Sunteți pe pagina 1din 22

Legea nr.

188/1999 privind Statutul funcionarilor publici (r2)


1.Enumerai sanciunile disciplinare ale funcionarilor publici
i comentai modul de aplicare al acestora.Sanctiunile disciplinare sunt:
a) mustrare scrisa
- se poate aplica direct de catre persoana care are competenta legala de
numire in functia publica;- se radiaza in 6 luni de la aplicare, de drept;
b) diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioada de pana la 3 luni
- se aplica de persoana care are competenta legala de numire in functia
publica, la propunerea comisiei de disciplina;-se radiaza intr-un an de la
la expirarea termenului pentru care au fost aplicate
c) suspendarea dreptului de avansare in gradele de salarizare sau, dupa caz,
de promovare in functia publicape o perioada de la 1 la 3 ani
- se aplica de persoana care are competenta legala de numire in
functia publica, la propunerea comisiei de disciplina;-se radiaza intr-un
an de la la expirarea termenului pentru care au fost aplicate
d) retrogradarea in functia publica pe o perioada de pana la un an
- se aplica de persoana care are competenta legala de numire in functia
publica, la propunerea comisiei de disciplina-se radiaza intr-un an de la
la expirarea termenului pentru care au fost aplicate.
e) destituirea din functia publicase radiaza in 7 ani
La indi"idualizarea sanctiunii disciplinare se tine seama de:- cauzele
si gra"itatea abaterii disciplinare, impre#urarile in care aceasta a
fost sa"arsita,-gradul de "ino"atie si consecintele abaterii,-comportarea
generala in timpul ser"iciului a functionarului public,- existenta in
antecedentele acestuia a altor sanctiuni disciplinare care nu au fost radiate
in conditiile prezentei legi.Sanctiunile disciplinare se aplica in termen de cel
mult 1 an de la data sesizarii comisiei de disciplina cu pri"ire lasa"arsirea
abaterii disciplinare, nu mai tarziu de $ ani de la data sa"arsirii abaterii
disciplinare.%aca fapta a fost sesizata ca abatere disciplinara si ca
infractiune, raspunderea disciplinara se suspenda pana la dispunerea
neinceperii urmaririi penale, scoaterii de sub urmarire penala ori incetarii
urmaririi penale sau pana ladata la care instanta #udecatoreasca dispune
ac&itarea sau incetarea procesului penal.'e perioada cercetarii administrati"e,
daca functionarul public care a sa"arsit o abatere disciplinara poate
influentacercetarea administrati"a, conducatorul autoritatii sau institutiei
publice are obligatia de a interzice accesul acestuiala documentele care pot
influenta cercetarea sau de a dispune mutarea temporara a functionarului
public in cadrulaltui compartiment sau altei structuri a autoritatii ori institutiei
publice.Sanctiunile disciplinare se aplica doar dupa cercetarea prealabila a
faptei sa"arsite si dupa audierea functionarului public.(udierea functionarului

public trebuie consemnata in scris, sub sanctiunea nulitatii. )efuzul


functionarului public de a se prezenta la audieri sau de a semna o
declaratie pri"itoare la abaterile disciplinare care i se imputa se
consemneaza intr-un proces-"erbal.
$.*ipuri de r+spundere aplicabile funcionarilor publici pentr
u n c + l c a r e a c u " i n o " + i e a n d a t o r i r i l o r d e ser"iciu. %efinii
fiecare tip de r+spundere n parte.ncalcarea de catre functionarii publici, cu "ino"atie,
a indatoririlor de ser"iciu atrage raspunderea disciplinara,contra"entionala, ci"ila sau penala,
dupa caz.ncalcarea cu "ino"atie de catre functionarii publici a indatoririlor corespunzatoare
functiei publice pe care
o detinsia n o r m e l o r d e c o n d u i t a p r o f e s i o n a l a s i c i " i c a p r e " a z u t e
d e l e g e c o n s t i t u i e abatere disciplinara
si atrage
raspunderea disciplinara
a acestora.
(2)
onstituie
abateri disciplinare
urmatoarele fapte:
a)
intarzierea sistematica in efectuarea lucrarilor;
b)
negli#enta repetata in rezol"area lucrarilor;
c)
absente nemoti"ate de la ser"iciu;
d)
nerespectarea in mod repetat a programului de lucru;
e)
inter"entiile sau staruintele pentru solutionarea unor cereri in afara cadrului
legal;
f)
nerespectarea secretului profesional sau a confidentialitatii lucrarilor cu acest
caracter;
g)
manifestari care aduc atingere prestigiului autoritatii sau institutiei publice in
care isi desfasoara acti"itatea;
h)
desfasurarea in timpul programului de lucru a unor acti"itati cu caracter
politic;
i)
refuzul de a indeplini atributiile de ser"iciu;
)

