Sunteți pe pagina 1din 11

Fisa de date

Tip anunt: Anunt de participare simplificat


Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016
Nu a existat o consultare de piata prealabila.

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA


I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
COMUNA BRADULET (PRIMARIA BRADULET JUD. ARGES)
Adresa postala: Comuna Bradulet, sat Bradulet, judetul Arges, Localitatea: Bradulet, Cod postal: 117145, Romania, Punct(e) de contact: Evlampie Alecu,
Tel. +40 248267910, Email: primaria_bradulet@yahoo.com, Fax: +40 248267910, Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 9

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)


Autoritate regionala sau locala

Activitate (Activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE


NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 29-11-2016 10:22

Pagina 1/11

Fisa de date
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Servicii de proiectare faza PT, DE si executie lucrari aferente proiectului: Imbunatatire drumuri comunale, comuna Bradulet, judetul Arges

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de prestare: Comuna Bradulet, Judetul Arges
Codul NUTS: RO311 - Arges

II.1.3) Anuntul implica


Un contract de achizitii publice

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor


1. Servicii de proiectare faza proiect tehnic si detalii de executie conform HG 28/2008 si anume prestatorul va elabora in 4 exemplare
originale piese scrise (memorii tehnice, stabilirea categoriei de importanta a drumului, grafic de prestare a lucrarilor, liste de cantitati de
lucrari, caiete de sarcini, etc.), piese desenate (plan de situatie realizat pe baza ridicarilor topografice, profil longitudinal, profiluri
transversale, detalii de executie, etc.);
2. Asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor;
3. Documentatie de avize conform certificatului de urbanism si documentatii DTAC in 2 exemplare originale;
4. Lucrari de executie a drumurilor pe o lungime de 6,29 km, inclusiv organizarea de santier.

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)


45233140-2 Lucrari de drumuri (Rev.2)
71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
71356200-0 Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu

II.1.8) Impartire in loturi


Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante


Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI


II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de proiectare faza PT, DE executie lucrari aferente proiectului: Imbunatatire drumuri comunale, comuna Bradulet, judetul Arges
Dupa caz, valoarea estimata fara TVA (numai n cifre): 6.856.016 lei, din care:
Valoarea estimata la executia lucrarii: 6.448.955 lei
Valoarea estimata pentru organizarea de santier: 64.410 lei
Valoarea estimata pentru serviciile de proiectare si asistenta tehnica: 342.651 lei
Valoarea estimata fara TVA: 6,856,016.00 RON

II.2.2) Optiuni
Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE


26 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI


II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Da
Actualizarea pretului contractului cu indicele de inflatie, se aplica doar in situatia in care durata de executie depaseste 12 luni si rata anuala
a inflatiei depaseste pragul de 2,5%, aplicarea formulei de ajustare se face anual ,dar nu mai devreme de 12 luni de la semnarea
contractului. Actualizarea se aplica restului de executat, fara a se raporta la restul de plata in situatia in care exista diferente intre acestea.
Mecanismul specific realizarii actualizarii de pret este urmatorul, conform clauza contractuala 11.2.8.3:
Y =[(1+I)1/12 -1]X100%,
unde I = e rata anuala a inflatiei exprimata ca zecimala din 100 (adica 10%=0.10), iar Y = rata lunara a inflatiei exprimata ca procent.

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE


III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)
III.1.1.a) Garantie de participare
Da

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 29-11-2016 10:22

Pagina 2/11

Fisa de date
(1.) Garantia de participare este de: 137.120 lei, conform Art. 35 alin. (3) lit. a din HG 395/2016.
(2.) Termenul de valabilitate este de 90 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.
(3.) Garantia se poate constitui sub oricare din formele prevazute la Art. 36 din HG 395/2016 sau prin virament bancar in contul Autoritatii
Contractante, cu conditia confirmarii de catre banca pna la data limita de depunere a ofertelor.
(4.) Garantia trebuie sa fie irevocabila si sa respecte art. 36 din HG 395/2016.
(5.) Garantia emisa in alta limba va fi prezentata in original, va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana.
(6.) Documentul de constituire a garantiei se va incarca in SEAP, va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, iar originalul se va depune
la sediul autoritatii contractante pana la data si ora stabilite pentru depunerea ofertelor online. Neprezentarea documentului de constituire a
garantiei in original va descalifica ofertantul.
(7.) Eliberarea garantiei de participare se va face in conformitate cu prevederile art. 38 din HG 395/2016.

III.1.1.b) Garantie de buna executie


Da
(1.) Cuantumul garantiei de buna executie este 10% din pretul contractului fara TVA.
(2.) Garantia de buna executie se va constitui conform cu prevederile art. 40 din HG 395/2016. Modul de constituire a garantiei de buna
executie poate fi:
prin virament bancar sau instrument de garantare emis n conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari; Garantia
de buna executie este recomandabil sa fie emisa de catre o banca care are corespondent in Romania;
prin retineri succesive din situatiile de plata (Art. 40 alin. (3)-(9) din HG 395/2016). Pe parcursul indeplinirii contractului autoritatea
contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului.
(3.) Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricnd pe parcursul ndeplinirii contractului,
n limita prejudiciului creat, n cazul n care contractantul nu isi ndeplineste obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii
asupra garantiei de buna executie autoritatea contractanta are obligatia de a notifica pretentia contractantului, preciznd obligatiile care nu
au fost respectate.
(4.) Restituirea se va face conform Art. 42, alin.(4) din HG 395/2016.

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante


Buget local.

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform Art. 53 din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016.

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale


Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila


a) Legea privind achizitiile nr 98/2016; Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de
servicii nr 100/2016;
b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica,a contractelor sectoriale si a contractelor
de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a
Contestatiilor nr 101/2016;
c) www.anap.gov.ro
d) Hotarrea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
e) Legea nr. 10/1995, HG nr. 28/2008, Ordinul nr. 1568/2002.

