Sunteți pe pagina 1din 48

1 Guvernul local i societatea civil

1.1 Cadrul general al diagnosticului

1.1.1 Statutul special al municipiului Chi in u


Municipiul Chi in u se deosebe te de alte unit i administrativ-teritoriale, dotate cu statut
de municipiu i din punct de vedere administrativ. Conform prevederilor art. 14 al legii
supreme a rii capitala Republicii Moldova este ora ul Chi in u. Aceast men iune a
Constitu iei deja confer un statut specific fa de celelalte localit i.
Pe teritoriul municipiului sunt amplasate cele mai importante institu ii ale statului:
Parlamentul, Pre edin ia, Guvernul - institu ii prin care realizeaz puterea n stat. n afar
de aceasta aici sunt amplasate i celelalte organe centrale de specialitate a administra iei
publice centrale.
Rolul privilegiat al municipiului este marcat i de faptul c n compara ie cu alte
colectivit i locale, pentru municipiul Chi in u a fost adoptat , de c tre Parlament, o lege
organic prin care se define te caracterul s u special1. Legea privind statutul municipiului
Chi in u reglementeaz organizarea i func ionarea autorit ilor administra iei publice n
municipiu i stabile te competen ele cu care sunt investite autorit ile administra iei
municipale, care n virtutea caracterului lor deosebit nu au fost reglementate prin legea
administra iei publice locale. Conform legii cu privire la statutul special al municipiului
Chi in u, spre deosebire de alte localit i, domeniile care nu in de competen a
municipiului sunt administrate de Guvern.
Structura organelor de administrare, competen a de care dispun i particularit ile de
func ionare a administra iei publice a municipiului, este un alt element ce deosebe te
municipiul de celelalte unit i administrativ-teritoriale. Conform legisla iei n vigoare
administrarea municipiului se realizeaz de c tre Consiliul municipal ca autoritate
deliberativ , i de c tre Primarul general i Prim rie ca autorit i executive. n
conformitate cu art. 71 al legii privind administra ia public local , Consiliul municipal
asigur coordonarea consiliilor locale avnd astfel mputerniciri ale consiliilor jude ene.
Conform art. 90 al aceleia i legi, prefectul municipiului Chi in u este ajutat de doi
subprefec i. De asemenea, pentru municipiul Chi in u, prin prevederile pct. 1 al art. 33, al
legii administra iei publice locale este stabilit un num r de patru vice-primari, num r
comparabil au alte municipii. La acela i capitol, este de men ionat importan a adopt rii
deciziilor n cadrul Prim riei Chi in u, care este eviden iat prin faptul c n activitatea
sa, n afar de viceprimari, Primarul general al municipiului este ajutat de 3 consilieri i
alt personal ncadrat n cadrul Cabinetului Primarului, structur asem n toare neexistnd
n alte localit i, chiar i municipii.
Vorbind despre statutul special al municipiului, nu putem s nu amintim i despre
organizarea administrativ-teritorial a municipiului, care este de asemenea specific . Spre
deosebire de alte unit i administrativ-teritoriale municipiul Chi in u este divizat n
sectoare administrate de autorit i specifice preturi, precum i ora e, comune i sate ca
n cazul unui jude .
1

O descriere detaliat a cadrului normativ ce reglementeaz activitatea administra iei publice municipale
este prezentat n Anexa 10.1

Avnd n vedere factorii enumera i mai sus precum i poten ialul economico-social i
demografic, municipiul Chi in u se eviden iaz clar ntre celelalte unit i administrativteritoriale ale republicii.

1.1.2 Componen a administrativ-teritorial a municipiului


Actual componen administrativ-teritorial a municipiului Chi in u a fost stabilit
dup adoptarea Legii privind organizarea administrativ-teritorial nr. 191-XIV din
12.11.1998, cnd n cadrul municipiului au fost incluse comuna Bacioi n componen a
c reia intr satele Br ila, Frumu ica i Str isteni, comuna Dumbrava i comuna St uceni
n componen a c reia intr satul Goianul Nou. Astfel, n prezent, municipiul Chi in u
include 33 localit i - 6 ora e i 27 de comune i sate.
Tabelul 1-1 Componen a administrativ-teritorial a municipiului Chi in u
Unit ile administrativteritoriale

Nr. de unit i
Popula ia
Ponderea n
administrativ-teritoriale (mii persoane)
municipiu, %
n componen
Ora ul Chi in u
1
662,000
85,0%
25,8%
7
200,900
Sectorul Botanica
Sectorul R cani
8
168,200
21,6%
20,0%
6
156,000
Sectorul Buiucani
Sectorul Ciocana
11
141,880
18,2%
Sectorul Centru
1
112,200
14,4%
Ora e
6
55,900
7,2%
Durle ti
1
17,300
2,2%
Codru
1
11,500
1,5%
Sngera
3
11,200
1,4%
Cricova
1
7,600
1,0%
Vadul lui Vod
1
4,900
0,6%
Vatra
3
3,400
0,4%
Comune i sate
27
61,280
7,9%
Total municipiul Chi in u
33
779,180
100,0%
Sursa: Departamentul Statistic i Sociologie, Direc ia General pentru Statistic Chi in u

Unit ile administrativ-teritoriale din componen a municipiului, cu excep ia sectoarelor,


au personalitate juridic , dispun de patrimoniu distinct, beneficiaz de autonomie
financiar , au dreptul la ini iativ n tot ceea ce prive te administrarea treburilor publice
locale, i i exercit autoritatea n limitele administrativ-teritoriale stabile de legisla ia n
vigoare.
Analiza structurii organiz rii administrativ-teritoriale a municipiului Chi in u ntmpin
anumite greut i care sunt cauzate de anumite deficien e legislative i statistice. n primul
rnd, legisla ia n vigoare nu define te o no iune aparte pentru ora ul Chi in u ceea ce
creeaz anumite impedimente legate de delimitarea cadrului urban de celelalte unit i
administrativ-teritoriale din componen a municipiului. n al doilea rnd, diferite izvoare
prezint n mod diferit componen a administrativ-teritorial a municipiului i num rul
popula iei pentru fiecare localitate. Conform legii privind statutul municipiului Chi in u
n componen a municipiului este inclus comuna Dumbrava, iar conform datelor
Departamentului Statistic i Sociologie aceast comun este lips . Mai mult dect att,
conform acestor date n componen a municipiului este inclus comuna Humule ti,

neprev zut de prevederile legii organiz rii administrativ-teritoriale


statutul municipiului Chi in u.

i legii privind

1.1.3 Cadrul institu ional actual


Administra ia public municipal este constituit din organe ale administra iei publice
autonome i structurile de stat desconcentrate n municipiu. Administra ia municipal
autonom este reprezent de: (i) Consiliul municipal i consiliile or ene ti i comunale,
n calitate de organe deliberative; (ii) Primarul general al municipiului Chi in u, primarii
or ene ti i comunali, Prim ria municipiului Chi in u i preturile de sector ca autorit i
executive i (iii) serviciile publice municipale i locale constituite n municipiu, ora e i
sate pentru asigurarea administr rii domeniului public municipal i local. Administra ia
de stat desconcentrat n municipiu este format din: (i) prefect i (ii) serviciile
desconcentrate ale ministerelor i departamentelor.
Consiliul municipal i consiliile locale, Primarul general al municipiului Chi in u,
primarii ora elor i comunelor din componen a municipiului au fost ale i n urma
alegerilor locale din 23 mai 1999.
Consiliile municipal i locale n calitate de organe deliberative i Prim ria municipiului
Chi in u i primarii ca organe executive sunt organizate i i desf oar activitatea n
conformitate cu legisla ia n vigoare i propriile Regulamente de organizare i
func ionare. Constituirea propriu-zis a consiliilor a avut loc n cadrul edin elor de
constituire convocate de Prefectul municipiului dup validarea mandatelor consilierilor,
care s-au desf urat pe parcursul lunilor iunie - iulie 1999. Num rul consilierilor n
consiliul municipal este stabilit prin lege iar n consiliile locale n dependen de num rul
popula iei la data de 1 ianuarie 1999.
Consiliul municipal i consiliile locale nu dispun de aparat propriu de conducere,
activitatea lor fiind coordonat de secretarii consiliilor i structurile prim riilor. n cadrul
consiliilor, innd cont de specificul i necesit ile municipale i locale, sunt constituite
comisii de specialitate n diverse domenii de activitate pentru asigurarea eficien ei
activit ii consiliilor. Comisiile de specialitate sunt structuri de lucru neremunerate,
constituite pe ntreaga durat de activitate a consiliilor i sunt subordonate acestora.
Fiecare comisie are cte un pre edinte i un secretar ale i n cadrul edin elor comisiilor.
Comisiile de specialitate i desf oar activitatea n edin e, convocate de pre edintele
acestora ori de cte ori este necesar i adopt decizii cu caracter de recomandare.
Primarul este autoritate executiv aleas n condi iile Codului electoral i care
ndepline te n acela i timp i rolul de reprezentant al statului n unitatea administrativteritorial n care este ales. Cnd ac ioneaz n calitate de autoritate executiv a
consiliului local, primarul are obliga ia de a solu iona problemele ce vizeaz localitatea.
n acest scop asigur executarea hot rrilor consiliului, avnd atribu ii specifice
(preg tirea i supunerea spre aprobare a proiectului de buget, asigurarea ordinii i
securit ii publice, propune consultarea popula iei n probleme locale de interes deosebit,
salubritate, etc.).
n calitatea sa de reprezentant al statului, primarul are o serie de atribu ii pe care le
exercit n baza unui mandat legal pentru care este obligat s r spund , asigurnd
respectarea: (i) prevederilor Constitu iei; (ii) drepturilor i libert ilor fundamentale ale

cet enilor; (iii) legilor i ale altor acte normative emise de autorit ile statale; (iv)
ndepline te func ia de ofi er de stare civil i (v) autoritate tutelar . n exercitarea
atribu iilor sale primarii emit dispozi ii care devin executorii din momentul aducerii lor la
cuno tin a persoanelor vizate.
Prim ria este institu ia administra iei publice locale, n cazul municipiului Chi in u ea
este organul executiv al Consiliului municipal, prin care se realizeaz autonomia local ,
descentralizarea serviciilor publice i este organul de conducere operativ a treburilor
publice locale. Prim ria este format din primar i aparatul de lucru. Organizarea i
func ionarea prim riei este reglementat de legisla ia n vigoare i propriul Regulament de
organizare i func ionare. Numirea i eliberarea din func ie a personalului din aparatul
prim riilor se confirm de c tre consilii la propunerea primarilor n condi iile legisla iei n
vigoare.
Pentru administrarea domeniului public municipal i local n cadrul prim riilor sunt
constituite servicii publice. Serviciile publice locale sunt create n dependen de
specificul local i necesit ile colectivit ii n toate domeniile de activitate socioeconomic , financiar-fiscal , ordine public , amenajare i de protec ie a mediului.
Prefectul este reprezentantul Guvernului n municipiu, institu ie prin care se asigur
respectarea principiului descentraliz rii administrative. Prefectul este nzestrat cu atribu ii
de administrare a serviciilor de interes municipal f r a interveni n activitatea
administra iei publice autonome, dect numai prin asigurarea controlului legalit ii actelor
emise de c tre acestea.
Deoarece nu toate serviciile publice au fost descentralizate, prestarea anumitor servicii
c tre popula ie a fost ncredin at serviciilor desconcentrate ale ministerelor i
departamentelor, activitatea c rora este condus
i supus controlului din partea
Prefectului.
Actualul cadru institu ional al administra iei publice municipale este rezultatul reformei
administrativ teritoriale ncepute n anul 1998 scopul c reia a fost crearea unui sistem
administrativ racordat la cerin ele europene actuale de administrare public local .

1.1.4 Concluzii
Avantaje
Statut special determinat prin legea
suprem i lege organic
Cadrul institu ional creat n conformitate cu
cerin ele europene de administrare local
Stabilitate a structurilor administrative
Delimitarea patrimoniului i competen elor
Oportunit i
Perfec ionarea cadrului legal
Definitivarea statutului special al capitalei
Definitivarea reglement rii atribu iilor
i
competen elor autorit ilor administra iei
publice municipale

Dezavantaje
T r g narea reformei administrative
Contradic ii
ntre
prevederile
actelor
normative
Dublare de competen e
Nereglementarea
statutului
ora ului
Chi in u n cadrul municipiului
Nedefinirea statutului patrimoniului municipal
i a propriet ii municipale
Constrngeri
Contrareforma administra iei publice la
standarde dep ite
Posibilitatea de destr mare a municipiului n
raioane neargumentate economic
Implicarea factorilor politici

1.2 Administra ia public municipal

1.2.1 Consiliul municipal

Consiliul municipal este autoritatea deliberativ a administra iei publice municipale fiind
constituit din 35 consilieri. Num rul de consilieri pentru Consiliului municipal este
stabilit reie ind din num rul popula iei municipiului precum i n conformitate cu
prevederile art. 57 al legii privind administra ia public local , care reglementeaz
concomitent i num rul consilierilor din consiliile jude ene. Acesta reiese din faptul c n
componen a municipiului Chi in u sunt incluse 6 ora e i 11 comune dotate cu consilii
alese, respectiv n conformitate cu prevederile art. 71 a aceleia i legi, prin care Consiliul
municipal, ca i n cazul consiliilor jude ene, coordoneaz activitatea consiliilor locale n
vederea realiz rii serviciilor publice de interes municipal.
Consiliul municipal i desf oar activitatea n conformitatea cu prevederile Legii
privind administra ia public local nr. 186-XIV din 06.11.1998, Legea privind statutul
municipiului Chi in u nr. 431-XIII din 19.04.1995 i Regulamentul privind func ionarea
Consiliului municipal Chi in u aprobat prin decizia Consiliului nr. 2/12 din 15
septembrie 1999.
Dup alegerile locale din 23 mai 1999 aspectul politic al Consiliului municipal este
reprezentat de opt forma iuni.
Tabelul 1-2 Structura politic a Consiliului municipal
#
1
2
3
4
5
6
7
8

Concuren ii electorali

Blocul Comuni tilor, Agrarienilor i Sociali tilor


Conven ia Democrat
Partidul Popular Cre tin Democrat
Alian a Centrist
Uniunea Social Democrat Furnica/Speran a
Partidul For elor Democratice
Partidul Na ional Liberal
Mi carea social-politic republican
Ravnopravie
Total
Sursa: Comisia Electoral Central

13
6
5
5
3
1
1

37,1%
17,1%
14,3%
14,3%
8,6%
2,9%
2,9%

Num rul de
voturi
ob inute, %
32,9%
14,7%
12,7%
12,6%
7,4%
4,2%
3,5%

2,9%

3,7%

35

100,0%

91,7%

Ponderea,
Nr.
mandatelor
%

n cadrul edin ei de constituire a Consiliului municipal, care a avut loc la 06.07.1999, au


fost constituite 5 frac iuni politice: frac iunea Comuni tilor, Agrarienilor i Sociali tilor
(13 mandate), frac iunea Partidului Popular Cre tin Democrat (7 mandate), frac iunea
Conven iei Democrate din Moldova (6 mandate), frac iunea Alian ei Centriste din
Moldova (5 mandate) i frac iunea Alian ei Social-democrate Furnica/Speran a (4
mandate).
Prin Decizia Consiliului municipal nr. 2/7 din 28.07.1999 n cadrul Consiliului au fost
constituite 5 comisii de specialitate. La constituirea lor s-a luat n considera ie: realizarea
atribu iilor Consiliului, acoperirea tuturor domeniilor de competen a consiliului,
reprezentarea politic precum i dorin a personal a consilierilor. Comisiile de specialitate
ale Consiliului municipal sunt:
5

Comisia juridic , pentru ordinea public i activitatea administra iei publice


locale
Comisia pentru buget, economie, finan e i patrimoniul public local
Comisia pentru servicii tehnice, transport gospod rie comunal i energetic
Comisia pentru construc ii, arhitectur i resurse funciare
Comisia pentru educa ie, cultur , protec ia social i ocrotirea s n t ii

Consiliul municipal i desf oar activitatea n edin e ordinare organizate trimestrial sau
extraordinare. n perioada 1999-2002 au fost convocate 24 edin e, desf urate pe
parcursul a 54 i adoptate peste 800 decizii care cuprind ntreg spectrul domeniilor de
activitate a administra iei publice municipale.
Atribu iile consiliului stabilite prin lege, pot fi clasificate schematic n cteva grupe:
Organizarea intern proprie
Stabilirea structurii prim riei
Constituirea serviciilor, institu iilor publice i a agen ilor economici de interes
local
Administrarea finan elor publice locale
Dezvoltarea socio-economic a municipiului
Protec ia drepturilor cet enilor i a mediului
Atribu ii legate de acordarea tuturor titlurilor onorifice i de cooperare cu alte
localit i
Exercitarea controlului.
n conformitate cu decizia Consiliului municipal nr. 3/4 din 30.05.2000 consilierilor
municipali le-a fost stabilit o indemniza ie n m rime de trei salarii minime, din contul
bugetului municipal, pentru fiecare zi de participare la edin ele Consiliului.
Consiliul municipal nu dispune de un aparat propriu de administrare, de aceea activitatea
organizatoric a Consiliului este realizat de c tre Secretarul Consiliului i structurile
Prim riei municipale. Secretarul Consiliului municipal a fost numit n func ie la
propunerea Primarului general, n baza concursului organizat de Consiliu. Secretatul
asigur preg tirea materialelor i a edin elor Consiliului municipal, particip la edin ele
lui, avizeaz proiectele de decizii ale consiliului, asumndu- i r spunderea pentru
legalitatea acestora, precum i coordoneaz compartimentul de specialitate din cadrul
aparatului Prim riei municipale.
Deficien e privind activitatea Consiliului municipal:
a) Legislative
Conform pct. 1 al art. 73 al Legii cu privire la administra ia public local Consiliul
municipal Chi in u, exercit atribu iile prev zute de lege pentru consiliile locale
i jude ene. Aceast prevedere creeaz confuzii n activitatea Consiliului.
Deoarece n componen a municipiului sunt incluse 17 unit i administrativteritoriale care dispun de propriile consilii, Consiliul municipal coordonnd
activitatea lor, este firesc ca s dispun de acelea i atribu ii ca i consiliul
jude ean, prev zute de art. 59. Avnd ns competen e ca i n cazul consiliilor
locale Consiliul municipal este, pe de o parte abilitat cu responsabilit i duble
ceea ce duce la complicarea delimit rii competen elor pentru autorit ile de
diferite nivele, stipulate de art. 13. Pe de alt parte, aceste prevederi reprezint o
nc lcare a principiului descentraliz rii i lezeaz autonomia local a consiliilor

or ene ti i comunale din componen . Rela iile care se stabilesc ntre aceste
nivele trebuie s fie identice cu cele dintre consiliile locale i cele jude ene.
Legisla ia n vigoare nu prevede atribu ii suplimentare pentru Consiliul municipal
care ar reie i din prevederile constitu ionale de statut de capital a Republicii
Moldova atribuit municipiului Chi in u i ar reglementa rela ii cu celelalte
autorit i ale administra iei publice locale.
b) Organizatorice
1. Lipsa unui organ propriu de conducere a consiliului ngreuneaz activitatea
consilierilor.
2. Distorsiuni n activitatea comisiilor. Conform regulamentului de organizare i
func ionare a Consiliului municipal comisiile de specialitate i desf oar
activitatea n edin e. Pe parcursul activit ii unele comisii i-au desf urat
activitatea s pt mnal. Cu mici excep ii la edin ele de lucru ale comisiilor de
specialitate particip doar pre edin ii de comisii, vicepre edin ii i secretarii
comisiilor. Unii consilieri se prezint la edin ele de lucru doar cnd sunt analizate
chestiuni legate de interes personal.
3. Lipsa condi iilor adecvate pentru activitatea consilierilor. De regul , edin ele
comisiilor de specialitate se desf oar ntr-un singur birou.
c) Func ionale

Activitate a comisiilor de specialitate intens politizat . n majoritatea cazurilor


deciziile adoptate n cadrul frac iunilor (n spe , n cadrul frac iunii BCAS) sunt
prioritare celor adoptate n cadrul comisiilor.

