Sunteți pe pagina 1din 64

MANUALUL

dirigintelui de santier pentru


lucrarile de montaj utilaje, echipamente si instalatii
tehnologice industriale

INTRODUCERE
Scopul prezentului MANUAL este de a asigura cresterea nivelului calitativ
al lucrarilor de montaj utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale prin
respectarea, in mod unitar, de catre dirigintii de santier, a prevederilor din
reglementarile tehnice si din proiecte.
Manualul este structurat in patru parti principale.
In

prima

parte

acestuia,

este

prezentata

procedura

privind

AUTORIZAREA DIRIGINTILOR (Domenii de autorizare, conditii de admitere la


examenul de autorizare, comisiile de autorizare, inclusiv desfasurarea examenului
de autorizare).
In partea a doua a manualului sunt prevazute drepturile, obligatiile si
raspunderile titularilor de autorizatii, iar in partea a treia este prezentata detaliat
ACTIVITATEA DIRIGINTILOR.
Partea a patra a lucrarii cuprinde o serie de prevederi, activitati si materiale
documentare necesare dirigintelui de santier pentru lucrari de montaj dotari
tehnologice industriale in activitatea curenta (verificarea lucrarilor, memorator,
alte prevederi).
Activitatile nai importante sunt dezvoltate pe capitole si subcapitole, in
scopul accesului direct la ele.
De asemenea, in ordinea structurii din CUPRINS, textul manualului este
prezentat pe articole.

I. AUTORIZAREA DIRIGINTILOR
CAPITOLUL I
PREVEDERI GENERALE
Art. 1 - Manualul dirigintelui de santier pentru lucrarile de montaj utilaje, echipamente si
instalatii tehnologice industriale cuprinde procedura privind autorizarea acestora, precum si drepturile,
obligatiile si raspunderile titularilor de autorizatii.
Art. 2 - Procedura cuprinsa in prezentul manual stabileste cadrul normativ general privind
autorizarea dirigintilor de santier pentru lucrarile de montaj utilaje, echipamente si instalatii
tehnologice industriale, in conformitate cu prevederile art.1 si 5 din Regulamentul privind controlul
calitatii lucrarilor de montaj utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale, denumiti in
continuare diriginti de santier lucrari de montaj dotari tehnologice industriale.
CAPITOLUL II
TERMENI UTILIZATI
Art. 3 - In prezenta procedura au fost utilizati termeni consacrati pentru activitatea din
domeniul calitatii si din domeniul specific lucrarilor de montaj dotari tehnologic, din care se
expliciteaza:
1.

Agent economic
pentru supravegherea
lucrarilor de montaj;
2.
Contractor;

4.

Control exterior;

6.

Diriginte de santier;

8.

Exigenta de calitate;

10.
12.
14.

16.

Nonconformitate;
Procedura;
Supravegherea
calitatii;

Verificare;

1.

Agenti economici autorizati care exercita in numele


investitorului sau utilizatorului activitatea de diriginte de
santier prin cadre tehnice de santier autorizate;
3.
agent economic specializat in lucrari de montaj dotari
tehnologice industriale, care executa acest tip de lucrari pe
baza de contract incheiat cu investitorul (beneficiarul);
5.
control care se efectueaza asupra unei lucrari de montaj
de catre un organism independent de factorii implicati in
realizarea acestora;
7.
cadre tehnice de santier autorizate, absolvente ale unei
institutii de invatamnt superior tehnic sau scoli tehnice de
specialitate, reprezentnd investitorul/beneficiarul care
indeplineste supravegherea lucrarilor de montaj dotari
tehnologice industriale;
9.
traducerea necesitatilor intr-un ansamblu de cerinte
exprimate in termeni calitativi pentru a defini caracteristicile
unor lucrari de montaj dotari tehnologice industriale, astfel
inct sa poata fi posibila realizarea sa;
11.
nesatisfacerea conditiilor (exigentelor) specifice;
13.
Mod specific de a efectua o activitate;
15.
urmarirea si verificarea continua a respectarii
documentatiilor procedurilor, metodelor, conditiilor de
executie, proceselor tehnologice a lucrarilor de montaj dotari
tehnologice industriale;
17.
confirmare prin examinare si prezentarea de probe
obiective a faptului ca cerintele tehnice si tehnologice
specifice au fost satisfacute;

CAPITOLUL III
LEGI, ACTE NORMATIVE I REGLEMENTRI TEHNICE
Art. 4 - La baza prevederilor din prezenta procedura au stat urmatoarele legi si reglementari
18. Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii;
19. Ordonanta Guvernului nr.95/1999 privind calitatea lucrarilor de montaj utilaje,
echipamente si instalatii tehnologice industriale;
20. Ordonanta Guvernului nr. 47/1994, aprobata prin Legea nr. 124/1995 privind apararea
impotriva dezastrelor;
21. Regulament, privind controlul de stat al calitatii lucrarilor de montaj utilaje, echipamente si
instalatii tehnologice industriale;
22. Regulament de receptie a lucrarilor de montaj utilaje, echipamente si instalatii tehnologice
industriale, aprobat prin H.G. nr. 51/1996;
23. Standardele SR - ISO seria 9000;
24. Standardul SR - ISO 8402;
25. Ordin M.I.C. nr. 293/1999 privind Normele Metodologice de aplicare a prevederilor O.G.
nr. 95/1999, publicat in Monitorul Oficial al Romniei, nr. 628/1999;
26. Colectia de reglementari tehnice I.S.C.I.R.
CAPITOLUL IV
DOMENII DE AUTORIZARE
Art. 5 - Domeniile de activitate pentru care se autorizeaza dirigintii de santier lucrari montaj
dotari tehnologice industriale potrivit Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN,
elaborata de Comisia Nationala pentru Statistica, aprobata prin H.G. nr. 656/1997 si publicata in
Monitorul Oficial nr. 301 bis/1997, sunt:
27. Industria extractiva de produse energetice;
28. Industria extractiva de produse neenergetice;
29. Industria textila si a produselor textile;
30. Industria pielariei si incaltamintei;
31. Industria de prelucrare a lemnului (exclusiv productia de mobila);
32. Industria celulozei, hrtiei, cartonului si a articolelor de hrtie si carton;
33. Industria de prelucrare a titeiului, cocsificarea carbunelui si tratarea combustibilor nucleari;
34. Industria chimica si a fibrelor sintetice si artificiale;
35. Industria de prelucrare a cauciucului si a maselor plastice;
36. Industria altor produse din minerale nemetalice;
37. Industria metalurgica;
38. Industria constructiilor metalice si a produselor din metal (exclusiv masini, utilaje si instalatii);
39. Industria de masini si echipamente;
40. Industria de echipamente electrice si optice;
41. Industria mijloacelor de transport;
42. alte activitati industriale;
43. productia, transportul si distributia de energie electrica, termica, gaze si apa calda;
44. gospodarirea resurselor de apa, captarea, tratarea si distributia apei (in cazul in care aceasta
activitate revine agentilor economici din industrie).
Art. 6 - Un specialist poate fi autorizat, la cererea sa, in unul sau mai multe din domeniile
prezentate la art. 5 sau una sau mai multe specializari in cadrul unui domeniu cu respectarea tuturor
conditiilor din prezenta procedura.
CAPITOLUL V

ORGANIZAREA AUTORIZRII DIRIGINTILOR DE ANTIER LUCRRI MONTAJ


DOTRI TEHNOLOGICE INDUSTRIALE
Art. 7 - Autorizarea dirigintilor de santier lucrari montaj dotari tehnologice industriale se face
de catre Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de
Ridicat - ISCIR, cu precizarea ca aceasta nu conduce la transferul de responsabilitati de la persoana
autorizata la organismul de autorizare si nici nu-i exonereaza pe acestia de obligatiile si
responsabilitatile ce le revin.
Art. 8 - Componenta comisiei de autorizare a dirigintilor de santier lucrari montaj dotari
tehnologice industriale este prevazuta in anexa nr. 1. Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat I.S.C.I.R., Asociatiile profesionale, Directiile de
specialitate din M.I.C. si Institutele de invatamnt superior, vor nominaliza si trimite in timp util
numele specialistilor care vor face parte din comisie.
CAPITOLUL VI
OBIECTIVELE AUTORIZRII DIRIGINTILOR DE ANTIER
LUCRRI DE MONTAJ DOTRI TEHNOLOGICE INDUSTRIALE
Art. 9 - Principalele obiective urmarite prin autorizarea dirigintilor de santier sunt urmatoarele:
45. realizarea in mod unitar, in conditiile legii, a activitatii de autorizare a dirigintilor de santier
lucrari de montaj dotari tehnologice industriale;
46. cresterea eficientei activitatilor de control exterior efectuat de catre dirigintii de santier
lucrari de montaj dotari tehnologice industriale;
47. evaluarea cunostintelor teoretice privind reglementarile tehnice de santier;
48. evaluarea experientei practice, privind categoriile de lucrari montaj dotari tehnologice
industriale pentru care urmeaza a fi autorizat;
49. cresterea nivelului calitativ al lucrarilor, asigurarea respectarii prevederilor din
reglementarile tehnice, proiecte, caiete de sarcini, contracte.
CAPITOLUL VII
DOMENIU DE APLICARE
Art. 10 - Prezentul manual se aplica pentru autorizarea sau reautorizarea specialistilor din
domeniul lucrarilor de montaj utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale, in vederea
indeplinirii functiei de diriginte de santier, la unitatile investitoare, agenti economici de consultanta
specializati in domeniul verificarii calitatii lucrarilor de montaj dotari tehnologice industriale sau
angajati de utilizatori.
Art. 11 - Autorizarea specialistilor care efectueaza o activitate de diriginte este obligatorie att
in cazul supravegherii executiei lucrarilor de montaj la dotarile tehnologice industriale noi, ct si al
lucrarilor de interventie in timp, de modernizare, modificare, transformare, reabilitare, reparatii,
consolidari, precum si alte categorii de lucrari de natura acestora, att in cazul realizarii lucrarilor de
montaj cu forte proprii, ct si printr-un contractor autorizat.
Art. 12 - Autorizarea specialistilor in vederea efectuarii unei activitati de diriginte pentru
lucrarile montaj dotari tehnologice industriale din cadrul obiectivelor cu caracter secret stabilite prin
ordine ale Ministrului Apararii Nationale, Ministrului de Interne si al Directorului Serviciului Romn
de Informatii sau la obiectivele nucleare se realizeaza de catre organele proprii ale autoritatilor
respective, stabilite in acest scop.

Art. 13 - Specialistii care nu au cetatenie romna sau sunt utilizati de persoane juridice straine
pentru urmarirea executiei lucrarilor de montaj dotari tehnologice industriale ce se realizeaza pe
teritoriul Romniei, se autorizeaza in conformitate cu prevederile prezentei proceduri in masura in care
acestea nu detin o autorizatie emisa de o institutie din strainatate cu care organismul de autorizare I.S.C.I.R. - a stabilit relatii de recunoastere reciproca.
Art. 14 - Autorizarea se acorda provizoriu pe o perioada de 6 luni sau maxim pe 4 ani si se
refera numai la evaluarea capacitatii tehnice si a experientei practice a specialistilor care solicita
obtinerea autorizatiei in vederea exercitarii unei functii de diriginte de santier lucrari montaj dotari
tehnologice industriale.
CAPITOLUL VIII
CONDITII DE ADMITERE LA EXAMENUL DE AUTORIZARE
Art. 15 - Admiterea la examenul de autorizare se face pe baza:
50. cererii scrise a solicitantului (modelul Anexa 2a);
51. dosarul candidatului compus din :
52. memoriul de activitate (modelul Anexa 3);
53. diploma de absolvire (copie legalizata sau vizata de specialistul desemnat pentru a
efectua ectivitatea de secretariat);
54. recomandare I.S.C.I.R., sau de la alta institutie din domeniu de activitate pentru care
se cere autorizare pentru specialistii care se prezinta la examen (modelul Anexa 4);
55. doua recomandari din partea unor institutii in care si-a desfasurat activitatea, a unor
personalitati recunoscute in domeniul supus autorizarii, sau din partea unor asociatii
profesionale de profil;
56. atestat de absolvire a cursurilor organizate de Ministerul Industriei si Comertului in
temeiul aprobarii Conducerii ministerului nr. 200.546/1999 privind managementul
riscurilor securitatii si calitatii lucrarilor de montaj utilaje, echipamente si instalatii
tehnologice industriale;
57. declaratia angajament pe propria raspundere ca in perioada in care isi va desfasura
activitatea de diriginte nu va desfasura o activitate intr-un domeniu in care intra in
relatii de incompatibilitate, care sa-i influenteze negativ activitatea;
58. dovada din partea organismelor abilitate ca nu are condamnari pentru concurenta
neloiala, abuz de incredere, fals sau alte infractiuni care au prevazuta interzicerea
unor drepturi;
59. copie dupa chitanta de achitare a taxei de participare la examenul de autorizare
(Anexa 11).
In cazul in care solicitarea pentru autorizare se face de catre o persoana juridica, documentele
de mai sus se depun cu adresa scrisa din partea institutiei respective
(Anexa 2b).
Dosarul se depune la secretariatul comisiei de autorizare din cadrul I.S.C.I.R. care analizeaza
pe loc si comunica candidatului domeniul (domeniile) pentru care este admis sa participe la examenul
de autorizare.
Dosarele care nu corespund exigentelor impuse de prezenta procedura se restituie pe loc
solicitantilor in vederea completarii acestora.
Art. 16 - Specialistii care solicita autorizarea pentru exercitarea unei activitati de diriginte de
santier lucrari montaj dotari tehnologice industriale trebuie sa fie absolventi ai unei institutii de
invatamnt superior tehnic sau scoli tehnice de specialitate din domeniul de activitate pentru care se
autorizeaza si sa indeplineasca cumulativ conditiile de studii si vechime dupa cum urmeaza:

Categoria de
importanta a lucrarilor
de montaj dotari
tehnologice industriale
**)
1
Categoria A
Categoria B
Categoria C

Categoria D

Studii

2
absolvent
facultate
tehnica
(inginer)
61.
absolvent
facultate
tehnica
(inginer)
62.
absolvent
facultate
tehnica
(inginer)
63.
absolvent facultate tehnica
(subinginer)
64.
absolvent scoala tehnica (tehnician)
65.
absolvent
facultate
tehnica
(inginer)
66.
absolvent facultate tehnica
(subinginer)
67.
absolvent scoala tehnica (tehnician)
60.

Vechime totala in
activitatea directa de
executie, proiectare sau de
control in domeniul
calitatii *)
3
5 ani
4 ani
3 ani
4 ani
6 ani
1 an
2 ani
6 ani

NOT: *) - Vechimea totala prevazuta la coloana 3 se refera la vechimea in domeniul sau in


domeniile inrudite cu domeniul in care se solicita autorizarea.
**) - Cetgoriile de importanta a lucrarilor sunt prezentate in Anexa 10

Art. 17 - Admiterea la examenul de autorizare, optiunea pentru domeniul de activitate,


categoriile de lucrari de montaj dotari tehnologice industriale pentru care se solicita autorizarea nu este
conditionata de functia detinuta la data solicitarii de catre specialistul respectiv.
CAPITOLUL IX
REGULI GENERALE DE FUNCTIONARE A COMISIILOR DE AUTORIZARE A
DIRIGINTILOR DE ANTIER LUCTRRI MONTAJ DOTRI TEHNOLOGICE
INDUSTRIALE
Art. 18 - Comisiile de autorizare a dirigintilor de santier lucrari montaj dotari tehnologice
industriale se intrunesc trimestrial in sedinte ordinare la datele stabilite prin programele de actiuni ale
acestora.
Art. 19 - Comisiile de autorizare a dirigintilor de santier lucrari montaj dotari tehnologice
industriale se pot intruni in sedinte extraordinare in cursul trimestrului in cazul in care numarul de
solicitanti nu permite sustinerea in sesiunile ordinare planificate.
Art. 20 - Comisiile de autorizare a dirigintilor de santier lucrari montaj dotari tehnologice
industriale vor avea un numar impar de membri de minim 7 persoane cu pregatire profesionala
adecvata, experienta de cel putin 10 ani in domeniu, studii superioare tehnice, probitate morala si
deontologie profesionala.
In scopul conlucrarii cu factorii interesati in calitatea lucrarilor de montaj, din comisii vor face
parte alaturi de specialistii din I.S.C.I.R. si cadre cu pregatire adecvata a caror activitate este direct
implicata in calitatea lucrarilor de montaj dotari tehnologice industriale din unitatile de profil aflate in
domeniile de activitate industriala, responsabilii cu calitatea lucrarilor de montaj dotari tehnologice
industriale din directiile de specialitate din Ministerul Industriei si Comertului, precum si specialistii si

responsabilii cu aceasta activitate din Directia Generala Strategie si Programe de Dezvoltare si Directia
Protectia Mediului si Calitatea Produselor Industriale.
Art. 21 - Comisiile de autorizare a dirigintilor de santier lucrari montaj dotari tehnologice
industriale vor fi numite prin Ordin al Ministrului Industriei si Comertului pe o durata determinata care
sa nu depaseasca 3 ani.
Art. 22 - Data stabilita pentru intrunirea fiecarei comisii de autorizare lucrari montaj dotari
tehnologice industriale, in vederea sustinerii examenului de autorizare de catre candidati se comunica
acestora de catre I.S.C.I.R. cu minim 15 zile inainte (model anexa 5)
CAPITOLUL X
DESFURAREA EXAMENULUI DE AUTORIZARE
Art. 23 - Examenul de autorizare se desfasoara scris si oral pe baza testelor si subiectelor
elaborate si stabilite de comisia de atestare cuprinznd:
Examenul scris;
68. test grila de cunostinte privind legislatia si reglementarile tehnice;
69. maxim 3 subiecte privind prevederile reglementarilor tehnice si cunostinte teoretice sau test
de specialitate.
Examenul oral;
70. maxim 3 subiecte de ordin tehnic din domeniul calitatii lucrarilor de montaj dotari
tehnologice industriale sau test de specialitate;
71. discutii de investigare a gradului de cunoastere a regulilor care guverneaza activitatea de
control, precum si cu privire la experienta practica a candidatului.
Bibliografia pentru examen se va prezenta in anexa la Ordinul de numire a comisiei de
autorizare a dirigintilor de santier lucrari montaj dotari tehnologice industriale, pe fiecare domeniu de
activitate industriala cuprins la Art. 5 si va fi reactualizata periodic prin grija acesteia.
Comisia trebuie sa asigure confidentialitatea raspunsurilor corecte ale testului si subiectelor de
examen.
Art. 24 - Rezultatul obtinut la examenul de autorizare se comunica oficial de catre
SECRETARIATUL COMISIILOR DE AUTORIZARE, din cadrul I.S.C.I.R., in termen de 5 zile de la
sustinerea examenului de catre candidat. Eliberarea autorizatiilor (modelul Anexa 7) se face direct
candidatilor la data prezentarii acestora, pe baza semnaturii de primire.
Comisia de autorizare inscrie rezultatele examinarii intr-un Proces Verbal (model Anexa 6) si
apoi inregistreaza autorizatiile emise in registrul de eliberare a autorizatiilor (model Anexa 8).
Art. 25 - Se considera autorizati candidatii care au obtinut la examenul de autorizare mediile
minime prevazute mai jos:
Categoria de importanta
a lucrarilor de montaj dotari
tehnologice industriale
Categoria A
Categoria B
Categoria C
Categoria D

Media generala minima pentru autorizare


Definitiva
9
8
8
8

Provizorie 6 luni
8
7
7
7

Art. 26 - Candidatii autorizati provizoriu se considera reprogramati din oficiu pentru un nou
examen in interval de maximum 6 luni.

