Sunteți pe pagina 1din 23

LPA1532/1993

IDinternunic: 311611 Версиянарусском

IDinternunic: 311611 Версиянарусском RepublicaMoldova PARLAMENTUL COD Nr.1532 din 22.06.1993

RepublicaMoldova

PARLAMENTUL

CODNr.1532

din 22.06.1993

CODULAPELORALREPUBLICIIMOLDOVA

Publicat:01.10.1993înMonitorulParlamentuluiNr.10 artNr:287

MODIFICAT

LP252­XVIdin21.10.05,MO151­153/11.11.05art.724LP202­XVIdin26.07.07,MO141­145/07.09.07art.599 LP482din04.12.03,MO6­12/01.01.04art.48

LP482din04.12.03,MO6­12/01.01.04art.48LP252­XVIdin21.10.05,MO151­153/11.11.05art.724 LP446din13.11.03,MO6­12/01.01.04art.40

LP446din13.11.03,MO6­12/01.01.04art.40LP482din04.12.03,MO6­12/01.01.04art.48 LP454din30.07.01,MO141/22.11.01art.1089

LP454din30.07.01,MO141/22.11.01art.1089LP446din13.11.03,MO6­12/01.01.04art.40 LP523din11.10.01,MO131/31.10.01art.981 LP493­XIVdin09.07.99

LP523din11.10.01,MO131/31.10.01art.981LP454din30.07.01,MO141/22.11.01art.1089 LP493­XIVdin09.07.99 LP1592­XIIdin27.02.98,MO44/21.05.98

LP493­XIVdin09.07.99LP523din11.10.01,MO131/31.10.01art.981 LP1592­XIIdin27.02.98,MO44/21.05.98 Note:

Note:

Întextulcodului,cuvintele"organdestat"seînlocuiesccucuvintele"autoritateaadministraţieipublicecentrale",cuvintele"organdeautoadministrare

locală"­cucuvintele"autoritateaadministraţieipublicelocale",cuvintele"autoritatepentrugospodărireaapelor"şi"organuldestatpentrugospodărirea

apelor"­cucuvintele"organuldestatpentrugestionareafonduluiapelor",prinLP446din13.11.03,MO6­12/01.01.04art.40

Încuprinsullegii,textul"organelepentruprotecţiamediuluiînconjurător(denumiteîncontinuareautorităţilepentrumediu)"sesubstituieprintextul "autoritateacentralăabilitatăcugestiunearesurselornaturaleşicuprotecţiamediuluiînconjurător,denumităîncontinuareautoritateacentralăpentru

resurselenaturaleşimediu,prinLP454din30.07.01,MO141/22.11.01art.1089

VeziHot.Parl.nr.1533­XIIdin22.06.93"PentrupunereaînaplicareaCoduluiapelor"

Parlamentul Republicii Moldova adoptă prezentul cod, care constituie cadrul juridic de bază pentru elaborarea actelor normative speciale şi instrucţiunilor,cereglementeazărelaţiiledindomeniulfolosiriifonduluiapelor(denumiteîncontinuarerelaţiidindomeniulapelor),înscopul:

a)asigurării folosirii raţionaleaapelorpentru necesităţilepopulaţieişialeeconomieinaţionale; b)protecţiaapelorîmpotrivapoluării,impurificăriişiepuizării; c)preveniriişilichidăriiefectelordistructivealeapelor; d)ameliorăriistăriiobiecteloracvaticeşipăstrării lorpentrugeneraţiileprezenteşiviitoare; e)protejăriidrepturilorpersoanelorjuridiceşifizice; f)consolidăriilegalităţiiînrelaţiiledindomeniulapelor.

COMPARTIMENTULI DISPOZIŢIIGENERALE Capitolul I DISPOZIŢII DE BAZĂ

Articolul1.Noţiuniprincipale

Însensulprezentuluicod,sedefinescurmătoarelenoţiuniprincipale:

fondulapelor­totalitateaobiectiveloracvaticeîngraniţeleteritoriuluiRepubliciiMoldova,inclusesaucareurmeazăafiincluseîncadastrulapelor;

apedesuprafaţă­apelecareseaflăpermanentsautemporarînobiectiveleacvaticedesuprafaţă;

apesubterane­apelecareseaflăînobiectiveleacvaticesubteraneşiconstituieoresursămineralăutilădesubsol;

obiectivacvatic­oconcentraţiedeapălasuprafaţăînformelereliefuluiterenuluisauînsubsol,carearegraniţe,volumşicaracteristicideregimal

apelor;

obiectivacvaticdesuprafaţă­oconcentraţiedeapenaturalelasuprafaţapămîntului(rîu,lacnatural,lacartificial,izvordeapăetc.);

obiectivacvaticnatural­fluviu,rîu,pîrău,baltă,lacnaturalşilacdeacumularecreatînregimnaturalsauameliorativ,cuzoneleinundabile;

obiectivacvaticartificial­iaz,heleşteu,lacdeacumulareformatprinîndiguireaapei;

obiectivacvaticunicşiindivizibil­apeledesuprafaţă,inclusivterenulaflatsubape,fîşiariveranădeprotecţieşiconstrucţiilehidrotehnicede

regularizare,precumşiapelesubteranecustratulacviferşirocaimpermeabilăcarelelimitează;

obiectivacvaticseparat(închis)­obiectivacvaticartificial,cuosuprafaţălimitată,carenuarelegăturăhidraulicăcuunaltobiectivacvaticde

suprafaţă;

obiectivacvaticpiscicol­oricecursdeapăşibazin(fluviu,rîu,afluent,lac,iaz,heleşteu,lacdeacumulare)careestesaupoatefiutilizatpentru

reproducerea,creştereaşidobîndireapeşteluişiaaltororganismeacvatice;

iaz(heleşteu)­lacartificial,formatprinstăvilireaapeicubarajdepămîntsauprinabatereaunuicursdeapă,destinatpisciculturii,irigaţieietc.;

lacdeacumulare­lacartificialcareconstituieorezervădeapă,cuposibilăutilizareîndiferitescopuri;

cuvetă­locundesecantoneazăapa,caurmareaexecutăriilucrărilordebarareaunuicursdeapă,undeaulocfenomenespecificelegatedeproprietăţile

fizico­chimiceşibiologicealeapei,deapariţiauneifloreşifaunespecifice;

baraj(dig)­construcţiehidrotehnicădepămînt,depiatrăsaudebeton,realizatăînscopulreţineriiunuivolumdeapă;

fîşieriveranădeprotecţie­terenamenajatde­alungulmalurilorobiectivuluiacvaticnaturalşiartificial,destinatprotecţieiapelor;

activitatedegospodărireaapelor­activitateapersoanelorjuridicesaufiziceînvedereacaptării,folosiriişiprotecţieiresurselordeapă; folosireaapelor­activitateapersoanelorjuridicesaufizicereglementatădelegeşiorientatăspreutilizareaobiectiveloracvatice; beneficiardefolosinţăseparatăaresurselordeapă­persoanăjuridicăsaufizicăcăreiais­aatribuitînfolosinţăunobiectivacvatic(sauopartea acestuia)înbazahotărîriiautorităţiipublice; protecţiaobiectiveloracvatice­activitateobligatorieastructurilordegospodărireaapelor,organelordeprotecţieamediuluişiaautorităţilor administraţieipublicelocale,orientatăspreprotecţia,menţinereaşireabilitareaparametriloriniţiali,cantitativişicalitativi,aiobiectivuluiacvatic. ceamaibunătehnologiedisponibilă–celemaiactualeprocedee,echipamenteşimetodedeexploatarecarecorespundanumitormăsuridelimitarea deversărilorapelorreziduale,emisiilorşicantităţilordedeşeuri.

[Art.1modificatprinLP202­XVIdin26.07.07,MO141­145/07.09.07art.599]

Articolull 1 .Proprietateaasupraobiectiveloracvatice ObiectiveleacvaticeînRepublicaMoldovapotaparţine,cudreptdeproprietatepublică,statuluisauunităţiloradministrativ­teritorialeori,cudreptde proprietateprivată,persoanelorjuridicesaufizice. Articolul1 2 .Proprietateapublicăasupraobiectivelor acvatice

(1)Obiectiveleacvaticeproprietatepublicăseatribuieexclusivînfolosinţă.Atribuireaînfolosinţăaobiectiveloracvaticeproprietatepublicăseface,în

funcţiedeimportanţalor,decătreGuvernsaudecătreautorităţileadministraţieipublicelocale.

(2)Obiectiveleacvaticeproprietatepublicăastatuluiseadministreazădecătreoautoritatespecială,abilitatădeGuvern.

(3)Obiectiveleacvaticenusepotaflaconcomitentînproprietateamaimultorsubiecţiaidreptuluideproprietatepublică.

(4)Delimitareaobiectiveloracvaticeînobiectiveproprietatepublicăastatuluişiobiectiveproprietatepublicăaunităţiloradministrativ­teritorialese

efectueazăînconformitateculegislaţiaînvigoare. Articolull 3 .Obiectivulacvatic Obiectivulacvaticnaturalsauartificial(apa,terenulaflatsubapă,fîşiileriveranedeprotecţie,construcţiilehidrotehnice)esteobiectivacvaticunicşi indivizibilşiseînregistreazăînmodulstabilitdeprezentulcod.

Articolul2.Fondulapelor

FondulapelorincludetoateobiectiveleacvaticenaturaleşiartificialedepeteritoriulRepubliciiMoldova. Articolul2 1 .Terenurilefonduluiapelor

(1)Terenurialefonduluiapelorsîntterenurileaflatesubape(albiilecursurilordeapă,cuvetelelacurilor,iazurilor,lacurilordeacumulare),mlaştinile,

terenurilepecaresîntamplasateconstrucţiihidrotehniceşialteamenajărialeserviciuluiapelor,precumşiterenurilerepartizatepentrufîşiileriveranede protecţieaapelorrîurilor,bazinelordeapă,canalelormagistraleintergospodăreştişicolectoarelor.

(2)Atribuireaanumitorterenurilaterenurilefonduluiapelorşideterminareahotarelorlorseefectueazăînconformitateculegislaţiafunciară.