incalcarea pre"ederilor legale referitoare la indatoriri, incompatibilitati,


conflicte de interese si interdictiistabilite prin lege pentru functionarii publici;
!)
alte fapte pre"azute ca abateri disciplinare in actele normati"e din domeniul
functiei publice si functionarilor publici.
"aspunderea contraventionala
a functionarilor publici se anga#eaza in cazul in care acestia ausa"arsit o
contra"entie in timpul si in legatura cu sarcinile de ser"iciu./mpotri"a
procesului-"erbal de constatare a contra"entiei si de aplicare a sanctiunii
functionarul public se poateadresa cu plangere la #udecatoria in a carei
circumscriptie isi are sediul autoritatea sau institutia publica in care estenumit
functionarul public sanctionat0.
"aspunderea civila
a functionarului public se anga#eaza:
a)
pentru pagubele produse cu "ino"atie patrimoniului autoritatii sau institutiei
publice in care functioneaza;
b)
pentru nerestituirea in termenul legal a sumelor ce i s-au acordat necu"enit;
c)
pentru daunele platite de autoritatea sau institutia publica, in calitate de
comitent, unor terte persoane, in temeiulunei &otarari #udecatoresti definiti"e
si ire"ocabile.)epararea pagubelor aduse autoritatii sau institutiei publice in
situatiile pre"azute la lit. a0 si b0 se dispune prinemiterea de catre
conducatorul autoritatii sau institutiei publice a unui ordin dispozitii de imputare,
in termen de 23de zile de la constatarea pagubei, sau, dupa caz, prin asumarea
unui anga#ament de plata, iar in situatia pre"azuta lalit. c0 a aceluiasi articol,
pe baza &otararii #udecatoresti definiti"e si ire"ocabile. mpotri"a
ordinului dispozitiei de imputare functionarul public in cauza se poate adresa
instantei de contenciosadministrati".%reptul conducatorului autoritatii sau
institutiei publice de a emite ordinuldispozitia de imputare se prescrie intermen de 2
ani de la data producerii pagubei.
"aspunderea functionarului public pentru infractiunile savarsite
i n t i m p u l s e r " i c i u l u i s a u i n l e g a t u r a c u atributiile functiei publice pe
care o ocupa se anga#eaza potri"it legii penale.%aca functionarul public
este trimis in #udecata condamnat pentru sa"arsirea unei infractiuni contra
umanitatii,contra statului sau contra autoritatii, de ser"iciu sau in legatura cu
ser"iciul, care impiedica infaptuirea #ustitiei, defals ori a unor fapte de
coruptie sau a unei infractiuni sa"arsite cu intentie, care ar face-o
incompatibila cuexercitarea functiei publice, cu exceptia situatiei in care a
inter"enit reabilitarea - persoana care are competentalegala de numire in
functia publica "a dispune suspendarea functionarului public din
functia publica pe care odetine.%aca instanta #udecatoreasca
dispune ac&itarea sau incetarea procesului penal, suspendarea din
functia publicainceteaza, iar functionarul public respecti" isi "a relua