Prezentarea la un nou examen dupa primul stagiu de autorizare privizorie de 6 luni nu este
conditionata de achitarea din nou a taxei de participare si nici de prezentarea unui nou dosar,
necesitnd inaintarea numai a cererii scrise de admitere la examen.
Art. 27 - Candidatii care au obtinut media generala intre 6 si 7 se pot prezenta in interval de 9 luni
la un nou examen, in conditiile prevazute la art. 26.
Art. 28 - Candidatii care au obtinut la examen o medie generala sub nota 6 nu mai sunt admisi la
un nou examen dect dupa 12 luni. Admiterea la un nou examen se va face pe baza prezentarii unui
nou dosar si achitarii taxei de participare.

II. DREPTURILE, OBLIGATIILE I RSPUNDERILE TITULARILOR DE AUTORIZATII


Art. 29 - Specialistii autorizati in conformitate cu prevederile din prezentul Manual privind
autorizarea dirigintilor de santier lucrari montaj dotari tehnologice industriale au dreptul de a
ocupa o functie de diriginte de santier in domeniul autorizat si sa presteze aceasta activitate la
unitatile investitoare/utilizatoare sau la unitatile de consultanta specializate in domeniul verificarii
calitatii lucrarilor de montaj dotari tehnologice industriale.
Dirigintele de santier lucrari montaj dotari tehnologice industriale isi exercita atributiile
functionale pe toata durata de realizare a lucrarilor de montaj, reprezentnd institutia in care
functioneaza.
Art. 30 - Dirigintii de santier lucrari montaj dotari tehnologice industriale raspund fata de
investitor, conform legii, pentru supravegherea si realizarea corecta a executiei lucrarilor de montaj si
au urmatoarele obligatii si raspunderi:
1. In perioada de pregatire a executiei lucrarilor de montaj dotari tehnologice industriale:
72. verifica existenta autorizatiei de construire incluznd si lucrarile de montaj dotari
tehnologice industriale, precum si indeplinirea conditiilor legale cu privire la
aceasta;
73. verifica corespondenta dintre prevederile autorizatiei si ale proiectului;
74. preia amplasamentul si reperele de nivelment si le preda executantului lucrarilor de
montaj dotari tehnologice industriale liber de orice sarcina;
75. participa impreuna cu proiectantul si executantul lucrarilor de montaj la trasarea
generala si stabilirea bornelor de reper;
76. preda executantului lucrarilor de montaj dotari tehnologice industriale terenul
rezervat pentru organizarea de santier;
77. studiaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile prevazute pentru
realizarea lucrarilor de montaj utilaje, echipamente si instalatii tehnologice
industriale;
78. verifica existenta tuturor pieselor scrise si desenate, corelarea acestora, respectarea
prevederilor cu privire la verificarea proiectelor de catre verificatori atestati pentru
domeniile cerintele stabilite prin Ordonanta Guvernului nr.95/1999 si Normele
Metodologice aferente, aprobate prin Ordinul Ministrului Industriei si Comertului
nr. 293/1999 si publicate in Monitorul Oficial, Partea I, nr.628/1999;
79. verifica existenta in proiect a prevederilor privind fazele determinante precum si a
programului de control al proiectantului;
80. verifica existenta tuturor avizelor, acordurilor, precum si respectarea prevederilor
legale privind documentatia tehnica;
81. verifica existenta unui sistem propriu de asigurare a calitatii la executantul lucrarilor
de montaj dotari tehnologice industriale, precum si a procedurilor de proces;
82. participa la elaborarea contractelor referitoare la executia lucrarilor de montaj si
raspunde de introducerea in acestea a prevederilor referitoare la calitate;

83. participa alaturi de investitor la pregatirea licitatiilor pentru adjudecarea executiei


lucrarilor de montaj dotari tehnologice industriale.
2. In perioada executiei lucrarilor de montaj dotari tehnologice industriale:
84. urmareste realizarea lucrarilor de montaj dotari tehnologice industriale in
conformitate cu prevederile contractului, proiectului, a caietelor de sarcini si a
reglementarilor tehnice in vigoare;
85. verifica respectarea tehnologiilor de executie a lucrarilor de montaj, aplicarea
corecta a acestora in vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia
tehnica, contract si normele tehnice in vigoare;
86. interzice utilizarea de lucratori neautorizati pentru meseriile la care reglementarile
au prevederi in acest sens;
87. efectueaza verificarile prevazute in norme si semneaza documentele intocmite ca
urmare a verificarilor (procese-verbale in faze determinante, procese-verbale de
lucrari ce devin ascunse, etc.);
88. participa la verificarea in faze determinante;
89. verifica respectarea legislatiei cu privire la materialele utilizate privind existenta
documentelor de atestare a calitatii, corespondenta calitatii acestora cu pervederile
din certificatele de calitate, contracte, proiecte;
90. interzice utilizarea de materiale, semifabricate si produse necorespunzatoare sau
fara certificate de conformitate, declaratie de conformitate sau fara agrement tehnic
(pentru materialele netraditionale);
91. interzice utilizarea de tehnologii noi de montaj dotari tehnologice industriale
neagrementate tehnic;
92. asista la prelevarea probelor de la locul de realizare a lucrarilor de montaj dotari
tehnologice industriale;
93. urmareste derularea lucrarilor de montaj din punct de vedere tehnic pe tot parcursul
executiei, admitnd la plata numai lucrarile realizate si corespunzatoare din punct de
vedere calitativ;
94. cere executantului lucrarilor de montaj dotari tehnologice industriale, dupa caz,
sistarea executiei, demontarea sau refacerea lucrarilor de montaj executate
necorespunzator, numai in baza solutiilor elaborate de proiectant sau persoanele
abilitate prin lege pentru elaborarea acestora;
95. transmite proiectantului sesizarile proprii sau ale participantilor la realizarea
lucrarilor de montaj dotari tehnologice industriale, privind neconformitatile,
neconcordantele ivite pe parcursul executarii lucrarilor de montaj aferente;
96. verifica respectarea prevederilor legale cu privire la cerintele stabilite prin
Ordonanta Guvernului nr. 95/1995 privind calitatea lucrarilor de montaj utilaje,
echipamente si instalatii tehnologice industriale in cazul efectuarii de modificari ale
documentatiei sau adaptarii de noi solutii care schimba conditiile initiale;
97. avizeaza in numele investitorului / utilizatorului activitatea pe linie financiara, de
verificare si decontare a lucrarilor de montaj executate, in care scop verifica
realitatea si exactitatea datelor inscrise in situatiile de lucrari de montaj dotari
tehnologice industriale privind stadiile fizice realizate;
98. urmareste respectarea de catre executantul lucrarilor de montaj a masurilor dispuse
de proiectant sau organele abilitate pentru remedierea unor lucrari constatate ca
necorespunzatoare;
99. urmareste existenta si respectarea sistemului de asigurare a calitatii la executantul
lucrarilor de montaj dotari tehnologice industriale;
100. participa la verificarea lucrarilor de montaj pe faze de executie si dispune masuri
pentru efectuarea de catre executantul lucrarilor de montaj dotari tehnologice
industriale a tuturor verificarilor de calitate stabilite de normele tehnice;
101. preia documentele de la executantul lucrarilor de montaj dotari tehnologice
industriale si proiectant si completeaza catrea tehnica a montajului dotarii

tehnologice industriale respective cu toate documentele prevazute de reglementarile


legale;
102. urmareste dezafectarea lucrarilor de organizare de santier lucrari montaj dotari
tehnologice industriale si preda terenul detinatorului acestuia.
3. La receptia lucrarilor de montaj utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale:
103. participa la receptia lucrarilor de montaj dotari tehnologice industriale, asigura
secretariatul receptiei si intocmeste actele de receptie;
104. urmareste rezolvarea problemelor constatate de comisia de receptie si
intocmeste documentele de aducere la indeplinire a masurilor impuse de comisia de
receptie;
105. preda investitorului/utilizatorului actele de receptie, documentatia tehnica si
economica a lucrarilor de montaj dotari impreuna cu cartea tehnica a lucrarilor de
montaj a dotarii tehnologice industriale aferente.
Art. 31 - Dirigintii de santier lucrari montaj dotari tehnologice industriale raspund de
neaducerea la indeplinire a obligatiilor si raspunderilor prevazute la art. 30, precum si neasigurarea din
culpa lor a realizarii nivelului calitativ al lucrarilor de montaj dotari tehnologice industriale la nivelul
prevazut in contracte, proiecte, caiete de sarcini si a reglementarilor tehnice in vigoare.
III. ACTIVITATEA DIRIGINTILOR
1 - Licitarea lucrarilor de montaj dotari tehnologice industriale
Art. 32 - Prezentarea unitara a documentelor de licitatie a excutarii lucrarilor de montaj in
conditiile legii, urmarind:
1. Documentele pentru calificarea ofertantilor: publicitatea, instructiunile pentru ofertanti;
2. Documentele pentru ofertare, inclusiv proiectul tehnic si conditiile de contractare a
lucrarilor privind executarea investitiei.
2. Contractarea lucrarilor
Art. 33 - Documentatia necesara pentru executarea lucrarilor de montaj contractate va fi pusa
la dispozitia executantului de catre investitor fara plata, la termenele stabilite prin gradul de realizare a
investitiilor. Dirigintii de santier privind lucrarile de montaj, vor urmari:
106. natura si volumul lucrarilor precizate in anexele contractului;
107. punerea la dispozitia executantului a documentatiilor de executie lucrari de montaj la
termenele precizate in anexele contractelor;
108. emiterea de instructiuni pentru executant in caz de ambiguitati (neclaritati);
109. prezentarea de catre executantul lucrarilor de montaj a garantiei din partea unei banci
sau societati de asigurare pentru o suma care reprezinta garantia de buna executie a
contractului.
Art. 34 - In contractul incheiat intre investitor si antreprenor, dirigintele de santier lucrari de
montaj, va urmari existenta urmatoarelor prevederi:
110. data inceperii lucrarilor;
111. data terminarii lucrarilor;
112. conditii de acordare si rambursare a avansului;
113. perioada de garantie;
114. conditii de constituire si de restituire a garantiei;
115. conditii de plata;
116. penalizari in cazurile in care una dintre parti nu isi respecta obligatiile contractuale;
117. cazurile in care se reflecta sau nu eventualele modificari de preturi aparute pe parcursul
executarii lucrarilor de montaj;

118. impunerea de termene corelate cu punerea in functiune a investitiei pentru executarea


lucrarilor de racorduri utilitati tehnologice (energie, apa, gaze, etc.);
119. conditii referitoare la nivelul de asigurare a calitatii lucrarilor de montaj utilaje,
echipamente si instalatii tehnologice industriale conform nivelului calitatii mentionat in
proiect.
3 - Avize necesare pentru realizarea lucrarilor de montaj dotari tehnologice industriale
Art. 35 - Se vor obtine urmatoarele categorii de avize:
1. Aviz geotehnic;
2. Avize de la furnizorii de utilitati;
3. Avizul verificatorului de proiect;
4. Avize specifice de amplasare a utilajului echipamentului sau instalatiei tehnologice
industriale.
5. Avize specifice functionalitatii dotarii tehnologice industriale;
6. Avize de ocupare definitiva sau temporara a unor terenuri din domeniul public sau privat;
7. Alte avize specifice in certificatul de urbanism.
4. Autorizatia de construire pentru lucrarile de montaj
Art. 36 - Conform prevederilor Legii nr.50/1991, republicata, autorizatia de construire
constituie actul de autoritate al administratiei locale pe baza caruia se asigura aplicarea masurilor
prevazute de lege, referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea si functionarea constructiilor.
Autorizatia de construire se elibereaza pentru toate categoriile de constructii civile, industriale,
agricole sau de orice alta natura. Se pot executa fara autorizatie de construire urmatoarele lucrari:
1. reparatii la imprejmuiri, acoperisuri, invelitori sau terase, cnd nu se schimba forma
acestora si materialele din care sunt executate;
2. reparatii si inlocuitori de tmplarie interioara si exterioara, daca se pastreaza forma,
dimensiunile golurilor si tmplariei;
3. reparatii si inlocuiri de sobe de incalzit;
4. zugraveli si vopsitorii interioare;
5. zugraveli si vopsitorii exterioare;
6. reparatii la instalatiile interioare si bransamentele exterioare, de orice fel, aferente
cladirilor, fara implicatii asupra structurii de rezistenta sau aspectul arhitectural al acestora.
5. Controlul de calitate in fazele determinante ale montajului.
Art. 37 - Fazele determinante se stabilesc de catre proiectantul lucrarii cu acceptul ISCIR, dupa
caz, al persoanelor desemnate prin ordin al Ministrului Industriei si Comertului pentru lucrarile de
montaj dotari tehnologice industriale, altele dect cele care fac obiectul activitatii Inspectiei de Stat
pentru Controlul Cazanelor sub presiune si Instalatiilor de Ridicat.
Art. 38 - Prin faza determinata se intelege acel stadiu fizic la care, o lucrare de montaj dotari
tehnologice industriale odata ajunsa, nu mai poate continua fara acceptul scris al beneficiarului,
proiectantului, executantului si care se autorizeaza, dupa caz, de inspectiile precizate la art. 37.
Controlalele in fazele determinate nu inlocuiesc si nu exclud raspunderile factorilor implicati in
proiectarea si executarea lucrarilor de montaj dotari tehnologice industriale.
Procesul-verbal de autorizare a continuarii executarii lucrarilor de montaj si instalatii aferente
acestora, se va include in "Cartea tehnica a lucrarilor de montaj utilaje, echipamente si instalatii
tehnologice industriale".
6. Sistemul de asigurare a calitatii lucrarilor de montaj

Art. 39 - Dirigintele de santier pentru lucrari de montaj dotari tehnologice industriale verifica
existenta unui sistem propriu de asigurare a calitatii la executantul lucrarilor de montaj.
Datele privind sistemul de asigurare a calitatii la unitatea executanta trebuie sa asigure
existenta urmatoarelor componente:
a) Existenta la executantul lucrarilor de montaj a urmatorilor factori implicati in asigurarea
calitatii:
120. atestarea calificarii pentru domeniul de specialitate ce face obiectul lucrarilor de
montaj;
121. compartiment de asigurare a calitatii executiei lucrarilor de montaj;
122. compartiment de control tehnic al calitatii;
123. personal angajat in functia de responsabil tehnic cu executia atestat (cu contract
de munca sau prin conventie civila).
1. Programul de asigurare a calitatii format din:
124. manualul de asigurare a calitatii;
125. procedurile tehnice aferente functiunilor de sistem;
126. planul de control a calitatii.
2. Documente privind atestarea calitatii:
127. documente de proiectare;
128. documente de la furnizori;
129. documente de executie a lucrarilor de montaj;
130. documente specifice activitatilor de control;
131. receptia lucrarilor.
Art. 40 - Pe parcursul executarii lucrarilor de montaj a utilajelor, echipamentelor si
instalatiilor tehnologice industriale, dirigintele are dreptul sa dispuna in scris:
132. indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;
133. inlocuirea materialelor (pieselor, subansamblelor, etc.) necorespunzatoare calitativ cu
altele corespunzatoare;
134. indepartarea sau refacerea oricarei lucrari de montaj sau parti din lucrare
necorespunzatoare din punct de vedere calitativ.
7. Verificarea tehnica de calitate a proiectelor pentru lucrarile de montaj dotari tehnologice
industriale
Art. 41 - Verificarea la cerintele de calitate prevazute la art. 4 din Ordonanta Guvernului
nr.95/1999 sunt obligatorii pentru toate lucrarile de montaj dotari tehnologice industriale. Sunt
supuse verificari tehnice:
135. documentatia tehnica de proiectare necesara obtinerii autorizatiei de construire;
136. documentatiile tehnice si detaliile de executie sub forma de planse, breviare de calcul,
caiete de sarcini, alte documentatii.
Art. 42 - Investitorul impreuna cu executantul lucrarilor de montaj raspund potrivit legii pentru
supunerea la verificare a intregului proiect si pentru modificarile efectuate fara acceptul verificatorului
tehnic, daca prin aceasta se afecteaza calitatea lucrarilor de montaj dotari tehnologice industriale.
8. Certificarea de conformitate a calitatii produselor si agrementelor tehnice utilizate la
lucrarile de montaj dotari tehnologice industriale
Art. 43 - Agrementul tehnic atesta aptitudinea de utilizare a noilor produse, procedee si
echipamente la lucrarile de montaj pentru care nu sunt elaborate reglementari tehnice. Pentru aceasta,
agrementul tehnic stabileste conditii de fabricatie, transport, depozitare, de montare si exploatare.