(3)Dreptuldeproprietate asupraterenurilorfonduluiapelorestestabilitdeCodulcivil,prezentulcodşidealteactelegislative. [Art.2 1 al.(3)modificatprinLP252din21.10.05,MO151/11.11.05art.724] Articolul2 2 .Obiectiveleacvaticeproprietatepublicăastatului Înproprietateapublicăastatuluiseaflă:

a)obiectiveleacvaticedesuprafaţăsituatepeteritoriuladouăsaumaimultorraioane; b)apelesubterane; c) obiectivele acvatice situate pe teritoriul unui raion, destinate satisfacerii necesităţilor apărării, sistemului energetic, domeniului transporturilor, obiectivelordetelecomunicaţii,serviciuluimeteorologicşialtorsistemedestat; d)obiectiveleacvaticedefrontieră;

e)obiectiveleacvaticedeclaratecaariinaturaleprotejatedestat; f)obiectiveleacvaticeparteastaţiunilorbalnearedeimportanţănaţională. Articolul2 3 .Obiectiveleacvaticeproprietatepublică aunităţiloradministrativ­teritoriale Înproprietateapublicăaunităţiloradministrativ­teritorialeseaflăobiectiveleacvaticecaresîntsituateintegralînlimiteleunităţiiadministrativ­ teritorialerespectiveşicarenusîntatribuiteînproprietateapublicăastatuluişinicinuconstituieobiectalproprietăţiiprivateapersoanelorjuridicesau fizice. [Art.2 3 modificatprinLP252din21.10.05,MO151/11.11.05art.724]

[Sintagma"alecărorconstrucţiihidrotehniceseaflălabalanţaprimăriilor"declaratăneconstituţionalăprinHCC12din21.04.05,MO67­68/06.05.05

art.10]

Articolul2 4 . Proprietateaprivatăasupraobiectivelor acvatice

(1)Încazulconstrucţieideobiectiveacvatice,încondiţiilelegii,peterenurileproprietateprivatăapersoanelorjuridicesaufizice,acesteadevinobiecte

aleproprietăţiiprivate,cuexcepţiaapeicareseatribuieînfolosinţăconformlegislaţieiînvigoare.

(2)Proprietateprivatăapersoanelorjuridicesaufizicepotfiobiectiveleacvaticeseparate(închise),precumşiobiectiveleacvaticecaresîntamplasatepe

pîraieşinuauolegăturăhidraulicăcualteobiectiveacvaticedesuprafaţă.

(3)Proprietariivorutilizaobiectiveleacvaticeînstrictăconcordanţăcucondiţiilegeneraledefolosireaobiectiveloracvatice,stabilitedelegislaţiaîn

vigoare.

Articolul3.Reglementarearelaţiilordindomeniulapelor

(1)Reglementarearelaţiilordindomeniulapelorcuprinde:

a)proprietatea,folosireaşidispunereadefondulapelor; b)stabilireamoduluidefolosireaapelor,protecţiaapelorîmpotrivapoluării,impurificăriişiepuizării,prevenireaşilichidareaefectuluidistructival apelor; c)planificareamăsurilorprivindfolosireaşiprotecţiaapelor,prevenireaşilichidareaefectuluilordistructiv; d)aprobareaschemelordefolosirecomplexăşideprotecţieaapelor,abalanţelordegospodărireaapelor; e)exercitareacontroluluidestatasuprafolosiriişiprotecţieiapelor; f)reglementareaaltorchestiunicevizeazărelaţiiledindomeniulapelor.

(2)Folosireaobiectiveloracvatice(aresurselordeapă)şidispunereadeacestea,dacăatingintereselealtorstate,serealizeazăînbazaacordurilor

interstatale. [Cap.I înredacţiaLP446din13.11.03,MO6­12/01.01.04art.40]

CapitilulII ADMINISTRAREAŞICONTROLULDESTATÎNDOMENIUL FOLOSIRIIŞIPROTECŢIEIAPELOR

Articolul4.Administrareadestatîndomeniulfolosiriişi

protecţieiapelor Administrareadestatîndomeniulfolosiriişi protecţieiapeloresteexercitatădecătreGuvern,autorităţileadministraţieipublicelocaleşideautorităţile administraţieipublicecentrale,autorizateînmodulspecialînacestscop,conformlegislaţieiînvigoare.

Articolul5.Controluldestatasuprafolosiriişiprotecţiei

apelor

(1)Controluldestatasuprafolosiriişiprotecţieiapelorestechematsăasigure:

a)respectareadecătretoatepersoanelejuridiceşifizice,indiferentdeformădeproprietate,amoduluistabilitdefolosireaapelor; b)executareaobligaţiunilorşiprescripţiilorprivindprotecţiaapelor,prevenireaşilichidareaefectelorlordistructive,respectarearegulilordeţinerea evidenţeiapelor,precumşialtorreguli,stabilitedelegislaţiaapelor.

(2)Controluldestatasuprafolosiriişiprotecţieiapeloresteexercitatdecătreorganelepentruprotecţiamediuluiînconjurător(denumiteîncontinuare

autorităţilepentrumediu)şideautorităţileadministraţieipublicecentrale,autorizate înmodspecialînacestscop,înconformitateculegislaţiaînvigoare.

(3)Controluldestatasuprarespectăriiprevederilorlegiiîndomeniulgospodăririiapelorseexercitădecătreautoritateacentralăpentruresursele

naturaleşimediuşidecătreorganuldestatpentrugestionareafonduluiapelor.

[Art.5al.(3)introdusprinLP446din13.11.03,MO6­12/01.01.04art.40]

CapitolulIII SPRIJINULACORDATÎNREALIZAREAMĂSURILORPRIVIND FOLOSIREARAŢIONALĂŞIPROTECŢIAAPELOR

Articolul6.Sprijinulacordatautorităţiloradministraţieipublice

centraleînrealizareamăsurilorprivindfolosirea raţionalăşiprotecţiaapelor Organizaţiilepublice,mijloacele mass­mediaşicetăţeniiacordăsprijinautorităţiloradministraţieipublicecentraleînrealizareamăsurilorprivind folosirearaţionalăşiprotecţiaapelor.

Articolul7.Formeledeparticipareaînrealizareamăsurilor

privindfolosirearaţionalăşiprotecţiaapelor

Organizaţiilepublice,mijloacelormass­mediaşicetăţenii:

a)acordăsprijinautorităţiloradministraţieipublicecentraleînrealizareamăsurilorprivindfolosirearaţionalăşiprotecţiaapelor; b)desfăşoarăomuncădeeducarepentruformareauneiatitudinigrijuliifaţădeapă; c)organizeazăcontrolulpublicasupra realizării măsurilordeprotecţieaapelor; d)comunicădespreîncălcărileregulilordefolosireaapelor; e)prezintăautorităţilor pentrumediupropuneriprivindoptimizareafolosiriişiprotecţieiapelor; f)participălaefectuareadelucrăripentruoptimizareafolosiriişiprotecţieiapelor,precum şilaprevenireaşilichidareaefectelordistructiveaapelor; g)defăşurarăşialteactivităţi,menitesăasigurefolosirearaţionalăşiprotecţiaapelor. CapitolulIV AMPLASAREA,PROIECTAREA,CONSTRUIREAŞIDAREAÎN EXPLOATAREAÎNTREPRINDERILOR,INSTALAŢIILORŞIALTOR OBIECTIVE,CAREAFECTEAZĂSTAREAAPELOR Articolul8.Condiţiileamplasării,protectării,construirii şi dăriiînexploatareaîntreprinderilor,instalaţiilor şialtorobiective,careafecteazăstareaapelor (1)Laamplasarea, proectarea,construireaşidareaînexploatareaîntreprinderilor,instalaţiilorşialtorobiectivenoisaureconstruite,precumşi retehnologizarea acestora, care afectează starea apelor, trebuie să fie prevăzute măsuri care să asigure folosirea raţională a apelor, cu condiţia satisfacerii prioritareanecesaruluideapăpotabilăşimenajerăşiocrotiriisănătăţiipopulaţiei,precum:

a)deevidenţăavolumelordeapăcaptatedinsurseledeapăşi aleapeideîntoarcere; b)deprotecţieaapelor împotriva poluării, impurificării şiepuizării; c)deprevenireaefectelordistructivealeapelor; d)dereducerepînălalimiteleminimeaterenurilorinundate; e)deprotecţieapămînturilorîmpotrivasalinizării,subinundăriisauuscăriiexcesive;

f)demenţinereacondiţiilornaturalefavorabileşiaconfiguraţiilorgeografice.

(2)Laedificareaîntreprinderilor,instalaţiilorşiaaltorobiectivecareafecteazăstareaapelorsevaţinecont,îndependenţădecondiţiilenaturaleşi

economiceşideposibilităţiledefolosireaobiectiveloracvaticepentruodihnăşisport.

Articolul9.Condiţiileamplasării,proectării,construiriişidării

înexploatareaîntreprinderilor,instalaţiilorşia altorobiectivesituateînbazinelepiscicole Înprocesuldeamplasare,proiectare,construireşidareînexploatareaîntreprinderilor,instalaţiilorşiaaltorobiectivenoisaureconstruiteînbazinele

piscicolesevorrealiza,concomitentcurespectareaprevederilorarticolului8şiîntermenelestabilite,măsuricaresăasigureprotecţiapeştelui,altor

reprezentanţiaifauneişifloreiacvaticeşicondiţiiledereproducerealor.

Articolul10.Stabilirealocurilorpentruconstruireaîntreprinderi­

lor,instalaţiilorşialtorobiective,careafectea­ zăstareaapelor Locurilepentruconstrucţiaîntreprinderilor,instalaţiilorşialtorobiective,careafecteazăstareaapelor,sestabilescîncoordonarecuautorităţile pentru mediu,organeledestatpentrugestionareafonduluiapelor,autorităţilorpentrusupraveghereasanitarădestatşicualteautorităţialeadministraţiei publicecentrale,autorizateînmodspecial înacestscop,cuautorităţileadministraţieipublicelocaleşicualteorganeinteresate.

Articolul11.Coordonareaproiectelordeconstrucţieaîntreprinde­

rilor,instalaţiilorşialtorobiective,careafectea­ zăstareaapelor Proiecteledeconstrucţieaîntreprinderilor,instalaţiilorşialtorobiective,careafecteazăstareaapelor,sîntsupuseexpertizeiecologiceînmodulstabilitşi coordonatecuautorităţileadministraţieipublicecentrale,autorizateînmodspecialînacestscop,conformCodului apelorşiCoduluifunciar. Articolul12. Condiţiileîncaresîntinterziseconstruirea,darea înexploatareşiexploatareaîntreprinderilor, instalaţiilorşia altorobiective,careafectează stareaapelor

(1)Seinterzicepersoanelorjuridiceşifizice,indiferentdeformadeproprietate,deaconstrui,deadaînexploatareşideaexploata:

a)întreprinderi,specii,agregate,obiectivecomunale,alteobiectefărăefectuareaexpertizeiecologice,precumşicelecarenusîntdotatecudispozitive deprevenireapoluăriişiimpurificăriiapelorsauaefectelorlordistructive; b)sistemedeirigaţiişiaprovizionarecu apăalacurilordeacumulareşicanalelorînaintededecopăertareaterenuluidestratuldesolvegetalşipînăla realizareamăsurilorpreconizateînproiectepentruprevenireainundării,subinundării,îmlăştinirii,salanizăriişieroziunii; c)sistemededesecarepînălafinalizareaconstrucţieiinstalaţiilorpentrucaptareaapeişiaaltorinstalaţiiînconformitatecuproiecteleaprobate; d)prizedeapăfărădispozitivepentruprotecţia peştelui înconformitatecuproiecteleaprobate; e)instalaţiişiconstrucţii hidrotehnicepînălafinisareadispozitivelorpentrutrecereaviiturilorşiapeşteluiînconformitateciproiecteleaprobate; f)forajedeapăînaintededotarealorcuinstalaţiidereglare şimăsurareadebituluideapăşistabilireazonelordeprotecţiesanitară.

