Sunteți pe pagina 1din 130

Educ afi ei

.' .:

MTNTSTERULEDUGATTEt gt CERGETARTI

A BEG EDAR
Tu d o ra P it ild

Gl e o p a tra M i h e i l e s cu
M anual p e n tru c l a s a I

s
-ft

ffi$
&
&

Sd ascultdm!

Sd comunicdm!

Sd citim!

Sd nejucdm!

Sd scriem!

Educaliei9i CercetariiManualul
Ministerului
Acestmanualesteproprietatea
de cetre
licitalieiorganizate
esteaprobatprinOrdinulnr 3885din 24 05 2004'in urma
programa
analitica
cu
MinisterulEducatiei9i cercetarii,este realizatin conformitate
nr' 4686 din 05 08 2003$i
aprobatade MinisterulEducaliei9i CercetariiprinOrdinul
gratuitelevilor.
estedistribuit
ACEST MANUAL A FOST FOLOSIT DE:
Anul

Numele elevului care a


primit manualul

Clasa

$coala

Anul
$colar

Starea manualului*:
la primirc

la retumare

1
2
3
4

*Stareamanualuluise va inscriefolosindtermenii:nou' bun' ingrijit'nesatisfdcebr'


deteriorat.
estescris corect'
lnvalatorii/Institutoriivor controladacenumeleelevului
pe
EleviinutrebuiesefacaniGiunfeldeinsemneri manual'

DescdereaCIP a BiblioteciiNafionalea Romeniei


PITILA. TTIDORA
Abecedar:man al pentruclasa| / TudoraPilild'
Mihiilescu - Bucure$ti: Aramis,2004
Cleopatra
tsBN 973-679-076-2
l. Mihdilescu,Cleopata
.l
3'12.416.2=135

inv gr' I ComeliaIuga


Referenli: Prof. gr. I ElenaDiaconescuiinv gr' I DanielaRadu;
Redactor:CelinaIordache
ilustrafii: NicugorPetrescu,Dan Nistorescu,Victoria Argint
DTP: DanielaDiaconescu
ISBN:973-679-076-2
O 2004Aramis Prinl s'r'l. toaledrepturilere/ervate
CoDWisht
Lramii Print s.r.l'' Redacfia
ti sediulsocial:
nr.40-56.cod04l8l3 seclor4B-dulMelalurgiei
Bucwesti.O.P 82 - C.P 38
fax:(021)461.08.09/19'
tel:(02i) 461.08.10/14/15;
ro
offtce@megaprcss
E-mail:office@edituaaramis.lo;
Iel:{02t)46108 08'12/ll/l6:
desfacere:
DeDartamentul
ro
fax:{021} 461.08.0s/lq;E-mail:deslacere(aediruraaramts
Tipdrit la MEGApress holdings s a.

t*\n

,lul[ill[iluuilu

.:

Iniliereaunordialoguri,inveldtor-elev,
elev-elev,despre:
- festivitateade deschiderea anuluigcolar;
- viala^deScolar.
''lf r ,I I '' ,' Invalareacantecului,,$coldrei
, '
de TimoteiPopovici
''iiiir-9i $colerile",

I
gradinita;
. Ini!ierea
desfdgurate.in
despreactivitalile
unordialoguri
faceaqa?I
ce li-amafatat";,,Cine
(Jocuri:,,Spune
. Fi6Oapentruverifiiarea
acuitiliivizuale9i auditive
ce ai vezL'
(Jocul:
,,Deseneaza
. Probapentrudeterminarea
dintreperceplie
raportului
9i reprezentare

T4

.aUa@@

,
{
'-)

..

.'

1
t
t

.,.,./

t
t.
I

':tM.
,"
I
A.r,

.? 1a :.

l
t

. nitiereaunordialoguri
desprejocuri9i activiteti
de grup9i individuale;
. Probbde constatarea calitetiipronuntiei(Joc recomandat:,,Repetece
li-am spus");
volumului
vocabularului
(Joc recomandat:
'Proba pentrudeterminarea
,,Euspunceva,tu vei continua").
.**..i+a]}.i:.r..i'{..--.4*-i.j."},!-a',,.3-:r;;a::}-t.*;5-:*?t.*rr-*'i'!

{\.,,3.

!-{'.ae--.*-'**"*i{-

r
i,
{

I
t

f
II

;
'i

I
)i

[\

I
*
:.
*

r
I

g
{
\
i;
I
;i.

I
I

\:

ff
t
)
..
)

r6

*;':*'s-*";.'

dl*-*'*,i"a,***

j;..;.;.;*:;i*,*.*,.o.,*j*';;

k**:-;r#*t

i z*.

Utilizarea
formulelor
de initieregi incheierea unuischimbverbal;
ldentificarea
unorobiectegi utilitatealor;
Probade integrarein enunluria unor cuvintecunoscute(Joc recomandat:,,Lace folosegte...?").

4"

I
I

1
t

-i

ii --*-.*-

.- -->
Ii- -*----rt-\'-'- J ,4iT-\
tf,\

,, :i;

I
-''

-'\.1.
,:

l ;rt,

:h%*ffii$
. )-(
(

\Pffi'#..*;(,.

t
{
1
t

7
Y

z'
I
,

r:\\J-.

--kt

t,
,
I
,
{

lr
l

v
{:

.l'
t

r '\f"
;,{{.>-'1iii.;};.*\

{. }.*{ii\"'!i.&:

.. r:<<<-

-. o 1 -a
-

-!*+-;-41:,i:*

. -. . -. P ' '
,;-5;. *\-{{t::

t
?.'
1,

lnitiereaunuidialogdesprecomportarea
civilizate;
proprie9ia membrilorfamiliei(Joc recomandat:
Oferireaunorinformatiidespreidentitatea
,,Cinesunt,cineegti").

tr(

^l

'

.i'IIi ii:i|.:"' I I ,,

l.

. r,1,,'.

! ' . Exercitiideidentificare
a unorobiectedinsalade clasa;
. Activitatein grup organizatapentrudescoperirea
unui obiectpe
caracteristicilor
bazade intreberigi raspunsuri:
.,Cepolifacecu...?".
'Jocuri: ,,Lace foloseqte...?",
'l:r 'i i ii :,'l i-i. i!-jlj
{: Desenareaunor obiectedin clasi pe baza descrieriif5cuta de
-i'
invdtatorsauelev

1
l

I
i

t;
(

"i
t
g

!ffi:=ry

It

&

':
|rq,-

7,

T
).

,ffi''"/A

!
{

6,
t
b
tl
t

L
i'

tt
f'

| | ll I I I | | | | | I t t | | r t t | | t t t I t t | | ll I ll
| | t I r I t | | t I t r I I | | ll I I | | ll | | ll I t r r rr

r:
'i

!
-t
1r.

. Exerciliide identificare
gcolare;
a rechizitelor
. Exercitiide pronunliecorectd;
'{.
. Activitatein perechiorganizatecu scopulde a precizaformagi utilitatearechizitelor.
?
Scrierealinieioblicepe un spaJiu
,
Invdlareac6ntecului,,Noiacum suntemgcolari",de Aurel lvdgcanu
1('

*q.:
o

mx

t
1

{
a
{

t
,

4
I

,|

tt
I I I tlt
I I I lt I ll I I I llt
t t I ttt
ttt
I ttt
I| t| r| I| rtt I t| t| t| tt t| r| t| t| r| t| II llI ttI II II Itttll II I| I| I| Itttll It Ill I

| | | I| I| II llI I II II l|l | I| II II IltI ltl t It It It It lrl t Ir II ltl t It ltl | I| Ir tr

I ll

. RecunoaQterea
poveqtii:titlul,autorul,personajele;
. Exercitiide formularede propozitiialcdiuitedin doua cuvinte,pe baza imaginilor.
Scrierealinieioblicepe doua spalii(suprarand)
personajul"
(mogul,baba,coco$Ul,
gaina)
Joc de mime'Recunoagte
F..!4+*.,.*1".e..t"*i!ra:-r::t"6-,sitr**-*:;t.-*,,+55*-ajrs&*.;Ja!'A.&*.:n-i"-'

r3rT,1*

/\

COMUNICARE
ORALA:. Inilierea
unordialoguri
despreocupaliile
oamenilor,
despreuneltele
folosite;
. Exercitii
de despedire
in silabea cuvintelor;
. Memorizarea
a douestrofedin poezia,,Tatel
meu",de Veronica
Porumbacu.
grupurilor
COMUNICARE
gi subrAnd)
SGRISA:Scrierea
de dou6liniioblice(suprarand
ACTIVITATE
TRANSDISCIPLINARA:
Confectionarea
unorobiectedincarton9i betede chibrituri

' ,.t
jl: t

.,'.)
:t'
.t/l

t 3n
UNU

tr
'ryq
1l

\l

' .:),,1\'

-, . t . ;

t
:

,1,

/"(A: l
u\' tl
-,-_

F ^6

/-;---_-\J\
/

<-)

alll l lal l l l : !a
a a a a a a /'] i't i-l /-j /'l /'i /') /'j /'j
!!:!::!
a a a a a a a\ .\ .\
l lllllttttt::i
ltttttr
l lllllllii!!iiiti
lll!i!!!!!!!

i\ ,'', i'; i'; i'; i';

. lnitierea
comporta
gifaptedinviataproprie,
despre
intampleri
despre
unordialoguri
civilizatd;
. Exerciliide despdrtirein silabea cuvintelor.
pe unul9i douAspalii
Scriereabastonagului
Joc de rol ,,Lamagazinulde jucaril"

#
COMUNICARE
ORALA:. lnitierea
unordialoguri
despreorganizarea
timpuluiliber;
. Exercitii
de identificare
a unorcuvintemonosilabice.
pe unul9i pe douespatii
COMUNICARE
SCRISA:Scrierea
bastona$elor
ACTIVITATE
TRANSDISCIPLINARA:
Modelarea
unorplantegi animaledin plastilind

. Recunoagterea
zilnic,pe bazaimaginilor;
dinprogramul
unormomente
. Exercitii
dupi imagini;
corectda unorpropozitii
d'econstruire
. Exerciiii
gi respunsuri.
de intrebdri
de formulare
zilnic
dinprogramul
activiteti
unordeseneceinfitigeaza
Realizarea

I
1

til

,l

,]

I
,

ii
,,
)i

.-'l9t

/'\

/'\

/'\

/'\

U U U U U \J
r')l

tttttti

llllllt

r'\

/'\

/1

trUUUUUi,.'

a'\

/^t

a)

u'l

.')
'"t

/'-t

!-fa- .i

'"t

,"1
Ll ,

Scrierea
zaleipeunuigidouaspatr
lnvdtarea
cantecului
areata-nac",deSoficaN/atei
,,Ana

"'l

$
a a,-a

-a

-o

.,.i.!LLiri,
i.iri:.:,'l r-..- .- . Exercitiide depistarea pozilieisunetului,,e"in cadrulunuicuvant;
. l\{emorizarea
poeziei,,Toamna",
de DamosteneBotez
rli.i -i.r.,.,i-::
L,t,r,
,i. .11:i. Scriereabucleipe unul9i doud spalii
..,iiT.r i'r. i . i- r';;4hli';tri|jriii'L!liAR*.:Modelareadin plastilinaa unorfructe9i legume

,*'g/3:

-& 6

6l

,t

r { tJ
\
.-iro!
'* r.,.,/

'.O -

tlttt/t,ttt,,l

,1
f

&s

r--\

,,1 ,,1 /////l

4 4 4 4 4 4444444, 1
ttttttttt t t t t t t l

.t
-7"

444

.,t .,t ..'i.,t ..t ..,i..,i..,i..t .,t ..t ..t.,1..t .,t.,1

'i't'i'i't'i't't'i'i'i'i't't't'i

Exercitii
dedepistare
a pozitiei
sunetului
,,i"in cadrulunuicuvant
Scrierea
c6rligului
InvaFreacantecului
Kiriac
,,Aruginitfrunzadinvii",de D. Georgescu

19r

n' oY '
..J

rt'\

r"

^rlr_/O

(,

.!.'

/:'

t.l
ii!

1
{

I
,J

,r
,{
I
!

li
;
I

*
{
{

tiI
J
.I
t

.l
Iti.
i
i

000000000000000000

I
:;

t-)

t
J

'r{
/f|'\

date;
. Exercitii
in situatii
salut,prezentare
deadresare,
defolosire
a formulelor
. Exerci!ii
cadrul
unuicuvant
pozitiei
in
sunetului,,o"
a
dedepistare
pe spatiu
Scrierea
ovalului
Realizarea
unormdstioentrucarnaval

a a,- *,--aa.

oair

a a:-a ai

ii&

Bi

ft*
, J ll

I
l,!!!!

-..-.-._r

l,

oaa, -a

aai-aa

,-aali

,-._.""*-_*tffi:

lllllllllllllll

JJJJJJJJJJJJJJI

iiliiiii i i i i i i i
o'. ."{ o(

.*

.*

r{

.d

.d

.d

.d

.d

,*

.*

r(

.d

"1

. Exercilii
C$llltitri!{":ARE
OR.Ai-A:
de depistare
a pozilieisunetului
unuicuv6nt;
,,u"in interiorul
. Frdmantare
delimba:,,U,u,u,u,u /Pestecatevaminute
/Trenultreceiute,iute"
AO.Fdtlf!!lCi\Rli
Si?lSA:Scrierea
biciului
ACT!l''NTliTE
TF.FTNSDISCiPLINARA:
l\4odelarea
din plastilind
a unoranimalesSlbatice

6?2

'{-

\:r

r..''
* ri

:" l
-l

L.li
,R.

t4
(eai(!.

ilt {.:r(.t i..:l

n#
!:

l
-){
,^j

n
n nvn nvn nvn nv,- ,,^ ,,.- ,i\,.- ,.,,^ 1 /.'
v nw
v v v v',-",-,',-,
\-, \-, \-, \-,
"-,

ccccccccccJ::;

. Iniliereaunuidialogdespreactivitatile
sportivecunoscutede elevi;
. Exerciliide depistarea sunetului,,s"in cadrulunuicuvAnti
. Frdmantare
de limb6:S ne estefoartedrag/ S e-n soaregi e-n steagi Strugure,scufie,
sape/ Toatevorcu ,,S"sd-nceapa.
Scriereasemiovalului
Realizareaunor obiecteprin modelareasarmei

i.

..1

@2..
/

@"{

/./ /,f

t.-

-,

rrrrrrrrrrrrrrrr

///////////t////
. Initierea
unordialoguri
despreimplicarea
copilului
in viatacotidiane
a familiei;
. Exercilii
de depistare
a pozitiei
sunetului
,,f in cadrulunuicuvAnt;
. Exercilii
patru".
frdmantdri
de pronuntie
corecta;
de limbe:,,Capra
crapdpiatra-n
pe randgi suprar6nd
Scrierea
noduletului
Desenarea
unorlegume

(t
t'

)
,:,.

'

,fA
['

. Exercitii
sunetului
dedepistare
a pozitiei
,,z"in cadrulunuicuvant;
. Exercitii
fremanteri
de limbS:,Zum,zum,zum/ Zumzetveselde albind
de pronunlie;
I Zumzdepe cimp / Zum,zum,zum".
meseria"
Joc de mime,,Ghicegte

r24

,' ' ' ..+ ,' ' -,.-

..''

a, - aa-oO: ,

oao-

. Exercitii
i !NICARE
e Oi1,{
e P.:,1-/i;
deintrebdrisi
rdspunsuri;
deformulare
. Exercitii
a poziliei
sunetului
dedepistare
,,1"in cadrulunuicuvant;
. Exercitiide
pronunlie
corectS;
. Jocuri:,,Recunoagte
povestea";,,Recunoagte
personajul".
AGTMTA.TE
TR"qtrlSDl5.r,!1P!*iftlARA:
Formarea
uneimultimi
deanimale
alecarornumeconlinsunetul
,,1",
prindecupare
in pozilieiniliale,
de imagini
dinreviste

,.2

;l

RECAPITULI\RE
ilustratia.
t. Observati
. RecunoaFteti
povestea
ilustratS.
. Numitipersonajele
dinPoveste.

formatedindoudcuvintepe bazaimaginilor
2. nt"atullipropozilii

formatedintreicuvinte.
3. Rt.atr4ipropozilii

din imaginipe silabe,apoipe sunete


obiectelor
4. Spunetidenumirile

5. Joc de rol
intalnirea
dintreScufitaRoSieSilup.
Dramatizati

PROBA DE EYALUARE
l. Alcetuieqte,
oral, propozitiidupd imaginiledate.

'f

t
l

IT

i
t

IT

IT

(
t
,

2. Cetesilabearefiecarecuvant?
intreimaginegi casetapotrivitS.
Realizeaze
corespondenta

a
' ' ' ' ' t- .:::

,. _. ,

TT..

tt

t
l:

?.

t
I

't
i,|
tl
I
{

ffi

rlf

4
"l

'i

$
v

intre imaginegi casetapotrivite.


3. Realizeazdcorespondenla

e,

i:
1
f:

;:

l-.t._

71,6f#
'/ + < , l

rti i ?,t

I
g

r,7

\w
_$

is
f
i

I
ll

,0- ,At .A- ,A- ,A- ,A- ,4. ,0- ,0..i-,1-.,


..i_,1_,
..J_,..,J-,..i-.1-.,
..4_,..i-.1-.,
.i_.1-.,
.,i_l-.,

ila

I
-)\

{)

i-r
.,*

7 /-

,='-^,

i
Lv;
r#

R
#

3
{

'A

'.

-r

-t*
--\
\

A.