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE


III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 29-11-2016 10:22

Pagina 3/11

Fisa de date
Motive de excludere a ofertantului a ofertantului:
1.Declaratie privind nencadrarea n prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator/subcontractantul va completa cerinta corespunzatoare in formular DUAE (completat conform
link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter).
Incadrarea n situatia prevazuta la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, atrage excluderea ofertantului din procedura
aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul
intermediar documente justificative, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
________________________________
2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice coroborat cu art. 166 (2) din acelasi
act normativ
Ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator/subcontractantul va completa cerinta corespunzatoare in formular DUAE (completat conform
link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter).
ncadrarea n situatia prevazuta la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura
aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire (inclusiv de ofertantul asociat/tertul sustinator/subcontractantul dupa caz)
pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice va prezenta
Certificate constatatoare privind ndeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul general consolidat (formulare
tip elaborate de autoritatile competente din tara n care ofertantul este rezident).
Aceste documente se depun n oricare dintre urmatoarele forme: n original, n copie legalizata sau n copie lizibila cu mentiunea conform
cu originalul.
Din Certificatele fiscale trebuie sa rezulte lipsa datoriilor RESTANTE cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul
general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii. Ofertantii straini vor prezenta orice documente edificatoare
eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor restante de plata a
impozitelor catre bugetul general consolidat in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta la momentul prezentarii.
________________________________
3.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice
Ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator/subcontractantul va completa cerinta corespunzatoare in formular DUAE (completat conform
link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter).
ncadrarea n situatia prevazuta la art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura
aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
________________________________
4.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 59 si art.60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice Ofertantul/ofertantul
asociat/tertul sustinator/subcontractantul va completa cerinta corespunzatoare in formular DUAE (completat conform link:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter).
ncadrarea n situatia prevazuta la art. art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura
aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Aceasta declaratie trebuie prezentata in original de toti operatorii economici pana
la data limita de depunere a ofertelor, iar documentele justificative vor fi prezentate de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea
criteriului de atribuire (inclusiv de ofertantul asociat / tertul sustinator/subcontractantul, dupa caz) la solicitarea autoritatii contractante, pana
la data incheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
In vederea dovedirii neincadrarii ofertantului in situatia unui conflict de interese se comunica in cele ce urmeaza lista persoanelor cu functie
de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:
Primar Alecu Evlampie;
Viceprimar Stan Ion;
Secretar Panaitescu CristinelCalin;
Contabil - Dinu Cristina;
Responsabil achizitii publice - Tron Liliana;
Consilieri locali:
Badoi Dana Georgeta
Banica Grigoras
Guinea Crinuta Elena
Enache Vasile
Maria Gheorghe
Florea Gheorghe
Gavrila Gheorghe
Tron Constantin
Iordache Florin
Radulescu Constantin
________________________________
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016 si
cu prevederile art. 60 din Legea nr.98/2016
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura
de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE
urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la
finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente sunt:
1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor RESTANTE cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general
consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului
operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul
constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin.
(2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
4. alte documente edificatoare, dupa caz.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 29-11-2016 10:22

Pagina 4/11

Fisa de date
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara rezidenta, din care sa reiasa ca
operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea
profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitate de indeplinire: completare DUAE in conformitate cu Notificarea nr. 240/2016.
Documentul justificativ va fi prezentat doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii de catre ofertantul clasat pe primul loc
in clasamentul intermediar.
________________________________
Documente de confirmare pentru persoanele juridice romne:
Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lnga Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate
principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora, iar pentru activitatea specifica domeniului obiectului contractului sa se faca dovada
autorizarii conf. Art. 15 din Legea nr. 359/2004. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la momentul
prezentarii documentului.
Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN al ofertantului. In cazul unei asocieri, se va urmari corespondenta dintre
codul CAEN si activitatile din contract care ii vor reveni fiecarui membru din cadrul asocierii.
________________________________
Documente de confirmare pentru persoanele juridice straine:
Prezentarea de documente care dovedesc o forma de nregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme
legii tarii de rezidenta a operatorului economic. (se va verifica prin accesarea http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do)
Prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie valabile pentru anul calendaristic n curs.
Traducere autorizata.

III.2.2) Capacitatea economica si financiara


III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

CERINTA 1: Experienta similara - servicii de proiectare:

