Sunteți pe pagina 1din 269

2001

Editura Institutului Biblic <>i de Misiunc al Bisericii Ortodoxc Romane ISBN


973-9332-27-7

CUVANT INAINTE

/V
IT ntre carfilc cvlaviei creatine, Ccaslovul sau Orologiul, cum i se mai Ispunea
in trecut, ocupa, fara nici o indoiala, un loc de fruntc. Ccaslovul cstc cca mai
dc seama 51 mai complcta carte de rugaciuni a cre$tinului dreptmaritor,
care i$i poatc astampara setea de inal(are a cugeitului >ji a inimii catrc Dumnezeu prin citirea uneia sau alteia din randuiclile
pc care Ccaslovul le cuprinde pc larg i din hel$ug.
Aceasta estc $i pricina pentru care mai multe randuicli din Ceaslov
cuprind prccizari $i pova(uiri ca acestca: Daca cti preot, su zici:
Binecuvantat estc Dumnczcul nostru..., iar daca nu e$ti preot, sa zici:
Doamnc, lisusc Hristoasc, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugaciunile Preacuratci
Maicii Talc ^i ale tuturor sfin(i)or, miluie$tc-nc pc noi. Amin (Rugaciunile
diminc(ii).
De aceea Ccaslovul estc dcopotriva o carte dc slujba trebuitoarc preotului i cantarcfului in biserica, la savarirea scrviciului divin public, dar i o
carte care cuprinde rugaciuni $i randuicli care pot sa fie folositc de cre$tini fji
in familic, potrivit cu invafatura Sfin(ilor Parin(i care numesc familia o mica
biserica, indemnandu-nc: Face(i din casclc voastre o biserica. Pentru
aceasta, Ccaslovul cuprinde, pc langa celc apte laude ale Bisericii, $i
extrasc din majoritatca cclorlalte car(i de slujba ale Biscricii Ortodoxc i care
dau expresie intrcgului cult adus de acesta lui Dumnezeu Celui in Treime
preamarit.
I
In Ceaslov vom afla troparcle >ji condacclc de pestc toata
saptamana,
troparele $i condacclc Triodului ?i celc ale Pcnticostarului, ale Nasciitoarci de
Dumnezeu ?i troparcle i condacclc principalclor sarbatori creatine $i ale
stin(ilor celor mai insemna(i din calendarul ortodox, care au fost extrasc din
celc douasprczccc Mineic in care aflam slujbcle bisericc$ti inchinatc sfinfilor.
Aceasta caracteristicii face din Ceaslov o carte de ncaparata tre- buin(a nu
numai pentru preot <ji cantarct, dar$i pentru monah $i cretin pen6
CUVAMT iNAINTE
tru care datclc Sinaxarului bisericesc nu raman simple inscrisuri ale unei carfi
de slujba, ci dreptare ale inviitaturii 51 vie|ii creatine.
Acestea sunt numai unelc din temeiurile acclci nazuinfe a cre^tinilor,
demne dc toata prefuirea $i lauda, de a avea in casa lor $i in colful cainerei
lor dc rugaciune accastii carte de slujba, care este Ceaslovul i care, prin
cuprinsul sau atat de bogat $i dc dens, in ce privcijtc rugaciunilc pe care le
confine, poatc sa aline suferinfe <ji durcri, sa inlature incereari $i urgii care,
uneori, se abat asupra noastrii, sii intareasca sulletele incereate dc tagada
sau necredinfa.
Ceaslovul este o carte al carci cuprins s-a format din cca mai mare
vechimc a Biserieii sub pana $i din experienfa marilor traitori pe culmile
desavaririi creatine, care au dat expresie celor mai frumoase rugaciuni pe
care spiritul lor, luminat de harul Sfantului Duh, le-a inulfat ciitre Dumnezcu

cel Atotputernie, catrc Maica Domnului i catrc to|i sfinfii din Sinaxarul cretin.
Accste rugaciuni, randuitc alaturi de Psalmii Vechiului Testament in alcatuirea
minunata a Ceaslovului, nc arata, in fiecare ceas al zilei i al nopfii, cum
trebuie sii ne rugam iji cc cuvant dc cerere, de slava $i de mulfumire sa
iniilfam catrc Cel Atotputernie, Tatal nostril cel ceresc. De aceea, Ceaslovul
este 0 permanenta i neintrccuta calauzii pe drumul nos- tru catrc
dcsavar$irca eretina, deschizamlu-nc u$ilc ccle de taina ale rugaciunii $i ale
intalnirii, pe aceasta cale, cu Dumnezcu intru Care suflc- tul nostru i$i alia
liman de pace $i lini$te. Ceaslovul este, drept aceea, cartea de fiecare zi a
tuturor celor care prefuiese rugaciunca ?i desavar^i- rea morala, a celor care
cautii Impaiafia cerurilor $i dreptatea lui Dumnezcu, gandind fara incctare la
cclc inaltc i vc;nicc.
Cugetul nostru se umple dc o nespusa bucurie duhovniccasca ori dc cate
ori o noua cdific a accstei carfi intra sub tcascurilc tipografiei pentru a fi pusa
apoi in mainile cre;tinilor spre a le dfirui prilejul fcricit de a intiilni, inra $i
iara, duhul aulentic al rugaciunii. De aceea, binccuvantcz pe tofi cei care s-au
ostenit la tipiirirea Ceaslovului $i pe cei care se invred- nicesc sa finsi in
mainile lor 0 asemcnea carte in care i noi, ca $i stramo$ii no$tri, cautam sa
giisim apa cca vie a rugaciunii $i harul lui Dumnezcu, care nu se sfarc$tc
niciodata.
Harul Domnului nostru lisus Hristos sii fic cu noi to(i!

P.VI UI.AIllll I. BISKKICIl UIHODOXE ROMANK.


*
RUGACIUNI, RANDUIELI 1 SLUJBE
I
l
I

RUGACIUNILE DIMINETII
Sculandn-te din somn, fara lent* i cu mintca treaza, sa te departezi dc
a$tcrnut i indata sa te inchini de trei ori, zicand:
Slava Tie, Dumiiezeul nostru, slava Tie.
Dupa aceasta, sa stai pujin in tacere, pana ce se vor lini^ti toate simpirile
tale $i atunci sa faci trei inchinaciuni pana la pamant $i, daca e$ti preot, sa
zici:
Binecuvantat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum $i pururea $i in
vecii vecilor. Amin.
Iar daca nil e$ti preot, sa zici:
Doamne, lisuse Hristoase, Fiul lui Duninezeu, pentru rugaciunile
Preacuratei Maicii Tale $i ale tuturor stintilor, niiluiete-ne pe noi. Amin.

i sa zici iarai:
Slava Tie, Dumnezeul nostru, slava pe10_______RUCACIUM, RANDU1KLI .SI SI.UJBK
Imparate ceresc, Mangaietorule, Duhul adevarului, Care pretutindenea
e$ti $i toate le plineti; Vistierul bunatafilor $i Datatorule de viafa, vino i Te
salaluie^te intru noi i ne curafe$te pe noi de toata intinaciunea $i
mantuie$te, Bunulc, sufletele noastre.
Sfintc Dumnczcule, Sfinte tare, Sfinte fara tie moarte, miluic$te-ne pc noi
(de trei ori).
Slava Tatalui $i Fiului Sfantului Dull. $i acum $i pururea <>i in vccii vccilor.
Amin.
Preasfanta Treime, niiluieste-ne pe noi. Doamne, eura(este pacatele
noastre. Stapane, iarta faradelegile noastre. Sfinte, cerceteaza $i vindeca
neputin(ele noastre, pentru numele Tiiu.
Doamne, miluicste (de trei ori) Slava... i acum...
Tatal nostru, Care e$ti in ceruri, sfinfeasca-se numele Tau, vie impara(ia
Ta, faca-se voia Ta, precunt in cer aa i pe pamant. Painea noastra cea de
toate zilele da-ne-o noua astazi, $i ne iarta noua gre^elile noastre, precum $i
noi iertam greifilor no$tri. i nu ne duce pe noi in ispita, ci ne izbave$te de
cel rau.
Ca a Ta este impara(ia <ji puterea !?i slava, a Tatalui <ji a Fiului i a
Sfantului Dub, acum <}i pururea <>i in vecii vecilor. Amin.
Apoi troparele acestea:
Sculandu-ne din somn, cadem catre Tine, Bunule, $i cantare ingereasca
strigam Jie, Puternice: Slant, Slant, Sfant e$ti, Dumnezeule; pentru
rugaciunile ingerilor Tai, miluie$te-ne pe noi.
Slava...,
Din pat si din somn m-ai ridicat, Doamne; mintea mea o lumineaza, inima
jji buzele ntele le deschide ca sa Te laud pe
I
---'or~
-- =4 \
RUGACIUNII.E DlMINEfll
11
Tine, Sfanta Treime: Slant, Slant, Slant eti, Dumnezeule; pentru rugaciunile
tuturor sfinplor Tai, miluiete-ne pe noi.
i acum...
Fara de veste Judecatorul va veni i faptele fiecaruia se vor descoperi. Ci
cu frica sa strigam in miezul noptii: Slant, Slant, Slant e$ti, Dumnezeule;
pentru Nascatoarea de Dumnezeu, niiluiete-ne pe noi.
Doamne, miluie;te (de 12 ori). apoi rugaciunea aceasta:
Din somn sculandu-ma, mulfnmescu-Ti Tie, Preasfanta Treime, ca, pentru
niulta bunata- tea Ta i pentru indelunga-rabdarea Ta, nu Te-ai maniat pe
mine, lenesul si pacatosul, nici nu m-ai pierdut pentru faradelegile mele, ci ai
aratat iubire de oameni, dupa obicei; ?i, intru deznadajduire zacand eu, m-ai
ridicat, ca sa manec i sa slavesc puterea Ta. Deci, acum lumineaza-mi ochii
gandului, deschide-mi gura, ca sa ma invaf cuvintele Tale, sa in^eleg
poruncile Tale, sa fac voia Ta, sa-Ji cant intru marturisirea inimii si sa laud

preasfant numele Tau, al Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh, acum Si


pururea si in veeii vecilor. Amin.
Alta rugaciune:
Slava Tie, imparate, Dumnezeule atotputernice, Care, cu purtarea Ta de
grija cea dumneze- iasca si de oameni iubitoarc, m-ai invrednicit pe mine,
pacatosul si nevrednicul, a ma scula din somn Si a dobandi intrare in sfanta
casa Ta. Primeste,
J
12
RUGACHJNI, RAMHJIEL1 SI SLUJBE
Doamne, si glasul rugaciunii mele, ca si al sfintelor si in(elegatoareIor Talc
puteri, i hinevoiestc ca, din inima curat a si cu duh dc umilin(a, sa Ji sc
aduca Jic lauda din necuratelc mele buze; ca i eu sa ma fac partas
fecioarelor celor in(elepte, cu luminata faclia sufletului men, i sa Tc slavesc
pe Tine, Dumnezeu-Cuvantul cel sliivit in Tatal si in Duhul Sfant. Amin.
Veniti sa ne inchinam Imparatului nostru Dumnezen!
Veni(i sa ne inchinam i sa cadem la Hristos, ImparatuI nostru Dumnezeu!
Veniti sa ne inchinam i sa cadem la insutji Hristos, ImparatuI si
Dumnezeul nostru (cu trci inchinaciuni)!
iluiejte-ma, Dumnczeule, dupa marc mila Ta
?i, dupa multimea indurarilor Talc, sterge faradelegea mca. Mai vartos ma
spala de farsidc- legea mca si de pacatul meu ma cura^ete. Ca faradclcgca mca cu o cunosc i pacatul meu inaintca mca estc pururea. Tie unuia
am gresit si rau inaintca Ta am facut, aa incat drcpt e^ti Tu intru cuvintclc
Talc Si biruitor cand vei judcca Tu. Ca iata intru faradelegi m-ani zamislit si in
pacate m-a nascut
maica mca. Ca iata adevarul ai iubit; ccle nearatate
Si cele ascunsc ale in(elcpciunii Talc mi-ai aratat mic. Stropi-ma-vei cu isop, si
ma voi cura(i; spala-ma-vei,
Apoi:
Apni indata Hsalmul 50:
RUGAC1UMLE 1>IMIM1II
13
i mai vartos decat ziipada ma voi albi. Auzului meu vei da bucurie $i veselie;
bucura-se-vor oaselc cele smerite. intoarce fa|a Fa de catre pacatele mele, $i
toate faradelegile mele $terge-le. Inima curata zidete intru mine,
Dumnezeule, i duh drept inno- icte intru cele dinauntru ale mele. Nu ma
departa de la fa|a Ta, $i Duhul Tiiu cel Sfant nu-L lua de la mine. Da-mi mie
bucuria mantuirii Tale, $i cu dull stapanitor ma intarete. Invafa-voi pe cei
fara de lege cailc Tale, $i cei necredinciosji la Tine se vor intoarce. lzbavetema de varsarea de sange, Dum- nezeule, Dumnezeul mantuirii mele; bucurase-va liniba mea de dreptatea Ta. Doamnc, buzele mele vei deschide, $i gura
mea va vesti lauda Ta. Ca, de ai ti voit jertfa, Ji-a$ ti dat; arderile de tot nu le
vei binevoi. Jertfa Ini Dumnezcu: duhul umilit; inima infranta $i sinerita

Dumnezcu nu o va urgisi. Fa bine, Doamne, intru bunavoirea Ta, Sionului, i


sa se zideascii zidurile lerusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptafii,
prinosul i arderile de tot; atunci vor punc pe altarul Tau vifei.
Apoi
Rugaciunea intai, a Sfantului Macarie cel Mare:
Doamne, curafete-ma pe mine pacatosul, ca niciodata n-am facut bine
inaintca Ta. Izba- ve$te-ma, deci, de cel viclean $i sa lie intru mine voia Ta,
ca, fara de osanda, sa deschid gura mea cea
14
RUGACHJN1, RANDUIELl $1 SLUJBE
nevrednica $i sa laud preasfant numele Tau, al Tatalui i al Fiului $i al
Sfantului Dull, acum i pururca i in vecii vecilor. Amin.
Rugaciunea a doua, a Sfantului Macarie cel Mare:
in sonin sculandu-ma, cantare dc miez de
noapte aduc Tie, Mantuitorule, i, inaintca Ta cazand, strig: Nu ma lasa sa
adorni in moartca pacatelor, ci ma miluie^te, Cel ce Te-ai rastignit de voie, i
pe mine, cel ce zac in lene; grabind, ma seoala i ma mantuie^te, ca sa stau
inaintea Ta intru rugaciuni; iar dupa somnul nopfii, sa-mi luminezi ziua fara
de pacat, Hristoase Doamne, $i ma mantuiete.
Rugaciunea a treia, a Sfantului Macarie cel Mare:
culandu-ma din somn, catre Tine, Stapane,
Iubitorule de oameni, scap $i spre lucrurile Tale ma nevoiesc. Ma rog Tie,
ajuta-mi cu milos- tivirea Ta in toata vremea $i in tot lucrul. Izbavete- ma de
toate lucrurile lumeti cele relc i de sporirea diavoleasca izbavete-ma i ma
du intru imparafia Ta cea ve$nica. Ca Tu cti Facatorul meu si Purta- torul de
grija $i Datatorul a tot binele i intru Tine este toata nadejdea mea $i Jic
slava inalt, acum i pururea si in vecii vecilor. Amin.

RUGACIUMLE

DIMIM I II

15
Rugaciunea a patra, a Sfantului Macarie cel Mare:
oamne, Cel ce cu multa Ta bunatate $i cu
indurarile Tale cele mari mi-ai dat mic, robu- lui Tau, de am trecut timpul
noptii aeesteia, fara de ispita de toata rautatea pizma^ului, Tu insufi, Stapane, Facatorule a toate cate sunt, invrednice$te-ma, cu adevarata lumina
Ta, ca sa fac voia Ta cu inima luminata, acum $i pururea $i in vecii vecilor.
Aniiu.
oamne, Dumnezeulc, Atotfiitorule, Care primeti de la puterile Tale cele ceresti can tar ea Sfintei Treimi, primete $i de
la noi, nevrednicii robii Tai, cantarea Stintei Treimi i ne daruiete ca, in tofi
anii viefii noastre i in tot ceasul, slava sa-Ji inalfam: Tatalui $i Fiului i
Sfantului Dull, acum i pururea $i in vecii vecilor. Amin.
Doamne, Atotfiitorule, Dumnezeul puterilor $i al tuturor trupurilor, Care

intre cele de sus locuie$ti si spre cele de jos prive$ti; Cel ce ispiteti inimile
$i rarunchii <>i tainele oamenilor le tii cu adevarat; Lumina fara de inceput
<?i pururea tiitoare, in care nu este mutare sau umbra de schim- bare; Insufi,
Imparate fara de moarte, prime^te rugaciunile noastre pe care le aducem
Tie din gurile noastre cele intinate, in acest ceas al noptii, indrazRugaeiunea a cincea:
Rugaciunea a *>asea:
16
KUGACILM. RANDU1EI.1 SI SI l JBE
nind pentru multirnea milelor Tale. Iarta-ne noua gre$elilc ce am greit
inaintea Ta, cu cuvantul, cu fapta, din $tiinta i din ne$tiinta. Cura{e<>te-ne
pe noi de toate intinaciunilc trupe$ti $i sufleteti, facandu- ne pe noi casa
cinstitului Sfantului Tail Dull. i ne daruie^te noua, cn inima veghetoare $i
curata, sa tre- cem toata noaptea acestei viefi, a<jteptand luminata i sfanta
zi a Unuia-Nascut Finlui Tau, a Domnului Dumnezeului i Mantuitorului nostril
lisus Hristos, eand va veni pe pamant cu slava sa judecc pe tofi i sa
plateasca fiecaruia dupa faptele lui. Ca sa nu fim aflafi zacand $i dormitand,
ci priveghind $i sculafi intru lucrarea poruncilor Lui $i sa 11m gata a intra in
bucuria $i in camara slavei Lui celei dumnezeie$ti, unde este glasul cel
neincetat al celor ce Te lauda $i nespusa dulcea{a a celor ce vad pururea
t'rumusetea cea nespusa a slavei Tale. Ca Til eti lumina cea adevarata, Care
luminezi i sfinte>ti toate, $i pe Tine Te lauda toata taptura in veci. Amin.
e Tine Te binecuvantam, Dumnezeule
preainalte i Doamne al milelor, Cel ce faci cu noi pururea lucruri mari $i
cu anevoie de urmat, slavite $i preaminunate, care nu au mi mar. Cel ce neai dat noua somn spre odihna neputinfelor noas- tre $i spre repaos de
ostenelile trupului, multuniin- du-Ji ca nu ne-ai pierdut pe noi cu faradelegile
Rugaciunca a aptca:
RUGACIUMLF. DEMINE | II
17
noastre, ci, dupa obicei, Tc-ai aratat iubitor de oameni $i ne-ai ridicat pe noi a
maneca $i a slavi stapanirea Ta. Pentru aceea, ne rugam bunata{ii Tale celei
neasemanate: lumineaza ochii gandului nostril $i ridica mintea noastra din
somnnl eel greu al lenei $i deschide gura noastra i o nmple de laudele Tale,
ca sa pnteni in lini$te a canta, a striga <>i a ne martu- risi pururea 'fie,
Dumnezeului celui slavit in toate !ji de to(i: Tatalui celui fara de inceput,
impreuna $i Unuia-Nascut Fiului Tau i Preasfantului $i bunului $i de viafa
facatorului Tau Duh, acum $i pururea $i in vecii vecilor. Amin.
Rugaciunea a opta, a Sfantului loan Gura de Aur:
Dupa numarul ceasurilor uoppi v ale /ilei:
Pentru ceasurile noppi:

oamne, nu ma lipsi pe mine de binelc Tau cel


ceresc. Doamne, izbave$te-ma de chinurile cele ve$nice. Doamne, de am
gre$it, tic cu mintea, tie cu gandul, sau cu cuvantul, sau cu fapta, iarta-ma.
Doamne, izbave$tc-ma de toata ne^tiinfa >>i uitarea, de trandavirea <>i
de ncsimprea cea impietrita. Doamne, izbave$te-ma de toata ispitirca.
Doamne, lumineaza-mi inima pe care a intunecat-o pofta cea rea. Doamne,
Tu, ca un Dumnezeu indurator, miluie$te-ma pe mine, ca un om care am
grc$it, vazand nepulinta sutletului meu. Doamne, trimite
2 - CT.ASLOV
18
RUGACIUM, RANDUIELI $1 Sll'JBE
inila Ta intru ajutorul mcu, ca sa preaslavesc preasfant numele Tau. Doamne,
Iisuse Hristoase, scrie-ma pe mine, robul Tau, in cartea vie^ii $i-mi daruie^te
starlit bun. Doamne, Dumnezeul meu, de$i n-am facut nici un bine inaintea
Ta, da-mi, dupa harul Tau, sa pun inceput bun. Doamne, strope^te inima mea
cu roua harului Tau. Doamne al cerului i al pamantului, ponienete-ma pe
mine, pacatosul, ruinatul i nevrednicul robul Tau, intru imparatia Ta. Amin.
Pentru ceasurile zilei:
Doamne, primete-ma intru pocain{a. Doamne, nu ma lasa pe mine.
Doamne, nu ma duce pe mine in ispita. Doamne, da-mi cuget bun. Doamne,
da-mi iacrimi $i aducere aminte de moarte i umilinfa. Doamne, da-mi cuget
sa marturisesc toate paeatele mele. Doamne, da-mi smerenie, curafie $i
ascultare. Doamne, da-mi rabdare i voie nebiruita i blandc^e. Doamne,
sade$te in mine radacina bunatatilor $i frica Ta in inima mea. Doamne,
invrednice$te-ma sa Te iubesc cu tot sutletul $i gan- dul meu i sa fac in
toate voia Ta. Doamne, apara-ma de oameni galcevitori, de diavoli $i de
patimile trupeti $i de toate celelalte lucruri necuviincioase. Doamne, tiu ca
faci precum vrei Tu, deci sa fie $i intru mine, pacatosul, voia Ta, ca
binecuvantat e$ti in veci. Amin.
RUGACIUMLE DIMIM-Tll_______19
Rugaciunea a noua, catre sfantul inger, pazitorul vie^ii:
Ingerule cel slant al lui Hristos, catre tine cad $i ma rog, pazitorul meu cel
slant, care eti dat mie de la Sfantul Botcz, spre pazirea sutlctului i a pacatosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea $i cu obiceiu- rilc mele cele rele, am
maniat preacurata lumina ta i te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile
cele de ru$ine: cu minciunile, cu clevetirile, cu pizma, cu osandirea, cu trufia,
cu neascultarea, cu neiubirea de fra^i i cu |inerea de minte a raului, cu
iubirea de argint, cu desfranarea, cu mania, cu scumpatatca, cu mancarea
cea fara de sa|, cu befia, cu multa vor- bire, cu gandurile cele rele i viclene,
cu obiceiurile cele rele i cu aprinderea spre desfranare, avand osebitii voire
spre toata pofta cea trupcasca. O, rea voire a mea, pe care nici fiinfele cele
necuvantatoare nu o au! Dar cum vci putea sa cau^i spre mine sau sa te

apropii de mine, cel necurat? Sau cu ce ochi, ingerule al lui Hristos, vei eauta
spre mine, cel ce m-am incurcat a^a de rau in lucrurile cele intinate? Sau
cum voi putea sa-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele <*i
viclene, in care cad in toate zilele !ji nopfile $i in tot ceasul? De aceca cad
inaintea ta i ma rog. pazitorul meu cel sfant, milostivete-te spre mine,
pacatosul, $i-mi tii mie intr-ajutor $i sprijinitor aupra pizmasului meu celui
rau, cu sfintele tale ru- gaciuni, $i imparafiei lui Dumnezeu ma fa parta? cu
to{i sfinfii, acum $i pururea $i in vecii vecilor. Amin.
20
RUGACtUM. RANDUIELI SI SLUJBE
Rugaciunca a zecea,
catre Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu:
Preasfanta stapana mea, de Dumnezeu Nasca- toarc, cu sfintele i
preaputernicele tale ruga- ciuni, izgone$te de la mine, smeritul $i ticalosul
robul tau, deznadajduirea, uitarea, nccunotinfa, nepurtarea de grija i toate
gandurile cele intinate, cele rele i hulitoarc de la ticaloasa mea inima si de
la intunecata mea minte. i stinge vapaia poftelor mele, ea sarac sunt i
ticalos. $i ma izbave$tc de multe rele i aduceri-aminte $i naravuri, $i de
toate faptele cele rele ma sloboze$te. Ca binecuvantata cti de toate
neamurile, i preacinstitul tau nume se slavete in vecii vecilor. Amin.
Alta rugaciune catre Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu: zv
Imparateasa mea cea preabuna i nadejdea mea, Nascatoare de
Dumnezeu, primitoarea saracilor $i ajutatoarea strfiinilor, bucuria celor
mahniti. acope- ritoarea celor necajifi, vezi-mi nevoia, vezi-mi neca- zul;
ajuta-ma ea pe un neputincios, hrane$te-ma ca pe un strain. Necazul meu tl
tii; ci il dezleaga pre- eum voieti, ea n-am alt ajutor fara de tine, nici alta
folositoare grabnica, nici alta mangaietoare buna, ci numai pe tine, o Maica
lui Dumnezeu, ca sa ma paze$ti $i sa ma acoperi in vecii vecilor. Amin.
KUGAC1UNILE DIMINEJ11
21
Apoi:
Cuvine-se cu adevarat sa te fericim, Nascatoare de Dumnezeu, cea
pururea fericita i prea nevinovata $i Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eti
mai cinstita decat heruvimii i mai marita, fara de asemanarc, decat
serafimii, care, fara stricaciune, pe Dumnezeu Cuvantul ai nascut, pe tine,
cea cu adevarat Nascatoare de Dumnezeu, te marim.
Slava... $i acum..., Doamne, miluie;te (de 3 ori). Parinte, binccuvin- te/a,
otpustul.

RANDUIALA MIEZONOPTICII DIN TO ATE ZILELE


Preotul, cu cpitrahilul pe gruntaz, din fata u$ilor imparate$ti, cu dvcra
inchisa, da binecuvantarea, zicand:
Binecuvantat este Dumnezeul nostru totdeauna, a cum $i pururea in vecii
vecilor.
Amin. Slava Tie, Dumnezcul nostril, slava Jit. Imparate ceresc..., Sfintc
Dumnczeulc... (Sc fac trei inchinaciuni. iar dacii cstc post, sc lac trci metanii).
Slava..., Si acum..., Preaslanta Trcinic..., Doamnc, iniluic$te (dc 3 ori),
Slava..., Si acum..., Tatal nostru..., Ca a Ta este imparatia..., Doamne, miluictc (dc 12 ori). Slava... Si acum..., Veni(i sa nc inchinam... (dc 3 ori). in
acest timp preotul sc inchina, dc trci ori, i intra in Sfantul altar, pc u$a
dinsprc mia/a/i. Si indata la strana Psalmul 50: Miluie$tc-ma, Dum- nc/culc...
(cauta la pag. 12), apoi Catisma a saptesprc/ccca, Psalmul 118.
Starca intai:
Fcriciti cei fara prihana in cale, care umbla in Legea Domnului. Fericiti cei
ce pazesc porun- cile Lui i-L cauta cu toata iniina lor, ca n-au umblat
RANDU1ALA MIEZONOPTIC1I 1MN TOATE Z1LELE 23
in caile Lui cei ce lucreaza taradelegea. Tu ai porun- cit ca poruncile Tale sa
tie pazite foarte. O, de s-ar indrcpta caile mele, ca sa pazesc poruncile Tale!
Atunci nu ma voi ru^ina cand voi cauta spre toate poruncile Tale. Lauda-Tevoi intru indreptarea inimii, ca sa invat judecatile drcptatii Tale. Indreptarile
Tale voi pazi; nu ma parasi pana in starlit. Prin ce ii va indrepta tanarul calea
sa? Prin pazirea cuvintelor Tale. Cu toata inima Te-am cautat pe Tine; sa nu
ma lepezi de la poruncile Tale. In inima mea am ascuns cuvintelc Tale, ca sa
nu gre$esc Jie. Binecuvantat e?ti, Doamne, inva^a-ma indreptarile Tale. Cu
buzele am rostit toate judecafile Tale. In calea marturiilor Tale m-am desfatat,

ca de toata boga^ia. La poruncile Tale voi cugeta $i voi cunoate caile Tale.
La indreptarile Tale voi cugeta i nu voi uita cuvintele Tale. Rasplate$te
robului Tau! Voi trai Si voi pazi poruncile Tale. Descopera ochii mei s< voi
cunoajjte minunile din Legea Ta. Strain sunt eu pe pamant, sa nu ascunzi dc
la mine poruncile Tale. Aprins e sutletul ineu de dorirea judecatilor Tale, in
toata vremea. Certat-ai pe cei mandri; blestemali sunt cei ce se abat de la
poruncile Tale. la de la mine ocara defaimarea, ca marturiile Tale am pazit.
Pentru ca au sezut capeteniile i pe mine nia cleve- teau, iar robul Tau cugeta
la indreptarile Tale. Ca marturiile Tale sunt cugctarea mea, iar indreptarile
Tale, sfatul meu. Lipitu-s-a de pamant sutletul meu;
24
KUGACIUNI, R.ANDU1ELI SI SLUJBE
viaza-ma, dupa cuvantul Tau. Vestit-am caile mele $i m-ai auzit; lnvafa-ma
indreptarile Talc. Fa sa inteleg calea indreptarilor Tale i voi cugeta la
minunile Tale. Istovitu-s-a sutlctul meu dc suparare; intare;?- te-ma intru
cuvintele Tale. Departeaza de la mine calea ncdrepta{H $i eu Legea Ta ma
miluie$te. Calea adevarului am ales $i judecajile Tale nu le-am uitat. Lipitum-am de marturiile Talc, Doamne, sa nu ma ru$inezi. Pe calea poruncilor Tale
am alergat, cand ai largit inima mea. Lege pune mie, Doamne i calea
indreptarilor Tale o voi pazi pururea. Inteleptete-ma $i voi cauta Legea Ta i
o voi pazi cu toata inima mea. Povatuie$te-ma pe cararea poruncilor Tale, ca
aceasta am voit. Pleaca inima mea la marturiile Tale, i nu la lacomie.
intoarce ocliii mei ca sa nu vada de^ertaciunea; in calea Ta viaza-ma.
Impline^te robului Tau cuvantul Tau, care este pentru cei ce se tern de Tine.
Indeparteaza ocara dc care ma tern, caci judecafile Tale sunt bune. lata, am
dorit porun- cile Tale; intru dreptatea Ta viaza-ma. Sa vina peste mine mila
Ta, Doamne, mantuirea Ta, dupa cuvantul Tau, i voi raspunde cuvant celor
ce ma ocarasc ca am nadajduit in cuvintele Tale. Sa nu indepartezi din gura
mea cuvantul adevarului, pana in starlit, ca intru judecatile Tale am
nadajduit, $i voi pazi Legea Ta pururea, in veac i in vcacul veacului. Am
umblat intru largime, ca poruncile Tale am cautat. Am grait despre marturiile
Tale inaintea imparaRANDU1ALA MIEZOMOPTICII DIN TOATE ZILELE 25
tilor, i nu m-am ru$inat. Am cugetat la poruncilc Talc pe care le-am iubit
foarte. Am ridicat mainile melc la poruncile Tale, pe care le-am iubit, i am
cugetat spre indreptarile Tale. Adu-Ti aminte de cuvantul Tau, catre robul Tau,
intru care mi-ai dat nadejde. Aeeasta m-a mangaiat intru smerenia mea, caci
cuvantul Tau m-a viat. Cei mandri m-au batjo- corit peste masura, dar de la
Legea Ta nu m-am abatut. Adusu-mi-am aminte de judecatile Tale cele din
veac. Doamne, $i m-am mangaiat. Mahnire m-a cuprins din pricina
pacato$ilor, care parasesc Legea Ta. Cantate erau de mine indreptarile Tale,
in locul pribegiei mele. Adusu-mi-am aminte de numele Tau, Doamne, i am
pazit Legea Ta. Aeeasta s-a facut mie, ca indreptarile Tale am cautat. Partea
mea e$ti, Doamne, zis-am sa pazesc Legea Ta. Rugatu-m-am fetei Tale, din
toata inima mea, miluie$te-ma dupa cuvantul Tau. Cugetat-am la caile Tale i
am intors picioarele mele spre marturiile Tale. Gata am fost i nu m-am

tulburat sa pazesc poruncile Tale. Funiile pacato$ilor s-au inta^urat


imprejurul meu, dar Legea Ta n-arn uitat. La miezul nopjii m-am sculat ca sa
Te laud pe Tine pentru judecatile dreptatii Tale. Parta$ sunt cu toti cei ce se
tern de Tine i pazesc poruncile Tale. De mila Ta, Doamne, este plin tot
pamantul; indreptarile Tale ma invata. Bunatate ai facut cu robul Tau,
Doamne, dupa cuvantul Tau. Invata-ma bunatatea, invatatura i cuno^tinta,
ca in poruncile
26
RUGACIUNI, RANDUIELI $1 SLUJBE
Tale am crezut. Mai inainte de a tl umilit, am gre$it; pentru aceasta cuvantul
Tau am pazit. Bun eti Tu, Doamne, i intru bunatatea Ta, invaja-ma indreptarile Tale. Inmulfitu-s-a asupra mea nedreptatea celor mandri, iar eu cu
toata inima mea voi cerceta poruncile Tale, inchegatu-s-a ca grasimea inima
lor, iar eu cu Legea Ta m-am desfatat. Bine estc mie ca m-ai smerit, ca sa
invaf indreptarile Tale. Buna-mi este mie Legea gurii Tale, mai mult decat mii
de comori de aur $i argint.
Slava..., i acum..., Aliluia (de trci ori), cu inchinaciuni in Postul Marc, cu
metanii. Doamne, miluie;te (de trci ori), Slava..., i acum...
Starca a doua:
Mainile Tale m-au facut i m-au zidit, in|elep- lete-ma i voi inva^a
poruncile Tale. Cei ce se tern de Tine ma vor vedea i se vor veseli, ca in
cuvintcle Tale am nadajduit. Cunoscut-am, Doamne, ca drepte sunt judeca|ile
Tale i intru adevar m-ai smerit. Faca-se, dar, mila Ta, ca sa ma mangaie,
dupa cuvantul Tau, catre robu! Tau. Sa vina peste mine tndurarile Tale i voi
trai, ca Legea Ta cuge- tarea mea este. Sa se ru^ineze cei mandri, ca pe
nedrept m-au nedreptatit; iar eu voi cugeta la poruncile Tale. Sa se Tntoarca
spre mine cei ce se tern de Tine i cei ce cunosc marturiile Tale. Sa tie inima
mea fara prihana intru indreptarile Tale, ca sa nu ma rufjinez. Se tope<jte
sufletul men dupa mantuirea Ta; in cuvantul Tau am nadajduit. Sfaritu-s-au
RANDUIALA MIEZONOPTICII DIN TOATE ZILELF 27
ochii mei dupa cuvantul Tau, zicand: Cand ma vei mangaia?. Ca in-am
facut ca un foale la fum, dar indreptarile Tale nu le-am uitat. Cate sunt zilele
robu- lui Tau? Cand vei judeca pe cei ce ma prigonesc? Spusu-mi-au calcatorii
de lege de$ertaciuni, dar nu sunt ca Legea Ta, Doamne. Toate poruncile Tale
sunt adevar; pe nedrcpt m-au prigonit. Ajuta-ma! Putin a tost de nu m-am
starlit pe pamant, dar eu n-am parasit poruncile Tale. Dupa mila Ta viaza-ma,
$i voi pazi marturiile gurii mele. in veac, Doamne, cuvantul Tau ramane in
cer; in neam $i in neam, adevarul Tau. Intemeiat-ai pamantul $i ramane.
Dupa ran- duiala Ta ramane ziua, ca toate sunt slujitoare Tie. De n-ar ti fost
Legea Ta gandirea mea, atunci a ti pierit intru necazul meu. In veac nu voi
uita indreptarile Tale, ca intr-insele m-ai viat, Doamne. Al Tau sunt eu,
mantuie$te-ma, ca indreptarile Tale am cautat. Pe mine m-au a^teptat
pacato^ii ca sa ma piarda. Marturiile Tale am priceput. La tot lucrul
desavar^it am vazut sfarit, dar porunca Ta este fara de starlit. Ca am iubit
Legea Ta, Doamne, ea toata ziua cugetarea mea este. Mai mult decat pe
vrajma$ii mei m-ai in^eleptit cu porunca Ta, ca in veac a mea este. Mai mult

decat invatatorii mei am priceput, ea la marturiile Tale este gandirea mea.


Mai mult decat batranii am inteles, ca poruncile Tale am cautat. De la toata
calea cea rea mi-am oprit picioarele mele, ca sa pazesc cuvintele Tale. De la
28
KUGAC1UM1, RANDLIELI 81 SI.UJBF,
judeca{ile Talc nu m-am abatut, ca Tu ai pus mie Lege. Cat sunt de dulci
limbii niele cuvintele Tale, inai mult decat mierea, in gura tnea! Din poruncile
Tale m-am facut priceput; pentru aceasta am urat toata calea nedreptafii.
Faclie picioarelor mele este Legea Ta $i lumina cararilor mele. Juratu-m-am $i
m-am hotarat sa pazesc judeca{ilc dreptaiii Tale. Lmilit am fost pana in
starlit; Doamne, viaza-ma dupa cuvantul Tau. Cele de bunavoie ale gurii mele
binevoie$te-le, Doamne, $i judecaiile Tale ma invafa. Sulletul meu in mainile
Tale este pururea <>i Legea Ta n-am uitat. Pusu-mi-au pacato$ii enrsa mie,
dar de la poruncile Tale n-am ratacit. Mo$tenit-am marturiile Tale in veac, ca
bucurie inimii mele sunt ele. Plecat-am inima mca ca sa fac indreptarile Tale
in veac, spre rasplatire. Pe calcatorii de lege am urat i Legea Ta am iubit.
Ajutorul meu i sprijinitorul meu e$ti Tu, in cuvantul Tau am nadajduit. Departafi-va de la mine cei ce viclenifi i voi cerceta poruncile Dumnezeului meu.
Apara-ma, dupa cuvantul Tau, i ma viaza i sa nu-mi dai de ruine
a$teptarea mca. Ajuta-ma si ma voi mantui $i voi cugeta la indreptarile Tale
pururea. Defaimat-ai pe toti cei ce se departeaza de la indreptarile Tale,
pentru ca nedrept este gandul lor. Socotit-am calcatori de lege pe toti
paeato^ii pamantului; pentru aceasta am iubit marturiile Tale, pururea.
Strapunge cu frica Ta trupul meu, ca de judecatile Tale m-am temut.
KANDU1ALA MIEZONOPTICII DIN TOATE Z1LELF. 29
Facut-am judecata si dreptate; nu ma da pe mana eelor ce-nii fac
strambatate. Primeste pe robul Tau in bunatate, ca sa nu ma cleveteasca cei
mandri. Sfarsitu-s-au ochii mei dupa mantuirea Ta si dupa cuvantul dreptajii
Tale. Fa cu robul Tau dupa mila Ta $i indreptarile Tale nia mvaja. Robul Tau
sunt eu; intelepte^te-ma $i voi cunoa^te marturiile Talc. Vremea este sa
lucreze Domnul, ca oamenii au stri- cat Legea Ta. Pentru aceasta am iubit
poruncile Tale mai mult decat aurul i topazul. Pentru aceasta spre toate
poruncile Tale m-am indreptat, toata calea nedreapta am urat. Minunate sunt
marturiile Tale, pentru aceasta le-a cercetat pe ele sulletul meu. Aratarea
cuvintelor Tale lumineaza $i inteleplete pe prunci. Gura mea am deschis $i
am allat, ca de poruncile Tale am dorit.
Slava..., i acum..., Aliluia (dc 3 ori), cu inchinaciuni, in Postul Mare, cu
mctanii. Doamne, miluicsjte(dc 3 ori), Slava..., S> acum....
auta spre mine si ma miluieste, dupa judecata
Ta fafa de cei ce iubesc nutnele Tau. Pasii mei indrepteaza-i, dupa
cuvantul Tau, si sa nu ma stapa- neasca nici o faradelege. Izbaveste-ma de
clevetirea oamenilor si voi pazi poruncile Talc. Fafa Ta arat-o robului Tau si
>na invafa poruncile Tale. Izvoare de lacrimi au varsat ochii mei pentru ca nam pazit Legea Ta. Drept esti, Doamne, si drepte sunt jude- cajile Tale.
Poruncit-ai cu dreptate marturiile Tale si
Starca a trcia:

30
RUGACIUNI, RANDU1EL1 $1 SLUJBE
cu tot adevarul. Topitu-m-a ravna casei Tale, ca au uitat cuvintele Talc
vrajma$ii mei. Lamurit cu foe este cuvantul Tau foarte i robul Tau 1-a iubit
pe el. Tanar sunt eu i defaimat, dar indreptarile Tale nu le-am uitat.
Dreptatea Ta este dreptate in veac $i Legea Ta, adevarul. Necazuri i nevoi
au dat peste mine, dar poruncilc Tale sunt gandirea mea. Drepte sunt
marturiile Tale in veac; infelep{cte-ma $i voi fi viu. Strigat-am cu toata
inima mea: Auzi-ina, Doamne! indreptarile Tale voi cauta. Strigat-am catre
Tine: Mantuie$te-ma $i voi pazi marturiile Tale. Din zori m-am sculat $i am
strigat: intru cuvintele Tale am nadajduit. Deschis-am ochii mei dis-dedimineata, ca sa cuget la cuvintele Tale. Gla- sul meu auzi-1, Doamne, dupa
mila Ta; dupa judeca- ta Ta ma viaza. Apropiatu-s-au cei ce ma prigonesc cu
faradelege, dar de la Legea Ta s-au indepartat. Aproape eti Tu, Doamne, i
toate poruncile Tale sunt adevarul. Din inceput am cunoscut, din marturiile
Tale, ca in veac le-ai intemciat pe ele. Vezi smerenia mea i ma scoate, ca
Legea Ta n-am uitat. Judeca pricina mea i ma izbave^te; dupa cuvantul Tau,
fa-ma viu. Departe de pacatoi este mantuirea, ca indreptarile Tale n-au
cautat. Indurarile Tale multe sunt, Doamne; dupa judecata Ta ma viaza. Mulfi
sunt cei ce ina prigonesc i ma necajcsc, dar de la marturiile Tale nu m-am
abatut. Vazut-am pc cei nepriceputi i ma sfaream, ca 11-au pazit cuvintele
Tale. Vezi ca poruncile Tale am iubit, Doamne; intru
RAM)UIAI.A Mli:/.OM>P HCH DIN TOATK 7. HIM 31
mila Ta ma viaza. InceputuI cuvintelor Tale este adevarul i venice sunt
toate judecafile dreptafii Tale. Capeteniile m-au prigonit in zadar; iar de
cuvintele Tale s-a infrico$at inima mea. Bucura-ma-voi de cuvintele Tale, ca i
cel ce a aflat comoara mare. Nedreptatea am urat $i am dispre^uit, iar
Legea Ta am iubit. De $apte ori pe zi Te-am laudat pentru judecafile dreptafii
Tale. Pace multa au cei ce iubesc Legea Ta $i nu sc smintesc. Ateptat-am
mantuirea Ta, Doamne, i poruncile Tale am iubit. Psizit-a sufle- tul meu
marturiile Tale i le-a iubit foarte. Pazit-am poruncile Talc i marturiile Tale, ca
toate caile mele inaintea Ta sunt, Doamne. Sa se apropie rugaciunea mea
inaintea Ta, Doamne; dupa cuvantul Tau ma infelepte^te. Sa ajunga cererea
mea inaintea Ta, Doamne; dupa cuvantul Tau ma izbavete. Sa raspandeasca
buzele mele lauda, ca m-ai invafat indreptarile Tale. Rosti-va limba mea
cuvintele Tale, ca toate poruncile Tale sunt drepte. Mana Ta sa ma
mantuiasca, ca poruncile Tale am ales. Dorit-am mantuirea Ta, Doamne, i
Legea Ta cugetarea mea este. Viu va fi sufletul meu i Te va lauda si
judecafile Tale imi vor ajuta mie. Ratacit-am ca o oaie pierduta; cauta pe
robul Tau, ca poruncile Tale nu le-am uitat.
Slava..., i acum...$i indata:
Cred intru Unul Dumnezeu, Tatal Atottiitorul, Facatorul cerului si al
pamantului, al tuturor celor vazute i nevazute.
32
RUGACIUM, RANDU1ELI SI SLUJBE

Si intru Unul Domn lisus Hristos, Fiul lui Dum- nczcu, Unul-Nascut, Care din
fatal S-a nascut, mai inainte de tofi vecii; Lumina din Lumina, Dumnezeu
adevarat din Dumnezeu adevarat, nascut, nu facut; Cel de o fiinta cu Tatal,
prin Care toate s-au facut.
Care, pentru noi oamenii i pentru a noastra man- tuire, S-a pogorat din
ceruri $i S-a intrupat de la Duhul Sfant $i din Maria Fecioara $i S-a facut om.
$i S-a rastignit pentru noi in zilcle lui Fonfiu Pilat $i a patimit $i S-a
mgropat;
Si a inviat a treia zi, dupa Scripturi;
i S-a inalfat la ceruri $i $ade de-a dreapta Tatalui;
Si iarai va sa vina cu slava, sa judece viii $i morfii, a Carui imparafie nu
va avea sfar^it.
Si intru Duhul Sfant, Domnul de viafa Facatorul, Care din Tatal purcede,
Cel ce, impreuna cu fatal $i cu Fiul, cste inchinat i slavit. Care a grait prin
prooroci.
Intru una, sfanta, soborniceasca $i apostoleasca Biserica.
Marturisesc un botez spre iertarea pacatelor.
Atept invierea morfilor.
Si viafa veacului ce va sa fie. Amin.
Sfinte Dumnezeule..., cu trei mchinaciuni. Prcasfanta Trcimc..., Tatal
nostru..., Ca a Ta este iraparapa...
Apoi troparclc accstca, glasul al 8-lca:
lata, Mirele vine in mie/ul noptii si fericita este sluga pe care o va alia
priveghind; dar nevrcdnica este iai asi pe care o va atla lenevindu-se. Vezi
dar, sutlete al men, cu somnul sil nu te ingreuiezi, ca sa nu te dai morpi $i
afara de imparape sa te
RA.NDUIALA MIEZONOPTICU DIM TOATE ZILELE 33
Tncui. Ci te de$teapta, strigand: Sfant, Sfant, Sfant e^ti, Dum- nezeule;
pentru Nascatoarea de Dumnezeu, miluie^te-ne pe noi.
Slava...,
La ziua cea infricosatoare gandind, suflete al meu, prive- gheaza,
aprinzandu-p candela ta, cu untdelemn luminand-o, ca nu <>tii cand va veni
la tine glasul ce va zice: Iata Mi- rele!. Vezi dar, suflete al meu, sa nu
dormitezi, caci vei ramane afar a, batand ca i cele cinci fecioare. Ci, in priveghere, a^teapta, ca sa intampini pe Hristos, cu untdelemn de ungere, i-(i va
da fie camara cea dumnezeiasca a slavei Sale.
$i acum..., al Nascatoarci de Dumnezeu:
Pe tine, zidul cel nebiruit, intarirea mantuirii, Nascatoare de Dumnezeu,
Fecioara, te rugam: Sfaturile celor potrivnici Ic risipe$te, intristarea poporului
tau in bucurie o intoarce, (ara ta o a par a i o ajuta, pentru pacea lumii te
roaga, ca tu eti, Nascatoare de Dumnezeu, nadejdea noastra.
Doamnc, milnic^tc (de 40 de ori) si rugaciunea accasla:
Cel ce, in toata vremea $i in tot ceasul, in cer i pe pamant, eti inchinat
i slavit, Hristoase Dumnezeule, Indelung-rabdatorule, Mult-milostive $i Multmilosardc; Care pe cei drepfi iube^ti i pe eei pacatoi miluicti; Care pe tofi
chemi la mantuire pentru fagaduin^a bunatafilor ce au sa fie; Insufi,

Doamne, prime$te i rugaciunile noastre in ceasul acesta $i indrepteaza


viata noastra spre poruncile Tale; sufletele noastre Ic slinfe^te, trupurile
cura- fe^te, cugetele indrepteaza, gandurile curafete i ne izbave^te pc noi
de tot necazul celor rele !?i al durerii.
.1 - CEASLOV
34
RUGACIUNI, RANDUIELI $1 SLUJBE
Inconjoara-ne pe noi cu sfintii Tai ingeri, ca, prin mijlocirca lor, fund pazifi $i
povatuifi, sa ajungem la unirea credinfei i la cuno^tinfa slavci Tale celei
neapropiate, ca binecuvantat eti in vecii vccilor. Amin.
Doamne, miluicste (dc 3 ori). Slava..., $i acum...
Ceea ce eti mai cinstita decat heruvimii i mai marita, fara de
asemanare, decat serafimii, care, fara stricaciune, pe Dumnezeu-Cuvantul ai
nascut, pe tine, cea cu adevarat Nascatoare de Dumnezeu, te marim.
Strana: Intru numele Domnului, binccuvintcaza, Parintc!
Preotul:
Dumnezeule, milostive$te-Te spre noi $i ne binecuvin- teaza, lumineaza
fafa Ta spre noi $i ne miluiete.
!>i daca cstc Aliluia sau Postul Mare, se /.ice rugaciunea aceasta a
Sfantului Efrem Sirul, in trei stari, cu trei metanii mari:
Doamne $i Stapanul viefii niele, duhul trandaviei, al grijii de multe, al
iubirii de stapanie $i al grairii in desert, nu mi-1
da mie (o metanic).
lar duhul curafiei, al gandului smerit, al rabdarii s?i al dragostei,
daruie$te-l mie, slugii Tale (<> metanic).
A$a, Doamne, Imparate, daruie^te-mi ca sa-mi vad greselile melc ?i sa nu
osandesc pe fratele meu, ca binecu- vantat e$ti in vecii vecilor. Amin (o
metanic).
$i. dupa rugaciunea aceasta. se zie aceste patru stihuri, tot in trei stari, cu
12 inchinaciuni:
Dumnezeule, milostiv tii mie pacatosul (o inchinaciunc).
Dumnezeule, curaiete-ma pe mine pacatosul (o
inchinaciunc).
RANDU1ALA MIEZONOPTICII DIN TOATE ZILELE 35
Cel ce m-ai zidit, Dumnezeule, inantuiete-ma (
inchinaciunc).
Fara de numar am greit, Doamne, iarta-ma (o
inchinaciunc).
i, pc urma, iara^i rugaciunea Sfantului Efrem Sirul, toata, cu tloua
inchinaciuni. si la sfarsit cu metanic marc: Doamne $i Stapanul vietii
mele... Apoi:
Stapane Dumnezeule, Parinte Atotputernice, Doamne, Fiule Unule-Nascut,
Iisuse Hristoase $i Duhule Sfinte, o Dumnezeire, o Putere, miluie$- te-ma pe
mine, pacatosul, $i, cu judeeatile care $tii, mantuiete-ma pc mine,
nevrednicul robul Tau, ca binecuvantat esyti in vecii vecilor. Amin.
lar daca nu cstc Aliluia sail Postal Marc, sc omit rugaciunea Sfantului

Efrem Sirul: Doamne $i Stapanul vietii mele... $i metaniile $i se zicc nuinai


rugaciunea de mai sus: Stapane Dumnezeule, Parinte atotputernice... Apoi sc
/ice: Venifi sa ne inchinam... (de 3 ori). <ji
idicat-am ochii mei la munti, de unde va veni
ajutorul meu. Ajutorul meu de la Domnul, Cel ce a facut cerul $i pamantul.
Nu va lasa sa se clatine piciorul tau, uiei nu va dormita cel ce te paze$te.
lata, nu va dormita, nici nu va adormi Cel ce pazeste pe Israel. Domnul te va
pazi pe tine; Domnul este acoperamantul tau, de-a dreapta ta. Ziua soarelc
nu te va ai de, nici luna, noaptea. Domnul te va pazi pe tine de tot raid; paziva sutletul tau. Domnul va pazi intrarea ta $i ie$irea ta de acum i pana in
veac.
Rugaciunea aceasta a lui Mardarie:
Psalmul 120
36
RUGACIUNI. RAINDUFXI SI SLUJBE
Psalmul 133
Iata acum binecuvanta^i pe Domnul toate slugilc Domnului, care stati in
casa Domnului, in curtile casei Dumnezeului nostril. Noaptea ridica^i mainile
voastre spre cele sfinte $i binecuvanta^i pe Domnul. Te va binecuvanta
Domnul din Sion, Cel ce a facut cerul i pamantul.
Slava..., Si acum..., Sfinte Dumnezeulc..., Irei inchinaciuni, Preasfanta
Treime..., Tatal nostru...
Apoi troparele acestca, glasul al 2-lea:
Pomenete, Doamne, ca un bun pe robii Tai i, cate in viata au greit,
iarta-le; ca nimeni nu este fara de pacat, fara numai Tu, Cel ce pod i celor
adormip a le da odihna.
Cel ce, prin adancul intelepciunii, cu iubirea de oameni, toate le
chivernise$ti, i ceea ce este de folos tuturor le daruie^ti, Unule, Ziditorule,
odihnefte, Doamne, sulletele adormitilor robilor Tai, ca spre Tine nadejdea iau pus, spre Facatorul i Ziditorul $i Dumnezeul nostru.
Slava...,
Cu sfintii odihne$te, Hristoase, sulletele adormitilor robilor Tai, unde nu
este durere, nici intristare, nici suspin, ci viata fara de starlit.
Si acum..., al Nascatoarei de Dumnezeu:
Fericimu-te pe tine toate neamurile, Nascatoare de Dumnezeu, Fecioara,
ca, intru tine, Cel neincaput, Hristos Dumnezeul nostru, a binevoit a incapea.
Fericifi suntem i noi, folositoare pe tine avandu-te, ca ziua $i noaptea te rogi
pentru noi. Pentru aceasta, laudandu-te, strigam tie: Bucura-te, ceea ce e$ti
p 1 ina de har, Domnul este cu tine.
RANDUIALA iVIIEZONOPTICil DIN TOATE ZILELE 37
Apoi Doamne, miluicijtc (de 12 ori)
Rugaciunea aceasta:
omcnc$te, Doamne, pe cei ce intru nadejdea
invierii i a viejii ve^nice au adormit, pe parin- (ii !ji frafii notri, i pc tofi
care, in cucernicie i in credinfa, s-au savar^it; i iarta lor toata greeala cea

de voie $i cea fara de voie, cea cu cuvantul, sau cu fapta, sau cu gandul, i-i
a$aza pe dan$ii in locuri luminoase, in locuri racoroase, in locuri de odihna,
de unde a fugit toata durerea, intristarea i suspinul, unde cercetarea fefei
Tale veselete pe tofi sfinfii Tai cei din veac. Daruiete lor i noua imparafia Ta
i imparta^irea bunatafilor Tale celor negraite $i venice i desfatarea vietii
Tale celei nesfar$ite i fcricite. Ca Tu e$ti viafa i invierea i odihna robilor Tai
celor adormiti, Hristoasc, Dumnezeul nostru, i fie slava inalfam, impreuna cu
Cel fara de inceput al Tau Parinte $i cu Preasfantul $i Bunul i de viata
facatorul Tau Duh, acum $i pururea i in vecii vecilor. Amin.
Preamarita pururea Fecioara, Maica lui Hristos Dumnezeu, du rugaciunea
noastra la Fiul tau <>i Dumnezeul nostru <ji cere sa mantuiasca, pentru
tine, sulletele noastre.
Nadejdea mea este Tatal, scaparea mea este Fiul, acope- ramantul meu
este Duhul Slant; I'reime Sfanta, slava Tie.
Miluie^te-ne pe noi, Doamne, miluie$te-ne pe noi, ca, nepri- cepandu-ne
de nici un raspuns, aceasta rugaciune aducem T le, ca unui Stapan, noi
piicatosii robii Tai; miluie$te-ne pe noi.
Glasul al 6-lea:
38
RUGACIUNI, RANDUIEI.I 5?I SLUJBE
Slava...,
Doamne, miluie^te-ne pe noi, ca intru Tine am nadajduit; mi Te mania pe
noi foarte, nici pomeni faradelegile noastre, ci cauta <)i acum ca un milostiv
i ne izbave^te pe noi de vrajmasii notri, ca Tu eti Dumnezeul nostru $i noi
suntem poporul Tau, to(i lucrul mainilor Tale $i numele Tan chemam.
i acum..., al Nascaloarci de Dumne/.eu:
Ua milostivirii deschide-o noua, binecuvantata Nasca- toare de
Dumnezeu, ca sa nu pierim eei ce nadajduim intru tine, ci sii ne mantuim
prin tine din nevoi, cii tu e$ti man- tuirea neamului cre$tinesc.
In timpul troparclor dc umilin|a, prcotul icse din Sfantul Altar in fata u<jilor
imparatc^ti <*i, cu fata eatre rasarit. /ice ectenia:
Miluie$te-ne pe noi, Dumnezeule, dupa mare mila Ta, rugamu-ne J'ie, auzine $i ne miluie$te.
Doamne, miluie$tc (de 3 ori).
Inca ne rugam pentru ca sa se pazeasca sfant loca^ul aces- ta, (ara
aceasta i toate oraele $i satele: de boala, de foamete, de cutremur, de
potop, de foe, de sabie, de navalirea altor neamuri asupra noastra <fi de
razboiul cel dintre noi; pentru ca milostiv, bland si lesne iertator sa tie noua
Bunul !>i Iubilorul de oameni Dumnezeul nostru, sa indeparteze i sa
impra^tie toata mania care se pornete asupra noastra i sa ne izbaveasca
pe noi de mustrarea Lui cea dreapta, care este asupra noastra, i sa ne
miluiasca pe noi.
Doamne, miluic$tc (de 3 ori).
Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mantuitorul nostru, nadej- dea tuturor

marginilor pamantului $i a celor ce sunt pe mare departe i, milostive


Stapane, milostiv fii noua, fa(a de pacatele noastre $i ne miluie;te pe noi.
RANDUIAI.A MIEZONOPT1CII DIN TOATE /.M i l l 39 Prcotul zicc ccfonisul:
C a milostiv i iubitor de oameni Dumnezeu e$ti $i Tie slava inal(am,
Tatiilui $i Fiului $i Sfantului Duh, acum ^i pururea i in vecii vecilor.
Strana: Amin. Prcotul:
Slava Tie? Hristoase, Dumnezeul nostru, nadejdea noas- trsi, slava [ ie.
Strana: Slavii..., i acum..., Doamne, miluie$te (dc 3 ori), Parinte,
binecuvinteaza... Iar prcotul. intorcandu-sc cu fata catre crcdincio$i, /ice
otpustul cel mic:
Hristos, Adevaratul Dumnezeul nostru, pentru rugaciu- nile Preacuratei
Maicii Sale, ale preacuvio^ilor $i de Dumnezeu purtatorilor parin(ilor no$tri i
pentru ale tuturor slintilor, sa ne miluiasca si sii ne mantuiasca pe noi, ca un
bun $i de oameni iubitor.
Apoi, plecandu-se prcotul catre strani, i$i cere obi^nuita iertare, zicand:
Binecuvanta(i i ma ierta(i pe mine, pacatosul!
Iar frafii raspund:
Dumnezeu sii te ierte $i sa te miluiasca, parinte sfin(ite.
Apoi prcotul se Tntoaree catre rasarit ?i zice ectenia aceasta:
Sa ne rugam pentru pacea lumii.
Pentru buna sporire $i intarirea dreptslavitorilor cretini.
Pentru Prea Fericitul Parintele nostru (N), Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Romane [pentru (fnalt-) Prea Sflnfitul (Arhi-) Episcopul (si Mitropolitul) nostru
(N)|, $i pentru to(i frafii notri cei intru Hristos.
*
40
RUGACIUNI, RANDUIELI 1 SLUJBF.
Pentru binecredinciosul popor roman de pretutindcni, pentru carmuitorii
farii noastre, pentru mai inarii ora^elor $i ai satelor $i pentru iubitoarea de
Hristos oaste.
Pentru cei ce ne urasc $i pentru cei ce ne iubesc pe noi.
Pentru cei ce ne miluiesc i ne slujesc noua.
Pentru cei ce ne-au cerut noua, nevrednicilor, sa ne rugam pentru dan^ii.
Pentru izbavirea celor robi(i.
Pentru parinjii $i fra$ii no$tri care sunt departe.
Pentru cei ce calatoresc pe uscat, pe ape, i prin aer.
Pentru cei ce zac in neputinte.
Sa ne rugam i pentru imbel$ugarea roadelor pamantului.
Pentru arhiereii ortodoc$i.
i pentru to(i ortodocii cretini.
Sa ne rugam pentru conducatorii ^arii.
Pentru ctitorii sfantului loca^ului acestuia.
Pentru parintii $i inva(atorii no)>tri.
Pentru to(i cei mai inainte adormi(i, paring $i fraji ai no$tri,
dreptcredincioi, care odihnesc aici i pretutindeni. Sii zicem $i pentru
ace$tia.
Daamne, miluidjte (tic 3 ori).

Pentru rugaciunile Stintilor Parin(ilor no$tri, Doamne lisuse Hristoase, Fiul


lui Dumnezeu, miluie$te-ne pe noi. Amin.
Se ciivine a sti ea a$a se cite$te Miezonoptica din toate zilelc peste toata
saptamana, afara de sambiita, duminica <ji earn! este Priveghere.

RANDUIAEA
MIEZONOPTICIT DIN SAMBETE
Preotul, cu epitrahilul pe grumaz, din fata u$ilor Imparatcfti, cu dvcra
inchisa, lace inccputul, dupa obicei, zicand: Binccuvantat este Dumnezeul
nostru... Strana: Amin. Slava fie, Dumnezeul nostru, slava Tie! impiirate
ceresc..., Sfinte Dumnezcule..., Preasfanta Treime..., Tatal nostru..., Ca a Ta
este Imparatia..., Doamnc, niiluiestc (de 12 ori), Slava..., i acum..., Veni(i sa
ne inchinam... (de 3 ori). Preotul se tnehina de trei ori si intra in sfantul altar.
Apoi Psalmul 50: Miluiesftc-ma, Dumnezcule... (cauta la pag. 12). $i Catisma
a noua:
ie Ji sc cuvine cantare, Dumnezcule, in Sion $i
Tie Ji se va implini fagaduinfa in lerusalim.
Auzi rugaci unea mea; eatre Tine tot trupul va veni. Cuvintele celor fara de
lege ne-au biruit pe noi i nelegiuirilc noastre Tu le vei cura^i. Fericit este cel
pe care l-ai ales !>i 1-ai primit; locui-va in curdle Tale. Dmple-ne-vom de
bunata{ile easei Tale; slant este
Psalmul 64
42_______Rl GACIUM. RANDUIKI.I 1 SLUJBE
locaul Tau, minunat in dreptate. Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, IVIantiiitorul
nostru, nadejdea tuturor marginilor pamantului i a color de pc marc,
departe. Cel ce gatc^ti muntii cu taria Ta, incins fiind cu pu- tere; Cel ce
tulburi adancul marii $i vuietul valnrilor ei. Tulbura-se-vor ncamurile $i se vor
spaimanta cei ce locuiesc marginile, de semnele Lui; ie$irile dimi- nefii i ale
serii le vei veseli. Cercetat-ai pamantul $i l-ai adapat pe el, bogafiile lui le-ai
inmulfit; raul lui Dumnezeu s-a umplut de apa; gatit-ai hrana lor, ca a$a este
gatirea Ta. Adapa brazdele lui, inmulte$te roadele lui i se vor bucura de
picaturi de ploaie, rasarind. Vei binecuvanta cununa anului bunatatii Tale i
campiile Tale se vor umple de roade grase. Ingraa-se-vor pa$unile pustiei $i
cu bucurie dealu- rile se vor incinge. Imbracatu-s-au pasunile cu oi i vaile
vor inmul(i graul; vor striga $i vor canta.
Psalmul 65

Strigafi lui Dumnezeu tot pamantul. Canta^i numele Lui; da{i slava laudei
Lui. Zice{i lui Dumnezeu: Cat sunt de infrico;atoare lucrurile Tale! Pcntru
mulfimea puterii Tale, Te vor lingu^i vrajma$ii Tai. Tot pamantul sa se inchine
Jie i sa cante Jie, sa cante numelui Tau. Veniti i vedeji lucrurile lui
Dumnezeu, Cel infricoator in sfaturi, mai mult decat tiii oamenilor. Cel ce
preface marea in uscat, prin rau vor trece cu piciorul. Acolo ne vom veseli de
Dansul, de Cel ce stapanete cu puterea Sa
i
'-------- -- ----------------------- --------------------------------1
RANDU1ALA MIl'.ZONOmCll DIN SAMBETK 43
veacul. Ochii Lui spre neamuri privesc; cei ce se razvratese sa nu se inalfe
intru sine. Binecuvantafi neamuri pe Dumnezeul nostru $i faceti sa se auda
glasul laudei Lui, care a dat sutletului men viafa $i n-a lasat sa se clatine
picioarelc mele. Ca ne-ai cer- cat pe noi, Dumnezcule, cu foe ne-ai lamurit pe
noi, precum se lamure$te argintul. Prinsu-ne-ai pe noi in cursa; pus-ai
necazuri pe umarul nostru; ridicat-ai oameni pe capetele noastre, trecut-am
prin foe i prin apa $i ne-ai scos la odihna. Intra-voi in casa Ta cu arderi de
tot, implini-voi Jie fagaduintele mele, pe care le-au rostit huzele mele $i lc-a
grait gura mea, intru necazul meu. Arderi de tot grase voi aduce Jie, cu
tamaie $i berbeci; Iti voi jertli boi $i tapi. Veni^i de auzifi toti cei ce va temefi
de Dumnezeu $i va voi povesti cate a facut El sutletului meu. Catre Dansul
cu gura mea am strigat $i L-am laudat cu gura mea. Nedreptate de am avut
in inima mea, sa nu ma auda Doninul. Pentru aceasta m-a auzit Dumnezeu;
luat-a aminte glasul rugaciunii mele. Binecuvantat este Dumnezeu, Care n-a
depar- tat rugaciunea mea $i mila Lui de la mine.
Psalmul 66
Dumnezeule, milostivete-Te spre noi i ne binecuvinteaza, lumineaza fata
Ta spre noi $i ne miluie$te, ca sa cunoa$tem pe pamant calea Ta, in toate
neamurile mantuirea Ta. Lauda-Te-vor pe Tine popoarele, Dumnezeule, laudaTe-vor pe Tine
-Hi
*
44
RUGACIDM, RANDUIELI $1 SI.UJBE
popoarele toate. Veseleasca-se i sa se bucure neamu- rile, ca vei judcca
popoarele cu dreptate $i neamurile pe pamant le vei povatui. Lauda-Te-vor
pe Tine popoarele, Dumnezeule, lauda-Te-vor pe Tine popoarele toate.
Pamantul $i-a dat rodul sau. Bineeuvinteaza-ne pe noi, Dumnezeule,
Dumnezeul nostru. Binecuvinteaza-ne pe noi, Dumnezeule, <ji sa se teama
de Tine toate marginile pamantului.
Slava..., i acuni..., Aliluia fdc 3 ori), Doamne, miluic$tc... (tic 3 ori),
Slava..., $> acurn...
a se scoalc Dumnczeu i sa se risipeasca vrajmasii Lui $i sa fuga de la fa{a Lui cei ce-L urasc pe Dansul. Precum se
stinge tumul, sa se stinga; cum se topete ceara de fa{a focului, aa sa piara
pacato$ii de la fa{a lui Dumnezeu, iar drep{ii sa se bucure i sa se

veseleasca inaintea lui Dumnczeu, sa se desfateze intru veselie. Cantafi lui


Dumnezeu, cantaji numele Lui, gatiji calea Celui ce strabate pustia, Doninul
este numele Lui, i va bucurafi inaintea Lui. Sa se tulbure de fa{a Lui, a
Parintelui orfanilor $i a Judecatorului vaduvelor. Dumnezeu este in locul eel
slant al Lui. Dumnezeu a$aza pe cei singuratici in casa, scoate cu vitejie pe
cei lega^i in obezi, la fel, pe cei amara{i, pe cei ce locuiesc in morminte.
Dumnezeule, cand mergeai Tu inaintea poporului Tau, cand trcceai Tu, prin
pustie, pamantul s-a cutremurat $i cerurilc s-au topit i Sinaiul s-a
Psalmul 67
RANDUIALA M1EZONOPTICII DIN SAMBETE 45
clatinat de la fata Dumnezeului lui Israel. Ploaie de bunavoic vei osebi,
Dumnezeule, mo$tenirii Tale. Ea a slabit, dar Tu ai intarit-o. Vietajile Tale
loeuiese in ea; intru bunatatea Ta, Dumnezeule, purtat-ai grija de eel sarac.
Domnul va da cuvantul celor ce vestesc cu putere multa. imparatul puterilor
va impart prazile poporului iubit. Daca veji dormi in mijlocul mo^tenirilor
voastre, aripile voastre argintate vor ti ea ale porumbifei i spatele vostru va
straluci ca aurul. Cand Imparatul cel ceresc va impra^tia pe regi in fara Sa,
ei vor fi albi ca zapada pe Selmon. Munte al lui Dumnezeu este Muntele
Vasan, munte de piscuri este Muntele Vasan. Pcntru ce, munji cu piscuri,
pizmuiji muntele in care a binevoit Dumnezeu sa locuiasca in el, pentru ca va
locui in el pana la starlit? Carele lui Dumnezeu sunt mii de mii; mii sunt cei ce
se bucura de ele. Domnul in mijlocul lor, pe Sinai, in loca$ul Sau cel slant.
Suitu-Te-ai la inalfime, robit-ai multime, luat-ai daruri de la oameni, chiar $i
cu cei razvratiji ingaduiji au lost sa locuiasca. Domnul Dumnezeu este
binecuvantat, binecuvantat este Dumnezeu zi de zi; sa sporcasca intre noi
Dumnezeul mantuirii noastre. Dumnezeul nostru este Dumnezeul mantuirii $i
ale Domnului Dumnezeu sunt ie$irile morjii. Dar Dumnezeu va sfarama
capetele vrajmailor Sai, cre^tetul parului celor ce umbla intru greselile lor.
Zis-a Domnul: Din Vasan ii voi intoarce; intoarce-voi pe vrajma$ii
I
46_______kl'CiAClUM, KANDL II J I SI SMJ.JBE__
tai din adancurile marii, pentru ca sa se afunde piciorul tau in sangele lor i
iirnba cainilor tai in sangele vrajmailor tai. Vazut-am, Dumnezeulc, intrarea Ta, vazut-am intrarea Dtimnezcului i Impara- tului meu in locasul cel
slant: Inaintc mergeau cape- teniile, dupa ei cei ce cantau din strune, in
mijloc fecioarele, batand din timpane $i zicand: In adunari binecuvantafi pe
Dumnezeu, pe Domnul din izvoa- rele lui Israel!. Acolo era Veniamin cel mai
tanar, in uimire; capeteniile lui luda, povatuitorii lor, cape- teniile
Zabulonului, capeteniile Neftalimului si ziceau: Poruncete, Dumnezeulc,
puterii Tale; inta- rete, Dumnezeule, aceasta lucrare pe care ai facut-o noua.
Pentru locasul Tau, din Ierusalim, ffi vor aduce impara^ii daruri. Cearta
fiarele din trestii, cearta taurii adunari impotriva junincilor popoa- relor, ca sa
nu lie departa|i cei care au lost incercaji ca argintul. Risipete neamurile cele
ce voiesc razboaie, Veni-vor soli din Egipt; Etiopia va intinde mai inainte la

Dumnezeu mana ei, zicand: impa- rafiile pamantului, cantati lui Dumnezeu,
canta(i Domnului. Cantati Dumnezeului Celui ce S-a suit peste cerul cerului,
spre rasarit; iata, va da glasul Sau, glas de putere. Da{i slava lui Dumnezeu!
Peste Israel marefia Lui i puterea Lui in nori. Minunat este Dumnezeu intru
sfin|ii Lui, Dumnezeul lui Israel; Insui va da putere <>i intarire poporului
Sau. Binecuvantat este Dumnezeu.
_______KAMRUAl.A MIEZO.NOP l 1C II DIN SAM BE 1 E 47
Slava..., i acum..., Aliluia (dc 3 ori), Doamnc, miluie$tc... (dc 3 ori),
Slava..., $i acum...
Psalmul 68
Mantuieste-ma, Dumnezeulc, ca au intrat ape pana la sutletul meu.
Afundatu-m-am in noroiul adancului, care n-are fund. Intrat-am in adancurile
marii i furtuna m-a potopit. Ostenit-am strigand, amortit-a gatlejul meu,
slabit-au ochii mei nadajduind spre Dumnezeul meu. Inmulfitu-s-au, mai mult
decat perii capului meu, cei ce ma urasc pe mine in zadar. Intaritu-s-au
vrajma^ii mei, cei ce ma prigonesc pe nedrept; cele ce n-am rapit, pe acelea
le-am platit. Dumnezeule, Tu ai eunoscut nepricc- perea mea $i gre?elile
mele de la Tine nu s-au ascuns. Sa nu tie ru^inafi, din pricina mea, cei ce Tc
a^teapta pe Tine, Doamne, Doamne al puterilor, nici infrun- tafi pentru mine
cei ce Te cauta pe Tine, Dumnezeul lui Israel. Ca pentru Tine am suferit
ocara, acope- rit-a batjocura obrazul meu. instrainat am fost de frafii mei i
strain tiilor maicii mele, ca ravna casei Talc m-a mancat i ocarile celor ce Te
ocarasc pe Tine au cazut asupra mea. i mi-am smerit cu post sutletul meu i
mi-a fost spre ocara mie. i m-am imbracat cu sac i am ajuns pentru ei de
batjocura. iinpotriva mea graiau cei ce $edcau in porti i despre mine cantau
cei ce beau vin. lar eu, intru rugaciunea mea catre Tine, Doamne, am strigat
la timp bine- placut. Dumnezeule, intru multimea milei Tale
48
RUGACIUM, RANDUIEIJ 81 SLUJBK__
auzi-ma, intru adevarul milei Tale. Mantuiete-ma din noroi ca sa nu ma
afund; izbave$te-ma de cei ce ma urasc i din adancul apelor, ca sa nu ma
inece valtoarea apei, nici sa ma inghita adancul, nici sa-$i inchida peste mine
adancul gura lui. Auzi-ma, Doamne, ca buna este mila Ta; dupa multimca
indu- rarilor Tale cauta spre mine. Sa nu-fi intorci t'afa Ta de la credinciosul
Tau, cand ma necajesc. Degrab ma auzi. Ia aminte la sufletul meu $i-l
mantuie$te pe el; din mainile vrajmailor mei izbave^te-ma, ca Tu cuno$ti
ocara mea $i ru^inea mea i infruntarea mea; inaintea Ta sunt tofi cei ce ma
necajesc. Zdrobit a lost sufletul meu de ocari i de necaz. i am a^teptat pe
cel ce m-ar milui $i nu era, $i pe cei ce m-ar mangaia i nu i-am aflat. $i miau dat spre manca- rea mea Here i in setea mea m-au adapat cu ofet. Facase masa lor inaintea lor cursa, rasplatire $i sminteala; sa se intunece ochii
lor, ca sa nu vada, i spinarea lor pururea o garbove$te. Varsa peste dan$ii
urgia Ta i mania urgiei Tale sa-i cuprinda pe ei. Faca-se curtea lor pustie i in
loca^urile lor sa nu fie locuitori. Ca pe care Tu 1-ai batut, ei 1-au prigonit, i
au inmulfit durerca ranilor lui. Adauga t'aradelege la faradelegea lor, $i sa nu
intre intru dreptatea Ta. ter$i sa tie din cartea celor vii $i cu cei drepfi sa nu

tie scrii. Sarac $i indurerat sunt eu; mantuirea Ta, Dumnezeule, sa ma


sprijineasea. Lauda-voi numele Dumnezeului meu cu cantare i-Lvoi
preaslavi pc El
4
RANDl IAEA MIEZONOPTICII DIN SAMBETE 49
cu lauda. $i-I va plaeea lui Dumuezeu mai mult decat vifelul tanar, caruia ii
cresc coarne i unghii. Sa vada saracii $i sa se veseleasca; cautaji pc
Dumnezeu $i viu va tl sufletul vostru. Ca a auzit pe cei saraci Domuul, $i pe
cei ferecaji in obezi ai Sai nu i-a urgisit. Sa-L laude pe El eerurile i pamantul,
marca i toatc cate se tarase in ea. Ca Dumnezeu va mantui Sionul $i se vor
zidi cetafile ludeii, $i vor locui acolo i-l vor moteni pe el. $i seminfia
credincio^ilor Lui il va stapani pe el i cei ce iubesc nuinele Lui vor locui in el.
Psalmul 69
Dunmezeule, spre ajutorul meu ia aminte! Doamne, sa-mi ajufi mie
griibete-Te! Sa se ru^ineze i sa se infrunte cei ce cauta sufletul meu; sa se
intoarca inapoi $i sa se ru^ineze cei ce-mi voiesc mie rele. lntoarca-se indata
ru$inafi cei ce-mi gra- iesc mie: Bine, bine!. Sa sc bucurc i sa sc vescleasca de Tine tofi cei ce Te cauta pe Tine, Dum- nezeule, $i sa zica pururea
cei ce iubesc mantuirea Ta: Slavit sa fie Domnul!. Iar cu sarac sunt $i
sarman, Dunmezeule, ajuta-ma! Ajutorul meu si Izbavitorul meu eti Tu;
Doamne, nu zabovi!
Slava..., $i acum..., Cred intru unul Dumnezeu (cauta la pay. 31), Slinte
Dunmezeule..., Preasfanta Treinie..., Tatsil nostru..., Ca a Ta estc impara(ia...
Apoi troparele acestea, glasul al 2-lea:
Nezidita tire, Facatorule a toate, buzele noastre le deschide ca sa vestini
lauda Ta, strigand: Slant, Sfant, Slant
4 -CEASI OV
50
RUCACIUNI, RANDU1EL1 $1 SLUJBE
e$ti, Dumnezeule; pentru Nascatoarea dc Dumnezeu, miluiete-ne pe noi.
Slava...,
Urmand pe pamant puterilor celor de sus, cantare de biru- infa aducem
|'ie, Bunule: Sfant, Sfant, Slant e^ti, Dum- nezeule; pentru Nascatoarea de
Dumnezeu, miluie$te-ne pe noi.
Si acum...
Din pat si din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o lumineaza, inima
si buzele mele le deschide, ca sa Te laud pe Tine, Sfanta Treime: Slant, Sfant,
Slant e^ti, Dumnezeule; pentru Nascatoarea de Dumnezeu, miluie$te-ne pe
noi.
Doamne, miluiestc (de 40 de ori). Cel cc in toatii vremea... (cauta la pag.
33). Doamne, miluieste (de 3 ori). Slava..., i acum..., Ceca cc e$ti mai
cinstita decat heruvimii..., Intru numele Domnului binecuvintcaza, Piirinte!
Prcotul: Dumnezeule, miIostive$te-Tc spre noi ?i ne binccuvin- teaza... Apoi se
zice rugaciunea: Stapane Dumnezeule, Parinte atotpu- ternicc... (cauta la
pag. 35). Si
Rugaciunea Sfantului Eustratie

Slavindu-Te, Te slavesc pe Tine, Doamne, ca ai cautat spre smerenia mea


i nu m-ai dat in mainile vrajmailor, ci ai mantuit din nevoi sufletul meu. i
acum, Stapane, sa ma acopere pe mine mana Ta s> sa vina peste mine mila
Ta, ca s-a tulburat sufletul meu si dureros li este sa iasa din acest ticalos Si
fntinat trup al meu. Ca nu candva vicleanul sfat al celui potrivnic sa-l
intampine si sa-l impiedice intru intuneric, pentru pacatele cele facute de
mine cu nestiinfa si cu stiinfa in viafa aceasta, milostiv fii mie, Stapane, si sa
nu vada sufletul meu intunecatul
RANDUIA1.A M1EZONOPTIC 11 DIN SAMBETE
51
f
chip al viclenilor diavoli, ci sa-l ia ingerii Tai cei stralucifi i luminati. Da slava
numelui Tau celui sfant $i cu putcrea Ta ma ridica la dumnczeiasca Ta
judccata. Cand ma vei judcca, sa nu ma apucc pe mine mana stapanitorului
lumii acesteia, ca sa ma arunce pe mine, pacatosul, in adancul iadului; ci stai
langa mine $i-mi fli mantuitor i sprijinitor; pentru ca muncile acestea
trupc^ti veselie sunt robilor Tai. Miluieste, Doamne, sufletul meu cel intinat
cu patimilc viefii acesteia $i curat pe el, prin pocainfa i marturisire, il
priinc$te, ca binecuvantat esjti in vecii vecilor. Amin.
Vcni(i sa nc inchinam... (dc 3 ori), Psalmul 120: Ridicat-am ochii mci la
mun(i..., Psalmul 133: lata acum binccuvanta(i pc Doinnul toatc slugile
Domnului... (cauta la pag. 36). Slava..., $i acum..., Sfinte Dumnezeule...,
Preasfanta Treimc...,'fatal nostril... fji troparclc accstca: Pomene$te, Doamne,
ca un bun pc robii Tai..., Cel cc prin adancul in(elepciunii, cu iubirca dc
oameni..., Slava..., Cu slln(ii odihne$te, Hristoase..., $i acum..., Fericimu-tc pc
tine toate neamurile, Nasciitoare de Dumnezeu... Doamne, miluieste (de 12
ori), apoi rugaciunea: Pomeneste, Doamne, pe cei cc intru nadejdca invierii $i
a vie(ii vc$nice... (cauta la Miezonoptica din toatc zilelc. pag. 37). Apoi ectenia si otpustui.

