopereze cae ARO eae en bibl de informa bine ee ind pot ls cee. [EUROPOL vase un ol inpra! in teil reel Decl «Coal, oa fot leet ot ind weet Refi CARIN, Act ior int Bil Buopel pind sec prove din vie dein Europol Crindnal dts Bare (ECAR), ce ‘orjot sutde membre in iéaiiarea ql coaGsenea bunslor roente dn acti {nace O at nt EUROPOL cae va cost chin comune ate ARO ste n-ne ra pet seinbal secutzt de oa (SNA, car, de ‘ancy, ofl eter mente peas de fice refer ef ex omar el ‘basa due EUROPOL, ‘ARO em fio ums proualr prove in avi infos, pape roceurle de confer, angnd geen corepuaiore « banal echestae #2 ‘leo un pus de cnet el pena active de coticare ive ain ‘Acre ar tbls io uch malign cre curd erica de ale 4 el, eile jt, uoritile fale, pei oc, sevice vl ai svi as ‘slr Ace ens iii opsot con, plies alr ae inten ‘ar cut inn fy lomo ate mulnenionalh mca fo ‘tere apa din ten tlre el de penis Se ape Anil eg peti ebul af youl eran compile a stg deni forma ed ARO, fe fig a parece sort pte ‘ARO tb sh eet tte ede ie leet pen Menton wk ete, ‘ection, wt tad compete comcive de seb el Inf Ace est compto de ge province, pape separa poduelat infact ore moni acres ete nue ext ‘uni cna esecesire roped su perce eis e che instant. Aria web (ee compres dace vel comnne cue eer ripe pov ett de Cosa Gump gnc cu ARO st of ig ‘inc cl ARO exe mb 9d etic ie p ec ori ele ma ‘le ARO‘ sce (dec sn indict tothe edt eve cae lea per ‘alo wu ict silt (CnisinEaopenn, 201), papi 8), De wermeey, rk ‘ec inmate esi p ce ARO pot chine, cee atch bene ‘ste de shin de init compe eit (Cosa Bupetk, 2011, pein 8) ‘ip ce Molo na ¢ ARO ia pent, bball a ones gta h ARD ot Ge la ‘acai et nies de cae glia cre ao esa el ae ae edits. ARO a pe denen connie Sind inp Inpro cv gh, ‘oebal dh ee a stil sre pind thee eoafrres bro Coils ‘Euopaat, 2012, pags 8) Truie de rere, wus eh mperle pevind Devin {IMTRASIA fees lms evs ARO deft ut ipl a gece barr sestoe ‘in droge, Seta eur tern UE nse (Coa Earp, 2010 pag (8, Coma European abit ct ate meme reba ot mint ace (Ge xen fll e getone x wie) pet wang hate aha pet ‘alors rine dn cele in sma coca. 349 Dini 0.0 Dieta 201421 oe sec pe seksi, genre aaa a mater eran sopel Devel goa” nando eat eoname ci ad det Saulndies da vie up! iain sep soca ac ip eb i ee ‘love su tear wernt «rule dec, pei oc ben ela (2c. 2) Diva 201642108). % Directv 20140/UE 2 ect prise all, chee concep exigent a lpr strate din neji pou «lee venue dross din svi niaonle fe Irnefcie iafiect, ci wlaveiea was rashrmans dhe + poder Soe ‘Acai ex scp odie exer penile DC 20U500NAI § 200821204, ‘Accu pve, de meen © dete lant x tami, ear ptf sopse proce de feghewre (et 2 (5) Deen 2010420 (at. 2 GQ), Dina 2014AQ0UE - iter tempore stant, dacwpt, onsfemdi ati, depart a aruarea tempor cael en cone segs turin contre Dita 01442005 (at 2.) rvs deft de buna pst deo fan eget ca nye, ee Jace documee fre. Dewi 201AAOUE rabies, de aemene of Taher enficres neal Devel mat concep mona, Inghepres ee ine de Dieta 201442705 cao eu depen «bin pt centaur pose (7 Dive 2012/8. Bomar i oe Ingen lr ct se its pose uu te, al cm ent ipl ia 6. ‘At 4a Dewi 20100208 prove state meets a fei een pee | permit cones integral su ui intuzea pdlrintal, polt sa aa cee lor conapunde wot utd nares wu pode, Aen et etiletl ect i confcar special tel cm es previ acl 10 106 1 in Cal pen Republic Maldon lap, a (1) Directv 201442108 prevede of cotalate nto oe aig confoaea fs cu In cae fale In excl con ¢ Ince p pesca supe au acu ar ue cond penal dc pons at Dieta 2010278 in fp concen ein ail ii ce Hb oh fe confscacsoo dw buna aso co lscine pec, di, de semene but supine pe car ints lesb ch cotinecguile obit da info a ‘el de cn na a tb pe bas seems eas, oi ite cneee # probe dione (eexemps, valorea barr et properon in apron veile leg le postu! conus), caret convingh insane ef ua de bus dl is sedi infaefonle a. 3D 2014420), Directive 201442/UE oonfee, de asemeoee, pe pr det Unines Europea, lorie refer ln concare ranewanser ch pre. Raoument rss huss repre oped busrle por 1 cade, ect as Idec pin interedr. ‘Atl confacae er bu o e pon sinc ced prea sel a ie ca ch fe confessed plete cnc sa af tt of eae sop tcf a aeknel a fat dew evi concars,pe babe Spel wl ecunaanfr ioe, inclav of tanta fat facta cu ie grat ate clin wd me semict i it ett alowed ah ” Aico 6 (1) Dice 20,40/ peed confcrs produ su ahr basa cee ‘alr coapue prot cr fd diet 0 nee ot wre do pea spt a vil cle ro cre ft bln de eh pean wpe so vite pin i ca acre et Hs ane bi oe ga ope ‘emoreau a echo ou evar ontck, po ba tar cleumie de fat ‘rte ones act