Sunteți pe pagina 1din 14
| M.D.RA.P, 84 DEGLARATIE DE INTERESE aecreicatwA “DA;DENR. BE. 5 son Lo ‘Subsemnats, SHHAIDEH S. SEVIL, avénd funcjia de CONSILIER la MINISTERUL DEZVOLT? ADMINISTRATIE! PUBLICE, CNP domiciliul CONSTANTA, cunoscénd prevederile art.292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria rSspundere ¢& impreund cu famiia'Y dein urmatearete Fi. Asocial sau acjonar [a societal) comerciale, compani/societ&ii nationale, institut de credit, grupuri de interes] leconomie, precum si membru in asoc.ai, fundati sau alle organizafi neguvernamantale: Nr. de pari | Valoarea total a Unitatea ‘ Calitstea datinuta | scciale sau | pariler sociale g/sau ~Seourirwasg| acres: vee coset |S cctun 1.1. COREMAR ~ CUPON GRATUIT Actionar : - 1.2. SC ROSYR INTERNATIONAL SRL — RADIATA (Certificat de radiere eliberat de ONRC conform Actionar 60 100 tet Rezolutiel 14221/21.04.2016 [2. Caltatea de memoru th organele de conducere, admnistrare si control ele societaior comerdale, ale regilor| Jautonome, ale companilor/societaiior nationale, ale institjilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale lasociatilor sau fundatilor on ale altor organizatii neguvernamentale: Unitatea - __- denumirea si adresa - ‘ASOCIATIA DISPECERATUL CIVIC [Bucuresti str.Putul lui Zamfir, nF.22-24, et.1.ap.1, sector 1 | Calitatea deqinuta | Vaoarea benetteitor [_MGEPRESEDINTE : [4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control, retribuite sau neretribuite, ‘cadrul paridelor police, (unctia definuta si denumirea partidului politic: laa. [S. Contracte, indlusiv cele de asistenlé juridica, consultanla si civile, objnute sau in timpul| ‘exercitaril unctilor, mandatelor s2u demnitatilor publice finanjate de la bugetul de stat, local si din fonduri externe) ori incheiate cu societal comerciale cu capital de stat sau unde statul este aclionar majoritar/minoriter: | TIGL T _lnstiufia [Procedura prin. ST — ] “nucle poruretdorumies maces | careafest” | Tip | cpa; | Ouata | “Sa Stadrese [comune S|] nerenatconractua rata] O82 | contract "Titular T - 'SoVsctie. t 4 — a { { 'Rude de grad ae ’ = — hitularutu | | ‘Societati comerciale/ Persoand - tr fizic8 autorizat/ Asociatii | ‘amilisie! Cabinete individuale, | cabinete asociate societati |civile profesionale sau societaji civie profesionale cu ‘ésoundere imitata care ddesiégoara profesia de avocal ‘Organizafi noguvernamentele! Fundati/Asociati2) 1) Prin rude de gradul se inleiege parini pe lnie ascendenta gi cop pe nie descendenia 2) Se vor declera numele, denumirea § adresa deneficiaului de contract unde, prin caltatea deinut, titularul, solu/sota si rudete de gradul | cbtin contracte, aga cum sun! definite la pe. 5. Prezenta declaratie constituie act public si raspund potiivit legll penale pentru inexactitalea sau caracterul incomplet al datelor menfionate. Data compietaril It dof OLA N61) AB ngs at Ile | ‘Subsemnata, SHHAIDEH S. SEVIL, avand functia de CONSILIER la MINISTERUL DEZVOLTARI! REGIONALE DECLARATIE DE AVERE $1 ADMINISTRATIEI PUBLICE, CNP domiciiut ‘cunoseand prevederile art.282 din Codul penal privind falsul in deciaratii, declar pe propria raspundere ca Impreuna cu familia"! dejin urmatoarele: 1. Bunut imobile 4. Terenut Nota; Se vor declara inclusiv cele atlate in alte (ar ‘Anu Cots: | Modul de dobandiri | SYPT"414| parte |dobancire| Adresa sau zona Categoria* Titulerul® “Gatagonite Tndicate sunt (1) agriecl, (2) Torestien (G) nbravian; (4) luc Ge apa) ate categori de terenuri exiravilane, daca ‘se afid in circu cl 2. Cladiri Nott: Se vor declara inclusiy cele afiate in alte tan, ‘Anal dobandiri Cota- | Modul de parte | dobandire Titular ‘Adresa sau zona Categoria* /Suprafate [Shhaiden (Sumanariu} ISevil 'Shhaideh Akram (50%) | proprietate porsonala i 1993 | 95mp | 50 |cumparare lexclusiva conform legislate’ sirione) IKigham Sobh (50%) [Shhaideh Akram — (proprietate personala lexclusiva