Lipsa ini iativelor de decizie din partea consilierilor. Peste 90 la sut din proiectele
de decizie puse n discu ie la edin ele Consiliului municipal sunt ini iative ale
departamentelor, direc iilor i sec iilor prim riei.
4. Lipsa transparen ei n activitatea Consiliului. Legisla ia n vigoare prevede
informarea locuitorilor municipiului despre ordinea de zi, data i locul desf ur rii
edin elor Consiliului, n scopul familiariz rii i aducerii la cuno tin a locuitorilor
a chestiunilor ce se planific pentru examinare. De obicei, popula ia afl doar
despre deciziile deja adoptate de c tre Consiliu. Deciziile Consiliului municipal,
de regul , nu se public i doar unele din ele sunt aduse la cuno tin a locuitorilor
prin intermediul radioului i televiziunii municipale.
5. n cadrul mijloacelor de informare municipale lipsesc rubricile i emisiunile care
ar reflecta activitatea Consiliului municipal.
6. Neglijen n exercitarea mandatului. n multe cazuri se remarc a atitudine
neglijent a consilierilor fa de exercitarea mandatelor, exprimat prin lipsa de la
edin ele Consiliului, comisiilor de specialitate, ce duce la avizare i votare
formal a proiectelor de decizie, etc.

1.2.2 Prim ria municipiului Chi in u

Consiliul municipal formeaz pe durata mandatului s u Prim ria, ca organ executiv, care
exercit conducerea operativ a treburilor publice ale municipiului. Prim ria municipiului
Chi in u, este un organ colectiv executiv i reprezint un element principal care
deosebe te Consiliul municipal de celelalte consilii s te ti, comunale i or ene ti care nu
dispun de acest organ. Dup exemplul consiliilor jude ene care dispun de Birou
Permanent ca organ executiv, Prim ria municipiului este organul executiv al Consiliului
municipal.

n prezent Prim ria municipal este constituit din Primarul general, viceprimari, secretar,
pretori, eful direc iei administra ie public , membri ai Prim riei i primarii locali.
Prim ria i desf oar activitatea n edin e, convocate de Primarul general care se
desf oar la nceputul fiec rei s pt mni. Prim ria este abilitat cu realizarea unui ir de
atribu ii care pot fi clasificate n cteva categorii:
Organizarea i coordonarea activit ii comisiilor de specialitate ale Consiliului
municipal, direc iilor, sec iilor i serviciilor prim riei i preturilor
Elaborarea i coordonarea activit ilor legate de dezvoltarea socio-economic a
municipiului
Reglementarea regimul propriet ii funciare i fondului locativ al municipiului
Stabilirea regimului de urgen i coordonarea activit ilor de lichidare a
urm rilor acestuia
Asigurarea protec iei civile, sociale a popula iei i a ordinii publice.
Primarul general al municipiului este autoritatea executiv aleas n condi iile Codului
electoral. n exercitarea func iilor sale se atest dubla calitate a acestei func ii, cea de
reprezentant al municipiul - n exercitarea func iei de organ executiv al administr rii
domeniului public i cea de reprezentant al statutului - n exercitarea unor atribu ii
stabilite expres n legea administra iei publice locale. Analiza competen elor de care
dispune primarul ne permite urm toarea clasificare a atribu iilor sale:
Organizarea execut rii i executarea la concret a atribu iilor ce-i revin
Ini iativ n stabilirea unor reglement ri locale privind administrarea
domeniului public
Organizarea i efectuarea controlului asupra activit ii subdiviziunilor care i se
subordoneaz
Conducerea organelor administra iei publice locale
Asigurarea ordinii publice.
Conform organigramei Prim riei municipiului Chi in u, Primarul general coordoneaz i
controleaz nemijlocit activitatea urm toarelor structuri municipale: (i) Sec ia MSN; (ii)
Banca Municipala Chi in u S.A.; (iii) Direc ia protec ie civil ; (iv) Comisariatul
militar-administrativ; (v) Inspectoratul de poli ie; (vi) Preturile sectoarelor, (vii) Direc ia
rela ii interna ionale.
n activitatea sa, Primarul general al municipiului este ajutat de 4 consilieri i 4
viceprimari. Viceprimarii sunt numi i n func ie prin decizia Consiliului municipal la
propunerea Primarului, cu statut de func ionari publici. Viceprimarii ndeplinesc atribu ii
delegate de primar n conformitate cu prevederile art. 40 ale legii administra iei publice
locale. n cadrul Prim riei municipale viceprimarii coordoneaz activitatea structurilor
determinate pe urm toarele domenii:
Transport public, c i de comunica ie i asigur ri inginere ti
Economie, rela ii patrimoniale, privatizare, finan e
Construc ii, locuin e, arhitectur i urbanism
Educa ie, tiin , protec ie social , cultur i ocrotirea s n t ii

Realizarea activit ilor serviciilor publice de interes municipal se realizeaz de c tre 24


departamente, direc ii, sec ii i servicii2. Aceste servicii asigur elaborarea i realizarea
programelor de dezvoltare n domeniile proprii, precum i consult , controleaz i
coordoneaz activit ile consiliilor i prim riilor locale.
Activitatea aparatului Prim riei, structurilor municipale este reglementat de legisla ia n
vigoare, propriile regulamente de func ionare, organigramele i statele de personal
adoptate prin Deciziile Consiliului municipal nr. 3/2-1 3/2-38 din 22.09.1999 cu privire
la statele de personal ale aparatului prim riei municipiului Chi in u, limitelor de personal
ale aparatelor preturilor de sector i aprobarea statelor de personal ale departamentelor,
direc iilor i sec iilor.
Serviciile publice municipale sunt nvestite cu atribu ii proprii i se bucur de o anumit
independen n executarea deciziilor adoptate de organele centrale de specialitate i
autorit ile administra iei publice ale municipiului. Totodat , ele sunt responsabile n fa a
acestor organe de executarea sarcinilor ce le revin. Pentru executarea atribu iilor,
serviciile publice au aparat, format din profesioni ti n domeniu. Colaboratorii serviciilor
publice ale Prim riei municipiului au statut de func ionari publici.
Organizarea administrativ-teritorial a ora ului Chi in u prevede delimitarea lui n cinci
sectoare. n sectoare autorit ile administra iei publice municipale sunt reprezentate de
pretur
i pretor. Preturile sunt constituite conform legisla iei n vigoare i se
subordoneaz autorit ilor administra iei publice municipiule. Preturile sectoarelor sunt
autorit i executive ale administra iei publice locale, ca organe ale prim riei, fac parte din
structura organizatoric a prim riei i posed personalitate juridic . Spre deosebire de alte
structuri similare ale unor capitalele europene, preturile nu dispun de organe deliberative.
Pretura se constituie din pretor, vicepretor, 3-5 membri i secretar. Preturile sunt abilitate
cu atribu ii n domeniile:
Asigur rii execut rii legisla iei n vigoare i deciziilor autorit ilor municipale
n teritoriul administrat de ele
Organiz rii, coordon rii i controlului activit ii serviciilor publice proprii
Administr rii patrimoniului transmis n gestionare
Asigur rii func ion rii institu iilor de menire social-economic
Asigur rii dezvolt rii edilitar-gospod re ti a sectorului.
Preturile i desf oar activitatea n edin e care se desf oar s pt mnal.
Pretorul este autoritate executiv a administra iei publice municipale, persoan oficial
cu func ii de administrare n teritoriu, numit n func ie prin dispozi ia Primarului general
fiind reprezentantul s u n sectorul respectiv. Pretorii fac parte din componen a Prim riei
municipiului i pot fi, concomitent, consilieri ai Consiliului municipal. Pretorii sunt
abilita i cu urm toarele atribu ii de baz :
Conducerea i coordonarea serviciilor publice n sector
Executarea prevederilor legisla iei n vigoare i deciziilor autorit ilor
municipale
Reprezentarea sectorului n rela ii cu alte institu ii ale administra iei publice
locale, cet eni, institu ii private.
2

Lista tuturor serviciilor i ncadrarea lor n organigrama Prim riei municipiului Chi in u este prezentat n
Anexa 10.2

n cadrul preturilor sunt constituite servicii publice, organizarea i func ionarea c rora
este stabilit n baza principiilor generale stabilite pentru serviciile publice ale Prim riei
municipale.
Deficien e n activitatea Prim riei municipale i a structurilor ei :
a) Legislative:
Conform art. 70 al legii administra iei publice, n municipiul Chi in u
administra ia public se realizeaz de c tre Consiliul municipal, ca autoritate
deliberativ , i de c tre Primarul general al municipiului, ca autoritate
executiv . ns prin prevederile art. 75 Consiliul municipal formeaz pe durata
mandatului prim ria, ca organ executiv. Astfel se creeaz confuzia, cine
constituie autoritatea executiv , Primarul general sau prim ria, ceea ce poate
duce la suprapuneri de competen e ntre aceste institu ii i identificarea unei
institu ii cu alta.
n exercitarea atribu iilor sale Primarul general al municipiului este investit prin
prevederile pct. 5 al art.75 cu acordarea votului decisiv n adoptarea deciziilor.
Acesta este un fapt care de iure i de facto abiliteaz primarul cu dou voturi n
loc de unul singur. Este firesc ca majoritatea voturilor s se acumuleze n mod
firesc, fiind o majoritate de op iuni i nici de cum n o majoritate for at .
Pct. 2 al art. 41 prevede dreptul a 1/3 din consilieri n demiterea viceprimarilor,
fapt ce introduce o stare de tensionare n rela iile dintre primar i consiliu.
Prin reglement rile la pct. 2 i 3 a art.76 Legea administra iei publice stabile te
o confuzie referitor la reglementarea activit ii preturii stabilind c structura,
statele de personal i regulamentele de organizare i func ionare ale preturilor
sunt aprobate de c tre consiliul municipal iar pretorii, care sunt un element
constitutiv al preturii, sunt numi i i elibera i din func ie de c tre primarul
general al municipiului. Aceast prevedere stabile te elemente de contradic ie
ntre cele dou autorit i municipale.
b) Organizatorice
1. Prim ria municipiului Chi in u activeaz n baza Legii privind statutul
municipiului Chi in u nr.431-XllI din 19.04.95 i Legii privind administra ia
public local nr.186-XIV din 06.11.98. Organigrama Prim riei a fost aprobat de
Consiliul municipal Chi in u, prin decizia nr.1/2 din 16.07.99, cu nc lcarea
legilor sus-numite. Acest fapt a fost constatat i de Hot rrea Cur ii de Conturi nr.
57 din 14.06.2001. Prin organigrama existent nu se poate de determinat clar
interac iunea Consiliului municipal, Primarului general, departamentelor,
direc iilor, sec iilor i serviciilor prim riei municipale i subordonarea fiec rui
serviciu, cu definirea fluxurilor comunica ionale interdepartamentale.
2. Necorespunderea organigramei cu situa ia real de organizare nu permite
stabilirea: (i) tipului de structur organizatoric a Prim riei; (ii) diviziuni verticale
i orizontale a muncii; (iii) ierarhiilor i liniilor de autoritate; (iv) sferelor de
autoritate; (v) ponderilor ierarhice; (vi) nivelurilor ierarhice. La doar o privire
general asupra organiz rii structurilor prim riei se constat existen a unei
organiz rii manageriale inefective, la un post de conducere revenind mai mult de
20 posturi de execu ie ceea ce nu respect cerin ele unui management
administrativ efectiv.
3. Organizarea actual a Prim riei creeaz aparen a existen ei unei structur ri pe
unit i descentralizate. Reie ind din activitatea deosebit de complex a

10

municipalit ii astfel de organizare este caracteristic multor prim rii ale


capitalelor europene. Pe de o parte acest tip de structur permite de a diversifica
activitatea subdiviziunilor structurale. Pe de alt parte, cre terea libert ii de
ac iune nu este completat cu un mecanism de coordonare a activit ii diverselor
subdiviziuni. Acest mecanism lipse te n cazul prim riei municipale.
4. n organigrama prim riei sunt incluse structuri, care conform legisla iei in de
subordinea Prefectului. Astfel, n subordinea Primarului general se afl
Comisariatul militar-administrativ, n subordinea viceprimarilor se afl Centrul de
medicin preventiv , Inspectoratul fiscal, Oficiul For ei de munc i Agen ia
teritorial de privatizare servicii care conform legisla iei n vigoare sunt servicii
desconcentrate i sunt conduse de c tre Prefect.
5. Comunicarea i conlucrarea interdepartamental i a rela iilor cu cet enii este
ngreunat de lipsa unei re ele informa ionale moderne de schimb de informa ii i
documente.
c) Func ionale
Analiza comparativ a serviciilor publice a Prim riei municipiului Chi in u ne
demonstreaz existen a multiplelor confuzii ce in de interac iunea serviciilor
desconcentrate i serviciilor descentralizate. Totodat nu este clar care servicii au
un func ii de control n domeniile respective i care realizeaz interesul statului n
aceste domenii.
Exist dublare de subordonare. Nu sunt strict delimitate func iile serviciilor
Prim riei i cele ale ministerelor i departamentelor atribuite Prefecturii. Conform
pct. 1.3 al Regulamentului func ion rii Serviciului Sanitar Veterinar de Stat al
municipiului Chi in u acest serviciu se subordoneaz i prezint d rile de seam
Prim riei municipiului Chi in u i Ministerului Agriculturi i Industriei
Prelucr toare a Republicii Moldova.
n activitatea Prim riei au fost constatate nc lc ri ale legisla iei n vigoare. De
exemplu, cu nc lc ri ale prevederilor art.18 din legea privind administra ia
public local i n lipsa deciziei corespunz toare a Consiliului municipal Prim ria
mun. Chi in u a devenit de in toarea ac iunilor B ncii municipale Chisinau
S.A. Sau departamentele Prim riei au fost create prin decizia acesteia i a
Consiliului municipal nr.1/2 din 16.07.99, fapt neprev zut de legea privind
administra ia public local , legea privind finan ele publice locale i legea privind
statutul municipiului Chi in u.
Majoritatea contractelor juridice ncheiate de Prim rie sunt la un nivel profesionist
foarte jos, fiind convenabile partenerilor i neconvenabile Prim riei.
Neprofesionalismul ncheierii contractelor de cele mai dese ori se r sfrnge asupra
bugetului municipal, Prim ria fiind n pierderi de cauz n procesele de judecat i
nevoit s achite desp gubirile necesare.
Activitatea structurilor Prim riei este p tat de fenomenul corup iei. Conform
datelor sondajului sociologic Corup ia i accesul la justi ie n viziunea societ ii
i a exper ilor desf urat de c tre Transparency International Moldova n
perioada 1 octombrie 7 noiembrie 2002, n municipiul Chi in u 14 din cei 298
de businessmani chestiona i au men ionat ca au dat mit func ionarilor Prim riei
municipale, valoarea c reia a variat ntre 100 i 3000 lei, pentru rezolvarea
anumitor probleme sau ob inerea unor favoruri.
Neconcordan a de activit i i ac iuni ntre subdiviziunile Prim riei municipale
duce deseori la pagube materiale nsemnate pentru bugetul municipal. De
exemplu, lipsa cooper rii ntre departamentul economie, reforme i rela ii
11

patrimoniale, departamentul arhitectur i urbanism, direc ia general finan e,


direc ia construc ii capitale n problema repara iei capitale a nc perilor
nelocuibile arendate a prejudiciat bugetul municipal n anul 2001 de aproximativ
jum tate de milion de lei.
Atitudinea de autoritate ierarhic asupra prim riilor locale. De exemplu, n cadrul
reviziilor asupra execut rii bugetelor prim riilor locale din componen de obicei
se controleaz insistent numai partea de cheltuieli. Mai mult dect att, conform
raportului Cur ii de Conturi nr.57 din 14.06.2001 privind rezultatele controlului
asupra execut rii bugetului mun. Chi in u pe anul 2000, n contradic ie cu art. 4 i
art.10 din legea cu privire la finan ele publice locale, de la bugetul municipiului
nu s-au alocat, conform deciziilor Consiliului municipal, unor bugete locale
sumele de 95,5 mii lei (transferuri din fondul de sus inere a teritoriilor) i 317,6
mii lei (transferuri cu destina ie special ).