[Art.12al.(1)modificatprinLP202­XVIdin26.07.07,MO141­145/07.09.07art.599]

(2)Seinterzice umplerealacurilordeacumularepînăla realizareamăsurilordeamenajareaalbiiloracestora,prevăzuteînproiecte. CapitolulV EXECUTAREALUCRĂRILORLAOBIECTIVELEACVATICE,ÎNZONELE DEPROTECŢIEAAPELOR

Articolul13.Zoneledeprotecţieaapeloralebazinelorşi

cursurilordeapă

Sîntparteintegrantăazonelordeprotecţieaapeloralebazinelorşicursurilordeapă:

a)centurileîntîiaşiadouaazoneideprotecţiesanitarăasurselordealimentarecuapă; b)zoneleriveranealeartereloracvaticeinterioare; c)zoneledereparaţiealecanalelormagistraleşiintergospodăreşti; d)zoneledeprotecţieaapeloralerîurilorşibazinelormici,inclusivcelereverane; e)altezone,prevăzutedelegislaţie.

Articolul14.Moduldeexecutarealucrărilorlaobiectivele

acvaticeşiînzoneledeprotecţieaapelor

Oriceactivitateeconomicăcareafecteazăstareaapelor,desfăşuratăînobiectiveleacvaticesauînzoneledeprotecţieaapeloralebazinelorşicursurilor

deapă,seefectueazăcuautorizaţiaautorităţilorpentrumediu,organelordestatpentrugestionareafonduluiapelor,autorităţiloradministraţieipublice

localeaaltororganeinteresateînconformitateculegislaţiaînvigoare.

COMPARTIMENTULII

FOLOSIREAAPEI

CapitolulVI

BENEFICIARIIDEFOLOSINŢĂAAPEIŞI

OBIECTIVELEDEFOLOSINŢĂAAPEI

Articolul15.Beneficiariidefolosinţăaapei

Poatefibeneficiardefolosinţăaapeioricepersoanăjuridicăşifizică,indiferentdeformadeproprietate.

Articolul16.Obiectiveledefolosinţăaapei

Seatribuieîn folosinţăobiectiveleacvaticeenumeratelaarticolul2.

Articolul17.Cazuriledelimitare,interzicereparţială

sautotalăafolosiriiobiectiveloracvatice

(1)Înscopulasigurăriisecurităţiistatului,ocrotiriisănătăţiipopulaţiei,mediuluiînconjurător,valoriloristorico­culturale,folosireaobiectiveloracvatice

poatefilimitată,interzisăparţialsautotalînmodulstabilitdelegislaţiaînvigoare.

(2)Limitarea,interzicereaparţialăsautotalăafolosiriiobiectiveloracvaticesestabilescdeGuvernsauautorităţileadministraţieipublicelocale,la

propunereaorganuluidestatpentrugestionareafonduluiapelor,coordonatăcuautoritateacentralăpentruresurselenaturaleşimediu,cuorganuldestat pentrusupraveghereaminierăîncazulfolosiriiapelorsubterane,cuautoritateapentrusupraveghereasanitarădestatşicuautoritateapentruprotecţia resurselorpiscicole.

[Art.17înredacţiaLP446din13.11.03,MO6­12/01.01.04art.40]

Articolul17 1 .Protecţiajuridicăadrepturilordefolosinţă aobiectivuluiacvatic Protecţiajuridicăadrepturilor(încălcatesaucontestate)defolosinţăaobiectivuluiacvaticseexercitădeinstanţeledejudecatăcompetente,în conformitateculegislaţiaînvigoare. [Art.17 1 introdusprinLP446din13.11.03,MO6­12/01.01.04art.40] CapitolulVII FOLOSINŢAAPEI

Articolul18.Folosinţaapei

Apacaresursănaturalăesteproprietatepublicăexclusivăşipoatefiatribuitădoarînfolosinţă,înmodulstabilitdelegislaţiaînvigoare. [Art.18introdusprinLP446din13.11.03,MO6­12/01.01.04art.40; art.18devine art.18 1 ] Articolul18 1 .Clasificareafolosinţeiapei Folosinţaapeiseclasificăînfuncţiede:

a)scopulfolosiriiapei; b)parametriiobiectiveloracvatice; c)condiţiiletehnicedefolosireaapei; d)condiţiiledeatribuireînfolosinţaaobiectiveloracvatice; e)caracterulfolosiriiapei; f)metodeledefolosireaobiectiveloracvatice; g)acţiuneafolosiriiapeiasupraobiectiveloracvatice.

Articolul19.Folosinţaapeiînfuncţiededestinaţia

eispecialădebază

(1)Obiectiveleacvaticeseatribuieînfolosinţă,cucondiţiarespectăriidispoziţiilorlegiişiacerinţelorautorizaţieidefolosinţăaapei,pentrusatisfacerea

necesităţiideapăpotabilăşimenajerăalpopulaţiei,înscopuricurative,deasanare,pentrusatisfacereanecesităţiloragricole,industriale,hidroenergetice, detransport,piscicoleşialtornecesităţidestat,publice,sociale.

(2)Folosireaobiectiveloracvaticepentrudeversareaapelorrezidualepoatefiadmisănumaicucondiţiarespectăriiprevederilorarticolelor72şi73şi

legislaţieiînvigoare. (3)Obiectivele acvatice potfiatribuiteînfolosinţapentru unulsaucîtevascopuri.

Articolul20.Folosinţageneralăşispecialăaapei

(1)Înfuncţiedecondiţiiletehnicedefolosireaapeisedisting:folosinţa generalăaapei,realizatăfărăaplicareaunorinstalaţiişi(sau)dizpozitive tehnice,careafecteazăstareaapelor,şifolosinţaspecialăaapei,realizatăcuaplicareaunoratareinstalaţiişi(sau)dispozitivetehnice.Înunelecazuri,la categoria foloşinţei speciale a apei poate fi trecută folosirea obiectivelor acvatice fără aplicarea instalaţiilor şi (sau) dispozitivelor tehnice, dacă procesul afecteazăînconsecinţăstareaapelor. (2)Listatipurilor folosinţeispecialeaapeisereglementeazădestandardeledestatcorespunzătoare.

Articolul21.Folosinţacomunăşiseparatăaapei

(1)Obiectiveleacvaticesepotaflaînfolosinţăcomunăsauseparată.

(2)Înfolosinţaseparatăseaflăobiectiveleacvatice(sauunelepărţi aleacestora),atribuitebeneficiarilordefolosinţăaapei înbazahotărîrii

autorităţiloradministraţieipublicecentraleînconformitatecuarticolul24.

(3)Înfolosinţăcomunăseaflăobiectiveleacvatice(sauunelepărţialeacestora)carenusîntatrubuiteînfolosinţăseparată.

Articolul22.Folosinţaprimarăşisecundarăaapei

Sîntconsideraţi beneficiariprimaridefolosinţăaapeipersoanelejuridiceşifizice,căroralis­auatribuitobiectiveleacvaticeînfolosinţă separată.În cazurileprevăzutedelegislaţia învigoare,beneficiariiprimarisîntîndreptsăeliberezealtorpersoanejuridiceşifiziceînacordcuautorităţilepentru mediuşiorganeledestatpentrugestionareafonduluiapelorautorizaţiidefolosinţăsecundarăaapei. CapitolulVIII MODULŞICONDIŢIILEDEATRIBUIREÎNFOLOSINŢĂ AOBIECTIVELORACVATICE

Articolul23.Satisfacereacuprioritateanecesaruluideapă

potabilăşimenajerăalpopulaţiei Obiectiveleacvaticeseatribuie înfolosinţăînprimul rînd înscopulsatisfaceriinecesităţiideapăpotabilăşimenajarăapopulaţiei.

Articolul24.Moduldeatrbuireaobiectiveloracvaticeîn

folosinţaseparată (1)Obiectiveleacvaticeseatribuieînfolosinţăseparată,integralăsauparţială înbazahotărîrii Guvernuluisauaautorităţiloradministraţieipublice

locale,înmodulstabilitde,articolele25şi26.

(2)Înhotărîrilecuprivirelaatribuireaobiectiveloracvatice înfolosinţăseparatăseindicăscopulatribuiriişicondiţiileprincipaledefolosinţă.

(3)Moduldeafaceşideaexaminademersurileprivindatribuireaobiectiveloracvatice înfolosinţăseparatăsestabileştedecătreGuvern.

Articolul25.Organelecareatribuieobiectiveleacvatice

înfolosinţăseparată

(1)ObiectiveleacvaticeproprietatepublicăastatuluiseatribuieînfolosinţăseparatădecătreGuvern,lapropunereaautorităţiicentralepentruresursele

naturaleşimediu,coordonatăcuautorităţileadministraţieipublicecentralepentrugestionareafonduluiapelor.

[Art.25al.(1)modificatprinLP202­XVIdin26.07.07,MO141­145/07.09.07art.599]

(2)Obiectiveleacvaticeproprietatepublicăaunităţiloradministrativ­teritorialeseatribuieînfolosinţăseparatădecătreautoritateaadministraţieipublice

locale,decomunacordcuautoritateacentralăpentruresurselenaturaleşimediuşicuorganuldestatpentrugestionareafonduluiapelor.

[Art.25al.(2)modificatprinLP482din04.12.03,MO6­12/01.01.04art.48]

[Art.25înredacţiaLP446din13.11.03,MO6­12/01.01.04art.40]

Articolul26.Titluldestatceconfirmădreptuldefolosinţă

separatăaobiectivuluiacvatic (1)Dreptulbeneficiarlafolosinţaseparatăaobiectivului acvatic(sauauneipărţiaacestuia)seautentificăprintitluldestat defolosinţăseparatăaapei, eliberatdeorganuldestatpentrugestionareafonduluiapelor.

[Art.26al.(1)modificatprinLP446din13.11.03,MO6­12/01.01.04art.40]

(2)ModelultitluluidestatdefolosinţăseparatăaapeiestestabilitdeGuvern.

Articolul27.Autorizaţiadefolosinţăspecialăaapei

(1)Folosinţaspecialăaapeiserealizeazăînbazaautorizaţieieliberatedecătreautorităţilepentrumediu,încoordonarecuorganeledestatpentru

gestionareafonduluiapelor,autorităţilepentruhidrogeoligie,autorităţilepentrusupraveghereaminieră(încazulfolosiriiapelormineraleşiapeipotabile subteranepentruîmbuteliere)autorităţilepentrusupravegheresanitarădestat,autorităţilepentruprotecţiarezervelorpiscicole,precumşicu alteorgane interesate.

