Sunteți pe pagina 1din 2

C tre PRIM RIA CISN DIE

Subsemnatul/a..CNP...., cu
domiciliul/sediulnjude ul....municipiul/ora ul/co
muna.satulsectorulcod po tal
strnrblsc..et..ap..tel/fax
e-mail., n calitate de/ reprezentant al., CUI
n conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea
execut rii lucr rilor de construc ii, republicat , cu modific rile i
complet rile ulterioare, solicit emiterea autoriza iei de
construire/desfiin are pentru imobilul-teren i/sau construc ii-, situat n
jude ul, municipiul/ora ul/comunasatul
sectorul, cod po tal.str.nrbl
scetap.Cartea Funciar .Fi a bunului imobil.
sau nr. cadastral.n vederea execut rii lucr rilor de...
n valoare deDocumenta ia tehnic -D.T. pentru autorizarea
execut rii lucr rilor de construire (D.T.A.C.+D.T.O.E.), respectiv
desfiin area construc iilor (D.T.A.D) nr.din...a fost
elaborat de..cu sediul n jude ul, municipiul/ora /comun
sectorul/satul.,cod po tal., str.
nrbl..sc.et.ap.., respectiv de....arhitect/conductor
arhitect cu drept de semn tur , nscris n Tabloul Na ional al
Arhitec ilor cu nr, n conformitate cu prevederile Legii nr.
184/2001,privind organizarea i exercitarea profesiei de arhitect,
republicat , aflat n eviden a Filialei teritoriale.a Ordinului
Arhitec ilor din Romnia. Proiectul de arhitectur din cadrul
Documenta iei tehnice-D.T.(D.T.A.C.+D.T.O.E.) a fost luat n eviden a
Filialei teritoriale.a Ordinului Arhitec ilor din Romnia cu nr..
din.Verificarea Documenta iei tehnice-D.T., n conformitate
cu prevederile Legii nr. 10/1995, a fost efectuat de :
1.cerin a A
4.cerin a D
2.cerin a B
5.cerin a E
3.cerin a C
6.cerin a F
7.cerin a Af
Durata estimat a execut rii lucr rilor solicitat este de..luni/zile,
n baza prevederilor Documenta iei tehnice D.T. pentru autorizarea
execut rii lucr rilor de construire (D.T.A.C.+D.T.O.E.), respectiv
desfiin area construc iilor (D.T.A.D.), anexat prezentei, conform
graficului de execu ie, semnat i parafat de proiectant, anexat prezentei.
Anexez la prezenta cerere: a)Certificatul de urbanism nr../,emis

de (copie); b) dovada titlului asupra imobilului-teren i/sau construc ii/extrasul de plan cadastral actualizat (la zi) i extrasul de Carte
Funciar de informare actualizat la zi (copie legalizat );
...
c) Documenta ia tehnic -D.T.A.C./D.T.O.E./D.T.A.D., dup caz,
compus din: (2 exemplare).
La elaborarea Documenta iei tehnice-D.T. au fost respectate toate
procedurile de notificare a autorit ii publice pentru protec ia mediului,
prev zute de Lege, care fac obiectul evalu rii investi iei privind efectele
asupra mediului;
d) avize/ acorduri ,studii de specialitate stabilite prin certificatul de
urbanism (copie):
d1) avize i acorduri, privind utilit ile urbane i infrastructura:
..
d2) avize i acorduri privind securitatea la incendiu, protec ia civil ,
s n tatea popula iei:..
d3)avize/acorduri specifice ale administra iei publice centrale i/sau ale
serviciilor descentralizate ale acestora:
d4) studii de specialitate (1 exemplar):
d5) raport de expertiz tehnic pentru lucr ri de investi ie la construc ii
existente (1 exemplar);
d6) raport de audit energetic pentru lucr ri de interven ie n vederea
cre terii performan ei energetice la cl diri existente (1 exemplar);
e) actul administrativ al autorit ii competente pentru protec ia
mediului (copie);
f)dovada privind achitarea taxelor legale-documentele de plat a taxelor
legale n vederea autoriz rii (copie);.
g) anexa la Cererea pentru emiterea autoriza iei de
construire/desfiin are, completat cu toate elementele necesare
descrierii lucr rilor pentru care se solicit autoriza ia (2 exemplare).
Declar pe propria r spundere c datele men ionate n prezenta cerere sunt exacte i m angajez s
respect, cunoscnd prevederile Codului penal privind infrac iunea de fals n declara ii, autoriza ia de
construire i documenta ia aferent , vizat spre neschimbare.

Data

Semn tura.

CERERE PENTRU EMITEREA AUTORIZA IEI DE


CONSTRUIRE/DESFIIN ARE

S-ar putea să vă placă și