Sunteți pe pagina 1din 18
REPUBLICA SOCIALISTA STANDARD DE STAT ROMANIA EDITIE OFICIALA STAS 855-79 @ ~ DESENE THUNICE DE consrRuepIE Intocuteg ¥ ‘CONSILIUL NATIONAL 7 STAS 856-09 ST ERT, INTOCMIREA DESENELOR PENTRU: wenroro, roman | CONSTRUCTIL DIN, BETON $I BETON (cs scares atanumerich DE eo STANDARDIZARE ‘Technical drawings for constructions Dessins Lechniques de constructions ‘Termursecene, meprenin p oxpodres 700 LAYOUT OF DRAWINGS FOR DES DE: OUR PT coNcRETE ap nEINronceD | ““{oNStRUGrIONS EN Beton | KOHCTPYIGUMA W3 BRTOHA. It CONCRETE CONSTRUCTIONS ET BETON ARME JRESIESOBETOHA 1 GENERALITATI ea interzisé. “11 Prezentul standard stabileste modul de intoemire gi de reprezentare grafick a desenelor clementelor din beton si boton armat pentru construcfii civile, industriale si agrozootehnice. 1.2 — Reprezentarea grafic a coustructiilor si elementelor de construetii din beton armat se face prin planuri de ansamblu — de fundatii, cofraj, de montaj prefabricate ote. — gi prin planuri de detalii. 1.3 Provodorile prozentului standard se aplici Ia intocmirea desenclor clementolor de con- structii din beton armat cuprinse in documentafille tehnice destinate execufiel lucrarilor gi in documentatiile tehnico-normative. Aceste prevederi se pot aplica si la desenele clementelor de constructii din beton arma care necesito preseniare grafiel, deoeebiti pent coneursurl, documentafit de studi ete, OBSERVATIE — a. Pdatdelor de Stat esté urmarttedonform leet, Rengaige azul utilizar altornotatit speciale, care nu sint cuprinse tu prezentut standard, acestea ebuie indicate intro legeadA pe fleeare plansd in care apar. 14 — Prevedorile presentului standard privind intocmirea desenelor de construofii sint core- late cu STAS 1434-75 :; STAS 9796/2-74 gi STAS 614-76. 2 SCARI §I REPREZENTARI GRAFICE / 24 Setiri 2.1.1 Planurile de cofraj si de armare se vor intoemi Ix scara 1:60 si dup cay, in functie de claritatea si complexitates, desennlui, la soirile 1:20, 1:25 sau 1: 100. 2.1.2 Detaliile de armare se vor intocmi la scara 1 :20,1:25 gi 1:50 gi dup% caz, in funcfie o claritatea gi complexitatea desonului, la sofrile 1:10, 1:5 sau 1:2. 2.1.3 Desenele de montaj pentru prefabricate se vor intocmi la scirile 1:20, 1:25, 1:50, 1100 san 1: 200, 22 Linii 2.2.1 Pentru trasarea armiturii cuprinso in elementul de construetic sau extrasii si pentra ‘trasarea diafragmelor si a. stilpilor inferiori plangeulni in planurile de cofraj se va folosi linie continu groask (0,) conform STAS 1434-75. 2.2.2 Pentru trasarea conturului elementelor de constructii in orice fel de proiectie — vedere sau seofiune — gi pentra trasarea otrierilor go va folosi linie continué mijlocie (0,) conform STAS 1434-75, 2.2.3 Pentru trasarea conturului armiturii, in detaliile do armare executate la scara 1:10 sau mai mare, se va folosi linie continu’ subfire (0,) conform STAS 1434-75. 