Sunteți pe pagina 1din 2
Republica Moldova Comisia Nafionala a Piefei Pecnyanka Moanona Hanwonasbnan Kommecus Financiare no dunanicopomy patuky "UD 2017 oe Charu bt Seine noe 7 TLS Racy me Obed ape T “evra aya, T3359 505 Svan fenaake Os 503 vai nce ia end HOTARIRE 6 decembrie 2016 Nr. 60/2 Cu privire la unele misuri fafa de actionarii Societiii pe actiuni , MOLDASIG” Reigind din prevederile art.1 din Legea nt-407-XVI din 21.12.2006 ,Cu privire la asigurar"’ (notiunile actionar seminificaiv, beneficiar efectiv, patticipatie calificata), avind in vedere informatiile dejinute de Comisia Naionalé a Piefei Financiare in exercitara atribuilor de supraveghere, inclusiv urmare a prezentri informatie de eatre Serviciul de Informati si Securitate al Republicii Moldova (informatie cu acces limita) privind actionarea in mod concertat @ unui grup de actionari ai Societiii pe actiuni,MOLDASIG” (in continuate - ,MOLDASIG” S.A. sau asiguratorul) cate detin drepturiaferente unui pachet de acfuni de 65,08% din actiunile eu drept de vot ale asigurdtoruui, ddobindite far8 avizul prealabil al autoritatii de supraveghere,fapt ce contravine ax.29 din Legea nr-407-XV1 din 21.12.2006, pet. din Regulamentul privind cerinjele faja. de acfionarii semnificativi ai asigurétorlor/ reasiguritorilor $i condifile faf8 de detinerea partcipatilor calificate in capitalul social al asiguratorulu/ reasiguratorului, aprobat prin Hotiiree Comisiei Najionale @ Piefei Financiare nr.13/3 din 03.04.2008", precum si neprezentarea de citre acfionarii asiguritorului a informajei indicate in soicitarile Comisiei Nationale Pie Financiare’,astfelnefind prezentateinformatisuficiente pentru a aesta lipsa activité coordonatelconcertate in raport cu asiguritorul, in. scopul asigurdri executirii conforme legislajei ou privire la asiguriri, in temeiul ant.29, art 4 alin(1), ar.5S alin(1) lita) si lite) din Legea nr.407-XVI din 21.12.2006, ,Cu prvi la asigurie”, Legit ne.171 din 11.07.2012 ,Privind piafa de capital" art alin(1), art, artdalin(1) gi alin.(2), art.8 lib) gi litt), art.9 alin (1) lita), lite) si lite), at21 alin(1), ar.22 alin(3), ar.25 alin2) din Legea nr.192-XIV din 12.11.1998 ,Privind Comisia Naionali a Pie Financiare™, Nafionali a Piefei Financiare HOTARASTE: Com «Monitor Of ot Republic Moldova, 207, 47-9, 7.23, * Monitor! Of sl Repub Maar, 2008, 097-98, a 298 > N041530-081539.hn 7004206; 04-369 06309 21.10.2016; m.064282 O12 dn + onto! Of Republic Motors, 2012, 9195-197, 65 * Moston Of Repblet Moldova, 2007, 17-1258, 1, Se suspenda exercitarea dreptului de vot, a dreptului de convocare si desfigurare a adundrii generale @ acfionarilor, a dreptului de a introduce chestiuni pe ordinea de zi, a dreptului de a propune candidati pentru functia de membru al consiliului societatii, al organului executiv si al comisiei de cenzori sia dreptului de a primi dividende de c&tre urmétorii actionari = .PRODROMOS Limited” L.T-D., in limita pachetului de actiuni ce consttuic 19,98% din numirul total de actiuniplasate de ,MOLDASIG” S.A. = ,DENTON ENTER-PRISE” L-T.D., in limita pachetului de actiuni ce constituie 19,99% din numérul total de actiuni plasate de ; MOLDASIG” S.A.; sINTERSNAB” 0.0.0, in limita pachetului de actiuni ce constituie 4,98% din numirul total de actiun plasate de , MOLDASIG” S.A.; = ,KIRKLISTON MANAGEMENT Limited”, in limita pachetului de actiuni “ce constituie 4,99% din numarul total de actiuni plasate de »MOLDASIG" S.A = ,APPOLO CAPITAL INVEST” L-TD., in limita pachetului de acfiuni ce consttuie 4,98% din numarul total de actiuni plasate de , MOLDASIG” S.A. =PEKLO MANAGEMENT", in limita pachetului de actiuni ce consttuie 4,95% din numarul total de actiuni plasate de , MOLDASIG” S.A.; = ICS ,SEMGROUP-SYSTEMS” S.R.L., in limita pachetului de actiuni ce consttuie 4,89% din numral total de actiuni plasate de , MOLDASIG” S.A. = BRISTOL EXPERTS” LP, in limita pachetului de actiuni ce constituie 0.27% din numarul total deactiuni plasate de ,MOLDASIG” S.A. 2. Persoanele indicate in pet.! din prezenta hotarire vor instréina pe piata reglementati in termen de 3 luni din data intriri in vigoare a prezentei hottie, actiunile aférente participatiei calificate definute, notificind in prealabil asiguritorul si Comisia NationalA a Piefei Financiare despre instréinarea acestor actiuni 3. in cazul neexecutirii prevederilor pet2 din prezenta hotirire, organul executiv al ,MOLDASIG” S.A. va dispune, in termen de 15 zile, anularea actiunilor respective, emiterea unor noi acfiuni si expunerea acestora spre vinzare conform legislatiei'n vigoare. 4. Controlul asupra exccutarii prezentei hotarii se pune in sarcina Direct generale supraveghere valori mobiliare si Direc(iei generale supraveghere asigurari. 5. Prezenta hotdtre inti in vigoare la data adoptarii, se publica pe site-ul oficial al Comisiei Nationale a Pie(ei Financiare (www.cnpf.md) si in Monitorul Oficial at Republicii Moldova, Vicepresedinte L4G Turie FILIP