Sunteți pe pagina 1din 11

9/15/2016

C.A.Marius­CatalinPredut|www.cabinetonline.ro|tel.0722.415.993|avocatpredut@gmail.com

Legea82/1991,RepublicatasiActualizata2016,a

contabilitatii

LEGEAnr.82/1991acontabilitatii­RepublicatasiActualizata2016

ActualizataprinLegea121/2015siprinOUG57/2015

CAPITOLULI:Dispozitiigenerale

Art.1

(1)Societatilecomerciale,societatile/companiilenationale,regiileautonome,institutelenationalede

cercetare­dezvoltare,societatilecooperatistesicelelaltepersoanejuridiceauobligatiasaorganizezesisa conducacontabilitateafinanciara,potrivitprezenteilegi.

(2)Institutiilepublice,asociatiilesicelelaltepersoanejuridicecusifarascoppatrimonialauobligatiasa

organizezesisaconducacontabilitateafinanciara.

(3)Subunitatilefarapersonalitatejuridica,cusediulinstrainatate,careapartinpersoanelorprevazutelaalin.

(1)si(2),cusediulinRomania,precumsisubunitatilefarapersonalitatejuridicadinRomaniacareapartin

unorpersoanejuridicecusediulinstrainatateauobligatiasaorganizezesisaconducacontabilitateaproprie, potrivitprezenteilegi.

(4)Organismeledeplasamentcolectivcarenusuntconstituiteprinactconstitutiv,astfelcumsuntprevazute

inlegislatiapieteidecapital,fonduriledepensiifacultative,fonduriledepensiiadministrateprivatsialte entitatiorganizatepebazaCoduluicivilauobligatiasaorganizezesisaconducacontabilitateafinanciara.

(5)Persoanelefizicecaredesfasoaraactivitatiproducatoaredevenit,definitedeCodulfiscal,sialecaror

veniturisuntdeterminateinsistemrealauobligatiasaconducaevidentacontabilapebazaregulilor contabilitatiiinpartidasimplasau,laoptiuneaacestora,pebazaregulilorcontabilitatiiinpartidadubla, potrivitreglementarilorcontabileemiseinacestsens,cuexceptiasituatieiincareinlegislatiafiscalase prevedealtfel.

(6)Persoaneleprevazutelaalin.(1)­(4)organizeazasiconduc,dupacaz,sicontabilitateadegestiune,

potrivitreglementarilorelaborateinacestsens.

Art.2

(1)Contabilitateaesteoactivitatespecializatainmasurarea,evaluarea,cunoasterea,gestiuneasicontrolul

activelor,datoriilorsicapitalurilorproprii,precumsiarezultatelorobtinutedinactivitateapersoanelor

prevazutelaart.1.Inacestscop,contabilitateatrebuiesaasigureinregistrareacronologicasisistematica,

prelucrarea,publicareasipastrareainformatiilorcuprivirelapozitiafinanciara,performantafinanciarasialte informatiireferitoarelaactivitateadesfasurata,atatpentrucerinteleinternealeacestora,catsiinrelatiilecu investitoriiprezentisipotentiali,creditoriifinanciarisicomerciali,clientii,institutiilepublicesialti utilizatori.

(2)Contabilitateapublicacuprinde:

a)contabilitateaveniturilorsicheltuielilorbugetare,caresareflecteincasareaveniturilorsiplatacheltuielilor aferenteexercitiuluibugetar; b)contabilitateaTrezorerieiStatului; c)contabilitateageneralabazatapeprincipiulconstatariidrepturilorsiobligatiilor,caresareflecteevolutia situatieifinanciaresipatrimoniale,precumsiaexcedentuluisauadeficituluipatrimonial;

(3)Contabilitateainstitutiilorpubliceasigurainformatiiordonatorilordecreditecuprivirelaexecutia

bugetelordeveniturisicheltuieli,patrimoniulaflatinadministrare,precumsipentruintocmireacontului generalanualdeexecutieabugetuluidestat,acontuluianualdeexecutieabugetuluiasigurarilorsocialede stat,fondurilorspeciale,precumsiaconturiloranualedeexecutiealebugetelorlocale.

Art.3

(1)Contabilitateasetineinlimbaromanasiinmonedanationala.

(2)Contabilitateaoperatiunilorefectuateinvalutasetineatatinmonedanationala,catsiinvaluta,potrivit

reglementarilorelaborateinacestsens.

Art.4

9/15/2016

(1)MinisterulEconomieisiFinantelorelaboreazasiemitenormesireglementariindomeniulcontabilitatii,

planuldeconturigeneral,modelelesituatiilorfinanciare,registrelorsiformularelorcomuneprivind activitateafinanciarasicontabila,normelemetodologiceprivindintocmireasiutilizareaacestora.

(2)MinisterulEconomieisiFinantelorelaboreazasiemitenormeprivindcontabilitateainpartidasimpla.

(3)Normelesireglementarilecontabilespecificeanumitordomeniideactivitateseelaboreazasiseemitde

institutiilecuatributiiinacestsens,cuavizulMinisteruluiFinantelorPublice,dupacumurmeaza:

a)decatreBancaNationalaaRomaniei,pentruinstitutiiledecredit,institutiilefinanciarenebancare,definite potrivitreglementarilorlegale,inscriseinRegistrulgeneral,institutiiledeplatasiinstitutiileemitentede monedaelectronica,definitepotrivitlegii,careacordacreditelegatedeserviciiledeplatasiacaroractivitate estelimitatalaprestareadeserviciideplata,respectivemiteredemonedaelectronicasiprestaredeservicii deplata,sipentruFonduldegarantareadepozitelorinsistemulbancar; b)decatreAutoritateadeSupraveghereFinanciara,pentruentitatileautorizate,reglementatesi supravegheatedeaceastainstitutie.

(4)Elaborareareglementarilorprevazutelaalin.(1),(2)si(3)sefacecuconsultareaorganismelor

profesionaledeprofil.

Art.5

(1)Persoaneleprevazutelaart.1alin.(1)­(4)auobligatiasaconducacontabilitateainpartidadublasisa

intocmeascasituatiifinanciareanuale,potrivitreglementarilorcontabileaplicabile.Subunitatiledeschisein RomaniadesocietatirezidenteinstateapartinandSpatiuluiEconomicEuropeanauobligatiasaorganizezesi saconducacontabilitateaproprie,potrivitprezenteilegi,faraaintocmisituatiifinanciareanualepentru propriaactivitate.

(2)Categoriiledepersoanecarepottinecontabilitateainpartidasimplasestabilescprinordinalministrului

economieisifinantelor.

