Sunteți pe pagina 1din 4
MUZEUL JUDEŢEAN BOTOŞANI Str. Unirii, nr. 15, cod 710221 tel: 0231/51.34.46; fax: 0231/53.69.89 e-mail:

MUZEUL JUDEŢEAN BOTOŞANI Str. Unirii, nr. 15, cod 710221 tel: 0231/51.34.46; fax: 0231/53.69.89 e-mail: istorie@muzeubt.ro www.muzeu.btlife.ro

Nr

din

PROTOCOL DE COLABORARE

I. Părţile participante la protocol:

MUZEUL

JUDEŢEAN

MELNICIUC şi

BOTOŞANI

reprezentat

de

manager

-

dr.

Aurel

Artistul plastic / artistul fotograf, Asociaţia, Fundaţia, Societatea culturală adresa

,

,

tel

email denumite în continuare părţi.

,

II. Scopul protocolului:

Colaborarea părţilor la organizarea, în spaţiul Galeriilor de Artă ,,Ştefan Luchian” Botoşani, a expoziţiei temporare personale / de grup:

III. Perioada desfăşurării protocolului:

Protocolul intră în vigoare cu 10 zile înaintea vernisajului şi se încheie o dată cu predarea lucrărilor de artă care au făcut parte din expoziţie, către proprietarii lor sau către reprezentanţii acestora.

IV. Conţinutul activităţilor:

- Panotarea expoziţiei

- Vernisajul expoziţiei:

- Vizitarea expoziţiei

V. Obligaţiile artistului plastic/Asociaţiei/Fundaţiei/Societăţii culturale:

- realizarea materialelor de promovare a evenimentului: afişe, invitaţii, pliante, catalog de expoziţie (opţional);

- prezentarea, în timp optim, cu minim 5 zile înaintea evenimentului expoziţional, a datelor

personale (CV) şi a 6 exemplare din afişului expoziţiei – format A3 pentru întocmirea comunicatelor de presă. 2 afişe vor fi postate la Galerii, 1 afiş la Muzeul Judeţean Botoşani şi 3

afişe vor fi expediate la Biblioteca Naţională a României, conform normelor legislative în vigoare;

- prezentarea lucrărilor la Galeriile de Artă ,,Ştefan Luchian” cu minim 3 zile înaintea vernisajului;

- specificarea opţiunilor privind panotatea şi, eventual, prezenţa personală sau a unui reprezentant al artistului la panotare în cazul în care este posibil;

- asigurarea prezenţei, la vernisaj, a unui critic de artă (opţional);

- plata taxei de închiriere a spaţiului Galeriilor de Artă ,,Ştefan Luchian” Botoşani (25 lei/zi –

Conform Hotărârii Consiliului Judeţean Botoşani pe anul în curs pentru artiştii care realizează expoziţii de grup, asociaţii, fundaţii, în domeniul artelor plastice, artelor vizuale, sculpturii;

- donaţia unei lucrări din expoziţie sau achitarea taxei de închiriere pentru artiştii care realizează expoziţii personale, în domeniul artelor plastice, artelor vizuale, sculpturii.

VI. Obligaţiile Muzeului Judeţean Botoşani

Asigurarea spaţiului (iluminat, sonorizare, mobilier scaune) pentru organizarea şi desfăşurarea expoziţiei.

Promovarea şi mediatizarea evenimentului în mass-media locală, naţională şi pe internet.

Expedierea a 3 exemplare (format A3) din afişul expoziţiei la Biblioteca Naţională a României, conform legislaţiei în vigoare;

Asigurarea supravegherii lucrărilor de artă expuse.

Asigurarea condiţilor optime de conservare a lucrărilor (temperatură, umiditate, lumină) pe perioada expunerii acestora.

Respectarea programului de vizitare a expoziţiei, conform celui stabilit de conducerea muzeului.

Păstrarea în custodie a lucrărilor de artă maxim 5 zile de la finalizarea expoziţiei, pentru artiştii plastici din afara ţării şi 3 zile pentru cei din ţară.

VII. Încetarea protocolului:

Prezentul protocol încetează în una din următoarele situaţii:

la expirarea duratei pentru care a fost încheiat;

prin acordul scris al părţilor;

prin denunţarea unilaterală de către una din părţi, notificată celeilalte părţi cu cel puţin 15 zile înainte de data încetării obiectului protocolului;

în caz de neexecutare sau executare necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute în prezentul protocol de către una dintre părţi, în măsura în care la notificarea adresată de partea lezată, partea în culpă nu depune diligenţele necesare pentru executarea în mod corespunzător a obligaţiilor ce îi revin potrivit prezentului protocol, în termen de 5 zile de la primirea notificării;

VIII. Soluţionarea litigiilor:

Părţile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe şi consultări, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi intre ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea prezentului protocol.

Dacă după 5 zile de la începerea acestor tratative, părţile nu reuşesc să rezolve în mod amiabil divergenţele apărute, fiecare dintre ele poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente, potrivit legii.

IX. Comunicări:

1. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului protocol, trebuie să fie transmisă în scris / document on-line, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.

XI. Dispoziţii finale:

Părţile vor acţiona în spiritul bunei credinţe şi vor organiza în mod corespunzator ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului protocol.

Părţile îşi vor furniza, în condiţiile legii, toate informaţiile necesare în vederea asigurării indeplinirii obligatiilor asumate prin prezentul protocol.

În cazul în care una dintre părţi este obligată, în condiţiile legii, să dezvăluie informaţiile/datele ce i-au fost furnizate în temeiul prezentului protocol, va notifica de îndată acest fapt celeilalte părţi.

Părţile îşi vor coordona acţiunile şi alte manifestari publice legate de prezentul protocol şi se vor consulta ori de câte ori urmează ca una dintre ele să transmită public informaţii legate de cele întreprinse în temeiul acestui protocol.

Prezentul protocol poate fi modificat sau completat, numai cu acordul scris al părţilor, ori de câte ori acestea convin asupra amendamentelor propuse.

Partea care are iniţiativa amendării prezentului protocol va transmite celeilalte părţi, în scris, spre analiză, propunerile sale.

Drepturile şi obligaţiile celor două părţi, deţinute în temeiul prezentului protocol, nu pot fi cesionate către o altă persoană fizică sau juridică.

Prezentul protocol a fost încheiat astăzi fiecare parte.

, în 2 (două) exemplare, câte unul pentru

Muzeul Judeţean Botoşani

Artistul plastic / reprezentantul Asociaţiei, Fundaţiei, Societăţii culturale

Manager, Dr. Aurel Melniciuc