Modalitate prin care poate fi demonstrata ndeplinirea cerintei: se


va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la
Ofertantul a prestat in ultimii 3 ani servicii similare in valoare cumulata de
procedura de atribuire cu informatiile ce descriu nivelul lor de
minim 342.651,00 lei fara TVA, la nivelul unuia sau maxim 3 contracte.
experienta, prin raportare la valorile serviciilor prestate,
corespunzator cerintelor autoritatii contractante.
Prin servicii similare se intelege: servicii de proiectare drumuri si servicii de Documente justificative care probeaza ndeplinirea cerintei vor fi
asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei unor lucrari prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre
de drumuri.
ofertantul clasat pe locul I n clasamentul intermediar ntocmit la
finalizarea evaluarii ofertelor.
__________
- procesul-verbal de receptie si/sau alte documente din care sa
ATENTIE! Se insumeaza valoarea serviciilor similare prestate, si NU
reiasa urmatoarele informatii: beneficiarul (cu date de
valoarea contractelor la nivelul carora au fost prestate serviciile. Prin urmare identificare, date de contact, reprezentanti legali, etc.), serviciile
ofertantul are obligatia sa detalieze valorile contractelor care cuprind si alte prestate/valoarea corespunzatoare a serviciilor prestate n
tipuri de servicii / lucrari / furnizari, si sa evidentieze DOAR SERVICIILE
perioada de referinta (ultimii 3 ani), detalierea valorica (in cazul
SIMILARE PRESTATE PRIN FORTE PROPRII SI RECEPTIONATE DE
in care au fost implicati in contract subcontractanti / asociati sau
BENEFICIAR IN CONDITIILE LEGII IN ULTIMII 3 ANI.
in cazul in care contractul a inclus mai multe tipuri de servicii /
Pentru contracte incheiate in alte valute, echivalenta in lei se face la curs
lucrari / furnizari).
mediu anual Leu/alte valute comunicat de BNR pentru data semnarii
fiecaruia din contractele mentionate.
__________
Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta
accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European),
in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de
calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara
(prezentarea DUAE pana la data limita de depunere a ofertelor este
obligatorie si nu reprezinta o optiune a operatorilor economici).
CERINTA 2: Experienta similara - executie lucrari:
Ofertantul a executat in ultimii 5 ani lucrari similare in valoare cumulata de
minim 6.448.955,00 lei fara TVA, la nivelul unuia sau maxim 3 contracte.
__________
ATENTIE! Se insumeaza valoarea lucrarilor similare executate, si NU
valoarea contractelor la nivelul carora au fost executate aceste lucrari. Prin
urmare ofertantul are obligatia sa detalieze valorile contractelor care cuprind
si alte tipuri de lucrari / servicii / furnizari, si sa evidentieze DOAR
LUCRARILE SIMILARE EXECUTATE PRIN FORTE PROPRII SI
RECEPTIONATE DE BENEFICIAR IN CONDITIILE LEGII IN ULTIMII 5
ANI.
Pentru contracte incheiate in alte valute, echivalenta in lei se face la curs
mediu anual Leu/alte valute comunicat de BNR pentru data semnarii
fiecaruia din contractele mentionate.
__________
Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta
accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European),
in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de
calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara,
(prezentarea DUAE pana la data limita de depunere a ofertelor este
obligatorie si nu reprezinta o optiune a operatorilor economici).

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 29-11-2016 10:22

Modalitate prin care poate fi demonstrata ndeplinirea cerintei: se


va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la
procedura de atribuire cu informatiile ce descriu nivelul lor de
experienta, prin raportare la valorile lucrarilor executate,
corespunzator cerintelor autoritatii contractante.
Documente justificative care probeaza ndeplinirea cerintei vor fi
prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre
ofertantul clasat pe locul I n clasamentul intermediar ntocmit la
finalizarea evaluarii ofertelor.
- procesul-verbal de receptie si/sau alte documente din care sa
reiasa urmatoarele informatii: beneficiarul (cu date de
identificare, date de contact, reprezentanti legali, etc.), lucrarile
executate/valoarea corespunzatoare a lucrarilor executate n
perioada de referinta (ultimii 5 ani), detalierea valorica a
lucrarilor similare executate (in cazul in care au fost implicati in
contract subcontractanti / asociati sau in cazul in care contractul
a inclus mai multe tipuri de lucrari / servicii / furnizari).

Pagina 5/11

Fisa de date
INFORMATII PRIVIND ASOCIEREA, SUBCONTRACTAREA si
SUSTINEREA:
Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire
in calitate de ofertant, individual ori in comun cu alti operatori economici,
inclusiv in forme de asociere temporara constituite in scopul participarii la
procedura de atribuire, subcontractant propus sau tert sustinator, in
conditiile prevazute de Legea nr. 98/2016.
(a.) Asocierea: Ofertantul va depune acordul de asociere.
(b.) Subcontractarea: Autoritatea contractanta solicita ofertantului sa
precizeze in oferta partea/partile din contract pe care urmeaza sa le
subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi.
(c.) Terti sustinatori: Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului
economic poate fi sustinuta in conformitate cu Art. 182 si Art. 113, alin.(12)
din Legea 98/2016.

Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile


SECTIUNEA a 8-a Documentul unic de achizitie european
Ecertis din Legea 98/2016.
Documentele solicitate se vor prezenta doar la solicitarea
autoritatii contractante formulata in conformitate cu prevederile
Art. 196, alin. (2) din Legea nr. 98/2016.
n cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de
catre fiecare operator economic n parte. Acordul de asociere va
fi prezentat de ofertant (asocierea in ansamblu) clasat pe locul I
n clasamentul intermediar ntocmit la finalizarea evaluarii
ofertelor, la solicitarea autoritatii contractante.
Ofertantii vor completa DUAE si vor include si informatiile
solicitate cu privire la subcontractanti.
n cazul n care ofertantul utilizeaza capacitatile
subcontractantului/ subcontractantilor pentru a ndeplini criteriile
de calificare, se va prezenta cte un formular DUAE separat
pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si
semnat n mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia.
Documentul care probeaza ndeplinirea cerintei va fi prezentat,
la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul
clasat pe locul I n clasamentul intermediar ntocmit la finalizarea
evaluarii ofertelor: acordul/acordurile de subcontractare.
n DUAE completat de ofertant se vor include si informatiile cu
privire la existenta unei sustineri de terta parte, precum si
celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE.
Tertul/tertii sustinatori vor completa DUAE cu informatii privind
nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate
n trecut, corespunzator sustinerii acordate.
Nota: 1. Documentele care probeaza ndeplinirea cerintei vor fi
prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de catre
ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar ntocmit la
finalizarea evaluarii ofertelor: angajamentul ferm al tertului
sustinator/angajamentele ferme ale tertilor sustinatori prin care
se dovedeste ca ofertantul va avea acces n orice moment la
sustinerea tertului.
Prin angajamentul ferm, tertul/tertii trebuie sa confirme, dupa
caz, faptul ca va/vor sprijini ofertantul n vederea ndeplinirii
obligatiilor contractuale, fie prin precizarea modului n
care va interveni concret, pentru a duce la indeplinire
respectivele activitati pentru care a acordat sustinerea, fie prin
identificarea resurselor tehnice si profesionale pe care le va
pune la dispozitie ofertantului (descriind modul concret n care
va realiza acest lucru).
Totodata, conform prevederilor art. 184 din Legea nr. 98/2016,
prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor
raspunde n mod solidar cu ofertantul pentru executarea
contractului de achizitie publica. Raspunderea solidara a
tertului/tertilor sustinator/sustinatori se va angaja sub conditia
nendeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere
asumate prin angajament.
2. Operatorul economic poate sa invoce sustinerea unui/unor
tert/terti, pentru maximum 50% din cerinta privind experienta
similara solicitata.
3. Autoritatea contractanta va verifica daca tertul/tertii, care
asigura sustinerea n ceea ce priveste ndeplinirea criteriilor
referitoare la capacitatea tehnica si/sau profesionala
indeplineste/indeplinesc criteriile relevante privind capacitatea
sau nu se ncadreaza n motivele de excludere prevazute la Art.
164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016.