2.2.4 Pentru trasarea in planul de cofraj a conturului grinzilor intoarse se va folosi linie intrerupti mijlocie (Z;) conform STAS 1434-75. Nerespectarea St ‘Aprobat de = ee eaige 7 INSTITUTUL ROMAN DE STANDARDIZARE re ce Data intrévit im vigoare: Str. Roma nr. 32-34 BUCURESTI Reviewit in; 1968, 1955, 1000 1979-09-01 ‘Telex 11312 CNST eure 18Pag. PRETUL LEI 4,00 E Armature obignuita, armitura pretensionati,” panourile de plase sudate si pozitio- g[\marea barelor se aren ‘conventional in desenele de constructii conform tabelniui. | Ne et. Denumirea elementulul ‘Reprezentare ie : 2.8 Armaturk obiqnultt 1 | Bark de armare fist clocust 2 | Secttune traneversala nto beri de armare ; {| paretinstte, tr coc, ex inaearen extrmitaytor | SQ bareoe f 4: | are prevacne ox eocert Cc > 2) Cu locust semirotunde 9) Ga cloount tm unght drept 6 | Bark paralelt én planul desenulal : ' 1 «| Gxt ancorej in’ unghi rept, Indeptrtindu-se de 230 cobservator Fe 1) Ci ancore) m unghl dept aproplindu-se de observator eee ‘@ Pentru répreducere pe mlcrotiim gf in cazul bareior fearte aproplate © | vk provaeth co el ou plc encore ——___—_ 27° | vcr} ox te nu pk, vant dn cpt Bere © 2.3.2 Panourl de plase sudate eee Laer ees = | ceap spre tee ve peat | eer Sai emse eee ae] oa 29:3 Armitrk pretesionatt 30 | Bark sau cabin petensonat See 14. |: Sectme transversal. woul can post-tntinn o ° cana ‘ I 32 | Sectiume transversalA printr-o armilturk pretensionat + 13° | An natul unde se exerciti tenslunea - ——- ef 18 | Aner te > re | Ancor) ix b-——--— 18 |:Ancorajul unel armaturt pretensionate, vizat din. capit cen (eontinuare tabel) Nr. ert Denumirea elementulul Reprezentare —-- = -- — 16 | fankaire ex muta 17 | tantaice tx ———— 2.3.4 Conventit de poritionare a barslor ag | Bare sdentice ayerate echidistant pe Tangles Iimitatl de stgett Bare idence echldstante plsate tm grupur pe 19 | finginile marestee ale Continua subjre (C) 20 | indicazea pe desen a poztfiel armituril de recistenfX tn ccazul pliclor armate pe dou direct, Numerotarea rs Findurllor te face de la fafa exterionsi a pliell apre | i Interior R2 sind 24 — Inserierea materialelor 2.4.1 Pe plangele confinind desone alo elementelor din beton armat se vor inserie in mod. obligatoria mirelo betonnelor gi tiparile gi mircile de ofel uilzate, looal undo so foloseso gi dup’ caz calititile speciale cerute betoanclor (permeabilitate, gelivitate eto.). Marcile betoanelor gi tipurile gi miircile do ofel utilizate se vor inserie o singurd daté deasupra indicatorului, dack indicatia este valabilé pentru toate elemontele confinute po plang (exemplu in anexa K), ‘Pe plangele continind elemente in care so folosese mai multe tipuri san mai multe mirei de ofel, inscrierea acestora se va, face : — sub titlul clementului respectiv. = po fiecare bard, cu excepfia barelor confectionate din ofel OB 37, pentru care se va dp indieaji printro nots (bare po caro nu este notattipul gf marea ofelutui se confectio- neazi din ofel OB 37) (exempla in anexa H). 2.5 — Notarea elementelor de construcfii 2.5.1 ° Blementele de eonstructii reprezentate in planuri gi detalii se vor note cu litere § cifre pentra identificare. 2.52 Fundatiile se noteazi en litera F urmati de un indice, Indicele poate fi indicatival stilpulni po caro {l sustitie sau un numér rezultat din numerotarea tipurilor de fundafii (exemple in anexa A gi B). 