ap had mu dade ate od pata {ental sere deb soca mal ne ec valu pa no. "Tbuiede earcat fp wnt plats pel de bn ri (art 62) Dieta {20100002 a sir molvonn ech conan bare? Sate prveele ‘soli i fn pron cvimente responsi? Area 9 ia Decne 20-/UE, de nes, nd fp te mee a hl ‘emi dencoe mic bao are ume Senge cocci op enue wel hd eaves sgn exerci wm rin de oni. ‘Arico 10 proved de emer, sle mere a tebe, de xen ofc ceri ant of peices means echvalete pet aia gece secre Ingen vodre uel pore conf oar. Et peti et cod Ui Europnd previa ese oir de eons acnlr(OGA). acl au ing oat 12 indi ng apace Dice 2044/UE a eb ‘Se un apes pod 4a 2015, sat am fot pang laa eto 206 4 Mode de capers ara Repos Moldova Model de reupenne aaivlra Repblicu Moov et fra in ml ae into ea mule eco, planes dirk Acide cad Unie de ofrma Pcie 2) Cen Nana Asticoie 5) spectral Genera al Pail dia cada Minister Aer tere 1) Orgmejudcne 2) Procure Genet © tet 5) Servic Fic de St cael Mint de Fane Sisenul de econ «mild Republica Maloy ee cent Prue Geer, Car te ropa pears conduoaea echt, sechwram atel, ere crt vd sea judi ioc ners url peal. Ati, al pre pede fe orn de inonati operate reer ebal pj ox Pranrt Geser, ‘eet Sreponail de proces rai 1a tinpu irl fp cut Repbin Molva, mal ml ieee au indict reser steak n Mov ee paket pence Sb! In 1 Dedai Insets ronal tron relevant a fo iia co rfl psts dil ‘5, acne ance ete cam. Ace fot eamit fn nea de mal wt, O compos le a idl conte efi poces de reaper a acelal Rpuica Molson fa eosin! compare corepansiare deflate I legis Repl Mold uci eternal wae Republa Makar si Dette de ml jor sant composene le proce de mewn actelar fst nce pri defciea donailar de apcare opetionsle # iosyjiele le fat tematic "reser acvel” Clad le ahd eis ete compar eu pact defi de ‘a joy sso defi ace al a ma te dn oun cop ec, vost dei diet ine nse nein plea Republics Moldova “tncyia’ et efi na 41) in Col pea Repl Mon dp 0 fps (snes isis praia, prevzat elepapeal, init cu ior i pablt ie podepo pe, Bea! cand bu eae nna, corpora se cope, oil a nail rpm at ‘copa, pesm stl fide wn doce eae wt sn ep pe ‘Slate! de ban cae it codon trance role cae ot rel eek {ncn econ eile in tal dn Denny 200150004 roa 10) in Conv Costa aopl avin spare, escopertes, chew confers ‘oc inci fanaa woisull- CETS w 198; oh Hare (@) Coons Cons Europe vind ples, ecoperten, sectearuca coer ‘odscorinfacun -CETS or. 4, Defcon a Reuamental expen es a empl ect en li Toca 2 lita (a UNTOC gi UNCAC, deca et fot ‘elie seria active coral sneer “Pro cam ore san canted dining Acct anny pose cn a ar ec tr atl cam mil def i: eiol | dn Doss 200U S00, ech 1 lea (dln Coeveia Con Buopel ped plas, dcop, sechesue confor prodselr infuse tec = CETS me. 198; ‘eto 1 lie (@) din Coeveatia Conall Buopel.pevind plas, desopeie, ‘ected contac due laienll-CETS 1 “Protos ini’, confrm areal 2) din UNCAC 4 UNTOC nls xe a rove ict indet in vies nel infin x bjt et su indict in ‘reyes nel Yocom mamas bio itm ein iin, exc df ot a ate pore rin cia ot sal or ifn, conten: roi I a DC ZROUSOOTAL aris 1 tiem () io Convenin Conia Eope pd spas, copes, mbes cues prodrug tes -CETS ‘= 196; anaa | Ha (i Conve CensinlExropel pevad pla, decors, ‘sechesra i onfscu producor inaction -CETS 4 “uve Shasbr’ icone o anche china fie leat deo acivine {acon cu sop dee () determin sn elo eiinle 9 0 spores ial ieewma gi ues producer inci foo este wu rice se bona care sat pot Bena: (i) eval elena rob cre ptf ‘lene procedure (PAT 2023, pagina 96). “ves ease a pre se ef a crea wei ace facie pele cute, wie pule (enone) spar be, Aa rc 97 su 2 ‘sacri a) peat Asche de apie epi aca nf recat are ‘se maze conte invegns eric spl x uo afew infiniae eure «roma glance pall, aoe ao in can ct te gen pur ual al ovens (FATE 2012, pain. “lua sau ‘confcat’ et intrioea enpora & ani, deren traits, dpunees sas depanes bury, sau samara pond ¢ pt Ot ‘caocolade bm pe bun ul one eo nant eu de a rte compas ‘ofeach 1 Uhr (2) cn Covenia Conalihé Eaopel rvind pen, “dacoprieschewoue i coacare produc inane esi CETS we i58. ‘DC 20057104, p de apr, dete wn eda de age cx ci alec at de 9 suri ud competed «sundae pt iin fe mod prvi exe ‘psu de aaa, wansfonne dels afer a or ul bun cre oe ce hie unl confit ssw element e po. Ari fem (fa UNTOC gl UNCAC (er de defile ma amen, deus mein defi a cna ong rin tel erage” ‘Conta sa ‘rnc’ eeo adept suo su pnt deo lsat wn we rosea ei uo infin es iain, vd x remit pwn efi de ‘opt, confor cu aco 1 ia Dei cade 2000500 A aon () a, Course 'Coailulal Buopel pvad spas, demopeie, stews 9 confers roduclo ntacung eaauce wml - CETS pe 198: acd 1 Her din [Cones Cons Europe pivid pln, che scene concrete {nde -CETS we 1 ‘Confer lori’ a “onoSscaen valor echivlse!a Jor atk dad pile legilave pemit proce aemive cv prvie a confers prodelr inal, ta cure in we acesen me pou secre, pes confers bora» cir aloue ‘irpande caer rod, st In cad prcebrpo ite ct nal prosedaror Init Ia ces ua fat meade, inca cree de exe sedate de enc sin, confi x arcoll 3 i Decrees 200US0DTAL Pk wade ene eke ‘uals, stele menbre pot exclude confers bauer de vate eespuine ale educa, icra nae sca yaloureaf ma ie e400 EUR. ‘Confira de confor enone’ at owe tad ona anal te convi pe depl,p bu wo it pci banal epee st ell war sei intasiole detuned pesutacoodama curl utlpeaade eee ndacmir ae ete coder ena de cle inti avd ta vedere inpeerie me i ca incontinent coi pe dpi aor hl ee apropos tn pet ev venue leule ale pens conan, tn cofortate cx ecii-udrs 200921014. FATF dori conScare ein un itunes i lcm are "bona [ever wor svi inom degre de perce coda ‘Conc Get wi" prpee conte err ae ft tafe de ee @ ered inven eu condos ete pl yn conforale cx Sra de crate ‘eos UE ne “orem se barat p set de conan’ acl a cae gue cafes, ara prvi dao coaanare penal. Decca a Coan 00722 ae ef conf de clr ene mon de cof rel 3 alin (4) Cate poet (eck ee pole rar + dps pe de pect bu). “Deplgsbicsviina’ ba etl rein ni, “ii” ima peal ro sil car «stern pj, ncn ean ee su mee, o sufi meal a0 Pele mater cal ic de ct fa cin cae ale dep peal at ‘mem a coi cu aah |e (DC 20122004 vid stl venelor (adel proetrlor peal, Depghie viinlr ote dt tx Dime 200080CE ‘etre Ie plone viinelor infant, a conforms cu set Div, ‘repens web echinl corspancinr’. 42 Prt gener eg Moldova ao lepine aac a xe epee proce de epee «stele. Sechearea coaficare arb et preva a Code el 9 Cod de ron oll 11 Repel) Moora Unde obliga le Repub Mektows x pve lk proc de secypente actor decay dn pl nein ofa ea, de xem se pit confine cu Conte Ric Modo ate lnterainale ae Rein Moldova ent pare ar. 1) pia pare, Cl peal a Repl Mola) Inca ace dae ace Col peal fale neon iviad dept femelle cal, roglmenres inhi re rn tC, (Coda peal Repebic Waldoe). Cons Repu Moldove pve do pu de ac: (at 102 Cota Rep Molo) se dope de Gaver, erp 5 npn abt, nora lage (@ ee ope de pramet,crept leg hse! moj (at 6 Conia Reps Mold) Lage sat vit a ep canta, pice xine (72 Contin Repu Meld. et ni at tap ir cn i a ran se seeianp oes ee rls Center tan apparent See a Ca centaur eer 42.1 Dei prisiple reve de Coal pea a Repub Melon Coal pea al Republic Moldova cone pars pic eile pale ts Reba Moldova ee pica atc 4 mena! a sf act apo, poncanlr ew {uit Coa plete sngu are de de penal dele efit mma x Coda pe a ne, cde mecenen, “nome de dept oe sles pale of decile ‘ere pie se pat pol, demi ipl ce come inci pele Pedepsel ces alc intranet. (2) Co ea al Repti Molo), ‘Contr Cod penal al Repub! Moldova neni pou Hel orate sive ‘ulin i ops ui pode peal, dec sb ne ean de ja 1 i sot coofrmise cy logen pel (at 3 Cod pan al Repub) Moldova, Tnureres exes dvb spars pi alg nl pale sa ise (nt. 3 (2) Cod penal Republi Mold). Astor eet pe ing opin Coda peal Repub Maldov cats, de ween somal eit ep penal a ‘pain tip. Col peal we pi tor pe teil Republic Mado (a 11 (1) Col ‘esa Republi Meldo) pear ome pence tse pnd penal. Lelia peat sie de eoenesaplebll pen cei Repbich Moldova tapi ox domi ‘permoen a Republcn Moov, ar cr conitfaneiunen tn wn Republi Malis, smeene, st psi de pune peal cofemie a legiaia pall « Repub ‘Malova (as 1) Capt Repbti Medora) - pire extol leg, ‘sta exe de pers Cal Peal Republi! Molo, Dad infctnes ee omit de cite pena diplomat tor sbine sa de ae genoane cae ‘confor cu cep itersionl nu set up jr peal «Rep Malm (et 1) Coda pla Republi Moldova). Ene, ay neva i et eg dk imei lock wf apie mal ecm n are pont fost eed cx tare a Reuben Mold, st dc a fn diplomat (8 exemple ev un paper para) a ‘fcion pena scone seco leg. 1 sen Coupon al Republic Molin, oa nil pe cnr oa ule 8 ‘os stig ces Gece) pea tere de pel rei air a 12 (@) Cota peal al Repl! Mion), Local stil infaunal cose se ct ining fot svi pe ect Repl Molva eta anc cel in, vl alt a (a, 12 2) Coal penal ol Republi Moa; se infest ‘vil pe erie Republic Molo, dar ope sai ops tt cv art oe ita a aver (nt 12) Cal pra Repack Mane) ‘sau fn cod incon fo vig pe il Repabliell Moov, pies uel [ep cimin ergata wel erp wal) izle ere detonate Infacol al ml de ns versa. 