(3)Pentruorganizatiipatronalesisindicale,precumsipentrualtecategoriideorganizatiifarascop

patrimonial,carenudesfasoaraactivitatieconomice,MinisterulEconomieisiFinanteloraprobaunsistem simplificatderaportarefinanciara,avandinvederesicerinteleorganismeloreuropenedeprofil.

Art.6

(1)Oriceoperatiuneeconomico­financiaraefectuataseconsemneazainmomentulefectuariieiintr­un

documentcarestalabazainregistrarilorincontabilitate,dobandindastfelcalitateadedocumentjustificativ.

(2)Documentelejustificativecarestaulabazainregistrarilorincontabilitateangajeazaraspunderea

persoanelorcarele­auintocmit,vizatsiaprobat,precumsiacelorcarele­auinregistratincontabilitate,dupa caz.

Art.7

(1)Persoaneleprevazutelaart.1auobligatiasaefectuezeinventariereageneralaaelementelordenatura

activelor,datoriilorsicapitalurilorpropriidetinutelainceputulactivitatii,celputinodataincursul exercitiuluifinanciar,precumsiincazulfuziunii,divizariisaulichidariisiinaltesituatiiprevazutedelege.

(2)MinisterulEconomieisiFinantelorpoateaprobaexceptiidelaregulainventarieriianualepentruunele

bunuricucaracterspecialaflateinadministrareainstitutiilorpublice,lapropunereaordonatorilorprincipali decredite.

(21)Incazulincareinperioadainventarieriiefectuatelafineleanuluiintervinsituatiispecialeconstandin

schimbarialesediilorsi/saualespatiilordedepozitarealebunuriloraflateinpatrimoniul,inclusivin administrareainstitutiilorpublice,ordonatoriidecreditepotaprobaca,pentrubunurileexistenteinsediile si/sauinspatiilededepozitarerespective,sasecuprindainregistrul­inventarvaloareastocurilorfaptice inventariatesiinscriseinlisteledeinventarierealeanuluianterior,actualizatecuintrarilesiiesiriledebunuri panalafineleperioadeideraportare.

(22)Prevederilealin.(21)nuseaplicaincazulreorganizarilorinstitutiilorpublice,potrivitlegii.Ordonatorii

decreditevorcuprindeinraportuldeanalizapebazadebilantceinsotestesituatiilefinanciareanuale

informatiicuprivirelamotivelecareaugeneratefectuareainventarieriiinconditiilealin.(21).

(3)Rezultatulinventarieriiseinregistreazaincontabilitatepotrivitreglementarilorcontabileaplicabile.

Art.8

(1)Evaluareaelementelordetinutecuocaziainventarieriisiprezentareaacestorainsituatiilefinanciare

anualesefacpotrivitreglementarilorcontabileaplicabile.

(2)Reevaluareaimobilizarilorcorporalesefacelavaloareajusta,inconformitatecuprevederile

reglementarilorcontabileaplicabile.

(3)Evaluareaelementelormonetareinvalutasiacelorexprimateinlei,acarordecontaresefaceinfunctie

decursuluneivalute,seefectueazapotrivitreglementarilorcontabileaplicabile.

(4)Valoareaactivelorsidatoriilor,cuocaziareorganizarilorefectuatepotrivitlegii,sedetermina,deregula,

deevaluatoriautorizaticonformreglementarilorlegaleinvigoare.

9/15/2016

Art.9

(1)Documenteleoficialedeprezentareaactivitatiieconomico­financiareapersoanelorprevazutelaart.1

alin.(1)­(4)suntsituatiilefinanciareanuale,intocmitepotrivitreglementarilorcontabileaplicabilesicare

trebuiesaofereoimaginefidelaapozitieifinanciare,performanteifinanciaresiaaltorinformatii,in conditiilelegii,referitoarelaactivitateadesfasurata.

(2)Pentruinstitutiilepublicedocumentuloficialdeprezentareasituatieipatrimoniuluiaflatinadministrarea

statuluisiaunitatiloradministrativ­teritorialesiaexecutieibugetuluideveniturisicheltuieliestesituatia financiaratrimestrialasianuala.

(3)Societatile­mama,definiteastfelinreglementarilecontabileaplicabilegrupurilordesocietati,intocmesc

siprezintasisituatiifinanciareanualeconsolidate,inconditiileprevazutedereglementarilecontabile aplicabile. CAPITOLULII:Organizareasiconducereacontabilitatii

Art.10

(1)Raspundereapentruorganizareasiconducereacontabilitatiilapersoaneleprevazutelaart.1alin.(1)­(4)

revineadministratorului,ordonatoruluidecreditesaualteipersoanecareareobligatiagestionariientitatii respective.

(2)Contabilitateaseorganizeazasiseconduce,deregula,incompartimentedistincte,condusedecatre

directoruleconomic,contabilul­sefsaualtapersoanaimputernicitasaindeplineascaaceastafunctie.Aceste persoanetrebuiesaaibastudiieconomicesuperioare.Prinpersoanaimputernicitasaindeplineascafunctiade directoreconomicsaucontabil­sefseintelegeopersoanaangajatapotrivitlegii,carearestudiieconomice superioaresicareareatributiiprivindconducereacontabilitatiientitatii.

(3)Contabilitateapoatefiorganizatasicondusapebazadecontractedeprestarideserviciiindomeniul

contabilitatii,incheiatecupersoanefizicesaujuridice,autorizatepotrivitlegii,membrealeCorpului ExpertilorContabilisiContabililorAutorizatidinRomania.

(4)Raspundereapentruaplicareanecorespunzatoareareglementarilorcontabilerevinedirectorului

economic,contabilului­sefsaualteipersoaneimputernicitesaindeplineascaaceastafunctie,impreunacu personaluldinsubordine.Incazulincarecontabilitateaestecondusapebazadecontractdeprestaride servicii,incheiatcupersoanefizicesaujuridice,autorizatepotrivitlegii,membrealeCorpuluiExpertilor ContabilisiContabililorAutorizatidinRomania,raspundereapentruconducereacontabilitatiirevine acestora,potrivitlegiisiprevederilorcontractuale.

(41)Incazulpersoanelorprevazutelaart.1alin.(5),raspundereapentruorganizareacontabilitatiirevine

acestora.Conducereacontabilitatiisepoateefectuadecatreacestepersoane,situatieincareraspunderea pentruconducereacontabilitatiirevineacestora.Incazulincarecontabilitateaestecondusapotrivit

prevederilorart.10alin.(2)si(3)saupebazadecontracte/conventiicivileincheiatepotrivitCoduluicivilcu

persoanefizicecareaustudiieconomicesuperioare,raspundereapentruconducereacontabilitatiirevine acestorpersoane,potrivitlegiisiprevederilorcontractuale.