RANDUIALA
MIEZONOPTICII DIN DUMINICI
Preotul, cu epitrahilul pc grama/., din fa (a u^ilor imparatc^ti, cu dvcra
inchisa, face inccputul, dupa obicci, /.icand: Binecuvantat este Dumnezeul
nostru... Strana: Amin. Slava |ic. Dumnezeul nostra, slava Jie! impiirate
ceresc..., Sfinte Dumnezeule..., Prcasfanta Trcime..., Tatal nostra..., Ca a Ta
cstc imparafia..., Doamnc miluiwjtc (dc 12 ori). Slava..., i actirn..., Vcnifi sa
nc inchinam... (dc 3 ori). Preotul intra in sfantul altar. Psalraul 50: Miluicsjtcma, Dumnezeule... (cauta la pag. 12).
i indata sc zicc Canonul Treimii (Troic^nicul), al glasului cc va 11 de-

rand. $i, dupii canon, sc cantii Troparclc Treimicc, glasul al 2-lca:


Cuvine-se, cu adevarat, a lauda pe Treimea cea intru tot dumnezeiasca:
pe Tatal Cel fara de inceput 'ji a toate lucrator, pe Cuvantul Cel impreuna fara
de inceput, Care, din Tatal, mai inainte de veci, fara stricaciune, S-a nascut,
$i pe Sfantul Dull, Cel ce din fatal, fara de ani, purcede.
Cuvine-se, cu adevarat, a Te slavi pe Tine, Dumnezeu- Cuvantul, de Care
se infrico$eaza <ji se cutremura heruvimii
RANDUIALA MIEZONOPTICII DIN DUMINICI
53
Te slavesc puterile cere^ti. Cel ce ai inviat a treia zi din mormant,
Hristoase, Datatorule de via(a, cu frica Te slavim.
Sa laudam to^i cum se cuvine pe Dumnezeu, cu cantari dumnezeie;ti: pe
Tatal $i pe Fiul $i pe Duhul cel dumneze- iesc, Stapania cea in trei Ipostasuri,
o Imparafie $i o Domnie.
Sa preaslavim Unimea cea dupa fiin(a, pe Cea in trei Ipostasuri, pe Care o
lauda to|i pamantenii <>i o slavesc puterile cere$ti, Careia tofi cu credinfa I
se inchina.
Domneasca incepiitorie peste heruvimi $i dumnezeiasca Stapanire, fara
de asemanare, peste seralimi, Treimea cea nedesparfita in unire, Ceea ce
e$ti, dupa adevar, dumnezeiasca Stapanire, pe Tine Te slavim.
Tatalui, Celui fara de inceput i Dumnezeu, Cuvantului, Celui impreuna
fara de inceput, i Duhului ma inchin. Fiinfa cea nedesparfita, una
impreunata, Unimea cea intreit numarata, cu laude sa o marim.
Fulgerele Tale, cele cu raze stralucitoare, straluce$te-le mie, Dumnezeul
meu, Cel ce e$ti in trei Ipostasuri, Atotfacatorule; ^i loea$ ma arata al slavei
Tale celei neapropiate, luminata i purtatoare de lumina $i neschim- bata.
De Care se infrico;eaza $i se cutremura heruvimii $i-L slavesc otile
ingere$ti, pe Cel ce din Fecioara, in chip de negrait, S-a intrupat, pe Hristos,
Diitatorul de viafsi, cu frica sa-L slavim.
Slava...,
Parinte Atot|iitorule, Cuvinte al lui Dumnezeu, intru tot Duhule Sfinte, o
Putere $i un C hip, o imparaiie, o Dum- nezeire $i o Slapanire, miloieste pe
cei ce se inchina Jie.
54
RUGAC1UM, RAMDUIEL1 $1 SI,UJBE
Si acum...,
Din morp vazand pe Fiul tau, Preacurata Fecioara, inviat cu cuviin{a
dumnezeiasca, de bucurie negraita lumea s-a umplut, pe Acela slavindu-L i
pe tine marindu-te.
Cuvine-se cu adevarat sa te fericim, Nascatoare de Dumnezeu, cea
pururea fericita <>i prea nevinovata i Maica Dumnezeului nostru.
Ceea ce eti mai cinstita decat heruvimii i mai inarita, fara de
asemanare, decat serafimii, care, fara stricaciune, pe Dumnezeu-C uvantul ai
nascut, pe tine, cea cu adevarat Nascatoare de Dumnezeu, te marini.
Sfmtc Dumnezcule..., Prcasfanta Treime..., Tatal nostru..., Ca a Ta este
imparafia..., Ipacoi al glasului de rand. Doaninc, niiliiie'jte (de 40 de ori).

Slava..., $i acum..., Ceea ce e$ti mai cinstita decat heruvimii..., Intru nurnele
Domnului, binccuvintcaza, Parinte! Preotul: Dumnezcule, milostive$te-Te spre
noi $i nc binecuvinteaza... Apoi cite$tc din la|a uplor imparatc$ti, in
genunchi, cu fa|a spre apus, aceasta
Rugaciune catre Preasfanta Treime
Facerc a lui Marcu Monahul
/v
Intru tot puternica i de viafa facatoare si ince- patoare de lumina
Prcasfanta Treime, Care, din bunatate, toata faptura lumii i pe cea mai
presus de lume dintru nefiin{a ai adus-o i, cu purtarea de grija, o i
stapanc^ti; Care, dupa alte nespuse faceri de bine ale Tale fafa de neamul
omenesc, pentru nepu- tinta trupeasca, nc-ai daruit noua pocainfa, pana in
clipa morfii, nu ne lasa pe noi, ticalo$ii, sa murim in faptele noastre cele rele,
nici pc incepatorul rautatii i pizmatareful <>i pierzatorul sa-tji rada de noi.
Ca
_______RANDUIALA MIEZONOPTICII DTIN DUMINICI 55
tii, Indurate, cata pizmuire $i vrajba are asupra noastra $i cata este i
patimirea $i slahiciunea $i nepurtarea noastra de grija. Ci, Te rugain, nu ne
lipsi de bunatafile Tale pe noi, care Te maniem in toata ziua i in tot ceasul,
prin calcarea cinstitelor i de viaja tacatoarelor I'ale porunci. $i toate
greelile noastre, pe care le-ani facut in toata via^a noastra, pana in ceasul
de acum, sau cu t'apta, sau cu cuvan- tul, sau cu gandul, ni le lasa $i ni le
iarta. i ne invrednicete ca cealalta via^a a noastra sa o savarim intru
pocainfa i in uniilin^a i intru paza sfintelor Tale porunci. i, cu orice fel de
dezmierdare in$e- landu-ne, in multe chipuri am greit $i, cu urate pofte
nefolositoare i vatamatoare amagindu-ne, ne-am purtat; sau, cu manie $i cu
iufeala, fara socoteala por- nindu-ne, am mahnit pe vreun frate al nostru;
sau, cu limba sloboda i neinfranata, in tari curse ne-am prins; sau, cu
vreuna din simfirile noastre, sau cu toate, de voie sau de nevoie, cu $tiinfa
ori cu neti- in(a, sau din infierbantare, sau din deprindcre, nebunete am
alunecat; sau, cu ganduri viclene i cu tiin{a de$arta, ne-am intinat; sau, cu
orice chip de gre^eala, am pacatuit, din aducere amintc $i din obi- ceiul cel
rail <>i cumplit; iarta-ne noua $i lasa toate, intru tot Indurate, preabunule i
Mult-milostive. $i ne daruie$te, Bunule, de^teptare i putere, ca sa facem
voia fa cu buna placere i in chip desavarsit. Ca, din rautatea cea din noapte
$i intunecata, cu
=4
56
RUGACIUM. RANDLIEI I 1 SEU.JBE
vederea luminii, prin pocainta, sa ne schinibam i, in himina, cu
bunacuviinfa, sa uinblam si, curafi fata de iubirea Ta de oameni aratandu-ne
noi, nevred- nicii, sa Te laudam $i sa Te slavini in vcci. Amin.
Dups'i tcrminarea rugaeiunii, sculandu-sc, preotul /ice: Slava J'ie,
Hristoase, Dumne/.eul nostru, nadejdea noastra, slava "J'ie.
Strana: Slava..., i acum..., Doamne, miluieste (de 3 ori). Parinte,
binecuvintca/a! Preotul:

Cel ce a inviat din morli, Hristos, adevaratul Dumnezeul nostru, pentru


rugaciunile Preacuratei Maicii Sale, ale stin- tilor maritilor 51 intru tot
laudaplor Apostoli $i pentru ale tuturor sfintilor, sa ne miluiasca $i sa ne
mantuiasca pe noi ea un bun )>i de oameni iubitor. Amin.
Apoi preotul l$i ia cuvcnita icrtare si, intorcandu-se iariisi cu fa(a spre
rasarit, /ice ectenia: Sa ne rugsim pentru..., a$a cum s-a aratat la
Mie/onoptica din toate zilele (cauta la pag. 39-40).

UTREN1A
Dupa cc prcotul binccuvintcaza, din la (a Sflntci Mcse: Binccuvantat cstc
Dumnezeul nostru..., avand cpitrahilul pc gruinaz, daca cstc Postul Marc, sc
zice: Sfintc Dumnczcule..., Prcasl'anta Trcimc..., Tatal nostru..., Ca a Ta cste
impara(ia..., Doamnc, miluic$tc (dc 12 ori), Vcniji sa nc inchinam... (dc 3 ori).
in accst timp cant8rc(ul (citc(ul) sc inchina dc trci ori.
Iar daca nu cstc Postul Marc, dupa cc binccuvintcaza prcotul, sc zicc:
Veni(i sa nc inchinam... (dc 3 ori) si psalmii 19 si 20. Daca in biscricii nu s-a
savarsit Miczonoptica, sc inccpc cu: Slava Xic, Dumnezeul nostru, slava Jic,
fmparatc ccrcsc..., Sfintc Dumnezeulc..., Prcasfanta Trcimc..., Tatiil nostru...,
Ca a Ta cstc impara(ia..., Downin', miluiestc (dc 12 ori). Venifi sa nc inchinam
(dc 3 ori), apoi cci doi psalmi:
Psalntul 19
Auza-te Dornnul in ziua necazuiui, scuteasca-te numele Dumnczcului lui
lacob. Trimita tic ajutor din locaul San cel slant i din Sion spri- jineasca-te
pc tine. Pomeneasca toata jertfa ta ^i
58
RUGAC.1UM. RANDl IF.I.I SI Sl.llJBF,
arderea dc tot a ta bineplacuta sa-I fie. Dea tie Domnul dupa inima ta i tot
sfatul tau sa-1 plineasca. Bueura-ne-vom de inantuirea ta $i intru numele
Duninezeului nostru nevom mari. Plineasca Domnul toate cererile tale. Acum
am cunoscut ca a man In it Domnul pe Unsul Ssiu, cu puterea dreptei Sale.
Auzi-L-va pe Dansul din cerul cel slant al Lui. Unii se lauda cu carufele lor,
al{ii cu caii lor, iar noi ne laudam cu numele Doninului Duninezeului nostru.

Ace$tia s-au impiedicat i au cazut, iar noi ne-am sculat $i ne-am mdreptat.
Doamne, mantuie^te pc imparatul $i ne auzi pe noi, in oricc zi Te vom
chema.
oamne, intru puterea Ta se va veseli imparatul
i intru inantuirea Ta se va bucura foarte. Dupa dorirea inimii lui i-ai dat lui
$i de voia buzelor lui nu 1-ai lipsit pe el. Ca l-ai Tntampinat pe cl cu binecuvantarile bunatatii, pus-ai pe eapul lui cununa de piatra scumpa. Viata a
ccrut de la Tine i i-ai dat lui lungime de zile, in veacul veacului. Mare este
slava lui intru mantuirea Ta, slava i mare cuviinta vei pune peste cl. Ca ii vei
da lui binecuvantare in veacul veacului, veseli-l-vei pe dansul intru bucurie
cu fata Ta. Ca imparatul nadajduiete in Domnul i intru mila Celui Preainalt
nu se va clatina. Alla-se man a Ta peste toti vrajmaii Tai, dreapta Ta sa afle
pe toti cei ce Te urasc pe Tine. Pune-i-vei pe ei ca un cuptor de foe in vremea
aratarii Tale; Domnul intru mania Sa ii
Psalmul 20
UTREN1A
59
va tulbura pc ei, $i-i va manea pc ei focul. Rodul lor de pe pamant il vei
pierde $i samanfa lor dintre tiii oamc- nilor. Ca au gandit rele impotriva Ta, au
cugetat sfaturi, care nu vor putea sa stea. Ca ii vei pune pe ei pe l'uga <>i
cu arcul Tau vei (inti capul lor. Inal|a-Te, Doamne, intru taria Ta; canta-vom i
vom lauda puterileTale.
Slava..., i acum..., Slintc Dumnczculc..., Preasfanta Trcimc..., Tatal
nostru..., Ca a Ta cstc impara(ia... Dator cstc prcotul a lua amintc ca sa fie in
mijlocul biscricii cantl va zicc: Ca a Ta cstc imparafia... Dupa Sfintc
Dumnczculc... iji Tatal nostru..., cantarc(ul zicc acestc troparc:
Mantuiete, Doamne, poporul Tau $i binecuvinteaza mo$- tenirea Ta.
Biruinta binecredinciosilor cre$tini asupra celui potrivnic daruie^te ?i, cu
Crucea Ta, pazete pe poporul Tau.
Slava...,
Cel ce Te-ai inaltat pe Cruce de bunavoie, poporului Tau celui nou, numit
cu numele Tau, indurarile Tale daruie$te-i, Hristoase Dumnezeule. Vesele$te
cu puterea Pa pe binecre- dincio$ii crej>tini, daruindu-le lor biruinta asupra
celui potrivnic, avand ajutorul Tau arma de pace, nebiruita biruinta.
$i acum..., al Nascatoarci dc Dumnezcu:
Ocrotitoare, neinfricata !?i neinlruntata, nu trece cu vede- rea, ceea ce
e$ti buna, rugaciunile noastre, intru tot laudata Nascatoare de Dumnezeu.
fntare$te viata cea de obte a drepmaritorilor cretini. Mantuie$te pe cei ce
i-ai randuit sa conduca le da lor biruinta din cer, pentru ca ai nascut pe
Dumnezeu, ceea ce e*jti una binecuvantata.
Prcotul, din lata Sfintci Mcsc, zicc cctcnia accasta, la care sc riispundc:
Doamne, miluic$tc (dc 3 ori).
Miluie^te ae pe noi, Dumnezeule, dupa mare mila Ta, rugamu-ne Tie.
auzin-ne i ne miluie^te.

*
60_______KliGACU'M, RAMHJ1EL1 SI Sl.liJBE
Inca ne rugam pentru Prea Fericitul Parintele nostru (N), Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Romane, [pentru (Inalt-) Prea Slln|itul (Arhi-) Episcopul (i
Mitropolitul) nostru (N)], pentru sanatatea $i mantuirea lui.
Inca ne rugam pentru binecredinciosul popor roman de pretutindeni,
pentru carmuitorii (arii noastre, pentru mai marii ora^elor i ai satelor $i
pentru iubitoarea de Hristos oaste, pentru sanatatea $i mantuirea lor.
Inca ne rugain pentru tofi fra(ii no$tri i pentru to(i cucernicii i
dreptmaritorii cresjtini, pentru sanatatea 51 mantuirea lor.
Ecl'onis:
Ca milostiv $i iubitor de oameni Dumnezeu e$ti i Jie slava inaltam. Tatalui
$i Fiului $i Sfantului Dull, acum $i pururea i in vecii vecilor.
Strana: Amin, intru numele Doninului, binecuvintcaza, Parintc!
Preotul:
Slava Sfintei i Celei de o flinfa $i de via[a facatoarei <)i nedesparfitei
Treimi, totdeauna, acum i pururea $i in vecii vecilor.
Strana: Amin.
Iar cantarc(ul cel randuit (sau cel mai mare), cu evlavie s' ca frica lui
Dumnezeu, zice:
Slava intru cei de sus lui Dumnezeu <>i pe pamant pace, intre oameni
bunavoire (de trei ori).
Doanine, buzele mele vei deschide <ji gura mea va vesti lauda Ta (de
douii ori).
(Preotul, cu capul dcscoperit, citeste in fata Stintci Mesc primcle Sase
rugaciuni ale dimine(ii).
UTRENIA
61
Psalmul 3
Doairme, cat s-au lnmulfit cei ce ma necajesc! Mulfi se scoala asupra
mea; mul{i zic sufletu- lui meu: Nu estc mantuirc lui, intru Dumnczcul lui!.
lar Tu, Doamne, sprijinitorul meu e<>ti, slava mea i Cel ce Tnal^i capul
meu. Cu glasul meu catre Domnul am strigat $i ni-a auzit din muntele cel
slant al Lui. Eu m-am culcat i am adormit; sculatu-m-am, ca Domnul ma va
sprijini. Nu ma voi teme de mii de popoare, care imprejur ma impresoara.
Scoala, Doamne, mantuie$te-ma, Dumnezeul meu, ca Tu ai batut pe tofi cei
ce ma vrajma$esc in desert; dinfii pacatoilor ai zdrobit. A Domnului este
mantuirea i, pcste poporul Tau, binecuvantarea Ta.
$i iara;i:
Eu m-am culcat $i am adormit; sculatu-m-am, ca Domnul ma va sprijini.
Psalmul 37
oamne, nu cu mania Ta sa ma mustri pe mine,
nici cu iufimea Ta sa ma cer^i. Ca sagefile Tale s-au intipt in mine $i ai
intarit peste mine mana Ta. Nu este vindecare in trupul meu de la fafa maniei
Tale; nu este pace in oasele mele din pricina pacate- lor mele. Ca faradelegile
mele au covar^it capul meu, ca o sarcina grea apasat-au peste mine.

Umplutu-s-au de miros greu $i au putrezit ranile mele, din pricina nebuniei


mele. Chinuitu-m-am $i m-am garbovit
62___________RUGACIUM, RANDL1EL1 SI SLUJBE_
pana in starlit, toata ziua mahnindu-ma umblam. Ca $alele mele s-au umplut
de ocari <?i nu este vinde- carc in trupul meu. Necajitu-m-am i m-am smerit
foarte; racnit-am din suspinarea inimii mele. Doamne, inaintea Ta este toata
dorirea mea i suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat,
piira- situ-m-a taria mea i lumina ochilor mei, i aceasta nu este cu mine.
Prietenii mei i vecinii mei in preaj- ma mea s-au apropiat $i au $ezut; i cei
de aproape ai mei departe au stat. $i sc sileau cei ce cautau sufletul meu, $i
cei ce cautau cele rele mie graiau dc$ertaciuni, $i viclesjuguri toata ziua
cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam i ca un mut ce nu-$i deshide gura sa.
$i m-am facut ca un om ce nu aude $i nu are in gura lui mustrari. Ca spre
Tine, Doamne, am nadajduit; Tu ma vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, ca
am zis, ca nu cumva sa se bucure de mine vrajmaii mei; ^i, cand s-au
clatinat picioarele mele, impotriva mea s-au semefit. Ca eu spre batai gata
sunt i durerea mea inaintea mea este pururea. Ca faradelegca mea eu o voi
vesti i ma voi ingriji pen- tru pacatul meu. Iar vrajmaii mei traiesc ^i s-au
intarit mai mult decat mine, ^i s-au inniul^it cei ce ma urasc pe nedrept. Cei
ce imi riisplatesc rele pen- tru bune ma defaimau, ca urmam bunatatea. Nu
ma lasa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te departa de la mine, ia aminte spre
ajutorul meu, Doamne al man- tuirii mele.
UTREN1A
63
$i ianlfji:
Nu ma lasa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te departa de la mine, ia
aminte spre ajutorul meu, Doamne al mantuirii mele.
Psalmul 62
Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut dis-de-dimineaja. insetat-a
de Tine sutletul meu, suspinat-a dupa Tine trupul meu, in pamant pustiu $i
neumblat <>i fara de apa. Aa in locul cel sfant m-am aratat Jie, ca sa vad
puterea Ta $i slava Ta. Ca mai buna este mila Ta decat via{a; buzelc mele Te
vor lauda. A$a Te voi binecuvanta in viafa mea i in numele Tau voi ridica
inainile mele. Ca de seu $i de grasime sa se sature sutletul meu i cu buze
de bucuric Te va lauda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine in
aternutul meu, in dimmed am cugetat la Tine, ca ai fost ajutorul meu, i,
intru aco- peramantul aripilor Tale, ma voi bucura. Lipitu-s-a sutletul meu de
Tine, <?i pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei in desert au cautat sutletul
meu, intra-vor in cele mai de jos ale pamantului; da-se-vor in inainile sabiei;
parfi vulpilor vor fi. Iar imparatul se va veseli de Dumnezeu; lauda-se-va tot
cel ce se jura intru El, ca s-a astupat gura celor ce grfiiesc nedreptaji.
Si iara^i:
In diminefi am cugetat la Tine, ca ai fost ajutorul meu, i, intru
acoperamautul aripilor Tale, ma voi

64
RUGACIUNl, RANDUIELI $1 SLllJBE
hucura. Lipitu-s-a sufletul meu de Tine, $i pe mine ni-a sprijinit dreapta Ta.
Slava..., i acum..., Aliluia (dc 3 ori), Cara inchinaciuni. Doanine, miluicstc
(tic 3 ori), Slava..., i acum...
Prcotul icsc din Sfantul Altar, isi dcscopcra capul ji citcslc in taina
ultimele $ase rugaciuni dc dimincafa, Tnaintca usilor Tmparatcjpi.
oamnc, Dumnezeul mantuirii mele, ziua i
noaptea am strigat inaintea Ta. Sa ajunga inaintea Ta rugaciunea mea;
pleaca urechea Ta spre ruga mea, Doamne. Ca s-a umplut de rcle sufletul
meu i viafa mea dc iad s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboara in
groapa; ajuns-am ca un om neajutorat, intre cei morfi slobod. Ca nite
oameni raniti ce dorm in mormant, de care nu Ji-ai mai adus aminte $i care
au fost lepadafi de la mana Ta. Pusu-m-au in groapa cea mai de jos, intru
cele intu- necate i in umbra morfii. Asupra mea s-a intarit mania Ta i toate
valurile Tale le-ai adus peste mine. Departat-ai pe cunoseutii mei de la mine,
ajuns-am uraciune lor. Inehis am fost i 11-am putut ie$i. Ochii mei au slabit
de suferinfa. Strigat-am catre Tine, Doamne, toata ziua intins-am catre Tine
mainile mele. Oare, morfilor vei face minuni? Sau cei morfi se vor scula si Te
vor lauda pe Tine? Oare, va spune cineva in mormant mila Ta <>i adevarul
Tau in locul pierzarii? Oare, se vor cunoa$te intru intuneric minunile Tale i
dreptatea Ta in pamant uitat? lar
Psalmul 87
UTRENIA
65
eu catre Tine, Doamne, am strigat $i dimineafa ruga- ciunea mea Te va
intampina. Pentru ce, Doamne, lepe/i sntlctul meu i intorci taja Ta de la
mine? Sarac sunt eu !>i in osteneli din tincrefile mele, inaljat am fost, dar mam smerit $i m-am malm it. Peste mine au trecut maniile Talc i infricoarile
Tale m-au tulburat. Inconjuratu-in-au ca apa toata ziua $i m-au cuprins
dcodata. Departat-ai de la mine pe prieten i pe vecin, iar pe cunoseutii mei
din cauza ticalo$iei mele.
i iara$i:
Doamne, Dumnezeul mantuirii mele, ziua i noap- tca am strigat inaintea
Ta. Sa ajunga inaintea Ta rugaciunea mea; pleaca urechea Ta spre ruga mea.
Psalmul 102
Binccuvinteaza, sullete al meu, pc Domnul $i toate cele dinlauntrul meu,
numele cel slant al Lui. Binccuvinteaza, sullete al meu, pe Domnul $i nu uita
toate rasplatirile Lui. Pc Cel ce curatete toate taradelegiilc tale; pe Cel ce
vindeca toate bolile tah; pe Cel ce izbavete din stricaciune via{a ta; pe Cel
ce te incununeaza cu mila i cu indurari; pe Cel ce umple de lmnatati dorirea
ta; innoi-se-vor ca ale vulturului tinerejile tale. Cel ce face milostenie,
Domnul, i judecata tuturor celor ce li se face strambatate. Cunoscute a facut
caile Sale lui iVloise, fiilor lui Israel, voile Sale. Indurat si milostiv este
5 -CEASLOV

66_______RUGAC1LM. KANDIIII.I $1 SI.I.IBF.__


Domnul, Indelung-rabdator i Mult-milostiv. Nu pana in sfar$it Se va iufi; nici
in veac Sc va mania. Nu dupa pacatele noastrc a facut noua, nici dupa
faradelegile noastrc a rasplatit noua, ci, cat este de dcparte ccrul de pamant,
atat este dc mare mila Lui spre cei ce se tern de El. Pe cat sunt de dcparte
rasa- riturile de apusuri, departat-a de la noi faradelegile noastrc. In ce chip
miluiete fatal pe fii, aa a miluit Domnul pe cei ce se tern de Dansul. Ca El a
cunoscut zidirea noastra; adusu-$i-a aminte ca Parana sun- tem. Omul, ca
iarba, zilele lui, ca floarea campului; aa va inflori. Ca duh a trecut printr-insul
i nu va mai fi i nu se va mai cunoate nici locul sau. Iar mila Domnului din
veac in veac spre cei ce se tern de Dansul, i dreptatea Lui spre iiii fiilor, spre
cei ce pazesc legamantul Lui i ii aduc aminte de porun- cile Lui, ca sa lc
faca pe ele. Domnul in cer a gatit scaunul Sau i impara^ia Lui peste to{i
stapanete. Binecuvanta^i pe Domnul toti ingerii Lui, cei puter- nici la
vartute, care faceti cuvantul Lui i auziti glasul cuvintelor Lui. Binecuvantati
pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui, care faceti voia Lui. Binecuvantati
pe Domnul toate lucrurile Lui; in tot locul stapanirii Lui binecuvinteaza,
suflete al meu, pe Domnul.
iarajji:
In tot locul stapanirii Lui, binecuvinteaza, suflete al meu, pe Domnul.
U TRE.MA
67
Psalm u I 142
Doamne, auzi rugaciunea mea, asculta cererea mea, intru credincioia Ta;
auzi-ma, intru dreptatea Ta. Sa nu intri la judecata cu robul Tau, ca nimcni din
cei vii nu-i drept inaintea Ta. Vraj- maul prigone$te sutletul men i viafa mea
o calca in picioare; facutu-m-a sa loeuiese in intuneric ca mortii cei din
veacuri. Mahnit e duhul in mine i inima mea incremenita inlauntrul meu.
Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile
Tale, la faptele mainilor Tale m-am gandit. Tins-am catre Tine mainile mele,
sutletul meu, ca un pamant insetoat. Degrab auzi-ma, Doamne, ca a slabit
duhul meu. Nu-Ji intoarce fa{a Ta de la mine, ca sa nu ma aseman celor ce
se coboara in mormant. Fa sa aud dimineafa mila Ta, ca la Tine nii-e
nadejdea. Arata-mi calea pe care voi merge, ca la Tine am ridicat sulle- tul
meu. Scapa-ma de vrajmaii mei, ca la Tine alerg, Doamne. fnva^a-ma sa
fac voia Ta, ca Tu e^ti Dumnezeul meu. Duhul Tau cel bun sa ma povatuiasca la pamantul drepta^ii. Pentru numele Tau, Doamne, daruie$te-mi
viata. Intru dreptatea Ta, scoate din necaz sutletul meu. Fa bunatate de
starpe^te pe vrajmaii mei ^i pierde pe tofi cei ce necajesc sutletul meu, ca
eu sunt robul Tau.
i iarasi:
Auzi-ma, Doamne, intru dreptatea Ta. Sa nu intri la judecata cu robul Tau!
68
RUGACIUNI, RANI)UIKI.I ST LUBE
Auzi-ma, Doamne, intru dreptatea Ta. Sa mi intri la judecata cu robul Tau!
Ouhul Tau cel bun sa ma povafuiasca la pamantul drepta^ii.

Slava..., i acum..., Aliluia (de 3 ori). Apoi preotui, cii capul dcscopc- rit,
/ice cctcnia marc si indata sc canta:
Dumnezeu este Domnul i S-a ariitat noua; bine este cuvantat Cel ce vine
intru numele Domnului.
Dumnezeu este Domnul... sc canta dupa glasul troparului, cu aceste patru
stihuri:
Laudati pe Domnul ca este bun, ca in veac este mila Lui.
Inconjurand m-au inconjurat i, in numele Domnului, i-ani intrant pe ei.
Nu voi muri, ci voi ti viu i voi povesti lucrurile Domnului.
Piatra pe care n-au bagat-o in seama ziditorii, aceasta s-a lacut in capul
unghiului; de la Domnul s-a facut aceasta i este minunata intru ochii no$tri.
Apoi sc canta troparul sarbatorii care sc praznuicste, sau al sfantu- lui, sau
al invierii, pc glasul care va fi la rand.
Far In Sfantul si Marclc Post, sc canta Aliluia (dc 3 ori), dupa glasul de
rand, cu accstc patru stihliri:
De noapte maneca duhul ineu catre Tine, Dumnezeule, pentru ca lumina
sunt poruncile Tale pe pamant.
Dreptate va invatad toti cei ce locuiti pe pamant.
Pizmuire va cuprinde pe poporul cel neinvatat i acum focul pe cei
potrivnici va manca.
UTKEN1A
69
Adauga lor rele, Doamnc, adauga rele celor marifi ai pamantului.
i, dupa Aliluia, sc canta cantarilc trcimicc ale glasului de rand, fiecare
cate o data.
Cantarile trcimicc GLASUL 1
Cu trupeti inchipuiri, catre mintca cea netrupeasca $i fara matcric a
Putcrilor cclor fara de trup ridicandu-ne $i, prin cantare intreit-sfanta a
Duninezeirii cclei in trei ipostasuri, primind stralucirc, ca hcruvimii sa strigam
catrc Unul Dumnezeu: Sfant, Sfant, Sfant eti, Dumnczeul nostru; cu
ocrotirile celor lara de trup, miluiete-ne pc noi.
Slava...,
Cu toatc Puterile cereti, ca heruvimii sa strigam Celui ce este intru cei dc
sus, intreit-sfanta lauda inalfandu-I: Sfant, Sfant, Sfant e$ti, Dumnczeul
nostru; pentru rugaciunilc tuturor simp lor Tai, miluic$te-ne pc noi.
Si acum...
Sculandu-ne din somn, etidem catrc Tine, Bunule, i cantare ingercasca
strigam fie, Putcrnice: Sfant, Sfant, Sfant e$ti, Dumnczeul nostru; pentru
Nascatoarea de Dumnezeu, miluie$te-ne pe noi.
Sa sc tie
Ca, la sfarptul Cantarilor treiinice, in toatii saptamana, sc zice:
LU N I
Cu ocrotirile celor fara de trup, miluiete-ne pc noi.
*
70
RUGACIUM, RANDUIELI SI SLUJBE
1

MAKII
Pentru rugaciunile Inaintemergatorului, miluie$te-ne pc noi.
M IERCl'RI SI VINERI Cu puterea Crucii Tale, pa/cste-ne pc noi.
joi
Pentru rugaciunile Sfinfilor Apostoli $i ale Sfantului Ierarh Nicolae,
miluiete-ne pe noi.
Tot a$a sc zicc $i la Luminandelc Sfantului >i Marclui Posl.
GLASULAL 2-LEA
Puterilor celor de sus urniand pe pamant, cantare de biruinfa aducem Jie,
Bunule: Slant, Sfant, Sfant e^ti, Dum- nezeul nostru; cu ocrotirile celor fara
de trup, miluiete-ne pe noi.
Slava...
Nezidita fire, Facatorul tuturor, Inizele noastre le deschide, ca sa vestim
lauda Ta, strigand: Sfant, Sfant, Sfant e$ti, Dumnezeul nostru; pentru
rugaciunile tuturor sfinfilor Tai, miluiete-ne pe noi.
Si acurn...
Din pat i din somn m-ai ridicat, Doamne, inintea mea o lumineaza, ininia
mea !>i buzele mele le deschide, ca sa Te laud pe Tine, Sfanta Treime: Sfant,
Slant, Sfant esti, Dumnezeul nostru; pentru Nascatoarea de Dumnezeu,
miluie$te-ne pe noi.
GLASUL AL 3-l.EA
Treime de o fiin|a <^i nedcspartita, Unime in trei ipostasuri i impreunavecuitoare, Jie, ca unui singur Dumnezeu, cantare
UTRKNIA
71
ingereasca strigam: Sfant, Sfant, Sfant e$ti, Dumnezeul nostru; cu ocrotirile
celor fara de trup, miluie$te-ne pe noi.
Slava...,
Pe Tatal cel fara de inceput, pe Finl cel impreuna fara de inceput, pe Duhul
cel iinpreuna-vecuitor, Dnmnezeirea cea una, ca heruvimii a slavi indraznind,
zicem: Sfant, Sfant. Sfant, efjti, Dumnezeul nostru; pentru rugaciunile tuturor
stlnfilor Tai, miluiefjte-ne pe noi.
Si acum...
Fara de veste Judecatorul va veni iji faptele liecaruia se vor descoperi;
deci, cu frica sa strigam in miezul nopfii: Sfant, Sfant, Sfant e$ti, Dumnezeul
nostru; pentru Nasca- toarea de Dumnezeu, miluieste-ne pe noi.
GLASULAL 4-LEA
Noi, cei muritori, indraznind sa aducem cantarea slugilor Tale celor ce sunt
duhuri, ziceni; Sfant, Slant, Sfant efjti, Dumnezeul nostru; cu ocrotirile celor
fara de trup, inilu- ie)>te-ne pe noi.
Slava...,
Precum cetele ingerilor acum in cer, afja si starile oame- nilor pe pamant,
cu frica, cantare de biruinfa aducem Tie, Bunule: Sfant, Sfant, Slant e$ti,
Dumnezeul nostru; pentru rugaciunile tuturor sfintilor I ai, miluiete-ne pe
noi.
i acum...

Pe Parintele Tau cel fara de inceput $i pe Tine, Hristoase Dumnezeule, si


pe Duhul cel Preasfant, ca heruvimii a slavi indraznind, zicem: Sfant, Sfant,
Sfant efjti, Dumnezeul nostru; pentru Nascatoarea de Dumnezeu, miluie$tene pe noi.
72
RLGAC-IUM, KANDL II I.I SI SI.U.1BE
GLASUL AL 5-LEA
Vremca cantarii este si ceasul rugaciunii. Cu osardie sa strigam catre Unul
Dumnezeu: Slant, Sfant, Slant e$ti, Duinnezeul nostru; cu ocrotirile celor fara
de trup, milu- ie$te-ne pc noi.
Slavs!...,
Indraznind a ne ascmana o$tilor Tale celor in{elegatoare, Treime, Ceea ce
eti fara de inceput, cu guri nevrednice strigam: Slant, Slant, Slant e$ti,
Dumnezeul nostru; pentru rugaciunile tuturor sfmjilor Tai, miluie$te-ne pe
noi.
$i acum...
Cel ce in pantece fecioresc ai incaput $i de sanurile Tatalui nu Te-ai
despar{it, Hristoase Dumnezeule, cu ingerii prime^te-nc ?i pe noi, care
strigam |ie: Slant, Slant, Slant eti, Dumnezeul nostru; pentru Nascatoarea
de Dumnezeu, miluie$te-ne pe noi.
GLASUL AL 6-LEA
Heruvimii, stand inainte cu frica, si seralimii, spaiman- tandu-se cu
cutremur, intreit sfanta cantare aduc cu glas fara de tacere. Cu care i noi
pacato$ii strigam: Slant, Slant, Slant e$ti, Dumnezeul nostru; cu ocrotirile
celor fara de trup, miluie$te-ne pe noi.
Slava...,
Cu guri fara de trup, cu doxologii fara tacere, cei cu cate *>ase aripi canta
| ie intreit sfanta cantare, Dumnezeul nostru; iar noi, cei de pe pamant, cu
buze nevrednice lauda 7'ie inal{am: Slant, Slant, Slant e$ti, Dumnezeul
nostru; pentru rugaciunile tuturor sfintilor Tai, miluiete-ne pe noi.
UTREN1A
73
Si acuni...
Pe Llnimea Dumnezeirii in Treime, in unire neamestecata O slavim $i
cantare ingereasca strigam: Slant, Sfant, Slant e$ti, Dumnezeul nostru;
pentru Nascatoarea de Dumnezeu, miluiete-ne pe noi.
GLASUL AL 7-LEA
Cel ce eti laudat de heruvimi cu putere preainalta $i cu dumnezeiasca
slava de ingeri inchinat, prime$te-ne i pe noi, cei de pe pamant, care, cu
buze nevrednice, lauda fie malfam: Sfant, Sfant, Slant e$ti, Dumnezeul
nostru; cu ocrotirile celor fara de trup, miluiete-ne pe noi.
Slava...,
Ca pe un somn lepadand lenea, suflete, indreptare spre lauda
Judecatorului arata $i cu frica striga: Sfant, Sfant, Sfant e$ti, Dumnezeul
nostru; pentru rugaciunile tuturor sfinfilor Tai, miluie^te-ne pe noi.

Si acuni...
Dumnezeirii celei neapropiate, Treimii celei intr-o Unime, intreit-sfanta
lauda a serafimilor inalfand, cu frica sa strigam: Sfant, Sfant, Slant e^ti,
Dumnezeul nostru; pentru Nascatoarea de Dumnezeu, miluie$te-ne pe noi.
GLASUL AL 8-LEA
Spre cer ininiiIe avand, cetelor ingereti sa urmam $i, cu frica la Cel ce nu
ia mita, sa cadem, lauda de biruinfa strigand: Sfant, Sfant, Sfant eti,
Dumnezeul nostru; cu ocrotirile celor fara de trup, miluie$te-ne pe noi.
Slava...,
Heruvimii, neindraznind a privi la l ine, zburand, striga cu inalfare de vers
cantarea dumnezeiasca a glasului celni
74
RUGACIUNI, RANDUIEU $1 SLU.IBE
intreit-sfant; cu care $i noi strigam Tie: Slant, Slant, Slant esfti, Dumnezeul
nostru; pentru rugaciunile tuturor sfin{ilor Tai, miluieste-ne pe noi.
i acum...
Fiind robiti de mul(imea greselilor noastre si neindraznind a privi la
inaltimea Ta, plecam sntlelul si trupul si cu ingcrii cantare strigam J ie: Slant,
Slant, Slant c.^ti, Dumnezeul nostru; pentru Nascatoarea de Dumnezeu,
miluieste-ne pe noi.
Urmcaza citirca Catismclor Psaltirii si Scdelnclc, dupa randuiala lor.
Psalmul 50: Miluiestc-ma, Duninezeulc... (cauta la pag. 12), apoi Cantarilc lui
Moise si Canonul. Iar la Cantarca a 9-a a Canonului, sc canta:
IMNUL PREASFINTEI NASCATOARKI DE DUMNEZEU Preotul zice:
Pe Nascatoarea de Dumnezeu si Maica Luminii, intru cantari cinstind-o, sa
o marim.
Mare^te, sullete al meu, pe Domnul si s-a bucurat duhul men de
Dumnezeu, Mantuitorul meu.
Strana:
Ca a cautat spre smerenia roabei Sale, ca, iata, de acum ma vor ferici
toate neamurile.
Ca mi-a facut mie marire Cel puternic si slant numele Lui Si mila Lui in
neam si in neam spre cei ce se tem de El.
Facut-a tarie cu brapil Sau Domnul, risipit-a pe cei mandri in cugetul inimii
lor.
Pogorat-a pe cei puternici de pe seaune si a ridicat pe cei smerifi; pe cei
llamanzi i-a umplut de bumitati, iar pe cei bogaii i-a scos afara deser(i.
UTREN1A
75
I uat-a pe Israel, sluga Sa, ca sa pomeneasca niila, precum a grait catre
pariiifii notri, lui Avraam $i seminfiei lui pana in veac.
I)upa fiecare still, sc canta: Ceca cc e$ti mai cinstita decat hcru- vimii...si
sc face inchinaciunc. Apoi Cantarea a 9-a a Canonului. Dupa Canon, sc canta,
pc glasul irmoasclor:
Cuvine-se cu adevarat sa te fericim, Nascatoare de Dumnezeu, cea

pururea fericita i prea nevinovata i Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce e$ti


mai cinstita decat heru- vimii $i mai marita, fara de asemiinare, decat
serafimii, care, fara stricaciune, pe Dumnezeu Cuvantul ai nascut, pe tine,
cea cu adevarat Nascatoare de Dumnezeu, te marim.
Dupa sfarsitul Canonului, daca nu estc duniinica, sc canta: Cuvinc-sc cu
adevarat...,cctcnia mica, iar daca estc duniinica. dupa cctenic, sc zicc:
S' fant este Domnul Dumnezeul nostru (dc doua uri), iar a treia oarii sc
/ice:
Slant este Domnul Dumnezeul nostru. Inal(afi pe Domnul Dumnezeul
nostru $i va inchina(i a$ternutului picioarelor
Lui (inchinaciunc), ca sfant este.
Apoi Luminanda invicrii. Iar daca estc Postul Mare, se canta Luininandclc
glasului de rand. Sfarsitul Luminandelor se face cu sti- Iiurilc trcimicc, precum
s-a a ratal la tipicul de la inccputul Cantiirilor trcimicc, adica:
HIM
Cu ocrotirile celor fara de trup, miluie$te-ne pe noi.
MARTi
Pentru rugaciuuile Inaintemergatorului, miluie^te-ne pe noi.
M 11: R c: u R i si v I N li R i
C u puterea Crucii Tale, pazeste-ne pe noi.
76_______KLGACIl'M. RAN l)U I El, I SI SI.UJBE_
JOI
Pentru rugaciunile Silntilor Apostoli $i ale Sfantului Ierarh Nicolae,
miluiete-ne pe noi.
Luminandde Postului Mare
Ficcarc I.uminanda sc canta dc trci ori, dupa ylasul care va 11 dc rand.
GLASUL1
Cel ce rasari lumina, Doamne, curafe^te sulletul ineu de tot pacatul, cu
ocrotirile celor fara de trup, $i ma mantuie$te.
GLASUL AL 2-LEA
Lumina Ta cea pururea ve;nica trimite-o, Hristoase Dumnezeule. i
lumineaza oehii cei de taina ai ininiii mele, cu ocrotirile celor fara de trup, i
ma mantuie;te.
GLASUL AL 3-LEA
Trimite lumina Ta, Hristoase Dumnezeule, i lumineaza inima mea, cu
ocrotirile celor fara de trup, $i ma mantuie$te.
GLASUL AL 4-LEA
Cel ce rasari lumina lumii Tale, sulletul meu cel ce este intru intuneric,
cura{ete-l de tot pacatul, cu ocrotirile celor fara de trup, i ma mantuie;te.
GLASUL AL 5-LEA
Datatorule de lumina, Doamne, trimite lumina Ta $i lumineaza inima mea,
cu ocrotirile celor fani de trup, si ma mfmluieste.
GLASUL AI. 6-LEA
Doamne, trimite sufletelor noastre lumina Ta cea pururea ve^nica, cu
ocrotirile celor fara de trup, $i ma mantuie$te.
UTKENIA

77
GLASUL AL 7-LEA
Ridica-ma, Doamne, spre lauda Ta, $i ma invafa sa fac voia Ta, Sfinte, cu
ocrotirile celor fara de trup, i ma mantuie^te.
GLASUL AL 8-LEA
Lumina fund, Hristoase, lumineaza-ma intru Tine, cu ocrotirile celor fara
de trup, $i ma mantuiojte.
Luminandelc zilelor de peste
toata saptamana
LUN I A ingerilor:
Podobic: Femei, auzi(i...
Arhangheli i Ingeri, Incepatorii !ji Domnii, Puteri, Stapanii i Scaune,
Heruvimi, cei cu ochi mulfi, $i Seratlmi, cei cu cate ase aripi, rugafi-va acum
pentru noi, sa ne izbavim din nevoi $i de focul cel nestins.
Alta:
Cel ce ai impodobit cerul cu stele, ca un Dumnezeu, i, prin ingerii Tai, tot
pamantul luminezi, Facatorule a toate, mantuie$te pe cei ce Te lauda pe
Tine.
A Nascatoarci dc Dumnezeu:
Ceea ce eti dulceafa ingerilor, bucuria celor necajifi, folositoarea
cre$tinilor, Fecioara, Maica Domnului, apara-ne pe noi $i ne izbavete de
chinurile cele ve$nice.
MARTI
A Inaintcnicrgatorului:
Proorocule preamarite *>i inaintemergatorule al harului, cel ce ai
propovaduit pocainfa mantuirii tuturor $i pe MieluM
----------------------------------
78 _______RUGACILM, RANDLIE1.1 81 SI.L .JBE
$elul, Cel ce a ridicat pacatele luinii L-ai aratat, fericite, pe Acela acum
roaga-L sa miluiasca lumea.
Alta:
Pe Inaintemergatorul loan $i Botezatorul Mantuitorului, pe cel nitre
prooroci prooroc $i pe cel hranit in pustie, pe cel nascut al Elisabetei to^i sa1 laudam.
A Nascatoarei dc Dumne/eu:
Fecioara, pe tine to^i proorocii mai inainte te-au vestit. David pe tine
mnnte te nume$te, chivot <>i sfe^nic, scara i pod, nastrapa, ceea ce por^i
inana, $i toiag odraslit. lar noi, ca pe o Nascatoare de Dumnezeu, dupa
vrednicie te cinstim.
M i E R Cl'Hl A Crucii:
Cruce dumnezeiasca, lauda cre$tinilor, arma nebiruita $i intarire a
credinfei, cu credinfa te laudam $i ne inchinam; piizitoarea dreptmaritorilor
cretini $i slava mucenicilor, dupii vrednicie pe tine te laudam.
Alta:
Crucea este pazitoare a toata lumea, Crucea, podoaba Bisericii, Crucea,

stapania celor ce conduc, Crucea, intarirea credincio$ilor, Crucea, slava


ingerilor si diavolilor rana.
A Nascatoarei de Dumnezeu:
Langa Cruce inainte a stat ceea ce Te-a nascut mai presus de fire i,
tanguindu-se, a strigat: Vai mie, preadulce Fiule, cum ai apus de la ochii mei?
Cum intre cei morti Te-ai socotit?
joi
A Sfinplor Apostoli:
Pe Petru $i pe Pavel, pe Andrei, pe loan, pe Iacob, pe Vartolomeu $i pe
Matei, pe Filip, pe Toma $i pe Simon, pe
UTRENIA
79
laeob al lui Alfeu, pe luda TadeuI i pe Matia, Apostolii Domnului, i pe sfintii
evangheliti Marcu i Luca cu credinta to^i sa-i laudam.
Alta:
Apostoli ai Mantuitorului, in toata latura cea de sub soare alergand, afi
propovaduit cu adeviirat sfanta intrupare a lui Hristos din Fecioara <>i, din
in$elaciune intorcand pe piigani i luminandu-i, pe to{i i-aji invafat sa
cinsteasca pe Sfanta Treime.
A Sfantului Nicolae:
Pe marele arhipastor i ierarh i intaiul $ezator pe scaunul Mirelor, pe
Nicolae, tofi sa-1 laudam, ca pe mulfi barbafi, ce erau sa moara fara
dreptate, i-a izbiivit tji imparatului i lui Avlavie s-a aratat in vis, stricand cu
totul hotararea lor cea nedreapta.
A Nascatoarei de Dumnezeu:
Marie preacurata, cadelnifa de aur, ceea ce ai lost incapere Dumnezeirii
celei neincapute, intru care Tatal a binevoit i Fiul S-a salaluit i Duhul cel
Preasfant, umbrindu-te pe tine, Fecioara, te-a aratat de Dumnezeu
Nascatoare.
VINF.RI A Crucii:
Bueura-te, Cruce preasfanta, zidul cel nesurpat al lumii, scaparea
scarbililor $i a celor ce sunt intru iievoi, biruinpa celor ce conduc si
aparatoarea credincioilor, surparea bar- barilor, cununa Apostolilor tji
mantuirea credincio$ilor.
Alta:
Crucea este pazitoare a toata lumea, Crucea, podoaba Bisericii, Crucea,
stiipania celor ce conduc, Crucea, intarirea credincio:plor, Crucea, slava
ingerilor $i diavolilor ran a.
; -----------!=............. ........................['
80
RtGACIUM, RANDELELI 81 SI I JBE
A Nascatoarci dc Dumnezeu:
Pe Cruce rastignit vazandu-Te pe Tine Preacurata, plangand i tanguinduse, striga: Cum ai apus, Soarele slavei, Incepatorul luminii? Cum pe Cruce ai
lost pironit i cu suli^a in coasta ai fost impuns, Fiule *>i Dumnezeul meu,
pentru a oamenilor mantuire?
S A M B A TA A tuturor Simplon

Prooroci preaslaviji, Apostoli fericifi, drepplor, patri- arhilor, o dantuire a


ierarhilor i a preacuvio$ilor, adunarea sfintelor femei <>i toti stintii
mucenici, cu Maica lui Dumnezeu rugati-va Domnului sa miluiasca pe ai
vo$tri robi.
A morplor:
Cel ce stapane$ti pe cei mor{i $i pe cei vii, ca un Dumnezeu, i, prin
stintii Tai, tot painantul luminezi, Ziditorule a toate, mantuiete pe cei ce Te
lauda pe line.
A Nascatoarci dc Duninc/.cu:
Noi intrii tine ne laudam, Nascatoare de Dumnezeu, i folo- sitoare catre
Dumnezeu te avem; tinde mana ta cea nebiruita i sfarama pe vrajma$ii
no^tri; trimite robilor tai ajutor dintru Cel slant.
$i indata
Laudele
Daca va fi duminica sau praznic imparatcsc sau slant care arc Doxologie
marc, laudele sc cantii pc glasul cc va li dc rand sail al primei stihiri de la
laude.
Toata sutlarea sa laude pe Domnul! Laudafi pc Domnul din ceruri, laudap
pe El intru cele inalte; | ie se cuvine cantare, Dumnezeule.
UTRENlA
81
Laudaji-L pe El toti ingerii Lui, l;iudati-E pe El toate puterile Lui; Tie se
cuvine cantare, Dumnezeule.
Iar daca va tl alta zi, pcste saptaniana, se citesc acesti psalmi:
audafi pc Domnul din ccruri, lauda(i-L pe El
Tntru cele inalte. Laudafi-L pc El to(i ingcrii Lui, lauda^i-L pc El toate puterile
Lui. Laudafi-L pe El soarele $i luna, laudafi-L pe El toate stclele i lumina.
Laudad-L pe El cerurile eerurilor $i apa cea mai pre- sus de ceruri sa laude
numele Domnului, ca El a zis $i s-au facut, El a poruncit $i s-au zidit. Pusule-a pe ele in veac $i in veacul veacului; lege le-a pus i nu o vor trece.
Laudafi pe Domnul tod cei de pe pamant: bala- urii $i toate adancurile,
focul, grindina, zapada, gheafa, viforul, toate indeplinid cuvantul Lui;
munfii i toate dealurile, pomii cei roditori $i toti eedrii; tiarele $i toate
animalele, taratoarcle si pasarile cele zburatoare; im- paratii pamantului
$i toate popoarele, capcteniilc <>i tod judecatorii pamantului; tinerii si
fecioarele, batranii cu tinerii sa laude numele Domnului, ca numai numele
Lui s-a inalfat. Lauda Lui pe pamant si in cer. i va inalfa puterea poporului
Lui. Cantare tuturor cuvi- ofjilor lui, fiilor lui Israel, poporului ce se apropie
de El.
Cantafi Domnului cantare noua; lauda Lui in adunarea celor cuvioi. Sa se
veseleasca Israel de Cel ce l-a facut pe el $i fiii Sionului sa se bucure
Psalmul 148
Psalm ul 149
6 -CEASLOV

82
KUGACIUN1. RAND LIEU SI SLUJBF._
de Imparatul lor. Sa laude numele Lui in hora; in timpane i in psaltire sa-I
cante Lui. Ca iubcjjte Domnul poporul Sau $i va inalta pc cci blanzi $i-i va
izbavi. Se vor lauda cuvioii intru slava se vor bucura in a$ternuturile lor.
Landele Domnului in gura lor i sabii cu doua tiiiuri in mainile lor, ca sa se
razbune pe neamuri i sa pedepseasca pc popoare, ca sa lege pe impara^ii
lor in obezi $i pe cei slaviti ai lor in catuc de tier, ca sa faca intre dansii
judecata scrisa. Slava aceasta este a tuturor cuvioilor Sai.
Psalmul 150
Laudafi pe Domnul intru sfin^ii Lui; laudati-L pe El intru taria puterii Lui.
Laudati-L pe El intru putcrile Lui; laudati-L pe El dupa mullimca slavei Lui.
Laudati-L pe El in glas de trambita; laudati-L pe El in psaltire $i in alauta.
Laudafi-l pe El in timpane $i in bora; laudati-L pc El in strune $i in organe.
Laudati-L pe El in chimvale bine rasu- natoare; laudati-L pe El in chimvale de
strigare. Toata suflarea sa laude pe Domnul.
Data va fi dummies. sc zic accstc stihuri:
Scoala-Te, Doamne Dumnezeul meu, inal(a-se mana Ta, nu uita pe saracii
Tai pana in starlit.
Lauda-Te-voi, Doamne, cu toata inima mea, spune-voi toate minunile Tale.
UIRKNIA
83
Slava..., Stihira Evanghelici,
Si acum.... a Nascatoan i de Dumnezeu:
Preabinecuvantata eti, Nascatoare de Dumnezcu Fccioara, ca, prin Cel cc
S-a intrupat din tine, iadul s-a robit, Adam s-a chemat, blestemul s-a nimicit,
Eva s-a liberat, moartea s-a omorat i noi am inviat. Pentru aceasta cantand,
strigam: Binecuvantat e$ti, Hristoase Dumnczcule, Cel ce ai binevoit a$a,
slava fie.
(Daca este Praznic, slant cu Doxologie sail slant cu Policleu, sc cant a
Slava..., Si acum..., din Minei, Triod sau Pcnticostar).
Apoi: Prcotul sau diaconul zicc:
Slava Jie, Celui ce ne-ai aratat noua lumina!
Strana canta:
Doxologia
Slava intru cei de sus lui Dumnezeu ^i pe pamant pace, intre oameni
bunavoire.
Laudamu-Te, bine Te cuvantam, inchinamu-ne Jie, slavimu-Te, mulfumim
fie pentru slava Ta cea mare.
Doamne, Imparate ceresc, Dumnezeule, Parinte Atotfiitorule, Doamne
Fiule, Unule-Nascut, Iisuse Hristoase $i Duhule Stinte.
Doamne, Dumnezeule, Mielu;elul lui Dumnezeu. Fin I Tatalui, Cel ce ridici
pacatul lumii, miluie^te-ne pe noi, Cel ce ridici pacatele lumii.
Prime^te rugaciunea noastra, Cel ce ezi de-a dreapta Tatalui, i ne
miluie^te pe noi.
84

RUGACHJM, RANDLJIELI $1 SLL.JBE


Ca Tu eti Unul Sfant, Tu e$ti Unul Domn Iisus Hristos, intru slava lui
Dumne/eu Fatal. Amin.
in toate zilele Te voi binecuvanta i voi lauda numele Tau in veac i in
veacul veacului.
Invrednice$te-ne, Doarnne, in ziua aceasta, fara de pacat sa ne pazim noi.
Binecuvantat eti, Doainne, Dumnezeul parinfilor no$tri, i laudat i
preaslavit este nuinele Tau in veci. Amin.
Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nadajduit intru Tine.
Binecuvantat e$ti, Doamne, inva(a-ma indreptarile Tale
(de trei ori).
Doamne, scapare Te-ai facut noua in neam $i in neam. Eu am zis:
Doamne, miluiesjte-ma, vindeca sufletul meu, ca am gre?it ( ie.
Doamne, la l ine am scapat, invafa-ma sa fac voia Ta, cii Tu e$ti
Dumnezeul meu.
Ca la Tine este izvorul vie(ii, intru lumina Ta vom vedea lumina.
Tinde mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine.
Sfinte Dumnezeule, Slinte tare, Sfinte fara de moarte, miluiete-ne pe noi
(de trei ori).
Slava..., i acum..., Sfinte fara de moarte, miluiete-ne pe noi.
Apoi mai pe larg:
Slinte Dumnezeule, Slinte tare, Sfinte fara de moarte, miluie$te-ne pe noi.
U T R F. N I A
85
r
lar daca este Postul Marc sau alta zi, cc n-are doxologie marc, dupa Laudc,
Slava... Si acum..., cnntarc|ul ccl randuit zice asa:
pie slavii se divine, Doamne, Dumnezeul nostru, i Jie slava inaltam,
Tatalui i Fiului i Sfantului Dull, acum ?i pururea in vecii vecilor. Amin.
Preotul: Slava Tie, Celui cc nc-ai aratat noua lumina. Cantarcful: Slava
intru cci de sus lui Dumnczeu... i Doamne, scaparc Tc-ai facut noua...
Apoi:
Invrednicete-ne, Doamne, in ziua aceasta, fara de pacat sa ne pazim noi.
Binecuvantat e$ti, Doamne, Dumnezeul parinpilor notri, $i laudat $i
preaslavit este numele Tau in veci. Amin. Fie, Doamne, miia Ta spre noi,
precum am nadajduit intru Tine. Binecuvantat e$ti, Doamne, invafa-ne
indreptarile Tale. Binecuvantat eti, Stapane, inpeleppeijte-ne cu indreptarile
Tale. Binecuvantat eti, Sfinte, lumi- neaza-ne cu indreptarile Tale. Doamne,
mila Ta este in veac, lucrurile mainilor Tale nu le trece cu vederea. Tie se
cuvine lauda, Jie sc cuvine cantare, Jie slava se cuvine, Tatalui i Fiului $i
Sfantului Duh, acum i pururea i in vecii vecilor. Amin.
Preotul zice cctcnia: Sa plinim rugaciunilc noastre cclc dc dimineafa
Domnului...
Apoi, daca nu cstc praznic, sc zice Stihoavna din Octoih, cu accstc stihuri:
Still 1: Umplutu-ne-am dimincata dc mila Ta, Doamne, $i nc-am bucurat $i

nc-am vcsclit in toatc zilelc viejii noastre. Vcsclitu-ne-am pen- tru zilelc in
care ne-ai smerit pc noi, pentru anii in care am vazut relc. i cauta spre robii
Tai si spre lucrurile Talc ^ indrcptcaza pc liii lor.
86_______BUGAC 1LM, BAMDUIEU SI SI.ll.IBK
Slih 2: $i sa lie lumina Domnului Dumnczctilui nostru pcstc noi, $i lucrurile
mainilor noastre le indrepteaza.
Slava..., $i acum..., data art sfantul, data nu, din Oetoih. Apoi:
Bine este a ne marturisi Domnului <ji a canta numele Tau, Preainalte, a
vesti dimineapt mila Ta i adevarul Tau in toata noaptea (I'ara metanii).
Dupa aecta: Sflntc Duranczculc..., Prcasfanta Trcimc..., Tatiil nostru... i
troparul sfantului. Slava..., i acum..., al Nascatoarci de Dumnezcu.
Prcotul zice cctenia: Miluiepe-ne pe noi, Dumnezeule, dupa mare mila Ta...
p celelaltc. lar dupa ccfonis: In(clcpciunc! Strana: Binecuvintcaza! Preotul:
Cel ce este binecuvantat... Strana: Amin.
lntarete, Dumnezeule, sfanta i dreapta credinpa a dreptmaritorilor
cre^tini, $i Sfanta Biserica Ta o pazepe in veacul veacului.
Si indata: Venip sa ne inchinam... (de 3 ori) p se iucepe Ceasul intai p apoi
otpustul dcsiivarpt.
Data este Postal Mare, se zice: Bine este a ne marturisi Domnului... (de 2
ori), cu metanii, apoi: Sflntc Dumnezeule..., Prcasfanta Trcimc..., Tatal
nostru..., Ca a Ta este Tmparapa... p se citcpe troparul acesta:
)n Biserica slavei Tale stand, in cer a sta ni se pare; Nascatoare de
Dumnezeu, ceea ce e$ti u$a cereasca, deschide noua ua rnilei tale.
Doamnc, miluiepc (de 41) de ori), Slava..., i acum..., Ceea ce epi mai
cinstita decat heruvimii. Intru numele Domnului, binecuvintcaza, Parintc!
Preotul, din fa(a Sfintei Mcse:
Cel ce este binecuvantat, Hristos, Dumnezeul nostru, tot- deauna, acum $i
pur urea i in vecii vecilor.
Cantarcptl: Amin.
UTRENIA
87
lmparate ceresc, pe binecredinciosul nostru popor ocrote$te-l, creeling o
intare^te, pe cei rai ii imblanze;te, lumea o Tmpaca, slant loca^ul acesta
bine-1 paze$te, pe cei rnai inainte raposafi, pfn in(ii $i t'rafii no$tri, in
loca$urile drep(ilor ii a$azii, iar pe noi intru pociiinta i marturisire ne
prime;te, ca un bun <ji de oameni iubitor.
Dupa accca se fac trei metanii, zicand tieeare intru sine, la ficcare
metanie, rugaciunca Sfantului Efrem Sirul: Doamnc <ji Stapanul \icfii mele...,
asa cum s-a aratat la Miczonoptica de tnate zilele (cauta la pag. 34). Dupa ce
se ridica frafii, cel mai mare sau caiitareful randuit incepe: Venifi sa ne
inchinam... (de 3 ori), cu inchinaciuni, si se citcstc Ccasul intai.
Daca este duminicii, dupa sfar;itul doxologiei si Sfintc Dumnezeule..., sc
canta troparul Invierii.
La glasurilc 1, al 2-lca, al 3-lea si al 4-lea, acest Tropar al Invierii, pe glasul
al 4-Iea:
Astazi mantuirea a toata lumea s-a facut; sa cantam Celui ce a inviat din
mormant $i Incepatorului vie(ii noastre; ca, stricand cu moartea pe moarte,

biruinfa ne-a daruit noua $i mare mila.


I.a glasurilc al 5-lea, al 6-lea, al 7-lea si al 8-lea, acest Tropar al Invierii, pe
glasul al 8-lea:
lnviat-ai din mormant $i legaturile iadului ai rupt; stri- cat-ai osanda
mor(ii, Doamne, pe to(i din cursele vrajma- Sului izbavindu-i. Aratandu-Te pe
Tine Apostolilor Tiii, trimisu-i-ai pe dan$ii la propovaduire; $i printr-inii pacea
Ta ai daruit lumii, Unule Mult-milostive.
Apoi ccteniile si otpustul Utrenici.

CEASUL INTAI
Venifi sa nc tnchinam Imparatului nostru Dumnezeu... (de 3 ori). Psalmul 5
Graiurile mele asculta-lc, Doamne! in^elege strigarea mea! Ia aminte la
glasul rugaciunii mole, Imparatul meu i Dumnczeul men, caci catre Tine nia
voi ruga, Doamne! Dimineafa vei auzi glasul meu; dimineata voi sta Tnaintea
Ta $i ina vei vedea. Ca Tu e$ti Dumnezeu, Care nu voie$ti fara- delegea, niei
nu va loeui langa Tine cel ce viclenete. Nu vor sta calcatorii de lege in
preajma ochilor Tai. Urat-ai pe to(i cei ce lucreaza faradelege. Pierde-vei pe
to{i cei ce graiesc minciuna; pe uciga i pe viclean il ura$te Domnul. Iar eu,
intru multimea milei Tale, voi intra in casa Ta, inchina-ma-voi spre
1
CEASUL "INTAI
89
sfant locaul Tau, intru frica Ta. Doamne, povafu- iete-ma intru dreptatea Ta,
din pricina du$manilor mei! Indrepteaza inaintea mea calea Ta. Ca nu este m
gura lor adevar, inima lor este de$arta; groapa deschisa grumazul lor, cu
limbile lor viclenesc. Judeea-i pe ei, Dumnezeule; sa cada din sfaturile lor;
dupa mulfimca nelegiuirilor lor, alunga-i pe ci, ca Te-au amarat, Doamne, $i
sa se veseleasca tofi cei ce nadajduicsc intru Tine; in veac se vor bucura $i le
vei fi lor sala, i se vor lauda cu Tine tofi cei ce iubesc numele Tau. Ca Tu vei
binecuvanta pe cel drept, Doamne, caci cu arma bunavoirii ne-ai incu- nunat
pe noi.
Psalmul 89
Doamne, scaparc Te-ai facut noua in neam i in neam. Mai inainte de ce sau facut munfii i s-a zidit pamantul <ji lumea, din veac i pana in veac ejjti

Tu. Nu intoarce pe om intru smerenie, Tu, Care ai zis: Intoarcefi-va, fii ai


oamenilor, ca o mie de ani inaintea ochilor Tai sunt ca ziua de ieri, care a
tre- cut, i ca straja noptii. Nimicnicie vor fi anii lor; dimineafa ca iarba va
trece. Dimineafa va infiori i se va trece, seara va cadea, se va intari $i se va
usca. Ca ne-am starlit de urgia I'a si de mania Ta ne-am tulburat. Pus-ai
faradelegilc noastre inaintea Ta, gre^elile noastre ascunse, la lumina fefei
Tale. Ca toate zilele noastre s-au imputinat !>i in mania Ta ne-am stins. Anii
noijtri s-au socotit ca panza unui
90
RUGACIUM, RANDUIEL1 f>I SLUJBE
paianjen; zilele anilor notri sunt ^aptezeci dc ani; iar de vor fl in putere
optzcci de ani, i ce cste mai mult decat ace^tia, osteneala <>i durere; ca
trcce via^a noastra i ne vom duce. Cine cunoate puterea urgiei Tale $i cine
masoara mania Ta, dupa temerea de Tine? Inva^a-ne sa socotim bine zilcle
noastre, ca sa ne indreptam inimile spre in{elepciune. Intoarce-Te, Doamne!
Pana cand vei sta departe? Mangaie pe robii Tai! Umplutu-ne-am dimineafa
de mila Ta $i ne-am bucurat $i ne-am veselit in toate zilele vie^ii noastre.
Veselitu-ne-am pentru zilele Tn care ne-ai smerit, pentru anii in care am
vazut rele. Cauta spre robii Tai i spre lucrurile Tale $i indrepteaza pe fiii lor.
$i sa tie lumina Domnului Dumnezeului nostru peste noi, i lucrurile mainilor
noastre le indrepteaza.
ila i judecata Ta voi eanta J'ie, Doamne.
Canta-voi i voi merge, cu pricepere, in cale fara prihana. Cand vei veni la
mine? Umblat-am intru nerautatea inimii mele, in casa mea. N-am pus
inaintea ochilor mei lucru nelegiuit; pe calcatorii de lege i-am urat. Nu s-a
lipit de mine inima indarat- nica; pe cel rau, care se departa de mine, nu l-am
cunoscut. Pe cel ce clevetea in ascuns pe vecinul sau, pe acela l-am izgonit.
Cu cel mandru cu ochiul i nesafios cu inima, cu acela n-am mancat. Ocliii
mei sunt peste credincioii pamantului, ca sa <>ada ci imPsalmul 100
CEASUL iNT.il
91
premia cu mine. Cel ce umbla pe cale fara prihana, acela imi slujea. Nu va
locui in casa mea cel mandru; cel ce graie^te nedreptati nu va sta maintea
ochilor mei. In dimmed voi judeca pe to^i pacato$ii paman- tului, ca sa
nimicesc din cetatea Domnului pc to^i cei ce lucreaza faradelegea.
Slava..., $i acum..., Aliluia (dc 3 ori), cu trci inchinaciuni.
Daca se caul a: Duranezcu este Oomnul..., se zice: Slava..., Troparul
slantului, i acum..., Cum tc vom muni, ccea ce e$ti plina de liar....?
(vczi mai jos).
Iar daca estc Postul Marc, sc canta Troparul accsta, pc glasul al 6-lca:
Dimineata auzi glasul meu, Imparatul meu si Dumnezeul meu.
Cantandu-I, se fac met an ii cu gcnunchii la pamant.
Still 1: Graiurilc mele asculta-le, Doamne, intelegc strigarea mea.
Still 2: Ciitre Tine ma voi ruga, Doamne.