2.5.8 Stilpii se noteaz% on litera S, urmaté de un indice, care poate fi: — indicatival color dou’ axe la intersectia erora'se aflé stilpul (exempla in anexa A); — numirul stilpului rezultat din numerotarea acestora intr-un sistem unitar si or- donat (exempla : de jos in sus gi de Ja stinga la dreapta, incepind cu stilpul din stinga al planului constructiei indicat in anexa B); — numirul rezultat din numerotarea tipurilor de stilpi. Stilpii igi vor pistra acelagi indice pe toate nivelele constructiei. Notarea stilpilor se serie pe o linie de referinja, la numérator. La numitor se inseriu dimensiunile sectiunii ‘transversale a stilpului. oa ‘Exemple de notare: Sar \ SS 7 40x30 40x50 OBSERVATIE ~ In coal unr apt eu seine de forme spedale deren cimensinilor mere obit gntorte. ? STAS. 855-79 -4- 2.5.4 Grinailo se noteagd eu litera G, urmaté de simbolul nivelului (notat cu majuscule pentru plangeu peste subsol § si peste parter P sau cu cifre romane I, Iete., pentru plansee este etaje) gi un indice numeric. Indicele numeric rezulti, din numerotares, grinzilor aceluiagi Plangeu. Aceasti notare va fi urmatS de dimensiunile sectiunii transversale a grinzii, scriso in ordinea : Litime x inilfime (b x h). La grinzi-continue sau centuri, notarea grinzii se serie intr-un singur imp, iar dimensiunile sectiunii transversal in fiecare deschidere in care diferd. Nofarea se serie pe proieotia in plan a grinzii sau deasupra liniei sale de contur, {rd Linie de refering (exemple de notare in anexele D gi F). Pentru grinzile intoarse, notares va fi precedat& de specificarea GRINDA INTOARSA. Exemplu de notare : Grindé infoarsé G13 -25x45 2.5.6 Diafragmele (pereti de beton) se noteazd ‘cu o liters D, I sau L, urmaté de un indice numeric care rezult din numerotarea lor in plan. Acest indice este acelasi pentru toate nivelele construcfiei. Notarea se serie pe profectia in plan diafragmel sau deasupra liniei sale do contur, firl linie de referint’, Exemple do notares D7, Tz, Le 2.5.6 Oenturile se noteazii cu litera 0, urmati de un indice numeric pentru diferenjierea: tipurilor in plan gi de dimensiunile secfiunii transversale scrise in ordines : lifime x indlfime (b Xb). Acenstit notatie se serie pe proiectia orizontala a zidului portant peste care se executd centura respectivd san deasupre liniel ‘slo de contur, fl Unie do referinj& (exemplu In ‘anexa F), Exempla de notare: C2 ~ 25x 20 2.5.1 Buian legafi monolit cu placa sau centura se vor nota ou litera B sau G,' ‘urmata de un in numeric de diferenfiero a tipurilor in plan gi de dimensiunile sectiunii transversale scrise In ordinea (b x fi) Litime x inSlfime (exemplu in anexa F). Bxemplu de notares Be-25x50 2.58 “fn planurilo de montaj, elementele prefabricate reprezentate se vor nota cu litere majuscule urmate de un indice numeric pentra diferentierea tipurilor. Elementele prefabricate cuprinse in cataloage sau proiecte tip se vor nota cu indicatival de catalog sau din profectul tip respectiv. 7 ‘Aceste notdri se vor inscrie in apropierea conturului elementului, de regulé firi linie de referini. * u 2.62 Cotarea si motarea armiturilor 2.6.1 Bigcare tip do bard extras se va cota cu toate lungimile parfiale scrise deasupra sau dedesubtnl segmentelor cotate, fir8 linia de cota. Lungimile parfiale ale’ segmentelor barelor se misoars pe ax, iar aleetrierilorlataja interioara. 2.6.2 -La arméturile indoite Is dintre fefele extreme alo armiturii (fig. 1). Fig. 1 2.6.8 Delimitares lnillor de cot in desenele care contin armituri seofionate se va fa0e prin stgefi san linii scurte inclinate la 45° fat de linia cotei (anoxa H gi J). 