&
@
n

-ftt-4t-frt-ftt-4t-4,-fr,JIl

er

l4&

'&
ffiffi

*,__--@-m
*=.-ffi-ffi

. f f it r l f f i.i

'"** **-*,--/i

,;
'i

' gfs1
I t&,
-4&MW

:
::

\ry

.,P',

i',

Ul l-1!r
.:

/rl.rrr
/,4t,'[\

F:
lt !

l-1

,1,

t__j

,.
'1

.".

ma: ma

lTl? - lTl?

mama

mama
'|

.ffi
&

'ffl,AJ 'fn AJ Tfl,AJ 'fn 0l


,,^

t . '. ,

'rn 0./Tn0. 'rnn/Tnn

31-

Ma

ma -

Ma'

/1,/1"/1"/1,/1,//L/1"
,i i !

,iiii
,,./

l'!..;

'i;

'i'i

,iiii
,iiii
,,,,' !,.; ,,./
i;

l' L.;

'i;

'ii

,iiii
,iiii
,,./ i_.; ,,./
i;

'i;

. 'ii

,iiii!-.; ,iiii!.:

! 1.; '..,'l

',.,' it

''$
B

s
dEESf'

ffi
"t' ' .

'lff
{s?

:"-i1 !

mu-

./1i.;;1.,
=\'

t/

--1

.: -

'';'..;"l'

;;.

E
l111
..i..i-i .i .i .

u In u
ma
*

nu
u

#
E -"{ ffi
\

M
E

a
am
ai

Ni-na
Mi-mi

na-nl
mi-na

nar
mai

Am un nai.

ma

na

mi

ia

nu

ma

)k

Mi

Ni -'-

ffi
;'?'l
m

,r':

;/'

J. ' , . .

:.\
_ j F: r. ^ . . . , _ , --'

.. , ._--r{-f

A-na
A-ni

*rr

' 1 ' 1 ^- t
1 1 1 1 1 '1
l l l l l l l l ti i i iit:!
ttttttttl !!i!!i!t
\./ J J J J J J v/ J,_.t,_.t,_.t,_.i,_.t,_.t,- .t,_.!

1 /1

Jn a- fimL

.ml/n a.

RECAPITULI\RE
l. Observali
in scrierea
carorase folosegte
unadin literele:
ilustraliile.
Numiliobiectele
9i fiintele

a
m
n
u
I
2. citili .it"o"t" scrisepe fiecarevagon.

,ma- ni - mi
aa oo o(

mu_ nu
o

41 0

3. Cititinumainumelede Dersoane.

Ana ,

mai l

Ina l

Nina ;

4. Copialiin caietecuvintele
scrisepe bilelele.

TrL,oJTn,a,
JCan
5. Spunelice intrebuintare
au obiectele
din imagini.

JI
6. Formulali
enunluripe bazaimaginilor.

f;* +
,

.a'd,ftg

\,q ?i
d

i"1g

ir

I
-

PROBA I'E EVALU.ARE


o

ma
na

2. Scriein caietdenumirile.

3. Alcetuiegte
pe bazaimaginilor
cateo propozitie.

mu
IN

,u,

l-1,,.

Is:-.';

i"s
.-e

l"-,

d*
a

eu

mt-na
m i- ne

Na-e
Na-na

**0

tr

rl

l\l
l\l

rqZ

-n e -

@
i'/

E-ne
E ne

E-ma
E ma

Na-e
Nae

Emae mamaAnei.

.$

E-n e

e-

ar r0
r a

i\Lt/;

i !' )

'.L'
,.,.,.,.f,C
,.f

i\Lt!' i

i\L'i )

ii|

!i i

'.L'

'L'

i\L'i )

!!' )
';'

UUU

t 0( 00 4

(/n-0urnn unt (/rrL,043t

i',1..

l 'r"'.

\'-,

it l l '

w
n

me-re
mu-re

Ma-ra
Ma-rin

Maraaremure? I Maraaremere.l

,2\,V

./\./

,fi

ra
\-./\

*- { Y

;i;
9-\

a
/tJr

9-

/1, /t,

.
+\

/(,

tui;
1-'

riini

?-;

-i!_,

./

!_, ./

l'-;

i_, ./

',*l
i_, ./

l'-;

|_, ./

','-r
i_,

,0,ru0'rrL0-1"0.

ffi

, :F:'

/y

w
ffi

M
a-re
ra-re

ma-re
mu-re

ra-ma
ra-na

Ri-na
Ri-ri

Rir iem ar e .
Rinaare un an.

n auungff.

ry

rama

"t3l!-e,
mura
mure
ramura
ramuri

fr,

,'ii,,'ii,
fr,3,fr,,:li,
n TnaJw.

, -^ /,

,J

o-ra
o-re

o
ffi
F
Tg

lf, | ::, I o-rar


mo-rar

(-4
,,ffi,

[E'""'".*d
Eg

,$

ffi
#

unou

o -"*
unom

-\

@
@

0 000Ji,..,jl/n lL /lltn
C"* n'TTLm,o.]L.

trf

af
/

r
car
cor

mac
rac

ca-nar
co-cor

Ri-ca
Ni-cu

Ricae cu Nicu.
Nicuare un canar.
E un canarmic.

r G?
"-''

Ricaareun car.
: Eucar meremari.

.C .C I .i:;.1: fAfU'nJJ{A, nn}


ll
l\l ir r r
J V
'\lr
i

-lc,

n l- lo
r tr Yl
IJJ UP lJ,/ I U

r n rv-tnh.
JJ I L,\'U U .
^

MR
I-ca
A-ni-ca

a-re
ca-re

Co-ra
Co-ri-na

Corinae cu Ica.
Ica are o carie.
Cariae mare.

,,

(p V V tfi ii ii_i ( 0 "


0

.l/

O 0

t.) !.:) !.:)

-------

i 'ti
-J

zfrum,a,J,m-

^-t

J,m- ,alw ,g,mn1"0.

\,

EA

u
nu-ca
nu-cd

na-ra I
na-rd I

ra-na
ra-nd

Ri-cd
Ro-mi-cd

Ricde cu Romicd.
Ei au un mdrauriu.
Ricdare o rand.

mmd

-ra
/

I ra ---;r

-c i

ll

fr,"frr:
/'t
AJJ

$0

T-t
\J U

..

,)i

1,'

i'i
T!
..;-J--' t; '.-i

'rniIL mnn

w
an rY) n

AIJJ

I IA

.n nh
IAJ\J
I

.Y )ttrd

I U-A-.,\t

lA

nn/mn m)trd
mitu

miu

Onuareun mer.

Ina e cu Nicd.

Onucardmere.

I\)

canar

nucd

mdr

mi n d

ramd

murd

'aL

f
K*
a
lac
lan

eo

cal I u-na
mal I lu-na

Neluareun cal.Ele la I
AcoloeAlin.Ecu

i Asleli -gl"j *'tt


--a!gne

,malg-i-1-l -Alulai.l
are ; cal , _!J-; Islgi , ,

s
{"

,l

Li-na
Li-cd

Lo-ri-ca
La-u-ra

ER
Cd-lin
C5-li-na

o
la-le-le
li-li-ac

Laurae cu Licd.
Licdare liliac.
Lauraa luatlalele.

Laura

ffiH
Alina

Licd

RECAPITULI\RE
l. Observali
imaginile.
Realizati
corespondenla
i ntreimagineSiliterainilialS
a cuvAntului.

t-

I /"".L
.l .f

IL^ry
|J-t

1
I

2, rai^[cuvantulnepotrivit
din fiecaregir.

marama
cocor

inel

mrner

marinar

morar

prinsdgeli,imaginea
3. Uni1i,
potriviti.
cu propozilia

Cilin a luatun mdr. l


Ricae cu Nicu.
Ina aremure.
Manane mannar.
4. ntcatuilipropozitii
pe bazaimaginilor.

r54

liliac

PROBA DE EYALUARE
pentrutiecareimagine.
f. Al"atui"gt"cateo propozitie

e ca
UE I
o-re
i-nel
Lica

ma-ma
ra-na
Ana
Aurae mare.
3. Copiazecuvintele:
o

'

CLR

a areunmdr. Licdare un cal.


o

ruann

4, Transcrle.
a uNCr

lod

ILamn
nucd mure

pe bazaimaginii.
5. AlcStuiegte,
in scris,treipropozitii

I=_S
FTf

"rnurLL t BIFT-I
FBIru
Anaaremere.

[st{f

[B f.Il-]

F Br u
ls f{f
lB l.lil
tFBl:f+l

t.

55r

cece

ce

re-ce
cer
cerc
cer-cel
ce-rul cer-cul cer-ce-lul ce-re

Ce - l i - n a
Mar-cel

Mirceae cu Marcel.
Ei au un cerc.
Celinaarecercei.

El ,6
Ce----*
*

,COY*
r56

*-

cr 6sr6ul.

Ea cere cer cercei.


Ei cere cer o elice.

Vnt(.0,,lvco ,crtn
,0.rL"0
,cnru.