Slava..., i acum..., al Nascatoarei dc Dumnezcu:


Cum te vom numi, ceea ce eti plina de har? Cer, ca ai rasarit pe Soarele
dreptafii? Rai, ca ai odraslit tloarea nestricaciunii? Fecioara, ca ai ramas
nestricata? Maica curata, ca ai avut in sfintele tale brate Fiu, pe Dumnezeul
tuturor? Pe Acela roaga-L sa mantuiasca sufletele noastre.
Pasii mei indrepteaza-i dupa cuvantul Tau si sa nu ma stapaneasca nici o
faradelege.
Izbavete-nia de clevetirea oamenilor si voi pazi poruncile Tale.
Fa(a Ta arat-o peste robul Tau S' ma invata indreptarile Tale.
------------------------------- -------------------------i
92
KUCACRINI, R VM)UII:I I si su nn
Sa se uniple gura mea de lauda la, Doamne, ca sa laud slava Ta, toata
ziua mare cuviinfa Ta.
Sfinte Dumnezeulc..., Prcasfanta Treime..., Tatiil nostru...
Data nu cste Postul Mare, se zicc Condacul Sfantului, daca are, sau al
Pra/.nicului ce sc va intampla.
Daca cste Postul Mare, se zic aceste Tropare ale ISascatoarci de
Duninezeu:
LUN1, M A I< I I SI JO!
Pe Marita Maica a lui Duninezeu $i mai slant a decat sfinfii ingeri, fara
incetare, o luudani cu inima i cu gura, Nascatoare de Duninezeu pe dansa
marturisind-o, ca pe ceea ce cu adevarat a nascut pe Duninezeu intrupat $i
se roaga neincetat pentru suiletele noastre.
M I E ItCl RI S I V I N E K I
Degrab ne intampina pe noi mai inainte pana ce nu ne robim, cand
vrajma$ii Te hulesc pe Tine i ne ingrozesc pe noi, Hristoase, Dumnezeul
nostru. Pierde cu Crucea Ta pe cei ce se lupta cu noi, ca sa cunoasca cat
poate credinfa dreptmaritorilor cre^tini, pentru rugaciunile Nascatoarei de
Duninezeu, Unule, lubitorule de oameni.
s A M B A TA
Ca o parga a firii, fie, Saditorule al fapturii, lumea Ifi aduce, Doamne, pe
purtatorii de Duninezeu mucenici, pentru ale ciiror rugaciuni, in pace adanca,
Biserica Ta, pentru Nascatoarea de Duninezeu, o paze$te, Mult-milostive.
Duminica, la praznice sail la sfin(i cu doxologie sau eu policleu, se citeste
condacul glasului de rand, sau al sarbatorii respective.
\poi: Doamne, miluic$tc (de 40 de ori). Cel ce in toatii vrcmca s>i in tot
ceasul... (cauta la pag. 33).Doamne, miluic;tc (de 3 ori).Slava..., $i acum...,
Ceea ce c$ti mai cinstita decat heruvimii..., Intru numclc Domnului,
binccuvinteaza, Parintc! Prcotul: Dumnezeulc. milostivcjtc-Tc spre noi...
93
CEASUI. I MAI
lur daca cste Aliluia sau Postul Marc, sc /ice rugaciunca Sfantului Efrem
Sirul: Doamne $i Stapanul vic(ii mcle..., asa cum s-a aratat la Miczonoptica
din toatc /ilele (cauta la pag. 34). Apoi Sfinte Dumnezeulc..., Preasfanta
Trciine..., Tatal nostru..., Doamne, miluic^te (de 12 ori). i

Rugnciunea aceasta
Hristoase, Lumina cea adevarata. Care lumi- nezi i sfinfe$ti pc tot omul
ce vine in lume, sa se insemneze peste noi lumina fc(ei Talc, ca intr-insa sa
vedem lumina cea neapropiata. Indrepteaza paii notri spre lucrarea
poruncilor Tale, pentru ruga- ciunile Preacuratei Maieii Tale $i ale tuturor
sfinti- lor Tai. Amin.
Aparatoare Doamna, pentru biruinfa multumiri, izbavindu-ne din nevoi,
aducem tie, Niiscatoare de Duninezeu, noi, robii tai. Ci, ca ceea ce ai
stiipanire nebi- ruita, izbave$te-ne pe noi din toate nevoile, ca sa strigiim tie:
Bucura-te, Mireasa, pururea Fecioara.
in zilele de rand sc face otpustul dcsavar;it, iar Duminica sc face otpustul
mic.

MIJLOCEASUL INTAI
Dupa cc prcotul binecuvintcaza, se zicc: Stlntc Dumnezeule..., Prcasfanta
Trcimc..., Tatal nostril..., Ca a Ta cste imparafia..., Vcnip sa ne inchinam... (dc
3 ori), $i apoi acc$ti psalmi:
Psalmul 45
Dumnezeu estc scaparca <>i puterea noastrii, ajutor intru necazurile ce
ne impresoara. Pentru aceasta nu ne vom teme cand se va cutremu- ra
pamantul i se vor muta munpi in inima marilor. Venit-au $i s-au tulburat
apele lor, cutremuratu-s-au munfii de taria Lui. Apele raurilor veselesc
cetatea lui Dumnezeu; Cel Preainalt a sfinjit loca$ul Lui. Dumnezeu e in
mijlocul cetajii, nu se va clatina; o va ajuta Dumnezeu dis-de-dimineata.
Tulburatu-s-au neamurile, plecatu-s-au impara{iile; dat-a Cel Preainalt lasul
Lui, cutremuratu-s-a pamantul.
MIJLOCEASUL INTAI
95
Domnul putcrilor cu noi, sprijinitorul nostru, Dum- nezeul lui Iacob. Vcniti !>i
vede(i lucrurile lui Dumnezeu, minuuile pe care le-a pus Domnul pe pamant.

Pune-va capat razboaielor pan a la marginile pamantului, arcul va sfarama $i


va frange arma, iar pavezele in foe Ic va ai de. Oprifi-va i eunoateti ca Eu
sunt Dumnezeu, inalfa-Ma-voi pe pamant. Domnul puterilor este cu noi,
sprijinitorul nostru, Dumnezeul lui Iacob.
ine este a lauda pe Domnul i a canta numele
Tau, Preainalte, a vesti dimineaja mila Ta $i adevarul Tau in toata noaptea, in
psaltire eu zece strune, cu cantecc din alauta. Ca m-ai vesclit, Doamne,
intru fapturile Talc $i intru lucrurile mainilor Tale ma voi bucura. Cat s-au
marit lucrurile Tale, Doamne, adanei cu totul sunt gandurile Tale! Biirbatul nepriceput nu va cunoa$te $i cel nein|elegator nu va intelege
acestea, cand rasar pacatoii ca iarba $i se ivesc to|i cei ce fac
faradelegea, ca sa piara in veacul veacului. Iar Tu, Preainalt eti in veac,
Doamne. Ca iata vrajmaii Tai, Doamne, vor pieri !ji se vor risipi tofi cei ce
lucreaza faradelegea. $i se va inalfa puterea mea ca a inorogului i
batrancfile mele unse din blesug. $i a privit ochiul meu catre vrajmaii
mei, i pe cei vicleni, ce se ridica impotri- va mea, ii va auzi urechea mea.
Dreptul ca flnicul va inflori $i ca cedrul cel din Lilian se va inmulfi.
Isalmul 91
4
96
RUGACIUM, RANPUIE1.1 $1 SLUJBF.
kasaditi fund in easa Domnului, in curdle Dum- nezeului nostru vor intlori.
Inca intru batranete unse se vor inmulfi i bine-viefuind vor fi, ca sa
vesteasca: drcpt este Domnul Dumnezeul nostril nu este ncdreptate intru
Dansul.
Psalmul 92
Domnul a impara{it, intru podoaba S-a imbra- cat; imbracatu-S-a Domnul
intru putere $i S-a incins, pentru ca a intarit lumea care nu se va clatina.
Gata este scaunul Tau de atunci, din veac e$ti Tu. Ridicat-au raurile, Doamnc,
ridicat-au raurile glasurile lor, ridicat-au raurile valurile lor; dar mai mult
decat glasul apelor clocotitoare, mai mult dccat zbuciumul neascmuit al
marii, minunat este, intru cele inalte, Domnul. Marturiilc Tale s-au adeverit
foarte. Casei Tale se cuvine sfin^enie, Doamne, intru lungime de zile.
Slava..., i acum..., lara Aliluia. Slintc Dumnezeule..., cu trei inchinaciuni.
Preasfanta Trcime..., Tatal nostru..., Ca a Ta este imparapa... si Troparele
acestea, glasul al 6-lea:
Miluiete-ne pe noi, Doamne, miluiete-ne pe noi, ca, nepri- cepandu-ne
de nici un raspuns, aceasta rugaciune aducem Tic, ca mini Stapan, noi,
pacato$ii robii Tai, miluie$te-ne pe noi.
Slava...,
Doamne, miluiete-ne pe noi, ca intru Tine am nadajduit; nu Te mania pe
noi foarte, nici pomeni faradelegile noastre, ci canta $i acum ca un milostiv
j$i ne izbave$te pe noi de vrajma$ii no^tri, ca Tu e$ti Dumnezeul nostru $i
noi suntem poporul Tau, top lucrul mainilor Tale i numele Tau chemam.

97
MIJLOCEASUL IM A I
Si acum..., al Niiscatoarci de Dumne/eu:
Ua milostivirii deschide-o noua, binecuvantata Nasca- toarc de
Dumnezeu, ea sa nu pierim cei ce nadajduim intru tine, ci sa ne mantuim
prin tine din nevoi, ca tu e$ti man- tuirea neamului cretinesc.
Doamne, railuic$tc (de 40 de ori). Slava..., $i acum..., Ccea ce e$ti mai
cinstita decat heruvimii..., Intru numelc Domnului, binecuvinteaza, Parinte!
Preotul: Pentru rugaciunilc sfin(ilor parinfilor no$tri...
i se zice rugaciunea Sfantului Efrem Sirul: Doamne si Stapanul vie(ii
mele..., a$a cum s-a aratat la Miezonoptica din toate zilele (cauta la pag. 34).
Apoi accasta
Rugaciune a Marelui Vasile
Dumnezeule eel venic $i fara de inccput, Lu- mina pururea liitoarc,
Facatorule a toata fap- tura, Izvorule al ntilei, adancul bunatafilor i noia- nul
cel neurmat al iubirii de oameni, arata peste noi lumina fefei Talc; Doamne,
stralucete in inimilc i in cugetele noastre soarele dreptafii $i umplc de a Ta
veselie sutletele noastre. Invafa-ne pe noi ca sa spunem judccafilc Tale i sa
ne marturisim Jie neincetat, Stapanului nostru $i Facatorului de bine. Mainile
noastre le indrepteaza spre lucrarca voirii Tale )ji fa cu noi ca sa Te iubim $i
sa sporim bine-fa- cand cele placute Jie, ca i intru noi, nevrednicii, sa se
slaveasca preasfant numele Tau, al Tatalui $i al Fiului $i al Sfantului Dub; o
Dumnczeire i o Imparafie, Careia se cuvine toata slava, cinstca si
inchinaciunea in vecii vecilor. Amin.
7 -CEASLOV
98
RUGAC1UM, RANDUIELI 1 SLUJBE
Apoi sc zicc $i accasta
Rugaciune a Marelui Vasile
el cc trimtyi lumina $i purcczi i rasari soarele
peste cei drepfi $i peste cei nedrepfi, peste cei rai fji peste cei buni si eu
lumina cca dc ziua luminezi toata lumea, lumineaza i inimile noastre,
Stapane al tuturor. Daruie$te noua i in ziua cc vine, sa facem ccle placute
Jie. Pazete-ne de tot pacatul $i de toata lucrarea cea rea. lzbavc$te-ne pe
noi de toatc sagc^ile ce zboara ziua $i de puterile cele potrivnice, pentru
rugaciunile Preacuratei Stapanei noastre de Dumnezeu Nascatoare, ale
eere^tilor puteri, slujito- rii Tai eei fara de trup, i ale tuturor stintilor care din
veac au bineplacut Jie. Ca Jie se cuvine sa lie miluie^ti $i sa ne mantuie$ti pe
noi, Dumnezeul nos- tru, i Tie slava inal^am, Tatalui $i Fiului $i Sfantului
Duh, acum $i pururea i in vecii vccilor. Amin.
Otpustul inic

CEASULAL TREILEA
Dupii cc prcotul binccuvinteaza, sc zicc: lmparatc ccrcsc..., Sfintc
Dunmezculc..., Preasfanta Trcirac..., Tatal nostru..., Ca a Ta cstc lmparapa...,
Doamnc, miluicstc (dc 12 ori). Slava..., i acum..., Vcnili sa nc Jnchinam... (clc
3 ori).
Psalmul 16
Auzi, Doamnc, dreptatea mea, ia aminte cere- rea mea, asculta
rugaciunea mea, din buze fara de viclenie. De la fa fa Ta judecata mea sa
iasa, oehii mei sa vada cele drepte. Cercctat-ai inima mea, noaptea ai
cercetat-o; eu foe m-ai lamurit, dar nu s-a aflat lntru mine nedreptate. Ca sa
nu graiasca gura mea lucruri omeneijti, pentru cuvintele buzelor Tale eu am
pazit cai aspre. Indrepteaza picioarcle mele tn cararile Tale, ca sa nu se
clatine paii mei. Eu am strigat, ea m-ai auzit, Dumnezeule; pleaca urechea
100
RlGAClliM, RANDUIKU SI SHJJBF,
Ta catre mine $i auzi cuvintele mele. Minunate fa milele Tale, Cel ee
mantuie$ti pe cei ce nadajduiesc in Tine, de cei ce stau impotriva dreptei
Tale. Pa- ze$tc-ma, Doamne, ca pe lumina oehilor; cu acopc- ramantul aripilor
Tale, acopera-ma de fata neerc- dineio^ilor care ma necajesc pe mine.
Vrajmaii mei sufletul meu 1-au cuprins; cu grasime inima lor $i-au incuiat,
gura lor a grait mandrie. Izgonindu-ma, acum m-au inconjurat, ochii lor $i-au
afintit ca sa ma piece la pamant. Apucatu-m-au ca un leu gata de prada, ca
un pui de leu ce locuie^te fn ascunzi$uri. Scoala-Te, Doamne, fntampina-i pe
ei i nnpiedica-i. Izbave^te sufletul meu de cel necredineios, cu sabia Ta.
Doamne, desparte-ma de oamenii acestei lumi, ce-$i iau partea in viafa, caci
s-a umplut pantecele lor de bunatafile Tale; saturatu-s-au fiii lor i au lasat
rama^ifcle pruncilor. Iar eu intru dreptate ma voi arata fefei Tale, satura-mavoi cand se va arata slava Ta.
atre Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu.
Dumnezeul meu. Spre Tine am nadajduit, sa nu flu ru$inat fn veac, nici sa
rada de mine vrajmaii mei. Pentru ca toti cei ce Te a$teapta pe Tine nu se
vor rujjina; sa se ru$ineze tofi cei ce fac faradelegi in desert. CaileTale,
Doamne, arata-mi, $i cararilcTale ma lnvafa. Indrepteaza-ma spre adevarul
Tau $i ma invafa, ca Tu eti Dumnezeu, Mantuitorul meu, $i pe
Psalmul 24
CEASUL AL TREILEA
101

Tine Te-am a^teptat toata ziua. Adu-Ji aminte de fndurarile Tale $i de milele
Tale, Doamne, ca din veac sunt. Pacatele tinerefilor mcle $i ale ne$tiintei
mele nu le pomeni. Du pa mila Ta, pomeneste-ma Tu, pentru bunatatea Ta,
Doamne. Bun $i drept este Doninul, pentru aceasta lege va pune celor ce
gre- $esc in cale. Indrepta-va pc cei blanzi la judecata, invafa-va pe cei blanzi
caile Sale. Toate caile Domnului sunt mila $i adevar pentru cei ce cauta
aezamantul Lui $i marturiile Lui. Pentru numele Tau, Doamne, curafeste
pacatul meu, ca mult este. Cine este omul cel ce se teme de Doninul? Lege
va pune lui in calca pe care a alcs-o. Sufletul lui intru bunatafi se va salalui
si seminfia lui va moteni pamantul. Doninul este intarirea celor ce se tern de
Dansul, a^ezainantul Lui il va arata lor. Ochii mei sunt pururea spre Doninul,
ca El va scoate din laf picioarele mele. Cauta spre mine i ma miluie^te, ca
parasit i sarac sunt eu. Necazurile inimii mele s-au mmulfit; din nevoile mcle
scoate-ma. Vezi smerenia mea $i osteneala mea si-mi iarta toate pacatele
mele. Vezi pe vrajma$ii mei, ca s-au inmulfit $i cu ura nedreapta m-au urat.
Pazc>jte sufletul meu $i ma izbave^te, ca sa nu ma ruinez ca am nadajduit
fn Tine. Cei fara rautate i cei drepfi s-au Iipit de mine, ca Te-am ateptat,
Doamne. Izbavete, Dumnezeule, pe Israel din toate necazurile lui.
Psalmul 50: Miluic^te-ma Dumnezeule... (cauta la pag. 12). Slava..., Si
acum..., Aliluia (de 3 ori).
102
RUGACIUM, RANDUIELI $1 SLUJBE
Daca sc canta: Dumnczeu cste Domnul..., se zicc Slava..., Troparul zilei
sau al sfantului, i acum..., Nascatoare de Dumnezeu, tu e$ti Vila cea
adevarata... (vezi mai jos).
lar daca estc Aliluia sau Postul .Mare, se canta Troparul acesta pc glasul al
6-lea:
Doamne, Cel ce ai trimis pe Preaslantul Tau Duh, in ceasul al treilea,
Apostolilor Tai, pe Acela, Bunulc, nu-L lua de la noi, ci ni-Linnoie$te noua,
celor cc nc rugam fie.
In accst limp sc fac mctanii; asemcnea i la celc douii stihuri ce urmeaza:
Still 1: Inima cur a hi zidc$te Intru mine, Dumnezeule, i duh drept
innoie$te intru cele dinlauntru ale mclc.
Stih 2: Nu ma lepada pe mine de la fata Ta i Duhul Tau cel Sfant nu-L lua
de la mine.
Slava..., i acum..., al Nascatoarei de Dumnezeu:
Nascatoare de Dumnezeu, tu e$ti vita cea adevarata, care ai odraslit
Rodul viefii; t*t nc rugani: Roaga-te, Stapana, cu Sfintii Apostoli, sa se
miluiasca sufletele noastrc.
Domnul Dumnezeu este binecuvantat. Binecuvantat este Domnul ziua, in
toate zilele; sa faca priincioase cele ale noas- tre DumnezeuI mantuirii
noastre, Dumnezeul nostru, Dumnezeul mantuirii.
Slinte Dumnezeule..., Ireasfanta Treimc..., Tatal nostru..., Ca a Ta estc
impara|ia... si condacul sfantului.
lar daca este Postul Mare, se zic aceste Tropare, pe glasul al 8-lea:
Binecuvantat eti, Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce preaintclepti pe

pescari ai aratat, trimitandu-le lor Duhul Sfant, i printr-in^ii lumca ai vanat,


Iubitorule de oameni, marire Jie.
CEASUL AL TREII.EA
103
Slav5...,
Crabnica $i tare mangaiere da robilor Tai, Iisuse, cand se mahnesc
duhurile noastre. Nu Te osebi de sufletele noastre intru necazuri; nu Te
departa de gandurilc noastre intru primejdii, ci pururea ne intampina pe noi.
Apropie-Te de noi, apropie-Te Cel ce e$ti pretutindeni. Precuni i cu Apostolii
Tai ai lost pururea, a$a !>i cu cei ce doresc de Tine Te une;te, Indurate, ca,
fiind impreuna cu Tine, sa Te laudam pe Tine fji sa slavim pe Duhul Tau cel
intru tot Sfant. fji acum..., al Nascatoarci ilc Dumnezeu:
Nadejdea, ocrotirea $i scaparea cre$tinilor, zid nebiruit celor slabi, liman
neinviforat tu e$ti, Nascatoare de Dumnezeu, Preacurata. i precuni lumea o
mantuie^ti cu neincetata rugaciunea ta, pomenete-ne $i pe noi, Fecioara,
intru tot laudata.
Doamne, miluie$te (de 40 de ori). Cel cc in toata vremca... (cauta la pag.
33). Doamne, miluie^te (de 3 ori). Slava..., i acum..., Ccca cc e?ti mai
cinstita decat heruvimii..., Intru numclc Domnului, binecuvinteaza, Parintc!
Prcotul: Dumnezeule, milostiveste-Tc spre noi...
lar daca estc Postul Mare, sc zicc rugaciunea Sfantului Efrem Sirul:
Doamne i Stapanu) vie(ii mcle..., a^a cum s-a aratat la Miczonoptica din
toatc zilclc (cauta la pag. 34). $i
Rugaciunea Sfantului Mardaric
Stapanc Dumnezeule, Parinte Atotputernice, Doamne, Fiule Unule-Nascut,
Iisuse Mristoase, <>i Duhule Slinte, o Dumnezeire, o Putere, miluie$te-ma pe
mine, pacatosul, jji, cu judecajile care tii, inantuie$te-ma pe mine,
nevrednicul robul Tiiu, ca binecuvantat cti in vecii vecilor. Amin.

MIJLOCEASUL AL TREILEA
Du pa cc prcotul binccuvintca/a, sc /icc: Sfintc Dumnczculc..., Preasfanta
Treimc..., Tatal nostril..., Ca a Ta cstc imparafia..., Doamnc, miluicstc (dc 12
ori), Slava..., i acum..., Veni|i sa ne inchinam... (clc 3 ori) si apoi sc citcsc
accsli psalnii:
Psalmul 29 /v
Inalfa-Te-voi, Doamne, ca m-ai ridicat $i n-ai veselit pc vrajmaii mei
impotriva mca. Doamnc, Dumnczeul men, strigat-am catre Tine !ji m-ai vin-

decat. Doamnc, scos-ai din iad suflctul meu, mantu- itu-m-ai do cei ce sc
coboara in groapa. Cantafi Doninului cei cuviosi ai Lui laudafi pomcnirea
sfin^cnici Lui. Ca illume cstc intru mania Lui i via{a intru voia Lui; seara se
va sala$lui plangerea, iar diminea(a, bucuria. lar eu am zis intru indestularea mca: Nu ma voi clatina in veac!. Doamne,
---------------------------------- ---------------------------1
MIJLOCEASUL AL TRFJI.EA
105
intru voia Ta, dat-ai frumusefii mele putere; dar cand Ji-ai intors fafa Ta, eu mam tulburat. Catre Tine, Doamne, voi striga i catre Dumnezeul meu ma voi
ruga. Ce folos ai de sangele meu, de ma cobor in stricaciune? Oare, Te va
lauda pe Tine farana, sau va vesti adevarul Tau? Auzit-a Domnul $i m-a
miluit; Domnul a fost ajutorul meu! Schimbat-ai plangerea mea intru bucurie,
rupt-ai sacul meu $i m-ai incins cu veselie, ea slava mea sa-Ji cante Jic <ji sa
nu ma mahnesc; Doamne, Dumnezeul meu, in veac Tc voi lauda!
Psalmul 31
Fcriciji carora s-au iertat faradelegile i carora s-au acoperit pacatele.
Fericit biirbatul caruia nu-i va soeoti Domnul pacatul, niei nu este in gura lui
vicle$ug. Ca am tacut, imbatranit-au oasele mele, cand strigam toata ziua.
Ca ziua $i noaptea s-a in- greunat peste mine mana Ta, i am cazut in
suferinfa cand ghimpele Tau ma impungea. Pacatul meu 1-am cunoscut i
faradelegea mea n-am ascuns-o impotriva mea. Zis-am: Marturisi-voi
faradelegea mea Domnului; $i Tu ai iertat nelegiuirea pacatului men. Pentru
aceasta se va ruga catre Tine tot cuviosul la vreme potrivita, iar potop de
ape multe de el nu se va apropia. Tu e$ti scaparea mea din necazul ce ma
cuprinde, bucuria mea; izbavete-ma de cei ce m-au inconjurat. infelepfi-tevoi i te voi indrepta pe calea aceasta, pe care vei merge; atin106
RUGAC1UM. RAMDUIKI.I .>1 SLUJBE
ti-voi spre tine ochii Mei. Nu fi ca un eal $i ea un catar, la care nu este
pricepere; cu zabala cu frau falcile lor voi strange, ca sa nu se apropie de
tine. Multe sunt bataile pacatosului; iar pe cel ce nadaj- duie$te in Doninul,
mila il va inconjura. Veseliti-va in Domnul $i va bucurati. drepfilor, <>i va
laudafi to{i cei drepti la inirna.
uzi, Dumnezeule, cererea mea; ia aminte la
rugaciunea mea! De la marginile pamantului catre Tine am strigat; cand
s-a mahnit inima mea, pe piatra m-ai inaljat. Povafuitu-m-ai, ca ai fost
nadejdca mea, turn de tarie in fa^a vrajma$ului. Locui-voi in loca^ul Tau in
veci; acoperi-ma-voi cu acoperamantul aripilor Talc, ca Tu, Dumnezeule, ai
auzit rugaeiunile mele; dat-ai mo$tenire celor ce se tern de numelc Tau. Zile
la zilele imparatului adauga, anii lui din neam in neam. Ramanc-va in veac
inaintea lui Dumnezcu; mila <ji adevarul va pazi. Aa voi canta numelui Tau
in vcacul veacului, ca sa implinesc fagaduin{ele mele zi de zi.
Slava..., $i acum..., Slintc Dumnezeule..., Prcaslanta Trcime..., Tatal
nostru..., Ca a Ta este imparapa... $i sc zic troparele accstca, glasul al 4-lea:
Dumnezeul parin(ilor notri, Care faci pururea cu noi, dupa blandeple Tale,
uu indeparta mila Ta de la noi, ci, pentru rugaeiunile lor, in pace ocarmuie^te

viapi noastra.
Psalmul 60
M1JLOCK \SL I. AI, TREII.EA
1
107
Mucenicii Tai, Doamne, intru nevointele lor, cununile nestricaciunii au luat
de la line, Dumnezeul nostril, ca, avand taria Ta, pe chinuitori au surpat;
zdrobit-au $i ale diavolilor neputincioasele indrazniri. Pentru rugaeiunile lor,
mantuie^te sufletele noastre.
$i acum..., al Nascatoarci tie Dumnczeu:
Nascatoare de Dumnezeu Fecioara, ceea ce e$ti zid nesur- pat noua,
cre$tinilor, ciitre tine scapand, nevatamap ramanem; $i iara$i gre$ind, pe
tine te avem rugatoare. Pentru aceea, multumiiid. strigam tie: Bucura-te,
ceea ce e^ti cu dar daruita, Domnul este cu tine.
Doamne, railuic$te (de 40 de ori), Slava..., i acum..., Ceea ce cjjti mai
cinstita decat hcruvimii..., Intru nuntele Domnului, binccuvinteaza, Parintc!
Preotul: Pentru rugaeiunile sfin(ilor parin(ilor no$tri... Si se /ice rugaciunea
Slantului Efrem Sirul: Doamne $i Stapanul vie(ii mele..., a$a cunt s-a ariitat la
Mie/.onoptica din toate zilele (cauta ia pag. 34). Apoi accasta
Rugaciune a Marelui Vasile
Doamne Dumnezeul nostril. Cel ce dai pacea Ta oamenilor i harul
Preasfantului Dull 1-ai trimis Ucenicilor $i Apostolilor Tai $i prin limbile cele ca
de foe, cu puterea Ta. ai descliis gurile lor, desehide $i gurile noastre, ale
pacato$ilor, $i ne mvafa cum se cuvine a ne ruga pentru toate tre- buintele.
Indrcpteaza viafa noastra cea eu valuri la liman lin $i arata noua calea pe
care vom merge. Dull drept innoie$te intru cele dinlauntru ale noastre Si cu
dull stapanitor intareste cugetele noastre ca sa
4
108______RUGACIUNI, RANDU1KLI SI SUJ.JBE_
nu aluncce; ca, m toatc zilelc, de Duliul Tan cel bun flind pova^uiti catre cclc
de folos, sa ne Tnvrednicim a face poruncile Tale i a ne aduce aminte
pururea de preaslavita a doua venire, eand vor fi cercetate faptele
oamenilor, $i sa nu fun amagifi de frumu- sefile cele stricacioasc ale accstei
lumi; ci ne intarete a dori rasplatirea bunatafilor ee vor sa tie, ca binecuvantat eti $i laudat de toti sfintii Tai, in vccii vecilor. Amin.

CEASUL AL ASELEA
Vcni(i sa nc inchinani... (dc 3 ori).
Psalmul 53
Dumnezeule, intru numele Tau mantuiete-ma $i intru puterea Ta ma
judcca. Dumnezeule, auzi rugaciunea inea, ia aminte cuvintele gurii mele! Ca
strainii s-au ridicat impotriva mea i cei tari au cautat sufletul meu, $i n-au
pus pe Dumnezeu tnaintea lor. Ca, iata, Dumnezeu ajuta mie i Domnul este
sprijinitorul sufletului meu. Intoarce-va cele rele vrajma^ilor mei; cu adevarul
Tau ii vei pierde pe ei. De bunavoie voi jertfi Jie; lauda-voi numele Tau,
Doamne, ca este bun, ca din tot necazul m-ai izbavit $i spre vrajma$ii mei a
privit ochiul meu.
r~ _
HO
RUGACIUM, RANDUIELI 1 SLUJBE
Psalmul 54
Auzi, Dumnezeule, rugaciunea rnea ?i nu trecc cu vederea ruga mca. la
aminte spre mine ?i ma asculta; mahnitu-m-am intru nelini?tea mea ?i m-am
tulburat de glasul vrajma?ului ?i de necazul pacatosului, ca a abatut asupra
mea faradelege ?i intru manic m-a vrajma?it. Inima mea s-a tulburat intru
mine ?i frica morfii a cazut pcste mine; teama ?i cutremur au venit asupra
mea ?i m-a acoperit intunericul. $i am zis: Cine-mi va da mie aripi ca de
porumbel, ca sa zbor ?i sa ma odihnesc?. lata, m-a? indeparta fugind ?i ma? saia?lui in pustie. A?teptat-am pc Dumnezeu, Cel ce ma mantuieste de
pufinatatea sutletului ?i de vifor. Risipe?te-i, Doamne, ?i imparte limbile lor,
ca am vazut faradelege ?i dezbinare in cetate. Accstea ziua ?i noaptea
ocolesc zidurile ei, iar in mijlocul ei e rautate ?i nedreptate; ?i n-a lipsit din
ulifele ei eamata ?i vicle?ug. Ca, de m-ar ti ocarat vrajma?ul, a? fi rabdat; ?i,
daca cel ce ma ura<yte s-ar tl falit impotriva mea, m-a? fi ascuns de el. Iar
tu, omulc, asemenea mie, capetenia mea ?i cunoscutul meu, care impreuna
cu mine te-ai indul- cit de mancaruri, in casa lui Dumnezeu am umblat in
acela?i gaud. Sa vina moartea peste ei ?i sa se pogoare in iad de vii, ca
vicle?ug este in loca?urile lor, in mijlocul lor. Iar eu, catre Dumnezeu am strigat ?i Domnul m-a auzit pc mine. Scara ?i dimineata ?i la amiezi spune-voi,
vesti-voi ?i va auzi glasul meu.
CEASUJL AI SASI I .E A
111
Izbavi-va cu pace sutletul meu de cei ce se apropie de mine, ca multi erau
impotriva mea. Auzi-va Dum- nezeu, Cel ce estc mai inainte de veci, $i-i va

smeri pc ei. Ca nu le este cu putinta sa se schimbe, i de Dumnezeu nu se


tern; ca ii ridica mainile asupra prietenilor lor i i$i calca legatura ce au
facut cu ei. Intinat-au leganiantul Lui. Risipiti au fost de mania fetei Lui $i sau apropiat inimile lor; muiatu-s-au cuvintele lor mai mult decat
untdelemnul, dar ele sunt sageji. Arunca spre Domnul grija ta $i El te va
hrani; nu va da in veac clatinare dreptului. Iar Tu, Dumnezeule, ii vei cohort
pe ei in groapa stricaciunii. Barbatii varsatori de sange $i vicleni nu vor
ajunge la jumatatea zilelor lor; iar eu voi nadajdui spre tine, Doamne.
PsalmuI 90
Cel ce locuie^te in ajutorul Celui Preainalt, intru acoperamantul
Dumnezeului cerului se va sala^lui. Va zice Domnului: Sprijinitorul meu eti
i scaparea mea; Dumnezeul meu, voi nadajdui spre Dansul. Ca El te va
izbavi din cursa vana- torilor i de cuvantul tulburator. Cu spatele te va umbri
pe tine ?i sub aripile Lui vei nadajdui; ca o armii te va inconjura adevarul Lui.
Nu te vei teme de frica de noapte, de sageata ce zboara ziua, de lucrul ce
umbla in intuneric, de molima ce bantuie intru amiaza. Cadea-vor dinspre
latura ta o mie i zece mii dc-a dreapta ta, dar de tine nu se vor apropia. Insa
cu ochii tai vei privi $i rasplatirea pacatoilor
112______RLCAC IUNi, RAMHJ1EEI $1 SEUJBE
vci vedea. Pentru ca pe Domnul, nadcjdea mea, pe Cel Preainalt L-ai pus
scapare {ie. Nu vor veni catre tine rele i bataie nu se va apropia de loca^ul
tau. Ca ingerilor Sai va porunci pentru tine ca sa te pazeasca in toate caile
tale. Pe maini te vor inalfa ca nu cumva sa Tmpiedici de piatra piciorul tau.
Peste aspida i vasilisc vei pai $i vei calca peste leu i peste balaur. Ca
spre Mine a nadajduit iji-1 voi izbavi pe cl, zice Domnul; il voi acoperi pc el,
ca a cunoscut numele Meu. Striga-va catre Mine i-l voi auzi pe el; cu dan- sul
sunt in necaz i-l voi scoate pe el i-l voi slavi. Cu lungime de zile il voi umple
pe el, $i-i voi arata lui mantuirea Mea.
Slava..., i acum..., Aliluia (dc 3 ori).
Daca sc canta: Dumnezcu cstc Domnul..., sc /.ice Troparul Sfantului ce se
va tntampla. Slava..., i acum..., Neavand indrazneala... (vezi mai jos). lar
daca estc Aliluia, sc canta Troparul acesta, glasul al 2-lea:
Cel ce, in ziua i in ceasul al jaselea, pe Cruce ai pironit pacatul, cel cu
indrazneala facut de Adam in rai, $i zapisul gre$elilor noastre rupe-1,
Hristoase Dumnezeule, <>i ne man- tuie$te pe noi.
In accst limp, se lac metanii; asemcnca <ji la cole doua stihuri care
urmeaza:
Still 1: Auzi, Dumnezeule, glasul meu ^i nu trece cu vederca rugaciunea
mea
Still 2: Eu catre Dumnezcu am strigat $i Domnul m-a auzit pe mine.
Slava..., $i acum..., al Niiscatoarei de Dumnezeu:
Neavand indrazneala, pentru pacatele noastre cele niulte, tu, pe Cel ce Sa nascut din tine, roaga-L, Nascatoare de
( EAST! AL SASELKA
113
Dumnezeu, Fecioara, ca mult poate rugaciunea Maicii spre intblanzirca

Stapanului. Nu trece cu vederea rugaciunile pacatoffilor, Preacurata, cti


milostiv este $i poate sa mantu- iasca Cel ce a voit a patimi pentru noi.
In Postal Mare, aiei se canta. din Triod, Troparul profctici, Slava...,
$i acum..., acclusi Tropar, apoi se citrate Parentia. tot de acolo. se con- tinua
cu Troparul urmator:
Degrab sa ne intampinc pe noi indurarile Tale, Doamne, ca am saraeit
foarte. Ajuta noua, Dumnezeule, Mantuitorul nostru, pentru slava numelui
Tau. Doamne, izbave$te-ne pe noi i cura{e$te pacatele noastre, pentru
numele Tau.
Sfinte Dumnezeule..., Preaslanta Trcimc..., Tatal nostru...
Daca nu este Postul Mare, se ziee condacul sfantului ce se va intam- pla.
Iur daca este Postul Mare, se zic Troparclc acestea, pe "lasul al 2-lea:
Mantuire ai lucrat in mi|locul pamantului, Hristoase Dumnezeule; pe Cruce
ai intins preacurate mainile Tale, adunand toate neamurile cele ce striga:
Doamne, slava |'ie.
Slava...,
Preacuratului Tau chip ne inchinam, Bunule, cerand iertare greelilor
noastre, Hristoase Dumnezeule. Ca, de voie, ai binevoit a Te sui cu trupul pe
Cruce, ca sa izbave^ti din robia vrajma;ului pe cei pe care i-ai zidit. Pentru
aceea, cu multumire strigam T'c: Toate le-ai umpliit de bucurie, Mantuitorul
nostru. Cel ce ai venit sa mantuiesli luinea.
i acum..., al Nascatoarei de Dumnezcu:
C eea ce eti izvorul tnilei, invrednicete-ne pe noi milos- tivirii,
Nascatoare de Dumnezeu. Cauta spre poporul cel pacatos i arata, precum
de-a pururea puterea ta. Ca, intru tine nadajduind, strigam (ie: Bucura-te!,
ca <ji oarecand Gavriil, mai-marele voievod al celor fara de trupuri.
--------- ------------------- ---------------------------------------1
S - CEASl.OV
114
RUGACIUN1, KWDL IEI l 1 SLLJBE
Troparclc dc mai sus sc zic liini. mar(i si joi: iar niicrcuri si vincri sc zicc
accst Tropar al Crucii si al Nascsitoarei dc Dumnczcu, pc acclasi "las:
Preamarita eti, Nascatoare de Dumnczeu, Fecioara. Laudaniu-te pe tine,
ca, prin Crucea Fiului tau, s-a surpat iadiil <;i moartea s-a omorat $i cei morti
au inviat $i vie^ii ne- am invrednicit; raiul am luat, desfatarea cea de
demult. Pentru aeeasta, multumind, slavim, ca pe Cel puternic, pe Hristos,
Dumnezeul nostril $i singurul Mult-milostiv.
Apoi: Doamnc, miluicste (de 40 dc ori), Cel cc in toata vrcraea... (cauta la
pag. 33), Doamnc, miluiestc (dc 3 ori), Slava..., i acum..., Ceea cc c?ti mai
cinstita decat hcruvimii.... Intru numclc Domnului, binecuvinteaza, Parintc!
Prcotul: Dumnczeule, milostivcstc-Tc sprc noi.
Iar daca cstc Postul Marc, sc zicc rugaciunca Slantului Efrem Sirul:
Doamne si Stapanul vietii mclc..., asa cum s-a aratat la Miezonoptica din
toatc zilclc (cauta la pag. 34). Iar daca sc citcsc Mijloceasurilc, in loc dc
rugaciunca dc mai jos: Dumnczculc si Doamnc al puterilor..., sc zicc
rugaciunca: Stapanc Dumnezeule, Parintc atotputcrnicc... (cauta la pag. 35).

Iar cand nu cstc nici Postul Marc si nu sc citcsc nici Mijloceasurilc, sc zicc
aeeasta
Rugaciune a Marelui Vasile
Dumnezeule $i Doamnc al puterilor i Ziditor a toata faptura, Care, pentru
milostivirea milei Tale celei neasemanate, pe Unul-Naseut, Fiul Tau, pe
Domnul nostru lisus Hristos, L-ai trimis sprc mantuirea neamului nostru $i,
prin cinstita Crucea Lui, zapisul pacatelor noastre l-ai rupt !ji ai biruit intru
Dansul stapaniile si puterile intuncricului; Insuti Stapane, Iubitorule de
oameni, prime$te aces- te rugaciuni de multumire i de eerere ale noastre,
*
___________________( I AM I Al $ASELEA_________R5
ale pacato$ilor, $i ne izbave$te pe noi de toata caderea in pacat cea de tot
pierzatoare i intunecata i de toti vrajmaii vazufi i nevazuti care cauta sa
ne faca rau. Patrunde cu frica Ta trupurile noastre i nu pleca inimile noastre
spre cuvinte sau ganduri rele, ci, cu dorirea Ta, hranete sutletele noastre.
Ca, spre Tine totdeauna cautand $i cu lumina cea de la Tine pova^ui^i fiind,
la Tine, Lumina cea neapropi- ata $i pururea fiitoare privind, neincetata
marturi- sire i mulfuniire Tie sa inal{am, Tatalui celui fara de inceput,
impreuna Unuia-Nascut Fiului Tau $i Preasfantului i Bunului i de viafa
facatorului Tau Duh, acum i pururea i in vecii vccilor. Amin.
Slar'jitul Ccasului al ^asclca.
Daca s-a cantat: Dumnczcu cstc Domnul..., sc citc^tc Obcdnifa.
Iar daca cstc Aliluia, aeeasta sc cite$tc dupa C'casul al noualca.

MIJLOCEASUL AL ASELEA
Vcniti sa ne inchinam... (de 3 ori) act$ti psalrai:
PsalmuI 55
Miluiete-ma, Doamnc, ca m-a necajit omul; toata ziua razboindu-se, m-a
necajit. Calca- tu-m-au vrajmaii mei toata ziua, ca mulji sunt cei ce se lupta
cu mine, din inaltime. Ziua cand ma voi teme, voi nadajdui in Tine. In
Dumnezeu voi lauda toate cuvintele mele toata ziua; in Dumnezeu am
nadajduit, nu ma voi teme; ce-mi va face mie omul? Toata ziua cuvintele

mele au urat, impotriva mea toate gandurile lor sunt spre rau. Locui-vor
langa mine i sc vor ascunde; ei vor pazi ealcaiul meu, ca i cum ar cauta
sufletul meu. Pentru nimic nu-i vci mantui pe ei; in manie popoare vei
sfarama, DumMIJLOCEASUL AL ASELEA
117
nezeule. Viaja mea am spus-o Tie; pune lacrimile mele inaintea Ta, dupa
fagaduinja Ta. Intoarce-se-vor vrajmaii inei inapoi, in oriee zi Te voi chema.
lata, am cunoscut ca Dumnezeul meu eti Tu. In Dumnezeu voi lauda graiul,
in Dumnezeu voi lauda euvantul; in Dumnezeu am nadajduit, nu ma voi
teme; ce-mi va face mic omul? In mine sunt, Dum- nezeule, fagaduinjele pe
care le voi aduce laudei Tale, ca ai izbavit sufletul meu de la moarte, picioarele mele de alunecare, ca bine sa plac inaintea lui Dumnezeu, in lumina
celor vii.
iluiete-ma, Dumnezcule, miluie$te-ma, ca spre
Tine a nadajduit sufletul meu i in umbra aripilor Tale voi nadajdui, pana ce
va trece fara- delegea. Striga-voi catre Dumnezeul cel Preainalt, Dumnezeul,
Care mi-a facut bine. Trimis-a din cer i m-a mantuit, dat-a spre ocara pe cei
ce ma necajesc pe mine. Trimis-a Dumnezeu mila Sa $i adevarul Sau i a
izbavit sufletul meu din mijlocul puilor de lei. Adormit-am tulburat. Fiii
oamenilor, diiflii lor sunt arme i sageji ?i limba lor sabie ascu^ita. Inalja-Te
peste ceruri, Dumnezeule, $i peste tot pamantul slava Ta! Curse au gatit sub
picioarele mele $i au impilat sufletul meu; sapat-au inaintea mea groapa i
au cazut in ea. Gata este inima mea, Dumnezcule, gata este inima mea!
Canta-voi $i Te voi lauda intru slava mea. Deteapta-te, slava mea!
Deteapta-te,
Psalnuil 56
118______KllGACIL'NI, KAMHJ1EL1 SI SLUJBE_
psaltire $i alauta! Detepta-ma-voi dimineafa. Lau- da-Te-voi intre popoare,
Doamne, canta-voi Tie intre neamuri, ca s-a marit pana la cer mila Ta i pana
la nori adevarul Tau. Inalta-Te pcste ceruri, Dumnezeule, i peste tot
pamantul slava Ta!
Psalmul 69
Dumnezeule, spre ajutorul meu ia aminte! Doamne, sa-mi ajufi mie
grabe$te-Te! Sa se ru^ineze i sa se Tnfrunte cei ce cauta suflctul meu; sa se
intoarca inapoi i sa se rusineze cei ce-mi vor- besc mie rele. Intoarca-se
Tndata ru^inaji cei ce-mi graiesc mie: Bine, bine!. Sa se bucure i sa se
vese- leasea de Tine to{i cei ce Te cauta pe Tine, Dumnezeule, i sa zica
pururea cei ce iubesc mantuirea Ta: Slavit sa tie Domnul!. lar eu sarac sunt
i sar- man, Dumnezeule, ajuta-ma! Ajutorul meu $i Izba- vitorul meu esti Tu;
Doamne, nu zabovi.
Slava..., $i acum..., Sfintc Dumnezeule..., Preasfanta Treimc..., Tatal
nostru..., Ca a Ta cstc imparafia... $i troparele acestea, glasul 1:
Mantuie^te, Doamne, poporul Tau i binecuvinteaza moltenirea Ta.

Biruinta binecredincio$ilor cre>jtini asupra celui potrivnic daruic$te $i, cu


Crucea Ta, paze^te pe poporul Tau.
Slava...,
lentru durerile sllntilor, care pentru Tine an patimit, Hi milostiv, Doamne,
f?i toate durerile noastre le vindeca, Iubitorule de oameni, rugamu-ne TieMIJI .OCEASUI AI SASI.IKA
119
.^i acum..., al Nascntoarci dir Dumnczeu:
Pentru rugaciunile tuturor slin(ilor, Doamne, $i ale Nasciitoarei de
Dumnezeu, pacea Ta da-ne-o nouii rji ne miluieste pe noi, ca un indurat.
Doamne, miluie;te (de -10 de ori), Slava..., f>i acum..., Ceea ce e$ti mai
cinstita decat heruvimii..., Intru numcle Domnului, binccuvinteaza, Parinte!
Prcotul: Pentru rugaciunile sfin(ilor parinplor norpri... .Si se /.ice rugaciunea
Sfantului Efrem Sirul: Doamne *ji Stapanul vietii mele,.., a;a cum s-a aratat la
Miczonoptica din toate zilelc (cauta la pag. 34). Apoi rugaciunea Marelui
Vasile: Dumnezeule $i Doamne al puteri- lor... (cauta la pag. 114).

OBEDNITA
sc incepe asa:
Psalmul 102
Binecuvinteaza, suflete al meu, pe Domnul i toate cele din launtrul meu,
numele cel slant al Lui.
Binecuvinteaza, suflete al meu, pe Domnul $i nu uita toate binefacerile
Lui.
Pe Cel ce curafe;te toate faradelegile tale, pe Cel ce vin- deca toate bolile
tale;
Pe Cel ce izbave$te din stricaciune viafa ta; pe Cel ce te mcununeaza cu
mila $i cu mdurari;
Pe Cel ce umple de bunatafi dorirea ta; Tnnoi-se-vor ca ale vulturului
tinerefile tale.
Cel ce face milostenie, Domnul, i judecata tuturor celor ce li se face

strambatate.
OBEDM J A
121
C unoscute a facut caile Sale lui Moise, tiilor lui Israel voile Sale.
lndurat $i milostiv este Domnul, Indelung-rabdator $i Mult-milostiv.
Nu pana in starlit Se va iufi, nici in veac Se va mania.
Nu dupa pacatele noastre a facut nouii, nici dupii faradelegile noastre a
rasplatit noua.
Ci, cat este de departe cerul de pamant, atat este de mare mila Lui spre
cei ce se tern de El.
Pe cat sunt de departe rasariturile de apusuri, departat-a de la noi
faradelegile noastre.
in ce chip miluie^te tatfil pe fii, a$a a miluit Domnul pe cei ce se tern de
Dansul.
( a El a cunoscut zidirea noastni; adusu-i-a aminte ca tarana suntem.
Omul, ca iarba, zilelc lui, ca lloarea campului; a$a va inflori.
( a duh a trecut peste el $i nu va mai fi $i nu se va mai cunoaste nici locul
sail.
lar mila Domnului din veac in veac spre cei ce se tern de Dansul.
Si dreptatea Lui spre liii tiilor, spre cei ce piizesc lega- mantul Lui.
Si i$i aduc aminte de poruncile Lui, ca sa le faca pe ele. Domnul in cer a
gatit sea until Sau $i imparatia Lui peste tofi stapane$te.
Binecuvantafi pe Domnul to(i ingerii Lui, cei puternici la vartute, care
faced cuvantul Lui si auzifi glasul cuvintelor Lui.
I
122______KI GAC IlM, RAMH 1F.I I SI Sl l .1 111
Binecuvantafi pe Doinnul toatc puterile Lui, slugile Lui, care facefi voia Lui.
Binecuvanta{i pe Doninul toate lucrurile Lui; in tot locul stapanirii Lui,
binecuvinteaza, sutlete al meu, pe Doninul.
Strana fntai: Slava..., Strana a dona: i acum... Si iara$i strana intai:
Binecuvinteaza, sullete al meu, pe Doninul i toate cele din launtrul meu,
numele cel slant al Lui. Binecuvantat e$ti, Doamne.
Slrana a dona: Slava...,
Psalmul 145
Lauda, sullete al meu, pe Doninul.
Lauda-voi pe Doninul in viafa mea, canta-voi Dumnezeului meu cat voi
trai.
Nu va increde(i in cei puternici, in tlii oamenilor, in care nu este mantuire.
Ie$i-va dulnil lor $i se vor intoarce in pamant. In ziua aceea vor pieri toate
ganduriie lor.
Fericit cel ce are ajntor pe Dumnezeul lui Iacob, nadejdea lui, in Domnul
Dumnezeul lui,
Cel ce a facut cerul i pamantul, marea $i toate cele din ele; Cel ce
paze$te adevarul in veac;
Cel ce face judecata celor napastuifi; Cel ce da hrana celor flamanzi.
Domnul dezleaga pe cei ferecali in obezi;

Domnul indreapta pe cei garboviti; Domnul in|eleple$te orbii; Doninul


iube$te pe cei drepti;
O B E I) N I T A
123
Domnul pazete pc cei straini; pe orfani pc vaduva va sprijini $i calea
pacato^ilor o va pierde.
Imparafi-va Domnul in veac, Dumnezeul tau, Sioane, in neam si in neam.
$i acum...
I nule-Nascut, Fiule <ji Cuvantul lui Dumnczeu, Cel ce cti fara de moarte,
i ai primit, pentru mantuirea noastra, a Te intrupa din Sfanta Nascatoare de
Dumnczeu $i pururea Fecioara Maria; Care, neschimbat, Te-ai intrupat i,
rastignindu-Te, Hristoase Dumnczcule, cu moartca pc moarte ai calcat; Unul
Fiind din Sfanta Treime, impreuna slavit cu Tatal $i cu Duhui Slant,
mantuie$te-ne pe noi.
Trcbuic s;i sc $tie ca. Til Postal Marc, nil sc citcsc psalmii dc la Obcdnifa, ci,
dupa rugaciunca: Stapanc, Doamnc Iisusc Hristoase, Dumnezeul nostru... (de
la sfarsjitul Ccasului al noualca. p. 146). strana cca randuita inccpc: intru
imparajia Ta, poincncstc-nc pc noi, Doamnc, cand vci veni intru imparapa Ta.
Si indata: Fcrici(i cei saraci cu duhui... Dupa ficcarc ferieire, sc cantii stihira:
Pomenc^tc-nc pe noi, Doamnc, cand vci veni intru imparapa Ta, pc glasul al
8-lca, cu cantarc dulcc p cu glas lin si rar pint a dupa: Slava..., Si acum...
Intru imparafia Ta cand vci veni, pomenete-ne pe noi, Doamnc, cand vei
veni intru imparapa Ta.
Fericip cei saraci cu duhui, ca a acelora cstc imparapa ceru rilor.
I ericip cei ce plang, cii accia sc vor mangaia.
Fericip cei blanzi, ca accia vor mosjteni pamantul.
I ericip cei flamanzi p insetap dc dreptate, cii accia sc vor satura.
I ericip cei milostivi, ca accia sc vor milui.
124______bU CiAC ILIM, RANDLIEl.l SI SLUJBI
Fericifi cei curafi cu inima, ca aceia vor vedea pe Dumnezeu.
Fericifi facatorii de pace, ca aceia till lui Dumnezeu se vor chema.
Fericifi cei prigonifi pentru dreptate, ca a acelora este imparafia cerurilor.
Fericifi vefi 11 cand va vor ocari i va vor prigoni $i vor zice tot cuvantul
rau impotriva voastra, minfind, pentru Mine.
Bucurafi-va $i va veselifi, ca plata voastra niulta este in ceruri.
i dacii este Postul Mare, amandoua stranele canta impreuna cu iiniilinta:
Pomene$te-ne pe noi, Doamnc..., in trei stari, cu trei metanii mari. Iar dacii
nu este Postul Mare, citc$te degrab a$a:
Slava..., i acum...
Pomene$te-ne pe noi, Doamne, cand vei veni intru imparafia Ta.
Pomene$te-ne pe noi, Stapane, cand vei veni intru imparafia Ta.
Pomene$te-ne pe noi, Sfinte, cand vei veni intru imparafia Ta.
Ceata cereasca Te lauda pe Fine $i zice: Slant, Slant, Slant Domnul
Savaot, plin este cerul $i pamantul de slava Ta.

Stili: Apropiafi-va catre Dansul 51 va vefi Iumina, 51 fefcle voastre nu se


vor rusina.
C eata cereasca Te lauda pe Tine si zice: Slant, Slant, Slant Domnul
Savaot, plin este cerul $i pamantul de slava Ta.
() I? I I) M I 1 A
125
Slava...,
Ceata sfin{ilor ingeri i a arhanghelilor, cu toatc cere$tile puteri, Te lauda
pe Tine i zice: Sfant, Slant, Sfant Domnul Savaot, plin este cerul $i pamantul
de slava Ta.
i acum..., Cred intr-unul Dumnezeu... (cautii la pag. 31)
Slabe$te, lasa, iarta, Dumnezeule, gre$elile noastre, cele de voie i cele
fara de voie, cele cu fapta $i cu cuvantul, cele cu !)tiin{a $i cu ne$tiin{a,
cele din noapte $i din zi, cele cu mintea i cu gandul, toate le iarta noua, ca
un bun $i de oameni iubitor.
Tatal nostru... Apoi Condacclc, dupa obicci, ce sunt randuitc dupa zilclc
saptamanii, si al sfantului al caruia este hramul bisericii. lar data este hramul
Domnului Hristos. se zice mai inainte Condacui hramului, apoi al zilei s' al
sfantului de rand, a caruia este ziua, daca arc.
Slava...,
Cu sfinfii odihne^te, Hristoase, sulletele adormi^ilor robilor Tai, unde nu
este durere, nici intristare, nici suspin, ci via(a fara de sfarsyit.
Si acum..., al Nascatoarei de Dunmezeu:
Ceea ce eti folositoare creijtinilor, neinfruntata mijloci- toare catre
Facatorul, neschimbata, nu trece cu vederea glasurile cele de rugaciune ale
pacato;ilor, ci apuca inainte, ca o buna, spre ajutorul nostru, care cu credinfa
strigam catre tine: Grabete spre rugaciune $i sarguie?te spre imblanzire,
aparand pururea, Nascatoare de Dumnezeu, pe cei ce te cinstesc pe tine.
Iar unde va 11 hramul Nasefdoarci de Dumnezeu, se slarsestc a$a: i
acum..., al hramului.
1

CONDACELE DE PESTE SAPTAMANA


LUNI
AI ingcrilor, pe glasul al 2-lca:
Mai-marilor voievo/i ai lui Dunmezeu, slujitori ai dum- nezeietii slave,
capeteniile ingcrilor <ji pova|uitorii oanie- nilor, ccle dc folos cereji nouii $i
mare milii, ca iinii care sunteti mai-marii voievozi ai celor fara de trup.
MAKII

AI inainteniergatorului, pe glasul al 2-lca:


Proorocule al lui Dumnezeu <>i Inaintemergatorule al haruhii, capul tail,
ca un trandafir preaslintit din pamant allandu-l, vindecari totdeauna luam,
pentru cii iarasp, ca si mai inainte, in lume propovaduie$ti pocain(a.
127
_____________C OiNDACEEE I)E PESTF. SAPTA.MA.NA
M l E K C U R 1 S 1 V 1 N E K 1 Al Crueii, pe "lasul al 4-lea:
C el cc Te-ai inal(at pe Cruee de bunavoie, poporului Tau celui nou, numit
cu numele Tau, indurarile Tale daruie$te-i, Hristoase Dumnezeule. Vesele^te
cu puterea Ta pe binecre- dincio$ii cre$tini, daruindu-le lor biruinfa asupra
potriv- nicului, avand ajutorul Tau arma de pace, nebiruita biruin(a.
.1 o i
Al Sfin(ilor Apostoli, pe glasul al 2-lea:
Pe propovaduitorii cei tari $i de Dumnezeu vestitori, capetenia ucenicilor
Tai, Doanine, i-ai primit intru desfatarea bunata(ilor Tale $i in odihna; ca
chinurile acelora >i moartea ai primit, mai vartos decat toata roada, Unule,
Cel ce $tii cele din inima.
Al Sfantului Nicolae, pe "lasul al 3-lea:
In Mira Lichiei, sfinte, sfin(itor te-ai aratat; ca Evanghelia lui Hristos,
cuvioase, plinind-o, (i-ai pus sulletul tau pen!in poporul tau; scapat-ai pe cei
nevinova(i din moarte. Pentru aceasta te-ai stin(it ea un mare cunoscator al
darului lui Dumnezeu.
S A M BAT A
Se zice mai Tntai Condacul hrainului, apoi:
Slava...,
Cu stin(ii odihne^te, Hristoase, sufletele adormi(ilor robilor Tai, unde nu
este durere, nici intristare, nici suspin, ci via(a fara de starlit.
$i acum..., al mucenicilor. pe "lasul al 8-lea:
Ca o parga a firii, Jie, Saditorului fapturii, liimea l(i aduce, Doanine, pe
purtatorii de Dumnezeu mucenici.
,1 ----------------- ----------------------------------------128______R1 G VCIl M. R \M)L IFI I SI SI l )BI
Petnru ale caror rugaciuni, in pace adancii, Biserica Ta, pen- tru Nascatoarea
de Dumnezeu, o pazesjte, Mult-milostive.
Iar accst condac se /ice in toate zilele, afara tie sambata:
C'eea ce etl folositoare cre$tinilor, neinfruntata mijloci- toare catre
Facatorul, neschimbata, nu trece cu vederea glasurile cele de rugaciune ale
pacato^ilor, ci apnea inainte, ca o buna, spre ajutorul nostru, care cu
credinfa strigam catre tine: Grabete spre rugaciune i sarguie$te spre
imblanzire, aparand pururea, Nasciitoare de Dumnezeu, pe cei ce te cinstesc
pe tine.
Daca estc Postal Mart: Doamne, miluic$te (de 40 de ori). Slava..., Si
acum..., Ccea ce eti mai cinstita dccat heruvimii..., Iiitru numele Domnului,
binecuvinteaza, Parinte! Preotul: Duninezcule, milostivete- Te spre noi... .Si
sc zicc rugaciunea Sl'antului Kfreni Sirul: Doamne Sji Stapanul vie(ii melt...,

a$a cum s-a a nit at la Miczonoptica din toate zilele (cauta la pag. 34). Si,
dupa ce ne ridicam, cel mai mare incept: Venifi sa nc inchinam... $i Psalmul
103: Binecuvinteaza, suflctc al meu, pe Domnul... (pag. 152).
Iar data nu este Postul Marc, dupa Condacc: Doamne, miluie;tc (de 12 ori)
^i aceasta
Rugaciune
Prcasfanta Treinte, Stapanic de o Uinta, Imparatie nedespartita, Ceea ce
c>ti pricina tuturor bunatatilor, fii binevoitoare <ji niie pacatosu- lui;
intarc^te i intelepte$te inima mea si terge toata intinaciunea mea.
Lumineaza gandul meu, ca tot- deauna sa Te slavesc i sa Te laud i sa ma
inch in Jie i sa zic: Unul Sfant, Unul Domn Iisus Hristos, intru slava lui
Dumnezeu Tatal. Amin.
129
CONDACELE DE PF.STE SAPTAMANA
lar daca cstc Liturghie, sc zicc:
Sa se umple gurile noastre dc lauda Ta, Doamne, ca sa laudam slava Ta,
ca ne-ai invrednicit pe noi a ne imparta$i cu Stlntele, cele tara de moarte,
preacinstitele i de via^a facatoarele Tale Taine. Intarete-ne pe noi intru
sfinfenia Ta; toata ziua sa ne invatam dreptatea Ta. Aliluia, Aliluia, Aliluia.
l ie numele Domnului binecuvantat, de acum i pana-n veac (dc trci ori).
Psalmul 33
Binecuvanta-voi pe Domnul in toata vremea, pururea lauda Lui in gura
inea. in Domnul se va lauda sutletul meu; sa auda cei blanzi si sa se
veseleasca. Slavifi pe Domnul impreuna cu mine, $i sa inal^am numele Lui
impreuna. Cautat-am pe Domnul i m-a auzit, i din toate necazurile mele ma izbavit. Apropiati-va de El $i va luminafi, i t'e^clc voastre sa nu se
ruineze. Saracul acesta a strigat i Domnul 1-a auzit pe el, $i din toate
necazurile lui 1-a izbavit. Strajui-va ingerul Domnului imprejurul celor ce se
tern de El, i-i va izbavi pe ei. Gustafi $i vedeti ca bun cste Domnul; fericit
barbatul care nadajduie$tc in El. Teme^i-va de Domnul tofi sfin{ii Lui, ca nau lipsa cei ce se tern de El. Boga)ii au saracit $i au flamanzit, iar cei ce-L
cauta pe Domnul nu se vor lipsi de tot binele. Veniti, fiilor, asculta)i-ma
9 - CEASl.OV
130
RUGACIUNI, RANDUIEEI 1 SLUJBE
pe mine, frica Domnului va voi invafa pe voi; cine este omul cel ce voie$te
viafa, care iube^te sa vada zile bune? Oprete-fi limba de la rau i buzele
tale sa nu graiasca vicleug. Ferete-te de rau $i fa bine, cauta pacea i o
urmeaza pe ea. Ochii Domnului spre cei drep^i i urechile Lui spre
rugaciunea lor. Iar fafa Domnului spre cei cc fac rele, ca sa piara de pe
pamant pomenirea lor. Strigat-au drepfii $i Domnul i-a auzit, i din toate
necazurile lor i-a izbavit. Aproape este Domnul de cei umilifi la inima, i pe
cei smerifi cu duhul ii va mantui. Multe sunt necazurile dreptilor, $i din toate
acelea ii va izbavi pe ei Domnul. Domnul paze^te toate oasele lor, nici unul
din ele nu se va zdrobi. Moartea pacato^ilor este cumplita, i cei ce urasc pe
eel drept vor gre$i. Mantui-va Domnul sufletele robilor Sai, i nu vor grei tofi
cei ce nadajduiesc in El.

Cuvinc-se cu adevarat sa te fericim..., Slava..., i acum..., Doamne,


miluic;tc (de 3 ori), Parintc, binecuvintca/a, $i utpustul.

RANDUIALA MESEI

Mai inaintc dc masa, ficcarc lauda iara^i pc Ziditorul $i, vcnind la masa,
sc zicc
Psalmul 144 /v
InalJa-Te-voi, Dumnczeul meu, Imparatul meu, i voi binecuvanta numele
Tau in veac ;>i in vea- eul veacului. In toate zilele Te voi binecuvanta <>i voi
lauda numele Tau in veac $i in veacul veacului. Mare este Domnul $i laudat
foarte, $i mare{ia Lui nu are starlit. Neam i neam vor lauda lucrurile Tale $i
puterea Ta o vor vesti. Maretia slavei sfinteniei Talc vor rai <ji minimile Tale
vor istorisi, $i puterea lucru- rilor Tale infrico$atoare vor spune i slava Ta vor
istorisi. Pomenirea multimii bunata^ii Tale vor vesti i de dreptatca la se vor
bucura. Indurat si milostiv
132______RUGAC'ILM, KAMUllELl $1 SLUJBK__
cstc Domnul, Indelung-rabdator si Mult-milostiv. Bun estc Domnul cu toti <ji
indurarile Lui peste toate lucrurile Lui. Sa Te laudc pe Tine, Doamne, toate
lucrurilc Tale $i cuvio$ii Tai sa Te binecuvinteze. Slava imparafiei Tale vor
spune $i de puterea Ta vor grai. Ca sa faca liilor oamenilor cunoscuta puterea
Ta $i slava marctiei impara^iei Tale. Imparatia Ta este imparatia tuturor
veacurilor, iar stapanirea Ta, din neam in neam. Credineios este Domnul in
cuvin- tele Sale $i cuvios in toate lucrurile Sale. Domnul sprijina pe toti cei ce
cad $i indrcapta pe toti cei gar- boviti. Ochii tuturor spre Tine nadajduiesc i
Tu lc dai lor hrana la buna vreme. Deschizi Tu mana Ta $i saturi pe toti cei vii
de bunavoinfa. Drept este Domnul in toate caile Lui $i cuvios in toate
lucrurile Lui. Aproape este Domnul de tofi cei ce-L cheama pc El, de toti cei
ce-L cheama pe el intru adevar. Voia celor ce se tern de El o va face $i
rugaciunea lor o va auzi !ji-i va mantui pe dan^ii. Domnul piizete pe toti cei
ce-L iubesc pe El $i pc toti pacatoii ii va picrde. Lauda Domnului va grai gura
mea i sa binecuvinteze tot trupul numele cel slant al Lui, in veae $i in vcacul
veacului.
Tatal nostru..., Slava..., $i acum..., Doamne, miluic;te (de trei ori), Parinte,
binecuvinteaza! Preotul binecuvintea/a eele puse inainte, zicand rugaciunea

mesei:
Hristoase Dumnezeule, binecuvinteaza mancarea i bautura robilor Tai, ca
sfant e$ti totdeauna, acum i pururea $i in vecii vecilor.
RAISDUIALA MESEI
133
Citctul: Amin. Si ccl randuit zice indata tidal cuvantului cc arc sa citeasca
i>i, ispravind titlul, /.icc: Binecuvinteaza, parintc, pentru a citi. Iar preotul
zice: Pentru rugaciunile sfintilor parin(ilor no$tri... si citctul zice: Amin. Apoi
a$teapta putin, pana cand se a$a/a to|i fratii la niasa; iar dupa cc sc a$aza,
preotul love$tc in clopofel si indata citctul inccpe a citi cuvantul, ori viapi
slantului ce sc va intampla. panii cand fratii, mancand, sc Tndcstuleaza.
Dupa accca, preotul, lovind iara>ji in clopotel,citctul face sfar^itul
cuvantului, zicand: Dumnczcului nostru slava. Iar preotul zice: Accluia slava
$i stapanirca, totdeauna, acum >ji pururca $i in vecii vccilor. Citetul: Amin. Si
dupa cc sc scoala dc la masa, citctul /icc: Pentru rugaciunile Sfintilor
Parin(ilor no$tri...
$i indata zicc:
Binecuvantat este Dumnezeu, Care ne miluietjte $i ne brunette pe noi din
tinerefile noastre. Cel ce da Itranii la tot trupul, umple de bucurie $i de
veselie inimile noastre; ca, totdeauna, toata indestularea avand, sa ne
prisoseasca spre tot lucrul bun, intru Iisus Hristos, Domnul nostru, cu Care fie
se cuvine slava, stapanirea, cinstea $i inchinaciunea, cu Sfantul Dull, in veci.
Amin.
Slava fie, Doamne, slava fie, Slinte, slava fie, Imparatc, ca ne-ai dat noua
bucate spre veselie. Umple-ne pe noi i de Diiluil Tau cel Slant, ca sa ne aflani
inaintea Ta bineplacuti i iiemfruntati, cand vei rasplati tlecaruia dupa
lucrurile sale.
Multumim fie, Hristoase, Dumnezeul nostru, ca ne-ai saturat pe noi de
bunatafile Tale cele pamanteti; nu ne lipsi pe noi nici de cereasca Ta
imparate, ci, precum in mijlocul ucenicilor Tai ai veil it, Mantuitorule, pace
dandu-le lor, vino $i la noi $i ne mantuie$tc.
Apoi Troparclc accstca:
Dumnezeul parin|ilor noijtri, Care faci pururea cu noi dupa blandetile Tale,
nu iiidepiirta mila Ta de la noi, ci. pentru rugaciunile lor, in pace ocarmuieste
via|a noastra.
134
RUGACIUNI, KAMHM.II SI SI.UJBE
Cu sangiurilc mucenicilor Tai color din toata lumea, ca i cu o porfira $i cu
vison, Biserica Ta impodobita fiind, printr- iinjii striga catre Tine: Hristoase
Dumnezeule, poporului Tan trimite-i indurarile Tale, pace objjtii Tale
daruie$te-i i sufletelor noastre mare mila.
Slava...,
Cu sfintii odihne^te. Hristoase, sufletele adormijilor robilor Tai, unde nu
este durere, nici intristare, nici suspin, ci viafa tarsi de starlit.
i acum...
Pentru rugaciunile tuturor sfin(ilor, Doamne, i ale Nascatoarei de

Dumnezeu, pacea Ta da-ne-o noua $i ne miluie;te pe noi ca un indurat.


Cuvinc-sc cu adcvarat..., Slava..., i acum..., Doamne, miluic^tc (de 3 ori).
Parintc, binccuvintea/a!
Preotul /ice:
Binecuvantat este Dumnezeu, Cel ce ne miluie^te <$i ne hranejjte pe noi
din darurile Sale cele bogate, cu al Sau har $i cu a Sa in hire de oamcni,
totdeauna, acum <fi pururea <>i in vecii vecilor. Amin.
Aceasta este. precum s-a spus, randuiala mcsci de la amia/.a in
manastirile cu viafa de ob$te; iar la mesele crestinilor. randuiala, cand este
de faja preotul, este aceasta: cincva /ice la inceputul mcsci: Tatal nostru...,
Slava..., i acum..., Doamne, miluic;tc (de 3 ori). Parintc, bineeuvinteaza!
Preotul /ice:
Hristoase Dumnezeule, bineeuvinteaza mancarea $i bautura robilor Tai, ca
slant efjti totdeauna, acum *>i pururea $i in vecii vecilor. Amin.
RANDUIALA MF.SF.I
135
La scularca de la masa, cincva /ice iara^i:
Mulfumim Tie, Hristoase, Dumnezeul nostru, ca ne-ai saturat pe noi de
bunatajile Tale cele pamante;ti; nu ne lipsi pe noi nici de cereasca Ta
imparajie, ci, precum in mijlocul ucenicilor Tai ai venit, Mantuitorule, pace
dandu-le lor, vino <>i la noi $i ne mantuie$te.
Slava..., $i acum..., Doamne, miluic$tc(dc 3 ori), Parintc, binccuvin- tea/a!
Preotul /ice:
Binecuvantat este Dumnezeu, Cel ce ne miluie$te i ne hrane$te pe noi
din darurile Sale cele bogate, cu al Sau liar >i cu a Sa iubire de oameni,
totdeauna, acum <)i pururea <>i in vecii vecilor. Amin.
Daca nu este preot de fa(a, cincva din cei care au mancat zicc: Mtillumim
fie, Hristoase, Dumnezeul nostru...

RANDUIALA PANAGHIEI
ce se face in manastiri la zile insemnate
Dupa savarijirca dumnezcie$tii Liturghii, daca cste Priveghcre, merge cel
mai marc impreuna cu to(i fra(ii in biscrica. Si. luand preo- tul cel de rand
icoana pra/nicului sau a slantului in cinstca caruia s-a facut priveghcre, ies
impreuna cu to(ii cantand Troparul pra/nicului sau al slantului. panii ce intra
in trapeza. Dupa ce intra, cantarcful cantii Slava..., i acum..., condacul. Si.
pan a cc se cantii aeestea. prcotul ce va li de rand scoate o parte din
prescura pusa in panaghier. Dupa sfarsitul eondacului. cantare(ul incepc
indata: Tatal nostru... Prcotul: Ca a Ta estc impara(ia... Cantare|ul: Slava..., $i
acum..., Doamne, miluie^te (de .3 ori), Parinte. binecuvintea/a! Prcotul,
binecuvantand masa. /ice: Hristoase, Dumnezeule, binecuvintea/a mancarca
$i bautura...
lar daca nu cste Priveghcre. merge cel mai mare, impreuna cu to(i frafii la
trape/a si cantaretul /ice Psalmul 144: lnal|a-Tc-voi Dumuc/eul meu, Imparatul
meu... (cantii la pag. 131). Si, dupa sfarsitul psalmului, se /ice: Tatal nostru...,
Slava..., Si acum..., Doamne, miluic;tc
137
______________RANDU1ALA PANAGtllEI
(de 3 ori), Parinte, binccuvinteaza! Prcotul binccuvinteaza masa /iciind:
Hristoase Dumnezeule, binccuvinteaza mancarea ?i bautura... ;i cclelalte
dupa cum s-a scris mai sus. Si. dupa ce sc scoala dc la masii, cantarcful zicc:
Pentru rugaciunile sfintilor parinfilor nostri..., Binecuvantat cste Dumnezeu...,
Slava Jic, Doamne, Slavii fie, Slinte, Slava Tie, Imparate... (cauta la pag. 133);
Slava..., $i acum..., Doamne, miluie^te (dc 3 ori). Parinte, binccuvinteaza! $i
cel randuit a ridica panaghia zice:
Binecuvantafi, paring sfintHi, s* ma iertafi pe mine pacatosul.
$i to(i raspund:
Dumnezeu sa te ierte si sa te miluiasca.
Si. luand cantaretul panaghia cu amandoua mainile, cu varl'ul degetclor, o
inal(a putin cu chipul Slintci Treimi, zicaiul cu glas marc:
Mare este numele.
lar cel mai mare sau prcotul dc rand zice:

Al Preasfintei Treimi.
i, punand-o pe Icoana Nascatoarei de Dumnezeu, insemneaza crucis,
zicand:
Preasfanta Nascatoare tie Dumnezeu, ajuta-ne noua.
$i prcotul zice:
Cu ale ei rugaciuni, Dumnezeule, miluie^te-ne si ne man- tuieste pe noi.
Cantaretul /ice apoi Troparul Nascatoarei de Dumnezeu:
Fericimu-te pe tine toate neamurile, Nascatoare de Dumnezeu, Fecioara,
ca intru tine Cel neincaput, Hristos Dumnezeu! nostru, a binevoit a tncapea.
Ferici(i suntem si noi, avandu-te pe tine folositoare, ca ziua si noaptea te rogi
pentru noi. Pentru aceasta laudandu-te, strigam tie; Bucura-te, ceea ce esti
plina de liar, Domntil este cu tine.
138
RUGACIUN1, RAN1HJ1ELI $1 SLUJBE
Apoi se canta: Cuvinc-sc, cu adevarat, sa tc fcricim...
SA SE SHE ca, daca este pra/nic iniparsitcsc, in Ioc dc : Cuvinc-se cu
adevarat... se canta irmosul Cantarii a 9-a; si acesta cantandu-sc, cel ce a
inalial panaghia poarta panaghierul pc la top t'rafii, care, dupa randuiala,
sarutandu-l, gustii din preasfanta parte; $i, sfanpndu-sc cantarea, preotul
zice:
intru ninlte rugaciunile Preacuratei Stapanei noastre de Dumnezeu
Nascatoarei $i pururea Fecioarei Maria.
Iar cantarcpil zice:
Pentru rugaciunile ei, Dumnezeule, miluie$te-ne $i tie mantuie;tc pc noi.
Preotul:
Doinnul cel milostiv !?i indurat a dat hrana celor ce se tent de Dansul *>i
dreptatea Lui ramane in veacul veacului.
Apoi cantarepd citete
Psalmul 121
Veselitu-m-am de cei ce mi-au zis mie: In casa Domnului vom merge!.
Statcau pieioarele noastre in curdle tale, Ierusalime! Ierusalimul, cel ee este
zidit ca o cetate, ale carei porti sunt strans unite. Ca acolo s-au suit
semin{iile, seminfiile Dom- nului, dupa Legea lui Israel, ca sa laude numele
Domnului. Ca acolo s-au aezat scaunele la judecata, scaunele pentru casa
lui David. Rugaji-va pentru pacea Ierusalimului i pentru indestularea celor ce
tc iubesc pe tine. Sa fie pace in intariturile tale i indestu- lare in turnurile
tale. Pentru fra{ii mei i pentru vecinii mei graiam despre tine pace. Pentru
casa Domnului Dumnezeului nostril am dorit cele bune ^ie.
RANDUIALA PANAGHIE1
139
Apoi: Sfintc Dumnezeulc..., Prcasianta Trcime..., Tatal nostril..., Ca a Ta
este imparajia... Cantaretul: Mnl(iiniini Jic, Doamne, Dumnezeu I nostvu... 51
Condacul pra/.nicului sail al slant ului. Duminica sc /icc Condacul Invicrii,
dupa glasul dc rand. Apoi: Slava..., Si acum..., Doamne, miluic;tc (dc 3 ori),
Parinte, binecuvinteaza! Iar cel mai marc sau preotul dc rand zice:
Binecuvantat este Dumnezcu, Cel ce ne miluic$tc *ji ne liranete pc noi din

darurile Sale celc bogate...


