Sunteți pe pagina 1din 6
DECLARATIE DE AVERE PE MUL ZOLZ os FERNS 0 cubic GHEORGHE +: a opin femcia ene ___, domiciliut cunoscdnd prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declarafii, declar pe proprie rispundere ci impreuna cu familia” detin urmatoarele: +1) Prin familie se injelege soul/sofia si copii aflati in intretinerea acestora. 1. Bunuri imobile 1. Terenuri NOTA Se vor declara inclusiv cele aflate in alte fari. * Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apa; (5) alte categorii de terenuri extravilane, daca se afla in circuitul civil. *2) La" Titular” se menfioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul), iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte si numele coproprietarilor. 2. Clidin NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari Wo Retr leremm.| 1993 |51,2% | socy |cympabrr| auRves Ax. MANGAL 6 wrogtr 1990 |430r | Soy BURNS Gb. Purves 20iMal loan | 2012 |xl2owe| sey | WOR” |puens Gu. ORIGINALUE * Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casi de locuit; (3) casi de vacanf&; (4) spatii comerciale/de producti. *2) La "Titular" se menfioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soful/sotia, copilul), iar in cazul bunutilor in coproprietate, cota-parte si numele coproprietarilor. I. Bunuri mobile 1, Autovehicule/autoturisme, tractoare, masini agricole, salupe, iahturi si alte mijloace de transport care sunt supuse inmatriculirii, potrivit legit Aur TURD | Skoon kay v/p. l 2805 Cu nap je Re 2. Bunuri sub formi de metale prefioase, bijuterii, obiecte de arti si de cult, colecfii de arta si numismaticd, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a ciror valoare \sumata depaseste 5.000 de euro NOTA: : Se vor mentiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul Romaniei la momentul declarari IHL. Bunuri mol ultimele 12 luni IV. Active finan: re 1. Conturi si depozite bancare, fonduri de investifii, forme echivalente de economisire si investire, inclusiv cardurile de credit, daca valoarea insumati a tuturor acestora depigeste 5.000 de euro NOTA Se vor declara inclusiv cele aflate in banci sau institutii financiare din straindtate. | «ROR oh B5000C| 2212 25000 Guno “Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau echivalente; (3) fonduri de investitii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme eu acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior). 2, Plasamente, investifii directe si imprumuturi acordate, daca valoarea de pia{i insumati a tuturor acestora depageste 5.000 de euro NOTA: Se vor declara inclusiv investitile si participatile in straindtate, *Categoriile indicate sunt: (1) hartii de valoare detinute (titluri de stat, certificate, obligatiuni); (2) actiuni sau pérti sociale in societaifi comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal. 3 , "ct mic ALLO 3. Alte active producitoare de venituri nete, care insumate depisese echivalentul a 5.000 de euro pe an: NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflate in straindtate, V. Datori Debite, ipoteci, garanfii emise in beneficiul unui ter, bunuri achizifionate in sistem leasing gi alte asemenea bunuri, daci valoarea insumati a tuturor acestora depiigeste 5.000 de euro NOTA: Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in strlinatate, VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenfionate fafi de valoarea de piaf’, din partea unor persoane, organizafii, societiti comerciale, regi autonome, companii/societifi nati fii publice romanesti sau straine, inclusiv burse, credite, garantii, decontiri de cheltuieli, altele decat cele ale angajatorului, a cdror valoare individual’ depaseste 500 de euro* 1.1. Titular —_ — ~~ 1.2. Soy/sotie — 7 a 1.3. Copii _ — == *Se excepteazd de la declarare cadowrile si tratafiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I $i al IIea VII. Venituri ale declarantului si ale membrilor sii de familie, realizate in ultims in fiscal incheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completirile ulterioare) NOTA: Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strainatate. L.1. Titular PMS CURie RUC Hebe PRiMAR | 126.291 Ung, 0 Saues" uo 60065 1.2. Soysotie SPiTAL 4 YF 10M" BUC| Mene PlinAg 129 995- 1:3. Copii [2: Veni 2.1. Titular SO VITA MEBOA (TS PEGIVA MPRA Mepx PuKope | 96.619 2.2. Soysotie 3.2. Soy/sotie 4. Venituri di 4.1. Titular 4.2. Soysotie 5. Venit a 5.1. Titular 5.2. Soysotie (6. Venituri din activitépi agricole 6.1. Titular 6.2. Soysotie RIGINALUL | 7.2. Soy/sotie 7.3. Copii = = IS. Venituri din alte surse 8.1. Titular — 8.2. Soy/sotie = Prezenta declaratie constituie act public si rispund potrivit legii pe sau complet al datelor menfionate. Si Data completarii [ CONFGiMt