12 2) Catal pea al Republi! Malo): e suc ince fa evn p ror Repl Malis da ae consecas gve {anal a aver nt. 12 GX Coda peal Repub Maldon. ‘Ala ep prlatinpt Repulca Moor tue epee at in Cota 1 Rept Molde, unde cerca infin al peg pedepan peur scat ‘abe deepen pelt gree omen vii pel. ingle at ete content momen sii acai) prjoicaile em imi, intent de tinge servi ier (9 Cal pra Repuicl Maldon). (Col penal al Repu Mokior proved, de mews, eisai ce lini exter {ndacnal al unl a cme pres pcnps a rc alt mod stent sain prvounelr cru cris inincinen ee abl elt recat, caro eid ag ‘ecm e ca afl de fine ne de dt cr leet vg medic, {ncn age penoacier ce cnet podep ai cae at cee pepe, er ‘steele pl ut 10(1) Col penal lapel Meldove) Pe dt pat oe peal ‘or flere palenpn eu naj sini prone voted vie ol nin ‘mr et eect (at 1 2) Coal peal al Repub Mold) Desa eter epg peal Peleg peal le 0 mr de cntsoge al fun ioc de cone ete ‘cndamat ce pit de ftp ojo nelle, pesos cae vit {nfo cud anumite pad i reich dept lar (at. 61 (I) Col peal al Repl Maida. Paden ae cpt sep sents ech weil, recta condemn, prom $f prereset de nol infin at dn paren coeur, eft wa ane peas. ‘Becures podeel mi tebe of cane etre fice ye of noel demnitee eon naa 6 (2) Coal penal Rpalicl Maldee)- Pennie cen vinnie ire pee 1 Asend en 62(1) Cal pn Rpt Molo: 1 priede dep d soaps suite ici a de x ee @ snail atin (nt (29) Col pel ol Republic Moora, + rwagere «gall lar sau apc, © wd i speci gaa decline (Cita) tind tt (at 621%.) Ca peal Repub Mako): 4+ man seen ty flo comani (at 6X6) Cod penal Reps Medora); + ecto (214) Cf pea el Rep Mado), + vein evi a1) Col pn a epic Molo). enous ot apc urmoare poses: “ Arcata 6X10) Co penal Rep Maton), + pra de ep ew xe oan (6910) Col penal Rapa Motion}. + ear 631)6) Coa pea al Repub Melon). Seebesuares canara conforma celia Rep Malo Coda de proce pelt al Rep Moora pevde outta de mls vin: ‘ic de cise (tlle 126-192 i 159-162) pea ob nce (at 203-210). Prima ete mal preotps in aigueen elenetlr weceare pec anche au ale bode egal A oun ete al a vedere sgl prodela inci Ta sop confi lr (HONEYVAL 207, ize 12 Conca se wat la igure cbccsor corporal (bite sav documents) exe ut ‘import pesca pall ait dove ua clemane ae a fo dsb a mod ‘ga pin urna Yor pe confer (Conia Buren, 2013, alae 26), ‘Secbesren ei, cu foie tote mises cae pots apical efttiv pena a gue insane, rca produ incur, eden conic lor (Cons Bpenh, 201, alent 248. ‘At 204 a Cod de proce pc reve ave cae conta bane Sat fe pig clinene reponable! se pan ub secewr lac Domet oe coutale opiate comunt ncpai fn olor oa oe mb lame (Coa Eeopsnt, 2013, alinen 245, Noles de pa elmer responabll ee ir ce pera ‘ce canoe (a bal el cunt) orgie proce infin at 106) Cal penal ‘Repo Maldon) ‘Atal 126 rove storia de uni pel ae competes de confab ‘are su! semicaive pene proce pea. Aso 55 (4) prevede cl ain de ‘ki pecll euler eco pect mig coafscues bus bjs legal MONEVVAL, 207 alae 12) a cafomie cut 57 Cod de proclic penal, storie de apc leg aot procsrar t ont faye enon un rin de sesherse 2 Dont sechecate 9h pean schowneea bumuee djs de te (Q4ONEYVAL, 207, alata 126). Contre prods iinet lari wt eine de Col eal a Republic Moldova ca exogocie de padeapl pal Ma ep ee visa oxo made spt Soest eee Sareea ee eerereses “s car areca op alias wpe! pliner Str prove eg eal (98) Cod peal Reps Mol) Pi ware, contac ete vit lege cx wn instrument cu precre proven su cto mls de © agus reper dal srt QMONEYVAL, 207, me 120). Asch sel eod pafeg al peed conse bani, pase apc Aeponiile de ear ‘est (106) Col penal al Repu Meld). (ofa pnal prevede 0 see emis de scr, pine ce st () coatuctel mpecile (Genie rts icici in a 106 dia Col eal Repu Maio, ‘cotter eatin (at. 106 din Cdl penal Repo Maldon). Apa conc fine Replica Moldoa seri nel mal aa con lel revel a 106! a Col pec a Repo Molde, + cacao lator cae deo die wa di fnitnte cae fe obiatt cock exe ~ plas tal (wt. 29); Cac ma coadcere oe xsi ‘inl at 24) nai bet d couple (at 324-329, 330 330.335), 1+ Anti sce infin he eben etd nace fat ‘ekg cit ne (ot. 1061) tine Col peal Rep Mtoe). Coal pst Repub Moldova wll anuie cumulated condi pats crave exit + valor tur din de panama conan tng de Sal tae 9 apt vies infact, pink In dia otc tne, dept sacl vette okie ei de cut. 10620) Cod pall pelt Molo, “+ stn eject consti bz probe reat Indo, ct bate spective ‘vi in stv intial de anes clr previ a alin. (2) (a. 1061248) ‘Coal pen a Repbl Meld); + aan eudeca va consider iva burr eet de lie pensan ‘rodent deo porard a w ambe de feie,penolr pice ape ‘lve pean ona djs coma aor prone ae oii ede dens Hci bale (ut 06a (3) Cod peal al Rep Mota). [An 106), pevds, de aseenca cof alti chk, ane ad aie oo ee sua conan cubs dbl tn antl ca i aca er onic fei pi tema cae expert vakaea acto, Aca