6,9

\\

?l'it\
,t$
elice

cercel

cerc

Gr". iifradei-ir6iuie'-t
il-

oo o
Cetina cu s tnfircea 7
o oo o
I Cume cerul?I
-s

fq

'(<,A

_=fl
|
CeareCelina?

Sq$

ffi

ffi
r

4lb

iTIIImF-run
,r2--'

a
toc
tot

tm o

tren I tu-nel I An-ton


trec I munte I Ma-tei

Antone cu tata.
Acumtrecetrenul.E untrenmare.
e un cdldtor.
I a c,--* tacr

rffi

---:tai

ll

t, dl

r U l l ' --*,tun,

,iffi:

ii.qaejtr@

ilL

l,

i. .'-

iii

t'

,*)J)J-\,Lr .

cort
cor-tul

ca-ut
ca-utd

E
Ti-cd
Ti-na

RO
To-ma
Tra-ian

La munte
La muntee aercurat.Ticde cuToma. Traiane cu ei.
El areuncort.Cortule mare.
Ei cautdlemne.
cot * toc
trei --- iert
car --* rac
lac --- cal

{
I

&
r
suc
su-cul

t
ca-sa
a-ca-sd

SOS

so-sul

I
Costel
Cos-mi-na

La masd
stdmlamasd.
Esteseard.Acum
Tataa luatsalata.Mamaia sosul.Costelia sucul.El este
ascultdtor.
Acasdesteminunat.

tun
car
mare*
lat
I

sun
sar
sare
sat

Offl

senin

cer

luminoasd

I stea

ascultdtor

camerd

aerisitd

A A A ..4..i: A)1,0mAn-, m

V*r,til,Aj" ru:ntfrnlm'.

U
iar
iar-na

ST
sa-nt-e
sa-ni-a

LE
Si-mo-na
So-ri-na

Cu sania
Sorinae cu soraei la Semenic.
A ninsmult.
Acumceruleste
senin.
Eleauo sanie.Saniaestemare.

*'

Js
T-

ffi
5:t |J

RECAPITULI\RE
l. citili,

lac
lan
lat

mare
tare
sare

latd
iatd
tatd

potrivite
pentrufiecarecuvantscrisin casetb
2. ntegeliimaginea

sanie

luna

mere

6us

inel
i.

ilic

(i ({

't,l'.-

*'*'

scrisepe bilelele.
in careucuvinlele
3. incercuiti

M A R o AM
A RS Tc L U
R A c I MA N
E N o UT S A
L S R A MA E
T RE NcM I
MA T N U c

potrivitsemnelor
de punctualie.
Intonati-le
4. Citti propozitiile.

9"4'l'eaq99fq9!I

ueilnaare ___cercel
*- - J

qi raspunsurile
potrivite
imaginilor.
5. Formulali,
oral,intrebdrile

2,
-J

62

: __1

I
a

t
t

l'

.'
:

PROBA DE EYALUARE
f. citegte:

eRn
b On
ne

Eucercana.

la

Titelare
o sanie.

Ceruleste
senin?

2, Formuleazd
oralintreberi
alecdrorrespunsuri
se fie propozitiile
urmatoare:

o Anaarealune.
o Eu cero nucd.
. Sorinae cu soraei.
pe bazaimaginilor,
3. nlcatuiegte,
cateo propozitie.

$4

PROBA IDE EVALUARE


f. citegte:

ot.-tl

tr

"i

trtr

lt-Lt

ce

EtrI

a, Realizeazecorespondenla
intre cuvintelescrisecu literede mane qi cele scrisecu literede tipar.

' ,frrmn*i,o'

^AIruT

Semenic

cercel

' flrrctT
castel

3. incercuiegte
in careu,urmatoarele
cuvinte.

L NUcA S
I V E RL A
LSTAoN
I MPc U I
A T oRT E
c R I MA c

ou
nucd
rac

sanre
liliac

mac

4. Scrie.in caiet,denumirileobiectelorilustrate.

5. Alcatuiegte,
in scris,treipropozilii
folosindilustralia
de maijos.

-"$#.1'
.-5;

'
r-*14

*-t{b#*.
65-r

's
.A

rm

pom. I ra-nd
pomr I pa-na

a-pe
ma-pd

ep
pa-pu-rd
pe-li-can

La pescuit
Tomaestecu Licd.Eistaupeo plutd.Apaesterece.
Unpelicanse uitdlaei.Licdestepescar.Ela prinsuncrap.
mare.
Crapuleste

@8ffi
,[,pa i

Tomaeste
pescar?

U
pa-ne
pe-ne

pe-nar
pe-un

car-te
parte

PO
Pe-tre
Pa-u-la

La cumpdrdturi
Petreeste cu Paula.Se apropiePdun.El e prietenullor.A
cumpdratun penar.Paulaa luato cartecu pdsdri.Pecopertdeste
pictatunpdun.
Pdunularepenecolorate.

@Bm
I

pom ' copil ipenar

"&\

c
vtn

vi-ne

a,

ve-sel
ve-se-15

ves-te
po-ves-te

E-va
Sil-vi-a

Prietenele
E vineri.EvavinelaSilvia.E tareveseld.
Ea std pe covor.Silviapuneo casetd.O voce pldcutdspune
poveste.
Eleascultdcu pldcere.
vioard

liliac

avio,nl

tramvaii

t.ren

UfS

PM

O
vdr

ve-rul

.N

Vi-ca
Vi-o-rel

VU
Voi-cu
Va-si-le

Viorel
ViorelestevdrulluiVoicu.Elareo vioardnoud.Vasilicd
va veni

laei.Vorasculta
unconcert.
Vioaraareunsunetminunat.
, ' v ar

IF

.E'
_v

ivar <

\i vot:

i - alua{a
ivara<

\ ivatd

Em Em mw

&

ft
&

&

a
ctrc
cinci

mic
mici

Ci

GI

a-rcl
a-rici

ci-ne
ci-ne-va

Ce-ci-li-a
Lu-ci-an

La circ
Lucianarecinciani.Elvinecu Ceciliala circ.
Eae vecinalui.
Cinevale aratdcinciarici mici.Vor urma trei pitici.Ei au
cdciulimov.
Cinemaivine?

&Ew@ffiWffi
r70

,atru.t%mn,ct,
V-(nXn"

&n

^{*l- "t*{"

n' afnnl nu.cL.

at""L Infl, na'cL.


'm,.aA-oJ
1r-

Cineestevdrultdu?

Cinevinela cind?

Vdrulmeueste......

$
,i.^t
gr
3

\,'-

/tJ.-A
Lucianarecinciani.

'

,Copilui
.......
corect.

Ciciare papucinoi.

macind

7t

circuld

la moard.
........
Morarul

cinci

71.,

re
vdd
ve-de

s
du-ce
a-du-ce

ci
pd-du-re
pd-du-rar

p
Tu-dor
Ro-di-ca

ledul
RodicaseducelaTudor.Acestaestepddurar.
Ea treceprin pddure.Urcddealul.Vedeun ied. Esteun ied de
cdprioard.
ApareTudor.ledulse pierdeprintrecopaci.
Ce este
un pddurar?

a-duc
con-duc
a-duci con-duci
a-du-ce con-du-ce

a-

U
ca-dou
ca-do-uri

D
ve-de-re
ve-deri

S
Da-na
Di-a-na

o
Du-nd-rea
Do-ri-na

Doudsurori
Danacu Dianasuntsurori.Tatdllorestemarinar.
Vaporur
ruipoartd
numele
Dundrea.
Dedoudlunieste
plecatprinDeltaDundrii.
Elediscutd.
Suntcurioase
cecadourivorprimide latata.
Acumeleadmirdvederile
dinDeltd.

AiIXJ

,9,

co9 ro-9u
9a-se
co-co9 rog-cat gapte

Mi-9u
Na-ta-9a

Rogcatul
Totiau primitun nume.$aseau culoarea
Miguaregaptecocogi.
Acestcocogse numegte
cenugie.Numaiunulare penerogcate.
Rogcatul.
stdlinigtit.
seapropie
ugor.Cocogul
Nataga

'74"

pe9-re
gi-ret
o-preg{e
peg-ti-gor ru-gi-nat pri-vegte

o
$o-go-nel
$an-dru

$ogonelcelgiret
lui$andru.Estetaregiret.Mereuurmdregte
$ogonelestemotanul
pegtigorul
dinacvariu.
$ogonelagteaptdmomentulpotrivit.Acume linigte.$andrua
iegit din camerd.Pornegtespre acvariu.Deodatdse opregte.
Privegte
supdratcdtremotan.
$andrua revenitlatimpin camerS.
$ogonelpleacdruginat.

