Sunteți pe pagina 1din 90
Prospect de oferta publied de vanzare de obliga MUNICIPTUL BOTOSANI Valoarea nominala a emisiunii: 10.000.000 LEI = (ROBIDexr+ ROBOR«)/2+ 2,3% Rata dobinzii va fi caleulatd si dobinda va fi pkitita semestrial Maturitate: 17 ani Pentru prima perioada de calcul rata dob: tranzactict Rata dobnzii variabil se va calcula dupi inchiderea Rambursarea imprumutului obligatar: in 32 de rate semestriale DECIZIA C.N.V.M.NR,_7I//4_O!. Zolo Intermediar: BT SECURITIES financiar al Emitentului DTD TEAM Advisory Services SRL VIZA DE APROBARE APLICATA PE PROSPECTUL DE OFERTA PUBLICA SAU, DUPA CAZ, PE DOCUMENTUL DE OFERTA NU ARE VALOARE DE GARANTIE $i NIC] NU REPREZINTA O ALTA FORMA DE APRECIERE A C.N.V.M. CU PRIVIRE LA OPORTUNITATEA, AVANTAJELE SAU DEZAVANTAIELE, PROFITUL ORI RISCURILE PE CARE LE-AR PUTEA PREZENTA TRANZACTULE DE INCHEIAT PRIN ACCEPTAREA OFERTE! PUBLICE OBIECT AL DECIZIEI DE APROBARE: DECIZIA DE APROBARE CERTIFICA NUMAI REGULARITATEA PROSPECTULUVDOCUMENTULUI DE OFERTA IN PRIVINTA EXIGENTELOR LEGI $I ALE NORMELOR ADOPTATE IN APLICAREA ACESTEIA. BT SECURITIES PROSPECT DE OFERTA PUBLICA DE VANZARE DE OBLIGATIUM. ‘MUNICIPIOL BOTOSANI ACEASTA PAGINA A FOST LASATA LIBERA iN MOD INTENTIONAT a ier BT SECURITIES PROSPECT DE OF ERTE PUBLIC DE VANZARE DE OBLIGATION MUNICIPIUL BOTOSANI cuprins. 1. REZUMATUL PROSPECTULUI DE OFFRTA PUBLICS, 5 1p DENTITATEA MEMBRILOR ORGANELOR DE CONDUCERE ALE EMITENTULUI, AL CONSULTANTILOR SI AI AUDITORILOR FINANCIARI AT EMITENTULUT 2 DATE STATISTICE PRIVIND OFERTA PUBLICK $1 PERIOADA DE DERULARE AACESTEIA __5 DEFINITE 7 ees PEE UL NOTA CATRE INVESTITORI n Mo IV. NOTK PRIVIND CARACTERISTICILE OBLIGATIUNILOR 2 1, PERSOANE RESPONSARILE R ee eee ESSE 11. | Nunaue stFUNCTIA PERSOANELOR FIZICE $1 DENUMIREA SISEDIUL PERSOANELOR JURIDICE RESPONSABILF PENAL INFORMA TILE INCLIISE Bu PROSPECT _ BR ———— 1.2 DUCLARATHE ALE PERSOANEL OF RESTONSABICED 2. FACTOR DE RISC 2 oe 21. Rise APERENTEMITENTULUL 2.2, RISC AFERENT OBLIGATIUNILOR 3. INFORMATH CHELE 15 appa preeeepereneneenree 3.)__INTHRISE AL PERSDANEI OR FIICE St SURIDICE IMPLICATE IN EMISIUNFIOFERTA Is 3.2, MOTIVELE #sITIERI OFERTEI SI UTILIZARBA FONDURILOR REZULTATE 5 4 INFORMATIH CU PRIVIRE LA VALORILE MOBILIARE PROPUSE A FI ADMISE LA ‘TRANZACTIONARE PE O PIATA REGLEMENTATA 6 see 4.1,” DESCRIEREA TIPURILOR $1CLASELORDE VALOR! MOBILIARE CE SUNT OFERITE SUSAM PROPUST/A FIADWISELA TRANZACTIONARE 16 42.” LEGISLATIA APLICABILA VALORILOR MOBILIARE CE FAC ORIECTOL OFERTEINIBLICE SLES 45 INDICARED FAPTULUIDACK VALORILE MOILIARE SUNT NOMINATIVE SAU La PURTLIOR 16 44, MONEDA TN CARE AU POST EMISH VALORILE MOBILIARE 7 45. RANGUL OBLIGATIUNILOR CE URMEAZA A H OFERITE/PROPUSE A FI ADMISE LA TRANDAGTIONARE PEO PIATA [REOLEMENTATA PRECUM STORICE CLAUZE CARE SUNT INTENTIONATE A SUBORDONA IMPRLMLITOL OLIGA AR AOR ‘OLGA TH PREZENTE SAU VITOARE ALE EMITENTULUE 7 46, DESCRIENEA DREFTURILOK ATASATR OBLIGATIUNILOR NCLUSIY ORICE LBUATARIATE AGESTOR DREFURLFREGING SIPROCEDURA DE EXERCITARE A ACESTOR DREPTURI 18 4.7. RATA NOWINALA A DOGANZII Sl PREVEDER! PRIVIND BOBANDA DE WATT Baininsasias 8 4.8. DATA MATURTTATIIMPRUMUTULUI $1 ARANJAMENTELE PENTRU AMOR TIZRRER HATRUMIFTULUL GE PROCEDURG EDE RAMBURSARS siti 20 49. | DATA DERLFERINTA ~DaTA Ta CARE SUNT IDENTIFIEA TI OBLIGATARU GARE VOR INGABA PANGIPADUT DE RAMBURSAT $1 DOBANDA APERENTA 2 se 4.30. Iworcanta RANDAMENTLLUIGBLIGATAUNT, DESCRIEREA MODUL UIE GALGUE A RaNDAMENTUIT 2 ALL MODUL DF REPREZSNTARE A DETINATORILOR DE OBLIGATIUNT, INCLUSIY O IDENTIPICARE A PERSOASETCAREIT [REPREZINTA PE INVESTITORI pee 2 4.12. ACTELE DECWIONALETN BAA CARORA VALORILE MOBILIAREAU POST SAU VOR AIMEE 23 4.15. SbESTIMEA7A CA OBL IGATIUNILE VOR F EMISE IN CURSUE TUN EEARUARIE 2010 2 SIE, CESCHIREA ORICAROR RESTRICT CU PRIVIRE LA LIBERA TRANSTERABILITATE A VALORILOR MOBTINRE Fen an gaa ssa aa) 1 REGIA FRI A RIVELDE BaRGeTULb pe VENiTOL bi VACORI MOBILIGRE GUREGNERETA ASI 23 4. INDICATIICU PRIVIRE LA FAPTUL DACA Eva SIVARSAREA aCESTIT IMOEET BT SECURITIES PROSPECT DE OFERTA PUBLICA DE VANZARE DE OBLIGATIONT ‘MUNICIPIUL BOTOSANI 5. TERMENI $1 CONDITHLE OFERTEL cy 5.1. CONDITILE OFERTEI, CALENDARUL OFERTEI $1 PROCEDURA PENTRU SUBSCRIERE IN CAPRUL OFERTED 4 5.2. PLANUL DE DISTRIBUTE §1 DE ALOCARE. i Py 53. PRETUL DE EMISIUNE $1 VALOAREA NOMINALK A OHLIGATIONILOR 30 54. PLASAREA $i DISTRIBUIREA OFERTE! 30 6. ADMITEREA LA TRANZACTIONARE A OBLICATIUNILOR, 2 6.1. TNDICAREA FAPTULU DACA VALORILE MOBILIARE OFERITE SUNT SAU VOR FI SUBIECT ALE UNEICERER) DE ADMITERE LA TRANZACTIONARE PE 0 PIATA REGLEMENTATA 32 6.2. PIETELE REOLEMENTATE SAU SISTEMELE ALTERNATIVE DE TRANZACTIONARE PE CARE, DUA STNTA EMITENTULUn ‘VALORI MOBILIARE DIY ACEEASICLASA SUNT ADMISE LA TRANZACTIONARE 32 63. DETALICUPRIVIRE LA ENTITATILE CARE AU UN ANGAIAMENT FERM DEA ACTIONA Ca INTERN EDIARIFE ATI SECUNOARA 3 7. INPORMATH SUPLIMENTARE 37 7.1. CoNSILISRUL FINANCIAR AL EMITENTULU 3 7.2. DACA DECLARATIA SAU UN RAPORT ATRIBUITEUNUT EXPERT SUNT INCLUSE IN NOTA SE VOR FURNUA NOME [ACESTE!PERSOANC, SEDIUL PROFESIONAL, CALIFICARTA EI PROFESIONALA PRECUM STORICE INTERES IMPORTANT at AAYEA IN LEGATURA CU EMITENTUL 3 73. DACA INFORMATIA A FOST FURNTZATA DE O TERTA PERSOANA,SE WA CONFIRMA FAPTUL Ck ACEASTR INFORMATIE: ‘AFOST REPRODUSA CU ACURATETE §1 CA, DUPA CUNOSTINTELE EMFTENTULL, NU AU FOST OMISE FAPTE-CARE AR PACE ‘CA INFORMATIA FURNIZATA SA FIE INCORECTA SAU SA INDUCA IN EROARE, IN PLUS, SE Wa IDENTIEICA SURoA nFoRMara.o8 sa 7.4,_ ACENTHLE DERATING CARE AU ACORDAT RATING ENITENTU FISA DE PREZENTARE A EMITENTULUL 1. INFORMATI DESPRE EMITENT. 11 DarEDE jENTIFICARE 3 12 INFORMA GENERALE a5 1.3. INFORMATIE REFERRITOARE LA STRUCTURA ADMINISTRATIVA A EMITENTULUT ma) 14, INFORMATH DESPRE PERSOANELE JURIDICE IN CARE EMITENTUL DETINE O-COIx bE PARTICIPARE MAI MARE DE 10% DIN CAPITALUL SOCIAL, 1.5, SOCIETATI COMERCIALE SUBVENTIONATE DE CONSILIUL LOCAL 1.6, RELATIILE DINTRE EMITENT $1 ALTE ORGANISME ADMINISTRATIVE |-7PRINICPALELE SERVICII OPERITE DE ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA LSRELATILE DINTRE EMITENT SI ALTE ORGANISME ADMINISTRATIVE 2. DATE FINANCIARE, so 2.1, INCADRAREA IMPRUMUTULUI OBLIGATAR It PREVEDERILE LEGALE, 38 22, ORICE BVENIMENT RECENT RELEVANT PENTRU EVALUAREA SO| VABILITATH EMITENTULUT a 3: ANALIZA OPERATIONALA 1 FINANCIARA A EMITENTULUI $1 PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE_63 34. TENDINTE $I PERSPECTIVE ALE DEZVOLTARI EMITENTULUL 4, MODIFICARI SEMNIFICATIVE i) 46 — PROCEDURI LEGALE SAU DE ARBITRAJ 36 sere a EEE 5:1. INFORMATH CU PRIVIRE LA ORICE PROCEDURA LEGAL, GUVERNAMENTALA SAU ARRITRALA 86 5.2. INFORMATH CU PRIVIRE CA ORICE IMUNITATE A EMITENTULU CU PRIVIRE LA ANUMITE PROCEDURILEGALE 86 6 DECLARATIL ALE EMITENTULUI $1 CU PRIVIRE LA ORICE INTERESE 86 5 BT{ BT SECURITIES PROSPECT DE OFERTA PUBLICA DE VANZARE DE OBLIGATIUNI ‘MUNICIPIUL BOTOSANT 7. DOCUMENTE PUSE LA DISPOZITIA INVESTITORILOR 96 Vi. ANEXELE PROSPECTULUI Vil. DATE DE CONTACT es Esa EE ey BT SECURITIES PROSPECT DE OF ERTA PUBLICA DE VANZARE DE OBLIGATIUNE MUNICIPIUL BOTOSANI 1. REZUMATUL PROSPECTULUI DE OFERTA PUBLICA 1. Identitatea membritor organelor de conducere ale emitentului, ai auditorilor financiari ai emitentul Emitent: Municipiul Botosani, reprezentat prin Catalin Mugurel Flutur ~ Primar si Valerian Sinduc- Director Economic, cu sediul in Municipiul Botosani, Pia Revolutiei ne. 1, telefon/fae 0231-511712/0231-531595, | Judetul Botosani, cod ——fiscal——3379882. cont ROI2TREZ11624540220XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Botosani Intermediarul ofertei: Societatea de Servicii de Investitii Financiare BT SECURITIES S.A, Teprezentati de Nicolae Morofanu ~ Director Exceutiv, cu sediul in Cluj-Napoca, Bedul 21 Decembrie 1989, ne. 104, et I, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. 112/3156/1994, cod unie de inregistrare 6838953, 2. Date statistice privind oferta publicd si periouda de derutare a acesteia ~ Valoarea total a emisiu 10.000.000 LEI; ~ Numirul de obligatiuni emise in vederea subserierii: 100.000; - Valoarea nominal 100 LEI / obligatiune; — Preul de emisiune: LEP _LEVobligatiune; ~ Numérul minim de obligatiuni subserise: | obligatiune; lor: valori mobiliare nominative, emise in forma dematerializata,evidentiate prin rea: se realizeaz3 prin completarea formularclor de subscriere care vor fi disponibile la Centtele de subscriere — BT Securities, Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 104, et, 1 si urmitoarele sucursale/agenyii BT Securities gi prin anexarea documentelor neeesare mentionave in subeapitolul 5.1 Nr Adresa Telefon ert 1_| Agenfia Aiba-lulia Sir, Clojea nr. 4ABCDEF ap. 55 Jud Alba OseEIT12 2 | Agentia Aiud ‘Str. Cuza Voda, nr-7/3, Jud.Alba (0258/860.271 3_| Agentia Arad B-dul. Revolufiei Nr. 62, Jud, Arad (0257/250.810 4 | Agentia Bacau ‘Str. 9 Mai nr. 24, Jud. Backu (0334/52. 981 S| Agentia Bucuresti Sos, Bucuresti-Ploiestinr.43, sector 1 (021/269.20.24 S| Agentia Campia Turaii__| Str. Aurel Viaicu nr. 3, Jud. Cluj 0264/366.172 7_| Agentia Craiova Swe. Calea Bucuresti bl. 21A. sc. 2 Craiova, Jud, Dol] | 021/415 161 3 | Agentia Constanta Str. B-dul Tomis nr. 138 (in eadrul Banca Transilvania, | 0241/613 244 Agentia Capitol), Jud. Constanta _ 9 | Agentia Deva Pata Vietorici nr. 8, Jud. Hunedoara O2Sa315, 737, 10 | Agentia Galayi ‘Str Petru Rares, nr. 12, bl. B7, scara 6, parter, ap. 51, ~~] 0236/430-403 Jjud. Galati Hf Agentia Micreurea-Ciuc | Str. Kosuth Lajos nr. 32-34, Jud, Harghita 0266372.015_| 12 [ Sucursala Oradea Calea Republic, nr.13, ap.1, Jud. Bihor 0259/8137 BT SECURITIES PROSPECT DE OFERTA PUBLICA DE VANZARE DE OBLIGATIUNI MUNICIPIUL BOTOSANI TS_| Agentia Sat-Mare [Sin Th jan nr, Sap. 2, Jud. Satu Mare 03617716.120 14_| Agentia Sibiu ‘Str. Zaharia Boiu, nr. 20A, Jud Sibiu 0269/218.346 15 | Agentia Tg. Mares ‘B-dul. 21 Decembre 1918, nr. 31, ap. 2, Jud. Mur 0365/265.043 16 | Agentia Timisoara ‘Sw.Voltaire nr. 1, Carusso ne. 2, Jud, Timig 0256/244.561 Investitorii care utilizeazt servis le unei banci custode nu pot subscrie decat prin intermediul BT Securities, la sediul central din Cluj-Napoca, bid, 21 Decembrie 1989, nr. 104, etaj |. Orice modificare a termenilor prezentei oferte publice aprobate se va face la cererea emitentului, cu respectarea urmatoarelor condi 2 Obsinerea aprobarii C-N.V.M. de modificare a Prospectului 5 Modificarea termenilor ofertei si nu conduci la condifii mai putin avantajoase pentru cei cArora le este adresata. Data si numarul deciziei CNVM de aprobare: £2//9.00. 10 BT SECURITIES PROSPECT DE OFERTA PUBLICA DE VANZARE DE OBLIGATIUNI IL Definitii facora de garantare MUNICIPIUL BOTOSANI Acordul va fi incheiat intre Municipiu! Botosani, reprezentat de Primaral lui Botosani, si investitori in vederea garantarii eu venituri proprii al ului Botosani aferente anilor 2009-2026 a obligatiei de plat& integral ‘uponului si de rambursare a prineipalului Obligatiunilor ce fac obiectul prezentul PProspect.Veniturile care se constituie in garantie vor fi supuse condifilor \cordului de Garantare, care se vor aplica cu prioritate fata de orice revendicari al inor terti cAtre Emitent indiferent daca acestia cunose sau nu Acordul de Garantare. {agent de plata ROBOR« ROBIDe BT SECURITIES S.A. [Reprezinta rata medie a dobinzii perceputé de baned (dobanda activa) pentnd lepozitele plasate pe o perioada de 6 luni la alte binci pe piata interbancar |nonetara RReprezinta rata medic a dobinzii plitite de o banca (dobanda pasiva) pentn [bepozieleatrase pe o perioad de 6 luni de la ate bine de pe pia inetd jonetara Jonform Normei BNR nr, 4/1995, Banca Nationaki a Roméniei publica zilnic un fnivel de refering pentru depozitele atrase (ROBID) si plasate (ROBOR) pe piata, linterbancar monetara Informatii privind nivelul ratelor ROBID $i ROBOR se gisese zilnic pe pagina dk web a BNR ( hitp:/Avww.bnro,ro/Baza-de-date-interactiva-604.aspx ) si in presd inanciar’ romaneasea, BVB IBURSA DE VALORI BUCURESTI ‘omisia de Autorizaré ‘omisia de Autorizare a imprumuturilor Locale pentru examinarea si avizared Imprumuturitor —fontract&rii_de imprumuturi si a emiterii de garantii de cdtre autoritatil ccale idministratiei publice locale, definite conform art. 2 pet, 5 din Legea nr. 273/200 vind finanfele publice locale. NVM. [COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE |Confirmarea primiri notificarii privind rezultatele ofertei [NVM va confirma primirea notifiearit privind rezultatele ofertei publice primark in conditiile legi ‘onsilieral financiar 1 emitentul [DTD TEAM Advisory Services SRL. Data aloem [Zive—Wueratoare“imediat urmBtoare publicirit indicelul de alocare, cand pe baad indicelui de alocare Yeterminat de catre Emitent in colaborare cu Intermediarul ulizeazatocarez Obligatiunilor oferite in cadrul Ofertei [Data decontirii teia zi lucritoare dupi Data Tranzactici, in care se finalizeazi procesul de} lecontare pentru Obligatiunile of si subscrise in cadrul Ofertei [Data emisiunit BT SECURITIES PROSPECT DE OFERTA PUBLICA DE VANZARE DE OBLIGATIUNI ‘MUNICIPIUL BOTOSANI ata de Ta care Tncepe si se acumuleze dobinds corespunzatoare primului Cupor [pentru o Obligatiune, Data emisiunii este aceeasi cu Data Decontari. Data de plat a been ziua calendaristica la care devine exigibila obligatia e Data de referint tentului de dobanzii fectua plata dobanzii catre proprietarii de obligatiuni inregistrati in Registrul dé videntA si transfer la data de referinga stabilite pentru intervalul respectiv de timp. [Reprezinta data, inregistrati ca ,Data de plati a dobanzit" in tabelul din sectiune 7. Data de plata a RReprezint& ziua calendaristic& la care devine exigibila obligatia emitentului de @ fectua plata principalului c&tre proprietarii de obligativni inregistraji in Registra le evidentd si transfer la data de referinta stabilite pentru intervalul respectiv d imp. ‘eprezinia data, thregistrata ca Data de plat& a principalului” in tabelul di bectiunea 4.8. [Reprezinta data ia care o persoand trebuie si fie Inregistrata in Registrul de evident hi transfer ca detindtor de obligatiuni pentru a fi indreptayits ta incasarea urmatoare range din doband’, asa cum este definiti la sectiunea 4.10, sau din principal. [Data Tranzactiei Depozitarul Central WZiua Lucratoare in care are loc provesul de executare a trenzactllor in sistemul flectronic al BYB. Acesta data este aceeasi cu Data Alocarii, [Depozitaral Central S.A. este 0 soviciate pe actumi, care asiguri compensarea ¥ lecontarea tranzactiilor bursiere, precum si evidenta registtelor societatilo mitente, infiinfatd si organizaté conform legilor romane, cu sediul in Romania, 3 ir. Fagaras, nr. 25, sector 1, Bucuresti, inmatriculata la Registrul Comerfului de pd lingé Tribunalul Municipiului Bucuresti sub nr. 140/5890/1997, CUI 361820. [Emitentul Municipiul Botosani intermediarul BT SECURITIES S.A, liga le ‘ele 100.000 cu o valoare nominala initial de 100 LEVobligatiune care fa biectul acestei oferte, foferta (Oferta publich de vinzare bets in-vreun fel de catre autorul ofertei. Pretul Reprezinta comunicarea adresaté unor persoane, ficuta sub orice forma gi prin ork fmifloace, care prezinti informatii suficiente ‘despre termenii ofertel $i despre alorile mobilare oferite, astfel inet s& permita investitorului s& adopte o decizie c privire la vanzarea, cumprarea sau subscrierea respectivelor valori mobiliare. ifuzaté prin mijloace de informare in masa ori comunicata pe alte ai, sub condi osibilititii egale de receptare din partea a minimum 100 de. persoens prezenta ofert8 publica ferta unei persoane de a vinde valori mobiliare sau alte drepturi aferente oe le vanzare este fix, BT SECURITIES PROSPECT DE OFERTA PUBLICA DE VANZARE DE OBLIGATIUNE ‘MUNICIPIUL BOTOSANI ofertel le_ Olt. ‘ora 16:00 in fiecare zi lucratoare, si 09:00 — 14:00 in ultima zi de subseriere, re adcaaes fs zile LBs la data 29-01-10” ora 09:00 (ora Romaniel) pind Ta dat [Pretul Bid IReprezinta cel mai mare pret la cumpSrare introdus in sistemul de wanzactionare a IBVB pentru un Emitent, la un moment dat. [Pretul Ask ‘eprezinta cel mai mic pret la vanzare introdus fi in sistemul de tranzactionare all [SVB pentru un Emitent, la un moment dat. ‘ata POF ObligafiunijPiata de tranzactionare a sistemului BVB prin intermediul careia se va realizal rranzactia rospectul Acest Prospect de oferta publica IRegistrul egistrul in care Depozitarul Central inregisireaza dreptul de proprietate al ligatarilor Iinvestitorilor asupra Obligatiunilor jResistrul Ordinelor Registru administrat de BVB in care se introduc de odtre participant la plaid fertele ferme de cumpiirare si de vanzare de valori mobiliare. PROSPECT DE OFERTA PUBLICA DE VANZARE ey BT SECURITIES BLIGATIUNL ‘MUNICIPIOL BOTOSANI [Rata dobanzii ee imprumutului |Veriabila, calculata semestrial conform urmatoarei formule: d=(ROBMex+ROBOR.)/2+ 2,3% ~ unde: ratele ROBIDsxs $i ROBORgy sunt ratele dobanzilor interbancar considerate In 6 luni, si calculate ca media aritmeticé ale valorilo inregistrate pe parcursul ultimelor 5 zile lucratoare publicate pe site-ul BNR] (www.baro.t0) anterioare Datei de Referintd, din luniile Noiembrie gi Mai ‘exprimate in procente pe an. La trecerea la moneda Euro rata dobanzii se va calcula conform formule : d= EURIBORsn + 2.3% ~ unde: EURIBORgy este rata dobinzilor interbancare pentru depozitele ta Euro la termen de 3 luni si calculate ca mediile aritmetice ale valorilo inregistrate pe parcursul ultimelor S zile lucritoare publicate pe site-ul wow.euribor.org anterioare Datei de Referinta, din luniile Noiembrie sf Mai, exprimate in procente pe an. ~ Dobanda se caleuteaza semestrial incepand cu Data Decontarit si se platest semestrial — Rata dobanzii se calculeaza de c&tre BT Securities in calitate de Agent d plata. — Rata dobinaii pentru urmatoarea perioad’ de plata se calculeazi pe baz ratelor ROBIDsu si ROBOR¢u, respectiv EURIBOR sy ata dobanzii pentru urmatoarea pericada de plat se face publica intr-un ziar de irculajie nationals, Nivelul ratei dobanzii va fi comunicat CNVM §i prin sistemul [Bursei de Valori Bucuresti. banda de plats D = (d x Nx VNY/360 zile, unde d = formula de calcul a rated fobanzii definit& mai sus, N = nr. de zile corespunzitoare perioadei pentru care sd lateste dobanda, iar VN = principal nerambursat la data de plati, asa cum esta pees in tabelul din sectiunea 4.8., corespunzatoare perioadei de calcul. | ncepind din 2009 pind in 2026, rambursabil Ia plati semestriale conform delalieri jin paginile Prospectului | Zile lueratoare rice zi in care bancile comerciale si pietele externe deconteazi pli pentru Lei lexceptind simbetele, duminicile si toate sirbatorile legale. Inchiderea cu succes a| fertel erta este declaratt Incheiata cu succes in cazul in care se subseriu minim 50,00 fie obligatiun | 10 iBT? BT SECURITIES PROSPECT DE OFERTA PUBLICA DE VANZARE DE OBLIGATIUNT MUNICIPIUL BOTOSANI MI NOTA CATRE INVESTITORI Acest Prospect (“Prospectul”) confine informatii in legaturé cu oferta pentru 100.000 obligatiuni (“obligatiunile”) emise de c&tre Municipiul Botosani (numit in cele ce urmeaza Emitentul” sau “Ofertantul”). Obligatiunile vor face obiectul unei oferte publice pe piaja de capital romaneased (“Oferta”). Dupa inchiderea ofertei publice cu privire la obligatiuni, Emitentul se obliga si efectueze toate demersurile necesare pentru admiterea yi menjinerea la tranzactionare pe piaja reglementatii administrati de BVB 2 acestei emisiuni de obligafiuni pe toata durata de maturitate a ‘imprumutului_ obligatar. Se estimeazd ci fondurile ce vor fi incasate de Ofertant in urma acestui Prospect vor fi de 10,000,000 lei Informatiile continute in acest Prospect au fost fumizate de Emitent sau provin din surse publice, care sunt indicate in Prospect. Intermediarul nu a facut o verificate independenta si nicio interpretare proprie @ acestor informatii $i nu poate conferi niei o garantie expres sau impliciti in legiturd cu corectitudinea si integralitatea acestor informatii si nimic