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului


III.2.4) Contracte rezervate
Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII


III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru
prestarea serviciilor respective
Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 29-11-2016 10:22

Pagina 6/11

Fisa de date
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Online

IV.1.1.b) Tipul procedurii


Cerere de oferta / Procedura simplificata - Intr-o singura etapa

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE


IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica


Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE


IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Moneda in care se exprima oferta de pret: RON
Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de
primire a ofertelor)
90 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI


IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice
1. Propunerea tehnica va include minim urmatoarele capitole/sectiuni:
PROIECTARE:
descrierea metodologiei si a planului de lucru conceput pentru prestarea serviciilor - obiectivele descrise trebuie sa fie clare si posibil de
atins prin activitatile propuse, iar activitatile trebuie sa fie corelate cu graficul de prestare a serviciilor;
activitatile si sarcinile concrete care vor fi incredintate personalului implicat in indeplinirea contractului;
graficul de timp prevazut pentru indeplinirea activitatilor si sarcinilor respective, cuprinzand descrierea detaliata a fazelor de proiectare
(proiect tehnic, detalii de executie, caiete de sarcini, documentatii pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor) si etapele ce urmeaza a fi
realizate de subcontractanti, in cazul subcontractarii.
declaratie pe propria raspundere prin care se specifica faptul ca la elaborarea ofertei operatorul economic a tinut cont de obligatiile
referitoare la domeniul social si al relatiilor de munca (Formular nr. 10);
declaratie pe propria raspundere privind masurile de protectie a mediului de care operatorul economic va tine cont la elaborarea proiectului
tehnic (Formular nr. 9).
EXECUTIE:
1. Planul de asigurare a calitatii lucrarilor pe timpul executiei particularizat la lucrare, trebuie sa cuprinda in cadrul structurii sale cel putin
utmatoarele:
a) Modul de asigurare al calitatii aplicat la lucrare, inclusiv listele cuprinzand procedurile aferente sistemului calitatii.
b) Procedurile tehnice de executie ale principalelor categorii de lucrari (obiecte) privind realizarea obiectivului: terasamente, fundatii balast,
fundatii piatra sparta, binder, uzura, acostamente din balast, siguranta circulatiei (semnalizari, borne, marcaje dupa executie), rigole, santuri,
parapet metalic, podete.
c) Planul de control si verificare a calitatii lucrarilor executate pentru obiectivul de investitie pe fiecare categorie de lucrari in parte, trebuie sa
contina:
- categoriile de lucrari controlate si verificate conform caietelor de sarcini si normelor tehnice;
- metodele de verificare si control utilizate (standarde, normative);
- frecventa / faza;
- tolerante admisibile;
- cine efectueaza controlul / verificarea;
- inregistrari de calitate.
d) Pentru demonstrarea faptului ca ofertantul a nteles si si asuma prevederile prezentei documentatii, se vor ntocmi si urmatoarele
formulare, cu respectarea tuturor cerintelor impuse n acestea:
Anexa 1 Organigrama completata, semnata si stampilata n conformitate cu cerintele modelului prezentat n Sectiunea Formulare.
Anexa 2 Organizarea de santier completata, semnata si stampilata n conformitate cu cerintele modelului prezentat n Sectiunea
Formulare astfel nct sa demonstreze ndeplinirea specificatiilor tehnice din Documentatia de Atribuire.
Anexa 3 Surse de Materiale completata, semnata si stampilata n conformitate cu cerintele modelului prezentat n Sectiunea Formulare
astfel nct sa demonstreze ndeplinirea specificatiilor tehnice din Documentatia de Atribuire.
Anexa 4 Echipamente completata, semnata si stampilata n conformitate cu cerintele modelului prezentat n Sectiunea Formulare;
Anexa 5 Managementul Asigurarii Calitatii completata, semnata si stampilata n conformitate cu cerintele modelului prezentat n
Sectiunea Formulare astfel nct sa demonstreze ndeplinirea specificatiilor tehnice din Documentatia de Atribuire.
e) Operatorul economic va avea disponibil utilaje/echipamente necesare pentru asigurarea calitatii lucrarilor care se vor executa in baza
contractului. In acest sens operatorul va prezenta modalitatea de asigurare a accesului la organismele tehnice in vederea verificarii nivelului
de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii
nr. 10/1995 si a altor legi incidente.
2. Reperele privind managementul, logistica si planificarea aplicata pentru realizarea contractului. In aceasta sectiune, ofertantul, pe baza
Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 29-11-2016 10:22

