Sunteți pe pagina 1din 3

18.11.

2016

lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=351882

HGO144/2014
IDinternunic:351882

Fiaactuluijuridic

RepublicaMoldova
GUVERNUL
HOTRRENr.144
din26.02.2014
pentruaprobareaRegulamentuluicuprivirelacuantumul
icriteriiledestabilireacheltuielilorsuportateideterminate
deangajatorpentrutransportul,hranaistudiileprofesionale
aleangajatului
Publicat:28.02.2014nMonitorulOficialNr.4952artNr:157
n scopul implementrii art. 19 lit. a) i art. 24 alin. (19) al Codului fiscal nr. 1163XIII din 24
aprilie 1997 (republicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediie special), cu
modificrileicompletrileulterioare,pct.3dinanexanr.5laLegeabugetuluiasigurrilorsocialede
stat pe anul 2014, nr. 329 din 23 decembrie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014,
nr.1723, art.50), precum i pct. 32 din anexa nr.3 la Legea nr.1593XV din 26 decembrie 2002 cu
privire la mrimea, modul i termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asisten
medical (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.1819, art.57), cu modificrile i
completrileulterioare,GuvernulHOTRTE:
1.SeaprobRegulamentulcuprivirelacuantumulicriteriiledestabilireacheltuielilorsuportate
i determinate de angajator pentru transportul, hrana i studiile profesionale ale angajatului (se
anexeaz).
2.MinisterulFinanelor,MinisterulMuncii,ProtecieiSocialeiFamilieiiMinisterulSntii,n
termendedouluni,voraduceactelesalenormativenconformitatecuprezentaHotrre.
PRIMMINISTRUIurieLEANC
Contrasemneaz:
Viceprimministru,
ministruleconomieiValeriuLazr
MinistrulfinanelorAnatolArapu
Ministrulmuncii,ValentinaBuliga
protecieisocialeifamiliei
MinistrulsntiiAndreiUsati
Nr.144.Chiinu,26februarie2014.

Aprobat
prinHotrreaGuvernuluinr.144
din26februarie2014
REGULAMENT
cuprivirelacuantumulicriteriiledestabilireacheltuielilor
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=351882

1/3

18.11.2016

lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=351882

suportateideterminatedeangajatorpentrutransportul,hrana
istudiileprofesionalealeangajatului
1. Regulamentul cu privire la cuantumul i criteriile de stabilire a cheltuielilor suportate i
determinatedeangajatorpentrutransportul,hranaistudiileprofesionalealeangajatului(ncontinuare
Regulament)stabileteregimulaferentimpozituluipevenit,contribuiilordeasigurrisocialedestat
obligatorii i primelor de asigurare obligatorie de asisten medical din perspectiva angajatorului i
angajatuluipentrucheltuielilesuportatedeangajatorpentrutransportul,hranaistudiileprofesionale
aleangajatului.
Seciunea1
Cheltuielilepentrutransportulorganizat
alangajailor
2. Angajatorul este n drept s deduc cheltuielile suportate pentru transportul organizat al
angajailor n limita maxim a plafonului mediu de 25 lei (fr TVA) per angajat pentru fiecare zi
efectiv lucrat de ctre angajaii transportai. Acest plafon valoric se calculeaz ca raport dintre
cheltuielilelunaresuportatedectreangajatorpentrutransportulorganizatalangajailorinumrulde
angajai transportai n decurs de o lun nmulit cu numrul de zile n care a avut loc transportarea
efectivaangajailor.
3. Criteriul stabilit la pct. 2 al prezentului Regulament se aplic pentru transportul organizat al
angajailordela/laloculdemunc.Acestcriteriunuseaplicpentrucelelaltecazuridetransportarea
angajailor n scopul desfurrii activitii de ntreprinztor, regimul fiscal pentru care se determin
conformmoduluigeneralstabilit.
4.Sumelecesencadreaznplafonulmediustabilitdepct.2alprezentuluiRegulamentnusevor
considera drept recompense i faciliti acordate de angajator din perspectiva angajatului i a
angajatorului i nu vor implica careva obligaii fiscale, de reinere sau calculare adiionale pentru
angajai. n cazul depirii plafonului mediu stabilit la pct.2 al prezentului Regulament, se vor
considera drept recompense i faciliti acordate de angajator angajailor doar sumele ce depesc
plafonulrespectiv.nacestcazangajatorulvafiresponsabilpentrudeterminareaialocareadepirii
plafonuluimediu,precumideclarareaiachitareaimpozitelor,contribuiilordeasigurrisocialede
stat obligatorii i primelor de asigurare obligatorie de asisten medical aferente depirii n
conformitateculegislaianvigoare.
5.Deducereacheltuielilorsuportatenconformitatecuprevederilepct.2alprezentuluiRegulament
sepermitelaprezentareaurmtoarelordocumenteconfirmative:
1)ncazulorganizriitransportuluiangajailordectreangajatornmodindependent:
a)ordinulinternalangajatoruluicarestabiletepoliticadetransportareaangajailor
b) itinerarul mijlocului de transport utilizat la transportarea angajailor de la / la locul de munc,
precumilistaangajailortransportaiperfiecarerutnlunarespectiv
c)foiledeparcursaferentemijloculuidetransportutilizatlatransportareaangajailor
d)foiledepontaj(tabeleledeevidenatimpuluidemuncaangajailor)
e)documentelececonfirmsuportareaefectivacheltuielilor.
2) n cazul n care angajatorul beneficiaz de serviciile persoanelor tere, inclusiv prin utilizarea
transportuluipublic,pentrutransportareaangajailorsi:
a)ordinulinternalangajatoruluicarestabiletepoliticadetransportareaangajailor
b)contractuldeprestareaserviciilor,ncazulutilizriitransportuluipublic.ncelelaltecazuride
utilizareaserviciilorpersoanelorterenafardecontractsevaprezentaiitinerarulutilizat,precum
idistanaceurmeazsfieparcursdemijloculdetransportpentrufiecarerut.
c)foiledepontaj(tabeleledeevidenatimpuluidemuncaangajailor)
d)facturafiscal/factura.
Seciunea2
Cheltuielilepentruhranaorganizataangajailor
6.Angajatorul,lacaresalariulmediulunarbrutesteegalsaudepetedincuantumulsalariului
mediulunarpeeconomieprognozatpentrufiecarean,estendreptsdeduccheltuielilepentruhrana
organizataangajailor.nsensulprezentuluipunctsalariulmediulunarbrutsecalculeazreieinddin
fondul lunar de salarizare a angajatorului raportat la numrul mediu scriptic de angajai n luna
respectiv.
7.ncazulncarecriteriulstabilitlapct.6alprezentuluiRegulamentserespect,limitamaxim
permissprededucerenuvadepi35lei(frTVA)perangajatpentrufiecareziefectivlucratde
ctreangajatulrespectiv.
8. Sumele ce se ncadreaz n valoarea stabilit la pct.7 al prezentului Regulament nu se vor
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=351882