din conjinutul acestai Prospect nu va fi interpretat ca o recomandare de a investi sau o opinie calificaté a Intermediarului asupra situatiei Emitentului, Emitentul a depus toate diligentele necesare pentru a se asigura c& informatiile inctuse in prezentul Prospect sunt reale, exacte si nu sunt de naturi a’induce in eroare in ceea ce priveste aspectele semnificative. Dup& verificarea acestui Prospect, Emitentul isi asumd rispunderea Pentru continutul stu si confirma realitatea, exactitatea si acuratefea informatiilor confinute in acesta Nicio persoan’ nu este autorizata si dea alte informatii sau si fact alte declarafii sau aprecicri, cu exceptin celor ineluse in acest Prospect. Difuuzarea unor astfel de declarafii sau aprecier care nut sunt incluse in acest Prospect trebuie considerata ca fiind facut fara autorizarea Emitentului sau a Intermediarului, care nu isi asuma nici o rispundere in acest sens. jutul acestui Prospect, Municipiul Botosani, prin reprezentantul siu aru, accept responsabilitatea pentru con{inutul acestuia si confirma cA nu sunt omisiuni sau declaratii neadevarate referitoare la acest Prospect. De asemenca, trebuie avut in vedere faptul cf situafia Emitentului, precum si datele si informatiile incluse aici, pot suferi modifica dupa inchiderea de cdtre Comisia Nationald a Valorilor Mobiliare (,C.N.V.M.") a acestei Oferte. Prospectul va putca fi studiat la sediul BT SECURITIES (.lntermediarul”), la sediile refelei teritoriale a Intermediarului mengionate in prezentul Prospect si la sediul Emitentului. Oricine intenfioneaza s& subscrie Obligatiuni trebuie sf efectueze propria analiza si evaluare a informatiilor cuprinse in acest Prospect precum gi a oportunitéfii oricdrei investifii in ini. Ofertantul si Intermediarul nu vor avea nici o raspundere pentru executarea subscricrilor primite in conformitate cu acest Prospect in caz de forfa major’ (cazuri de ford majora inseamna evenimente neprevazute si care nu pot fi evitate sau, tn orice caz, evenimente in afara controlului parfilor, inclusiv dar fri a se limita la rlizboaie, rebeliuni, tulburati civile, calamitati naturale, incendii, inundatii, furtuni, greve sau alte tulburari de ordin general in procesul activita [ Viza de APROBARE apticatt pe Prospectul de ofertl public aw are valoare de gara | eprezint& o altd formi de apreciere a C.N.V.M. cu privire Ia oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riseurile pe care le-ar putea prezenta tranzactiile de incheiat prin acceptarea ofertei publi obiect al decizici de APROBARE; decizia de APROBARE certified numai regularitatea ofertel in privinfaexigentelor __legii ile__normelor __adoptate__in__uplicarea _acestcia. n BT SECURITIES PROSPECT DE OFERTA PUBLICA DE VANZARE DE OBLIGATIUNI MUNICIPIOL BOTOSANI IV. Not pr ind caracteristicile obligatiunilor 1. Persoane responsabile 1.1. Numele si functia persoanelor fizice, denumirea si sediul persoanclor juridice responsabile pentru informatiile incluse in Prospect - Nicolae Moroianu, reprezentantul legal al BT Securities, cu sediul in Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 104, etaj 1, jud. Clujs + Catlin Mugurel Flutur, reprezentantul legal al Municipiului Botosani, cu sediul in Municipiul Botosani, Piaja Revolutie nr.1, Judeful Botosani; = Dorin Cojocaru, reprezentantul legal al DTD TEAM Advisory Serviees-SRL, cu sediul in Bucuresti, Crinului 20A, Sector 1 , 1.2 Declaratii ale persoanelor responsabil - Nicolae Moroianu, reprezentantul legal al BT Securities, in calitate de intermediar al ofertei publice primare de vanzare de obligatiuni emise de Municipiului Botosani declara c&, din informatiile detinute, toate documentele si informatiile incluse in fisa de prezentare sunt, dup’ Cunostinfele sale, in conformitate cu realitatea si nu contin omisiuni de naturli sé afecteze semnificativ confinutul acesteia. + Catlin Mugurel Flutur reprezentantul legal al Municipiului Botosani, in calitate de Emitent al ofertei publice primare de vanzare de obligatiuni municipale Botosani, declara c& toate documentele gi informatiile incluse in fisa de prezentare sunt in conformitate cu realitatea si nu contin omisiuni de natura st afecteze semnificativ continutul acesteia. + Dorin Cojocaru, reprezentantul legal al DTD TEAM Advisory Services SRL, in calitate de Consilier financiar al Emitentului ofertei publice primare de vinzare de obligatiuni municipale Botosani declara c8, din informaiile definute, toate documentele si informatiile incluse in figa de prezentare sunt, dupa cunostintele sale, in conformitate cu realitatea si nui contin omisiuni de natura s& afecteze semnificativ conjinutul acesteia, 2. Factori de rise Recomandam potentialilor investitori ca, inainte de a subscrie in cadrul prezentei Oferte publice, si ia in considerare si s& analizeze impreuna cu informatiile despre Emitent si urmatorii factori de rise, care pot afecta capacitatea Emitentului de a-gi indeplini obligatiile fay de investitori ce rezulté din emiterea obligatiunilor. 2.1. Riscuri aferente Emitentului — Aderarea la Uniunea Europeana Integrarea Romdniei in Uniunea European’ implica luarea in considerate si a unor serii de riscuri cauzate de presiunea economicd, socialA si competitiv’ generata de liberalizarea circulatiei marfurilor, serviciilor gi capitalurilor. 12 {Bry BT SECURITIES PROSPECT DE OFERT4 PUBLICA DE VANZARE DE OBLIGATIUNI ‘MUNICIPIUL BOTOSANI Conform Legii 297/2004 privind piata de capital, cu modificdrile si completarile ulterioare, sunt instituite in sarcina emitentilor de valori mobiliare o serie de obligatii de raportare catre CNVM si pietele reglementate pe care se tranzactioneazA respectivele valori mobiliare. Investitorii trebuie sa fie tratati in mod egal de catre organcle administratici publice locale in ceea ce priveste drepturile conferite de detinerea respectivelor valori mobiliare si si li se asigure toate conditille 51 informafiile necesare pentru a- si exercita drepturile, — Factori legislativi Legislatia In domeniu! administratiei publice locale, inclusiv cea privitoare la finanfele publice locale, a fost amendata in ultimii ani. Aceste modifica legislative pot afecta activitatea autoritijilor Publice locale. Astfel, existd riscul wansferarii anumitor responsabilititi c&tre autorititile locale cu acoperirea parfiaki a resurselor necesare indeplinirii acestora sau riscul modificdrii legislatiei privind taxele si impozitele ce se fac venit la bugetul local. Din perspectiva, Roméniei ca membra a Uniunii Europene pot interveni totusi o serie de modificari, completari ale legislatiei in vigoare, ce vor impune Emitentului o adaptare rapida si eficienta la noile cerinfe, In prezent, Emitentul considera c& respect toate prevedcrile legale aplicabile si cd orice potentiala incalcare nu ar putea avea nici un efect negativ important asupra activitatilor, rezultatetor operatiilor sau situafiei sale financiare. — Rise datorat unificirii standardelor contabile Normele contabile romanesti vor fi armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele de Contabilitate Internationale. In momentul realizdrii acestei tranzitii este posibild aparitia de diferente intre bugetele estimate si conturile de executie objinute de Administratic. ‘Tot datorita acestui tip de risc pot sa apara diferente fntre veniturile estimate si cele obtinute de investitori din acest tip de investiti. Rise generat de factori naturali: Se prevede cA riscutile generate de factori naturali sunt minore si nu vor influenta negativ capacitatea Emitentului de a face fafi cu. succes rambursirli capitalului si platii dobanzilor si comisioanelor. Niciuna dintre aceste categorii de risc nu se prevede a influenja semnificativ obiectivele de investti = Riscuri economice Acest tip de rise este generat de posibila dependent de un agent economic sau de modifictri importante in structura demografic& populafiei pe parcursul existenfei obligatiunilor, inclusiv ca urmare a migratii si imigrafiei. Modificarile demografice preconizate sunt nerelevante pentru perioada de timp pana la maturitatea obligatiunilor. Emitenjii, autoritati publice locale, sunt intr-un stadiu incipient de analiza si ratificare de catre agentii de rating romanesti sau strdine. Riscul ca acesti agenti economici si intre in incapacitate de plata este destul de redus. — Riscurile valutare, monetare si privitoare la cursul de schimb, Valoarea investifiei va fi influenfatt de rata de schimb valutar a leului fay de orice valuta convertibild. Trebuie avut fn vedere c& moneda roméneasc& a cunoscut fluctuafii importante ta raport cu EURO si alte valute, $i este de asteptat ca aceastd situatie s& continue pani la adoptarea de cétre Romania 4 monedei unice europene. Investitorii in obligatiunile emise de Municipiul Botosani sunt protejati de fluctuatiile ratei dobanzii prin metoda de calcul folosité in calcularea ratei dobanzii obligatiunilor emise. BT SECURITIES PROSPECT DE OFERTA PUBLICA DE VANZARE DE OBLIGATIUNT ‘MUNICIPIUL BOTOSANI Cresterea semnificativa a fluxurilor de capital si a intririlor din transferuri curente private reridenti-nerezidenti a determinat accentuarea surplusului existent pe pista valutara, ceea ce a dus In modificari importante (variatii puternice) ale cursului de schimb. ~ Riscuri specifice proiectelor de investi Projectele de investitit vor fi dezvoltate pe zone stabilizate, cu riscuri naturale minime, 2.2. Riscuri aferente Obligafiunilor = Executarea iti a obligafiilor de plata a principalului si a dobanzilor Acordul de garantare reprezints modalitatea de garantare a rambursérii_pri dobinzilor aferente Obligativnilor, prin cesionarea veniturilor aferente bugetelor pé ani acestea flind afectate plafii cu prioritate a pri ulterioare terte part. ipalului si a 2009 - 2026, ipalului si a dobanzilor fata de orice revendicdri ale unot ~— Riseul de credit al Municipiutui Botosani nu este evaluat de o agentie de rating La data redactirii prezentului Prospect, nicio agentie de rating nationala ‘sau internationala nu analizeaza riscul de eredit al Municipiului Botosani, astfel inedt potentialiiinvestitori nu se pot baza pe 0 evaluare profesionala si independent& a capacitatii Emitentului de a rambursa principalul si de a plati dobanzile aferente Obligafiunilor. De asemenea, nici Obligatiunile nu sunt evaluate de nicio agentie de rating nationala sau international = Rise datorat fiscatita Modificarea fiscalitati este un rise specific economiilor emergent. Printr-o eventuala crestere a fiscalitatii, pot fi afeetate veniturile pe care investitorii le-au estimat a le obtine prin investitia In obligatiuni. Pe de alté parte, printr-o reducere semnificativa a fiscalititii pot fi afectate veniturile administratiei si implicit capacitatea acesteia de a returna ratele gi dobanzile aferente imprumutulu obligatar. — Lichi tatea si volatilitatea obligafiunilor Acest gen de rise poate apirea la investitorii care nu intentioneaza sé pastreze Obligatiunile pant ‘a maturitatea acestora, Desi Emitentul se oblig& prin prezentul Prospect sii depund o cerere de admitere a Obligatiunilor la wanzactionarea pe pinfa reglementata administrata de BVB, nu exist garantia c& se va dezvolta si/sau mentine o piaté lichids si atractiva pentru Obligatiuni, ecea ce poate avea un impact negativ asupra prejului care poate fi obfinut prin vanzarea Obligatiunilor. ~ Rise datorat trecerii la moneda EURO. Romania a aderat in 2007 Ia Uniunea Europeand, iar un pas deosebit de important in procesul de integrare este trecerea la moneda EURO. fn cazul in care aceasta trecere se va efectua pe parcursul ‘maturititit acestor obligatiuni, modalitatea de calcul si de plata a dobanzilor sia ratelor de principal se vor efectua cu respectarea normelor legale incidente la respectivul moment. 4 BT SECURITIES PROSPECT DE OFERT4 PUBLICA DE VANZARE DE OBLIGATIUNI ‘MUNICIPICL BOTOSAD ~ Rise valutar {n ultimii ani moneda romaneasca a cunoscut variatii puternice fata de principalele valute strdine, amplitudinea acestor variatii fiind de asteptat si se mengind si in perionda pana la adoptarea EURO. Cu toate acestea rata de schimb valutar a leului faté de orice valuta convertibild este un rise ce nu afecteaza direct acest imprumut obligatar, dat fiind ca imprumutul este in lei, la fel ca gi veniturile din care se va asigura ramburserea, ~ Rise de rata a dobanzii Volatilitatca ratelor dobiinzilor de pe piata interbancari afeeteaza in mod direct valoarea dobanzi ce va fi platita investitorilor de cdtre Emitent. Metoda de calcul folosita pentru calcularea ratei dobanzii, in stransa legaturd cu variatia de pe piata interbancara a ratelor dobanzilor, oferi investitorilor o dobanda a carei valoare este in concordanta cu nivelul real al ratelor dobanzilor de pe piata interbancars. en de rise este relevant pentru investitorii care mu intenfioneazd s& pastreze obligatiunile and la maturitatea acestora, Daca obligatiunile se vor tranzactiona pe piaja reglementati administrala de BYB, este posibil ca, in cazul unei lichiditati sc&zute a acestor titluri la BVB, diferenta tntre prefurile bid si ask sd fie semnificativa, Variatiile de pret sunt limitate de recalcularea semestrial’ a ratei dobanzii i de legarea acesteia de media ratelor interbancare ROBID si ROBOR la 6 luni. 3. Informatii cheie 3.1 Interese ale persoanclor fizice si juridice implicate in emisiune/oferti Nu este cazul 3.2. — Motivele initierii ofertei si utilizarea fondurilor rezultate Prezenta emisiune de obligatiuni emise de Municipiul Botosani in valoare de 10.000.000 lei este hnecesara pentru finantarea partiala a sursei proprii necesara obiectivelor de investitii de interes local aprobate prin HCL 361/24.09,2009, Sumele rezultate din subscriere se vor utiliza pentru finantarca urmatoarelor obiective de investi: INr. ert, a obiectivelor de investifii aprobate prin HCL nr. 361/24.09.2009 1_|Parc Regional de Agrement Turistic si Sportiv Comnisa Botosani [Modernizare “Ambulatoriu Integrat al Spitalului de — Recuperare| 2_['S£Gheorghe” Botosani [Reabilitarea si modernizarea strazilor inclului principal de circulajie di 3__Imunicipiul Botosani [Modernizare si reabilitare accese pietonale, precum gi luminat arhitectural in 4 _municipiul Botosani RReabilitarea, modernizarea parcuritor si a spatiilor verzi, precum i 5__lreabititarea si modemnizarea_iluminatului omamental aferente acestora in| 1s {ety BT SECURITIES PROSPECT DE OFERTA PUBLICA DE VANZARE DE OBLIGATIUNT ‘MUNICIPIUL BOTOSANT [municipiul Botosani ilizarea_uneiclidiri in scopul transformarii in centru social, in) iul Botosani |Cresterea sigurantei si prevenirea criminalitajii in zona de actiune urbana a 7 _|municipiului Botosani prin achizitionarea de echipamente specifice |Achizitie patinoar artificial Obiectivele investitionale menjionate mai sus beneficiaza (global) de fonduri europene nerambursabile de aproximativ 75% din valoarea proiectelor. 4. Informatii cu privire la valorile mobiliare propuse a fi admise la tranzaetionare pe o piati reglementata 4.1. Deserierea Ja tranzactionare urilor si claselor de valori mobiliare ce sunt oferite si/sau propuse a fi admise Obligatiuni generale, nominative, emise in forma demater Obligatiunile Muni izatd, evidentiate prin inscriere in cont. le Botosani sunt emise in moneda national — LEI. 4.2. Legislafia aplicabila valorilor mobiliare ce fac obiectul ofertei publice Se vor respecta prevederile legale privind autoritatea publied localé si gradul de indatorare anual al acesteia, precum si prevederile legale ale pietet de capital din Romania emise de CNVM, respectiv: 1, Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata; 2. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu completarile si modificarile ulterioare; 3. Ordonanga de Urgengii nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resursetor derulate prin trezoreria statului, republicat 4. Ordonanfa Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plata ale institutilor publice, stabilite prin ttluri executorii, cu completirile si modifictile ulterioare; Legea nr. 297/2004 privind piafa de capital, cu completatrile si modificarile ulterioare; Regulamentul CNVM nr. 1/2006 pri Hotarérea Consiliului Local nr, 361/24.09.2009 cu modifictrile si completirile ulterioare in vederea emiterii si vanzarii de obligatiuni emise de Municipiul Botosani prin oferta publica primard pe piata interna de capital. id emiten i operatiunile cu valori mobiliare; 43 Indicarea faptului daca valorile mobiliare sunt nominative sau la purtitor Obligatiunite emise de Municipiul Botosani sunt nominative. 16 BT SECURITIES PROSPECT DE OFERTA PUBLICA DE VANZARE DE OBLIGATIUNI ‘MUNICIPIUL BOTOSANI 4.4, Moneda in care au fost emise valorile mot moneda national a Roméniei — LEI. jare Obligatiunile au fost emise 4.5. _ Rangul obligatiunilor ce urmeazi a fi oferite/propuse a fi admise Ia tranzactionare pe 0 pista reglementati precum si orice clauze care sunt intentionate a subordona imprumutul obligatar unor obligatii prezente sau viitoare ale Emitentului Obligatiunile emise de Municipiul Botosani sunt garantate printr-un Acord de Garantare inregistrat de catre Emitent la sediul acestuia, iar pentru investitori inres Garanfiilor Reale Mobiliare. Obligafiile asumate prin Acordul de Garantare sunt independente de orice alte obligatii, iar Emitentul nu se va prevala in nici un caz si nu ya invoca alte obliga{ii reeiproce sau numai ale definitorilor de obligatiuni pentru a exercita yreun drept de retentie asupra sumelor datorate sau a refuza exeeutarea obligatiilor ce-i revin din prezentul Acord de Garantare. Garantiile din partea Emitentului Municipiul Botosani garanteazd plata integral a principalului si creantele pe care le are de incasat, creante ce reprezinta veniturile pro aferente bugetelor locale pe tofi anii dintre 2010-2026, prin cesionarea veni evidentiate tn conturile: dobanzilor cu parte din (calculate conform legii) rilor Emitentului ce sunt Nr. | Categorie venit ‘Nr. cont/subcont deschis la ‘Trezoreria Botosani T__| impozit pe elidini persoane fizice ROS2TREZ1162107020101XXX pozitul gi taxa pe cladiri de la persoane juridice | ROO2TREZ1162107020102XXX_ ipozit pe terenuri de la persoane fizice ROD6TREZ1162107020201XXX impozit gi taxa pe teren de la persoane juridice | RO46TREZ1162107020201XXX | taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru ‘ROISTREZI1621070203XXXXX ‘axe hotehiere RO7OTREZI 1621120307 XXRXX impozitul pe spectacole RO3STREZ11621150201XXXXX ipozit pe mijloace de transport definute de | RO7ITREZI162116020201XXX persoane juridice impozit pe mijloace de Wansport deqinute de | ROSTTREZII6211600202XXX 9 | persoane juridice 0, [xe si tarife pentru eliberarea de licenje si| RO3STREZII6011G0203XKXXX autorizatii de funetionare - alte taxe pe utilizaréa bunurilor sau pe | ROSITREZI 1621 160250KXXXX desftgurarea de nctivitat 12,_| venituri din concesiuni 1, |venitur din amenzi + | dispozitilor legale nchiriert ROS3TREZI162130020SXXXXX_| Sanojiuni aplicate potrivit | RO33TREZ11621350201XXXXX ‘Cuantumul veniturilor cu care Municipivl Botosani garanteazd anual este mai mare ca obligetiile anuale de plati a principalului, a dobanzilor si a comisioanelor referitoare la aceasti emisiune de obligatiuni, aferente fiectrui an: 2010-202 7 {Bry BT SECURITIES PROSPECT DE OFERTA PUBLICA DE VANZARE DE OBLIGATIUNI MUNICIPIUL BOTOSANI Veniturile care se constituie garantie si care sunt incasate la bugetul local vor fi supuse conditiilor Acordului de Garantare, care se va aplica cu prioritate fay de orice revendicari ale unor ulteriori terti cctre Municipiul Botosani, indiferent daca aceste terte parti cunosc sau nu cunose Acordul ce Garantare incheiat intre Primarul Municipiu! Botosani si investitor. Conform legislatiei in vigoare imprumutul contractat de autoritatea publicd local reprezint& 0 obligatie generala care trebuie rambursata conform acordurilor incheiate, din resursele aflate la dispozitia tii publice locale, cu excepfia transferurilor de Ia bugetul de stat cu destinatie specials. Datoria publica local nu reprezinta obligafii sau raspunderi ale Guvernului si aceasta va fi rambursata exclusiy din veniturile prin care s-a garantat imprumutul, respectiv de citre autoritaqile administratici publice locale, Emitentul se obliga si ramburseze datoria si si pliteasci dobinzile si comisioanele aferente acestei datorii numai din veniturile autoritatii administratici publice locale, fra ca Guvernul si aib& veo obligatie de plata si Tard a fi folositi credibilitatca sau capacitatea de impozitare a Guvernului pentru garantarea rambursirii datoriei unititii administtativ-teritoriale, a platii dobanzilor si comisioanelor aferente, 4.6. Deserierea drepturilor atasate obligati precum si procedura de exercitare a acestor dreptu Detinatorii obligatiunilor beneficiazi de dreprul de a lise rambursa ratele imprumutului, precum si de dreptul de a Ii se pliti dobinda aferenta obligatiunilor detinute. Nerespectarea conditilor gi ermenelor din Acordul de Garantare indreptiteste defindtorii de obligatiuni emise de Municipiul Botosani s8 solicite realizarca acestora pe cale amiabila. In caz contrar, solujionarea va fi supusd instanfelor competente in materi. 