acti"itatea in functia publica detinuta anterior si ii "or fiac&itate drepturile


salariale aferente perioadei de suspendare. n situatia in care nu sunt intrunite
conditiile pentru anga#area raspunderii penale, iar fapta functionarului
public poate fi considerata abatere disciplinara, "a fi sesizata comisia de
disciplina competenta.%e la momentul inceperii urmaririi penale, in situatia in
care functionarul public poate influenta cercetarea, persoanacare are
competenta numirii in functia publica are obligatia sa dispuna mutarea
temporara a functionarului public incadrul altui compartiment sau altei
structuri fara personalitate #uridica a autoritatii ori institutiei publice.2.4n
cadrul instituiei publice au fost sancionai disciplinar doi
funcionari publici. 'rimului funcionar public i-a fost aplicat+
sanciunea mustr+rii scrise n urm+ cu 6 luni, iar celui de-al doilea sanciunea
retrograd+rii n funcia public+ pe o perioad+ de 6 luni, n urm+
cu 2 luni. 'recizai i moti"ai dac+ se impune n "reun caz radierea de drept
asanciunii disciplinare.Sanctiunile disciplinare se radiaza de drept, dupa cum
urmeaza:
a)
in termen de 6 luni de la aplicare, sanctiunea disciplinara
mustrare scrisa
;
b)
in termen de un an de la expirarea termenului pentru care au fost aplicate,
sanctiunile disciplinare:
diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioada de
pana la 3 luni
,
suspendarea dreptului deavansare in gradele de salarizare sau, dupa caz, de
promovare in functia publica pe o perioada de la 1 la 3 anisi
retrogradarea in functia publica pe o perioada de pana la un anc)
in termen de ani de la aplicare, sanctiunea
destituirea din functia publica#
)adierea sanctiunilor disciplinare pre"azute la lit. a0 si b0 se constata prin act
administrati" alconducatorului autoritatii sau institutiei publice.Se radiaz+
sanciunea mustr+rii scrise.5oti"area este realizata prin efectul
legii.)etrogradarea n funcia public+ pe o perioad+ de pn+ la un an se radiaz+
n termen de un an de la expirareatermenului pentru care a fost aplicat+. 7.
(plicarea sanciunilor disciplinare i competena aplic+rii acestora, cu
precizarea termenelor, condiiilor de aplicarei de radiere. %ai un exemplu
de sanciune disciplinar+ i precizai termenul de radiere
a acesteia.Sanctiunile disciplinare se aplica in termen de cel mult 1 an de la
data sesizarii comisiei de disciplina cu pri"ire lasa"arsirea abaterii disciplinare,

dar nu mai tarziu de $ ani de la data sa"arsirii abaterii


disciplinare.Sanctiunea disciplinara
mutrare scrisa
se poate aplica direct de catre persoana care are competenta legala
denumire in functia publica.Sanctiunile disciplinare
diminuarea drepturilor salariale cu 520% pe o perioada de pana la 3 luni
,
suspendarea dreptului de avansare in gradele de salarizare sau, dupa caz,
de promovare in functia publica peo perioada de la 1 la 3 ani, retrogradarea in
functia publica pe o perioada de pana la un an si destituirea dinfunctia
publica
se aplica de persoana care are competenta legala de numire in
functia publica, la propunerea comisiei de disciplina.Sanctiunile
disciplinare se aplica doar dupa cercetarea prealabila a faptei sa"arsite si dupa
audierea functionarului public. (udierea functionarului public trebuie
consemnata in scris, sub sanctiunea nulitatii. )efuzul functionarului public de
a se prezenta la audieri sau de a semna o declaratie pri"itoare la abaterile
disciplinare care i se imputa seconsemneaza intr-un proces-"erbal.'entru
analizarea faptelor sesizate ca abateri disciplinare si propunerea sanctiunii
disciplinareaplicabile functionarilor publici din autoritatile sau institutiile
publice se constituie comisii de disciplina.Sanctiunile disciplinare se radiaza
de drept, dupa cum urmeaza:
a)
in termen de 6 luni de la aplicare, sanctiunea disciplinara
mustrare scrisa
;
b)
in termen de un an de la expirarea termenului pentru care au fost aplicate,
sanctiunile disciplinare:
diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioada de
pana la 3 luni
,
suspendarea dreptului deavansare in gradele de salarizare sau, dupa caz, de
promovare in functia publica pe o perioada de la 1 la 3 anisi
retrogradarea in functia publica pe o perioada de pana la un anc)
in termen de ani de la aplicare, sanctiunea
destituirea din functia publica#
)adierea sanctiunilor disciplinare pre"azute la lit. a0 si b0 se constata prin act
administrati" alconducatorului autoritatii sau institutiei publice, exceptie
destituirea.Exemplu: sanctiune disciplinara de mustrare scrisa pentru absente
nemoti"ate de la ser"iciu, "a fi radiata in termende 6 luni de la
aplicare.8. ome ntai situaiile n care es te anga#at+ r+spunderea