Art. 44 - In cazul in care solicitarea se refera la produse, procedee sau echipamente utilizate in
strainatate, se va analiza compatibilitatea caracteristicilor produselor, procedeelor sau echipamentelor
in cauza cu cele corespunzatoare conditiilor de utilizare din Romnia si se va decide, in conditiile
prevederilor Regulamentului privind agrementul tehnic pentru noi produse si procedee utilizate la
lucrarile de montaj pentru utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale, elaborarea si
acordarea agrementului tehnic, recunoasterea reglementarilor sau agrementelor tehnice obtinute in tara
de origine sau, dupa caz, necesitatea efectuarii unor incercari sau probe specifice.
Art. 45 - Investitorii, proiectantii, executantii de lucrari de montaj dotari tehnologice
industriale au urmatoarele obligatii si raspunderi:
137. sa ceara si sa utilizeze la executarea lucrarilor de montaj numai piese, subansamble,
produse finite si materiale pentru care exista certificate de conformitate;
138. sa prevada, in contractele incheiate cu producatorii sau furnizorii de materiale si/sau
produse folosite la lucrarile de montaj, clauze referitoare la obligativitatea efectuarii
certificarii de conformitatea calitatii produselor conform prevederilor H.G. nr.728/1994.
9. Verificarea tehnica a documentelor
Art. 46 - Dirigintele de santier pentru lucrarile de montaj dotari tehnologice industriale are
urmatoarele responsabilitati in ceea ce priveste verificarea tehnica a documentelor:
139. asista la prelevarea probelor si verifica inscrierea rezultatelor acestora in documente;
140. verifica lucrarile si dispune masuri pentru asigurarea de catre executantul lucrarilor de
montaj a tuturor verificarilor de calitate stabilite de norme prin:
141. dispozitii de santier;
142. proces-verbal lucrari de montaj ascunse;
143. proces-verbal al fazelor determinante pentru lucrarile de montaj;
144. proces-verbal receptie calitativa pe categorii de lucrari de montaj.
145. dupa caz, in cazul realizarii unor lucrari de montaj necorespunzatoare, cere
constructorului sistarea acestora;
146. actioneaza in vederea solutionarii neconformitatilor si urmareste modul de solutionare a
acestora dupa solutiile date de proiectant, dupa caz, expert;
147. urmareste si admite la plata numai lucrarile corespunzatoere.
10. Decontarea lucrarilor de montaj dotari tehnologice industriale
Art. 47 - In contractul incheiat intre investitor si executant, la capitolul "Conditii speciale de
contractare", se stabilesc:
148. termenul la care se va acorda avansul;
149. ponderea avansului, in procente, din valoarea contractului;
150. intervalul platilor (de regula lunare).
Art. 48 - Decontarea lucrarilor se face pe baza cantitatilor real executate rezultate din
masuratori, care se inscriu, in acest sens, in caietele de masuratori (atasamente).
Masuratorile sunt efectuate de reprezentantul executantului si de dirigintele santierului
lucrarilor de montaj.
Aceste masuratori se fac la terminarea lucrarilor de montaj care devin ascunse, odata cu
intocmirea procesului-verbal de receptie calitativa, iar pentru celelalte categorii de lucrari care nu
devin ascunse, lunar.
Art 49 - In cazul in care cantitatile rezultate in urma masuratorilor sunt mai mari dect cele
inscrise in listele de cantitati de lucrari ale proiectului tehnic, confirmarea acestor cantitati este necesar
a fi facuta si de proiectant, utmnd ca ele sa fie reglementate prin nota de comanda suplimentara.
Cantitatile de lucrari real executate pentru lucrarile de montaj suplimentare se vor inscrie in
mod distinct in caietele de masuratori.

Art. 50 - Situatiile de plata, elaborate pe baza preturilor unitare din eferta sau a preturilor
negociate pentru cantitati suplimentare sau articole suplimentare, vor fi intocmite distinct de cele
corespunzatoare devizului contractat.
In cazul depasirii duratei de executie contractate, din vina exclusiv a contractantului, pentru
lucrarile ramase de executat, decontarea se face conform conditiilor contractuale.
Art. 51 - Plata facturii finale (lichidare financiara) se va face imediat dupa verificarea si
acceptarea situatiei de plata definitiva (la stingerea listei anexe a procesului-verbal de receptie la
terminarea lucrarilor).
Garantia de buna executie se va restitui executantului lucrarilor de montaj pe baza notificarii
investitorului catre agentul bancar. Notificarea se va face dupa eliberarea certificatului de receptie
finala.
Plata ultimelor sume datorate de investitor executantului lucrarilor de montaj pentru categoriile
de lucrari executate nu va fi conditionata de eliberarea certificatului de receptie finala.
Pentru modificarile de preturi ce pot aparea in timpul executiei se vor face precizari in contract,
la capitolul "Conditii speciale de contractare".
11. Cartea tehnica a lucrarilor de montaj dotari tehnologice industriale
Art. 52 - Cartea tehnica a lucrarilor de montaj dotari tehnologice industriale se intocmeste prin
grija investitorului. Ea se definitiveaza inainte de receptia finala. Dupa constituire se completeaza si se
pastreaza de catre investitor sau proprietar in conformitate cu prevederile Regulamentului privind
urmarirea comportarii in exploatare a lucrarilor de montaj utilaje, echipamente si instalatii tehnologice
industriale.
Art. 53 - Continutul cartii tehnice a lucrarilor de montaj utilaje, echipamente si instalatii
tehnologice industriale, precum si normele de intocmire, folosire si pastrare, fac obiectul Anexei 2 la
Regulamentul privind urmarirea comportarii in exploatare a lucrarilor de montaj utilaje, echipamente
si instalatii tehnologice industriale.
12. Receptia lucrarilor de montaj
Art. 54 - Receptia lucrarilor de montaj utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale
este o componenta a sistemului calitatii lucrarilor de montaj si este actul prin care investitorul declara
ca accepta sa preia lucrarea, cu sau fara rezerve si ca aceasta poate fi data in folosinta sau pusa in
functiune. Prin actul de receptie se certifica faptul ca executantul lucrarilor de montaj si-a indeplinit
obligatiile in conformitate cu autorizatiile, avizele, prevederile contractului, ale documentatiei de
executie, precum si cu reglementarile tehnice aplicabile.
Art. 55 - Receptia lucrarilor de montaj utilaje dotari tehnologice industriale se efectueaza in
conformitate cu prevederile Regulamentului de receptie a lucrarilor de montaj utilaje, echipamente si
instalatii tehnologice industriale si a punerii in functiune a capacitatilor de productie, aprobat prin
Hotarrea Guvernului nr.51/1996 si se realizeaza in urmatoarele etape:
151.
receptia la terminarea lucrarilor;
152.
receptia punerii in functiune a capacitatilor de productie;
153.
receptia finala, dupa cel mult 15 zile de la expirarea perioadei de garantie.

IV. VERIFICAREA LUCRRILOR DE MONTAJ DOTRI TEHNOLOGICE


INDUSTRIALE

Art. 56 - Verificarea lucrarilor de montaj se face pe baza documentelor pentru executarea


acestora (proiect, proceduri, etc.), precum si a reglementarilor tehnice specifice (norme tehnice,
standarde) in vigoare.
In prezent, LISTA cu actele normative, prescriptiile tehnice, instructiunile, normele si
cataloagele a caror utilizare este obligatorie pentru proiectarea, executia, exploatarea, intretinerea,
repararea, verificarea si receptia lucrarilor de montaj utilaje, echipamente si instalatii tehnologice
industriale, cuprinznd 655 de pozitii, este in curs de definitivare in baza observatiilor si propunerilor
facute de directiile de specialitate din Ministerul Industriei si Comertului.
In forma actuala, LISTA cuprinde:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Legislatie generala
Normative ISCIR
Alte normative cu larga utilizare in constructii,
metalurgie si chimie
Normative specifice in ind. chimica si petrochimica
Normative specifice in industria energetica
Normative pentru industria miniera
Normative P.S.I.
Norme cu privire la calitate
Reglementari in domeniul constructiilor
Legislatie generala si norme privind protectia muncii
Acte normative specifice lucrarilor la retelele
electrice
Legislatie privind protectia mediului

poz.
poz.
poz.

1 - 22
23 - 91
92 - 151

poz.
poz.
poz.
poz.
poz.
poz.
poz.
poz.

152 - 192 si 393 - 410


193 - 392 si 411
412 - 452
453 - 468
469 - 518
519 - 550
551 - 601
602 - 625

poz.

626 - 655

Dupa primirea tuturor propunerilor din partea factorilor interesati se intentioneaza elaborarea
LISTEI dupa clasificarea CAEN aprobata prin Hotarrea de Guvern nr.656/1997.
Art. 57 - Structura pe activitati specifice a activitatilor industriale, cuprinznd, in conformitate
cu clasificarea activitatilor din economia nationala - CAEN, 68 de domenii nu se poate preciza o
anume procedura de verificare a lucrarilor de montaj valabila pentru toate activitatile industriale.
Totusi, orientativ, se pot da elemente pentru aceasta verificare, pe categorii de lucrari si care
vor avea in vedere:
154. Lucrari de terasamente pentru executarea fundatiilor;
155. Fundarea pe pamnturi sensibile la umezire;
156. Executia lucrarilor de beton si beton armat;
157. Sudarea armaturilor de otel-beton;
158. Executarea lucrarilor de montaj la confectiile metalice;
159. Imbinari demontabile utilizate la lucrarile de montaj pentru dotari tehnologice
industriale;
160. Imbinari nedemontabile folosite la lucrarile de montaj;
161. Imbinari specifice organelor de masini;
162. Protectia impotriva socurilor si vibratiilor;
163. Imbinari de siguranta pentru fluide la temperaturi si presiuni mari;
164. Protectia impotriva riscurilor tehnologice.
V. MEMORATOR
Art. 58 - In sustinerea activitatii curente a dirigintelui de asantier pentru lucrarile de montaj,
echipamente si instalatii tehnologice industriale, se prezinta pentru consultare urmatoarele materiale:
1. Conditii generale de contractare, Anexa 13;
2. Norme privind autorizarea executarii constructiilor, Anexa 14;

3. Ghid privind supravegherea controlului calitatii executarii constructiilor, pe categorii de


lucrari, Anexa 15;
4. Avize si acorduri generale necesare obtinerii autorizatiei de construire, Anexa16;
5. Structura detaliata pe activitati specifice a activitatilor industriale, Anexa 17;
6. Responsabilitatile dirigintilor de santier pentru lucrarile de montaj dotari tehnologice
industriale in raport cu principalele faze in executia acestora, Anexa 18

VI. ALTE PREVEDERI CU PRIVIRE LA MANUAL


A) ACTUALIZAREA, IMBUNTTIREA SAU MODIFICREA MANUALULUI
Art. 59 - Prezentul Manual poate fi actualizat, imbunatatit sau modificat de elaborator in baza
unui referat inaintat de comisiile de autorizare.
Art. 60 - Referatul va cuprinde fundamentarea propunerii de modificare, precum si detalierea
modificarii si anume:
165. capitolele, paginile, paragrafele propuse a se modifica;
166. continutul initial al procedurii;
167. formularea modificarii;
168. justificarea modificarii;
169. numele, prenumele, functia autorului (autorilor) referatului de modificare;
170. data intocmirii.
Art. 61 - Referatul va fi insusit si aprobat de Inspectorul de Stat ef al I.S.C.I.R. si de Directia
Generala Strategie si Programe de Dezvoltare. In aceste conditii, Directia Generala Strategie si
Programe de Dezvoltare va elabora si promova spre aprobare Ministrului Industriei si Comertului un
Ordin cu aceste modificari.
Art. 62 - Dupa aprobare, Ordinul M.I.C. care cuprinde modificarile operate, va fi publicat in
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
B) GESTIONAREA MANUALULUI
Art. 63 - Prezentul Manual este gestionat de Ministerul Industriei si Comertului - Directia
Generala Strategie si Programe de Dezvoltare si se va publica in Monitorul Oficial al Romniei, Partea
I.
Art. 64 - Originalul aprobat de Ministrul Industriei si Comertului, impreuna cu exemplarul
continnd avizarile din partea factorilor responsabili din minister, se va depune la Directia Generala
Legislatie si Contencios - Serviciul Contencios.
C) PREVEDERI FINALE
Art. 65 - Urmarirea aplicarii si controlul respectarii prevederilor din prezentul manual, se face
de catre I.S.C.I.R.
Art. 66 - La propunerea organelor teritoriale ale I.S.C.I.R., autorizatia poate fi suspendata sau
anulata de catre comisia care a emis-o dupa cum urmeaza:
1. Suspendarea autorizatiei pe o perioada de 6 luni se face:
171. daca titularul autorizatiei incalca in mod repetat obligatiile ce-i revin privind
reglementarile in vigoare cu privire la verificarea executiei lucrarilor de montaj
ditari tehnologice industriale, avnd drept urmare producerea de neconformitati care
impun refaceri de lucrari.
In perioada de suspendare a autorizatiei, utilizatorul va lua masuri de asigurare a continuitatii
activitatii de urmarire a excutiei lucrarilor de montaj dotari tehnologice industriale printr-un alt agent
economic de consultanta sau angajare de personal autorizat pe perioada limitata.
1. Anularea autorizatiei se face:
172. daca titularul autorizatiei a verificat si a acceptat lucrarile de montaj dotari
tehnologice industriale executate sub nivelul stabilit prin Ordonanta Guvernului nr.
95/1999 privind calitatea lucrarilor de montaj utilaje, echipamente si instalatii

tehnologice industriale, in caz de accident tehnic favorizat de neefectuarea corecta a


verificarilor de calitate de catre acesta, sau daca receptia lucrarilor de montaj dotari
tehnologice industriale aferente este respinsa din motive imputabile lui;
173. daca in interval de 1 an a avut doua suspendari ale autorizatiei.
Anularea autorizatiei atrage dupa sine imposibilitatea participarii la un nou examen de
autorizare ca diriginte de santier lucrari montaj dotari tehnologice industriale si inlocuirea sa din partea
investitorului.
Art. 67 - Evidenta autorizatiilor, a prelungirii valabilitatii acestora, precum si a eventualelor
sanctiuni, se tine intr-un registru (model Anexa nr.9). Lista documentelor privind activitatea de
autorizare se prezinta in Anexa nr. 12.
Art. 68 - Candidatii respinsi la examenul de autorizare, reautorizare, precum si dirigintii de
santier lucrari montaj dotari tehnologice industriale a caror autorizatie a fost susupendata sau anulata,
au dreptul de a formula contestatii la conducerea I.S.C.I.R.
Decizia conducerii I.S.C.I.R. este definitiva si obligatorie.
Art. 69 - Pentru participarea la examenul de autorizare, persoana fizica sau juridica solicitanta,
are obligatia sa achite anticipat taxa pentru autorizare.
Tarifele privind autorizarea dirigintilor de santier lucrari montaj dotari tehnologice industriale
se prezinta in Anexa nr. 11.
Art. 70 - Anexele de la 1 la 18 fac parte integranta din prezentul manual.

Anexa 1

MANUALUL DIRIGINTELUI DE ANTIER


pentru lucrarile de montaj utilaje, echipamente
si instalatii tehnologice industriale

COMPONENTA UNEI COMISII DE AUTORIZARE A DIRIGINTILOR DE ANTIER PENTRU LUCRaRI


DE MONTAJ DOTaRI TEHNOLOGICE INDUSTRIALE, PE DOMENIUL DE ACTIVITATE SPECIFIC

Presedinte:

Inspector de stat sef I.S.C.I.R.

Vicepresedinte:

Inspector sef I.S.C.I.R.

Membri:

174.

1 inspector specialist in probleme de calitate aferente domeniului repectiv din


structura I.S.C.I.R.;

175.

1 specialist din directia de specialitate aferenta domeniului de activitate din


Ministerul Industriei si Comertului;

176.

1 specialist cu un inalt nivel de pregatire profesionala (cadru universitar, doctor


in stiinta, specialist recunoscut, inspector);

177.

1 inspector de specialitate din domeniul de activitate numit de Asociatia


Profesionala;

178.

1 specialist din Directia Generala Strategie si Programe de Dezvoltare din


M.I.C.

Anexa 2a

MANUALUL DIRIGINTELUI DE ANTIER


pentru lucrarile de montaj utilaje, echipamente
si instalatii tehnologice industriale

MODEL
cerere de autorizare/reautorizare emisa de persoane fizice

I.S.C.I.R.
Domnului Inspector de Stat ef
Subsemnatul .................................................de profesie .................... domiciliat in (adresa completa)
..................................................................... posesor al buletinului/cartii de identitate seria ........... nr. ................
In conformitate cu prevederile art. 1 si 5 din Regulamentul privind controlul calitatii lucrarilor de montaj
utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale, am onoarea de a solicita aprobarea pentru participarea la
examenul pentru autorizarea/reautorizarea in calitatea de diriginte de santier lucrari montaj dotari tehnologice
industriale in domeniul (domeniile): .................................................................................................. .......................
........................................................................................................ pentru lucrari de montaj utilaje, echipamente si
instalatii
tehnologice
industriale
de
categoria
de
importanta
..............................................................................................................................................
Anexez la prezenta dosarul compus din:
179. memoriul de activitate...........................................................................................
180. diploma de absolvire (copie).................................................................................
181. recomandare I.S.C.I.R. .........................................................................................
182. recomandare..........................................................................................................
183. recomandare..........................................................................................................
184. atestat de absolvire a cursurilor organizate de M.I.C.;
185. declaratia de angajament;
186. dovada ca nu are condamnari;
187. chitanta de achitare a taxei de participare (copie)
Va rog ca dupa analizarea dosarului sa-mi comunicati domeniile de lucrari montaj utilaje, echipamente si
instalatii tehnologice industriale pentru care am fost admis sa particip la examenul de autorizare.
Cu stima,
Semnatura,
.....................................

Data:.............................

Anexa 2b

MANUALUL DIRIGINTELUI DE ANTIER


pentru lucrarile de montaj utilaje, echipamente
si instalatii tehnologice industriale

MODEL
cerere de autorizare/reautorizare emisa de institutii

Societatea comerciala:

.......................................................................

Localitatea:

.......................................................................

Judetul:

.......................................................................

Nr. .........../................

I.S.C.I.R.
Domnului Inspector de Stat ef
Va rugam ca in conformitate cu prevederile reglementarilor in vigoare sa aprobati examinarea in vederea
autorizarii ca diriginte de santier lucrari montaj dotari tehnologice industriale a domnului (doamnei)
............................................. angajatul (a) nostru (noastra) in functia de ................................. pentru lucrarile de montaj
dotari tehnologice din categoriile de importanta ...................................................... si domeniul / domeniile:
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Domnul (doamna) .................................................... domiciliat (a) in localitatea .........................................
starda ......................................... nr. ......... blocul .............. scara .................. etaj ........ judetul (sectorul)
........................., nascut(a) in localitatea ................................................ judetul (sectorul).......................... la data de:
anul ............ luna ........................... ziua ........., angajatul(angajata) nostru(noastra) este absolvent(a) al(a)
................................. specialitatea ........................... promotia ...................
Anexam cererea si dosarul specialistului in vederea analizarii si planificarii la examenul de autorizare.

Director,

Contabil sef,

Anexa 3

MANUALUL DIRIGINTELUI DE ANTIER


pentru lucrarile de montaj utilaje, echipamente
si instalatii tehnologice industriale

MEMORIU DE ACTIVITATE
188.

Numele si prenumele: ..............................................................................

189.

Locul si data nasterii: ..............................................................................

190.

Domiciliul actual: ....................................................................................