Apoi preotul, lovind in clopofel, zice:
Slava Tie, Dumnezeul nostru, slava Tie!
Cantaretul:
Nadejdea noastra, slava |'ie!
Preotul:
Dumnezeu sa-1 ierte <>i sa-1 mantuiasca pe Prea Fericitul Parintele
nostru (N), Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, [pe (Inalt) Prea Sfintitul
(Arhi-) Episcopul nostru (N)|.
Cantaretul:
Dumnezeu sa-1 ierte $i sa-1 miluiasca pc el.
Preotul:
Dumnezeu sa ierte $i sa miluiasca *>i pe prea cuviosul parintele nostru
(N), dimpreuna cu tofi paritRii $i t'rafii slu- jitori ai slant locasultii acestuia.
Cantaretul:
Dumnezeu sa-i ierte )>i sa-i miluiasca pe ei.
Preotul:
Dumnezeu sa ierte !ji sa miluiasca pe cei ce ne miluiesc si ne ajuta pe noi.
Cantaretul:
Dumnezeu sa-i ierte $i sa-i miluiasca pe ei.
140______KUGAC1LNI, RANDUTKL1 $1 SLU.JBE
Preotul:
Dumnezeu sa ierte i sa miluiasca pe cei ce se ostenesc $i slujesc, parintii
$i f'rajii noijtri.
Cantarepil:
Dumnezeu sa-i ierte i sa-i miluiasca pe ei.
Preotul:
Dumnezeu sa odihneasca pe fericifii $i pururea pomenip'i ctitorii sfantului
locasului acestuia.
Cantaretul:
Ve$nica lor pomenire.
Preotul:
Dumnezeu, pentru rugaciunile Preacuratei Maicii Sale, ale preacuvio$ilor
$i de Dumnezeu purtatorilor parinfilor no$tri $i ale tuturor sfin(ilor, sa ne
miluiasca $i sa ne mantu- iasca pe noi. Amin.

CEASUL AL NOUALEA
Dupa ce preotul binecuvintcaxa, se zicc: Imparate cercsc..., Siintc
Duinnezeulc..., Preasfantii Trcime..., Tatal nostru..., Ca a Ta estc inipara(ia...,
Doamnc, miluic$tc (de 12 ori), Veni(i sa ne inchinam... (dc
3 ori), i acc$ti psalmi:
Psalmul 83
Cat de iubite sunt locaurile Tale, Doamne al puterilor! Dore^te <>i se
sfar$este sutletul meu dupa curfile Domnului; iniina mea i trupul meu s-au
bucurat de Dumnezeul cel viu. Ca pasarea i-a aflat casa i turtureaua cuib,
unde-$i va pune puii sai. Altarele Tale, Doamne al puterilor, Imparatul meu i
Dumnezeul meu. Ferici^i sunt cei ce locuiesc in casa Ta; in vecii vecilor Te
vor lauda. Fericit este barbatul al carui ajutor este de la l ine, Doamne;
sui^uri in inima sa a pus, in valea plangerii, in locul
,i
---- I
142
RUGACIUM, RANDU1E14 $1 SLUJBE
care i-a fost pus; ca binecuvantare va da Cel ce punc Lege; merge-vor din
putere in putere, arata-Se-va Dumnezeul dumnezeilor in Sion, Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugaciunea mea! Asculta, Dumnezeul lui Iacob!
Aparatorul nostru, vezi, Dumnezeule, i cauta spre fa(a unsului Tau. Ca mai
buna este o zi in curdle Tale decat mii. Ales-am a li lepadat in casa lui
Dumnezeu, mai vartos decat a locui in locaurile pacato^ilor. Ca mila $i
adevarul iube^te Domnul; Dumnezeu liar $i slava va da. Dumnezeu nu va
lipsi de bunatafi pe cei ce umbla intru nerautate. Doamne al puterilor, fericit
este omul cel ce nadajduiete in Tine.
PsalmuI 84
Binevoit-ai, Doamne, pamantului Tau, intors-ai robimea lui Iacob. Iertat-ai
faradelegile popo- rului Tau, acopcrit-ai toate pacatele lor. Potolit-ai toata
mania Ta; intorsu-Te-ai de catre iu(imea maniei Tale. Intoarce-ne pe noi,
Dumnezeul mantuirii noas- tre, i-Ti intoarce mania Ta de la noi. Oare, in veci
Te vei mania pe noi? Sau vei intinde mania Ta din neam in neam?
Dumnezeule, Tu intorcandu-Te, ne vei darui via^a i poporul Tau se va veseli
de Tine. Arata-ne noua, Doamne, mila Ta si mantuirea Ta da-ne-o noua. Auzivoi ce va grai intru mine Domnul Dumnezeu; ca va grai pace peste poporul
Sau i peste cuvio$ii Sai i peste cei ce ii intorc inima spre Dansul. Dar
mantuirea Lui aproape este de cei ce se
,1_- -- 1

CEASUL AL NOUALEA
143
tem de Dansul, ca sa se sala^luiasca slava in panian- tul nostru. Mila $i
adevarul s-au intampinat, drep- tatea $i pacea s-au sarutat. Adevarul din
pamant a rasarit $i dreptatea din cer a privit. Ca Domnul va da bunatate $i
pamantul nostru i$i va da rodul sau; dreptatea inaintea Lui va merge $i va
pune pe cale paii Sai.
Psalmul 85
Pleaca, Doamne, urechea Ta i ma auzi, ca sarac i nccajit sunt eu.
Paze^te sulletul meu, caci cuvios sunt; mantuie$te, Dumnezeul meu, pe
robul Tau, pe cel ce nadajduietc Tn Tine. Miluiete-ma, Doamne, ca spre Tine
voi striga toata ziua. Vesele^te sulletul robului Tau, ca spre Tine, Doamne,
am ridi- cat sufletul meu. Ca Tu, Doamne, bun i bland e$ti i Mult-milostiv
tuturor celor ce Te cheama pe Tine. Asculta, Doamne, rugaciunea mea i ia
aminte la glasul cererii mele. In ziua necazului meu am strigat catre Tine, ca
m-ai auzit. Nu este asemcnca Jie Tntre dumnezei, Doamne, $i nici fapte nu
sunt ca faptele Tale. Veni-vor toate neamurile pe care le-ai facut i se vor
inchina inaintea Ta, Doamne, i vor slavi numele Tau. Ca mare e$ti Tu, Cel ce
faci minimi, Tu e$ti singurul Dumnezeu. Povaluieste-ma, Doamne, pe calea Ta
i voi merge intru adevarul Tau; vese- leasca-se inima mea, ca sa se teama
de numele Tau. Lauda-Te-voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toata inima mea
$i voi slavi numele Tau in veac. Ca mare
144
UUGAC1LN1, KANDU1ELI $1 SIXJBE
este mila Ta spre mine $i ai izbavit sutlctul meu din iadul cel mai de jos.
Dumnezeule, calcatorii de lege s-au sculat asupra mea si adunarea eelor tari
a eiiutat suiletul men i nu Te-au pus pe Tine inaintea lor. DarTu, Doamne,
Dumnezeu Indurat $i Milostiv eti; indelung-rabdator i Mult-milostiv $i
adevarat. Cauta spre mine $i ma miluiete, da taria Ta slugii Tale $i
mantuie$te pe fiul slujnicei Tale. Fa cu mine senin spre bine, ca sa vada cei
ce ma urasc i sa sc ruineze, ca Tu, Doamne, m-ai ajutat i m-ai mangaiat.
hirfisi:
Fa cu mine semn spre bine, ca sa vada cei ce ma urasc $i sa se ru^ineze,
ca Tu, Doamne, m-ai ajutat si m-ai mangaiat.
Slava..., i acum..., Aliluia (dc 3 ori), Doamne, miluic;tc (de 3 ori).
Daca s-a cantat: Dumnezeu este Domnul..., se cite^te Slava...,. Troparul
sfantului, $i acum..., Cel ce pentru noi... (vezi mai jos).
lar daca este Aliluia, se canta Troparul acesta, glasul ai 8-lea:
Cel ce, in ceasul ai noualea, pentru noi cu trupul moarte ai gustat, onioara
cugetul trupului nostru, Hristoase Dumnezeule, si ne mantuie$te pe noi.
In acest timp se fac metanii; asemenea si la cele doua stihuri care
urmea/a:
St ill !: Sa se apropie rugaciunea mea inaintea Ta. Doamne. dupa cuvantul
Tau ma in(elep(e^te.
Stih 2: Sa intre cererea mea inaintea Ta, Doamne, dupa cuvantul Tau ma
izbavc;te.
CEASUL AL NOUALEA
145

Slava..., i acum..., al Nascatoarci de Dumnc/eii:


Cel ce pentru noi Te-ai nascut din Fccioara $i rastignire ai rabdat, Bunule,
Care, cu moartea pe moarte, ai pradat $i invierea ai aratat, ca un Dumnezeu,
nu trece cu vederea pe cei ce i-ai zidit cu mana Ta. Arata iubirea Ta de
oanieni, Milostive, prime$te pe Nascatoarea de Dumnezeu, ceea ce Te-a
nascut pe Tine, care se roaga pentru noi, $i mantuie$te, Mantuitorul nostru,
pe poporul cel deznadajduit.
Nu ne lasa pe noi pana in siarsjit pentru numele Tau cel slant i nu strica
legatura Ta i nu departa mila Ta de la noi, pentru Avraam cel iubit de Tine, $i
pentru Isaac, robul Tau, i Israel, sfantul Tau.
Sfintc Dumnezeule..., Preasfanta Treime..., Tatal nostru..., Ca a Ta este
imparafia... Condacul sfantului ce va li de rand. Iar daca este Postul Mare,
Troparclc accstca:
\ azand talharul pe Incepatorul vie^ii pe Cruce spanzurat, zicea: De n-ar fi
fost Dumnezeu intrupat. Care cu noi a lost rastignit, nu $i-ar fi ascuns soarele
razele sale, nici s-ar fi clatinat pamantul, cutremurandu-se. Ci, Cel ce toate
le-ai suferit, pomene$te-mii, Doamne, intru imparafia Ta.
Slava...,
In mijlocul a doi talhari, cumpana dreptafii s-a afiat Crucea Ta; unul adica
s-a pogorat in iad, cu ingreuierea liulei; iar celalalt s-a usurat de grei>eli,
spre cunoa^terea cuvantarii de Dumnezeu, Hristoase Dumnezeule, slava Jie.
i acum..., al Nascatoarci <lc l)uninc/cu:
Pe Mielu$elul $i Pastorul !ji Mantuitorul luntii pe Cruce vazSndu-L ceea ce
L-a nascut, a zis, lacrimand; Lumca sc buctira luand izbiivire, iar inima mea
aide vazand rastig- nirea Ta, pe care pentru to^i o rabzi, Fiule <ji Dumnezeul
meu.
10 - CEASLOV
146______RUGACIUNI, RANDUIECI $1 SI.1.1BK
Doaranc, miluieste (de 40 de ori), Cel cc in toatii vrcmca... (cauta la pag.
33). Doamne, miluieste (de 3 ori), Slava..., $i acum..., Ceea ce c$ti mai
cinstita... fntru numele Domnului binccuvintcaza, Parinte! Preotul:
Dumnezeulc, milostive$tc-Tc spre noi...
$i daca este Post, adica Postul Na$terii lui llristos <(i al Sfin(ilor Apostoli,
se fac cele 16 mctanii obitjnuite, pentru ca se canta mijlocea- surilc. $i, in loc
de: Stapane Doamne, Iisuse Hristoasc, Dumnezcul nos- tru... (vezi mai
departe), se zicc: Stapane Dumnezeulc, Parinte atotpu- ternice... (cauta la
pag. 35).
lar in Slantul tji Marele Post sc fac nnmai trei mctanii mari, cu rugaciunea
Sfantului Efrem Sirul, $i indata
Rugaciunea Marelui Vasile
Stapane Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce indelung ai
rabdat pentru greelile noastre i pana la acest ceas de acum ne-ai adus pe
noi, intru care, pe lenmul cel de via{a facator Hind rastignit, talharului celui
bine-cunos- cator intrara in rai i-ai facut i cu moartea pc moarte ai sfaramat,
curafete-ne pe noi pacato$ii $i nevred- nicii robii Tai, ca am gre$it $i
faradelegi am facut i nu suntem vrednici sa ridicam ochii no^tri $i sa pri-

vim la inalfimea ccrului, pentru ca am lasat calea dreptafii Tale $i am umblat


in voile inimii noastre; ci ne rugam neasemanatei bunatatii Tale, iarta-ne pe
noi, Doamne, dupa mulfimea milei Tale, $i ne man- tuiete pentru slant
numele Tau, cii s-au stins intru deertaciuni zilele noastre. Scoate-ne din
mana potrivnicului, iarta noua pacatele noastre $i omoara gandul nostru cel
trupesc. Ca, lepadand pe omul cel vechi, intru cel nou sa ne imbracam $i Tie
sa vieCEASUL AL NOUALEA
147
tuini, Stapanului nostru i Facatorului de bine. $i aa, urmand poruncile Talc,
la odilina cea ve$nica sa ajungem, unde este loca$ul tuturor celor ce se
vese- lesc. Ca Tu eti cu adevarat veselia cea adevarata $i bucuria celor ce
Te iubesc, Hristoase, Dumnezeul nostru, i Jie slava inaltam, fmpreuna cu
Parintelc Tau cel fara de inceput i cu Preasfantul i Bunul i de viafa
facatorul Tau Dull, acum $i pururea i in vecii vecilor. Amin.
Sfanjitul Ccasului al noualca Sa se <>tie:
Ca, daca se citc?te Ccasul al noualca in pridvorul bisericii, se face $i
otpustul mic aid; iar daca se cite$te in biserica, la stranii, nu se face olpust,
ci, dupa rugaciunea: Stapane, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul
nostru..., binecuvantand preotul din Sfantul altar, indata sc incepc Vecernia.

MIJLOCEASUL AL NOUALEA
Vcni{i sa nc mchinam... (dc 3 ori) >ji acc$ti psalmi:
Psalm ul 112
Laudafi, tineri, pc Domnul, laudafi numcle Domnului. Fie numele Domnului
binecuvantat de acuni i pana in veac. De la rasaritul soarelui pana la apus,
laudat este numcle Domnului. Inalt este pestc toatc neamurilc Domnul, pcste
ceruri este slava Lui. Cine este ca Domnul Dumnezeul nostril. Cel ee
locuie^tc intru celc inalte i spre cele smerite privete, in cer $i pe pamant?
Cel ce senate din pul- bere pe cel sarac <>i ridica din gunoi pc cel sarman,
ca sa-1 aeze eu cei mari, cu cei mari ai poporului Sau. Cel ce face sa
locuiasca cea stearpa in casa, ca o mama ce se bucura de fii.
MIJLOCEASUL AL NOUALEA
149
Psalmul 137
Lauda-Te-voi, Doamne, cu toata inima mca, ca ai auzit cuvintele gurii

mele, $i inaintea ingerilor Ifi voi canta. Inchina-ma-voi in loca$ul Tau ccl sfant
i voi I a u d a numcle Tau, pentru mila Ta i adevarul Tau; ca ai marit peste
tot numele cel sfant al Tau. In oricc zi Te voi chema, degrab ma auzi!
Spore$te in sufletul meu puterea. Sa Te laudc pe Tine, Doamne, to(i imparatii
paniantului, cand vor auzi toate graiurile gurii Tale, $i sa cante in caile
Domnului, ca mare este slava Domnului. Ca inalt este Domnul i sprc cele
smerite prive^te $i pe cele inalte de departc le cunoa^te. De ajung la necaz,
viaza-ma! Impotriva vrajmailor mei ai intins mana Ta i m-a izbavit dreapta
Ta. Domnul le va plati lor pentru mine. Doamne, mila Ta este in veac;
lucrurile mainilor Tale nu le trece cu vederea.
Psamul 139
Scoate-ma, Doamne, de la omul viclean, $i de omul nedrept ma izbavete,
care gandeau nedreptate in inima, toata ziua imi duceau razboi. Ascutit-au
limba lor ca a $arpelui; venin de aspida sub buzele lor. Pazete-ma, Doamne,
de mana pacatosului; scoate-ma de la oamenii nedrept, care an gandit sa
impicdice pafjii mei. Pusu-mi-au cei mandri cursa mie i funii; curse au intins
picioarelor
150
RUGACIUNI, RANDUIELI SI Mlim
mele; pe eararc mi-au pus pietre de poticneala. Zis-am Domnului:
Dumnezcul meu e$ti Tu, asculta, Doamnc, glasul rugaciunii mele. Doamne,
Doamne, putcrea mantuirii mele, umbrit-ai capul meu in zi de razboi. Sa nu
ma dai pe mine, Doamne, din pricina poftei mele, pe mana pacatosului;
viclenit-au impotriva mea; sa nu ma parase$ti, ca sa nu se trufeasca. Varful
la^ului lor, osteneala buzelor lor sa-i acopere pe ci! Sa eada peste ei carbuni
aprinsi: in foe arunca-i pe ei, in necazuri pe care sa nu le poata rabda.
Barbatul limbut nu se va indrepta pe pamant; pe omul nedrept rautatea il va
aduce la pieire. tiu ca Domnul va face judecata celui sarac $i dreptate celor
sarmani. Iar drepfii vor lauda numele Tau $i vor loeui cei drepfi in fa{a Ta.
Slava..., 5>i acuni..., Sflntc Dumnc/culc..., Prcasfanta Treimc..., Tatal
nostru..., Ca a Ta cstc tmparapa... i Troparele accstea:
Cel ce ai luminat pe pamanteni cu Crucea <>i ai cliemat pe pacato$i la
pocain(a, sa nu ma desparp de turma Ta, Pastorule bun. Ci, Stapane, cautama pe mine ratacitul $i nia numara cu turma Ta cea sfanta, ca un milostiv $i
de oameni iubitor.
Slava...,
Ca talharul marturisindu-ma, strig fie, Bunule: Pomenepe-ma, Doamne,
intru imparapa Ta $i ma insop;te $i pe mine cu el, Cel ce de voie ai patimit
pentru noi.
MIJLOCEASUL AL NOUALEA
151
$i acum...,al Nascatoarei de Dumnc/cii:
Pe Cel ce pentru noi s-a rastignit, vem(i to(i sa-L laudam, ca pe Acesta
vazandu-L Maria pe Cruce, a grait: De$i rabzi rastignire, dar Tu e$ti Fiul $i
Dumnezeul meu.
Doamne, miluie$te(dc 4(1 de ori), Slava..., i acum..., Ceea ce cti mai

cinstita decat heruvimii..., fji cele trei metanii mari. Apoi se /.ice rugaciunca
aceasta a Marclui Vasile: Stapanc, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul
nostru, Cel ce indclung ai rabdat pentru gre$elile noastre... (cauta la pag.
146). Iar dupa slar'jitul rugaciunii se /ice: Slava..., i acum..., Doamne,
miluic;tc (de 3 ori) $i otpustul Mijloccasului al noualea.

VECERNIA
Dupa cc preotul binecuvintcazii, din fa (a Stlntci Mesc, avand cpi- trahilul
pc grumaz, sc zice: Veni(i sa ne inchinam... (de 3 ori). Daca in biserica nu s-a
savarsit ccasul al noualea, atunci dupa binccuvantarc, sc inccpe cu: Slava
Tic, Dumnczcul nostru, Slava Tie..., Imparatc ccresc..., Sfinte Dumnezculc...,
Prcasfanta Trcimc..., Tatiil nostru..., Ca a Ta cstc tmparafia..., Doaranc,
miluicstc (dc 12 ori), Veni(i sa nc inchinam (dc 3 ori) apoi
Psalm til 103
Binecuvinteaza, suttete al meu, pc Domnul! Doamne, Dumnezeul incu,
maritu-Tc-ai foarte! Intru stralucire i in mare podoaba Te-ai imbracat. Cel ce
Te imbraci cu lumina ca ji cu o haina; Cel ce intinzi cerul ca un cort; Cel ce
acoperi cu ape cele mai de deasupra ale lui; Cel ce pui norii suirea Ta; Cel ce
umbli peste aripilc vanturilor; Ce ce faci pe ingerii Tai duhuri i pe slugile Tale
para de foe; Cel
V ECERMA
153
ce ai intemeiat pamantul pe intarirea lui $i nu sc va clatina in veacul
veacului. Adancul ca o haina este imbracamintea Lui; peste mun{i vor sta
ape. De certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tau se vor infricoa. Se suie
mun{i i se coboara vai, in locul in care le-ai intemeiat pe ele. Hotar ai pus,
pe care nu-1 vor trece $i nici nu se vor intoarce sa acopere pamantul. Cel ce
trimifi izvoare in vai, prin mijlocul muntilor vor trece ape; adapa-se-vor toate
tiarele campului, asinii salbatici setea i$i vor potoli. Peste acelca pasarile
cerului vor locui; din mijlocul stan- cilor vor da glas. Cel ce adapi munjii din
cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale sc va satura pamantul.
Cel ce rasari iarba dobitoacelor $i verdea^a spre trebuin^a oamenilor; ca sa
scoata paine din pamant si vinul vesele^te inima omului; Ca sa veseleasca

fata cu untdelemn $i painea inima omului o intare^te. Satura-se-vor copacii


campului, cedrii Libanului pc care i-ai sadit; acolo pasarile ii vor face cuib.
LocauI cocostarcului in chiparoi. Munjii cei inalti, adapost cerbilor, stancile,
scaparc iepurilor. Facut-ai luna spre vremi; soarele $i-a cu- noscut apusul sau.
Pns-ai intuneric i s-a facut noapte, cand vor iei toate tiarele padurii; puii
leilor mugesc ca sa apuce sa ceara de la Dumnezeu mancarca lor. Rasarit-a
soarele i s-au adunat $i in culcu$urile lor se vor culca. Ie^i-va omul la lucrul
sau $i la lucrarca sa pana seara. Cat s-au marit lucrurile Tale, Doamne, toate
cu in{elepciune le-ai facut! Umplutu-s-a pa154______KUGACIIJM, RANDU1EU $1 SLUJBE__
mantul de zidirea Ta. Marca aceasta este mare i larga; acolo se gasesc
taratoare, carora nu este numar, victafi mici i mari. Acolo corabiile umbla;
balauru] acesta pe care l-ai zidit, ea sa se joace in ea. Toate catre Tine
ateaptii ca sa le dai lor hrana la buna vreme. Dandu-le Tu lor, vor aduna;
deschizand Tu mana Ta, toate se vor umple de bunatafi; dar intorcandu-Ji Tu
fa{a Ta, se vor tulbura; lua-vei du- hul lor i se vor sfari $i in Parana se vor
intoarce. Trimite-vei Duhul Tau $i se vor zidi i vei innoi fa(a pamantului. Fie
slava Domnuluiin vcac! Veseli-Se-va Domnul de lucrurile Sale. Cel ce cauta
spre pamant i-l face pe el de se cutremura; Cel ce se atinge de munfi i
fumega. Canta-voi Domnului in viafa mea, canta-voi Duinnezeului meu cat
voi ti. Plaeute sa-I fie Lui cuvintele mele, iar eu ma voi veseli de Domnul.
Piara pacato^ii de pe pamant $i cei fara de lege, ca sa nu mai fie.
Binecuvinteaza, suflete al meu, pe Domnul.
larajji:
Soarele i-a cunoscut apusul sau. Pus-ai intuneric $i s-a facut noapte. Cat
s-au marit lucrurile Tale, Doamne, toate cu infelepciune le-ai facut!
Slava..., i acum..., Aliluia (de 3 ori). Ectenia mare. Dupa Catisma de rand
din Psaltirc, Doamne, strigat-am..., pe glasul primci stiliiri; iar sambiita seara
se cant a pe glasul de rand.
Psalmul 140
Doamne, strigat-am catre Tine, auzi-ma; ia aminte la glasul rugaciunii
mele, cand strig catre Tine, auzi-ma, Doamne!
VECERNIA
155
Sa se indrepteze rugaciunea mea ca tamaia inaintea Ta; ridicarea mainilor
mele, jertfa de seara, auzi-ma, Doamne!
Stihurilc care urmeaza se citesc; iar la sfiii(i cu dovoloie mare, slin(i cu
polieleu, praznice, sambata seara si la Sfintele Liturghii unite cu Vecernia, se
ciinta:
Pune, Doamne, straja gurii mele <ji u$a de ingradire imprejurul buzelor
mele.
Sa nu abafi inima mea spre cuvinte de vicle^ug, ca sa-mi dezvinovafesc
pacatele mele.
Cu oamenii cei ce fac faradelege i nu ma voi insoti cu ale$ii lor.

Certa-ma-va dreptul cu mila ma va mustra; iar untul de lemn al


pacato$ilor sa nu unga capul meu.
Ca inca i rugaciunea mea este impotriva vrerilor lor; prabu!feasca-sc de
pe stanca judecatorii lor.
Auzi-se-vor graiurile mele, ca s-au indulcit. Ca o brazda de pamant s-au
rupt pe pamant, risipitu-s-au oasele lor langa iad.
Caci catre Tine, Doamne, Doamne, ochii mei, spre Tine am nadajduit, sa
nu iei sufletul meu.
Paze^te-ma de cursa care mi-au pus mie i de smintelile celor ce fac
faradelege.
Cadea-vor in mreaja lor pacato^ii, ferit sunt eu pana ce voi trece.
Psalmul 141
Cu glasul meu catre Domnul am strigat, cu glasul meu catre Domnul mam rugat.
Varsa-voi inaintea Lui rugaciunea mea, necazul meu inaintea Lui voi
spune.
Cand lipsea dintru mine duhul meu, Tu ai cunoscut cararile mele.
156______RUGAC U NI, RANDlilEH SI SLUJBE__
in calea aceasta in care am umblat, ascuns-au curs a mie.
I uat-am seama de-a drcapta $i am privit, $i nu era cine sa ma cunoasca.
Pierit-a fuga de la mine, $i nu este cel ce cauta sufletul meu.
Strigat-am catre Tine, Doamne, zis-am: "Tu eti nadejdea mea, partea
mea eti Tu in pamantul celor vii".
la aminte spre rugaciunea mea, ca m-am smerit foarte.
Izbave'pte-ma de cei ce ma prigonesc, cii s-au intarit mai mult decat
mine.
Aid sc incepe cantarca stihirilor Vecerniei, pe 10, pc 8, pc 6, sau pc 4,
dupa importanta zilci liturgicc sau a sarbatorii praznuite, corabinatc cu
stihurilc care urmcaza:
(Stih. pc 10):
Scoate din temnita sutletul meu, ca sa laude numele Tau.
Pe mine ma a^teapta dreptii, pana ce-mi vei rasplati mie.
Psalmul 129 (stih. pc 8):
Dintru adancuri am strigat catre Tine, Doamne! Doamne, auzi glasul meu!
I ie urechile Tale cu luare-amintc la glasul rugaciunii mele.
(Stih. pc 6):
De Te vei uita la faradelegi, Doamne, Doamne, cine va sut'eri? Ca la l ine
este milostivirea.
Pentru numele Tau Te-am atjteptat, Doamne; ateptat-a sufletul meu spre
cuvantul Tau, nadajduit-a sufletul meu in Domnul.
(Stih. pc 4):
Din straja diminclii pana in noapte, din straja diminetii sa nadajduiasca
Israel in Domnul.
VECERNIA
157
Ca la Domnul este mila $i multii mantuire la El, $i El va izbavi pe Israel din
toate faradelegile lui.

Psalmul 116
Eaudafi pe Domnul toate neamurile, lauda{i-E pe El toate popoarele.
C a s-a intarit mila Eui peste noi $i adevarul Domnului ramane in veac.
Slava..., a sfsintului, i acum..., a Niiscatoarei de Dumnezeu, din Minci,
Octoih, Triod sau Penticostar.
La sfintii cu doxologie marc, stlnfii cu policlcu, praznicc, sambata scara si
la sfintclc Liturghii unite cu Vcccrnia, acum sc face vohod cu cadclnifa sau cu
Sf. Evanghelie, daca este randuit a se citi pericopa evanghclica. In zilelc de
rand nu sc face vohod.
Apoi accasta laudii pentru Sfanta Treime, facere a lui Sofronie, patriarhul
lerusalimului:
Eumina lina a slintei slave a Tatalui ceresc, Celui fara de moarte, a
Sfantului, Fericitului, lisuse Hristoase, venind la apusul soarelui,vazand
lumina cea de seara, laudam pe Tatal ^i pe Fiul <ji pe Sfantul Duh,
Dumnezeu; vrednic e^ti in toatii vremea a fi laudat de glasuri cuvioase, Fiul
lui Dumnezeu, Cel ce dai viafa, pentru aceasta luniea Te slavete.
Prochimenele saptamanii
Se euvine a sti ca, daca se va intampla unul din posturi si daca este,
Aliluia, in local proehimenelor saptamanii. se canta acestea:
L U NI SEARA
Aliluia (de 1 ori). pe glasul al 6-lea:
Stih: Doamne, nu cu urgia Ta sa ma mustri, nici cu mania Ta sa mii cer(i.
Aliluia.
158______R.UGACIUNI, RANDUIEU $1 SLUJBE_
Still: $i in vecii vccilor.
iar strana, cu glas marc: Aliluia.
M A R T I 5 1 J O I S E A R A Aliluia (dc 3 ori), pc glasul al 6-lca:
Still: inaltafi pc Doninul Dumnczcul nostril iji va Tncliinati a$ternu- tului
picioarclor Lui, ca slant cstc.
Aliluia.
Stih: i in vccii vccilor.
Aliluia.
M1KRCURI I VINERI SliARA Aliluia (dc trci ori), pc glasul al 6-lca.
Stili: In tot pamantul a icit vestirca lor $i la marginilc lumii graiurilc lor. Stili:
$i in vecii vccilor.
Aliluia.
Sambata scara duminica scara nu sc cantii niciodata Aliluia.
Iar daca s-a cantat: Dumnezeu este Doninul..., sc cantii Prochinie- ndc
acestca:
S A MBATA S E A RA Glasul al 6-lea:
Doninul a imparatit, intru podoaba S-a inibracat.
Stih: Imbracatu-S-a Doninul intru putcrc i S-a incins.
Stih: Pcntru ca a intarit lunica, care nu se va clinti.
Stih: Casci Talc sc cuvine sfinfcnic, Doamnc, intru lungime de zilc.
I) UMIMCA S E A R A Glasul al 8-lca:
lata, acum binecuvantafi pe Doninul to{i slujitorii Domnului.

Stih: Cei cc stafi in casa Domnului, in curplc casci Dumnczcului nostru.


VECERNIA
159
Ll'Nl S E A K A Glasul al 4-lea:
Doinnul inii va auzi cand voi striga csitre Dansul.
Stih: Ciind Te-am chcniat, auzitu-m-ai, Duninezeul drcpla(ii melc.
M A K | I S F. A R A Glasul 1:
Mila Ta, Doamne, ma va urma in toate zilele vie^ii mele.
Stih: Doninul ma pa$tc $i nimic nu-mi va lipsi; la loc cu pa$unc, acolo m-a
sala<jluit.
MIERCURI S E A R A Glasul al 5-Iea:
Dumnezeule, intru numele Tau mantuie;tc-ma -ji intru puterea Ta ma
judeca.
Stih: Dumnezeule, ascultii rugaciunea mea, ia amintc graiurilc gurii mele.
J O I S F. A R A Glasul al 6-lea:
Ajutorul meu de la Doninul, Cel ce a facut cerul <ji pamantul.
Stih: Ridicat-am ochii mei la mun(i, de unde va veni ajutorul meu.
V I N E R I SEA R A Glasul al 7-lca:
Dumnezeule, sprijinitorul meu etjti lit i mila Ta ma va intampina.
Stih: Scoate-ma de la vrajma$ii mei, Dumnezeule, i dc cei ce se scoala
asupra mea izbavc;tc-ma.
-f
160______IUK;ACII)M, KAMI)UII:I.I SI SLUJBE
$i dupa Prochimen sc zice:
Invrednicete-ne, Doamne, in scara accasta, fara de pacat sa nc piizim
noi. Binecuvantat e$ti, Doamne, Dunmczeul parin{ilor notri, $i laudat i
preaslavit este numelc Tau in veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi,
precum am nadajduit intru tine. Binecuvantat eti, Doamne, inva{a-ne
indreptarile Tale. Binecuvantat e$ti, Stapane, in(e- lepte$te-ne cu indreptarile
Talc. Binecuvantat e$ti, Sfinte, lumineaza-ne cu indreptarile Tale. Doamne,
mila Ta este in veac; lucrurile mainilor Tale nu le trece cu vederea. Jie se
cuvine lauda, Jie se cuvine cantare,
Jie slava se cuvine, Tatalui i Finlui $i Sfantului Duh, acum i pururea $i in
vccii veeilor. Amin.
Apoi stihirilc Stihoavnci, la care sc zic stihurilc accstea dcplin. dc nu cstc
sarbatoarc.
Psalmul 122:
Still 1: Catrc Tine, Cel ce locuic;ti in ccr, am ridicat ochii mci. lata, precum
sunt ochii robilor la mainilc stapanilor lor, prccum sunt ochii slujnicei la
mainilc stiipanei sale, a$a sunt ochii nojtri catrc Domnul Dunmczeul nostru,
panii ce Se va milostivi spre noi.
Stih 2: Miluic$te-ne pc noi, Doamne, miluie$tc-nc pc noi, ca mult nc-am
saturat dc dcfaimarc, ca prea mult s-a saturat sutlctul nostru dc ocara celor
indcslulati i dc dcfaimarca cclor mandri.
Daca c sambata, la Stihoavna sc /ic stihurilc: Domnul a impara|it...
precum s-a scris mai sus.

Daca cstc Praznic imparatese sau se va serba vrcun slant, se zic stihurilc
Praznicului sau ale sfantului.
Slava..., $i acum..., a INaseatoarei dc Dumnezcu.
I ------------------------- - --------- ----------------------ll
V EC ERM A
161
Apoi rugaciunca Dreptului Simeon, priniitorul de Dumnczeu (Euca II, 2930):
Acum libereaza pe robul Tau, Stapane, dupa cuvantul Tau, in pace; ca
vazura ochii mei mantuirea Ta, pe care ai gatit-o inaintea fefei tuturor
popoarelor: lumina spre descoperirea neamurilor $i slava poporului Tiiu
Israel.
Sfintc Dumnezcule..., Preasfanta Trcime..., Tatal nostru... Apoi Troparul
Praznicului ce se va intampla, sau al sfantului, sau al zilei, Slava..., i acum...,
al Nascatoarei de Dumnczeu. Ectenia intreita si Otpustul.
Iar daca este Postul Mare, sc canta troparele acestea, glasul al 5-lea:
Nascatoare de Dumnezeu Fecioara, bucura-te, ceea ce ei>ti plina de har,
Marie, Domnul este cu tine. Binecuvantata e$ti tu intre lemei $i binecuvantat
este rodul pantecelui tau, ca ai nascut pe Mantuitorul sufletelor noastre (o
metanie).
Botezatorule al lui Hristos, pe noi to(i ne pomene$te, ca sa ne izbavim de
faradelegile noastre, ca tie s-a dat har a te ruga pentru noi (o metanie).
Slava...,
Rugati-va pentru noi, Sfintilor Apostoli si to^i sflntii, ca sii ne izbavim de
primejdii i de necazuri; ca pe voi calzi folo- sitori catre Mantuitorul v-am
ca$tigat (o metanie).
$i acum..., al Nascatoarei de Dumnezeu:
Sub milostivirea ta scapam, Nascatoare de Dumnezeu. Rugaciunile
noastre nu le trece cu vederea in nevoi, ci din primejdii ne izbave^te pe noi.
una curata si binecuvantata
(aceasta se zice farii metanie).
Doamne, miluicste (de 4(1 de ori), Slava..., $i acum..., Ceea ce c$ti mai
einstita..., Intru numele Domnului, binecuvinteaza. Parinte!
------------ -- ------------------------ --------------------11 -CEASLOV
162______RUGAC1UNI, RANDUIEEI SI SLUJBE
Preotul, din fa(a Sfintei Mesc:
Cel ce este binecuvantat, Hristos Duninezeul nostru, tot- deauna, acum $i
pururea $i in vecii vecilor. Amin.
Apoi:
imparale ceresc, pe credinciosul nostru popor ocrotete-l, credinfa o
intare$te, pe cei rai ii imblanze^te, lumea o impaca, sfant loca$u! acesta
bine-1 paze$te, pe cei inai inainte raposa(i, parinfii $i frapi no$tri, in
loca^urile drepplor ii a$aza $i pe noi intru marturisire $i pocainfa ne
prime$te, ca un bun $i de oameni iubitor.
Dupii accca, sc zice rugaciunea Sfantului Efrem Sirul: Doamne $i Stapanul
vie(ii mcle..., a^a cum s-a aratat la Miezonoptica dc toatc /ilele (cauta la pag.

34). Sfintc Dumnezeule..., Prcasfanta Treimc..., Tatal nostril..., Ca a Ta estc


impara(ia..., Doamne, miluic$te (de 12 ori). tar daca este Postul Mare, se zice
aceasta
Rugaciune
Preasfanta Treime, Stapanie de o fiinta, Impa- ra(ie nedespar(ita, Ceea ce
eti pricina tuturor bunatatiior, binevoie^te i pentru mine, pacatosul;
intare^te $i inteleptete inima mea $i sterge toata intinarea mea. Lumineaza
gandul meu, ea totdeauna sa Te slavesc $i sa Te laud i sa ma inchin Jie <>i
sa zic: unul Slant, until Domn, lisus Hristos, intru slava lui Dumnezeu Tatal.
Amin.
Fie numele Domnului binecuvantat de acum ji pana in veac (dc trei ori),
cu trei metanii.
Slava..., Si acum..., Bine voi cuvanta pc Domnul in toata vremca...,
Psalmul 33 (cauta la pag. 129), i: iniilta-Te-voi, Duninezeul meu, Imparatul
meu, i voi binecuvanta numele Tau... Psalmul 144 (cauta la
VECERN1A
163
pag. 131). Cuvinc-sc cu adcvarat sa te fcricim..., Slava..., $i acum...,
Doamne, miluie$tc (de 3 ori). Binccuvintca/a... Apoi sc face Otpustul. Acestca
sc lac cand c Postul Marc.
lar daca-fi este voia, dupa sfar$itul Vcccrniei, zi aceasta Rugaciune a Marelui
Vasile
Binecuvantat e$ti, Stapane Atottiitorule, Care ai luminat ziua cu lumina de
soare i noaptea ai stralucit-o cu raze de foe; Care ne-ai invrednicit a trece
lungimea zilei $i a ne apropia de inceputurile nopfii; asculta rugaciunea
noastra i a tot poporul Tau i ne iarta noua tuturor pacatele noastre cele de
voie $i cele fara dc voie. Primete rugaciunile noastre cele de seara $i trimite
mul{imea milei Tale i a indurarilor Tale peste motenirea Ta. Ocrote$te-nc cu
sfintii Tai ingeri. Intrarmeaza-ne cu armele dreptafii Tale. Ingradete-ne cu
adevarul Tau. Pazete-ne cu puterea Ta. Mantuie$te-ne de toata prinicjdia, de
tot vicle^ugul celui potrivnic $i ne daruie^te $i aceasta seara, cu noaptea ce
vine $i toate zilele vie^ii noastre desavar^it, sfanta, cu pace, fara de pacate,
fara sminteala $i fara nalucire. Pentru rugaciunile Preasfintei Nascatoarei de
Dumnezeu i ale tuturor sfintflor, care Ji-au placid din veac. Amin.
Apoi:Ceca cc e?ti mai cinstita dccat hcruvimii... $i otpustul.

RUGACIUNEA

LA MASA DE SEARA
Mergand sears la masa, se zice:
Manca-vor saracii i se vor satura i vor laud a pe Doninul: iar inimile celor
ce-L cauta pe Dansul, vii vor fi in veacul vcacului.
Slava..., $i acum..., Doamne, miluie;te (de 3 ori), Parinte, binecuvinteaza! Preotul binecuvinteaza raasa.
Dupa scularca de la masii, se zic aceste rugaciuni catre Nascatoarea de
Dumnezeu:
Facutu-s-a pantecele tau masa sfanta, avand cereasca paine pe Hristos
Dumnezeul nostril, dintru Care tot cel cc mananca nu va muri, precum a zis
Hranitorul tuturor, Nascatoare de Dumnezeu.
Darurilor tale fa-ne pe noi vrednici, Nascatoare de Dumnezeu, Fecioara,
trecand cu vederea greelile noastre )ji
165
RUGACIUNE LA MASA DE SEARA
daruind vindecare color ce iau cu eroding binecuvantarea ta, Preacurata.
Apoi sc zice: Cuvinc-sc cu adevarat... 51:
Veselitu-ne-ai pe noi, Doamne, intru fapturile Tale, $i intru lucrurile
mainilor Tale ne-am bucurat. Insemnatu-s-a peste noi luniina fe^ei Tale,
Doamne. Dat-ai veselie in inima mea, mai mare decat veselia pentru rodul
lor de grau, de vin i de untdelemn ce s-au inmul{it. Cu pace impreuna ne
vom culca <>i vom adormi, ca Tu, Doamne, indeosebi, intru nadejde ne-ai
a;ezat.
Slava..., i acum..., Doamne, miluie$tc (dc 3 ori), Parinte, binecuvinteaza!
Prcotul:
Cu noi este Dumnezeu, cu al Siiu liar $i cu a Sa iubire de oameni,
totdeauna, acum i pururea $i in vecii vecilor. Amin.

PAVECERNITA MARE
Prcotul, cu cpitrahilul pc grumaz, din fata u;ilor imparate;ti, cu dvcra
inchisa, zice: Binecuvantat cste Dumnczcul nostru... lar daca nu cstc preot,
sc zicc: Pentru rugaciunile Sllntilor Parintilor no$tri... $i canta- retul ccl
randuit incepc a$a: Slava Tic, Dumnczcul nostru, slava | ic, Imparatc
ceresc..., Sfintc Dumnezculc..., Preasfanta Trcimc..., Tatal nostru... Prcotul: Ca
a Ta cste imparatia... Cantarcful: Doamnc, miluic$tc (de 12 ori), Slava..., $i
acum..., Veniti sa nc inchinam... (dc 3 ori). Prcotul intra in sfantul altar.
Daca cstc saptamana intai a Postului Vlarc, sc citc$te
Psalmul 69
Dumnezeule, sprc ajutorul men ia aminte! Doamne, sa-ini ajufi mie,
grabcijte-Te! Sa se ru^ineze fji sa sc infrunte cei ce cauta sufletul meu; sa se
intoarca inapoi i sa se ru$ineze cei ce-mi voiese mie rele. Intoarca-se indata
ruina(i cei ee-nti graiesc mie: Binc, binc!. Sa se bucure $i sa se veseleasca de Tine to^i cei ce Te cauta pe Tine, Dumnezeule, $i sa zica pur urea
cei ce iubesc mantuirea
PAVECERNITA MARE
167
Ta: Slavit sa fic Domnul!. lar eu sarac sunt $i sarman, Dumnezeule, ajutama! Ajutorul meu i Izbavitorul meu eti tu; Doamne, nu zabovi.
Dupa sfar$itul psalmului, sc canta Canonul cel Marc al SI'antului Andrei
Critcanul, prcotul imbracand in accst scop $i fclonul, pc care il dc/.braca la
sfar^itul lui.
Iar daca nu cstc Saptamana Marc, sc inccpc a$a:
Psalmul 4
Cand Te-am chemat, m-ai auzit, Dumnezeul dreptatii mele! Intru necaz mai desfatat! Milostive$te-Te spre mine i asculta rugaciunea mea. Fiii
oamenilor, pana cand ve^i fi grei la inima? Pen- tru ce iubi^i desjertaeiunea
i cautafi minciuna? Sa $ti{i ca minunat a facut Domnul pe cel cuvios al Sau;
Domnul ma va auzi cand voi striga catre Dansul. Mania{i-va, dar nu grei(i;
de cele ce ziceji in inimile voastre, intru a$ternuturile voastre, va caifi. Jertfifi
jertfa dreptajii i nadajduiti in Domnul. Mul^i zic: Cine ne va arata noua cele
bune?. Dar insemnatu- s-a peste noi lumina fe^ei Tale, Doamne! Dat-ai
veselie in inima mea, mai marc decat veselia pentru rodul lor de grau, de vin
i de untdelemn ce s-au inmultit. Cu pace, aa ma voi culca i voi adormi, ca

Tu, Doamne, indeosebi intru nadejde m-ai aezat.


Psalmul 6
Doamne, nu cu mania Ta sa ma mustri pe mine, nici cu urgia Ta sa ma
cer{i. Miluie^te-ma, Doamne, ca neputincios sunt. Vindeca-ma, Doamne,
168______KUGAC IL'M. HANOI II I I !>[ SUJJBE
cii s-au tulhurat oaselc melc; $i sufletul meu s-a tul- burat foarte, $i Tu,
Doamne, pana cand? Intoarce-Te, Doamne; izbave^te sufletul meu,
niantuie$te-ma, pentru mila Ta. Ca nu este intru moarte cel ce Te pomene$te
pe Tine. $i in iad cine Te va iauda pe Tine? Ostenit-am tntru suspinul meu,
spala-voi in fiecare noapte patul meu, cu lacrimile mele aternu- tul meu voi
uda. Tulburatu-s-a de suparare ochiul meu, imbatranit-am intre to^i
vrajma$ii mei. Depar- taji-va de la mine toji cei ce lucra{i faradelegea, ca a
auzit Domnul glasul plangerii inele. Auzit-a Domnul cererea mea, Domnul
rugaciunca mea a primit. Sa se ruineze i sa se tulbure foarte tofi vrajmaii
mei; sa se intoarca i sa se ruineze foarte degrab.
Psalmul 12
Pana cand, Doamne, ma vei uita, pana in sfarit? Pana cand vei intoarce
fata Ta de la mine? Pana cand voi gramadi ganduri in sufletul meu, durcre in
inima mea ziua i noaptea? Pana cand se va inalta vrajmaul meu impotriva
mea? Cauta, auzi-ma, Doamne, Dumnezeul meu, lumineaza ochii mei, ca nu
cumva sa adorm intru moarte, ca nu cumva sa zica vrajmaul meu: Intaritum-am asupra lui. Cei ce ma necajesc se vor bucura de ma voi clatina. lar eu
spre mila Ta am nadajduit; bucura-se-va inima mea de mantuirea Ta; cantavoi Domnului, Celui ce mi-a facut bine, $i voi canta numcle Domnului Celui
Preainalt.
I ............... PAVECERNITA MARE
169
Iarai:
Cauta, auzi-ma, Doamne, Dumnczeul meu, lumineaza ochii mei, ca nu
cumva sa adorm Tntru moarte, ea nu cumva sa zica vrajmajul meu:
intaritu-m-am asupra lui.
Slava..., i acuni..., Aliluia (de 3 ori) trci mctanii. Doamne, miluiv*)tc (de 3
ori), Slava... i acum...
atre Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu,
Dumnezeul meu. Spre Tine am nadajduit, sa nu flu ru$inat in veac, nici sa
rada de mine vrajmaii mei. Pentru ca to^i cei ce Te a$teapta pe Tine nu se
vor ru'jina; sa se ruineze toti cei ce fac faradelegi in desert. Caile Tale,
Doamne, arata-mi, $i cararile Tale ma inva{a. Indrepteaza-ma spre adevarul
Tau i ma inva(a, ca Tu eti Dumnezeu, Mantuitorul meu, $i pe Tine Te-am
a^teptat toata ziua. Adu-Ji aminte de indurarilc Tale $i de milele Tale,
Doamne, ca din veac sunt. Pacatele tineretilor mele $i ale ne^tiinlei mele nu
le pomeni. Dupa mila Ta pomenete-ma Tu, pentru bunatatea Ta, Doamne.
Bun $i drept este Domnul; pentru aceasta lege va pune celor ce grc$csc in
cale. Indrepta-va pc cei blanzi la judecata, invafa-va pe cei blanzi caile Sale.
Toate caile Domnului sunt mila $i adevar pentru cei ce cauta a^ezamantul

Lui i marturiile Lui. Pentru uumele Tau, Doamne, cura(ete pacatul meu, ca
mult este. Cine este omul cel ce se teme de Domnul? Lege va
Psalmul 24
170______RLGACIUM, RANDUIELI 1 SLUJBE
pune lui in calea pe care a ales-o. Sufletul lui intru bunataji se va salalui i
seminfia lui va mo$teni pamantul. Domnul este intarirea celor ce se tem de
Dansul, a$ezamantul Lui ll va arata lor. Ocliii mei pururea spre Domnul, ca El
va scoate din laj picioarele mele. Cauta spre mine i ma miluie$te, ca parasit
i sarac sunt cu. Necazurile inimii mele s-au inmultit; din nevoile mele
scoate-ma. Vezi smerenia mea i osteneala mea i-mi iarta toate pacatele
mele. Vezi pe vrajmaii mei, ca s-au inmul^it i cu ura nedreapta m-au urat.
Paze^te sutlctul meu i ma izbavete, ca sa nu ma ruinez ca am nadajduit
in Tine. Cei fara rautate ?i cei drepfi s-au lipit de mine, ca Te-am ateptat,
Doamne. Izbave^te, Dumnezeule, pe Israel de toate necazurile lui.
Psalmul 30
Spre Tine, Doamne, am nadajduit, ca sa nu tiu ru$inat in veac. Intru
indreptarea Ta izbave- te-ma i ina scoate. Pleaca spre mine urechea Ta,
grabe$te de ma scoate. Fii mie Dumnezeu aparator i casa de scapare ca sa
ma mantuieti. Ca puterea mea $i scaparea mea e$ti Tu $i pentru numele
Tau ma vei povajui $i ma vei hrani. Scoate-ma-vei din cursa aceasta pe care
mi-au ascuns-o mie, ca Tu eti aparatorul meu. In mainile Tale voi da duhul
meu; izbavitu-m-ai, Doamne, Dumnezeul adevarului. Lrat-ai pe cei ce pazesc
de^ertaciuni in zadar, iar eu spre Domnul am nadajduit. Bucura-ma-voi i ma
PAVECERAITA MARI:
171
voi veseli de mila Ta, ca ai cautat spre smercnia mea, mantuit-ai din nevoi
sutletul meu, $i nu m-ai lasat in mainile vrajma$ului; pus-ai in loc desfatat
picioarele mele. Miluiete-ma, Doamne, ca ma necajesc; tulbu- ratu-s-a de
manic ochiul meu, sutletul meu ?i inima mea. Ca s-a stins intru durere viaja
mea $i anii mei in suspinuri; slabit-a intru saracie taria mea i oase- le mele
s-au tulburat. La toji vrajma^ii mei m-am faeut de ocara i veeinilor mei
foarte, $i frica cunos- cutilor mei. Cei ce ma vedeau afara t'ugeau de mine.
Uitat am fost ca un mort din inima lor, ajuns-atn ca un vas stricat, ca am
auzit ocara multora din cei ce locuiesc imprejur, cand se adunau ei impreuna
impo- triva mea; ca sa ia sutletul meu s-au sfatuit. Iar eu catre Tine am
nadajduit, Doamne, zis-am: Tu e$ti Dumnezeul meu. In mainile Tale soarta
mea, izba- ve$te-ma din mana vrajmailor mei $i de cei ce ma prigonesc.
Arata fa^a Pa peste robul Tau, mantu- ie^te-ma cu mila Ta! Doamne, sa nu
tiu ru$inat ca Te-am chemat pe Tine; sa se ru^ineze necredincio^ii i sa se
pogoare in iad. Mute sa tie buzele cele vicle- ne, care graiesc impotriva
dreptului taradelcge, cu mandrie i cu defaimare. Cat este de mare mulfimea
bmuihitii Tale, Doamne, pe care ai gatit-o celor ce se tern de Tine, pe care ai
facut-o celor ce nadajduiesc in Tine, inaintea fiilor oamenilor! Ascunde-i-vei
pe dan$ii cu acoperamantul fe^ei Tale de tulburarea oamenilor. Acoperi-i-vei

pe ei in cortul Tau de
RUGACIUM, RANDUIF.IJ $1 SLUJBK
impotrivirea limbilor. Binccuvantat cste Domnul, ca minunata a fost mila Sa
in cetate intarita. lar eu am zis intru uimirea mea: Lepadat sunt de la fata
ochilor Tai. Pcntru aceasta ai auzit giasul rugaciunii mele cand am strigat
catre Tine. lubiti pe DomnuI toti cuvio^ii Lui, ca adevarul cauta Domnul i
rasplate$te celor cc se mandresc, cu prisosinfa. Imbarbatati-va i sa se
intareasca inima voastra, toti cei ce nadajduiti in Domnul.
el ce locuiete in ajutorul Celui Preainalt,
intru acoperamantul Dumnezeului cerului se va salaslui. Va zicc Domnului:
Sprijinitorul meu eti i scaparea mea; Duninezeul meu, voi nadajdui spre
Dansul. Ca El te va izbavi din eursa vanatorilor ?i de cuvantul tulburator. Cu
spatele tc va umbri pe tine $i sub aripile Lui vei nadajdui; ca o arma te va
inconjura adevarul Lui. Nu te vei teme de frica de noapte, de sageata ce
zboara ziua, de lucrul ce umbla in intuneric, de molima ce bantuie intru
amiaza. Cadea-vor dinspre latura ta o mie i zece mii dc-a dreapta ta, dar de
tine nu se vor apropia. insa cu ochii tai vei privi <>i rasplatirea pacato^ilor
vei vedea. Pentru ca pe Domnul, nadejdea mea, pe Cel Preainalt L-ai pus
scapare tie. Nu vor veni catre tine rele $i bataie nu se va apropia de loca$ul
tau. Ca ingerilor Sai va porunci pentru tine ca sa te pazeasca in toate
Psalmul 90
PAVECFRNIfA MARE
173
cailc tale. Pe maini te vor inal{a ca nu cumva sa impie- dici de piatra piciorul
tau. Peste aspida $i vasilise vei pa$i $i vei calca peste leu $i peste balaur.
Ca spre Mine a nadajduit $i-l voi izbavi pe el, zice Domnul; Tl voi acoperi pe
el, ca a cunoscut numele Meu. Striga-va catre Mine i-l voi auzi pc el; cu
dansul sunt in necaz $i-l voi scoate pe el $i-l voi slavi. Cu lunginte de zile Tl
voi umple pe cl, $i-i voi arata lui mantuirea Mea.
Slava..., i acum..., Aliluia (dc 3 ori), cu trci mctanii.
Apoi strana Intai incepc Cantarca Proorocului Isaia, cu cantare dulcc, lin $i
rar, pe giasul a 7-lea:
Cu noi este Dumnezeu, intelegeti, neamuri, $i va pleca(i, caci cu noi este
Dumnezeu.
Strana a doua canta iar accasta cantare toata, apoi amandoua strancle,
lice a re cate un stih:
Auzip pana la marginile pamantului, caci cu noi este Dumnezeu.
Cei puternici, plecap-va, caci cu noi este Dumnezeu.
Ca iarai de veti putea <>i iara$i veti li biruifi, caci cu noi este Dumnezeu.
$i orice slat veti sfatui, risipi-l-va Domnul, caci cu noi este Dumnezeu.
$i cuvantul pe care il veti grai nu va ramane intru voi, caci cu noi este
Dumnezeu.

De frica voastra nu ne vom feme, nici ne vont tulbura, caci cu noi este
Dumnezeu.
174
RUGACILJM, RANDUIELI frl SLUJBE
Pe Domnul Dumnezeul nostril, pc Acela voin sfinfi, $i El va II noua frica,
caci cu noi este Dumnezeu.
$i, de voi tl nadajduindu-ma spre Dansul, va fi mic spre sfinjire, caci cu noi
este Duninezcu.
$i voi fl nadajduindu-ma spre Dansul i mii voi inantui printr-Insul, caci cu
noi este Dumnezeu.
lata eu ^i pruncii pe care mi i-a dat Dumnezeu, caci cu noi este
Dumnezeu.
Poporul cel ce umbla intru intuneric a vazut lumina mare, caci cu noi este
Dumnezeu.
Cei ce locuiji in latura $i in umbra niorjii, lumina va straluci peste voi, caci
cu noi este Dumnezeu.
Ca prune S-a nascut noua Fiul $i S-a dat noua, caci cu noi este Dumnezeu.
ACarui stapanire s-a facut peste umarul Lui, caci cu noi este Dumnezeu.
i pacii Lui nu este hotar, caci cu noi este Dumnezeu.
i se eheama numele Lui inger de mare slat, caci cu noi este Dumnezeu.
Sfetnic minunat, caci cu noi este Dumnezeu.
Dumnezeu tare, Stapanitor, Domn al pacii, caci cu noi este Dumnezeu.
Parinte al veacului ce va sa fie, caci cu noi este Dumnezeu.
Slava Tatiilui i Fiului si Sfantului Dull, caci cu noi este Dumnezeu.
L
PAVECERMTA MARE
175
$i acum $i pururea $i in vecii vecilor. Amin. Caci cu noi este Dumnezeu.
Apoi amandoua stranelc canta impreuna:
Cu noi este Dumnezeu, infelegeti, neamuri, $i va plecafi, caci cu noi este
Dumnezeu (dc trei ori).
$i indata Troparelc accstea:
Strana intai:
Ziua trecand, multumesc Tie, Doamne; seara, rogu-ma, cu noaptea, fara
de pacat daruiete-o mie, Mantuitorule, i ma mantuie$te.
Strana a doua:
Slava...,
Ziua trecand, slavescu-Te pe Tine, Stapane; seara, rogu-ma, cu noaptea,
fara de sminteala diiruie$te-o mie, Mantuitorule, $i ma mantuie$te.
Strana intai:
i acum...
Ziua trecand, cu cantare Te slavesc pe Tine, Slinte; seara, rogu-ma, cu
noaptea, fara de bantuiala daruie?te-o mie, Mantuitorule, i ma mantuie$te.
Amandoua stranile canta impreuna, pc glasul al 2-lea:
Firea cea fara de trup a heruvimilor cu cantari fara incetare pe Tine Te

slave^te.
Viefuitorii cei cu cate $ase aripi, serafimii, cu neincetate glasuri pe Tine Te
preainalfa.
Toate o$tile ingerilor cu cantari intreit sfinte Te lauda.
Ca mai inainte de toate eti. Cel ce e$ti Parinte, $i impreuna fara de
inceput ai pe Fiul Tau.
------------ ---------------- --------------- ------------
176
RUGAC1UM, RANDU1ELI $1 SI.UJBE
Si intocmai cinstit purtand pe Duhul viefii, nedesparfirea Treimii ara(i.
Preasfanta Fecioara, Maica lui Dumnezeu, i cei ce a(i lost singuri vazatori
Cuvantului $i slujitori.
Ale proorocilor i ale mucenicilor toate cetele, ca cei ce ave(i via(a
nemuritoare,
Pentru to^i rugafi-vii cu deadinsul, ca to(i suntem intru nevoi.
Ca, izbavindu-ne de in;elaciunea celui rau, sa can him cantare ingereasca:
Sfintc, Sfinte, Sfinte, intreit Sfinte, Doanine, miluie;te-ne si ne mantuie$te
pe noi. Amin.
i indata sc cite$te cu glas lin: Crcd intru until Dumnezeu... (cauta la pag31).
Apoi:
Preasfanta Stapanii, de Dumnezeu Nascatoare, roaga-te pentru noi
pacato;ii (de trei ori).
Toate puterile cere^ti, ale sfinfilor ingeri $i ale arhanghe- lilor, ruga(i-va
pentru noi, pacato;ii (dc doua ori).
Sfinte Ioane, Proorocule si Inaintemergatorule <ji Bote- zatorule al
Domnului nostru lisus Hristos, roaga-te pentru noi pacato^ii (dc doua ori).
Sfin(ilor marifilor apostoli, proorocilor f)i mucenicilor $i to(i stlnfii, rtiga(iva pentru noi pacato$ii (dc doua ori).
Preacuvio$ilor $i de Dumnezeu purtatori parinti ai notjtri, pastori <p
inva(atori ai lumii, ruga(i-va pentru noi paciito$ii (dc douii ori).
PAVECERNIJA MARE
177
Aici sc ponicne$te si sfantul al carui lirani il poarta biscrica (dc doua ori).
Cea nebiruita <ji necuprinsa )ji dumnezeiasca putere a cin- stitei $i de
viaja facatoarei C'ruci, nu ne lasa pe noi, pacato$ii
(dc doua ori).
Dumnezeule, cura(e$te-ne pe noi, pacato$ii.
Dumnezeule, cura(e$te-ne pe noi, pacato^ii.
Dumnezeule, cura(e$te-ne pe noi, paeato$ii, $i ne miluie$te.
Sfinte Dumnezeule..., Preasfanta Trciine..., Tatal nostril..., Ca a Ta este
impara(ia... i se cantii Troparele acestea (iar de cste praznic, Troparul
praznicului):
LUN1 I M1F.RCURI SEAR A Se canta aceste Troparc, pe glasul al 2-lea:
Lumincaza ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu candva sa adorim intru
moarte, ca nu candva sa zica vrajma^ul meu: Intaritu-m-am asupra lui.

Slava...,
Sprijinitor sufletului meu lii, Dumnezeule, ca iimblu prin ntijlocul a multe
curse. Izbave$te-ma de ele ^i ma mantu- iete, Bunule, ca un iubitor de
oameni.
Jji acum...
Pentru ca nu avem indrazneala pentru multe pacatele noastre, tu, pe Cel
ce S-a nascut din tine, roaga-L, Nascatoare de Dumnezeu Fecioara, ca mult
poate rugaciunea Maicii spre imblanzirea Stapanului. Nu trece cu vederea
rugaciu- nile pacatosjilor, Preacurata, ca milostiv este $i poate sa mantuiasca Cel ce a primit a patimi pentru noi.
12 -CEASLOV
178
RUGACIUNI, RANDUIELI SI SEEMBE
MARTI 8I JOI S E A R A Se eanta aceste Troparc, glasul al 8-lca:
Neadormirea nevazujilor mei vrajma$i o tii, Doanine, i slabiciunea
ticalosului meu trap o cuno^ti, Cel ce m-ai zidit. Pentru aceasta in mainile
Tale voi da duliul meu. Acopera-ma cu aripile hunatatii Tale, ca nu candva sa
adorm intru moarte. $i ochii minjii mele lumineaza-i intru desfatarea
dumnezeie$tilor Tale cuvinte; >ji mil de$teapta la vreme potrivitii, spre a Ta
sliivire, ca un bun <>i de oameni inbitor.
Stih: Cauta $i ma auzi, Doamne, Dumnczeul meu.
Cat va li de infrico^atoare judecata Ta, Doamne! Ingerii stand inainte,
oamenii in mijloe adunandu-se, carjile des- chizandu-se, faptele cercetanduse, gandurile intrebandu-se. Ce judecata va fi mie, celui zamislit in pacate?
Cine-mi va stinge vapaia? Cine-mi va lumina intunericul, de nu ma vei milui
Tu, Doamne, ca un iubitor de oameni?
Slava...,
Lacrimi da-mi mie, Dumnezeule, ca oarecand t'emeii celei pacatoase, $i
ina invrednice$te sa ud picioarele Tale, care, din calea ratacirii, pe mine m-au
izbavit. $i sa aduc Jie mir de buna niireasma, viafa curata, intru pocainja mie
ago- nisita; ca sa aud ^i eu glasul Tan cel dorit: Credinfa ta te-a mantuit,
mergi in pace!
i acum..., al Nascatoarci de Dumne/.eu:
Neinfruntata nadejdea ta, Nascatoare de Dumnezeu, avand, ma voi
mantui. Folosinja ta agonisind, Preacurata, nu ma voi teme. Izgoni-voi pe
vrajma$ii mei i-i voi birui pe ei, imbracandu-ma numai cu acoperamantul
tau ca $i cu o plato^a; i intru ajutorul tau cel atotputernic rugandu-ma,
PAVECERNI J A MAKE
179
strig catre tine: Stapana, mantuie$te-ma cu rugaciunile tale i ma scoala din
intunecatul somn, spre a ta sliivire, cu puterea Celui ce S-a intrupat din tine,
a Fiului lui Dumnezeu.
Doamne, miluie$tc (de 40 de ori), Slava..., $i aeum..., Ceea ce c$ti mai
cinstita decat heruvimii..., Intru nuniele Domnului, binecuvinteaza Parinte!
Preotul: Pentru rugaciunile Sllntilor Parinfilor no$tri... Apoi sc citete aceasta
Rugaeiune a Marelui Vasile

Doamne, Doamne, Cel ce ne-ai izbavit de toata sageata ce zboara in zi,


izbavete-ne $i de tot lucrul ce umbla intru intuneric. Primete jertfa cea de
seara, ridicarile mainilor noastrc, i ne invred- nice$te $i masura nop^i fara
de prihana a o trece, neispitifi de rele, $i ne izbavetc de toata tulburarea i
ingrozirea care ne vin de la diavol. Daruie$te sulletelor noastrc umilinta i
gandurilor noastre grijire de intre- barea ce va sa tie la infrieosjatoarea i
dreapta Ta jude- cata. Patrunde cu frica Ta trupurile noastre i onioara
madularele noastre cele pamante$ti, ca $i intru lini$tca somnului sa ne
luminam cu privirea la judecatile Tale. Intoarce de la noi toata nalucirea
necuvioasa <ji pofta cea vatamatoare i ne ridica in vreme de rugaeiune,
intariti in credinfa i sporind intru poruncile Tale, cu buna vrerea i bunatatea
Unuia-Nascut Fiului Tau, cu Care binecuvantat eti, impreuna cu Preasfantul
i Bunul $i de via^a Facatorul Duhul Tau, acum i pururea i in vecii vecilor.
Amin.
$i indata: Veni(isa neTnchinam...(de 3 ori). Psalmul 50: Miluie^te-ma,
Dumnezeule... (cauta la pag. 12).
180
RUGAC1UN1, RANDUIEM 81 SLUJBE
I'sulmul 101
Doamne, auzi rugaciunea mea, i strigarea mea la Tine sa ajunga! Sa nu
Tntorci fa$a Ta de la mine; in orice zi ma necajesc, pleaca spre mine urcchea Ta! In orice zi Te voi chema, degrab auzi-ma! Ca s-au stins ca fumul
zilele mele $i oasele mele ca uscaciunea s-au facut. Ranita este inima mea i
s-a uscat ca iarba; ca am uitat sa-mi mananc painea mea. De glasul
suspinului meu, osul meu s-a lipit de carnea mea. Asemanatu-m-am cu
pelicanul din pustie; ajuns-am ca bufnita din daramaturi. Privegheat-am i
am ajuns ca o pasarc singuratica pe acoperi. Toata ziua m-au ocarat
vrajmajjii mei, i cei ce ma Iaudau impotriva mea se jurau. Ca cenua am
man- cat tn loc de paine i bautura mea cu plangere am amestecat-o din
pricina urgiei Talc i a manici Tale; ca, ridicandu-ma eu, m-ai surpat. Zilele
mele ca umbra s-au plecat i eu ca iarba m-am uscat. Iar Tu, Doamne, in
veac ramai $i pomenirea Ta, din ncam in neam. Seulandu-Te, vei milui Sionul,
ca vremea este sa-1 miluie$ti pe el, ca a venit vremea. Ca au iubit robii Tai
pietrele lui i de Parana lui le va fi mila. i sc vor teme neamurile de numele
Domnului $i toji impariitii pamantului de slava Ta. Ca va zidi Dom- nul Sionul
i Se va arata intru slava Sa. Cautat-a spre rugaciunea celor smeri^i i n-a
dispre^uit cererea lor. Sa se scrie acestea pentru neamul ce va sa vina, i
poporul ce se zide^te va lauda pe Domnul. Ca a privit
PAVECERMJA MARE
181
din inalfimea cea sfanta a Lui, Domnul din cer pe pamant a privit, ca sa auda
suspinul color ferecafi, sa dezlege pe fiii celor omorafi, sa vesteasca in Sion
numclc Doninului si lauda Lui in lerusalirn, cand sc vor aduna popoarclc
impreuna $i imparafiile, ca sa slujeasca Doninului. Zis-am catre Dumnezeu in
calea tariei Lui: Vestcte-mi pufinatatea zilelor mele. Nu ma lua la jumatatea
zilelor mele, ca anii Tai, Doamne, sunt din ncam in neam. Dintru inceput Tu,
Doamne, pamantul 1-ai intemeiat i lucrul mainilor Tale sunt cerurile. Acelea

vor pieri, iar Tu vei ramane, i tofi ca o haina se vor invechi $i ca un vemant
ii vei schimba $i se vor schimba. Dar Tu acela$i e$ti $i anii Tai nu se vor
impufina. Fiii robilor Tai vor locui pamantul lor i scminfia lor in vcac va
propai.
Rugaciunea lui Manase, regele iudeilor oamne, Atotfiitorule, Dumnezeul
parinfilor
notri, al lui Avraam, al lui Isaac i al lui Iacob $i al seminfiei celei drepte a
lor, Cel ce ai facut ccrul $i pamantul cu toata podoaba lor, Care ai legat
marea cu cuvantul poruncii Talc, Care ai incuiat adancul i 1-ai pecetluit cu
numele Tau cel infrico$a- tor $i slavit, inaintea Caruia toate se tem i tremura
din pricina atotputerniciei Tale, pentru ca nimeni nu poate sa stea inaintea
stralucirii slavei Tale i nesu- fcrita este mania urgiei Tale asupra celor
pacato^i! Insa nemasurata $i neajunsa este $i mila fagadnintei
182______RUGACIUNI, RANDUIELI $1 SI.UJBE_
Tale, caci Tu eti Domnul Cel Preainalt, Bun, Inde- lung-rabdator $i Multmilostiv, Caruia Ii pare rau de rautafile oainenilor. Tu, Doamne, dupa
mulfimea bunatatii Tale, ai fagaduit pocainfa $i iertare celor ce Ji-au gre$it i,
dupa multiinca fndurarilor Tale, ai hotarat pocainfa paeato$ilor spre
mantuire. A$adar Tu, Doamne, Dumnezeul celor drepti, n-ai pus poca- in(a
pentru cei drepfi: pentru Avraam i Isaac $i Iaeob, care nu Ji-au greit Jie, ci ai
pus pocainfa mie, pacatosului, pentru ca am pacatuit mai mult decat nisipul
marii. Multe sunt faradelegile mele i nu sunt vrednic a cauta i a privi
inalfimea cerului, din prici- na mulfimii nedreptafilor mele. Strans sunt eu cu
multe catue de tier, meat nu pot sa-mi ridie capul meu $i nu am nici loe de
odihna, pentru ca Te-am maniat $i am facut rau inaintea Ta; n-am implinit
voia Ta, nici am pazit poruncile Tale, ci am pus ura- ciuni i am inmulfit
smintelile. Dar acum imi plec genunchii inimii mele, rugand bunatatea Ta:
Am pacatuit, Doamne, am pacatuit i faradelegile mele eu le cunosc. Insa
cer, rugandu-Te: larta-ma, Doamne, iarta-ma i nu ma pierdc in faradelegile
mele $i nici nu ma osandi la intuneric sub pamant, caci Tu eti, Dumnezeule, Dumnezeul celor ce se pocaiesc. Arata-Ji peste mine bunatatea Ta,
mantuiete-ma pe mine, nevrednicul, dupa mare mila Ta, i Te voi preaslavi
in toate zilele viefii mele. Caci pe Tine Te slavesc toate puterile cere^ti i a Ta
este slava in veeii vecilor. Amin!
PAVECERNIJA MARE________183
Sflnte Dumnezeule..., cu trci mctanii, Preasfanta Trcimc..., Tatal nos- tru...,
Ca a Ta este impara(ia..., apoi Troparelc accstea, glasul al 6-lea: Miluic$te-nc
pc noi, Doamne, miluic$tc-ne pe noi..., Slava..., Doamne, miluie$te-ne pe
noi..., i acum..., U$a milostivirii deschide-o noua... (cauta la pag. 37-38),
Doamne, miluic$tc (de 40 de ori). Slava..., i acum..., Ceea ce e$ti mai
cinstita decal heruvimii..., Intru numele Domnului, binecuvinteaza, Parintc!
Prcotul: Pentru rugaciunilc Slin(ilor Parinfilor notri... !i aecasta
Rugaciune a lui Mardarie
Stapane, Dumnezeule, Parinte atotputernice, Doamne, Fiule, Unule-

Nascut, lisuse Hristoase i Duhule Sfinte, o Dumnezeire, o Putere, miluie$- tema pe mine, pacatosul, $i, cu judeca^ile care $tii, mantuiete-ma pe mine,
nevrednicul robul Tau, ca binecuvantat e$ti in vecii vecilor. Amin.
Veni(i sa nc mchinam... (de 3 ori).
Psalmul 69
Dumnezeule, spre ajutorul meu ia aminte! Doamne, sa-mi ajufi mie,
grabcte-Te! Sa se ru^ineze i sa se infrunte cei ce cauta sufletul meu; sa se
intoarca inapoi i sa se ruineze cei ce-mi voiesc mie rele. Intoarca-sc indata
ruina{i cei ce-mi graiesc mie: Bine, bine!. Sa se bucure $i sa se
veseleasca de Tine to^i cei ce Te cauta pe Tine, Dumnezeule, i sa zica
pururea cei ce iubesc mantuirea Ta: Slavit sa tie Domnul!. lar eu sarac sunt
i sarman, Dumnezeule, ajuta-ma! Ajutorul meu $i Izbavitorul meu cti Tu;
Doamne, nu zabovi!
184
KLGACIUM, RANDU1EL1 SI SLUJBE
Psalmul 142
Doamne, auzi rugaciunea mca, asculta ccrerea mea intru credincio^ia Ta;
auzi-ma intru dreptatea Ta. Sa nu intri la judecata cu robul Tau, ca nimeni din
cci vii nu-i drept inaintca Ta. Vraj- maul prigone$te sufletul meu $i viata mea
o ealca in picioare; facutu-m-a sa locuiesc in intuneric ca mor- fii cci din
veacuri. Mahnit c duhnl in mine $i inima mea incremenita inlauntrul meu.
Adusu-mi-am aminte de zilele celc de demult; cugetat-am la toate lucrurile
Tale, la faptele mainilor Tale m-am gandit. Tins-am catre Tine mainilc mele,
sufletul meu, ca un pamant inseto^at. Degrab auzi-ma, Doamne, ca a slabit
duhul meu. Nu-Ji intoarce fata Ta de la mine, ca sa nu ma asernan celor ce se
coboara in mormant. Fa sa aud dimineata mila Ta, ca la Tine mi-i nadej- dea.
Arata-mi calea pe care voi merge, ca la Tine am ridicat sufletul meu. Scapama de vrajmaii mci, ca la Tine alerg, Doamne. Invafa-ma sa fac voia Ta, ca
Tu eti DumnczeuI meu. Duhul Tau cel bun sa ma pova|uiasca la pamantul
drepta(ii. Pentru numele Tau, Doamne, daruie$te-mi viata. intru dreptatea Ta
scoate din necaz sufletul meu. Fa bunatate de starpete pe vrajmaii mei $i
pierde pe tofi cei cc necajesc sufletul meu, ca cu sunt robul Tau.
Slava intru cei de sus lui Dumnezeu, i pe pamant pace, intre oameni
bunavoire. Lauda- mu-Te, Te binecuvantam, inchinamu-ne ^ie, slaviPAVECERMTA MARE
mu-Te, multumim pentru slava Ta cea mare. Doamne, Imparatc ceresc,
Dumnezeule, Parinte atot- tiitorulc, Doamne, Fiule, Unule-Nascut, Iisuse
Hristoase i Duhule Sfinte. Doamne, Dumnezeule, Mieluelul lui Dumnezeu,
Fiul Tatalui, Cel cc ridici pacatul lumii, miluie;te-nc pe noi, Cel ce ridici pacatele lumii. Primete rugaciunea noastra Cel ce $ezi de-a dreapta Tatalui, i ne
miluie$te pc noi. Ca Tu e$ti unul Slant, Tu eti unul Domn lisus Hristos, intru
slava lui Dumnezeu Tatal. Amin, in toate zilele Te voi binecuvanta i voi lauda
numele Tau in veac i in veacul veacului.
oamne, scapare Te-ai facut noua in neam i in
neam. Eu am zis: Doamne, mi)uie$te-ma, vin- deca sufletul meu, ca am
gre$it Jie. Doamne, la Tine am scapat, invafa-ma sa fae voia Ta, ca Tu e$ti
DumnezeuI meu. Ca la Tine este izvorul vie^ii, intru lumina Ta vom vedea

lumina. Tinde mila Ta celor ce Te cunosc pc Tine.