conform legislatiet siriene) 'Shhaiden Akram ~ (proprictate porsonala lexclusiva conform logislatiei siriene) *Catagarile maicate aunt (1) aparlament @) Sass de ocuit ) casa de vacanta (4) spali comercalelde product. "Pan femvio so ineloge sotulsatia si copii ata In ntetinerea acestora 21 La "Titular se mentioneazd, in cazul bunurlor prop, numele proprietaruli(ttularu, sotulsofs, copii), arin eazul bunurlor in coproptietate, cataparte§\ numele coproprotaior 1 1994 | 47mp | 100 |cumparare 1 2003 | 145mp | 100 |constructie 1 2013 | 180mp | 100 |cumparare |. Bunuri mobile 1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, masini agricole, galupe, iahturi gi alte milloace de transport care sunt supuse inmatriculari, potrivitlegi Nrde | Anulde bucatt | fabric Modul de dobandire Natura Marca 2, Bunuri sub forma de metale pretioase, bijuteri, obiecte de arta gi de cult, colectit de arta si numismatica, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a cror valoare insumata depageste 5.000 Euro Nota: Se vor mentiona toate bunurile aflate In proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe tertoriul Romaniel la momentul declarari [ Descriere sumara [Anuldobandii | Valoarea estimata_— Descriere sumara ‘Anul dobandii Valoarea estimata IIL, Bunuti mobile, a caror valoare depageste 3.000 de euro fiecare. si bunuri imobile instrainate in ultimele 12 luni. Data | Persoana cate care sa instisinai instrainat | | IV. Active financiare 4. Conturi si depozite bancare, fonduri de investifi, forme echivalente de economisire gi investite, inclusiv cardurie de credit, daca valoarea insumata a tuturor acestora depageste 5.000 de euro, Nota: Se vor declara inclusiy cele aflate fn banci sau institut financiare din strainatate. [institufa care administreazd giadresa acesteia| Tipu | Valuta | Deschis tn anul | Sold/valoare la zi 4 LEI 2011 423,817,768 1 tel 2011 o 1 LEI 2014 167.004,27 * Gaiagorile indicate sunt: (1) Cont curent sau echivalante (neusW card}, @) Deposit bancar sau echivalente; (3) Fendun de Jovestifi sau echivalente, mcWsv fondu private de pers sau alte sistome cu acumulere (se vor deciara cele aferente anului fiscal anterior. 2. Plasamente, investiti directe si imprumuturi acordate, daca valoarea de pial insumata a tuturor acestore depaseste 5.000 Euro Nota: Se vor deciara inclusiv investitle si participarile in strainatate. CE eT Yann [Amaetinl | vauawmawe Imprumut . {pat “J Categorie indicate Sunt, (1) Hani de valoare daynuto (illu de stat, caiiicate, oblgajuniy, (2) Acjuni sau PAA) sociale in societal comercial; (3) mprumutur acotdate in nume personal 3. Alte active producdtoare de venituri nete, care insumate depagesc echivalentul a 5.000 de euro pe an’ Not: Se vor declara inclusiy cele aflate in strainatate V. Datorii Debite, ipoteci, garantii emise in beneficiul unui tert, bunuti achizitionate Tn sistem leasing gi alte asemenea bunuri, ddacé valoarea insumata a tuturor acestora depageste 5.000 de euro. Nota: Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumuiate in strainatate, Creditor Contrastat in anul ‘Seadent a Valoare aainti2012 242017, 160.000 LE! VL Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate fata de, valoarea de piaja din partea unor persoane, organizati, societal) comerciale, regi autonome, companii/societat) nationale sau institufii publice Tomanesti sau straine, inclusiv burse, credite, garanti, decontari de cheltuiell, atele decat cele ale angajatorului, a caror valoare individuala depseste 800 de euro* Cine arealizat venitul | Sursa venitului: numele, adres ‘121, Titular Sorviciul prestal/ Obiectul] Venitul anual | generator de venit incasat (2 Sotisoe [ | (3. Copit 7 Se excepleaza de la declarare cadourile 51 ratatile uzuale primite din partea rudelor de gradul gi al lea Vil. Venituri ale declarantului gi ale membrilor si de familie, realizete in ultimul an fiscal incheiat (potrivit art.41 din