Pagina 7/11

Fisa de date

informatiilor mentionate in caietul de sarcini din documentatia de atribuire si a cunostintelor proprii, trebuie sa faca o prezentare detaliata
privind:
a) planificarea activitatilor contractului prin care ofertantul sa indice toate etapele esentiale executiei lucrarilor,;
b) strategia de aprovizionare cu resursele necesare realizarii contractului;
c) adecvarea la constrangerile fizice impuse de amplasamentul lucrarii;
d) aspectele de ordin operational ale lucrarilor existente ce trebuie mentinute.
3. Graficul Gantt. Se solicita Planul de lucru care va prezenta o alocare adecvata de resurse umane si materiale necesare realizarii
contractului, corelata cu Graficul Gantt de realizare pe etape si subetape si in stransa legatura cu personalul alocat.
Se solicita intocmirea graficului Gantt si a unei diagrame CPM (metoda drumului critic). Graficul Gantt reprezinta un instrument specific
managementului de proiect care impune claritate, ordine in executarea sarcinilor si a si o evidenta exacta a desfasurarii fiecarei sarcini din
proiect. Prin prezentare a unui Grafic din care sa rezulte ca a inteles desfasurarea cronologica a etapelor de executie a proiectului cu
respectarea tehnologiilor si a procedurilor tehnice de executie proprii, ofertantul va demonstra ca durata de executie este una realista si va
asigura Autoritatea Contractanta ca termenul de executie va fi respectat intocmai. Prezentarea unui grafic GANTT care sa nu indeplineasca
cerintele impuse va conduce la declararea ofertei drept NECONFORMA.
Se solicita analiza drumului critic, prezentarea drumului critic aferent si prezentarea modului de rezolvare al activitatilor si actiunilor critice,
dupa caz. Drumul critic se refera la o succesiune de activitati ce trebuie completate la timp pentru ca intregul proiect sa fie terminat conform
programului stabilit. Daca data finala a proiectului a fost depasita, inseamna ca cel putin o activitate critica nu a fost terminata la timp. Se
poate ca o serie de activitati sa intarzie insa intregul proiect sa fie terminat la timp, deoarece activitatile nu erau critice.
Pe de alta parte, daca proiectul ramane in urma, atribuirea activitatilor non-critice de resurse suplimentare nu vor contribui la terminarea
proiectului inainte de termenul limita. Drumul critic poate fi calculat numai daca la toate activitatile le-a fost determinata succesiunea.
Indiferent de gradul de complexitate al proiectului, intotdeauna exista activitati care pot fi completate mai devreme sau mai tarziu fara a
periclita termenul limita.Aceasta flexibilitate intre data cea mai timpurie la care o activitate poate fi terminata si data cea mai tarzie la care
trebuie terminata, poarta numele de rezerva de timp. Exista rezerva de timp daca o activitate are flexibilitate intre data cea mai timpurie la
care poate fi inceputa si data cea mai tarzie la care trebuie inceputa. Prin definitie daca o activitate are flexibilitate sau rezerva de timp
asociate termenului de inceput si sfarsit atunci nu face parte din drumul critic. Activitatile ce nu beneficiaza de flexibilitate la termenele de
inceput si de sfarsit nu pot fi terminate mai devreme deoarece depind de realizarea altei activitati. De asemenea nu pot depasi termenul
limita fara sa provoace intarzieri activitatilor care urmeaza deoarece nici una din acele activitati nu beneficiaza de flexibilitate sau rezerva de
timp la termenele de inceput si sfarsit. Toate aceste activitati sunt interdependente. Drumul critic contine cea mai lunga succesiune de
activitati care trebuie incepute si terminate conform programului. Cu alte cuvinte, este cea lunga succesiune de activitati cu rezerva de timp
zero. Daca vreo activitate din cadrul drumul critic intarzie atunci proiectul va depasi termenul limita. (doar daca timpul pierdut poate fi
recuperat in cadrul drumului critic).
Termenul limita al proiectului se datoreaza drumului critic. Daca nu ar fi drumul critic, atunci ar exista cel putin rezerva de timp in activitatile
prezente pe drumurile proiectului, de la inceput pana la sfarsit.Daca ar exista rezerva de timp peste tot atunci ar putea fi eliminat iar proiectul
terminat mai devreme.
4. Programul de realizare al lucrarilor care se va axa pe activitatile de constructie si include descrieri succinte ale tuturor operatiunilor
componente, surprinznd succesiunea exacta a activitatilor, precum si intervalele de timp, resurse, utilaje, transport in care ofertantul
propune sa fie efectuate lucrarile.
- Acest program va ilustra indeosebi urmatoarele elemente:
a) lucrarile temporare si permanente care vor fi executate;
b) toate activitatile care interfereaza intr-un fel sau altul cu lucrarile existente si cu exploatarea acestora;
c) perioadele de timp necesare pentru verificarea si aprobarea documentelor antreprenorului de catre autoritatea contractanta precum;
d) obtinerea aprobarilor necesare in baza prevederilor legislatiei romanesti in vigoare;
e) succesiunea, programarea si durata testelor.
5. Planul cu masurile privind protectia mediului.
Documentul va fi insotit de documente relevante pentru sustinerea masurilor propuse si trebuie sa contina cel putin:
- Date de identificare a obiectivului;
- Protectia asezarilor umane, mediului social si calitatii vietii;
- Modalitati de colaborare intre antreprenori, subantreprenori si lucratori independenti privind mediul - conventie privind protectia mediului;
- Plan de monitorizare a mediului;
- Lista de identificare a aspectelor de mediu si a impacturilor asociate generate de lucrare;
- Masurile adoptate pentru controlul zgomotului si vibratilor;
- Masurile pentru reducerea prafului;
- Managementul deseurilor;
- Programul de masuri si lucrari necesare in vederea prevenirii poluarilor accidentale;
- Masurile adoptate in cazul producerii unor avarii la retelele existente in zona santierului datorate executiei lucrarilor
- Identificarea masurilor de limitare a impactului si dotarile pentru controlul poluarii, administrarea reziduurilor si dotarile impotriva scurgerilor
accidentale.
6. Ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii propunerii tehnice cu cerintele prevazute n caietul de sarcini si cu normele
nationale n vigoare prin prezentarea unui memoriu general.
Memoriul trebuie sa demonstreze corespondenta propunerii tehnice cu cerintele respective si sa contina o descriere a solutiilor concepute, a
tehnologiei propuse, o estimare a costurilor de ntretinere mediate pe an precum si a costurilor pe perioada de garantie acordata lucrarilor
executate pentru obiectivul ofertat, n concordanta cu standardele n vigoare.
7. Se vor respecta masurile de protectie a mediului pe toata durata de ndeplinire a contractului de lucrari. Se va prezenta o declaratie pe
propria raspundere n acest sens (formularul nr. 9) .
8. Declaratie privind respectarea reglementrilor din domeniul social si al relatiilor de munca (Formular nr. 10).
9. Identificarea, descrierea si masurile ce se impun pentru diminuarea/inlaturarea riscurilor securitatii si sanatatii in munca.
10. Ofertantii vor preciza modul concret de aplicare si promovare in cadrul executiei lucrarilor a prevederilor legale in vigoare referitoare la
principiile tratamentului egal, nediscriminarii si egalitatii de sanse.
11. Se va preciza perioada de garantie acordata de minim 36 luni. Ofertantii vor prezenta o declaratie pe propria raspundere in acest sens.
Se va prezenta Planul privind masurile de supraveghere a lucrarilor n perioada de garantie acordata. Documentul prezentat va avea in
vedere precizarea modalitatilor, a resurselor financiare, materiale, mecanice si de personal alocate pentru punerea n aplicare a planului.
Se va prezenta descrierea detaliata a lucrarilor din punct de vedere tehnologic.
12. Se va prezenta Planul de management al traficului aplicat la lucrare, in conformitate cu prevederile Art. 33, alin. (2) din OUG 195/2002
privind circulatia pe drumurile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, republicata. Planul de Management al traficului este
obligatoriu pentru orice lucrari care afecteaza calea publica, conform Pct. 11. din Normele metodologice privind conditiile de nchidere a
circulatiei si de instruire a restric?iilor de circula?ie elaborate de CNADNR, norme aprobate prin ordinul comun al Ministrului de Interne ?i al
Ministrului Transporturilor numarul 1112/2000.
Aceasta cerinta se impune avnd n vedere ca obiectul contractului implica lucrari de executie la drumuri pe intreaga perioada a derularii
lucrarilor de executie, atat de personalul de executie cat si de traficul local.
Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 29-11-2016 10:22