1 inclusiv orice limitéri ale acestor drepturi, Dreptul de proprietate asupra obligatiunilor subscrise, platite si alocate se transmite la Data Decontirii si este atestat de extrasul de cont de obligatiuni eliberat de cAtre Depozitarul Central la cererea detindtorilor de Obligatiu 4.7. Rata nominal a dobanzii si prevederi privind dobanda de plait a) Data de la care dobiinda este datorath precum si datele de plata a dobinzi Plata dobanzii se realizeaza prin 34 de plati semestriale, incepand cu data de 15.05.2010, potrivit graficului urmator: Dobainda] Datade | Datade platia | Perioada pentru care se or. _| referingi* dobanzii pliteste dobanda 1 [12.05.2010 | 15.05.2010 |incepaind cu Data Decontiri pana la 14.05.2010 2 (0.112010 | 15.11.2010 13.08.2010 - 14.11.2010 3 [11.05.2011 | 15.05.2011 15.02.2011 - 14.05.2011 4 [ror 2011 | _15.11.2011 15.08.2011 - 14.11.2011 3 [10.05.2012 | 15.05.2012 15.02.2012 - 14.05.2012 6 (12.11.2012 | 15.11.2012 15.08.2012 - 14.11.2012 7 [12.05.2013 | 15.05.2013 13.02.2013 - 14.05.2013 S_ [13.11.2013 [15.11.2013 15.08.2013 - 14.11.2013 9 [12.05.2014 [15.05.2014 15.02.2014 - 14.05.2014 18 BT SECURITIES PROSPECT DE OFERTA PUBLICA DE VANZARE DE OBLIGATIUNE “MUNICIPIUL BOTOSANI [Dobanda] Data de | Datade platia | Perioada pentru eare se mr. _| referingi* | —dobanzi pliteste dobinda 10 [12.11.2014 | 15.11.2014 15.08.2014 - 14.11.2014 I [12.05.2015 | 18.05.2015, 15.02.2015 - 14.05.2015 12 [111-2015 | 15.11.2015 15.08.2015~ 14.11.2015 13} 11.05.2016 | 15.05.2016 15.02.2016 14.05.2016 14 [10.11.2016 | 15.11.2016 15.08.2016 - 14.11.2016 15 [10.05.2017 | 15.05.2017 15.02.2017 = 14.05.2017 16 [10.11.2017 [15.11.2017 15.08.2017 14.11.2017 17 |11.05.2018 | 15.05.2018 15.02.2018 - 14.05.2018 18 [12.11.2018 | _13.11.2018 15.08.2018 - 14.11.2018 19 | 10.05.2019 | 15.05.2019 15.02.2019 = 14.05.2019 20 [12.11.2019 | _15.11.2019 15.08.2019 = 14.11.2019 21 [72.05.2020 | 15.05.2020 15.02.2020 = 14.05.2020 22 {11.11.2020 15.11.2020. 15.08.2020 - 14.11.2020 23] 12.05.2021 [15.05.2021 15.02.2021 - 14.05.2021 24 | 10.11.2021 [15.11.2021 15.08.2021 - 14.11.2021 25 [11.05.2022 F_ 15.05.2022 15.03.2022 - 14.05.2022 26 [10.11.2022 | 15.11.2022 15.08.2022 = 14.11.2022 27 {10.05.2023 | _15.05.2023, 15.02.2023 - 14.05.2023 28 [10.11.2093 | 15.11.2023, 15.08.2023 14.11.2023 729 {10.05.2024 [15.05.2024 15.02.2024 - 14.05.2024 30 [12.11.2024 | 15.11.2024 15.08.2024 - 14.11.2024 31__[13.05.2025 13.03.2025 15.02.2025 - 14.05.2025 32_ [72.11.2025 [15.11.2025 15.08.2025 - 14.11.2025 33 [12.05.2026 | _15.05.2026 15.02.2026 - 14.05.2026 34 [11.11.2026 | 15.11.2026 15.08.2026 - 14.11.2026 “Au dreptul de incasare a ratelor corespunzaitoare imprumutului obligatar tofi dejinitort de obligafiuni inregistrati in Registrul Detinatoritor de Obligatiuni la datele de refering din tabel. Data de referinta va fi determinata ca fiind a treia Zi Lucratoare inainte de Data pliti. Pentru primul caleul Rata dobinzii se considera ca si prima Dati de Referinté, Data ‘Tranzactici, Daca vreo Data de Plata a Dobanzii va cidea Intr-o zi care nu este o Zi Luerdtoare, plata dobanzii va fi aménata pentru prima zi urmatoare care este 0 Zi Lucratoare b) Data fimitk de valabilitate a cererilor privind acordarea dobanzii si rambursarea principatului Rata dobin se calculeaz semestrial, dupa formula: -d=(ROBID ey ROBOR«m)/2+ 2,3% ~ unde: ratele ROBIDey si ROBORew sunt ratele dobanzilor interbancare considerate la 6 luni, gi calculate ca mediile aritmetice ale vyalorilor inregistrate pe parcursul ultimelor 5 zile lucratease Publicate pe site-ul BNR (www-bnro.ro) anterioare Datei de Caleul a Dobanzii, exprimate in procente pean. 19 BT SECURITIES PROSPECT DE OFERTA PUBLICA DE VANZARE DE OBLIGATIUNE MUNICIPIUL BOTOSANI La trecerea la moneda Euro rata dobanzii se va calcula conform formulei : d= FURIBOR3y + 2.3% ~ Conform Normei BNR nr, 4/1995, Banca Nafionala Romani pentru depozitele atrase (ROBID) si plasate (ROBOR) pe piaa ~ Informatii privind nivelul ratelor ROBID si ROBOR se gasese zilnic pe pagina de web a BNR {huipu/www.bnro.ro/Baza-de-date-interactiva-604,aspx ) si in presa financiara romfineasca — _Informati privind nivelul ratei EURIBOR se gasese zilnic pe pagina de web: www.euribor.org ~ Dobéinda se calculeaza semestrial incepand cu. Data Decontarii; Publica zitnic un nivel de referinga ferbancara monetara ~ Rata dobanzii pentru urmatoarea perioada de plata se caleuleaza pe baza ratelor ROBID si ROBOR, considerate la 6 luni, respectiv EURTBOR la 3 luni si calculate ca mediile aritmetice ale valorilot inregistrate pe parcursul ultimelor 5 zile lucritoare publicate pe site-ul BNR (www.bnro.r0), respectiv www.curibor.org anterioare Datei de Calcul a Dobinziidin luniile Noiembrie si Mai, exprimate in rocente pe an. a oricdrei perturbiiri a piefei sau a procedurilor de decontare care pot afecta acest elemenvindicator Nu este cazut, 4) Numele agentului de caleulare a acestui element/indicator: ~ Rata dobanzii este calculatd de catre BT Securities S.A., in calitate de Agent de plata; ~ Rata dobanzii pentru urmatoarea perioada de plata se face public& printr-un anunt publicat intr-un ziar de circulatie nafionala. Nivelul dobanzii va fi comunicat Bursei de Valori Bucuresti; = Au dreptul de incasare a dobanzii definat Obligatiuni la datele de referina, de obligajiuni inregistrati in Registrul Detinstorilor de Data maturitifii imprumutului si amortizarea imprumutului, inelusiv mecanismul de rambursare Rambursarea imprumutului se realizeaz semestrial in 32 de rate, incepand cu data de 15.05.2011, potrivit graficului urmator: [Rata | Data de Data de ‘Valoare Perioada ‘Principal Nr. | referinta* | plata rata per nerambursat la prineipalutui | obligatiune data de plath a (LED prineipalutui incepand cu Data Decontarii pana la 14.05.2011 100.00 [11052071 [15.05.2011 3,13 15.05.2011 - 14.08.2011 96.87 2 [0112011 | 1s.172011 3,13 15.11.2011 - 14.02.2012 93.74 20 re BT SECURITIES PROSPECT DE OFERTA PUBLICA DE VANZARE DE OBLIGATIUNI MUNICIPIUL BOTOSANI 3_[ 10.05.2012 | 15.052012 [3.13 | 15.05.2012 - 14.08.2012 30.61 4_| Warr 20r2 [15.11.2012 3,13 15.11.2012 - 14.02.2013 87.48 3_| 12.05.2013 | 15.05.2013 313 15.05.2015 - 14.08.2013 84.35 © | 12112013 | 13.11.2013 3,13 15.17.2013 - 14.02.2014 $1.22 7_[ 12.05.2014 | 15.05.2014 | _3,13, 15.05.2014 - 14.08.2014 78.09 (Fe [ ein 20r4 [15.11.3014 3,13 15.11.2014 - 14.02.2015 74.96 9_| 12.05.2013 | 15.05.2015 3.3 15.05.2015 - 14.08.2015 71.83 T0_| 112015 {15.11.2015 313 15.17.2015 - 14.02.2016 68.70 TT | 11.05.2016 | 15.05.2016 3,13 15.05.2016 - 14.08.2016 63.57 12_| 10.11.2016 [15.11.2016 3,13 15.11.2016 - 14.02.2017 2.44 13_| 10.05.2017 [15.05.2017 313 15.05.3017 - 14.08.2017 5931 14_[ 10.11.2017 | 13.11.2017] 3,13 | 15.11.2017 14.02 018 S618 [7157] 17.05.2018 [15.05.2018 [3.13 15.05,2018- 14.08.2018 53.05 16 [12.11.2018 | 15.11.2018 3,13 15.11.2018 - 14.02.2019 49.92 T7_| 10.05.2019 | 15.05.2019 | 3,13 73.05.2019 - 14.08.2019 46.79 18 | 12.11.2019 | 15.11.2019 313, 15.11.2019 - 14.02.2020 43.66 [19 | 12.05-2020 | 75.05.2020 3,13 15.05.2020 - 14.08.2020 40.53 (2077 77.112020 | “15.11.2020 [3,13 15,11,2020- 14.02.2021 37.40 (27 [72.053027 15.05.2021 3,13 15.05.2021 - 14.08.2021 34.27 22 | 10.11-2021 {15.11.2021 3,13 15.11.2021 - 14.02.2022 3114 23__| 11.05.2023 |_15.05.2032 3,13 15.05.2032 - 14.08.2022 28.01 24 | 10.11.2022 |" 15.11.2022 3,13 15.11.2022 - 14.02.2023 24.88 25_| 10.05.2023 | 15.05.2023 313 15.05.2023 - 14.08.2023 21.75 26_ | 10.11.2023 [15.11.2023 3,13 15.11.2023 ~ 14.02.2024 18.62 27 _| 10.05.2024 | 15.05.2024 3,13 15.05.2024 - 14.08.2024 15.49 28 12.11.2024 | 15.11.2024 313 15.11.2024 - 14.02.2025 1236 29 _| 12.05.2025 [15.05.2025 313 15.05.2025 - 14.08.2025 9.23 30_| 12.11.2025 [15.11.2025 3.13 15.11.2025 - 14.02.2026 6.10 31_[12.05:2036 | 15.05.2026 | 3,13 05.2026 - 14.08.2026 2.97 32_ [11112026 [15.11.2026 [_2.97 15.11.2026 - 31.12.2026 0.00 Dac vreo Data de Platé a Principalului va cidea intr-0 zi care nu este o Zi Lucritoare, plata principalului va fi aménaté pentru prima zi urmatoare care este o Zi Lucratoare. Emitentul nu intenjioneazd efectuarea rambursirii anticipate a tmprumutulul. 4.9. Data de referinti — data la care sunt identificati obligatarii care vor ineasa principalul de rambursat si dobanda aferenti Datele de referingi Ia care sunt identificafi detinato de obligatiuni care vor incasa principalul rambursat si dobanda aferenti sunt prezentat. tabelele de la punctele 4.7 51 4.8, 21 4.10. BT SECURITIES PROSPECT DE OFERTA PUBLICA DE VANZARE DE OBLIGATIUNI ‘MUNICIPIUL BOTOSANI Indicarca randamentului obligatiunii, Descrieren modului de calcul al randamentului Randamentul obligafiunilor (dobnda plititi periodic) va fi variabil in functie de rata’dobinzi care este tot variabili. Randamentul obligatiunilor este calculat pentru ficcare perioadd de dobinda in confors te cu urmitoarea formuli: (VN*( ROBOR¢+ ROBID oy )/2#2,3%)*(Nr-. de zile din perioada de dobanda))/360 ‘Unde: VN = Prineipalul nerambursat la Data de Plata a Principalulai corespunzatoare perioadei de calcul. 4.11, Modul de reprezentare a defimitorilor de obligatiuni, inclusiv identificarea persoanei care reprezinta pe investitori Adunarea Detinatorilor de Obligatiuni va fi convocata de catre Emitent, la orice moment, la cererea scrisa_a unuia sau a mai multor Detinatori de Obligatiuni reprezentand cel putin 10% din valosrea nominala totala a principalului emis si nerascumparat aferent Obligatiunilor, sau de eatre Custode, ca urmare a solicitarii reprezentantului mentionat. Detinatorii de Obligatiuni pot convoca adunari generale pentru a decide asupra unor subiecte cu privire la Obligatiuni in conformitate cu legea aplicabila. Notificarile privind Adunarile Detinatorilor de Obligatiuni vor fi publicate cu cel putin 30 de zile anterior, pe cheltuiala Emitentului intr-un ziar de circulatie nationala, iar dupa listarea ia BVB si printr-un comunicat transmis Bursei, Notificarea va contine, in mod obligatoriu ziua, ora si locul desfasurarii, modul de reprezentare si cele mai importante puncte de pe ordinea de zi, Emitentul va transmite o astfel de notificare tuturor Detinatorilor de Obligatiuni, in cadrul orelor normale de program si expediata Ia sediul social al acestora, Deciziile unei Adunari vor fi publicate in cel mult 10 zile lueratoare Adunarile vor fi tinute pe cheltuiala si Ia sediul Emitentului. Detinatorii de obligatiuni prezent vor alege un presedinte al Adunarii care va conduce Adunarea si va obligatia de a determina ‘fumarul persoanelor cu drept de vot prezente, si in cazul unor decizii sa se asigure ca se respecta ‘evorumul. In caz de egalitate Presedintele va avea dreptul la votul decisiv. Presedintele Adunarii va declara care au fost hotararile i rezolufiile admise sau respinse de catere Adunarea Detinatorilor de Obligatiuni si care este procentul cu care au fost admise sau respinse, Pot participa la Adunare, acei Detinatori de Obligatiuni care fac dovada detinerilor de Obligatiuni printr-un extras de cont eliberat de Depozitarul Central, Banca Custode sau Societate de Servi de Investiti Financiare Adunarea Detinatorilor de Obligatiuni poate, printre altele: ‘* Sa indeplineasca toate actele de supraveghere si de aparare a intereselor comune ale Detinatorilor de Obligatiuni si sa autorizeze un reprezentant care va avea dreptul inclusiv de reprezentare in instanta; + Sa se pronunte asupra emiterii de noi obligatiuni; ‘+ Sa se pronunte asupra propunerilor privind modificarea conditiilor, inclusiv asupra propunerilor arbitrare sau stabilite privind drepturile controversate sau care sunt subicctul unei decizit juridice; + Adunarea Obligatarilor nu poate sa mareasca sumele platibile de catre Obligatari, sa autorizeze sau sa accepte amanarea Datei de Plata a principalului si/sau dobanzii sau sa modifice termeni de plata sau modificarea ratei dobanzilor, sau: sa stabileasca un tratament inegal pentru detinatorii de Obligatiuni, de asemenea nu poate hotari convertirea obligatiunilor in actiuni, 2 {87 BT SECURITIES SY PROSPECT DE OPERT4 PUBLICA DE VANZARE DE OBLIGATIUNT MUNICIPIUL BOTOSANI * Sa.constituie un fond, care poate fi format din dobanzile cuvenite Detinatorilor de Obligatiuni, aeeleet oeme acestora sa plateasca cheltuclile necesure aparati drepturior lor, stablind [y acelasi timp regulile aplicabile pentru administrarea unui astfel de fond. * Deciziile Adunarii Generate ale Obligatailor vor fi valide daca prezenta in prima 2} de convocare va fi de cel putin 25% valorea nominala totala a principalului emis of erascumparat aferent Obligatiunitor,iar pentru cea de a doua zi a Adunarii nu este nesesy indeplinirea acestei conditi. Deciziile vor fi tuate eu o majoritate de 2/3 din cei prezent 4.12, Actele decizionale in baza ‘ror valorile mobiliare au fost sau vor fi emise Hotarérea Consiliului Local al Municipiufui Botosani ne. 361/24.09,2009 ou completiile si mmodificirile ulterioare In vederea emiteri si vinzarii de obligayiuni emise de Municipiul Botosani prin oferta publica primar pe piata intern’ de capital, 413.” Se estimeazi ea obligafiunile vor fi emise in cursul lunii februarie 2010, 4.14 Descrierea oriciror restrictii cu privire ta libera transferabi Nu este cazul, itate a valorilor mobiliare 4.18. Cu privire la fara unde isi are sediul e1 intentionata admiterea OD og Mormatit cu privire Ia nivelut impozitului pe venitul din valori mobiliare eu refinere Ia sursk Dobinda obtinuté de investitori nu este supust niciunui impozit la sursi. In eazul ersoanelor Juridee romane, veniuuite din dobéngi intr in baza de calcul aimpozituti pe profit Conform legii romaine tm vigoare, dobanzile aferente obligatiunilor municipale detinute de Persoane fizice rezidente sunt scutite de impozit, Persoanele juridice romane sunt scutite de plata impozitului pe venttul din dobainzi, avestea find Supuse impozitulul prevazut de legislatia romineasca privind impozitul pe profit. Impozitul pe castigurile de capital ar a cit de persoanele juridice reridente sub forma de efstiguri de capital rezultate in profiel die elt! 8, propritate asupra Obligatinnlor va fi supus imposituts pe eect Gmpozit pe Profital din orice surss) cu o rath de 16%. Nu se aplicd nicio refinere to cen cAstigurilor de capital Sere Ge eitre persoanele juridice rezidente din transferul dreptulut ide roprictate asupra Obfigafiunilor: ol eadata de 1 jannarie 2006, venitl obyinat de persoanee fzie rezidente sub forma de cfgt £e capital rezuttate din transferul dreptului de propritate asupra Oblisetiie vic supus impozitari in Roménia cu o coth de 16% sau, alterativ, de 1%, in functie de perieeds pores Obtigatiunile sunt detinute, dupa cum urmeazs: @ wea care dropral de proprietate asupra Obligatiunitor este transferat in termen de mai PUOnT den SRi2ee i cinci (365) de zile de Ia data achizitionfrt lor Gr wen ccaz impozitul pe BT SECURITIES PROSPECT DE OFERTA PUBLICA DE VANZARE DE OBLIGATIUNE ‘MUNICIPIUL BOTOSANT Proprietate asupra lor, pani la data de 25 ianuarie a anului urm&tor, neaplicandu-se nici o refinere la sursi); gi (ii) 1% fn cazul in care dreptul de proprietate asupra Obligatiunilor este transferat in fermen de mai mult de trei sute saizeci si cinci (365) de zile de la data achizitionarii lor (in acest caz impozitel pe castigurile de capital va fi retnut de eat broker/depozitar la data decontari tranzactei si va fi plait pana la data de 25 a lunii urmatoare), De la data de 1 Tanuarie 2007, brokerii/depozitarii vor avea obligatia de a refine un impozit anticjpat de 1%, regularizarea find fAcutd ulterior de care autoritatile fiscale in cursul anului urmator pe bava declaratiei privind venitul realizat depust de Detinatorul de Obligatiuni, Ratele de impozitare intrate {in vigoare la data de 1 ianuarie 2006 (prezentate mai sus) riman neschimbate. Incepand cu | ianuarie 2009 veniturile realizate din detinerea gi tranzactionarea titlurilor de stat sifsau a obligatiunilor emise de cate unitatite administrativ-teritoriale sunt neimpozabile. ‘In conformitate cu Legea 5371/2003 cu modificarile ulterioare, in vigoare din 01.01.2009: + in perioada 01.01.2009-31.12.2009 inclusiv, edstigurile realizate de persoanele fizice din transferul titlurilor de valoare, altele decat pirile sociale si valorilor mobiliare in eazul societatilor inchise, sunt venituri neimpozabile * in cazul persoanelor juridice veniturile din tranzactionarea titlurilor de participare pe piata autorizaté si supravegheata de Comisia Najionala a Valorilor Mobiliace, ealizate in perioada | ianuarie 2009 - 31 decembrie 2009, sunt neimpozabile (2) __Indicafii cu privire ta responsal sursi si varsarea acestui impozit Conform legii roméne in vigoare, dobinzile aferente obligatiunilor municipale detinute de Persoane fizice rezidente sunt seutite de impozit litatea pe care si-0 asuma Emitentul pentru rejinerea la Persoanele juridice roméne sunt scutite de plata impozitului pe venitul din dobanzi, acestea fiind ‘supuse impozitului prevazut de legistatia romaneasca privind impozitul pe profit 5S. Termeni si condifiile ofertei 5.1 Conditiile, datele statistice specifice ofertei, calendarul ofertei si procedura pentru subseriere in cadrul ofertei SAA. Condi ~ Obiectul prezent Municipiul Botosa le specifice ofertei oferte publice: vanzarea unui numar de 100,000 obligatiuni emise de cu 0 valoare nominala la data emisiunii de 100 lei/obligatiune; + Tipul obligatiunilor; val prin inscriere in cont; mobil wre nominative, emise in forma dematerializatd, evidenfiate + Preful de emisiune:_/09 _ tei/obligatiune; 5.1.2. Valoarea totala a ofertei si numirul de obligatiuni emise 10,000,000 tei - Numirul de obligafiuni emise: 100.000 obligatiuni ~ Valoarea totalii a emisiuni 24 {BT} BT SECURITIES SF PROSPECT DE OFERTA PUBLICA DE VANZARE DE OBLIGATIUNT MUNICIPIUL BOTOSANI 5.1.3. Durata ofertei, inclusiv orice posibile amendamente privind prelungirea perioadei de derulare a ofertei Oferta va fi inifiata in conditiile art. 30 din Regulamentul CNVM 1/2006, dupa cel putin 6 zile lucratoare de la data publicarii anuntului Publicitgr Oferta se va derula timp de § zile lueritoare de Ia data_29-.0'10 pana ladatade 04. 