Legea nr.671/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile gi compietarile ullerioare) Nota: Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strainatate, Serviciul prestav/Obiectul | Venitul anual Cine a realizat venitul Sursa veritului: numele, adresa | Sr esotor de veri reulet 7 Wenitur din salar Dezvoltarii Regionale 51 4.4. Titular ratiel Publice lsocrotar de Stat 30.647 (Bucuresti, Str.Apolodor, Ne? IMinisterul Dezvoltiril Regionale gi Publice instru 61.901 polodor, NrA7 [EXIMBANK SA [BucurestiStr.Barbu Delavrancea__|Membru CIFGA 92.969 lnr.6A IRAJDP CONSTANTA ? 1-2. Sovsotie [ConstantaStr. Celulozei,neas___|S*arst arabe 31] Isc RAJA SA (Constanta, St.Calarasi, Nr.22-24_[S#/9" tpn 13, Copil °2, Venturi din activitalj Independents (2.4. Titular laa. Soysoe 33, Venituri din cedarea folosinjei bunurilor [3.4 Thule (a2, Sopsote la, Venton din investi (4.4. Titular 142. Soysoye Servicul prestavObiectal | _ Venitul anual Cine a realizat venitul Sursa venitulu: numele, adresa | Oe Ego vent =r 2 5, Venituri din pensi (5.4. Titular 152. Sopsoye [6. Venifuri activtali agricole 6. Titular (6:2. Soysote "7, Venituri din prem gi din joouri de noros 7.4. Titular Sovsofie 7.3. Copii [a. Venituri din alte surse (8.1. Titular 16.2. Soveotie, (8.3. Copit Prezenta declaratie constitvie act public si rspund potrivit legli penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor mentionate. Data completari ney Anexa 2 DECLARATIE DE INTERESE Subsemnata, SHHAIDEH S. SEVIL, avand funciia de CONSILIER la MINISTERUL DEZVOLTARI REGIONALE $I ADMINISTRATIE] PUBLICE, CNP omiciul sunoscand prevederile art.292 din Codul penal privind falsul tn declarati, declar pe propria réspundere ca impreund cu femilia" detin urmatoarele: 7. Asoclat Sau acjionar la socielaii comerciale, companivsocietayi nafionale, insiitulii de credit, grupuri de interes] leconomic, precum si membru in asociafi, fundatii sau alte organizatji neguvernamentale: Wide pari] Valoarea totala Calitatea detinuté | sociale sau | partilor sociale gi/sau de actiuni a actiunilor Unitatea ~ denumirea $i adresa - 11.1. COREMAR - CUPON GRATUIT Actionar : 2 H7z, SC ROSYR INTERNATIONAL SRI — RADIATA, \Certificat de radiere eliberat de ONRC conform Actionar 50 [Rezolutie 14221/21.04.2016 2, Caltatea de membru in organele de conducere, administrare si control ale Societaflor comerciale, ale regilor lautonome, ale companillor/societatilor nationale, ale institutilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale lasociatilor sau fundafilor or ale eltor organizali neguvernamentale: Unitatea ~ denumirea gi adresa - Calitatea detinut3 | Valoarea beneficilor | | Calilatea de membru in cadrul ascciailor profesionale gi/sau sindicale 7 Galtatea de membru in organele de conducere, administrare si control reinbuite sau neretribuite, detinute in) ccadrul partidelor politice, functia detinuta si denumirea partidului pot: a. &. Contracte, inclusiv cele de asistenf& jurdicé, consultanté si civile, objinute sau aflale in derulare in timpul lexercitariifuncilor, mandatelor sau demitalor publice finantate de la bugetul de stat, local si din fonduri externe| fi Incheiate cu societS\i comerciale cu capital de stat sau unde statul este actionar majoritariminoritar Trstiuja_Procedura prin 6:1 Beneficial de contact: Data Valoarea numee renumoletdenumirea | comwastate. | careayest | Tip | chen | gras | tala acresa roan | Toran conrat contrat ia Somat ‘Rude de gradul |" ale titularulu ‘Societali comerciale/ Persoana fizicd autorizatal Asociafi familiaie/ Cabinete individuale, icabinete asociate societai {civile profesionale sau societati |civile profesionale cu |raspundere limitat care |desfagoara profesia de avocat/ lOrganizatii neguvernamentale! [FundayivAsociayie! = | ) Prin nda de gradul se infelege paral po linia ascendenta gi co@i pe linle descendenta. 