Sunteți pe pagina 1din 2
Republica Moldova isia Nationald a Piefei Financiare Peeny6.amka Moanopa Hauwonatbnas kommceust no (punaHiconoMy pstnky Co end Sy aon a Te cw ‘ma ne ‘eal etc HOTARIRE 14 decembrie 2016 Nr. 62/2 Cu privire la complet Comisiei Nationale a Pietei din 06.12.2016 ,,Cu privire Ia unele masuri fat de actionarii Societifii pe aetiuni , MOLDASIG” Avind in vedere prezentarea informatied suplimentare de eétre Serviciul de Informatii si Securitate al Republicii Moldova (informatie cu acces limitat) privind actionarea in mod concertat a unui grup de acjionari ai Societatii pe actiuni ,MOLDASIG” (in continuare - ,MOLDASIG” 8.A. sau asiguratorul), care defin drepturi aferente unui pachet de actiuni de 9,9759% din actiunile cu drept de vot ale asiguritorului, cu grupul de acfionari care detin drepturi aferente unui pachet de actiuni de 65,03%, dabindite fird avizul prealabil al autoritijii de supraveghere, fapt ce contravine art.29 din Legea nr.407-XVI din 21.12.2006, pet din Regulamentul privind cerintele fai de acjionarii semnificativi ai asiguritorilor/ reasiguritorilor si conditiile faja de dejinerea participatiilor calificate in capitalul social al asiguritorului/ reasiguratorului, aprobat prin Hotirirea Comisiei Nationale a Pietei Financiare nr.13/3 din 03.04.2008", precum si neprezentarea de citre acestia a informatiei indicate in solicitarile Comisiei Nationale a Piefei Financiare’, astfel nefiind prezentate informatii suficiente pentru a atesta lipsa activitajii coordonate/concertate in raport ct asiguratorul, in scopul asigurarii executarii conforme a legislatiei cu privire la asigurari, in temeiul art29, art.S4 alin.(1), art.SS alin.(1) lita) gi lite) din Legea nr407-XVI din 21.12.2006 Cu. privire la asiguréri”, Legit ar.171 din 11.07.2012 ,Privind piaja de “capital”, art.1 alin,(1), art.3, art alin.(1) si alin.(2), art. lit) gi litt), art.9 alin.(1) lita), lite) slits), art21 alin.(1), art.22 alin{3), ar-25 alin2) din Legea nr.192-X1V din 12.11.1998 Privind Comisia ‘Nationald a Piefei Financiare”®, Comisia National a Piefei Financiare HOTARASTE: # Monitor! Ofial a Republic Molo, 208 of 97-98 298 *Nr081839 061830 in 2208 2006 9063819043829 21.10.2016 ar 08-4232 ‘Monitor Ofc l Repbi Moldova 2012, w 192-197 a 665 Montral Ofta al Republic Moldova, 2097 117-126 BIS 1, Punctul 1 din Hotirirea Comisiei Nationale a Piefei Financiare nr.60/2 din 06.12.2016 ,Cu privire la unele mésuri fafa de actionarii Societatii pe actiuni »MOLDASIG™ se completeaza cu urmatorul text: >. ~ »WESNA” L.T.D,, in limita pachetului de actiuni ce constituie 4,99174% din numaral total de actiuni plasate de , MOLDASIG" S.A.; — _,EWRA” Limited, in limita pachetului de actiuni ce constituie 4,9842% din numaral totel de actiuni plasate de , MOLDASIG” S.A.” 2. Prevederile pet.2 si pet3 din Hotirirea Comisiei Nationale a Pietei Financiare nr-60/2 din 06.12.2016 ,Cu privire la unele mAsuri fal de actionari Societiti pe actiuni , MOLDASIG™ se vor aplica asupra ,WESNA" L.T.D. si »EWRA" Limited din data intrari in vigoare a prezentei hotair 3. Prezenta hotirre intra in vigoare la data adoptaii, se publica pe site-ul ‘oficial al Comisiei Nationale a Piefei Financiare (www.cnpf.md) si in Monitorul ‘Oficial al Repotlicii Moldova.