$ogonellpleacd
$ogonel pleacd

in-cet
in-cep

i-not
i-nalt

intrec
in-tre-ce

La piscind
Petregi Danielsunt prieteni.Ei sunt eleviin clasaa doua.
Le placeinotul.Lunigi vinerise duc la piscind.
in saldii agteaptd
Incepantrenamentul
antrenorul.
cu mare pldcere.
Sportulinseamndsdndtate.
Ce pdrere
ai despre
practicarea
unuisport?

t'\t
t
./1-/ \J

/\

i
L" 1J,.'..i..,,_.i
lm' lmnf-

tt

,I
-

t-

/ )t

LrfLAXb

JT1,T1.AJTTL
lm) ruAI{mL.

a
,\

t
ro-man

ro-man-ce

can-tec
cdn-te-ce

a
cdmp
cAm-puri

Ro-m6-ni-a

Despreromdni
Romdnia.
CAmpuriintinse
sunt
Patriamease numegte
sunt
cu lanuride cereale.Petrecerile
cdmpenegti
acoperite
patrialor.
oincdntarepentrurom6ni.Eisemdndresccu
de RomAnia.
Ela cdntatin
PoetulEminescu
eramAndru
pdmdntul
romdnesc.
versuri
minunate

I T
J t

Tara mea

FW

Omul care nu are patriee ca puiul care nu are mamd.

t-

\1

RECAPITULI\RE
In lunci
l,

inserarea
se lasdugor.in lunci se aude
Se intunecd.
pdsdrilor.
Totulesteo incdntare.
cdntecul
Seintrecintriluri.
pestepdmAnt.
seagterne
Lunaseridicdincet.Linigtea

Pdsdrelele
staupe ramuri.

o Pe cdmpe un iepure.
o Esteseard.
o Soarelestrdlucegte.
o Lunaaparepe cer.
3.

giret

voios
vesel ';incdntdtor
minunat
ruginat

terminat

luminos

, viclean
intimidat

Tntunecos
intrecut

trist

4. RomAnii
se mdndresccu taralor.

Vi c t o sr e duce.........
Sinaia.
ma sd.
Ca i e t uel ste.........

cu

tn

de

pe

El e v uiln trd..........
clas5.
+

ma tu$ame a.
Im rp | a c e .........

la

79t

PROBA DE EYALUARE
l. citegte:

lTs

Vci

VSd

p ra
pCi

parne
vecin

dinte

inot
Adina

Ceciliardde.

Petreesteelev.

R"'.**;;t l

l1'j."r. I

2. Taiecuv6ntulnepoirivitimaginii.

$.

pere

cirege

cAine

pard

cireagd

cdini

sugeratede rmagrnr.
in careu,cuvintele
3. incercuiegte,

cP A C A
A o T EA R
I RoA I E
Mc R DS
P I S I cA
S c A P RA

ffi ffi ffi

@@@

PROBA DE EVALUARE
l. Citeqte,apoi scrieliterelegi grupurilede literepe cajet.

o Ar a
t lr
q
,C JJ 'TL JV J ,CO U

{L

IL

2. Transcrie
cuvintele:

Dana
mAine

tdcere
Vasile

cirege
Romdnia

3. Alcdtuiegte,
in scris,c6teo propozilie
folosind
fiecareimagine.

w
ffi
propoziJii
4. Alcetuiegte
formatedindoud,treigi patrucuvinte,
folosind
imaginea.
Scriepropoziliile
in caiet.

,v

bloc I brad I iar-ba I vra-bi-e


In parc
$erban locuiegtela bloc. El se plimbdadeseaprin parculdin
unpuietdebrad.
Vorplanta
cu Mirabela.
Seintdlnegte
apropiere.
Mirabela
observdcevain iarbd.Esteo vrabie.
gi$erbansuntbucurogi.
Mirabela

ro*i"t. o,ti"iitaiz
Eno"
I
z-

..4
r.......-..

Bu-cu-regtiI o-rag
Oragullui Bucur
Era odatdun ciobanpe numeBucur.El cdutaiarbdbundpentru
oil el u i .
Bucura alesun locpe maluluneiape.Aicia stabilit
o stdnd.Apoia
cldditobisericd
micd
aicicase.Localitatea
a devenitcu timpul
$i al[ioameniau construit
unorag.Acestoragse numegte
Bucuregti.

3M

n Bucuregti
I Bragov
I Braita

vaieb

ste-1ar
ste-jari

bu-jor
bu-jori

Ju-ca-u9
ju-cd-u-95

Gascada
Rdulcoboardprintrestejari.Se aruncdvijeliospestest6nci.in ju1
sar stropijucdugi.Apa vajdiein cascadd.Vdjaitulei se audep6nd
departe.
dintrecopacicrescbujoridemunte.
Pepajigtea
esteo plantdprotejatd.
Bujorulromdnesc

ggle -' - jate


gO,C'-----* JOc

$uro -

JUra

Ce culoare
arebujorul?

rB

$
Jiu
Ji-a-nu

,V

FY

El

jur
; a-jut
ju-rat I a-ju-tat

vi-teji
vite-ji-e

Iancu Jianu
IancuJianueraun voinicde pe Jiu.Tatdlluiera boier.Jianuse
Ela juratcdii va ajutape sdraci.A luat
boierilor.
sdturasede lScomia
A luptatcu
Acoloa alcdtuito oasteajutatde prieteni.
drumulcodrului.
lorsetemeaude el.
rdi.Boieriigislujitorii
oamenilor
vitejieimpotriva
lui.
IancuJianueraiubitpentrucurajul

1. pddure= codru
2. bdtdlie
3. amic
4. armatd
5. servitor

2.
3.
4.

han
ha-nul

ha-lat
hotel

j.

h
har-nic
ar-hitect

e
Mi-hai
Mi-ha-e-la

Vis de copil
Eisejoacd.
suntprieteni.
MihaigiMihaela
Esteun han.Adesenat
Ela desenat
o clddire.
Mihaiestearhitectul.
giun hotel.Mihaelail
ajutd.
Amdndoisunteleviharnicigiseriogi.

rl

qt

arhitect

elev

AHB

Hil- da lHo- r i-a l H o -ta -re -l e


La Hotarele
estemare.Aicilocuiescoameniharnici.Hilda9i
ComunaHotarele
Horiaau venitla rudelelor.Sdmbdtase ducla hord.ii conducevdrul
Herescu.
Haralambie
Acestaesteuncalputernic.
ElilinhamdpeHaiduc.

El hotdrSgte.
;

Er noErasc.
-:

El hrinegte.

ri rrianesi.

Ff
^*-t4.1

\\it

,s
ft
,6t

\.
_i

gdn-di
stri-gd
gds-ci
gds-can gdn-dea stri-gdt

Povesteagdscanului
O strigdpe
Bogdan9i Olgasuntvecini.Bdiatuliesein grddinS'
Olga.5e du-cimfreundla gdrldcu gdgtele'Nu se grdbesc'Bogdan
agale'
aveapapucinoi.Pdgea
poiestegte
despieungAscan.Acesta
'
Deodatd
luatpapuciisubaripd.
"'
Cum-satreacdpesteapd?A

&

ff

c6t _. .- gat
"Un6

steag
agale
l6ngd

'-- gdnd

care _,..._gare

0&^
it
#^f
&&+'l'

-fr,
'tr fr,oaAanl*,Irtylt
vu
J1 '.

6 T)

aldturi
drapel
incet

wtv

"""W

pictor
pic-tu-rd

Gri-go-re
Gri-go-res-cu

PictorulNicolaeGrigorescu
NicolaeGrigorescueste cel mai cunoscutpictorromdn.El a
peisajele.
Demica admirat
oragulC6mpina.
copildritin
Apoia studiatpictura.
A pictatmaiintdiicoane.
luitablouri.
CaruI cu boi esteunuldintreminunatele

ry

Cineeste
Nicolae
Grigorescu?

: 6|

Ce a pictatel?

"\ru

ffill
(0 r0 t) u.)
'1

, Q,

\)

1'?'?

r)

00"/)

JnJful,b

t-.t

flin,

. T^

{ntrt
9r

RECAPITULI\RE
gi grupurile
de litere:
f. citilillterete

bPjdhtg

sci

D S B. G H T

P Ci

gi cuvantul
scris,dupi model
i. uni1i,prinsageti,imaginea

ffi

barcd

@"'

haind

E
ffi
E@@EE W
gdind

Jarailc

3. Scrielidenumireaobiectelorsau fiintelordin fiecareimagine.

date.
dintreimagini9i propozitiile
{. Realizalicorespondenla

condurul.
a Pierdut
Cenugdreasa
Ceigaptepiticisuntveseli.

zilnical gcolarilor.
din programul
activitalilor
1, 2,3, 4 \n casete,potrivitdesfequrerii
5. Numerotati

,.at

&

il,

PROBA DE EYALUARE
f. citegte:
--_]
.

p tv
GDB

2. rranscriecuvinlele.

gutui

bunic

jucdtor

pentrua alcdtuipropozitii,
apoitranscrie-le
cuvintele
3. Ordoneazd

este

o joacd
o

Are

Olga

Bogdan

Gabriel

hord

albd

bunicul

barbd

cateo propozitie
cu ajutorul
cuvintelor:
4. Alcetuiegte

haind

gascan

tablou

cateo propozitle
cu ajutorul
fiecdreiimagini.
5. Formuleaza

o^a,!\ a
+J-

4q=+i:t--

:_oT/

-M'
r*dffi-

t S F |I]
tB T i l l
tFgll]lE

[sf.ll.]
I B FT.u
l F Ff+l
z

)R

,t],

t-

91r

ge
Ge

Ge

:ge

co-le-gd
co-le-ge

'g

' ce

merg
mer-ge

,Ge
Ge-ta
E-u-ge-ni-a

GeorgeEnescu
Getagi Eugeniasuntcolege.Getamergedesacasdla Eugenia.
Aceastacdntdla pian.Acumascultdimpreundun disc.Operase
RapsodiaRomdni.Estecompusdde GeorgeEnescu.
numegte
GeorgeEnescua cdntatla vioard9i la pian.El a compusopere
desprepatrianoastrd.
minunate
in intreaga
A dus numeleRomAniei
Enescua dirijatin concerte.
l u me .

pian ra

s':

cante
<

,, meroe
Gelu

merg

Angelagi Eugen

o carte.
la concert.