2} Se vor deciara qumele, denumirea $i adresa beneficirulul de contract unde, prin calitatea delinuta tiularu, sofulsota §1 rudele de gradul | objin contracte, aga cum sunt definite la pct. 5. Prezenta declaralie constituie act public si rSspund potrivt legit penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor mentionate. Data completarii Subsemnata, SHHAIDEH S. SEVIL, avand funcja de CONSILIER la MINISTERUL DEZVOLTARI REGIONALE $1 ADMINISTRATIEL PUBLICE, CNP comiciliul cunoscand prevedenie ar.282 dn Codul penal privind falsul 1m decterati, deslar pe propria raspundere c& Impreuna cu familia" dein urmatoarele: |. Bunur imobite 4. Terenur ‘Nota: Se vor declara inclusiv cele afte in alte fa |, Anal Cota- | Modul de 2 ‘Adresa sau zona Categoria | ig | SuPrataia| Cote |Jopanciel Titularul \Gagerite Teale suns) earsnl Torelion (rains (huss de APRS) ale Galak de torenor ena, dae eo afidin creutul evi 2, Clad Not: Se vor dectara inclusiv cele aflate inate far =], anal Cota] Mogul de i ‘Adresa sau zona Categoria” | yA in| Supratata| Co Sopancire Tiularu?) 1 4994 | 47mp | 100. |cumparare [Shhaldeh (Sumanariu) |Shhaideh Akram (50%) \(proprietate personal 1 1993. | 95mp | 50 |Cumparare Jexclusiva conform legislatiol siriene) | Ikigham Sobh (50%) [Shhaideh Akram ~ 1 2003. | 145 mp | 100 [constructs (oreprietate personala amparare (Propriotate personala 1 2013. | 180mp | 100 [cumparare |(Probrotate Renee \ legislate! siriene) \Galagurle cate sunt [iy apariarnoih (2) caek do Tau (8) case Ge Vacant (@ spar comercial produce 1) Brin familie se injelege sotulsofa gi copie alain intretinerea ecestora. 2) Lg "Titec! se mertioneez4, Tn cazul bunurilor propri,numele propritarulu (titular, soklsotia, copula in cazul bunulor ‘in coproarietate, cote-perle g1 numele coproprietarir. 1, Bunuri mobile 4, Autovehicule/autoturisme, trectcare, masini agricole, galupe, iahturi si atte mijloace de transport care sunt supuse inmatriculgrii, potrivitlegi. Nr de | Anulde Beat | tabicape | Modul de dobancire Natura Marca ‘2. Bunuri sub forma de metale pretioase, bijuteri, obiecte de art gi de cult, colecti de arta si numismatica, oblecte Care fac parte din patrimoniul cukural nafjonal sau universal, a ¢4ror valoare Insumata depaseste 6.000 Suro Not: Se vor menfiona toate bunurle aflate In proprietae, indiferent daca ele se eflé sau nu pe toritoriul Romaniel la momentul declarai. [ Desciere sumer ‘nul dobar Vanarea esimata Doseriere sumara ‘Anul dobandit Valoarea estimala Ill, Bunuri mobile, a caror valoare depAseste 3.000 de euro flecare, si bunuri imobile instrdinate in ultimele 12 luni Data] Persoana oatre care sa Riana ee Forme instrainatt Vealoarea Natura bunului Instrainat WV. Active financiare 4. Conturi gi depozite bancare, fonduri de investi, forme echivalente de eccnomisire 5! Investite, inclusiv cardurile de credit, daca valoarea insumata a tuturor acestora depageste 5.000 ce euro. ‘Not: Se vor deciara Inclusiv cele aflate In banci sau instituti financiare din strainditate. [institutia care administreaza si adresa acestela | Tipult Valuta | Deschis in anul | Sold/valoare la zi 1 Le 2ott 422.129,52 1 el 2ott o 1 Lel zott 164.459,27 * Caiegurile indicate sunt: (1) Cont curent sau echivalente (nclusiv card); (2) Deposit bancar sau ocfivalente; (3) Fondun de investfi sad echivalente,incusi fordur private de persii sau ate sisteme cu acumulare (Se vor declara cele aferente anuiui fiscal anterior), 2, Plasamente, investti depageste 6.000 Euro Nota: Se vor declara inclusiv investiile $i pariciparile in stainatate, Emitent filu/societatea tn care persoana este acjionar sau asociatbeneiiciar de | Tipul*) imprumut lrecte i imprumuturi acordate, dacé valoarea de piat’ insumata a tuturor acestora Numa de titurit [Cota de participare Valoarea totalé la zi 3 : 20.000 EURO "Ty Categorie relate sunt (1) Harti de valoaré delinute (lun de stat, cerifiete, abigatuni); (2) Adjuni sau pal sociale in societat comercizle; (3) Imorumuturi