T nvrednice$te-ne, Doamne, in noaptea aceasta 1 tara de pacat sa ne
pazim noi. Binecuvantat e$ti, Doamne, DumnezeuI parin(ilor no$tri, i laudat
$i preaslavit este numele Tau in vcci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi
precum am nadajduit intru Tine. Binecuvantat e^ti, Doamne, inva^a-ne
indreptarile Tale. Binecuvantat e$ti, Stapane, in{eleplete-ne cu indreptarile
Tale. Binecuvantat eti, Sfinte, lumi- neaza-ne cu indreptarile Tale. Doamne,
mila Ta este
/v
186______RUGACIUNI, RANDUIELI $1 SLUJBE_
in veac, lucrurile mainilor Tale nu le trece cu vede- rea. Jie se cuvine lauda,
Jie se cuvine cantare, Jie slava se cuvine, Tatalui i Fiului i Sfantului Duh,
acum $i pururea i in vecii vecilor. Amin.
Apoi sc zice Canonul dc rand al sfantului sau al Nascatoarei dc Dumnczeu.
lar dupa sfarijitul canonului sc cantii: Cuvinc-sc cu adevarat..., Sfinte
Dumnc/.cule..., Preasfanta Trcimc..., Tatal nostril..., Ca a Ta estc imparafia...
Apoi inccp strancle sa cantc lin $i rar, pc glasul al 7-lca:
Doamne al puterilor, fii cu noi, ca pe altul, afarii dc Tine, ajutor intru
necazuri nu avem. Doamne al puterilor, milu- ie$te-ne pe noi (dc doua ori,
tara stih).
Apoi sc canta insofit dc stih.
Stih: Laudap pc Doninul intru sfinpi Lui, laudap-L pc El intru taria putcrii
Lui.
Doamne al puterilor...
Stih: Laudati-L pc El intru puterile Lui, laudafi-L pc F,1 dupii multiinca
slavei Lui.
Doamne al puterilor...
Stih: Laudap-L pe El in glas dc trambifa, laudati-L pc El in psaltirc $i
alauta.
Doamne al puterilor...
Stih: Laudafi-L pc El in timpane ?i in liora, laudati-L pe El in strune $i in
organc.
Doamne al puterilor...
Stih: Laudati-L pc El in chimvalc bine rasunatoare, laudati-L pc El in
chimvalc dc strigare. Toata suflarea sa laude pe Domnul.
PAVECERN n A MARK
187
Doamne al puterilor...
Still: Eauda(i-E pc Doninul intru sfin(ii Eui, laudati-L pc El intru taria putcrii
Eui.
Doamne al puterilor...
Slava...,
Doamne, de n-am avea pe slin(li Tai rugatori $i bunatatca Ta milostivinduse spre noi, cum am indrazni, Mantuitorule, a Te lauda pe Tine, pe Care Te

binecuvinteaza neincetat ingerii? tiutorul inimilor, iarta sulletele noastre.


i acum..., al Nascatoarei dc Dumnczcu:
Multe sunt multimile greelilor mele, Nascatoare de Dumnezeu. La tine
am scapat, curata, mantuire trebuindu-mi. Ccrceteaza neputinciosul meu
sutlet <>i te roaga Fiului tau $i Dumnezeului nostril sa-mi daruiasca iertare
de relele ce am facut, ceea ce eti una binecuvantata.
Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu, in vremea viefii mele, nu ma lasa pe
mine. Ajutorului omenesc nu ma incre- dinfa, ci singura ma sprijine$te $i ma
miluie$te.
i accasta. a Nascatoarei dc Dumnezeu:
Toata nadejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu, paze$te-ma
sub acoperamantul tau.
Doamne, miluie$te (de -10 dc ori). Cel ce in toata vremea $i in tot ceasul... (cauta la pag. 33). Doamne, miluie$te (de 3 ori). Slava..., i acum...,
Ceea ce e$ti mai cinstita decat heruvimii..., Intru numclc Doinnuliii... Preotul:
Dumnezculc, milostive$tc-Tc spre noi... Iar liecare, stand pu(in. zice intru sine
rugaciunea Sfantului Efrem Sirul: Doamne Stapanul vie(ii mele..., a^a cum sa aratat la Miezonoptica din toate zilcle (cautii la pag. 34). Apoi: Sfinte
Dumnezeule..., Preasfanta Trcimc..., fatal nostril..., Ca a Ta este impara(ia...,
Doamne, miluic$tc (de 12 ori). 8' aceasta
188
RUGACHJNI, RANDUIELI .SI SLUJBE
Rugaciune de cerere
catre Preasfanta de Dumnezeu Nascatoarea Facere a lui Pavel Monahul din
Manastirca Facatoarci de bine.
Nepatata, nemtinata, fara prihana, Preacurata Feeioara, a lui Dumnezeu
Mireasa, Stapana, care pe Dumnezeu-Cuvantul cu oamenii, prin preaslavita
na^terea ta, L-ai unit $i firea cea lepadata a neamului nostru cu cele cere$ti
ai impre- unat-o; ceea ce e$ti singura nadejdea celor fara de nadejde i celor
biruiti ajutatoare; gata folositoare celor ce alearga la tine $i tuturor cretinilor
scapare; nu te scarbi de mine, cel pacatos i intinat, care, cu urate ganduri $i
cu cuvinte i cu fapte, pe mine de tot netrebnic m-am facut i, prin lene
dulcefilor viefii, cu voia rob m-am facut; ci, ca ceea ce eti Maica iubitorului
de oameni Dumnezeu, cu iubirea de oameni milostivete-te sprc mine,
pacatosul i inti- natul, i primcjjite rugaciunea mea, ce se aduce fie din buze
necurate; iarpe Fiul tau $i Stapanul nostru $i Domnul, cu indraznirea ta ca o
Maica cuprinzand, roaga-L sa-mi deschida $i mie milostivirile cele iubitoare
de oameni ale bunatafii Sale! i, trecand greelile mcle cele ncnumarate, sa
ma mtoarca la pocain^a i lucrator poruncilor Sale iscusit sa ma arate. $i fii
langa mine pururea ca o milostiva, milosarda i iubitoare de bine, lntru
aceasta viafa de acum, calda folositoare <>i ajutatoare, navalirile poPAVECERMJA MARE
189
trivnicilor oprindu-le $i la pocainta indreptandu-ma. $i, in vremea icirii mele,
ticalosul meu suflet pazindu-1 i intunecatele chipuri ale viclenilor diavoli
departe de acesta izgonindu-le. $i, in ziua infrico$atoarei judecaii, de munca

cea ve^nica izbavindu-ma i slavei celei negraite a Fiulni tau i Dumnezeului


nostru mo^tean pe mine aratandu-ma. Pe care sa o i dobandesc, Stapana
mea, Preasfanta de Dumnezeu, Nascatoare, prin mijlocirea $i spriji- nul tau.
Cu harul $i cu iubirea de oameni ale Unuia- Nascut Fiului tau, ale Domnului $i
Dumnezeului i Mantuitorului nostru Iisus Hristos, Caruia se cuvine toata
slava, cinstea $i inchinaciunea, impreuna cu Cel fara de inceput al Lui Parinte
i cu Preasfantul i Bunul i de via(a facatorul Duhul Lui, acum $i pururea i in
vecii vecilor. Amin.
Rugaciunea
catre Domnul nostru Iisus Hristos Faccrc a lui Antioh Monahul Pandcctul.
i ne da noua, Stapane, celor ce mergem spre iZ)somn, odihna trupului i
sufletului; i ne paze$tc pc noi de intunecatul somn al pacatului i de toata
intunecata $i cea de noaptc patima a dulcefii. Contene$te intaratarile
patimilor, stinge sage^ile vicleanului cele aprinse, cele pornite asupra noastra cu vicle^ug. Zburdiirile trupului nostru le poto- le$te !fi tot gandul nostru
cel pamantesc <>i trupesc
190
RUGACIUNI, RANIHJIELI 1 SLUJBE
adoarme-1. i ne diiruie$te noua, Dumnezeule, mintc deteapta, cuget curat,
inima treaza, somn uor i de toata nalucirea satanei nestramutat. Scoala-ne
pe noi in vremea rugaciunii, intariti Tntru poruncile Tale $i pomenirea
judecafilor Tale intru noi nestricata avand-o. Cuvantare de slava Ta in toata
noaptea ne dsiruiete, ca sa cantam $i sa binccuvantam i sa slavim
preacinstitul i preamcuviintatul Tau nume, al Tatalui i al Fiului i al Sfantului
Duh, acum i pururea i in vecii vecilor. Amin.
Preaslavitii pururea Fccioara bineeuvantata, de Dumnezeu Nascatoare, du
rugaciunea noastra la Fiul tau i DumnezeuI nostru i cere sa mantuiasca prin
tine sufletele noastre.
Rugaciunea Sfantului loanichie \ Tadejdea mea este Tatal, scaparea mea
este IN Fiul, acoperamantul meu este Duhul Sfant, Treinie Sfanta, slava Jie.
Toata nadejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu, pazete-ma sub
acoperamantul tau.
Prcotul, Mumai in primdc cinci zilc din saptamana intai a Postului Marc,
imbraca fclonul, dcschide sfintele u?i ?i cite$te Evanghelia randuita, apoi
inchidc uilc ;i dezbraca sfita. Urmeaza otpustul. Preotul, din fa(a sfintclor
u$i: Slava Jie Hristoase Dumnezeule... Cantare(ul: Slava..., $i acum...,
Doamne miluie$te..., (de trei ori), Parinte binecuvinteaza; iar noi, to(i, ne
plecam la pamant <ji preotul, tot in gcnunchi, cu fa(a la apus, zice cu glas
mare aceasta:
Rugaeiune
Stapane Mult-milostive, Doamne, Iisusc Hristoase, DumnezeuI nostru,
pentru rugaciu- nile Preacuratei Stapanei noastre de Dumnezeu
PAVECERNITA MARE
191
Nascatoarei $i pururea Fecioarei Maria; cu puterea cinstitei $i de viafa
facatoarei Cruci; cu folosinfele cinstitelor cere$tilor puteri celor fara de

trupuri; pentru rugaciunile cinstitului, maritului prooroc inaintemergatorului


$i Botezatorului loan; ale sfinfilor, marifilor i intru tot laudafilor Apostoli; ale
sfinfilor, marifilor $i bunilor biruitori mucenici; ale preaeuvio$ilor $i
purtatorilor de Dumnezeu parintilor no^tri; ale Stin^ilor $i dreptilor dumnezeieti parinfi Ioachim i Ana i ale tuturor stintilor Tai, bineprimita fa
rugaciunea noastra; daruie$te-ne iertare de gre$elile noastre; acopera- ne cu
acoperamantul aripilor Tale; izgonete de la noi pe tot vrajma$ul i pizmaul;
impaca viafa noastra; Doamne, miluiete-ne pe noi i lumea Ta $i mantuie^tc sutletele noastre, ca un bun i de oameni iubitor.
Apoi, facand cel mai mare metanie pana la pamant, /.ice catre frap sau
catre crcdincio$i:
Binecuvantap $i mii iertap pe mine, pacatosul.
lar t'rapi (crcdincio^ii)
Dumnezeu sa te ierte, parinte sfintite.
Preotul sc intoaree cu fata catre Rasarit $i /ice: Sa ne rugarn pentru...
cclelaltc, dupa cum s-a aratat la Mic/onoptica din toatc zilclc (pa". 39-40): si
dupa ficcarc still se canta: Doamne, miluie$te. lar la urma cel mai marc /.ice:
Pentru rugaciunile Stintilor Parintilor nostri...
192
RUGACIUN1, RAiNDUIELI $1 SI,LUBE
i inccp irapi sau credinciopi, de-a drcapta p de-a stanza, cate doi, pc
rand, a face metanii i a cere icrtarc dc la cel mai marc, zicand llccarc:
Binecuvinteaza, parinte simple, i mii iarta pe mine, pacatosul.
lar cel mai marc sta in mijlocul biscricii, pana cc top frapi termina dc a-p
lua iertarca dc la cl.
lar caml merg in chilii, monahii (p niircnii mergand acasa) rostesc accasta
labe$te, lasa, iarta, Dumnezeule, greelile
noastre cele de voie i cele fara de voie, cele cu fapta i cu cuvantul, cele cu
$tiinfa i cele cu neti- inta, cele din noapte i din zi, cele cu mintea $i cu
gandul. Toate le iarta noua, ca un bun $i de oameni iubitor.
Pe cei ce nc urasc pe noi i ne fac strainbatate iarta-i, Doanme. Celor ce
ne fac bine fa-le bine. Frafilor i rudeniilor noastre daruiete-le cererile cele
catre mantuire i viaja venica. Pe cei ce sunt intru neputinfa cercetcazii-i i
vindecare daruiete-le. Pe cei de pe mare ocarmuiete-i. Cu cei calatori
impreuna calatore^te. Pe cei din vazduh ocrote^te-i. Celor ce ne slujesc i
ne miluiese pc noi iertare pacatelor daruieste-le. Pc cei ce ne-au cerut noua,
nevrednicilor, sa nc rugam pentru danii miluiete-i,
dupa mare mila Ta. Poinene^te, Doamne, pe cei mai dinaintc adormifi,
parinpi i frafii noijtri, i-i odihnete unde lumineaza lumina fefei Tale.
Rugaciune
PAVECERMTA MARK
193
Pomene^te, Doamne, pe fra^ii no$tri cei din neca- zuri $i-i izbave^te de
toata primejdia. Pomene$te, Doamne, pe cei ce aduc daruri i fac bine in

sfintele Tale biserici i le da lor cererile cele catre mantuire i viafa ve$nica.
Pomcne^te-ne, Doamne, i pe noi, smerifii, pacatoii $i nevrednicii robii Tai,
i lumi- neaza mintea noastra cu lumina cuno$tinfei Tale $i ne indrepteaza pe
calea poruncilor Tale. Pentru rugaciunile Preacuratei Stapanei noastre, Nascatoarei de Dumnezeu $i pururea Fecioarei Maria, $i ale tuturor sfinfilor Tai, ca
binecuvantat e$ti in vecii vecilor. Amin.

13 - CEASLOV

PAVECERNIJA MICA
Uupa ce preotul da binccuvantarca, cu cpitrahilul pe grumaz, din fa{a
u$ilor imparatesti, cu dvera inchisa, sc z.icc: lmparate cercsc..., Sfinte
Dumnczeulc..., Preaslanta Treimc..., Tatal nostru..., Ca a Ta cstc impara- |ia....
Doamnc, miluic;te (de 12 ori), Slava..., i acurn..., Vcnili sii nc inchi- nara...
(dc 3 ori). Preotul intra in slantul altar. Apoi psalmul 50: Miluic^tc-raa,
Duranezeulc... (cauta la pag. 12).
Psalmul 69
Dumnezeule, spre ajutorul men ia amintc! Doamne, sa-mi aju{i mie,
grabete-Te! Sa se ru- ineze $i sa seinfrunte cei ee cauta sufletul meu; sa se
in- toarca inapoi i sa se rusineze cei ce-mi voiesc mie rele. Intoarea-se
indata ru$inati cei ce-mi graiesc mie: Bine, bine!. Sa se bucure i sa se
veseleasca de Tine to{i cei ee Te cauta pe Tine, Dumnezeule, i sa zica
pururea cei ce iubesc mantuirea Ta: Sla\it sa tie Domnul!. Iar eu
PAVECRKNITA MICA
195
sarac sunt $i sarman, Dumnezeule, ajuta-ina! Ajutorul meu i lzbavitorul meu
e$ti Tu; Doamne, nu zabovi!
Psalmul 142
Doamne, auzi rugaciunea mea, asculta cererca mea, intru credinciofjia Ta,
auzi-ma intru dreptatea Ta. Sa nu intri la judecata cu robul Tau, ca nimeni din
cei vii nu-i drept inaintea Ta. Vrajma^ul prigonete sufletul meu $i viafa mea
o calca in picioare; facutu-m-a sa locuiesc in intuneric ca mor(ii cei din
veacuri. Mahnit e duhul in mine $i inima mea incremenita inlauntrul meu.
Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugctat-am la toate lucrurile

Tale, la faptele mainilor Tale m-am gandit. Tins-am catre Tine mainile mele,
sufletul meu ca un pamant insetoat. Degrab auzi-ma, Doamne, ca a slabit
duhul meu. Nu-Ji intoarce fafa Ta de la mine, ca sa nu ma aseman celor ce
se coboara in mormant. Fa sa aud dimineafa mila Ta, ca la Tine mi-i
nadejdea. Arata-mi calea pe care voi merge, ca la Tine am ridicat sufletul
meu. Scapa-ma de vrajma$ii mei, ca la Tine alerg, Doamne. Invafa-ma sa fac
voia Ta, ca Tu eti Dumnezeul meu. Duhul Tau cel bun sa ma povatuiasca la
pamantul dreptafii. Pentru numele Tau, Doamne, daruiete-mi via^a. Intru
dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fa bunatate de starpe^te pe
vrajma^ii mei i pierde pe tofi cei ce necajesc sufletul meu, ca eu sunt robul
Tau.
196
RUGACIUNI, RANDIJIEL1 $1 SMJ.JBE
lava intru cei de sus lui Dumnezeu $i pe pamant
pace, intre oameni bunavoire. Laudamu-Te, bine Tc cuvantam, inchinamune Jie, slavimu-Te, muHumim Jie, pentru slava Ta cea mare. Doamne,
Imparate ceresc, Dumnczeulc, Parinte atottiitorulc, Doamne, Finlc, UnuleNascut, Iisuse Hristoase $i Duhulc Sfinte. Doamne Dumnezeule, Mieluelul lui
Dumnezeu, Fiul Tatalui, Cel ce ridici pacatele lumii, miluie$te-ne pe noi, Cel
ce ridici pacatele lumii. Pri- mete rugaciunea noastra, Cel ce ezi dc-a
dreapta Tatalui, i ne miluic$tc pe noi. Ca Tu eti unul Slant, Tu eti unul
Donm Iisus Hristos, intru slava lui Dumnezeu Tatal. Amin. In toate zilele Te voi
binecuvanta $i voi lauda numele Tau in veae i in veacul veacului.
oamne, scapare Te-ai facut noua in neam i in
neam. Eu am zis: Doamne, miluiete-ma, vin- deca sufletul meu, ca am
grc>>it Jie. Doamne, la Tine am scapat, inva^a-ma sa fac voia Ta, ca Tu
e<>ti Dumnezeul meu. Ca la Tine este izvorul vietii, intru lumina Ta vom
vedea lumina. Tinde mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine.
Invrednicete-ne, Doamne, in noaptea aceasta fara de pacat sa ne pazim
noi. Binecuvantat eti, Doamne, Dumnezeul parin^ilor notri, $i laudat i
preaslavit este numelc Tau in vcci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi,
precum am nadajduit intru Tine. Binecuvantat e$ti, Doamne, invafa-ne
indreptarile Tale. Binecuvantat e$ti, Stapane, in{e-

PAVF.CKRNITA MICA
197
Iep{ete-ne cu fndreptarile Tale. Binecuvantat eti, Sfinte, lumineaza-ne cu
indreptarile Tale. Doamne, mila Ta este in veac, lucrurile mainilor Tale nu le
trece cu vederea. Jie se cuvine lauda, Jie se cuvinc cantare, Jie slava se
cuvine, Tatalui $i Fiului i Sfan- tului Duh, acum $i pururea $i in vecii vecilor.
Amin.
Cred intr-unul Dumnezeu... (cautii la pag. 31)
Apoi Canonul din Canoanele Nascatoarci de Dumnezeu, al glasului de

rand, sau Canonul sfantului din acea zi. Iar dupa slar$itul Canonului, se
canta: Cuvine-se cu adevarat..., Sfinte Dumnezeule..., Preastanta Treime...,
Tatal nostril..., Ca a Ta este imparafia... Apoi se citc$te Troparul zilei, al
hramului sl'antuiui $i celclalte.
Iar daca este liramul lui Hristos sau al Nascatoarci de Dumnezeu, se citesc
tntai al hramului $i al zilei. Apoi aceste Tropare, glasul al 4-lea:
Dumnezeul parintilor notri, Care faci pururea cu noi dupa blandefile Tale,
nu departa mila Ta de la noi, ci, pentru rugaciunile lor, in pace ocarmuiete
viafa noastra.
Cu sangiurile mucenieilor Tai, celor din toata lumea, ca $i cu o porfira $i
cu vison, Biserica Ta impodobita fund, printr-in$ii striga catre Tine, Hristoase,
Dumnezeule: Poporului Tau trimite-i indurarile Tale, pace ob^tii Tale
daruie$te $i sufletelor noastre mare mila.
Slava...,
Cu stinpi odihne$te, Hristoase, sufletele adormifilor robilor Tai, unde nu
este durere, nici intristare, nici suspin, ci viata fara de starlit.
Si acum..., al Nascatoarci de Dumnezeu:
Pentru rugaciunile tuturor sfinplor, Doamne, $i ale Nascatoarei de
Dumnezeu, pacea Ta da-ne-o noua $i ne miluie$te pe noi, ca un indurat.
198
KUGACIUNI, RANDUIE1.1 $1 SLUJBE
Vineri scara, troparul Tuturor Sfin(ilor, glasul al 2-lca:
Apostolilor, mucenicilor, proorocilor, ierarhilor, cuvio^ilor ?i drepfilor, care
bine afi savar;it lupta ?i credinfa a(i pazit, indraznire avand catre Mantuitorul,
pe Acela, ca pe un bun, rugafi-L pentru noi, sa mantuiasca, rugamu-va,
sutletele noastre.
Slava...,
Cu sfintii odihne$te, Hristoase... (cauta mai sus).
$i acum..., al Nascatoarei de Dumnezeu:
Ca o parga a lirii, |'ie, Saditorului iapturii, lumea I(i aduce, Doamne, pe
purtatorii de Dumnezeu mucenici; pentru ale caror rugaciuni, in pace adanca
Biserica Ta, o paze$te, pentru Nascatoarea de Dumnezeu, Mult-milostive.
Iar Sambata scara, Condacul glasului de rand; la praznicclc imparate$ti
(cand nu sc face priveghcrc) sau la sfintii mari, sc zic Condaccle lor. Doamne,
miluie^tc (de 40 dc ori). Cel cc in toata vremea $i in tot ceasul..., Doamne,
miluic;tc (dc 3 ori). Slava..., $i acum..., Ceea cc c$ti mai cinstita..., Intru
numelc Domnului. binccuvinteaza, Parinte! Preotul: Pentru rugiiciunilc
Sfin(ilor Parinjilor no$tri... $i indata rugaciunca dc cerere catrc Sfanta de
Dumnezeu Nascatoarea: Nepatata, neintinata, nestricata... (cauta la pag.
188).
Si rugaciunca catrc Domnul nostru Iisus Hristos: j nc da noua, Stapane...
(cauta la pag. 189).
Dupa accasta, otpustul $i obi$nuita iertare.
Aceasta Pavecerni(a mica sc citcsjte pestc tot anul ncschimbat, iar in
Postul Mare, Sambata $i Dominica scara, cu cxccpfia Sambctci mari. In
saptamana luminata, cstc inlocuita cu Ceasurile Pa^tilor.

RUGACIUNILE DE SEARA

Dupa obi^nuitul tnccput, ca ;i la Rugaciunile diminefii, sc /ice: Slava Tie,


Dumnczcul nostru..., Imparatc ccrcsc..., Stintc Dumnezeulc..., Prcasfanta
Trcime..., Tatal nostru..., Ca a Ta este imparafia... Apoi Tropa- relc accstea,
glasul al 6-lea: i\liluie$te-ne pc noi, Doamne, miluie$te-nc pe noi..., Slava...,
Doamne, miluicjte-nc pe noi..., Si acum..., U$a milostivirii deschidc-o noua...
(cauta la pag. 37-38). Doamne, miluiete(de 12 ori). Apoi
Rugaciunea intai, a Sfantului Macarie cel Mare, catre Dumnezeu-Tatal
Dumnezeule cel venic i imparate a toata faptu- ra, Cel ce m-ai
invrednicit a ajunge pana in acest ceas, iarta-mi pacatele ce am facut in
aceasta zi, cu fapta, cu cuvantul i cu gandul; $i cura{e$te, Doamne,
smeritul meu suflet de toata intinaciunea trupului $i a sufletului. i-mi da,
Doamne, in aceasta noapte, a trece somnul in pace ca, sculandu-ma din
ticalosul meu
200
RUGACHM, KANDL II I I SI SI.UJBI
aternut, bine sa plac preastantului Tau nunie in toate zilele vietfi mele $i sa
calc pe vrajma$ii cei ce se lupta cu mine, pe cei trupe$ti $i pe cei fara de
trup. $i ma izbave^te, Doamne, dc gandurile cele desarte, care ma
intineaza, i de poftele cele rele. Ca a Ta este impa- rap'a, putcrea $i slava, a
Tatalui i a Fiului i a Sfan- tului Duh, acum i pururea i in vecii vecilor. Amin.
Rugaciunea a doua, a Sfantului Antioh, catrc Domnul nostru lisus Hristos
totfiitorule Cuvinte al Tatalui, insufi Hind
desavar$it, lisuse Hristoasc, pentru multa milostivirea Ta, nu Te dezlipi dc
mine, robul Tau, ci odihne$te intru mine pururea, lisuse, Cel ce e$ti Pastor
bun al oilor Talc. Nu ma da ispitei arpelui, nici nu ma lasa in pofta satanei,
ca samanta putrejunii este intru mine. Tu, Doamne Dumnezeule, Cel caruia
ne inchinam, Imparate sfinte, lisuse Hristoasc, paze$te-ma in timpul
somnului cu lumina cea ncin- tunecata, cu Duhul Tau cel Slant, cu Care ai
sfin{it pe ucenicii Tai. Da-mi, Doamne, i mie, nevrcdnicu- lui robului Tau,
mantuirea Ta in a^ternutul men. Lumineaza mintea mea cu lumina infelegerii
sfintei Tale Evanghelii, sulletul meu cu dragostea Crucii Tale, inima mea cu
curatia cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruita, cugetul meu
cu smerenia Ta il paze$te i ma ridica, la vreine cuviincioasa, spre a Ta

slavire, ca preaslavit eti cu Cel fara de inceput al Tau Parinte i cu


preasfantul Dull in veci. Amin.
201
RUGACIUMLE DE SEARA
Rugaciunea a treia, catre Slantul Dull
Doamne, Imparate ceresc, Mangaietorule, Duhule adevarate, milostive$teTe spre mine, pacatosul robul Tau, $i ma miluie$te i-mi iarta mie,
nevrednicului, toate cate am gre$it Jie astazi ca un om, i nu numai ca un
om, ci $i mai rau decat necu- vantatoarele, pacatelc mele cele de voic $i cele
fara dc voie, cele tiute i cele ne^tiute, care sunt din tine- re{e $i din
obiceiul cel rau $i care sunt din voia cea sloboda sji din lene; ori de m-am
jurat cu numele Tau, ori de 1-am hulit in gandul meu, sau pe cineva am
ocarat, sau pe cineva am clcvetit in mania mea, sau am nvahnit, sau de ecva
m-am maniat, sau am minfit, sau fara de vreme am dormit, sau vrcun sarac
a venit la mine i nu 1-am socotit, sau pc fratele meu 1-am mahnit, sau mam sfadit, sau pe cineva am osandit, sau m-am marit, sau m-am trufit, sau
m-am maniat, sau, stand la rugaciune, mintea mea s-a ingrijit de vicleniile
acestei lumi, sau razvratire am cugetat, sau prea m-am saturat, sau m-am
imbatat, sau nebune^te am ras, sau ceva rau am cugetat, sau frumusefe
straina am vazut i cu dansa mi-am ranit inima, sau ce nu se cuvine am
grait, sau de pacatul fratelui meu am ras, iar pacatele mele sunt
nenumarate, sau de rugaciune nu m-am ingrijit, sau altceva rau am facut i
nu-mi aduc aminte; ca acestea toate i mai mari decat acestea am facut.
Miluie$te-ma, Stapane $i Facatorul meu, pe mine, lene$ul $i nevrednicul
--- -
202
RUGAC1UM, RANDUIEL1 $1 SLUJBE
robul Tau, $i ma uureaza $i ma slobozete ma iarta, ca un bun i de oameni
iubitor. Ca in pace sa ma culc i sa dorm eu, pacatosul i necuratul i
ticalosul, i sa ma inchin i sa cant i sa preaslavesc preacinstit numele Tau,
impreuna cu al Tatalui i cu al Unuia-Nascut Fiului Lui, acum $i pururea $i in
vecii vecilor. Amin.
oamne, Dumnezeul nostru, orice am gre$it in
aceasta zi cu cuvantul, cu t'apta i cu gandul, ca un bun $i iubitor de oameni,
iarta-mi. Somn cu pace $i fara mahnire daruiete-mi. Pe ingerul Tau cei
aparator il trimite sa ma acopere $i sa ma pazeasca de tot raul. Ca Tu eti
pazitorul sutletelor i al trupurilor noastre $i Jie slava inalfam, Tatalui $i Fiului
$i Sfantului Duh, acum $i pururea $i in vecii vecilor. Amin.
Doamne, Dumnezeul nostru, in Care am crezut i al Carui nume mai
vartos decat tot numele il chemam, da-ne noua iertare sufletului i trupului,
celor ce mergem spre somn; pazete-ne de toata nalu- cirea i, fara
intunecata dulceafa, potole^te pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdarii
trupe^ti i ne da in curafie a viefui cu lucrurile $i cu cuvintele, ca, dobandind
viafa cu faptc bune, sa nu cadem din binele Tau cel fagaduit, ca binecuvantat

e$ti in veci. Amin.


Rugaciunea a patra
Rugaciunea a cincea
RUGACIUNILE DE SEARA
203
Rugaciunea a asea, catre Sfanta Nascatoare de Dumnezeu
reacurata $i binccuvantata de Dumnezeu
Nascatoare, Marie, Maica cea buna a Bunului Imparat, varsa mila Fiului
Tau $i Dumnezeului nostru spre patima$ul meu suflet i, cu rugaciunile Tale,
ma mdrepteaza spre fapte bune, ca cealalta vreme a vietii mele fara de
prihana sa o tree $i pentru tine raiul sa dobandesc, Fecioara de Dumnezeu
Nascatoare, care eti una curata $i binccuvantata.
Ingerul lui Hristos, pazitorul meu cel slant $i acoperitorul sufletului i al
trupului meu, iarta-mi toate cate am gre$it in ziua de astazi, $i de toata
viclenia vrajma$ului meu celui potrivnic ma izbavete, ca sa nu manii cu nici
un pacat pe Dumnezeul meu; i te roaga pentru mine, pacatosul $i
nevrednicul rob, ca sa ma arafi vrednic bunatafii $i milci Preasllntei Treimi $i
Maicii Domnului meu lisus Flristos i tuturor sfinfilor. Amin.
Condacul Nascatoarei de Dumnezeu, glasul al 8-lea:
Aparatoare Doanina, pentru biruinfa mulpimiri, izbavin- du-ne din nevoi,
aducem tie, Nascatoare de Dumnezeu, noi robii tai. Ci, ca ceea ce ai
stapanire nebiruita, izbiive$te-ne din toate nevoile, ca sa strigam tie: Bucurate, Mireassi, pururea fecioara.
Rugaciunea a aptea, catre sfantul inger, pazitorul vietii
204______RUGACIUM, RANDLIKII SI SI.U.IB1
Fecioara, care eti pururea slavita, de Dumnezeu Nascatoare, Marie,
Maica lui Hristos, Dumnczcul nostru, primete rugaciunile noastre i le du
Fiului tau i Dum- nezcului nostru, ca sa mantuiasca $i sa lumincze, pentru
tine, sufletele noastre.
Toata nadejdea mca spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu, paze$te-ma sub
acoperamantul tau.
De Dumnezeu Nascatoare Fecioara, nu ma trece cu vede- rea pc mine,
pacatosul, cel ce am nevoie de ajutorul tau $i de folosinfa ta, ca spre tine
nadajduicte suflctul meu, $i ma miluie^tc.
Rugaciunca Sfantului loanichie
\Iadejdea mea este Tatal, scaparea mea este
IN Fiul, acoperamantul meu este Duhul Sfant, Treime Sfanta, slava Jie.
Apoi: Cuvine-se cu adevarat..., Slava..., i acum..., Doamnc, miluiete (dc
3 ori). Parinte, binecuvinteaza! PreotuI otpustul mic: Hristos, Adevaratul
Dumnezeu! nostru... (vczi p. 39); iar daca nu eti preot, sa zici:
Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugaciunile
Preacuratei Maicii Tale, ale preacuvio$ilor parintilor notri i ale tuturor
sfintilor, mantuie^te-ma pe mine, pacatosul.

Rugaciunea Sfantului loan Damaschin


(Aceasta sa o zici aratand spre patul tau)
Stapane, Iubitorule dc oameni, au doara nu-mi va ft acest pat groapa? Sau
inca vei mai lumi- na cu ziua ticalosul meu suflet? lata, groapa tmi zace
tnainte i iata, moartea imi sta mainte. De judecata Ta, Doamne, ma tern i
de chinul cel fara de sfarit;
205
RUGACIUNILE DE SEARA
iar a face rau nu mai contenesc. Pe Tine, Domnul, Dumnezeul meu, pururea
Te manii $i pe Preacurata Maica Ta $i pe toate puterile cereti i pe sfantul
ingcr, pazitorul meu. i $tiu, Doamne, ca nu sunt vrednic de iubirea Ta de
oameni, ci vrednic sunt de toata osanda $i chinul. Ci, rogu-Te, Doamne,
mantu- iete-ma dupa mulfimea bunatatii Tale, ca, de vei mantui pe cel
drept, nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat, nu-i nici o minune, ca
sunt vrednici de mila Ta, ci spre mine, pacatosul, sa faci minuni cu mila Ta;
intru aceasta sa ara(i iubirea Ta de oameni, ca sa nu biruiasca rautatca mea
bunatatea $i milos- tivirea Ta cea vcnica, ci, precum voie$ti, tocmete
pentru mine lucrul.
Apoi cu inchinaciunc pana la pamant, /i:
Ma inchin T*e, Preasfanta Treime, Care e$ti o Fimja de via(a facatoare $i
nedesparfita: Parinte i Fiule $i Duhule Sfinte; cred intru Tine $i Te
marturisesc )ji Te slavesc; I(i multumesc i Te laud, Te einstesc, Te preainalt $i
Te rog: Miluie$te-ma pe mine, nevrednicul robul Tau, pentru numele Tau (de
trci ori).
Ma inchin (ie, Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu, care ai aratat noua
lumina cea adevarata eu na$terea ta, imparateasa cerului $i a pamantului,
nadejdea celor fara de nadejde, ajutatoarea neputincio$ilor $i impacarea cu
Dumnezeu a tuturor pacato$ilor. Tu ma acopera $i ma apara de toate nevoile
i impresurarile suflete$ti $i trupe$ti. i te rog sa-mi tii folositoare cu
preaputernicele tale rugaciuni (o inchinaciunc).
206
RUGACIUM, RAN'DlllELI $1 SLUJBE
Preasfanta Stapana de Dumnezeu Nascatoare, prime$te aceasta pu{ina
rugaciune $i o du Fiului tau $i Dumnezeului nostru, ca sa mantuiasca i sa
lumincze, pentru tine, sufletele noastre (o tnchinaciune).
Toate puterile cere$ti: Scaunele, Domniile, incepatoriile, Stapaniile,
Puterile, Heruvimii, Serafimii, Arhanghelii i lngerii, ruga^i-va lui Dumnezeu
pentru mine, pacatosul (o
tnchinaciune).
Sfinte $i mare Proorocule Ioane, Inaintemergatorule $i Botezatorule al
Domnului, cel ce ai patimit pentru Hristos i ai luat mdrazneala catre
Stapanul, roaga-te pentru mine, pacatosul, ca sa ma mantuiesc cu
rugiiciunile tale (o tnchinaciune).
Sllntilor ai lui Dumnezeu:Apostolilor, proorocilor, niuce- nicilor, arhiereilor,
postitorilor, tematorilor de Dumnezeu, dreptilor, locuitorilor in pustie,

calugarilor, patriarhilor $i to{i sfintii, care afi patimit pentru Hristos $i afi
ca$tigat indrazneala catre Stapanul, ruga$i-va pentru mine, pacatosul, ca sa
ma mantuiesc cu rugaciunile voastre (o inchiniiciune).
Sfinte loane Gura de Aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie, de Dumnezeu
cuvantatorul, i cu facatorul de minuni, Nicolae, cu toji sfin|ii incepatori ai
preo{iei, ajuta{i-mi i milui^i-ma cu rugaciunile i ajutorul vostru (o
tnchinaciune).
Toate slintele femei: niironosife, mucenice, tematoare de Dumnezeu $i
fecioare, care afi slujit Mantuitorului Hristos cum se cuvine, ruga^i pe
Dumnezeu pentru mine, pacatosul
(o tnchinaciune).
Cea nebiruita $i dumnezeiasca putere a cinstitei $i de via{a facatoarei
Cruci a Domnului, 1111 ma lasa pe mine,
RUGACIUNILE DE SEARA
207
pacatosul, ci ma apara de toatii ispita cea trupeasca $i sufleteasca (o
tnchinaciune).
Preacurata Stapana, de Dumnezeu Nascatoare, nadejdea tuturor
cre^tinilor, pentru ca alta indrazneala $i nadejde nu am, fara numai pe tine,
ceea ce eti cu totul nevinovata, Stapana mea $i Doamna, de Dumnezeu
Nascatoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea ma rog:
Miluiete-ma $i ma izbave$te de toate rautatile mele $i roaga pe milostivul
tau Fiu i DumnezeuI meu ca sa miluiascii ticalosul meu suflet $i sa ma
izbaveasca de ve$nicele chinuri $i sa ma invredniceasca impara{iei Sale (o
tnchinaciune).
Sfinte ingere, pazitorul meu, acopera-ma cu aripile bunatatii tale i
izgone$te de la mine toata lucrarea cea rea a diavolului i roaga pe
Dumnezeu pentru mine, pacatosul.
$i apoi, vrand sa te a$czi pe a$ternut, zi aceasta:
Lumineaza-mi ochii inei, Hristoase Dumnezeule, ca nu candva sa adorm
intru moarte, ca nu candva sa ziea vrajma^ul meu: Intaritu-m-am asupra lui.
Slava...,
Sprijinitor sufletului meu fii, Dumnezeule, ca umblu prin mijlocul a multe
curse; izbave^te-ma de dansele $i ma man- tuie$te, Bunule, ca un iubitor de
oameni.
Si acum..., al Nascatoarei de Dumnezeu:
Preamarita Maica a lui Dumnezeu, care eti mai sfanta decat sfinfii ingeri,
neincetat te cantam cu inima $i cu gura, marturisind ca tu e$ti de Dumnezeu
Nascatoare, caci cu adevarat ne-ai nascut noua pe Dumnezeu intrupat i te
rogi neincetat pentru sufletele noastre.
208
RUGACIUNI, RANDUJELI SI SLUJBE
Apoi sa-Ji samp crucca ta iji sa faci scmnul Sfintci Cruci pc locul unde vrei
sa tc eulci, dc la cap pana la picioarc, asijdcrca $i spre toatc laturilc, graind
Rugaciunea cinstitei Cruci
Sa invie Dumnezeu i sa sc risipcasca vrajmaii Lui $i sa l'uga dc la 1'afa
Lui cei cc-L urasc pc Dansul. Sa piara cum piere fumul; cum sc topete ceara

de fa$a focului, aa sa piara diavolii de la fa{a celor ce iubesc pc Dumnezeu


i se msemneaza cu scmnul crucii i zic cu veselie: Bucura-te, preacin- stita
i de viafa facatoare Crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea
Celui ce s-a rastignit pc tine, a Domnului nostru lisus Hristos, i S-a pogorat
la iad $i a calcat puterea diavolului i tc-a daruit noua pe Tine, cinstita
Crucea Sa, spre alungarea a tot pizma$ului. O, preacinstita i de viafa
facatoare Crucea Domnului, ajuta-mi cu Sfanta Doamna Fecioara, Nascatoare
de Dumnezeu, i cu tofi sfinfii in veci. Amin.
Din Patcric, cuvantul al 4-lea.
Apoi, facandu-p scmnul Crucii $i cu rugaciunea in gura adormind,
gandc^te-tc la ziua judecapi, cum vei sta inainten lui Dumnezeu.

BINECUVANTARILE INVIERII
Ce sc canta dupa: Fcricifi cei fara prihana..., in toate duminicilc dc pestc
an.
Glasul al 5-Iea:
La necare tropar, se zice:
Binecuvantat e^ti, Doamne, invafa-nc pe noi indreptarile Tale.
Soborul ingeresc s-a mirat vazandu-Te pe Tine intre cei mor{i socotit flind,
iji puterea mor^ii, Mantuitorule, stricand, $i impreuna cu Tine pe Adam
ridicandu-l, i din iad pe toti slobozindu-i.
Binecuvantat c$ti, Doamne...
Pentru ce miruri, din milostivire, cu lacrinti amestecatf, o, ucenifelor?
ingerul, cel ce a strfilucit la mormant, a zis mironositelor: Vede^i, voi, groapa
i mtelegetf ca Mantu- itorul a inviat din mormant.
14 - CEASLOV
210______RUGAC1UNI, RANDUIEIJ $1 SLUJBE
Binccuvantat e$ti, Doamnc...
Foarte tie dimineata, mironosijele au alergat la morman- tul Tau,
tanguindu-se; dar inaintea lor a stat ingerul i a zis: Vremea tanguirii a
incetat, nu mai plangefi; ci Apostolilor spunefi Invierea.

Binccuvantat e$ti, Doamne...


Mironosifele femei, cu miruri venind la groapa Ta, Mantuitorule, au plans;
iar ingerul catre dansele a grait, zicand: Pentru ce socoti^i pe Cel viu cu cei
mor^i? Caci, ca un Dumnezeu, a inviat din mormant.
Slava..., al Treimii:
lnchinamu-ne Tatalui i Fiului Acestuia $i Duhului celui Sfant, Sfintei Treimi,
intru o fiinfa, cu serafimii strigand: Sfant, Sfant, Sfant eti, Doamne.
Si acum..., al Nascatoarei tie Dumnezeu:
Pe Datatorul de via^a nascandu-L, Fecioara, de piicat pe Adam 1-ai
mantuit $i bucurie Evei, in locul intristarii, i-ai daruit, <ji pe cei cazuti din
viafa i-a indreptat la aceea$i Cel ce S-a intrupat din tine, Dumnezeu $i om.
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slava Tie, Dumnezeule (de trei ori).

BINECUVANTARILE
Cc SC cant a

MORJILOR
sambata dupa Fcrictyi cci tara prihana..., la inmor- mantari
sau la parastase, glasul al 5-lca:
La liecarc tropar sc zicc:
Binecuvantat eti, Doamne, invafa-ne pe noi indreptarile Tale.
Ceata sfinfilor a aflat izvorul vie^ii $i u$a raiului; sa allu i eu calea prin
pocainfa. Eu sunt oaia cea pierduta, cheama-ma, Mantuitorule, $i nva
mantuie$te.
Binecuvantat eti, Doamne...
C'el ce pe Mielul lui Dumnezeu afi marturisit $i afi fost junghia^i ca nite
miei, fiind mutafi la via (a cea neunbatrani- toare $i pururea ve;nica, sfinfilor;
Aceluia cu de-adinsul, mu- cenicilor, va rugafi, sa ne daruiasca noua
dezlegarc datoriilor.
Binecuvantat c$ti, Doamne...
Cei ce a{i umblat pe calea cea stramta <$i cu chinuri, toti, care m viafa
crucea ca un jug a(i luat $i Mie Mi-afi urmat cu
212______RUGACIUM, RANDU1EU $1 SLLJBE
credinfa, venifi de luafi darurile, care am gatit voua, i cununile cere^ti.

Binecuvantat e$ti, Doamnc...


Chipul slavei Tale celei negraite sunt, de$i port ranile paeatelor; miluiete
zidirea Ta, Stapane, <>i o cura(e$te cu indurarea Ta si mostenirea cea dorita
daruie$te-mi, facandu- raa pe mine iara?i cetacean al raiului.
Binecuvantat e^ti, Doamnc....
Cel ce cu man a dintru nefiinfa m-ai zidit <>i cu chipul Tau ccl
dumnezeiesc m-ai cinstit, iar, pentru calcarea poruncii, iara^i m-ai intors in
pamant, din care am fost luat, la cel dupa asemanare ma ridica, cu
frumuse(ea cea dintai iara$i impodobindu-ma.
Binecuvantat e$ti, Doamnc...
Odihne$te, Dumnezeule, pe robii Tai, si-i a$aza in rai, unde cetele siin(ilor,
Doamne, i drep(ii ca luminatorii stralucesc; pe adormitii robii Tai odihne$te-i,
trecandu-le lor toate gre^elile.
Slava..., al Trcimii:
Pe o Dumnezeire in trei straluciri, cu dreapta crediifla sa O laudam,
strigand: Sfant e$ti, Parinte, fara de inceput; Fiule, Cel impreuna fara de
inceput, i Duhule, cel Dumnezeiesc; lumineaza-ne pe noi, care cu credinja
slujim Tie, i ne scoate din focul cel de veci.
Sji acum..., al Nascatoarci de Dumnezeu:
Bucura-te, curata, ceea ce ai nascut pe Dumnezeu cu trup, spre
mantuirea tuturor, ca neamul omenesc a aflat mantuire prin tine. i noi sa
aflam raiul, Nascatoare de Dumnezeu, curata $i binecuvantata.
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slava Jie? Dumnezeule (de trei ori).
1

TROPARELE
1 CONDACELE TRIODULUI
In Duminica Vame$ului $i a Fariseului Troparul lnvierii, al glasului dc rand.
Condacul, glasul al -1-lca:
Podobic: Ara(atu-Tc-ai astazi...
Sa fugim dc vorbirca cea trufa<ja a fariseului $i sa ne invafam smerenia
vamejfului, cu suspine strigand catre Mantuitorul: Milostive$te-Te spre noi,
Unulc, indurate.
In Duminica Fiului risipitor Troparul lnvierii, al glasului de rand.
Condacul, glasul al 3-lea:
Podobic: Fccioara astazi...
De la parinteasca slava a Ta departandu-ma neinfelep- fete, in rautafi am
risipit bogafia ce mi-ai dat. Pentru aceas214______RUGACIUN1, RANDUIE1 I $1 SLUJBK

ta, glasul desfranatului aduc Jie: Gre$it-am inaintea Ta, Parinte indurate.
Primeijte-ma pe mine, cel ce ma pocfiiesc, si ma fa ca pe unul din argafii Tai.
Iii Sambata lasatului sec de carne Troparul, glasului al 8-Iea:
Cel ce prin adancul infelepciunii, cu iubirea de oamcni, toate le
chivernise^ti $i ceea ce este de l'olos tuturor le daruief>ti; Unule, Ziditorule,
odihne$te, Doamne, sulletele adormifilor robilor Tai, ca spre Tine nadejdea iau pus, spre Factored $i Ziditorul Dumnezeul nostru.
Condacul, glasul al 8-lca:
Cu sfinfii odihne$te, Hristoase, sulletele adormifilor robilor Tai, unde nu
este durere, nici intristare, nici suspin, ci viafa farii de starlit.
In Duminica lasatului sec de carne Troparul Invicrii, al glasului de rand.
Condacul, glasul I:
Podobie: Mormantul Tau, Mantuitorulc...
Cand vei veni, Dumnezeule, pe pamant cu slava $i toate se vor cutremura
*ji raul cel de foe inaintea divanului va curge, carfile se vor deschide $i cele
ascunse se vor vadi, atunci sa ma izbave^ti de focul cel nestins $i sa ma
invrednice$ti a sta de-a dreapta Ta, Judecatorule preadrepte.
In Sambata din saptamana branzei
Sc face ponicnirea tuturor ccior cc au stralucit intru sihastric, cuvio$ilor si
dc Dumnezcu purtatorilor parinfilor nostri.
TROPAKEI.K $1 CONDACELE TI-tlODLITl
215
Troparul, glasul al 4-lca:
Dumnezeul parintilor no$tri, Care faci pururea cu noi dupa blande(ile Tale,
nu departa mila I'a de la noi, ci, prin rugaciunile lor, in pace indrepteaza viaja
noastra.
Condacul, glasul al 8-lea:
Podobic: Ca o parga a firii...
Ca pe ni$te propovaduitori ai dreptei credinte $i infranatori ai paganata{ii
ai bucurat, Doamne, ceata purtatorilor de Dumnezeu, care a luminat lumea.
Pentru rugaciunile lor, in pace desavar^ita, pe cei ce Te slavesc pe Tine $i Te
lauda paze$te-i, ca sa-Ti cante Tie: Aliluia.
Sa se $tie:
In raiercurca vinerea din saptamsina branzei, dupa Ceasul al noualea, se
mananca branza 51 oua, dupa Canonul celui intre sfinti Parintelui nostru
Nichifor, patriarhul Constantinopolului.
In Duminica lasatului sec de branza Troparul fnvicrii, al glasului de rand.
Condacul, glasul al 6-lea:
Al in^elepciunii Indreptatorule $i de $tiinta Datatorule, al celor neinfelepti
Inva{atorule a) saracilor Sprijinitorule, intarete $i intelepfe^te inima mea,
Stapane. Da-mi cuvant, Cuvinte al Tatalui, ca iata buzele mele nu le opresc a
striga catre Tine: indurate, miluie$te-ma pe mine, cel cazut.
In aceasta zi, la Vcccrnic, se canta prochimenul, glasul al 8-lea:
Sa nu intorci fa^a de la sluga Ta; cand ma necajesc, degrab ma auzi; ia
aminte spre sufletul meu $i-l mantuie;te pe el.
216

RUG AO UNI, RAMDU1EL1 1 SLU.JBE


Stih 1: Mantuirca Ta, Dumnczeulc, sa ma sprijincasca.
Sa nu intorci fa fa Ta de la sluga Ta...
Stih 2: Sa vada saracii si sa sc vescleasca.
Sa nu intorci fafa Ta de la sluga Ta...
Stih 3: Cautafi pc Dumnc/.cu >,i va 11 viu suflctul vostru.
i iarasi. cu glas mai inalt:
Sa nu intorci fafa de la sluga Ta; cand ma necajesc, degrab ma auzi; ia
aminte spre sulletul meu $i-l mantuie$te pe el.
In Sambata din intaia saptamana a Marelui Post
Sc face pomenirea minunii cc s-a facut pentru colivc de catre Sfantul Marc
Muccnic Teodor Tiron.
Troparul, glasul al 2-lea:
Mari sunt ispravile credinfei; in izvorul vapaii, ca intr-o apa de odihna,
Sfantul Mucenic Teodor s-a bucurat. Caci, cu foe tot arzandu-se, ca ni$te
paine dulce Sfintei Treimi s-a adus. Pentru rugaciunile lui, Hristoase
Dumnezeule, mantu- ie$te sufletele noastre.
Condacul, glasul al 8-lea:
Primind credinfa lui Hristos ca o pavaza inauntru in inima ta, puterile cele
potrivnice le-ai ealcat, mult-patimi- torule, $i cu cununa cereasca te-ai
incununat in veci, Teodore, ca un nebiruit.
In Duminica intai a Marelui Post, a Ortodoxiei
Sc face pomenirea Slinplor Prooroci: Moisc, Aaron si a celorlalfi si inalfarca
sfintclor si cinstitclor icoanc.
TROPAREEF, $1 CONDACELE TR1QDU1.UI
217
Troparul Invierii, al glasului de rand.
Slava..., glasul al 2-lea:
Preacuratului Tau chip ne inchinam, Bunule, cerand iertare gre^elilor
noastre, Hristoase, Dunmezeulc. Ca de voie ai binevoit a Te sui cu trupul pe
Cruce, ca sa scapi din robia vrajma$ului pe cei pe care i-ai zidit. Pentru
aceasta cu mulfumire strigsim Jie: Toate Ie-ai uniplut de bucurie, Mantuitorul
nostru, Cel ce ai venit sa mantuie$ti lumea.
i acum..., al Nascatoarei de Dumnezeu:
Toate tainele tale sunt mai presus de cuget, toate sunt preamiirite,
Nascatoare de Dumnezeu. Cu curafia Hind pecetluita $i cu fecioria pazita, cu
adevarat Maica te-ai cunoscut, nascand pe Dumnezeu cel adevarat; pe Acela
roaga-L sa mantuiasca sufletele noastre.
Condacul, glasul al 8-lea:
Cuvantul Tatalui cel necuprins, din tine, Nascatoare de Dumnezeu, S-a
cuprins, intrupandu-Se; i chipul cel intinat la chipul cel dintai intorcandu-1,
cu dumnezeiasca podoaba 1-a amestecat. Deci, marturisind mantuirea, il
inchipuim cu fapta $i cu cuvantul.
In aceasta zi la Vecernie, sc canta acest Prochimen, glasul al 8-lea:
Dat-ai mo$tenire celor ce se tern de numele Tau, Doamne.
Stih 1: De la marginile pamantului catre Tine am strigat.

Dat-ai mo$tenire...
Stih 2: Acoperi-ma-voi cu acopcramantul aripilor Tale.
Dat-ai motenire...
Stih 3: A^a voi canta numelui Tau in veci...
Dat-ai motenire celor ce se tern de numele Tau, Doamne.
218
RUGACIUNI, KANDL ll l l frl SLUJBE
i iariisi. cu glas mai inalt:
I)at-ai moijtenire celor ce se tern de numele Tau, Doamne.
Si asa, cantand pc rand, unul dupa altul, pana sc sfar>jcsc duminicilc
.Ylarelui Post.
In Duminica a doua a Marelui Post
Sc cant a slu jba celui dintrc stlnti Parintclui nostril Grigorie Palama,
arhicpiscopul Tcsalonicului, tacatorul dc minuni.
Troparul Invicrii, al glasului dc rand.
Slava..., Troparul sfantului, glasul a 8-lca:
L.uminatorulc al dreptei credin{e, sprijinul Biscricii $i mvatatorule,
podoaba monahilnr. aparatorule cel nebiruit al teologilor; lacsitorule de
minuni, Grigorie, lauda Tesalonicu- lui, propovaduitorule al harului, roaga-te
pururea sa se mantuiasca sutletele noastre.
Condacul, glasul al 8-lca:
Podobic: Aparatoare Doamna...
Pe tine, organul in^elepciunii cel sfinfit $i dumnezeiesc, trambita
cuvantarii de Dumnezeu cea stralucita, cu un glas te laudam, Grigorie, de
Dumnezeu graitorule. Ci, cel ce stai ca o minte inaintea Minjii celei dintai,
catre Dansul indrep- teaza mintea noastra, Parinte Grigorie, ca sa strigam:
Bucura-te, propovaduitorule al harului.
In Duminica a treia a Marelui Post
Sc pra/.nuic$tc inchinarea cinstitei i dc viata facatoarei Cruci.
Troparul Invicrii, al glasului dc rand.
Slava..., Troparul Crucii. glasul I:
Mantuie$te, Doamne, poporul Tau i binecuvinteaza mo$tenirea Ta.
Biruin{a binecredincio$ilor cre$tini asupra celui potrivnic daruie^te i cu
Crucea Ta paze^te pe poporul Tau.
TKOPARK1.K SI CONDUKIl TRIOIHICI
219
i acum..., al Nascatoarei, tie la glasul Troparului Crucii Contlacul, glasul al 7lea:
Nu mai pfi/este Inca sahia cea de vapaie u$a Edciiului, ca intr-insa a venit
minunata legatura, prin lemnul Crucii. Acid morfii si biruinja iadului s-au
alungat, ca de t'a^ii ai stat, Mantuitorul nieu, strigand cclor din iad: Intrafi
iara$i in rai.
In Duminica a patra a Marelui Post
Se eanta slujba Preacuviosului Parintelui nostru loan Scararul.
Troparul Invicrii, al glasului de rand.
Slava..., troparul sfantului, glasul 1:
Locuitor pustiului $i inger in trup $i de minuni facator te-ai aratat, de

Dumnezeu Purtatorule, Parintele nostru, loane; cu postul, cu privegherea i


cu rugaciunea cere^tile haruri luand, vindeci pe cei bolnavi i sutletele celor
ce alearga la tine cu crcdinfa. Slava Celui ce fi-a dat fie putere; slava Celui ce
te-a incununat pe tine; slava Celui ce lucreaza, prin tine, tuturor tamaduiri.
Sau acesta, glasul al 8-lea:
Cu curgerile lacrimilor tale, ai lucrat pustiul cel neroditor $i, intru suspinuri
din adanc, ai facut insutit roditoare ostenelile tale; te-ai facut luminator,
stralucind iuniii prin minuni, Cuvioase loane, parintele nostru. Roaga-te lui
Hristos Dumnezeu, sa mantuiasca sufletele noastre.
i acum..., al Nascatoarei-invierii, glasul I:
Contlacul. glasul al 4-lea:
Podobie: Aratatu-Tc-ai astazi lumii...
Intru inalfimea infranarii te-a pus pe tine Domnul, ca pe o stea adcvarata
$i neratacita, luminand marginile, invafatorule loane, parintele nostru.
220
RUGACIUNI, RANDUIPXI 1 SLUJBE_
Joi, iii a cincea saptamana a Marelui Post Sc cant a slujba Canonului cclui
marc.
Condacul, glasul al 6-lca:
Suflete al meu, sutlete al meu, scoala! Pentru ce dormi? Sfarijitul sc
apropic $i te vei tulbura. De$teapta-te dar, ca sii se milostiveasca spre tine
Hristos Dumnezeu, Cel ee este pre- tutindeni iji toate le pline$te.
Sambata, in a cincea saptamana a Marelui Post Sc canta Acatistul Prcasfintei
Nascatoarc dc Dumnezeu.
Troparul, glasul al S-lea:
Porunca cea cu taina luand-o intru cuno^tinfa, cel farii de trup, in casa lui
Iosif, degrab a statut inainte, zicand celei ce nu tia de nunta: Cel ce a plecat
cu pogorarea cerurile incape, farii schimbare, tot intru tine. Pe Care $i
vazandu-L in pantecele tau, luand chip de rob, ma spaimantez a striga catre
tine: Bucura-te, Mireasii, pururea Fecioara.
Condacul, glasul al 8-lea:
Aparatoare Doamnii, pentru biruinja... (pag. 93).
Iii Duminica a cincea a Marelui Post
Se canta slujba Preacuvioasei Maicii noastre Maria Egiptcanca.
Troparul Invierii, al glasului de rand.
Slava..., troparul, glasul al 8-lea:
Intru tine, niaica, cu usardic...
Condacul. glasul al 3-lea:
Podobic: Fecioara asta/.i...
Ceea ce erai mai inainte plina de tot felul de desfranari, astazi te-ai aratat
mireasa lui Hristos, prin pocainfa urniand viefii ingere^ti, ?i cu arnia Crucii
calci in picioare pe demoni.
TROPAREI.E SI CONDACELE TRIODULUI
221
Pentru aeeasta, te-ai aratat mireasa a Impara(iei cerului, Marie preacinstita.
Sambata, in a )>asea saptamana a Marelui Post Se canta slujba Sfantului $i
Drcptului Lazar.

Troparul, glasul I:
jnvierea cea de ob$te, mai inainte de patima Ta, incredin- tiind-o, pe Lazar
din morfi 1-ai sculat, Hristoase, Dumnezeule. Pentru aeeasta i noi, ca
pruncii, semnele biruinfei purtand, Jie, Biruitorului mor{ii, strigam: Osana
Celui dintru inal(ime! Bineeuvantat e$ti, Cel ce vii intru numele Domnului.
Condacul, glasul al 2-lca:
Podobie: Cele de sus cautand...
Bucuria tuturor, Hristos, adevarul, lumina, via(a $i invierea lumii, celor de
pe pamant S-a aratat cu a Sa bunatate $i S-a facut chip invierii, dand tuturor
dumnezeiasca iertare.
In Duminica Stalparilor
Troparul, glasul I: Invierea cea de ob$te... (de 3 ori) (cautii mai sus).
Slava..., Si acum...
ingropandu-ne impreuna cu Tine prin Botez, Hristoase, Dumnezeul nostru,
vie(ii celei fara de moarte ne-am invred- nicit cu invierea Ta )>i, cantand,
strigam: Osana Celui dintru inal{ime, bineeuvantat eti, Cel ce vii intru
numele Domnului.
Ipacoi, glasul al 6-lea:
Cu stalpari laudandu-L mai inainte, cu lemne mai pe urma au prins pe
Hristos Dumnezeu nemul(umitorii iudei; iar noi, cu credin(a neschimbata
pururea laudandu-L, ca pe
222
RUGACIUNI, RANDUIELI SI SLUJBE
un facator de bine, totdeauna strigam catre Dansul: Bine- cuvantat e$ti, Cel
ce ai venit sa cliemi pe Adam.
Condacul, glasul al 6-lca:
Pe scaun, in cer, $i pe manz, pe pamant, Hind purtat, Hristoase,
Dumnezeule, lauda de la ingeri ai primit $i cantare de la pruncii cei ce
strigau Tie: Binecuvantat effti, Cel ce vii sa cliemi pe Adam.
In Sfanta i Marea Luni, la Ctrenie
Troparul, glasul al 8-lea:
lata Mirele vine in miezul noptii $i fericita este sluga pe care o va afla
priveghind; iar nevrednica este iarai cea pe care o va alia lenevindu-se.
Vezi, dar, sutlete al mcu, cn som- nul sa nu te ingreunezi, ca sa nu te dai
mor(ii $i afara de imparafie sa te incui, ci te deteapta strigand: Slant, Sfant,
Slant e$ti, Dumnezeule; pentru rugaciunile Nascatoarei de Dumnezeu,
miluie$te-ne pe noi.
Condacul. glasul al 8-lea:
Podobie: Ca o parga a firii...
Iacob plangea pentru lipsa lui Iosif i viteazul edea in caru{a, ca un
imparat fiind cinstit; ca, placerilor egiptencei atunci iiefacandu-se rob, s-a
marit in schimb de la Cel ce vede inimile oamenilor $i da cununa
nestricacioasa.
In Sfanta :>i Marea Marti
Troparul, glasul al 8-lea: lata Mirele vine in miezul noptii... (cauta mai sus).
Condacul, glasul al 2-lea:
Podobie: Cele de sus cautand...

La ceasul sfar$itului, suflete, gandind, ?i de taierea smochinului temanduse, talantul cel dat fie cu iubire de
TROPARELE -SI CONDACELE TRIODULUI 223
osteneala lucreaza-1, ticaloase, priveghind 51 strigand: Sa nu ramanem
afara din camara lui Hristos.
In Sfanta $i Marea Miercuri
Troparul, glasul al 8-lca: lata Mirele vine in miezul nop{ii... (cauta la pag.
222).
Condaeul, glasul al 4-lea:
Podobie: Cel ce Te-ai inalfat...
Mai mult decat desfranata facand faradelege, ploi de lacrimi nicicum nu Jiam adus, Bunule; dar, cu tacere rugandu-ma, cad catre Tine, cu dragoste
sarutand preacu- ratele Tale picioare, ca sa-mi dai iertare de gre$eli ca un
Stapan, mie, celui ce strig: Mantuitorule, de intinaciunea faptelor mele
curafe$te-mii.
In Sfanta i Marea Joi
Troparul, glasul al 8-lea:
Cand mari{ii ucenici la spalarea cinei s-au luminat, atunci luda cel rau
credincios, cu iubirea de argint bolnavindu-se, s-a intunecat ^i judecatorilor
celor farii de lege pe Tine, Judecatorul cel drept, Te-a dat. Vezi, iubitorule de
avufii, pe cel ce pentru acestea spanzurare $i-a agonisit. Fugi de sufletul
nesafios, care a indraznit unele ca acestea asupra Invatatorului. Cel ce e$ti
spre to{i bun, Doamne, slava Jie.
Condacul, glasul al 2-lea:
Podobie: Ccle de sus cautand...
Iainea luand-o in maini vanzatorul, pe ascuns acelea^i le-a intins $i a luat
preftil Celui ce a zidit cu mainile Sale pe om; si neindreptat a ratnas luda,
sluga <>i in$elatorul.
224______RUGACIUM, RA.N'DUIELl gl SLUJBE
In Sfanta i Marea Vineri
Troparul, glasul al 8-lca: Cand maritii uccnici... (cauta la pag. 223).
Condacul, glasul al 8-lea:
Pc Cel ce S-a rastignit pcntru noi, venifi to{i sa-L laudam, ca pc Acela L-a
vazut Maria pc lemn $i a zis: De$i rabzi rastignirea, Tu eijti Fiul >>i
Dumnezeul men.
In Sfanta $i Marea Sambata
Troparul. glasul al 2-lea:
Iosif cel cu bun chip, de pe lemn luand preacurat trupul Tau, cu giulgiu
curat infa$urandu-l $i cu miresme, in mor- mant nou ingropandu-1, l-a pus.
Slava...,
Cand Te-ai pogorat la moarte, Cel ce e<jti viafa cea fara de moarte, atunci
iadul 1-ai omorat cu stralucirea Dumnezeirii; :>i, cand ai inviat pe cei morti
din cele de dedesubt, toate pu- terile cere$ti au strigat: Datatorule de viata,
Hristoase, Dumnezeul nostru, slava Jie.
i acum...,
Mironosifele femei stand langa mormant, ingerul a strigat: Miresmele

mor(ilor sunt cuviincioase, iar Hristos putre- ziciunii S-a aratat strain.
Condacul, glasul al 6-Iea:
Cel ce a incuiat adancul s-a vazut mort $i, cu smirna $i cu giulgiu
infa$urandu-se, in mormant a lost pus ca un mort Cel fara de moarte; i
femeile au venit sa-L unga cu mir, plangand cu amar $i strigand: Aceasta
este Sambata cea binecuvantata, intru care Hristos, adormind, va invia a
treia zi.
TKOPAKKI.K SI CONDACELE TRIODl l.UI
225
Sa sc tie:
In Sfanta si Marea Joi, in loc de Hcruvic se canta: Cinci Tale..., iar in loc dc
Axion se canta Irmosul Cantarii a 9-a: Din ospaful Stapanu- lui...; in loc de
Chinonic se canta tot Cinci Tale...
in Sfanta $i Marea Sambata, in loc de Hcruvic se canta acest Tropar, pe
glasul al 5-lea:
Sa taca tot trupul omenesc $i sa stea cu frica L, cu cutremur i nimic
pamantesc intru sine sa nu gandeasca; ca Imparatul imparatilor $i Dontnul
domnilor merge sa se junghie $i sa Se dea spre mancare credincio$ilor. $i
merg inaintea Lui cetele ingere$ti cu toata capetenia $i puterea, heruvimii
cei cu ochi mul(i $i serafimii cei cu cate $ase aripi, fetele acoperindu-i $i
strigand cantarea: Aliluia, Aliluia, Aliluia.
Si in loc dc Axion, Irmosul: Nu te tangui, Maica...
Chinonicul
Sculatu-S-a ca din sonin Domnul <>i a inviat, mantuindu-ne pe noi.

15 - CEASLOV

TROPARELE T CONDACELE PENTICOSTARULUI


In Duminica Patilor $i in Saptamana Luminata

SA SE TIE ca, din accasta Sfanta 51 Mare zi a Duminicii Pa^tilor pana la


Duminica Tomii, Miezonoptica, Ceasurile >ji Pavecerni(a se citesc in acest
chip:
Dupa ce binecuvintcaza preotul, se zice:
Hristos a inviat din mor$i, cu moartea pe moarte calcand i celor din
morminte viata daruindu-le (de trei m i).
Invierea lui Hristos vazSnd, sa ne inchinam Sfantului Domnului Iisus,
Unuia Celui fara de pacat. Crucii Tale ne inchinam, Hristoase, $i Sfanta
invierea la o laudam $i o slavim; ca Tu e.^ti Dumnezeul nostru, a fara de
Tine pe altul nu $tim, numele Tan numim. Veniti tofi credincio$ii sa ne
inchinam Sfintei invierii lui Hristos, ca, iata, a venit prin Cruce bucurie la
toata lumea. Totdeauna binecuvantand pe
TROPAREEE SI CONDACELE PENTICOSTARUl.fi 227
Domnul, laudam Invierea Lui, ca, rastignire rabdand pen- tru noi, cu moartea
pe moarte a calcat (dc trci m i).
Ipacoi, glasul al 4-lca:
Venind mai inainte de zori cele ce au lost cu Maria i gasind piatra
rasturnata de pe mormant, auzit-au de la inger: Pentru ce cautafi printre
morfi, ca pe un om, pe Cel ce este intru lumina cea pururea tlitoare? Vedeji
giulgiurile cele de ingropare! Alergaji $i propov;idui|i ca S-a sculat Domnul,
omorand moartea, ca este Fiul lui Dumnezeu, Cel ce mantuie^te neamul
omenesc.
Condacul. glasul al 8-lea:
I)ei Te-ai pogorat in mormant, Cel ce eti fara de moarte, dar puterea
iadului ai zdrobit i ai inviat ca un biruitor, Hristoase, Dumnezeule, zicand
femeilor mironosife: Bucura^i-va!, $i Apostolilor Tai pace daruindu-le. Cel ce
dai celor cazufi inviere.
i acestc tropare, acela$i glas:
In mormant cu trupul. in iad cu sufletul ca un Dumnezeu, in rai cu talharul
$i pe scaun ai lost, Hristoase, cu fatal $i cu Duhul, toate umplandu-le, Cel ce
e$ti necuprins.
Slava...,
Ca un purtator de viafa, mai infrumusefat decat raiul cu adevarat <>i mai
luminat decat orice camara imparateasca s-a aratat, Hristoase, morniantul
Tau, izvorul invierii noastre.
i acum...,al Nastaloarei de Dunine/eii:
Ceea ce e$ti loca$ slinfit dumnezeiesc al Celui Preainalt, bucura-te, ca
prin tine s-a dat bucuria, Nascatoare de Dumnezeu, celor ce striga:
Binecuvantata eti tu intre femei, stapana, ceea ce eti cu totul fara prihana.
228
KUGAC1UM, BANDUIELI $1 SLUJBE
Doamne, miluii.sk' (dc 40 de ori), Slava..., $i acuni..., Ceea cc c$ti mai
cinstita decat heruvimii..., lntru inimclc Dornnului binccuvintcaza, Parinte!
Prcotul: Pcntru rugaciunilc Sfinfilor Parin(iIor nojjtri... Can- taretul: Amin.
Hristos a inviat din morfi... (dc 3 ori), Slava..., i acum..., Doamne, miluic;te
(dc 3 ori). Parinte, binccuvintcaza... Jji otpustul.

A$a se canto la Ccasurile 3, 6, 9, la Pavcccrni(a <ji Miczonoptica, pana la


Duminica Tomii.
La sfar;itul Pavcccrni(ci. rugaciunca: Binecuvantat esjti, Stapane
Atot(iitorule... (cauta la pag. 163).
Vineri in Saptamana Luminata Sc face pomcnirca Izvorului Maicii Dornnului
Condacul, glasul al 8-lca:
Podobic: Aparatoare Doanina...
Din izvorul tau cel nesecat, ceea ce e$ti de Dumnezeu daruita, imi
daruieti mie, izvorand pururea, curgerile harului tau mai presus de cuvant.
Caci, ca pe ceea ce ai nascut, mai presus de cuget, pe Cuvantul, te rog sa
ma rourezi cu darul tau, ca sa strig: Bucura-te, apa izbavitoare!
In Duminica Sfantului Apostol Toma
Troparul, glasul al 7-lca:
Pecetluit Hind mormantul, viafa din mormant ai rasarit, Hristoase
Dumnezeule; i uile fiind incuiate, inaintea uceni- cilor ai stat, Invierea
tuturor, duh drept printr-in$ii innoin- du-ne noua, dupa mare mila Ta.
Condacul, glasul al 8-lca:
Toma, cu dreapta lui cea iubitoare de incredinfare, a cercat coasta Ta cea
de viafa datatoare, Hristoase Dumnezeule; cii, daca ai intrat, uile fiind
incuiate, dimpreuna cu ceilalfi Apos- toli, a strigat catre Tine: Domnul meu
e$ti <>i Dumnezeul meu.
TROPARELE SI COXDACEI.E PF.NTICOSTARULU1 229
In Duminica Mironosifelor Troparul, glasul al 2-lea:
Cand Te-ai pogorat la moartc, Cel ce e$ti Viafa cea fara de moarte, atunci
iadul 1-ai omorat cu stralucirea Dumnezeirii, iar cand ai inviat pe cei mor|i
din cele de dedesubt, toate Puterile cereti au strigat: Datatorule de viafa,
Hristoase, Dumnezeul nostru, slava Tie.
Slava...
Iosif cel cu bun chip, de pe lemn luand preacurat trupul Tau, cu giulgiu
curat infa^urandu-1 $i cu miresme, in mormant nou ingropandu-1, I-a pus;
dar a treia zi ai inviat, Doamne, daruind luniii mare mila.
$i acum...
Stand langa mormant, ingerul a strigat mironosifelor femei: Mirurile se
cuvin moi-filor; dar Hristos S-a aratat strain putrezi- ciunii. Ci strigafi: A inviat
Domnul, daruind lumii mare mila.
Condacul, glasul al 2-Ica:
Zicand purtatoarele de mir: Bucura|i-va!, plangerea stramoa^ei Eva o ai
potolit cu invierea Ta, Hristoase Dumnezeule; iar Apostolilor Tai le-ai poruncit
a binevesti ca Mantuitorul a inviat din mormant.
In Duminica Slabanogului Troparul Invicrii, glasul al 3-lea:
Condacul, glasul al 3-lea:
Podobie: Fecioara astazi...
Ridica, Doamne, cu dumnezeiescul Tiiu ajutor, sufletul meu cel slabanogit
prin pacatc de tot felul i prin fapte netreb- nice, precum de demult ai ridicat
pe slabanogul, ca, mantuit Hind, sa strig | ie: Slava puterii Iale, Hristoase
indurate.