@i:

Gelugi Georgeta
Au o mingemare.
Mingeae rotundd
$i bulineare.

G e l u..........
Timpul
Bunicaa luat

IA

.A

v iorele.
...a trecut.
de prune.
estecolegamea.

gem
culege
Angela
geros

la

(l

bbl

b
coa-dd
bla-nd
bld-ni-!d co-di-!d

+
!

hge

brad
br5-dut

An-cu-ta
Petru!

VeveritaRila
ii spuneRi!a.Veverilaare
Anculaa gdsitun puide veverild.
gicodilamare.
bldnilarogcatd
Ellovegte
doudalune.Rilaesteatentd.
Petrut
o strig6.
o tineintreldbule.Apoise
Bdiatulii aruncdo alund.Veverila
catdrdinbrddut.

:cdprioard

EA

tin

Lfe

SC

P$

a-F

li-cu

!i-ne via-td
Tu-tu
Motanulcel neastAmpirat
luiJicu.Elesteplindeviald.
lutu estemotanul
de a!d.licu linecocologul.
..-A".y.raleargddupdun cocolog
Julu
ddculdbuta.
Cocologulse
degird.
MUT?aducelaptele.
Uitddecocologul
Juluserepedelacastron.
deatd.Motanulmdndncd
linigtit.

&

ingird
degird
Tncal!d
descal!5
;

r,
I
t

[treJ s"erlel
lrmpacam'/
|
- ---7,/6t*."
^-D

t)

Ea:-:.

,.:./

,"/

rre!ii:'

iE.l

,5:3:l-

it

,;-)'

-L.'

Va.

.-":!--'-<r.*'r:/

?v
,t-k

, fl,

;{r

l,t .

d?z
'..t
,6-,{},
LLJ;
F-3,"{l l

ilil

1=,

R
m
1

.d
!

tI

r!

lZ tm
-zi

zi-ua

ZG

zdm-bet
a-mor-tegte
E-li-za
zAm-beg-teI dez-mor-tegte Zo-ica

Primdvara
pecer.
Asositprimdvara.
Setopegtezdpada.Soarelezdmbegte
Ziuaema imare.
igi imbracdhainanoud.Rouase agaze
Naturase dezmotegte.
pe iarbd.Totule inverzit.
prinlivezi.
In zdvoiseaudezawd.Gdzelezumzdie
Primdvara
estedarnicd.

ii

$
g

t
:
{
i

i
I

.;

t
''i
,r
T
{

ff

'{,

')l

961
^,*,

lirl

i.l

7-

-:.1

,. r ,:-.1

z / ,: 1 at)a. /rt

ry,

44

i _:_i

lv

fn.7nnLlv,
\J I U /-'^AJ
U

2.7nnn9
4,
) U U

U,'V,L,4

l J .

Care sunt
lunile
anului?

Am un aricimititel
$i curdtdintiicu el.

Cinee hoatdgi rogcatd


$i pe la gdiniddroatd?

DA NU

Iarnaculegemzambiledingrddind.
Varane ddmcu saniape derdelug.

ffi
ffi
ffi
ffi

Primdvara
aparzambilele.
Jara noastrdse numegteRomAnia.

)er.

tzd

68

lr
- lf i

-- it
'li

j-J

- rl

a ,"t

ffi

g i Gi

#
ii
lli

ce

ge

gi

rugi I crean-gdI crengiI Gi-naI Gi-gi


Reginaalbinelor
Gina gi Gigi trec pe la margineaunei pdduri.Printrecrengi
pdsdrigdldgioase.
Ginaculegeciuperci.
migund
Observdo
Gigivedenigterugide zmeurd.Se apropieincetigor.
albindcuaripiargintii.
Acuma inlelesel c6t
cevabdiatului.
ii goptegte
E reginaalbinelor.
de bundestemiereapentrusdndtate.
Cecredeticda spusreginaalbinelor?

-g!ngag
migund
gdlSgios

'w
regrna

magrun

crengl
legi

'\

gdldgioase

Ginaare codife

dungi

Pdsdrile
sunt

lungi

Eumerg.

E upl6ng.

Euculeg.

Tu mergi.

Tu pldngi

Tu

El merge.

EI

EI

i'e)

che
Ghe
,.V

ARMONICA
Prezinta
Concertul
P-entru
VIOARA
Diritor
EHELARU
COSTACHE

gi

bu-chet 1 u-re-cheI o-che-lari..I E-na-che


costa-che
;;-;h;i I pe-re-cheI or-chestrd I
La concert
muzica'Acolo se
Enache merge la concert' El indrdgegt-e

neagrS'
ojachetd
Acestapoartd
cuVasiacne.
intat"nJJte
Intr6insa|d.lncepeconcertu|'operechedetineric6n
paniazd'DirijoruI esteChelaruCostache'
ii
acom
Orchestra
"
narcise'
unbuchetde
primeqte
$;;t";oiuit"in"n"ie. oirijorur

tr
2

K
Bdiatulpoartdo gapcd. o
Jacheta
esteverde.
o
Zoicaareun buchet
o
Enacheareochelari.

de narcise.

te

Pestraddsuntmagini.
ie

e.

-!

rfg

fap-te I frun-te I su-flet I tri-ca I $te-fan


$tefan cel Mare
Eligi iubeatara.Era
Moldovei.
$tefancel Marea fostdomnitorul
viteazinluptd.
DugmaniiameninlaupaceaMoldovei.$tefanadunaoastea.Se
ducea fdrd fricd la luptd. Dupd fiecarevictorieel indlta c6te o
mdndstire.
$tefancelMareestepretuitde poporpentrufapteleluidevitejie.

dupni Omull cunoagtei

I
!r: -

Ce
fa{a
fa-la

TM

fru-mos
su-pdr
fru-moa-sd su-fdr

Fd-nel
Flo-ri-na

Fatababei9i fata mogului


:f?

Se
)o

Aufostodatdun moggio babd.Fiecareaveacdteo fatd.


gi bund.Ea fdceazilnicfaptebune.
Fatamogului
erafrumoasd
Fatababeieraurdtdgirea.O supdratottimpulpefataceaharnicd.
Babail cicdleamereupe mogneag.Nu o sufereape fata lui.
B d t r d nul...
Ursul
picilit
devulpe

Pungula
cu
doibani

77:i V Tirul 7l6ln*


7^I* rnnyiluLpLa.fr,tnn.

RECAPTTULARE
t. Citilicuvintele:

bujor
pachet
impachetat imbujorat

intreg
intregit

etichetd
etichetat

din primacoloandcu celedin a douacoloana'


2. Uniti,prinsdgeli,cuvinte-le
pentrua oblineProPozitii.

Greierele

16ntarul
Veverila
Albina

zumzdie. i
ldrdie. i

blzdie.
ronldie.... :

din primacoloand'
cuvintelor
potrivite
insugirile
in a douacoloanS
3. Identificali

primdvard
vard
toamnd

rarna
date:
pentruintrebdrile
rdspunsuri
4, Formulali

w@
lE-@
lf l>+

E@

f-:-1t E
It) |

-l

t_4Fl

r--.J @

coloand9i celedin a
din,prima
intrecuvintele
corespondenla
5. Realizali
proverbele'
douacoloani,pentrua completa

are ...
Minciuna
Ce poli faceazi ."
"'
Cinese scoaldde dimineatd

nu ldsape mAine.
departeajunge.
picioarescurte.

PROBA DE EYALUARE
l. Citegte.

'a l

E
l-t l
F{
chenar
[1]

girafd

potrivitd.
2, Realizeazd
corespondenta
dintreimaginegi propozitia

EnachecAnt5. Nadiafacegimnastic5. GirafaaregAtullung.


pentrua formapropozitii.
3. Separdcuvintele

a
o

4.Alcdtuiegte
treipropozitii
folosindilustratia.