Pagina 8/11

Fisa de date

In cadrul acestei sectiuni ofertantii vor prezenta informatii detaliate privind proiectul de management propus, care sa confirme ca au nteles
perfect implicatiile lucrarilor ce urmeaza sa fie executate n conditii de trafic si ca pot furniza toate semnalizarile, personalul, sustine costurile
etc., necesare pentru garantarea sigurantei publicului n timpul lucrarilor de constructie, fiind obligatoriu de indicat:
- Memoriul de prezentare a lucrarilor si tehnologiilor de executie si masurile destinate desfasurarii traficului rutier n conditii de siguranta;
- Schemele de semnalizare a zonei de drum n lucru unde se executa podul, adaptate la situatia concreta din teren;
- Analiza fazelor de executie d.p.d.v. al sigurantei circulatiei si fazele de semaforizare, precum si modul de organizare si supraveghere a
circulatiei;
- Analiza traseelor de circulatie n cazul devierii traficului si schita cu rutele ocolitoare propuse, cu precizarea categoriilor functionale si
administrativ - teritoriale ale drumurilor de pe aceste rute, completata cu semnalizarea de orientare pentru traficul rutier deviat n
concordanta cu prevederile Ordinului nr. 411/2000 pentru aprobarea normelor metodologice privind conditiile de nchidere a circulatiei si de
instituire a restrictiilor de circulatie n vederea executarii de lucrari n zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului.
INSTITUTII COMPETENTE DE LA CARE OPERATORII ECONOMICI POT OBTINE INFORMATII PRIVIND REGLEMENTARILE
REFERITOARE LA:
- conditiile de munca si protectia muncii: ministerul muncii, familiei si protectiei sociale - www.mmuncii.ro
- impozitare: ministerul finantelor publice: www.mfinante.ro
- protectia mediului: Ministerul Mediului si Padurilor - www.mmediu.ro
Pentru eventualele neclaritati si omisiuni, ofertantii au obligatia de a solicita clarificari anterior datei limita de depunere a ofertelor, in
conditiile descrise in prezenta documentatie de atribuire.
Nota 1:
Ofertantii au libertatea de a-si prevedea propriile consumuri specifice de resurse, metodologii de executie a lucrarilor, cu conditia respectarii
cerintelor cantitative si calitative prevazute n caietul de sarcini/actele normative n vigoare care reglementeaza executia respectivelor
lucrari, ofertantii avnd obligatia de a face dovada cotarii complete si corespunzatoare a respectivelor operatiuni, avnd ca referinta
Indicatoarele de norme de deviz Seria 1981. Nu se admite nlocuirea operatiunilor prevazute n listele de preturi cuprinse n caietul de
sarcini, ofertantii avnd obligatia de a realiza ncadrarile pe articole din indicatoarele de norme de deviz.
Nota 2:
Autoritatea contractanta si rezerva dreptul de a analiza si verifica conformitatea termenelor ofertate din punctul de vedere al asigurarii
ndeplinirii de catre operatorii economici a cerintelor solicitate prin documentatia de atribuire, cu scopul protejarii acesteia mpotriva ofertelor
care prevad termene nesustenabile, care nu pot fi fundamentate. Ofertele care prevad o durata de executie nerealista, de natura sa nu
asigure satisfacerea cerintelor din documentatia de atribuire, vor fi respinse ca neconforme.
Nota 3:
Orice oferta care cuprinde informatii sumare, incomplete sau neaplicabile la proiectul n cauza va fi declarata neconforma. Informatii sumare,
incomplete sau neaplicabile sunt considerate informatiile carora le lipsesc notele explicative si care au doar un caracter enuntiativ si/sau
enumerativ, fara referinta la proiectul propus, dar n conformitate cu legislatia n vigoare.
Precizare importanta:
Toate elementele propunerii tehnice trebuie sa fie corelate si sa includa toate activitatile si lucrarile descrise in documentatia de atribuire,
inclusiv Proiectul tehnic de executie. Ofertele care nu indeplinesc cerintele documentatiei de atribuire sau care nu sunt detaliate si corelate
vor fi declarate neconforme din punct de vedere tehnic.
Ofertantul are obligatia de a intocmi un opis al documentelor incluse in propunerea tehnica.
Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatata n privinta documentelor ofertei, n raport cu caietul de sarcini ori cu prevederile
legislatiei n vigoare va conduce la respingerea ofertei.
Prin urmare, in cazul lipsei unui document aferent propunerii tehnice si/sau completarea gresita a unui document ori neprezentarea acestuia
n forma solicitata sunt incidente prevederile de mai sus.