[Art.27al.1)modificatprinLP202­XVIdin26.07.07,MO141­145/07.09.07art.599]

(1 1 )Autorizaţiapentrufolosinţaspecialăaapeiseelibereazăpentruurmătoarelemoduridefolosinţă:

a)captareaapelordesuprafaţăşi/sausubteranepentrualimentareacuapăînscopuripotabile,menajere,tehnologiceşipentruirigare; b)evacuarea/deversareaapelordupăutilizare(apereziduale,apedindesecărioridrenaje,apemeteorice,apedeminăsaudezăcămînt)înreceptori naturali(cursurideapă,lacuri)sauprininjectareînsubsol. (1 2 )Nuestenecesarăautorizaţiapentrufolosinţaspecialăaapeiîncazurile:

a)evacuării/deversăriiapelorrezidualeînsistemeledecanalizarealealtordeţinători; b)folosinţeiapeidinsistemelecentralizatedeaprovizionarecuapă; c)folosinţeiapeifărăaplicareainstalaţiilorşi/saudispozitivelortehnice; d)folosinţeiapelorfreatice(pînzadeapăcareseaflăpeprimulstratimpermeabildelasuprafaţasolului). (1 3 )AutorizaţiapentrufolosinţaspecialăaapeiseelibereazădecătreInspectoratulEcologicdeStatsaudecătresubdiviziunileteritorialealeacestuiala solicitareapersoanelorfiziceşijuridice,înbazacereriidepuse,dupădareaînexploatareainstalaţiilorşi/saudispozitivelortehnice,precumşiperiodic dupăexpirareatermenuluianteriordefolosinţăspecialăaapei.Lacerereadeautorizareafolosinţeispecialeaapeiseanexează,dupăcaz:

a)normativuldeversărilorlimitatadmisibile,încazuldeversărilordeapeuzateînobiectivulacvatic; b)planuldemăsuripentruprotecţiaresurseloracvatice; c)actuldeinspectareasituaţieiecologiceîndomeniulprotecţieiapelorşidegospodărirealor; d)proiectulzonelorsanitaredeprotecţieasurselordeapă; e)informaţiaprivinddotareacuutilajdeprotecţieapeştelui. (1 4 )Pînăladepunereacereriideautorizare,condiţiiledefolosinţăaapeisecoordonează,dupăcaz,cuorganuldestatpentrugestionareafondului

apelor,cuautorităţilepentruhidrogeologie,autorităţilepentrusupravegheresanitarădestat,autorităţiledeprotecţiearezervelorpiscicole,precumşicu

alteautorităţiinteresate:

a)autoritateaadministraţieipublicecentralepentrusupraveghereaminieră,încazulfolosinţeiapelorsubterane; b)autorităţileveterinaredestat,încazulfolosinţeiapeipentrunecesităţilesectoarelorzootehnicşipiscicol; c)autorităţilepentrusupraveghereasanitar­veterinarădestat,încazulfolosinţeiapelorrezidualepentruirigareaterenuriloragricole. (1 5 )Coordonareacondiţiilordefolosinţăaapeiseefectueazădecătretoateautorităţilegratuitşiîntermendecelmult3zilelucrătoare. (1 6) Cerereadeautorizareafolosinţeispecialeaapeiseexamineazăîntermendecelmult10zilelucrătoare. (1 7 )Autorizaţiapentrufolosinţaspecialăaapeiseelibereazăgratuitpentruuntermende3ani. [Art.27al.(1 1 )­(1 7 )introduseprinLP280­XVIdin14.12.07,MO94­96/30.05.08art.349]

(2)Autorizaţiapentrufolosinţaspecialăaapei,careserealizeazăprininstalareaşiexploatareaperîuriaconstrucţiilordestăvilireaapei,esteeliberatăde

Guvernlapropunereaorganelordestatpentrugestionareafonduluiapelor,coordonatăcuautorităţilepentrumediu.

[Art.27al.(3)exclusprinLP280­XVIdin14.12.07,MO94­96/30.05.08art.349]

Articolul28.Modulderealizareafolosinţeigeneraleaapei

(1)Folosinţageneralăaapeiserealizeazăfărăautorizaţie.

(2)Folosinţageneralăaapeiimpunerespectareanecondiţionatăacerinţelorautorităţilorpentrusupraveghereasanitarădestat,autorităţilorpentru

protecţiarezervelorpiscicole,instanţelorcereglementeazănavigaţia,precumşiaregulilorprivindocrotireapeapăavieţiioamenilor,folosirearaţionalăşi protecţiaapelor.

(3)Înscopulocrotiriivieţiişisănătăţiioamenilorşiînaltescopuri,autorităţileadministraţieipublicelocalestabilesclocurileundeseinterzicescăldatul,

plimbatulcubarca,captareaapeiînscopuripotabileşimenajerepentrunecesităţilepopulaţiei,adăpatulanimalelorpreconizîndşialtecondiţiidefolosinţă generalăaobiectiveloracvatice,situatepeteritoriullocalităţiirespective.

(4)Propunerilereferitoarelacondiţiiledefolosinţăgeneralăaapeisîntînaintatedeautorităţilepentrumediu,organeledestatpentrugestionarea

fonduluiapelor,autorităţilepentrusupraveghereasanitarădestat,precumşidealteorganeinteresate.

(5)Autorităţileadministraţieipublicelocalesîntobligatesăfacăpublicecondiţiiledefolosinţăgeneralăaapeicele­austabilit.

Articolul29.Folosinţageneralăaapeiîncadrulobiectivelor

acvatice,atribuiteînfolosinţăseparată

(1)Încadrulobiectiveloracvatice,atribuiteînfolosinţăseparată,folosinţageneralăaapeiesteautorizatădebeneficiarulprimardefolosinţăaapeiîn

bazacondiţiilor,pecareacestalestabileşte,iarîncazdenecesitatepoatefiinterzisă.

(2)Beneficiarulprimardefolosinţăaapeiesteobligatsăfacăpublicecondiţiiledefolosinţăgeneralăaapeisauinterzicereaacesteiaîncadrulobiectului

acvatic,carei­a fostatribuit înfolosinţăseparată.

(3)Dacăbeneficiarulprimardefolosinţăaapeişiautorităţileadministraţieipublicelocalen­aufăcutpublicecondiţiiledefolosinţăgeneralăaapeisau

interzicereaacesteiaîncadrulobiectivuluiacvaticatribuitînfolosinţăseparată,folosinţageneralăaapeise considerăpermisăfărărestricţiiconform legislaţieiapelor.

Articolul30.Platapentrufolosireaapei

(1)Pentrufolosireaapeişipoluareaeiseachităîn modul stabilitplăţileprevăzutedelegislaţiaînvigoare. (2)Platapentrupoluareaapeinuscuteştepersoanelefiziceşijuridicedeobligaţiadeareparaprejudiciulcauzatresurseloracvaticeşi mediului înconjurător.

[Art.30modificatprinLP202­XVIdin26.07.07,MO141­145/07.09.07art.599]

Articolul31.Termeneledefolosinţăaapei

(1)Obiectiveleacvaticeseatribuieînfolosinţăpermanentă(peoperioadănelimitată)sauînfolosinţătemporară(peoperioadălimitată).

(2)Seconsiderăfolosinţăpermanentă folosinţăacordatăfărăspecificareaunuitermendinaintestabilit.

(3)Folosinţătemporarăpoatefidescurtădurată­pînălatreiani,şidelungădurată­delatreipînăladouăzecişicincideani.Încazde necesitate, termeneledefolosinţăaapeipotfiprelungitepeoperioadă,carenuvadepăşirespectivtermeneledefolosinţă temporarădescurtăduratăsaudelungă durată.

(4)Folosinţăgeneralăaapeinuestelimitată.

Articolul32.Moduldecalculareşiprelungireatermenelor

defolosinţătemporarăaapei

(1)Termenuldefolosinţătemporarăaapeiîncepesăcurgădinziuaadoptăriihotărîriicuprivirelaatribuireaobiectuluiacvaticînfolosinăseparatăsau

dinziuaprimiriiautorizaţieidefolosinţăspecialăaapei,cuexcepţiacazurilorcîndîndecizia,hotărîrea sauautorizaţiaîncauzănuesteindicatunalt termen.

(2)Prelungireatermenuluidefolosinţătemporarăseefectueazălacerereabeneficiarilordefolosinţăaapeiinteresaţi,înbazahotărîriiautorităţiia

administraţieipublicecentrale,careaatribuitobiectivulacvaticînfolosinţăseparatăsauaeliberatautorizaţiadefolosinţăspecialăaapei.

CapitolulIX

DREPTURILEŞIOBLIGAŢIUNILEBENEFICIARILORDE

FOLOSINŢĂAAPEI

Articolul33.Folosireaobiectiveloracvatice

conformdestinaţieilor Beneficiariidefolosinţăaapeiaudreptulsăfoloseascăobiectiveleacvaticenumaiînscopurilepentrucareacesteale­aufostatribuite.

Articolul34.Drepturilebeneficiarilordefolosinţăaapei

Înconformitatecudestinaţiaspecialăaobiectiveloracvatice,beneficiariidefolosinţăaapeiaudreptul:

a)săextragăapapentrufolosireaeiulterioară; b)săexploatezeobiectiveleacvatice pentrunecesităţileagriculturii industriei,hidroenergeticii,transportului,gospodărieipiscicoleşivînătoreşti; c)săfolosească obiectiveleacvaticepentru deversareaapelorreziduale; d)săedificeconstrucţiişiinstalaţiipentrugospodărirea apelor,săefectuezereconstrucţiaşilichidarealor; e)săfoloseascăobiectiveleacvaticepentruagrement,desfăşurareaacţiunilorsportiveşideasanare,întreţinereaansamblurilornaturale,precumşipentru alteacţiunidefolosireaobiectivelor acvatice,neinterzisedelegislaţiaînvigoare. Articolul35. Limitareadrepturilorbeneficiarilorde folosinţăaapei Încazurilestabilitedelegislaţiaînvigoare,drepturilebeneficiarilordefolosinţăaapeipotfilimitate,reieşinddinintereselestatuluişialealtor beneficiaridefolosinţăaapei.Însă,această limitarenutrebuiesăagrevezecondiţiile folosiriiobiectivelor acvaticepentruaprovizionareapopulaţieicu apă potabilăşimenajeră.

Articolul36.Protejareadrepturilorbeneficiarilor

defolosinţăaapei (1)Drepturilebeneficiarilordefolosinţăaapeisîntprotejate delege.

(2)Drepturilelezatealebeneficiarilordefolosinţăaapeiserestabilescînmodulprevenitdelegislaţiaînvigoare.

Articolul37.Oblgaţiunilebeneficiarilordefolosinţăaapei

Beneficiariidefolosinţăaapeisîntobligaţi:

a)săfoloseascăraţionalresurseledeapă,săconsumeeconomicosapăşisăefectuezemăsurideremediereşiîmbunătăţireacalităţiiapei;

b)sănuadmitădeversareaînobiectiveleacvaticeaapelorrezidualecuunconţinutdeimpuritaţipestelimitaadmisibilă;

c)săprevinăpoluarea,impurificareaşiepuizareaobiectiveloracvatice;

d)sănuadmităîncălcareadrepturilor,acordatealtorbeneficiaridefolosinţăaapri,precumşiprejudiciereaobiectiveloreconomiceşinaturale

(terenurilor,pădurilor,faunei,zăcămintelormineraleetc.);

e)săasigureepurareanormativăaapelorreziduale; f)sămenţinăînstaredefuncţionare,conformregulilorşiinstrucţiunilordeexploatare,instlaţiiledeepurare,alteinstalaţiipentrugospodărireaapelorşi dispozitivetehnice,careafecteazăstareaapelor,săameliorezeparametriilordeexploatare,săţinăînmodulstabilitevidenţacantirăţiişicalităţiiapelor. g)săimplementezecelemaibunetehnologiidisponibileînscopullimităriideversărilorapelorrezidualeşiconsumuluideapă.