2.6.4 Densupra fiecdrai tip de bara (Is aproximatiy 1 mm distant, se vor insorie urmitoarele- dato ; maren barei (numiru de {dentifieare) inser intr-un ost, numérul buotfilor do fel, diametral in mm ‘precedat de semnnl @ gi Iungimea totalé notat& ou L. La amit din plici, numiral barelor de acclagi fel so di prin numéral total de bare pe o anumit’ por- iune de’ placi, prin numirul de bare pe metra liniar de plac sau prin echidistanja tnt are (exemple in anexa EB). § OBSERVATIE — Lunginea totalf« une bare gel din sume lungs parle rotate 1k sate ‘iaedht pero Lungs eoeuer vu ina exaterm SPAS 4O1070-76 see Se tipo de ofel utiliza ee 2.6.5 _Cind armiturilo so agaz% pe mai multe rinduri, pe barele tive extrase de pe. tin: durile 2 si 3 se ‘va indica vindul pe care trebuie meee ‘indurlle: po vor mumerote de. Ta. exterior spre interior (exemplu in anoxa H, mircile 5 gi 6). Rindurile se vor nota cu Rind sau prescurtat B2 (conform nr. ert. 20 din tabel). : 2.6.6 Bieoare plang care confine detalii de armare ‘se va prevedea ou un tabel: cuprinaind extrasul de armituri a elementelor de beton armat reprorontate (exemplu de tabel in anexa I): ‘Tabelul so desoneazd direct pe plang’ sou soparat (exempla in anexa J, respectiy anexa 1). Cind tabelul on extrasul de arm&turd formeazd o-plang& separati, numrul acestel plamgo se va specifica pe planga detalillor de armare. De asemenea, pe plange eu extrasul de armare &o. ‘7a sepeitica numaral plange! cu detalile do armare ln care so refer, 3 INTOOMIREA PLANURILOR DE ANSAMBLU §I ‘A DETALIILOR DE ARMARE 3.1 Planul de fundagii 3.1.1 Planul de fundatii reprezinté o sectiune cu un plan orizontal, cu vedere de sus, Meutd prin constructie la fafa superioar’ a fundafiilor san deasupra cuzinefilor. ‘Planul de fundafii va cuprinde toate clementele verticale portante seotionate (stilpi perefi de beton, perefi de zidirie), contural cuzinotilor, soclurilor gi fwndafiilor. i 3.12 Cotares planurilor de fundsfii se va face prin inscriorea dimensiunilor in plan le stilpilor, grinzilor de fandafie, zidurilor, cuzinefilor, eoclurilor, tXpilor de fundatie, distantelor intra tilpile de fundatie, precum gi cotele generale (exemple in anexele A, gi B). raul in pla ale acsstor clemente e@ vor cota fof do axele do trate ale constructiei. . Ponirn fiecaro tapi, se va inscrie cota aipiturii in cote relative. In caml cind aceste cote au alt semnificafie, aceasta so va preciza printr-o not, pe plan. 3.1.3 La redactarea planurilor de fundatie se va preciza prin noti : nivehil planului de referinf +0,00 in cote absolute ; a — hivelul terenulni natural gi nivelul terenului sistematizat, se vai dai in cote absolute, conform ridie&sii topografice, gi in cote relative; ie — natura gi caracteristicile terenulni de fundare (stratul pe care se fundeazi, rezisten{a ete.) precum gi nivelul maxim al apei subterane, dack este cazul (exemplu in anexa B) 8.2 — Planul de cofraj 3.2.1 Planul de cofraj al unui plangeu reprezinté o vedere de sus a elementelor componente, considerind armaturile nemontate si betonul neturnat. “ Planul de cofraj va cuprinde toate elementele de constructie verticale portante ale plangeului respectiv (stilpi, perefi de beton, pereti de zidarie), conturul elementelor orizontale (grinzi, grinzi intoarse, buiandrugi ete.). Stilpii se reprezinti in secfiune prin hasurarea sau innegrirea suprafofei respective. Diafragmele (peretii de beton) so reprezint& prin innegrire. Zidixia portant’ se reprezint& prin haguri interioare longitudinale la echidistanta de cirea 1 mm (exemplu in anexa F). 