(5)Institutiilepublicelacarecontabilitateanuesteorganizataincompartimentedistinctesaucarenuau

persoaneincadratecucontractindividualdemuncasaunumiteintr­ofunctiepublica,potrivitlegii,pot incheiacontractedeprestarideservicii,pentruconducereacontabilitatiisiintocmireasituatiilorfinanciare trimestrialesianuale,cupersoanefizicesaujuridice,autorizatepotrivitlegii,membrealeCorpului ExpertilorContabilisiContabililorAutorizatidinRomania.Incheiereacontractelorsefacecurespectarea reglementarilorprivindachizitiilepublicedebunurisiservicii.Plataserviciilorrespectivesefacedinfonduri publicecuaceastadestinatie.

Art.11

Detinerea,cuoricetitlu,deelementedenaturaactivelorsidatoriilor,precumsiefectuareadeoperatiuni economico­financiare,farasafieinregistrateincontabilitate,suntinterzise.

Art.12

(1)Contabilitateaimobilizarilorsetinepecategoriisipefiecareobiectdeevidenta.

(2)Contabilitateastocurilorsetinecantitativsivaloricsaunumaivaloric,inconditiilestabilitede

reglementarilelegale.

Art.13

Inregistrarea,evaluareasiprezentareaelementelordenaturaactivelor,datoriilorsicapitalurilorpropriise efectueazaconformreglementarilorcontabileaplicabile.

Art.15

Valoareaactiuniloremisesauaaltortitluri,precumsivarsaminteleefectuateincontulcapitaluluisubscrisse reflectadistinctincontabilitate.

Art.16

Contabilitateaclientilorsifurnizorilor,acelorlaltecreantesiobligatiisetinepecategorii,precumsipe

9/15/2016

fiecarepersoanafizicasaujuridica.

Art.17

(1)Contabilitateacheltuielilorsetinepefeluridecheltuieli,dupanaturasaudestinatialor,dupacaz.

(2)Contabilitateaveniturilorsetinepefeluridevenituri,dupanaturasausursalor,dupacaz.

(3)Contabilitateaveniturilorsicheltuielilorbugetuluigeneralconsolidatsetinepesubdiviziunileclasificatiei

bugetare.

Art.18

Contabilitateainstitutiilorpubliceasigurainregistrareadrepturilorconstatate,veniturilorincasate, angajamentelorbugetare,angajamentelorlegale,platilordecasasiacheltuielilorefective,pesubdiviziunile clasificatieibugetare,potrivitbugetuluiaprobatsinormelormetodologiceelaboratedeMinisterulEconomiei siFinantelor.

Art.19

(1)Incontabilitate,profitulsaupierdereasestabilestecumulatdelainceputulexercitiuluifinanciar,

inchidereaconturilordeveniturisicheltuieliseefectueaza,deregula,lasfarsitulexercitiuluifinanciar.

(2)Rezultatuldefinitivalexercitiuluifinanciarsestabilestelainchidereaacestuia.

(3)Repartizareaprofituluiseinregistreazaincontabilitatepedestinatii,dupaaprobareasituatiilorfinanciare

anuale.

(4)Pierdereacontabilareportataseacoperadinprofitulexercitiuluifinanciarsicelreportat,dinrezerve,

primedecapitalsicapitalsocial,potrivithotarariiadunariigeneraleaactionarilorsauasociatilor.

(5)Lainstitutiilepublicerezultatulexecutieibugetaresestabilesteanual,potrivitreglementarilorcontabile

elaborateinacestsens.

(6)Excedentulsaudeficitulpatrimonialsedeterminadecatreinstitutiilepublice,inconformitatecunormele

metodologiceelaboratedeMinisterulEconomieisiFinantelor. CAPITOLULIII:Registreledecontabilitate

Art.20

Registreledecontabilitateobligatoriisunt:

Registrul­jurnal,Registrul­inventarsiCarteamare.Intocmirea,editareasipastrarearegistrelorde contabilitateseefectueazaconformnormelorelaboratedeMinisterulEconomieisiFinantelor.

Art.21

Registreledecontabilitateseutilizeazainstrictaconcordantacudestinatiaacestorasiseprezintainmod ordonatsiastfelcompletateincatsapermita,inoricemoment,identificareasicontroluloperatiunilor contabileefectuate.

Art.22

Pentruverificareainregistrariicorecteincontabilitateaoperatiunilorefectuateseintocmestebalantade verificare,celputinlaincheiereaexercitiuluifinanciar,latermeneledeintocmireasituatiilorfinanciare,a raportarilorcontabile,precumsilafineleperioadeipentrucareentitateatrebuiesaintocmeascadeclaratia privindimpozitulpeprofit/venit,potrivitlegii.

Art.23

(1)Persoaneleprevazutelaart.1careutilizeazasistemeinformaticedeprelucrareautomataadatelorau

obligatiasaasigureprelucrareadatelorinregistrateincontabilitateinconformitatecureglementarile

contabileaplicabile,controlulsipastrareaacestorapesuporturitehnicetimpde10ani.

(2)Persoaneleprevazutelaalin.(1)auobligatiasaasigureautoritatilorfiscaleaccesulladatelepastratepe

suporturitehnice.

Art.24

Inregistrareaincontabilitateaoperatiunilordeterminatedefuziunea,divizareasauincetarea,potrivitlegii,a

activitatiipersoanelorprevazutelaart.1sefacepebazadocumentelorcorespunzatoareintocmitein

asemeneasituatii.

Art.25

(1)Registreledecontabilitateobligatoriisidocumentelejustificativecarestaulabazainregistrarilorin

contabilitateafinanciarasepastreazainarhivapersoanelorprevazutelaart.1timpde10ani,cuinceperede

ladataincheieriiexercitiuluifinanciarincursulcaruiaaufostintocmite,cuexceptiastatelordesalarii,care

sepastreazatimpde50deani.

(2)Prinexceptiedelaprevederilealin.(1)sepotstabili,inmodjustificat,prinordinalministruluieconomiei

sifinantelor,registreledecontabilitatesidocumentelejustificativecaresepastreazatimpde5ani.

Art.251

Incazulreorganizariipersoanelorjuridice,acesteavorluamasuripentrupastrareasiarhivarea,potrivitlegii, adocumentelorjustificativesiaregistrelordecontabilitate.

Art.26

9/15/2016

Incazdepierdere,sustrageresaudistrugereadocumentelorfinanciar­contabilesevorluamasuride

reconstituireaacestora,potrivitreglementariloremiseinacestsens,intermendemaximum30deziledela

constatare,iarincazdefortamajora,intermende90deziledelaconstatareaincetariiacesteia.