0210 La cererea Emitentului si cu acordul CNVM, oferta poate fi inchisé anticipat in momentul {n care au fost subscrise toate obligatiunile obiect al ofertei. Orice modificare a termenilor prezentei oferte publice aprobate se va face la cererea Emitentului, cou respectarea urmatoarelor con — Obfinerea aprobarii CNVM de modificare a Proypectu - Modificarea termenilor ofertei si nu conduc’ la coni este adresata, ‘mai putin avantajoase pentru cei cirora le 5.14. Locurile de subscriere si programul de lucru eu publicul BT Securities S.A., B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 104, Cluj-Napoca. BT Securities, la sucursalele si agentiile din tabelul urmator: ~ Intermediaruh Nr ‘Adres Telefon ert a 1_| Agenfia Alba-lulia | Ste Clogea nr. 4ABCDEF ap, 53 Jud Alba O25wR2 91D 2 | Agenjia Aiud Str. Cuza Vod8, nt.7/3, Jud.ATba (0258/860.271 3_| Agenia Arad B-dul. Revolufiei Nr. 62. Jud. Arad (0257/250.810 (4 TAgentia Bacau (0234/522.981 [5] Agentia Bucuresti (021/269.20.24 6 | Agentia Campia Turzit | Str. Aurel Viaicu nr. 3, Jud. Cluj 0264/366.172 7_| Agentia Craiova Str Calea Bucuresti bi. 21A se. 2 Craiova, Jud. Dolj | 0251/415.161 | Agentia Constanja Str. B-dul Tomis nr. 138 (in eadrul Banca Transilvania, | 0341/613.244 _ Agenfia Capitol), Jud. Constanta 9 _| Agentia Deva iaja Victoriei nr. 8, Jud. Hunedoara O2SH315.757 10_| Agentia Miercurea-Ciue_| Str. Kosuth Lajos nr, 32-34, Jud. Hargh (0266/372.015 H_| Suoursala Oradea ‘Calea Republici, nr 13, ap.1, Jud. Bihor O2S9/411.371 12 | Agentia Satu-Mare ‘Str. Traian nr. ap. 2, Jud, Satu Mare 0261/716.120, 13 | Agentia Sibiv ‘Str. Zaharia Boiu, nr. 20A, Jud Sibiu 0269/218.346 T+ | Agentia Tg. Mure ‘Bodul. 21 Decembre 1918. ne. 31, ap.2, Jud, Mur 0265/265.043 15 | Agentia Timisoara ‘Str. Voltaire nr. 1, Carusso nr. 2, Jud, Timig 0256/244.561 Investitorii care utilizeazi banci custode roméne pot subscrie numai prin BT Securities, la sediul central din Cluj-Napoca, Bld, 21 Decembrie 1989, nr. 104, etaj 1. Programul de subseriere pentru oferti este intre orele 09:00 si 16:00, in flecare zi lueritoare, 1 09:00 - 14:00 tn ultima zi de subscriere, Subscrierile se pot efectua in baza plitilor efectuate in contul cu codul IBAN nr, ROSSBTRL01301202925690XX deschis pe numele BT Securities $.A., Intermediarul ofertei, la Banca Transilvania, prin ordin de plata, fie prin depunere de numerar. 28 ery BT SECURITIES PROSPECT DE OFERTA PUBLICA DE VANZARE DE OBLIGATIUNT MUNICIPICL BOTOSANI Prin semnarea Formularului de Subscriere, a Prospectului si efectuarea in condifiile prevazute in prezentul Prospect. Formularul de Subscriere reprezintl acceptarea neconditionati a conditiilor Ofertei si a Acordului de Garantare. Formularele de subsericre vor fi disponibile din momentul inceperii derulirii Ofertei la sediul si agentiile Intermediarului, edt si la sediul Emitentului, in format tiparit sau electronic, si vor fi atasate in anexé la prezentul Prospect de emisiune, Documente care trebuie anexate formularelor de subscriere pentru a putea fi acceptate: Persoane fizice rezidente care subscriu in nume propriu: > Buletin sau carte de identitate (original si copic); > Dovada efectuarii platii: pentru plata prin virament (copie dup ordinul de plata vizat de banca platitoare) sau numerar (copie chitanta). Persoane fizice rezidente care subse ‘in numele altei persoane fizice: > Buletin sau carte de identitate (original si copie); > Dovada efectuirii platii: pentru plata prin virament (copie dup& ordinul de plat vizat de banca platitoare) sau numerar (copie chitanta); > Procurit in forma autenticd (original si copie) Persoane fizice rezidente care subscriu in numele copiilor minori: > Dac& minorul nu a implinit 14 ani: certificatul de nastere al minorului, buletinuVeartea de identitate a parintelui/tutoreluis > Daca minorul a implinit 14 ani: buletinul/cartea de identitate a minorului, buletinuljcartea de identitate a parintelui/tutorelui; > Dovada efectutrii platii: pentru plata prin virament (copie dup’ ordinul de plata vizat de banca platitoare) sau numerar (copie chitan(a); > Dovada tutelei (original si copie). Persoane fizice rezidente ce subscriu in numele persoanelor lipsite temporar de discernim > Buletin sau carte de identitate (original gi copie); > Dovada efectuarii platii: pentru plata prin virament (copie dup& ordinul de plata vizat de banca plititoare) sau numerar (copie chitanta); > Actul juridic ve instituie curatela (original gi copie). Persoane fizice nerezidente: 1. Care subst in nume propriu: > Pasaport (original si copie); 26 BT SECURITIES PROSPECT DE OFERTA PUBLICA DE VANZARE DE OBLIGATIUNI ‘MUNICIPIUL BOTOSANI Dovada efectuarii plaqii: pentru plata prin virament (copie ordinul de plata vizat de banca piatitoare) sau numerar (copie chitanfa). 2, Persoane fizice nerezidente care subscriu prin imputerni Pasaport (copie pentru persoand fizicd nerezidenta); Buletin sau carte de identitate (original si copie pentru imputernicit); Dovada efectuarii platii: pentru plata prin virament (copie ordinul de platt vizat de banca platitoare) sau numerar (copie chitant’); Procura/mandatul prin care imputemicitul poate efectua opera nerezidente (original), iN numele persoanei fizice Persoane juridice rezidente eare subseriu in nume propriu: > > Copii dupa documentele de identificare (Cod uni de inregistrare); Dovada efectuarii platii: pentru plata prin virament (copie ordin de plata vizat de banea platitoare); sau in numerar, in limita prevazuta de lege (copie chitana), Imputemicire tn oF reprezentantul legal, inal pentru persoand care semneazi formularul de subscriere, dacd nu este Persoane juridice nerezidente: vv v v 1. Care subscriu in nume propriu Copii dupa datele de identificare ale persoanei juridice; Dovada efectuarii pli: pentru plata prin virament (copie ordin de plata vizat de banca platitoare) ‘sau in numerar, in limita prevazuta de lege (copie chitan\2); Imputernicire in original pentru persoana care semneaza formularul de subscriere dact nu este reprezentantul legal; Copie pasaport pentru persoana care semneazit formularul de subscriere. 2. Care subseriu prin intermediul unei persoane juridice rezidente: Copii dupa datele de identificare ale persoanei juridice nerezidente; Copii dupa documentele de identificare (Cod unic de inregistrare) pentru persoana juridick rezident’; Dovada efectuarii platii: pentru plata prin virament (copie ordinul de plata vizat de banca plititoare) sau numerar (copie chitanfa), Mandav/ordin din partea societatii nerezidente pentru efectuarea subscricrii (original); Imputemicire in original pentru persoana care semneazi formularul de subscriere dacd nu este reprezentantul legal 27 By BT SECURITIES ee PROSPECT DE OFERTA PUBLICA DE VANZARE DE OBLIGATIUNT eed core Investitorii care utilizeaz& binci custode romane pot subscrie numai prin BT Securities, Ia sediul central din Cluj-Napoca, Bld. 21 Decembrie 1989, nr. 104, et. 1 si vor pune Ia dispozitie documentele enumerate mai sus, dupa caz. Intermediarol isi rezerva dreptal de 2 solicite Investitorilor orice alte decumente in vederea alidici subserieri si nu va valida subscrierea decét in misura in care este pe deplin satiseu to gocumentele doveditoare prezentate de cltre investitori, Ulterior validavii subscrierii, intormedisnal va Zaregistra toate subserierile primite, dae& acestea indeplinese conditile de validitate, prin inermedil sistemului electronic al BVB in Piaja de Ordine (Piaqa POF — ,Oferte Publice”), rai investitorii care wileeeaza bainci custode, validarea subscrierii va putea fi fScuth pe baza tunel confirmai serise din partea bancii custode, privind asumarea decontaii pentru sua subserish Ge alocare si modalitatea de rambursare a fonduritor platite in exces ‘Modalitatea de alocare a obligatiunilor Alocarea obliga ilor subscrise in eadrul Ofertei se va efectua dupa ultima zi a perioadei de derulare a ofertei ~ Ineazul incheicrii eu succes a ofertel in cadrul céreia numérul obligatiunilor subscrise este mai mic sau egal decat numérul obligatiunilor oferite, toate formularele inregistrate si platite vor fi onorate integral. ~ {n.caz de suprasubseriptie alocarea obligetiunilor participantilor le subscriere se va face conform Puineipiulul "Primul venit, primal servit", in ordinea inregistririi ordinelor de carnpivare in sistemul BVB, Intermediarul isi asuma responsabilitatea de a introduce eu promtitudine erdinul in Sige itl cu primirea formularului de subseriere completae si a celorlate documente aferente, astfe! incat subscrierea sa poate fi considerata ca fiind valida, Procesul de alocate @ Obligatiunilor subscrise in cadrul Ofertei se va efectua la Data Alocarii, fn cam aa cate prin apticarea principiuli primul venitsprimal servit", unui investitor nu j se ponte loca un numar de Obligetiuni egal eu numarul de Obligatiuni subscrise datorit epuizatli Oferter, eubserienee sa va fi validata parial J Data Tranzactiel va fi efectuat in piala POF a BVB tranzactia de vanzare-cumpsrare aforenta Denaretui de Obligatiunialocate. Decontarea se va realiza prin sistemul Depozitarul Central S.A, Ir Paty Ceaaunigt Emitentul incasind suma de bani cerespunzatoare Obligatiunilor devontat, 4 Depozitarul Central S.A. va inregistra detinatorii de Obligatiuni in Registrul Obligatiunilor, Cet tazin In prima Zi Lucrdtoare dup& Data Decontarii, Intermediarul va trimite tuturor Heitttorilor de Obligatiuni si, dupd ca2, Bincilor Custode confiméri ale tranzacties privitoare la Obligatiuni, a adresele de contact menfionate in formularul de subseriere. Utterior, dupa Data Decontari, Detinatorii de Obligatiuni pot solicita extrase de cont cu privire la Obligatiunite detinute de acestia in evidenta Depozitaral Central Motive independente de Emitent sau Intermediar pot duce la Intirieri in procesarea datelor si jnteemites notified eu privie la rezultatele Oferte. Prin urmate, nici Intermediaral cl Enitentul nu Bi acum nicio responsabiltate in caz de intéreiere a restiturii sumelor ewvenite Investor: grat Suprasubscriere a Oferte,intirziere provocata de motive independente de vointa acestos Revocarea subserierii 28 ‘prt BT SECURITIES ped PROSPECT DE OFERTA PUBLICA DE VANZARE DE OBLIGATIUNT MUNICIPIUL BOTOSANI Subscrierile realizate tn eadrul ofertei sunt irevocabile; in caval in care Prospectul face obiectul uni Gmencament, subscrierile pot fi revase in termen de maximum treizile lueratoare dela data publics respectivulst amendament, Revocarea subscrierii se poste face numai Ia acelasi sedi la care sa subscr Ce eepul St completeze un formular de revocare a subscrieri. In eaz de revocare a subsoriell,sumele sien ottigaiunilorsubscrise vor fi returnate subscritorilor fie prin vrament in contul baneat desemnai ge selectien iy abses “cont pentru plat uiterioare” in sitatia in care aces este spevficat de subserior tn formula de Subcriere, fle in mumerar, la unitijile unde s-a depus formularul de subscriere, Platile sefectueaza in maxim 5 zile lueritoare de la ultima zi de subscriere, Pentru aceasta, subscritorii aferente revocitrilor se Sumele aferente restitvirilor in mumerar vor fi disponibile la sediile de subscriere pentru un interval de se ae ioe: dupl care vor fi retumate de Intermediar Emitentuli, care te vn plat prin mandat postal im teamen, de 5 zile lucratoare. Aceste sume nv vor fi purtétosre de dobinds, u privire Ia valoarea minim’, respectiv maxima a subscrierii in cadrul ofertei 7 Numarul minim de obligatiuni ce pot f subserise: 1 obfigaiune; . Numérul maxim de obligafiuni ce pot 6 subserise: 100.000 obligatiuni Motodele si limitele de timp pentru plata valorilor mobiliare si pentru 1 mobiliare ‘area valorilor Subscrierite se pot efectua prin intermediul BT Securities in baza platilor efectuate in contul ou codat IBAN nr. ROSSBTRLD1301202925690XX, deschis pe numele BT Securities S.A. Intermediatay ofertei, Ia Banca Transilvanie tie prin ordin de plata, fie prin depunere de numerar Subscrierea poate fi efectuati numai dacd se prezintt dovada platiiobligatiunilor ce urmenzi a fi subscrise. Cu toate acestea, aceasta cerint’ nu se aplica in cazul in care in i Prin seninarea Formularului de Subseriere, investitorii confirma efectuarea subserierii in conditiile previiznte In pri Teprezinti acceptarea neconditionata a condi ‘ea Prospectului si entu] Prospect. Formularul de Subseriere lor Ofertei sia Acordului de Garantare. Formularele de Subscriere vor fi disponibile, in format tipttit sau electronic, Serulirii Oferte, la sediul si Agentile Intermediaralu cAt sila sediul Exnitentulad, + din momentul inceperii Subscrierea pentru obligatiunite oferite pe pista primara se vn face inte orcle 09:00 51 16:00 n fecare i 'verioare, pe toatiperioada de subseriee a Ofertei, mai putin ultima zi cénd subserierea se tncnce ie one Hea 5.4 ‘Modul si data in care rezultatele ofers Vor fi fiicute publice Oferta se deruleaz8 prin intermediul sistemului BVB, asfel c8 decontarea va avea loc conform normelor Bursei de Valori Bucuresti Frocedura de exoreitare si transfer a drepturilor de preferinti precam si regimul drepturitor de preferinti care nu au fost exercitate Pentru imprumuturile contractate, altele decdt cele din disponibilitiile contului curent general al ance, ttulu, autoritatle administajel publice locale igi pot deschide conturi la societal concrete bancare, in vederea derutirii acestora. Astfel, Autoritatea localé va putea wliliza fords obtinute din “anzares obligatiunilor pe baza unui grafic de plat stabilit de comun acord cu Aventul de oa, Tot 29 ey BT SECURITIES ‘OFERTA PUBLICA DE VANZARE DE OBLIGATIUNI MUNICIPIUL BOTOSANI PROSPECT DI astfel, Municipiul Botosani va putea efectua plati intermediare ale dobanzilor gi principalului in contul Agentului de Plata, 52, Planul de distributie si de alocare 5, 1, Categorii de investitori potentiali eitre care sunt oferite valorile mobiliare Oferta se desftisoara doar pe piaja romaneasca de capital, neexistind trange rezervate pentru o anumitd categorie de investitori In cadral Ofertei pot subscrie investitori persoane fizice si juridice, rezidente sau nerezidente. 5.2.2. Modul de notificare a subscriiforilor cu privire la volumul de valori mobiliare alocat Intermediarul va transmite subscriitoritor extrasul de cont si o informare asupra numarului de obligatiuni alocate fata de cele subscrise/platite in termen de maxim 10 zile de la ultima zi de subseriere, Extrasul de cont si informarea asupra numdrului de obligatiuni alocate va fi transmis prin fax sau prin post cu confirmare de primire. 5.3. Preful de emisiune si valoarea nominali a obligatiunilor + Pretul de emisiune: 100 __\eilobligatiune; + Valoarea totald a emisi 10.000.000 tet: + Valoarea nominal: 100 lci/obligatiune la emitere 5.4. Plasarea $i distribuirea ofertei 5.4.1, Intermediarul ofertei Intermediaral ofertei este Societatea de Servicii de Investitii Financiare BT SECURITIES S.A., cu sediul in Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 104, et. 1, inregistrats la Registrul Comertului sub nr, J12/3156/1994, cod unic de inregistrare 6838953 5.4.2. Metoda de intermediere Metoda de intermediere este a celei mai bune execusii, Metoda celei mai bune execulii const& in vanzarea obligatiunilor prin intermediul societitii de servicii de investitii financiare care va depune eforturi sé distribuie edtre public maximul posibil din valorile mobiliare primite, dar nu goranteaza subscrierea integral’ a ofertei. 5.4.3. Numele si adresa agentilor de plati si a agen{ilor de depozitare din ficcare fara Agentul de plat a dobinzilor si a imprumutului este BT SECURITIES S.A, cu sediul tn Cluj- Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 104, care, dupai primirea de Ia Emitent atit a sumelor reprezentand plata dobanzilor sau restituirea imprumutului, ct sia registrului de obligatiuni, va efectua plati cdtre desinatorii de obligaiuni inregistrafi in registrul de obligajiuni la datele de referinta specificate in prezentul Prospect. BI SECURITIES §.A. va pliti atat dobanzile, edt si principalul astfel: 30 BT SECURITIES PROSPECT DE OFERT4 PUBLICA DE VANZARE DE OBLIGATIUNT ‘MUNICIPICL BOTOSANI ~ pentru persoanele fizice/juridice care au achizitionat obligayiuni prin subscriere la sediile BT Securities S.A. si care nu au completat rubrica «cont plafi ulterioare» indicat in formularul de subscricre, plata se face in numerar prin unititile unde au fost ficute subscrierile; plafonul maxim de plati in numerar este cel in vigoare la data pl&tii pentru persoanele juridice: ~ pentru persoanele fizicerjuridice care au achizitionat obligatiuni prin subscriere la sediul BT Securities S.A. si care au completat rubrica «cont plafi ulterioare» indicat pe formularul de subscriere, plata se face prin virament, in contul si banca mengionate in formularul de subscrie ~ Pentru persoanele fizice/juridice care au cumparat obligafiuni prin intermediul BVB, ca urmare a tranzactionaii acestora la BVB, plata se poate realiza astfel: + prin transfer intr-un cont bancar desemnat de defin’torul de obligatiuni in situatia in care acesta a notificat Agentul de plati (BT Securities) asupra clementelor de identificare ale contului si bancii in care doreste sa efectueze virsimintele, cu cel putin 3 zile lucratoare inainte de momentul inceperit plajilor; ~ in numerar la ghigeele Bancii Transilvania (BT) din localitatea de domiciliv/sediu a detinatorului, conform adresei specificata in Registrul deyinatoritor de obligatiuni la data de refering; in cazul in care in localitatea de domiciuliu/sediu nu existé o unitate BT sau exist mai multe unitati BT, plata se va efectua prin sucursala judefeand sau de sector a BT aferenta localitati sau sectorului de domicttiu/sediv al investitorului, : Platile de dobanda sau principal se efectueaza la data pati, conform prezentului Prospect de oferta publica, Sumele in numerar neridicate de investitori la data plaii, vor i disponibile la sediul Agentului de plati (BT Securities S.A.), pe perioada maturitétii obligatiunilor, dar nu mai mult de 31 zile de la data plaii ultimei rate « principalului, La expirarea termenului de 31 de zile, sumele vor fi disponibile fa sediul Emitentului (Municipiului Botosani) si se vor prescrie conform legislatiei in vigoare. Detinatorii de obligatiuni nu vor pretinde dobanzi aferente zilelor de intarzicre pentru sumele datorate de Emitent la momentul plijii principalului sia dobanzilor si neridicate la data playii Pentru a efectua plata principalului si a dobanzilor conform prevederilor Prospectului de oferti, Emitentul va asigura existenfe, in contul Agentului de Plata - BT Securities $.A. a sumelor necesare plat; dobanzilor si a principalului, cu minimum 4 (patru) zile inainte de datele de plati stabilite in prezentul Prospect. In cazul in care Emitentul mu asiguri la timp sumele necesare plajilor de principal si dobiinda, acesta va plati o dobanda penalizatoare egal cu dobanda curenta + 2% caleulatd de la data la care sumele devin scadente pentru investitori (data plaii). 5. adresa entiti{ilor ce s-au angajat ferm si subscrie emisiunea precum si indicarea ilor principale ale acordurilor incheiate cu aceste entititi (inclusiv data lor) sia cotelor ce vor fi subscrise Nu este cazul ‘Comisioane bancare Comisioanele bancare percepute Ja subscrierea obi suport de ciitre Emitent, junilor in numerar de citre clienti se 31 iert BT SECURITIES NY PROSPECT DE OFERT4 PUBLICA DE VANZARE DE OBLIGATIUNT MUNICIPIUL BOTOSANI Comisioanele baneare percepute la subserierea obli suporta de catre Emitent. atiunilor in numerar de cttre clienti se Comisioanele bancare percepute Ia iniierea ordinului de plata (ansfer bancat) vor fi suportate de catre subscriitori. in caz de revocare a subscrieri, suprasubscriere sau anulare de obligatiuni Emitentul va suporta toate comisioanel Tepreziuti contravaloarea obligatiunilor subscrise/platite a ofertei publice primare de vanzare le aferente restituirii in numerat a sumelor ce ealocate, {in cazul restituirii sumelor prin ordin de plata, comisioanele bancare aferente creditirii conturilor subseriitorilor sunt suportate de cétre acestia Detinitori de obligatiuni vor suporta, la incasare a in numerar a dobanzilor si a principalului, comisiounele bancare de ridicare de numerae. Comisioane de intermediere Comisionul cuvenit Thtermediarului, pent efectuarea tuturor operatiunilor Tenate de imermedicrea si distributia ofertei publice de vanzare de obligatiumi emise de Murcia Botosani 5i Pentru admiterea la tranzactionare pe piaja reglementat8 administranta de BVB este unmet * Comisionul fix de intermediete 5,000 Euro; * Comision variabil 0,5% aplicat ia valoarea subsorist (valoarea de inchidere a ofertei publice). 