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare


Propunerea financiara va fi depusa de ofertant n SEAP, pana la data limita de depunere a ofertelor.
Actul prin care operatorul economic si manifesta vointa de a se angaja din punct de vedere juridic n relatia contractuala cu autoritatea
contractanta l reprezinta formularul de oferta nr. 14 si anexa la formularul de oferta nr. 14/A.
Pretul total ofertat va fi exprimat in lei, fara TVA, va cuprinde toate costurile aferente serviciilor de proiectare cat si executia lucrarilor.
Oferta are caracter ferm si obligatoriu, din punctul de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate a ofertei, trebuie sa fie semnata,
pe propria raspundere, de catre ofertant sau de catre o persoana imputernicita legal de catre acesta. Nu se accepta oferte alternative. Pretul
va cuprinde toate costurile aferente executiei obiectului contractului.
Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel nct aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la pret, precum si la alte
conditii financiare si comerciale legate de obiectul contractului de achizitie publica, in concordanta cu propunerea tehnica.
n cazul unei oferte comune, propunerea financiara va fi semnata de liderul asocierii precum si de toti ceilalti membri ai asocierii sau de
liderul asocierii n conditiile prezentarii de mandat expres de imputernicire din partea celorlalti asociati. In cazul unei discrepante intre pretul
unitar si pretul total, se va lua in considerare pretul unitar. Preturile din propunerea financiara vor fi ferme si nu se vor modifica pe toata
perioada de derulare a contractului.
Oferta va cuprinde si urmatoarele formulare ntocmite n baza listelor de cantitati prezentate:
- centralizatorul financiar pe obiectiv -formularul nr. F1;
- centralizatoarele financiare pe categorii de lucrari pe obiecte -formularul nr. F2;
- liste de cantitati de lucrari - formularul nr. F3.
- lista cantitati cuprinznd consumurile de resurse materiale (formularul C6) cu nominalizarea furnizorului de materiale
- lista cantitati cuprinznd si consumurile cu mna de lucru (formularul C7)
- lista cantitati cuprinznd si consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii (formularul C8)
- lista cantitati privind transporturile (formularul C9)
Cuantumurile pentru calculul altor cheltuieli cu manopera vor fi n concordanta cu prevederile legislatiei n vigoare, iar n ceea ce priveste
cuantumul cheltuielilor indirecte se vor lua n consideratie prevederile Anexei nr. 6 "Structura si continutul cheltuielilor indirecte" aferenta
"Ghidului privind elaborarea devizelor la nivel de categorii de lucrari si obiecte de constructii pentru investitii realizate din fonduri publice Indicativ P 91/1-02".