regi oe opt goer amt Insrumener ltt ar wa for tia wx convert, pec i veils ‘Sue bie in ace bas (rt 1061 (6) Col penal al Republic Mold), STE TiS Sc ah ew ne sap ma | “ Pen proce pes! Aco procatr peae a Rpaia Moldova ut ‘+ Visi: orice pena Sch em jut cre sf un pres mon, fie am ntl ea urna we! nn! 58a Coll de Proce Penal Repu Meld} Vitae dep da depne 0 pligee cae he mat regis at ‘Be scluont declarer de wae peal urn e tial prvi a ‘erate ual tld reenact (at 8 (2) Cal de Prat Pel Republi Molden). + Pane vitinad: penne fc su jude cea | 4 cast pea inne om ‘jun om fc seu mater rewoset ta cant elias, conf lel, cu orl inl at $9) Cdl de proce penal Repl Moldova. Paap Sc sn juicing clin ei tents emer! Se 8 nsec Is un infil fat usa un prea materia a morale eon cpa de ie prt I tia de jude cere de cera {deci aut, vnui,iacstdl su apnoea ae pour pundete pasinall pence mete Acne cl jac de ee Sl i cad rece penal dct Yu! pra ee ntebl (a 61 Coda de paced ral Republi Molo), Recanougeet apr cil seca pin donate ‘xp de wd pent sa rn incre tne de et (nt. 612) Cal de poco pea el Rei Madore) “+ Bi: persue akg cre au probe sl cine pla panera lave (ut 631) Cad & posed pecl al Republic Melion)- ‘+ Tovinia, nepal: pana fh il de are emi, eroaan de pure sb ‘avin a. 61) Coda de proce peal al Repel) Molo). fviiad vi hn eas aft ri In judo mame nul (at. 82) Col rca penal el Repble Malm). + Pure vine respon: erouna cn jeder a eg conto ‘si vile mina tn proce pea, pus fap apne mated pene ‘udel mutt cma de fap avn, nlp et. 731) Col de ocean pez l Repub Molio-Reeusasracapane iva epnseit 1 fice pen hte serps de tre peal nue! (a 730) Cod de prose peal Repbl Molo), 43 int pride ‘Aca ese at sop ea ofl agin de ane inlr fect de it i intrest cial pce de epee avr dn Republea Moor, Acca ‘sot cafe te prac abe conf cue orn proce de seipe & eer a 4.1 Due operv- Servs penta Proves Coes Spi anor CMA) ‘Servic pent Preven gi Combate Spl Baie (SPCSB) ee UI » Repub Meld, fe coffe cu arco 13! dn Lean. 190 Legee dean SPCSB ca 9 ‘bdvane spit independent «CNA. ‘asl abil Servic Peer i Combes Spl Base at (at. 13 in Legen 190; + pia, ein, pleat pl mnene frie evn vii rancie sap, precede ete apricot reve rez el: 1 seo gue de wks peal imadt ce Su subsp emuble cu aplastic cease hn de eine; + eli primey informal document oor cr apn ctl pero 1 muocide sdainceael ple, i vedoea determin acirahl sage ‘tv sa tna, ‘rope fected scinb de noma cv sev sale wai, cu raza ‘ncn doen preven combat pi bn ns te 1a deca SPCSB, ee aprmar st ie af sce exer sve sat ‘emesilor supp un omen de pla a3 tar (ical 14 (1) dia Lage 190) PCS pate sti ction eins laine de expire eel ini de 3 le, prolung trac esse atv sa 8 vance ape, Teme de are sab ejector de nse ma pone dep 30 de le col 14 aint (1) Legen 190) Arteta bint ipa ch SPCSB eto UI ep pollens Att cm ene pes at {independ de) CHA ae cle caput de CNA. 4.2 Unni poll oventnea—Prosuaies Geert Prosar exe fucjinr de st care () codec fa male samt urate pel (3) pein avin a nse, (i indephinepe se iprevie de Coda prc pea (a5 (1) proce penal Coda al Repub Mado) Proon te adopt poco ane cl apie avin, ep sa & eroanel ae par pndere mst pera fp avi, ncaa ines ‘encased vm car af owe de inosine de depend a de avin, face ia ae mate ni pot rei sing dpa por ce ls (2 ‘tro waa (512) Cold Prorat Pesala Republics Molds), ron ete repos peur derqures activi sale pe ba pip leit, enpwee, ‘aden aosonie, Pros seprecat rales le toc wi ph orien de dot, ce rp erie eae conde exact ui peal, prec ovis ‘asta ude coil l(t. 124) dn Conti Rape Maldon). ‘Ace, procucrl ete raponsi panna pores wm peale sua fcc aca ‘conduct pencal unin penal sap ewer de ect pot ii 0 vestige sue can, ana eles informe rosa, nl nek wee ei oflel e aie axl Procurus General pot abe meme, rl daca compete de inet. ‘unc In ting e competent xpnelor de nce rst sab pin genes en a ‘excep eae pre Porat Genre detrite crore de rev 8 eponail ese invenipne. 43.3 Onl de ume penal -Cenr NajnsAatorape ‘Cent Natal Anco «Republic Moldova (CNA) ot ain pla Lege 108 din lane 202, Lega «fw modo de ab mae ok dee Ing n,n edicts lege «wt fc 2 ogotre 2015 Aca te wl din ele et orgie de wdc penal dia Repbtn Moldovan. 