191.

Pregatirea

profesionala

(specialitate,

institutia

absolvita,

anul

absolvirii)

................................................................................................................
192.

Locul de munca (institutia, functia) ........................................................

193.

Adresa institutiei ....................................................telefon......................

194.

Vechimea in munca ....................

195.

Experienta in munca (perioade, institutii, functii, realizari) pentru fiecare domeniu de activitate pentru care s-a
solicitat autorizarea ....................................................................
..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................
196.

Forme de perfectionare urmate (domenii si perioada) ........................................................


........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................

197.

Lucrari publicate .................................................................................................................


..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
198.

Limbi straine.......................................................................................................................

Semnatura,
......................................

Data: ............................

Anexa 4

MANUALUL DIRIGINTELUI DE ANTIER


pentru lucrarile de montaj utilaje, echipamente
si instalatii tehnologice industriale

MODEL
recomandare data de I.S.C.I.R.

Urmare a solicitarii domnului (doamnei) ....................................... care functioneaza in intreprinderea


................................................. privind autorizarea in calitate de diriginte de santier lucrari montaj dotari tehnologice
industriale, Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat I.S.C.I.R. ................................................ analiznd documentele prezentate, precum si rezultatele activitatii desfasurate
de domnul (doamna) ............................................... in perioada .............................. in care a ocupat functii de executie
(conducere),

formulam

urmatoarea

apreciere:

..................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

Din evidenta I.S.C.I.R., rezulta ca domnul (doamna) ..................................................


.............................................................................................................. nu a avut (a avut) sanctiuni date de I.S.C.I.R
......................................................................................................
In cazul in care a avut sanctiuni, se nominalizeaza succint sanctiunea (sanctiunile) si cauzele care au condus la
aplicarea acestora.

Recomandam participarea domnului (doamnei) ...........................................................


la examenul de autorizare pentru obtinerea calitatii de diriginte de santier lucrari montaj dotari tehnologice industriale.

INSPECTOR EF
(semnatura autorizata)
L.S.

Anexa 5

MANUALUL DIRIGINTELUI DE ANTIER


pentru lucrarile de montaj utilaje, echipamente
si instalatii tehnologice industriale

MODEL
Comunicare de programare pentru examenul de autorizare

Domnului

(doamnei)

......................................................

(localitatea,

adresa,

judetul)

..............................................................................................................................................
Urmare cererii Dvs., va comunicam ca s-a aprobat participarea la examenul in vederea autorizarii ca diriginte
de santier lucrari montaj dotari tehnologice industriale pentru lucrarile din categoriile de importanta
..............................................

si

din

domeniile:

...................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Examenul

va

avea

loc

in

data

de

......................................

orele

............

la

...................................................................................................................................................

Inspector sef,

NOT:
1.
2.

Pentru cererile adresate de catre societatile comerciale, comunicarea se transmite acestora, urmnd a fi
inmnata persoanei in cauza prin grija societatii comerciale respective;
La prezentarea la examen, solicitantii vor avea asupra lor aceasta comunicare.

Anexa 6

MANUALUL DIRIGINTELUI DE ANTIER


pentru lucrarile de montaj utilaje, echipamente
si instalatii tehnologice industriale

PROCES VERBAL
din ......................
Comisia de autorizare a dirigintilor de santier lucrari de montaj dotari tehnologice industriale, stabilita in
conformitate cu procedura cuprinsa in Manualul dirigintelui de santier pentru lucrarile de montaj utilaje, echipamente
si instalatii tehnologice industriale, aprobata prin Ordinul Ministrului Industriei si Comertului nr. ......................
din...............................................,

decizia

Inspectorului

de

ef

Stat

al

I.S.C.I.R.

nr...........................din.................................a procedat in data de .................................... ....


la examinarea urmatoarelor persoane in vederea autorizarii/reautorizarii ca diriginte de santier lucrari montaj dotari
tehnologice industriale.
Numele si prenumele

Societatea comerciala

Domeniul / Domeniile

In urma examinarii, candidatii au obtinut urmatoarele rezultate, pe baza carora, comisia a concluzionat:

Numele si prenumele

Domeniul /
Domeniile

Test

Examen
scris

Examen
oral

Media
generala

Decizia

Persoanelor declarate autorizate li se va comunica rezultatul examenului in termen de 5 zile de la data


intocmirii prezentului proces verbal.

COMISIA

Anexa 7

MANUALUL DIRIGINTELUI DE ANTIER


pentru lucrarile de montaj utilaje, echipamente
si instalatii tehnologice industriale

MINISTERUL
INDUSTRIEI I
COMERTULUI
INSPECTIA DE STAT PENTRU
CONTROLUL CAZANELOR,
RECIPIENTELOR SUB
PRESIUNE I INSTALATIILOR
DE RIDICAT

CERTIFICAT DE
AUTORIZARE

MINISTERUL INDUSTRIEI I COMERTULUI


INSPECTIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE I INSTALATIILOR DE
RIDICAT

CERTIFICAT DE AUTORIZARE
Nr. ............ din..............

Nr..................din....................
numele...................................
prenumele..............................
locul si data nasterii:
- localitatea.............................
- judetul(sectorul)...................
- anul.......luna.............ziua....
domiciliul:
- localitatea.............................
- str..............nr........bloc........
- scara.......etaj...........ap.........
- judetul(sectorul)...................
- telefonul...............................
Institutia:
...............................................
- localitatea.............................
- str.............nr....telefon..........

INSPECTOR
DE STAT EF

SEMNTURA
DE PRIMIRE

Se autorizeaza domnul (doamna)...............................................


...................................................................................................
nascut(a) in anul ........... luna ............................ ziua ...............
localitatea ..........................judetul(sectorul ..............................
de profesie ........................... domiciliat (a) in localitatea
...........................str........................nr...........bloc........scara.......ap...........judetul (sectorul) ..................................de a
desfasura activitatea de:
DIRIGINTE DE ANTIER LUCRRI DE MONTAJ UTILAJE,, ECHIPAMENTE I INSTALATII TEHNOLOGICE
INDUSTRIALE in domeniile: ....................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
...
pentru lucrari de montaj utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale de categorie de importanta ...................
....................................................................................................
Autorizatia se acorda in concordanta cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 95/1999, Normelor Metodologice,
regulamentelor si procedurilor aprobate prin ordinele Ministrului Industriei si Comertului nr. 293/1999 si ............. ca
urmare a indeplinirii conditiilor de autorizare si da dreptul de exercitare a activitatii pentru care
s-a eliberat prezenta, cu respectarea prevederilor legale.
Perioada de valabilitate a autorizatiei
...........................................................................

INSPECTOR DE STAT EF,

Anexa 8

MANUALUL DIRIGINTELUI DE ANTIER


pentru lucrarile de montaj utilaje, echipamente
si instalatii tehnologice industriale

I.S.C.I.R.
(Comisia de autorizare a dirigintilor de santier
lucrari montaj utilaje, echipamente si instalatii
tehnologice industriale)

MODEL

REGISTRUL
de eliberare a autorizatiilor

Nota: - Pentru autorizarile provizorii se scrie litera P inaintea Nr. autorizatiei

- Serveste si pentru reautorizari, adaugnd litera R dupa Nr. autorizatiei


Numele si prenumele

Nr./data autorizatiei

Data eliberarii

Semnatura de
primire

Anexa 9

MANUALUL DIRIGINTELUI DE ANTIER


pentru lucrarile de montaj utilaje, echipamente
si instalatii tehnologice industriale

MODEL

REGISTRUL
de evidenta a activitatilor din domeniul autorizarii

Nr

Numele si

Adresa

crt

prenumele
persoanei
autorizate

Telefon

Societatea
comerciala
la care isi
desfasoara
activitatea

Felul si
Nr.*)
autorizatie
data

Data
expirarii
autoriza
tiei

Reautorizari

data
reautorizarii

data
expirarii

*) Felul autorizatiei va fi precizat astfel:


- cu litera P inaintea numarului - pentru autorizatie provizorie
- cu litera R dupa numar - pentru reautorizare

Data

Data

Suspen
darii

Anu
larii

Anexa 10

MANUALUL DIRIGINTELUI DE ANTIER


pentru lucrarile de montaj utilaje, echipamente
si instalatii tehnologice industriale

CATEGORIILE DE IMPORTANT
privind lucrarile de montaj utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale

Categoria de importanta a
lucrarilor de montaj dotari
tehnologice industriale

Categoria A

Criterii de incadrare in categoria de


importanta

199.

Riscuri tehnologice industriale

Valoarea totala a lucrarilor de


montaj dotari tehnologice
industriale pe fiecare obiectiv de
investitii
orice valoare

deosebit de ridicate nominalizate in


Ordinul M.I.C. nr.1587/1997
Categoria B

200.

Riscuri tehnologice industriale

sub 1.000.000 EURO

ridicate nominalizate in Ordinul M.I.C.


nr.1587/1997
Categoria C

201.

Riscuri tehnologice industriale

sub 500.000 EURO

reduse, care nu sunt nominalizate in


Ordinul M.I.C. nr.1587/1997
Categoria D

202.

Nu prezinta riscuri tehnologice


industriale

sub 125.000 EURO

Anexa 11

MANUALUL DIRIGINTELUI DE ANTIER


pentru lucrarile de montaj utilaje, echipamente
si instalatii tehnologice industriale

NOT
Tariful general in lei privind taxa de participare la examenul de autorizare se stabileste
periodic de catre Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si
Instalatiilor de Ridicat in functie de nivelul costurilor si evolutia preturilor comunicate in Buletinul
Statistic de preturi de catre COMISIA NATIONAL DE STATISTIC, avndu-se in vedere:
A. Tariful de participare la examen
I. Evaluarea timpului afectat comisiei pentru examinare
1. Pregatire participare la examen
a) Selectare, pregatire subiecte (comisia de autorizare)
7 specialisti x 2 ore = 14 ore
b) Participare la examen (comisia de autorizare)
7 specialisti x 4 ore = 28 ore
Total = 42 ore
Numarul mediu de participanti/sesiune de examen = 10 candidati
Nr.ore/1 participant =
42 ore
= 4,2 ore/participant
10 participanti
2. Corectare lucrari (comisie de autorizare)

Nr. ore/lucrare = 7 specialisti x 6 subiecte x 0,3 h/subiect = 12,6 ore/lucrare


3. Analiza rezultatelor/1 lucrare = 7 specialisti x 0,1 h/1 lucrare = 0,7 ora/lucrare

Total ore/participant = 4,2 ore + 12,6 ore + 0,7 ore = 17,5 ore/participant
II. Evaluarea cheltuielilor de corespondenta, tipizate, alte cheltuieli, etc.
Estimativ 45% din valoarea prestatiilor efectuate de comisia de examen
= echivalent 10 ore/participant
III. Total general ore = 17,5 + 10 = 27,5 ore/participant
B. Onorariile ce se cuvin specialistilor din comisiile de autorizare

Total ore/1 participant = 17,5 ore/participant


Total ore /1 specialist din comisie = 17,5/7 specialisti = 2,5 ore/specialist

Nota: Tariful in lei pentru una ora prestare, dupa caz, cheltuieli, este determinat prin Hotarre de Guvern la nivelul
de inginer principal 1A in vigoare la data autorizarii.

Anexa 12

MANUALUL DIRIGINTELUI DE ANTIER


pentru lucrarile de montaj utilaje, echipamente
si instalatii tehnologice industriale

LISTA
documentelor privind activitatea de autorizare

Model
203.

Cerere de autorizare/reautorizare emisa de persoane fizice

Anexa 2a

204.

Cerere de autorizare/reautorizare emisa de persoane juridice

Anexa 2b

205.

Memoriu de activitate

Anexa 3

206.

Recomandare data de I.S.C.I.R.

Anexa 4

207.

Comunicare de programare pentru examenul de autorizare

Anexa 5

208.

Proces verbal de examinare in vederea autorizarii/reautorizarii

Anexa 6

209.

Autorizatie

Anexa 7

210.

Registru de eliberarea autorizatiilor

Anexa 8

211.

Registru de evidenta a activitatii din domeniul autorizarii

Anexa 9

Anexa 13

MANUALUL DIRIGINTELUI DE ANTIER


pentru lucrarile de montaj utilaje, echipamente
si instalatii tehnologice industriale

I. CONDITII GENERALE DE CONTRACTARE


CAP.1

DOCUMENTELE
CONTRACTULUI

212. Documentele in limba romna;


213. Oferta adjudecata face parte din contract;
214. Documentatia va fi pusa la dispozitie de persoana
juridica achizitoare;
215. In caz de ambiguitati, se vor emite instructiuni;
216. I se vor plati contractantului cheltuielile
suplimentare generate din vina persoanei juridice
achizitoare

CAP.2

CONTRACTANTUL
I CONTRACTANTII
DE SPECIALITATE

217. Contractantul prezinta lista contractantilor de


specialitate;
218. Contractantul de specialitate il va despagubi pe
antreprenor pentru orice neglijenta sau dauna produsa
de angajatii sai.

CAP.3

OBLIGATIILE
CONTRACTUALE

219. Contactantul (antreprenorul) isi va asuma intreaga


responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe
santier;
220. Antreprenorul asigura depunerea garantiei de buna
executie care poate fi retinuta de persoana juridica
achizitoare in limita prejudiciului cerut;
221. Antreprenorul raspunde pentru viciile ascunse, 10
ani de la receptia lucrarii;
222. In cazul in care, pe parcursul lucrarilor,
contractantul se va confrunta cu alte conditii dect cele
prevazute in contract, persoana juridica achizitoare va
plati cheltuielile suplimentare;
223. Trasarea axelor principale, bornelor de referinta,
cailor de circulatie si a limitelor terenului, sunt in
sarcina persoanei juridice achizitoare;
224. Partile contractante raspund solidar, in cazul
daunelor provocate unui tert;
225. Antreprenorul comunica in scris persoanei juridice
achizitoare obligatiile sale cu privire la calitatea
materialelor, utilajelor tehnologice, lucrarile executate
de alti agenti economici;
226. Contractantul asigura lucrarile si dotarile impotriva
degradarii;
227. In cazul neexecutarii de catre antreprenor a
dispozitiilor privind materialele si lucrarile
necorespunzatoare, investitorul angajaza alt contractant
pentru executarea acestor lucrari pe cheltuiala
antreprenorului;
228. La terminarea lucrarilor, antreprenorul va evacua
de pe santier toate materialele si deseurile;
229. Contactantul va asigura personalul impotriva
accidentelor.

CAP.4

FORTA DE MUNC

230. Antreprenorul va indeplini toate formalitatile


necesare angajarii intregii forte de munca

CAP.5

MATERIALE I
EXECUTIA
LUCRRILOR

231. Contractantul (antreprenorul) va asigura, la cerere,


manopera, instrumentele, utilajele si materialele
necesare pentru examinare, masurare si testarea
lucrarilor;
232. Lucrarile care devin ascunse, nu vor fi acoperite
fara aprobarea proiectantului si a dirigintelui de santier;
233. Investitorul trebuie sa puna la dispozitie
antreprenorului terenul pentru depozite, caile de acces,
racordul de cale ferata si pentru utilitati;
234. Termenul de executie poate fi prelungit din cauze:
235. generate de investitor;
236. greve;
237. forte majore imprevizibile;
238. factorilor climatici, calamitati naturale.
239. La dispozitia investitorului, antreprenorul va sista
executia lucrarilor. Cheltuielile suplimentare vor fi
suportate de investitor.

CAP.6

INCEPEREA
LUCRRILOR I
INTRZIERI IN
EXECUTIE

240. Antreprenorul trebuie sa notifice investitorului si


Inspectiei de Stat in Constructii, Lucrari Publice,
Urbanism si Amenajarea Teritoriului;
241. Antreprenorul va prezenta graficul de detaliu;
242. Daca intrzierea in executia lucrarilor este din
culpa unuia din partenerii de contract, partea in culpa
va plati despagubirile si penalitatile.
243. La terminarea lucrarilor, contractantul va notifica
investitorului ca sunt indeplinite conditiile de receptie.

CAP.7

REMEDIERI IN
PERIOADA DE
GARANTIE

244. Antreprenorul va inlatura toate defectiunile a caror


cauza este nerespectarea clauzelor contractului;
245. Daca defectiunile nu sunt din vina antreprenorului,
costul remedierilor va fi suportat de investitor.

CAP.8

MODIFICRI,
SUPLIMENTRI,
OMISIUNI

CAP.9

MATERIALE,
UTILAJE I
ECHIPAMENTE

246. Investitorul va face modificari cu respectarea


prevederilor tehnice in vigoare;
247. La lucrari suplimentare se vor aplica preturile
stabilite de comun acord.
248. La terminarea lucrarilor, antreprenorul va indeparta
din santier toate utilajele;
249. Inlocuirea oricarui material prevazut cu altul
similar, se va face numai cu acordul scris al
proiectantului si investitorului.

CAP.10

MSURTORI

250. Caietele de masuratori (atasamentele), precum si


alte documente necesare, se vor factura in masura in
care sunt doveditoare.

CAP.11

PLTI PROVIZORII,
PLTI FINALE

251. Investitorul poate acorda antreprenorului plati in


avans in conditiile legale;
252. Platile se efectueaza la intervale lunare, pentru
importuri acestea vor fi facute in valuta;
253. Daca intrzierile de plata depasesc 30 de zile,
acestea se actualizeaza;

254. Contractul se consudera terminat cnd procesulverbal de receptie finala este semnat de comisia de
receptie.
CAP.12

MODIFICRI DE
PRETURI

255. Acestea vor fi precizate in conditiile speciale de


contractare.

CAP.13

SUBCONTRACTORI
NOMINALIZATI

256. Investitorul nu poate obliga antreprenorul sa


angajeze un contractant de specialitate cnd nu are
obiectii justificate;
257. Subcontractorul il va despagubi pe contractant
(antreprenor) pentru orice neglijenta sau dauna
produsa;
258. Preturile pentru toate lucrarile executate, vor fi
incluse in contractul incheiat intre investitor si
antreprenor.

CAP.14

RISCURI SPECIALE

259. Pentru distrugeri din cauza de forta majora,


investitorul il va despagubi pe contractant.

CAP.15

SOLUTIONAREA
LITIGIILOR

260. Sunt de competenta instantelor judecatoresti;


261. In cazul litigiilor, acestea pot fi solutionate prin
arbitraj sau prin efectuarea unor cercetari de catre o
institutie publica de cercetare-dezvoltare.