CAPITOLULIV:Situatiifinanciare

Art.27

(1)Exercitiulfinanciarreprezintaperioadapentrucaretrebuieintocmitesituatiilefinanciareanualesi,de

regula,coincidecuanulcalendaristic.

(2)Durataexercitiuluifinanciarestede12luni.

(3)ExercitiulfinanciarpoatefidiferitdeanulcalendaristicpentrusucursalelecusediulinRomania,care

apartinuneipersoanejuridicecusediulinstrainatate,precumsipentrupersoanelejuridicecusediulin Romania.

(4)Prevederilealin.(3)nuseaplica:institutiilordecredit,institutiilorfinanciarenebancare,definitepotrivit

legii,inscriseinRegistrulgeneral,institutiilordeplatasiinstitutiiloremitentedemonedaelectronica, definitepotrivitlegii,careacordacreditelegatedeserviciiledeplatasiacaroractivitateestelimitatala prestareadeserviciideplata,respectivemiteredemonedaelectronicasiprestaredeserviciideplata, entitatilorautorizate,reglementatesisupravegheatedeAutoritateadeSupraveghereFinanciara.

(5)Persoanelenou­infiintate,careseincadreazaincategoriacelorprevazutelaalin.(3),potoptapentruun

exercitiufinanciardiferitdeanulcalendaristicdeladatainfiintariiacestora.

(6)Persoanelecareopteazapentruunexercitiufinanciardiferitdeanulcalendaristic,potrivitalin.(3)si(5),

auurmatoareleobligatii:

a)saintocmeascasisadepunaraportaricontabileanualelaunitatileteritorialealeMinisteruluiFinantelor

Publice,inconditiileprevazutelaart.37;

b)sainstiintezeinscrisunitateateritorialaaMinisteruluiFinantelorPublicedespreexercitiulfinanciarales,

cucelputin30dezilecalendaristiceinaintedeinceputulexercitiuluifinanciarales.Persoanelenou­infiintate

depuninstiintarearespectivaintermende30dezilecalendaristicedeladatainfiintarii.

(7)Cuexceptiacazurilorincarepersoanajuridicastrainasausocietatea­mamastrainaisischimbadatade

raportareoriaulocoperatiunidereorganizare,potrivitlegii,dataaleasapentruintocmireadesituatii

financiareanualeinconditiileprevazutelaalin.(3)nupoatefimodificatadelaunexercitiufinanciarlaaltul.

(8)Exercitiulfinanciaralunitatilornou­infiintateincepeladatainfiintarii,potrivitlegii.

(9)Exercitiulfinanciaraluneipersoanejuridicecareselichideazaincepeinziuaurmatoareincheierii

exercitiuluifinanciaranteriorsiseincheieinziuaprecedentadateicandincepelichidarea.Perioadade lichidareesteconsiderataunexercitiufinanciardistinctfatadecelprecedent,indiferentdeduratasa.

(10)Exercitiulfinanciarpentruinstitutiilepubliceesteanulbugetar.

Art.28

(1)Persoaneleprevazutelaart.1alin.(1)­(4)auobligatiasaintocmeascasituatiifinanciareanuale.

(11)Prevederilealin.(1)seaplicasiincazulfuziunii,divizariisaulichidarii,inconditiilelegii,cazincare

situatiilefinanciareauaceleasicomponentecusituatiilefinanciareanuale.

(2)MinisterulEconomieisiFinantelorpoatestabiliintocmireasidepunerealaunitatileteritorialeale

MinisteruluiEconomieisiFinantelorasituatiilorfinanciaresauaunorraportaricontabilesilaalteperioade decatanual,incadrulexercitiuluifinanciar.

(3)PentrupersoanelejuridicecareaplicaStandardeleinternationalederaportarefinanciara(IFRS),situatiile

financiareaucomponenteleprevazutedeacestestandarde.

(4)Persoanelejuridicecareaplicareglementarilecontabileconformecudirectiveleeuropeneintocmesc

situatiifinanciareanuale,careaucomponenteleprevazutedereglementarilecontabileaplicabile.

(6)Persoanelejuridicefarascoppatrimonialintocmescsituatiifinanciareanuale,caresecompundinbilantsi

contulrezultatuluiexercitiului.

(7)Situatiilefinanciareanualeconstituieuntotunitarsisuntinsotitederaportuladministratorilor.

(8)Conditiilepentruintocmirea,auditareasipublicareasituatiilorfinanciareanualedecatresucursaleledin

Romaniaaleinstitutiilordecreditsialealtorinstitutiifinanciarecusediulinstrainatatesestabilescde

institutiilecuatributiidereglementareprevazutelaart.4alin.(3).Institutiilerespectivestabilescsicerintele

referitoarelainformatiileprivindactivitateaproprieasucursalelor,caretrebuiepublicatedesucursalele respective,insituatiaincareacesteanusuntobligatesaintocmeascasisapublicesituatiifinanciareanuale referitoarelaactivitateaproprie.

(9)Institutiilepubliceintocmescsituatiifinanciaretrimestrialesianuale,conformnormelorelaboratede

MinisterulEconomieisiFinantelor.

(10)Situatiilefinanciareanualesiraportarilecontabilesesemneazadecatredirectoruleconomic,contabilul­

sefsaualtapersoanaimputernicitasaindeplineascaaceastafunctie.

(11)Situatiilefinanciareanualesiraportarilecontabilepotfiintocmitesisemnatedepersoanefizicesau

9/15/2016

juridice,autorizatepotrivitlegii,membrealeCorpuluiExpertilorContabilisiContabililorAutorizatidin Romania.

(13)Situatiilefinanciareanualesiraportarilecontabilesesemneazasidecatreadministratorulsaupersoana

careareobligatiagestionariientitatii.

(14)Situatiilefinanciaretrimestrialesianualealeinstitutiilorpublicesesemneazadeordonatoruldecredite

sideconducatorulcompartimentuluifinanciar­contabilsaudealtapersoanaimputernicitasaindeplineasca aceastafunctie. Insituatiaincareinstitutiilepublicenuaupersoaneincadratecucontractindividualdemuncasaunumite intr­ofunctiepublica,potrivitlegii,situatiilefinanciaretrimestrialesianualesesemneazadeordonatorulde creditesidepersoanelefizicesaujuridice,autorizatepotrivitlegii,membrealeCorpuluiExpertilorContabili siContabililorAutorizatidinRomania.