1.2.3 Administra ia public local


Administrarea i conducerea ora elor Codru, Cricova, Durle ti, Sngera, Vadul lui Vod
i Vatra precum i a comunelor (satelor) este realizat de consilii locale i prim rii.
Activitatea consiliilor locale, n calitate de organe deliberative este reglementat de
prevederile legilor privind administra ia public local , privind statutul alesului local,
privind statutul comunei (satului), ora ului (municipiului) precum i regulamentelor
proprii de organizare i func ionare, elaborate n conformitate cu Hot rrea Guvernului
privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare i func ionare a consiliilor jude ene
i locale.
Num rul consilierilor n fiecare consiliu local a fost determinat n func ie de num rul
locuitorilor localit ilor la data de 1 ianuarie 1999.
Tabelul 1-3 Componen a politic a consiliilor or ene ti
Num rul mandatelor n Consiliile or ene ti
Concuren ii
electorali Codru Durle ti Cricova Sngera Vadul lui Vatra
Vod
1 BCAS
5
2
7
3
4
4
2 CDM
5
7
2
6
2
3 ACM
3
1
2
2
3
2
4 PPCD
2
3
1
5 PFD
1
1
1
1
6 PNL
3
1
7 USDFS
1
1
1
8 CI
4
3
9 PN M
1
Total
17
17
15
15
11
9
Sursa: Comisia Electoral Central
#

Total
25
22
13
6
4
4
3
7
1
84

Ponderea,
%
29,8%
26,2%
15,5%
7,1%
4,8%
4,8%
3,6%
8,3%
1,2%
100,0%

n cadrul consiliilor comunale au fost ale i 115 consilieri comunali care reprezint 9
forma iuni politice i candida i independen i.
Tabelul 1-4 Componen a politic a consiliilor comunale
#

Concuren ii
electorali

Nr.
mandatelor

Ponderea,
%

Nr. voturilor
ob inute, %

12

Concuren ii
Nr.
electorali
mandatelor
1 CDM
28
2 ACM
19
3 BCAS
17
4 PFD
14
5 PPCD
13
6 CI
10
7 PDPM
5
8 PNL
4
9 USDFS
4
10 PN M
1
Total
115
Sursa: Comisia Electoral Central
#

Ponderea, Nr. voturilor


%
ob inute, %
24,3%
22,4%
16,5%
13,5%
14,8%
16,8%
12,2%
8,7%
11,3%
8,9%
8,7%
16,5%
4,3%
2,3%
3,5%
5,1%
3,5%
4,0%
0,9%
1,5%
100,0%
99,5%

Rezultatele alegerilor demonstreaz c reprezentarea politic a consiliilor locale este


foarte pestri . Aceasta a contribuit la constituirea unor majorit i clare doar n cadrul a
cinci consilii locale. n cadrul consiliilor locale au fost constituite frac iuni ale BCAS i n
dependen de num rul de mandate ob inute de alte partide - frac iuni ale CDM i ACM.
n unele consilii pe lng frac iunea comuni tilor s-au constituit frac iuni de tip Alian e
pentru Democra ie i Reforme.
n Consiliile or ene ti au fost constituite urm toarele Comisii de specialitate:
Pentru buget i finan e, economie i reforme
Pentru probleme umanitare i protec ie social a popula iei
Pentru arhitectur i urbanism, dezvoltare rural i a menajare a teritoriului
Pentru nv mnt, cultur , sport, tineret, s n tate, familie i protec ie social
Pentru amenajare i protec ia mediului
Pentru problemele agriculturii i industriei prelucr toare
Comisii juridice i men inerea ordinii publice
Crearea unui num r mare de comisii compuse doar din 3-4 membri este ineficient . De
exemplu: Comisia Juridic pentru reglement ri i men inerea ordinii publice a Consiliului
or enesc Codru este alc tuit doar din trei membri.
n majoritatea consiliilor comunale comisiile de specialitate au ca domenii de activitate:
Buget, finan e i dezvoltarea social-economic
nv mnt, tineret, cultur i sport
Ocrotirea s n t ii, ecologie i protec ia social
Juridic i situa ii excep ionale.
Ca i n cazul Consiliului municipal, consiliilor locale sunt lipsite de aparat propriu de
conducere fiind coordonate de c tre secretarii consiliilor. Secretarii consiliilor locale au
fost numi i n func ie de c tre consilii la propunerile primarilor n urma concursurilor
organizate n acest sens. Concursurile s-au desf urat n toate ora ele i satele
(comunele). Secretarii sunt implica i n majoritatea activit ilor consiliilor fiind
concomitent i secretari ai prim riilor. Ei ndeplinesc atribu ii stabilite de legisla ia n
vigoare i regulamentele de func ionare al consiliilor i prim riilor.

13

Primarii sunt autorit ile executive ale consiliilor locale. Atribu iile primarilor ora elor i
comunali sunt reglementate de prevederile legisla iei n vigoare i sunt asem n toare cu
cele prezentate n cazul Primarului General al municipiului (vezi punctul 10.2.2)
La alegerile din 23 mai 1999 preferin ele electoratului municipal n alegerile primarilor sau repartizat dup cum urmeaz :
Tabelul 1-5 Structura politic a Primarilor or ene ti i comunali
Num rul
Competitorii electorali
mandatelor
Candida i independen i
10
CDM
3
FPCD
2
BCAS
1
PFD
1
Total
17
Sursa: Comisia Electoral Central

Ponderea, Nr. voturilor


%
ob inute, %
58,8%
43,7%
18,7%
17,6%
11,8%
5,7%
5,9%
8,8%
5,9%
6,2%
100%
83,1%

Rezultatele alegerilor la func ia de primari ai ora elor i comunelor demonstreaz c n


majoritatea localit ilor din municipiu popula ia a acordat vot de ncredere candida ilor
independen i.
n conformitate cu Legea cu privire la administra ia public local , prim riile ora elor
dispun de func ia de viceprimar (ora ul Durle ti are doi veceprimari). Viceprimarii sunt
numi i n func ie printr-o decizie a consiliului local adoptat cu votul majorit ii
consilierilor ale i, mandatul lor expirnd odat cu mandatul primarului. Atribu iile
viceprimarilor sunt stabilite prin regulamentele de organizare i func ionare a aparatului
prim riei. n majoritatea comunelor (satelor) func ia de viceprimar lipse te. Una din cauze
este faptul c legea stabile te c pentru comunele (satele) cu o popula ie sub 7,000
locuitori viceprimarul i exercit func iile pe baze ob te ti.
Serviciile publice locale sunt organizate de c tre consiliul local la propunerea primarului,
n principalele domenii de activitate potrivit specificului i necesit ilor locale, n limita
mijloacelor financiare de care dispune. Primarul este acela care determin de care servicii
publice are nevoie popula ia i propune consiliului s fie create serviciile publice
respective. n prezent n cadrul prim riilor or ene ti i locale sunt organizate urm toarele
servicii publice:
Boxa 1-1 Serviciile publice locale
#
1

Func ia
Specialistul pentru
reglementarea propriet ii
funciare

Speciali tii n problemele ce


in de construc ii, drumuri,
gospod ria comunal *
Specialistul n rela ii cu
publicul*

3
4

Juristul

Atribu iile
Respectarea prevederilor Codului funciar n localitate
Eviden a funciar i controlul de stat asupra folosirii
ra ionale i protec iei terenurilor
3.
Identificarea terenurilor i posesorilor
Executarea legisla iei n vigoare ce ine de domeniul spa iului
locativ, construc iilor publice, func ion rii transportului n ora e
1.
2.

4.

Organizarea ac iunilor de solu ionare a peti iilor


cet enilor
5.
Stabilirea rela iei cet ean administra ie
6.
Asisten juridic consiliilor i structurilor prim riei
7.
Asigurarea corespunderii documenta iei cu legisla ia n
vigoare

14

Func ia

Specialist n probleme de
personal*
Specialist pentru percepere
fiscal
Specialist pentru problemele
recrut rii i ncorpor rii
Specialistul n problemele
tineretului, culturii i sportului

Atribu iile
8.
Reprezentare n instan ele de judecat
Asigurarea lucr rilor de secretariat i eviden a cadrelor
9.

Efectuarea lucr rilor ce in de eviden a, perceperea i


prezentarea d rilor de seam despre impozitele cet enilor
7
10.
Eviden a recru ilor
11.
Coordonarea activit ilor de nrolare
8
Asigurarea promov rii, respect rii i implement rii drepturilor i
libert ilor tineretului, valorilor na ionale, particularit ilor istorice
i culturale ale republicii
9
Specialistul n problemele
Asigurarea st rii permanente de preg tire a obiectelor din
protec iei civile
subordonarea protec iei civile pentru ac iuni n condi iile
situa iilor excep ionale
10 Arhitectul*
Coordonarea activit ilor privind amenajarea teritoriului i
urbanismului, ameliorarea aspectului arhitectural i estetic al
localit ilor
11 Contabilii
Eviden a tuturor actelor financiar-bancare ale prim riei i a
serviciilor ei
12 Grefier-dactilograf*
Organizarea lucrului de deservire a documentelor n prim rie i
exercitarea lucr rilor de secretariat
Sursa: Regulamentele de organizare i func ionare a prim riilor
* Serviciu public local existent doar n cadrul prim riilor or ene ti

Atribu iile func ionarilor prim riei sunt stabilite n Regulamentul de organizare i
func ionare al prim riei i includ drepturile, obliga iile i responsabilit ile lor. Statele de
personal ale prim riilor sunt completate de personalul tehnic care asigur condi iile
necesare de func ionare.
Deficien e n activitatea administra iei publice locale:
a) Legislative:
Analiza serviciilor publice locale demonstreaz c structurile organizatorice sunt create
dup o formul standard (vezi Anexele 10.3 10.4), nefiind func ionale, instituite n
baza statelor de personal recomandate de Guvern. Structura actual a prim riilor
locale nu corespunde domeniilor de competen a serviciilor locale o parte din ele
r mnnd pe seama Primarului, care nu este n stare s le exercite.
Caracterul de recomandare al hot rrii Guvernului privind organigramele i statele tip ale
aparatelor prim riilor locale nu este luat n considera ie prin prevederile altei hot rri
de Guvern nr. 139 din 09.02.1998 cu privire la salarizarea func ionarilor publici i
persoanelor care efectueaz deservirea tehnic i asigur func ionarea autorit ilor
publice n baza re elei tarifare unice. Prin acest act se impune consiliilor locale s in
cont de prevederile autorit ii centrale n elaborarea organigramei i stabilirea statelor
de personal.
Prevederea pct. 2 al art. 33 al legii administra iei publice locale referitor la exercitarea
func iei de viceprimar pe baze ob te ti, (neremunerat) este o restan din sistemului
sovietic, ce restric ioneaz existen a unei asemenea func ii i impune primarilor
c utarea diferitor modalit i pentru buna realizare a atribu iilor ce le revin.
Consiliile locale activeaz n baza Regulamentelor de organizare i func ionare adoptate
n conformitate cu Regulamentul cadru stabilit prin hot rre de guvern, f r
introducerea unor prevederi care ar lua n considera ie specificul comunit ii locale
sau specificului de activitate a consiliului local.
b) Organizatorice

15

1
2
3

Consiliile locale nu au o conducere proprie i sunt lipsite de un aparat tehnic de


coordonare. Asigurarea deservirii organizatorice a consiliilor locale de c tre
structurile prim riilor implic i transferul de responsabilit i de la consilieri c tre
func ionarii prim riilor.
Prim riile nu dispun de organigrame sau organigramele nu corespund situa iei reale
de organizare, sau unele organigrame sunt aprobate de primari.
n prim riile comunelor lipsesc serviciile de asigurare a rela iilor cu publicul
structur ce ar facilita lucrul cu cet enii. n condi iile actuale primarii, n cadrul
orelor de audien stabilite pot doar s i-a cuno tin de problemele cet enilor,
amnnd solu ionarea lor pentru vizitele repetate. Situa ia este i mai grav n cazul
comunelor cu mai multe sate. Crearea acestor sec ii ar permite examinarea peti iilor
i g sirea unor c i eficiente de solu ionare.

c) Func ionale
Lipsa func iilor de viceprimari creeaz anumite dificult i n activitatea prim riilor locale.
n condi iile cnd primarii sunt deseori lips , fiind antrena i n alte activit i,
atribu iile fiind l sate pe seama secretarului, absen a postului de viceprimar i pune
amprenta asupra bunei func ion ri a prim riei.
Instituirea func iilor de speciali ti n anumite probleme nu acoper necesit ile reale ale
localit ilor. Pentru unele domenii importante (administrarea bunurilor propriet ii
publice, solu ionarea problemelor funciare, achizi iile publice) sunt necesare
organizarea unor servicii specializate. Lipsa unor structuri func ionale concrete
creeaz impedimente n activitatea prim riilor i solu ionarea problemelor locale.

1.2.4 Institu ia reprezentantului Guvernului n municipiu


Institu ia Prefectului este structura prin intermediul c reia Guvernul opereaz n teritoriu.
Instituirea acestei institu ii este argument al recunoa terii autonomiei locale i scutirea
Guvernului de a interveni n activitatea autorit ilor publice reprezentative. n scopul
realiz rii prerogativelor cu care este investit Prefectul n municipiu a fost instituit
Prefectura. Organizarea i func ionarea Prefecturii este reglementat prin:
Legea cu privire la administra ia public local
Hot rrea Guvernului 287 din 09.04.1999 despre aprobarea Regulamentului cu
privire la organizarea i func ionarea Prefecturii
Regulamentul de organizare i func ionare al aparatului propriu al Prefecturii
municipiului Chi in u, aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 01-04 din
25.08.1999
Prefectura este constituit din: Prefect, doi subprefec i, director general i direc ii de
specialitate (vezi Anexa 10-6). Exercitarea capacit ii juridice de drept public apar ine
numai Prefectului. Numirea i eliberarea din func ie a Prefectului se face prin hot rre de
Guvern. Prefectul demisioneaz odat cu demisia Guvernului, fapt ce denot caracterul
politic al acestei institu ii cu instabilitatea i temporalitatea caracteristic . Rela iile dintre
Guvern i Prefect sunt rela ii de autoritate ierarhic determinate de raportul de
subordonare dintre autoritatea administra iei publice centrale i reprezentantul s u n
municipiu. Ele sunt exprimate prin:
Controlul activit ii Prefectului
Prezentarea de c tre Prefect a d rilor de seam i rapoartelor despre starea
economic , social , cultural i administrativ a municipiului.

16

n municipiu Prefectul ac ioneaz n numele i n serviciul statului, avnd n competen a


sa domeniul protej rii intereselor generale ale societ ii. Toate atribu iile Prefectului sunt
reglementate prin lege. n lipsa Prefectului, subprefec ii ndeplinesc atribu iile ce-i revin
acestuia. Directorul general al Prefecturii asigur conducerea operativ a aparatului de
lucru al Prefecturii. Aparatul Prefecturi este constituit din direc ii, atribu iile c rora se
prezint n urm torul tabel:
Boxa 1-2 Direc iile Prefecturii i atribu iile lor
Denumirea
Direc ia controlul
legalit ii actelor
autorit ilor publice
locale
Direc ia servicii
publice
desconcentrate

Atribu ii principale
Efectuarea controlul privind legalitatea actelor adoptate de
autorit ile publice locale
2.
Acordarea asisten ei juridice i asigurarea respect rii procedurilor
n instan ele de judecat
3.
Coordonarea i controlul activit ii serviciilor publice ale
ministerelor precum i cu regiile autonome de interes na ional din
municipiu pentru ndeplinirea atribu iilor ce le revin potrivit legii
4.
Solicitarea informa iilor privind activitatea desf urat
5.
Stabilirea programelor de lucr ri i ac iuni n comun
Direc ia audien ,
6.
Organizarea i desf urarea tuturor lucr rilor ce in de eviden a
peti ii i secretariat
actelor normative, coresponden ei dosarelor, registrelor cu peti ii
7.
Asigurarea audien ei de c tre Prefect a peti ionarilor
8.
Efectuarea controlului modului de solu ionare a peti iilor de c tre
serviciile publice subordonate Prefectului
Direc ia
9.
Economico-financiare (auditul intern al Prefecturii)
administrativ10.
Administrative (asigura condi iile necesare materiale pentru
financiar
activitatea Prefecturii)
11.
Cadre - sistemul de formare, recalificare, perfec ionare i atestare
a personalului
Sursa: Regulamentul de func ionare al Prefecturii
1.

n conformitate cu Hot rrea Guvernului nr. 674 din 22.07.1999 cu privire la serviciile
publice ale ministerelor, departamentelor desconcentrate n teritoriu, n municipiul
Chi in u au fost desconcentrate 21 servicii. Lista serviciilor desconcentrate i atribu iile
lor principale sunt prezentate n Anexa 10-7.

1.2.5 Interac iunea autorit ilor municipale i de stat


n exercitarea atribu iilor lor autorit ile administra iei publice municipale i autorit ile
administra iei publice locale au la baz principiile autonomiei, legalit ii i colabor rii n
rezolvarea problemelor comune consfin it i garantat prin Constitu ie i lege. Aceste
prevederi concretizeaz raporturile dintre autorit ile de diferit nivel n ceea ce prive te
rezolvarea problemelor comune.
Principiul autonomiei nseamn c ambele categorii de autorit i publice locale n
activitatea lor se conduc de atribu iile stabilite de lege pentru ei i fiecare rezolv de sine
st t tor tot setul de probleme stabilite pentru ei, f r amestecul altor autorit i, indiferent
de statutul acestora.
Legalitatea nseamn c autorit ile vizate, n activitatea lor se vor conduce strict de
prevederile legii, f r dreptul de a le nc lca. Deoarece interesele comunale, n unele
cazuri, se pot intersecta cu cele municipale, este prev zut principiul colabor rii ntre
autorit i. Acest principiu constituie pilonul de baz n raporturile dintre autorit i,
deoarece municipiul fiind un ansamblu de colectivit i teritoriale, evident c o bun parte
17

din activitatea autorit ilor municipale se va limita la colaborarea cu autorit ile locale
pentru realizarea func iilor ce-i revin.
Colaborarea presupune invitarea la edin ele Consiliului municipal a consilierilor locali
sau a primarilor, elaborarea unor programe comune de dezvoltare a teritoriului, sus inerea
ini iativelor locale sau municipale i alte forme care sunt legate de administrarea
domeniului public.
Acelea i principii stau la baza raporturilor dintre prefect i autorit ile locale i cele
municipale. Legea stabile te c Prefectul vegheaz respectarea, pe plan local, a legisla iei,
a decretelor Pre edintelui Republicii Moldova, a Hot rrilor Guvernului i a altor acte
normative ale autorit ilor centrale de specialitate. Astfel, raporturile ntre autorit ile
reprezentative i prefect nu mai sunt de colaborare consiliile i primarii fiind obliga i a
prezenta prefectului toate actele emise spre control.
n linii generale, este de men ionat c autorit ile publice municipale se afl n regim de
co-administrare a intereselor publice, fiecare avnd func ii clar determinate, i atribu ii
concrete pentru realizarea acestor func ii. Astfel, interac iunea dintre autorit ile publice
municipale pot fi clasificate n urm toarele raporturi:
1. ntre autorit ile administra iei publice centrale i autorit ile administra iei publice
municipale. Aceste raporturi se manifest prin exercitarea controlului de legalitate a
ac iunilor ntreprinse de autorit ile locale.
2. Raporturi ntre autorit ile administra iei publice locale de diferit nivel. Dintre acestea
fac parte autorit ile s te ti (comunale), or ene ti, cele municipale i prefectul.
Raporturile dintre ele au fost deja men ionate. Prefectul este invitat i particip la toate
edin ele Consiliului municipal Chi in u, proiectele de decizie fiind prezentate la
Prefectur anticipat. Colaborarea dintre ambele institu ii este foarte important , deoarece
determin rezultatul activit ii acestora. n cazul situa iilor excep ionale, n baza
articolului 38 (1, v) din Legea cu privire la administra ia public local , primarul ia
m suri mpreun cu organele de specialitate n diminuarea efectelor calamit ilor naturale.
n acest sens ntre autorit ile municipale i structurile guvernamentale au fost stabilite
rela ii de colaborarea n scopul mobiliz rii popula iei, agen ilor economici i institu iilor
publice n cazul situa iilor excep ionale.
3. Raporturi ntre autorit ile administra iei publice locale de acela i nivel. Acestea sunt
numai raporturi de colaborare, care se desf oar n urma ncheierii unor contracte ntre
autorit ile respective, sau colaborare intercomunal sau inter-or eneasc , pn la
organizarea i gestionarea unor servicii publice n comun. n aceste condi ii nu sunt i nici
nu pot fi raporturi de subordonare, deoarece fiecare autoritate este persoan juridic ,
reprezint interesele unei colectivit i locale i activeaz n baza principiului autonomiei
locale.