[Art.37modificatprinLP202­XVIdin26.07.07,MO141­145/07.09.07art.599]

CapitolulX

CAUZELEŞIMODULDESISTAREADREPTULUIDE

FOLOSINŢĂAAPEI

Articolul38.Cauzelesistăriidreptuluidefolosinţăaapei

(1)Dreptuldefolosinţăaapei,acordatpersoanelorjuridiceşifizice,sesisteazăîncazurile:

a)dispariţieinecesităţiidefolosinţăaapeisaurenunţăriilaea; b)expirăriitermenuluidefolosinţăaapei; c)lichidăriipersoaneijuridice; d)transmiteriiinstalaţiilorpentrugospodărireaapelorşidispozitivelortehnicealtorbeneficiardefolosinţăaapei; e)apariţieinecesităţiidearetrageobiectiveleacvaticedinfolosinţaseparată. f)înrăutăţiriicalităţiiapelordesuprafaţăînurmadeversărilordepoluanţi.

[Art.38al.(1)modificatprinLP202­XVIdin26.07.07,MO141­145/07.09.07art.599]

(2)Dreptuldefolosinţăaapei,acordatpersoanelorjuridiceşifizice(cuexcepţiadreptuluidefolosireaapelorînscopuripotabileşimenajere),poatefi

sistatşiîncazulîncareacestea încalcăregulilede folosireşiprotecţieaapelorsauvalorificăobiectuluiacvaticînaltescopuridecîtcelestabilitela atribuirealui înfolosinţă. (3)Legislaţia poatesăprevadăşialtecauzedesistareadreptuluidefolosinţăaapei.

Articolul39.Moduldesistareadreptuluidefolosinţăaapei

Dreptuldefolosinţăaapeiestesistatprin:

a)anulareaautorizaţieidefolosinţăspecialăaapei; b)retragereaobiectiveloracvatice,atribuiteînfolosinţăseparată.

Articolul40.Sistareadreptuluidefolosinţăspecialăaapei

Sistareadreptuluidefolosinţăspecialăaapeiseefectueazăînbazahotărîriiorganuluicareaeluberatautorizaţiapentruaceastăfolosinţă.

Articolul41.Retragereaobiectiveloracvaticedinfolosinţă

separată

(1)Retragereaobiectiveloracvaticedinfolosinţăseparatăseefectueazăînbazahotărîriiautorităţiiaadministraţieipublicecentrale,abilitatcudreptulde

aatribuiobiectivulacvaticrespectivînfolosinţăseparată,dacălegislaţiaînvigoarenuprevedealtceva. (2)Retragereaobiectiveloracvaticedin folosinţa.

[Art.41al.(2)modificatprinLP454din30.07.01,MO141/22.11.01art.1089]

CapitolulXI FOLOSIREAOBIECTELORACVATICEPENTRUSATISFACEREA NECESITĂŢILORDEAPĂPOTABILĂ,MENAJERĂŞIDEALTĂNATURĂ

Articolul43.Obiectiveleacvaticeatribuitepentrusatisfacerea

necesităţilordeapăpotabilă,menajerăşide altănatură

(1)Pentrusatisfacereanecesităţilordeapăpotabilă,menajerăşidealtănatură,precumşipentruaprovizionareaîntreprinderiloralimentareseatribuieîn

folosinţăobiectiveacvatice,apelecăroraîntrunesccerinţelesanitarestabilite.

(2)Folosireaobiectiveloracvaticepentrusatisfacereanecesităţilordeapăpotabilă,menajerăşidealtănaturăalepopulaţieiserealizeazăprin

alimentareacentralizatăsaunecentralizatăcuapă.

Articolul44.Alimentareacentralizatăcuapăapopulaţiei

(1)Încadrul alimentăriicentralizatecuapăpersoanelejuridice,caredispun,posedăsausefolosescdeconducteledeapă potabilăşimenajeră,sîntîn dreptsăextragăapadinsurseledealimentarecuapăpentruaducţiuneaeidecătreconsumatori,înconformitatecuproiecteleprizelordeapă,aprobateîn modulstabilit,şicu autorizaţiiledefolosinţăspecialăaapei.

(2)Persoanlejuridice,indicatelaalineatul(1),sîntobligatesăţinăevidenţaapeicaptate,săefectuiezeobsrervaţiisistematiceşitestăridelaboratorale

calităţii apei în sursele de limentarecu apă, să informeze autorităţile pentru mediu,autorităţile pentru supravegherea sanitară de stat, autorităţile administraţieipublicelocaledespreabaterileindicatorilordecalitateaapeiînsursedelanormativeleînvigoare,săasigurerespectarearegimuluistabilit pentruzoneledeprotecţiesanitarăşiepurareaapeipînălanormelestandardului"Apăpotabilă".

Articolul45.Alimentareanecentralizatăcuapăapopulaţiei

Încadrulalimentăriinecentralizatecuapă,lafolosireaobiectiveloracvaticepentrusatisfacereanecesităţilorcuapăpotabilă,menajerăşidealătănatură alepopulaţiei,persoanelejuridiceşifizicesînt îndreptsăextragăapadirectdinsurseledeapădesuprafaţă sausubterane,înmodulprevăzutpentru beneficiariidefolosinţăgeneralăsauspecialăaapei.

Articolul46.Folosireaapelorsubteranecuproprietăţipotabile

înaltescopuridecîtcelalalimentăriicuapăpo­ potabilăşimenajeră

(1)Folosireaapelorsubteranecuproprietăţipotabileînaltescopuridecîtcelalalimentăriicuapăpotabilăşimenajerăestederegulăinterzisă.

(2)Înzoneleundenuexistăsursenecesaredeapădesuprafaţăşi sîntrezervesuficientedeapesubteranecuproprietăţipotabile,organeledestatpentru gestionareafonduluiapelorşiautorităţilepentrumediupotpemitefolosireaacestoraînaltescopur decîtcelalalimentăriicuapăpotabilăşimenajeră. Capitolul XII FOLOSIREAOBIECTIVELORACVATICEÎNSCOPURI CURATIVEŞIDEASANARE

Articolul47.Folosireaobiectiveloracvaticeînscopuricurative

şideasanare

(1)Obiectiveleacvatice,clasateînmodulstabilitlacategoriaapelorcurative,sîntfolositeînprimulrîndînscopuricurativeşideasanare.Încazuri

excepţionaleautorităţilepentrumediudecomunacordcuautorităţilepentrusănătate,aldirecţiilorstaţiunelorbalneoclimatericeşiautorităţilepentru hidrogeologiepot permitefolosireaobiectiveloracvatice,clasatelacategoriaapelorcurativeînaltescopuri.

(2)ClasareaobiectiveloracvaticelacategoriaapelorcurativeseefectueazăprinhotărîreaGuvernuluiînbazauneipropunericomuneaMinisterului

SănătăţiişiaFederaţieiSindicatelorIndependentedinMoldova,coordonată cuautorităţileadministraţieipublicelocaleîna cărorrazăteritorialăeste situatobiectivulacvaticîncauză.

Articolul48.Interzicereadeversăriiapelorrezidualeîn

obiectiveleacvatice,clasateîncategoria apelorcurative Seinterzicedeversareaapelorrezidualeîn obiecivele acvatice,clasatelacategoriaapelorcurative.

Articolul49.Folosireaobieciveloracvatice

pentruodihnăşisport Moduldefolosireaobiectiveloracvaticepentruodihnăşisportsestabileştedelegislaţiaînvigoare.

Articolul50.Folosireaobiectiveloracvaticepentrupescuitul

amatorşisportiv

Sepermitefolosireaobiectiveloracvaticepentrupescuitulamatorşisportivcucondiţiarespectăriiregulilordepescuit,excepţieconstituindariile naturaleprotejatedestat,pepinierelepiscicole,gospodăriilepiscicole,precumşialtelocuri,undepescuitulesteinterzis.

[Art.50al.(1)modificatprinLP454din30.07.01,MO141/22.11.01art.1089]

Articolul51.Folosireaobiectiveloracvaticepentrunavigaţia

cuambarcaţiuni

(1)Folosireaobiectiveloracvaticecuambarcaţiuni(bărcidecanotajşicumotor,cutere,iahturicupînzeetc.)sepermitecucondiţiarespectăriiregulilora

ambarcaţiunilor,stabilitedeGuvern.

(2)Persoanelejuridiceşifiziceaudreptulsăfoloseascăobiectiveleacvaticepentrunavigaţiacuambarcaţiuniîncazurilecîndacesteasîntînregistrateşi

poartăsemneledebordcorespunzătoare.

Capitolul XIII FOLOSIREAOBIECTIVELORACVATICEÎNSCOPURIAGRICOLE

Articolul52.Folosireaapeiînscopuriagricole

Valorificareaobiectiveloracvaticeînscopuriagricoleserealizează atîtprinbeneficiereadefolosinţăgeneralăaapei,cîtşiprinbeneficiereadefolosinţă specialăaapei.

Articolul53.Obligaţiunilebeneficiarilordefolosinţăaapei,

carefolosescobiectiveleacavticeînscopuri agricole Persoanelejuridice şifizice,indiferentdeformade proprietate,carefolosescobiectiveleacvaticeînscopuriagricole,sîntobligate:

a)sărespectemodulşiregimuldefolosinţăaapei; b)săîntreprindămăsuricorespunzătoarepentruprevenireaevacuăriineraţionaleaapei,reducereapierderilordeapă,cauzateprininfiltraţieşievaporare dinsistemeledeameliorare; c)săasigere măsuri de neadmitereapătrunerii peşteluidinbazinelepiscicoleînsistemeledeameliorare; d)săcreezeregimulmaximfavorabildeumiditateasolului.

Articolul54.Reglementareaşifolosireascurgerilordesuprafaţă

(irigareaprininundare) Persoanelejuridiceşifizice,indiferentdeformadeproprietatre,audreptul,înbazaautorizaţieidefolosinţăspecialăaapei,săedificeconstrucţiide stăvilireaapei(îndiguiri)pentrureglementareascurgerilorsezonieredesuprafaţăaapelorşisăfolosească înscopurileirigăriiprininundareapele deversatedinlacuriledeacumulare,canaleledederivaţieşideaprovizionarecuapă.

Articolul55.Irigareaterenuriloragricolecuapereziduale

Irigareaterenuriloragricolecuaperezidualeesteautorizatădecătreautorităţilepentrumediudecomunacordcuautorităţilepentrusupravegherea

sanitarădestatşiveterinarădestat.