ci"il+ a funcionarului public. )aspunderea ci"ila a functionarului public


se anga#eaza:
a)
pentru pagubele produse cu "ino"atie patrimoniului autoritatii sau institutiei
publice in care functioneaza;
b)
pentru nerestituirea in termenul legal a sumelor ce i s-au acordat necu"enit;
c)
pentru daunele platite de autoritatea sau institutia publica, in calitate de
comitent, unor terte persoane, in temeiulunei &otarari #udecatoresti definiti"e
si ire"ocabile.)epararea pagubelor aduse autoritatii sau institutiei publice
in situatiile pre"azute la lit. a0 si b0 se dispune prin emiterea de catre
conducatorul autoritatii sau institutiei publice a unui ordin sau a unei
dispozitiide imputare, in termen de 23 de zile de la constatarea pagubei, sau,
dupa caz, prin asumarea unui anga#ament de plata, iar in situatia pre"azuta
la lit. c0 a aceluiasi articol, pe baza &otararii #udecatoresti definiti"e si
ire"ocabile.mpotri"a ordinului sau dispozitiei de imputare functionarul public in cauza se
poate adresa instantei de contenciosadministrati".%reptul conducatorului autoritatii sau
institutiei publice de a emite ordinul sau dispozitia de imputare se prescrie
intermen de 2 ani de la data producerii pagubei.6 .
(nalizai pre"ederile legale pri"ind r+spunderea funcionarulu
i p u b l i c p e n t r u i n f r a c i u n i l e s + " r i t e n t i m p u l ser"iciului sau
n leg+tur+ cu atribuiile funciei publice pe care o ocup+.
You're reading a free preview.
Pages 6 to 59 are not shown in this preview.
Read the full version
You're Reading a Free Preview
Page 6 is not shown in this preview.
Download
You're Reading a Free Preview
Page 7 is not shown in this preview.
Download
You're Reading a Free Preview
Page 8 is not shown in this preview.
Download

Similar to Subiecte rezolvate ANFP

Intrebari Anfp

Subiecte Propuse ANFP.doc (1)

ntrebri frecvente n cadrul seminariilor regionale

LEGEA 188 TEST GRILA

Subiecte L 7 2004

Subiecte Rezolvate Concurs Promovare-proba Scrisa

anfp.gov.ro

Teste Grila Organizarea Resurselor Umane Din Administratia Publica

Barem Subiecte Administratie Publica Nr

Cele Mai Frecvente 41 Intrebari Din Timpul Interviurilor

subiecte

SUBIECT.doc

TesteAdministratiePublica2014.pdf

MODELE DE NTREBRI la achizitii publice

Teste Grila Acizitii Publice

Test Grila concur contabil

Grile Pentru Examen Finante 1 (1)

Drepturile Si Obligatiile Functionarilor Publici

Toate_testele

Finante publice-teste grila

Anexa pag 42-44

Fiscalitate - Teste Grila

Achizitii Publice - Teste Grila

Smecherie Download Scribd

Statutul Functionarului public

Anexa pag 25-28

Anexa pag 30-33

Anexa pag 15-19

ANFP

188 anfp.gov.ro

Subiecte rezolvate ANFP