230______KUGAC1LM, UANDlilELl SI SIX'JBE___


Miercuri, la Injumatafirea Praznicului Cincizecimii Troparul, ylasul al 8-lea:
lnjumatajindu-se Praznicul, sutletul meu cel insetat adapa-l cu apele
dreptei cinstiri de Dumnczeu, Mantuitorule; ca tuturor ai strigat: Cel insetat
sa vina la Mine $i sa bea. Izvorule al vie(ii noastre, Hristoase Dumnezeule,
slava Tie.
Condacul, glasul al 4-lea:
Podobie: Cel ce Tc-ai inalfat...
Injumatatindu-se Praznicul Lcgii, Fiicatorule a toate ?i Stapane, ai zis catre
cei ce erau de fafa, Hristoase Dumnezeule: Venifi ^i scoateti apa nemuririi.
Pentru aceas- ta la Tine cadem !>i cu credinja strigam: Daruie$te noua
indurarile Tale, ca Tu e$ti Izvorul viefii noastre.
In Duminica Samarineneei Troparul fnvierii, glasul al 4-lea:
Condacul. glasul al 8-lea:
Podobie: Ca o parga a firii...
Cu credinfa venind la fantana samarincanca, Te-a vazut pe l ine, apa
in^elepciunii, din care, band din destul, cea in veci vrednica de lauda a
mosftenit imparajia cea de sus.
In Duminica Orbului
Troparul invierii, glasul al 5-lea:
Condacul, glasul al 5-lea:
Podobie: Aratatu-Te-ai astazi lumii...
Orbit Hind la ochii suflctului, vin la Tine, Hristoase, ca orbul cel din
natere, cu pocain(a strigand Tie: Tu e$ti lumi- na cea preastralucitoare a
celor din intuneric.
TROPARELE 1 CONDACELE PENTICOSTARULU1 231
'
In Join Inaltarii Troparul, glasul al 4-lea:
Inaltatu-Te-ai intru slava, Hristoase Dumnezeul nostru, bucurie facand
Ucenicilor cu fagaduinfa Sfantului Duh; incredinfandu-se ei, prin
binecuvantare, ca Tu e$ti Fiul lui Dunmezeu, Izbavitorul lumii.
Condacul, glasul al 6-lea:
Plinind randuiala cea pentru noi i pe cele de pe pamant unindu-le cu cele
cereti, Te-ai inalfat intru slava, Hristoase, Dumnezeul nostru, de unde
nicicum nu Te-ai despar^it, ci, ramanand nedepartat, strigi celor ce Te iubesc
pe Tine: Eu sunt cu voi $i nimeni impotriva voastra.
In Duminica Sfinfilor :>i purtatorilor de Dunmezeu Pariniilor celor de la
Niceea Troparul, glasul al 8-lea:
Prea proslavit e$ti, Hristoase Dumnezeul nostru, Cel ce ai a$ezat pe
Paring no$tri luminatori pe pamant; !$i printr- in$ii pe noi tofi ne-ai indreptat
la adevarata credinfa, Mult- indurate, slava Jie.
Condacul, glasul al 8-lca:
Podobie: Ca o parga a Rrii...
Propovaduirea Apostolilor i dogmele Parinlilor au intarit Bisericii o singura
credinfa, care, purtand haiua adevarului, cea fesuta din Teologia cea de sus,
drept indrepteaza $i slave^te taina cea mare a dreptei cinstiri de Dunmezeu.

in Sambata cea dintai a Pogorarii Sfantului Duh


Se lace pomenirea tuturor celor din veac adormip, parinplor $i fratilor
nostri.
|J=^~ - ---- -------------------- ----------- ---------- 232
RUGACIUNI, RANDU1ELI 5>l SLUJBE
Troparul si Condacul ilin Sambata lasatului see dc tame (cauta la pag.
214).
In Duminica Pogorarii Sfantului Duh
Troparul, glasul al 8-lea:
Binecuvantat eti, Hristoase, Dumnezeul nostril. Cel ce prea intelepfi pe
pescari ai aratat, trimifandu-Ie lor Duhul Sfant, printr-tn^ii lumea ai vanat,
lubitorule de oameni, slava fie.
Condacul, glasul al 8-lea:
(and Cel Preainalt, coborandu-Se, a amesteeat limbile, atunci a desparfit
neamurile; iar cand a imp;ir|it limbile eele de t'oc, atunci a chemat pe tofi la
o unire; i cu to{i, ca intr-un glas, slavim pe Duhul cel Preasfant.
in Duminica Tuturor Sfintilor Troparul Invierii si al Stintilor, glasul al 4-lea:
Cu sangiurile mucenicilor Tai celor din toata lumea, ca i cu o porfira $i
vison impodobita fiind Biserica Ta, prin- tr-inii striga catre Tine, Hristoase,
Dumnezeule: Poporului Tau trimite-i indurarile Tale, pace obtii Tale daruie$te
$i sufletelor noastre mare mila.
Condacul, glasul al 8-lea:
Ca o parga a firii, fie, Saditorului fapturii, lumea i(i aduce, Doamne, pe
purtatorii de Dumnezeu mucenici. Pentru ale caror rugaciuni, in pace adanca
paze^te, Mult-milostive, Biserica Ta, pentru Nascatoarea de Dumnezeu.

TROPARELE INVIERIl Pe cele opt glasuri cu ipacoi i condacele lor


GLASULI Troparul:
Piatra fiind pecetluita de iudei <ji osta$ii strajuind preacurat trupul Tau,
Tnviat-ai a treia zi, Mantui- torule, daruind lumii viafa. Pentru aceasta,
Puterile cerurilor strigau Jie, Datatorule de viafa: Slava invierii Tale, Hristoase;
slava linpara(ici Tale; slava iconomiei Tale, Unule, lubitorule de oameni.
Al Kascatoarci de Dumnezeu:

Gavriil zicand tie: Fecioara, bucura-te!, impreuna cu glasul S-a intrupat


Stapanul tuturor intru tine, chivotul cel slant, precuni a zis dreptul David.
Aratatu-te-ai mai cuprin- zatoare decat cerurile, ceea ce ai purtat pe
Facatorul tau. Slava Celui ce S-a sala$luit intru tine, slava Celui ce a ie$it din
tine; slava Celui ce ne-a izbavit pe noi, prin na;terea ta.
234
RUGACIUM, RANDUIKl I S] SLUJBE
Ipacoi:
Pocainta talharului raiul a dobandit, iar plangerea mironosifelor bucuria a
vestit; ca ai inviat, Hristoase, Dumnezeule, daruind lumii marc mila.
Condacul:
Inviat-ai ca un Dumnezeu din mormant intru marire $i lumca impreuna o
ai inviat $i firea oamenilor Te lauda, ca pc Cel ce e$ti Dumnezeu. Moartca a
pierit $i Adam dan(uie;te, Stapane, iar Eva acum, izbavita fiind din legaturi,
se bucura, strigand: Tu e$ti, Hristoase, Cel ce dai tuturor invierea.
GLASULAL 2-LEA Troparul:
Cand Te-ai pogorat la moarte, Cel ce e$ti Viafa cea fara de moarte, atunci
iadul 1-ai omorat cu stralucirea Dumnezeirii; $i, cand ai inviat pc cci morfi din
cele de dedesubt, toate Puterile cere$ti au strigat: Datatorule de viaja,
Hristoase, Dumnezeul nostru, slava |'ie.
AI Nascatoarci tic Dumnezeu:
Toate tainele tale sunt mai presus de cuget, toate sunt preaslavite,
Nascatoare de Dumnezeu. Cu curafia fund pecetluita <ji cu fecioria pazita,
cu adevarat Maica te-ai cunos- cut, nascand pe Dumnezeu cel adevarat; pe
Acela roaga-L sa mantuiasca sulletele noastre.
Ipacoi:
Dupa patima, mergand femeile la mormant, ca sa unga cu mir trupul Tau,
Hristoase, Dumnezeule, vazut-au ingeri in mormant $i s-au spaimantat; ca
glas au auzit de la dan$ii, cii a inviat Domnul, daruind lumii mare mila.
TROPARF.LE INV1ERII
235
Condacul:
Inviat-ai din mormant, Mantuitorule Atotputcrnice, si iadul, vazand
minunea, s-a spaimantat, $i morfii s-au sculat, $i faptura, vazand, se bucura
de Tine, i Adam impreuna se vesele$te, lumea, Mantuitorul meu, Te lauda
pururea.
GLASULAL 3-LEA Troparul:
Sa se veseleasca cele cere$ti i sa se bucure cele panuintesti. Ca a facut
biruinfa cu braful Sau Domnul, calcat-a cu moartea pe moarte. Cel intaiNascut din morfi S-a facut, din pantecele iadului ne-a izbavit pe noi i a dat
lumii mare mila.
AI Nascatoarci de Dumnezeu:
Pe tine, ceea ce ai mijlocit mantuirea neamului nostru, te laudam,
Nascatoare de Dumnezeu, Kecioara; caci, cu trupul cel luat din tine, Fiul tau
$i Dumnezeul nostru, prin Cruce rabdand patima, ne-a izbavit pe noi din
stricaciune, ca un iubitor de oameni.

Ipacoi:
Spaimantand cu vederea, linistind cu graiurile, ingerul cel stralucitor a zis
mironosifelor: Ce cautafi pe Cel viu in mormant? Sculatu-S-a, de$ertand
mormintele. Cunoa$te{i pe Cel neschimbat, ca schimbator al stricaciunii.
Zice{i lui Dumnezeu: Cat sunt de infrico$atoare lucrurile Tale, ca ai mantuit
neamul omenesc.
Condacul:
Podobie: Fecioara astiizj...
Inviat-ai astazi din mormant, Indurate, $i pe noi ne-ai scos din porfile
morfii. Astazi Adam danfuie$te i Eva se bucura, iar proorocii, impreuna cu
patriarhii, lauda neincetat puterea cea dumnezeiasca a stapanirii Tale.

236
RUGACIUNI, RAND LI EL I 1 SLU.JBE
GLASULAL 4-LEA Troparul:
Propoviiduirea Invierii celei luminate intelegand-o de la inger uceni{ele
Domnului $i lepadand osandirea cea stramo- $easca, Apostolilor, laudanduse, au zis: Jefuitu-s-a moartea, sculatu-S-a Hristos, Dumnezeu, daruind luniii
mare mila.
A1 Nascatoarei de Dumnezeu:
Taina cea din veac ascunsa $i de ingeri ne$tiuta, prin tine, Nascatoarc de
Dumnezeu, celor de pe pamant s-a aratat: Dumnezeu intrupandu-Se, intru
nnire neamestecata, $i Crucea, de bunavoie, pentru noi luand; prin care,
inviind pe cel intai zidit, a mantuit din moarte sulletele noastre.
Ipacoi:
Cele despre minunata scularea Ta, mai inainte alergand, mironosi(ele leau vestit Apostolilor, Hristoase, ca ai inviat ca un Dumnezeu, daruind lumii
mare mila.
Condacul:
Podobie: Aratatu-Te-ai astazi lumii...
Mantuitorul i Izbavitorul meu, din mormant, ca un Dumnezeu, a sculat
din legaturi pe pamanteni <ji por{ile iadului a zdrobit $i, ca un Stapan, a
inviat a treia zi.
GLASUI. AL 5-LEA Troparul:
Pe Cuvantul, cel impreuna fara de inceput cu Tatal $i cu Duhul, Care S-a
nascut din Fecioara, spre mantuirca noas- tra, sa-L laudiim credincio.^ii $i sa
I ne inchinam; ca a bine- voit a Se sui cu trupul pe Cruce $i moarte a rahda $i
a scula pe cei mor{i, intru slavitii invierea Sa.
TROPARELE iNVIERU
237
AI Nascatoarei de Dumnezeu:
Bucura-te, u$a Domnului eea neumblata. Bucura-te, zidul $i
acoperamantul celor ce alearga la tine. Bucura-te, limanul cel nemviforat i
neispitit de nunta, care ai nascut cu trup pe Facatorul tau Dumnezeu. Nu
inceta a te ruga pentru cei ce lauda si se inchina nasterii tale.
Ipacoi:

De Tngereasca vedere spaimantandu-se cu mintea mirono- si^ele, i, prin


dumnezeiasca sculare, luminandu-i sutletul, Apostolilor au binevestit:
Vesti^i intre neamuri invierea Domnului, Cel ce impreuna-Iucreaza prin
minuni $i daru- ieifte noua mare mila.
Condacul:
La iad, Mantuitorul meu, Te-ai pogorat $i, portile sfaramand, ca un
Atotputernic, pe cei morji, ca un ziditor, impreuna i-ai inviat $i boldul niorfii,
Hristoase, 1-ai zdrobit, i Adam din blestem s-a izbavit, lubitorule de oameni.
Pentru aceasta tofi strigam catre Tine: Mantuieste-ne pe noi, Doamne.
GLASULAL 6-LEA Troparul:
Puterile ingereti, la mormantul Tau, i strajerii au ador- mit i sta Maria la
mormant, cautand preacurat trupul Tau. Pradat-ai iadul, neiiind ispitit de
dansul; intampinat-ai pe Fecioara, daruind viala. Cel ce ai inviat din morji,
Doamne, slava fie.
AI Nascatoarei dc Dumnezeu:
Cel ce pe cea binecuvantata ai numit-o Maica a Ta, venit-ai la patima prin
hotarare de bunavoie; straiucit-ai pc Cruce, vrand sa cau(i pe Adam, griiind
ingerilor: Bucurafi-va imprer
RUGACIUM, RANDUIEU $1 SLUJBB
238
una cu Mine, ca s-a aflat drahma cea pierduta. Cel ce pe toate cu
infelepciune le-ai randuit, Dumnezeul nostru, slava Tie.
Ipacoi:
Cu moartea Ta cea de buiiavoie $i de viafa facatoare, Hristoase, portile
iadului sfaramandu-le, ca un Dumnezeu, ne-ai deschis nouii raiul cel de
demult $i, inviind din morfi, ai izbavit din stricaciune viafa noastra.
Condacul:
Cu palma cea incepatoare de viafa, pe cei morfi din adan- curile cele
intunecoase inviindu-i pe tofi, Datatorul de viafa, Hristos, Dumnezeu, inviere
a daruit neamului omenesc; ca este Mantuitorul tuturor, invierea <>i via(a iji
Dumnezeu a toate.
1
GLASULAL 7-LEA Troparul:
Stricat-ai cu Crucea Ta moartea, deschis-ai talharului raiul. Plangerea
mironosifelor o ai schimbat $i Apostolilor a propovadui le-ai poruncit, ca ai
inviat, Hristoase, Dum- nezeule, daruind lumii mare mila.
AI Nascatoarci de Dumnezeu:
Ceea ce e$ti vistieria invierii noastre, pe cei ce nadajduiesc in tine,
Prealaudata, scoate-i din groapii $i din adancul greelilor. Ca tu, nascand
Mantuirea, pe cei vinovafi pacatu- lui i-ai mantuit, ceea ce mai inainte de
nas>tere ai fost fecioara, $i in na$tere fecioara, $i dupa na^tere iara$i ai
ramas fecioara.
Ipacoi:
Cel ce chipul nostru ai luat i ai rabdat Crucea trupete, mantnieste-ma cu
invierea Ta. Hristoase Dumnezeule, ca un iubitor de oameni.

TROPARELE INVIERII
239
Condacul:
Nu va mai putea inca stapania mortii cu puterea sa tina pe oameni, ca
Hristos S-a pogorat, sfaramand $i stricand puterile ei. Legat este iadul.
Proorocii cu un glas se bucura, zicand celor ce erau in credinfa: Sosit-a
Mantuitorul! Ie?i(i, credincio$ilor, la inviere.
GLASULAL 8-LEA Troparul:
Dintru inaltime Te-ai pogorat, Milostive, ingropare ai luat de trei zile, ca sa
ne izbave$ti pe noi din patimi. Cel ce e$ti viafa i invierea noastra, Doamne,
slava fie.
AI Nascatoarci de Dumnezeu:
Cela ce pentru noi Te-ai nascut din Fecioara $i rastignire ai rabdat, Bunule,
Care, cu moartea pe moarte ai pradat $i invierea ai aratat, ca un Dumnezeu,
nu trece cu vederea pe cei ce i-ai zidit cu mana Ta. Arata iubirea Ta de
oameni, Milostive, prime$te pe Nascatoarea de Dumnezeu, care Te-a nascut
$i se roaga pentru noi, i mantuie$te, Mantuitorule, pe poporul cel
deznadajduit.
Ipacoi:
Mironositele, stand inaintea mormantului Datatorului de via^a, pe
Stapanul cel fara de moarte 11 cautau intre cei morti; i, bunele vestiri de
bucurie de la inger primind, Apostolilor au vestit ca a inviat Hristos
Dumnezeu, daruind lumii mare mila.
Condacul:
Inviind din mormant, pe cei morti i-ai ridicat $i pe Adam I-ai inviat; Eva
danfuie^te intru Invierea Ta, i marginile lumii praznuiesc intru scularea Ta
cea din morti, Mult-milostive.
TROPARELE
NASCATOAREI DE DUMNEZEU
Pe flecare glas, care se canta peste tot anul la Vecernie, la Utrenie, dupa
Dumnezeu este Domnul..., la sfar;itul Utreniei.
GLASULI
DUMINICASEARA i luni dimineafa, la Dumnezeu este Domnul...
Minunea minunilor vazand-o intru tine, ceea ce eti plina de liar, laptura
se bucura; ca ai zamislit farii saman(a <>i ai nascut, in chip de negrait, pe
Cel pe Care capeteniile cetelor ingere$ti a-L vedea nu pot. Pe Acela roaga-L
pentru sufletele noastre.
La sfar'jitul Utreniei:
Preacurata de Dumnezeu Nascatoare, ceea ce eti binecu- vantata in
ceruri $i pe pamant marita, bucura-te, Mireasa nenuntita!
TROPARELE NASCATOAREI DF. DUMNEZEU
241
I. U N I S E A R A
$i marfi dimineata, la Dumnezeu este Domnul...
Ceea ce ai zamislit fara de ardere focul Duntnezeirii $i ai nascut fara de

samanfa pe Domnul, Izvorul vie(ii, ceea ce eti plina de har, Nascatoare de


Dumnezeu, mantuie$te pe cei ce te maresc pe tine.
La slarsitul Utreniei:
Pe Cel ce este in cer fara de maica, pe paniant L-ai nascut fara de tata,
mai presus de infeles $i de auz; pe Acela roaga-L, Nascatoare de Dumnezeu,
pentru sufletele noastre.
MARTI SEARA
i micrcuri dimineata, la Dumnezeu este Domnul...
A ta folosinfa agonisind, Preacurata, $i, cu rugaciunile tale, din nevoi
izbavindu-ne, pretutindenea fiind pazifi cu Crucea Fiului tiiu, dupa datorie tofi
cu cucernicie pe tine te marim.
l.a sfanptul Utreniei:
Preacurata de Dumnezeu Nascatoare... (vezi la pag. 240).
M1ERCURI S E A R A $i joi dimineata. la Dumnezeu este Domnul...
Ceea ce ai zamislit fara de ardere... (vezi mai sus).
La sfar^itul Utreniei:
Pe Cel ce este in cer fara de maica... (vezi mai sus).
JOI SEA RA
$i vineri dimineata, la Dumnezeu este Domnul...
A ta folosin(a agonisind... (vezi mai sus).
16 - CEASLOV
242______RUGAC1U.M, RANDUIELI SI SLUJBE_
La sfar;itul Utrenici:
Preacurata de Dumnezeu... (vczi pag. 240).
VINERISEARA
Si sambata dimincala, la Dumnezeu cstc Domnul...
Gavriil zicand fie, Fecioara: Bucura-te!, iinpreuna cu glasul S-a intrupat
Stapanul tuturor intru tine, chivotul cel slant, precuni a zis dreptul David.
Aratatu-te-ai mai desfatata decat cerurile, ceea ce ai purtat pe Facatorul tau.
Slava Celui ce S-a salaluit intru tine; slava Celui ce a ieit din tine; slava
Celui ce ne-a mantuit pe noi, prin na$terea ta.
La sfar$itul Utrenici:
Pe Cel ce este in cer fara de maica... (vczi pag. 241).
GLASUL AL 2-LEA DUMINICA SEARA
i luni dimincafa, la Dumnezeu este Domnul...
Ceea ce e$ti izvorul milei, invrednicete-ne pe noi milostivirii, Nascatoarc
de Dumnezeu; cauta spre poporul cel pacatos; arata precuni de-a pururea
puterea ta; ca, intru tine nadajduind, strigam (ie: Bucura-te, ca <>i oarecand
Gavriil, mai-marele voievod al celor fara de trupuri.
La sfar;itul Utrenici:
Maica Sfanta a Luminii celei negraite, cinstindu-te pe tine cu ingere^ti
cantari, cu buna-credinfa te niarint.
LUN1SEARA
Si mar|i dimineafa, la Dumnezeu este Domnul...
Iirii celei dumnezeie^ti ne-am facut partasi prin tine, de Dumnezeu
Nascatoare, pururea Fecioara; ca pe Dumnezeu

I ROPARI I I NASCATOARE I 1)1. DUMNEZEU 243


intrupat L-ai nascut nousi. Pentru aceasta, dupa datorie, pe tine to(i cu bunacredin(a te marim.
La sfarsitul Utrenici:
Pe tine te marim, Nascatoare de Dumnezeu, strigand: Bucura-te, norul
Luminii celei neapuse, care ai purtat in bra(e pe Insu$i Domnul slavei.
MARTIsEARA
Si miercuri cliniinea|a, la Dumnezeu este Domnul...
Preainarita e$ti tu, Nascatoare de Dumnezeu, Fecioara, pe tine te liiudam;
ca, prin Crucea Fiului tau, iadul s-a pradat, moartea s-a omorat.^i noi, cei
mor(i, ne-ant sculat ^i vie(ii ne-am invrednicit; raiul am luat, desfatarea cea
de demult. Pentru aceasta, mulfumind, slavim ca pe un puternic pe Hristos,
Dumnezeul nostru, Cel unul Mult-milostiv.
La slapptul Utrenici:
Nascatoare de Dumnezeu, pe tine te marim, strigand: Bucura-te, toiagul
din care Dumnezeu, odraslind fara de saman(a, a pierdut prin lemn moartea.
M I E R ClIRI SEAR A Si joi dimineata, la Dumnezeu este Domnul...
Firii celei dumnezeieti ne-am facut parta^i... (VCzi pag. 242).
La sfar$itul Utrenici:
Pe tine te marim, Nascatoare de Dumnezeu... (vt/i mai sus). ,i o i s E A R A
Si vineri dimineata, la Dumnezeu este Domnul...
Preamarita eti tu, Nascatoare de Dumnezeu... (vt/i mai sus).
244______KUGACIUNI, RANDHELI $1 SLLJJBE_
La sfar$itul Utrenici:
Pe tine te niarini, Nascatoare de Dumnezeu... (vezi pag. 243).
VINERISEARA
i sainbata dimineafa, la Dumnezeu cstc Domnul...
Toate tainele tale sunt mai presus de cuget, toate sunt preamarite,
Nascatoare de Dumnezeu. Curafia fiindu-fi pecetluita $i fecioria pazita, cu
adevarat Maica te-ai cunos- cut, nascand pe Dumnezeu cel adevarat; pe
Acela roaga-Lsa mantuiasca sufletele noastre.
La starsilul Utrenici:
Maica sfanta a Luminii celei negriiite, cinstindu-te pe tine, cu Tngere$ti
cantari, cu dreapta credinfa te marim.
tar daca sc va intampla Aliluia, la fiecare glas, sc zic aceste troparc:
Apostolilor, mucenicilor $i proorocilor, ierarhilor, cuvio$ilor i drepfilor,
care bine afi savar^it lupta $i credinfa afi pazit, indrazneala avand catre
Mantuitorul, pe Acela, ca pe un bun, rugafi-L pentru noi sa mantuiasca
sufletele noastre.
Slava..., al morjilor:
Pomene$te, Doamne, ca un bun pe robii Tai $i cate in viafa au greit,
iarta-le; ca nu este nimeni fara piicat, at'ara de Tine, Cel ce pofi a da odihna
$i celor raposafi.
Si acum...,
Maica sfanta a Luminii celei negraite... (vczi mai sus).
GLASUL AL 3-LEA DIMINICA S E A R A $i luni dimincafa. la Dumnezeu este

Domnul...
De f'rumusefea fecioriei tale i de prealuminata curafia ta Gavriil,
mirandu-se, a strigat fie, Nascatoare de Dumnezeu:
TROPARELE NASCATOAREI I)E DUMNEZEU
245
Ce lauda vrednica voi aduce (ie? Sau cum te voi numi pe tine? Nu nia pricep
i mii minunez! Pentru aceasta, precum mi s-a poruncit, strig (ie: Bucura-te,
ccea ce eti plina de har.
La sl'anjitul Utreniei:
Fiecare, unde se mantuie$tc, acolo dupsi dreptate $i alearga; $i care alta
scapare de felul acesta poate fi, Nascatoare de Dumnezeu, in afara de tine,
ceea ce acoperi sufletele noastre?
L UNI S E A R A
$i marti dimineata, la Dumnezeu este Domnul...
Ceea ce eti scaparea $i puterea noastra, de Dumnezeu Nascatoare,
ajutatoarea cea tare a lumii, acopera-ne cu rugaciu- nile tale pe noi, robii tai,
de toata nevoia, una binecuvantata.
La sfanjitul Utreniei:
Fiecare, unde se mantuie$te... (vezi mai sus).
MARTISEARA
$i micrcuri dimineata, la Dumnezeu este Domnul...
Toiag de putere ca$tigand Crucea Fiului tiiu, Nascatoare de Dumnezeu, cu
dansa surpam intaratarile vrajnta$ilor notri, cei ce cu dragoste neincetat pe
tine te marim.
La sfar^itul Utreniei:
Ceea ce e$ti scaparea i puterea noastra... (vezi mai sus).
M I F. R C U R I S E A R A i joi dimineata, la Dumnezeu este Domnul...
Proorocii mai inainte au propovaduit, Apostolii au invafat, mucenicii au
marturisit $i noi am crezut ca tu eti cu adevarat de Dumnezeu Nascatoare;
pentru aceasta $i marim na$terea ta cea de negrait.
246_____RUGACIUNI, RANDUIELI $1 SLUJBK__
La sfar<ptul Utrcnici:
Fiecare, unde se mantuie$te... (vezi pag. 245).
JOISEARA
$i vincri dimincafa, la Dumnezeu este Donimil..
Toiag de putere catigand Crucea Fiului tau... (vezi pag. 245).
La sfar;itul Utrcnici:
Ceea ce eti scaparea...(vezi pag. 245).
V I N ER1 SEARA
fji sambata diminea(a, la Dumnezeu este Domnul...
Pe tine, ceea ce ai mijlocit mantuirea neamului nostru, te laudani,
Nascatoare de Dumnezeu, Fecioara. Caci, cu trupul cel luat din tine, Fiul tau
$i Dumnezeul nostru, prin Cruce primind patima, ne-a mantuit pe noi din
striciiciune, ca un iubitor de oanieni.
La sfar;itul Utrcnici:
Proorocii mai inainte au propovaduit... (vezi pag. 245).

GLASULAL 4-LEA DUMINICA S E A R A $i luni diminea(a, la Dumnezeu este


Domnul...
Celei ce a fost hranita in Templu, in Sfanta Stintelor, celei imbracate cu
credin(a sji cu in(elepciunea i cu neintinata feciorie, arhanghelul Gavriil i-a
adus din cer inchinare <>i strigarea: Bucura-te! Bucura-te, cea
binecuvantata. Bucura-te, preamarita, Domnul este cu tine.
La sfar$itul Utrcnici:
Pe tine, cea mai inalta decat faptura, a te lauda dupa vrednicie
nepricepandu-ne, de Dumnezeu Nascatoare, te rugam, in dar, miluie$te-ne
pe noi.
_______TROPARELE NASCATOAREI DE DUMNEZEU 247
LUNISEARA
i mar|i dimineata, la Dumnezeu este Domnul...
C atre Nascatoarea de Dumnezeu acum sa alergam cu osardie noi,
pacato^ii ?i smerifii, $i sa cadem cu pocain(a, strigand din adancul sufletuiui:
Stapana, ajuta-ne, milosti- vindu-te spre noi; sarguie^te, ca pierim de
mul(imca piica- telor; nu intoarce pe robii tai de$er(i, ca pe tine singura
nadejde te-am ca$tigat.
La sfanptul Utrcnici:
Pe tine te marim, Nascatoare de Dumnezeu, strigand: Tu eti rugul in care,
fara de ardere, Moise a vazut focul Dumnezeirii, ca o flacara.
MARTISEARA
$i micrcuri dimineata, la Dumnezeu este Domnul...
Fecioara cu totul fara prihana, Maica lui Hristos, sabie a strabatut prin
slant sutletul tau cand ai vazut rastignit de voie pe Fiul i Dumnezeul tau; pe
Care, hinecuvantata, nu inceta rugandu-L sa ne daruiasca noua iertare de
gre$eli.
La sfarsitul Utrcnici:
Nascatoare de Dumnezeu, pe tine te marim, strigand: Tu e$ti muntele din
care in chip negrait S-a taiat Piatra, de Care porfile iadului s-au sfaramat.
M iERCI Rl SEARA $i joi dimineata, la Dumnezeu este Domnul...
Pe CuvantuI Tatalui, Hristos Dumnezeul nostru, intrupat din tine, L-am
cunoscut, Nascatoare de Dumnezeu, Fecioara, ceea ce c$ti singura
binecuvantata; pentru aceasta, neincetat laudandu-te, pe tine te marim.
248
RUGAC1LM, RANDUIELI SI SLUJBK
I .a sfar!;ituI Utrenici:
Pe tine, cea mai inalta decat faptura... (vczi pag. 246).
JOI SEAR A
$i vineri dimincata, la Dumnezeu estc Domnul...
Fecioara cu totul fara prihana... (ve/i pag. 246).
La sfar$itul Utrenici:
Pe tine te marim, Nascatoare de Dumnezeu... (vczi pag. 246).
VINERI S E A R A
i sambata dimincata, la Dumnezeu este Domnul...
Taina cea din veac ascunsa ^i de ingeri nejjtiuta, prin tine, Nascatoare de

Dumnezeu, celor de pe pamant s-a aratat, Dumnezeu intrupandu-Se intru


unire neamestecata ?i crucea de bunavoie pentru noi primind; prin care,
inviind pe cel dintai zidit, a mantuit din moarte sufletele noastre.
La sfarsitul Utrenici:
Pe tine te marim, Nascatoare de Dumnezeu... (ve/i pag. 246).
GLASULAL 5-LEA D U M I N I C A S E A R A $i luni dimincata, la Dumnezeu
este Domnul...
( u ingerii, cele cere^ti, cu oamenii, cele pamante$ti strigam cu glas de
bucurie, Nascatoare de Dumnezeu, catre tine: Bucura-te, poarta cea mai
desfatata decat cerurile. Bucura-te, singura mantuire a painantenilor.
Bucura-te, curata, ceea ce eti plina de har, care ai nascut pe Dumnezeu cel
mtrupat.
_______TROPARELE NASCATOARK1 DE DI MNK/El 249
La slar^itul Utrenici:
Cel cc ai rasarit lumii din Fecioara, Hristoase Dumnezeule, $i iii ai luminii
printr-insa ne-ai aratat, miluiete-ne pe noi.
LUNISEARA
i marp dimincata, la Dumnezeu este Domnul...
Acoperamantul tau cel grabnic i ajutorul $i mila arata-le spre robii tai; $i
valurile de$artelor ganduri le lini$te$te, curata, de Dumnezeu Nascatoare, $i
sulletul nieu cel cazut ridica-l; ca $tiu, Fecioara, ca po(i toate cate le voie$ti.
La slar$itul Utrenici:
Maica a lui Dumnezeu, Preasfanta, cetatea cre$tinilor, man- tuie$te ca
totdeauna pe poporul tau, care se roaga catre tine cu osardie. Stai impotriva
gandurilor celor ru$inoase $i mandre, ca sa strigam catre tine: Bucuni-te,
pururea Fecioara.
MARJlSEAHA
$i micrcuri dimincata, la Dumnezeu este Domnul...
Cu Crucea Fiului tau, ceea ce e<jti de Dumnezeu daruita, in$elaciunea
idolilor toata s-a surpat $i taria demonilor s-a calcat; pentru accasta,
credincio^ii dupa datorie pururea te liiudam $i te binecuvantam $i,
Nascatoare de Dumnezeu intru adevar marturisindu-te, te marim.
La sfar?itul Utrenici:
Cel ce ai rasarit lumii din Fecioara... (vczi mai sus).
M I E R C U R I S E A R A $i joi dimincata, la Dumnezeu este Domnul...
laina cea minunata a Fecioarei lumii s-a aratat mantuire; ca dintr-insa Teai nascut fara saman(a $i cu trup fara stricaciune Te-ai aratat, bucuria
tuturor, Doamne, slava Jie.
250
RUGACIUNI, RANDUIELI 1 SLUJBE
La sfar'jitul Utreniei:
Maica a lui Dumnezeu, Preasfanta... (vezi pag. 249). JOi s 1 A KA
i vincri diminca(a, la Dumnezeu cste Domnul...
Cu Crucea Fiului tail... (vezi pag. 249).
La sfanptul Utrcnici:
Cel ce ai rasarit lumii din Fecioara... (vczi pag. 249).

V I N E R I S F. A R A
$i sanibata dimincata, la Dumnezeu este Domnul...
Bucura-te, u$a Doninului cea neumblata; bucura-tc, scu- tul $i
acoperamantul celor ce alearga la tine; bucura-te, limanul cel neinviforat.
Ceea ce, neispitita de nunta, ai nascut cu trup pe Facatorul tau i Dumnezeu,
nu lipsi a te ruga pentru cei ce laudii i se inchina na^terii tale.
La slarjitul Utreniei:
Cel ce ai rasarit lumii din Fecioara... (vezi pag. 249).
GLASUL AL 6-LEA DUM1NICA S E A RA i luni diminea(a, la Dumnezeu este
Domnul...
Incepatura a mantuirii s-a facut vestirea lui Gavriil catre Fecioara, ca a
auzit: Bucura-te!, ^i n-a fugit de inchinare, nici s-a indoit ca Sara in cort, ci
a$a a zis: lata, roaba Doninului, fie mie dupa cuvantul tau.
I,a sfarsitul Utreniei:
Arhanghelicesc cuvant ai primit i tron de heruvimi te-ai aratat i in
bra(ele tale ai purtat, de Dumnezeu Nascatoare, pe Nadejdea sufietelor
noastre.
_______TROPARFXE NASCA IOAREI I)E DUMNE/.EU 251
LIJNI SEAR A
$i mar(i dimineata, Ja Dumnezeu este Domnul...
Nadejdea lumii cea buna, Nascatoare de Dumnezeu Fecioara, a ta singurii
$i tare solire cerem: Indura-te spre poporul cel fara de ajutor, roagii-L pe
induratul Dumnezeu sa mantuiasca sufletele noastre de toata ameninfarea,
ceea ce eti una binecuvantata.
La sfanjitul Utreniei:
Nimeni din cei ce alearga la tine nu iese ru^inat, curata Fecioara, de
Dumnezeu Nascatoare; ci cere mila $i ia dar spre folosul cererii.
MARTI s EA R A
$i miercuri dimineata, la Dumnezeu este Domnul...
De Dumnezeu Nascatoare Fecioara, roagii-L pe Fiul tau. Cel ce s-a pironit
de bunavoie pe Cruce $i lumea din in$eliiciune a izbavit, pe Hristos,
Dumnezeul nostru, sa mantuiasca sufletele noastre.
La s la nil ul Utreniei:
Pe Cel ce S-a nascut mai inaintc de veci din Tatii fara de ntaica, pe Fiul !>i
Cuvantul lui Dumnezeu, in anii cei de apoi L-ai nascut intrupat, din curate
sangiurile tale, fara barbat, de Dumnezeu Nascatoare; pe Acela roagii-L sa ne
daruiasca noua iertare de piicate, mai inainte de sfar^it.
M IF.RCURI S E A R A Si joi dimineata, la Dumnezeu este Domnul...
Sfanta Stapana, Curata, Maica Duntnezeului nostru, care ai nascut in chip
negriiit pe Faciitorul tuturor, roaga-te tot- deauna bunatatii Lui, impreunii cu
Stinfij Apostoli, sa ne izbaveasca de patimi iji sa ne dea noua iertare de
pacate.
252
RUGACIUNI, RANDUIEL1 1 SLUJBE
La sfar^itul Utreniei:
De mari haruri, curata Fecioara, Maica lui Dumnezeu, te-ai invrednicit; ca

ai nascut cu trup pe Unul din Treime, pe Hristos, Datatorul de viafa, spre


mantuirea sufletelor noastre.
JOI SEARA
i vincri dimineata, la Dumnezeu este Domnul...
De Dumnezeu Nascatoare Fecioara, roaga-L... (vezi pag. 251).
La sfar<jitul Utreniei:
Pe Cel ee S-a nascut... (vezi pag. 251).
V1NER1SEARA
$i sambata dimineata, la Dumnezeu este Domnul...
Mai inainte a spus Ghedeon zamislirea $i a talcuit David na;terea ta,
Nascatoare de Dumnezeu; ca S-a pogorat ca ploaia pe lana Cuvantul in
pantecele tau $i ai odraslit l'ara de samanfa, pamantule sfinte, lumii
mantuire. pe Hristos Dumnezeul nostril, ceea ce eti plina de har.
La sfarsitul Utreniei:
Pe Cel ce s-a nascut ntai inainte de veci... (vezi pag. 251).
GLASUL AL 7-LEA n UM1N1CA S E A R A i Inni diniincafa, la Dumnezeu este
Domnul...
De Dumnezeu Nascatoare, Fecioarii neintinata, pe Fiul tau roaga-L, cu
puterile cele de sus, iertare de gre^eli mai inainte de starlit sa ne daruiasca
noua, celor ce cu credin(a pe tine te slavim.
TROPARELE NASCATOARE I DE DUMNEZEU
253
I a sfar$ituI Utreniei:
Covarit-ai puterile cere$ti, pentru ca biserica dumnezeiasca te-ai aratat,
binecuvantata, de Dumnezeu Nascatoare, care ai nascut pe Hristos,
Mantuitorul sufletelor noastre.
L U N I S E A RA
$i marti dimineata, la Dumnezeu este Domnul...
fie, Nascatoare de Dumnezeu, aducem strigare: Bucura-te!, ca decat
ingerii mai inalta te-ai aratat, pe Dumnezeu nascand.
La sfar^itul Utreniei:
Impaca, cu rugaciunile Nascatoarei de Dumnezeu, viafa noastra, a celor
ce strigam catre Tine: Milostive Doamne, slava Jie!
MARTISEARA
$i miercuri dimineata, la Dumnezeu este Domnul...
Pe Hristos Dumnezeu, Cel ce s-a rastignit pentru noi $i a stricat puterea
morfii, roaga-L neincetat, de Dumnezeu Nascatoare Fecioara, sa mantuiasca
sufletele noastre.
La sl'ar^itul Utreniei:
Izbavete-ne, Nascatoare de Dumnezeu, de pacatele ce ne cuprind pe noi,
ca alta nadejde nu avem credincio$ii, fara numai pe tine i pe Dumnezeu, Cel
ce S-a nascut dintru tine.
MIERCURISEARA $i joi dimineata, la Dumnezeu este Domnul...
Rodul pantecelui tau, Preacurata, este plinirea proorocilor $i a Legii;
pentru aceasta pe tine, de Dumnezeu Nascatoare, intru cunotin{a marindute, cu cucernicie te laudam.

254
KUGACIUM, RAMDU1EL1 $1 SLUJBE
La sfanjitul Utrcnici:
Lodul pantecelui tau, dumnczciaca Mireasa, oamenilor S-a aratat Mijlocitor
de mantuire; pentru aceasta pe tine, de Dumnczcu Nascatoare, cu cugetul !
>i cu graiul marindu-te, credincio$ii te laudam.
.1 O I S E A R A
i vineri dimiiua(a. la Dumnczcu cstc Domnul...
Pe Hristos Dumnezeu, Cel ee s-a rastignit... (vczi pa". 253).
La sfanptul Utrcnici:
Izbiivete-ne, Nascatoare de Dumnezeu... (vczi pay. 253).
V1NERISEARA
$i sambata diminea{a, la Dumnczcu estc Domnul...
Ceea ce eti vistieria invierii noastre, pe cei ce se inered in tine,
Prealaudata, scoate-i din groapa $i din adancul gre^elilor, ca tu ai mantuit
pe cei vinova(i de pacate, ceea ce ai nascut Mantuirea; care, mai inainte de
na^tere, ai fost fecioara $i in nafjtere fecioara, i dupa na$tere iara$i ai
ramas fecioara.
La sfarsitul Utrcnici:
Bucura-te, ceea ce ai incaput in pantecele tau pe Cel neincaput in ceruri.
Bucura-te, Fecioara, propovaduirea proorocilor, prin care a stralucit
Emmanuel. Bucura-te, maica lui Hristos Dumnezeu.
GLASUL AL 8-LEA DOMINICA SEARA i luni diminca(a, la Dumnczcu cstc
Domnul...
Bucura-te, ceea ce prin ingeri ai primit bucuria lumii. Bucura-te, ceea ce ai
nascut pe Facatorul tau $i Domnul. Bucura-te, ceea ce te-ai invrednicit a f]
Maica lui Hristos Dumnezeu.
TKOPAREI.E NASCATOARE1 DE DUMNEZEU 255
La sfar$itul Utrcnici:
Bucura-te, u$a Imparatului slavei, prin care singur Cel Preainalt a trecut i
pe tine singura pecetluita te-a pazit, spre mantuirea sufletelor noastre.
L UNI S K A It A
$i marfi dimincata, la Dumnczcu cstc Domnul...
jntarirea credinfei cea neclintita <>i cinstitul dar al sufletelor noastre, pe
Nascatoarea de Dumnezeu, cu cantari sa o marim credincio$ii. Bucura-te,
ceea ce pe Piatra vie(ii in pantecele tau ai incaput-o. Bucura-te, nadejdea
marginilor, sprijini- toarea celor intristafi. Bucura-te, Mireasa, pururea
fecioara.
La sfarsitul Utrcnici:
Fecioara preacurata, mantuie$te-ne pe noi cu rugaciunile tale, mi^cand
cu milostivirea cea de maica pe Fiul tau i Dumnezeul nostru.
MARTI S E A R A
i micrcuri dimincata, la Dumnczcu cstc Domnul...
Pe Mielul $i Pastorul $i Mantuitorul lumii vazandu-L pe Cruce, ceea ce L-a
nascut a zis, lacrimand: Luniea se bucura luand izbavire, iar cele dinlauntru
ale mele ard vtizand rastig- nirea Ta, pe care pentru tofi o rabzi, Fiul <>i

Dumnezeul meu.
La sfar$itul Utrcnici:
Rodul pantecelui tau, Preacurata, este plinirea proorocilor $i a Legii;
pentru aceasta pe tine, de Dumnezeu Nascatoare, intru cunostinta laudandute, cu cucernicie te marim.
M IERCURl S F. A R A $i joi dimincata. la Dumnezeu este Domnul...
poarta viefii cea in(elegatoare, Preacurata, de Dumnezeu Nascatoare, pe
cei ce alearga la tine cu credinfa, izbavete-i
256
RUGACIUNI, RANDU1EU 1 SLUJBE
din nevoi, ca sa marim preasfanta na$terea ta, spre man- tuirea sufletelor
noastre.
La sfar<jitu! Utrcniei:
Fecioara preacurata, mantuie$te-ne... (vezi pag. 255).
JOISEARA
$i vincri diminca(a. la Dumnezeu estc Domnul...
Pe Mielul $i Pastorul $i Mantuitorul... (vezi pag. 255).
La star';ituI Utrcniei:
Rodul pantecelui tau... (vezi pag. 255).
VINERISEARA
Jji sanibata diniineap), la Dumnezeu este Domnul...
Cel ce pentru noi Te-ai nascut din Fecioara $i rastignire ai rabdat, Bunule,
Care cu moartea pe nioarte ai pradat i invierea ai aratat, ca un Dumnezeu,
nu trece cu vederea pe cei ce i-ai zidit cu niana Ta. Arata iubirea Ta de
oameni, Milostive, prime$te pe Nascatoarea de Dumnezeu, ceea ce Te-a
nascut pe Tine, care se roaga pentru noi, $i mantuie$te, Mantuitorul nostru,
pe poporul cel deznadajduit.
La sfar^itul Utrcniei:
Fecioara preacurata, mantuie$te-ne... (vezi pag. 255).

TROPARELE
DE PESTE TOATA SAPTAMANA
ai-marilor Voievo/i ai otilor cere$ti, rugamu-va pe
voi, noi, nevrednicii, sa ne acoperi(i pe noi, prin rugaciunile voastre, cu
acoperamantul aripilor slavei voas- tre celei netrupe^ti, pazindu-ne pe noi,

cei ce cadem cu deadinsul $i strigam: Izbavifi-ne din nevoi, ca nijjte mai-mari


peste o$tile puterilor celor de sus.
Pomenirea dreptului cu laude, iar tie destul f(i este marturia Domnului,
Inaintemergatorule; ca te-ai aratat cu adevarat $i decat proorocii mai cinstit,
ca te-ai invrednicit a boteza in repejuni pe Cel propovaduit. Drept aceea,
pentru
[. u \ i
Troparul, glasul al 4-lea:
MARfI
Troparul, glasul al 2-lea:
17-CEASLOV
258
RUGACIUM, RANDUIELl 81 SI.UJBK
adevar nevoindu-te, bucurandu-te, ai binevestit $i celor din iad pe
Dumnezeu, Cel ce S-a ariitat in trup, pe Cel ce a ridi- cat pacatul lumii si ne-a
daruit noua mare mila.
MIEKCURI 81 v l N E R I Troparul, glasul 1:
Mantuieijte, Doamne, poporul Tau... (vezi pag. 59).
joi
Troparul, glasul al 3-lca:
Sfin(ilor Apostoli, rugati pe milostivul Dumnezeu ca sa dea iertare de
pacate sufletelor noastre.
Alt tropar, glasul al 4-lea:
Indreptator credin)ei ?i chip blandefilor, invajator inlranarii te-a aratat pe
tine, turmei tale, adevarul lucrurilor. Pentru aceasta ai ca$tigat cu smerenia
cele inalte, cu saracia, cele bogate. Parinte Ierarhe Nicolae, roaga pe Hristos
Dumnezeu sa mantuiasca sulletele noastre.
SAMBATA
Troparul, glasul al 2-lea:
Apostolilor, mucenicilor... (vezi pag. 198).
Alt tropar, glasul al 2-lea:
Pomene$te, Doamne, ca un bun... (vezi pag. 244).

CANOANE DE RUGACIUNI

CANON DE POCAINTA CATRE DOMNUL NOSTRU HSUS HRISTOS


Cantarea I, glasul al 6-lca:
Irmos: Ajutor$i acopcritor...
Stih: Miluic$tc-ma, Dumnc/culc, miluic$te-ma.
A cum mil apropii eu, pacatosul $i impovaratul, catre Tine, Stiipanul $i
Dumne/eui meu, $i nu indraznesc sa nia uit la cer, numai nia rog $i graiesc:
Da-mi, Doamne, mai inainte, ca sa plang lap tele mele cu amar.
O, amar mie, pacatosului, ca sunt ticalos mai mult decat tofi oamenii;
pocainfa nu este intru mine. Ci-mi da mie, Doamne, lacrimi, ca sa plang
faptele mele cu amar.
262
CANOANE DE KUGAC1UNI
Slava...,
Omule nebun $i tiealos, pentru ce-(i pierzi vrcmea in lenc? Gande$te-te la
via^a ta <>i te intoarce catre Dumnezeu, ca sa plangi faptele talc cu amar.
Si acum..., a Nascatoarci dc Dumnezeu:
Maica Ini Dumnezeu preacurata, cauta spre mine, pacatosul, $i ma
izbave;te de laful vrajma$ului, indrep- tandu-ma pe calea pocaintei, ca sa
plang faptele mele cu amar.
Cantarca a 3-a:
Irmos: Intarcstc, Doamne, pc piatra niarturisirii Tale...
Cl and se vor pune scaunele la judecata cea infrico$atoare, /atunci faptele
tuturor oamcnilor se vor viidi; amar va fi atunci de cei pacato$i, caci vor fi
trimi$i la chinuri. Deci, aceea tiind, suflete al meu, pocaie$te-te de faptele
tale cele rele.
Dreptii se vor bucura, iar pacato;ii vor plange; ci atunci nimeni nu ne va
putea ajuta, ca faptele noastre ne vor osandi pe noi. Drept aceea nu intarzia,
ci, mai inainte de starlit, pocaie$te-te de faptele tale cele rele.
Slava...,
O, vai de mine, cel mult pacatos, care m-am spurcat cu faptele <fi cu
gandurile, neavand picaturi de lacrimi de la invarto?area inimii mele; ci acum
cauta la pamant, sufiete al meu, $i te pocaie>>te de faptele cele rele.
Si acum..., a Nascatoarci dc Dumnezeu:
lata, Doamna, Fiul tail ne invafa spre bine; iar eu, pacatosul, pururea fug
de cele hune; ci tu, ca o milostiva, miluieste-ma, ca sa ma pocaiesc de
faptele mele cele rele.
C ANON DE POCA1N [ A CATRE DOVIISUI, NOSTIUJ IS. HS. 263

Cantarca a 4-a:
Irmos: Auzit-a proorocul...
Desfatata <>i placuta este aici calea dezmierdarilor, dar amara va fi ziua
cea de apoi, cand se va despar^i sufletul de trup. Deci, pocaie$tc-te de
acestea, suflete al meu, pentru imparafia Ini Dumnezeu.
Fentru ce I'aci strambatate celui sarac? De ce opre^ti plata slugilor? Pe
fratele tau nu-l iube$ti; desfranarea $i amaraciunea iube^ti. Deci, lasa
acelea, sullete al meu, $i te pocaie$te pentru imparafia lui Dumnezeu.
Slava...,
(), nebune om, pana cand te vei afunda !>i ca o albina vei aduna bogafia
ta, care degrab va pieri ca praful $i ca cenu$a? Ci cauta mai vartos Imparafia
lui Dumnezeu.
Si acum..., a Nascatoarci dc Dumnezeu:
Doamna, de Dumnezeu Nascatoare, miluiete-ma pe mine pacatosul $i
ma intarete spre fapte bune $i ma paze^te ca sa nu ma rapeasca pe mine
nepregatit moartea cea urata; ci ma povatuie^te, Fecioara, la impara^ia lui
Dumnezeu.
Cantarca a 5-a:
Irmos: Pc mine, ccl cc mancc...
Adu-ti aminte, ticiilosule om, ca de pacate e$ti robit: cu minciuna, cu
clevetirea, cu vrajba, cu neputin{a, ca de o tiara cumplita. Sullete al meu
pacatos, au doara aceea ai voit?
Mi se cutremura madularele $i cu totul sunt vinovat privind cu ocliii,
auzind cu ureebile si cu totul dandu-ma pe mine gheenei. Suflete al meu
pacatos, au doara aceea ai voit?
264
CANOANE I)E RUGACIUN1
Slava...,
Pc desfranatul (ji pe talharul, care s-au pocait, i-ai prim it, Mantuitorule,
iar eu cu lenea pacatului m-ani ingreuiat $i de cel rau sunt robit. Suflete al
mcu pacatos, au doara aceea ai voit?
Si acum..., a Nascatoarei dc Dumnezeu:
Ajutatoare minunata <fi grabnica tuturor oamenilor, Maica lui Dumnezcu,
ajuta-mi mie, nevrednicului, ca sufle- tul meu cel pacatos aceasta a voit.
Cantarea a 6-a:
Irmos: Strigat-am cu toata inima mca...
Pc pamant via la desfranata am vicluit <>i suflctul la intuneric 1-ani dat;
dar acum, milostive Stapane, izbave$te-ma de toata robia vrajma^ului $i ma
in|elepto>te ca sa fac voia Ta.
Cine face unele ca acestea, precum fac eu? Precum zace porcul in tina,
a<>a <>i cu slujcsc pacatului; ci Tu, Doamne Dumnezeule, scoate-ma din
trandavirea aceasta $i-mi da mie inima ca sa fac voia Ta.
Slava...,
Scoala-te, omule ticalos, alearga catre Dumnezcu marturi- sind pacatelc
tale, i cazi lacrimand $i suspinand; iar Acela, ca un indurat, va da fie ajutor
ca sa faci voia Lui.

Si acum..., a Nascatoarei de Dumnc/cu:


Nascsitoare de Dumnezcu, Fecioara preacuratii, pazc'jtc- ne pc noi de
rautalilc vrajmajjtilui celui vazut $i cclui nevazut <>i prime$te rugaciunile
noastre $i le du pc acestea Fiului tau, sji-mi da ininte ca sa fac voia ta.
Tl
CANON I)K POCAINTA CATKK DOMNUL NOSTRII IS. IIS. 265
Suflete al men. pentru ce te imbogaje$ti in pacate? Pcntru ce faci voia
diavolului? In ce-fi pui nadejdea? Parase$te pe acesta $i te intoarce catre
Dumnezcu strigand: Indurate Doamne, miluie$te-ma pe mine, pacatosul.
Gande$te, suflete al meu, la ceasul cel amar al morfii $i la judccata cea
inl'rico$atoare a Facatorului Dumnezeu, ca ingerii cei intunecafi te vor lua pe
tine, suflete, ?i te vor duce in focul cel de veci. Iar tu, maiinainte de moarte,
te pocfiie<>te, strigand: Miluie$te-ma, Doamne, pe mine, pacatosul.
Cantarea a 7-a:
Irmos: Grc$it-am, faradclcge am laciit... u nadajdui, suflete al meu, in
bogafia cea trecatoare
sau in adunarea cea nedreapta, ca toate acestea nu <$tii cui le vei lasa,
ci striga: Miluiete-ma, Hristoase Dumnezeule, pe mine, pacatosul.
Nu nadajdui, suflete al meu, in sanatatea trupeasca cea trecatoare, nici in
frumusefea cea degrab trecatoare, ca vezi cum $i cei puternici $i cei tineri
mor; ci striga: Miluie$te-ma, Hristoase Dumnezeule, pe mine, nevrednicul.
Adu-fi aminte, suflete al meu, de viafa cea de veci, de imparafia cerului
cea gatitii stinfilor, de intunericul cel osebit >>i de mania lui Dumnezeu,
care este asupra celor rai, !ji striga: Miluie$te-ma, Hristoase Dumnezeule, pe
mine, nevrednicul.
f)i acum..., a Nasciitoarci tic Dumnezeu:
Cazi, suflete al meu, la Maica lui Dumnezeu, sji te roaga ei, caci este
grabnic ajutatoare celor ce se pocaiesc, ca
CONDACI i, glasul al 6-lea:
I<os
Slava....
266
CANOANF. DE RUGACIUNI
sa roage pc Ilristos, Dumnezeul nostril, sa ma milu- iasca pe mine,
nevrednicul.
Cantarea a 8-a:
Irmos: Pc Care oijtile cercsti...
Cum mi voi plange earn! imi aduc aminte de inoarte? Cii am vazut pe
fratele meu in groapa, zacand fara de marire si fara de chip. Dar ce astept? i
in cine nadajduiesc? Numai in Tine, Doamne, pe Care Te rog ca, mai inainte
de sfarsit, sa ma indreptezi.
Cu ochiul Tiiu cel milostiv cauta spre mine cand voi sta inaintea Ta si voi li
judecat, IJnule, lesne Iertatorule.
Binccuvantam pc fatal si pc Fiul si pc Sl'antul Duh, Domnul.
Cred cii vei veni sa judeci viii si mor^ii i tofi vor sta intru a lor randuiala:

batranii si tinerii, conducatorii si supusii lor, domnii s* judecatorii, boga(ii si


saracii, femeile si barbafii. Oare cum ma voi alia eu atunci? Drept aceea,
strig |'ie: Da-mi, Doamne, mai inainte de sfarsit sa ma pocaiesc.
i acum..., a Nascatoarci dc Dumnczcu:
Preacurata Nascatoare de Dumnezeu, primeste ruga- ciunea mea cea
nevrednica, pazeste-ma de moartea cea urata si-mi daruieste mai inainte de
sfarsit sa ma pociiiesc.
Cantarea a 9-a:
Irmos: Nastcrca cca fara de samanfa...
Acum scap la voi, ingeri, arhangheli si toate puterile, care staff inaintea
scaunulni lui Dumnezeu: Rugafi-va catre Fsicatorul vostru sa lie izbavit
sufletul meu de chi- nurile cele vesnice.
Acum plang catre voi, siinfilor, patriarhilor, imparafilor Si proorocilor,
Apostolilor si arhiereilor si tofi alesii lui
CANON DF. POCAINTA CATRE DOMNUL NOSTKU IS. US. 267
Hristos, ajutafi-mi mie la judecata, ca sa se mantuiasca sutletul meu de
intunericul vrajmasului.
Slava...,
Acum ridic mainile mele catre voi, sfintilor mucenici, pustnicilor,
preacuviosilor si toji slinfii, care va rugafi catre Dumnezeu pentru toata
lumea, ca sa se mantuiasca sutletul meu in ceasul mor(ii.
i acum..., a Nascatoarci dc Dumnezeu:
Maica lui Dumnezeu, ajuta-mi mie, celui ce cu totul intru tine niidajduiesc,
si roaga pe Fiul tau ca sa ma puna pe mine, nevrednicul, de-a dreapta Sa,
eand va sedea sa judece viii si mortii.
Apoi: Cuvine-sc cu adevarat..., Ceea cc e$ti mai cinstita..., Nadcjdea mca
cstc Tatal... ?i otpustul.

CANON DE RUGACIUNE CATRE iNGERUL PAZITOR AL VIEJH OMULUI


Facere a lui loan Monahul
Cantarea I, glasul al 8-lca:
Irmos: Apa trecand-o ca pc uscat israclitcanul...
Stili: Sfinte ingcrc, pazitorul vic(ii melc, roaga-tc lui Hristos Dumnezcu

pentru mine, pacatosul.


Pe tine, pazitorul suflctului nieu, cel neadormit, folosi- torul ^i
indreptatorul vie^ii mele, pc care te-am doban- dit de la Dumnezeu, te laud,
dumnezeiescule inger al lui Dumnezeu, Cel atotstapanitor.
CANON DE lU GACniMt CATRE iNGERUL PAZ1TOR 269
Vrand ca toti oamenii sii se mantuiasca, Cuvinte, ai pus pe sfintii ingeri
indreptatori $i luniinafi povafuitori oamenilor, care ne povafuiesc pe noi la
frica Ta.
De noaptea cea intunecatii flind cuprins $i cu negura cea deasa a
patimilor Hind acoperit, cu lumina pocainfei lumincaza-ma, indreptatorule,
folositorule $i pazitorul meu.
Slava...,
Potop cu tina i intuneric de ganduri ru<jinoase intru mine izvorasc,
dcspar(ind de la Dumnezeu mintea mea, pe care usuca-le, ajutatorul meu.
i acum..., a Nascatoarei de Dumnezeu:
lu e$ti, stapana, lini$tea $i adapostirea celor lnvaluifi in marea pacatelor.
Pentru aceasta alerg catre a ta adapostire, tiind invaluit cu viforul a multe
feluri de patimi.
Cantarea a 3-a:
Jrmos: Doamne, Cel ce ai faeut eele de deasupra crugului ccrcse...
Fiinfa am din amestecatura de pamant, de tina $i (arana, pentru aceasta
de pamant m-am lipit. Ci, o, folositorul meu, indreptatorul $i izbavitorul meu,
intoarce dorirea mea csitre cele ceresjti.
/.iua i noaptea, cu lap tele mele cele rele, te amagesc, te mahnesc $i te
intarat; dar, te rog, nu sta departe de mine, ci ajuta-ma spre a ma indrepta.
Supus sunt grijii i mahnirii, ca nepocait <>i neindreptat petrec. Pentru
aceasta daruiete-mi sa ma pocaiesc cu adevarat $i sa te bucur pe tine,
pazitorul meu.
Slava...,
( el ce vezi fa(a de nevazut a lui Dumnezeu, Care $ade in certiri $i Se uita
pe pamant cu gandul i-l face pe el de se cutremura, pe Acela roaga-L sa ma
mantuiasca, stinte ingere.
270
CANOANE DE RUGACIUNI
i acum..., a Nascatoarci dc Dumnezeu:
Minte, cuget euvant. harul lui Dumnezeu am luat, ca, pc Stapanul
cunoscand, cu fapte bune sa-L cinstesc; iar cu patimilc ocarand harul, pe
Stapanul am defaimat, stapana, miluie$te-nia.
SEDFALNA, glasul al 4-lea:
Podobie: Cel ce Te-ai inal(at...
Pazitorul sullctului $i al trupului meu, cel ales mie de la Duninezeu,
dumnezeiescule inger, urmand lui Dumnezeu, treci cu vederea, preasfinte,
toate gre$elile sutletului meu celui ticalos i ma izbavesjte de cursele cele de
multe feluri ale in$elatorului $i fa milostiv pe Dumnezeul tuturor, ca sa-mi
dea iertare la judecata.
Cantarea a 4-a:
Irraos: Tu e$ti taria mca, Doamnc, Tu c$ti bucuria mea...

Neaducandu-mi aminte, Mantuitorule, de infrico$atoa- rea judecata la


care am sa stau inainte i sa dau raspuns pentru tot lucrul $i cuvantul, nici
gandindu-ma la moartea cea fara de veste, sunt neindreptat; dar tu,
indreptatorul meu, nu 111a lasa pe mine.
Cu deadinsul touta rautatea am plinit din tinereje i n-am incetat a te
amari pe tine, aparatorul meu, cu cuvinte $i cu fapte fara de lege; nu te
mania dar, ci mai a$teapta, injeleptindu-ma, luminandu-ma si intarindu-ma.
Irmand indelung-rabdarii Cuvantului lui Dumnezeu, Care a venit ca sa
cheme pe toji paciito$ii la pocainfa <ji a$teapta Tndreptare de bunavoie $i
nu face sila, $i tu, indreptatorul meu, spre mine cu indelunga-rabdare
petreci.
CANON DE RUGACIUNE CATRE TNGERUL PAZITOR 271 Slava...,
Departe de la Duninezeu pacatul m-a lepadat pe mine, netrebnicul rob;
dar Stapanul meu, lisus, m-a primit cu milostivire $i m-a facut al Sau; iar eu,
lepadand atata bar al Lui, te scarbesc inca pe tine, ingerul lui Dumnezeu.
i acum..., a Nascsitoarei de Dumnezeu:
Cu adevarat Domnul S-a facut imparat, cu imparatie care nu cade, i,
precum psalmistul graie$te, S-a imbracat din tine, Maica lui Dumnezeu, intru
preal'rumoasa podoaba, in trup slant, cu care a luat moarte i a surpat
imparafia ei.
Cantarea a 5-a:
Irmos: Pentru ce m-ai lepadat de la fa{a Ta...
Pe tine pazitor catigandu-te, impreuna-petrecator $i impreuna-vorbitor,
sfinte ingere, pazindu-ma, cu mine calatorind, impreuna-locuind $i cele de
mantuire inainte pururea punandu-le, ce iertare voi lua, necunoscator Hind?
Cu multa indraznire stand inaintea scaunului Atotstapani- torului i
impreuna dan{uind, la Imparatul tapturii roaga-te, ajutatorul meu, sa-mi dea
iertare de rauta(ile mele cele multe.
Muncile i chinurile care ma a;teapta mai inainte vazandu-le i de
impietrirea, nebunia $i orbirea mea facandu-fi-se mila, suspini ^i te
tanguie^ti te intristezi, fund plin de mahnire, izbavitorul meu.
Slava...,
Nici intr-un ceas, nici intr-o clipa sau $i mai pu^in decat aceea, nu te-am
lasat pe tine, pazitorul !>i facatorul meu de bine, sa te bucuri de mine $i sa
te vesele^ti $i sa salfi, fiind eu pururea stricat cu pacatele.
272_________C A NOAM-. DE RUGAC1UNI_____
i acum..., a Nascatoarei de Dumnezeu:
Prune nou S-a aratat Cel necuprins eu mintea, din tine, ceea ce eti cu
totul fara prihana, Cel ce a pus padurile cu hotar $i mun{ii cu a$ezamantul
cunotin{ei, Cel ce numara muHiiuea stelelor i picaturile de roua i schimba
sutlarile vanturilor.
Cantarca a 6-a:
lrnios: Rugaciuni vars catre Domnul...
Pazindu-ma !ji otindu-te imprejurul meu $i intorcand inapoi pornirile
diavolilor $i navalirile lor cele in chipurile fiarelor, nu inceta, pazitorul meu,
pururea a le departa de la mine, ca pe tine te am cald folositor.

Cel ce eti mir scump $i cu buna mireasma, nu te scarbi deintinaciunea


inea, nu te departa de la mine pana la sfar<$it, ci fii mie pazitor pururea
nedepartat, ca $i soarele, trecand peste locurile cele intinate, nu se
intineaza.
Pe cel ce a acoperit cu ape prin cuvant cele mai pe dea- supra ale Lui,
roaga-L, folositorul meu, ca sa-mi dea har a izvori picaturi izvoratoare de
lacrimi, ca prin acelea sa se curafeasca inima mea i sa vada pe Dumnezeu.
Netrupe^te, ca cel ce eti curat i fara de materie, stand inaintea Celui
curat i fara materie, $i ca$tigand niulta indraznire $i apropiere catre Dansul,
pe Acela roaga-L cu dcadinsul sa daruiasca suiletului meu mantuire.
Slava...,
infruntarea $i rusinea sa acopere fejele vrajma^ilor cele intunecate,
ru^inoase $i intinate, cand se va despar^i de trup sulletul meu cel smerit, i
sa-1 acoperi, indreptatorul meu, cu aripile tale cele luminate $i preasfinte.
CANON DE RUGAC1UNE CATRE INGERUL PAZITOR 273
i acum..., a Nascatoarei de Durane/eu:
Ceea ce e$ti mai sfanta decat stln^ii ingeri $i mai presus de heruvimi i
de serafimi, niintea mea cea taratoare pe pamant $i de cele pamanteti
ravnitoare, mai presus decat pofta cea pamanteasca $i trupeasca o arata,
ridicand-o de la pamant catre dragostea cea cereasca.
CONDACIIL, glasul al 2-Iea:
Podobic: Cele de sus cautand...
Slujitorul lui Dumnezeu i pazitorul meu cel prea-ales, petrece pururea
impreuna cu mine, paciitosul, izbavindu-ma de toata facerea de rau a
diavolilor; dar te rog, indrepteaza- ma la cararile cele dumnezeie^ti, silinduma spre viafa cea nestricacioasa.
Cantarca a 7-a:
Irmos: Din ludcea vcnind tincrii in Babilon...
Multimile cele intunecate ale talharilor celor nevazuti, ce cad imprejur
asupra mea, care cauta sa atraga <fi sa rapeasca sufletul meu, nu Iipsi
izgonindu-le cu sabia ta cea de foe, ca un puternic, ajutatorul meu.
Cand va vrea sa ma judece Judecatorul $i Dumnezeul meu $i sa ma
osandeasca pe mine, cel osandit de con^tiinja mea, mai inainte de judecata
aceea, nu ma uita pe mine, povajuitorul meu.
Avandu-mi eu trupul mama, iar tina, tata <ji Parana, stramo$, prin
inrudirea cu acestea, la pamant neincetat caut; ci da-mi, ajutatorul meu, ca
fara frica sa ma uit vreo- data $i in sus la frumusetca cerului.
Ca cel ce e$ti frumos prin frumusetea dulce, placut $i cu minte
striilueitoare ca soarele, luminat sa-mi stai inainte cu
18 - CEASLOV
274
CANOANE DE RUGACIUNI
vesela la|a i cu privire lina, cand raa vei lua de pe pamant, indreptatorul
meu.
Slava...,
Pentru milostivirea milei $i pentru niulta mulfime a iubirii de oameni, sa
ma acoperi pe mine cu acoperamantul aripilor tale cand voi ie$i din trup,

piizitorul meu, ca sa nu vad fc{ele cele urate ale diavolilor.


i acum..., a Nascatoarei dc Dumnezeu:
Ceea ce eti poarta cereasca $i u$a de mantuire $i scarii intelegatoare, pe
care Dumnezeu S-a pogorat $i om S-a suit, cu indurarile tale, curata,
fnvrednicete-ma de lmpara^ia cerurilor pe mine, robul tilu.
Cantarea a 8-a:
Irmosul:
De $apte ori cuptorul chinuitorul haldeilor l-a ars nebune;te pentru
cinstitorii de Dumnezeu; dar vazandu-i pc ace^tia mantuifi de o putere mai
mare, Faca- torului $i Izbavitorului a strigat: Tineri binecuvantafi-L, preoti
laudafi-L, popoare preavnalJati-L intru to{i vecii.
Dupa Dumnezeu pe tine te-am luat de la Dumnezeu folositor, povafuitor,
ajutator ^i aparator, preasfinte ingere. Pentru aceasta nu inceta, te rog,
povafuindu-ma, tndrep- tandu-ma $i mvafandu-ma sa fac cele cuviincioase $i
sa-mi luminezi mintea panii ce ma vei Infa^a mantuit inaintea lui Hristos.
Cand se vor pune scaunele $i carfile se vor deschide $i Cel vechi de zile
va $edea i oamenii vor 11 judeca(i $i ingerii vor sta inainte i pamantul se
va clatina $i toate se vor infrico$a $i se vor cutremura, atunci arata spre
mine
CANON DE RUGAC1UNE CATRE iNGERUL PAZITOR 275
iubirea ta de oameni i ma izbave$te de gheena, pe Hristos imblanzindu-L.
Acum in chip nevazut ma inconjura, ca ni?te albine t'agurele, ursitorii de
Dumnezeu $i pierzatorii diavoli, ca ni$te pasari rapitoare, ca nifjte vulpi
viclene $i ca ni$te mancatori de cruzime; ca pasarile cele mancatoare de
sttirv, imprejurul meu zboara; acoperii-ma, pazitorul meu, precum i<>i
acopcra vulturul puii sai.
Da-mi izvoare de lacrimi, ca sa curgti neincetat din ochi din destul, care sa
ma spele pe mine tot, din cre$tet pana la picioare, ca, iinbracandu-ma in
haina pocainfei, cea mai alba decat zapada, sa intru in camara lui
Dumnezeu, pe tine cinstindu-te, aparatorul meu.
Casa lui Hristos fiind inima mea, prin patimi via(a de finite necuvantatoare
am urmat. Ci ma intare$te, ajutatorul sufletului meu, curatete viata mea,
tamaiaz-o $i strope$te-o cu miresme i cu miruri de rugaciuni i de curafie,
ca sa lie iarai casa lui Hristos cu bun miros.
Binccuvantam pc Tatal $i pc Fiul si pe Si'antul Duh. Domnul.
lndreptatorule, pazitorul meu, lolositorul $i izbavitorul meu, pazitorul
ticalosului meu suflet, cand ma va scula din pamant la judecata
infrico$sitorul glas al trambifei, atunci aproape de mine sa stai, bland $i
vesel, cu niidejdea miin- tuirii departand de la mine frica.
i acum..., a Nascatoarei dc Dumnezeu:
Cu nemarginirea bunattifii in dar ma miluiete, ceea ce ai nascut Izvorul
milostivirii, ca vrednic de mila sunt, dar nu am ce sa-(i aduc fie, ca bunurile
ntele nicicum nu-fi trebuie, ca una care ai zamislit nespus pe Datatorul de
bine i Mantuitorul lumii, ceea ce e$ti plina de har.
276________CANPANE DE RllGACIUNI________
Cantarea a 9-a:

Irmos: S3 se infricoeze tot auzul...


De-a dreapta sufletului meu celui ticalos sa te vad stand, luminat <>i
bland, pe tine, ajutatorul $i folosi- torul meu, cand va ie$i din mine cu
anevoie sufletul meu, $i izgonind pe amarii vrajma$i care cauta sa ma
apuce.
Ca un dumnezeiesc slujitor al lui Dumnezeu, care faci vrerile Lui cele
dumnezeie^ti, ai multa indraznire catre Dansul, sfinte ingere. Pentru
aceasta, cu caldura roaga-L pentru mine, ca, mantuindu-ma prin tine, sa te
laud folosind ji acoperamantul tau.
in toata viaja mea, prin multa de$ertaciunc trecand, de sfarijit m-am
apropiat; ci, te rog, pazitorul meu, fii mie ajutator $i aparator nebiruit, cand
voi trece vamile judecafii.
Greelile mintii mele, ratacirile, jefuirile, rautajile $i cugetele cele de
ru;ine ale gandurilor celor necurate $i spur- cate, nu inceta, ajutatorul meu, a
le intoarce in ganduri bune $i in cugete roditoare de focul umilinfei.
Iisuse, Unule-Nascut, Preabunule, biruie$te cu milostivirea Ta muljimea
cea nemasurata a rautajilor mele, cu rugaciu- nile cele dumnezeie$ti ale
slujitorului Tau cel fara de trup, pe care 1-ai pus mie pazitor din pruncie, ca
un iubitor de oameni.
Slava...,
Toata nadejdea mea de mantuire, dupa Dumnezeu, spre tine am pus-o,
pazitorul $i purtatorul meu de grija $i aparatorule; fa rugaciune neincetata la
Dumnezeu pentru mine, luand impreuna-rugatori $i ajutatori cetele ingerilor.
i at uni..., a Nascatoarci de Dumnezeu:
inalja fruntca cre^tinilor $i surpa intaratsirile paganilor, Nascatoare de
Dumnezeu, mantuind nebiruita turma ta
CANON DE KL'GACIUNE CATRE 1NGERUE PAZITOR 111
aceasta, intru care numele tau cel mare $i mult cinstit este laudat $i marit cu
credinfa.
Stihirilc, ale accluia$i, glasul al 2-lca:
Podobie: Casa Efratului...
Ingere al lui Dumnezeu, cel ce stai fara mijlocire inaintea Sfintei Treimi, nu
inceta a te ruga pentru mine, robul tau.
Ca unul care ai luat tarie de la Dumnezeu a pazi sufletul meu, nu inceta,
cu acoperamantul aripilor tale, a-1 acoperi pe el pururea.
Har fie lui Iisus, Cel ce te-a dat pe tine mie, mare pazitor sufletului meu i
arma asupra vrajma$ilor mei, de Dumnezeu cinstitule inger.
Invredniceste-ma !ji pe mine sa dobandesc imparafia cea de sus a lui
Dumnezeu, ca impreuna cu tine sa cant cantarea Sfintei Treimi.
Slava...,
A doua lumina tu eti, dupa Dumnezeu, o, pazitorul meu; nu inceta a-mi
ajuta ca sa vad $i eu lumina Dumnezeirii cea in trei striiluciri.
i acum..., a Nascatoarci de Dumnezeu:
Stapana ingerilor ?i a oamenilor, Nascatoare de Dumnezeu, nu inceta a
ruga, Fecioara, pe Fiul tau pentru mine, robul tau.
Rugaciune

catre sfantul inger pazitor


Sfinte fngere, cel ce stai inaintea patimaului meu suflet i al vie(ii mele
celei ticaloase, nu ma lasa pe mine, pacatosul, nici nu te departa de mine
pentru neinfranarea mea. Nu da loc diavolului
278
CANOANE DE RUGACIUNI
celui viclcan, ca sa-mi stapaneasca cu silnicie acest trup muritor. Intare^te
man a mea cea slaba $i nepu- tincioasa $i ma indrepteaza la calca mantuirii.
A$a, sflnte ingere al lui Dumnezeu, pazitorul i acopc- ritorul suflctului i al
trupului ineu celui ticalos, iarta-mi toate cu cate te-am scarbit in toate zilele
viefii mele i orice am greit in aceasta zi. Aco- pera-ma in aceasta noapte $i
ma pazete de toata ispita celui potrivnic, ca sa nu manii cu nici un pacat pe
Dumnezeu; i tc roaga pentru mine catre Domnul, ca sa ma intareasca intru
frica Sa i vrednic sa ma arate pe mine, robul Sau, bunata{ii Sale. Amin.