4 (1 dla Leen 333 dn 10 aoeateie 2006 sien ‘wrafoarl ast a Repuica Miva resonable peu uma peal: ) Misra ‘Aten Sica Vaal (5) CNA (CNA eto ag independ (at. 1) Lega 114 in ane 202) 2 supe dor el ‘iepode inf Pane CNA. (esti mit Cental peu Combate Cmlr coeomie Cori) a nj carpeted reve, dpa, inveaigr ewer {ancl soca Saar, coop! a pli debi at 11a) in tex ‘gin a epi 1104 dn 6 fuie 200) Aoi sal eae wx fst mode pin Lape 1202012 car special nents comet CNA pn ple ma reves combeteen con pl ber (at 1 (2) Lege 104 da 6 ane 2002). Compete Pei ivetien tet nee cost de spllae bs cu excep inner lege corp) rviae Ipc! Graal de Poli dia xd Mite Acar ere Independens ete © conde plaid peu fnsfoouee efit a wai pit occonpi. Accs independent ete peel i enbele artis 6 yi 36 UNCAC. Bae respnsblinca aide x pot rps indeed de ail ele eerie ir tee, poem fide le sa nim ee x orale np (Han ‘ta.209 papas 12). Mal ec a, rie independent be oa stom ‘rd perf sm nde! lepl ne dei Ci tote sts, independent ms pts Insenm o moeoie tolt- un orion indepen tebe ep wal pad de cone ‘cha Act ow gut opal ergs depend fncaeac xp © spect stl e op ingore firma ree pubes, Pn sae, indepen uv ech cu tp de apne eu col extern (OECD 2s pag 6 Soom 7010 page 3) ‘Scout CNA es, priate ale, de «preven, despa, crete 4 cnc sue doinisttve wi penale de conic wife cones, pecan wi sem compotaest emp at $(1) ira) Legs 1104 din ni 200), presam o «pevegcomtte ‘pla air Rj err a cone cu penile capa fa Lege 90- XVI din 26 ibe 2007 ce pelvis In pve ctr pel ane Sao ‘eo at 4 (1 im (0) Lage 1104 i 06 ele 2002) Ar bu bla ip ct ‘hole CNA wt erent esi fa Lage 104 dn 6 fone 202 (at. 4) Leen 1108 én ini 200), ‘ael dint eps CNA at: + a slice rea de In asi pls, dee penounle juie fice acumen, ers ifm x date ene ptr exerare stir de prevee ‘al «aco de cope a cer een, preci de amine sce 2 ‘runic ee crate se ial fa de competes, gir a ‘mol wa art. e) Leen 104 in ne 200, ‘At ete cxpeise cian 9 dea at, pocum gcc oe i de crap (et. Legs 1104 in 6 i200 Le sve apenionl, 8A ae nes a tote ae de ate operon ign Repti Molde Aceee oft iff destise acer Ia col a ce st secs ‘elect pineal, nce poesia doar pe spt eRe dee mice ‘cmpett Act sls dren mode 30 de eprint (44 Umi peal — lector Gene de Pll Maite Afr ee) ‘age, 52027 decese 2012, pve ann plied sata past Pla eo iste pb spall sa is ona Minster Nero tere cat fe mishen de «epee Whee finden se peace pin activi de ‘eeu sigre i renubiew era psec pbs, de peer, vei do ecopee sinner fever (at 2a Lge 320 ‘olin momar Maier Abeer tere copeeet ae seri eae 2 {eg a) Lega 32 Pla coperel xeric ie dns nt, x Onis ‘eternal Pligel GcileGatepo (nt @) Lag 320), Miner ABest ‘lane Biol Nona! Replica Molo. Inspector Gener al Pl! dia ‘dol Minin Atsrlor Inte ste Te cdr aka 0 we de poli pecan responsi pra combat init (oli atic) ~ responsi de efacarer ‘aver ncniteren inci, conde lg (at 11a) Lege 320) Lage 33 0 in 10 esis 2006, on pve a stl ir de ure penal (oii eit) subg ofl de ume pelt ete parame cr, fn mene stl Un imine fompetel le, elects enon ure penal a nae peal (at 1 (1) Lege 39). ‘Legs 283 sablege cof de une penal independent, se roane sua le Inteate seveseconiedtora art de ke peal ale poco Bats insted ade (art 3 (1) Lege 33) Ingest Gene al Pll exe spon de fore Iveta a eS a ‘me natin facie, cm a fe, even feral, Acs ni st redimonene Ia ples bur, cae He de competent CNA. Acct vane « ‘ompetener inv ape vib cs inci nln de ive de teat ae Ins. Aces fp spre presie sui poco uel alia coder laveignel - abies sink ace iver cpl in outage tafe tut chet cline 0 ageism a crete ccipe de lets consne ce agile nonae implicwe, 46.5 Remon —Servii Fite de Sat ‘Servic sca de Sat se 0 agai aborts Miniter Fae. Servi Fcl de Sut, ps Houten Gove 72 din 1 ele 200, eecael visas aie ‘ar confit ‘ositea Guveri 9722001 coprinde some dena penta vinsaes bun. Anite "vam, oat conten, meg in eevee de at (eres, eo, ge, lems, noble, e)Acete bums ut fn mod somal tanto gat mueller i ee se ghee ‘wu. Por bua cre umes a fi vase, Servi Fal de Sut pote a vide dre; fle pin ermel ual oir au peo ste. Velo dve da base ear ‘nt vd mt plane en conte mee geen al sil, cna ce fe ic de ‘emt wlan bor conflate, ‘fost ieformat penn exe ban eat niet pea mae secs eof nar. Toute infrilerefiowe a vizarea boule content mene a ‘vel lel, pe suport de hie. Pia wma, ee secs - malls caal care ete subs ARO = dea cena i dgati bra de dt penta buns pase sb eco fi sont In xe dn ur, aor moWovne Inge a atc a a aro experi pind part pines ui ona de confuse din Moov peste ae 9 emer Toor gste pose tre, A, se ges nme er ore a tebui sh Inu, Cua settee aces de vinta relents peuu 6 sigur ces ‘mecaniame ae lifer cre muri ete espontbl pent crema cu atria a si eee ofl de conics a Mali peat pie caper bunror 2 lips wu ich de recuperrea elr a apis Moldova {prez Repuca Mola mar stabi on ARO. ipl mismo foe fet stl eis fps ck dveme tort din Mdove at Ten iit role ‘eoponbilie unl ARO, maul a nels facile ARO war lca cel i det i instil. ‘At, elanest sea de eit