Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa 3.1 PO-DTS-2.

2-04

APROBAT

Sef Serviciu Urmarire Lucrari de Investitii SDEE........


CERERE

INCHEIERE

CONTRACT RACORDARE
etapa I PROIECTARE

NR. _______/_______

1) SC ................................................din...........................str............ nr.....bl..scap.. cod


potal ............... , jud.telefon............... fax................... nmatriculat la O.R.C....................
sub
nr.J......../.............
CF..........
cont
nr................deschis
la......................
reprezentat
prin
Director
................................
i
Director
Economic.. ..
2) D-ul/D-na.........................................din..................str..........nr.....bl..scap.
cod potal ...............jud..telefon.............fax...................act
identitate..serianr. .CNP...
n calitate de CLIENT (UTILIZATOR )
Va rog a-mi aproba incheierea contractului de racordare pentru proiectarea si obtinerea autorizatiei de
construire a instalatiei de racordare necesara racordarii instalaiei de utilizare a obiectivului situat in:
loc....str..nr..BlScAp..
jud
Solicit ca selectarea societatii atestate care va proiecta instalatia de racordare sa se faca :
prin incredintare directa de catre subsemnatul;
prin procedura de achizitie publica de lucrari organizata de SDEE. conform OUG 34/2006 actualizata.
Anexez prezentei urmatoarele documente:
cerere de incredintare directa, daca este cazul;
devizul lucrarii prezentat de societatea constructoare si insusit de solicitant, daca este cazul;

copia avizului tehnic de racordare;


copia actului de identitate, certificatului de nregistrare la registrul comertului sau a altor autorizatii
legale de functionare emise de autorittile competente, dup caz;
autorizatia de construire n termen de valabilitate pentru obiectivul ce se realizeaz pe locul de producere
sau de consum respectiv sau, n cazul constructiilor existente, actul de proprietate ori orice alt nscris
care atest dreptul de folosint, n copie, in cazul spatiilor inchiriate, este necesar si acordul notarial
al proprietarului pentru executarea de lucrari in instalatiile electrice;
documente care dovedesc constituirea garantiei financiare n favoarea operatorului de retea, cu forma si
valoarea precizate n avizul tehnic de racordare, n cazul unui loc de producere sau loc de consum si de producere
cu puterea aprobata pentru evacuare peste 1 MW si pentru racordarea caruia au rezultat necesare lucrari de intarire
retea in amonte de punctul de racordare, precizate in ATR;

acordul sau promisiunea unilateral a proprietarului terenului pentru ncheierea cu operatorul de retea,
dup perfectarea contractului de racordare si elaborarea proiectului tehnic pt. instalatia de racordare,
inainte de incheierea contractului de executie lucrari, a unei conventii avnd ca obiect exercitarea de
ctre operatorul de retea a drepturilor de uz si servitute asupra terenului afectat de instalatia de racordare
(in situatia n care terenul pe care urmeaz a fi amplasat instalatia de racordare este proprietatea privat
a unui tert).

CLIENT,
....................................................
NOTA : prin bifarea casutelor se atesta optiunea clientului sau existenta documentelor anexate.
Cod FTS-2.2-47