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 29-11-2016 10:22

Pagina 9/11

Fisa de date
Oferta se transmite mpreuna cu:
Scrisoarea de naintare (Formularul 1);
mputernicire (Formular 2) si copie Carte de Identitate a mputernicitului;
Garantie pentru participare - Formular nr. 3
Documentele care nsotesc oferta se vor depune Online in SEAP.
Ofertele trebuie sa contina toate documentele si informatiile solicitate.
1. Adresa la care se depun ofertele in SEAP www.e-licitatie.ro
2. Oferta se transmite conform prevederilor art. 60 din HG . nr. 395/2016
3. Limba de redactare a ofertei: limba romna; orice document prezentat n alta limba va fi tradus autorizat;
4. Orice operator economic nregistrat n SEAP are dreptul de a transmite oferta. Operatorii economici au obligatia de a transmite oferta n
format electronic si numai pna la termenul limita pentru depunerea ofertelor. Documentele care se transmit prin mijloace electronice le sunt
aplicabile prevederile legale referitoare la semnatura electronica (Legea nr. 455/2001 privind semnatura electronica). Astfel, documentele
ofertei se transmit in conformitate cu solicitarile autoritatii contractante, prin intermediul SEAP in mod obligatoriu semnate cu semnatura
electronica extinsa, in acest sens documentele in discutie se vor scana intr-un document/fisier care permite semnarea electronica.
Oferta are caracter ferm si obligatoriu, din punctul de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate, trebuie sa fie semnata, pe
propria raspundere, de catre ofertant sau de catre persoana mputernicita legal de catre acesta.
Fiecare pagina n parte trebuie sa fie semnata si stampilata de catre reprezentantul autorizat sa angajeze ofertantul n contract.
5. Nu se accepta oferte alternative.
Nota nr.1 :
Avand in vedere prevederile art. 51 din Legea 98/2016 operatorii ecomomici trebuie sa indice faptul ca la elaborarea ofertei au tinut cont de
obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca stabilite prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene,
legislatia nationala, prin acorduri colective sau prin tratatele, conventiile si acordurile internationale n aceste domenii.
NOTA nr. 2:
Avand in vedere art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016 autoritatea contractanta accepta la momentul depunerii solicitarilor de participare sau
ofertelor DUAE (Document Unic de Achizitie European), constnd ntr-o declaratie pe propria raspundere actualizata, ca dovada preliminara
n locul certificatelor eliberate de catre autoritatile publice sau de catre terti care confirma ca operatorul economic n cauza ndeplineste
urmatoarele conditii:
a) nu se afla n niciuna din situatiile de excludere mentionate la art. 164, 165 si 167;
b) ndeplineste criteriile privind capacitatea tehnica si profesionala astfel cum au fost solicitate;
n cazul n care operatorul economic demonstreaza ndeplinirea criteriilor referitoare la situatia privind capacitatea tehnica si profesionala
invocnd sustinerea unui tert, DUAE include informatiile mentionate la alin. (1) cu privire la tertul sustinator.
n cazul n care operatorul economic intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include si informatiile solicitate cu
privire la subcontractanti.
DUAE este o declaratie pe propria raspundere care va fi completata on-line de catre autoritatea contractanta la adresa de internet dedicata https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter sau https://ec.europa.eu/tools/espd.
Dupa completarea de catre autoritatea contractanta aceasta declaratie se exporta si se transforma intr-un fisier tip baza de date cu extensia
xml. care va fi semnat cu semnatura electronica, incarcat in S.E.A.P si pus la dispozitia eventualilor ofertanti impreuna cu documentatia de
atribuire.
Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe locul I in clasamentul intermediar, intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor,
documente justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE.
nainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa
prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze ndeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie, n conformitate cu
informatiile cuprinse n DUAE.
Prin exceptie, operatorii economici nu sunt obligati sa prezinte documente justificative sau alte probe n sprijinul informatiilor declarate n
DUAE n cazul si n masura n care autoritatea contractanta are posibilitatea de a obtine certificatele sau informatiile relevante n mod direct,
prin accesarea unei baze de date nationale din orice stat membru, disponibile n mod gratuit, cum ar fi un registru national al achizitiilor
publice, un dosar virtual al societatilor, un sistem electronic de stocare a documentelor sau un sistem de preselectie.
Nota nr. 3:
In cadrul modelelor de "Formulare" atasate se regasesc si alte modele de formulare optionale, prin care operatorii economici le pot prezenta
functie de criteriile de selectie prezentate in Fisa de Date.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 29-11-2016 10:22

Pagina 10/11

Fisa de date
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu
Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI


COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Nu
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
Tipul de finantare: Fonduri bugetare

VI.3) ALTE INFORMATII


1. Modalitatea de departajare a ofertelor cu acelasi pret clasate pe primul loc: in cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au
preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii
economici de documente care contin noi propuneri financiare imbunatatite, pana cand departajarea va fi posibila.
2. Clauzele contractuale obligatorii si cele specifice se regasesc in modelul de contract anexat. Clauzele contractuale obligatorii pot fi
modificate in urma solicitarilor motivate ale operatorilor economici si pot fi aduse la cunostinta tuturor celor interesati in termenul stabilit pentru
clarificari. La clauzele contractuale specifice se pot formula amendamente si odata cu depunerea ofertelor. Clauzele specifice pot fi
negociate/modificate in masura in care nu introduc conditii care ar permite atribuirea contractului unui alt operator economic sau daca
modificarea nu schimba balanta economica a contractului in favoarea contractantului.
3. Autoritatea contractanta accepta modificari ale clauzelor contractuale prezentate n proiectul de contract, rezervndu-si dreptul de a
respinge oferta daca obiectiunile la clauzele contractuale sunt n mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractanta iar ofertantul
desi a fost informat cu privire la respective situatie, nu accepta renuntarea la clauzele respective.
4. Pentru deschiderea si vizualizarea documentelor semnate electronic postate sau transmise prin intermediul SEAP este necesara utilizarea
aplicatiilor speciale de validare oferite de furnizorii de servicii de certificare acreditati, in mod gratuit, la urmatoarele adrese web:
http://www.certsign.ro/certsign/resurse/download, Digisign Digisigner Lite http://www.digisign.ro/productsandservices/securityservices/dsigner/index.html.
5. Operatorul economic cstigator are obligatia ca pna la data semnarii contractului sa aiba sau sa-si deschida cont la trezoreria statului, n
conformitate cu O.M.F. 2254/2006.
6. Operatorii economici pot solicita clarificari privind documentatia de atribuire, on-line prin intermediul SEAP dupa ce se inscriu in procedura la
rubrica Intrebari.
7. Raspunsurile la clarificarile solicitate de operatorii economici, notificari/instiintari referitoare la procedura de achizitie vor fi publicate in
SEAP, atasat anuntului de participare. Operatorii economici care intentioneaza sa depuna oferta, au obligatia de a urmari/accesa website-ul
www.e-licitatie.ro, pe toata durata de desfasurare a prezentei proceduri.

VI.4) CAI DE ATAC


VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere


VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatia poate fi depusa in toate fazele procedurii de atribuire si impotriva oricarui act al autoritatii contractante in cel mult 5 zile incepand
cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator.

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Comuna Bradulet
Adresa postala: Comuna Bradulet, judetul Arges, Localitatea: Bradulet, Cod postal: 117145, Romania, Tel. +40 248267910, Email:
primaria_bradulet@yahoo.com, Fax: +40 248267910

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 29-11-2016 10:22

Pagina 11/11