ene ce penal ws ARO, cr st Stile mle prio file de caper a aloe (ARO) fiction unis burr info, pareip a promdurle de conic, wigud geioama cepa & acyl schestals ‘ona et um pnet de conbet cena peru ace de confscela nie moat {(ComisiaComanispoeErpece, 200, pagina 7) Ast un ARO ar wba cl papa te) ws ion de dr pene cu renee de cole, chlnbal free infrmaie ‘friar bunt (al dack el deja nee: de SPCSB car ween, poste We (compere de iveigne fmncit n plas (i) compete de gesioeare «bare ‘cunsce. In conbeiee co dele wn ego de dive operative ce Speak aati Suse ih de lpia Republi Melon, doar ergude de ance (CNA, Die ‘Gera aril poles vale) pe oi ARO. fn con ce rivet pnctl (din inet present, ARO tebe xb aces ote Daze edt pen idenicare i urakire usa. Ast nr faveizeak CNA oa se tn pen soe ela basele de ue elec pent fetes sae preiiare laveiguie. ‘Un lames care put fp te Repabca Moldova eet Sun sacha anc = put (de a ss A epi ct practice apna para 8 cncenzee pts pe ‘oleate prob vedere ae peal (eexempl,deterdnre ioe in, er a pe ide een rou nmrunetlor nin. Rafrmale rene ev ‘Coal el 9G de roe pel emit sce l conincrea potalr proven in ncn, dp te peo scene ts mat lite pen pire de poe Uepale mete de acivie Infor, mal deg pet a spurs xpi peu dance ‘frie de ele vend. Acta ene wos peay care tnfingea woul ARO a Reuben Moldova r webu sinc de semen, chip de weber ona ‘US te docmertl st COM (2008) 766 Sia ind plc ARO apt av coset suplineatte de « taghe banale peste o parkas Unia (le exempta st ch ‘compete contrite SPCSB.fghepes aint ee 0 opfane legates apa lmavior 6e Repl Mom i coteth coadueti SPCSB. Mode! lege corepuntoa a putea rite pcr mpi lat de compe or ce ‘rede ARO. Coton sue, eed a eer ol ave be cones adie ‘ad prod eileen cin tere et x measur ‘cour eouec omnes ABO a a cools x prin contac SPCSD put ire rel secs ‘nec dia wd intent hk ARO wee dpa de conpante Se ech tbe cond tea cave geo ftv « boule, Deourse Col pe! prea epi Moline enced pe cnfcare mo care emacs robe inns, zoe et pina. Mai deg esata gnc pla ln pct (Goma mobile) aa mt inion (pepe nobilitas unt be “flected, Ace aborts lee connie proce cin ‘ate coor peu scar tc st eonc: some une ale 8 ade, ore meas pena corp eed a, ARO te of ano ert mab cre seid exprtisn stride po + gute yal mcr de rt oil, vara le ose evan Ace erect tei lB mer i exc compte iyi gal dente Ina in ead ARO, i a obliga of planer seca ‘roto, ARO ini apa eeu sere a fnew pct eal pant ‘ote cole rime de sell dn ale. Aceie or xb acl twee elevate peed Igheen slr gf coaticare. Ie cal fa care ARO a rug ak etines fund diet busch, esc bul el psi cect inf ‘vind bale conicue de In wale cae le pone (Coniin Comustiar pee, 2008, pain) “Treble remark Deca Canal 20079430A peri ablis l mor ARO ‘a acca, pk rere, lege mee ale Ingadevde UE au ual ml de wt ‘ARO, Avid In veel Repos Male ae ai mal nop etc pated ‘te sand ni mt de uo ARO. Tot, acct opine ou pat af et mai valk ‘ani a fn pera Mai degmb Molove ar webu sw stds lib un ARO ox un erg de dite pertine epataectde certs nce dt oracle etch. And Invedere ct ARO se ve oup cu tril tin ill mal male (ack ma xe) ele female rate de ARO yor sea deena de pie ball, ARO cx ori de ‘peru = tele ok plat earl CNA ead In odes ol pret ace ete ‘espn deinveigae pi anol padee nine deaf sei: yok ‘svscer bee ded lie 6 concari recom Movie lancet peau coondose, open, comune 9 senha de ‘sora Pen & sige ec i efleane stem de recuperate atielar dn Reba Molde, et aoe dence hu pst de andi «sone psa satin cae ‘rae of oicae dete Sear ite ntl. ing ce exit none, rece, ceil sess ll de coma 9 eoapetee pal senior nel. ‘Ecce sem pose fact Un conned fp gli eomenars ‘tual mu poate cpine ow nail impate fn proce de recipes» atv. Modidie eve a rb fein fm carl acre log et el oe abd ‘Privo’ fincas amumlor ising a cual fn car egan ote car, dar pun exe 0 ‘posi fret fae rls msrp clare clove a ‘canis ce mine inten ant posi. Treble de enon tn scr Pact eisai cute, Lepafndomenal ndcorpl pind plas bar fa Moldova a vot pi agi separa, dr intconecinte. Ca ta, peur wip cere legate, ete boro ee sper prvi cpa acvelrcaacfioe ARO i pu, aces modi webuis seconearee peice cater de conic a ‘edral Give Rep Moldova, mol ace informal te ote int ae Inet. Lips ct deca pome 0 por pre es asp pearl ini eae tebe deemine- ured penal sage infra hel inti arb ok ‘efuminh. Costes inset nicl de vestige aoc, ipa mise a local a Republica Moldova nee ior se care fir pate din ster de rerupee a asl din fr, «fot polo se enon of ‘noi prvnd dene avesigilr Gaal nt ages Uninet gn storie ms dspun de inplegeea torr erie ale aver flaca, tn spc Imporanp