CAP.16

REZILIEREA
CONTRACTULUI

262. Antreprenorul poate cere rezilierea pentru neplata


mai mult de 3 luni, investitorul este in faliment;
263. Investitorul poate cere rezilierea daca:
264. antreprenorul este declarat in stare de
faliment;
265. antreprenorul a abandonat contractul; nu
incepe lucrarile fara sa aiba motiv intemeiat, nu
a indepartat materialele necorespunzatoare de
pe santier si neglijenta sa-si indeplineasca
obligatiile contractuale.

CAP.17

VALUTA I CURSUL
DE SCHIMB

266.

CAP.18

ALTE DISPOZITII
CONTRACTUALE

267. Conditiile generale de contractare pot fi completete


cu:
268. conditii suplimentare;
269. conditii speciale.

Se va respecta legislatia din Romnia.

Anexa 14
MANUALUL DIRIGINTELUI DE ANTIER
pentru lucrarile de montaj utilaje, echipamente
si instalatii tehnologice industriale

NORME PRIVIND AUTORIZAREA EXECUTRII


CONSTRUCTIILOR
Nr.
crt.
1.

2.

3.

REGLEMENTAREA

NORMA JURIDIC

Autoritatile administratiei publice locale vor urmari, 270. Legea fondului funciar
la emiterea autorizatiei de construire, gruparea
nr.18/1991;
suprafetelor de teren afectate constructiilor, spre a
271. Legea administratiei publice
se evita prejudicierea activitatilor agricole
locale nr.69/1991;
272. Legea imb. funciare nr.84/1996
Amplasarea constructiilor de orice fel pe terenuri
273. Legea fondului funciar
agricole din extravilan de clasa I si II de calitate, pe
nr.18/1991;
cele amenajate cu lucrari de imbunatatiri funciare,
274. Legea administratiei publice
precum si plantate cu vii si livezi este interzisa
locale nr.69/1991;
Legea imb. funciare nr.84/1996
Documentatia tehnica pentru autorizarea oricaror
275. Ordinul comun al M.L.P.A.T.,
lucrari ce urmeaza a fi executate in zona situata la
M.Ap.N., M.I. si S.R.I.
mai putin de 2400 m fata de limita obiectivelor
nr.34/N/M30/3422/4221 din 1995
speciale aflate in extravilan se avizeaza de M.Ap.N,
M.I. si S.R.I.

4.

Planurile urbanistice generale ale localitatilor


situate in zona de granita, in zona riverana Dunarii
si Litoralului Marii Negre si in zonele de traversare
a Carpatilor, vor fi avizate in conformitate cu
Ordinul nr. 34/N/M30/3422/4221 din 1995 al
M.L.P.A.T., M.Ap.N, M.I. si S.R.I.

276. Ordinul comun al M.L.P.A.T.,


M.Ap.N., M.I. si S.R.I.
nr.34/N/M30/3422/4221 din 1995

5.

La amplasarea la distante mai mici de 1 Km, de


liziera padurii a unor obiective industriale, unitati
comerciale sau de alta natura, care prin functionare
pot aduce prejudicii padurii, beneficiarii acestora
vor obtine in prealabil avizul Regiei Nationale a
Padurilor

277. Legea nr.26/1996 - Codul silvic,


art. 54 si 74

6.

Reducerea suprafetei fondului forestier proprietate


278.
publica si privata este interzisa. Ocuparea definitiva
a unor terenuri din fondul forestier se face de regula
pe baza de schimb. Terenurile preluate trebuie sa fie
impadurite si echivalente ca suprafata si bonitate.
Inregistrarea in evidentele de cadastru general este
obligatorie pentru ambele parti.

7.

Zonele care contin resurse identificate ale


subsolului, delimitate potrivit legii, se comunica la
consiliile judetene prin ordin al presedintelui
Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, pentru
fiecare judet.

Legea nr.26/1996, art.55

279. Constitutia Romniei art.41 si


135;
280. Codul Civil art.481;
281. Legea 33/1994;
282. Legea nr.7/1996;

Nr.
crt.

REGLEMENTAREA

NORMA JURIDIC

Autorizarea executarii constructiilor definitive,


altele dect cele industriale, necesare exploatarii si
prelucrarii resurselor in zonele delimitate conform
legii, care contin resurse identificate ale subsolului,
este interzisa.

283. Legea nr.134/1995 a petrolului;


284. Legea nr.107/1996 a apelor;
285. H.G. nr.221/1995 privind
organizarea si functionarea A.N.R.M.

8.

Autorizarea executarii constructiilor de orice fel in


albiile minore ale cursurilor de apa si in cuvetele
lacurilor este interzisa cu exceptia lucrarilor de
poduri, lucrarilor necesare cailor ferate si
drumurilor de traversare a albiilor cursurilor de apa,
precum si a lucrarilor de gospodarire a apelor.

286. Constitutia Romniei art.41 si


135;
287. Codul Civil art.587;
288. Legea cadastrului nr.7/1996;
289. Legea nr.137/1995, privind
protectia mediului

9.

In jurul platformelor metereologice se instituie zone


de protectie severa a caror latime este de 30 m. In
aceste zone este interzisa executarea oricaror
constructii si instalatii supraterane.

290. Constitutia Romniei art.41 si


135;
291. Codul Civil art.587;
292. Legea cadastrului nr.7/1996;
293. Legea nr.137/1995, privind
protectia mediului

10.

Autorizarea executarii constructiilor si a


amenajarilor care, prin amplasament, functiune,
volumetrie si aspect arhitectural - comformare si
amplasare goluri, raport gol - plin, materiale
utilizate, invelitoare, paleta cromatica, etc. depreciaza valoarea peisajului, este interzisa.

294. Codul Civil art.622;


295. Legea nr.58/1994 privind
ratificarea conventiei de la Rio de
Janeiro din5 iunie 1992;
296. H.G. nr.127/1994 privind
sanctionarea si protectia mediului

11.

Comisia de specialitate a Ministerului Turismului


poate refuza acordarea avizului atunci cnd prin
arhitectura practicata, dimensiuni, aspect exterior,
se modifica natura si caracterul zonei in care se vor
amplasa viitoarele constructii

297.
298.

H.G nr.31/1996;
Legea nr.137/1995

12.

Obiectivele sau activitatile care pot sa afecteze


valoarea monumentului istoric prin natura,
dimensiunile si amplasarea lor, necesita studii
speciale, avizate si aprobate in conditiile legii.

299.

Legea nr.50/1991;

13.

14.

15.

Constructiile noi nu trebuie sa afecteze, prin


volumetrie, conformare, aspect exterior, etc.
obiectivele propuse spre conservare incluse intr-un
sit protejat
Instituirea zonei de protectie a monumentelor
istorice asigura conservarea si valorificarea cadrului
arhitectural si urbanistic al acestora prin controlul
strict al interventiilor in zona (demolari, constructii
noi, modificari ale constructiilor, etc.)
Terenurile destinate amenajarii si dezvoltarii
localitatilor, trebuie sa asigure protectia populatiei
contra surparilor si alunecarilor de teren, a
avalanselor si inundatiilor

300. Legea nr.41/1995 pentru


aprobarea Ordonantei Guvernului
68/1994 privind
protejarea patrimoniului cultural
national;
301.

H.G. nr.31/1996;

302.

Codul Civil art.622;

303.

O.G. nr.68/1994;

304. Ordin M.A.P.P.M. nr.125/1996


305. Ordin M.S. nr.981/1994, Norme
de igiena

Nr.
crt.
16.

17.

18.

REGLEMENTAREA

NORMA JURIDIC

MLPAT intocmeste, in colaborare cu institutiile


specializate, prescriptii de proiectare, executie si
control la solicitari seismice pentru activitatea de
constructii; aavizeaza, in conditiile legii, masurile
de protectie antiseismica; controleaza respectarea
prevederilor documentatiilor de urbanism si
amenajarea teritoriului ce cuprind constructii si
instalatii cu risc potential major, delimitnd zonele
de protectie ale acestora.

306.

Ordonanta Guvernului nr.47/1994

RISCURILE TEHNOLOGICE sunt cele


determinate de procesele industriale sau agricole
care prezinta pericol de incendii, explozii, radiatii,
surpari de teren ori de poluare a aerului, apei sau
solului.
Autorizarea executarii constructiilor in zonele
expuse la riscuri tehnologice, precum si in zonele
de servitute si de protectie ale sistemelor de
alimentare cu energie electrica, conductelor de
gaze, apa, canalizare, cailor de comunicatie si altor
asemenea lucrari de infrastructura este interzisa.

307.

Ordin nr.1587/1997;

308.

Legea nr.10/1995;

309.

H.G.nr.525/1996;

In limitele perimetrului de exploatare azacamintelor


petroliere, terenurile necesare pentru aceste
operatiuni precum si constructiile aferente pot face
obiectul exproprierii pentru cauza de utilitate
publica. In afara perimetrului de exploatare, se
instituie un drept de servitute legala pentru
asigurarea protectiei exploatarii si transportului
produselor petroliere.

311.

H.G.nr.51/1992;

312.

Legea nr.33/1994;

310. H.G. nr.486/1993 privind


cresterea sigurantei in exploatare
aconstructiilor si instalatiilor care
reprezinta surse de mare risc;

313. Legea nr.134/1995, legea


petrolului;
314.

Legea drumurilor nr.13/1974;

19.

Amplasarea obiectivelor de orice fel (depozite si


315. H.G. nr.36/1996;
statii de distributie carburanti, instalatii electrice,
centre populate si cladiri izolate, drumuri, cai ferate, 316. Ordin M.L.P.A.T. nr.1219/1994
balastiere, zone cu destinatie speciala, depozite de
STAS 9570
gunoaie, poduri) in zona de transport gaze naturale
se face numai in conditiile ND 3915-94 cu
aprobarea ROMGAZ - MEDIA

20.

Autorizarea executarii constructiilor care, prin


natura si destinatia lor pot genera riscuri
tehnologice, se face numai pe baza unui studiu de
impact elaborat si aprobat conform prevederilor
legale.
Lista categoriilor de constructii generatoare de
riscuri tehnologice este stabilita prin Ordinul
Ministrului Ind. si Comertului nr.1587/1997

317.

H.G. nr.525/1996;

318.

Constitutia Romniei, art.33;

319.

Legea nr.98/1994

Constituie contraventie nerespectarea de catre


persoanele juridice, unitati si persoane fizice, a
distantelor minime de protectie sanitara stabilite
prin normele de igiena in vigoare fata de zonele
locuite.

320.

Legea nr.98/1994

21.

Nr.
crt.
22.

REGLEMENTAREA

NORMA JURIDIC

Unitatile industriale, comerciale si de prestari


321.
servicii care pot crea riscuri pentru sanatate sau
disconfort locatarilor prin producerea de zgomot,
vibratii, mirosuri, praf, fum, gaze toxice sau iritante,
se amplaseaza in cladiri separate, la distanta de
minimum 15 m masurata intre ferestrele locuintelor
si perimetrele unitatilor.

Ordinea M.S. nr.981/1994

23.

Materialele explozive pot fi depozitate numai in


322.
spatii special construite si amenajate pe baza
documentatiilor avizate de inspectoratele de stat
teritoriale pentru protectia muncii.
Se interzice autorizarea producerii, prepararii,
experimentarii, detinerii sau depozitarii materialelor
explozive in cladiri cu locuinte.
Terenul aferent depozitelor de suprafata sau
subterane de materii, nelegate de reteaua minei,
trebuie imprejmuit.

Legea nr.126/1995

24.

Amplasarea unitatilor industriale care pot polua


atmosfera sau care produc zgomot ori vibratii in
zonele rezidentiale, de odihna si agrement este
interzisa.

323.
324.

STAS 10009-Acustica urbana;


SR ISo 4226-Calitatea aerului

25.

Autorizarea executarii altor constructii pe terenuri


care au fost rezervate in planuri de amenajare a
teritoriului, pentru realizarea de lucrari de utilitate
publica, este interzisa.

325. Constitutia Romniei, art.41 si


art.135;
326.

Codul Civil, art.481;

Autorizarea executarii lucrarilor de utilitate publica


se face pe baza documentatiei de urbanism sau de
amenajare a teritoriului, aprobate conform legii

327.

Legea nr.50/1991;

328.

Legea nr.71/1996;

Delimitarea terenurilor, a culoarelor si


amplasamentelor necesare pentru cai de
comunicatie se stabileste prin documentatii de
urbanism si/sau amenajarea teritoriului si prin studii
de fezabilitate aprobate potrivit legii.
Pe ternurile rezervate acestora se interzice
autorizarea executarii altor constructii definitive
(Legea nr.71/1996)

329. Legea imbunatatirilor funciare,


nr.84/1996;

28

Constructiile de locuinte vor fi orientate astfel inct


sa asigure o insorire minima a camerelor de locuit
amplasate pe fatada cea mai favorabila (sud), de 1
1/2h la solstitiul de iarna, sau la 2h in perioada 21
februarie-21 octombrie, cu unghiuri de incidenta ale
razelor solare de peste 6 vertical si 20 orizontal.

332. Legea nr.10/1995;


333. STAS 6221 Constructii civile,
industriale si agrozootehnice.
Iluminatul natural al incaperilor ;
334. STAS 6448/1

29.

Spatiile care constituie zonele de siguranta (fsiile


de siguranta) ale drumurilor in cale curenta si
aliniament sunt cuprinse de la limita exterioara
amprizei drumului pna la 1,50 m de la marginea
exterioara a santurilor, la drumurile situate la

335.

26.

27.

330. Legea nr.26/1996;


- Codul Silvic
331.

Legea nr.137/1995

H.G. nr.36/1996

Nr.
crt.

REGLEMENTAREA

NORMA JURIDIC

nivelul terenului, 2,0 m de la piciorul talazurilor


pentru drumurile in rambleu, 3 mde la marginea de
sus a talazului, pentru drumurile in debleu cu
inaltimea pna la 5,0 m inclusiv si 5 m de la
marginea de sus a talazului pentru drumurile in
debleu cu inaltimea mai mare de 5m
30.

In zona de protectie a infrastructurilor feroviare se


pot amplasa, cu avizul Ministerului Transporturilor:
a) constructii si instalatii aferente exploatarii si
intretinerii liniilor de cale ferata;
b) constructii si instalatii pentru exploatarea
materialului rulant;
c) instalatii fixe pentru tractiune electrica;
d) instalatii de semnalizare, centralizare,
telecomunicatii.
Prin zona de protectie a infrastructurii feroviare se
intelege fsia de teren, indiferent de proprietar, cu
latimea de 100 m masurata de la limita zonei
cadastrale C.F.R., situata de o parte si de alta a caii
ferate.

336. Ordinul nr.158/1996 al


Ministrului Transporturilor;
337. STAS 10849;
338. STAS 4392;
339. STAS 3197/1
340. STAS 7582;
341. STAS 3982/2;
342. STAS 1244/1.

31.

In zona de protectie a infrastructurii transporturilor


se interzice amplasarea oricaror constructii,
depozite de materiale sau infiintarea de plantatii
care impiedica vizibilitatea liniei sau a semnalelor
feroviare, efectuarea oricaror lucrari care, prin
natura lor ar provoca alunecari de teren, surpari sau
ar afecta stabilitatea solului prin taierea copacilor,
extragerea de materiale de constructii sau care
modifica echilibrul pnzei freatice subterane,
precum si depozitarea, manipularea sau prelucrarea
substantelor inflamabile, explozibile, carburantilor,
gazelor lichefiate sau oricaror materiale care, prin
natura lor ar putea provoca incendii sau explozii
(R.G. Urbanism, art.20, alin.5)

343.

H.G.525/1996

32.

Autorizarea executarii constructiilor in extravilan,


se face numai la distanta de 500 m fata de fsia de
protectie a frontierei de stat, catre interior.

344.
345.

Legea nr.56/1992;
Ordin al M.A.P.P.M. nr.125/1996

33.

Cu acordul prealabil al Comandamentului National


al Granicerilor, pe adncimea de 500 m de la fsia
de protectie a frontierei se pot executa activitati
precum mineritul, exploatarile de titei, de ape
minerale, exploatarile forestiere, balastiere sau
cariere, imbunatatirile funciare, lucrarile de
gospodarire a apelor, constructiile si amenajarile
turistice sau de agrement, cercetarile si
prospectiunile geologice.
Distanta minima admisa de Codul Civil intre
fatadele cu ferestre si balcoane si limita proprietatii
ingradita sau nu este de 1,90 m.
Autorizarea executarii constructiilor este permisa

346.

Legea nr.56/1991

34.

347. Codul Civil, art.461-471, art.590599, art.610-614

Nr.
crt.

REGLEMENTAREA

NORMA JURIDIC

numai daca se respecta:


a) distantele minime obligatorii fata de limitele
laterale si posterioare ale parcelei, conform Codului
Civil;
b) distantele minime necesare interventiilor in caz
de incendiu, stabilite pe baza avizului unitatii
teritoriale de pompieri
35.

Pentru asigurarea respectarii normelor de inscriere


si de prevenire a incendiilor, intre fatadele cu
ferestre ale constructiilor amplasate pe aceiasi
parcela este recomandabila o distanta minima egala
cu jumatate din inaltimea cladirii celei mai inalte,
dar nu mai mica de 3 m.

348. Codul Civil, art.461-471, art.590599, art.610-614

36.

Autorizarea executarii constructiilor este permisa


numai daca exista posibilitati de acces la drumurile
publice, direct sau prin servitute, conform
destinatiei constructiei. Caracteristicile acceselor la
drumurile publice trebuie sa permita interventia
mijloacelor de stingere a incendiilor.

349. Ordin nr.381/1219/NC din 1994


al M.I. si M.L.P.A.T;
350. P118

37.

Autorizarea executarii constructiilor si amenajarilor


de orice fel este permisa numai daca se asigura
accese pietonale, potrivit importantei si destinatiei
constructiei

351.

38.

Proprietarul al carui teren este infundat, care nu are 352.


nici o iesire la calea publica, poate reclama o trecere
pe locul vecinului sau pentru o exploatare a
fondului, cu indatorire de a-l despagubi in protectie
cu paguba ce s-ar putea ocaziona.

39.

Extinderile de retele sau marimile de capacitate a


retelelor publice se realizeaza de catre investitor sau
beneficiar, partial sau in intregime, dupa caz, in
conditiile contractelor incheiate cu consiliile locale.
Lucrarile de racordare si de bransare la reteaua
edilitara publica se suporta in intregime de catre
investitor sau de beneficiar.
Retelele de apa, de canalizare, de drumuri publice si
alte utilitati aflate in serviciul public sunt
proprietate publica a comunei, orasului sau
judetului, daca legea nu dispune altfel.

353. Legea nr.69/1991;


354. Ord.Guv.nr.10/1995;
355. N.D. nr.3915;
356. PE-132;
357. STAS 9570/1;
358. STAS 8591/1;
359. STAS 8281.
360. Constitutia Romniei art.135;
361. Codul Covil, art.476, art.477,
art.478

41.