Art.29

(1)Situatiilefinanciareanualevorfiinsotitederaportuladministratorilor,raportuldeauditsauraportul

comisieidecenzori,dupacaz,sidepropunereadedistribuireaprofituluisaudeacoperireapierderii contabile.

(2)Osocietate­mamatrebuiesaintocmeascaatatsituatiifinanciareanualepentrupropriaactivitate,catsi

situatiifinanciareanualeconsolidate,inconditiileprevazutedereglementarilecontabileaplicabile.

(3)Dacasituatiilefinanciareanualealesocietatii­mamasuntprezentateinvedereaaprobariiodatacu

situatiilefinanciareanualeconsolidate,societatea­mamapoateprezentaunsingurraportdeauditasupra situatiilorfinanciareanualedepuse,incazulincaresocietatea­mamaareobligatiadeauditare.

Art.30

Situatiilefinanciareanualevorfiinsotitedeodeclaratiescrisaapersoanelorprevazutelaart.10alin.(1)prin

careisiasumaraspundereapentruintocmireasituatiilorfinanciareanualesiconfirmaca:

a)politicilecontabileutilizatelaintocmireasituatiilorfinanciareanualesuntinconformitatecu reglementarilecontabileaplicabile; b)situatiilefinanciareanualeoferaoimaginefidelaapozitieifinanciare,performanteifinanciaresia celorlalteinformatiireferitoarelaactivitateadesfasurata; c)persoanajuridicaisidesfasoaraactivitateainconditiidecontinuitate.

Art.31

Situatiilefinanciareanualeconsolidatetrebuiesafieinsotitedeodeclaratiescrisaaadministratorului

societatii­mamaprincareisiasumaraspundereapentruintocmireasituatiilorfinanciareanualeconsolidatesi

confirmaca:

a)politicilecontabileutilizatelaintocmireasituatiilorfinanciareanualeconsolidatesuntinconformitatecu reglementarilecontabileaplicabile; b)situatiilefinanciareanualeconsolidateoferaoimaginefidelaapozitieifinanciare,aperformantei financiaresiacelorlalteinformatiireferitoarelaactivitateagrupului.

Art.32

(1)Membriiorganelordeadministratie,deconduceresisupravegherealepersoanelorjuridiceauobligatiade

aasiguracasituatiilefinanciareanuale,raportuladministratorilorsiraportulprivindplatilecatreguverne, atuncicandexistaobligatiaintocmiriiacestuiapotrivitreglementarilorcontabileaplicabile,safieintocmitesi publicateinconformitateculegislatianationala.

(2)Membriiorganelordeadministratie,deconduceresisupravegherealesocietatii­mamaauobligatiadea

asiguracasituatiilefinanciareanualeconsolidate,raportulconsolidataladministratorilorsiraportul consolidatprivindplatilecatreguverne,atuncicandexistaobligatiaintocmiriiacestuiapotrivit reglementarilorcontabileaplicabile,safieintocmitesipublicateinconformitateculegislatianationala.

Art.33

(1)Obiectivulsituatiilorfinanciareanualeconsolidateestedeaoferioimaginefidelaapozitieifinanciare,

performanteifinanciaresiacelorlalteinformatiireferitoarelaactivitateagrupului,potrivitreglementarilor contabileaplicabile.

(2)Situatiilefinanciareanualeconsolidateconstituieuntotunitarsiaucomponenteleprevazutede

reglementarilecontabileaplicabile.

(3)Atuncicandsocietatea­mamaareobligatiasaintocmeascasisadepunasisituatiifinanciareanuale

consolidate,raportuladministratorilorpoatefiprezentatsubformaunuisingurraport.

Art.34

(1)Situatiilefinanciareanualealepersoanelorjuridicedeinterespublicsuntsupuseaudituluifinanciar,care

seefectueazadecatreauditorifinanciari,persoanefizicesaujuridiceautorizate,inconditiilelegii.

(2)Inintelesulprezenteilegi,prinpersoanejuridicedeinterespublicseintelege:societatilealecarorvalori

mobiliaresuntadmiselatranzactionarepeopiatareglementata;institutiiledecredit;institutiilefinanciare

9/15/2016

nebancare,definitepotrivitreglementarilorlegale,inscriseinRegistrulgeneral;institutiiledeplatasi institutiileemitentedemonedaelectronica,definitepotrivitlegii,careacordacreditelegatedeserviciilede platasiacaroractivitateestelimitatalaprestareadeserviciideplata,respectivemiteredemoneda electronicasiprestaredeserviciideplata;societatiledeasigurare,asigurare­reasiguraresidereasigurare; fonduriledepensiiadministrateprivat,fonduriledepensiifacultativesiadministratoriiacestora;societatile deserviciideinvestitiifinanciare,societatiledeadministrareainvestitiilor,organismeledeplasament colectiv,depozitaricentrali,caseledecompensare,contraparticentralesioperatoridepiata/sistem autorizati/avizatideAutoritateadeSupraveghereFinanciara;societatile/companiilenationale;societatilecu capitalintegralsaumajoritardestat;regiileautonome.

(21)Prevederilealin.(1)seaplicasisubunitatilorfarapersonalitatejuridicadinRomania,careapartinunor

persoanejuridicecusediulinstrainatate,cuexceptiasubunitatilordeschisedesocietatirezidenteinstate apartinandSpatiuluiEconomicEuropean,precumsisocietatilor­mamacareauobligatiasaintocmeasca situatiifinanciareanualeconsolidate,potrivitreglementarilorcontabileaplicabile.

(3)Suntauditatesisituatiilefinanciareintocmitedeentitatilecareauaceastaobligatieconformlegislatiei

specificeacestora.

(4)Suntsupuse,deasemenea,audituluistatutarsituatiilefinanciareanualeintocmiteinvedereaefectuarii

operatiunilordefuziune,divizaresaulichidare,dacapersoanelerespectiveauobligatiaauditariisituatiilor financiareanuale.

(5)Prinordinalministruluieconomieisifinantelorpotfistabilitesialtecazuriincaresituatiilefinanciare

anualesuntsupuseaudituluifinanciar.

Art.35

(1)Situatiilefinanciareanualesi,dupacaz,situatiilefinanciareanualeconsolidatesedepunlaunitatile

teritorialealeMinisteruluiFinantelorPublice,inconformitatecuprevederilelegaleinvigoare.

(2)Actionariisiangajatiiuneisocietatiaudreptulsaseinformezeinlegaturacusituatiilefinanciareanualela

sediulsocialalsocietatiisaualsocietatii­mama,faraniciodiscriminare.

(3)Situatiilefinanciareanualesepastreazatimpde10ani.