pros ani al aro compli ov, pn ura, po en eu sabi oimgine coop amar anlar una Degule ee pt epat nn x paricl, ‘Onc ence Republi Molo npr nae moan! chip pectin deca dex schtloreilpalel cu investi peal Atel de ves fossa perme fears atl arco de vet le Miler, dtrinnrea weer Ae pnoarlr tacit Bauer ome infin rae, ole dere eu capaci iste per efecren wall enzciar painate noma eben prin meen post coche prvi I epic ar ana brs ee conect cu prenpanl par tpl afc, Mec epson sso ecb inet 1 pene, mu ex 0 plc pvind geo scl 1a tap oo raglan secon al a bur, mu ete cle pen gestoares acter care mu fst pan oh, Ati, Repulca Moldova ae ve de pio pre geome mtr secs, Act Iu ote cea pear 4 e ign dcr baa 9 epi exes np pt eae a ae bu rp nc, ok set 8 fot aia, su vl Yala maxi, cal coal ctv. Ca te scten, ‘edema fp a toe bau tbl a Se ona in em complet cota eworate atop geo evel, ‘Ar wb sable poco eet corespnsio acca ce ive cr sc webu 1 coutuoes de cle sai compat. apa ie Se ea opi end _esiomre ster, cx sop dew: () cenean intemal pid side exo, ‘alors, orate respon re a dps cofeares sve poole pat ace sus space Denil seca, (H) sal et pe gees boro ‘echesi, cae of etme fn econ nile ble Gps car m vor seca us bear meat de saath a; i (fain, ck ete cam, aca ‘repo de enone scl aca germ 4a een co ive pune tbl fe eat o evar de ce etre de ech cx piv I cose recone de esos i vlc fall pocnith ‘uur secs Osborn «csr i Bnefcilrsaror ches ar eb tl ‘consider, pur eso xr (Salar wma) ce pts 6 foe the sper add proce! de ener actveler. Ace ear, a od at fel ok Ge saith vet cue Be ne comer ine de ee ‘stride echesrar sopl de a odie forma at de ener on het. Incl num in ca pine puncl lRepuia Molde ar web a in acne ‘naire ser ponies beurre. a areca, bt Javepne ite esa Cheese tas de dite de enifne tor bane secs ot coaltnea ei facil. Acute e ew wei inch cet ines et Hein bal sree de sechatre, pets deen x rh de sectesry, pecan lfc de ben ae x geet ei nto de ech. (Chee oe wl eae ett ural a lia preceamce gel ater eaten presen th Republica Mado, dra po, de senescent proce de suchen frepumbinen et de aches pet & vt Serruaes bustle sects pe parca pee peal, gs peu # perl ‘nae stilt Sabie tm vere Yreel clnel from de recep # seta dn Repblcs Molva ‘+ Sable lr decowe snout snr pens puns mb cher nie. Accu sberdar aesopl ea wer angele feria mse vxeare pes ner ab sche mai fic burr coor frente sca, proces ‘cea ter meal dpb (4 xempdepcta, nina opel vias atic © aceon confiscate) pei. gute fend « bane ‘Revie lege yregulamenelor refer ponerse mb echt ad fe conic un eke tase dep de popeu al incuba, comnrle de sioure x barr secbeseue, presi i afinge nel sel de etn, ck ‘secant. “Chere unl ec de genase fn teal um agin eit (de cxmpls, CNA, ‘Servs Fal de Sx) sau care uel noi apa pata gesionren beat sectestse, nine de ifiaen eid 4 acral de gone, we vor aml nisl cz tbe ner meio dpc nso de estou, ‘nc ornta de mosgenea! a een compete de exceed pane mb ‘echo yl deg vf spool de gona ster, a,x wen ‘coapete de cuca de peers ech {acelin un, ase moore ebuild eave a ‘scat can Administ de tive wa mar pine alin ep Geshe faci i pcalt pea a's erinn cre active trie conn de fp, had Ie ‘crise ene beef wel setenen wi serovar, ‘nce COM C01) 16 Fr Oeil Cooma Burpee. (Comisa Erpea. 2013 “Al pues apr vind pee a alee de te Rpaca Modo Pla de sn pind ieraizare repel vz” COM (2013) 49 fin. Conia European. 2010 “Conic 4 Canis oltre Padamentel Engen 9. Cnn ‘Sepia de secrete UE eco pace Bp ma signet” COM (2010) (673d Benepe. ‘Cosa Usa Euopne. 2008. “Matas de te pnts rivnd wie de compere polijecact intemal le svel_maooa”: TUE ENFOROL 63 - COR Regt Cosa Bape Bu. De Sous, Lu, 2010, Agile acer: pei pean Inti, eae pimp scl FATE. 2012 ‘Recomanitie PAT Mai 1-127 FATE. 2012, “Bune psec eve a confer (comand 43), pec ene hve eae prvi reapers” ‘opal pint 70138, Pini prvi eal de fafa ae wie efor ‘naire igo: tw ocirmp oS downead9 ‘Gap got 20138, Gi pean pena sv FT (Unit de oma Faire) Schild firma: Dagon i: hp pnoctpoupayiteyfdowland2. np Bp 0. cama, Dijon bape epnctpepagitanydownlad90, asenana, Kaes; Hcl, Hames; Penal, Mig, 2000, Aco insinonse de revenge & coup: cose pats ponent aplowe u Convent ONU npn ‘era ariel 6 U8 Ea 2088 CAR. 2009, Unni ves a: am tic MONEYVAL 2007. “A tin snd de evloe dk» Rapa vad combi spit oi terrae a Republica Moov MONEYVAL (007) 1 NEGHU, Bora, Nike OSMOCHESCU, Ante! SMOCHIVA, Cerin GURIN, loa ‘CREANGA, Victor POPA, egiu COBANEAN, gal 2012, Conn Republi Molo Comenacia ‘OCDE, 2008 nti pein Ancor: Ania model. ‘SCHOTT, Pan Allan. 2006. “Ghid de refi pene combate split fan ‘eroriamal ei ou" ®