5.4.5. Informatii eu pri la data semnarii contractutui de subscriere Nu este cazul. 6. Admiterea Ia tranzactionare a obligatiunitor saiee edicare® faptalui duct valorle mobiliare ofeite sunt sau vor ft subject ale unei cereri de admitere la tranzactionare pe o piatii reglementata {n termen de cel mult 30 zile de la data inchiderii ofertei, Municipiul Botosani va depune sprumentele necesare admiterii la tranzactionare pe piata reglementata admirewaty fe BVB a acestor obtigayiuni. Pictele veglementate sau sistemele alternative de tranzactionare pe care, dupa stiinta + valori mobiliare din aceeasi clasd sunt admise In tranzactionare Pe piata reglementat’ administraté de BVB nu sunt tranzactionate obli igatiuni de acecasi clasa cu obligatiunile care fac obiectul prezentei oferte publice de vanzare 6. Uetalii cu privire la entiifite care am un angajament ferm de a ac Piata secundara ma ca intermediari pe Nu este cazul, BT SECURITIES PROSPECT DE OFERTA PUBLICA DE VANZARE DE OBLIGATIUNI ‘MUNICIPICL BOTOSANT 7. Informatii suplimentare 7A. Consilicrul financiar al Emitentului DID TEAM Advisory Services SRL, in calitate de consilier financiar, a acordat Emitentului asistenta tehnic& pentru structurarea imprumutului, pentru sclectia celei mai avantajoase oferte de intermediere, cat si asistenta de specialitate pentru inchierea si semnarea documnelatiei necesare emiterii Obligatiunitor. DID TEAM Advisory Services SRL in calitate de consilier financiar s-a implicat in furnizarea ltr intermediar a informatiilor necesare redactarii prospectului de oferta publica primara de vanzare, 7.2. Dack declarafia sau un raport atribuite unui expert sunt incluse in notd se vor furniza numele acestei persoane, sediul profesional, calificarea ei profesional precum si orice interes important ar avea in legituré cu Emitentul Nu este cazul 7.3, Dac informatia a fost furnizaté de o terti persoani, se va confirma faptul c& accasti informatie a fost reprodusé cu acuratete si cd, dup cunostinfele Emitentului, nu au fost omise fapte care ar face ca informatia furnizata sii fie incorecta sau si inducd in eroare. in plus, se va identifica sursa informa(iilor Datele sunt preluate de la Municipiul Botosani prin sefii de servicii din cadrul institute. Verificdnd continutul acestui Prospect, Municipiul Botosani, prin autoritatea sa executiva, Primarul, accepti responsabilitatea pentru continutul acestuia si confirma ci nu sunt omisiuni sau declaratii neadevarate refetitoare la aceasti Oferta, 7.4. Agentiile de rating care au acordat rating Emitentului sau obligatiunilor emise de el la cererea acestuia sau cu implicarea Emitentului in procesul de rating Nu este cazul. 33 BT SECURITIES PROSPECT DE OFERTA PUBLICA DE VANZARE DE OBLIGATIUNT ‘MUNICIPIUL BOTOSANE ACEASTA PAGINA A FOST LASATA LIBEI MOD INTENTIONAT 34 isty BT SECURITIES PROSPECT DE OF ERTA PUBLICA DE VANZARE DE OBLIGATIUNI MUNICIPIUL BOTOSANI V. _FISA DE PREZENTARE A EMITENTULUL 1, Informatii despre Emitent Date de identificare Municipiul Botosani cu sediul in Botosani, Piata Revolutiei nr.1, telefon 0231-51712, fax 0231- 531595, Judejul Botosani, cod fiscal 3372882, este reprezentat de domaul Catalin Mugurel Flutur, in calitate de primar, 1.2. Informatii generale a) {ntinderea teritoriulut administrativ si delimitarea teritorialé Municipiul Borosani este situat in partea de nord-est a Romdniei (fiind regedinta judeyului Botosani care face parte din Regiunes de Dezyoltare Nord Est) in zona de contact dintre Campia Moldovei si Podisul Sucevei, gi este strabatut de meridianul 26°41" E si de paralela 47°44’ N si are o altitudine medie de 170 m peste nivelul Marii Negre. Limitele de nord care sunt traversate de pardul Sitna cu afluentul péraul Luizoaia si limita de vest care este traversata de pardul Dresleuca cu afluentul sau pardul Teascu, confera platoului un aspect de interfluviu suspendat intre dou vai relativ adanci. b) Seurt istorie Istoria orasului Botosani incepe din vremuri indepartate, fiind mentionat pentru prima data in documente in anul 1439 (in Letopiseful Tarié Moldovei al lui Grigore Ureche). Totusi, inceputul de viat& a Botosaniului dateazi cu mult inaintea atestarii documentare. Situat la confluenta drumutrilor care uneau principalele resedinfe domnesti ale Moldovei: Siret, Suceava, Harléu si lai, intr-un punet de legiturs favorabila cu marile drumuri comerciale medievale europene, Botosaniul a fost un térg cu rolul de principal centru de schimb si, concomitent, centru de mestesugari Descoperirile arheologice de pe teritoriul judefului Botosani, la Driguseni, Mitoc, Radauti-Prut, Steffinesti, Vorniceni, confirma faptul c& in aceasta zond au fost prezente aseziri omenesti inc din paleolitic. Specifice culturii Cucuteni sunt vasele de ceramica si pamant ars, pictate in 2 sau 3 culori, de un inalt nivel artistic. Dezvoltandu-se atat de timpuriu "Botosanii nu au fost cctate ci targ deschis, Pict ziduri" situat la o raspiintie de drumuri, cea ce a dus la un comert infloritor. Se pare cd, Incepand cu secolul XV, dezvoltarea pe care 0 cunoaste comertul aduce orasului venituri insemnate, iar prima pecete a orasului a fost un paun cu coada rasfirati ce simboliza podoabele doamnei Moldovei, cumparate cu bani din venitul targului Marii voievozi ai Tarii Moldovei, Stefan cel Mare gi Petru Rares, inscriu numeroase prezenje la Botosani, in judet pistrndu-se si azi ctitoriile dommesti: Biserica Sf. Nicolae din Dorohoi (1495) gi Biserica Sf. Nicolae Popauti (1496) ale Iui Stefan cel Mare, azi monumente istorice. Tot monumente istorice sunt ctitoriile Doamnei Elena, sofia voievodului Petru Rares: bisericile Sf. Gheorghe din Botosani (1551) gi Uspenia (1552). La sfargitul secolului XVI cArmuirea orasului revenea unui vornic numit din partea Doamnei, care avea sarcina si strdnga veniturile ci, sa judece pricinile, s& plizeasci linistea si si scrie ravage in numele térgului. Pe Kingé vornic functiona un consiliu ordigenesc, format dintr-un soltuz si 12 pargari alesi de comunitate, O administrafie bine pus la punct, va functiona in Botosani dup’ 1820, end oragul nu va ‘mai fi apanaj al Doamnelor. Botosaniul e un orag care pistreaz’ o structurd subterand de targ, cu pivnite 35 BT SECURITIES PROSPECT DE OFERTA PUBLICA DE VANZARE DE OBLIGATIUNI ‘MUNICIPICL BOTOSANI boltite suprapuse. Ele au adtipostit timp de sute de ani marfurile tirgului, constituind si locul de refugiu al populatiet in timpul repetatelor invazii. © valoare arhitecturalé de necontestat 0 constituie licaguri de cult vechi de jumatate de mileniu, precum si zona de targ a orasului, renumité pentru valoarea athitecturala. ©) Populagia municipiului: in anul 1762 abatele Boscowicz. menjioneaza pentru orasul Botosani 400 de case, ceea ce ar fi insemnat © populatie de cel mult 4000 locuitori (A. Gorovei). fn anul 1768, abiitindu-se pe la Botosani, baronul de Tott, agent diplomatic al Franfei pe lang’ hanul titarilor, descrie localitatea ca pe nul din corasele cele mai insemnate ale Moldovei", apreciat pe atunci la 7000-8000 de locuitori (Al. Papadopol- Calimach). Prima statistica modem& efectuati dupa unirea prinefpatclor (la 1859 in Moldova si 1861 in Muntenia), arata 8 Botosanii ocupau locul al treilea intre orasele Roméniei, depiisit find doar de Bucuresti (121.000 locuitori) si lagi (65.745 locuitori), Botosani avand atunci 27.147 locuitori. Aceasta situafie pare si se fi mentinut pnd Ja 1870, cand orasul Botosani ajunsese la 39.941 locuitori, fiind intrecut doar de Bucuresti, lasi si Galati (V. Tufescu, Traditii $i perspective in dezvoltarea municipiului Botosani, Botosani - istorie si contemporaneitate, p. 12-13). Populajia Botosanitor era in 2005 de 119.132 locuitori. Din punct de vedere demogratic, in perioada 1990-1997, populatia inregistreazi o crestere cu aproximativ 3.000 lecuitori, dupa care a inregistrat o sc&dere importanta, la recensimantul din mane 2002 integistrandu-se putin peste 115.000 locuitori. Astfel, in urma recensimantului din martie 2002, populatia municipiului Botosani se cifra la 115.069 persoane, din care: $9.315 (51,6%) femei si 55.755 (48,4%) barbati Structura pe et Impreund cu romani, aici au trait i triiesc gi alte nafionalitayi, cum ar fi rusii-lipoveni, evrei armenii, grecii si tiganii, Marea majoritate a populatiei este de religie ortodoxa Primii locuitorii de alta etnie care au venit si s-au stabilit [a Botosani au fost armenii, ined din secolele XIV - XV. Asezafi in apropierea centrului vechi ei igi vor construi aici, ca senm al depline! stabilitafi, dou frumoase biserici si igi vor ridica numeroase case si pravalii. In anul 1809 colonia armeandiavea 1640 membri, cuprinsi intr-un numar de 328 famili © comunitate evreiascé a existat in Botosani din secolul al X1V-lea. In primele decenii ale secolului al XVIlI-lea vin la Botosani primii evrei din Polonia, Numarul lor a erescut dupa 1775 cénd Bucovina este anexaté de imperiul Habsburgic, astfel inca, la 1781 comunitatea evreilor din oras avea $i un staroste. In secolul al XIX-lea prin sporul natural dar si in urma unor infiltrari de peste granita, numirul evreilor cunoaste 0 puternicd evolutie, astfel incit in anul 1899 acestia reprezentau 51% din Populatia orasului. Inaintea primului razboi mondial evreii reprezentau totusi sub jumatate din populatia orasului Un al treilea grup etnic stabilit fa Botosani este cel al lipovenilor. Originari din stepele Volga gi Donului, acestia au venit in Moldova la inceputul secolului al XVIl[-lea, in urma unui conflict cu patriarhul reformator al Rusiei, Nifon. in anul 1832 colonia lipoveand din Botosani numara 58 de familii stabilite in Mahalaua Targul Nou, unde aveau si 0 capeld. In anul 1853 capela a fost inloc frumoasi biserict de zid, Un grup etnic de 0 factur’ aparte agezat a Botosani il reprezinta tiganii. Originari din India, figanii au ajuns in Moldova la inceputul evului mediu. in Botosani prima mengiune teferitoare la o zona locuita de figani apare in anul 1815. cu 36 BT SECURITIES PROSPECT DE OFERTA PUBLICA DE VANZARE DE OBLIGATIUNI ‘MUNICIPICL BOTOSANE 4) Autoritafile administratiei publice locale Botosani ~ municipiu cu statut de autoadminisirare, unitatate administrati teritoriala de rangul IL si regedina judetului Botosani. Municipiul Botosani este persoan’ juridicd de drept public, cu capacitate juridica deplin& si patrimoniu propriu, subiect juridie de drept fiscal, titular al codului de inregistrare fiscala gi ale conturilor deschise la unititile teritoriale de trezorerie, precum si la unititile bancare, titular al drepturilor si obligatillor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor care aparjin domeniului public gi privat, precum si din raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, in conditiile leg Administratia publica locala se intemeiaz4, potrivit Constitutici Romaniei i Le; publice nr. 215/201, republicata, cu modificarile si completirile ulterioare, pe prineipiul autonomiei locale, al descentralizarii, deconcentrarii_ serviciilor publice, eligibilitatii autoritafilor_administraici publice locale, legalitatii si al consultirii cetitenilor in solufionarea problemelor locale de interes deosebit Potrivit art. 121 alin. (1) din Constitutia Romanici “autoritatile administra realizeazi autonomia locald in comune gi orage, sunt consilile locale alese si prinia legii" sdministratiei publice, prin care se lesi, in conditiile Potrivit art. 4 alin. (2 ) din Legea administratiei publice nr. 215/2001, republicatd, cu modifi: si completirile ulterioare " autonomia local priveste organizarea, funcfionarea, competentele gi atributiile, precum si gestionarca resurselor care, potrivit legii, aparfin comunei, oragului, municipiului sau judetului, dupa caz.” Autorititile administratiei publice prin care se realizeaza autonomia local in Municipiul Botosani sunt: Consiliul Local al Municipiului Botosani, ea autoritate legislativa local : Piata Revolutiei nr. 1, telefon 0231-51712, fax 0231-531595; Primarul Municipiutui Botosani, ca autoritate executiva Piata Revolutici nr. 1, telefon 0231-51712, fax 0231 31595; ©) Ciile de comunicatie existente si categoria acestora Municipiul beneficiazé de o infrastructura rutiert de aproximativ 140 Km de drumuri publice, de © rejea de api si canalizare aflata Ia aceastit dati in program de reabilitare (program 1.S.P.A), sistem de alimentare cu energie electricd si sistem de iluminat public, sistem de alimentare cu gaze naturale, sistem centralizat de producere, transport si distributie a energiei termice pentrupopulatie, precum si sistem de ‘comunicafii(telefonie fix, mobila, internet). Accesul spre municipiu se poate realiza aerian prin intermediul Aeroportului Salcea, situat la 0 distant de 35 Km fata de Botosani pentru ruta Bucuresti ~ Suceava ~ Bucuresti, dar si prin Aeroportul International Iasi, la 135 km, putindu-se realiza legitura cu toate locariile importante gi se poate pleca in orice punet din lume. Botosani este situat la intersectia drumurilor nationale 298 (Targu Frumos-Dorohoi) si 29 (Suceava-Siveni), implicit pe traseul drumului european E58, ce leag’ granita de nord-vest a (ari, Halmeu, cu cea de est, nord-est, Sculeni. Astfel, orasul a fost din cele mai vechi timpuri o punte de legatura intre Romania si zona Bucovinei si a Basarabiei de nord, si, de asemenea, cu Ucraina, Polonia gi 37 BT SECURITIES PROSPECT DE OFERTA PUBLICA DE VANZARE DE OBLIGATIUNI MUNICIPIUL BOTOSANI Rusia, Din punct de vedere turistic, de aici se poate ajunge cu usurinf& la mandstirile din zona Bucovinei (Voronet, Moldovita, Sucevita, Putna), cit si la cele din judet, cum ar fi Vorona sau cele nemfene gi jesene. De asemenea, se poate ajunge usor la Lacul de acumulare Sténca-Costesti, cel mai mare lac de acumulare din fara, situat pe Prut, la granita cu Republica Moldova. Autostrada Ad, care va face legatura dintre Iasi si Térgu Mures, se va situa la 70 km distant. Legitura de la Botosani la traseul tronsonului lasi-Targu Frumos-Targu Neam{ se va face pe ES8. {In municipiu exist mai multe autogari din acestea se asigura curse zilnice cdtre alte orase din fara (ex.: Bragov, Bucuresti, Cluj-Napoca, Constanta, Iasi, Timisoara, etc.) si e&tre majoritatea localitijilor din jude. Principalele probleme ale transportului rutier intrajudefean o constituie existenta piratilor auto si starea proasta a refelei de drumuri Cel mai apropiat aeroport este cel din Aeroportul Suceava-Saleca, aflat la 33 de kilometri. Acesta are curse regulate cu Aeroportul International Otopeni - Bucuresti si cu Viena. In apropiere mai sunt Aeroportul Intemational lasi - care are curse regulate cu Viena, Budapesta, Bucuresti si Timisoara, gi Aeroportul Bacdu - care are curse regulate cu orase din Italia $i Spania, indeosebi Roma. Linia de cate ferata Veresti-Botosani (44 km) a fost data in exploatare in anul 1871, Prin aceasta Tinie, municipiulul Botosani este conectat la una dintre cele mai importante magistrale feroviare ale tii cea care asigur® legatura intre Bucuresti-Suceava-Viesani. Pentru a fi viabila din punct de vedere tehnic economic, la nivelul cerinjelor secolului XXI, calea ferata Veresti-Botosani trebuie reconsolidatd pentru.o vitezi comercial’ superioar’, webuie centralizati electrodinamic, electrificat& i dublat’ cel putin pe portiunea Leorda-Botosani (15 km). De-a lungul timpului au fost intreprinse mai multe demersuri pentru realizarea unci conexiuni feroviare directe intre oragele Botosani si Iasi, astfel inci, in zona Botosani, transportul feroviar si devin’ eficient din punct de vedere economic, Un proiect care avea in vedere 0 ale ferati [asi-Harliu-Botosani a fost materializat initial doar pe jumatate, intre Iasi gi Harlau, iar apoi anii ‘80-90, intre Harlau si Flamanzi, portiune care ins& nu a fost finalizati, Iucrarile executate fiind az in ‘curs de degradare. Un alt proiect care prevedea o legatura feroviara intre Botosani si statia Todireni de pe linia lagi-Dorohoi a rimas doar in stadiul de lege aprobata de Parlament in perioada interbelicd. Pe langa faptul ci ar revitaliza din punct de vedere economic zona vaii Jijiei, varianta de traseu Botosani-Todireni {aproximativ 50 km, de-a lungul vaii riului Sitna) ar putea fi, de asemenea, parte a preconizatei legit feroviare dintre Botosani si orasul Balti din Republica Moldova + Riscuri naturale Pe teritoriul municipiului Botosani exist zone expuse alunecdrilor de teren, tasirilor prin umezirea terenului, inundafiilor prin revarsiri din cursuri de apa, scurgerilor de pe torenti Alunecirile de teren au diferite cauze: + condifiile geomorfologice; + nivelul hidrostatic al acviferului freatic; + apele de suprafata cu scurgere permanenti a cdror regularizare nu este realizatd incds + activitafi antropice (pierderi din retele de alimentare cu apa si canalizare, excavatii pentru fundafi, defrigiri ale unor zone sensibile, etc.) Au fost identificate alunecari de teren in zonele: + sir. imparat Traian — str. Hatman Arbore; + zona Mecanica ~ Alcor; + cimitirul Pacea ~iesirea spre Curtesti; + cartierul Tulbureni Conform Planului Urbanistic General al municipiului Botosani suprafata totalli aproximata a zonelor afectate de aluneciri de teren este de cca 333 ha. Existi o singurd alunecare de teren stabilizata prin lucrari de drenaj si consolidari, situaté pe versantul vestic al municipiului 38 BT SECURITIES PROSPECT DE OFERTA PUBLICA DE VANZARE DE OBLIGATIUNI MUNICIPICL BOTOSANI altfel, Primaria municipiului Botosani a obfinut o finanfare de Ia Fondul pentru Mediu pentru efectuarea de lucrari de consolidare a acestui versant. Ceilalfi versanfi marginali ai platoului natural pe care este situat municipiul sunt afectati de alunecari de teren nestudiate. Cultura Cu o viafa culturala foarte bogati, municipiul Botosani a dat de-a lungul anilor mari personalitati ale stiinei si culturi, care si-aw inscris numele in patrimoniul cultural romanese si universal, Fiind nascuti in Botosani, Mihai Eminescu, Nicolae lorga, Grigore Antipa, Nicolae Leon, Elie Radu, Mihail Sorbul, Octay Onicescu, Alexandru Graur sunt repere majore, unii dintre ei intrand deja in universalitate. + Biblioteca Judetean "Mihai Eminescu", clidirea bibliotecii, cunoscuta si sub numele de "Casa Moscovici", este o adevarata bijuterie arhitectonica, construita la sfirsitul secolului al XIXclea, imbinand intr-o sintezit armonioasi elemente ale arhitecturii franceze cu cele germane, Biblioteca define un valoros fond de carte cu peste 380.000 volume; + Casa Ciomac Cantemir (monument istorie de la 1800), se Botosani (luchian. edituratim. ro); + Casa memoriala "Nicolae Torga", organizata in una din casele in care s-a nascut si a copilarit marele istoric Nicolae lorga, Dous incaperi ale casei sunt afectate unei expozitii foto-documentare si unei sili multifunctionale unde sunt expuse primele edifii ale operei lui Nicolae Torga. In alté camer’ este adipostiti 0 bibliotecd istorica, alcituitd din carte curenta achizitionatd in ultimii ani Salonul familiei reda un interior datand din ultimele decenii ale secolului trecut; + Muzeul judejean (Sectia de etmografic), cladirea este un valoros monument de arhitectura datéind de la sfargitul secolului al XVill-lea 5i reprezentand casa lui Manolache lorga, strabunicul mare toric Nicolae lorga. Organizat si deschis publicului din anul 1989, muzeul valorifica cele mai iportante elemente ale civilizajiei rurale a Botosanilor: principalele ocupafii (agricultura, eresterea animalelor, vanitoarea, pescuitul, apicultura), mestesugurile traditionale (torsul, cusutul, cojocaritul, olaritul), costumul popular, datinile si obiceiurile specifice acestei zone. Interiorul de locuinta readuce in prezent ideca de viata traditional, prin mobilier, obiecte de uz casnic si prin locul de preparare a hranei. Ceramica de Cucuteni, oudle incondeiate, covoarele traditionale, stile populare sunt bine reprezentate in acest muzeu, ‘+ Muzeul judetean (Sectia de istorie si arheologic), monument istoric a carui clidire dateaza din anul 1913, prezint’ in cele 17 sili de expozitie, dispuse la parter