Sunteți pe pagina 1din 4

HOTRIRE

in numele L E G I I
(dispozitiv)
26 august 2016
Judectoria Centru
InstanJa compus din
:
PreJedinte de JedinJ
Angela
Catan Grefier
Ana Calinici
Cu participarea
Avocatului Rusu Victor, reprezentantul reclaman{ilor S.C.A1excredit
Societate cu Rspundere Limitati, imputemicit prin mandatul nr.1017731 din
01.08.2016 Avocatului Rus Victor, reprezentantul reclamanJilor S.C.Profi-Star
Societate cu Rspundere Limitati, imputemicit prin mandatul nr. 1017807 din
01.08.2016
Avocatului
Rus
Victor,
reprezentantul
reclamanJilor
S.C.Tehnonoserv-Prim Societate cu Rspundere Limitati, imputernicit prin
mandatul nr. 1017808 din 01.08.2016
a judecat in edinJ de judecat public cauza civil la acJiunea
S.C.Alexcredit Societate cu Rspundere Limitati, S.C.Pi oli-Star Societate
cu Rspundere Limitati, S.C.Tehnonoserv-Prim Societate cu Rspundere
Limitati ctre AsociaJia Ob teasc Cuvintul de onoare i executorul
judectoresc lacob Miron privind inregistrarea dreptului de proprietate ob{inut
in baza licitaJiei,
instanJa,
In baza celor expuse, conform art.art.215, 375, 698, 809, 813 Cod Civil
RM, art.1 Protocolul 1 CEDO, art.46 din ConstituJia RM, art.art.94-98, 239-240
Cod de procedur civil RM,
InstanJa,
A HOTRIT
Se dispune inregistrarea de stat in Registrul Bunurilor Imobile de ctre
Oficiul Teritorial Cadastral Chiiru i in temeiul proceselor-verbale ale
licitaiei din 13,01.2016 (n procedura de executare nr. 010- 1796/15 aflat la
executorul judectoresc lacob Miron) a drepturilor de proprietate privat asupra
urmtoarelor bunuri iinobile ale titularilor:
2.1. companiei S.C. TehnoservPrim S.R.L., IDNO 1008602.002146
asupra urmtoarelor bunuri imobile:
2. l .1.lotului de teren proprietate mun. Chi)inu amplasat in sect. Centrtl,
mun. Chi)inu cu suprafaJa de 0,65 ha conform dosarului tehnic / proiectului
planului geometric elaborat de Geocadgmp" S.R.L.,

2
'

'

2. 1.2.1otului de teren proprietate mun. Chiinu amplasat n sect.


Centro, mun. ChiJinu cu suprafaJa de 0,08 ha conform dosarului tehnic /
proiectului planulu geometric elaborat de Geocadgrup" S.R.L.,
2.1.3. lotului de teren proprietate mun. Chiinu amplasat in sect. Centru, mun.
Chiginu parte componenta a terenului cu numrul cadastral de 0100519.273 cu
suprafa{a de 0,0463 ha contorno dosarului tehnic / proiectului planului
geometric elaborat de Geocadgrup" S.R.L.,
2.1.4. .lotului de teren proprietate mun. Chiinu amplasat in sect. RiJcani, mun.
Chiinu cu suprafa{a de 0,1905 ha cu nr. cadastral de 0100424.633,
2.1.5. loc1 de teren proprietate mun. Chiinu amplasat in sect. Ricani,str.
N. Dimo, mun. Chiinu cu suprafaJa de 0,10 ha cu nr. cadastral de 0100414.010,
2.1.6. lotul de teren proprietate mun. Chiginhu amplasat in sect. Centru, mun.
Chiinu cu suprafaJa de 0,1981 ha cu nr. cadastral de 0100101.1054,
2.1.7. lotul de teren proprietate mun. Chiinu amplasat in sect. Ricani, mun.
Chiinu cu suprafa]a de 0,1460 ha conform dosarului tehnic I proiectului
planului geometric elaborat de Geocadgrup S.UL,
2.1.8. lotul de teren proprietate mun. Chi)inu amplasat n sect. Botanica,
mun. Chiinu cu suprafaia de 0, 079 ha cu nr. cadastral de 0100105.326,
2.1.9. lotul de teren proprietate mun. Chiinu amplasat n sect. Buiucani,
mun. Chiinu cu suprafa]a de 0,0578 ha conform dosarului tehnic/proiectului
planului geometric elaborat de Geocadgrup" S.R.L.,
2.1.10.
lotul de teren proprietate mun. Chiinu amplasat in sect.
Buiucani, mun. ChiJinu cu supmfaa de 0,0445 ha conform dosarului
tehnic/proiectului planului geometra elaborat de Geocadgrup" S.R.L.;
2.2. companiei S.C. ProfiStar S.R.L, IDNO 1009600015428, asupra
urmtoarelor bunuri imobile:
2.2.1. lotul de teren proprietatea mun. Chi)inu amplasat in sect. Ricani, mun.
Chiinu cu suprafa{a de 0,2273 ha dosarului tehnic / proiectului planului
geometric elaborat de Geocadgrup" S.9..L.;
2.2.2. lotul de teren proprietate mun. Chiinu amplasat in sect. Ricani, mun. Chiinu
cu suprafaja de 0,12 ha dosarului tehnic/proiectul planului geometric elaborat
de Geocadgrup" S.R.L.,
2.2.3. lotul de teren proprietate mun. Chiinu amplasat in sect. Ciocana, mun.
Chiinu parte componen{ a terenului cu nr. cadastral de 0100308.296 cu
suprafata de 0,12 ha conform dosarului tehnic/proiectul planului
geometra elaborat de Geocadgrup" S.R.L.;
2.2.4. lotul de teren proprietate mun. Chiinu amplasat n sect. Ricani, mun.
Chiinu cu suprafa{a de 0,12 ha conform dosarului tehnic/proiectul planului
geometric elaborat de Geocadgrup" S.R.L.;
2.2.5. lotul de teren proprietate mun. Chiinu amplasat n sect. Rcani, mun. Chiinu
cu suprafa{a de 0,15 ha conform dosarului tehnic/proiectul planului geometric
elaborat de Geocadgrup" S.R.L.;

2.2.6. lotul de teren proprietate mun. Chiinu amplasat in sect. Ricani, mun. Chiinu
cu suprafa{a de 0,0990 ha conform dosarului tehnic/proiectr1 planului geometra
elaborat de Geocdgrup" S.R.L..

Thank you for using www.freepdfconvert.com service!


Only two pages are converted. Please Sign Up to convert all pages.
https://www.freepdfconvert.com/membership