acordate in nume personel 3. Alte active produc&toere de venituri nete, care Insumate depagesc echivalentul a 5.000 de euro pe an: Nota: Se vor declara inclusiv cele afiate in stréinatate. V. Datori Debite, ipoteci, garantii emise in beneficiul unui tert, bunuri achiztionate in sistem leasing gi alte asemenea bunur, daca valoarea insumata a tuturor acestora depageste 6.000 de euro. Nol: Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumuiate in strinatate [ Creditor Contractat manu | Seadent a Vaioaie 1211112012 s2nsie017 60,000 LE! VL. Cadouri, servicit sau aventaje primite gratuit sau subventionate fata de valoarea de pista din partea unor persoane, organizafi, societal) comerciale, regii autonome, compeni/societati nationale sau institut publice Foménesti sau straine, inclusiv burse, eredite, garanti, decontari de cheftuieli, altele decat cele ale angajatorului, ccror valoare individuala depageste 800 de euro” ‘Serviciul presta Obiectul| — Venitul anual Cine a realzat venitul | Sursa venitulu: numele, adresa | eee ator ge venit Nicabet Titular Sovisofie "733, Copii 15) Se encepieadl de la daclarare cadourls gl Watalie uzuale primite dm partea rudelor de gradul |g all Vil. Venituri ale declarantului si ale membrilor s&i de familie, realizate in ultimul an fiscal Inchelat (potrivit art.44 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completanle ultericare) Not: Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strainatate, Servidlul prestatiObiectul | _ Venitul anual Cine a realizat venitul Sursa venitului:numele, adresa_| °*'Screrator de verit Tneasat it Veriton din salar [Ministerat Dezvollarn Regionale st itular lAdministratil Publice Isecretar de Stat 30.887 lsucuresti, StApolodor, Nr.17 Iministeru Dezvoltarii Regionale st 14, lAdministratiet Publice Ministru 61.901 lpucurest, Str.Apolodor, Nrt7 IEXIMBANK SA IBucurestiStr Barbu Delavrencea_|Membru CIFGA 92.988 Ine : |RAJDP GONSTANTA mi [earsoveoie: (Constanta.St, Celulozei, w.is__|Setriat ee Isc RAJA SA (Constanta, St-.Calarasi, Nr22-24 _|Sai#r#t ae 13, Copi "2, Venturi din activa independente (2.4. Titular [a Soysote. 3. Venituri din cedarea folosinjei bunurior [3.4 Titular (32. Soysone. (a, Venituri din Investig (at. Titular 14.2. SoVsoye Serviciul prestaObiectul | Venitul anual ci li re ine @ realizat venitul Sursa venitulut: numele, adresa | See ee ater de venit Tneaeat [g. Venituri din pensi [5.4. Ttular ‘5. Sopsone (6. Venituri activitati agriccle: (6.1. Titular (6.2. Sovsoiie 7; Venitur din premil gi di jocuri de norac. iz. Titular (7.2. Soysoye 7.3. Copi, '&. Venituri din alte surse [g-1. Titular [S2. Soveotie: (a3. Copil Prezenta declavajie constituie act public si rispund potrivit legii penale pentru inexacitatea sau ceracterul incomplet al datalor mentionate Data completari: $0:.08...2otG DECLARATIE DE INTERE: ‘Subsemnata, SHHAIDEH S. SEVIL, avand funciia de CONSILIER la MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE $1 ADMINISTRATIE! PUBLICE, CNP domiciiu! cunoscand prevederile art292 din Codul penal privind falsul in declarafii, declar pe propria réspundere c& impreund cu familia") dein urmatoarele: F{-Reociat sau acjionar Ta sociatafi comercial, companiisocietai nationale, instal de credit, grupuri de interes) lecanomic, precum si memboru in asociafi,fundati sau alte organizafi neguvernamentale: Wie ds pap | _Valoarea totalaa Caltatea dasinuté | sociale sau |paiilor sociale silsau de actiuni | aactiuniler Unitatea - denumirea si adresa- 11.1. COREMAR - CUPON GRATUIT Actionar = « 1.2. SC ROSYR INTERNATIONAL SRL Actionar 50 100 lei 22, Calilalea de membra in organsle de oonducere, adminietrare gi control ale societafior comercial, ale regiler| lautonome, ale companiilor/societjilor nationale, ale institufilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale) lacociatilor eau fundafilor of ale altor organizatii neguvernamentale: ‘Unitatea