gi etaj, cele mai semnificative ‘momente ale evolutiei zonci Botosanilor din preistorie pan in contemporaneitate. Vizitatorul este invitat s& descopere vestigii ale civilizatiei, paleoliticului, neoliticului (ceramica de Cucuteni), bronzului si fierului. Sunt expuse unelte si arme din piatrd slefuita 51 os, ceramicd pictats, figurine antropomorte gi zoomorfe, peceti ce au apartinut unor domnitori moldoveni, obiecte de podoaba, ete. Retine atentia, in mod deosebit, cel mai yechi adipost omenese din Europa de S-E, descoperit la Ripiceni si reconstituit partial + Galeriile de arti "Stefan Luchian”, reprezinti Sectia de Arta a Muzeului Judefean, Aici este valorificat patrimoniul artistic botosinean, patrimonin ce cuprinde lucrarile artistilor plastici Stefan Luchian, Octav Bancila, precum si a numerosi artist plastici contemporani, fucrdrile unor renumiti graficieni printre care ale Ligiei Macovei, cea mai buna ilustratoare a poeziilor lui Mihai Eminescu, sculpturile semnate de Tulia Onila si Dan Covataru sau tapiferiile create de Cela Neamju, Aspazia Burduja, si Heana Balot + Teatrul de Stat "Mihai Eminescu"; claditea a fost inaugurati in anul 1914, distrus partial in timpul bombardamentelor din anul 1944 si ref¥icuta ulterior in 1958 si in anii 90. Aici activeazd o talentatd echip& de actori a cAror evolutie remarcabits a fost incununati in anul 2001 cu Marele Premiu al Festivalului International de Teatru de la Piatra Neamt, Sala mare a teatrului Fundafiei "Stefan Luchian” ietf BT SECURITIES PROSPECT DE OFERTA PUBLICA DE VANZARE DE OBLIGATIUNI ‘MUNICIPIUL BOTOSANI ghzduieste numeroase alte activititi culturale din care cele mai importante sunt concertele simfonice susfinute de céitre filarmonica de Stat din Botosar + Teatrul de Pipusi "Vasilache" - Botosani, trupa de actori pipusari botogineni, deosebit de apreciata atat in fara c&t si in strdinatate (lavreata a Festivalului Internat Silistra - Bulgaria in luna iunie 2001) a adoptat © manierd originala de prezentare a s in cadrul manifestarilor publice organizate tot mai des ia Botosani. Reprezentatiile actorilor Papusari botosineni reprezint& o incdntare pentru cei mai devotali spectatori: copii, O data la doi ani se organizeazt Gala Internationala a Recitalurilor Papuseresti, care prilejuieste tntdlnirea 'a Botosani a celor mai prestigioase colective de actori papusari atat din tard cAt si din str&inatates iarmonica de Stat, a functionat o perioad® in cladirea denumita gi Vila Ventura construta la sférsitul secolului al XIX-lea in stil neoclasic. Activitatea Filarmonicii de Stat Botosani este recunoscuti si tn afara judetului, artist flind invitati in mod permanent si participe la diferite spectacole in ard si strdinitate, Filarmonica botosaneandi este principalul organizator al manifestarilor omagiale dedicate lui George Enescu, manifestari care se bucur& in fiecare an de prezenta unor personalitati din lumea artei si culturii romanest + Ansamblul "Rapsozii Botosanilor”, institutie ce numara mai multe decenii de activitate, are in repertoriul siu o multitudine de cantece populare moldovenesti, romante, etc, Ansamblul 5-2 bucurat pe durata a mai multor ani de prezenta unor artiste remarcabile cum ar fi Sofia Vicoveanca, Laura Lavrie, Daniela Condurache. Artistii ansamblului sunt recunoscuti pe plan national si international prin numeroasele premii castigate; + Inspectoratul pentru Culturd, institutie care pe plan local si-a asumat sarcini deosebite legate de manifestarile omagiale dedicate personalitijilor botosinene (Eminescu, lorga, Luchian, Onicescu, &ic.) precum si in derularea de proiecte si programe cu caracter cultural artistic: Festivalal Usturoiutui - Copaliu, Festivalul folcioric al Céntului moldovenese "Satule manda gradina, Festivalul national de muzict folk pe versuri de Mihai Eminescu, Festivalul folelorie "Serbdtile padurii® de la Vorona, etc.; + Central Veehi este partea cea mai veche a oragului din punct de vedere arhitectonic, care grupeazd un mumir mare de clidiri cu destinatie comerciala datind din secolele XVII — XVI, aflat in etapa de reabilitare prin fonduri Phare CES 2006. Clidirile sunt dispuse sub forma de L. lar latadele spre stradai au forme arhitecturale din cele mai diverse, mai ales de facturd apuseand, prelucrate creator in forme traditionale, specifice acestui Curtile interioare prezinta ordonanfa clasici a caselor de targoveti, cu galerii din stilpi de lemn, balcoane din fier forjat si geamlécuri sustinute de console de lemn profilate. Jn Botosani exists numeroase alte constructii cu valoare arhitectonicd deosebit8, printre care mentiondm: Casa Antipa, sfarsitul sec. XIX; Casa Bolfosu, inceputul sec. XIX; Casa Silion, dateaz’ din Junul anului 1900, Clidirea Primaiei construité la sfargitul secolului XVIIL in stil eclectie’de influent germana, , _)__ Patrimoniu si servicii publice in conformitate cu prevederile Legii nr, 215/2001 a administratici publice locale, Consiliul Local administceazi domeniu! public si privat al municipiului Constituie patrimony al unititii administrativ-terioriale bunurile mobile si imobile care aparfin domeniului public al unitaii administrati. teritoriale, domeniul privat al acesteia, precum si drepturile cbligatile cu caracter petrimonial. Apartin domeniului public de interes local bunurile care, potrvit leg Sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public gi nu sunt declarate prin lege de wz sau de interes public rational. Bunurile din domeniul public sunt inalienabile, imprescriptibile si insesizabile. 40 BT SECURITIES PROSPECT DE OFERTA PUBLICA DE. VANZARE DE OBLIGATIUNI ‘MUNICIPIUL BOTOSANI Domeniul privat al municipiului este aledtuit din bunuri mobile si imobile si care nu fae parte din domeniul public, intrate in proprietatea acestuia prin modalitatile previizute de lege, flind supuse Aispozitiilor de drept comun, daca prin lege nu se prevede altfel. Donajiile si legatele cu sareini pot fi acceptate numai cu aprobarea consifiului local municipal, cu Votul majoritati consilierilor locali in functe. Schimbul de imobile din domeniul privat al municipiului se face in conditiile legii, pe baza unui raport de evaluare, insusit de consiliul local Toate bunurile apartindnd municipiului sunt supuse inventarierii anuale, iar primarul municipiului prezintd anual un raport asupra situafiei, gestiondeii bunurilor cdtre consiliul local municipal. ‘Vanzarea, concesionarea si inchirierea bunurilor se fac prin licitatie publica organizaté in conditiile legii. Consiliul Local al Municipiului Botosani este actionar la urmatoarele societafi comerciale: + 8.C, Termica S.A. cu sediul social in Botosani, str. Pacea nr. 43, cod fiscal 12918330, avand capitalul social de 8.316.875 lei, divizat intr-un numar de 3.326.750 actiuni, Municipiul Botosani define 100% din acest capital social. Termica S.A. este principalul producator si distribuitor centralizat de energie termicd la nivelul ui Botosani, asigurand neccsarul de caldurd, sub forma de abur tehnologic si apa fierbinte, pentru consumatorii industriali i urbani. ‘+ S.C. Locativa 8.4, cu sediul social in Botosani, Calea National 14 avand capitalul social de 235.873 lei, divi detine 100% din acest capital social + 8.C, Eltrans S.A. cu sediul social in Botosani, Calea National’, Nr. 2, cod fiscal 10863041, avand capitalul social de 1.889.880 lei, divizat intr-un numar de 755.952 actiumi, Municipiul Botosani detine 100% din acest capital social, ‘Transportul local de calatori cu tramvaiul este asigurat de catre $.C, ELTRANS S.A. operatorul Propriu al Consiliului Local, gi prin operatori privati pentru transportul cu microbuze, existind astfel alternativa si concurenta, pentru ficcare tip de transport fiind stabiliti si monitorizafi indicatorii de performanta: + S.C. Urban Serv S.A. cu sediul social in Botosani, cod fiscal 10863076, avand capitalul social de 407.615 lei, divizat tntr-un numar de 163.046 actiuni. Municipiul Botosani detine 100% din acest capital social + S.C. Conterm Construct S.A. cu sediul social in Botosani, Str, Pacea 43, cod fiscal 25392325, avand capitalul social de 448.075 lei, divizat intr-un numér de 99.230 acfiuni. Municipiul Botosani detine 100% din acest capital social. + S.C. Nova Apa Serv 8.A. cu sediul social in Botosani, cod fiscal 4078470, avand capitalul social de 1.000.000 lei, divizat intr-un numar de 10.000 actiuni. Municipal Botosani dejine 20% din acest capital social. cod fiscal 10863084, -un numar de 26.300 actiuni Municipiul Botosani 4l BT SECURITIES PROSPECT DE OFERTA PUBLICA DE VANZARE DE OBLIGATIUNI ‘MUNICIPICL BOTOSANI Administrafia Publicd Local Organicarea administrativi a teritoriului Romaniei Teritoriul Romaniei este organizat din punet de vedere administrativ in comune, orage si judete. Autoritatile administratiei publice locale sunt consiliul judetean, consiliul local, primarul. La nivelul fiecirei comune si ora funetioneaza un consiliu local si un primar ca autoritati administrative autonome, {n timp ce la nivel de judet functioneazi un consiliu judefean ca autoritate a administratiei publice pentru coordonarea activitétii consilillor locale in vederea realizérii serviciilor publice de interes judejean, Membrii consitiului local, ai consiliului judetean si primarul sunt alesi prin vot direct, universal gi liber exprimat, Guvernul numeste cate un prefect in fiecare jude}, Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local si conduce serviciile publice descentralizate ale ministerelor gi ale celorlalte organe ale administeatici publice centrale la nivelul flecdrei unitati administrativ-teritoriale. Raporturile dintre autorititile administratiei publice locale din comune si orage si autoritaile administratiei publice de la nivel judefean se bazeaza pe principiile autonomic, legalititi, Fesponsabilititii, cooperarli si solidaritatii in rezolvarea problemelor intregului jude. in relatile dintre autoritatile administratiei pubtice locale si consiliul judetean, pe de o parte, precuim si intre Municipiul si primar, pe de alté parte, nu exist raporturi de subordonare. Autoritatile administrafiei publice centrale nu Pot stabili sau impune nici un fel de responsabilitati autoritagilor administratiei publice locale in procesul de descentralizare a unor servicii publice ori al crearii de noi servicii publice, far asigurarea mijloacelor financiare corespunzatoare pentru realizarea respectivelor responsabilitii Consiliile locale si consiliile judetene pot hotiri asupra participarii cu capital sau cu bunuri in ‘fumele gi tn interesul colectivitatilor locale pe care le reprezint&, la constituirea de societaji comerciale sau la infiintarea unor servicii de interes public local oi judefean, dupa caz, in condifile legit Cadrul legal ~ administratia publicd local Cele mai importante reglementari cu privire la admi ‘administrate’ publice locale republicata ‘rafia publica locala sunt: Legea 215/200] a 1.3. Informa(ii referitoare la structura administrativa a emitentului a) Organcle administra Potrivit legii, unitatile administrativ teritoriale sunt coordonate de autoritatea executiva « primarul si autoritatea deliberativa — consiliul local. Autoritatea executiv * Catalin Mugurel Flutur este primarul Municipiului Botosani candidat din partea Partidului Democrat Liberal, 16.01.1963, in localitatea Varfu Campului, jud. Botosani. A urmat cursurile Facultati de Mecanica, specializarea Tehnologia Construcfilor de Masini in eadrul Universitatii Tehnice "Gheorghe Asachi” din lagi. * Consiliul local alege din randul membrilor sti viceprimati consilierilor in functic. Viceprimari ai municipiului sunt: Ghiorghiti Florian Toan, 33 ani, absolvent al Facultatii de Mecanict din cadrul Universitatii Tehnice Gheorghe Asachi” membru PDL si Alexa Catalin Virgil, 38 ani absolvent al Facultati de Electrotehnic& din eadrul Universitatii Tehnice Gheorghe Asachi” las, membru PDL. eu votul secret al majoritagii 42 Br BT SECURITIES PROSPECT DE OFERTA PUBLICA DE VANZARE DE OBLIGATIUNI MUNICIPIUL BOTOSANI Autoritatea deliberativi este reprezentat de Consiliu Local b) Modalitatea de adoptare a deci Conditiile pentru valabilitatea deliberarilor Consilitlui Local si modul de exercitare a dreptului de vot sunt stabilite de Legea 215/2001 a administratiei publice locale republicata ©) Componenta organelor administratici publice locale si competenta profesional a membrilor Consitiului Local Consiliul Local Botosani care are urmatoarea component: Nr.[ _ Numele si Data silocul | Profesia Loe de munei | Grupare ctr. | _prenumele nasterii politica T | Aionesei Mircea | 30.12.1955 | Doctor Director PDL Gorbanesti Inginer .»Epsilon-Omicron- Jud. Pulsar Grup” Botosani 2 | Alena Catalin Virgill 26.09.1971 Trginer Viceprimar PDL Suceava Primaria Mun, Botosani 3” | Baliuck Adriana | 02.03.1968) _Inginer ‘Administrator PD-L Carmen Suceava | Punct de Lucru | Botosani S.C. ,.T.C. Lorinvest” SRL. Deva 4 | Barculey Ana 06.05.1952 Profesor Profesor, PSD | Steierdofsnia Grup Scolar "Ghe. jud.Caras Asachi” Severin Botosani 3 | Bidayet Constantin | 16.05.1979 | Eeonomist ‘Administrator PD-L Botosani S.C. ,MBB Constructii” SRL. _| © | Bucyineseu Lidia | 24.05.1970 | Economist Director vanzari | PD-L Botosani CEC Botosani 7 | Butnariue Lucel | 17.03.1957 | Tehnician Sef serviciu PDL Mihaiteni | principal ‘comercial ud. S.C. ,Mecanex” $.A, Botosani Botosani 8 | Costin Volinasi [12.08.1965 ‘Actor Director tehnic PDL | Minastireni ‘Teatrul , Mihai Jud Eminescu” Botosani Botosani 9 01.01.1955 Inginer Inginer PSD | Frasin S.C. .Termica” Jud. Suceava S.A. Botosani 43 fert BT SECURITIES PROSPECT DE OFERTA PUBLICA DE VANZARE DE OBLIGATIUNI ‘MUNICIPIOL BOTOSANI 10] Egner Florin Simion) 17.08.1954 Tnginer Director PNG-CD Stveni S.C, ,Bomatex” S.A, jud.Botosani Expert ANRSC TT | Eram Romulus 11.10.1948 Thginer Director general PN Bicaz, S.C Nord Proiect, jud. Neamt S.A 12 Ghiorghiga Florin [11.01.1976 | Inginer Viceprimar PDL Joan Botoga Primiia Mun. Botosani 13 | Humeinicu Augustin 29.08.1971 Avooat ‘Avocat PDL Iasi Baroul Botosani 14 | vaneseu Vietor [22.02.1973 Tnginer Director POL Avrimeni Tehnic jd. S.C. ,Elpro” $.RL. Botosani TS | Cuca Ovidiu Daniel | 17.08.1967 | Subinginer Inspector de PDL Botosani specialitate Autoritatea Rutierd Roménd ARR Botosani 16 | Ostafie George (03.08.1966 Toginer ‘Administrator PRI Cristian Suceava SC. Quattro SRL 17 | Pietrara Florentin | 25.04.1948, Inginer ‘Administrator PSD Botosani S.C. Carvioli SRL, TS | Rusu Pavel 09.10.1950 | Profesor Inspectoratul PNE | Candesti Scolar General | judi Botosani Botosani 19 | Samoifa Aristorel [23.05.1948 | Profesor Pensionar PD-L Draiguseni Jud. Botosani 20 73.05.1960 Reglor PSD Roma S.C."Electrocontact” jud Botosani S.A. 21_| Tupitus Petre 10.10.1950 | Electromecanic | Maistra energetic | PNL Mibalaseni S.C. ,Rapsodia jud. Conf" S.A. Botosani 22 | Vazdoagi Gheorghe} 22.08.1948 | — Contabil Pregedinte PSD Rachiti »Consumcoop” jud. Botosani Botosani 33 | Vieria Mihai 09.11.1978 | — Jurnalist Consilier PDL Botosani_| Cabinet parlamentar 44 BT SECURITIES PROSPECT DE OFERTA PUBLICA DE VANZARE DE OBLIGATIUNT ‘MUNICIPIUL BOTOSANT Apartenenta politica mentionat& mai sus este rezultatul in timp a aderarilor la alte formatiuni politice dupa alegerile din 2008. In data de 27.02.2009, consili VICTOR au fost inlocuigi cu Bae Nr. [Numele si prenumele |” Data si | Profesia | Loc de munci | Grupare ctr. locul polities nasterii ii locali HUMELNICU AUGUSTIN DAN si IVANESCU T | Lazare Elena 18.04.1955 |~ Avocat_ | Baroul Botoyani | ~ PDL Roman, jud, Neamt aa | Chirilé Nicolina OL.TL1956-|~Inginer | ~S.CcTermica SA. | PDL Bucecea, Botosani ud Botosani 4d) Modalitatea de alegere Att primarul cat si consilieri locali sunt ales la fiecare patru ai Municipiului. Viceprimarii sunt alesi prin vot secret de edtre consi Urmatoarele alegeri locale sunt programate pentru anul 2012. prin vot direct de catre locuitorii locali din randul acestora, ¢) Puterile i atributiile organelor administratiei publice locale Conform prevederilor art. 61 si 62 ale Legii 215/2001, Primarul indeplineste 0 functie de autoritate publied, el este seful administratiei publice locale si al aparatului propriu de specialitate al autorititii administratiei publice locale, pe care il conduce si il controleaz8, raspunzind de buna funcfionare a administratiei publice locale. De asemenea, primarul reprezintl unitatea administrative teritoriald in relagile cu alte autoritati publice, eu persoane fizice sau juridice romaine sau stefine precum sin justitie Conform prevederilor alin, 2 al art. 68, Primarul indeplineste si alte atributi prevazute de lege sau de alte acte normative, precum si insdrcinarile date de consiliul local {in conformitate cu prevederile art. 36 al Legii nr. 215/201, consiliul local autoritate a administratiei publice locale, are inifiativa si hotaragte, in condijiile legi, in toate problemele de interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati publice, locale sau centrale Conditiile pentru valabilitatea deliberirilor Consiliului Local cat si modul de exercitare a dreptului de vot sunt stablite de Legea nr. 215/2001 a administrafiei publice locale republicatd £) Organigrama Consiliului Local Botosani Aparatul propriu al Municipiului Botosani confine: TAL PERSONAL 210, din e Conducere -19 functii publice si 2 personal contractual Execufie ~ 149 funefii publice si 40 personal contractual Activitatea Consili ur, 266/29.07.2009 — astfel: lui Local Botosani se desfasoard, potrivit organigramei - Anexa la HCL, BT SECURITIES PROSPECT DE OFERTA PUBLICA DE VANZARE DE OBLIGATIUNE MUNICIPICL BOTOSANI Subordonate direct Primarului Municipjului Botosani (demnitar) sunt :Administratorul public al ; Directia Edilitare, Directia de Impozite si Taxe, Directia Dezvoltare local, monitorizare , programe internationale , Arhitectul Sef al Municipiului Botosani, Centrul Inform: Cetifeni, Compartimentul Audit Public Intern, Compartimentul pentru Situapii de Urgent Directia Edilitare are in subordine: Serviciul Edilitare, Compartimentul coordonare $1 Control Asociatii de Proprictari, Compartimentul transport public de célatori, siguranta circulate, Compartimentul Energetic ; Directia Economica are in subord Serviciul Resurse Umane, Biroul Administrativ; Directia impozite si taxe locale are in subordine : Compartimentul juridic, relatii cu publicul, Compertiment persoane fizice, Compartiment persoane juridice , Compartiment Urmarire- incasere taxe, impozite $i amenzi Directia Dezvoltare Local, monitorizare, programe cu finantare internafionalé are in subordine: Compartiment Programe, Strategii; Birou Programe cu finanfare _intemationala, Compartiment Achizitii Publice, Compartiment Autoriziri Activititi Economice, Serviciul Investti Dezvoltare Local 1.4. Informat de 10' : Biroul Buget Finanfe publice, Serviciul Contabilitate, despre persoanele juridice in care emitentul deine o cota de part % din capitalnl social ipare mai mare * S.C. Termica S.A. cu sediul social in Botosani, str. Pacea nr. 43, cod fiscal 12918330, avand capitalul social de 8.316.875 lei, divizat intr-un numar de 3.326.750 actiuni Municipiul Botosani define 100% din acest capital social. Termica este principalul producator si distribuitor centralizat de energie termic& la nivelul municipiului Botosani, asigurand necesarul de cAlduri, sub forma de abur tehnologie si apa fierbinte, pentru consumatorii industriali si urbani. * SC. Locativa S.A. ou sediul social in Botosani, Calea Najionala 14 C, cod fiscal 10863084, avand capitalul social de 235.873 lei, divizat tntr-un numar de 26.300 actiuni Municipiul Botosani define 100% din acest capital social * S.C. Eltrans 8.A. cu sediul social in Botosani, Calea Nationala, Nr. 2, cod fiscal 10863041, avind capitalul social de 1.889.880 lei, divizat intr-un numar de 755.952 actiuni, Municipiul Botosani detine 100% din acest capital social. Transportul focal de ealdtori cu tramvaiul este asigurat de cdtre $.C. ELTRANS S.A. operatorul Propriu! al Consitiului Local, si prin operatori privati pentru transportul cu microbuze, existind astfel alternativa si concurent&, pentru fiecare tip de transport fiind stabiliti si monitorizali indicatoril de Performanti. * S.C. Urban Serv S.A. cu sediul social in Botosani, cod fiscal 10863076, avand capitalul social de 407.615 lei, divizat intr-un numar de 163.046 actiuni, Municipiul Botosani detine 100% din acest capital social * S.C. Conterm Construct S.A. cu sediul social in Botosani, Str. Pacea 43, cod fiscal 25392325, auind capitalul social de 448.075 lei, divizat tnr-un numar de 99.230 actiuni.. Municipiul Botosani deline 100% din acest capital social. * §.C. Nova Apa Serv S.A. cu sediul social in Botosani, cod fiscal 4078470, avand capitalul social de 1.000.000 lei, divizat tntr-un numér de 10.000 acfiuni. Municipiul Botosani detine 20% din acest capital social. 