05

Gh i

chi*J

!,

ry*

{
'i

*
{

..

gi

iffi

\?T
*
.1

j
i

f
s
t

t:
I

ii
:
I

*'

:
4
$
{
5

rl

chip
ochi

chi

CI

chi

Ge

ci

Chi-mi-ta
des-chis
Chi-ra
des-chi-de Chi-ri-ac A9-chi-u-!a

La teatru
Chiriac
AiChiramerglateatru.
Se deschidecortina.Toatdsalaaplaudd.Apareo pdpugd.Ea se
numegteAgchiu!d.
Ea arenigteochi
Pdpugaareun chipveselgi guralargdeschisd.
jucdugi.
eiesteliliachie.
Pecappoartdo tichie.Jacheta
Agchiutd
spuneo poveste.
\

che

ureche perecne ridiche


urechi perechi ridichi

*"

t
,i
l:,

t
f.t.

-l.tt

ilu

AL W"ftrfurrtuV,ilni
n
D
rwruin'ts
JIMW{

In curteagcolii

ffi@
ffi
echipament

Ei

SE

ffi

chi

"ifl

inchizi. I

EI

Tnchideti.

Tnchidem.r

%f

inchide.
**''--;';'-'.-

'

deschis
inchis

schimbat
2

Danaareochialbagtri.

Ldngdtrotuare un ochide apd.

Cn ln u'."'-lt i

_--*-?-

[i dau9i!i

.Yannlnln ralx rea m"at''7t

x-{

L
)

F
z
ptx
fix

e-xer-sea-zd Ro-xa-na
ex-pli-cd
ex-pli-ca-ti-e e-xer-ci-tiu Xe-ni-a
Examenul

in oragulAlexandria.
Elese pregdtesc
RoxanagiXenialocuiesc
pentruunconcursde matematicd.
probleme.
fidificil.Fetelerezolvdmulteexercitiigi
Examenulva
zilnic.
Exerseazd
Acumascultdcu atentieexplicalia
Astdziau gregitun exercitiu.
la maxim.
invdldtoarei.
Suntconcentrate
Xeniagi Roxanaigidorescun rezultatbunlaacestexamen.

ffiI

tr uv
T

E I :,,r,'.{' ,gffi,JTn
arn)Imn"

t
,-

ghe
Ghe

chi

Ge

che

Ci

.ghe Ghe

ghemI ghe-mu-itI gher-ghef


I Gheor-ghelAn-ghe-li-na
Privighetoarea
giAnghelina
lAngdbunica.
staughemuiti
Gheorghe
Seinsereazd.
Are multeghemecolorate.Ea spune
Bdtrdnalucreazdla gherghef.
nepolilor
o povestedespreprivighetoare.
E
Privighetoarea
esteo pasdremicutd.Eaareun glasfermecdtor.
triluri.
mdiastrdin
giAnghelina
suntvrdjilide poveste.
Gheorghe
ghem
gheafd
ghemuit inghelat

gem
ghem

geme George
gheme Gheorghe

Bunicaare

colorate.

ghete

Gheorghe

murdare.

gheme

gheatd

gheard

ghetu!d

'

g h e m ul

ghem

Gheorghe

Anghel
2

rncurca

i 1';

Anghelina

inghelatd

mananca

fuge
l.

o Gherasim

,'-J

cente(
-\

:l

O faptd bund
o Privegte
imaginile.
Stabilegte
ordineain cares-aupetrecut
actiunile.

!
tr,

Prietenii naturii

Ce fac cei doi copii?

Undearuncdbdiatulhdrtiile?

De ce nu facemfoc in pddure?

Undeduccopiiifdnul?

Ce putemfacecu obiectele
nefolositoare?

hi

copiiicopaci?
De ce planteazd

Sd protejdmplantelegi animalele!

PROBA DE EYALUARE
f. Citegte:

' l sr;
rH

E
I v It
E

.f

g,n e

tqe,a
a

[,
bo ga

2. Citegtepropozitiile.

Haiducaleargd.
."Fti,

Vasileculegezambile.

Gherasimare ghetenoi.

3. Transcrie
cuvintele.

aa
fulg

haind

Anghel

cu ajutorulimaginilor.
c6teo propozilie
4.Alcdtuiegte

t S FT]I

lB l;Fu
tF l{il

t St;T-fl
t B 11{l
tFBll;Fl

13

g hi
Ghi
&

,/a

A
ghi

Ge

ghe

Ghe

Ghi

ghin-dd ghim-pe ghi-citoa-re


gh in-d e ghimpi ghi-citori

Che

Ghi-te
Gher-ghi-na

La bibliotecd
gi Ghitdsuntfrali.Gherghina
esteelevdin clasaintdi.
Gherghina
Ghitae maimare.
Ghila
cereo cartecu ghicitori.
Gherghina
Ei se duc la bibliotecd.
citegtedesprestejar.El aflScd fructulstejaruluiesteghinda.Bdiatul
cautdgiunghidturistic.
ii ajutdcu pldcere.
Doamnabibliotecard
ghi

un

ta

G hi

cit

ecl

cel

il/n

hi

s Unegte,prinsdgeti,ghicitoarea
cu imagineapotrivitd.

Umbrelule
colorate,
Prinpddure,presdrate.

&

Mdrgelule
ardmii
Poartd-ncap nigtetichii.

Voinicelcu hainaalbd
leseprimuldinzdpadd.

t.

Pagteincet,peinserate
$iare coarnerdmurate.

a
JI

Ghilaa plecatgrdbitla gcoald.El a ldsatbuniciiun bilet.


Bunicaa gdsitbiletul.Estenedumeritd.
De ce?Ce a gregitGhile?

RECAPITULI\RE
potrivitd
cuv6ntului.
l. Alegeimaginea

tr
,.

&

.'. r''r'rt.,
,ir

'i"

'.i

ghiveci

unghie

prinsdgeti,pentrua alcdtuipropozitii.
?. Uniticuvintele

Ghinda

gr.fstoasd.

.\

Neghina

Inghelata
Anghelina
dupdmodel:
3. Completati,

ghem

h;

' este

o fatd.
---\

fructulstejarului.
o plante.

PROBA IDE EVALUARE


L Citegte:

dop
pod
2. Citegtepropoziliile.
o

Gherghina
scrie.

Ghemulesterogu.

Am o ghinddmicd.

3. Scriein caietnumeleobiectelor
din imaoine.
Oz-

i--

-r-.

propozitiile
4. Completeazd
folosindcuvintele
sugerate
de imagini.

o Cdrtilesuntin

fr

o Gelumdndncd

primdvara.
....vestegte

propozilii
5. Alcdtuiegte
folosindcuvintele:
oa

ochi

pix

Anghel

17

i,,GJ.
;.,

..ft''

ki-lo-gram
ki-lo-me-tru
ki-lo-gra-me ki-lo-me-tri

ka-ki
Ri-ki

in tabdrd
Riki gi Miki sunt in tabdrdla Bugteni.Ei pregdtesccolegiloro
surprizd.Au marcatun traseu lung de un kilometru.Miki aduce
Erauagezate
Nu
indicatoarele.
in geantakaki.Rikiaduceobstacolele.
suntgrele.Audoardoudkilograme.
Vafi o intrecereinteresantd.

&
'* {_{
illtL
rrGl "

@@

Kar-laI xo-tea I Ka-rr-na


La concurs
)

l
I

KarinagiKoleasuntgimnagti.
Eisuntlaunconcurs.
Karinalucreazdun exercitiula b6rnd.Executbo sdriturddificild.
Koleaoincurajeazd
de pemargine.
Spectatorii
aplauddincdntali.

ry
Ch

,rir,:..:VIih,

fotbalist

t L.

gimnast

schior

inotdtor

Jt rurr* ,%It
19

qy w Y Q w
Quintus I Witty I MickeyI Yoggy
Scrisoarea
Prietenul
in Quebeck,
sduWillylocuiegte
Quintusscrieo scrisoare.
in Canada.

r)

.'tr-

1l

urur
v y
7u

Abecedarul
de VictorTulbure
Carteameasdfiedarul
ce!i-lfacdedimineata
casdaiabecedarul
primilor
tdipagiin viata.
$i ampuspemicafild,
peoricare
dintrepagini,
gizambilS
intre-albina
o poveste
in imagini.

t
,
t
\

t
't
T
7'
I

Fiindcd
literele
mele,
adunate
ca-ntr-o
salb5,
suntacelenegremiele,
carepascpriniarbaalb5.

{
1

1.4 '

g21:
x^

ALFI\BETUL

,0. "ft, n
B

3
f_F

/'F

"ft, ,0. "ft,

@v

,C

ngp4o

@k

AA

\e-'

/,f,

;q::4:la
v

^H

t9

el
//

KK

A. JT

&'tf

oo

NN

PP

{,?

,8C
"1
{

I
I

5
)

I
'I

:
u,J

qo

r .....R

q.0

w
M_

J1'

tT

" ffims

ry{

rl

'd '

r'J

d,t/1

!L'

j"

:..i

UU

tr'.---G.