Capitolul XIV FOLOSIREAOBIECTIVELORACVATICEÎNSCOPURI INDUSTRIALEŞIHIDROENERGETICE

Articolul56.Obligaţiunilebeneficiarilordefolosinţăaapeicare

folosescobiectiveleacvaticeînscopuriindustriale Beneficiarii defolosinţăaapeicarefolosescobiectiveleacvaticeînscopuriindustrialesîntobligaţi:

a)sărespecte planurile,normele tehnologiceşireguliledefolosinţăaapeistabiliteşicerinţeleautorizaţieidefolosinţăspecialăaapei; d)săîntreprindămăsuricorespunzătoarepentrureducereaconsumuluideapăşistopareadeversăriiapelorrezidualeprinoptimizareatehnologiilorde fabricareşiaschemelordealimentarecuapă(implementareaunortehnologiideconsumminimdeapăşifărăfolosireaapei,unorprocedeetehnicede răcirecuaer,dealimentarecuapă încircuitînchisşidealtănatură).

Articolul57.Limitareasauinterzicereafolosiriiapeipotabile

înscopuriindustriale Încazdecalamitatenaturalăsauavarie,precumşiîncazuldepăşiriidecătreîntreprinderealimiteiconsumuluistabilitdeapăpotabilăcapatatăîn scopuriindustrialedinreţele,autorităţileadministraţieipublicelocaleaudreptulsăreducăsausăinterzicăconsumuldeapăpotabilădindinreţelele comunaleînscopuriindustrialeşisălimitezetemporarconsumuldeapădinreţeleledepartamentalepentruaasigurasatisfacereaprioritarăanecesaruluide apă potabilă şimenajerăapopulaţiei.

Articolul58.Folosireaapelorsubteranepentrualimentareacu

apăînscopuriindustrialeşiînaltescopuride producţie Apelesubterane(dulci,minerale,termale),carenusîntclasatelacategoriaapelorpotabilesaucurative,potfifolosite înbazaautorizaţieidefolosinţă specialăaapei,pentrualimentareacuapăînscopuriindustriale,pentruextracţiaelementelorchimicecareseconţinînacesteape,pentruobţinereade energietermicăşiînaltescopuriindustriale,cucondiţiarespectăriicerinţelorprivind folosirearaţionalăşiprotecţiaapelor.

Articolul59.Folosireaobiectiveloracvaticeînscopuri

hidroenergetice Folosirea obiectivelor acavtice în scopuri hidroenergetice se realizează, ţinîndu­se cont de interesele altor ramuri ale economiei naţionale şi respectîndu­secerinţeledefolosirecomplexăaapelor,dacălegislaţiaînvigoarenuprevedealtceva. Capitolul XV FOLOSIREAOBIECTIVELORACVATICEPENTRU NECESITĂŢILETRANSPORTULUIPEAPĂŞIAERIAN

Articolul60.Căiledecomunicaţiepeapădeuzcomun

(1)Conformlegislaţieiînvigoare,rîurile,lacurile,bazineledeacumulare,canalelesîntcăidecomunicaţiepeapădeuzcomun,cuexcepţiacazurilor

cîndfolosirealorînacestescopuriesteinterzisătotalsauparţialoriacesteobiectiveacvaticesîntatibuite înfolosinţăseparată.

(2)Moduldeclasareacăilordecomunicaţiepeapădeuzcomunlacategoriacăilornavigabile,precumşimoduldestabilireareguliordeexploatarea

căilordecomunicaţiepeapădeuzcomunsîntdeterminatedelegislaţiaînvigoare.

Articolul61.Obligaţiunilebeneficiarilordefolosinţăaapei

pecăiledecomunicaţiepeapădeuzcomun

(1)Persoanelejuridiceşifizice,carefolosescobiectiveleacvaticepentrunecesităţiletransportuluipeapă,sîntobligatesărespecteprevederilearticolului

37,precumşicerinţeleautoraizaţieidefolosinţăspecialăaapei.

(2)Persoanelejuridiceşifizice,carefolosescobiectiveleacvaticecustatutdecăinavigabile,pentrunecesităţilealimentăriicuapă,hidroenergeticii,

gospodărieipiscicole,agrementului,sportuluişiîn altescopuri,sîntobligatesăîndeplineascăcerinţelecuprivirelaasigurareasecurităţiinavigaţiei.

Articolul62.Folosireaobiectiveloracvaticepentrunecesităţile

transportuluiaerian Modul de folosire a obiectivelor acvatice pentru staţionarea, decolarea şi aterizarea navelor aeriene, precum şi pentru alte necesităţi ale transportului aerian,sestabileştedelegislaţia învigoare.

Capitolul XVI FOLOSIREAOBIECTIVELORACVATICEPENTRUNECESITĂŢILE GOSPODĂRIEIPISCICOLE

Articolul63.Obligaţiunilepersoanelorjuridiceşifizice,

beneficiaridefolosinţăaapei,carefolosesc

bazinedeapăpescicole

Persoanelejuridiceşifizice,indeferentdeformadeproprietate,carefolosescbazinedeapăpiscicolesausectoaredeexploatarepiscicolăîntemeiul

articolul37sîntobligate:

a)săefectuieze înacestebazineşisectoare,înconformitatecucerinţele autotizaţieidefolosinţăspecialăaapei,lucrăripentruorganizareagospodăriei piscicole,pescuitşidobîndireaaltoranimaleşiplanteacvatice; b)sărealizezedecomunacordcuautorităţilepentru protecţiarezervelorpiscicole,măsuripiscicoleşitehnico­ameliorative,pentruîmbunătăţireastării bazinelordeapăşiacondiţiilorderepoducerearezervelordepeşte; c)săîntreţină sectoareledemalînlocuriledepescuitînstareasanitarăcorespunzătoare.

Artiolul64.Limitareafolosinţeideapăînbazinelepiscicole

Înbazinelepiscicoleşiîncursuriledeapă(sauînunelepărţialeacestora),careauodeosebităimportanţăpentrumenţinereaşireproducereaspeciilor valoroasedepeşteşialtorreprezentaţiaifauneişifloreiacvatice,drepturilebeneficiarilordefoloinţăaapeipotfilimitateîninteresulgospodăriei piscicole.Listaacestorbazinepiscicoleşicursurideapă(sauaunorpărţialeacestora)şitipurilederestricţiipentrufolosinţaapeiseaprobăde către autorităţilepentrumediuşicelepentrugospodărireaapelor.

Articolul65.Realizareamăsurilorpentruprotecţiaşireprodecerea

rezervelorpiscicole Încadrulexploatăriiconstroucţiilorhidrotehniceşiaaltorinstalaţiidinbazinelepiscicoletrebuiesăfierealizate,întermenelestabilitemăsuriderigoare, menitesăasigureprotecţiarezervelorpiscicoleşicondiţiilereproduceriilor.

Articolul66.Folosireaobiectiveloracvaticepentrunecesităţile

gospodărieipiscicole

(1)Moduldefolosireaobiectiveloracvaticepentrunecesităţilegospodăriripiscicolesestabileştedelegislaţiaînvigoare.

(2)Obiectiveleacvaticeartificialenupotfiatribuiteconcomitentpentrufolosinţăînscoppiscicolmaimultorpersoanejuridicesaufizice.

[Art.66al.(2)introdusprinLP446din13.11.03,MO6­12/01.01.04art.40]

Capitolul XVII FOLOSIREAOBIECTIVELORACVATICEPENTRU NECESITĂŢILEGOSPODĂRIEIVÎNĂTOREŞTI ŞIREZERVAŢIILORNATURALE

Articolul67.Prerogativeleîntreprinderilorşiorganizaţiilor

gospodărieivînătoreştipentrufolosinţaapei Perîuri,lacurişialteobiectiveacvatice,caresînthabitatealepăsărilorsălbaticeacvaticeşianimalelorcublanăpreţioasă,autorităţilepentrumediuşi celepentrugospodărireaapelorpotacordaîntreprinderilorşiorganizaţiilorgospodărieivînătoreşti prerogativelafolosinţaapei,ţinîndu­secontde cerinţelefolosiriicomplexeaapelor. Articolul68.Moduldefolosire aobiectiveloracvatice pentrunecesităţilegospodărieivînătoreşti

(1)Folosireaobiectiveloracvaticepentrunecesităţilegospodărieivînătoreşti(creştereapăsăriloracvaticeşianimalelorcublănăpreţioasă,cultivarea

planteloracvaticeşirealizareaaltormăsurinecesarepentruorganizareagospodărieivînătoreşti)seefectueazăcuacordulautorităţilorpentrumediuşicelor pentrugospodăriaapelor,autorităţilorpentrusupraveghereasanitarădestat,autorităţilorpentruprotecţiarezervelorpiscicoleşialtororganeinteresate. (2)Modulde folosire aobiectiveloracvaticepentru necesităţilegospodărieivînătoreştisestabileştedelegislaţiaînvigoare.

Articolul69.Obiectiveleacvatice,declaraterezervaţiinaturale

Obiectiveleacvatice careprezintăodeosebităvaloareştiinţificăsauculturalăsîntdeclarateînmodulstabilitdelegislaţiaînvigoare,prohibiteşise atribuieînfolosinţăpermanentăseparatărezevaţiilornaturale,înscopul ocrotiriinaturiişiefectuării decercetăriştiinţificeşisînt incluseînfondul rezervaţiilornaturalealRepubliciiMoldova.

Articolul70.Moduldefolosireaobiectiveloracvaticeale

ariilornaturaleprotejatedestatşimăsurile

pentruprotecţialor

(1)Moduldefolosireaobiectiveloracvaticealeariilornaturaleprotejatedestatsedetrminăînregulamentelecuprivirelafondulariilornaturale

protejatedestatalRepubliciiMoldova.

[Art.70al.(1)modificatprinLP454din30.07.01,MO141/22.11.01art.1089]

(2)Obiectiveleacvaticepotfiincluse,prinhotărîreaGuvernului,înzoneledeprotecţiedinjurulrezervaţiilornaturale,interzicîndu­sesaulimitîndu­se

folosinţeledeapăcareprovoacădezechilibrulstăriifireştianaturiidinrezevaţiilenaturale.

Articolul71.Retragereaobiectiveloracvaticedinfolosinţa

ariilornaturaleprotejatedestat Retragereaobiectiveloracvaticedinfolosinţaariilornaturaleprotejatedestatesteadmisănumaiîncazuriledestringenţănecesitate,conformlegislaţiei învigoare.

[Art.71al.(1)modificatprinLP454din30.07.01,MO141/22.11.01art.1089]

CapitolulXVIII FOLOSIREAOBIECTIVELORACVATICEPENTRU DESERVIREAAPELORREZIDUALE

Articolul72.Autorizaţiadefolosinţăaobiectiveloracvatice

pentrudeversareaapelorreziduale Folosireaobiectiveloracvaticepentrudeversareaapelorrezidualepoatefirealizatănumaiînbazaautorizaţieiautorităţilorpentrumediudecomunacord cuautorităţilepentrusupraveghereasanitarădestatşicualteorganeinteresate.