(4)Incazdeincetareaactivitatiipersoanelorprevazutelaart.1,situatiilefinanciareanuale,precumsi

registrelesicelelaltedocumentelacaresereferaart.25sepredaulaarhivelestatului,inconformitatecu

prevederilelegaleinmaterie.

Art.36

(1)Persoaneleprevazutelaart.1alin.(1)­(3)depununexemplaralsituatiilorfinanciareanualelaunitatile

teritorialealeMinisteruluiFinantelorPublice,dupacumurmeaza:

a)societatilecomerciale,societatile/companiilenationale,regiileautonome,institutelenationalede cercetare­dezvoltare,subunitatilefarapersonalitatejuridicadinRomaniacareapartinunorpersoanejuridice cusediulinstrainatate,cuexceptiasubunitatilordeschiseinRomaniadesocietatirezidenteinstate

apartinandSpatiuluiEconomicEuropean,intermende150deziledelaincheiereaexercitiuluifinanciar;

b)celelaltepersoanejuridice,intermende120deziledelaincheiereaexercitiuluifinanciar.

(2)Persoanelejuridicecaredelaconstituirenuaudesfasuratactivitate,precumsisubunitatilefara

personalitatejuridicadinRomaniacareapartinunorpersoanejuridicecusediulinstrainatate,caredela

constituirenuaudesfasuratactivitate,depunodeclaratieinacestsens,intermende60deziledela

incheiereaexercitiuluifinanciar,launitatileteritorialealeMinisteruluiFinantelorPublice.

(3)Peperioadalichidarii,persoanelejuridiceaflateinlichidare,potrivitlegii,depun,intermende90dezile

delaincheiereafiecaruiancalendaristic,launitatileteritorialealeMinisteruluiFinantelorPubliceoraportare contabilaanuala,alcareicontinutsestabilesteprinordinalministruluifinantelorpublice.

(4)Situatiilefinanciareanualeintocmiteinvedereaefectuariioperatiunilordefuziune,divizaresaua

lichidariipersoanelorrespectivesedepunlaunitatileteritorialealeMinisteruluiFinantelorPublicein conditiileprevazutedereglementarilecontabileemiseinacestsens.

(5)Consiliuldeadministratie,respectivdirectoratulsocietatii­mama,definitaastfeldereglementarile

contabileaplicabile,esteobligatsadepunalaunitatileteritorialealeMinisteruluiFinantelorPublicesituatiile

financiareanualeconsolidate,potrivitprevederilorlegaleinvigoare,intermende15ziledelaaprobarea

acestora,darnumaitarziude8lunidelaincheiereaexercitiuluifinanciaralsocietatii­mama.

(6)Institutiilepubliceaicarorconducatoriaucalitateadeordonatoridecredite,precumsidirectiilegenerale

alefinantelorpublicejudetenesiamunicipiuluiBucurestidepununexemplaralsituatiilorfinanciare

trimestrialesianualelainstitutiileierarhicsuperioarelatermeneleprevazutelaalin.(7)­(10).

(7)Autoritatilepublice,ministerelesicelelalteorganedespecialitatealeadministratieipublicecentrale,

institutiilepublicefinantateintegraldinvenituriproprii,aicarorconducatoriaucalitateadeordonatori

principalidecredite,precumsidirectiilegeneralealefinantelorpublicejudetenesiamunicipiuluiBucuresti,

pentrusituatiilefinanciarecentralizatepeansambluljudetuluisialmunicipiuluiBucurestiprivindexecutia

9/15/2016

bugetelorprevazutelaart.1alin.(2)dinLegeanr.273/2006privindfinantelepublicelocale,cumodificarile

sicompletarileulterioare,depunlaMinisterulFinantelorPubliceunexemplaralsituatiilorfinanciare

trimestrialesianuale,potrivitnormeloremisedeacesta,laurmatoareletermene:

a)intermende50deziledelaincheiereaexercitiuluifinanciar;

b)intermende40deziledelaincheiereatrimestruluidereferinta.

(8)Institutiilepublicedesubordonarecentralaaicarorconducatoriaucalitateadeordonatorisecundaride

creditedepunlainstitutiileierarhicsuperioareunexemplaralsituatiilorfinanciaretrimestrialesianuale,

potrivitnormeloremisedeMinisterulFinantelorPublice,laurmatoareletermene:

a)intermende40deziledelaincheiereaexercitiuluifinanciar;

b)intermende30deziledelaincheiereatrimestruluidereferinta.

(9)Institutiilepublicedesubordonarecentralaaicarorconducatoriaucalitateadeordonatoritertiaride

creditedepunlainstitutiileierarhicsuperioareunexemplaralsituatiilorfinanciaretrimestrialesianuale,

potrivitnormeloremisedeMinisterulFinantelorPublice,laurmatoareletermene:

a)intermende30deziledelaincheiereaexercitiuluifinanciar;

b)intermende20deziledelaincheiereatrimestruluidereferinta.

(10)Institutiiledesubordonarelocalaaicarorconducatoriaucalitateadeordonatoriprincipalidecredite

depununexemplaralsituatiilorfinanciaretrimestrialesianualeladirectiilegeneralealefinantelorpublice

judetenesiamunicipiuluiBucuresti,potrivitnormeloremisedeMinisterulFinantelorPublice,laurmatoarele

termene:

a)intermende40deziledelaincheiereaexercitiuluifinanciar;

b)intermende30deziledelaincheiereatrimestruluidereferinta.

Art.361

SeinterzicedepunerealaunitatileteritorialealeMinisteruluiFinantelorPubliceamaimultorseturide situatiifinanciareanualepentruacelasiexercitiufinanciar.

Art.362

Erorileconstatatedupadepunereasituatiilorfinanciareanualesecorecteazaladataconstatariilor,potrivit

reglementarilorcontabileemisedeinstitutiileprevazutelaart.4alin.(1)si(3),dupacaz.

Art.37

Pentruasigurareainformatiilordestinatesistemuluiinstitutionalalstatului,MinisterulFinantelorPublice

poatesolicitapersoanelorprevazutelaart.1alin.(1)­(4)sadepuna,intermende150deziledelaincheierea

exercitiuluifinanciar,respectivaanuluicalendaristic,launitatileteritorialealeMinisteruluiFinantelor Publiceoraportarecontabilaanuala,alcareicontinutsestabilesteprinordinalministruluifinantelorpublice. CAPITOLULV:ContabilitateaTrezorerieiStatuluisiainstitutiilorpublice

Art.38

(1)ContabilitateaTrezorerieiStatuluiseorganizeazasifunctioneazapeprincipiulexecutieidecasasiasigura

inregistrareaoperatiunilordeincasarisiplatiinconturideveniturisicheltuielideschisepebugete,ordonatori decreditesisubdiviziunileclasificatieibugetarestabilitedeMinisterulEconomieisiFinantelor.