1.5. Societati comerciale subventionate de Consiliul Local, S.C. TERMICA S.A. Botosani societate de producere ji furnizare a energiei termice pentru populate; 46 BT SECURITIES PROSPECT DE OFERTA PUBLICA DE VANZARE DE OBLIGATIUNT MUNICIPIUL BOTOSANI S.C. ELTRANS S.A. Botosani — societate care asigura transportul local de calatori; i parteneri economici ai municipalitaji modernizare iluminat public Botos - Flash Lighting Services S. in construct Parteneri: S.C. Condacia S.A, Botosani S.C. Cone $.A. Botosani S.C. MBB S.A. Botosani SC. VICTOR CONSTRUCT S.A. Botosani S.C. Transporturi Auto S.A. Botosani S.C. Simeos S.A. Botosani S.C. Sigma S. R.L. Botosani proiectare Parteneri: S.C. Avensa Consulting S.R.L. S.C. Proinvest Consulting SRL Botosani SC. Nord Proiect S.A. Botosani Asociatia Partener lasi 1.7. PRINCIPALELE SERVICH OFERITE DE ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA Alte servicii publice generale Finanjarea cheltuielilor (salarii, bunuri si servicii si cheltuieli de capital) Serviciului Public Comunitar de Evident a Persoanelor si alte seervicii publice generale, respectiv organizarea si desfigurarea zilelor “M. Eminescu” si “N. lorga”, manifestarile prilejuite de zilele oragului, cofinantare proiecte in care Consiliul Local este partener, promovarea imaginii Primariei Municipiului Botosani pe Portalul National de Administratie Publica, ete. Ordine public’ si siguranti national + Politia Comunitari - in vederea asigurarii unui climat de ordine gi liniste publica, e&t si pentru cresterea eficientei pazei obiectivelor de interes public si privat pe raza Municipiului Botosani * Protectia Ci wanfarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de urgent al iului Botosani; invatamant Finanjare 21 centre bugetare in care sunt organizate 24 gridinife, 15 scoli generale, 4 licee, 4 grupuri scolare, 4 colegii nationale si seminarul Teologi ‘+ cheltuieli de personal + cheltuieli cu bunuri gi ser reinere gi functionare, ete.) © burse ‘+ cheltuieli de capital (luerarilor de extindere, consolidare scoli, cfmine, sili sport, dotare cu sistem de supraveghere video in vederea asigurdrii siguranfei elevilor, imprejmuire gard si trotuare, reparati si dotari bloc alimentar, dotari independente) (utilitati, reparayii curente, obiecte de inventar, alte cheltuieli pentru 47 {er BT SECURITIES PROSPECT DE OFERTA PUBLICA DE VANZARE DE OBLIGATIUNI MUNICIPIUL BOTOSANT Sanatate: 1. Transferuti pentru cheltuieli de capital in spitale: - Modernizare saloane si reparatii timplarie exterioara Spitalul de Pneumoftiziologie Botosani; ~ Reabilitare, modernizare, dezvoltare ambulstorii Spitalul de Specialitate “Sf.Gheorgho” Botosani; 2. Cheltuieli de personal pentru 2 mediatori sanitari si 4 asistenti medicali comunitari care oferd servicii de asistenfi medical comunitaré si pentru 10 medici si $7 asistenfi medicali care acorda servicii de asistenta medicald si de medicind dentard in unitatile de invatimant. 3. Cheltuieli materiale specifice cabinetelor medicale scolare; Cultura, reereere si religie 1. In municipiul Botosani functioneaza trei institutii de cultura, sustinute prin bugetul local, prin transferuri acordate in completarea veniturilor proprii, respectiv Teatrul ,Mihai Eminesu”, Teatrul de Papusi ,,Vasilache” si Filarmonica Botosani II, Finantarea Servicjului Public de Administrare Baze Sportive si Baze Agrement, prin transferuri acordate in completarea veniturilor proprii, care are ca obiect de activitate intretinerea si exploatarea bazelor sportive si zonelor de agrement potrivit scopului in care au fost edificate; furnizarea cAtre populatie, cluburi asociatii sportive gi alte persoane juridice a serviciilor publice de agrement, organizarea de competitii sportive si punerea la dispozitie a bazelor sportive, concomitent cu asigurarea servicii complementare de deservire si comert producatoare de venituri, organizarea de spectacole, inchirierea bazelor sportive pentru organizarea de evenimente. Serviciul Public de Administrare Baze Sportive si Zone de Agrement (SPABZA) administreaza: Sala Polivalenta ,,Blisabeta Lipa” cu dotirile aferente; Stadionul Municipal — cu dotarile aferente; Stadionul Victoria — cu dotirile aferente; Stadionul Mecanex ~ cu dotarile aferente; Zona de agrement constituita pe structura lacului din Parcul Mihai Eminescu” — cu dotaile aferente. UL. intretinere gridini publice si parcuri achizii rAsaduri fori, sémanfi gazon, unelte agricole, substanfe pentru tratamente fitosanitare, t8ieri si curatiri de arbori, combustibil si materiale consumabile pentru motounelte, achizitii binei agrement si gardut protectie spatii verzi; IV. Programele culturale si sportive de utilitate publics (inclusiv activitatea fotbalisticé din ul Botosani) ale structurilor de drept privat; V. Consolidarea Asistenta social In cadrul capitolului Asistenfa sociela sunt cuprinse cheltuieli necesare finanyatii - Crega Municipal restaurarea monumentelor istorice si sustinerea eultelor > Asistenfi personali in numar de 330 persoane, indemnizatii salariale si transport intern gi alte ajutoare stabilite prin lege: cheltuieli de personal, transport pentru persoane cu handicap $i asistenti personali ai acestora, = Ajutoare soci le si ajutoare pentru incailzirea locuinfei cu lemne de foe si combustibili petrolieri + Cantina de Ajutor Social care oferd hrana zilnica pentru asistafii care beneficiaza de servicii la Cantina de Ajutor Social in numar de 110 persoane avand 6 lei/zi alocatie rani, Pentru 48 ‘BT! BT SECURITIES PROSPECT DE OFERTA PUBLICA DE VANZARE DE OBLIGATIUNI MUNICIPIUL BOTOSANI Persoanele sus mentionate sunt urmatoarele cheltuieli calduri, energie electric, apa canal, materiale curafenie). ‘oli eazare pentru 40 persoane in Centrul Social de Urgenta pentru Persoanele far adapost. Locuinte, servieii i dezvoltare publici Prin programul ANL, constructiile de locuinge s-au realizat pe terenuri affate in patrimoniul public lului Local, date in folosins gratuits Agentiei Nationale pentru Locuinte pe durata executi constructiei. Dupa finalizarca constructiilor, acestea, impreuna cu terenurile, trec in administrarea consililor locale, care repartizeaza locuintele solicitanfilor, in regim de inchiriere, in ordinea de prioritate stabititi pe baza criterilor stabilite a nivel local si aprobate prin HCL. Programul ANL de construc de locuinje pentru tineri destinate inchirierii, realizat prin Agentia Nafionald de Locuinje a avut ca obiectiv construirea unui numar de 606 unitati de loeuit (aflate in faze finale) in cartiercle : + Bucovina: 222 apartamente + Grivita: 100 apartamente ‘+ Bloc Hi: 25 apartamente ‘+ Cigmea: 210 apartamente + 04 Miorifa: 25 apartamente hhrana, cheltuieli materiale utilitati (gaz, ‘Tot in cadrul acestui program s-au receptionat in anul 2008 locuinjele reprezentand extinderea cartierului ANL Bucovina etepa TI, cu un numar de 118 apartamente. Pentru asigurarea de locuinte pentru chiriasii evacuafi din casele nationalizate, s-a derulat prin MDLPL ,Programul de constructii de locuinge sociale pentru chiriasii evacuati din casele nafionslizate”, program in cadrul caruia municipiul Botosani a fost cuprins cu 3 blocuri a cite 12 apartamente (36 apartamente in total) in zona Cigmea, locuinte finalizate in anul 2008, {in cadrul ,Programului de construire locuinte sociale conform Legii 114/1996 actualizata” s-au ‘construit 12 apartamente, cu finanfare comun&d MDLPL si buget local, pe structura unei clidiri existente — camin INDAGRO Botosani, jar 36 apartamente sunt in curs de executie. Tot aici trebuie amintt si faptul ‘c& municipiul Botosani in parteneriat cu Asociatia de proprietari implementeaz Programul de reabilitare termic& a clidirilor de locuit multietajate, pentru 16 blocuri Protectia mediului A) lucréri de salubritate, actiuni de dezinfecti si deratizar, reparatii platforme gunoi, albiilor raurilor, achizitii coguri gunois B) clv serviciului de preluare a apei pluviale in sistemul de canalizare, costul constimului de aps Uutilizat pentru stropirea strzilor si a spatiilor verzi; Combustibili si energie in Municipiul Botosani sunt racordate la sistemul centralizat de furnizare a energiei termice cca 14.000 apartamente iar energia termica este produsi si furnizati de S.C. Termica S.A. Botosani, societate Is care Consilil Local este actionar majoritar. Din bugetul local se acordi subvenfii pentru acoperirea Giferentelor de pret si tarif iar din bugetul de stat se acorsi subventii pentru compensarea eresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibil tretinerea Transportu 49. BT SECURITIES PROSPECT DE OFERTA PUBLICA DE VANZARE DE OBLIGATIUNL ‘MUNICIPIUL BOTOSANI ‘Transportul local de cAldtori cu tramvaiul este asigurat de cétre SC ELTRANS SA Botosani, operatorul propri al Consiliului Local, si prin operatori privayi pentru transportul cu microbuze, existind astfel alternativa si concurenta, pentru fiecare tip de transport fiind stabilii performanga. Municipiul beneficiazs de o infrastructura rutierd de aproximativ 140 Km de drumuti publice, Desfasurarea traficului rutier in conditii de siguranja are in vedere lucrari specifice care mentin drumurile ‘ntr-o stare tehnicd corespunztoare, precum si lucriri care previn degradarea imbricdminfilor asfaltice. Datorita cresterii numarului de autovehicule s-au asigurat locuri de parcare pe arterele centrale si in ansamblurile de locuinte pentru fluidizarea traficului 1.8, Relafiile dintre Emitent i alte organise administrative Raporturile dintre autoritatile administratie} publice locale si autoritile administratiei publice de la nivel superior se bazeazi pe principiile autonomiel, legalitaii, responsabilititi, cooperarii si solidaritii in rezolvarea problemelor intregului judet, in conformitate cu prevederile legii 215/201, De exemplu prin H.C.L. nr. 385 din 29.10.2009 s-a aprobat Acordul de Parteneriat intre Primaria municipiului Botosani si Agentia pentru Dezvoltare Regional Nord — Est, Consiliul Judetean Botosani, Instituyia Prefectului judetului Botosani, Agentia Judejeand pentru Ocuparea Forfei de Muncé Botosani si Inspectoratul Scolar Judetean Botosani pentru organizarea Forumului Regional de investitii Nord - Est Romania. Cor Comisi iiului Local Consiliul local isi organizeazt comisii de specialitate, care se intrunese siptimanal, pe principalele domenii de activitate. In cadrul Consiliul local Botosani functioneaza 5 comi 1. Comisia de studii, prognoza economico - social, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al municipiului Botosani 2. Comisia de organizare si dezvoltare urbanistic&.realizarea lucriilor publice, protectia mediului \conjurator,conservarea monumentelor istorice si de arhitectura 3. Comisia de servicii publice, comert si turism 4. Comisia de activitsti stiinfifice, invatamant, sindtate, culturd, protectie sociala, activitati sportive gi de agrement 5. Administratie publicd locala, juridic’, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si a libertatilor cetajenilor Atributiile Con iului Local in exercitarea atribujiilor ce ii revin consiliul local adopt hotirdri, cu votul majoritafii membrilor prezenfi, in afard de cazurile in care legea sau regulamentul de organizare si functionare a consiliului cere © alta majoritate. Hotardrile privind contractarea de imprumuturi, in conditiile legii, administrarea domeniului public si privat al orasului, participarea la programe de dezvoltare judefean’, regional, zonal& sau de cooperare transfrontalicra, organizarea si dezvoltarea urbanistict! a localititilor si amenajarea {eritoriului, precum $i cele privind asocierea sau cooperarea cu. alte autoritati publice, eu organizafi neguvernamentale, cu persoane juridice romane sau straine se adopt cu votul a cel pufin doud treimi din numérul consilieilor in functie, Hotirérile normative devin obligatorii de la data aducerit lor la cunostinta Publica jar cele individuale de la data comunicar Consiliul local are urmatoarele atribuy principale: 30 Br BT SECURITIES PROSPECT DE OFERTA PUBLICA DE VANZARE DE OBLIGATIUNI ‘MUNICIPIUL BOTOSANT alege din randul consilierilor viceprimarii si stabileste, in limitele normelor legale, numérul de personal din aparatul propriu; proba statutul comune’ sau al oragului, precum si regulamentul de organizare si fumefionare a consiliului; avizeaza sau aproba, dupa caz, studi, prognoze si programe de dezvoltare economico-sociala, de organizare si amenajare a teritoriului, documentatii de amenajare a teritoriului gi urbanism, inclusiv participarea la programe de dezvoltare judefeana, regionals, zonala si de cooperare transfromtalier, in conditile legit; aproba bugetul local, imprumuturile, virérile de credite si modul de utilizare a rezervei bugetare; aproba contul de incheiere a exercifiului bugetar; stabileste impozite si taxe locale, precum si taxe speciale, in conditiile legii; aproba, Ja propunerea primarului, in conditiile legii, organigrama, statul de functii, numarul de personal si regulamentul de organizate si functionare a aparatului propriu de specialitate, ale institufilor si serviciilor publice, precum si ale regiilor autonome de interes local; administreazé domeniul public si domeniul privat al comunei sau orasului; hotardste darea in administrate, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publicd a comunei sau orasului, dup& caz, precum sia servicitlor publice de interes local, in conditile legis hotaragte vanzarea, concesionarea sau inchiri dupa caz, in condijiile legii; Inflinteaza instituyii publice, societati cometciale si servicii publice de interes local; urméreste, controleaza si analizeaza activitatea acestora; instituie, cu respectarea criteriilor generale stabilite prin lege, norme de organizare si functionare pentru institufiile si serviciile publice de interes local; humeste si elibereaza din functie, in conditile legii, conducatorii serviciilor publice de interes local, precum $i pe cei ai institutilor publice din subordinea sa; aplic& sanctiuni disciplinare, in conditile legii, persoanelor pe care le-a numit; rea bunurilor proprietate privat a comunei sau orasului, hotaraste asupra infiinpirii $i reorganizarii regiilor autonome de interes local; exercitA, in numele uunitagii administrativ-teritoriale, toate drepturile actionarului la societatile comerciale pe care le-a Infiintat; hotardste asupra privatizarii acestor societati comerciale; numeste gi elibereaz’ din functie, in i conditiile legii, membrii consiliilor de administrafie ale regiilor autonome de sub autoritatea saz analizeaz’ si aproba, in condifiile legii, documentatile de amengjare a teritoriului si urbanism ale localitititor, stabilind mijloacele materiale si financiare necesare in vederea rcalizarii acestora; aprob& alocarea de fonduri din bugetul local pentru actiuni de aparare impotriva inundatiilor, incendiilor, dezastrelor gi fenomenelor meteorologice periculoase; stabileste masurile necesare pentru construirea, intretinerea si modernizarea drumurilor, podurilor, precum si infrastructuri aparjindnd cAilor de comunicafii de interes local; pra le competentelor sale, documentatiile tehnico-economice pentru lucrarile de investi de interes local si asigura conditile necesare in vederea realizarii acestora;, asigura, potrivit competentelor sale, conditiile materiale si financiare necesare pentru buna functionare @ institutiilor si serviciilor publice de educafie, sinatate, cultur’, tineret si sport, apirarea ordinii publice, apirarea impotriva incendiilor si protectia civil, de ‘sub autoritatea ‘sa; urmareste si controleaza activitatea acestora; SI ‘BT{ BT SECURITIES PROSPECT DE OFERTA PUBLICA DE VANZARE DI MUNICIPIUL BOTOSANI BLIGATIUNT + _contribuie la organizarea de activitayi stiintifice, culturale, artistic, sportive si de agrement; * hotiraste cu privire la asigurarea ordinii publice; analizeaz& activitatea gardienilor publici, politic, Jandarmerici, pompierilor si a formatiunilor de protectie civil, in condifiile legii, si propune masuri de imbunatatire a activitatii acestora; actioneazi pentru protectia si refacerea mediului inconjurdtor, in seopul ctesterii caliitii vie contribuie la protectia, conservarea, restaurarea si punerea in valoare a monumentelor istorice i de arhitectur’, a parcurilor si rezervatiilor naturale, in conditiile legis * contribuie Ia realizarea masurilor de protectie si asisten{& sociala; asigura protectia drepturilor copilului, potrivit legislatiet in vigoare; aproba criteriile pentru repartizatea locuintelor sociale; ‘nfiinjeaza si asigura functionarea unor institutii de binefacere de interes local; * _inflinjeaza si organizeaza targuri, piete, oboare, locuri si parcuri de distractie, baze sportive si asigurai buna functionare @ acestora; sau schimba, in condi le legii, denumiri de strazi, de piete si de objective de interes public hotéraiste, in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane sau strdine, cu organizatii neguvernamentale si cu alti parteneri sociali, in vederea finantarii si realizarii in comun a lunor acfiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes public local; hotiriste infrijirea comunei sau oragului cu unitayi administrativ-teritoriale similare din alte tari; = hotaraste, in conditile legii, cooperarea sau asocierea cu alte autoritati ale administra! publice locale din tari sau din strfinatate, precum si aderarea la asociatii nationale si internationale ale autoritifilor administratiei publice locale, in vederea promovitii unor interese comune; * asigura libertatea comertului si incurajeaza libera initiativa, in condi ite leg Primarul lului ‘CAmpului, jud. Botosani. A urmat cursurile Facultiti de Mecanic’, specializarea Tehnologia Constructilor de Masini in cadrul Universitatii Tehnice”Gheorghe Asachi” din lagi. Primarul indeplineste o functie de autoritate publica, fiind geful administratici publice locale $i al itate al autoritatii administrafiei publice locale, pe care il conduce si il controleaza. Primarul indeplineste urmatoarele atributii principale: * asigurd aducerea la indeplinire a hotararilor consiliului local. fn situatia in care apreciazA c& o hotarare este ilegala, in termen de 3 zile de la adoptare il sesizeaza pe prefect; * _prezint& consifiului local, anual sau ori de edte ori este necesar, informati, privind starea economica gi Social a comunei sau a orasului, in concordant cu atributile ce revin autoritatilor administratel locale, precum si informari asupra modului de aducere la indeplinire a hotérarilor consiliului + intocmeste proiectul bugetului local si contul de aprobare consiliului local; icheiere a exercitiului bugetar si le supune spre 52 BT) BT SECURITIES PROSPECT DE OFERTA PUBLICA DE VANZARE DE OBLIGATIUNI MUNICIPIUL BOTOSANI * exercitt funcfia de ordonator principal de credite; + verifies, din of {indata consi saul la cerere, incasarea si cheltuirea sumelor din bugetul local si comunica de ului local cele constatate; * ia masuri pentru prevenirea si limitarea urmarilor calamitajilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, impreund cu organele specializate ale statului. In acest scop poate mobiliza populatia, agentii economici