Articolul73.Condiţiiledeadmitereadeversăriiapelor

rezidualeînobiectiveleacvatice (1)Seadmitedeversarea apelorrezidualeînobiectiveleacvaticenumaiîncazurileîncare:

a)deversareanuvaconducelasporireaconţinutuluideimpurităţipestelimitelemaximeadmise; b)beneficiaruldefolosinţăaapeivaasiguraepurareaapelorrezidualepînălalimitelestabilitedeautorităţilepentrumediu,decomunacordcuorganele destatpentrugestionareafonduluiapelorşicuautorităţilepentrusupraveghereasanitarădestat. (2)Dacăprevederilecuprinselaarticolul72laalineatul(1)alacestui articolseîncalcă,deversareaapelorrezidualevafilimitată,suspendatăsau interzisădecătreautorităţilepentrumediu,caresîntîndreptsăsisteze,inclusivactivitateaunorinsnalaţii industriale,secţii,întreprinderi,instituţii, organizaţii.

(3)Încazulîncareestepereclitatăsănătateapopulaţiei,autorităţilepentrusupraveghereasanitarădestataudreptulcuavizaulautorităţilorpentrumediu

săsuspendezedeversareaapelorreziduale,inclusivsăinterzicăexploatareaobiectivelordeprotecţieşiaaltorobiective. Capitolul XIX FOLOSIREAOBIECTIVELORACVATICEPENTRU COMBATEREAINCENDIILORŞIPENTRUALTENECESITĂŢI DESTATŞIPUBLICE

Articolul74.Folosireaobiectiveloracvaticepentrucombaterea

incendiilorşipentrualtenecesităţidestatşi publice

(1)Pentrucombatereaincendiiloresteadmisăfolosireaapeidinoriceobiectivacvatic.

(2)Moduldefolosireaobiectiveloracvaticepentrucombatereaincendiilor,precumşipentrualtenecesităţidestatşipublicesestabileştedelegislaţiaîn

vigoare.

Capitolul XX EXPLOATOAREALACURILORDEACUMALARE

Articolul75.Regimuldeumplereşievacuarealacurilorde

acumalare

Persoanlejuridicecareexploateazăinstalaţiidereţinere,evcuaresaucaptareaapelorînlacuriledeacumularesîntobligate:

a)sănuadmităînmlăştinareaterenuluişieutrofizareaneechilibratăaapei; b)sărespecteregimuldeumplereşievacuarealacurilordeacumulare,stabilitînfuncţiedeintereselebeneficiarilordefolosinţăaapeişiale beneficiarilorfunciari,situaţiînzoneledeinfluienţăalelacurilordeacumulare; c)săasigureredresareaecosistemelordezechilibrate

Articolul76.Moduldeexploatarealacurilordeacumulare

Moduldeexploatarealacurilordeacumulareestedeterminatderegulile,aprobate peanasamblulfiecăruilacdeacumulare,sau peansamblul fiecărui sistemdelacurideacumularedecătreorganeledestatpentrugestionareafonduluiapelorînconcordanţăcuautorităţilepentrumediu,cuautorităţilepentru supraveghereasanitarădestat,autorităţilepentru protecţia rezervelor piscicole, precum şicu alteorganeinteresate.

Articolul77.Organizareaşicoordonareaacţiunilorceasigură

stareatehnicăşiamenajareacorespunzătoarea lacurilordeacumulare Înconformitateculegislaţiaînvigoare,organizareaşicoordonareaacţiunilorceasigurăstareatehnicăşiamenajareacorespunzătoarealacurilorde acumulare,precumşicontrolulrespectării regulilordeexploatareaacestora,seefectueazădecătreorganeledestatpentrugestionareafonduluiapelorîn modulstabilitdeGuvern.

Articolul78.Exploatarealacurilorşialtorbazineacvatice,

folositeîncalitatedelacuriacumulate

Prevederilearticolelor75­77seextind,deasemenea,şiasupraexploatăriilacurilorşialtorbazine,caresîntfolositeîncalitatedelacuriacumulate.

CapitolulXXI FOLOSIREAOBIECTIVELORACVATICE,SITUATE PETERITORIULREPUBLICIIMOLDOVAŞIALALTORSTATE

Articolul79.Folosireaobiectiveloracvatice,situatepe

teritoriulRepubliciiMoldovasşialaltorstate

(1)Reglementareafolosiriiobiectiveloracvatice,situatepeteritoriulRepubliciiMoldovaşialaltorstate,înmăsuraîncareaceastaatingeintereselelor

seralizeazădecătreorganelerespectivealeRepubliciiMoldovadecomunacordcuorganelesimilarealeţărilorinteresate. (2)Înconformitateculegislaţiaînvigoare,gospodorireaapelordefrontierăşidetransfrontierăse ralizează înbaza acordurilorinterstatale. CapitolulXXII SOLUŢIONAREALITIGIILORPRIVINDFOLOSREAAPEI

Articolul80.Soluţionarealitigiilorprivindfolosinţaapei

dintrebeneficiariidefolosinţăaapei dinRepublicaMoldova LitigiileprivindfolosinţaapeidintrebeneficiariidefolosinţăaapeidinRepublicaMoldovasesoluţioneazădecătreinstanţeledejudecată,în conformitateculegislaţiaînvigoare.

[Art.80înredacţiaLP446din13.11.03,MO6­12/01.01.04art.40]

Articolul81.Soluţionarealitigiilorprivindfolosinţa

apeidintrebeneficiariidefolosinţăaapei dinRepublicaMoldovsşidinaltestate LitigiiledintrebeneficiariidefolosinţăaapeidinRepublicaMoldovaşidinaltestateprivindfolosireaapeisesoluţioneazădecătreocomisie,formată pebazădeparitatedinreprezentanţi aiRepubliciiMoldovaşiaistatelorîncauză.

[Art.83­84modificateprinLP482din04.12.03,MO6­12/01.01.04art.48]

[Art.82­85excluseprinLP446din13.11.03,MO6­12/01.01.04art.40]

Articolul86.Soluţionarealitigiilorpatrimonialevizînd

relaţiiledindomeniulapelor

Litigiilepatrimonialecevizeazărelaţiiledindomeniulapelorsesoluţioneazăînmodulstabilitdelegislaţiaînvigoare.

COMPARTIMENTULIII

PROTECŢIAAPELORŞIPREVENIREAEFECTELOR

LORDISTRUCTIVE

CapitolulXXIII

DISPOZIŢIIGENERALEPRIVINDPROTECŢIAAPELOR

Articolul87.Protecţiaapelor

Toateapele(obiectiveleacvatice)sîntocrotiteîmpotrivapoluării,impurificării,epuizării,carepotprejudiciasănătateapopulaţieişipotconducela diminuarearezervelorpiscicole,ladegradareacondiţiilordeaprovizionarecuapăşialtorfenomenenegative,cauzatedemodificareaproprietăţilorfizice, chimiceşibiologicealeapelor,reducerea însuşiriilordeepurarenaturală,perturbarearegmuluihidrologicşihidrogeologic.

Articolul88.Realizareamăsurilorceasigurăprotecţiaapelor

Persoanelejuridiceşifizice,activitateacăroraafecteazăstareaapelor,sîntobligatesărealizezemăsuritehnologice,deameliorărisilvice,agrotehnice, hidrotehnice,sanitareşidealtănatură,coordonatecuautorităţilepentrumediu,pentrugestionareafonduluiapelor,pentrusupraveghereasanitarădestat, cuautorităţileadministraţieipublicelocale,caresăasigureprotecţiaapelor,împotrivapoluării,impurificăriişiepuizării,precumşiameliorareastării şi regimuluiapelor.

Articolul89.Planificareamăsurilordeprotecţieaapelor

Persoanelejuridice,activitateracăroraafecteazăstareaapelorsîntobligatesăplanifice măsuricorespunzătoarecaresăasigureprotecţiaapelorşisăle coordonezecuautorităţilepentrumediu.

Articolul90.Stimulareaeconomicăafolosiriiraţionaleşia

protecţieiapelor

(1)Stimulareaeconomicăafolosiriiraţionaleşiaprotecţieiresurseloracvaticeserealizeazăprin:

a)stabilireauneiplăţipentrufolosirearesurselordeapăşideversareasubstanţelorpoluanteînobiectiveleacvatice:

b)acordareaunorînlesniridecreditareşialtoravantajebeneficiarilorde folosinţăaapeipentruimplementareaunortehnologiişiciclurideproducţie hidroeconomicoaseşicudeşeuriminime,pentrurealizareaaltoractivităţidemareeficienţăîndomeniulprotecţieiapelor;

[Art.90lit.b)exclusăprinLP523din11.10.01,MO131/31.10.01art.981]

[Art.90lit.b)modificatăprinLP493­XIVdin09.07.99]

[Art.90lit.b)modificatăprinLP1592­XIIdin27.02.98]

[Art.90lit.c)exclusă prinLP280­XVIdin14.12.07,MO94­96/30.05.08art.349] d)obligareabeneficiarilordefolosinţăaapeisăremediezestareaecologicăaobiecvtiveloracvatice; e)încasareaînmodulstabilitacompensaţiilorbăneşti pentruprejudiciulcauzatprinîncălcarealegislaţieiapelor; f)luareademăsuripentruameliorareastăriizonelordeprotecţiesanitarăalesurselordealimentarecuapă,optimizarearegimuluideexploatarea prizelordeapesubteraneşiîmbunătăţireaevidenţeifuncţionăriiacestorprize.

[Art.1al.1)modificatprinLP1592­XIIdin27.02.98]

(2)Legislaţia,autorităţileadministraţieipublicelocalepotstabilişialtemodalităţidestimulareeconomicăaactivităţiideprotecţieaapelor.

(3)Eficienţaacţiunilordeprotecţiea apelor,desfăşuratedepersoanelejuridice,esteluatăînconsiderarelaapreciereaactivităţiiloreconomico­ financiare.

CapitolulXXIV

PROTECŢIAAPELORÎMPOTRIVAPOLUĂRII

ŞIIMPURIFICĂRII

Articolul91.Protecţiaapelorîmpotrivapoluăriişi

impurificăriicudeşeurişiapereziduale

(1)Esteinterzisădeversareaînobiectiveleacvaticeadeşeurilorindustriale,menajereşidealtănatură.

(2)Deversareaapelorrezidualeesteadmisănumaicucondiţiarespectăriiprevederilorarticolelor72şi73.

Articolul92.Protecţiaapelorîmpotrivapoluăriişiimpuri­

ficăriicuprodusealeactivităţiideproducţie Posesoriimijloacelordetransportpeapă,conductelor,instalaţiilorplutitoareşialtorinstalaţiidinobiectiveleacvatice,altepersoanejuridiceşifizicesînt obligaţisănuadmităpoluareaşiimpurificareaapelorcuderivatepetroliere,substanţechimiceşi alteprodusealeactivităţiideproducţie.

Articolul93.Protecţiasuprafeţeibazinelorderecepţie,a

stratuluidegheaţădinbazineşicursurideapă Persoanelejuridicesîntobligatesănuadmităpoluareaşiimpurificareasuprafeţeibazinelorderecepţie,astratuluidegheaţădinbazineşicursuldeapă cudeşeurideproducţie,menajereşidealtănatură,precumşiderivatepetroliereşisubstanţechimice,spălareacăroravaconduceladegradareacalităţii apelordesuprafaţăşiacelorsubterane.