#W
+
'l'
A..I

--='
J "

WW

XX
1 t9-

1D- UJ

VT

EJ ,

',fr"

^h

LF ?f

YY

zz

W,

RECAPITULI\RE
potrivitd.
Uni[icuvdntul
cu imaginea

ss
ffi#

ciuperci

chitard

ghiozdan

prindesene.
in careucuvintele
ilustrate
2. Descoperiti

N U C A M R

T L A
E L I
U R S
S B A

L E A
P G c
D R P
L o N

propozitii:
sau F (fals)in cdsutele
3. ScriefiA(adevdrat)
dindreptulurmdtoarelor

I
T
I
I

Fatase numegteCenugdreasa.
Piticiiau fesuricolorate.
Fatase numegte
Albdca Zdpada.
Ei staula masd.

PROBA DE EVALUARE
f. Scrienumeleobiectelor
din imagine.
a

2. Desparte
in silabecuvintele:
O
ao

ghem
cirege

elev
duce

ureche
chip

propozi{iile
3. Completeazd
potrivite
folosindcuvintele
din
coloanaaldturatS.

o Ch iriac
citegte
o ...........
.
r Cecilia
la teatru.
r Ghetele
suntnoi.

merge
poveste
Ginei

4.Ordoneazdcuvintelepentrua formapropozilii.

o elevd Roxana este


o dulci
zitii:

fructe

culege

Xenia

o Unde vacantd mergem

in

5. Scriecdteo propoziliepotrivitdfiecdreiimagini.

2A

In lumea povegtilor
povestea.
f. Recunoagte

din imagini.
desprepersonajele
cdtedoudpropozitii
2. Alcdtuiegte

Ce carteva lua?
3. Adrianse ducela bibliotecS.

Ceadintdivacantdmare
de EmiliaCdlddraru
Vinevara!Prinurmare
Pearipideporumbei,
Vinepentrufiecare,
darulei.
$ivacanta,
Celordintr-a-ntdia,
oare
dar
$titivoice le-aduce-n
CeaDINTAIVACANTA
MARE
Dupd-un
harnicangcolar?
Bine-iinVACANJAMARE!
jocuri,bucurii,
Soare,
$i lamuntegilamare.
Cefrumosvafi,
copii!

ii ;r u""riol i * u,,

63
"
corect! "
3 Sd circulam
.........
Primazi de gcoala...
64
"
+ Probi de evaluare(!)
..........""
Jocuride la grddini1a....
"" 65
"
"
6 Probi de evaluareitU
...... ....
La cumperatun...
"" 66
"
"
9i literap
"": 7 Sunetul
spregcoa|a...........
Drumul
67
"
"
8 Sunetul
9i titerae
Clasamea..........
68
"
"
"
9 Sunetul9i literav
"
Camerameade studlu --"
69
"
V
"
""
Silitera
"f0 Sunetuf
..............
"
Pro0o2itia.............
'70
litere
grupurile
de
"
Sunetul!i
.
"ci";"cf
proooziiia
"it
formatddin doud
72
gi iiteia0 " "
" ""
""""
"t"l;i;
"
12
sunetur
*"i"i"']..
trei
din
formati
Proooziiia
". 73
""
""
" fS Sunetul9i literaD
formatdin OouasifaUe']
Cuvdntul
gi litera9
i4 Sunetuf
" """"" " """74
formatdintr"i sifa0"....... "
CuvAntul
75
""
litera
""
s
"
Sunetut
$$i
'f
formatdintr-o
"
Cuvantul
76
""
"ifuba......
!i literai; i""
........'.."
" i0 Sunetut
zilnical gcolarulu,
Proqramul
'77
"
""""
"""
f 2 Sunetut
!i litera4 "
cu sunetul
,,""..........
Familiarizarea
g Taramea.
""""" 78
"
.......f
'
....
...........,.
cu sunetul
,,""
Familiarizarea
"" " 79
"
f S iecapitulare
cu sunetul
,,i".....................
Familiarizarea
" " 80
"
"20 Probede evaluare(l)'
cu sunetul,,""........... "
Familiarizarea
81
"
cu sunetul
,'t"......'..-'." ""'Zl Probede evaluareitU
Familiarizarea
cu sunetul
Familiarizarea
83
"
""
..... "2g Sunetul
$i literaB
cu sunetul
,,f ............
Familiarizarea
84
""
""
cu sunetul,,="......".. ....."""2+ Sunetul!i literai
Familiarizarea
"'85
"
2S Sunetul
9i literai "
cu sunetul
,,f................
Familiarizarea
" 86
h
lit
e
ra
"
"
S
u
n
e
t
u
l
9
i
"
"
"
"
"
2
A
Recapitufare..'..........' . . .". . . ."
'
Probede evafuare.."
Sunetul
9i literaa...............
89
"
9i literaG """ " "
............ "
" "'Zg Sunetul
Sunetul
9i literaA.-........
90
" "
........ ""
"- aO Recapitulare
Sunetul
9i liieram...........
" 91
"
a1 Probi de evaluare
.-",
............
Sr|aba,,ma
S unetulgiIiteraM....''. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . e z S u n e t u |g ig ru p u r i | e d e I ".
i t e r e94
,,ge.
"
$
'
Sunetulii titera!
Ursulpdcdlitde vulpe,de lon Ci""tge""
95
"
..-...-..-....]"
$i litera1
"s+ Sunetul
Sunetul
9i literau.-.........
97
i;2"
""
litera
" """ ,, -.,t
.............'..
9i
" Ss Sunetul
Sunetul
si literaU...........
'98
litere,,gi";
de
,,Gi'......
oruputile
sunetul!i
sunetul9i titeran.............................................s0
de litere,,che";
Sunetul
...........................e2
9i irui:urite
"che"...-..100
gi
N.................
litera
sunetul
f
iiteia
sA
""" "" " """" 102
Sunetul
9i
Sunetulgi literai ................... ....... - ''
'103
literaF
Sg Sunetul
"
..
.....
9i
..........
1...
""
litera
Sunetul
9i
104
.............."
" 40 Recapitulare
"
Recapitu1are...
105
"
"
Probi de evaluare"
.....
" " """"" 41
Probade eva1ua."......
qz
litere
'106
grupurile-de
gi
Sunetul
...'.." " ""'- ""
"chi";"Chi"
gi literae...............
Sunetul
"-" 108
pdstiemsanetatea!"
"
+S
ne
Se
..................
E...
"
litera
Sunetul
9i
109
x; X
"
9i literele
. -" "
" """'qq Sunetele
Sunetul9i literar... .............'..'.""
,,Ghe,....,..11
de |itere,,ghe..;
Sunetul
9i grupurr|e
Sunetu|
9i |iteraR...........'...'........'...........,...'....+s
112
"" "
nalurii
"
+o
Frietenii
...." "
"
Sunetul
9i literao..................
1'13
"
- ""
Probade evaluare"
."""
" """""q
Sunetuf
9i literao.... ..........
litere
de
'114
grupurile
+e bunetul9i
......
"
"ghi";"GhI'
Sunetul
9i literac....'.............
" 116
4S
Recapitulare
............"
""
Sunetul
9i literac...
117
prond
"
""
evaluare
Oe
"
'SO
d, n.... .......
"
Sunetul
9i literele
gi literaf............ '
Sunetul
119
"
9i literaK ""
" Se Sunetul
gi literaL................. "
Sunetul
120
Y
y;
q; w; Q; W;
"
s4 Sunetule
9i literele
............
"" "
Recapitu|are..........
121
V'
TulSure
"
""""
de
"
"
sS
Abecedarui'
"
Probede evafuare............
122
"""
o" rit"re,,"J;;,,C";;
" 9q Afabetul
Sunetul9i grupurile
124
"""'
Se
Recapitulare
"
"-"
Sunetul
-.........-.
9i litera1.........
t'U
"
'
sg irobi de evaluare"
."
"
Sunetul
9i IiteraT... .............-.
126
"
povegtilor"
""
"
" " 60 in i"t""
Sunetul
9i literas.. '..................

....
s.........
sun"tursiritera
91 99191119X9,:1:111"*'
127
"""""127
cdrddraru
""" " """
..............
.....'.:....
" 02 JeEmlia
i::".ilill*:::.......

Noile manuale pentru clasa I declarate cdgtigdtoare ale


Iicitatiei organizatd de Ministerul Educaliei gi Cercetdrii,
valabile incepdnd cu anul gcolar 2004-2005
. Abecedar,
Cleopatra Mihdilescu, TudoraPilild
. Abecedar,
OlgaPiriiald
. Abecedar,
MarianaRusu
. Matematici,manualpentruclasa l,
RodicaChiran
. Matematicd,manualpentruclasal,
$tefan Pacearcd,MarianaMogog
. Matematici,manualpentruclasal,
DumitraRadu, Celinalordache
. Matematici,manualpentruclasal,
Aurel Maior,Elena Maior
. Matematici,manualpentruclasa l,
WctoriaPddureanu,TudoraPilild, CleopatraMihdilescu