si institutile publice din comund sau din orag, acestea fiind obligate si execute ‘msurile stablite in planurile de protect si intervenjic elaborate pe tipuri de dezastre; ‘+ asigura ordinea public& si linistea locuitorilor, prin intermediul polifiei, jandarmeri Publici, pompierilor si unitatilor de protectie civild, care au obligatia si rispunda solicita condifille legii; indruma si supravegheazi activitatea gardie contractuale; gardienilor lor sale, in lor publici, conform angajamentelor * ia masurile prevazute de lege cu privire la desfiigurarea adunatilor publice; * controleaza igiena si salubritatea localurilor publice i produselor alimentare puse in vanzare pentru Populaie, cu sprijinul serviciilor de specialitate; * ia misuri pentru elaborarea planului urbanistic general al localitafii si il supune spre aprobare consiliului local; asigura respectarea prevederilor planului urbanistic general, precum si ale planutilor urbanistice zonale si de detaliv; * asigura repartizarea locuintelor sociale pe baza hotirarii consil iului local; asigura intretinerea si reabilitarea drumurilor publice, proprietate a comunei sau a orasului, instalarea semnelor de circulatie, desfasurarea normala a traficului rutier si pictonal, in conditile leg * exercité controlul asupra activitajilor din tirguri. piete, oboare, locuri si parcuri de distractii $i ia msuri pentru buna funetionare a acestora; * conduce serviciile publice locale; asiguri functionarea serviciilor de stare civilé si de autoritate tutelart; supravegheaza realizarea misurilor de asistenta gi ajutor social; + emite avizele, acordurile si autorizat le date in competenta sa prin lege; * propune consiliului local spre aprobare, in conditile legii, organigrama, statul de funcyii, numarul de Personal si regulamentul de organizare si functionare a aparatului propriu de specielitate; + numeste si elibereaza din functie, in conditile legii, personatul din aparatul propriu de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale, cu excepfia secretarului; propune consiliului local numirea si eliberarea din functie, in condifiile legii, a conducttorilor regiilor autonome, ai institu serviciilor publice de interes local; * raspunde de inventarierea si administrarea bunurilor care apartin domeniului public si domeniului privat al comunei sau al orasuluis * organizeazé evidenja luerarilor de constructii din localitate si pune la dispozitie autoritifitor administratiei publice centrale rezultatele acestor evidente {In exercitarea atributilor sale primarul emite dispozifii cu caracter normativ sau individual. Acestea devin executorii numai dupa ce sunt aduse la cunostinfa publicd sau dupa ce au fost comunicate persoanelor interesate, dupa caz, 53 FERTA PUBLICA DE VANZARE DE OBLIGATIUNT ‘MUNICIPIUL BOTOSANI Consiliul local alege din réndul membrilor sai viceprimarii, cu votul secret al majoritai consilieritor in funcfie. Viceprimari ai municipiului sunt: Ghiorghifi Florian Loan, 33 ani, absolvent al Facultafii de Mecanici din cadrul Universitat Tehnice Gheorghe Asachi” membru PDL si Alexa Catalin Virgil, 38 ani absolvent al Facultitii de Electrotehnica din cadrul Universitit Tehnice ,Gheorghe Asachi Iasi, membru PDL. Aparatul administratiy Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Botosani este structurat pe compartimente fanctionale , in care sunt ineadrati functionari publici si personal contractual. Statul de functii aprobat de Consiliul Local al Municipiului Botosani prin HCL nr. 266/2009, cuprinde 210 postuti, din care 21 functii de conducere, si 189 functii de exccutfe. Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Botosani este coordonat de Administratorul Public, d-na Adriana Zaiceanu, numita in functie , conform Legit nr,. 215/2001, republicata, incepind cu data de 01 decembrie 2008 Seeretarul nunc Botosani , d-nul foan Apostu,, 46 de ani, este functionar public de conducere, cu studi superioare juridice , numit in functie prin Ordinul Prefectului Judetului Botogeni, nr. 263 11996, incepand cu 01 octombrie 1996 si coordoneazi Serviciul Juridie-Contencios, Registra Agricol Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Botosani este aledtuit din 4 directii $i anume: Directia Edilitare, Directia Economica, Directia de Impozite si taxe , Direotia Dezvoltare, Monitorizare, Programe Internationale si din compartimente subordonate direct Primarului Municipiului Botosani, Arhitectul gef al municipiului Botosani coordoneazi Serviciile Urbanism, Patrimoniu, Cadastru imobiliar-edilitar . Disciplina tn construct, protectia mediului, baze de date, Prezentim in anexe organigrama aparatult administeativ al Consil Date financiare Bugetul local este o previziune a organismelor administratiei locale cu privire la veniturile $i cheltuiclile viitoare, flind intocmit intr-o structurd detaliaté in functie de tip, provenienfa si respectiv destinatie. Veniturile Municipiului Botosani sunt bugetate Iuénd in considerare veniturile fiscal, nefiscale si de alte tipuri pentru perioada curenta si asteptarile cu privire In dezvoltarea economic a Crasului, precum evolujiz previzionati a bazei de impozitare, a ratei somajului si a prefuritor tn anul urmator. Cheltuielile sunt bugetate pornind de la veniturile previzionate a fi disponibile st ludnd in considerare programele proprii ale Municipiului Botosani. Veniturile bugetare Principalele categorii de venituri ale municipiului sunt: () venituri fiscale; (i ii) venituri din valorificarea unor bunuti; (iv) subvent inregistreaza si alte categor nefiscale; din bugetul de stat. Municipiul Botosani fe venituri precum donatile si sponsorizatile ‘Tabelul de mai jos prezinta structura veniturilor Municipiul Botosani in anii financiari 2006, 2007, 2008: BT SECURITIES PROSPECT DE OFERTA PUBLICA DE VANZARE DE OBLIGATIUNT MUNICIPICL BOTOSANI fa 2006 2007 2008 (ED CEL (LED Venituri fiscale din care: 147,507.88) 139,098.667, 144.255.566 Impozit pe profit 24.278.650 35.595.631 4.962.061 Impozit pe salarit 0 0 0 Impozite si taxe pe proprictate 1.692.976, 1.482.289 12.190.677__| limpozite si Taxe pe bunuri si servieif 111.534.3907 9.020.632, 87.102.828 Alte impozite si taxe fiscale 709.306 113 0 Venituri nefiscale din care: 4.342.455 5.720.980 3.952.182 2.035.612 2577-798 2.485.344 2.306.843 3.143.182 3.466.838 222.196 229.416 329.147 222.196 229.416 329.147 1.781.224 1.119.904 13.460.241 153.853.756 163.168.967 163.997.136 Media venituritor proprit pe ulmi tei ani, respectiv 2006, 2007, 2008 este de 55.708.08 IcisTa 2006 valoarea veniturilor proprii este de 41.899,61 lei, in 2007 — $7.567,86 lei, iar in 2008 au fost realizate 67.656,76 lei. Cheltuielile bugetare Cheltuielile Municipiul Botosani au vizat, in principal, urmatoarele domenii: () social-culturals Gi) dezvoltare publics si locuinge; (ii) ansporturi $i comunicayif; $i (iv) functionarea autoritiilor publice. Tabclul de mai jos prezintd sinteza cheltuielilor din Contul de Executie al Municipiul Botosani pentru anii financiari 2006, 2007, 2008: 2006 2007 2008, Tei Tek lei Servicii Publiee Generale 7.131.089 17.083.959) 16.684.44: uforitati publice $1 actiuni xtemme 5.038.711 9.567.654) 9.701.444| lAlte servicii publice generale 1.832.854 1.468.71 2,650.87 [Transferuri cu caracter general intre diferite niveluri ale hdministratiei 39.447 47.586 34.11 [Apirare, ordine publica gi ‘iguranta nafionala 1.387.510, 282.174 3.286.514 [Aparare ait dine public’ si siguranfa hationala 1,387.51 2.48217 3.286.514 \Cheltuieli social-culturale 76,643.25 84,119.99) Ti378.22 finvatamant 6.030.834) (9.789.448) 83.946.615) [Sanatate 411.873) 476.86: 418.900, (Cultura, recreere gi religie 4147.79 6.749.206, 17,456,114 35 BT SECURITIES TA PUBLICA DE VANZARE DE OBLIGATIUNI MUNICIPIOL BOTOSANI 2006 207 2008 lel Tei Tei jervicii Publice Generale 131.082 11,083.95) 16.684.449) \utoritifi publice si actiuni kexterne 5.038.711 9.567.654 9.701.444) Ite servicii publice generale 1.832.854] 1.468.719 2.650.87 [Transferuri cu caracter general ntre diferite niveluri ale idministratiei 39.442) 47.58 34.117] [Asigurari si asistenta sociale 6.052.757} 7.104.483 9.556.598 [Servicii si dezvoltare publica, 12,556.05 13.485.795| 13,436.58: 9.68.79 10.030.35 7.63.81 [Protectia mediulul 2,867.25 3.455.433 5,802.76 [Actiuni economice 74.906.410 33.572.097 37.782.817 [Actiuni generale economice, -omerciale si de munca (Combustibili si energie 39.616.70 39.476.10: 1683891 Agricultura, silvicultura, ppisciculturd si vanatoare fTransporturi 15.289.704 14.095.995 20.943.898 Ite actiuni economics [Total eheltuieti_ 172.624.317] 166.307.121| 182,568,592] Bugetul local pentru anul 2009 = mii LEI Cod] Cod | Realizat DENUMIREA INDICATORILOR rind | indicator | 30.09.2009 ‘TOTAL VENITURI 100.07 203.646,39, VENITURI PROPRII 2 [48.07 80.856,40 1. VENITURI CURENTE 3_[ 00.02 176.968,40 ‘A. VENITURI FISCALE 4 [00.03 169.665,20 anoay PE VENIT, PROFIT $I CASTIGURI DIN s | ooo | 4945640 A3. IMPOZITE $I TAXE PE PROPRIETATE 6 [00.09 |75.530,10 Ad, IMPOZITE $I TAXE PE BUNURI $i SERVICIL 7 | 00.10 | 104.678,70 ‘AG. ALTE IMPOZITE $1 TAXE FISCALE 8 00.11 0 C._VENITURI NEFISCALE. 9 00.12 7.30320 CI, VENITURI DIN PROPRIETATE 10 | 00.13, 3.15000 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII Hi | 00.14 4.153,20 TI, VENITURI DIN CAPITAL. 12 [00.15 1.475,00 56 eq BT SECURITIES PROSPECT DE OFERTA PUBLICA DE VANZARE DE OBLIGATIUNT MUNICIPIL BOTOSANL DIFERITE NIVELURI ALE ADMINISTRATIEL TV. SUBVENTIL 13 [0017 [19.6761 SUBVENTHI DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIET |~ 4] — 9, iat lease TOTAL CHELTUIELI 15 | 902 [2053-64639 [ CHELTUIELI CURENTE, 16 1 /183.353,73 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL i7 10 93.490,22 TITLUL Uf BUNURI $1 SERVICIL 18 20 22.322,50 TITLUL 1 DOBANZI 19 30 5.717,23 TITLUL IV SUBVENTH _ 20 40 27.487.76 TITLUL V FONDURI DE REZERVA 21 30 0] TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRA TIEI PUBLICE ee ad 12.326,80 ‘TITLUL VII ALTE TRANSFERURI Bay 35 10.947,40 TITLUL VIN PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURT |~ By iii EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE a TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA [35 7 3.74634 TITLUL 1X ALTE CHELTUIELI 26 39 1.962,60, CHELTOIELI DE CAPITAL 27 70 16.709,00 “TITLUL Xl ACTIVE NEFINANCIARE 28 7 16.442,00 TETLUL Xl ACTIVE FINANCIARE 29 72 267,00 TITLUL XIV FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE 30, 5 0,00 ‘OPERATIUNI FINANCIARE 31 9 3.750,00 TITLU XV IMPRUMUTURI 32 80 0,00 TITLU XVI RAMBURSARI DE CREDITE 33 81 3.75000 TITLU XVILPLATI EFECTUATE IN ANIT PRECEDENTI $I 34 4 166,34 RECUPERATE IN ANUL CURENT. ef : Partea I-a SERVICH PUBLICE GENERALE 35 | 30.02 | 18.939,65 (CHELTUIELI CURENTE 36 oO 11.228,00 TITLUL | CHELTUIELI DE PERSONAL. 37, 10 9.655,00, TITLUL HT BUNURI SI SERVICIT 38 20 1.573,00, ‘CHELTUIELI DE CAPITAL 39 70 63,42 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 40 71 63,42 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE ‘41 | 34.02 — [7,883.00 ‘CHELTUTELI CURENTE a2 or 1.883,00 TITLUL | CHELTUIELI DE PERSONAL 8 10 741 TITLUL II BUNURI Si SERVIC 44 20 1,142,00 45 7Ranzac HTH ERIVIND DATORIA PUBLICA ST aetleseas 1.07700 CHELTUIELT CURENTE a7 ol 717.23 BUNURI $I SERVICII 48 [30.08 0,00 TTLUL WI DOBANZI 49 30 3717,23 TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE Sat lreseas ai 37 BT SECURITIES PROSPECT DE OFERTA PUBLICA k VANZARE DE OBLIGATIUNT MUNICIPIUL BOTOSANI ‘CHELTUTEL CURENTE il oi 48,00 TITLUL VI TRANSFERURIINTRE UNITATI ALE = a aaa ADMINISTRATIEI PUBLICE i Le RARE, ORDINE PUBLICK S'SIGURANTA T5555 0, eon ‘ORDINE PUBLICA $1 SIGURANTA NATIONALA 34] i. 5,060.00 (CHELTUIELI CURENTE 35 or 3.060,00 THTLUL | CHELTUIELI CU PERSONAL 36 10 66,00 TITLUL If BUNURI $I SERVICIT ST 20 35,00 TUTLU VI TRANSFERURI INTRE UNITATT ALE 58 SI FT ADMINISTRA TIEI PUBLICE as Partea a Wi-a CHELTUIELT SOCIAL-CULTURALE 39 | 64.03 | T0517 35 INVATAMANT, 60 | 65.02 | 83.782,30 ‘CHECTUIELT CURENTE a or 82.354,50 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL @ 10 74.881,00 TITLUL Ti BUNURI $I SERVICIT 63 20 6471 50, TITLUL Vill ASITENTA SOCIAL = 64 37__| 650,00 THTLUL 1X ALTE CHELTUIELI 6 59 352,00 ‘CHELTUTELI DE CAPITAL 66 70. 1427.80) “TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 7. 7m 427,80, SANATATE 68 66.02 1255.24 CHELTUIELT CURENTE 69 or 1225.24 TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL, 70 10 1.062,24 TITLUL TI BUNURI $I SERVICIE 71 20 0.00 TITLU VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE as 7 a ADMINISTRATIEI PUBLICE Ms CULTURA, RECREERE $1 RELIGIE 73_| 67.02 | 10.099,82 CHELTUIELI CURENTE. 74 ol 9.675,40, TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL [75 10 0,00 TITLUL H BUNURI SI SERVICII 76 20 338,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATT ALE 7 7 cian ADMINISTRA TIE] PUBLICE i TITLUL ALTE TRANSFERURI 78 35 0,00 TITLU 1X ALTE CHELTUIELI 79. 39 7.610,60, CHELTUIELT DE CAPITAL 80 70 433,70 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 81 7 433,70 TITLUL XVI PLATI EFECTIVE IN ANITPRECEDENTIS! |g, aa a RECUPERATE IN ANUL CURENT : ASIGURARI $I ASISTENTA SOCIALA 83 _[ 68.02 [9.880,19 CHELTUIELI CURENTE 84 or 9.744,24 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 85 10 5.544,90 TITLUL 11 BUNURI $I SERVICII 86 20 1.103,00 ITLU Vill ASISTENTA SOCIALA 87 37. 3.096,34 CHELTUIELI DE CAPITAL 88 70 171,90 58 BT SECURITIES PROSPECT DE OFERT4 PUBLICA DE VANZARE DE OBLIGATIUNI ‘MUNICIPIUL BOTOSANI TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 89 7 171,90 TITLUL XVI PLATI EFECTIVE IN ANITPRECEDENTTSI | ~ 9g 7 eaeaa RECUPERATE IN ANUL CURENT. Partea a IV-a SERVICII $1 DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU $1 APE oY | 69.02 | 14.666,01 Locuin(e, servicii si dezvoltare publica 92 [70.02 | 10601 (CHELTUIELI CURENTE By ol 4.370,08 TITLUL I CHBLTUIELI DE PERSONAL 94 10 1.540,08 “HITLUL 1 BUNURI SI SERVICII 95 20 2.730,00, TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI 9% 35 100 [ CHELTUIELI DE CAPITAL 97 70. 6.045,93 ‘TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE — 98 7 5.778,93 TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE 99 2 267,00 PROTECTIA MEDIULUL 100 | 74.02__| 4.25000 ‘CHELTUIELT CURENTE 101 oO 4.250,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 102 10 0,00 TITLUL Ti BUNURT SI SERVICII 103 | 20 3230,00 Parica a V-a ACTIUNI ECONOMICE Tod [79.02 | “59.963,18 Actiuni generale economice, comerciale gi de munch 103 | 80.02 341,05, CHELTUIELI DE CAPITAL 106 | _70 541,05 "TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 107 | 71 541,05 ‘Combustibili si energie Vos | 81.02 | 43.672,53 ‘CHELTUIELI CURENTE, 109 | 01 36.113,16 TITLUL IV. SUBVENTIL 110 |__40 25.517.16 TUTLU Vil ALTE TRANSFERURI U1 35 10.596,00 CHEUTUIELI DE CAPITAL m2 [70 7.627,01 TITLU X ACTIVE NEFINANCIARE Tse Sea 7.627,01 THTLUL XVII PLATT EFECTIVE IN ANII PRECEDENTI SI 14 4 eT RECUPERATE iN ANUL CURENT i “Transporturi US [8402 [15,749.60 CHELTUIELT CURENTE ue | or 11.654,88 ‘TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL U7 10 0,00 TITLUL 1 BUNURI St SERVICIL us |__20 080,00 TITLU IV SUBVENTIL 119 | ~40 1.970,60, TITTUL VIII PROIECTE CU FINANTAREDINFONDURT | 49 | sg | EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) oe ‘CHELTUIELI DE CAPITAL 12 7 358,19 “TITLU X ACTIVE NEFINANCIARE 122 | 71 398,19 ‘OPERA TIUNI FINANCIARE 13 | 79 3.75000 TITLU Xi RAMBURSARI DE CREDITE 124 | 81 3.75000 TITLU XVII PLAT] BFECTIVE IN ANII PRECEDENTI ST 25 RECUPERATE IN ANUL CURENT elas ane 39 et BT SECURITIES PROSPECT DE OFERTA PUBLICA DE VANZARE DE OBLIGATION ‘MUNICIPIUL BOTOSANI 24. fneadrarea imprumutul bligatar in prevederile legale Prezenta Oferti de Obligaiuni se desfisoars, ulterior aprobarii de eatre CNVM a prospectului de oferta, in conformitate cu dispozitiile legislate tn vigoare si a hotararilor emise de Consilial Local Municipiului Botosani, Imprumutul este in valoare de 10.000.000 Lei {in conformitate cx dispozitile art. 61 alin. 2 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, hotirrea de a contracta imprumuturi trebuie si fie adoptata prin votul a jumftate plus unut din rumarul consilierilor locali in fnotie. In conformitate cu dispozitile art. 62 alin, 4 din Logea Finanyelor Publice Locale, prezenta emisiune de obligatiuai se poate face prin intermediul unor agentii orf al altor insttutii specializate Intermediarul este societatea de servicii de investiti financiare BT Securities. De asemenea, totalul Gatoriilor anuale reprozentind ratele scadente la immprumuturile contractate gisau garantate, dobinzile $1 comisioanele aferente acestora. inelusiv ale Imprumutului contractat prin prezenta cmisiune de obligatiuni nu depaseste limita de 30% din tolalul veniturilor proprit ale Emitentului formate din import, taxe, contributi, alte varsiminte, alte venituti i cote defaleate din impozitul pe venit, flind astel respectate Gispozitiile art, 63 alin. 4 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, Prezentaun in continuare estimirile pentru anii 2009 - 2026 privind totalitatea platilor scadente anuale privind servieiulcatoriei publice locale gia veniturilor propriiealculate conform legi. Determinarea nivelului de indatorare pe baza serviciului datoriei publice locale si a veniturllor proprii. Serviciul datoriei publice locele al Municipiului Botosani pe petioada 2009-2026 Sertaran a dana TO Me ‘oat a 2s eae Ey 2 apn remsabe tie) 10.0 Hiiass | 4 iiaas.73 6817.58 | 4360.45 | 290480 2) Ranbir sleet seco} cos | rao | roses | n12052 | 657500 ssr0 | sm00| sans osm aienzerisy | somes | sus [57991 sons] ales [wie ae Pe ee O Comiaane Te TEST | 3 was} use| ual srl sos] sue | owe | ew! aan Seid ee FTES Te T Inmet do | Raises ea sunae} srsos| sass} use| sym | rene | ismee| won| oon svRenbunasinpromcal {32500 sso [suas | sitter] sii cee ee z Debi seis | hace asonis| suas [eat [sat ate 2 Canacte as [aga pao gop asa Senin are NETS | Daag conratal det 12 | bran 40790 |_6519,15 | sae740 sacso4 | son21 | ssioes | s2cas | apse «)Ranbures Tapa #2500 | 3.75000 | 3 75000 333000 [3790007 373000 | 375000 [251250 >Date, a0u7s0 [379913 241720, 16530 Tiana | woe | sivas [seo Savi anes pao Dew ere fervor =e 13 tuicsmaic(mierivorsiny” | rzen00{ sisi | sees | ros! asase |__ ooo. 2) Ranburre 138900 | 9198 | eat | ras | asa W Dahle ff on} eo | a0 BT SECURITIES PROSPECT DE OFERT4 PUBLICA DE VANZARE DE OBLIGATIUNT ‘MUNICIPIUL BOTOSANT | comme ee 1 ian 2 Rane ina kins TL conse rr SSeaNi ToT mi ae oe I 43) Rambursares prank dasa) 270419 ‘Dob ety sssec0 | srr] 4083.49 | 9a7601 | 2.g0702 5) Camiane (le? tase us aro] sas] oan SeveaT ana sone pee © Free cinta enn ae oa anamaoer byDsbiow TPS BEIT) ‘900 | o.00 | 0.00 {0.00 [ooo | 000 | —o.90| 000 | 0.00 ©) Comibioae (IT er DE TS o00| 000 | _o00| 00] 000 | 000} 990| 000] 00 ‘Seva res pales BA ei mpruma const a 1 | Raitesen Bank 00| ooo | 990| ogo _o00| 000] 000| oon | 0.00 ©) Ranbursreinpama B)Datan ©) Comision Revilla pai Toake ira pra coach lo 12 | Orr vane oo0| 000} o00| 000] coo | o00} 0901 000] 000 bebe ©) Comisinns| Serie ln OATES ira re fortran =e are 13 | Harwas pe eet oy o00| 000! _o90| ooo] o00| 000! 000| 00 | _o00 =) amboreare b) Dobie <)Camishene apoio cae ce cranes Veer pal 0008 abate 8 ts 7 Abul loses os.8 os. baa Pp wine ase ‘a Coie ee oaz| 038 61 § BT SECURITIES PROSPECT DE OFERTA PUBLICA DE VANZARE DE OBLIGATIUNE MUNICIPIUL BOTOSANI Gradul de indatorare mii lei- DENUMIRES Ne.| INDICATORILOR 2009 | 20 | 20 | 2012 | 203 | 204 | 2ois_| 2016 | 2017 7 a 6 7, 4 9 io L iB a 1. [VENTURI PROPRIT_| 35,708 08 | 5570808 [ SFrou_o8 | Sz7oR0s | SE TORR | SETI 35,0808 | 35704 08 “Limi de Todatorare 50% din veitun| 2. | panei toa. | 671249 | t6.n242 | 1671202 | 16,712.42 | ve-ri2.42 | 671242 | rori2 | verioae Servicii anaaTaT 3_| datricipuhicelocate_| 11.22938 | 13,365.98 | 13.8461 | 1227800 | 101714 | 9.90050 | n94s36| soit | sasaas | Ramburste s.uooo | 779413 [e325 | 821601 | 773558 [ 748106 | oi7ma8 | 43x66 Sal Se 3. Dobinst