1.2.6 Delimitarea i delegarea competen elor


Organizarea i func ionarea administra iei publice locale se realizeaz prin autorit ile
sale. Aceste autorit i func ioneaz potrivit art.6 din Legea cu privire la administra ia
public local , ca autorit i administrative autonome i au anumite competen e n
rezolvarea problemelor publice. Aceste competen e sunt reglementate n articolul 13 din
Legea nr.186-XIV. Problema delimit rii competen elor ntre autorit ile publice centrale,

18

municipale i cele locale este problema-cheie a func ion rii acestor autorit i. Legea nu
stabile te cu claritate domeniile fiec rei autorit i, admi nd unele zone de interferen
care pot genera nen elegeri, iar n unele cazuri i situa ii de conflict. Doar o privire
general asupra competen elor cu care sunt abilitate autorit ile publice de diferite nivele
denot existen a ctorva zone de interferen ntre competen ele satelor, comunelor,
ora elor cu competen ele municipiului Chi in u (protec ia tinerei familii, asigurarea
anselor egale ntre b rba i i femei, acordarea asisten ei sociale i protec ia social , etc.)
Competen ele oferite Consiliului municipal i confer rolul de coordonator al activit ii
consiliilor i prim riilor locale n vederea realiz rii unei politici coerente a administra iei
publice municipale. Competen ele stabilite se refer la elaborarea de prognoze i
programe de dezvoltare social-economic a teritoriului, la organizarea serviciilor publice
municipale. n cadrul autonomiei financiare, competen ele Consiliului municipal vizeaz
adoptarea bugetului municipal i stabilirea de impozite i taxe locale, ultima dublnd
competen a stabilit pentru consiliile locale.
Pentru autorit ile locale sunt stabilite competen e ce in de domeniul organiz rii
serviciilor publice locale (amenajarea teritoriului, urbanism, ntre inerea drumurilor n
limitele localit ilor, aprovizionarea cu ap , salubritate, asisten a i protec ia social etc.),
care sunt exercitate direct de autorit ile locale i un ir de competen e partajate cu alte
autorit i de nivel superior, pe care le exercit indirect, nefiind stabilit mecanismul de
exercitare i modul de partajare.
Legea stabile te doar competen ele autorit ilor administra iei publice locale f r a stabili
i competen ele Prefectului, iar prevederile pct. 2 al art. 12 i art. 110 din legea
men ionat nu sunt destul de clare referitor la rolul prefecturii n cadrul municipiului
Chi in u. Legea nu prevede competen ele exclusive, obligatorii i facultative ale
autorit ilor administra iei publice locale, modul de exercitare a acestor competen e
direct, indirect, pe cont propriu sau n cooperare cu alte autorit i.
Legisla ia n vigoare nu define te no iunea de delegare i nici nu stabile te mecanismul
deleg rii de atribu ii, competen e de la o autoritate public local la alta i nici n
interiorul lor, nominaliznd doar caracterul permisiv al acestei proceduri de administrare
a treburilor publice. Legea nr.186-XIV (art.18 i art. 59) prevede delegarea competen elor
c tre sectorul privat n scopul rezolv rii problemelor de interes local. Avnd n vedere
faptul c Consiliul municipal se ntrune te n edin e ordinare o dat n trei luni, iar pe
durata mandatului activeaz Prim ria, ca organ executiv, n vederea necesit i solu ion rii
operative a solicit rilor cet enilor mecanismul deleg rii competen elor este pe larg
utilizat n activitatea administra iei municipale. Prin decizia Consiliului municipal nr.
4/39 din 01.12.1999 cu privire la delegarea unor atribu ii Prim riei municipiului Chi in u
i preturilor de sector (modificat i completat ) prim riei i preturilor de sectoare le-au
fost delegate un ir de atribu ii din competen a Consiliului. n perioada 10.19.1999
01.11.2002 de c tre Consiliul municipal au fost adoptate 10 decizii de delegare a
atribu iilor c tre Prim rie, preturile de sector i unor func ionari din cadrul direc iilor
Prim riei.
Prim riei municipiului Chi in u i sunt delegate atribu ii de adoptare a deciziilor ce in de
domeniul:
Repartizarea loturilor de p mnt ocupate de construc ii persoanelor fizice i
juridice pentru diferite destina ii

19

Stabilirea i schimbarea perimetrului intravileanului municipiului, solu ionarea


litigiilor funciare
Permiterea nstr in rii obiectelor nefinalizate
Autentificarea dreptului de in torilor de teren
Darea n arend , transmiterea n gestiune economic a nc perilor cu alt
destina ie dect cea locativ
nregistrarea asocia iilor ob te ti, etc.

Preturilor sectoarelor le-au fost delegate atribu iile ce in de:


Eviden a persoanelor pentru mbun t irea condi iilor de trai
Suspendarea i demolarea construc iilor neautorizate
Permitarea nstr in rii caselor de locuit particulare nefinalizate
Autorizarea i retragerea autoriz rii viznd amplasarea unit ilor de prestare a
serviciilor n casele particulare
Crearea fondurilor extrabugetare i gestionarea lor
Instituirea tutelei i curatelei, etc.
Func ionarilor prim riei le-au fost delegate temporar anumite atribu ii de reprezentare a
Consiliului municipal n sus inerea proceselor de judecat . Prin Decizia 4/39 a fost stabilit
un mecanism de informare a Consiliului referitor la ndeplinirea atribu iilor delegate, prin
prezentarea rapoartelor de c tre primarul general i pretorii de sector. Mai mult dect att,
prin aceea i decizie a fost stabilit i un mecanism de control asupra execut rii atribu iilor
delegate. Spre regret pentru majoritatea atribu iilor delegate rapoarte de realizare nu au
fost prezentate iar n multe cazuri prim ria profit de mecanismul deleg rii i atribu iile
nu sunt ndeplinite la nivelul i cerin ele necesare.
La nivel local mecanismul deleg rii este, de asemenea, pe larg utilizat n delegarea
competen elor de la consiliile or ene ti i comunale c tre prim rii n domenii ce in de:
gestionarea fondului funciar, gestionarea fondului locativ, ncheierea contractelor de
societate, etc.

1.2.7 Concluzii
Avantaje
Stabilitatea structurilor administrative
i
influen a
relativ
slab
a
reformei
administrative
Crearea structurilor necesare pentru
rezolvarea problemelor curente
Stabilirea rela iilor de colaborare ntre
autorit ile administra iei publice locale i
institu iile guvernamentale din teritoriu
Utilizarea larg a mecanismului de delegare
a competen elor

Oportunit i
Perfec ionarea structurii de organizare i a
regulamentelor de func ionare a autorit ilor
locale
Definitivarea mecanismului de departajare a

Dezavantaje
Contradic ii
ntre
prevederile
actelor
normative
nc lc ri grave ale legisla iei n vigoare
Dublarea atribu iilor
i competen elor
serviciilor desconcentrate i descentralizate
Lipsa unor servicii importante
Structura nefunc ional
i ineficient
a
Prim riilor municipal i locale
Lipsa delimit rii stricte a competen elor ntre
autorit ile locale de diferite nivele
Lipsa controlului atribu iilor delegate
Atitudinea de autoritate ierarhic a Prim riei
municipale fa de cele locale

Constrngeri
Contrareforma administra iei publice
Lipsa voin ei de restructurare
Birocratizarea
excesiv
a
activit i
structurilor administrative

20

Avantaje
competen elor dup nivele i servicii
mbun t irea calit ii serviciilor prestate
fa de nivelul existent
Instruirea permanent
a func ionarilor
publici i consilierilor

Dezavantaje
Influen a excesiv a politicului n activitatea
organelor deliberative

1.3 Managementul autorit ilor publice locale

1.3.1 Procesul decizional

Procesul decizional se desf oar n cadrul Consiliului municipal conform actelor


normative ce reglementeaz acest proces i include cteva etape distincte:

Identificarea problemei. La aceast

etap particip att colaboratorii


subdiviziunilor Prim riei municipale, consilierii Consiliului municipal, ct i
popula ia.

Ini ierea proiectului de decizie necesit respectarea prevederilor Regulamentului

de organizare i func ionare a Consiliului municipal, adoptat prin decizia nr. 2/12
din 15.09.1999. Astfel, au dreptul de a propune chestiuni pentru a fi incluse pe
ordinea de zi (ini iere a proiectelor de decizie) consilierii, comisiile, frac iunile
Consiliului, Prim ria, preturile, prim riile ora elor, satelor (comunelor),
organiza iile din subordine. Pentru a include chestiuni pe ordinea de zi a edin elor
Consiliului, ini iatorii prezint proiectul de decizie i o informa ie succint ,
argumentndu-se oportunitatea examin rii chestiunii respective, starea de lucruri
i rezultatul scontat, precum i cheltuielile b ne ti orientative pentru realizarea
propunerilor f cute. Pn n prezent Consiliul municipal a examinat i adoptat
peste 800 decizii. Din ele, majoritatea absolut au fost adoptate la ini iativa efilor
de departamente, sec ii i direc ii i Primarul general al municipiului.

Coordonarea i avizarea. Proiectul de decizie prezentat de ini iator este prezentat

secretarului, care ntocme te proiectul ordinii de zi a edin ei i l prezint spre


coordonare Primarului General. Pe ordinea de zi se includ chestiunile nso ite de
proiectele de decizii avizate de c tre comisia (comisii) pe domenii de specialitate
i subdiviziunea de resort din cadrul prim riei municipiului Chi in u, perfectate i
coordonate n modul stabilit (n mod obligatoriu sunt avizate de c tre viceprimarul
de ramur , direc ia juridic i redactor). Proiectul de decizie a Consiliului trebuie,
n mod obligatoriu, s fie nso it de o concluzie argumentat a subdiviziunii
respective a aparatului Prim riei i de un aviz al comisiei de specialitate a
Consiliului.

Verificarea proiectelor de decizii prezentate sub aspectul corespunderii lor cu

legisla ia n vigoare, expunerii precise a ac iunilor proiectate, a denumirilor de


organiza ii, a numelor executorilor se efectueaz de c tre secretarul Consiliului i
acesta le prezint Primarului General. Dac este necesar, func ionarii prim riei
primesc sarcini de la primar pentru preg tirea unui raport pe problema analizat .
Numai dup avizarea proiectului de decizie de c tre comisie, primarul l prezint
spre adoptare la edin a Consiliului.

Adoptarea deciziilor de Consiliul municipal. n cadrul edin elor Consiliului


municipal se examineaz chestiunile conform ordinii de zi aprobate la nceputul

21

edin ei respective i se adopt conform regulamentului de organizare


func ionare a Consiliului Municipal.

La nivel local dreptul de ini iere a proiectelor de decizie apar ine primarilor i
consilierilor. Proiectele de decizii sunt naintate spre dezbatere comisiile de specialitate
ale consiliilor precum i subdiviziunilor de specialitate ale serviciilor administra iei
publice locale. Dup examinarea proiectului de decizie comisiile de specialitate i
subdiviziunile de specialitate al serviciilor publice locale ntocmesc rapoarte sau avize la
adoptarea, modificarea sau respingerea lor. Rapoartele i avizele se transmit secretarilor
consiliilor, care asigur familiarizarea cu ele a primarilor i consilierilor. Proiectele de
decizie se nscriu n ordinea de zi a edin elor consiliilor, consemnndu-se titlul i
ini iatorul lor. Proiectele de decizii sau propunerile pot fi retrase de ini iatori pn la
nscrierea acestora n ordinea de zi. Dezbaterile proiectelor de decizie este precedat de
motivarea de c tre ini iator a necesit ii ini ierii proiectului i de prezentarea de c tre efii
serviciilor respective a unui raport de specialitate i avizul comisiilor respective a
consiliului.
Conform legisla iei n vigoare i Regulamentului cu privire la elaborarea i emiterea
ordinelor cu caracter normativ, tehnic i de specialitate Prefectul n exercitarea atribu iilor
sale emite ordine. Ordinele se emit n baza legilor, Hot rrilor Guvernului i a notelor
informative prezentate de direc iile Prefecturii i serviciile publice desconcentrate.
Proiectul ordinului se elaboreaz de direc iile Prefecturii i con ine: temeiul juridic,
aprecierea situa iei n problema abordat , sarcinile, responsabilii i termenii execut rii.
Proiectul ordinului este avizat de Directorul general, Direc ia juridic i alte direc ii sau
servicii publice interesate de solu ionarea problemelor abordate. Proiectul ordinului
contrasemnat i avizat se prezint spre semnare Prefectului. Ordinul adoptat este expediat
Cancelariei de stat, aparatului Prefecturii i autorului proiectului i adus la cuno tin
public prin publicare i afi are.

1.3.2 Sistemul informa ional


n prezent n cadrul subdiviziunilor administra iei publice municipale sunt amplasate 592
calculatoare. Calculatoarele disponibile se utilizeaz ca post de lucru pentru introducerea,
prelucrarea i p strarea informa iei n domeniul respectiv.
n cadrul direc iilor, departamentelor i sec iilor Prim riei func ioneaz peste 10 re ele
locale de calculatoare n baza sistemelor de operare Windows NT i UNIX. n cadrul
Prim riei a fost elaborat harta electronic a ora ului Chi in u n baza programei
geoinforma ionale MAPINFO, accesibil deocamdat doar pentru re eaua intern . Se
utilizeaz o serie de aplica ii elaborate n SGBD Fox-Pro, care sunt destinate execut rii
lucr rilor de birou.
Preturile sectoarelor dispun de 20 de calculatoare care sunt utilizate pentru eviden a
bazelor de date a aleg torilor, dactilografiere, coresponden , eviden a fondului locativ i
servicii comunale. Prim riile or ene ti i comunale dispun doar de 26 calculatore, care
au fost instalate n perioada anilor 2000-2002 i sunt utilizate pentru lucr rile de
secretariat, eviden a contabil i eviden a fiscal i cadastral . n serviciile desconcentrate
sunt 153 calculatoare destinate lucr rilor de birou specializate.

22

n conformitate cu decizia prim riei municipiului Chi in u nr. 8/8 din 02.04.1998 n
cadrul prim riei municipiului se preconiza crearea unui Sistem Informa ional Integral, n
scopul utiliz rii eficiente a calculatoarelor, centraliz rii lucr rilor de scanare, arhivare i
preg tire a documentelor. Din aceste considerente prim ria municipiului Chi in u a
ncheiat un contract cu Compania XEROX LTD (EUROPE) pentru achizi ionarea
tehnicii de calcul performante, a echipamentului necesar pentru conectare la re eaua
local i instruirea func ionarilor prim riei pentru exploatarea tehnicii de calcul , a
programelor i aplica iilor specializate. Din lipsa mijloacelor financiare, prevederile
contractului au fost realizate par ial. Pn n prezent au fost procurate i instalate
calculatoarele i componentele de re ea i au fost conectate n re ea structurile aparatului
prim riei i departamentului arhitectur i urbanism. Este n curs de conectare la re ea
Direc ia gestionarea patrimoniului municipal i a sistemului informa ional Patrimoniu
care func ioneaz n cadrul acestei direc ii.
n prezent este elaborat un nou program de implementare a unui sistem informa ional
INTRANET n cadrul Prim riei cu cteva sub-sisteme:
1. Registre de baz (de eviden a locuitorilor, a agen ilor economici, a imobilelor i
de identificare teritorial )
2. Economic (contabilitate, finan e, patrimoniu, investi ii, salarii, dosare personale,
eviden fiscal , locuin e, imobile nelocuibile)
3. Administrativ (registrul st rii civile, alegeri, mp r irea administrativ-teritorial ,
cereri i reclama ii, documentele prim riei)
4. Cancelaria electronic
(po ta electronic , serviciul personal, eviden a
coresponden ei)
5. Geoinforma ional (planul teritoriului, harta cadastral , transport).