8.22 in planul de cofraj se vor executa secfiuni yerticale prin plangeu, rabitute tn planul orizontal al cofrajului. Seofiunile se vor executa in zone cdracteristice (puncte de denivelare, zone de plangeu in pant’, grinzi intoarse ete.). 3.8.3 Cotarea planurilor de cofraj se va face prin inscrierea dimensiunilor in plan ale ele- mentelor reprezentate, a distanjelor intre aceste elemente preoum gi a cotelor generale. Pozi- fille in plan ale acestor elemento ee vor cota fat de axcle de trasare ale constructici. So vor cota de asemenea : nivelul superior al plicii (in cote relative), pozifia si mi- rimea deniveliilor, cota de nivel maxim’ gi minim’ procum gi diforenfa de nivel pentra plicile gi grinzile in pantd. 3.2.4 _ Grosimile plicilor se noteazi eu hp gi se coteaz in contimetri, Exemplu: ip = 10 em. Notarea se_va inscrie pe o diagonal a suprafejel cu plack do accengi grosime (exemplu in anexa F). Dacé majoritatea panourilor de plac’ au grosime egal, notarea, so inscrie in titlul de- senulni, iar grosimea plicilor care diferd so insorie pe diagonala panoulai respectiv (exemplu in anexa D). 3.3 Planuri de armare placit 3.3.1 Armarea plicilor se va indica direst, pe planul de cofraj, formind un plan de cofraj armare placi sau pe un plan separat, atunci cind armarea este complicatt: 51 cerintele de glaritate nu permit intocmirea unui desen comun (exempla in anexa F, respectiv anexa E). In acest caz se vor inscrie po plan cotele intre axele de trasare ale construcfiei precum gi eotele generale, 3.3.2 In planul de armare so va desena cite o bard din fiecare tip, considerate rabitute in planul cofrajului, Dack planul are mai multe cimpuri armate identic, tipurile de bare caro formearé armitura plieil se vor desena intr-un singur cimp, iar Iungitnea po care esto vala- bil armitura respectivi se va indica cu o linie limitaté ou siigefi (exempla in anexa F). Aceasté Iungime se coteasé atunci cind este necesar. 3.3.3 In planul de armare-plack so vor cota: = Iungimea cdléirefilor de la margines reazemului pint la capit; — distanfa dela marginea reazemului pind la punetul de ridicare a ‘armiturii inclinate. 3.3.4 Cotarea si notarea armiiturilor so face conform punctelor 2.6.1. ..2.6.6. OBSERVATIE — Pentr barele eu diametral mal fmlc cau egal cu 12 mm care s6 feconeast direct pe ‘placa, mu este obligatorie cotarea ‘lungimilor parjsle ale segmentelor de tard (exempit in anexa E). 3.3.5, La plicile armate pe dowii direcfii, indiearea pozifiel armiturii se face conform Pot. 2.5.4 nr. ert. 20 in fiecare cimp (exemplu in ancxa F) sau in afara planului, daei este ‘Valabili pentra toate cimpurile (exemplu in anexa B). 3.8.6 _ Armiitura de repartitie se va reprezenta fie ca tip do bari rabitutit in planul cofra- jului, fie conventional cu o linie scurti trasaté in sensul Iungimit-barei si terminatd cu sigeti la ambele capete (exemplu in anexa F). Pe aceasti liniese sorie ouvintul ,,repartifie” (intreg Sau abreviat) si pozifia unde se monteazd (sus, jos, sus si jos), iar sub’ea se troce mares barei, numdrul de bare asemenea si diametrul lor in mm, precedat de semnul . Numérul de bucifi se va da pe metru liniar de plack sau numirul total pe o anumité portiune. 3.3.7, La plicile armate cu plase sudate se vor desena planuri separate pentra armaroa info- Tioaré si armarea, superioard. Pe acestea se va marca prin simbolul indicat la pet. 2.9.2 nr. ert. 8 §i 9 euprafaja pe care se monteazi plasa, iar pe diagonal se va inserie inir-un cero marca plasei (numérul de identificare), urmat de indicativul plasei, conform catalogului de Fabrica, ie $1 coractoristiclle plase! rerultate dup& tere, atunci cind este caznl (exemplu in anexa G). : 34 Detalii de armare 3.41 Detaliile de armare, in vederi gi seofiuni se vor reprozenta considerind armitura mon- tail gi betonul transparent. 3.4.2 Tn detaliile de armare se vor reprezenta: — conturul elementului de beton ; — arm&tura montatd in element; —_ armitura extrast (prin translafie) pentra fiecare tip de bard, in afarw elementului (exemple in anexele A, 0, H gi K). 3.4.3 Cotarea detaliilor de armare va cuprinde : — dimensiunile elementului de beton; — grosimea betonului de acoperire, in seotiunilo in care difer’ de prevederile STAS 1o107/0-76; ih in : — poritia de coborire a ficckrei bare inclinate, de ls margins reazemului ; — lungimea ciilirefilor gi a segmentelor orizontale ale barelor ridicate pe reazeme; — distanjele pe care so pun otrieri inchigi sau doschigi, marcate pe deson; — pozifiile innidirilor barelor de rezistent® ; — lungimile do petrecero a barelor; — nivelurile caracteristice in cote relative (cind este cazul) ; — cotarea gi notarea arm&turilor conform pet. 2.6.1...2.6.8. 3.4.4 _ tn seotiunile transversale ale grinzilor, pozifionares barelor se va indios fie on linii do indicatie, fie in tabele agezate dedosubtul gi deasupra secfiunii transversale (exemplu in anexa 4H, respectiv anexa K). 3.4.5 Detaliile de armare a stilpilor so pot intoemi gi sub forma unui tabel in care se re~ Drezint stip in seetiame transversalé poutru fecare nivel. Modiicarce sectiunii transversale ‘pentru nivelul superior se deseneaz’ on linie intreruptd (I;) conform STAS 1434-75, exemplu dat in anexa J. Barele longitudinale se extrag schematic pe tipuri si se coteaz’ conform punetelor 2.6.1. -.2.6.6. 3.5 Planuri de montaj ale elementelor prefabrieate 3.5.1 Planurile de motaj ale clementelor prefabricate vor cuprinde reprozentarea conven- tional a elementelor profabricate (prin figuri geometrice simple) montate pe pozitie inainte de monolitizare. Porfianile turnate monolit se vor reprozenta prin hagurare la 45°. 8.5.2 Cotarea plamurilor de montaj a elementelor prefabrieate va, cuprinde : axclor de trasare ale construcfiei ; — pozitiile prefabrieatelor prin axele sau conturul lor fat de axele constructiei ; cz Aimenstunile in plan ale elementelor prefabricate verticale, precum si distanfele intre ele; — dimensiunile suprafefelor de acoperit si numiirul bucifilor de acelasi fel : — cote generale. BIAS Boory (G0 fsx &) e410 02 Heras 34 aura g Bese nsec ath a HTS YsvoaeW yoBeY No Dh, 29 vr vo 0 UR "FO MAROON ZaltD0ae wsyovaIeY ‘WekesND Wena imine To & ‘seis ono | zego Talo mus 4 00% g wom ogy LUNA NOLIG $49 ATdhIS NOLIB “pluepled aye o2gmygaso 9p nipey prow 4 0ng094 x067 Z84 NI/DJag ¥ VXINV me i ra ee “Pia fet} “El wy, als Wa hy ate, ep t+ fe rs FP 7 ee taper 1 | P| Tai ls | my Pp 7 Aa wo pe 7 aye t ae HE ‘(Ue 20; 1 wy ee NAWONN4 NV Id é A} 1 Cora sg000248 97 2 COTA TEREWILUI NATUEAL CONFORM RIDICARI TOPOGRARCE. Nr. IMTOC? oa 23 STeATUL PE CHEE 3E FUNDEACA ESTE FORMAT 4 hive MAK At Abt sUaTEEANE «23765 ‘4 PRESIONE PETEREN 13N/eni(43 Kgt/em*) a STAS 886-79 Te YeNITa 3d Ju ae yenuymey 20 mnsRELG : voy 490 Tio OGG AVNAY NOLIG SE@ JuvziWv9I 30 NOLIG a w a=7 219912) beni 7 B=] 655 e az ; . * Zt WLVONNS FAVNYW ITVLIO D VXSNV @ vxXaNv warty “8 afl roar I-92 qi ocvee itt 9s (asap wojae spanae odoore 2) wo or =e 99°9+VL09 I INLVLZ USId NISNWId [v4IOI NVTd asae/otts 6S see peas od 0 a tie 9 NOL bud od pun anyoun 9 15019) “sen a VXSNV I N0VL7 21SJd VIVId JUVWHY NVId 4e90 1310 002 9 NOLIE “pbueyd ad pyjo 08 e.mpuio ap rsoipg* iy ION 9 || als Thee) L, le THA TR = TROL ie Perel | S | @ st a7 eae 18 jeer | “ser m7 DAS a TOT TE WNCVLF USId VOVId TAVHYY 18 C¥a109 NVId a VXaNV fy 1 iM MY i STAB‘ 855-79 Eat H VXONV 002 @ NOLIF b=0 sunypas ahr aay pare oma "atl ating tangy (2092) 09 xad- 219269 VGNIY9 STAS 855-79 is = ANEXA I EXTRAS DE ARMATURA lemet| | ieemorer_| © 8 [OfEL PC 52 OfEL0637| Baels i Lungin ih mein! pe Gomeire EIB) Ss at 2 | beree dn foofe ele $ a 21 8S Bee) 2g S38 |s $8 [Se [48 [oo |e [oe [ao a ; To] 2 | 4_| 195 780 z{ol 2] 4 [2s] = 7.80 3[] 2] 4 | 300 7520 afaol e+ eee om g Getrl2 fan 7240 [ef] 1 [2 [ae 640 &3 lee 4 fs [rm : = Pele) 7 [2 [ze 30 i 2[~| 7 [2 | aw 73.40] nfeo| 2 | 4 | 6a 25.40 a{@] 7 | 2 | 405 | 970 ela| 2 | a | 480 [2500 Bl 8] 9 1 38 | 138 5130 Tota lungimi pe dameire m| 17.50 | 62.90| 49.00 | 172.30| 12.60 Mosa pe metry ky|_150| 240| 3850| 050] 067 Masa po chametre ‘Masa Toioid pe tpurice del Nott: Detalile de ormare a grinzilor Opa $i Gre se offi fh anexa H @e0 7310 Ws sf ap aun oy jvowu sos 2s wali (eer 0029 NOLIA wont eres semen sass SAD soasur ar eo oT 2185/99 4@® se8st/0b a® a ‘ Bales [ey ab we wnt od may Bay 2 aa |e wa | oe | # B fore Jasr lero saa a oa els Nr CT 8 ats] & iS ig Fr ate] © & a ae a ze] ® oa at an we l ote z = eta por ae CA) eras (LETTE “Oia fs eee CN to Kh 7 Id TLS IAvWaY SVALXT E = iT LVF | OPT a vig a 7 8S I$ “4S 6S “ZS 1S 4 Id7JiS FaYWaY — 18 — STAS 866-79 at sooo 9 ertmwsoyar “1 SOottogeh — 1 etiomEzer'so'se PL THEME “eet néommona ‘woruos, emate dys wp 3joup! suo et ap alin 0 sje Jon 20 noe { = ii eet opp 9 ole nd a oes pao Hea = itr @ £690 110 2028 NOLIG 12 passes es1 ofS pe canies RE i mF . ware a FE oe sa uF ee/9bag aL Obxge- dy. - Sanne peli EAD a atta SuL"7 FH Is \ to 7 EN, Fee aietateee oe ~ See , eat EO reas dpove $222 62 F79XV-37d0VI JavWYY jacurestt"* lustrlale gi agrozootshaice ti tehologice al industriel usoare ‘Carpat’ = Institutul de protectare ,,Proect Bs rofectare . ‘eonstructit Colaboratert: = Institatul ae = Trustal, ae — Institatul de protest | somoinena fg = coonemie forestierd ‘ng. Panta Stinesen Responsabilit projectulul cont. ing. Virgillu Tonesoa ‘Servicial construc, materiale “de construcfil $1 — Tnstitutal de construct