Autorizarea executarii parcelarilor, pentru


constructiile in regim izolat sau cuplat este permisa
numai daca loturile au fronturi minime la strada de
12 m, iar suprafata lor minima este de 200 m2.

362. Ordin M.L.P.A.T. nr.91/1991;


363. Ordin Ministerul Sanatatii
nr.981/1994

42.

Autorizarea executarii constructiilor se face cu


respectarea inaltarii medii a cladirilor invecinate si
a caracterului zonei. In zonele protejate pastrarea si
ameliorarea cadrului arhitectural si urbanistic al

364. Ordin M.L.P.A.T. nr.91/1991;


365. Ordin Ministerul Sanatatii
nr.981/1994;
366. P116;

40.

Codul Civil, art.616-619

Codul Civil, art.616

Nr.
crt.

REGLEMENTAREA

NORMA JURIDIC

monumentelor istorice se face prin supravegherea si


avizarea tuturor schimbarilor care intervin in
configuratia constructiilor din zona respectiva,
inclusiv inaltimea acestora, de catre autoritatile
administratiei publice specializate

367. STAS 6221;


368. STAS 11100/1 privind zonarea
seismica

43.

Autorizarea executarii constructiilor care, prin


destinatie, necesita spatii de parcare se emite numai
daca exista posibilitatea realizarii acestora in afara
domeniului public

369. Ordin M.L.P.A.T. nr.91/1991;


370. Ordin Ministerul Sanatatii
nr.981/1994;
371. P116;
372. STAS 6221;
373. STAS 11100/1 privind zonarea
seismica

44.

In vederea respectarii principiilor dezvoltarii


durabile in localitati se recomanda optimizarea
densitatii de locuire, corelata cu mentinerea,
intretinerea si dezvoltarea spatiilor verzi, a
parcurilor, a aliniamentelor de arbori si a perdelelor
de protectie stradala.

374.

45.

Aspectul exterior al imprejmuirilor, ca si cel al


cladirilor pe care le protejeaza, nu trebuie sa intre in
contradictie cu aspectul general al zonei depreciind
valorile acceptate ale arhitecturii si urbanismului.

375. Cod Civil, art.590-601, art.606,


art.611 si art.622

46.

376. In vederea conservarii caracterului zonelor


si ansamblurilor urbanistice, se recomanda
imprejmuirile traditionale, in acord cu
arhitectura cladirilor;
377. Portile se vor deschide spre incinta

378. Cod Civil, art.590-601, art.606,


art.611 si art.622

47.

Litigiile dintre solicitantii de autorizatii si


autorizatiile administratiei publice sunt de
competenta instantelor judecatoresti, in conditiile
Legii nr.29/1990 a contenciosului administrativ.

379.

Legea nr.137/1995

Legea nr.29/1990

Anexa 15
MANUALUL DIRIGINTELUI DE ANTIER
pentru lucrarile de montaj utilaje, echipamente
si instalatii tehnologice industriale

GHID
PRIVIND SUPRAVEGHEREA CONTROLULUI CALITTII
EXECUTRII CONSTRUCTIILOR, PE CATEGORII DE LUCRRI
Categoria de
lucrari
TRASARE

Nr
crt
1.
2.
3.

SPTURI

4.
1.
2.

3.

4.

5.

UMPLUTURI

1.
2.

CONSOLIDAREA
I

1.

OPERATII DE CONTROL
Respectarea la trasare a prevederilor din planul de
trasare;
Pozitia in teren a reperelor de trasare;

Observatii
Existenta procesuluiverbal de predare-primire
a amplasamentului si a
bornelor de reper

Pozitia in teren a punctelor caracteristice si a


dimensiunilor contururilor constructiei;
Valoarea si marcarea reperelor de cota 0,00 m;
Natura terenului de fundare prin probe de laborator
realizate prin penetrare statica sau dinamica;
Acte incheiate:
In toate cazurile in care se constata ca la cota de
380. Proces-verbal
nivel stabilita pentru proiect, natura terenului nu
pentru verificarea
corespunde cu aceea avuta in vedere la proiectare,
lucrarilor ce devin
solutia de continuare a lucrarilor nu poate fi stabilita
ascunse;
dect pe baza unei dispozitii scrise a proiectantului, 381. Buletine de
cu acordul verificatorului de proiect;
incercari eliberate de
laborator;
382. Dispozitie de
santier;
In cazurile in care sapaturile se efectueaza in mai
383. Proces-verbal de
multe etape, se va urmari incadrarea lucrarilor
verificare a naturii
executate in prevederile proiectului si prescriptiilor
terenului de fundare
tehnice in vigoare (Normativul C56-85);
Pe parcursul executiei se intocmesc procese-verbale
de lucrari ascunse la care se anexeaza rezultatele
determinarilor de laborator si masurile indicate de
proiectant in cazul unor neconcordante fata de
situatia prevazuta la proiectare;
In cazul in care sapaturile au fost executate in
conditii speciale (de ex. sub apa, cu sau fara
epuismente, hidromecanizare, forare) se va verifica
in mod special daca nu s-au produs dislocari si se va
consemna in procesul-verbal de lucrari ascunse
eventualele deficiente si masurile de indreptare
aplicate conform indicatiilor scrise ale
proiectantului, cu acordul verificatorului de proiect;
Respectarea tehnologiei de compactare prevazuta in Buletinele de incercare
proiect;
rezultate la compactare
Realizarea gradului de compactare prevazut in
proiect;
Respectarea tehnologiei de executie;
384. Realizarea
verificarilor date

Categoria de
lucrari
IMBUNTTIREA
TERENURILOR

Nr
crt
2.

COFRARE

1.
2.

ARMARE

1.

2.

3.

4.
BETONARE
1.

2.
3.

4.

5.
DECOFRARE
1.

2.

MONTAREA
ELEMENTELOR
PREFABRICATE
DIN BETON

1.

OPERATII DE CONTROL
Calitatea si corespondenta cu indicatiile din proiect
a materialelor (grosimea si continuitatea straturilor
de material granular sau geotextil, calitatea
straturilor filtrante, a drenurilor colectoare, etc.);
Respectarea adncimii si diametrul coloanelor (in
cazul compactarii cu coloane de balast sau pamnt)
Pozitionarea in raport cu trasarea si modul de fixare
a elementelor;
Corespondenta cu prevederile din proiect si
incadrarea in abaterile admisibile conform
Normativului C140-86
Respectarea montarii armaturilor in pozitia
prevazuta in proiect;

Observatii
prin caietul de sarcini
intocmit pentru
lucrarea respectiva;
385. Buletine de
incercari

Se intocmesc proceseverbale pentru:


386. receptia lotului de
Abaterile limita admisibile si prevederile
armaturi sudate;
constructive pentru armarea elementelor de beton
387. calitatea lucrarilor
armat.
ce devin ascunse;
Inlocuirea armaturilor prevazute in proiect se va
Se anexeaza:
inscrie in procesul-verbal de lucrari ascunse si vor fi 388. Buletine de
vizate de seful punctului de lucru, de proiectant si
incercari
de verificatorul de proiect;
nedistructive pentru
suduri
Respectarea tehnologiei de sudare
Se verifica daca:
Datele inscrise in bonurile de transport ale
Acte incheiate:
betonului corespund celor prevazute si nu s-a
389. Buletin unic emis
depasit durata admisa de transport;
de laborator;
Lucrabilitatea betonului corespunde celei prevazute; 390. Proces-verbal de
receptie calitativa
Se respecta frecventa de efectuare a incercarilor si
semnat de constructor,
prelevarilor de probe conform Normativului C140beneficiar si proiectant
86, Anexa X1;
Sunt corespunzatoare masurile adoptate de
mentinerea a pozitiei armaturilor, dimensiunilor si
formei cofrajelor;
Se aplica corespunzator masurile de protectie a
suprafetelor libere ale betonului proaspat
Se verifica:
Proces-verbal de
Sa nu existe defecte de turnare (goluri, zone
verificare a aspectului
segregate) care pot afecta stabilitatea constructiei
betonului dupa decofrare
decofrate. daca se constata existenta unor defecte se si pozitionare goluri
va sista decofrarea pna la aplicarea masurilor de
tehnologice si de
remediere sau consolidare;
instalatie.
Daca decofrarea se face astfel inct sa se evite:
391. preluarea brusca a incarcarilor de
catre elementele ce se decofreaza;
392. ruperea muchiilor betonului;
393. degradarea materialelor cofrajelor
Montarea elementelor prefabricate se va executa pe
baza unei fise tehnologice care va cuprinde:
Acte intocmite:
Cantitatea de elemente de montat, defalcata pe
394. Registru privind
sortimente;
montarea elementelor

Categoria de
lucrari

Nr
crt
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

MONTAREA
ELEMENTELOR
PREFABRICATE
DIN METAL

11.
1.

2.

3.

4.

ZIDRII

5.
1.
2.
3.

TENCUIELI

1.
2.
3.
4.
5.

PLACAJE

1.
2.
3.

OPERATII DE CONTROL
Mijloacele de transport pna la locul de montare;
Locul de depozitare pe santier si conditiile de
asezare si rezemare;
Modelele de montare, utilajul necesar si
amplasamentul acestuia;
Ordinea de desfasurare a operatiilor de montare
Graficul calendaristic de lucru pentru transportul si
montarea elementelor prefabricate;
Ordinea de executare a sudurilor si conditiile
tehnice de calitate pe care trebuie sa le
indeplineasca sudurile;
Marcarea sudurilor;
Rezultatele controalelor nedistructive pentru suduri;
Etapele la care este necesara o receptie partiala a
lucrarilor de montare sau de imbinare, precum si a
altor lucrari secundare;
Abaterile admisibile la montaj.
Indeplinirea tuturor prevederilor proiectului pentru
tehnologia de montare a elementelor din metal;

Realizarea de buna calitate a lucrarilor de montare,


precum si pozitionarea corecta a elementelor din
metal, conform Normativului C56-85 si abaterilor
limita admise conform STAS 767/0-88.
Receptia lucrarilor sau partilor de constructie care
devin ascunse si verificarea prin incercari
nedistructive a calitatii sudurilor cap la cap realizate
la montare;
Verificarea strngerii suruburilor de inalta
rezistenta precum si realizarea chituirii, grunduirii
si vopsirii imbinarilor controlate;
Verificarea certificatului de calificare pentru sudori.
Calitatea materialelor in momentul punerii in opera;
Corespondenta lucrarilor cu documentatia tehnica;
Verificarea calitatii executiei zidariilor, dupa caz, la
zidaria obisnuita, la zidaria complexa, la zidaria din
piatra.
Respectarea tehnologiei de executie;
Utilizarea tipului si compozitiei mortarului indicat
in proiect;
Aplicarea straturilor succesive in grosimile
prescrise;
Aplicarea masurilor de protectie impotriva uscarii
fortate, spalarii prin ploaie sau inghetarii;
Receptia pe faze de lucrari se face conform
Normativului C56-85.
Respectarea tehnologiei de executie;
Corespondenta elementelor de placaj cu cele
prevazute in proiect;
Utilizarea tipului si compozitiei mortarului indicat

Observatii
prefabricate
395. Proces-verbal de
receptie calitativa

396. Proces-verbal
pentru verificarea
calitatii lucrarilor ce
devin
ascunse

Procese-verbale de
receptie calitativa

Proces-verbal de receptie
calitativa

Proces-verbal de receptie
calitativa incheiat intre
constructor, beneficiar
si proiectant

Categoria de
lucrari

Nr
crt
4.
5.
6.
7.

1.
ZUGRVELI,
VOPSITORII,
TAPETE

2.

TMPLRIE
I DULGHERIE

1.
2.
3.
4.
5.

PARDOSELI

1.
2.
3.
4.
5.

MONTAREA
GEAMURILOR

IZOLATII
HIDROFUGE

6.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

OPERATII DE CONTROL
in proiect;
Aspectul si starea generala;
Elementele geometrice: grosime, planeitate si
verticalitate;
Fixarea placajelor pe suport (aderenta);
Racordarile placajelor cu alte elemente ale
constructiei sau instalatiei.
Utilizarea retelelor si compozitiei amestecurilor
indicate in prescriptii;
Aplicarea masurilor de protectie impotriva uscarii
bruste (ex. prin vnt, insorire), spalari prin ploaie
sau inghetarii, surse de praf sau vapori cu substante
chimice.
Calitatea pieselor care se pun in opera;
Corespondenta dintre proiect si detaliile de executie
si tmplarie ce se pune in opera;
Asamblarea elementelor componente conform
indicatiilor din proiect;
Existenta si calitatea accesoriilor de prindere,
manevrare, etc.;
Existenta pieselor auxiliare (lacrimare, etc.) la
ferestre-pentru indepartarea apelor de la ploaie.
Aspectul si starea generala;
Elementele geometrice (grosime, planeitate, pante);
Fixarea imbracamintii pe stratul suport;
Rosturile;
Racordarile cu alte elemente de constructii sau
instalatii;
Corespondenta cu proiectul.
Daca cordonul de chit nu prezinta crapaturi;
Aderenta cordonului de chit;
Etansietatea cordonului de chit;
Jocul intre geam si falt sa fie sub 2mm.
Stratul suport sa nu prezinte asperitati mai mari de
2mm;
Existenta rosturilor de dilatatie de 2 cm latime pe
conturul si in cmpul sapelor;
Corectarea cu mortar de ciment la panta de max.1:5
a denivelarilor de max. 10 mm, admise intre
elementele prefabricate de acoperis;
Protejarea prealabila a termoizolatiilor de polistiren
cu foi bitumate de mortar special;
Racordarile intre diverse suprafete, cu abateri
admisibile fata de dimensiunile din proiect sau
prescriptii tehnice de -5 si +10 mm la raza de
curbura si de 10 mm la latimi;
Respectarea retelelor si procedeelor de preparare a
materialelor pe santier (masticuri, solutii) conform
Normativului C112-80;
Starea de umiditate corespunzatoare stratului suport

Observatii

Se incheie proces-verbal
de receptie calitativa

Acte intocmite:
397. Buletin de
incercare,
la locul de punere in
opera pentru materiale
398. Procese-verbale
pentru verificarea
calitatii lucrarilor
Proces-verbal de receptie
calitativa

399.

Proces-verbal

Categoria de
lucrari

Nr
crt

8.
9.

10.

11.

12.
IZILATII
TERMICE

1.

2.

3.
4.
5.

6.

IZOLATII FONICE

1.

2.

3.

OPERATII DE CONTROL
amorsat (pentru fiecare 1000 m2 se fac 5 probe de
desprindere a cte unei fasii de carton bituminat de
5x10 cm lipita pe suport, pe 2/3 din lungime si care
dupa 2 ore trebuie sa se rupa prin carton sau prin
stratul de bitum);
Lipirea corecta a foilor;
Latimea de petrecere a foilor (7-10 cm longitudinal,
minimum 10 cm frontal); se admit 10 % din foi cu
petreceri de minimum 5 cm longitudinal si
minimum 7 cm frontal; in cazul in care aceste valori
nu sunt respectate stratul respectiv trebuie refacut;
Respectarea directiei de montare a foilor; pna la 20
% panta se pot monta paralel cu streasina, dar peste
20 % panta, numai in lungul liniei de cea mai mare
panta;
Mentinerea-in cazul izolatiilor subterane nivelului
apelor freatice la min.30 cm sub nivelul cel mai
cobort al lucrarii respective;
Realizarea comunicarii cu atmosfera, a stratului de
difuzie pe sub sorturi, copertine sau tuburi.
Termoizolatiile care se realizeaza din placi sau
blocuri sa fie executate din elemente intregi sau din
fractiuni taiate cu scule adecvate pentru a avea
forme regulate, iar rosturile dintre ele sa nu
depaseasca limita admisa;
Densitatea aparenta a materialelor de baza si
auxiliare ca si grosimile placilor sau blocurilor sa
corespunda prevederilor proiectului;
Deschiderea rosturilor sa fie de minimum 2 mm;
Nu s-au produs goluri in si intre placi;
S-au respectat dimensiunile, pozitiile si formele
puntilor termice prevazute in proiect, in limitele
abaterilor admisibile; nu se admit alte punti termice
neprevazute in proiect;
Barierele contra vaporilor sa fie continue si sa fie
executate elementele de acoperire demontabile,
acolo unde este cazul.
La executarea peretilor stratificati se va urmari sa
nu se creeze legaturi rigide intre cele doua straturi
ale peretelui, in afara celor prevazute in proiecte;
La executarea pardoselilor flotante se va urmari sa
nu se creeze legaturi rigide intre dala si planseul
suport prin infiltrarea betonului in dala, prin
materialul fonoizolatiilor sau intre dala si pereti. In
acest caz se va verifica daca stratul fonoizolator este
asezat continuu, daca rosturile acestuia au fost
acoperite cu carton asfaltat si daca pe conturul
camerei au fost asezate fsii de material
fonoizolator.
LA LUCRRILE DE INSTALATII DE AP I
INCLZIRE se verifica:
400. daca conductele de apa inglobate au fost
invelite in prealabil pe tot parcursul lor, in fese

Observatii
pentru verificarea
calitatii lucrarilor ce
devin ascunse

Se intocmeste procesverbal de lucrari ascunse

Solutionarea, dupa caz, a


neconformitatilor

Categoria de
lucrari

Nr
crt

1.

care sa asigure o desolidarizare de pereti;


401. daca strapungerile prin pereti si prin plansee
au fost realizate prin mansoane din teava de
metal sau din material plastic si daca rosturile
dintre aceste mansoane si conducte au fost bine
umplute cu chituri plastice sau cu materiale
elastice;
402. daca agregatele pentru circulatia apei
(pompe, compresoare, hidrofoare) au fost
asezate pe suport elastic, conform proiectului si
daca nu s-au creat punti rigide care sa altereze
rezemarea elastica;
403. daca intre agregate si reteaua de conducte sau realizat racorduri elastice impotriva
propagarii vibratiilor, conform proiectului;
LA LUCRRILE DE VENTILATIE se verifica:
404. daca strapungerile prin pereti si plansee au
fost realizate prin mansoane elastice si daca
sustinerea canalelor instalatiei de ventilare a fost
realizata fara legaturi rigide cu elemente de
constructie, conform proiectului;
405. daca ventilatoarele au fost asezate pe suport
elastic conform proiectului si daca nu s-au creat
punti rigide care sa altereze rezemarea elastica;
406. la lucrarile de ascensoare se va verifica
realizarea rezemarii elastice a agregatelor si in
special a troliilor;
407. pentru alte lucrari de izolatii fonice (in cazul
unor utilaje si echipamente tehnologice) ce pot
produce vibratii, se verifica:
408. respectarea materialelor si detalilor
de montaj prevazute in proiect;
409. respectarea stricta a prevederilor
proiectului.
INSTALATII ELECTRICE LA CONSUMATOR
CU TENSIUNE PN LA 1 KV
Se verifica toate conductele, cablurile, tuburile si
accesoriile dupa transport la locul de montare;
Se verifica daca sunt respectate pozitiile prevazute
in proiect;
Se verifica executia legaturilor in doze si la aparate;
Se verifica priza de pamnt si instalatia interioara
de legare la pamnt;
Se efectueaza incercarile specifice (cabluri, circuite,
aparate, tablouri, legare la pamnt, etc.);
In cazul instalatiilor electrice inglobate in panouri
mari, inainte de turnarea betonului in cofraj se va
verifica fixarea sigura in numarul prevazut si la
locul stabilit in proiect, a tuburilor, dozelor,
crligelor pentru locurile de lampa, etc.
Controlul starii de curatire a instalatiei;

2.