CANON DE RUGACIUNE CATRE PUTERILE CERE$TI 1 CATRE TOTI SFINJII


Cantarca I, glasul al 3-lca:
Irmos: Pc Faraon, care era purtat in car...
Cuvinte cel fara de Inceput, pentu siln^itele rugaciuni ale Heruvimilor,
Serafimilor, ale Stapaniilor, Scaune- lor, ale Puterilor celor dumnezeie^ti, ale
Ingerilor, Arhan- ghelilor, ale Capeteniilor i Domniilor, daruiete-ne milele
Tale cele mari, ca un iubitor de oameni.
Ajuta-nii, Iiiaintemergatorule al Domnului, rugand pe Hristos; i voi, ceata
proorocilor, adunarea Apostolilor,
280
CANOANEDE RUGACIUNI
mul(imea imicenicilor, rugafi pe Stapanul tuturor sa ma mantuiasca pe mine,
cel cuprins de multc pacate.
Slava...,
D umnezeie$tilor femei care bine a{i piitimit $i afi postit, soborul
arhiereilor, cuvio^ilor $i drep^ilor, cinstitilor sfinfilor inucenici, ruga{i-va ca
sa dobandim bunatafile cele ve$nice, cei ce cu cred in fa va fericim.
i acum...,a Nascatoarei de Dumnezeu:
M intea mea fiind robitii de dezmierdiirile trupeti, cu totul o izbave^te,

stapana, ceea ce esjti una buna, $i credincios mai adevarat prin fapte bune
ma arata Fiului tiiu, ca dupa datorie sa te maresc.
Cantarea a 3-a:
Irmos: Cel ce ai intarit din inceput ccrurilc...
Rogu-ma, Seratimi, Stapanii, Heruvimi, izbavi(i-ma de smintelile
vrajma$ilor; voi, Domnii, Capetenii, Scaune $i Arhangheli, impreuna cu tofi
Ingerii, ruga^i pe Izbavitorul pentru mine, pacatosul.
1 naintemergatorule, roaga pe Hristos sa dobandesc via{a cea facatoare
de bine mie pururea; proorocilor $i cetele muceniciior, ale Sfin^ilor Apostoli,
ale arhiereilor i ale euvio$ilor $i ale sfinfilor mucenici, care v-aji savar^it
prin sange, rugafi-va pentru mine, pacatosul.
Slava...,
Femei care viteje$te a{i patimit <>i luminat aji postit $i pe vrajma;ul l-afi
biruit, rugafi-va sa fim <;i noi parta^i acelei desfatari $i mariri nesfarite de
care voi v-a{i invrednicit.
CANON DE RUGACIUNF. CATRE PUTER1LE CERE$T1 281
i acum..., a Nascatoarci de Dumnezeu:
De Dumnezeu daruita, Curata Fecioara, roaga-te impreuna cu cetele cele
de sus, cu to(i m(eleptii Apostoli, cu slintii muce- nici $i cu proorocii, ca sa
luani desavar$it dezlegare de pacate.
Cantarea a -l-a:
Irraos: Tu e$ti taria mea, Doamne..
Vezi, Hristoase, sa nu ma treci cu vederea, rogu-ma, pe mine cel cuprins
de toate pacatele, ci, cu rugaciunile tuturor sfinfilor Tai ingeri, cu ale
mucenicilor i cu ale Apostolilor Tai, miluie;te-ma i ma mantuie$te $i
motean imparatiei Tale ma arata, ca un milostiv.
Propovaduitorule al lui Hristos, Inaintemergatorule, aprinde acum faclia
cea stinsa a inimii mele, cel ce ai fost luminator Soarelui celui injelegator, i
te roaga, impreuna cu proorocii $i cu toti stintii, sa tree in calda pocainja
aceasta viaja treciitoare.
Slava...,
Straluce$te-mi lumina pocain(ei, Iubitorule de oanieni, Iisuse, $i ma
invrednice$te sa dobandesc mantuirea, cu mijlocirile celor ce au slujit Jie
intru credinta, ale sfintelor femei, ale ierarhilor $i ale mucenicilor Tai, ale
propovaduito- rilor, ale Apostolilor $i ale sfinjilor mucenici.
i acum..., a Nascatoarci dc Dumnezeu:
Ceea ce singura ai nascut pe Dumnezeu intrupat, ceea ce e$ti cu totul
sfanta, pe Acela roaga-L sa ne mantuiasca pe to|i in ziua cea infrico$atoare
$i sa nc izbaveasca de chinuri $i sa ne invredniceasea de viaja $i de lumina
cea ve$nica, impreuna <>i cu cei ce bine I-au slujit.
282_________CANOANE DE RUGACIUNI_______
Cantarea a 5-a:
Irmos: Pentru ee m-ai lepadat dc la fata Ta...
Puterile celt* infelegatoare Te roaga acum, Milostive Doamne, Stapaniile,
Scaunele, Serafimii $i Domniile, Ingerii impreuna cu Arhanghelii $i cu
Capeteniile: Fii milostiv poporului Tau $i-l mantuie$te, ca un indurat.

lericite Inainteniergatorule, cel ce ai petrecut viafa strain a singuratica, fama strain de tot chinul, rugand pe lisus, Iubitorul de oameni, impreuna cu
dumnezeie$tii prooroci, cu Apostolii, cu ierarhii $i cu stintele o$ti ale
mucenicilor.
Slava...,
Cel ce ai luminat pe ierarhii Tai $i pe sfin{ii mucenici, Doamne, $i ai marit
dumnezeiasca adunare a cinstitelor femei, care viteje^te au patimit, pentru
rugaciunile acestora miluie$te-ma, Cel ce tii toate gre$elile mele cele farsi
de numar.
$i acum..., a Nascatoarei de Dumnczcu:
Preasfanta Fecioara, care ai nascut pe Cuvantul, Cel cu totul slant,
izgone^te toata mahnirea $i intristarea sufletului meu i indeamna gandul
meu sa faca lucruri dumnezeie$ti, ca sa te maresc cu credinta i cu dragoste.
Cantarea a 6-a:
Irmos: Curate$te-ma, Mantuitorule...
Ca sa ma izbaveasca de chinul cel gatit acolo, Heruvimi, Scaune, Domnii,
Ingeri, Arhangheli, Capetenii $i Puteri, rugafi pe Stiipanul a toata faptura.
Cu cetele Apostolilor $i cu o$tile mucenicilor, Inaintemergatorule,
propovaduitorule al lui Hristos, roaga pe lisus,
CANON l)F. KUGACIUNK CA TKE PLTI RII K CFRl-.STl 283
lubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, ca sa ail am mila in ceasul judeca{ii.
Slava...,
Sfanta Mucenifa Tecla, ceea ce e*jti intaia dintre femeile care tare au
patimit, impreuna cu acelea, roaga pe milostivul Dumnezeu, ca sa ne
izbavim de intunericul patimilor $i de ispitele cele de multe feluri.
i acum...,a Nascatoarei de Dunmczcu:
Pe tine, stapana, ceea ce eti de Dumnezeu daruita, te laudam
credincio$ii, ca ai nascut cu trup pe Dumnezeul cel laudat, pe Care roaga-L,
ceea ce e$ti neintinata, sa mantu- iasca {ara aceasta $i poporul ei in pace.
Cantarea a 7-a:
Irmos: De coborarea lui Dumnezeu focul s-a ru^inat...
Fiind voi a doua Iumina din Lumina cea dintai, slin|ilor ingeri, cu
imparta$irea cea netrupeasca $i preabogata afi stralucit. Pentru aceasta
strig: Luminati mintea mea cea pururea intunecata cu patimilc viefii.
C'eata cea fericita a Apostolilor, a mucenicilor $i a stinfilor prooroci, a
ierarhilor $i a cuvio$ilor, impreuna cu fericitul lnaintemergator, Te roaga,
Iubitorule de oameni, sa treci cu vederea greelile noastre ale tuturor, care
strigam Tie: Binecuvantat e$ti, Dumnezeul parin{ilor no$tri.
Slava...,
Schimba durerea sutletului meu, Hristoase, $i miluie$te pentru mijlocirile
stin(ilor mucenici, ale ierarhilor $i ale cuvio^ilor Tai, i sa nu ma ru$inczi
cand voi sta inaintea scaunului Tau, ca binecuvantat eti, Dumnezeul
parinfilor no^tri.
284
CANOANE DE RUGACIUNI
i acum..., a Nascatoarci de Dumnezcu:
Ca un scaun in chip de foe por^i pe Imparatul fapturii, pe Care roaga-L,

Fecioara, impreuna cu fericitele i sfintele femei, sa ma invredniceasca de


impara^ia Sa pe mine, cel ce cu crcdinfa maresc ajutorul tau.
Can tare a a 8-a:
Irmosul:
De apte ori chinuitorul haldeilor cuptorul 1-a ars nebune$te, pentru
cinstitorii de Dumnezeu; dar, vazandu-i pc acetia mantuifi de o putere mai
mare, Facatorului i Izbavitorului a strigat: Tineri binecuvan- tafi-L, preofi
laudafi-L, popoarc preamalfati-Lintru tofi vecii.
O, Heruvimi, cei in chipul focului, Serafimi, cei cu multe aripi, Scaune,
Stapanii $i Capetenii, Ingeri $i tofi Arhanghelii i sfinfite Domnii, rugafi-va,
impreuna cu inain- temergatorul, cu proorocii, cu Apostolii, cu ierarhii, cu
cuvio?ii $i cu tofi drep^ii, ca sa ne miluiascu pe noi.
Dafi-ne ajutor, Sfinfilor Apostoli: Petre, Pavele, lacobe, Bartolomee, Toma,
Filipe, Andrei, Marcu impreuna cu Luca, Ioane, iubitul lui Hristos, Simone i
Iuda, cel cu totul fericit, $i marele Matia, fiind noi biruifi de ispitele
in;elatorului si ratacifi.
Binecuvantam pe Tatal si pe Fiul si pe Sfantul Duh, Domnul.
Stefane, incepatorul mucenicilor, cel ce ai tost mai lumi- nat decat razele
soarelui, roaga-te impreuna cu ace^tia sa ne luminam toti $i sa scapam de
toata negura pacatului noi, cei ce strigam Stapanului: Preofi binecuvantafi,
popoare preainaljati pe Domnul intru toJi vecii.
CANON DE RUGAC1UNE CATRE PUTERILE CERE$T1 285
$i acum..., a Nascatoarei de Dumne/eu:
Fa sa urmez, ceea ce eti cu totul curata, celor ce cu cuvi- inta au vie(uit
cu viafa imbunatafita, ranind pe vrajma$ii cei ce ma mahnesc fara de mila $i
ma supara neincetat, tragandu-ma la patimile cele trupe$ti, ca, bucuranduma, sa strig: Popoare, preainaltati pe Hristos in veci.
Cantarea a 9-a:
Irinosul:
Spaimantatu-s-a de aceasta cerul, i marginile paman- tului s-au minunat,
ca Dumnezeu S-a aratat oamenilor trupe$te $i pantecele tau s-a lacut mai
desfatat decat cerurile. Pentru aceasta, pe tine, Nascatoare de Dumnezeu,
Incepatoriile cetelor ingere$ti i omeneti te maresc.
O, dumnezeic$ti Stapsinii, Fleruvimi, Seratimi, Domnii, Ingeri, Scaune,
toate Capeteniile $i preamarite Puteri $i Sfiniilor Arhangheli, face{i rugaciune
la Dumnezeu ca, bine vie^uind, sa dobandim mantuire $i sa ne izbavim de
nevoi.
inainteniergatorule, ca unul care ai lost prooroc mai ales, impreuna cu toji
proorocii, invrednice^te-ne tuturor hunatafilor $i pe noi, cei ingreuiati de
patimi $i pururea cuprin^i de ispitele celui viclean $i de in$elaciunile viefii,
ca sa va cinstini cu credinfa.
Slava...,
Dumnezeie^ti, cu totul niari{i, cei doisprezece Apostoli, impreuna cu to{i
mucenicii, cu preo{ii i cu stln^ii mucenici i cu fericifii $i dumnezeiesjtii
prooroci, cuvioase i drepte femei, care tare aji patimit, facefi rugaciuni
pentru noi catre Iubitorul de oameni.

286
CANOANE DE RUGACIUNI
$i acura..., a Nascatoarei de Dumnc/cu:
lecioara, ceea ce eti iubitoare de bine, roaga pe Fiul tau cel bun $i
Domnul, ca sa tamaduiasca $i sa mantuiasca sufle- tul meu cel slab $i
necajit pururea de asuprelile balaurului celui stricator de suflet $i sa-1
fericeasca impreuna cu toate in ft panic cele purtatoare de lumina.
Slaritul Canonului catre Puterilc ccrc$ti si catrc top slin(ii.

RANDUIALA SFINTEI iMPARTAIRI

RANDUIALA SFINTEI IMPARTA$IRI


Urmand a nc impart a si cu Prcacuratele Taine, dupa slujba obi$nuita dc
scara, se face inceputul $i se /ice: Imparatc cercsc..., Sfinte
Dumnezeule..., Preasfanta Treime..., Tatiil nostru... Prcotul: Ca a Ta este
imparafia... Apoi se /ice: Doamnc, miluie$tc (de 12 ori),Veni(i sa ne
mchinam... (de trei ori), Psalmul 50 (pag. 12) si indata

Canon uI
Cantarea I. glasul al 2-lea:
Irmos: Venifi, popoare, sa cantam...
Stih: Inima curata /ideate intru mine, Dumnezeule, <ji dull drept lnnoic;tc
intru cele dinlauntru ale mele.
Paine a vie(ii celei vetpiice sa-mi tie mie Trupul Tan cel sfant, Milostive
Doamne, $i scump Sangele Tau, $i tamaduire durerilor celor de niulte feluri.
19 - CEASLOV
290
RAXDUIALA SFINTEI fMPARTA$lRl
Stih: Nu ma lepada de la fa(a Ta $i Uuhul Tau cel Sfant nu-L lua dc la mine.
!nvrednice$te-ma, Stapane, pe mine, nevrednicul, sa rnananc Trupul Tau
cel preacurat $i sa beau Sangele Tau cel preascump, cu credin^a $i cu
dragoste.
Slava...,
Intinat flind cu lucruri netrebnice eu, ticalosul, nu sunt vrednic sa ma
imparta$esc cu preacuratul Tau Trup cu dumnezeiescul Tau Sange, Hristoase;
ci fa-ma vrednic de aceasta.
$i acum..., a Nascatoarei de Dumne/.eu:
Dumnezeiasca Mireasa, ceea ce eti buna $i binecuvantata, care ai
odraslit Spicul cel nearat $i de mantuire luniii, invred- nice^te-ma ca,
mancandu-L pe Acesta, sa ma mantuiesc.
Cantarea a 3-a:
Irmos: Pe piatra credintei intarindu-ma...
Da-mi, Hristoase, picaturi de lacrimi, care sa-mi curafeasca necurajia
inimii mele, ca, fiind curafit, In cuget curat, cu credinfa $i cu frica sa vin,
Stapane, spre imparta$irea Darurilor Tale.
Spre iertarea pacatelor sa-mi fie mie Preacuratul Tau Trup $i
dumnezeiescul Tau Sange, $i spre imparta$irea cu Duhul Slant, $i spre viafa
de veci, Iubitorule de oameni, <>i spre indepartarea durerilor $i a
necazurilor.
Slava...,
Doamne, tnvrednice$te-ma sa ma imparta$esc fara de osanda cu
Preacurat l'rupul Tau $i cu scumpul Tau Sange, $i sa slavesc bunatatea Ta.
KANDUIALA SFINTEI IMIAR I ASIRI 291
$i acum..., a Nascatoarei de Dumnezeu:
Preacurata, ceea ce eti masa a Painii Vic^ii, Care S-a pogorat de sus,
pentru mila, $i a daruit lumii viafii noua, invrednice$te-ma acum i pe mine,
nevrednicul, sa gust cu frica din Acesta $i sa fiu viu.
Doamne, miloicstc (de trei ori).
SEDEALNA, glasul al 8-lea:
Koc $i lumina sa-mi fie mie, primirea Preacuratelor $i de viafa facatoarelor
Tale Taine, Mantuitorule, arzand neghina pacatelor $i luminandu-ma peste
tot, spre cuvantarea de Dumnezeu cea adevarata; ca nu voi da in$elaciunii
vrajma$ului cele sflnte, nici I{i voi da sarutare in$elatoare, ci ca desfranata,
cazand inaintea Ta, i ca talharul, martu- risindu-ma, strig catre Tine:

Pomenete-ma, Doamne, cand vei veni intru impara(ia Ta.


Cantarea a 4-a:
Irraos: Venit-ai din Fecioara...
intrupandu-Te, Mult-milostive, voit-ai a Te da spre junghiere, ca tin miel,
pentru pacatele noastre. Pentru aceas- ta ma rog fie sa curafeti $i pacatele
mele.
Tamaduie^te ranile sufletului meu, Doamne, $i ma sfinfe^te tot $i ma
invrednice^te, Stapane, sa flu parta^ dum- nezeie$tii Tale Cine celei de taina
eu, ticalosul.
Slava...,
Sa stani to(i cu frica $i cu cutremur, tiuand ochii inimii in sus $i strigand
catre iVlantuitorul: Intare$te-ne i ne in{elepte$tc, Milostive Doamne, intru
frica Ta.
292
RANDULVLA SFINTE1IMPARI ASIRI
i acum..., a Nascatoarci tit Dumnczcu:
Fa $i mie milostiv pe Cel pe Care L-ai purtat in pantecele tau, stapana, i
ma paze^te pe mine, robul tau, neintinat $i fara de prihana, ca, primind in
launtrul meu Margaritarul cel duhovnicesc, sa ma sfintesc.
Cantarea a 5-a:
Irmos: Datatorule de lumina...
Precum ai zis mai inainte, Hristoase, tii acum cu sme- ritul robul Tau s>i
petrece intru mine, precum ai fagailuit, ca iata, mananc Trupul Tau cel
duninezeiesc i beau Sangele Tau.
Cuvinte al lui Dumnezeu $i Dumnezeule, ctirbunele Trupului Tau sa-mi lie
mie, intunecatului, spre luminare, $i Sangele Tau, spre curajirea intinatului
meu suflet.
Slavik...
Avand suflet intinat $i buze necurate, nu cutez sa ma apropii de Tine,
Hristoase, $i sa primese Trupul Tau; ci fa- ma vrednic de aceasta.
i acum..., a Nascatoarci de Dumnczcu:
Marie, Maica lui Dumnezeu, care eti sala$ scump al bunei miresme, cu
rugaeiunile tale fa-ma vas ales pentru a ma imparta$i cu Sfintele Taine ale
Fiului tau.
Cantarea a 6-a:
Irmos: Intru adancul pacatclor...
Mintea $i sufletul, inima si trupul sfinte$te-mi-le, Mantuitorule, $i tna
invrednicete fara de osanda, Stapane, sa ma apropii de infrico^atoarele Tale
Taine.
RANDUIALA SFINTE1 ilMPARTA$IRI
293
Ca, instrainandu-ma de patimi, sa am adaugirea harului Tau $i intarirea
viefii, prin imparta^irea cu Sflntele Tale Taine, Hristoase.
Slava...,
Cu frica $i cu cutremur sa ne apropiem to(i de dum- nezeietile Taine ale
lui Hristos $i sa primim adevaratul $i sfantul Lui Trup i adevaratul, sfantul $i

scumpul Lui Sange.


Si acum..., a Nascatoarci dc Dumnc/.cu:
Dumnezeule, Cuvantul lui Dumnezeu cel Slant, sfm{e$te- ma acum cu
totul pe mine, cel ce vin catre dumnezeie$tile Tale Taine, pentru rugaciunile
Sfintei Maicii Tale.
Apoi: Doamne, niiluiestc (dc 3 ori). Slava..., $i acum... Dupa accasta
CONDACUL, glasul al 2-lca:
Podobie: Cele de sus...
Sa nu ma treci cu vederea, Hristoase, pc mine, cel ce primesc Iainea,
adica Trupul Tau, i dumnezeiescul Tau Sange $i ma imparta$esc cu
Preacuratele i infricoatoarele Tale Taine, Stapane; sa nu-mi lie mie,
ticalosului, spre osanda, ci spre viafa venica i fara de moarte.
Cantarea a 7-a:
Irmos: Chipului celui dc aur...
/\
Impiirta^irea nemuritoarelor Tale Taine, Hristoase, sa-mi fie mie acum
izvor de bunatafi, lumina, viafa, nepatimire $i solire spre adaugirea $i
inmulfirea dumnezeie$tii Tale bunatafi, ca sa Te slavesc pe Tine, Cel ce singur
eti bun.
Izbavete-ma de patimi, de vrajmai, de nevoi <>i de tot necazul, pe
mine, cel ce ma apropii acum cu cutremur, cu dragoste i cu sfiala, Iubitorule
de oameni, de Tainele Tale
294
RANDUIALA SFINTE1 IMPART AS1R1
cele nemuritoare $i dumnezeie$ti, <$i-Ti cant Xic: Binecuvan- tat e$ti,
Doamne, Dumnezeul parintilor notri.
Slava...,
Suflete al nieu ticalos, suflete pfilimas. spaimanteaza-te vazand
preaslavitele Taine; lacrimeaza suspinand i, batandu-te in piept, striga $i zi:
Doamne, curate$te-ma pe mine, desfranatul.
i acum..., a Nascatoarci de Dumnezeu:
Ceea ce ai nascut pe Mantuitorul Hristos mai presus de minte, de
Dumnezeu daruita, tie, celei curate, ma rog acum eu, robul tau cel necurat:
Pe mine, cel ce volesc sa ma apropii acum de Tainele cele Preacurate,
cura{e$te-ma intru totul de intinaciunea trupului >>i a sufletului.
Cantarea a 8-a:
Irmos: Pc ccl ce in cuptorul cel cu l'oc...
Cere^tilor, infrico^atoarelor $i Slintelor Tale Taine, Hristoase, $i Cinei Tale
celei duninezeieti $i de tainii $i pe mine, cel deznadajduit, acum parta> a
fi ma invred- nice^te, Dumnezeule, Mantuitorul meu.
Catre a Ta milostivire alergand, Bunule, cu frica strig catre Tine: Petrece
intru mine, Mantuitorule, $i eu intru Tine, precum ai zis; ca iata, indraznind
spre mila Ta, manane Trupul Tau i beau Sangele Tau.
Binccuvantiim pc fatal ?i pc Fiul ?i pc Sfantul Duh. Domnul.
Ma cutremur, primind focul, sa nu ma aprind ca ceara :>i ca iarba. O,
infrico^atoare Taina! O, milostivire a lui Dumnezeu! Cum eu, tina fund, ma

imparta^esc cu dum- nezeiescul Trup !>i Sange $i ma fac fara stricaciune.


RANDVJ1ALA SF1NTEI IMPARTA^IRI
295
$i acum..., a Nascatoarei dc Dumnc/cu:
Cu adevarat, Maica lui Dumnezeu, in pantecele tau S-a copt Painea cea
dumnezeiasca a Vietii, pazind nevatamat pantecele tau cel nevinovat. Pentru
aceasta te laudam pe tine ca pe hranitoarea noastrsi, intru to(i vecii.
Cantarea a 9-a:
Irmos: Fiul Parintclui cclui l'ara dc inccput...
Bun este Domnul, gustafi ?i vcdefi, ca de demult pentru noi, precum
suntem noi facandu-Se, i o data pe Sine Parintclui Sau ca jertfa aducanduSe, pururea Se junghie, sfln(ind pe cei ce se imparta$esc cu Dansul.
Cu sufletul $i cu trupul sa ma stinjesc, Stapane, sa ma luminez, sa ma
mantuiesc, sa-T> fiu Tie loca$ prin imparta$irea Sfintelor Taine, avandu-Te pe
Tine locuitor intru mine, impreuna cu Tatal $i cu Duhul, Facatorule de bine,
Mult-milostive.
Slava...,
Ca focul $i ca lumina sa-mi Fie mie Trupul $i Sangele Tau cel scump,
Mantuitorul Meu, arzand materia pacatului i mistuind spinii patimilor i
luminandu-ma tot pe mine, cel ce ma inchin Duninezeirii Tale.
i acum..., a Nascatoarei dc Dumnezeu:
Dumnezeu S-a intrupat din sangiurile tale cele curate. Pentru aceasta te
lauda pe tine, stapana, tot neamul i te mare$te imil(imea ingerilor, ca prin
tine au vazut pe Cel ce stapane^te toate luand fiin(a omeneasca.
$i indata: Cuvinc-sc cu adevarat sa te fericim..., Slinte Dumnezeule...,
Prcaslanta Treime..., Tatal nostru... Troparul zilei sau al praznicului, de este
praznic imparatese, sau al slantului. Doamne, miluieste (de 40 de ori) ji
rugaciunilc Paveccrni(ci, adica: Nepatata, neintinata..., i ne da
296
RAISDUIAI.A SFLMEI IMl'Aft I ASIRI
noua, Stapane... Apoi tropardc: Miluie$tc-nc pc noi, Doamnc, miluie$te-ne pc
noi..., Slava..., Doamnc, miluic;tc-nc pc noi..., $i acum..., Ua milostivirii
deschide-o noua...
Iar a doua zi, dupa slujba tea obisnuita a Ccasurilor, sc face inccputul si sc
zicc: Iniparatc ccrcsc..., Sfinte Dumnc/.culc..., Prcasfanta Trcime..., fatal
nostru... Preotul: Ca a Ta cste miparii;ia..., Doamnc, miluic;tc (dc 12 ori),
Slava..., i acum..., Vcniti sa ne inchiniini... (dc 3 ori), dupa care se citcsc
acc^ti psalmi:
omnul ma pa$te $i nimic nu-mi va lipsi. La loc
cu pa$une, acolo m-a sala^luit; la apa odihnei m-a hranit. Suflctul meu 1a intors, povafuitu-m-a pc cailc dreptafii, pentru numele Lui. Ca de voi i
umbla in mijlocul unibrei morfii, nu ma voi feme de rele; ca Tu cu mine eti.
Toiagul Tau i varga Ta, acestea m-au mangaiat. Gatit-ai masa inaintea mea,
impotriva celor ce ma necajesc; uns-ai cu untdelemn capul meu i paharul
Tau este adapandu-ma ca un puternic. $i mila Ta ma va povafui in toate zilele
vietii mele, ca sa loeuiese in casa Donmului, intru lungime de zile.

A1 Domnului este pamantul $i plinirea lui, lumea i tofi cei ce loeuiese in


ea. Acesta pe inari 1-a intemeiat pe el $i pe rauri l-a aezat pe el. Cine se va
sui in muntele Domnului i cine va sta in locul cel sfant al Lui? Cel nevinovat
cu mainile $i curat cu inima, care n-a luat in desert suflctul sau i nu s-a jurat
cu viclc^ug aproapelui sau. Acesta va lua
Psalmul 22
Psalmul 23
KANDUIALA SFINTI.I IMPAKIASIRI
297
binecuvantare de la Domnul $i milostivire de la Dumnezeu, Mantuitorul sau.
Acesta este neamul celor cc-L cauta pe Domnul, al cclor ce cauta fafa
Dumnezcului lui Iacob. Ridicafi, capetenii, porfile voastre $i va ridica^i porfile
cele venice i va intra Imparatul slavci. Cine este Acesta Imparatul slavei?
Domnul cel tare i puternic, Domnul cel tare in razboi. Ridicati, capetenii,
por^ile voastre $i va ridicati porfile cele venice i va intra Imparatul slavei.
Cine este Acesta Imparatul slavei? Domnul puteri- lor, Acesta este Imparatul
slavei.
Psalmul 115
Crezut-am, pentru accca am grait, iar cu m-am smerit foarte. Eu am zis
intru uimirea mea: Tot omul este mincinos. Ce voi rasplati Domnului pentru
toate cate mi-a dat mie? Paharul mantuirii voi lua $i numele Domului voi
chema. Fagaduintcle mele le voi plini Domnului, inaintea a tot poporului Sau.
Scumpa este inaintea Domnului moartea cuvio$ilor Lui. O, Doamnc, eu sunt
robul Tau, eu sunt robul Tau $i flul roabei Tale; rupt-ai legaturile mele. Jie-Ji
voi jertfi jertfa de lauda i numele Domnului voi chema. Fagaduinfele mele le
voi plini Domnului, inaintea a tot poporului Lui, in eurtile casei Domnului, in
mijlocul tau, Ierusalime.
Slava..., i acum..., Aliluia... (tic trei ori) si trei metanii.
298
RANDUIALA SFINTEI IMPAKTASIRI
Apoi acestc Tropare, glasul al 6-lca:
Faradelegile mele trece-le cu vederea, Doamne, Cel ce Te-ai nascut din
Fecioara, $i curafete inima mea, facand-o bise- rica a Preacuratului Tau Trup
<>i Sange $i nu ma lepada pe mine de la fata Ta, Cel ce ai nemasurata mare
inila.
Slava...,
Spre imparta;irea Slintelor Tale Taine cum voi indrazni eu, nevrednicul? Ca
de voi cute/a sa ma apropii de Tine lao- lalta cu cei vrednici, haina ma
vade$te ca nu este de cina, i osanda voi pricinui prea paentosului meu
suflet; ci curaje^te, Doamne, necuratia sufletului meu i ma mantuie$te, ca
un iubitor de oameni.
i acum...
Multe sunt multimile greelilor mele, Nascatoare de Dum- nezeu. La tine
am scapat, curata, mantuire trebuindu-mi. Cerceteaza neputinciosul meu

suflet $i te roaga Fiului tau i Dumnezeului nostril sa-mi daruiasca iertare de


relele ce am facut, ceea ce e$ti una binecuvantata.
Iar in Sfanta i Marea Joi, se zice acesta:
Cand maritii ucenici, la spalarea Cinei s-au luminal, atunci Iuda cel riiu
credincios, cu iubirea de argint bolnavindu-se, s-a intunecat i judecatorilor
celor fara de lege pe Tine, Judecatorul cel drept, Te-a dat. Vezi, iubitorule de
avufii, pe cel ce pentru acestea spanzurare i-a agonisit; fugi de sulletul
nesafios, care a indraznit uncle ca acestea asupra Invafatorului. Cel ce eti
spre tofi bun, Doamne, slava Tie.
Apoi: Doamne, miluie$te (de 40 de ori) $i mctanii, cate vom putca.
RANDUIALA SFINTF.I IMPARTA$Ikl
299
Rugaciunile mainte de dumne/eiasca impartaire
Dupa accasta, zicand aceste stihuri, sa fira cu luarc aminte spre
indrcptarca noastra:
Trupul Stapanului vrand sa-L prime$ti spre hrana,
Fii cu frica sa nu te ar/i, ca foe este;
Sangele Lui vrand sa-L bei spre-mparta^ire,
Mergi $i cu cei ce te-au mahnit te impaca,
i a$a indrazne$te de ia hrana sfanta.
Vrand sa te-mpartaeti cu Jertfa de Taina,
Cu al Stapanului Trup facator de viata,
Intru acest chip te roaga cu cutremur:
Rugaciunea intai, a Slantului Vasile cel Mare
Stapane Doamne, Iisuse Hristoase, DurnnezeuI nostru, Cel ce eti izvorul
viefii i al nemuririi, Facatorul a toata faptura vazuta $i nevazuta, Fiul Tatalui
eelui fara de inceput, Cel ce eti mipreuna- venic cu Dansul $i impreuna fara
de inceput, Care pentru multa bunatate, in zilele cele din urma, ai purtat Trup
i Te-ai rastignit i Te-ai jertfit pentru noi, cei nemulfumitori $i
nerecunoscatori, $i cu Sangele Tau ai innoit Urea noastra cea stricata prin
pacat, insuti imparate, Cel ce esti fara de moarte, prime$te $i pocainfa mea,
a pacatosului, i pleaca urechea Ta catre mine $i asculta graiurile mele, ca
am gre$it, Doamne; gre$it-am la cer i maintea Ta $i nu sunt vrednic a cauta
spre inalfimea slavei Tale.
300______KANDUIALA SI IM I I ~LMPARTA$IRI_
Ca am maniat bunatatea Ta, calcanei invajaturile Tale $i neascultand de
poruncile Tale. Ci Tu, Doamne, fara rautate fiind, indelung-rabdator i Multmilostiv, nu m-ai dat pe mine sa pier cu faradelegile mele, in tot chipul
a^teptand intoarcerea mea. Ca Tu ai zis, Iubitorule de oameni, prin proorocul
Tau: Cu vrere nu voiesc moartea pacatosului, ci sa se intoarca i sa fie viu.
Ca nu vrei, Stapane, sa pierzi faptura rnai- nilor Tale, nici nu voie^ti
pierderea oamenilor, ci vrei ca to(i sa se mantuiasca i la cunotinfa adevarului sa vina. Pentru aceasta $i eu, de$i sunt nevred- nic cerului $i
pamantului i acestei vie{i trecatoare, pentru ca m-am supus cu totul
pacatului i m-am facut rob dezmierdarilor $i am necinstit chipul Tau, dar,
fiind faptura i zidirea Ta, nu deznadajduiesc de a mea mantuire, eu ticalosul,

ci, nadajduind in milos- tivirea Ta cea fara de margini, vin catre Tine: Primc$te-ma dcci i pe mine, Iubitorule de oameni Hristoase, ca pe desfranata
i ca pe talharul, ca pe vameul i ca pe fiul cel pierdut, i ridica sarcina cea
grea a pacatelor mele, Cel ce ridici pacatul lumii i tamaduie$ti neputintelc
oamenilor; Cel ce chemi la Tine pe cei osteni{i $i impovaraji i le dai odihna;
Cel ce n-ai venit sa chemi la pocainta pe cei drep^i, ci pe cei pacatoi, i ma
cura{ete de toata necurafia trupului i a sufietului. Inva^a-ma sa savaresc
sfinfenie intru frica Ta, ca, intru curata marturisirea cugetului meu, primind
particica Sfintelor Tale
RANDUIALA SF1NTE1 IMPARTASIRI
301
Taine, sa ma unesc cu Sfantul Tau Trup i Sange i sa Te am pe Tine locuind $i
petrecand intru mine impreuna cu Tatal i cu Sfantul Duh. A$a, Doamne,
Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, sa nu-mi fie mie spre osanda imparta$irea
Preacuratelor $i de via^a facatoarelor Tale Taine, niei sa ajung neputincios cu
sutletul i cu trupul, imparta^indu-ma cu nevredni- cie; ci da-mi, pana la
suflarea mea cea mai de pe urma, fara de osanda sa primesc particica
Sfintelor Tale Taine, spre imparta$irca cu Duhul Slant, ca merinde pentru
viafa de veci $i spre raspuns bineprimit la infricoatorul Tau scaun de
judccata, ca i eu, dimpreuna cu to{i aleii Tai, sa fiu parta$ bunatafilor Tale
celor nestricacioase, pe care le-ai gatit, Doamne, celor ce Te iubesc pe Tine,
intru care eti preaslavit in vecii vecilor. Amin.
Rugaciunca a doua, a Sfantului loan Gura de Aur
oamne, Dumnezeul meu, tiu ca nu sunt vrednic,
nici in stare ca sa intri sub acoperamantul casei sufletului meu, pentru ca
este cu totul pustiu i surpat i nu afii in mine loc potrivit ca sa-Ji pleci capul.
Ci, precum din inalfime Te-ai plecat pentru noi, pleaca-Te i acum spre
smerenia mea. $i, precum ai binevoit a Te culca in petera i in ieslea
necuvantatoarclor, a$a binevoie$te a intra $i in ieslea necuvantatorului meu
sufiet $i in intinatul meu trup. i, precum n-ai socotit lucru nevrednic a intra
i a
302______RAN0U1ALA SFINTI'.I ~[MPARTA;>IR1
cina impreuna cu pacatoii in casa lui Simon cel lepros, a$a binevoie$te a
intra $i in casa smeritului, leprosu- lui $i pacatosului meu sutlet. i, precum
n-ai inde- partat pe desfranata cea pacatoasa, cea asemenea mie, care a
venit $i s-a atins de Tine, aa Te milos- tive^te $i de mine, pacatosul, care
vin $i ma ating de Tine. $i, precum nu Te-ai scarbit de intinata i nccu- rata ei
gura, ce Te-a sarutat, aa nu Te scarbi nici de intinata $i mai necurata mea
gura, nici de buzele mele cele necurate i pangaritc $i de limba mea cea cu
totul necurata. Ci sa-mi fie mie carbunele Preasfantului Tau Trup $i al
Scumpului Tau Sange spre sfintire $i spre luminare, spre insanato$irea
smeritului meu suflet i trup, spre uurarea greutafii greelilor mele celor
multe, spre paza de toata Iucra- rea diavoleasca, spre indepartarea i
mutarea raului i vicleanului meu obicei, spre omorarea patimilor, spre

plinirea poruncilor Tale, spre adaugirca dumnezeies- cului Tau har i spre
dobandirea imparaliei Tale. Ca nu vin la Tine ca un nepasator, Hristoase
Dumnezeule, ci increzandu-ma in bunatatea Ta cea nespusa $i ca nu cumva,
ramanand departe prea multa vreme de imparta^irea Ta, sa fiu prins de
lupul cel intelegator. Pentru aceasta ma rog Jie, Cel ce singur e$ti slant,
Stapane: Sfintete-mi sufletul i trupul, mintea i inima, rarunchii $i
maruntaiele; innoie^te-ma tot i inradacineaza frica Ta intru madularele
mele, $i sfinjenia Ta fa-o ne$tearsa de la mine. $i-mi fii mie
RANPU1ALA SFIN I I I IMPARTASIRI
303
ajutor i folositor, Tndreptand in pace viafa mea i mvrednicindu-ma a sta
de-a dreapta Ta, cu sfln{ii Tai, pentru rugaciunile $i mijlocirile Preacuratei
Maicii Tale i ale slujitorilor Tai celor fara de trup, ale preacuratelor puteri, i
pentru ale tuturor sfintilor, care din veac au bineplacut Jie. Amin.
Rugaciunea a treia, a Sfantului Simeon Metafrastul
Doamne, Cel ce singur eti curat i fara strica- ciune, Care, pentru
nespusa milostivire a iubirii de oameni, ai luat toata firea noastra din
curatele i fecioretile sangiuri ale celei ce Te-a nascut pe Tine mai presus de
fire, cu venirea dum- nezeiescului Duh i cu bunavoirea Tatalui celui de-a
pururea venic, Hristoase Iisuse, infelepciunea lui Dumnezeu, pacea i
puterea; Cel ce ai primit cu trupul Tau patiniile cele de viafa lacatoare i mantuitoare: crucea, piroanele, sulifa, moartea, omoara- mi patimile cele
trupe^ti, care imi strica sufletul. Cel ce cu ingroparea Ta ai pradat imparafia
iadului, ingroapa-mi sfaturile mele cele viclene, prin ganduri bune, i
risipe$te duhurile cele viclene. Cel ce cu Invierea Ta cea de a treia zi i de
viafa purtatoare ai ridicat pe stramoul cel cazut, ridica-ma i pe mine, cel ce
am alunecat in pacat, punandu-mi inainte chipuri de pocainfa. Cel ce cu
preaslavita inalfarea Ta la ccr ai mdumnezeit trupul pe care 1-ai luat ?i 1-ai
cinstit cu ederea de-a dreapta Tatalui, invrednice$- ------304______RANPUIALA SI IM I I iMPAKTAijlRt
te-ma prin impartairea Sfintelor Tale Taine sa dobandesc partea cea de-a
dreapta a ccior mantuifi.
Cel ce prin pogorarea Mangaietorului Duh ai facut vase cinstite pe Sfinfii Tai
IJcenici, arata-ma $i pe mine a fi loca al venirii Lui. Cel ce vei veni iara$i sa
judeci toata lumea intru dreptate, binevoie$te sa Te intampin i cu pe nori,
pe Tine, Judecatorul i Faca- torul mcu, inipreuna cu tofi sflntii Tai, ca
neincetat sa Te slavesc $i sa Tc laud pe Tine, inipreuna eu Parintele Tau eel
fara de inceput i cu Preasfantul i Bunul i de viafa Facatorul Tau Duh, aeum
$i pururea $i in vecii vecilor. Amin.
Rugaciunea a patra, a Sfantiiliii Simeon Metafrastul
Precum voi sta inaintea infrico^atorului $i nefa- farnicului Tau scaun de
judecata, Hristoase Dumnezeule, primind intrebare $i dand raspuns de relele
ce am facut, aa i astazi, mai inainte de a sosi ziua osandirii mele, stand la
sfantul Tau altar, inaintea Ta $i inaintea infrico$atoriIor $i sfinfilor Tai ingeri,
fiind induplecat de marturia cugetului, pun inainte faptele mele cele rele i

faradelegile, dandu-le pe fa{a i vadindu-le. Ci vezi, Doamne, smerenia mea


i-mi iarta toate pacatele mele; vezi ca s-au inmulfit mai mult decat pcrii
capului mcu faradelegile mele. Caci ce rau n-am savarit? Ce pacat n-am
facut? Ce rau nu mi-ani inchipuit in sufletul meu? Ca iata i cu faptele am
facut desfranare $i preadesfranare, man,1 ----------------------------------- 1,
RANDUIALA SFINTKI IMPARTAglRT
305
drie, trufie, batjocura, hula, vorba de^arta, infier- bantare la ras, befie,
lacomie a pantccelui, mancare fara masura, rautate, pizma, iubire de argint,
iubire de avufie, camatarie, iubire de mine insumi, iubire de marire, hrapire,
ncdreptate, agonisire de ru$ine, invidie, graire de rau, faradelege; toate
simfirile i toate madularele mi le-am intinat $i le-am stricat $i de nici o
treaba le-am facut, ajungand cu totul sala$ diavolului. i $tiu, Doamne, ca
faradelegile mele au covar^it capul meu, dar mulfimea indurarilor Tale este
neasemanata, i mila bunatafii Tale cea fara de rautate este nespusa, i nu
este nici un pacat care sa biru- iasca iubirea Ta de oameni. Pentru aceasta,
Preami- nunate Imparate, fara de rautate Doamne, fa minunate milele Tale
spre mine, pacatosul; arata-mi puterea bunatafii Tale, arata-mi taria
milostivirii Tale celei indurate i ma prime^te pe mine, pacatosul, cel ce ma
intorc; primete-ma cum ai primit pe fiul cel pierdut, pe talharul i pe
desfranata. Prime$te-ma pe mine, cel ce peste masura Ji-am gre$it i cu
cuvan- tul i cu fapta i cu pofta cea fara cale $i cu gandul cel dobitocesc. i,
precum ai primit pe cei ce au venit in al unsprezecelea ceas, care nimic
vrednic n-au lucrat, aa ma prime$te i pe mine, pacatosul; ca mult am
gre$it $i m-am spurcat, i am scarbit Duhul Tau cel Sfant, $i am maniat
milostivirea Ta cea iubitoare de oameni, cu fapta, cu cuvantul i cu gandul,
noaptea $i ziua, pe fafa $i intr-ascuns, cu voie $i fara de voie.
20 - CEASLOX'
306_____RANDUIAI A SFINTEI iMPARTAfjIRI
i tiu ca vei pune inaintea mea pacatele mele in acelai chip in care leam facut, $i ma vei intreba de cele ce cu stiinla. fara de iertare, am greit. Ci,
Doamne, nu cu judecata Ta cea dreapta, nici cu mania Ta sa ma inustri pe
mine i nici cu urgia Ta sa ma pcdepse$ti. Miluiete-ma, Doamne, ca nu sunt
numai neputincios, ci i zidirea Ta sunt. Ca Tu, Doamne, ai intarit peste mine
frica Ta, dar eu am facut rautate inaintea Ta. Jie Unuia am greit, dar Te rog
sa nu intri la judecata cu robul Tau. Ca de vei cauta la faradelegi, Doamne,
Doamne, cine va putea sta inaintea Ta? Ca eu sunt adancul pacatului ^i nu
sunt vrednic, nici in stare a cauta i a privi inalfimea cerului, din pricina
mulfimii pacatelor mele celor fara de numar; ca toate lucrurile rele i
inchipuirilc i meteugirilc diavoleti, toata rautatea iadului. indemnurile
spre pacat, dezmierdarile i alte patimi nenumarate n-au lipsit de la mine.
Caci cu ce fel de pacate nu m-am stricat? De care rele n-am fost prins? Tot
pacatui 1-am facut, toata desfatarea neier- tata am lasat sa intre in sufletul
meu. Netrebnic m-am facut inaintea Ta, Dumnezeul meu, i inaintea oamenilor. Cine ma va ridica pe mine, cel ce am cazut intru atatea pacate rele?

Doamne, Dumnezeul meu, spre Tine nadajduiesc. De mai este pentru mine
nadejde de mantuire, de biruiete iubirea Ta de oa- meni multimea
faradelegilor mele, fii mie Mantu- itor i, dupa indurarile i milele Tale,
slabe^te, lasa,
----- =-----------------=^-----------------------
__________RANDUIALA SMM I I ilVIPARTASIRl
307
iarta-mi toatc cate am grc$it Tie; ca s-a umplut de multe rele sufletul meu $i
nu aflu intru mine nadejde de mantuire. Miluiete-ma, Dumnezeule, dupa
mare mila Ta, i sa nu-mi rasplateti mie dupa faptele mele, ci intoarce-ma,
sprijinete-ma, izbave$te sufle- tul meu de relele ce au crescut intr-insul i de
ago- nisirile lui cele cumplite. Miluietc-ma pentru mila Ta, ca unde s-a
inmultit pacatul sa prisoseasca harul Tau, i sa Te laud i sa Te slavesc in
toate zilele viefii mele. Ca Tu eti Dumnezeul celor ce se pocaiesc $i
Mantuitorul celor ce grc$esc i Jie slava inalfam, impreuna i Parintelui Tau
eelui fara de inceput i Preasfantului i Bunului si de viafa Facatorului Tau
Duh, acum sp pururea i in vecii vecilor. Amin.
Rugaciunea a cincea, a Sfantului loan Damaschin
Stapane Doamne, lisusc Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce singur ai
putere a ierta pacatele oamenilor, ca un bun i iubitor de oameni, treci cu
vederea toate gre^elile mele cele cu tiin^a $i cu netiinfa, i ma
invredniee$te sa ma imparta$esc, fara de osanda, cu dumnezeietile,
preaslavitele, preacuratele i de viafa facatoarele Tale Taine, nu spre osanda,
nici spre adaugirea pacatelor, ci spre curafire i sfin^ire $i spre dobandirea
viefii i imparafiei ce va sa fie, spre zid <?i ajutor, spre izgo- nirea celor
potrivnici i spre pierdcrea grcelilor mele celor multe; ca Tu eti Dumnezeul
milei $i al
308
RANDUIALA SF1NTEI IMPARTA$IRI
indurarilor $i al iubirii de oameni $i Tie slava inal- fam, impreuna $i Tatalui i
Duhului Sfant, acum $i pururea $i in vecii vecilor. Amin.
tiu, Doamne, ca ma imparta$esc cu nevrednicie cu Preacuratul Tau Trup i cu Scump
Sangele Tau, i vinovat sunt, $i osanda mie insumi mananc i beau,
neputandu-mi da seama, prccum se cuvine, de Trupul i Sangele Tau,
Hristoase, Dum- nezeul meu. Ci. indraznind spre indurarile Tale, ma apropii
de Tine, Cel ce ai zis: Cel ce mananca Trupul Meu i bea Sangele Meu intru
Mine ramane i Eu intru dansul. Deci, milostivete-Te, Doamne, $i nu ma
pedepsi pe mine, pacatosul, ci la cu mine dupa mila Ta. i sa-mi fie mie
Slintelc Tale Taine spre tamaduire i curafire, spre luminare $i paza, spre
mantuirea i sfinfirea sufietului i a trupului; spre izgonirea a toata nalucirea,
a faptei celei rele i a lucrarii diavole$ti, care se lucreaza cu gandul intru
madularele mele, spre indraznirea i dragostea cea catre Tine, spre
indreptarea i intarirea vie^ii, spre inmulfirea faptei celei bune $i a
desavar$irii, spre plinirea poruncilor i spre impartairea cu Sfantul Duh, ca
merinde pentru via^a de veci, $i spre ras- puns bineprimit la infricosjatorul
Tau scaun de jude- cata, iar nu spre certare sau spre osanda.

Rugaciunea a $asea, a Sfantului Vasile cel Mare


RANDUIALA SFI.NTEl IMPARTAglRI
309
Rugaciunea a $aptea, a Sfantului Simeon, Noul Teolog
Din buze intinate, din inima pangarita, din limba necurata, din suflet
spurcat, prime- te-mi rugaciunea, Hristoase al meu, i, neinlaturan- du-mi
nici cuvinteie, nici obi^nuinfele, nici neru$ina- rea, da-mi mie a grai cu
indrazncala cele ce voiesc, Hristoase al meu, i mai vartos ina $i invafa ce mi
se cuvine a face $i a grai. Greit-am mai mult dccat desfranata care, afland
unde sala$luic$ti, cumpa- rand mir, cu indrazncala a venit sa unga picioarele
Tale, ale Stapanului meu Hristos i Dumnezeului meu. Cum pe aceea,
apropiindu-se din inima, n-ai lepadat-o, nici de mine nu Te searbi, Cuvinte, ci
da-mi sa (in $i sa sarut picioarele Tale, $i cu izvor de lacrimi, ca $i cu nite
mir de mare pref, cu mdrazneala sa le ung. Spala-ma cu lacrimile mele,
curate$te-ma cu ele, Cuvinte. Iarta-mi gre$elile i imi da tndreptare. tii
mul^imea rautatflor mele, tii $i bubele mele, i ranile mele le vezi, dar $i
credin^a mi-o $tii, voin^a mi-o vezi $i suspinurile mi le auzi. Nu sc ascunde
inaintea Ta, Doamne, Dumnezeul meu, Faeatorul $i Izbavitorul meu, nici
picatura de lacrimi, nici din picatura vreo parte. Cele inea nesavarite de
mine le-au cunoscut ochii Tai j in cartea Ta se alia scrise i cele inca
nefacute de mine. Vezi smerenia mea, vezi-mi osteneala cata este i toate
pacatele mi le iarta, Dunmezeule a toate, incat, cu inima curata, cu
310______KAMDUIAI.A SI IM I 1 [MPAK I ASIkl_
gandul infrico$at $i cu sufletul smerit sa ma impar- ta$esc cu Tainele Tale
cele preacurate $i preastlnte, cu care se indumnezeiete $i se face viu tot cel
ce mananca i bca din ele cu inima curata; ca Tu ai zis, Stapanul meu: Tot
cel ce mananca Trupul Meu i bea Sangele Meu intru Mine ramane i Eu intru
dansul. Cu totul adevarat este cuvantul Stapanului i Dumnezeului meu, ca
cel ce se impartae$te cu Darurile cele Dumnezeieti i indumnezeitoare nu
este singur, ci cu Tine, Hristoase al meu, Cel ce e$ti din Lumina cea cu trei
straluciri, Care lumineaza lumea. Deci, pentru ca sa nu raman singur, fara de
Tine, Datatorule de via{a, suflarea mea, via{a mea, bucuria mea, mantuirea
Iumii, pentru aceasta m-am apropiat de Tine, precum vezi, cu lacrimi i cu
sufle- tul umilit. Ma rog sa iau izbavire de gre$elile mele i sa ma
impartaesc fara de osanda cu Tainele Tale cele datatoare de via^a $i fara de
prihana, ca sa ramai, precum ai zis, cu mine, cel de trei ori ticalos, ca sa nu
ma rapeasca cu vicle^ug inelatorul, aflan- du-ma departat de harul Tau $i
in$elandu-ma sa ma departeze $i de mdumnezeitoarele Tale cuvinte. Pentru
aceasta cad inaintea Ta $i cu caldura strig catre Tine: Precum pe flul cel
pierdut i pe desfranata, care au venit la Tine, i-ai primit, aa ma primete i
pe mine, desfranatul i spurcatul, Milostive, care cu suflet umilit vin acum la
Tine. tiu, Mantuitorule, ca altul ca mine n-a greit Tie, nici a facut faptelc pe
__________RAMDUIALA SFINTF.l l.VIPARTA^IRl
311_
care le-am facut eu. Dar $i aceasta tiu, ca marimca greeliIor mele i

multimea pacatelor mele nu covaresc rabdarea cea mu It a a Dumne/eului


meu, nici iubirea Lui de oameni cea inalta; ci pe cei ce fierbinte se pocaiesc,
cu mila indurarii ii curafe$ti $i ii luminezi i cu lumina ii une$ti, parta^i Dumnezeirii Tale facandu-i fara pizmuire; $i lucru strain de gandurilc ingereti i
omcne$ti vorbe^ti cu ci, de multe ori, ca i cu nite prieteni ai Tai adevarafi.
Acestea ma fac indraznef, acestea imi dau aripi, Hristoase al meu, i,
punandu-mi nadejdea in multele Tale binefaceri fafa de noi, bucurandu-ma $i
cutremurandu-ma, cu focul ma imparta$esc; iarba uscata fiind eu, $i straina mi- nune! - ma racoresc nears, ca rugul de demult, care, aprins fiind,
nu se mistuia. Pentru aceasta, cu gand mulfumitor $i cu mulfumitoare inima,
cu mulfumitoare madulare ale suflctului i ale trupu- lui meu ma inchin i Te
marese i Te preaslavesc pe Tine, Dumnezeul meu, Cel ce cu adevarat e$ti
binecuvantat, acum $i in veci. Amin.
Rugaciunea a opta, a Sfantului loan Cura de Aur
Dumnezeule, slabe$te, lasa, iarta-mi toate greelile cate Ji-am greit Jie,
sau cu cuvan- tul, sau cu fapta, sau cu gandul, cu voie sau fara de voie, cu
^tiinfa sau cu ne$tiin{a, toate mi le iarta ca un bun $i de oameni iubitor. $i,
pentru rugaciunile
312______RANDU1ALA SFINTEI IMPAkTASIkl__
Preacuratei Maicii Tale, ale slujitorilor Tai Tngeri, ale sfintelor puteri i ale
tuturor sfinfilor, care Ji-au bincplacut Jie din veac, binevoie^te ca fara osanda
sa primesc Sfantul i Preaeuratul Tau Trup i Scumpul Tau Sange, spre
tamaduirea sutletului $i a trupului i spre curajirea gandurilor mele celor rele.
Ca a Ta este impara^ia $i puterea i slava, a Tatalui $i a Fiului i a Sfantului
Duh, acum $i pururea in vecii vecilor. Amin.
Rugaciunea a noua, a Sfantului loan Gura de Aur
Nu sunt vrednie, Stapane Doamne, sa intri sub acoperamantul sutletului
meu, ci, de vreme ce Tu, ca un iubitor de oameni, vrei sa locuie$ti intru mine,
indraznind, ma apropii. Poruncete-mi $i voi dcschide u$ile, pe care Tu insufi
le-ai zidit, i intra cu iubirea Ta de oameni, pe care pururea o ai. Intra i
lumincaza cugetul meu cel intunccat. i cred ca aceasta vei face, ca n-ai
indepartat pe des- franata care a venit la Tine cu lacrimi, nici pe vameul
care s-a pocait nu 1-ai alungat, nici pe tal- harul care a cunoscut imparatia Ta
nu 1-ai izgonit, nici pe prigonitorul Pavel care s-a pocait nu I-ai lasat cum era;
ci pe tofi care au venit la Tine cu pocainfa i-ai randuit in ceata prietenilor Tai,
Cel ce singur eti binecuvantat totdeauna, acum $i in vecii nesfariti. Amin.
__________RAINDU1ALA SFINTEI iMPARTA$lRI
313
Rugaciunea a zecea, a Sfantului Loan Gura de Aur
Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, slabe$te, lasa, milostivete-Te
i-mi iarta mie, pacatosului, netrcbnieului 51 nevrednicului robului Tau,
caderile in pacat, smintelile i greelile mele, toate cate am pacatuit t'afa de
Tine, din tinerejile mele pana in ziua ^i ceasul de acum, fie cu tiin{a, fie din
ne^tiinfa, cu cuvantul, sau cu fapta, sau cu gandul, sau cu cugetul, cu
deprinde- rile $i cu toate simfurile mele. i, pentru rugaciu- nile celei ce fara
de prihana Te-a nascut pe Tine, ale Preacuratei $i pururea Fecioarei Maria,
Maicii Tale, singura nadejde neinfruntata i ocrotitoare i izbavitoare a mea,

invrednicete-ma fara de osanda sa ma Tmparta$esc cu Preacuratele, ncmuritoarele, de via{a facatoarele i infrico$atoarele Tale Taine, spre iertarea
pacatelor i spre viafa de veci, spre sfinfire, spre luminare, spre tarie, spre
vindecare $i spre sanatatea sutletului i a trupului i spre tergerea i
pierderea cu totul a cugetelor, a gandurilor $i a deprinderilor mele celor rele
i a nalucirilor de noapte ale duhurilor celor viclene $i mtunecate. Ca a Ta
este imparafia $i puterea, slava, cinstea $i inchinaciunea, impreuna cu Tatal
i cu Duhul Slant, acum $i pururea $i in vecii vecilor. Amin.
314______KANDUIAI A SF1M K1 j MPARTASIKI_
Rugaciunea a unsprezecea,
a Sfantului loan Damaschin zs
111 aintea uilor casei Tale stau $i de gandurile eele rele nu ma departez.
Ci Tu, Hristoase Dumneze- ule, Care ai indreptat pe vame$ul i ai miluit pe
canaaneanca si ai deschis talharului usjile raiului, deschide-mi i mie
indurarile iubirii Tale de oameni $i ma prime$te pe mine, cel ce vin $i ma
ating de Tine, ca pe dcsfranata $i ca pe cea cu scurgerea de sange. Ca
aceasta, atingandu-se de marginca hainei Tale, prea lesne a luat tamaduire,
iar aceea, cuprinzand preacuratele Tale picioare, a dobandit dezlegare de
pacate. Iar eu, ticalosul, fntreg Trupul Tau cutezand a-L primi, sa nu fiu ars, ci
ma prime$te ca $i pe dansele i-mi lumineaza simtirile cele sufleteti, arzand
nelegiuirile pacatelor mele, pentru rugaciunile celei ce fara de saman{a Te-a
nascut pe Tine i ale puterilor cere^ti, ca binecuvan- tat e$ti in vecii vecilor.
Amin.
Rugaciunea a douasprezecea, a Sfantului loan Gura de Aur
Cred, Doamne, i marturisesc ca Tu e$ti cu adevarat Hristos, Fiul lui
Dumnezeu celui viu, Care ai venit in lume sa mantuie$ti pe cei pacato^i,
dintre care cel dintai sunt eu. Inca cred ca acesta cste insu$i Preacurat Trupul
Tau $i acesta este insu^i Scump Sangele Tau. Deci, ma rog Tie: Miluie$te-ma
RANDUIALA SFINTF.I fMPARTA$IRl
315
$i-mi iarta gre^elile mele cele de voie i celc fara dc voie, cele cu cuvantul
sau cu fapta, cele cu tiin{a i cu ne$tiinfa, $i ma invrednice$te fara de
osanda sa ma impartaesc cu Preacuratele Tale Taine, spre iertarea pacatelor
i spre viafa de veci. Amin.
Deci, mergand sa te iniparta$eti, sa /ici Til taina accslc stiliuri ale
Sfantului Simeon Metafrastul:
lata ma apropii de sfanta imparta$ire. i-mparta$indu-nia, Doamne, sa nu ma
arzi;
Ca tu e$ti foe $i arzi pe cei nevreduici,
Ci, curafete-ma de toata-ntinarea.
Apoi:
Cinei Tale celci de taina, Fiul lui Dumnezeu, astazi parta$ ma prime^te, ca
nu voi spune vrajmailor Tai Taina Ta, nici sarutare Ifi voi da ca luda; ci, ca
talharul marturisindu-ma, strig Jie: Pomene$te-ma, Doamne, intru impara^ia
Ta.
Dupa aceea, stihurile accstea:

Sangele cel indumnezeitor privind, spaimanteaza-te, omule.


Ca foe este $i arde pe cei nevrednici.
Dumnezeiescul Trup nisi indumnezeie$te i ma hrane$te, imi
indumnezeie$te sulletul i-mi lirane$te minunat mintea.
Apoi aeeste Tropare:
indulcitu-m-ai cu dorul Tau, Hristoase, $i m-ai schimbat cu dumnezeiasca
Ta dragoste; ci arde, cu focul cel farii de
316
RANDUIALA SFINTEI I VIIVAR I ASIRI
materie, pacatele mele $i ma invrednice$te a ma satura de deslatarea care
este intru Tine, ca, de amandoua veselindu- nia, sa slavesc, Bunule, venirea
Ta.
Intru stralucirile sfinplor Tai, cum voi intra eu, nevred- nicul? Ca, de voi
indrazni sa intru in camara, haina ma vade$te, ca nu este de nunta, $i voi fi
Iegat i Iepadat de ingeri. Ci, cura{e$te, Doamne, intinaciunea sulletului meu
$i ma mantuiete, ca un iubitor de oameni.
Dupa accca se zice aceasta Rugaciune
Stapane, Iubitorule de oameni, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul
meu, sa nu-rni fie mie spre osanda Sfintele acestea, pentru ca sunt
nevrednic, ci spre curafirea i sfhRirea sulletului $i a trupului $i spre
arvunirea vie^ii ?i a imparapei ce va sa fie. Iar mie bine-mi este a ma alipi
de Dumnezeu >ji a pune in Domnul nadejdea mantuirii mele.
i iara;i: Cinei Tale celei de taina... $i a$a, cu umilinfa, sa mergem sa ne
imparta$im.
Rugaciunilc de multumirc dupa dumnezeiasca impartaire
Stihuri de indcmn
Dupa ce vei primi imparta;irea sfanta A lacatoarelor de viapi Daruri,
Lauda adu si muRumire mare,
$i cu caldura Domnului te roaga:
Slava fie, Doamne, Slava fie, Doamne!
Slava fie, Dumnezeului nostru!
_____________RANDUIALA SFINTEI IMPA.RTA.gIRl 317
Apoi graie$tc urmatoarele rugaciuni:
Rugaciunea intai, a Sfantului Vasile cel Mare
Mul{umesc Jie, Doamne, Dumnezeul meu, ca nu m-ai Iepadat pe mine,
pacatosul, ci parta$ a fi Sfintelor Tale Taine m-ai invrednicit. Mul- ^umesc Tie
ca pe mine, nevrednicul, a ma imparta^i de Preacuratele Tale Daruri m-ai
invrednicit. Ci, Stapane, Iubitorule de oameni, Care pentru noi ai murit i ai
inviat i ai daruit noua aceste infrico- atoare $i de via{a facatoare Taine,
spre binefa- cerea i sfinfirea sufletelor i a trupurilor noastre, da sa-mi fie i
mie acestea spre tamaduirea sufietu- lui i a trupului, spre izgonirea a tot
potrivnicului, spre luminarea ochilor inimii mele, spre impacarea sufletetilor
mele puteri, spre credinja neinfrun- tata, spre dragoste nefa^arnica, spre
desavar$irea intclepciunii, spre paza poruncilor Tale, spre adau- girea
dumnezeiescului Tau har i spre dobandirea imparajiei Tale. Ca, intru
sfintenia Ta, cu acestea fiind pazit, sa pomenesc harul Tau pururea $i sa nu

mai viez mie, ci Tie, Stapanuiui i Binefacatorului nostru. i aa, ic$ind dintru
aceasta via^a intru nadejdea vie^ii celei ve^nice, sa ajung la odihna cea dea pururea, unde este glasul cel neincetat ai celor ce lauda i dulcea^a cea
fara de sfarit a celor ce vad frumuse^ea cea nespusa a fe^ei Tale. Ca Tu
eti
--------------------------- - 318
KANDUIAI.A SFINTE1 IMPARTASIR1
dorirea cea adevarata $i veselia cea nespusa a color ce Tc iubesc, Hristoase,
DumnezeuI nostru, i pc Tine Te lauda toata faptura in veci. Amin.
tapane, Hristoase Dumnezeule, imparatul
veacurilor i Facatorul tuturor, multumesc Jie pentru toate bunatafile cate
mi-ai dat mie i pentru impartairea cu Preacuratele $i de via^a facatoarele
Tale Taine. Deci, ma rog Jie, Bunule $i Iubitorule de oameni, paze$te-ma sub
acoperamantul Tau i sub umbra aripilor Tale, i-mi daruie$te, pana la
suflarea cea mai de pe urma, cu cuget curat i cu vrcdnicie sa ma
imparta$esc cu Sfmtele Tale Taine, spre iertarea pacatelor i spre via^a de
veci. Ca Tu eti Painea vietii, Izvorul sfin^irii, Datatorul bunatatilor, i Jie
slava inaltani, impreuna i Parintelui i Sfantului Duh, acum i pururea i in
vecii vecilor. Amin.
Cel ce de bunavoie mi-ai dat mie spre hrana Trupul Tau, foe fund, care
arde pe cei nevred- nici, sa nu ma arzi pe mine, Facatorul meu, ci mai vartos
intra in alcatuirea madularelor mele $i intru toate incheieturile, in rarunchi i
in inima, i arde spinii tuturor pacatelor mele; curate$te-mi sufletul;
Rugaciunea a dona, a Sfantului Vasile cel Mare
Rugaciunea a treia. a Sfantului Simeon Metafrastul
__________RANDUIALA SFINTKI 1MPARTA.SIR1
319
sfintete-mi gandurile $i oasele; numarul dcplin al celor cinci simfuri il
lumincaza; peste tot ma pa- trundc cu frica Ta; pururca ma acopera i ma
apara $i ma paze$te de tot lucrul i cuvantul pierzator de suflete; curafetema, spala-ma i ma indrepteaza, infelepte$te-ma $i ma lumincaza; arata-ma
loca numai al Duhului Tau $i sa nu mai flu sala pacatu- lui, ci Jie casa, prin
primirea Impartaaniei. Ca de foe sa fuga de mine tot lucrul rau, toata
patima. Rugatori aduc pentru mine pe tofi sfinfii, pe mai-marii cetelor celor
fara de trup, pe Inaintemergatorul Tau, pe infelepfii Apostoli, $i cu ace^tia i
pe Preacinstita $i Preacurata Maica Ta, ale caror rugaciuni prime$- te-le,
Milostive Hristoase al meu, i pe mine, sluji- torul Tau, flu al luminii ma fa; ca
Tu insufi eti, Bunule, sfinfirea i luminarea sufletelor noastre i Jie, dupa
cuviinfa, ca unui Dumnezeu $i Stapan, tofi slava Ifi inalfam in toate zilele.
Amin.
Rugaciunea a patra, a Sfantului Chiril al Alexandriei
Trupul Tau cel sfant, Doantne, Iisusc Hristoase, Dumnczeul meu, sa-mi fie
mie spre viafa de veci, i Sangele Tau cel scump, spre iertarea pacatelor. $i
sa-mi fie mie Imparta$ania accasta spre bucurie, spre sanatate i spre

veselie. $i la infri- coatoarea i a doua venire a Ta, invednicete-ma pe mine,


pacatosul, sa stau de-a dreapta slavei Tale,
320
RANDU1ALA SFINTEI I\1PAR I ASIRI
pentru rugaciunile Preacuratei Maicii Tale i ale tuturor stlntilor Tai. Amin.
Rugaciune catre
Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu
Preasfanta Stapana, Nascatoare de Dumnezeu, care eti lumina
mtunecatului meu suflet, nadejdea, acoperamantul, scaparea, mangaierea $i
bucuria mea, mulfumesc fie ca m-ai fnvrednicit pe mine, nevrednicul, sa fiu
parta$ Preacuratului Trup i Scumpului Sange al Fiului tau. Ci tu, care ai
nascut Lumina cea adevarata, lumineaza-mi ochii cei mfelegatori ai inimii.
Ceea ce ai nascut Izvorul nemuririi, inviaza-ma pe mine, cel oinorat de pacat.
Ceea ce eti Maica iubitoare de milostivire a Dumnezeului celui milostiv,
miluiete-ma i da umilinfa i zdrobire inimii mele $i smerenie gan- durilor
mele i ridicarc din robia cugetelor mele. $i ma invrednice$te, pana la
sfaritul viefii, fara de osanda sa primesc sfinjirea Preacuratelor Taine, spre
tamaduirca sufletului $i a trupului. i-mi da, Stapana, lacrimi de pocain^a i
de marturisire, ca sa te laud $i sa te maresc pe tine in toate zilele vie^ii
mele, ca binecuvantata i preamiirita e$ti in veci. Amin.
Apoi:Acum libercaza..., Sfinte Dumnczcule..., Preasfanta Trcime..., Tatal
nostru..., Ca a Ta cste imparafia... i Troparul slantului a carui liturghie se va fi
savarsit in acca zi.
RANDU1ALA SFINTE1 i.MPARTASlRI
321
Daca cstc LiturgHia Slantului loan Gura dcAur, sc zicc troparul, glasul al 8lea:
Din gura ta ca o lumina de foe stralucind harul, toatii lumea a luminat,
vistieriile neiubirii de argint lumii a ca$tigat, inalfimea gandului smerit nouii
ne-a aratat. $i, cu cuvintele tale invafandu-ne, Parinte Ioane Gura de Aur,
roaga pe Cuvantul Hristos Dumnezeu, sa mantuiasca sufletele noastre.
Slava..., Contlacul, glasul al 6-lca:
Din cer ai primit dumnezeiescul har $i cu buzele tale pe to|i ii invefi sa se
inchine unui Dumnezeu in Treinie, Ioane Gura de Aur, preafericite cuvioase;
dupa vrednicie te laudam deci pe tine, ca eti invafator, ca unul care arafi
cele dumnezeieti.
i acum..., al Naseatoarei de Dumnezeu:
Ceea ce eti cre^tinilor ocrotitoare neinfruntata $i mijloci- toare
staruitoare catre Facatorul, nu trece cu vederea glasurile cele de rugaciune
ale pacato^ilor, ci sarguie$te, ca o buna, spre ajutorul nostru, care cu
credinta strigam catre tine: Grabe$te spre rugaciune i te nevoie$te spre
mijlocire, aparand pururea, Nascatoare de Dumnezeu, pe cei ce te cin- stesc
pe tine.
Daca este Liturghia Sfantului Vasile cel Mare, se zice troparul, glasul I:
In tot pamantul a ie$it vestirea ta, ca acesta a primit cuvantul tau, prin
care, cu dumnezeiasca cuviinfa, ai inva- $at, Urea celor ce sunt ai aratat,
obiceiurile oanienilor le-ai impodobit, imparateasca preofie. Parinte cuvioase,

roaga pe Hristos Dumnezeu sa mantuiasca sufletele noastre.


21 - CEASLOV
322______RANDUIALA SFINTEI iMPARI ASIRI
Slava..., Condacul, glasul al 4-lca:
Ariitatu-te-ai temei neclintit Bisericii, dand tuturor oame- nilor domnia cea
nefurata, pecetluind-o cu invafaturile tale, datatorule al eelor cere$ti, Vasile
Cuvioase.
i acum..., al Nascatoarci de Dumnczeu:
Ceea ce eti cre$tinilor ocrotitoare... (vezi pag. 321).
Iar daca este Liturghia Darurilor mai inainle sfin(ite, sc zicc Troparul, glasul al
4-lca:
Cel ce de sus, de la Dumnezcu, ai luat dumnezeiescul har, marite
Grigorie, i, cu puterea Aceluia intarindu-te, de bunavoie ai urmat Sfintei
Evanghelii a lui Hristos, de la Care ai luat plata ostenelilor tale, intru tot
fericite; pe Acela roaga-L sa mantuiasca sufletele noastre.
Slava..., Condacul, glasul al 3-lca:
Ca un incepator te-ai aratat lui Hristos, Incepatorului pastorilor, i parta
calugarilor, Parinte Grigorie, pova^u- indu-i catre cetatea cea cereasca, de
unde ai invafat turma lui Hristos poruncile Lui $i acum cu dan$ii te bucuri $i
dan{uie$ti in corturile cere$ti.
!>i acum..., al Nascatoarci dc Dumnezeu:
Ceea ce e$ti cre$tinilor ocrotitoare... (vezi mai sus).
Apoi: Doamnc, miluie^te (dc 12 ori), Ccca ce c$ti mai cinstita..., Slava...,
i acum... i otpustul.

ACATISTE 1 PARACLISE
HB

ACATISTUL BUNEIVESTIRI
A Preasfintei Nascatoarei de Dumnezeu i pururea Fecioarei Maria
Preotul da obi;nuita binecuvantare, zicand:
Binecuvantat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum $i pururea i in
vecii veeilor. Amin.

Slava Jie, Dumnezeul nostru, slava X*eImparate ceresc, Mangaietorule, Duhul adevarului, Care pretutindenea
etl $i toate le pline$ti; Vistierul bunata(ilor i Datatorule de via^a, vino $i Te
sala$luie$te intru noi $i ne cura(e$te pe noi de toata intinaciunea i
mantuie$te, Bunule, sufletele noastre.
326
ACATISTE SI PARACL1SE
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de nioarte, miluie$te-ne pe noi
(de trci ori).
Slava Tatalui $i Fiului $i Sfantului Duh.
$i acum $i pururea i in vecii vecilor. Amin.
Preasfanta Treinie, miluie$te-ne pe noi. Doamne, curii- Jete pacatele
noastre. Stapane, iarta fariidelegile noastre. Sfinte, cerceteaza i vindeca
neputinfelc noastre, pentru numcle Tau.
Doamne, miluie$tc (de 3 ori). Slava..., $i acum...
Tatal nostru, Care eti in ceruri, sfinfeasca-se numele Tau, vie imparafia
Ta, facii-se voia Ta, precum in cer a<>a $i pe pamant. Painea noastra cea de
toate zilele da-ne-o noua astazi, $i ne iarta noua greelile noastre, precum $i
noi iertam grei(ilor no$tri. i nu ne duce pe noi in ispita, ci ne izbave^te de
cel rau.
Ca a Ta este imparafia, puterea $i slava, a Tatalui $i a Fiului $i a Sfantului
Duh, acum i pururea $i in vecii vecilor. Amin.
Apoi Troparele, glasul al 6-lea:
Miluiesjte-ne pe noi, Doamne, miluie$te-ne pe noi, ca, nepricepandu-ne de
nici un raspuns, aceasta rugaciune aducem Jie, ca unui Stapan, noi,
pacato^ii robii Tai, miluie$tc-ne pe noi.
Slava...,
Doamne, miluie$te-ne pe noi, ca intru Tine am nadajduit; nu Te mania pe
noi foarte, nici pomeni faradelegile noastre, ci cauta $i acum ca un milostiv i
ne izbave^te pe noi de vrajma$ii no$tri, ca Tu e^ti Dumnezeul nostru, $i noi
suntem poporul Tau; to(i lucrul mainilor Tale <}i numele Tau chemam.
ACATISTUL BUNEIVESTIRI
327
i acum..., a Nascatoarci dc Dumnezeu:
l$a milostivirii dcschide-o noua, binecuvantata Nascatoare dc Dumnezeu,
ca sa nu pierim cei ce nadajduim intru tine, ci sa ne inantuim prin tine din
nevoi, caci tu e$ti mantuirea neamului cretinesc.
Apoi:
Cred mtru unul Dumnezeu, Tatal atotfiitorul, Facatorul cerului $i al
pamantului, al tuturor celor vazute i ncvazute.
i intru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Nascut, Care din
Tatal S-a nascut mai inainte de tofi vecii; lumina din lumina, Dumnezeu
adevarat din Dumnezeu adevarat, nascut, iar nu facut, Cel de o fiinta cu
Tatal, prin Care toate s-au facut;
Care, pentru noi oamenii i pentru a noastra mantuire, S-a pogorat din
ceruri $i S-a Tntrupat de la Duhul Sfant i din Fecioara Maria $i S-a facut oni;

i S-a rastignit pentru noi in zilele lui Ponfiu Pilat $i a patimit $i S-a
ingropat;
$i a inviat a treia zi, dupa Scripturi;
i S-a inalfat la ceruri i ade de-a dreapta Tatalui;
i iara$i va sa vina cu slava sa judece viii $i morfu, a Carui imparafie nu
va avea sfar$it.
i intru Duhul Sfant, Domnul de viafa Facatorul, Care din Tatal purcede,
Cel ce impreuna cu Tatal i cu Fiul este inchinat i slavit, Care a grait prin
prooroci.
Intru una, sfanta, soborniceasca i apostoleasca Biserica.
Marturisesc un Botez spre iertarea pacatelor.
Atept invierea morfilor.
$i viafa veacului ce va sa lie. Amin.
328__________ACAT1STE $1 PARACUSE
Ea Doamne, strigat-am..., se canta stihirilc acestea, glasul al 6-lca: Podobie:
Toata nadejdca...
SfatuI cel mai inainte de veci descoperindu-1 fie, Fecioara, Gavriil a stat
inaintea ta, mchinandu-se fie $i zicand: Bucura-te, pamantul cel nesemiinat;
bucura-te, rugul cel nears; bucura-te, adancul cel ce cu anevoie poate fi
vazut; bucura-te, podul care ne treci pe noi la ceruri $i scara cea inalta pe
care a vazut-o Iacob; bucura-te, nastrapa dum- nezeiasca cu mana; bucurate, dezlegarea blestemului; bucura-te, chemarea lui Adam, Domnul este cu
tine.
Te arafi mie ca un om, zis-a curata Fecioara catre arhistrateg, $i cum
veste$ti graiuri mai presus de om? Zis-ai ca Dumnezeu va fi cu mine i Se va
sala^lui In pantccele meu? i cum voi fi sala desfatat, spune-mi, i loc
sfinfirii Celui cc este mai presus de heruvimi? Nu ma in$ela pc mine cu
in^ela- ciune, ca n-am cunoscut dulceafa nunfii, sunt neimpreunata, de
nunta nu m-am imparta$it, deci prune cum voi na$te?
Dumnezeu unde voiete se biruie^te randuiala firii, zis-a cel fara de trup,
$i se lucreaza cele ce sunt mai presus de om. Crede cuvintelor mele celor
adevarate, ceea ce eti cu totul sfanta ?i fara de prihana. Iar ea a strigat: Fie
mie acum dupa cuvantul tau $i voi nate pe Cel fara de trup, Care va lua din
mine trup, pentru ca sa ridice, cu Impreunarea, ca un putcr- nic, pe om la
cinstea cea dintai.
Slava..., i acum...,glasul al 2-lca:
Taina cea din veac se deseopera astazi i Fiul lui Dumnezeu fiu al omului
se face, ca, luand ce este mai rau, sa-mi
ACATISTUL BUNEIVEST1RJ
329
dea mie ee este mai bun. Amagitu-s-a de demult Adam fi, poftind sa fie
Dumnezeu, nu a fost; iar Dumnezeu Se face om, ca sa faca pe Adam
Dumnezeu. Sa se veseleasca (upturn fi sa salte firea, ca arhanghelul sta cu
frica inaintea Fecioarei fi-i aduce bucurie in locul intristarii. Cel ce Te-ai facut
om pentru milostivirea milei, Dumnezeul nostru, slava Tie.
La Stihoavna se canta stihirilc acestea, glasul I:
Podobic: Ccea ce efii bucuria...