2/3

18.11.2016

lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=351882

considera drept recompense i faciliti acordate de angajator din perspectiva angajatului i a


angajatoruluii,respectiv,nuvorimplicacarevaobligaiifiscale,dereineresaucalculareadiionale
pentru angajai. n cazul depirii plafonului stabilit la pct.7 al prezentului Regulament, se vor
considera drept recompense i faciliti acordate de angajator doar sumele ce depesc plafonul
respectiv.
9.Deducereacheltuielilorsuportatenconformitatecuprevederilepct.6lundnconsiderarelimita
stabilitlapct.7alprezentuluiRegulamentsepermitenumailaprezentareaurmtoarelordocumente
confirmative:
a) ordinul intern al angajatorului care stabilete politica de hran organizat a angajailor, cu
indicareaexpresalisteiangajailorasiguraicuhran
b)documentulcereprezintacordulangajatuluipentruhran
c)documentelececonfirmcostulsuportatpentruhranaangajailor,ncazulncareangajatorul,n
modindependent,asigurhranaangajailor
d) contractul privind prestarea serviciilor de catering, n cazul n care angajatorul asigur hrana
organizataangajailorcontractndserviciilecompaniilortere
e)facturafiscal/factura
f)foiledepontaj(tabeleledeevidenatimpuluidemuncaangajailor).
Seciunea3
Cheltuielilepentrustudiileprofesionalealeangajailor
10.Angajatorulestendreptsdeduccheltuielilepentrustudiileprofesionale/deperfecionare
profesional, suportate n folosul angajailor pe parcursul anului fiscal, cu condiia c asemenea
cheltuielisntsuportateexclusivncadrulactivitiidentreprinztorireieinddinnecesitateaacestor
studii/perfecionripentrucategoriaispecificuldeactivitateaangajailor.
11.ncazulncarecriteriilestabilitelapct.10alprezentuluiRegulamentsntrespectate,cheltuielile
suportate nu se vor considera drept recompense i faciliti acordate de angajator din perspectiva
angajatului i a angajatorului i nu vor implica careva obligaii fiscale, de reinere sau calculare
adiionale pentru angajat i angajator. De asemenea, nu se vor considera recompense i faciliti
acordatedeangajatorcheltuielilepentrustudiileprofesionale/deperfecionareprofesionalsuportate
incadrulactivitiiorganizaieinecomerciale,autoritiipubliceiinstituieipublice.
12. Deducerea cheltuielilor suportate n conformitate cu prevederile pct. 10 al prezentului
Regulamentsepermitenumailaprezentareaurmtoarelordocumenteconfirmative:
a) ordinul intern al angajatorului care specific lista angajailor care beneficiaz de studiile
profesionale/deperfecionareprofesional
b)contractul,facturasaualtedocumentecareconfirmcosturilesuportateiprestareaserviciilorcu
studiileprofesionale/perfecionareprofesionalaangajailor.

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=351882

3/3