Verificarea calitatii executiei;

4.

INSTALATII
ELECTRICE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

INSTALATII DE
VENTILARE,
CLIMATIZARE
I INCLZIRE

OPERATII DE CONTROL

Observatii

Verificarea calitatii
lucrarilor de instalatii
electrice pe faze de
lucrari, se efectueaza.
conform Normativului
C56-85, caietul XXII
Se intocmeste procesverbal de receptie
calitativa

Aceste verificari se
efectueaza conform
prevederilor
Normativului C56-85,

Categoria de
lucrari
CU AER CALD

INSTALATII
DE GAZE

Nr
crt
3.
4.
5.
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

INSTALATII DE
ALIMENTARE CU
AP I
CANALIZARE

1.

2.
3.
4.
INSTALATII DE
INCLZIRE A
CLDIRILOR

1.

OPERATII DE CONTROL
Verificarea etansietatii instalatiei;
Verificari mecanice;
Verificari electrice.
Caracteristicile de sudabilitate a tevilor;
Modul de executare a sudurilor si rezultatele
controlului nedistructiv al sudurilor;
Tipul izolatiei si tehnologia de aplicare (gradul de
curatenie a tevilor, succesiunea operatiilor,
temperatura la care se aplica materialul izolant,
continuitatea, uniformitatea, aderenta, consistenta
stratului de protectie, etc.);

Observatii
caietul XXVIII

La receptia tehnica
participa:
410. executantul;
411. delegatul
ROMGAZ
si
412. beneficiarul;
413. grosimea izolatiei
sa nu difere:
Capacitatea de electroizolare;
414. 2 mm pentru
izolatia
Corespondenta intersectiilor cu alte retele edilitare
foarte intarita;
subterane, cu prevederile proiectului si normativelor 415. 1,5 mm pentru
in vigoare;
izolatiaintarita;
Distanta fata de cladiri, fundatii, instalatii;
416. 1 mm pt. izolatia
Se verifica calitatea izolatiei cu bitum:
normala;
417. dupa terminarea izolarii (aspectul,
422. Capacitatea
continuitatea, uniformitatea, grosimea,
medie de
aderenta);
electroizolare:
418. inainte de coborrea conductelor in sant
423. min.10.000(aspectul, continuitatea, caracteristicile de
20.000W/m2
electroizolare);
419. dupa coborrea conductelor in sant
(aspectul, continuitatea);
420. dupa completarea izolarii in locurile de
imbinare la pozitie (aspectul, continuitatea,
uniformitatea, grosimea, aderenta la locurile de
imbinare);
421. dupa umplerea definitiva a santului
(continuitatea, capacitatea de electroizolare)
Aceste verificari se efectueaza conform
Normativului C56-85, caietul XXIX.
Verificarile ce trebuie efectuate pentru aceste
categorii de lucrari sunt prezentate in Normativul
C56-85, caietul XXVI:
Verificarea la etansietate (pentru conductele
exterioare de canalizare);
Incercarea de etanseitate la presiune, la rece (pentru
conducte interioare de apa rece si calda);
Incercarea de functionare (pt. conducte interne de
apa rece si calda);
Incercarea de etanseitate si rezistenta la cald
(conducte de apa calda);
Se verifica corespondenta executiei cu prevederile
428. Lucrarile de
proiectului si ale prescriptiilor tehnice aferente in
instalatii de incalzire
ceea ce priveste:
centrala vor fi
424. amplasamentul;
verificate si probate
425. traseul;
pe parti din instalatie;
426. caracteristicile;
429. se intocmeste
427. dimensiunile
proces-verbal semnat

Categoria de
lucrari

Nr
crt

OPERATII DE CONTROL
pentru diferitele parti ale instalatiei (cazane,
instalatii si dispozitive de siguranta, instalatia de
alimentare cu combustibil, de ardere si evacuare a
gazelor de ardere, retelele de distributie si
elementele aferente lor, coloanele, legaturile la
corpurile de incalzire)

INVELITORI I
TINICHIGERIE

1.

2.

Concordanta lucrarilor executate cu proiectul (felul


invelitorii, pante, racorduri, prinderi, dolii, coame,
strapungeri);
Se verifica mai ales: sorturile, doliile, pazele,
imbracamintea cosurilor, strapungeri pentru
ventilatie, jgheaburi, burlane, etc.

Observatii
de: proiectant,
beneficiar si delegat
ISCIR

Verificarea calitatii
lucrarilor se va efectua
conform Normativului
C56-85, caietul XVII

Anexa 16 A
AVIZE I ACORDURI GENERALE NECESARE OBTINERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE
LEGENDA: ( * ) AVIZ NECESAR
() NU se cere AVIZ
BAZ A LEGAL
F

F U N C T I U N I

AVIZULUI

D E S T I N A T I I

ACORDULUI

E
L

Constructii noi
provizorii

CONSTRUCTII NOI DEFINITE

Constructii noi diverse

U
L
A
V
I
Z

N
r
.
c
r
t
.

DENU
MIRE
A
AVIZ
ELOR
I
ACOR
DURI
LOR

C-tii
admi
nistr
ative

Ctii
fin
an
ci
ar
ba
nc
ar
e

Ctii
co
me
rci
ale

C
ti
i
p
e
n
t
r
u
c
u
lt
u
r
a

C
t
i
i
d
e
c
u
l
t

I
0

Ctii
ind
ust
ria
le

C
ti
i
s
p
e
ci
a
le

Ctii
co
me
rci
ale

C
ti
i
o
r
g
a
n
iz
.
d
e
s
a
n
ti
e
r

14

15

16

17

18

Ctii
de
ag
re
m
en
t

C
t
i
i
d
e
t
u
r
i
s
m

C
ti
i
d
e
l
o
c
u
i
n
t
e

C
t
i
i
s
o
c
i
a
l
e

10

11

12

13

Ctii
pt.
inv
ata
m
nt

C
ti
i
p
t.
s
a
n
at
at
e

Ctii
si
a
me
na
jar
i
sp
ort
ive

C
ti
i
g
a
r
a
j
e
p
a
r
c
a
j
e

Imp
rejm
uiri

Am
ena
jari
inte
rioa
re

Ext
ind
eri,
sup
raet
aja
ri

De
mo
lar
i

Pub
licit
ate

19

20

21

22

23

24

25

Legea nr.18/1991

LEGATE DE AMPLASAMENT ( Teren )

Ridicare
topografi
ca

Aviz
geotehni
c

Statutul
juridic al
terenului

Nomencl
atura
urbana(c
od)

Decret Lege
nr.100/1990+Legea nr.27/1994

RETELE EDILITARE

Regie
Generala
de Apa

Hot. CA nr.10/1996

RENEL
FDEE

ROMGA
Z

N. Dep. nr.3915/1994

RADET

Hot. Com. Dir. din 08.09.1997

ROMTE
LECOM

Hot. Cons.Local Mun. Buc.


nr.16/1990

ALTE AVIZE

10

Contract
de
salubrita
te

Legea nr.137/1995

11

Acord de
Mediu

Legea nr.137/1995

12

Inspec.d
e
Sanatate
Publica

Legea nr.3/1978+HG
nr.460/1994

13

Brigada
de
Pompieri

HG nr.51/1992

A
V
I
Z
E

I
A
C
O
R

I
G
E
N
E
R
A
L
E

Legea nr.50/1991, republ.1997

Decret Lege nr.100/1990


+Legea nr.69/1991

Legea nr.50/1991, republ.1997

Anexa 16 / B
AVIZE I ACORDURI GENERALE NECESARE OBTINERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE
LEGENDA: ( * ) AVIZ NECESAR
() NU se cere AVIZ
BA ZA L EG AL
F
FUNCTIUNI I DESTINATII

AVIZULUI I

ACORDULUI

U
N DENU
r MI REA
A
.
AVIZE
LOR I
V
c
r ACOR
I
t DURIL
OR
.
C-tii
Z

adm
inist
rativ
e

R
I

Ctii
fi
na
nc
ia
rba
nc
ar
e

Ctii
co
me
rci
ale

C
C t
- ii
t p
i e
i n
t
d r
e u
c
c u
u l
l t
t u
r
a

I
0

Constructii noi
provizorii

CONSTRUCTII NOI DEFINITE

Ctii
in
du
str
ial
e

C
ti
i
s
p
e
c
i
a
l
e

Ctii
co
me
rci
ale

C
ti
i
o
r
g
a
n
iz
.
d
e
s
a
n
ti
e
r

14

15

16

17

18

* * *

t
u
r
i
s
m

C
ti
i
d
e
l
o
c
u
i
n
t
e

C
t
i
i
s
o
c
i
a
l
e

11

12

13

Ctii
pt.
inv
ata
m
nt

C
ti
i
p
t.
s
a
n
a
t
a
te

Ctii
si
a
m
en
aj
ar
i
sp
or
tiv
e

C
tii
de
ag
re
m
en
t

10

C
t
i
i
d
e

Constructii noi diverse


C
ti
i
g
a
r
a
j
e
p
a
r
c
a
j
e

Imp
rejm
uiri

Am
ena
jari
inte
rio
are

Ext
ind
eri,
sup
rae
taja
ri

De
mo
lar
i

Pu
blic
itat
e

19

20

21

22

23

24

25

A D MINISTERE I INSTITUTII ALE ADMINISTRATIEI CENTRALE


M.E.L.E.P.
A.T. sI
14
ISCLPUAT
I
judet

* * *

..

Legea nr.50/1991, Legea


nr.114/1996

Ministerul
INDUSTRI
15 EI I
E
COMERTU
LUI

* *

HG nr.382/1997,
Ord.M.Ind.
nr.1532/1994

Ministerul
16 AGRICUL
I
TURII

* * *

* * *

* *

Legea nr.18/1991+Legea
nr.169/1997, Legea
nr.84/1996

Ministerul
A 17 MEDIULUI

* * *

* * *

* *

Lege nr.137/1995

Ministerul
18 TURISMU
LUI

HG nr.31/1996

Ministerul
TINERETU
R
19 LUI I
SPORTUL
D
UI

HG nr.994/1990

Ministerul
TRANSPO
RTURILO
R

* *

HG nr.452/1994

Ministerul
21 SNTTI
I

* *

Ord. M.S. nr. 201/1997

Ministerul
P 22 EDUCATI
EI
NATIONA
E
LE

Legea nr.84/1995, HG
nr.690/1997

Ministerul
JUSTITIEI

Legea nr.50/1991, HG
nr.450/1994

C
O

U
20

R
I
S

C 23

BA ZA L EG AL
F
FUNCTIUNI I DESTINATII

AVIZULUI I

ACORDULUI

U
N DENU
r MI REA
A
.
AVIZE
LOR I
V
c
r ACOR
I
t DURIL
OR
.
C-tii
Z

adm
inist
rativ
e

R
I

Ctii
fi
na
nc
ia
rba
nc
ar
e

Ctii
co
me
rci
ale

C
C t
- ii
t p
i e
i n
t
d r
e u
c
c u
u l
l t
t u
r
a

I
0

Constructii noi
provizorii

CONSTRUCTII NOI DEFINITE

Ministerul
I 24 CULTURII

Ctii
pt.
inv
ata
m
nt

C
ti
i
p
t.
s
a
n
a
t
a
te

Ctii
si
a
m
en
aj
ar
i
sp
or
tiv
e

C
tii
de
ag
re
m
en
t

10

11

C
t
i
i
d
e
t
u
r
i
s
m

C
ti
i
d
e
l
o
c
u
i
n
t
e

C
t
i
i
s
o
c
i
a
l
e

12

13

14

Ctii
in
du
str
ial
e

C
ti
i
s
p
e
c
i
a
l
e

Ctii
co
me
rci
ale

C
ti
i
o
r
g
a
n
iz
.
d
e
s
a
n
ti
e
r

15

16

17

18

Constructii noi diverse


C
ti
i
g
a
r
a
j
e
p
a
r
c
a
j
e
19

Imp
rejm
uiri

Am
ena
jari
inte
rio
are

Ext
ind
eri,
sup
rae
taja
ri

De
mo
lar
i

Pu
blic
itat
e

20

21

22

23

24

25

Legea nr.10/1995, Legea


nr.41/1995

Legea nr.48/1992

* * *

* * *

Ministerul

F 25 COMUNIC
I

ATIILOR

Ministerul
APRRII
26
NATIONA
E
LE

* * *

* * *

* *

Legea nr.41/1990, Legea


nr.18/1991, Legea
nr.50/1991, Leg.
nr.45/1994

Serviciul
ROMN
V 27 DE
INFORMA
TII

* * *

* * *

* *

Legea nr.50/1991

Ministerul
28
de
Z
INTERNE

* * *

* * *

* *

Legea nr.50/1991,
Ord.comun cu MLPAT
3376/1996

* * *

* * *

* *

Legea nr.50/1991,
republ.1997

* * *

* * *

* *

Legea nr.50/1991,
republ.1997

* * *

* *

HG nr.51/1992

Serviciul de
30 PROTECTI
E I PAZ

Serviciul
I 31 TELECOM
UNICATII
SPECIALE
A

Serviciul de

C 32 INFORMA
TII
EXTERNE

BA ZA L EG AL
F
FUNCTIUNI I DESTINATII

AVIZULUI I

ACORDULUI

U
N DENU
r MI REA
A
.
AVIZE
LOR I
V
c
r ACOR
I
t DURIL
OR
.
C-tii
Z

Ctii
fi
na
nc
ia
rba
nc
ar
e

Ctii
co
me
rci
ale

C
C t
- ii
t p
i e
i n
t
d r
e u
c
c u
u l
l t
t u
r
a

adm
inist
rativ
e

R
I

Ctii
in
du
str
ial
e

C
ti
i
s
p
e
c
i
a
l
e

Ctii
co
me
rci
ale

C
ti
i
o
r
g
a
n
iz
.
d
e
s
a
n
ti
e
r

14

15

16

17

18

* * *

t
u
r
i
s
m

C
ti
i
d
e
l
o
c
u
i
n
t
e

C
t
i
i
s
o
c
i
a
l
e

11

12

13

Ctii
pt.
inv
ata
m
nt

C
ti
i
p
t.
s
a
n
a
t
a
te

Ctii
si
a
m
en
aj
ar
i
sp
or
tiv
e

C
tii
de
ag
re
m
en
t

10

* * *

I
0

Constructii noi
provizorii

CONSTRUCTII NOI DEFINITE

C
t
i
i
d
e

Constructii noi diverse


C
ti
i
g
a
r
a
j
e
p
a
r
c
a
j
e

Imp
rejm
uiri

Am
ena
jari
inte
rio
are

Ext
ind
eri,
sup
rae
taja
ri

De
mo
lar
i

Pu
blic
itat
e

19

20

21

22

23

24

25

* *

Legea nr.69/1971, Legea


nr.271994, Legea
nr.14/1995, egea
nr.106/1996

O
R
D
U
R
I
S
Comandam

P 33 entul
PROTECTI
E
C
I
F
I
C
E

EI CIVILE

Anexa 16 C
AVIZE I ACORDURI GENERALE NECESARE OBTINERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE
LEGENDA: ( * ) AVIZ NECESAR
() NU se cere AVIZ
F U N C T I U N I

F
E
L
U
L
A
V
I
Z

R
I
I

Nr.
crt
.

A
V
I
Z
E

I
A
C
O
R
D
U
R
I
D
I
V
E
R
S
E

D E S T I N A T I I

CONSTRUCTII NOI DEFINITE

DENUMIRE
A

Constructii noi diverse

Constructii noi provizorii

BAZA
LEG AL A

AVI ZELO R
I
ACORDURI
LOR

C-tii
administrati
ve

C-tii
financia
rbancare

C-tii
comercia
le

Ctii
de
cu
lt

C-tii
pentr
u
cultu
ra

C-tii pt.
invatam
nt

C-tii
pt.
sanata
te

C-tii si
amenaja
ri
sportive

C-tii de
agreme
nt

C-tii
de
turis
m

C-tii
de
locuin
te

C-tii
socia
le

C-tii
industria
le

C-tii
specia
le

C-tii
comercia
le

C-tii
organ
iz. de
santie
r

C-tii
garaj
eparca
je

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

AVIZULUIIA

Imprejmuiri

Amenajari
interioare

Extinderi,
supraetaja
ri

Demolari

Publicitate

CORDULUI

20

21

22

23

24

25

REGII, ALTE AVIZE DIN RETELE EDILITARE

34

AGENTIA
NATIONAL A
DRUMURILOR

Legea nr.13/1974,
Legea nr.43/1975,
Legea nr.37/1995

35

S.N.C.F.R.

Legea nr.129/1996, HG
nr.452/1994

36

AUTORITATEA
AERONAUTIC
ROMN

Legea nr.50/1991, HG
nr.405/1993

37

DIRECTIA
PORTURI I
NAVIGATII
MARITIME

HG nr.452/1994,
Ord.M.Transp.158/1996

38

DIRECTIA
DUMRII I
CILOR
NAVIGABILE

HG nr.452/1994

39

REGIA
METROREX SA

Ord.M.Transp.187/1993

40

REGIA
ROMSILVA

Legea nr.137/1995

41

REGIA APELE
ROMNE

Legea nr.107/1996, HG
nr.25/1997

42

MUZEUL DE
ISTORIE

OG nr.26/1992

43

COMISIA
NATIONAL A
MONUMENTELOR
ISTORICE

Legea nr.50/1991
republ, Legea
nr.41/1995, Ordin
MLPAT nr.11/1994

44

AVIZUL COMISIEI
DE CIRCULATIE
(primarie)

45

VIZA SECTOR
PRIMaRIE
(comuna)

Ordin MLPAT
nr.11/1994

Anexa 17
MANUALUL DIRIGINTELUI DE ANTIER
pentru lucrarile de montaj utilaje, echipamente
si instalatii tehnologice industriale

STRUCTURA DETALIAT PE ACTIVITTI SPECIFICE A ACTIVITTILOR


INDUSTRIALE,
in conformitate cu Clasificarea activitatilor din economia nationala - CAEN aprobata prin
Hotarrea Guvernului nr. 656/1997 si publicat in Monitorul Oficial nr. 301 bis/1997

Nr.
crt.

Sectiune

Subsectiune

Diviziune

DA

Denumire
INDUSTRIA EXTRACTIVA DE PRODUSE
ENERGETICE

10

Extractia si prepararea carbunelui

11

Extractia petrolului si gazelor naturale (exclusiv


prospectiunile)

12

Extractia si prepararea minereurilor radioactive

DB
4

INDUSTRIA EXTRACTIVA DE PRODUSE


NEENERGETICE
13

Extractia si prepararea minereurilor metalifere

14

Alte activitati extractive

141

430. Extractia minereurilor pentru industria


materialelor de constructii

142

431.

143

432. Extractia si prepararea minereurilor pentru


industria chimica

144

433.

Extractia sarii

145

434.

Alte activitati extractive

EB

Extractia nisiupului si argilei

INDUSTRIA TEXTILA SI A PRODUSELOR


TEXTILE

10

17

Industria textila si a produselor textile

11

18

Industria confectiilor de imbracaminte

EC
12

INDUSTRIA PIELARIEI SI INCALTAMINTEI


19

ED
13

Industria pielariei si incaltamintei


INDUSTRIA DE PRELUCRARE A LEMNULUI
(EXCLUSIV PRODUCTIA DE MOBILA)

20
EE

Industria de prelucrare a lemnului (exclusiv productia de


mobila)
INDUSTRIA CELULOZEI, HARTIEI, CARTONULUI
SI A ARTICOLELOR DE HARTIE SI CARTON

14

21

Industria celulozei, hartiei si cartonului

15

22

Edituri, poligrafie si reproducerea inregistrarilor pe

Nr.
crt.

Sectiune

Subsectiune

Diviziune

Denumire
suporti

EF

16

INDUSTRIA DE PRELUCRARE A TITEIULUI,


COCSIFICAREA CARBUNELUI SI TRATAREA
COMBUSTIBILILOR NUCLEARI
23

Industria de prelucrare a titeiului, cocsificarea


carbunelui si tratarea combustibililor nucleari

EG
17

INDUSTRIA CHIMICA SI A FIBRELOR SINTETICE


SI ARTIFICIALE
24

industria chimica si a fibrelor sintetice si artificiale

EH

INDUSTRIA DE PRELUCRARE A CAUCIUCULUI


SI A MASELOR PLASTICE
25

Industria de prelucrare a cauciucului si a maselor


plastice

18

251

435.

Productia de articole din cauciuc

19

252

436.

Productia articolelor din material plastic

EI

INDUSTRIA ALTOR PRODUSE DIN MINERALE


NEMETALICE
26

Industria altor produse din minerale nemetalice

20

261

437.

21

262

438. Fabricarea produselor din ceramica refractara si


nerefractara (exclusiv cele pentru constructii)

22

263

439.

23

264

440. Fabricarea caramizilor, tiglelor si altor produse


pentru constructii

24

265

441.

Fabricarea cimentului, varului si ipsosului

25

266

442.

Fabricarea elementelor din beton, ciment si ipsos

26

267

443.

Taierea, fasonarea si finisarea pietrei

27

268

444.

Fabricarea altor produse din minerale nemetalice

EJ

Fabricarea sticlei si articolelor din sticla

Fabricarea placilor si dalelor din ceramica

INDUSTRIA METALURGICA
27

Industria metalurgica

28

271

445. Productia de metale feroase sub forme primare si


semifabricate

29

272

446.

30

273

447. Alte activitati metalurgice (tragere la rece,


laminare la rece, trefilare)

31

274

448. Productia metalelor pretioase si a altor metale


neferoase

32

275

449. Turnatorie (turnarea fontei, turnarea otelului,


turnarea metalelor neferoase usoare, turnarea altor
metale neferoase)

EK

Productia de tuburi din fonta si otel

INDUSTRIA CONSTRUCTIILOR METALICE SI A


PRODUSELOR DIN METAL (EXCLUSIV MASINI,

Nr.
crt.

Sectiune

Subsectiune

Diviziune

Denumire
UTILAJE SI INSTALATII)

28

Industria constructiilor metalice si a produselor din


metal (exclusiv masini, utilaje si instalatii)

33

281

450.

34

282

451. Productia de rezervoare, cisterne si containere


metalice; productia de radiatoare si cazane pentru
incalzire centrala

35

283

452. Productia generatoarelor de aburi (cu exceptia


cazanelor pentru incalzire centrala)

36

284

453. Fabricarea produselor metalice obtinute prin


deformare plastica, metalurgia pulberilor

37

285

454. Tratarea si acoperirea metalelor; operatiuni de


mecanica generala

38

286

455.

39

287

456. Fabricarea altor produse prelucrate din metal


(fabricarea de recipienti, containere, ambalaje din
metale usoare, articolelor din fire metalice, suruburi,
buloane, lanturi si arcuri, precum si a altor articole
din metal)

EL

Constructii metalice

Productie de unelte si articole de fierarie

INDUSTRIA DE MASINI SI ECHIPAMENTE


29

Industria de masini si echipamente

40

291

457. Fabricarea de echipamente pentru producerea si


utilizarea energiei mecanice (cu exceptia motoarelor
pentru avioane, vehicule si motocilclete)

41

292

458.

Fabricarea de masini de utilizare generala

42

293

459.

Fabricarea de masini agricole si forestiere

43

294

460.

Fabricarea masinilor-unelte

44

295

461.

Fabricarea altor masini de utilizare specifica

45

296

462.

Fabricarea armamentului si munitiei

46

297

463.

Fabricarea masinilor si aparatelor de uz casnic

EM

INDUSTRIA DE ECHIPAMENTE ELECTRICE SI


OPTICE

47

30

Industria de mijloace ale tehnicii de calcul si de birou

48

31

Industria de masini si aparate electrice

49

32

Industria de echipamente, aparate de radio, televizoare


si comunicatii

50

33

Industria de aparatura si instrumente medicale de


precizie, optice si ceasornicarie

EN
51
52

INDUSTRIA MIJLOACELOR DE TRANSPORT


34

Industria mijloacelor de transport rutier

35

Industria altor mijloace de transport


351

464.

Constructii si reparatii rurale

Nr.
crt.

Sectiune

Subsectiune

Diviziune

Denumire

53

352

465.

Constructia si repararea materialului rulant

54

353

466.

Constructii si reparatii de aeronare

55

354

467. Productia de motociclete, biciclete si vehicule


pentru invalizi

56

355

468.

EO

Productia altor mijloace de transport

ALTE ACTIVITATI INDUSTRIALE


36

Productia de mobilier si alte activitati industriale

57

361

469.

Productia de mobilier

58

362

470.

Fabricarea bijuteriilor si a articolelor similare

59

363

471.

Fabricarea instrumentelor muzicale

60

364

472.

Fabricarea articolelor pentru sport

61

365

473.

Fabricarea jocurilor si jucariilor

62

366

474.

Fabricarea altor produse

37

Recuperarea deseurilor si resturilor de materiale


reciclabile

63

371

475. Recuperarea deseurilor si resturilor metalice


reciclabile

64

372

476. Recuperarea deseurilor si resturilor nemetalice


reciclabile
ENERGIA ELECTRICA I TERMICA, GAZE SI APA

F
40
65

Productia, transportul si distributia energiei electrice si


termice, gaze si apa calda
401

4011 - Productia de energie electrica;


4012

477.
478.

Transportul energiei electrice;


Distributia energiei electrice.;

66

402

479. Productia si distributia gazelor (exclusiv


extractia gazului natural si a gazelor asociate)

67

403

480. Productia si distributia energiei termice si a apei


calde

68

41

GOSPODARIREA RESURSELOR DE APA,


CAPTAREA, TRATAREA SI DISTRIBUTIA APEI,
(in cazul in care aceasta activitate revine agentilor
economici din industrie)

ANEXA 18
RESPONSABILITTILE DIRIGINTILOR DE ANTIER PENTRU LUCRRILE
DE MONTAJ DOTRI TEHNOLOGICE INDUSTRIALE IN RAPORT CU
PRINCIPALELE FAZE IN EXECUTIA ACESTORA

1. Responsabilitatile dirigintilor in perioada de pregatire a executarii lucrarilor de


montaj dotari tehnologice industriale
Responsabilitatile dirigintelui in perioada de pregatire a executarii lucrarilor de montaj
sunt:
1. Verifica existenta autorizatiei de construire, precum si indeplinirea conditiilor legale
cu privire la aceasta.
Documentatia pentru eliberarea autorizatiei de construire contine urmatoarele piese
(conform art. 5 si 6 din Legea nr. 50/1991):
1. cererea de eliberare a autorizatiei de construire;
2. certificatul de urbanism, emis de organele de drept; certificatul de urbanism
trebuie sa cuprinda elementele privind regimul juridic, economic si tehnic al
terenurilor si constructiilor;
3. planul de amplasare a lucrarilor de montaj, din care sa rezulte destinatia,
alcatuirea constructiva si functionala, intocmit de catre proiectant autorizat;
4. dovada titlului solicitantului asupra terenului;
5. avizele legale necesare, prezentate prin grija solicitantului.
2. Verifica corespondenta dintre prevederile autorizatiei si cele ale proiectului.
3. Preda executantului amplasamentul liber de orice sarcina si bornele de reper precizate
de proiectant.
La predarea-preluarea amplasamentului participa reprezentanti ai investitorului,
executantului si companiilor furnizoare de utilitati tehnologice industriale.
Convocarea este facuta de dirigintele de santier.
Se incheie procesul-verbal de predare a amplasamentului si se semneaza de toti cei
convocati.
In procesul-verbal se fac mentiuni referitoare la existenta unor constructii sau instalatii pe
amplasament sau in subsol si a termenelor de eliberare. Totodata se incheie si procesulverbal de incepere a lucrarilor de montaj utilaje, echipamente si instalatii tehnologice
industriale. Aceasta se semneaza de diriginte si executant.
4. Participa impreuna cu proiectantul si executantul, la trasarea generala a configuratiei
dotarii tehnologice ce urmeaza a fi realizata prin lucrarile de montaj.
Dirigintele asista la trasarea si materializarea principalelor borne de referinta, a cailor de
acces si a limitelor terenului pus la dispozitia antreprenorului si la materializarea cotelor
de nivel in imediata apropiere a terenului. Dispune marcarea si protejarea bornelor de
reper.

5. Preda executantului lucrarilor de montaj terenul rezervat pentru organizarea de


santier.
Verifrica valoarea cheltuielilor pentru organizarea de santier care sunt estimate de
proiectant, procentual fata de valoarea lucrarilor si care trebuie sa cuprinda (conform H.G
376/1994 Metodologia de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investitii):
6. cheltuielile necesare contractantului in vederea crearii conditiilor de desfasurare a
activitatilor de montaj;
7. taxe pentru obtinerea autorizatiei de constructie provizorie a lucrarilor de
organizare de santier, taxe de amplasament, intreruperea circulatiei, contracte cu
furnizorii de utilitati si servicii.
6. Studiaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile prevazute pentru
realizarea lucrarilor de montaj.
7. Verifica existenta tuturor pieselor scrise si desenate si corelarea acestora.
8. Controleaza respectarea prevederilor cu privire la verificarea proiectelor de catre
verificatorii atestati pentru cerintele stabilite prin Ordonanta Guvernului nr. 95/1999.
Proprietarii, investitorii sau administratorii lucrarilor de montaj utilaje, echipamente si
instalatii tehnologice industriale vor incheia contract distinct pentru verificarea tehnica de
calitate a proiectelor cu verificatori de proiecte atestati.
9. Verifica existenta in proiect a prevederilor privind fazele determinante, precum si a
programului de control al proiectantului.
10. Verifica existenta tuturor avizelor, acordurilor, precum si respectarea prevederilor
legale privind documentatia tehnica.
11. Verifica existenta unui sistem propriu de asigurare a calitatii lucrarilor de montaj si a
procedurilor aferente acestora.
Dupa caz, poate fi necesara specificarea in contract a unor conditii suplimentare legate de
intocmirea planurilor calitatii, programele calitatii, planurile de audit ale calitatii, etc.
12. Participa la elaborarea contractelor si raspunde de introducerea in acestea a
prevederilor referitoare la calitate. In contract nu se pot inscrie niveluri si cerinte
referitoare la calitate inferioare celor precizate de reglementarile in vigoare.
13. Participa la pregatirea licitatiilor pentru executia lucrarilor de montaj.
2. Responsabilitatile dirigintilor in perioada de executare a lucrarilor
Responsabilitatile dirigintelui in perioada de executare a lucrarilor sunt:
1. Urmareste realizarea lucrarilor de montaj in conformitate cu prevederile contractului,
a proiectelor, a caietelor de sarcini si a reglementarilor tehnice in vigoare;
2. Verifica respectarea tehnologiilor de executie a lucrarilor de montaj, in vederea
asigurarii nivelului de calitate prevazut in documentatia tehnica, in contract si in
normele tehnice in vigoare;
3. Interzice utilizarea de lucratori neautorizati pentru lucrarile de montaj la care
reglementarile tehnice au prevederi in acest sens;

4. Efectueaza verificarile necesare privind realizarea lucrarilor de montaj la nivelul


calitativ cerut in normele tehnice si semneaza documetele intocmite ca urmare a
verificarilor;
5. Participa la verificarea in fazele determinante si la intocmirea proceselor verbale de
lucrari ascunse aferente lucrarilor de montaj utilaje, echipemente si instalatii
tehnologice industriale;
6. Verifica respectarea legislatiei cu privire la materiile prime si materialele utilizate la
executarea lucrarilor de montaj prin:
8. existenta documentelor de atestare a calitatii;
9. corespondenta calitatii materiilor prime si materialelor cu prevederile din
certificatele de calitate, din contracte si proiecte;
7. Interzice utilizarea de materiale, semifabricate si prefabricate necorespunzatoare sau
fara certificate de conformitate, declaratie de conformitate sau, dupa caz, fara
agrement tehnic;
8. Interzice utilizarea de tehnologii noi, fara agrement tehnic;
9. Asista la prelucrare de probe de la locul realizarii montajului;
10. Urmareste, din punct de vedere tehnic, executarea lucrarilor de montaj pe tot
parcursul lor, admitnd la plata numai lucrarile corespunzatoare din punct de vedere
calitativ;
11. Cere executantului, dupa caz, sistarea executiei lucrarilor de montaj, demontarea sau
remedierea lucrarilor executate necorespunzator, in baza solutiilor elaborate de
proiectant sau de persoanele abilitate prin lege pentru elaborarea acestora;
12. Transmite proiectantului sesizarile proprii, ale organelor abilitate, precum si ale altor
participanti la realizarea lucrarilor de montaj privind neconformitatile si
neconcordantele aparute pe parcursul executiei;
13. Verifica respectarea prevederilor legale cu privire la cerintele stabilite prin Ordonanta
Guvernului nr. 95/1999 privind calitatea lucrarilor de montaj utilaje, echipamente si
instalatii tehnologice industriale in cazul efectuarii de modificari ale documentatiei
sau adoptarii de noi solutii care schimba conditiile initiale;
14. Dirigintele de santier pentru lucrarile de montaj, in calitate de imputernicit al
investitorului sau al beneficiarului, verifica situatiile de plata aferente cantitatilor
lucrarilor de montaj real executate din devizele pe categorii de lucrari a devizului
oferta anexat la contract, pe baza facturilor pentru materii prime si materiale si a
documentelor doveditoare pentru tarifele de manopera, transport si utilaje;
15. Urmareste respectarea de catre executantul lucrarilor de montaj a masurilor dispuse
de proiectant sau de organele abilitate;
16. Participa la verificarea lucrarilor de montaj pe faze de executie si dispune masuri
pentru asigurarea efectuarii de catre executant a tuturor verificarilor de calitate
stabilite de normele tehnice;
17. Preia documentele de la executantul lucrarilor de montaj si proiectant in vederea
completarii cartii tehnice a lucrarilor de montaj cu toate documentele prevazute de
reglementarile legale;

18. Urmareste dezafectarea lucrarilor de organizare de santier precum si a lucrarilor


auxiliare necesare realizarii montajului la utilaje, echipamente si instalatii tehnologice
industriale si preda terenul detinatorului acestuia;
19. Asigura implementarea unui sistem propriu de asigurare a calitatii de catre investitor,
utilizator si administrator, in activitatile ce privesc realizarea lucrarilor de montaj
pentru care presteaza activitatea de diriginte.
3. Responsabilitatile dirigintilor la receptia lucrarilor de montaj
Responsabilitatile dirigintilor la receptia lucrarilor de montaj utilaje, echipamente si
instalatii tehnologice industriale sunt:
1. Participa la receptia lucrarilor de montaj, asigura secretariatul si intocmeste actele de
receptie;
2. Urmareste rezolvarea problemelor constatate de comisia de receptie a lucrarilor de
montaj si intocmeste documentele de aducere la indeplinire a masurilor impuse de
comisia de receptie.
3. Preda investitorului / utilizatorului actele de receptie a lucrarilor de montaj,
documentatia tehnica si economica a lucrarilor de montaj impreuna cu cartea tehnica
aferenta lucrarilor de montaj.
4. Responsabilitatile dirigintilor de santier pentru lucrarile de montaj utilaje,
echipamente si instalatii tehnologice industriale dupa receptia la terminarea lucrarilor.
Dupa receptia la terminarea lucrarilor de montaj dotari tehnologice industriale dirigintii
au urmatoarele responsabilitati:
1. Urmareste rezolvarea remedierilor cuprinse in anexa procesului-verbal de receptie la
terminarea lucrarilor de montaj;
2. Daca executantul nu isi respecta obligatiile contractuale, dirigintele are obligatia de al soma in scopul incadrarii acestuia in clauzele contractuale;
3. In cazul aparitiei unor defectiuni in perioada de garantie a lucrarilor de montaj,
dirigintele va transmite executantului o notificare prin care acesta trebuie sa
remedieze aceste defectiuni pe cheltuiala sa, daca acestea s-au datorat nerespectarii de
catre executantul lucrarilor de montaj a clauzelor contractuale;
4. Dupa receptia finala dirigintele de santier preda Cartea tehnica a lucrarilor de montaj
investitorului, dupa caz, utilizatorului.