(2)IncontabilitateaTrezorerieiStatuluisedeschid,peseamaordonatorilordecredite,conturidistincte

pentrucrediteledeschisesirepartizatesipentrucheltuielileefectuatedinbugetuldestat,bugetulasigurarilor socialedestat,bugetulFonduluinationalunicdeasigurarisocialedesanatate,bugetulasigurarilorpentru somaj,bugetelelocale,precumsiconturidedisponibilitatidincaresepotefectuaplati.

(3)ContabilitateaTrezorerieiStatuluiasigurainformatiicuprivireladerulareaexecutieibugetareinconditii

deechilibrufinanciar,aprobataanualprinlegepentrufiecarebuget,precumsiinlimitadisponibilitatilor aflateinconturi.

(4)OrganizareacontabilitatiioperatiunilorderulateprinbugetulTrezorerieiStatuluisiacheltuielilor

efectuatedinbugetulMinisteruluiFinantelorPublice­Actiunigenerale,lanivelulunitatilorTrezoreriei

Statului,seasigurapotrivitart.18.

(5)ContabilitateaTrezorerieiStatuluiseorganizeazaincadrulMinisteruluiEconomieisiFinantelorsial

unitatilorsalesubordonatesicuprindeoperatiunileprivindexecutiadecasaabugetuluidestat,bugetului asigurarilorsocialedestat,bugetuluiFonduluinationalunicdeasigurarisocialedesanatate,bugetului asigurarilorpentrusomajsibugetelorlocale,gestiuneadatorieipubliceinternesiexterne,precumsialte operatiunifinanciareefectuateincontulorganeloradministratieipublicecentralesilocale.

(6)OrganizareasiconducereacontabilitatiiTrezorerieiStatuluiseefectueazapotrivitnormeloremisede

MinisterulEconomieisiFinantelor.

Art.39

(1)Laincheiereaexercitiuluifinanciar,incontabilitateaTrezorerieiStatuluiseprocedeazalaincheierea

executieibugetarepotrivitnormelormetodologiceemisedeMinisterulEconomieisiFinantelor,dupacum

urmeaza:

9/15/2016

a)incheiereaexecutieibugetuluidestatseefectueazadecatreunitatileteritorialealeTrezorerieiStatului; b)incheiereaexecutieibugetuluiasigurarilorsocialedestatseefectueazadecatreunitatileMinisterului Muncii,FamilieisiEgalitatiideSanse; c)incheiereaexecutieibugetelorlocaleseefectueazadeordonatoriiprincipalidecrediteaibugetelorlocale.

(2)MinisterulEconomieisiFinantelorintocmestetrimestrialsianualbilantulgeneralalTrezorerieiStatului,

instructurastabilitadeacesta,careseaprobainconditiilelegii.

Art.40

(1)MinisterulEconomieisiFinantelorintocmesteanualbilantulinstitutiilorpublice.

(2)Bilantulanualalinstitutiilorpublice,instructurastabilitadeMinisterulEconomieisiFinantelor,se

prezintaGuvernuluipentruadoptareodatacucontulgeneralanualdeexecutieabugetuluidestat. CAPITOLULVI:Contraventiisiinfractiuni

Art.41

Constituiecontraventieurmatoarelefapte:

1.detinerea,cuoricetitlu,deelementedenaturaactivelorsidatoriilor,precumsiefectuareadeoperatiuni

economico­financiare,farasafieinregistrateincontabilitate;

2.nerespectareareglementariloremisedeMinisterulFinantelorPublice,respectivdeinstitutiilecuatributii

dereglementareindomeniulcontabilitatiiprevazutelaart.4alin.(3),cuprivirela:

a)aprobareapoliticilorsiprocedurilorcontabileprevazutedelegislatie; b)utilizareasitinerearegistrelordecontabilitate; c)intocmireasiutilizareadocumentelorjustificativesicontabilepentrutoateoperatiunileefectuate, inregistrareaincontabilitateaacestorainperioadalacareserefera,pastrareasiarhivareaacestora,precumsi reconstituireadocumentelorpierdute,sustrasesaudistruse; d)efectuareainventarierii; e)intocmirea,semnareasidepunereaintermenullegallaunitatileteritorialealeMinisteruluiFinantelor Publiceasituatiilorfinanciareanualesi,dupacaz,asituatiilorfinanciareanualeconsolidate,precumsia raportarilorcontabile; f)intocmirea,semnareasidepunerealaMinisterulFinantelorPublicesilaunitatileteritorialealeacestuia, precumsilainstitutiilepubliceierarhicsuperioareasituatiilorfinanciaretrimestrialesianualealeinstitutiilor publice,potrivitlegii;

g)depunereadeclaratieidincaresarezultecapersoaneleprevazutelaart.1alin.(1)­(3)nuaudesfasurat

activitate,respectivainstiintariiprevazutelaart.27alin.(6)lit.b);

3.prezentareadesituatiifinanciarecarecontindateeronatesaunecorelate,inclusivcuprivirelaidentificarea

persoaneiraportoare;

4.nerespectareaprevederilorreferitoarelaintocmireadeclaratiilorprevazutelaart.30si31;

5.nerespectareaprevederilorreferitoarelaobligatiamembrilororganelordeadministratie,conduceresi

supravegheredeaintocmisideapublicasituatiilefinanciareanuale;

6.nerespectareaprevederilorreferitoarelaobligatiamembrilororganelordeadministratie,conduceresi

supravegherealesocietatii­mamadeaintocmisideapublicasituatiilefinanciareanualeconsolidate;

7.nerespectareaobligatieiprivindauditarea,conformlegii,asituatiilorfinanciareanualesiasituatiilor

financiareanualeconsolidate;

8.nedepunerea,potrivitprezenteilegi,asituatiilorfinanciareanuale,asituatiilorfinanciareanuale

consolidate,precumsiaraportarilorcontabile;

9.nerespectareaprevederilorart.10si361.