Din crugurile cerefii zburand Gavriil in Nazaret, a stat inaintea Fecioarei


Maria, zicand catre dansa: Bucura-te, ca ai sa zamisleti Fiu pe Cel mai de
dcmult decat Adam, pc Facatorul veacurilor fi Izbavitorul celor ce-fi canta fie:
bucura-te, curata.
Stib: Asculta, fiica, fi vczi, fii plcaca urechea ta fi uita poporul tau casa
parintclui tau.
Gavriil, aducand veste buna din cer Fecioarei, a zis: Bucura-te, ca ai sa
zaniisle^ti in pantecele tau pe Cel ce va incapea in tine, dar in toate este
neincaput; fi ai sa te arafi Nascatoare Celui ce a rasarit din Tatal, mai inainte
de luceafar.
Stih: Fe(ei talc sc vor ruga mai-marii poporului.
Cuvantul Cel ce este impreuna ve^nic cu Tatal Cel fara de inceput,
nedesparfindu-Se de Cel de sus, acum a venit la cei de jos, pentru
preamarea Sa milostivire, facandu-I-se mila de alunecarea noastra fi, luand
saracia lui Adam, S-a inchipuit in cel strain.
Stih: Tot pamantul sa sc inchinc Tic fi sa cantc Tic.
Cuvantul cel mai presus de tlinfa. Care este din Tatal din veci, fi din Maiea
sub vremi, aratandu-Se luniii, chipul robu330
ACATISTE $1 PARACLISF.
lui prime$te $i Se face trup, neosebindu-Se de Dumnezeire, i zidesfte pe
Adam in pantecelc aceleia, care L-a zamislit pe Dansul fara de samanfa.
Slava..., i acum..., ylasul al 2-lca:
Astazi bineveste$te Gavriil celei pline de bar: Bucura-te, Maica, ceea ce
eti fecioara $i nu $tii de nunta. Nil te mira de chipul meu cel strain, nici nu
te spfiimanta, ca arhanghel sunt. arpele a in$elat pe Eva, oarecand, iar eu
acum binevestesc tie bucurie: Vei ramane fecioara, dar vei nate pe Domnul,
Preacurata.
Apoi: Doamnc, miluie$tc (de 12 ori). Slava..., i acum..., Veni(i sa ne
inchinam... (de 3 ori) >ji
Psalmul 142
Doamne, auzi rugaciunca mea, asculta cererea mea, intru credincio$ia Ta;
auzi-ma, intru dreptatca Ta. Sa nu intri la judecata cu robul Tau, ca nimcni din
cei vii nu-i drept inaintca Ta. Vraj- ma$ul prigonete sufletul meu i via^a
mea o calca tn picioare; facutu-m-a sa locuiesc in Tntuneric ca mortii cei din
veac. Mahnit e duhul in mine $i inima mea incremenita inlauntrul meu.
Adusu-mi-am amintc de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurilc
Tale, la faptele mainilor Tale m-am gandit. Tins-am catre Tine mainile ntele,
sufletul meu ca un pamant insetoat. Degrab auzi-ma, Doamne, ca a slabit
duhul meu. Nu-Ji intoarce fa{a Ta de la mine, ca sa nu ma ascman celor ce se
pogoara in mormant. Fa sa aud dimineata mila Ta, ca la Tine mi-e nadejACATISTUL BUNFJVESTIR1
331
dea. Arata-mi ealea pe care voi merge, ca la Tine am ridieat sufletul meu.
Scapa-ma de vrajma$ii mei, ca la Tine alerg, Doamne. Invafa-ma sa fac voia
Ta, ca Tu e^ti Dumnezeul meu. Duhul Tau cel bun sa ma povafuiasca la

pamantul dreptatii. Pentru numele Tau, Doamne, daruieste-mi viafa. Intru


dreptatea Ta scoate din nccaz sufletul meu. Fa bunatatc de starpe^te pe
vrajmaii mei i picrde pc to{i cei ce necajesc sufletul meu, ca eu sunt robul
Tau.
Slava..., Si acum..., Aliluia (de 3 ori). S> indata sc cantii: Dumnczcu cstc
Doninul... (de trci ori), pc fjlasul al 8-lca, ^i, tot de trei ori, troparul accsta:
Porunca cea cu taina luand-o intru cunotinfa cel fara de trup, Tn casa lui
Iosif degrab a stat inainte, zicand celei ce nu $tia de nunta: Cel ce a plecat,
cu pogorarea, cerurile, Tncapc fara schimbare tot intru tine; pe Care i
vazandu-L in pantecele tau luand chip de rob, ma spaimantez a striga {ie:
Bucura-te, Mireasa, pururea Fecioara.
Apoi: Doamne, miluie;te (de 3 ori). Slava..., Si acum...
Psalmul 50:
Miluieste-ma, Dumnezeulc, dupa mare mila Ta, i dupa mulfimea
indurarilor Tale, sterge faradelegea mea. Mai vartos ma spala de faradelegea mea S' de pacatul meu ma cura^este. Ca faradelegea mea eu o cunosc
si pacatul meu inaintca mea este pururea. Jie unuia am gresit si rau inainh
332
ACATISTE $1 PARACLISE
tea Ta am facut, aa meat drept e$ti Tu intru euvin- tele Tale i biruitor eand
vei judeca Tu. Ca iata, intru faradelegi m-am zamislit, $i in pacate m-a nascut
maica mea. Ca iata, adevarul ai iubit; cele nearatate i cele ascunse ale
injelepciunii Tale mi-ai aratat mie. Stropi-ma-vei cu isop i ma voi curaji;
spala-ma-vei i mai vartos decat zapada ma voi albi. Auzului meu vei da
bucurie i veselie; bucura-se-vor oasele cele smerite. Intoarce fa{a Ta de
catre pacatele mele i toate faradelegile mele terge-le. Inima curata zide^te
intru mine, Dumnezeule, i dull drept inno- iete intru cele dinlauntru ale
mele. Nu ma lepada de la faja Ta i Duhul Tau cel Sfant nu-L lua de la mine.
Da-mi mie bucuria mantuirii Tale i cu dull stapani- tor ma intarete. Invaiavoi pe cei fara de lege caile Tale i cei necredincioi la Tine se vor intoarce.
Izbavete-ma de varsarea de sange, Dumnezeule, DumnezeuI mantuirii
mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei
deschide i gura mea va vesti Iauda Ta. Ca de-ai ti voit jerla, Ti-a li dat;
arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima
infranta i sme- rita Dumnezeu nu o va urgisi. Fa bine, Doamne, intru
bunavoirea Ta, Sionului, i sa se zideasca zidurile Ierusalimului. Atunci vei
binevoi jertfa dreptafii, prinosul i arderile de tot; atunci vor pune pe altarul
Tau vifei.
ACATISTUI. BUNEWESTIRI
333
Apoi
Canonul Nascatoarei de Dumnezeu Facere a lui Iosif Cantarca [, glasul al 4lea:
Irmosul:
Deschide-voi gura mea i se va umple de Duhul, $i cuvant raspunde-voi

imparatesei Maici, $i ma voi arata luminat praznuind, si voi canta minunile


ei, bueuran- du-ma.
Stih: Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu, miluie$te-ne pe noi.
Pe tine, cartea lui Hristos cea iusufletita, pecetluita cu Duhul, vazandu-te
marele arhaughel, curata, a strigat catre tine: Bucura-te, ceea ce eti locasul
bucuriei prin care se strica blestemul stramoa$ei.
Bucura-te, Fecioara, mireasa dumnezeiasca, indreptarea lui Adam i
omorarea iadului; bucura-te, palatul Imparatu- lui tuturor, ceea ce e$ti cu
totul fara de prihana; bucura-te, scaunul cel de foe al Aceluia ce este
atot{iitor.
Slava...,
Bucura-te, floarea cea neve$tejita, singura care ai crescut Marul cel cu
miros bun; bucura-te, ceea ce ai nascut mirosul cel bun al lmparatului
tuturor; bucura-te, mantuirea lumii, ceea ce nu $tii de nunta.
i acum...,
Bucura-te, comoara curafiei, prin care ne-am sculat din caderea noastra;
bucura-te, stapana, ceea ce e$ti crin cu dulce miros, care umpli de buna
mireasma pe cei credincio$i, tamaia cea cu miros bun $i inirul cel de mare
pref.
334
ACAT1STE SI V ARACLISE
Cantarea a 3-a:
Irmosul:
Pe ai tai cantarefi, Nascatoare de Dumnezeu, ccea ce eti izvor viu i
indcstulat, care s-au tmprcunat ceata duhovniceasca, intarete-i intru
dumnczciasca marirea ta, cununilor maririi invrednicindu-i.
Ceea ce ai rasarit spicul cel duinnezeiesc cu adevarat, ca o farina nearata,
bucura-te; bucura-te, masa cca insuflefita, intru care a incaput Painea viefii;
bucura-te, stapana, care cti izvorul apei viefii cel nedeertat.
Bucura-te, ceea ce ai nascut credincio^ilor pe Cel fara de prihana;
bucura-te, miclu$eaua, care ai nascut pc Mielu$elul lui Dumnezeu, Cel ce a
ridicat pacatele a toata lumea; bucura-te, curafitoare calda.
Slava...,
Bucura-te, lucealarul diminefii cel prealuniinat, care sin- gura ai purtat pe
Soarele Hristos; bucura-te, ceea ce eti loca$ul luminii, care ai stricat
intunericul $i ai izgonit de pre- tutindeni pe diavolii cei intunecafi.
Si acum...,
Bucura-te, ceea ce e$ti singura u$a prin care a trecut sin- gur Cuvantul,
stapana, care ai sfaramat cu na$terea ta incu- ietorile $i u$ile iadului;
bucura-te, dumnezeiasca intrare a celor ce se mantuiesc, ceea ce eti cu
totul laudata.
Cantarea a 4-a:
Irmosul:
Cel ce ade intru slava, pe scaunul Dumnezeirii, pe nor u$or a venit lisus,
Dumnezeul cel Preainalt, $i a mantuit pc cei ce striga: Slava, Hristoase,
puterii Tale.

ACATISTUI. BUNEIVEST1R1 335


In glasuri de cantari, cu credinfa strigam catre tine, ceea ce e$ti cu totul
laudata: Bucura-te, niunte gras $i inchegat cu Duhul; bucura-te, sfe$nic i
nastrapa, ceea ce porfi mana, care indulce$ti simfurile tuturor credincioilor.
Bucura-te, preacurata stapana, care eti curafirea lumii; bucura-te, scara
care ai inalfat cu harul pe tofi de pe pamant; bucura-te, pod care cu adevarat
treci din nioarte la viafa pe to^i cei ce te lauda pe tine.
Bucura-te, Preacurata, ceea ce e$ti mai inalta decat cerurile, care fara de
osteneala ai purtat in pantecele tau temelia pamantului; bucura-te, roseala,
care ai vopsit din san- gele tau vemantul cel dumnezeiesc al Imparatului
puterilor.
Slava...,
Bucura-te, stapana, care ai nascut cu adevarat pe Datatorul de lege, Care
curafete in dar faradelegile tuturor, adancimea cea necuprinsa cu mintea,
iufdtimea cea nespusa, ceea ce nu tii de nunta, prin care noi tofi ne-am
indumuezeit.
Si acutn...,
Pe tine, ceea ce ai impletit lumii cununa cea neimpletita de mana, te
laudam strigand catre tine: Bucura-te, Fecioara, pazitoarea tuturor,
ingradirea, intarirea !>i scaparea cea sfinfita.
Cantarea a 5-a:
Irmosul:
Spaimantatu-s-au toate de dumnezeiaca marirea ta, ca tu, Fecioara, care
nu tii de nunta, ai avut in pantece pe Dumnezeu, Cel ce este pestc toate,
$i ai nascut Fiu pe Cel fara de ani, Cel ce daruie$te pace tuturor celor ce te
lauda pe tine.
Bucura-te, prea nevinovata, care ai nascut Calea viefii i ai mantuit lumea
din potopul pacatului; bucura-te, mireasa
336__________ACAT1STE $1 PARACLISF.
dumnezeiasca, ceea ce e$ti auzire $i grai infricoator; bucura-te, loca$ul
Stapanului fapturii!
Bucura-te, Preacurata, ceea ce eti tiiria $i intarirea oame- nilor, loc de
sfintire a slavei, omorare a iadului, camara de mire cu totul luminoasa;
bucura-te, bucuria ingerilor; bucura-te, ajutatoarea celor ce se roaga tie cu
credinta!
Bucura-te, stapana, carufa Cuvantului cea in chipul t'ocu- lui; raiule cel
insuflefit, care ai in mijloc Pomul vie^ii, pe Domnul, a Carui dulceafa inviaza
pe cei ce se imparta$esc cu credinta ;i au fost supu$i stricaciunii.
Slava...,
Intari{i fiind cu puterea ta, cu credinta graim tie: Bucura-te, cetatea
Imparatului tuturor, de care s-au griiit luminat cele preamarite $i vrednice a
se auzi, muntele cel netaiat; bucura-te, adancul cel nemasurat!
Si acum...,
Ceea ce e$ti sala$ destatat al Cuvantului, bucura-te; bucura-te,
Preacurata, vasul care ai scos margaritarul cel dumnezeiesc; bucura-te,

impacarea cea catre Dumnezeu, cu totul minunata, a tuturor celor ce


pururea te fericesc pe tine, Nascatoare de Dumnezeu.
Cant area a 6-a:
Irntosul:
z\
Infeleptii lui Dumnezeu, care facefi acest praznic dumnezeiesc $i cu totul
cinstit al Maicii lui Dumnezeu, veniti sa plesnim cu mainile, slavind pe
Dumnezeu, Cel ce S-a nascut dintr-insa.
Ceea ce eti camara neintinata a Cuvantului $i pricina induinnezeirii
tuturor, bucura-te, Preacurata, chemarea proorocilor; bucura-te, podoaba
apostolilor.
ACATISTUI. BUNEIVESTIRI
337
Dintru tine a cazut roua care a stins vapaia multimii ido- lilor; pentru
aceea graim tie: Bucurii-te, lana plina de roua, pe care, Fecioara, Ghedeon
mai inainte o a vazut.
Slava...,
lata, Fecioara: Bucura-te, graim tie; fii adapostire i lini^te celor ce ne
invaluim intru adancul necazurilor $i al tuturor smintelilor potrivnicului!
Si acum...,
C eea ce e$ti pricina bucuriei, umple de har gandul nostru, ca sa graim
tie: Bucura-te, rugul cel nears $i norul cel cu totul luminos, care neincetat
umbre$ti pe cei credincio^i.
Catavasie: Intelcptii lui Dumnezeu... (vezi irmosul la Cantarea a 6-a).
Condacele $i Icoasele Condacul I:
Aparatoare Doamna, pentru biruinta multumiri, izbavindu-ne din nevoi
adueem tie, Nascatoare de Dumnezeu, noi robii tai. Ci, ca ceea ce ai
stapanire nebiruita, izbave$te-ne din toate nevoile, ca sa strigam tie: Bucurate, Mireasa, pururea Fecioara!
Icosul I:
Ingerul cel mai intai statator din cer a fost trimis sa-i zica Nascatoarei de
Dumnezeu: Bucura-te! i, impreuna cu glasul lui cel netrupesc, vazandu-Te,
Doamnc, intrupat, s-a spaimantat $i i-a stat inainte graindu-i unele ca
acestea:
Bucura-te, prin care rasare bucuria;
Bucura-te, prin care piere blestemul;
Bucura-te, chemarea lui Adam celui cazut;
Bucura-te, tergerea lacrimilor Evei;
22 - CEASLOV
338
AC ATISH: si PARACIISE
Bucura-te, inalfime, intru care cu anevoie se suie gan- durile omene;ti;
Bucura-te, adancime, care nu te pofi lesne vedea nici cu ochii ingereti;
Bucura-te, ca e$ti scaun imparatului;
Bucura-te, ca porfi pe Cel ce pe toate le poarta; Bucura-te, steaua care arafi
Soarele;

Bucura-te, pantecele dumnezeietii intrupari;


Bucura-te, prin care se innoie$te faptura;
Bucura-te, prin care prune Se face Facatorul;
Bucura-te, Mireasa, pururea Fecioara!
Condacul al 2-lea:
\ tiindu-se pe sine sfanta intru curafie, zis-a lui Gavriil >cu indraznire:
Preaslavitul tau glas cu anevoie se arata a ti'primit sulletiilni nieu; ca na^tere
cu zamislire fara samanfa, cum imi spui? Cantand: Aliluia!
Icosul al 2-lea:
Infelegerea cea neinteleasa cautand Fecioara sa o inteleaga, a grait catre
cel ce slujea: Din pantece curat, cum este cu putinfa sa se nasca fiu, spunemi? Catre care el a zis cu frica, insa, graind aa:
Bucura-te, tainuitoarea sfatului celui nespus;
Bucura-te, incrcdinfarea celor ce au trebuinfa de tacere; Bucura-te, inccputul
minunilor lui Hristos;
Bucura-te, capul poruncilor Lui;
Bucura-te, scara cereasca pe care S-a pogorat Dumnezeu; Bucura-te, podul
care treci la cer pe cei de pe pamant; Bucura-te, minunea mult slavita de
ingeri;
Bucura-te, ceea ce le e$ti diavolilor ranii de mult plans; Bucura-te, ceea ce ai
nascut Lumina cea neapusa;
ACATISTUI. BUNEIVESTVRI 339
Bucura-te, ceea ce n-ai invajat pe nimeni In ce chip s-a petrecut;
Bucura-te, ceea ce Tntreci mintea infeleptilor;
Bucura-te, ceea ce lumine/i gandurile credincio^ilor; Bucura-te, Mireasa,
pururea Fecioara!
Comlacul al 3-lca:
Puterea Celui de sus a umbrit-o atunci, spre zamislire, pe ceea ce nu tia
de nunta; i pantecele ei cel cu buna roada, ca pe o farina dulce 1-a aratat
tuturor celor ce vor fi ssi secere mantuire, cand vor canta a$a: Aliluia!
Icosul al 3-lea:
Avand Fecioara in pantece pe Dumnezeu primit, a aler- gat la Elisabeta;
iar pruncul acesteia, indata cunoscandu-i inchinarea, s-a bucurat <>i, cu
saltari in pantece, ca $i cum ar ti cantat, a grait catre Nascatoarea de
Dumnezeu:
Bucura-te, vi{a mladifei celei nevetejite;
Bucura-te, ca$tigarea rodului celui fara de moarte; Bucura-te, ceea ce ai
lucrat pe Lucratorul iubirii de oameni;
Bucura-te, ceea ce ai nascut pe Saditorul viefii noastre; Bucura-te, brazda
care ai crescut inmulfirea milelor; Bucura-te, masa care porfi indestularea
milostivirilor; Bucura-te, ceea ce infloreti ca raiul desfatarii; Bucura-te, ceea
ce gateti adapostire sulletelor; Bucura-te, tamaia rugaciunii cea bine
primita; Bucura-te, curafia a toata lumea;
Bucura-te, bunsivoirea lui Dumnezeu catre noi, cei muritori; Bucura-te,
indraznirea celor muritori catre Dumnezeu; Bucura-te, Mireasa, pururea
Fecioara!

340
ACATISTE $1 PARACUSE
Condacul al 4-lca:
Vifor de ganduri necredincioase avand intru sine inteleptul Iosif, s-a
tulburat uitandu-se la tine, cea neamestecata cu nunta, gandind ca esjti
furata de nunta, tu, ceea ce eti fara prihana; iar cand a cunoscut ca
zamislirea ta este de la Duhul Slant, a zis: Aliluia!
Icosul al 4-lca:
Auzit-au pastorii pe ingeri laudand venirea cu trupul a lui Hristos $i,
alergand spre Acesta ca spre un pastor, vizutu-L-au ca pe un miel fara
prihana hranindu-Se in pan- tecele Mariei, pe care laudand-o, au zis:
Bucura-te, Maica Mielului i a Pastorului;
Bucura-te, staulul oilor celor cuvantatoare;
Bucura-te, chinuirea vrajma^ilor celor nevazufi; Bucura-te, deschizatoarea
uilor raiului;
Bucura-te, ca cele cere^ti impreuna se bucura cu cele pamante$ti;
Bucura-te, ca cele paniante^ti impreuna danfuiesc cu cele cere^ti;
Bucura-te, gura apostolilor cea netacuta;
Bucura-te, indraznirea cea nebiruita a purtatorilor de chinuri;
Bucura-te, temeiul cel tare al credinfei;
Bucura-te, cuno$tin{a cea luminoasa a darului;
Bucura-te, prin care s-a golit iadul;
Bucura-te, prin care ne-am imbracat cu slava;
Bucura-te, Mireasa, pururea Fecioara!
Condacul al 5-lca:
Steaua cea cu dumnezeiasca mergere vazand-o inte- lepfii, mers-au pe
urma luminii ei; ?i, finand-o ca pe o faclie, cu ea cautau pe puternicul
imparat; $i, ajungand la Cel neajuns, s-au bucurat, cantandu-I: Aliluia!

- - - -- I
ACATISTUL BUNEIVESTIR1
341
Icosul al 5-lea:
Vazut-au pruncii haldeilor in brafele Fecioarei pe Cel ce a zidit pe om cu
mana; $i, cunoscandu-L a le II Stapan, de$i luase chip de rob, s-au nevoit cu
daruri a-Lsluji i a-i canta celei binecuvantate:
Bucura-te, Maica stelei celei neapuse;
Bucura-te, raza zilei celei de taina;
Bucura-te, ceea ce ai stins cuptorul inelaciunii;
Bucura-te, ceea ce luminezi pe tainuitorii Treimii;
Bucura-te, ceea ce ai aruncat din dregatorie pe chinui- torul cel fara de
omenie;
Bucura-te, ceea ce ai aratat pe Domnul Hristos, iubitorul de oameni;
Bucura-te, ceea ce ne-ai mantuit din slujba paganeasca; Bucura-te, ceea ce
ne cura(e$ti de lucrurile cele intinate; Bucura-te, ceea ce ai stins inchinarea
la foe;
Bucura-te, ceea ce ne-ai potolit vapaia chinurilor;
Bucura-te, indreptatoarea infelepciunii celor credincio$i; Bucura-te, veselia

tuturor neamurilor;
Bucura-te, Mireasa, pururea Fecioara!
Condacul al 6-lca:
Marturisitori, purtatori de Dumnezeu, llind filozofii, s-au intors in Babilon,
iinplinindu-'('i proorocia; $i tuturor marturisindu-Te pe Tine, Hristoase, lasatul-au pe Irod ca pe un mincinos, ca nu $tia sa cante: Aliluia!
Icosul al 6-lca:
Stralucind in Fgipt Tu, Lumina adevarului, gonit-ai intunericul minciunii. Ca
idolii lui, nerabdand taria Ta, Mantuitorule, au cazut; iar cei ce de ei au
scapat ii can- tau Nascatoarei de Dumnezeu:
Bucura-te, indreptarea oamenilor;
----- 1,
-
=
I'
342
ACATISTE SI PARACLISE
Bucura-te, caderea demonilor;
Bucura-te, ceea ce ai zdrobit stapania m$elaciunii; Bucura-te, ceea ce ai
vadit m$elaciunea idoleasca; Bucura-te, mare care ai inecat pe netrupescul
faraon; Bucura-te, piatrii care ai adapat pe cei insetati de via{a; Bucura-te,
stalp de foe care calauze$ti pe cei ce sunt intru intuneric;
Bucura-te, acoperamantul lumii cel mai lat decat norul; Bucura-te, hrana $i
nastrapa cu mana;
Bucura-te, slujitoarea desfatiirii celei sfinte;
Bucura-te, pamantul fagaduinfei;
Bucura-te, izvoratoare de miere i lapte;
Bucura-te, Mireasa, pururea Fecioara!
Condacul al 7dea:
Vrand Simeon sa se mute din veacul acesta in$elator, Te-ai dat lui ca un
prune; dar Te-ai facut lui cunoscut $i ca Dumnezeu desavar^it. Pentru aceea,
s-a mirat de infelepciunea Ta cea nespusa, cantand: Aliluia!
Icosul al 7-lca:
Aratat-a faptura noua aratandu-Se Facatorul noua, celor ce suntem facufi
de Dansul, rasarind din pante- cele cel fara saman{a $i pazindu-l intreg,
precum a lost; ca noi, vazand minunea, sa o laudam graind:
Bucura-te, iloarea nestricaciunii;
Bucura-te, cununa infranarii;
Bucura-te, ceea ce ai stralucit chipul tnvierii;
Bucura-te, ceea ce ai aratat viaja ingereasca;
Bucura-te, pomul cel cu luminoasa roada, din care se hranese credincio$ii;
Bucura-te, copacul cel infrunzit cu buna umbra, sub care mulfi se adumbresc;
ACATISTUL BUNE1VESTIR1
343
Bucura-te, ceea ce ai purtat in pantece pe Indreptatorul celor ratacifi;
Bucura-te, ceea ce ai uascut pe Mantuitorul celor robi^i; Bucura-te,
imblanzirea Judecatorului celui drept; Bucura-te, iertarea multor gre$ifi;
Bucura-te, haina celor goi de indrazneala;
Bucura-te, dragostea care biruie$te toata dorirea; Bucura-te, Mireasa,

pururea Fecioara!
Vazand na^tere minunata, sa ne instrainam de lume, mutandu-ne mintea
la cer; ca pentru aceasta PreainaltuI Dumnezeu pe paniant S-a aratat om
plecat, vrand sa traga la inal{ime pe cei ce-I canta: Aliluia!
u totul a fost intre cei de jos, iar de cei de sus nicicum
nu S-a departat Cuvantul cel necuprins; ca dumneze- iasca pogorare a lost,
iar nu mutare din loc, i na$tere din Fecioara primitoare de Dumnezeu, care
aude acestea:
Bucura-te, incaperea lui Dumnezeu celui neincaput; Bucura-te, u^a tainei
celei de cinste;
Bucura-te, auzirea cea cu nepricepere pentru cei necre- dincio$i;
Bucura-te, lauda cea fara de indoiala a celor credincio$i; Bucura-te,
purtatoarea cea preasfantii a Celui ce este pe heruvimi;
Bucura-te, sala^ul cel preamarit al Celui ce este pe seralimi; Bucura-te, ceea
ce ai adunat lucruri potrivnice intru una; Bucura-te, ceea ce ai unit fecioria i
na^terea;
Bucura-te, prin care s-a dezlegat calcarea poruncii; Bucura-te, prin care s-a
deschis raiul;
Condacul al 8-lca:
Icosul al 8-lca:
HI
344__________ACATISTE $1 PARACUSE________
Bucura-te, chcia imparatiei lui Hristos;
Bucura-te, nadejdea bunata(ilor celor ve$nice;
Bucura-te, Mireasa, pururea Fecioara!
Condacul al 9-lea:
Toata firea Tngereasca s-a minunat de lucrul cel mare al intruparii Tale; ca
pe cel neapropiat, ca Dumnezeu, L-au vazut om apropiat tuturor, vie(uind
impreuna cu noi $i auzind de la tofi asa: Aliluia!
Icosul al 9-lca:
Pe ritorii cei mult-vorbitori ti vedem, Niiscatoare de Dumnezeu, ca-fi stau
inainte ca ni$te pe$ti fara de glas; ca nu se pricep sa spuna in ce chip i
fecioara ai ramas $i ai putut na$te. lar noi, de o taina ca aceasta minunandune, cu credinfa cantam:
Bucura-te, sala$ul intelepciunii lui Dumnezeu;
Bucura-te, comoara randuielii Lui;
Bucura-te, ceea ce pe filozofi ii arafi neintelepfi; Bucura-te, ceea ce ai
vadit pe cei me$teri la cuvant a fi necuvantatori;
Bucura-te, ca au innebunit intrebatorii cei cumpliti; Bucura-te, ca s-au
ve$tejit facatorii de basme;
Bucura-te, ceea ce ai risipit vorbele cele incalcite ale ate- nieniior;
Bucura-te, ceea ce ai umplut mrejele pescarilor; Bucura-te, ceea ce ne-ai
ridicat din adancul necuno$tinfei; Bucura-te, ceea ce pe mulfi i-ai luminat la
minte; Bucura-te, corabia celor ce vor sa se mantuiasca; Bucura-te, limanul

celor ce umbla cu corabiile acestei vieti;


Bucura-te, Mireasa, pururea Fecioara!
ACATISTUL BUNE1VESTIRI
345
Condacul al 10-lca:
Vrand Impodobitorul tuturor sa mantuiasca lumea, la ea a venit precum i
se fagaduise $i, Pastor fund, ca un Dumnezeu, pentru noi S-a aratat om ca
noi. Caci, cu asemana- rea chemand pe cel asemenea, ca un Dumnezeu
aude: Aliluia!
Icosul al 10-lea:
Zid e$ti fecioarelor, Nascatoare de Dumnezeu Fecioara, i tuturor celor ce
alearga la tine: ca Facatorul cerului $i al pamantului te-a gatit pe tine, curata,
sala;luindu-Se in pantecele tau i invajandu-i pe tofi sa cante fie:
Bucura-te, turnul fecioriei;
Bucura-te, u$a mantuirii;
Bucura-te, incepatoarea prefacerii celei pline de-nfeles; Bucura-te,
datatoarea darului celui dumnezeiesc; Bucura-te, ca tu ai innoit pe cei
zamislifi intru inline; Bucura-te, cii tu ai invafat pe cei lipsifi de minte;
Bucura-te, ceea ce ai stricat pe stricatorul gandurilor; Bucura-te, ceea ce ai
nascut pe Semanatorul curafiei; Bucura-te, camara nunfii celei fara de
samanfa; Bucura-te, ceea ce ai impreunat Domnului pe cei credineio$i;
Bucura-te, ceea ce intre fecioare ai fost uniea hranitoare de prune;
Bucura-te, camara cea impodobita a sufletelor slinfilor; Bucura-te, Mireasa,
pururea Fecioara!
Condacul al 11 -lea:
/v
Imparate Slinte, de |i-am aduce cantari $i psalmi la numar intocmai ca
nisipul, nimic nu plinim cum se cuvine, ca se biruie^te toata cantarea care
va sa tinda spre multimen milelor Tale celor multe, pe care le-ai dat celor ceJi canta: Aliluia!
346
ACATISTK SI PARACLISE
Icosul al 11-lca:
Faclie primitoare de lumina, aratata celor ce sunt intru intuneric, o vcdem
pe Preasfanta Fecioara; ca, aprin- zand in sine focul cel netrupesc, pe to{i ii
indrepteaza spre eunojjtin^a cea dumnezeiasca, ce lumineaza mintea cu
raza ei $i se cinstesjte cu chemarea aceasta:
Bucura-te, raza Soarelui celui infelegator;
Bucura-te, raza Luminii celei neapuse;
Bucura-te, fulgerul care luminezi sufletele;
Bucura-te, ceea ce pe vrajma$i ii ingrozeti ca un tunet; Bucura-te, ca din
tine a rasarit stralucirea cea cu multa lumina;
Bucura-te, ca ai izvorat raul cel ce curge cu ape multe; Bucura-te, ceea ce
ne-ai aratat chipul colimvitrei;
Bucura-te, ceea ce curate^ti intinaciunea pacatului;
Bucura-te, baie care speli con;tiin{a;

Bucura-te, pahar care dai gust bucuriei;


Bucura-te, mireasma mirosului celui bun al lui Hristos; Bucura-te, via(a
veseliei celei de taina;
Bucura-te, Mireasa, pururea Fecioara!
Condacul al 12-lea:
Vrand sa dea liar datoriilor celor de demult, Dezlega- torul tuturor
datoriilor omene$ti venit-a singur la cei ce se indepartasera de harul Lui $i,
rupand zapisul, aude de la to|i aa: Aliluia!
Icosul al 12-lea:
Cantand na^terea ta, te laudam to(I ca pe o biserica insulletita,
Nascatoare de Dumnezeu, ca, locuind in pantecele tau Domnul, Care tine
toate cu mana, a sfintit, a slavit i a invafat pe tofi sa-ti cante:
Bucura-te, loca$uI lui Dumnezeu-Cuvantul;
-................................. L
ACATISTUI. BUNEIVESTIRI
347
1
Bucura-te, sfanta care e$ti mai mare decat sfintii; Bucura-te, chivot poleit cu
Duhul;
Bucura-te, comoara viepi cea nedeertata;
Bucura-te, coroana cea scumpn a imparaplor celor cre- dincio$i;
Bucura-te, lauda cea de cinste a preoplor celor cuvio$i; Bucura-te, stalpul
Bisericii cel neclintit;
Bucura-te, zidul imparapei cel nebiruit;
Bucura-te, prin care se ridica biruinfide;
Bucura-te, prin care se surpa vrajmaii;
Bucura-te, tamaduirea trupului meu;
Bucura-te, mantuirea sulletului meu;
Bucura-te, Mireasa, pururea Fecioara!
Condacul al 13-lea:
O, Maica prealaudata, care ai nascut pe Cuvantul, Cel ce este mai slant
decat top sfln^ii, primind acest dar de acum, mantuie$te de toata ispita $i
scoate din chinul ce va sa fie pe top cei ce-p canta: Aliluia!
Acest Condac sc /.ice de trei ori.
$i iarap Icosul I: ingerul cel mai intai statator... si Condacul I: Aparatoare
Doamna...
Apoi
Rugaciunea
catre Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu
O, Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu, Fecioara stapana, ceea ce e$ti
mai malta '?i mai presus decat Tngerii i arhanghelii i mai cinstita decat
toata faptura; mirarea cea mare a Tngerilor, propovadui- rea proorocilor,
podoaba cea aleasa a arhanghelilor,
348
ACATISTE $1 PARACLISE
intarirea cea tare a mucenicilor, lauda cea preama- rita a apostolilor,

povajuitoarea cea tare a caluga- rilor, infranarea cea tare a postitorilor,


curafia $i marirca fecioarelor, veselia cea lina a maicilor, inje- lepciunea i
lnva^atura pruncilor, carmuitoarea saracilor i a vaduvelor; imbracaminte
celor goi, sanatate celor bolnavi, izbavire celor robifi; lini$te celor de pe
mare, liman bun celor inviforafi, povaju- itoare neostenita celor rataciji,
mergcre u$oara celor calatori, odihna buna celor osteniji, acoperamant 51
scapare celor asuprifi; nadejde celor fara de nadejde, ajutatoare celor lipsiti;
celor saraci bogafie neimpu- (inata, celor intristaji de-a pururea mangaiere,
celor pe care nu-i iube$te nimeni iubire cu smerenie; celor pacato$i mantuire
catre Dumnezeu; tuturor cre$ti- nilor ocrotire tare, ajutatoare nebiruita $i
folosi- toare. Prin tine Cel nevazut S-a facut vazut, pentru care aduceni
rugaciune tie, noi robii tai, Doamna noastra. O, preamilostiva imparateasa a
Luminii celei injelegatoare i preamarita, care ai nascut pe Imparatul nostru,
Hristos Dumnezeu, Cel ce da viaja tuturor, ceea ce eti marita de cele
cere$ti, minte inge- reasca, stea cu totul luminoasa $i mai sfanta decat toji
sflnfii; imparateasa imparajilor, stapana tuturor fapturilor, Fecioara
incuviinjata de Dumnezeu, mireasa nestricata, palat al Preasfantului Duh,
scaun de foe al nevazutului Imparat, chivot ceresc, purtator al Cuvantului lui
Dumnezeu, caruja cea in
I

------=11
_________________ACATISTUL BL'NF.IVF.STIRl____349
chipul focului; odihna Dumnezeului celui viu, za- mislirca negraita a trupului
lui Hristos, cuibul Vul- turului ceresc, turtureaua cea cu buna glasuire,
porumbifa cea preabuna, lina $i fara de rautate; Maica iubitoare de fii,
adancul milelor, picatura care risipe$ti mania lui Dumnezeu, adancimea cea
nemasurata, taina cea negraita, minunea cea ne$ti- uta, minune nespusa;
Biserica nefacuta de mana omeneasca a Insui Iniparatului tuturor
veacurilor; tamaia cea cu bun miros, ve$mant cinstit, porfira de Dumnezeu
fesuta, rai sufletesc, odrasla pomului celui de viafa purtator, tloarea cea
preafrumoasa, care ai mflorit noua veselia cereasca, strugurele mantuirii
noastre, paharul Iniparatului ceresc, Tntru care s-a dres de la Duhul Sfant
vinul harului Celui neimpufinat; solitoarea legii, Tncepatura credinfei celei
adevarate a lui Hristos, turnul cel neclintit, pieirea ereticilor, sabia maniei lui
Dumnezeu impo- triva tuturor celor nclegiui{i; Tngrozire diavoilor, biruinta in
razboaie, pazitoare adevarata tuturor cretinilor $i lumii ineredintata
mantuire. O, intru tot milostiva Doamna Fecioara, stapana Naseatoare de
Dumnezeu, auzi-ne pe noi cei ce ne rugam tie $i arata mila ta poporului
dreptcredincios; roaga pe Fiul tau sa ne izbaveasca de tot raul. $i paze$te loca$ul acesta $i toate ora$ele i satele $i parjile cre- tine>>ti $i tot poporul
cel binecredincios, care scapa $i cheania numele tau cel sfant, de toate
napastuirile, de
-Hi
350
ACAT1STE SI PARACLISF.
boala, de cutremur, de potop, de foe, de sabie, de venirea altor neamuri
asupra noastra i de razboiul cel dintre noi, de toate durerile i de toata

imbul- zeala. Ca sa nu fie impufina{i robii tai nici cu rani, nici cu ingrozire,
nici cu moarte, nici cu dreapta manic a lui Dumnezeu; ci ii paze$te i ii
mantuie$te cu mila ta, Doamna, ceea ce te rogi pentru noi i pen- tru buna
intocmire a vazduhului, spre vremi aduca- toare de roadele cele de folos, pe
care noua le daru- ie$ti. U$ureaza, ridica i miluie$te, stapana preamilostiva, Nascatoare de Dumnezeu prealaudata, de toate nevoile, pe cei ce
sunt in primejdii. Adu-fi aminte de robii tai i nu trece cu vederea lacrimile $i
suspinarea lor; ci ne innoie$te pe noi cu bunatatea ta, ca sa ne mangaiem cu
mulfumire, aflandu-te pe tine ajutatoare. Milostivete-te, Doamna
preacurata, spre ajutorul poporului celui binecredincios. Nadejdea noastra,
aduna pe cele risipite: pe cei ratacifi pe cale povafuiete-i, pe cei cazu{i de la
dreapta credin^a iarai la credinfa intoarce-i, pe cei batrani spri- jinete-i, pe
cei tineri ii inva^a, pe prunci hranete-i i preamarete pe cei ce te
preamaresc; dar mai ales pazete sfanta Biserica Fiului tau i o fere$te intru
lungime de zile. O, milostiva $i preaindurata impa- rateasa a cerului $i a
pamantului, Nascatoare de Dumnezeu, pururea Fecioara, miluic;tc cu mijlocirea ta poporul dreptcredincios i toata dreptcre- dincioasa cretinatate.
Pazete-o sub acoperamantul
ACATISTUL BDNEIVEST1RI
351
milei tale, apar-o pe ea cu cinstitul tau acoperamant i roaga pe Hristos,
Dumnezeul nostru, pe Care mai presus de tire L-ai intrupat, sa ne incinga pe
noi cu putere de sus, ca sa ne putem apara impotriva vraj- mailor notri
vazufi $i nevazuji ce se otesc asupra noastra. Miluie$te $i mantuie$te cu
rugaciunile tale, Maica, pe Prea Fericitul Parintele nostru (N), Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Romane, |pe (Inalt) prea Sfinjitul (Arhi-) Episcopul ($i
Mitropolitul) nostru (N)] i pe toji ortodocii arhierei, paring arhimandriji,
preoji $i diaconi i pe tot clerul bise- ricesc i pe tot poporul dreptcredincios
care se inchina icoanei tale. Cauta spre noi toji cu folosinfa ta cea
preamilostiva, ridica-ne pe noi din adancul pacatelor i ne lumineaza ochii
inimii spre cautarea mantuirii. Milostiva Hi noua aici, iar la infrico$atoarea
judecata, pe Fiul tau pentru noi roaga-L. Pe cei ce s-au mutat intru dreapta
credinja din aceasta viafa in cea ve$nica, impreuna cu ingerii, cu arhanghelii
i cu to(i stin^ii. imparta$e$te-i ca sa stea de-a dreapta Fiului tau i
Dumnezeu; $i cu rugaciunea ta invred- nice^te pe to^i ortodoc$ii cre^tini sa
viejuiasca cu Hristos, i cu bucurie in loca$urile ingere$ti sa se desfateze. Ca
tu e$ti, Doamna, marirea celor cere$ti i ajutatoarea pamantenilor; $i tu e$ti
nadejdea $i folositoarea tuturor celor ce alearga la tine i cer ajutorul tau cel
sfant; tu eti rugatoarea cea fier- binte catre Fiul tau $i Dumnezeul nostru, ca
rugair
352
ACATISTE 51 PARACLISE
ciunile Maicii mult pot spre imblanzirea Stapanului. $i, cu a ta mijlocire,
indraznim sa ne apropiem de sfantul altar, de harul preasfintelor $i de viafa
faca- toarelor Taine, dei suntem nevrednici. Pentru aceea, i pe icoana
vazand chipul tau cel intru tot cinstit i pe Cel atot$iitor cu mana finand, ne

bucuram noi pacatoii $i, cu umilinfa cazand, pe acesta cu dra- goste $i cu


frica Tl sarutam, ateptand, Doamna, prin sfintele i de Dumnezeu primitele
tale rugaciuni, sa ajungem la cele cereti ale vie^ii cclei fara de sfarit, i sa
stam fara de ru$ine in ziua judccafii de-a dreap- ta Fiului tau i Dumnezeului
nostru, slavindu-L pe El impreuna cu Cel fara de inceput al Lui Parinte i cu
Preasfantul i bunul $i de viafa facatorul Lui Duh, acum i pururea i in vecii
vecilor. Amin.
Cantarca a 7-a:
Irmosul:
N-au slujit fapturii infelep(ii lui Dumnezeu, fara numai Facatorului; ci,
groaza focului barbatete calcand-o, s-au bucurat cantand: Prealaudate
Dumnezeul parinfilor notri i Doamne, bine e$ti cuvantat.
Pe tine te laudam, graind: Bucura-te, caru(a Soarelui celui intelegator $i
vi{a cea adevarata, care ai crescut Stru- gurele cel copt, din care curge vinul
cel ce vesele$te sufleteie celor ce te slavesc pe tine cu credinfa.
Ceea ce ai nascut pe Vindecatorul tuturor oamenilor, bucura-te, mireasa
dumnezeiasca, toiagul cel de taina, care ai Inflorit tloarea cea neve$tejita;
bucura-te, stapana, prin care ne umplem de bucurie i mo^tenim viafa.
AC ATI STL I, B U N EI VEST IRI
353
Nil poate, stapana, limba cea cu podoaba vorbitoare sa te laude pe tine;
ca te-ai inaltat mai presus de serafimi, nascand pe Imparatul Hristos, pe Care
roagii-L sa ne izbaveasca din toata nevoia pe noi, cei ce ne inchinam tie cu
credinta.
Slava...,
Marginile lumii te lauda pe tine $i te fericesc $i cu dragoste canta tie:
Bucura-te, cartea in care s-a scris Cuvantul cu puterea Tatiilui, ceea ce efjti
curata; pe Care roaga-L, Nascatoare de Dumnezeu, ca sa scrie in cartea vietii
pe robii tai.
i acum...,
Plecam genunchii inimii noastre noi, robii tai, $i ne rugiim tie: Pleaca
urechea ta, ceea ce e$ti curata, <>i ne miluie$te pe noi, cei ce suntem
cufundati pururea in necazuri, $i apara-ne de toata robia vrajma$ului,
Nascatoare de Dumnezeu.
Cantarca a 8-a:
Irmos: Pe tincrii cei binecrcdincio;i...
/v
In pantece ai primit pe Cuvantul $i ai purtat pe Cel ce poarta toate $i ai
hranit cu lapte, ceea ce e$ti curata, pe Cel ce hrane$te pe toata lumea cu
bunavoire, Ciiruia can- tam, curata: Pe Domnul lucrurile laudati-L $i-L
preainaltafi intru to{i vecii.
Moise a cunoscut in rug taina cea mare a na$terii tale, Preasfanta, curata
Fecioara; iar tinerii mai inainte au inchipuit aceasta, mai luminat, in mijlocul
focului stand i fiind neari; pentru aceea te laudam pe tine intru toti vecii.
Noi, cei care mai inainte, pentru in$elaciune, eram dezbracati, acum neam imbracat in haina nestricaciunii

23 - CKASLOV
354
ACAT1STE $1 PARACC1SE
prin na$terea ta; iar cei ce edeam in intunericul pacatelor am vazut lumina,
Fecioara, ceea ce e$ti loea luminii; pentru aceea te laudam intru to{i vecii.
Binecuvantam pe Tatal $i pc Fiul si pc Sfantul Duh, Domnul.
Cei mor^i prin tine inviaza, ca ai nascut Via^a cea intr-un lpostas. Cei ce
mai inainte erau mutf acum graiesc bine; cei intina^i se cura^esc, bolile se
izgonesc i mul^imea duhurilor celor din vazduh se biruie$te, Fecioara, ceea
ce e$ti man- tuirea oamenilor.
Si acum...,
Ceea ce ai nascut mantuirea lumii, prin care ne-am ridi- cat de pe pamant
la inalfime, bucursi-te, cea cu totul binecu- vantata, care eti acoperamant i
putere, zid $i tarie celor ce canta, curatii: Pe Domnul lucrurile laudafi-L $i-L
preainal- fafi intru toji vecii.
Irmosul:
Stili: Sa laudam, sa binecuvantam si sa ne inchinam Domnutui, cantandu-I s< preainaI(andu-L pc Diinsul intru tofi vecii.
Pe tinerii cei binecredincio^i, in cuptor, na$terea Nasca- toarei de
Dumnezeu i-a mantuit; atunci tiind inchipuita, iar acum lucrata, pe toata
lumea ridic-o sa-Xi cante Tie: Pe Domnul lucrurile Iaudafi-L $i-L preainal{ati
intru toji vecii.
Canta rca a 9-a:
Irmosul:
Tot neamul pamantesc sa salte, cu duhul Hind luminat, tji sa praznuiasca
firea minfilor celor fara de trup, cin- stind sfanta praznuire a Maicii lui
Dumnezeu, i sa cante: Bucura-te, preafericita Nascatoare de Dumnezeu,
curata, pururea Fecioara.
ACATIS I'LL BUNEIVESTIKI
355
lzbave^te-ne pe noi, Fecioara, de ispitele pacatelor $i de orice pedeapsa,
care vine asupra oamenilor, pentru mul(imea gresjelilor lor, ca sa cantam fie
noi, credinciosii: Bucura-te, prin care noi ne faceni parta^i bucuriei celei de-a
pururea.
Te-ai aratat Iuminarea sji intarirea noastra, pentru aceas- ta cantam:
Bucura-te, steaua cea neapusa, care ai adus in lume pe Soarele cel mare;
bucura-te, curata, ceea ce ai deschis raiul cel incuiat; bucura-te, stalpul cel
de foe, care povafuieti lirea omeneasca la viafa cea de sus.
Sa stam cu cuvioasa temere in casa Dumnezeului nostru i sa cantam:
Bucura-te, stapana lumii; bucura-te, Marie, Doamna noastra a tuturor;
bucura-te, ceea ce singura intre femei e$ti fara de prihana $i buna; bucurate, vasul care ai primit mirul cel neimpufinat, ce s-a viirsat asupra ta.
Slava...,
Iorumbifa, care ai nascut pe Cel milostiv, bucura-te, pururea Fecioara.
Bucura-te, lauda tuturor cuviojyilor; bucura-te, cununa mucenicilor; bucurate, frumusetea cea dumnezeiasca a tuturor drepfilor $i mantuirea noastra, a

credincio$ilor.
Si acum...,
Fie-$i mila, Doamne, de mo$tenirea Ta, i treci cu vederea acum pacatele
noastre, avand rugatoare spre aceasta catre Tine pe ceea ce Te-a nascut pe
pamant mai presus de lire pe Tine, Hristoase, Care ai binevoit a lua fire
omeneasca, pentru mare mila Ta.
1, l M I N A N D A Podobie: Femei, au/ip...
Saltafi, danfuind, cu veselie cantafi. Gavriil, bucurie Fecioarei aducand, i-a
stat inainte in cetatea Nazaretului
356__________ACAT1STE $1 PARACLISE
zicand: Acum sunt bunele vestiri de bucurie; bucura-te, curata i fara
prihana, folositoarea lumii; bucura-te, scaun ceresc.
Slava..., Sji acum...,
Taina cca din veci se cunoa$te astazi, ca Dumnezeu- Cuvantul Se face Fiul
Fecioarei Maria pentru niilostivire $i Gavriil veste$te bucuria vestirii celei
bune, cu care dimpre- una sa cantam to{i: Bucura-te, Maica Domnului.
LA LAUDE
Sc cantii stihlrile accstea, glasul al 4-lea:
Podobic: Ca pc un vitcaz...
Taina cea ascunsa $i ncstiula de ingcri arhanghelului Gavriil i se
incredinfeaza i catre tine acum vine, ceea ce e$ti buna $i porumbifa curata
$i chemarea neamului nostru, i striga catre tine, Preasfanta: Bucura-te $i te
gate$te, prin cuvantul acesta, sii prime$ti pe Dumnezeu-Cuvantul in pantecele tau (dc doua ori).
Camara purtatoare de luminii s-a gatit Tie, Stapane, pan- tecele cel curat
al dumnezeie$tii fiice; pogoara-Te $i vino la dansa $i miluie$tc faptura Ta,
impotriva careia a dus razboi pizma$ul, care a fost tinuta in robie de cel
viclean i a pier- dut frumusefea cea dintai $i a$teapta pogorarea Ta cea
man- tuitoare.
Gavriil, arhanghelul, de fata vine catre tine $i zice fie, ceea ce e$ti cu
totul nevinovata: Bucura-te, dezlegarea blestemu- lui $i scularea celor cazufi;
bucura-te, ceea ce singura ai fost aleasa lui Dumnezeu; bucura-te, norul cel
insuflefit al Soarelui $i primc$te in pantece pe Cel neincaput, Care Se va
salaslui in panteccle tau.
ACATISTUL BUNE1VESTIR1
357
Slava..., i acum..., "lasul al 4-lca:
A auzit Nascatoarea de Dumnezeu limba pe care nu o $tia, ca graia catre
dansa arhanghelul graiurile vestirii celei bune. Deci, primind vestirea cu
crcdinfa, Te-a zamislit pe Tine, Dumnezeule cel mai inainte de veci. Pentru
aceea $i noi, bucurandu-ne, graim Tie: Dumnezeule, Cel ce Te-ai intrupat
dintr-insa fara de schimbare, daruiete lumii pace $i sufletelor noastre mare
mila.
Apoi: Cuvinc-se cu adcvarat..., Slintc Dumnezeule..., Tatal nostru..., Ca a
Ta este imparapa..., troparul: Porunca cea cu taina..., Doamne, miluieste (de
40 de ori), Ceea ce e$ti mai cinstita decat hcruvimii..., Slava..., $i acum... ?i

otpustul zilci.

ACATISTUL DOMNULUI NOSTRU HSUS HRISTOS


1reotul dii obi;nuita binecuvantarc i strana zicc: Slava Jit', Dumnezeul
nostru..., Imparatc ceresc..., Sllntc Dumnezeule..., Prcasfanta Treime..., Tatal
nostru..., Ca a Ta cstc imparapa...
Apoi Troparcic, glasul al 6-Ica:
Miluie<fte-ne pe noi, Doamne, miluiete-ne pc noi, ca, nepri- cepandu-ne
de nici un raspuns, aceasta rugaciune aducem Jie, ca unui Stapan, noi,
pacato*>ii robii Tai, miluiete-ne pc noi.
Slava...,
Doamne, miluie$te-ne pc noi, ca intru Tine ant nadajduit; nu Tc mania pc
noi foarte, nici pomeni faradelegile noastre, ci cauta $i acum ca un milostiv
$i ne izbave^te pe noi de
AC ATISTUI. DOMNUI l I NOSTRU HSUS IIRISTOS 359
vrajmaii no$tri, ca Tu e$ti Dumnezeul nostru $i noi suntem poporul Tau; to{i
lucrul inainilor Tale $i numele Tau e he mam.
i acum..., a Nasciitoarci de Dumnezeu:
l $a milostivirii deschide-o noua, binecuvantata Nascatoare de Dumnezeu,
ca sa nu pierim cei ce nadajduim intru tine, ci sa ne izbavim prin tine din
nevoi, caci tu e$ti mantuirea nea- mului cre$tinesc.
Apoi: Cred intru unul Dumnezeu...(cauta la pag. 31)
La Doamne, strigat-am..., sc canta stihirilc accstea, glasul a) 6-lea: Podobie:
Toata nadcjdea...
Iisuse preadulce, mangaierea sutletului meu; Iisuse, curajirea minfii niele,
Stapane Mult-milostive, Iisuse, mantuie$te-ma; Iisuse, Mantuitorul meu,
Iisuse al meu atot- puternice, nu ma lasa pe mine, Mantuitorule, ci ma
miluie^te $i ma izbavete de toata chinuirea; de partea celor mantuifi, Iisuse
al meu, ma invrednice$te i fa-ma piirta cetei ale^ilor Tai, Iisuse, Tubitorule
de oameni.
Iisuse preadulce, slava Apostolilor; Iisuse al meu, lauda mucenicilor;

Stapane atotputernice, Iisuse, mantuiete-ma pe mine, cel ce alerg la Tine;


Iisuse, Mantuitorul meu, Iisuse al meu preainfrumusetate, Mantuitorule,
Iisuse, miluie$te-ma, pentru rugaciunile celei ce Te-a nascut $i ale tuturor
sfin{ilor Tai, Iisuse, i ale tuturor proorocilor, Mantuitorul meu, Iisuse, $i ma
mvrednicc$te deslatarii raiului, Iisuse, Iubitorule de oameni.
Iisuse preadulce, lauda monahilor; Iisuse indelung- rabdatorule,
desfatarea i podoaba pustnicilor; Iisuse, man- tuie$te-ma, Iisuse,
Mantuitorul meu; Iisuse al meu preabu- nule, scoate-ma din mana balaurului,
Mantuitorule Iisuse, $i
360__________V< VI IS I K *>l 1AKACI ISI
111a slobozeste acuni, Mantuitorule Iisuse, din la^urile aces- tuia; $i din
groapa cca prea adanca ma scoate, Mantuitorul nieu, Iisuse, si 111a numara
im premia cu oile eele de-a dreap- ta, Iisuse.
Slava..., i acuni..., a Nascatoarci de Uumnc/.eu, glasul al 2-lea:
Nascatoare de Dumnezeu, ceea ce ai nascut pe Iisus cel preadulce, pe
Iisus cel atotindurat i Dumnezeu $i iubitor de oameni, pe Iisus cel singur
bun si indurator, pe Acela roaga-L, Stapana lumii intru tot nevinovata, sa ma
miluiasca pe mine, piicatosul, si de scderea cea de-a stanga sa ma scape, si
starii celei de-a dreapta sa ma invredniceasca, atunci cand va Sedea sa
judece lumea, precum este scris.
La stihoavna sc canta stihirile acestca, glasul al 6-lca:
Mantuitorul nieu, Tisuse, Cel ce ai mantuit pe desfranatul; Mantuitorul
nieu, Iisuse, Care ai primit pe desfranata, miluieste-nia si pe mine acuni;
Iisuse Mult-milostive, man- tuieste-ma si indura-Te de mine, o, Iisuse,
Datatorule de bine, precum Te-ai indurat de Manase, Milostive Iisuse al meu,
ca Unul care esti Insuti iubitor de oameni.
Stih: Asculta, Dumnezeule, rugaciunea mca ?i nu trcce cu vcdcrea ruga
mea.
Nici o porunca a Ta n-am implinit pe paniiint. Cum ma voi arata Jie, Celui
ce sezi pe tron, sa dau raspuns si sa fiu judecat pentru toate cate am tacut
cu ^tiiiifa si cu nestiinta, Hristoase al meu, Iisuse? Drept aceea, strig ( ie:
Pentru rugaciunilc slujito- rilor Tai, Iisuse, mantuieste-ma pe mine, piicatosul.
Stih: F.u catrc Dumnezeu am strigat $i Domnul m-a auzit.
( ine nu ina va plange pe mine, care am calcat porunca Ta, Iisuse, cu
neinfranarea, si in locul raiului in iad m-am salasluit, Iisuse? Cu vederea celor
dulci la gustare, moarte
ACATISTUL DOMNULUI NOSTRU IISUS HRISTOS 361
mi-ani agonisit, si de slava Ta, Mantuitorul meu, Iisuse, si de viafa m-am
ariitat strain. Ci ma primeste pe mine, care ma pocaiesc, ca un milostiv si de
oameni iubitor, Iisuse al meu, pentru mare mila Ta.
Slava..., $i acum..., a Nascatoarci de Dumnezeu:
Preacurata Fecioara, care singurii ai nascut pe Iisus, izbaveste-ma de
pacatele cele sulletcsti S' te rog sa ma miluiesti pe mine cel mort; ca tu esti
nadejdea celor farii de nadejde si ajutatoarea lumii; ca po(i a-mi ajuta,
Fecioara, ca o Maica a Domnului; nu trece rugaciunea mea, nici nu ma liisa,
intru tot curata stapana, ci, ca o iubitoare de oameni, miluieste-ma.

Apoi: Doamne, miluic$tc (dc 12 ori), Slava..., i acum..., Vcniji sa ne


inchinam... (de 3 ori) i Psalmul 142: Doamne, auzi rugaciunea mea (cauta la
pag. 67). Slava..., i acum..., Aliluia (de 3 ori). $i indata se canta: Dumnezeu
este Domnul... (de trei ori).
Apoi Troparul acesta, glasul al 2-lea:
Cand Te-ai pogorat la moarte, Cel ce esti via(a cea farii de moarte, atunci
iadul ai omorat cu stralucirea Dumnezeirii; iar cand ai inviat pe cei morfi din
cele de dedesubt, toate puterile ceresti au strigat: Diitatorule de via(ii,
Hristoase, Dumnezeul nostru, slava Tie (de doua ori).
Slava..., i acum..., al Nascatoarci de Dumnezeu:
Toate tainele tale sunt mai presus de cuget; toate sunt preamarite,
Nasciitoare de Dumnezeu; cu curafia fiind pecetluita si cu fecioria pazita, cu
adevarat Maica te-ai cunoscut, nascand pe Dumnezeu cel Adevarat, pe Care
roaga-L sa mantuiascii sutletele noastre.
Doamne, miiuic;tc (de 3 ori), Slava..., S' acum..., Psalmul 50: Miluieste-ma,
Dumnezeule... (cauhi la pag. 12).
362
ACATTSTE frl PARACL1SE
Canon de umilinta catre Domnul nostru lisus Hristos
Facere a Sfnntnlui Teoctist Studitul.
Cantarca 1, glasul al 2-lea:
Irmosul:
/v
In adanc a a$ternut de delimit toata oastea Ini Faraon puterea cea preaintrarmata; iar Cuvantul, intrupan- du-Se, a pierdut pacatul cel prea rau,
Doninul cel preaslavit, caci cu slava S-a preaslavit.
Stih: Iisuse prcadulce, Fiul lui Dumnczeu, miluiestc-ma.
lisuse, preadnlce Flristoase, Iisuse, Indelung-rabdatorule, vindeca ranile
sulletului meu, Iisuse, i indulceste, Te rog, inima mea, Mult-milostive, ca.
Hind mantuit, sii Te sliivesc pe Tine, Iisuse, Mantuitorul meu.
lisuse, preadulce Hristoase, lisuse, deschide-mi u$ile pocainfei, Iubitorule
de oameni Iisuse, i ma prime$te pe mine, cel ce cad la Tine $i lierbinte Te
rog, lisuse, Mantuitorul meu, Cel ce e$ti iertarea pacatelor.
Slava...,
lisuse, preadulce Hristoase, Iisuse, scoate-ma din mana lui Veliar cel
in$elator, Iisuse, $i ma fa statator de-a dreapta slavei Tale; lisuse,
Mantuitorul meu, izbavete-ma de partea cea de-a stanga.
S' acum..., a Nascatoarei de Diimiu/eu:
Stapana, care ai nascut pe lisus Dumnezeu, roagii-L pen- tru noi,
netrebnicii robii tai, Preacurata, ca sa ne izbsivim de chinuri cu rugaciunile
tale, noi cei intina(i, ceea ce e$ti fiira de intinaciune, primind intru tine slava
cea de-a pururea.
ii
ACATISTUL DOMNULLI NOSTRU IISL'S HRISTOS 363
C'antarca a 3-a:
Irmosul:

Pe piatra credintei mtarindu-ma, Tu ai deschis gura mea asupra


vrajma$ilor mei; ca s-a veselit duhul meu a canta Tie: Nu estc slant ca
Dumnezeul nostru $i nu cste drept afara de Tine, Doamne.
Vuzi, Iubitorule de oameni, Iisuse al meu, pe robul Tau, care striga cu
umilinta, $i ma izbavete de osanda $i de chi- nuri, lisuse al meu, Cel ce eti
singurul Indelung-rabdator, lisuse preadulce, Mult-milostive.
kidica-ma, lisuse, pe mine, robul Tau, cel ce cad cu lacrimi, Iisuse al meu,
$i ma mantuie;te, Iisuse al meu, pe mine, cel ce ma intorc, $i ma izbave$te,
Stapane, de gheena, lisuse preadulce, Mult-milostive.
Slava...,
Vremea, Iisuse al meu, pe care mi-ai dat-o, in patimi am cheltuit-o, lisuse
al meu; drept aceea, nu ma lepada pe mine, Iisuse al meu, ci ma cheama, Te
rog, Stapane, Iisuse preadulce, ;i ma mantuie^te.
Si acum..., a Nascatoarei de Dumnezcu:
Fecioara, care ai nascut pe lisus al meu, roaga-L sa ma izbaveasca de
gheena, caci tu singura e^ti rugatoare pentru cei scarbifi, ceea ce e$ti de
Dumnczeu daruita, )>i ma in- vrednice$te de viafa cea ve^nica, ceea ce e^ti
cu totul fara de prihana.
Catavasic:
Paze$te-ne de nevoi pe noi, robii Tai, Milostive, ca noi cu deadinsul catre
Tine scapam ca la izbavitorul cel milostiv, Stapanul a toate, Doninul lisus.
364
ACAT1STF. $1 PARACLISE
SEDEALNA, glasul ill 3-lca:
C ele cere^ti $i cele pamante$ti cu cuvantul Tau le-ai adus intru flinta, ca
un atotputernic; iar cetcle ingerilor, cu cutremur stand inaintea Ta, neincetat
lauda I^i aduc Stapane, Celui ce toate marginile le-ai stralucit cu lumina Ta.
Pentru aceasta $i noi cu credin(a ne rugam Jie: Mantuie$te-ne pe noi cu
milostivirea Ta.
Slava...,
lisuse preadulce, lumina lumii, lumineaza ochii sutletului meu, Fiul lui
Dumnezeu, cu lumina Ta cea duninezeie$te stralucitoare, ca sii Te laud pe
Tine, lumina cea neinserata.
fji acuin..., a Naseiitoarci dc Dumnezeu:
A ta folosinta agonisind, Preacurata, $i cu rugaciunile tale de nevoi
izbavindu-ne, cu Crucea Fiului tau pretutindeni fiind paziti, dupa datorie pe
tine toti cu buna credinfa te marim.
Cantarea a 4-a:
Irmosul:
Ai venit din Fecioara, nu sol, nici inger, ci Tu insu{i, Doamne, Te-ai intrupat
$i m-ai mantuit pe mine, omul; pentru aceasta strig ciitre Tine: Slava puterii
Tale, Doamne.
Vindeca, lisuse al meu, ranile sutletului meu, lisuse al meu, $i ma scoate,
Te rog, din mana lui Veliar cel stricator de suflete, lisuse al meu, Milostive, $i
ma mantuie$te.
Am gre$it, lisuse al meu preadulce, Indurate lisuse al meu, mantuie$te-

ma pe mine, cel ce scap sub acoperamantul Tau, lisuse Indelung-rabdatorule,


i ma invrednice$te de imparafia Ta.
II-------------- ----------------- -------------------------U
----- '.-V- -- ^ ..........-Jl
_________ACATISTUb DOMNUI.LI iNOSTRU HSUS HRISTOS 365
Slava...,
N-a gre$it, lisuse al meu, nimeni precum am grefjit eu, ticalosul; ci cad,
rugandu-ma: lisuse al meu, mantuie$te-ma $i-mi daruie$te mo$tenirea vie|ii,
lisuse al meu.
i acum..., a Nascatoarci <le Duninc/cu:
( u totul laudata, ceea ce ai uascut pe Iisus Domnul, pe Acela roaga-L sa
izbaveasca de ehinuri pe to|i cei ce te lauda pe tine $i te numesc, dupa
adevar, Nascatoare de Dumnezeu.
Cantarea a 5-a:
Irmosul:
Luminarea celor ce zaceau intru intuneric $i mantuirea celor deznadajdui|i
Tu e$ti, Hristoase, Mantuitorul meu, i la Tine manec, Imparatul pacii;
lumineaza-ma cu striilucirea Ta, ca nu $tiu alt dumnezeu alar a de Tine.
lu e$ti lumina min^ii mele, lisuse al meu; Tu e$ti mantuirea sutletului meu
celui dcznadajduit, Mantuitorule; Tu, lisuse al meu, de ehinuri $i de ghecna
ma izbave$te pe mine, cel ce strig: Mantuie$te-ma, lisuse al meu, Hristoase,
pe mine, ticalosul.
Cu totul Hind surpat de patimi de ocara, lisuse al meu, acum strig: Tu,
lisuse al meu, trimite-mi mana de ajutor $i ma scoate pe mine, cel ce strig:
Mantuiete-ma, lisuse al meu, Hristoase, pe mine, ticalosul.
Slava...,
Minte intinata avand, lisuse al meu, strig catre Tine: Curatete-ma de
intinaciunea caderilor in pacate $i ma izbave$te pe mine, cel care am
alunccat din ne$tiinta in adancurile rauta^ii, Mantuitorule, i, Te rog, lisuse al
meu, mantuie$te-ma.
366
ACATISTE SI PAKACI.ISK
Si lituni..., a Nascatoarei tic l)uninc/cu:
Fecioara de Dumnezeu Nascatoare, care ai nascut pe Iisus, pe Acela
roaga-L, curatii, sa mantuiasca pe toji dreptcredin- cio;;ii, pe calugari $i pe
mireni, $i sa izbaveasca de gheena pe cei ce striga: Nu $tim alta ajutatoare
tare afara de tine.
Cantarca a 6-a:
Irmosul:
De adancul pacatelor fiind inconjurat, chem adancul cel nepatruns al
milostivirii Tale: Scoate-ma din stricaciune, Dumnezeule.
lisuse al meu, Hristoase Mult-milostive, primete-ma pe mine, cel ce ma
marturisesc (ie, o, lisuse, ;i ma mantuic$te i ma scoate din stricaciune,
lisuse al meu.
lisuse al meu, n-a lost nici un alt desfranat precum sunt eu, ticalosul, o,
lisuse, Iubitorule de oameni; dar Tu, lisuse, mantuiete-ma.

Slava...,
lisuse al meu, pe desfranata $i pe desfranatul $i pe Manase i pe vame$ul
am covar^it cu patimile, o, lisuse al meu, $i pe talharul, lisuse, $i pe
niniviteni.
Si acum..., a Niiscaloarci de Dumnezeu:
Fecioara preacurata, ceea ce ai nascut pe Iisus, Hristosul meu, tu, care
singura eti neintinata, cura{e$te-ma acum cu isopul rugaciunilor tale pe
mine cel intinat.
Catavasie:
Pazete-ne de nevoi pe noi, robii Tai, Milostive, ca noi cu dinadinsul catre
Tine scapam, ca la izbavitorul cel preami- lostiv, Stapanul a toate, Domnul
Iisus.
ACATISTU1, DOMNULU1 NOSTRU IISUS HRISTOS 367
Apoi, inainte de Condace Icoasc, citc$tc rugaciunca aceasta ciitre Donmul
nostru Iisus Hristos, tacuta de Sfantul Isaac Sirul:
Domnului sa ne rugaiti.
D0:1 nine, lisuse Hristoase, Dumnezeul meu, Care cerce- tezi faptura Ta,
Caruia ii sunt aratate patimile mele i neputinfa firii noastre omene$ti $i taria
pizma$ului nostru, Tu insufi ma acopera de rautatea Iui, pentru ca puterea lui
este tare, iar lirea noastra, palirmesa i taria, neputincioasa. Tu, dar, o,
Bunule, Cel ce $tii neputinfa noastra, Care <>i portf greutatea ncputinfei
noastre, pzete-ma de tulburarea cugetelor i de potopul patimilor i ta-ma
vrednic acestei slujbe sfinte a Ta, ca nu cumva, in poftele mele cele intinate,
sa pierd dulceafa ei $i sa ma aflu lara de ruine i lara frica inaintea Ta. Ci,
Doamne, preadulcele meu lisuse, niiluie^te-ma $i mil mantuie$te.
Apoi sc zic
Condacele Icoasele Condacul 1:
A paratorule cel mai mare $i Doamne, Biruitorul iadului, zlizbavindu-ne de
moartea cea ve$nica, cele de lauda aducem Jie noi, robii Tai $i zidirea Ta. Ci,
ca Unul care ai indurari nenumarate, de toate nevoile ne izbavete pe noi,
care-Ji cantam Tie: lisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluie^te-ne!
Icosul I:
Facatorule al ingerilor $i Doamne al puterilor, deschi- de-mi mie,
nepriceputului, mintea i limba, spre lauda preacuratului Tau nume, precum
ai deschis auzul $i limba celui surd i gangav de demult, ca sa graiesc $i eu
acestea:
lisuse preaminunate, mirarea ingerilor; lisuse preaputernice, izbavirea
stramo$ilor;
368
ACATISTE 1 PARACLISE
Iisuse preadulee, slava patriarhilor;
Iisuse preaslavite, taria ocarmuitorilor;
Iisuse preaiubite, plinirea proorocilor;
Iisuse preaminuuate, intarirea mucenicilor;
Iisuse prealine, bucuria calugarilor;
Iisuse preamilostive, dulcea(a preotilor;

Iisuse preaindurate, infranarea pustnicilor;


Iisuse preadulee, bucuria preacuviojjilor;
Iisuse preaeurate, mintea cea intreaga a celor curafi cu fecioria;
Iisuse, Cel mai inaipte de veci, mantuirea pacato$ilor; Iisuse, Fiul lui
Dumnezeu, miluie$te-ma!
Condacul al 2-lca:
Vazand. Doamne, pe vaduva care plangea foarte $i, precum atunci,
milostivindu-Te, ai inviat pe fiul ei, pe care fl ducea sa-1 ingroape, a$a inviaza
$i sufietul meu cel omorat cu pacate, Iubitorule de oameni, si Te milostive^te
spre mine, care-Ji cant Jie: Aliluia!
lcosul al 2-lca: y\
Infelegerea cea nemteleasa cautand Filip sa o inteleaga, graia: Doamne,
arata noua pe Tatal. Iar Tu ai zis catre dansul: Atata vreme fiind cu Mine, au
n-ai cunoscut ca Tatal este intru Mine $i Eu intru Tatal? De aceea, Jie, Celui ce
eti necuprins, cu frica graim:
Iisuse, Dumnezeule cel mai inainte de veci;
Iisuse, Iniparatule cel puternic;
Iisuse, Stapane cel Indelung-riibdator;
Iisuse, Mantuitorule cel preamilostiv;
Iisuse, pazitorul meu cel preabun;
Iisuse, cura(e$te pacatele mele;
ACATISTUL DOMNULU1 MOSTRU IISLS HRISTOS 369
I
Iisuse, ridica faradelegile mele;
Iisuse, iarta nedreptafile mele;
Iisuse, nadejdea mea, nu ma lasa pe mine;
Iisuse, ajutorul meu, nu ma lepada pe mine;
Iisuse, Ziditorul meu, nu ma uita pe mine;
Iisuse, Pastorul meu, nu ma pierde pe mine;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluie^te-ma!
Condacul al 3-lea:
Iisuse, Care ai imbracat cu putere de sus pe apostolii Tai care edeau in
lerusalim, imbraca-ma $i pe mine, cel golit de toate faptele cele bune, cu
caldura Duhului Tau celui Slant, i-mi da mie sii cant Jie cu dragoste: Aliluia!
Icosul al 3-lea:
Iisuse, Cel ce ai mul^hne de induriiri, Care ai chemat pe vame$i $i pe
pacato$i i pe cei necredincio$i, nu ma trece cu vederea acum pe mine, cel
asemenea lor; ci, ca nite mir de mult pret, prime$te cantarea aceasta:
Iisuse, puterea cea nebiruita;
Iisuse, mila cea fara de sfarjjit;
Iisuse, frumusetea cea prealuminata;
Iisuse, dragostea cea nebiruita;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu;
Iisuse miluie$te-ma pe mine, pacatosul;
Iisuse, auzi-ma pe mine, cel zamislit intru faradelegi; Iisuse, curate^te-nia pe
mine, cel nascut in pacate;

Iisuse, invafa-ma pe mine, netrebnicul;


Iisuse, lumineaza-ma pe mine, intunecatul;
Iisuse, cura|e$te-ma pe mine, intinatul;
Iisuse, scoate-ma pe mine, desfranatul;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluie$te-ma!
24 - CF.ASLOV
370
ACAT1STE $1 PARACL1SE
Condacul al 4-lea:
Vifor de ganduri indoielnice avand inlauntru, