Sunteți pe pagina 1din 8

Instructajul periodic

lunar Ianuarie -H.G. 1091/2006 privind cerintele minime de securitate pentru locul
de munca. -ISSM specifice -Primul ajutor la locul accidentului:cp.1-2. Februarie -HG
1051/2006 privind cerintele minime de securitate pentru manipularea maselor care
prezinta riscuri de afectiuni lombare -ISSM specifice -Primul ajutor la locul
accidentului: cp.3-4. Martie -HG 1048/2006 privind cerintele minime pentru
utilizarea echipamentului individual de protectie la locul de munca -ISSM specifice
-Primul ajutor la locul accidentului : cp.5-6. Aprilie -HG 971/2006 privind cerintele
minime de semnalizare de securitate si sanatate in munca la locul de munca -ISSM
specifice -Primul ajutor la locul accidentului: cp.7-8. Mai -Legea 319/2006, legea
SSM:cp.1-3 -ISSM specifice Primul ajutor la locul accidentului:cp.9-10 Iunie -Legea
319/2006, legea SSM:cp. 4-5 -ISSM specifice -Primul ajutor la locul
accidentului:cp.11-12 Iulie -Legea 319/2006, legea SSM: cp. 6-7 -ISSM specifice
-Primul ajutor la locul accidentului: cp.13-14. August -Legea 319/2006,legea SSM
cp.8-11 -ISSM specifice -Primul ajutor la locul accidentului: cp.15-16 Septembrie -HG
1425/2006,norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006:cp.1-3 -ISSM specifice
-Primul ajutor la locul accidentului :cp.17-18. Octombrie -HG 1425/2006,norme
metodologice de aplicare a Legii 319/2006 cp.4-6 -ISSM specifice -Primul ajutor la
locul accidentului :cp. 19-partea 3-a. Noiembrie -HG 1425/2006,norme metodologice
de aplicare a Legii 319/2006:cp. 7-8 -ISSM specifice -Primul ajutor la locul
accidentului: cp.21 Decembrie -Factori de risc specifici de accidentare si imbolnavire
profesionala -H.G.1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate
pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca -Testarea
cunostintelor accumulate in urma instructajelor. B. Instructajul periodic semestrial
Semestrul I. -HG 1091/2006 privind cerintele minime de securitate pentru locul de
munca -HG 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca -HG 1028/2006
privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la utilizarea
echipamentelor cu ecran de vizualizare -HG 1048/2006 privind cerintele minime
pentru utilizarea EIP la locul de munca -HG 971/2006 privind cerintele minime de
semnalizare de SSM la locul de munca. -ISSM specifice -Primul ajutor la locul de
munca Semestrul II -Legea 319/2006,legea SSM -HG 1425/2006,norme
metodologice de aplicare a Legii 319/2006 -Factori de risc specifici de accidentare si
imbolnavire profesionala -ISSM specifice 5.Executanti vor fi repartizati pentru lucrul
la inaltime(min 2,5 m)numai daca pe langa instruirea specifica de SSM sunt echipati
cu echipament individual de protectie,au o persoana desemnata prin decizie scrisa
sa supravegheze lucrarea si au viza medical pe fisa de instructaj Apt pentru lucrul
la inaltime Instructajele se vor finalize cu testarea cunostintelor accumulate in
urma lor conform programului annual de testari. Testarile se vor da astfel:
-persoanele desemnate sa efectueze instructajul la locul de munca, testeaza
salariatii din subordine. -Lucratorul desemnat pentru toti salariatii. Rezultatele
testarilor vor fi consemnate in fisa de instructaj. INTOCMIT, ..
S.C. .. S.R.L. NR/.. APROBAT, DIRECTOR
TEMATICA INSTRUCTAJELOR PERIODICE IN DOMENIUL SITUATIILOR DE

URGENTA Pentru anul 2010 1.Instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta


este parte componenta a pregatirii profesionale si are ca scop insusirea
cunostintelor si formarea deprinderilor necesare in vederea prevenirii si
contracararii efectelor acestora. 2.Instruirea in domeniul situatiilor de urgenta se
executa in conformitate cu OMAI 712/2005,Legea 307/2006 privind apararea
impotriva incendiilor,iar nerespectarea acestui act normative atrage raspunderea
administrativa,materiala,contraventionala,civila sau penala dupa caz. 3.Nu vor fi
admise la lucru persoanele neinstruite privind modul de actiune si de contracarare a
efectelor unor situatii de urgenta precum si cele care nu si-au insusit notiunile
predate cu ocazia instructajelor. 4.Instructajele periodice privind situatiile de
urgenta se executa de catre conducatorii directi ai locurilor de munca numiti prin
dispozitia conducerii societatii. 5.Durata instructajului minim este de 2 ore.
6.Instructajele periodice se efectueaza dupa cum urmeaza: -lunar in prima decada a
lunii pentru toti salariatii. 7.Instructajul special pentru lucrari periculoase se executa
inaintea inceperii lucrarilor care implica existenta unor factori de risc care pot
determina sau favoriza producerea unor factori de risc . 8.Instructajul pentru lucrari
periculoase se executa astfel : -privind tehnologia de executie ,de catre
conducatorul formatiei de lucru. -privind conditiile tehnologice,de catre
conducatorul locului de munca. 9.La toate instructajele periodice se vor prelucra
normele si instructiunile specifice locului de munca si echipamentelor tehnice la
care lucreaza salariatii respective,demonstratii practice,acte normative,cunoasterea
si utilizarea mijloacelor de prima interventie etc. 10.Instructajul periodic pe anul
2010 se completeaza dupa cum urmeaza: A. Instructajul periodic lunar Ianuarie
-Legea 307/2006 art.1-20 -Notiuni despre protectia civila Februarie -Legea
307/2006art.21-40 Martie -Legea 307/2006 art.41-56 Aprilie -OMI 163/2007 art. 130 Mai -OMI 163/2007 art.31-50 -Notiuni despre dezastre -Reguli de comportare si
masuri de protectie in caz de dezastre Iunie -OMI 163/2007 art.51-70 -Protectia
populatiei si a bunurilor materiale prin evacuare Iulie -OMI 163/2007 art.71-90
-Instintarea si alarmarea populatiei -Semnale de alarma,regului de comportament.
August -OMI 163/2007 art.91-110 -Planul de evacuare,Organizarea
interventiei,Planul de interventie Septembrie -OMI 163/2007 art.111-130 Octombrie
-OMI 163/2007 art.131-157 -Tehnica de stingere a incendiilor,mijloace de stingere a
incendiilor. Noiembrie -Mijloace de protectie individuale si collective -Managementul
la dezastre Decembrie -Testarea cunostintelor -Aplicatie practica B. INSTRUCTAJUL
PERIODIC SEMESTRIAL Semestrul I -Legea 307/2006 -OMI 163/2007 art.1-70 -Notiuni
despre protectia civila -Notiuni despre dezastre -Reguli de comportare si masuri de
protectie in caz de dezastre -Protectia populatiei si a bunurilor materiale prin
evacuare. Semestrul II -OMI 163/2007 art 71-157 -Instintarea si alarmarea populatiei
-Semnale de alarma,reguli de comportament -Planul de evacuare,Organizarea
interventiei,Planul de interventie -Tehnica de stingere a incendiilor,mijloace de
stingere a incendiilor -Mijloace de protectie individuale si collective -Managementul
la dezastre -Testarea cunostintelor -Aplicatie practica 11.Instructajul periodic de
instruire a salariatilor pentru situatii de urgenta se certifica prin inscrisuri realizate
in Fisa individuala de instructaj pentru situatii de urgenta . 12.Conducatorii locurilor

de munca vor pastra aceste fise de instructaj pentru personalul din subordine .
13.Periodic se vor testa cunostintele acumulate in urma instructajelor ,testari ale
caror rezultat vor fi trecute in fisa de instructaj. 14.Responsabilul PSI va testa annual
cunostintele accumulate de salariati in urma instructajelor,acordand calificative in
fisa de instructaj. INTOCMIT, .. S.C. DECIZIA Nrdin
S.R.L. Subsemnatul,administrator al S.C S.R.L.,avand
in vedere prevederile Legii securitatii muncii nr.319/2006, emit urmatoarea:
DECIZIE: Art.1. Incepand cu data prezentei se stabileste metodologia efectuarii
instructajului introductive general de protectia muncii Art.2. Instructajul
introductive general se face: a) noilor incadrati in munca; b) celor transferati de la o
unitate la alta; c) celor veniti in unitate ca detasati; d) elevilor scolilor profesionale
e) persoanelor aflate in unitate in perioada de proba in vederea angajarii. Art.3.
Instructajul introductive general se va efectua de catre responsabilul cu protectia
muncii din societate. Instructajul introductive general se va consemna in mod
obligatoriu in fisa individuala de instructaj,cu pasta sau cerneala ,cu indicarea
materialului predate(Legea 319/2006,HG 1425/2006,Planul de securitate si sanatate
in munca,riscurile evaluate/unitate,Primul ajutor la locul accidentiului),duratei si
datei de instruire,semnandu-se de catre cel care a fost instruit si de cel care a
efectuat instructajul. Art.4. Durata instructajului este de 8 ore. Art.5. Dupa
terminarea perioadei de Instructaj introductive general,personalul instruit va fi
supus verificarii cunostintelor de protectia muncii ,prin examinare. Verificarea
insusirii cunostintelor se efectueaza de catre lucratorul desemnat cu protectia
muncii,prin semnarea fisei de instructaj. ADMINISTRATOR,
S.C. DECIZIA Nr.din.. S.R.L.
Subsemnatul,DIRECTOR al S.C. . S.R.L.,avind
in vedere prevederile Legii 307/2006,OMAI 712/2005,precum si OMI
163/2007,privind instruire in domeniul Situatiilor de Urgenta, emit urmatoarea:
DECIZIE Art.1.Incepand cu data prezentei se stabileste metodologia si tematica
efectuarii: -I.instructajul introductive general SU; -II.instructajul la locul de munca
SU; -III.instructajului periodic SU. I. Metodologia efectuarii instructajului introductive
general Art.2. Incepand cu data prezentei se stabileste metodologia efectuarii
instructajului introductive general de SU. Art.3. Instructajul introductive general
se face: a) noilor incadrati in munca; b) celor transferati de la o unitate in alta; c)
celor veniti in unitate ca detasati; d) elevilor scolilor profesionale ,liceelor si
studentilor aflati in practica de specialitate; e) persoanelor angajate ca angajati
sezonieri,temporary sau zilieri. Art.4. In cadrul instructajului introductive general
se vor expune,in principal urmatoarele tematici: a)sistemul de acte normative
generale care reglementeaza activitatea de aparare impotriva incendiilor si de acte
normative specifice profilului societatii; b)modul de organizare a activitatii de
aparare impotriva incendiilor la nivelul societatii; c)formele si metodele specifice de
prevenire si stingere a incendiilor; d)mijloacele tehnice de prevenire si stingere si
modul de utilizare a acestora; e)modul de actiune in cazul observarii si anuntarii
unui incendiu. Art.5. Instructajul introductive general se va efectua de catre
lucratorul desemnat cu SU. Instructajul introductive general se va consemna in mod

obligatoriu in fisa individuala de instructaj,cu pasta sau cerneala,cu indicarea


materialului predat, duratei si datei de instruire,semnandu-se de cel care a fost
instruit si de cel care a efectuat instructajul. Art.6. Durata instructajului este de 8
ore. Art.7. Dupa terminarea perioadei de instructaj iroductive general ,personalul
instruit va fi supus verificarii cunostintelor,prin examinare orala sau pe baza de
teste. Art.8. Tematica instructajului introductive general este anexata prezentei. II.
Metodologia efectuariiinstructajului la locul de munca Art.9. Instructajul la locul de
munca,se face dupa instructajul introductive general si are ca scop prezentarea
riscurilor si masurilor de prevenire specifice locului de munca unde a fost
repartizata persoana respective. Instructajul la locul de munca se face: a)noilor
incadrati in munca; b)celor transferati de la o unitate la alta; c)celor veniti in unitate
ca detasati; d)elevilor scolilor profesionale,liceelor si studentilor aflati in practica de
specialitate; e)persoanelor angajate ca angajati sezonieri,temporari sau zilieri.
Art.10.Instructajul la locul de munca ,pentru toti salariatii din cadrul societatii,se
efectueaza de catre lucratorul desemnat cu SU.Admiterea definitiva la lucru va fi
aprobata de catre seful ierarhic superior al conducatorului locului de munca.
Instructajul la locul de munca,se va consemna in mod obligatoriu in fisa individuala
de instructaj ,cu pasta sau cerneala ,cu indicarea materialului predate ,duratei si
datei instruirii,semnandu-se de cel instruit,cel care a efectuat instructajul sic el care
l-a admis definitive la lucru. Art.11.Instructajul la locul de munca va include
obligatoriu demonstratii practice privind activitatea pe care persoana respectiva o
va desfasura si va cuprinde informatii privind: -cauzele potentiale si
riscurile(pericolele) de incendiu si/ sau explozie specifice locului de munca ,masurile
de prevenire a acestora; -descrierea,functionarea si modul de urmarire si interventie
la instalatiile si sistemele de siguranta ale masinilor si utilajelor de la locurile de
munca ,inclusive la cele de prevenire a incendentelor si avariilor tehnologice;
-continutul instructiunilor de aparare impotriva incendiilor si a planului de
interventie specifice; -sarcinile specifice ce ii revin persoanei instruite pentru
prevenirea incendiilor,evacuarea persoanelor si a bunurilor si pentru anuntarea si
stingerea incendiilor. Art.12. Durata instructajului la locul de munca este de 8 ore.
Art.13. Tematica instructajului la locul de munca este anexata prezentei. III
Metodologia efectuarii instructajului periodic Art.14.Instructajul periodic se face
intregului personal si are drept scop aprofundarea normelor PSI,completandu-se in
mod obligatoriu si cu demonstratii practice. Instructajul periodic se va face
suplimentar celui programat si in urmatoarele cazuri: a)-cand un salariat a lipsit
peste 30 de zile calendaristice din productie; b)cand s-a modificat procesul
tehnologic ori au fost introduce noi tehnologii; c)cand au aparut modificari ale
legislatiei specifice; d)la reluarea activitatii,dupa producerea unui eveniment
negative(incendiu,explozie,calamitate naturala,avarie); Art.15.Tematica de instruire
pentru anul 2009 este anexata prezentei decizii: Art.16.Durata si periodicitatea
instructajului periodic pentru intreg personalul din cadrul societatii este urmatoarea:
- 2 ore la 6 luni pentru personalul de conducere; - 2 ore la 3 luni pentru personalul
tehnic-administrativ si economic; - 2 ore lunar pentru personalul de executie; Pentru
personalul nou angajat,instructajul periodic se va face in ziua urmatoare efectuarii

instructajului la locul de munca. La cei care nu au participat la instruire ,se va trece


in fisa de instructaj cauza neparticiparii (CO,medical etc.).Instruirea acestora se face
in prima zi de prezenta la serviciu inainte de inceperea activitatii de productie.
Art.16.Dupa efectuarea instructajului periodic, fisa de instructaj se semneaza de cel
instruit si de cel care a efectuat instructajul ,confirmand pe baza examinarii
persoanei respective(examinare orala sau pe baza de teste),ca acesta si-a insusit
materialul predate. Art.17.Fisa de instructaj se intocmeste pentru personalul
permanent,angajat cu conventii civile sau detasat,pentru lucratorii
sezonieri,temporary sau zilieri si va fi pastrata de catre conducatorul locului de
munca. Art.18.Responsabilul de securitatea muncii,S.U. pe societate,sefii locurilor
de munca ,persoanele cu functii de conducere care au in subordine angajati,vor
duce la indeplinire prevederile prezentei decizii. Art.19.Prezenta decizie va fi adusa
la cunostinta tuturor persoanelor implicate si vor semna pentru aceasta. INTOCMIT,
.. S.CS.R.L. DECIZIA Nr..din
Subsemnatul.,DIRECTOR al S.C
..,avind in vedere prevederile Legii 307/2006,Legii
481/2004,precum si OMAi 712/2005,privind instruirea in domeniul situatiilor de
urgenta,emit urmatoarea: DECIZIE Art.1.Instruirea salariatilor in domeniul prevenirii
si stingerii incendiilor este parte componenta a pregatirii profesionale a acestora si
are ca scop insusirea cunostintelor si formarea deprinderilor necesare in vederea
prevenirii si stingerii incendiilor la locul de munca si in incinta societatii. Art.2.
Categoriile de instructaje in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor prin care se
realizeaza instruirea instruirea la angajare si instruirea periodica,sunt: a)instructajul
introductive general; b)instructajul specific locului de munca ; c)instructajul
periodic; d)instructajul special pentru lucrari periculoase; e)instructajul la conversia
profesionala; f)instructajul pentru personalul din afara societatii. Art.3.Instructajul
introductive general vizeaza dobandirea de cunostinte cu privire la: a)sistemul de
acte normative generala care reglementeaza activitatea de aparare impotriva
incendiilor si de acte normative specifice profilului unitatii ; b)modul de organizare a
activitatii de aparare impotriva incendiilor la nivelul societatii; c)formele si metodele
specifice de prevenire si stingere a incendiilor; d)mijloace tehnice de prevenirebsi
stingere a incendiilor ,cu care sunt echipate constructiile si instalatiile tehnologice
proprii si modul de utilizare a acestora; e)modul de actiune in cazul observarii si
anuntarii unui incendiu; f)actiunile ce trebuie intreprinse dupa perceperea alarmai
de incendiu; La instructajul introductive general participa urmatoarele categorii de
personae: a)noii angajati in munca (pe baza de contract individual de
munca,conventie civila etc.); b)salariatii transferati de la o unitate la alta sau
detasati in unitatea respectiva; c)lucratorii sezonieri,temporary sau zilieri; d)elevii
scolilor profesionale,liceelor industriale si studenti aflati in practica de specialitate.
In cazul uni numar mare de participanti ,la aceasta categorie de instructaj se vor
constitui grupe avand cel mult 20 persoane. Durata instructajului introductive
general va fi de 8 ore si se va efectua de lucratorul desemnat cu PSI. La terminarea
perioadei de instructaj introductive general persoanele instruite vor fi verificate pe
baza de teste asupra cunostintelor accumulate ,pentru fiecare categorie de personal

stabilindu-se nivelul minim de cunostinte necesare. Nu vor fi admise la locurile de


munca persoanele care nu si-au insusit nivelul minim de cunostinte prezentate in
cadrul instructajului introductive general. Art.4.Instructajul specific locului de munca
se face dupa instructajul introductiv general,executandu-se individual de catre seful
locului de munca unde urmeaza sa fie incadrata persoana respectiva. La efectuarea
instructajului specific locului de munca se urmareste sa se asigure participantilor
cunostinte referitoare la: a)caracteristicile fizico-chimice si clasele de periculozitate
ale substantelor ,materialelor si produselor utilizate la locul de munca ; b)cauzele
potentiale si riscurile(pericolele) de incendiu si/sau explozie specifice locului de
munca,masurile de prevenire a acestora; c)descrierea,functionarea si modul de
urmarire si interventie la instalatiile si sistemele de siguranta ale masinilor si
utilajelor de la locurile de munca,inclusiv la cele de prevenirea incidentelor si
avariilor tehnologice; d)continutul instructiunilor de aparare impotriva incendiilor si
a planului de interventie; e)descrierea,functionarea,amplasarea si modul de
actionare a instalatiilor ,utilajelor,aparatelor,dispozitivelor si mijloacelor de protectie
impotriva incendiilor; f)sarcinile specifice care ii revin persoanei instruite pentru
prevenirea incendiilor ,evacuarea persoanelor si a bunurilor si pentru anuntarea si
stingerea incendiilor; Durata instructajului va fi de 8 ore repartizate pe timpul
perioadei de lucru de proba. Tematicile prezentate pe timpul instructajului specific
locului de munca vor fi urmate in mod obligatoriu de demonstratii practice.
Admiterea definitive la lucru a persoanelor instruite se va face numai dupa
verificarea nivelului de insusire a cunostintelor. Art.5.Instructajul periodic se executa
cu toate categoriile de salariati si are o durata de cel putin 2 ore,avand drept scop
reanprospatarea ,completarea si detalierea cunostintelor dobandite prin instructajul
introductive general si prin instructajul specific locului de munca. Instructajul
periodic se executa pe baza tematicii anuale si a graficului de instruire ,aprobate de
directorul general al societatii. Tematica orientativa anuala de instruire ,adaptata
fiecarei categorii de salariati ,se va structura astfel: a)actele normative care
reglementeaza activitatea de aparare impotriva incendiilor; b)obligatiile generale si
specifice care revin categoriilor de salariati; c)riscul de incendiu ,cauzele potentiale
de incendiu prezentate de instalatiile utilitare ale constructiilor si de procesele de
munca desfasurate,normele,regulile si masurile de prevenire si inlaturare a
acestora; d)descrierea,functionarea intretinerea si modul de utilizare a tuturor
sistemelor de protectie impotriva incendiilor ,aflate in dotare; e)actiunea salariatilor
in cadrul echipelor de interventie (raspuns) in caz de incendiu la antrenamente si
exercitii practice. Tematica orientativa se adapteaza si se completeaza pe parcurs
de catre cei care executa instruirea cu concluziile si invatamintele rezultate din:
a)controalele efectuate privind respectarea normelor si a sarcinilor stabilite;
b)incendiile si evenimentele produse in sectoare de activitate similare; c)alte
probleme care se considera necesare. Intervalul dintre doua instructaje periodice va
fi urmatorul: -3 luni pentru personalul muncitor cu functii de de executie sau
operative; -3 luni pentru personalul care lucreaza direct si nemijlocit la
aparate,masini,utilaje si instalatii
tehnologice(tehnicieni,maistri,subingineri,ingineri),precum si pentru analisti; -6 luni

pentru personalul TESA din sectiile si sectoarele de productie,control


ethnic,cercetare ,proiectare,de intretinere si reparatii,investitii,transporturi; -6 luni
pentru personalul TESA care are atributii de organizare ,conducere si control(sefi de
sectie,ateliere,instalatii,depozite etc.)pentru cel din conducerea agentului economic;
Instructajul periodic se va face obligatoriu ,in urmatoarele cazuri: a)cand un sal;ariat
a lipsit mai mult de 30 zile calendaristice de la locul de munca; b)cand s-au adus
modificari procesului tehnologic sau au fost introduce noi tehnologii; c)la reluarea
activitatatii dupa producerea unui eveniment negative
(incendiu,explozie,calamitatenaturala,avarie); d)cand au aparut modificari ale
legislatiei specifice domeniului aparari impotriva incendiilor sau conexe acesteia. Pe
timpul desfasurarii instructajului periodic se va pune accent pe demonstratiile
practice,salariatii fiind angrenati efectiv in executarea unor operatiuni specifice.
Verificarea persoanelor instruite privind cunostintele insusite si deprinderile formate
in timpul instructajului periodic se va face prin sondaj ,insistandu-se de fiecare data
pentru clarificarea problemelor si eliminarea deficientelor constatate. Annual se
efectueaza o verificare de fond pe baza de teste tip chestionar asupra nivelului de
insusire si cunoastere a problematicii care a facut obiectul instructajului
periodic,rezultatele consmnandu-se in fisa individuala de instructaj. Instructajul
periodic se face astfel: -pentru personalul muncitor ,de catre conducatorul locului de
munca respective, sau de catre lucratorul desemnat cu PSI; -pentru personalul
incadrat pe functii tehnice si administrative din sectoarele de productie si din
compartimentele de cercetare,proiectare,intretinere,reparatii,controlul
calitatii,aprovizionare tehnico-materiala si desfacere,de catre sefii compartimentelor
respective; -pentru sefi de sectii,sectoare,compartimente si servicii functionale si
sefii de departamente ,de catre conducatorul ethnic. Art.6. Instructajul special
pentru lucrari periculoase se executa inainte de inceperea unor lucrari in timpul
carora pot aparea situatii generatoare de incendiu din cauza manifestarii unor surse
specifice de aprindere sau a crearii unor conditii potential explosive. Lucrarile care
fac obiectul unui astfel de instructaj se refera in principal la: a)lucrari de taiere sau
lipire cu flacara; b)lucrari de sudare; c)lucrari care pot provoca scantei mecanice;
d)lucrari care pot provoca scantei si arcuri electrice sau scurtcircuite; e)lucrari de
topire a bitumului sau asfaltului; f)lucrari de curatare prin ardere a unor utilaje
,aparate,conducte tehnologice sau conductoare electrice; g)lucrari pentru
distrugerea prin ardere a unor deseuri sau reziduri nerecuperabile sau neutilizabile;
h)lucrari la care se utilizeaza foc deschis (dezghetari,decongelari,aprinderea
cuptoarelor tehnologice,cazanelor,etc.); i)punerea ori repunerea in functiune a
instalatiilor si utilajelor tehnologice care prezinta risc foarte mare de incendiu sau
oprirea acestora; j)aplicarea unor materiale de protectie din care se pot degaja cu
usurinta vapori si gaze inflamabile si/sau explosive; k)curatarea interioara a unor
vase ,rezervoare ,recipiente,sau sisteme de evacuare in care au fost stocate
,prelucrate sau vehiculate produse combustibile etc.; Instructajul special pentru
lucrari periculoase se efectueaza astfel: a)privind tehnologia de executie ,de catre
conducatorul formatiei de lucru; b)privind conditiile tehnologice ,de catre
conducatorul locului de munca. Efectuarea instructajului special pentru lucrari

periculoase se consemneaza in permisul(autorizatia) de executie a lucrarii.


Art.7.Instructajul pentru personalul din afara unitatii se desfasoara cu persoanele
care executa temporar diferite activitati in locuri cu risc de incendiu si/sau de
explozie din incinta societatii,si anume: a)personalul societatilor comerciale de
constructii-montaj si instalatii; b)personalul societatilor comerciale(firmelor) de
reparatii,revizii,intretinere si de service; c)conducatorii auto ,pe mijloacele pentru
transportul materialelor periculoase si personalul apartinand cailor ferate;
d)personalul de paza apartinand altor societati comerciale sau firme specializate;
e)vizitatori in grup de minimum 5 persoane. Instructajul pentru personalul din afara
societatii se efectueaza de catre persoana desemnata de conducatorul unitatii.
Problematica instructajului va consta in: a)prezentarea procedurilor specifice
instructajului introductive general pentru categoriile de personae prevazute la lit.a)
si b); b)prezentarea procedurilor din cadrul instructajului specific locului de munca
pentru categoriile de personae prevazute la lit.c) si d); c)prezentarea procedurii
special intocmite pentru persoanele prevazute la lit.e),prin care acestea vor fi
instruite sumar(maximum 15 minute) asupra principalelor reguli de prevenire a
incendiilor pe care trebuie sa le respecte si sunt atentionate asupra unor pericole
existente in anumite locuri de pe traseul parcurs in incinta societatii. Consemnarea
efectuarii instructajului pentru personalul din afara societatii se face intr-un process
verbal intocmit in acest scop,care sa contina problematica prezentata,insotit de
tabele cuprinzand numele ,prenumele si semnatura persoanelor instruite.
Art.8.Instruirea in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor se certifica prin
inscrisuri realizate,dupa caz,in fisa individuala de instructaj p.s.i. sau process verbal
de instruire. Fisele individuale de instructaj p.s.i. se intocmeste pentru toate
persoanele angajate. Dupa efectuarea instructajelor este obligatorie completarea
fiselor individuale de instructaj p.s.i.,inscrisul efectuandu-se cu pasta sau cerneala.
Dupa completare, fisa individuala de instructaj p.s.i. se semneaza de catre persoana
instruita si de persoanele care au efectuat si verificat instructajul .Prin semnatura
persoana instruita demonstreaza participarea la instructaj,iar persoana care a
verificat instructajul confirma,pe baza examinarii persoanei instruite ,ca aceasta si-a
insusit cunostintele. Conducatorii locurilor de munca vor pastra fisele individuale de
instructaj p.s.i.pentru personalul din subordine. Art.9.Prevederile prezentei decizii
vor fi aduse,in scris pe baza de semnatura, la cunostinta persoanelor nominalizate
si vor fi prelucrate cu tot personalul muncitor. Art.10.Pentru nerespectarea
prevederilor prezentei decizii personalul ce se face vinovat va fi sanctionat ,in
functie de gravitatea faptei ,cu: -Avertismment; -Diminuarea salariului cu 5-10 %,pe
o perioada de trei luni; -Amenda contraventionala conf.art.1,alin.58-59 din H.G.R. nr.
678/1998,modificata prin H.G.R. nr.786/2002 (numai de catre organelle abilitate ale
I.S.U.ARGES). DIRECTOR,