Art.42

(1)Contraventiileprevazutelaart.41sesanctioneazacuamenda,dupacumurmeaza:

­celeprevazutelapct.1si9,cuamendadela1.000leila10.000lei;

­celeprevazutelapct.2lit.a),b)sic),cuamendadela300leila4.000lei;

­celeprevazutelapct.2lit.f),cuamendadela1.000leila3.000lei;

­celeprevazutelapct.2lit.g),cuamendadela100leila200lei;

­ceaprevazutalapct.3,cuamendadela200leila1.000lei;

­celeprevazutelapct.2lit.d),pct.4si5,cuamendadela400leila5.000lei;

­ceaprevazutalapct.6,cuamendadela10.000leila30.000lei;

­ceaprevazutalapct.7,cuamendadela30.000leila40.000lei;

­ceaprevazutalapct.8,cuamendadela2.000leila5.000lei;

­celeprevazutelapct.2lit.e),astfel:celereferitoarelaintocmiresisemnare,cuamendadela2.000leila

3.000lei;ceareferitoareladepunereaintermenullegal,cuamendadela300leila1.000lei,dacaperioada

deintarziereestecuprinsaintre1si15zilelucratoare,cuamendadela1.000leila3.000lei,dacaperioada

deintarziereestecuprinsaintre16si30dezilelucratoare,sicuamendadela1.500leila4.500lei,daca

9/15/2016

perioadadeintarzieredepaseste30dezilelucratoare.

(3)Guvernul,lapropunereaMinisteruluiEconomieisiFinantelor,poatemodificanivelulamenzilor

prevazutelaalin.(1)infunctiederatainflatiei.

(4)Constatareacontraventiilorsiaplicareaamenzilorsefacdepersoanelecuatributiideinspectiefiscalasi

controlfinanciar,precumsidepersonalulaltordirectiidincadrulMinisteruluiFinantelorPublice,stabilit prinordinalministruluifinantelorpublice.

(5)Constatareacontraventiilorsiaplicareaamenzilorincazulasociatiilordeproprietarisefacdepersoanele

cuatributiidecontroldincadrulconsiliilorlocalealemunicipiilor,oraselor,comunelorsialesectoarelor municipiuluiBucurestisidealtepersoaneanumeimputernicitedeconsiliilejudetene,respectivdeConsiliul GeneralalMunicipiuluiBucuresti.

(6)Amenzilecontraventionaleprevazutelaalin.(1)si(2)sesuportadepersoanelevinovate.

(7)Contraventiilorprevazutelaart.41lesuntaplicabiledispozitiileOrdonanteiGuvernuluinr.2/2001

privindregimuljuridicalcontraventiilor,aprobatacumodificarisicompletariprinLegeanr.180/2002,cu

modificarilesicompletarileulterioare.

(8)Insituatiaincareintermende3zilelucratoaredelaaplicareaamenziiprevazutedelegenusedepun

situatiilefinanciareprevazutelaart.36alin.(7)­(10),MinisterulFinantelorPublicevaluaurmatoarele

masuri:

a)blocareadeschiderilordecreditebugetarepentruordonatoriiprincipalidecrediteaibugetuluidestat, bugetuluiasigurarilorsocialedestat,bugetuluiasigurarilorpentrusomaj,bugetuluiFonduluinationalunicde asiguraridesanatatesiaibugetelorlocale; b)blocareaconturilordedisponibilitatideschiselaunitatileTrezorerieiStatuluipenumeleautoritatilorsi institutiilorpublicefinantateintegralsaupartialdinvenituriproprii.

(9)Seexcepteazadelaprevederilealin.(8)urmatoareleoperatiuni:

a)platiledinfonduriexternenerambursabilesaufinantariprimitedelainstitutiioriorganizatiiinternationale pentruderulareaunorprogramesiproiecte,precumsifonduriledecofinantaresiprefinantareaferente; b)platadrepturilorsalariatesiacontributiiloraferente,precumsiadrepturilordeasigurarisiasistenta sociala; c)rambursariledecrediteinternesiexterne,comisioanelesialtecosturiaferente; d)contributiisicotizatiicatreorganizatiiinternationale; e)platiledinFondulderezervabugetaraladispozitiaGuvernuluisidinFonduldeinterventieladispozitia Guvernului,potrivitlegii. CAPITOLULVII:Dispozitiitranzitoriisifinale

Art.44

MinisterulEconomieisiFinantelorsiinstitutiileprevazutelaart.4alin.(3)dinprezentalegevorelaborasi

voractualizapermanentreglementarilecontabileaplicabilepersoanelorprevazutelaart.1.

Art.45

MinisterulEconomieisiFinantelorexercitacontrolulasupramoduluiincareseaplicaprevederileprezentei legi.

Art.46

Prezentalegeintrainvigoareladatade1ianuarie1992).

Art.47

Prevederileprezenteilegiseaplicasisubunitatilorfarapersonalitatejuridica,cusediulinstrainatate,ce

apartinpersoanelorprevazutelaart.1,cusediulsaudomiciliulinRomania,catsisubunitatilorcusediulin

Romania,ceapartinunorpersoanejuridiceorifizicecusediulsaudomiciliulinstrainatate.

Art.49

Pedataintrariiinvigoareaprezenteilegiseabroga:

­Decretulnr.375/1956privindreconstituireaactelor,documentelorsievidentelorcucontinutfinanciar

pierdute,sustrasesaudistruse,publicatinBuletinulOficialnr.22din4august1956;

­Hotarareanr.1.885din28decembrie1970cuprivirelaorganizareasiconducereacontabilitatii,atributiile

siraspunderileconducatoruluicompartimentuluifinanciar­contabil,publicatainBuletinulOficialnr.156din

29decembrie1970;

­Hotarareanr.1.533/1973privindformularelecuregimspecial,publicatainBuletinulOficialnr.189din2

decembrie1973;

­Hotarareanr.1.116/1975privindimbunatatireaanalizeipebazadebilant,crestereaoperativitatiisicalitatii

informatiilorcuprivirelarezultateleeconomico­financiarealeunitatilorsocialistedestat,publicatain

BuletinulOficialnr.127din5decembrie1975;

­HotarareaGuvernuluinr.252/1996privindregimuldiferentelordecursvalutaraferentecapitaluluisocialin

devizesialteoperatiuniaplicabileincepandcubilantulcontabilcutermendedepunerepanala15aprilie

9/15/2016

1996,publicatainMonitorulOficialalRomaniei,ParteaI,nr.75din11aprilie1996,cumodificarile

ulterioare;

­HotarareaGuvernuluinr.483/1996privindprestareaserviciilorindomeniulcontabilitatii,verificareasi

certificareabilantuluicontabilinbazaprevederilorLegiicontabilitatiinr.82/1991,publicatainMonitorul

OficialalRomaniei,ParteaI,nr.137din2iulie1996,cumodificarileulterioare;

­HotarareaGuvernuluinr.22/1998privindunelemasuripentrureflectareaincontabilitateaagentilor

economiciaunoroperatiunieconomico­financiare,publicatainMonitorulOficialalRomaniei,ParteaI,nr.

34din29ianuarie1998;

­oricealtedispozitiicontrareprevederilorprezenteilegi.