Articolul94.Prevenireapoluăriiapelorcuîngrăşăminteşi

produsetoxice Persoanelejuridiceşifizicesîntobligatesănuadmităpoluareaapelorcuîngrăşăminteşiprodusetoxice.

Articolul95.Circumscripţiileşizoneledeprotecţiesanutară

Înscopulprotecţieiapelorfolositepentrusatisfacereanecesităţilorpopulaţieicuapăpotabilă,menajeră,curativă,deasanaresestabilesccircumscripţiişi zonedeprotecţiesanitară conformlegislaţieiînvigoare.

Articolul96.Pazaşiprotecţiaapelorsubteraneîmpotriva

impurificării

(1)Pentrufolosirearaţională,pazaşiprotecţiaresurselordeapesubterane,explorareaşiprospectareaapelorsubteraneseefectueazădecătre

organizaţiiledestatspecializatesubcontrolulautorităţiloradministraţieipublicecentraleautorizateînmodspecialînacestscop.

(2)Înzoneleundenivelulorizontuluiapelorsubteraneseaflăaproapedesuprafaţasolului,beneficiariidefolosinţăaapeisîntobligaţisăpreconizeze

măsurisuplimentarepentrupazaşiprotecţiaapelorîmpotrivaimpurificării. CapitolulXXV PROTECŢIAAPELORÎMPOTRIVAEPUIZĂRII

Articolul97.Măsuriledeprotecţieaapelorîmpotriva

epuizării (1)Înscopulmenţineriiunuiregimfavorabilsănătăţii rîurilor,lacurilornaturale,lacurilordeacumulare,apelorsubteraneşialtorobiectiveacvatice, precumşipentruprevenireaeroziuniisolurilor,colmatăriibazinelor,degradăriicondiţiilordeviaţăaleanimaleloracvatice,pentrureducereaintensităţii oscilaţiilorscurgeriloretc,sestabilesczoneriveranedeprotecţieşizonedeîmpăduriredeprotecţieaapelor,serealizeazămăsurideamelioraresilvică, antierozionale,hidrotehniceşidealtă naturăînmodulprevăzutde legislaţia învigoare.

(2)Înprocesulcoordonăriiprivindamplasareaşiconstrucţiaîntreprinderilor,instalaţiilorşialtorobiective,careafecteazăstareaapelor,precumşila

eliberareaautorităţilordefolosinţăspecialăaapei,autorităţileîncauzăsevorcălăuzineaparatdeschemeledefolosirecomplexăşideprotecţieaapelorşi debalanţeledegospodărireaapelor,avîndavizulpozitivalExpertizeiecologicedestat,încareseţinecontdeintereselebeneficiarilordefolosinţăaapei şialebeneficiarilorfunciari.

[Art.97al.(2)modificatprinLP454din30.07.01,MO141/22.11.01art.1089]

Articolul98.Protecţiaapelorsubteraneîmpotrivaepuizării

(1)Dacălaefectuarealucrărilordeforajsauaaltorlucrăriminiere,ceţindeprospectarea,explorareaşiexploatareazăcămintelordegaze,petrol,

cărbuneşialtorminereuri,sîntdescoperiteorizonturiacvaticesubterane,organizaţiilecareexercitălucrărileminieresîntobligatesăanunţeimediat organele de stat pentru gestionarea fondului apelor şi autorităţile pentru mediu şi să întreprindă în modul stabilit măsurile corespunzătoare pentru protecţia apelor subteraneşiprevenireaepuizăriilor. (2)Fîntînileartezieneurmeazăsăfieutilatecudispoziteivedereglare,conservate saulichidateînmodulstabilitde legislaţia învigoare. CapitolulXXVI PREVENIREAŞILICHIDAREAEFECTELORDISTRUCTIVE ALEAPELOR

Articolul99.Obligaţiunilepersoanelorjuridiceşifiziceprivind

prevenireaşilichidareaefectelordistructiveale apelor Decomunacordcuautorităţilepentrumediu,cuorganeledestatpentrugestionareafonduluiapelor,cuautorităţileadministraţieipublicelocaleşicu alteautorităţiaadministraţieipublicecentraleinteresatesauînbazaprescripţiilorautorităţiloradministraţieipublicecentrale,autorizate înmodspecialîn acestscop,persoanelejuridiceşifizicesînt obligatesă realizezemăsuripentru părevenireaşi lichidareaefectelordistructivealeapelor; a)revărsărialeapelor,inundaţiişisubinundaţii; b)distrugereamalurilor,îndigurilordeprotecţieşiaaltorconstrucţii; c)înmlăştinireaşisalinizareaterenurilor; d)eroziunea solurilor,formarearîpelor,alunicărilordeteren, acursurilornoroiasedeapădinploitorenţialeşiaaltorfenomenepericuloase.

Articolul100.Măsurileurgentepentruprevenireaşilichidarea

urmărilorcalamităţilornaturale,provocatede efecteledistructivealeapelor

(1)Realizareamăsurilorurgentepentruprevenireaşilichidareaurmărilorcalamităţilornaturale,provocatedeefecteledistructivealeapelor,este

reglementatădelegislaţiaînvigoare.

(2)Pentruconducereaoperativăalucrărilordeprevenireşilichidareaurmărilorcalamităţilornaturale,provocatedeefecteledistructivealeapelor,

Guvernulşiautorităţileadministraţieipublicelocalecreeazăcomisiispeciale,dincarefacpartereprezentanţiaiautorităţilorpentrumediuşiorganelorde statpentrugestionareafonduluiapelor,precumşireprezentanţiaipersoanelorjuridice.

(3)Indicaţiileacestorcomisiispecialesîntexecutoriipentrutoatepersoanelejuridiceşifizice.

COMPARTIMENTULIV EVIDENŢADESTATAFOLOSIRIIAPELOR

Articolul101.Sarcinileevidenţeidestataresurselorde

apăşifolosiriilor Evidenţadestataresurselordeapăşiafolosiriiloraredreptsarcinăstabilireacantităţiişicalităţiiapelor,adatelorprivindfolosireaapelorpentru necesităţilepopulaţieişialeeconomieinaţionale.

Articolul102.CadastruldeStatalApelor

CadastruldeStatalApelorcuprindedateleevidenţeiapelorconformindicilordecantitateşicalitate,dateleprivind înregistrareafolosinţelordeapă, evidenţafolosiriiapelorşistarealorecologică.

Articolul103.Balanţeledegospodărireaapelor

Înconformitateculegislaţiaînvigoare,balanţeledegospodărireaapelor,încareseestimeazăcantitateaşigraduldefolosireaapelor,sîntîntocmitepe ansamblulfiecăruibazinhidrograficşipeansamblulfiecăreiregiunieconomice.

Articolul104.Schemeledefolosirecomplexăşideprotecţie

aapelor

Schemelegeneraleşidebazinhidrografic(teritoriale)defolosirecomplexăşideprotecţieaapelordeterminăprincipalelemăsuridegospodărirea apelorşialtemăsuri,ceurmeazăsăfierealizatepentrusatisfacereacerinţelordeperspectivădeapăalepopulaţieişieconomieinaţionale,precumşipentru protecţiaapelorşiprevenireaefectelorlordistructivre.

Articolul105.Ţinereaevidenţeidestatşidefolosireaapelor,

ţinerealaziaCadastruluideStatalApelor, întocmireabilanţelordegospodărireaapelorşi elaborareaschemelordefolosirecomplexăşide protecţieaapelor

(1)Evidenţadestataapelorînfolosirealor,ţinerealaziaCadastruluideStatalApelor,întocmireabalanţelordegospodărireaapelor,elaborarea

schemelordefolosirecomplexăşideprotecţieaapelorseefectueazădincontulstatului.

(2)Ţinereaevidenţeidestatşidefolosireaapelor,ţinerealaziaCadastruluideStatalApelor,moduldeîntocmireabalanţelordegospodărireaapelor,

deelaborareşiaprobareaschemelordefolosirecomplexăşideprotecţieaapelorsestabilescdecătreGuvern.

COMPARTIMENTULV

RĂSPUNDEREAPENTRUÎNCĂLCAREALEGILAŢIEI

APELOR

Articolul106.Nulitateatranzacţiilor,princareseîncalcă

dreptulproprietăţiidestatasupraapelor Tranzacţiileprincare,într­oformădirectăsauindirectă,seîncalcădreptulproprietăţiidestatasupraapelorsîntconsideratenule.

Articolul107.Răspundereapentruîncălcarealegislaţieiapelor

(1)Persoanele,culpabiledecomitereatranzacţiilor,vizatelaarticolul106,precumşide:

a)ocupareanelegitimăaobiectivelor acvaticesaufolosireanelegitimăaapelor; b)captareaapeicuîncălcarearegimuluistabilitdefolosinţă; c)poluareaşiimpurificareaapelor; d)dareaînexploatareaunorîntreprinderi,obiectivecomunaleşialtorobiectiveneutilatecuconstrucţiileşiinstalaţiilecorespunzătoarepentru prevenireapoluăriişiimpurificăriiapelorsauaefectelorlordistructive; e)folosireaneraţională,lipsitădespiritgospodăresc,aapei; f)încălcarearegimului deprotecţieaapelorla bazinelederecepţie,careprovoacăimpurificarealor,eroziuneasolului şialtefenomenepericuloase; g)executareaneautorizatăalucrărilorhidrotehniceşiaaltorlucrăricareafecteazăstareaapelor; h)deteriorareaconstrucţiilorşiinstalaţiilorhidrotehnice,degospodărireşideprotecţieaapelor,inclusivareţelelorşiinstalaţiilorsistemelorde alimentarecuapăpotabilă;

[Art.107al.(1),lit.h)înredacţiaLP131­XVIIIdin23.12.09,MO23­24/12.02.10art.35]

i)încălcarea regulilordeexploatareaconstrucţiilorşiinstalaţiilordegospodărireaapelor; j)încălcarearegulilordeţinereaevidenţeiprimarea folosinţeideapă,sîntpasibilederăspunderecivilă,administrativăsaupenalăînconformitatecu legislaţiaînvigoare. (2)Legislaţia poatestabilirăspundereaşipentrualtecazurideîncălcarealegislaţieiapelor.

Articolul108.Restituireaobiectiveloracvaticeocupateîn

modnelegitim Obiectiveleacvatice,ocupateînmodnelegitim,serestituiedeţinătorilorlorlegalifărăcompensareacheltuielilor,subordonateîndecursulfolosiriilor nelegitime.

Articolul109.Reparareaprejudiciiloraduseprinîncălcarea

legislaţieiapelor

Persoanelejuridiceşifizicesîntobligatesărepareprejudiciileaduseprin încălcarealegislaţieiapelorînproporţiileşi în modulstabilitdelegislaţiaîn vigoare.

Articolul110.Convenţiileinternaţionale

DacăoconvenţieinternaţionalălacareRepublicaMoldovaestepartearealteregulidecît celeprevăzutedeprezentulcod,seaplicăregulile internaţionale.

PREŞEDINTELE

REPUBLICIIMOLDOVA

or.Chişinău,22iunie1993,

nr.1532­XI

MirceaSNEGUR