1.3.3 Gestionarea patrimoniului municipal


Neclarit ile legislative i institu ionale privind dreptul i modul de gestionare a
propriet ii municipale se r sfrnge negativ asupra eficien ei gestion rii patrimoniului din
municipiului Chi in u. Domeniul gestion rii patrimoniului aflat n proprietate municipal
se constituie din:
Activitatea ntreprinderilor municipale de stat i a societ ilor pe ac iuni la care
Consiliul Municipal este fondator
Gestionarea nc perilor cu alt destinate dect locativ din proprietatea municipal
Gestionarea fondului funciar din intravilanul ora ului Chi in u i a altor localit i a
municipiului
Reglementarea plas rii publicit ii exterioare.
ntreprinderile municipale i desf oar activitatea n principal n sectorul serviciilor
comunale transport auto i electric, deservirea blocurilor de locuit, amenajarea
teritoriului etc. Sursele de finan are a acestor ntreprinderi sunt de la popula ie i bugetul
local. Situa ia financiar a majorit ii ntreprinderilor este precar , cauzele principale fiind
politica ne-economic i populist , promovat de Prim rie i Consiliului municipal,
managementul ineficient i insuficien a permanent a finan rii bugetare.
Consiliul Municipal este fondator la 13 societ i pe ac iuni care activeaz n diverse
domenii aprovizionarea cu ap , energia termic , servicii transport, finan e etc.
Tabelul 1-6 Cota parte a Consiliului Municipal Chi in u n societ ile pe ac iuni

23

Fond statutar,
lei
32 449 900
5 190 890
61 376 029
2 846 816
4 723 670
6 937 990
14 200
122 172
2 918 330
703 070
1 244 680
1 600 000
37 450 040

Denumirea societ ilor


S.A. Termocom
S.A. Edilitate
S.A. Ap -Canal
S.A. Autocomtrans
S.A. Taxi service
S.A. Combinatul Auto nr.4
S.A. Moda
S.A. Justar
S.A. Mina de Chi in u
S.A. Teatrul de p pu i Gugu
S.A. Speran a unic
S.A. Banca Municipal Chi in u
S.A. Franzelu a

Cota-parte
municipala, %
71
63
100
58
60
64
51
62
65
63
66,4
83,4
3,96

Participarea n gestionarea societ ilor pe ac iuni se realizeaz prin reprezentan ii


Prim riei n Consiliile de Administrare a acestor societ i. Rezultatele economicofinanciare a acestor societ i denot managementul ineficient i controlul slab a
gestion rii patrimoniului municipal. Astfel n anul 2002 S.A. Termocom a fost
declarat ca societate falimentar i se afl n process de reorganizare. Banca Municipal
i-a pierdut licen a de activitate f r a activa n mod normal de la lansare. Societatea S.A.
Apa-Canal Chi inau are o situa ie complicat financiar i ntmpin greut i la
rambursarea creditului oferit de BERD. Nici o societate cu cota parte municipal nu a
pl tit vre-o dat devidende pentru rezultatele activit ii sale. Controalele Cur ii de conturi
ale gestion rii patrimoniului statului n multe societ i au depistat multiple nc lc ri ale
legisla iei, delapid ri i sustrageri ilegale de fonduri, precum i calitatea proast a
managementului activit ii lor.
O situa ie mai favorabil este la S.A. Franzelu a, unde autorit ilor municipale le revin
nejustificat doar 4% din ac iuni, iar controlul asupra societ ii l de in structurile nestatale
i mafiote.
Gestionarea spa iului nelocuibil se realizeaz de c tre Direc ia gestionarea
patrimoniului municipal n conformitate cu Regulamentul gestion rii cl dirilor,
construc iilor i nc perilor cu alt destina ie dect locativ , prin decizia Consiliului
Municipal nr. 3-24 din 31.05.2000. Dinamica indicatorilor d rii n arend a spa iului
nelocuibil ne demonstreaz reducerea permanent a fondului nelocuibil i a incas rilor de
la arenda lui. n mare m sur aceasta se datoreaz preferin elor agen ilor economici de a
privatiza spa iul arendat. Totodat , n ultimii ani se manifest tendin a de cre tere a
ponderii societ ilor ob te ti (15%) n arenda nc perilor, care au nlesniri la plata arendei
sau arendeaz gratuit aceste spa ii.
Tabelul 1-7 Dinamica d rii n arend a spa iului cu alt destina ie dect locativ
Indicatori
Num rul total de
contracte
inclusiv organiza ii
ob te ti
din care cu titlul gratuit
Suprafa a total , mii m2

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

2002/1996

942

956

1099

1276

1227

1280

1091

86%

133
77
141

144
81
149

148
74
166

138
66
185

122
64
187

93
49
205

54
26
176

246%
296%
80%

24

Suma total , mii lei


11097 11492 11694
Pre unitar, lei
79
77
70
Sursa: Direc ia gestionare a patrimoniului municipal PMC

13465
73

14820
79

14731
72

8732
49

127%
159%

Analiza structurii destina iei spa iilor nelocuibile arendate arat solicitarea preponderent a
spa iilor pentru oficii, magazine, depozite i cabinete medicale i farmacii. Totodat
men inerea nivelului pre ului unitar eviden iaz sporirea gradului de uzur fizic a
fondului nelocuibil. De asemenea, se manifest tendin a negativ de schimbare a destina iei
nc perilor, de ocupare a terenurilor i de arendare a cl dirilor gr dini elor de copii.
Figura 1-1
Destinatia
Destinatia spatiilor
spatiilor nelocuibile
nelocuibile date
date in
in arenda
arenda
70000
70000

Suprafata,m.p.
m.p.
Suprafata,

60000
60000

rketing
rketing

50000
50000
40000
40000
30000
30000
20000
20000

Structuri
Structuri de
de
finan
are
finan are

Transmitere
Transmiterede
deobiecte
obiecteleasing
leasing

10000
10000
00
1996
1996
Sediu
Sediu

1997
1997
Magazin
Magazin

1998
1998
Depozit
Depozit

1999
1999

2000
2000

Suprafata
Suprafatatotala
totala

Sursa: Direc ia gestionare a patrimoniului municipal Prim ria municipiului Chi in u

Cu toate c direc ia gestionare a patrimoniului municipal dispune de condi ii adecvate


(personal calificat, spa ii, calculatoare, sistem informa ional, transport etc.), activitate
acestei direc ii las de dorit. n procesul d rii n arend se manifest birocra ia, corup ia i
necunoa terea situa iei reale. Inventarierea fondului nelocuibil efectuat n 2001 a depistat
sute de localuri care nu sunt la eviden sau sunt ocupate abuziv. ncerc rile de a forma i
a duce Registrul propriet ii municipale ini iate nc n anul 1994 nu s-au terminat cu un
rezultat concret. Exist litigii cu agen ii economici care au adus prejudicii importante
bugetului municipal.
Gestionarea terenurilor de p mnt din intravilanul capitalei se realizeaz de c tre
Direc ia gestionare a fondului funciar n baza Regulamentului cu privire la arendarea
patrimoniului municipal adoptat prin Decizia Prim riei municipiului Chi in u nr. 33/22
din 31.10.1995. Indicatorii care caracterizeaz activitatea n domeniu denot cre terea
permanent a num rului de contracte i a ncas rilor de la arenda i vnzarea-cump rarea
terenurilor de p mnt.
Tabelul 1-8 Dinamica d rii n arend
Nr. de contracte in vigoare
Suprafa a arendata, ha
Valoarea arendei anuale, mii lei
Pre unitar arenda directa, mii lei
Nr. loturi date in arenda la licita ii
Suprafa a arendata, ha
Valoarea arendei anuale, mii lei

i vnz rii a terenurilor de p mnt

2002
1531
250,16
12332
49
14
0,789
630

2001
1290
184,16
9396
51
4
0,072
295

2000
1228
179,73
9849
55
9
0,9526
46,3

1999
1158
200,4
10888
54
22
0,3204
420

2002/1999,%
132%
125%
113%
91%
64%
246%
150%

25

Pre unitar arenda licita ii


798
4097
49
1311
Nr. terenurilor vandute la licita ii
24
6
6
25
Suprafa a licitata, ha
1,67
0,487
0,3268
0,5908
Valoarea arendei anuale, mii lei
3896
1129
565
1719
Pre unitar vnzare
2333
2318
1729
2910
Sursa: Direc ia gestionare a patrimoniului municipal Prim ria municipiului Chi in u

61%
96%
283%
227%
80%

Direc ia de gestionare fondului funciar municipal dispune de management profesionist,


personal de nalt calificare i este dotat cu tehnologii moderne de gestionare. Totodat n
condi iile ofertei limitate i cre terii cererii la loturi se manifest tendin a de ieftenire a
pre ului unitar de la arenda i vnzarea terenurilor de p mnt. Aceasta este cauzat , n
principal, de influen a factorilor subiectivi asupra procesului de repartizare a terenurilor
c tre solicitan i. Cu toate c n Regulamentul respectiv se men ioneaz , c terenurile se
vnd, de regul , prin licita ii i pe parcursul deja a 5 ani se organizeaz astfel de licita ii cu
vnz ri de loturi sau de ob inerea a dreptului de arend asupra terenurilor, majoritatea
terenurilor se transmit n arend sau se vnd, de regul , direct beneficiarilor. De exemplu,
toate (peste 50) loturile pentru amplasare sta iilor PECO n municipiu au fost repartizate
direct benefeciarilor la un pre de aproximativ de 10 ori (!) mai mic dect cel de pia . n
cea mai mare m sur aceasta se refer i la repartizarea terenurilor pentru construc ia
locativ , care s-a transformat n municipiu ntr-o activitate de caritate.
Reglementarea plas rii publicit ii exterioare constituie una din direc iile noi de
activitate a Prim riei municipiului Chi in u. Activitatea n acest domeniu s-a nceput din
1995. n perioada 1999-2001 au fost adoptate un ir de acte normative care reglementeaz
procesul de plasare i autorizare a publicit ii exterioare. n prezent, autorizarea publicit ii
exterioare se desf oar n conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de plasare i
autorizare a reclamei exterioare n municipiul Chi in u, aprobat prin decizia Consiliului
municipal Chi in u nr. 4/31 din 01.12.99. n scopul folosirii ra ionale a teritoriului i
acumul rii de resurse suplimentare n bugetul local a fost adoptat decizia Consiliului
municipal Chi in u nr.5/16 din 06.09.2001 Cu privire la aprobarea regulamentului
organiz rii licita iilor pentru dreptul de a plasa publicitate exterioar n municipiul
Chi in u.
Datele ce reflect activitatea n domeniu (Figura 10-2) demonstreaz cre terea permanent
a interesului fa de plasarea publicit ii n teritoriul municipiului.
Figura 1-2

26

3500

1400

3000

1200

2500

1000

2000

800

1500

600

1000

400

500

200

Nr de autorizatii

Suma, mii lei

Plasarea reclamei exterioare in anii 1995 - 2001

0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Suma mii lei

Num rul de autoriza ii

Sursa: Sec ia Reclam a Prim riei municipiului Chi in u

Astfel n perioada respectiv s-au eliberat aproape 5 mii de autoriza ii pentru publicitatea
exterioar de la care s-au ncasat peste 9 mln lei . Doar pe parcursul anului 2001 au fost
eliberate circa 30 la sut din totalul autoriza iilor i ncasate 34 la sut din toate mijloacele
b ne ti pentru autorizarea plas rii reclamei n aceast perioad .
n conformitate cu decizia Prim riei municipiului Chi in u nr. 6/2 din 22.02.2001 Cu
privire la aprobarea Conceptului i Schemei plas rii publicit ii exterioare n municipiul
Chi in u, ntru o dirijare eficient a plas rii mijloacelor publicitare i a stabilirii unor
propor ii de perspectiv n domeniul respective, a fost elaborat schema principalelor str zi
i bulevarde unde au fost indicate att construc iile publicitare autorizate (deja plasate), ct
i locurile solicitate i posibile pentru plasarea unor noi mijloace publicitare.
Una din problemele nesolu ionate din domeniu este existen a unor mijloace de publicitate
neautorizate. Lipsa mecanismului de aplicare a unor sanc iuni de pedeaps pentru plasarea
construc iilor de reclam neautorizate duce la apari ia a noi i noi reclame plasate
neautorizat. n scopul scoaterii n eviden
i demont rii operative a mijloacelor de
publicitate exterioar plasate neautorizat fost creat un Grup de lucru din reprezentan i ai
subdiviziunilor Prim riei municipiului Chi in u. n comun cu S.A. Dimecon-11, care
acorda tehnica necesar , periodic se efectueaz ie iri pe teren cu demontarea reclamei
neautorizate. Pe parcursul perioadei de referin au fost demontate circa 350 construc ii de
publicitate plasate neautorizat. n perspectiv se planific efectuarea unor demont ri a
panourilor neautorizate cel pu in o dat n lun .
O problem comun pentru cele trei domenii ale gestion rii patrimoniului municipal
men ionate mai sus sunt organizarea lor ca structuri subordonate departamentelor
respective ale Prim riei i dependen a func ional i financiar de ele. Aceasta stimuleaz
cre terea birocra iei i corup iei cu impactul negativ asupra eficien ei activit ii acestor
structuri. De aceea este oportun transformarea lor n ntreprinderi municipale care
activeaz ca centre de profit pe principiile autogestiunii i autofinan rii.

1.3.4 Controlul administrativ


n exercitarea competen elor sale autorit ile administra iei publice municipale se supun
unui regim general de aplicare a prevederilor legisla iei n vigoare, determinate de
27

realizarea serviciilor publice care sunt n competen a acestora. Din aceste considerente, n
cadrul regimului de autonomie local autorit ile publice municipale sunt supuse unui
control din partea administra iei publice centrale care are un caracter func ional i de
legalitate efectuat de c tre Prefect.
Pe parcursul a 11 luni ale anului 2002 de c tre Direc ia controlul legalit ii actelor a
prefecturii au fost examinate i supuse controlului de legalitate peste 8,700 acte
administrative ale autorit ilor publice locale. Repartizarea lor dup autorit ile care le-au
emis se prezint dup cum urmeaz :
Figura 1-3
Acte
Acte emise
emise de
de autorit
autorit ile
ile publice
publice municipale
municipale 01.01.200201.01.200210.12.2002
10.12.2002

Dispozi
Dispoziiile
iile
primarilor
primarilor
comunali
comunali
41%
41%

Deciziile
Deciziile
Consiliului
Consiliului
municipal
municipal
2%
2%

Deciziile
Deciziile
consiliior
consiliior
comunale
comunale
16%
16%

Deciziile
Deciziile
consiliilor
consiliilor
or
or ene
ene titi
11%
11%
Dispoziile
Dispoziile
primarilor
primarilor
or
or ene
ene titi
30%
30%

Sursa: Prefectura municipiului Chi in u

n cadrul efectu rii controlului de legalitate s-au depistat 25 nc lc ri ale legisla iei n
vigoare, inclusiv 4 comise de consiliile or ene ti i 15 de c tre consiliile locale. Ca
urmare a controlului de legalitate 19 acte au fost ntoarse spre reexaminare, 6 au fost
atacate n instan a de judecat . De c tre instan a de judecat 10 acte au fost abrogate dup
efectuarea controlului de legalitate.
Din totalul nc lc rilor, majoritatea sunt nc lc ri ale legilor cu privire la proprietatea
public i Codului Funciar. De asemenea, multe acte contestate sunt legate de nc lcarea
prevederilor legii cu privire la administra ia public local i organizarea administrativteritorial motivate n special de dep irea competen elor autorit ilor locale.
n activitatea autorit ilor publice municipale nu se nregistreaz cazuri cnd deciziile
adoptate sunt subiective i nu au suport juridic. Un alt moment semnificativ, este legat de
faptul c toate actele emise de autorit ile locale sunt prezentate pentru efectuarea
controlului de legalitate n termenii stabilii de legisla ia n vigoare, iar n cazul Consiliului
municipal proiectele de decizie sunt prezentate nainte de adoptare pentru efectuarea
expertizei juridice suplimentare.

1.3.5 Transparen a activit ii organelor publice locale


Accesul limitat la informa ie, absen a infrastructurii menite s asigure procedurile de
ob inere operativ a documentelor, informa iei etc. sunt caracteristice tuturor autorit ilor
publice municipale. Exemplul Prim riei Municipiului Chisinau, este unul specific
28

deoarece ntrune te att unele aspecte demne de bune aprecieri, ct i deficien e


caracteristice practicilor institu ionale n domeniul asigur rii informa ionale a popula iei.
Prim ria Chi in u a creat o serie de structuri n a c ror func ie intr obliga iunea de a
asigura accesul popula iei la informa ie. Este vorba, n primul rnd, de Departamentul
rela ii cu publicul, n a c rui subordine se afl Agen ia de tiri, ziarul municipal
Capitala i Capitala, studiourile de televiziune i radioul Antena C.
Regulamentul Departamentului rela ii cu publicul stipuleaz c scopul acestuia este
sporirea transparen ei activit ii Prim riei, preturilor de sector, prim riilor ora elor i
satelor, extinderea accesului locuitorilor capitalei la administrare i la solu ionarea
problemelor sociale. Regulamentul, ns , nu con ine descrierea mecanismului de
asigurare a accesului popula iei la informa ie. Astfel, n obligatiunile Departamentului
intr informarea cu regularitate a conducerii Prim riei, a primarului municipiului despre
activitatea sa curent i de perspectiv , despre problemele depistate, rezultatele sondajelor
sociologice etc.. Nimic, ns , despre obligatiunea de a informa popula ia, corect i
operativ, de a asigura accesul cet enilor la informa ia de interes public.
Prim ria mai dispune de sec ia rela ii cu publicul, peti ii i plngeri care, de i are unele
similitudini n denumire cu Departamentul vizat, este preocupat n fond de peti iile
cet enilor. Func ionarii sec iei prezint , la prima cerere, registrul despre actele normative
adoptate de Prim rie. n multe cazuri, ns , func ionarii sec iei joac rolul de intermediar
ntre cet eni i administra ie selectnd peti iile i plngerile ce parvin. n acest fel, n loc
s simplifice i s fac mai eficiente procedurile de acces direct la func ionarii
responsabili direct de anumite chestiuni, sec ia respectiv ridic dificult i de ordin
birocratic. Mai mult dect att, func ia de informare a cet enilor i ndrumare a lor c tre
func ionarii prim rii este ndeplinit de c tre personalul care asigur paza prim riei.
Primirea publicului este un element cheie n rela ia administra ie - cet ean. De modul n
care este stabilit primul contact cu administra ia depinde atitudinea i aprecierea la adresa
administra iei. Modalitatea de ndrumarea a cet enilor c tre func ionarii respectivi
necesit existen a unor structuri specifice i un personal preg tit.
Dificultatea asigur rii transparen ei activit ii administra iei publice locale este
condi ionat de ns i prevederile legisla iei n vigoare i regulamentelor de func ionare a
autorit ilor publice. Legea privind administra ia public local prevede doar c edin ele
consiliilor sunt publice. Modalitatea prezen ei persoanelor interesate la edin ele
consiliilor trebuie s fie prev zut de Regulamentul de func ionare al consiliilor fapt ce
nu i-a g sit reflectare n aceste documente.
Legea privind statutul municipiului Chi in u precum i legea privind statutul-cadru al
satului (comunei), ora ului (municipiului) con in prevederi vagi referitor la asigurarea
transparen ei activit ii autorit ilor publice locale. Mai mult, conform acestor acte,
informa ia trebuie doar s intre n institu iile publice, nu ns s i ias . Conform art.
21 al primei legi (cea de-a doua nu con ine nimic n acest sens), stipuleaz , de exemplu,
c persoanele fizice i juridice din teritoriu sunt obligate s furnizeze autorit ilor
publice ale municipiului informa iile ce in de competen a lor, cu excep ia celor care
constituie un secret comercial de stat sau un alt secret protejat de lege.
Hot rrea Guvernului nr.753 din 03.11.1995 aprob Regulamentul-cadru al sec iei
administra ie public a comitetului executiv raional, prim riei municipiului, preturii
29

sectorului. Regulamentul respectiv stabile te func iile, atribu iile i drepturile principale
ale sec iei administra ie public . Printre aceste func ii ns , se reg se te mai pu in cea de
asigurare practic a accesului popula iei, mass-media la documentele, informa ia de
interes public, stabilind doar o serie de stipul ri prin prevederile art. 7 (contribuie la
perfec ionarea formelor i metodelor de consolidare a legaturilor cu popula ia, de atragere
a cet enilor la rezolvarea problemelor publice locale, etc.) care vizeaz indirect
obliga iile autorit ilor publice de a crea posibilit i de informare public a cet enilor i
presei.

1.3.6 Participarea cet enilor n administrarea treburilor publice


Consultarea cet enilor n probleme locale de interes deosebit este un principiu important
al organiz rii administra iei publice locale i un atribut indispensabil al autonomiei locale,
fiind reglementat de prevederile constitu ionale ale art. 109. n conformitate cu
prevederile legii administra iei publice locale, n unele probleme de interes local deosebit,
consiliile locale i primarii localit ilor pot consulta popula ia prin intermediul organiz rii
consult rilor, audierilor publice, adun rilor generale ale locuitorilor i referendumurilor
locale.
Mecanismul implic rii popula iei n administrarea treburilor publice este pe larg utilizat
n cadrul municipiului Chi in u. Astfel n perioada 1999-2002 n cadrul ora elor i
comunelor (satelor) din componen a municipiului au fost desf urate 73 de adun ri
generale i consult ri publice ale popula iei n diverse probleme de interes local n cadrul
c rora a participat de fiecare dat marea majoritate a locuitorilor colectivit ilor locale.
Problematica abordat n cadrul acestor manifest ri a vizat:
Figura 1-4
Problematica consult rilor populare
15%

Construc ia i repara ia
drumurilor
Gazificarea localit ilor

25%

11%

Construc ia, repara ia


re elelor de apeduct
Repara ia institu iilor de
menire social

16%

18%

15%

Reconstruc ia,
repara ia re elelor
electrice
Altele

Sursa: Prim ria municipiului Chi in u

n toate chestiunile supuse consult rilor publice locuitorii colectivit ilor locale s-au
pronun at n favoarea rezolv rii problematicii abordate i au sus inut financiar derularea i
finalizare lucr rilor, de exemplu, au fost finalizate lucr rile de repara ie a Centrului de
s n tate n comuna Bude ti (proiect sus inut de FISM), executate lucr rile de construc iemontaj a apeductului Chi in u-Gr tie ti-Hulboaca, repara ia capital a gr dini ei de copiii
nr. 24 din satul Coloni a, etc.
30

n ora ul Chi in u nu au avut loc referendumuri i consult ri publice ale cet enilor.

1.3.7 Concluzii
Avantaje
Proces decizional reglementat
Utilizarea tehnicii de calcul n activitatea
autorit ilor locale
Utilizarea
mecanismelor
democra iei
directe n administrarea treburilor publice
Existen a mijloacelor variate de informare
a cet enilor

Oportunit i
Editarea buletinelor de informare de c tre
Prim riile locale
Editarea
Monitorului
oficial
al
municipiului, pentru facilitarea accesului la
deciziile adoptate i informa ia de interes
public
Crearea structurilor necesare de facilitare
a contactului cet ean-administra ie
Crearea unui sistem informa ional unic
Transmisiuni directe
ale
edin elor
Consiliului municipal

Dezavantaje
Procesul decizional este unilateral
Neutilizarea
mijloacelor
de
informare
conform destina iei
Lipsa de mijloace efective de aducere la
cuno tin a deciziilor adoptate la nivel local
Neparticiparea cet enilor la administrarea
treburilor publice
Insuficien a dot rii cu tehnic de calcul i
lipsa unui sistem informa ional unic

Constrngeri
Mijloacele financiare limitate
Preg tirea insuficient
a personalului
autorit ilor locale
Management ineficient n gestionarea
patrimoniului municipal
Teama fa
de popor n leg tur cu
deciziile i m surile adoptate

1.4 Managementul resurselor umane

1.4.1 Evaluarea cantitativ

i calitativ a personalului

n structurile executive ale administra iei publice municipale sunt angaja i peste 1,370
persoane, inclusiv circa 900 sunt func ionari publici. Repartizarea lor pe institu ii este
reprezentat n urm torul tabel:
Tabelul 1-9 Structura personalului din administra ia public municipal
#
1.
1.1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.

Institu ia

Total

Prim ria Chi in u


Structurile Prim riei
Preturi
Botanica
Buiucani
Centru
Ciocana
R cani
Prefectura
Prim riile or ene ti
Codru
Cricova
Durle ti

221
583
252
55
50
48
49
50
30
125
25
21
26

Conduc torii de Func ionari


direc ii (sec ii)
publici
47
50
44
10
10
10
10
4
29
5
5
6

162
194
10
39
36
37
38
26
86
16
13
18

Speciali ti

Al ii

116
144
34
29
26
27
28
18
64
13
9
13

58
58
11
11
12
12
12
3
32
7
7
7

31

Institu ia

Total

Conduc torii de Func ionari


direc ii (sec ii)
publici

4.4.
4.5.
4.6.
5.

Sngera
23
5
18
Vadul lui Vod
17
4
12
Vatra
13
4
9
Prim riile locale
160
45
106,5
Total
1,371
232*
517,5*
* Personalul ce activeaz n structurile Prim riei municipale nu este inclus
Sursa: Prim ria municipiului Chi in u

Speciali ti

Al ii

14
9
6
72
414*

4
4
3
43
194*

n compara ie cu anul 1999, num rul angaja ilor s-a m rit cu peste 50 persoane. La 1
decembrie 2002 n structurile administra iei publice municipale nu existau posturi
vacante. Pe parcursul perioadei 1999-2002 fluctua ia personalului a fost nesemnificativ .
n aceast perioad a fost pensionat doar o singur persoan i au fost efectuate
remanieri de func ie pentru 96 persoane.
Analiza structurii personalului din administra ia public local (vezi Anexa 10.12)
denot :
Personalul de conducere i administrare constituie peste 70% din totalul
angaja ilor n aparatul Prim riei municipale i Prefectur i de circa 20-50% n
prim riile or ene ti i comunale
Ponderea func ionarilor ncadra i cu studii superioare este de peste 60% (n
aparatul prim riei mun. Chi in u, Preturi, Prefectur , Prim riile ora elor Codru
i Cricova) i de 30-50% n prim riile or ene ti i comunale.
Circa 50% din angaja i au preg tire n domeniul administra iei publice locale
Majoritatea din personalul angajat au o vrst cuprins ntre 41 i 50 de ani i o
vechime de munc de peste 10 ani.
Ponderea func ionarilor de vrst ntre 31-40 ani este ntre 15-30 %.
n toate structurile administra iei publice municipale num rul femeilor angajate
dep e te num rul de b rba i angaja i.

1.4.2 Selectarea personalului


Completarea cu personal a posturilor din institu iile administra iei publice municipale s-a
realizat n conformitate cu legisla ia n vigoare pe baz de concurs. Selectarea i numirea
n func ii a efilor de direc ii i sec ii precum i a func ionarilor publici din aceste servicii
s-a efectuat pe baza criteriilor: preg tire, apartenen politic (to i efii de direc ii i sec ii
au acoperire politic ), reprezentare teritorial .
Angajarea n func ii a efilor de sec ii i direc ii a Prim riei municipale a fost efectuat de
c tre comisia de concurs a Consiliului municipal sau a Prim riei, dup caz. Concursul s-a
desf urat dup anun ul publicat n ziarul Capitala i a constat n temei din concursul
documentelor. La etapa de constituire frac iunile consiliului au depus eforturi
considerabile pentru a promova candidaturile proprii.
Cu respectarea prevederilor legale au fost suplinite posturile de secretari ai consiliilor
locale n toate institu iile administra iei publice locale. Numirea n func ii a func ionarilor
publici n celelalte posturi s-a f cut pe baz de concurs numai n localit ile i structurile
care s-au reorganizat. n restul institu iilor a r mas personalul de pn la reform .

32

Totodat , n suplinirea posturilor n cadrul Prim riei municipiului Chi in u s-au


nregistrat nc lc ri ale legisla iei n vigoare. n anul 1999, nerespectndu-se alin.2 al
art.18 din legea privind administra ia public local , n-au fost aprobate statele-tip, fapt ce
a permis majorarea statelor din structura Prim riei mun. Chi in u cu 153 unit i (finan ate
din buget - 110 unit i i din fondurile speciale - 43 unit i), cu un fond anual suplimentar
de retribuire a muncii in suma de circa 1157,3 mii lei, inclusiv din bugetul municipal 708,4 mii lei. Aceia i procedur s-a repetat n anul 2000, cnd n Prim ria municipiului
au fost majorate statele de personal ale organelor executive i organelor administrative cu
251 unit i, cheltuielile de ntre inere sporind fa de anul 1999 cu 25,0 mil lei.

1.4.3 Motivarea personalului


Salarizarea func ionarilor publici n cadrul structurilor administra iei publice municipale
se efectueaz n conformitate cu legisla ia n vigoare, iar pentru Prim ria municipal i a
structurilor ei salarizarea are anumite tr s turi specifice. n conformitate cu deciziile
Consiliului municipal cu privire la statele de personal ale aparatului Prim riei, cu privire
la aprobarea regulamentelor func ion rii i a statelor de personal ale departamentelor,
direc iilor i preturilor sectoarelor salarizarea angaja ilor prim riei se efectueaz : (i) din
buget circa 79% din personalul angajat; (ii) din contul mijloacelor speciale circa 21% i
(iii) din Fondul municipal sunt salariza i 25 persoane.
M rimea salariilor medii lunare i ponderile salariilor de baz sunt prezentate n tabelul
de mai jos:
Tabelul 1-10 Salariile func ionarilor publici
Institu ia

Salariu
mediu lunar
(lei)
900

Salariu
maxim lunar
(lei)
1600

Salariu
minim lunar
(lei)
720

Ponderea
salariului de baz ,
%
25%

1180

500

23%

930

470

25%

1380

720

25%

1500
in u

600

16%

Aparatul Prim riei


mun. Chi in u
Prim riile
805
or ene ti
Prim riile
776
comunale
Preturile
905
sectoarelor
Prefectura
900
Sursa: Prim ria i Prefectura municipiului Chi

Motivarea personalului din administrarea public municipal nu se efectueaz pe principii


stimulatorii bazate pe ini iativ i rezultate concrete. Re eaua tarifar unic este o
mo tenire de la vechiul sistem de remunerare prin care statutul stabilea tarifele pentru
orice munc depus . n condi iile actuale, statul poate stabili tarife de salarizare pentru
structurile statale, nu i pentru func ionarii din administra ia public local . Nu se
efectueaz evaluarea individual i a colectivelor de lucru, astfel nct s se cunoasc
periodic att rezultatele ob inute, ct i posibilitatea de a lucra mai bine n interesul
public.
Motiva ia func ionarilor publici este frnat de gradul excesiv de ierarhizare a func iilor.
Func iile executive i de decizie sunt separate. Renun area la delegarea de competen e
conduce la un mod de lucru care justific num rul mare de posturi de conducere. Lipsa
unor elemente de decizie n atribu ii face ca executantul s - i piard interesul, deprinderea

33

i capacitatea de a se implica n deciziile luate la niveluri superioare, r mnnd un


birocrat f r opinie personal .
Pe tot parcursul perioadei 1999-2002 nu s-au nregistrat restan e la plata salariilor
func ionarilor publici din toate structurile administra iei publice municipale.

1.4.4 Instruirea personalului


Eficien a bunei func ion ri a administra iei publice locale este determinat de nivelul de
preg tire al func ionarilor publici. Avnd n vedere c administra ia public este un
prestator de servicii pentru cet eni este necesar mbun t irea permanent a
managementului resurselor mane.
Perfec ionarea func ionarilor publici este o problem de abordare ne-sistematic n cadrul
administra iei publice municipale. n perioada ianuarie decembrie 2002, doar circa 40
func ionari publici au participat n cadrul diferitor programe de training organizate n
municipiul Chi in u, n cursul c rora au fost abordate probleme ale administra iei publice
locale. Tot n aceast perioad doar circa 40 func ionari au participat la cursurile de
perfec ionare i reciclare organizate de Academia de Administrare Public . i mai pu in
n programele de instruire i perfec ionare sunt antrena i speciali tii din cadrul prim riilor
or ene ti i locale. La cursurile de instruire nu au participat func ionari din cadrul
Prefecturii i serviciile desconcentrate.
n programele de instruire i perfec ionare nu sunt antrena i consilierii. De aceea, n
activitatea practic , prim riile se confrunt cu probleme de aplicare a legisla iei privind
impozitele i taxele locale, protec ia i asisten a social , autorizarea activit ilor
economice etc. n contextul frecventelor modific ri ale legilor, hot rrilor de Guvern,
metodologiilor de aplicare sunt nregistrate cazuri de ntoarcere spre reexaminare a unor
decizii ale autorit ilor publice locale.
Sunt pu ine programele care contribuie la facilitarea schimbului de experien ntre
diverse structuri ale administra iei publice locale din republic sau str in tate. n anul
2002 n programele de schimb de experien desf urate n Ucraina, Rusia, Italia i
Suedia au participat doar 5 func ionari. Mai numeroase au fost grupurile de participan i la
atelierele pentru dezvoltarea politicilor locale n Republica Moldova desf urate n
decembrie a.c. la Ia i (Romnia) la care au participat 23 func ionari inclusiv 14 din cadrul
prim riilor locale.

1.4.5 Concluzii

Avantaje
Reglementarea procedurilor de angajare
Lipsa restan elor la plata salariilor
Stabilitatea n func ii
Participarea la programe de schimb de
experien

Oportunit i

Dezavantaje
Ponderea semnificativ a personalului de
administrare i conducere
Ponderea redus a tineretului
Ne-respectarea procedurilor de selectare a
personalului
Insuficien a cadrelor profesioniste
Lipsa seminarelor, cursurilor pentru consilieri
Motiva ia redus a func ionarilor publici

Constrngeri

34

Transparen a procesului de selectare a


personalului
Evaluarea
periodic
individual
i
colectiv a func ionarilor publici
Cre terea motiva ional a personalului i
promovarea managementului participativ
Determinarea i promovarea unei politici
de cadre eficiente
Impulsionarea procesul de instruire i
perfec ionare a func ionarilor publici
Reciclarea cadrelor

Lipsa mijloacelor financiare


Neagrearea cursurilor de instruire
i
perfec ionare
Practicarea unui management de personal
ineficient
Lipsa voin ei n realizarea schimb rilor de
activitate
Lipsa programelor de schimb de experien

1.5 Institu ii de ap rare a ordinii publice i situa ii excep ionale

1.5.1 Asigurarea ordinii publice

n conformitate cu legisla ia n vigoare asigurarea ordinii i lini tii publice n cadrul


municipiului Chi in u este realizat de c tre Inspectoratul de poli ie municipal prin
intermediul structurilor sale specializate, inspectoratele i poli i tii de sector activitatea
c rora este coordonat de Primarul general al capitalei.
Legea privind administra ia public local prevede expres la lit. m, lit. n i lit. o ale art.
38, c n exercitarea func iilor sale Primarul asigur ordinea i lini tea public prin
intermediul colaboratorilor de poli ie, al g rzilor populare, al serviciilor de pompieri i de
protec ie civil , care au obliga ia s r spund solicit rilor sale. De asemenea, primarul
asigur realizarea m surilor necesare pentru desf urarea ntrunirilor publice, i ia
m surile necesare de interzicere sau de suspendare a spectacolelor, reprezenta iilor sau a
altor manifest ri publice care contravin ordinii de drept sau atenteaz la bunele moravuri,
la ordinea i lini tea public . Formele i metodele pe care primarul realizeaz aceast
competen r mn la discre ia sa, este ns important ca n procesul exercit rii
competen ei sale primarul s nu dep easc mputernicirile stabilite de lege. n perioada
mandatului s u, Primarul general a solicitat luarea m surilor necesare pentru asigurarea
ordinii publice doar n cazul manifesta iilor studen e ti din prim vara anului 2000,
precum i n cazul manifesta iilor de protest organizate de PPCD n iarnaprim vara
anului 2002.
Inspectoratul de poli ie face parte din organele armate de drept ale autorit ilor publice,
aflate n componen a Ministerului Afacerilor Interne, chemat s apere, pe baza respect rii
stricte a legilor, via a, s n tatea i libert ile cet enilor, interesele societ ii i ale statului
de atentate criminale i de alte atacuri nelegitime. n general, ca organ de drept al
autorit ilor publice poli ia se divizeaz n poli ie de stat i poli ie municipal . ns , n
activitatea lor zilnic aceste structuri practic nu se deosebesc i i coordoneaz ac iunile
n strns colaborare. Astfel deosebirile dintre aceste structuri sunt doar la nivel de
subordonare i delimit ri legislative ale competen elor:
Poli ia de stat i exercit atribu iile pe ntreg teritoriul Republicii Moldova, poli ia
municipal - pe teritoriul unit ii administrative respective.
Structura organizatoric i limita numeric a efectivului poli iei de stat se aprob de
Guvern la propunerea ministrului afacerilor interne. Structura i efectivul
Inspectoratului de poli ie municipal este stabilit de Consiliul municipal i de
ministrul afacerilor interne la propunerea Comisarului poli iei municipiului
Chi in u. n prezent, structura organizatoric a Inspectoratului de poli ie
municipal este format din: (i) Regimentul de patrul , santinel scut; (ii)
35

Batalionul de asigurare a securit ii rutiere; (iii) Batalionul serviciului de exort i


paz ; (iv) Centrul Medical de dezaalcoolizare; (v) Centrul de triere al cer etorilor
i vagabonzilor i (vi) Comisariatele de poli ie dislocate n fiecare sector al
capitalei.
n activitatea structurile poli iei de stat se subordoneaz Ministerului Afacerilor
Interne. Inspectoratul de poli ie municipal se subordoneaz concomitent
Ministerului Afacerilor Interne i Primarului general al capitalei.
Controlul asupra activit ii poli iei se nf ptuie te de Ministerul Afacerilor Interne, iar
asupra activit ii poli iei municipale - i de autorit ile administra iei publice
municipale.
Delimit rile de competen ele sunt conven ionale. De exemplu, primind informa ii despre
preg tirea ori s vr irea unei infrac iuni grave, organul poli iei municipale ia m surile
necesare pentru prentmpinarea, curmarea i descoperirea ei, pentru stabilirea i fixarea
urmelor infrac iunii, pentru paza locului incidentului. Totodat , angaja ii poli iei
municipale trebuie s comunice nentrziat despre aceasta organului respectiv al poli iei
de stat, transmi ndu-i ulterior materialele de care dispune. De asemenea, la organizarea
descoperirii infrac iunilor i la nf ptuirea m surilor pentru urm rirea i re inerea
persoanelor care au s vr it infrac iuni, dispozi iile persoanelor oficiale ale poli iei de stat
sunt obligatorii pentru colaboratorii poli iei municipale.
Deficien e n activitatea de asigurare a ordinii de publice:
O problem major n activitatea comisariatelor de poli ie municipale este faptul c nu
este creat un mecanism prin care s-ar facilita informarea lor privind deciziile adoptate de
judec torii conform proceselor-verbale transmise. Astfel, n a.1999, acestora le-au fost
transmise 17,021 procese-verbale, n a.2000 18,007, n 9 luni ale a.2001 11,975, f r
informarea ulterioar a declarantului despre masurile ntreprinse.
Lipsa mijloacelor financiare creeaz premise pentru nc lcarea prevederilor legisla iei n
vigoare. Astfel, conform raportului Cur ii de Conturi nr.50 din 14.06.2002, n multe
cazuri Inspectoratele de poli ie nu transfer amenzile ncasate n buget, ele fiind folosite
timp ndelungat n circuitul acestora. Spre exemplu, Inspectoratul de politie al mun.
Chi in u n-a transferat la buget 369,9 mii lei ncasa i de la aplicarea amenzilor de c tre
Poli ia Rutier , aceast sum fiind folosit la achitarea salariilor, premiilor, procurarea
uniformei, etc. Totodat , conform aceluia i raport, Inspectoratul a mic orat artificial
datoria fa de buget n sum de 117,9 mii lei.
Salariile mici ale colaboratorilor poli iei i mecanismele existente de ncasare i dev rsare
a sumelor amenzilor pentru contraven iile s vr ite stimuleaz luare de mit i mic orarea
acumul rilor la buget.
Activitatea Inspectoratului de poli ie municipal este periclitat de desele schimb ri
efectuate n efectiv. Conform Hot rrii Guvernului nr. 112 din 02.02.1999 cu privire la
Ministerul Afacerilor Interne efectivul poli iei rutiere a fost redus cu 49%. Pe parcursul
perioadei 1999-2001, numai n Inspectoratul de poli ie a municipiului Chi in u au fost
disponibiliza i 193 unit i, ceea ce reprezint 24,7% din tot efectivul Inspectoratului.
Remanierile din aceast perioad au avut o influen negativ asupra profilaxiei
accidentelor rutiere i situa iei criminogene n municipiu. Indicii demonstreaz c n
aceast perioad num rul accidentelor rutiere s-a majorat cu 8,9 la sut , iar num rul nedescoperii vinova ilor, numai n municipiul Chi in u a crescut cu 25%.
36

Conform legisla iei autorit ile administra iei publice, colectivele de munc , asocia iile
ob te ti, persoanele oficiale i cet enii trebuie s acorde poli iei ajutor multilateral pentru
men inerea ordinii publice i combaterea criminalit ii. Spre regret aceast prevedere are
pu in aplicare n practic . Practic lipsesc cazurile de conlucrare a organiza iilor i
institu iilor cu organele de interne, n sectoarele municipiului nu mai activeaz nici o
gard de voluntari, iar cet enii apeleaz la poli ie doar n calitate de jertfe ale actelor
ac iunilor ilegale.
Dotarea slab cu mijloace tehnice i de transport, resurse informa ionale, tehnologii
performante, personal calificat i pun amprenta asupra eficacit ii structurilor de
asigurare a ordinii publice. n acest fel activitatea acestor structuri este nesatisf c toare, n
municipiu gradul de criminalitate este nalt iar ncrederea cet enilor n poli ie este destul
de joas .

1.5.2 Situa ii excep ionale


Pe parcursul a mii de ani de existen , omenirea s-a nfruntat cu calamit i i catastrofe
naturale. Fiecare din ele au cauzat pierderi materiale imense. Cele mai mari, ns , au fost
pierderile de vie i omene ti. Catastrofele sunt evitabile i omul trebue s fie gata oricnd
s le nfrunte. Majoritatea calamit ilor naturale pot deja fi prognozate destul de exact, de
aceea trebuie luate m surile de rigoare pentru salvarea popula iei. Pentru actualizarea
problemei consecin elor calamit ilor naturale i reducerii acestora, Organiza ia
Na iunilor Unite a declarat ultimul deceniu al secolului XX-lea Deceniul Interna ional
pentru Diminuarea Pericolului Calamit ilor Naturale (DIDPCN). De aceea Programul
ac iunilor, adoptat la conferin a interna ional de la Yokohama din 23-27 mai 1994 a
devenit o c l uz orientat spre amplificarea colabor rii dintre ri n ceea ce prive te
prentmpinarea cataclismelor naturale i lichidarea urm rilor lor. Republica Moldova a
aderat la DIDPCN n luna mai 1994. Dup aderare de c tre Guvern, de comun acord cu
Departamentul Protec iei Civile i Situa ii Excep ionale, ministerele, departamentele,
organele administra iei publice, institu iile de cercet ri tiin ifice i serviciile de stat, au
fost efectuate un ir de m suri n scopul realiz rii acestui Program i altor ac iuni asupra
protec iei popula iei i economiei na ionale.
Primele m suri au vizat crea cadrului legislativ materializate n adoptarea Legii nr. 271XIII din 09.11.1994 cu privire la protec ia civil , Legii nr. 267-XIII din 09.11.1994
privind ap rarea mpotriva incendiilor, Concep ia cu privire la ap rare i securitate de
stat, i Hot rrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1146 din 13.11.2000 cu privire la
Concep ia dezvolt rii protec iei civile, alte hot rri i regulamente n acest domeniu.
Potrivit acestor acte, prin protec ia civil se n elege ndeplinirea sarcinilor umanitare,
destinate s protejeze popula ia civil mpotriva ostilit ilor sau a catastrofelor,
incendiilor i s o ajute s dep easc efectele lor imediate, asigurnd condi iile necesare
supravie uirii. Concomitent au fost stabilite atribu iile, drepturile i obliga iunile
organelor administra iei publice centrale i locale, conduc torilor de toate rangurile
referitor la asigurarea protec iei civile i gradul de responsabilitate pentru starea ei.
Conform legisla iei, eful protec iei civile n Republica Moldova este Primul Ministru,
care conduce activitatea de protec ie civil prin Departamentul Situa ii Excep ionale,
organul executiv. Mini trii, efii organelor administra iei de stat, prefec ii, primarii,

37

conduc torii agen ilor economici i institu iilor publice sunt pre edin i ai comisiilor
pentru situa ii excep ionale n aceste organe i subdiviziunile lor. Protec ia civil include
organele de administrare i se organizeaz conform principiului teritorial de produc ie i
organizarea ei poart un caracter obligatoriu.
n mun. Chi in u, coordonarea activit ilor de protec ie civil a popula iei n cazul
situa iilor excep ionale este asigurat de:
Primarul general pre edinte al Comisiei pentru situa ii excep ionale
Direc ia Situa ii Excep ional a mun. Chi in u organul executiv
coordonator
Viceprimarii care sunt concomitent vicepre edin i ai Comisiei
Pretorii sectoarele municipale, prim rii ora elor i localit ilor din
suburbii, sunt pre edin ii comisiilor pentru situa ii excep ionale din
sectoarele i localit ile respective
Sec ia protec iei civil - organul executiv coordonator n sectoarele
municipiului
Conduc torii institu iilor i obiectelor economice municipale indiferent
de genul de activitate
Serviciile protec iei civile la nivel municipal i sector.
Structura organizatoric a sistemului de protec ie civil
mun. Chi in u este prezentat n Anexa 10.9

i ap rare mpotriva incendiilor n

Analiza situa iilor excep ionale cu caracter natural i tehnogen n condi iile actuale
produse pe teritoriul Republicii Moldova n ultimii 10 ani denot c n aceast perioad
pe ntregul teritoriul Republicii s-au produs 802 situa ii excep ionale inclusiv 635 cu
caracter natural i 167 cu caracter tehnogen. n urma acestora au avut de suferit 6,271 de
persoane dintre care 1,478 au decedat. Prejudiciile materiale provocate de acestea au
dep it suma de 6 miliarde lei. O analiz anual din ultimii 5 ani demonstreaz varietatea
lor de la 90 milioane lei n 1996 pn la 2 miliarde 738 milioane lei n anul 2000 i
constituirea 72% din bugetul consolidat al Statului.
Consecin ele situa iilor excep ionale produse n perioada 1995-2001 sunt prezentate n
Figurile de mai jos:
Figura 1-5
Pierderi umane (persoane)

210
190
170
150
130
110
90
70
50

184

179

173

170

190

126
99

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Sursa: Departamentul Situa ii Excep inale

38

Figura 1-6
Pierderi materiale (mln lei)
2750

3000
2500
2000
1500
1000
500
0

803

87

44

579

30,2

200

1997

1998

5,5
1995

81,7

1996

162

138

7,2

8,7

Dauna material

90

1999

4,1
2000

40
-10

2001

% de la bugetul republican

Sursa: Departamentul Situa ii Excep ionale

Cele mai grave prejudicii aduse economiei na ionale i popula iei sunt cauzate de: (i)
cutremurele de p mnt; (ii) alunec rile de teren; (iii) inunda ii; (iv) nz pezirile; (v) ploi
cu grindin ; (vi) vnt puternic; (vii) incendiile, (viii) avarii, etc.

Figura 1-7
Calamit ile naturale i intensitatea lor

197

90
64

200
17

150
2

10

100
11

50
4

12

0
96
19

97
19

98
19

99
19

00
20

Sursa: Departamentul Situa ii Excep ionale

Cutremurele de p mnt, prin urm rile lor dezastruoase se consider unele dintre cele mai
periculoase ntre calamit ile naturale. n func ie de durata i densitatea lor, cutremurele
cauzeaz distrugerea sau avarierea construc iilor de orice natur ; apari ia incendiilor;
39

declan area alunec rilor de teren; producerea unor efecte psihice cu urm ri grave pentru
oameni, etc. n Republica Moldova, cutremurele de p mnt sunt n totalitate de natur
tectonic , avndu- i originea zona Vrancea a mun ilor Carpa i. Anual se produc cteva
zeci de cutremure nensemnate. Cutremure cu o magnitudine nalt se produc n perioade
mai ndelungate de timp. Cele mai mari cutremure sau produs n 1940, 1977, 1986 i
1990.
Analiza comparativ a urm rilor cutremurelor de p mnt puternice denot o cre tere
continu a num rului construc iilor deteriorate, pierderilor materiale i de vie i omene ti.
Activitatea privind efectuarea m surilor necesare pentru prevenirea deterior rilor de
propor ii n mun. Chi in u este la un nivel nesatisf c tor. Sunt lips studii specializate n
domeniu, iar structurile abilitate nu dispun de informa ia necesar privind starea actual a
construc iilor fondului locativ existent i obiectelor economice precum i a gradului de
rezisten a acestora n cazul producerii cutremurelor. Odat cu privatizarea obiectivelor
fondului locativ i reconstruc ia lor, pericolul deterior rilor de propor ii n ora a crescut
considerabil, dat fiind faptul c nu ntotdeauna se respect regulile de asigurare a
rezistentei construc iilor n cazul declan rii cutremurelor.
Avnd n vedere cele men ionate dar i factorii specifici de manifestare a cutremurelor de
p mnt, structurile de protec ie civil sunt antrenate, mpreun cu organele centrale i
locale i institu iile de cercet ri specializate n organizarea i realizarea m surilor de
planificare, localizare i nl turare a urm rilor n caz de cutremure.
Analiza anilor preceden i demonstreaz , din nou, cre terea num rului de alunec ri de
teren. Pe teritoriul mun. Chi in u sunt nregistrate circa 62 sectoare afectate de alunec ri
de teren active care anual n rezultatul activiz rilor aduc daune esen iale. Mai active sunt
cele care despart coasta r. Bc i afluentul r. I nov . n realul focarelor sunt aflate circa
622 de case, 1 gr dini de copii, 3 blocuri locative, 275 garaje etc. De asemenea, din cele
mai active i periculoase sectoare sunt n regiunea: str. Calea Izvoarelor - Universitatea de
Medicin - str. Vadul lui Vod Universitatea Agrar de Stat; ora elor Vadul lui Vod ,
Sngera, Durle ti, Codru i comunele Tohatin i Bubueci.
Cele mai frecvente inunda ii sunt produse de ploile toren iale i topirea z pezilor care
creeaz condi ii pentru cre terea nivelului apelor curg toare i rev rsarea acestora peste
albie, rev rsare care poate cuprinde suprafe e ntinse de teren. Acest fenomen conduce la
crearea unui front de ap unda de viitur a c rei amploare depinde de cantitatea i
durata precipita iilor, precum i de distribu ia acestora n cazul unui bazin hidrografic. n
municipiul Chi in u sunt afectate de inunda ii 4 sectoare cu o suprafa total de 22,9
km2. Cele mai afectate suprafe e supuse inunda iilor sunt : (i) n municipiul Chi in u
cartierele din zona g rii feroviare a sectorului Botanica, cartierele din zona lacului de la
Bariera Sculeni, etc.; (ii) n localit ile din componen a municipiului: ora ul Vatra,
comuna Tohatin.
nz pezirile apar ca rezultat al c derilor abundente de z pad i viscolelor care pot dura
de la cteva ore pn la cteva zile. Ele ngreuneaz n special deplasarea mijloacelor de
transport de toate tipurile (aeriene, rutiere, feroviare), activitatea n obiectivele agricole,
provizionarea cu materii prime, energie electric i gaze pentru agen ii economici, precum
i telecomunica iile, etc. Municipiul Chi in u se confrunt anual cu problem
nz pezirilor, cauza principal fiind lipsa mijloacelor mecanice specializate dar i a
40

personalului necesar pentru ndep rtarea cantit ilor mari de z pad de pe c ile de acces i
pentru reluarea normal a activit ilor economico-sociale.
Patrimoniul municipiului Chi in u este n special supus pericolului incendiilor. Pagubele
nsemnate i pierderile materiale mari se produc de obicei n urma incendiilor din cl dirile
industriale i din depozite. Decesul oamenilor din cauza incendiilor are loc de cele mai
multe ori n cl dirile de locuit, n primele faze ale incendiului i, n majoritatea cazurilor,
din cauza intoxic rii. Numeroase incendii au demonstrat n timp fragilitatea cl diri,
tr s tur caracteristic pentru circa 30% din fondul locativ al municipiului.
Cadrul juridic al activit ii de ap rare mpotriva incendiilor i serviciului pompieri i
salvatori este stabilit n Constitu ie, legea privind ap rarea mpotriva incendiilor nr. 267XIII din 9 noiembrie 1994 precum i n alte acte legislative i normative. Reglement rile
de ap rare mpotriva incendiilor sunt cuprinse n standarde, norme, reguli, n alte
documente. Conform legisla iei, executarea reglement rilor din sistemul amintit este
obligatorie, pentru nerespectarea lor prev zndu-se r spundere administrativ . n cadrul
municipiului Chi in u, administrarea public n domeniul asigur rii ap r rii mpotriva
incendiilor revine Direc iei Situa ii Excep ionale municipale, prin subunit ile Direc iei
Pompieri i Salvatori i autorit ilor administra iei publice locale. Obliga ia de a asigura
ap rarea mpotriv incendiilor revine conduc torilor. Altor factori de decizie i
colaboratorilor de la ministere, departamente i unit i economice, precum i cet enilor.
Aceast obliga ie este stabilit n regulile de ap rare mpotriva incendiilor, n instruc iuni
i acordului de serviciu.
Serviciul de Pompieri i Salvatori este un organ de stat ale c rui func ii constau n
executarea ac iunilor de interven ie, blocare i salvare n caz de incendiu, exercitarea
supravegherii de stat asupra asigur rii ap r rii mpotriva incendiilor i n alte ac iuni de
prevenire i stingere a incendiilor. Serviciul face parte din Departamentul Situa iilor
Excep ionale i se constituie din Direc ie, sec ii, deta amente, unit i i posturi militare de
pompieri, precum i unit i profesionale de pompieri civili (denumite n cele ce urmeaz
subunit i). Direc ia Pompieri i Salvatori, precum i subunit ile ei, se subordoneaz
Direc iei Situa ii Excep ionale i autorit ilor administra iei publice locale i ste organul
republican al Supravegherii de stat pentru prevenirea incendiilor.
Municipiul Chi in u dispune de cinci unit i autonome militare de pompieri(UAMP),
pentru protec ia celor cinci sectoare ale ora ului: UAMP nr.1 sectorul Ciocan, UMAP
nr.2 sectorul Centru; UAMP nr.3 sectorul Buiucani; UAMP nr.6 sectorul Botanica i
UAMP nr.8 sectorului R cani i alte subdiviziuni. Fiecare unitate de pompieri din
municipiu deserve te o suprafa medie de 45 km2 ceea ce reprezint mult peste media de
deservire practicat n municipiile-capitale ale rilor europene. De regul , suprafa a
medie normal de deservire de c tre serviciile de pompieri este sub 11 km2.
Tabelul 1-11 Prejudiciile incendiilor din perioada anilor 1999-2001
12 luni
a.1999

Mun.
Chi in u
nr.
Centru
R cani
Buiucani
Botanica

82
155
134
115

Pierderi
(lei)
171248
246945
15479312
294713

12 luni
a.2000
nr.
79
155
119
161

Pierderi
(lei)
603045
550267
1743475
237463

12 luni
a.2001
nr.
88
137
129
163

Pierderi
(lei)
1266899
703951
10401363
92522

Cazuri de deces
1999-2001
Total
7
9
14
9

Copii
0
0
3
1

41

Ciocana
84
188292
106
Total
570
16380510
620
Sursa: Direc ia Pompieri i Salvatori

160168
3294418

112
629

625945
13090680

6
45

0
4

Conform datelor expuse n tabelul de mai sus, pe parcursul a trei ani n teritoriul
municipiului s-au produs total 1,819 incendii de propor ii cu pierderi materiale n sum de
aproximativ 32,765 mii lei i pierderi umane n num r de 45 persoane dintre care 4 copii.
Se constat c situa ia incendiilor n municipiu are o tendin de agravare i c problema
ap r rii mpotriva incendiilor a devenit ngrijor toare.
n categoria avariilor i catastrofelor sunt incluse: distrugerea unor baraje sau a altor
lucr ri hidrotehnice; accidentele industriale (chimice, explozii, incendii, avarii la
construc ii; transportul de produse petroliere, gaze naturale, termoficare i ap ); accidente
de circula ie (auto, de c i ferate, aeriene sau navale); accidentele datorate muni iei neexplodate; pr bu irea unor mine sau a unor galerii subterane.
Pierderile de vie i omene ti i valori materiale, poluarea mediului n diverse propor ii au
loc pe teritoriul municipiului Chi in u n caz de avarii i catastrofe att la ntreprinderile
industriale proprii i n re eaua de transport, ct i la obiectivele din rile vecine. Zonele
amenin ate de acest tip de catastrofe sunt: (i) ora ul Vatra aflat n zona barajului de
stocare a apei; (ii) combinatele industriale, cazangeriile, centralele electrice, sta iile de
alimenta ie cu gaze, gazoductele fiind obiectele n care se pot produce explozii; (iii)
apa rului Nistru poate fi poluat cu substan e chimice n caz de avariere (spargere a
rezervuarelor de la combinatele chimice Novo-Razdol, Stebnicov i Calu din Ucraina),
etc.
Examinnd starea protec iei civile n municipiul Chi in u s-a luat n considerare faptul c
n ultimii ani au avut schimb ri structurale i organizatorice serioase i c acest proces
nici pe de parte nu este finalizat. Tendin ele principale de cre tere a num rului de situa ii
excep ionale n mun. Chi in u sunt:
Situa ia economic dificil a ora elor, comunelor i obiectivelor economice ale
municipiului care nu permit finan area efectu rii m surilor de prentmpinare a
situa iilor excep ionale, crearea rezervelor operative necesare
Uzarea utilajului tehnologic a construc iilor, a re elelor inginere ti i de
comunica ii, i dep irea termenilor de exploatare n propor ie de 60-70%
Executarea nesatisf c toare de c tre autorit ile locale a prevederilor legisla iei
n vigoare n domeniul preg tirii i dot rii structurilor de protec ie civil
Gradul nalt de manifestare i propor iile fenomenelor meteorologice i
geologice periculoase n municipiu
Finan area sistemului de protec ie civil este realizat n propor ie de 20-30% din
necesit i. Mijloacele financiare alocate nu satisfac necesit ile structurilor de
protec ie civil pentru procurarea echipamentului necesar i efectuarea
lucr rilor de interven ie
Din aceste considerente este nevoie de restructurarea unor pozi ii teoretice i a practicii n
ntregime de administrare i preg tirii a ei pentru prentmpinarea producerii de situa ii
excep ionale i diminuarea efectelor lor. Experien a lichid rii urm rilor situa iilor
excep ionale arat c este mai ra ional, mai practic, mai ieftin i ne-periculos de a adopta
m suri de prevenire sau diminuare a urm rilor avariilor, catastrofelor, calamit ilor
naturale, dect de a nl tura urm rile distructive ale acestora.

42

1.5.3 Concluzii
Avantaje
Existen a structurilor necesare pentru
ap rarea ordinii publice i protec ie civil
Stabilirea rela iilor de conlucrare n
domeniu ntre institu iile guvernamentale
i ale administra iei municipale
Delimitarea competen elor i atribu iilor
ntre structurile de protec ie civil

Oportunit i
Asigurarea structurilor specializate cu
resursele tehnice necesare
mbun t irea
calit ii
activit ii
administra iei n zonele de risc
mbun t irea sistemului de creare a
rezervelor municipale
Programe de lung durat la efectuarea
m surilor de protec ie, prevenire n zonele
cu risc sporit
Asigurarea preg tirii
i perfec ion rii
personalului ncadrat n
a structurilor
specializate

Dezavantaje
Dotarea slab cu resurse tehnice a structurilor
de protec ie civil i poli iei
Dotarea slab cu resurse informa ionale i
lipsa unor baze de date informa ionale
Lipsa personalului calificat
Lipsa programelor de planificare i sprijinire a
activit ii structurilor de ordine public
i
protec ie civil

Constrngeri
Mecanisme birocratice n coordonarea care
necesit coordonarea activit ilor cu structurile
ierarhice
Implicarea persoanelor incompetente n
dirijarea unor domenii
Competen a slab a personalului implicat
Lipsa mijloacelor financiare
Lipsa programelor de instruire i perfec ionare
a personalului

1.6 Sectorul asociativ

1.6.1 Organiza ii nonguvernamentale


Activitatea organiza iilor necomerciale n sistemul democratic are o importan deosebit ,
deoarece prin acestea cet enii particip direct n administrarea treburilor de stat,
contribuie la sporirea nivelului eficien ei administr rii i la utilizarea ra ional a resurselor
financiare ale statului i societ ii. Edificarea unei societ i democratice depinde de
participarea n via a public a unui num r ct mai mare de cet eni, iar organiza iile
neguvernamentale reprezint instrumentul principal n acest proces.
Sector organiza iilor neguvernamentale cunoa te n municipiul Chi in u, ca de altfel i n
restul rii, o dezvoltare continu pe parcursul ultimilor 10 ani. Capacitatea de autoorganizare a comunit ii, participarea publicului n solu ionarea problemelor din toate
sferele de activitate are o importan major pentru dep irea cu succes a crizelor politice,
economice i sociale.
De i, dreptul cet enilor de asociere n cadrul organiza iilor social-politice este garantat
de art. 41 al Constitu iei, cadrul legislativ pentru reglementarea tuturor aspectelor ce in
de organiza iile neguvernamentale a fost creat abia n 1997, cnd a fost adoptat Legea cu
privire la asocia iile ob te ti, urmat apoi de adoptarea n 1999 a Legii cu privire la
funda ii. Aceasta a permis nregistrarea unui num r mare de organiza ii, care la momentul
actual este de peste 2700.
Majoritatea ONG-urilor sunt constituite ca organiza ii ob te ti (91%), mai pu ine ca
institu ii (4%), funda ii (3%) sau mi c ri ob te ti (2%).

43

n municipiul Chi in u sunt amplasate att ONG-uri de nivel local, ct i na ional. Circa
98% din ONG-urile na ionale se afl la Chi in u, ce este explicabil, Chi in ul fiind
capitala rii. Anume prin aceast prezen masiv a ONG-urilor na ionale la Chi in u
poate fi explicat num rul cu mult mai modest al ONG-urilor local n municipiul Chi in u.
Figura 1-8
Distribu ia ONG-lor locale pe jude e

Ba
lti
C
ah
ul
C
hi
sin
au
Ed
G inet
ag
au
z
La ia
pu
sn
a
O
rh
e
So i
ro
c
Ta a
ra
cl
i
Ti a
gh
in
a
U
ng
he
ni

35% 31%
30%
25%
20%
16%
12%
15%
9%
8%
10%
6% 5%
6%
3%
3%
5%
1%
0%

Sursa: Centrul Contact

Studii speciale asupra ONG-urilor din municipiul Chi in u, cu p rere de r u, nu au fost


efectuate. n schimb, exist un studiu am nun it al tuturor ONG-urilor i activit ii lor,
elaborat de Centrul Na ional de Asisten
i Informare a ONG-urilor din Moldova
CONTACT, valabil i pentru municipiul Chi in u unde activeaz majoritatea absolut din
ele. Conform acestui studiu, principalele domeniile de activitate a ONG-urilor sunt
educa ia, nv mntul, cercetarea (26%), s n tatea (11%), cultura, arta, recrea ia (10%),
sportul (10%), dezvoltarea economic i comunitar (8%). Datele cu privire la beneficiarii
ONG-urilor sunt prezentate n Figura 10-6.
Figura 1-9
Beneficiarii
Beneficiarii ONG-lor
ONG-lor
23%
23%

Tineretul,
Tineretul,copiii
copiii
Cetatenii
Cetateniidin
dinlocalitate
localitate

20%
20%

Grupurile
Grupurilesociale
socialedefavorizate
defavorizate

15%
15%

Alte
AlteONG-uri
ONG-uri

8%
8%

Femeile
Femeile

8%
8%

Autoritatile
Autoritatilepublice
publice

8%
8%

Sportivii
Sportivii

8%
8%
6%
6%

Fermierii/antreprenorii
Fermierii/antreprenorii
Altii
Altii
0%
0%

4%
4%
5%
5%

10%
10%

15%
15%

20%
20%

25%
25%

Sursa: Centrul Contact

44

Acelea i studiu demonstreaz c autorit ile publice sunt dispuse s conlucreze cu ONGurile n solu ionarea problemelor comunit ii, dar deocamdat le lipse te voin a de
con tientizare i percepere a rolului ONG n dezvoltarea comunit ii. Aceast concluzie
reiese din faptul c administra ia public local nu cunoa te i nici nu manifest un interes
deosebit pentru activitatea, rolul i locul ONG-lor n cadrul societ ii.
ONG-urile constituie o parte component din a a zisa societate civil sau sectorul al
treilea, care mai cuprinde o serie de institu ii specifice, care nu sunt nici institu ii de stat,
nici ntreprinderi, orientate spre generarea profitului. Printre ele se num r diferite
asocia ii de voluntari, diferite institu ii ale cultelor religioase, mas-media etc. Experien a
rilor cu un grad nalt de dezvoltare, unde o parte considerabil a popula iei este angajat
n sectorul al treilea, arat c societatea civil poate fi valorificat doar atunci cnd statul
i societatea devin prospere, cnd nu numai statul, ci i oamenii de afaceri vor admite
necesitatea de a colabora cu sectorul al treilea, iar cea mai mare parte a sprijinului
financiar va veni din aceast direc ie i nu din afara rii.

1.6.2 Mass-media
Caracteristica relevant a st rii actuale a presei din Republica Moldova, inclusiv n
municipiul Chi in u, este cea de stagnare ntr-un mediu subdezvoltat. Dup o perioad de
erup ie mediatic , produs n primii ani de suveranitate statal , cnd num rul publica iilor
periodice nregistrate oficial, a atins n anul 1995, cifra de 245 de titluri, procesul de
constituire a presei a intrat ntr-o criz , provocat de mai multe cauze.
Cea mai grav dintre ele este recesiunea economic care a atacat principala surs de
existen a presei capacitatea de cump rare a popula iei. Ca urmare, tirajul tuturor
ziarelor i revistelor a sc zut vertiginos, provocnd falimentul multora din ele. n acela i
timp, pia a publicit ii se afl ntr-o faz care nu poate asigura autofinan area ziarelor,
posturilor radio i televiziune. Situa ia ziarelor este agravat de faptul c n sfera difuz rii
presei exist vechiul monopol al Po tei Moldovei (abonamente) i Moldpresei (vnzarea
n chio curi). ncerc rile de creare a unor re ele alternative de difuzare a presei au e uat
din aceste considerente pre urile stabilite de aceste dou organiza ii monopoliste se ridic
la 30-60 % din pre ul abonamentului. n general, sursele de finan are a ziarelor nu sunt
cunoscute dect n cazul ziarelor de partid care, la rndul lor sunt ni te surse obscure.
Nu exist servicii independente care s certifice cifrele tirajelor anun ate de ziarele nsele
i ratingul sta iilor de radio i TV. Pe de alt parte, repartizarea publicit ii, pu in ct
este, se face dup criteriul tirajelor. Este evident c mass-media de limb rus au mai
mult publicitate dect cele de limb romn , de i tirajele i audien a acestora din urm
nu este mai mic dect al mass-mediei de limb rus . Din aceste considerente, impactul
presei scrise este nensemnat. Raportul tirajului general de ziare i reviste (circa 150 mii
exemplare) este de 1 exemplar la aproximativ 30 persoane. Dintre cauzele subiective de
stagnare principal n prim plan apare lipsa unei politici na ionale de dezvoltare a presei
libere, statul insistnd asupra unui control rigid, direct sau indirect, asupra presei, de i
constitu ional cenzura este interzis .
De i, legisla ia cu privire la mass-media este suficient de liberal , n concordan cu
spiritul i normele stabilite de conven iile interna ionale, prevederile legii presei, legii
audiovizualului, legii cu privire la accesul la informa ie, r mn n mare parte inoperante.
Conform datelor unui sondaj realizat n mediul jurnali tilor, circa 80 la sut dintre cei

45

chestiona i consider c activitatea organelor administra iei publice centrale (inclusiv a


pre edin iei, parlamentului i guvernului) i administra iei publice locale este n
continuare insuficient de transparent .
Factorul politic este unul hot rtor pentru evolu ia mass-mediei. ntr-un cadru legislativ
fluctuant, aflat n proces de formare, structurile puterii fie l ignor , fie l influen eaz n
direc ia dorit . Fapt elocvent este, de exemplu, ultima oper legislativ a majorit ii
parlamentare comuniste care a interzis finan area mass-media din Republica Moldova de
c tre guvernele str ine, urm rind, de fapt, s loveasc n publica iile altor partide politice,
finan ate par ial din fonduri interna ionale.
Presa electronic cunoa te din anul 1995 o dezvoltare accelerat . n prezent n municipiul
Chi in u, func ioneaz peste 13 de posturi de radio private i circa 10 sta ii de televiziune,
majoritatea dintre ele avnd un spa iu de acoperire redus i fiind destinat, n mare parte,
auditoriului urban.
Spa iul informa ional din municipiu este practic monopolizat de mass-media de limb
rus . Veniturile din publicitate nu pot ntre ine un num r mare de sta ii de radio, i, n
consecin are de suferit produc torul local, care nu dispune de surse suplimentare de
finan are. Se creeaz o situa ie de concuren neloial , dezavantajoas pentru posturile
care produc programe proprii. Produc torul local a fost practic eliminat de pe propria
pia , activitatea lui limitndu-se la retransmiterea unor programe str ine, preponderent
ruse ti. Cea mai recent victim a acestei politici este postul "Inforadio", unul dintre
pu inele din Chi in u care se ambi ionase s difuzeze, la fiecare sfert de or , buletine
informa ionale n limbile romn i rus . Recent, dup nici un an de existen , el s-a v zut
nevoit s renun e la propriile programe costisitoare i a nceput s le retransmit pe cele
ale postului Eho Moskv (Ecoul Moscovei).
Conform unui sondaj realizat de Centrul Independent de Jurnalism din Moldova la
nceputul anului 2002, cota cea mai mare n preferin ele consumatorilor o ocup
televiziunea urmat de radiou.
Figura 1-10
Preferin ele consumatorilor
80,00%
Televiziunea

60,00%

Radio

40,00%

Presa scrisa

20,00%

Internet

0,00%

Sursa: Sondaj realizat de Centrul Independent de Jurnalism

Dintre posturile de televiziune cea mai mare audien o au: ORT i TV Moldova urmate
de TVR1, RTR, ProTV i NTV. De men ionat c n mediul rural televiziunea na ional
are cea mai mare audien (63,2%), fiind urmat de ORT (54,5%).
Figura 1-11
46

Posturile
Posturile preferate
preferate de
de televiziune
televiziune

RTR
RTR
7%
7%

PRO
PROTV
TV
5%
5%

NTV
NTV
5%
5%

ORT
ORT
36%
36%

TVR
TVR11
18%
18%
TVMoldova
TVMoldova
29%
29%

Sursa: Sondaj realizat de Centrul Independent de Jurnalism

Cele mai populare posturi de radio din republic sunt Radio Moldova (28,5% din
audien ), Russkoe Radio (23,1%), Antena-C (17,8%) i HitFM (10,1%). Totodat , n
mediul informa ional al municipiului domin Russkoe Radio (31,3%), fiind urmat de
Radio Moldova (15,3%), Antena-C (11,5%) i HitFM (11,3%). n mediul rural pe primul
loc se situeaz Radio Moldova (38,4%), locul secund revenind postului municipal
Antena-C (22,5%). Rezultatele sondajului arat c topul popularit ii n presa scris este
de inut de Komsomolskaya Pravda (16%), S pt mna (10,5%), Makler (8,8%), Flux
(7,9%) i Argumenti i Facti (5,2%).

1.6.3 Concluzii
Avantaje
Reglementarea legislativ
a activit ii
ONG i mass-media
Sprijin financiar interna ional a activit ii
ONG
Existen a structurilor
na ionale de
reprezentare a intereselor i coordonare a
activit ii ONG i mass-media
Oportunit i
Promovarea continu a activit ii ONG
Implicarea ONG n gestionarea treburilor
publice
Modificarea legisla iei
audiovizualului
pentru crearea condi iilor adecvate de
dezvoltare
Transformarea real
a radioului
i
televiziunii na ionale n institu ii publice
Monitorizarea sistematic a cazurilor de
violare a libert ii presei

Dezavantaje
Ponderea nesemnificativ a activit ii ONG n
via a socio-economic i cultural municipiului
Lipsa sprijinului din partea popula iei a
activit ii ONG
Existen a cenzurii
Capacitatea joas de cump rare a popula iei
Implicarea factorului politic n activitatea ONG
i a mass-media
Constrngeri
Lipsa surselor financiare pentru sprijinirea
activit ii i dezvolt rii ONG i mijloacelor
mass-media
Condi ii inegale pentru dezvoltarea mijloacelor
de informare n mas
Predominan a tendin elor de etatizare a presei

47

48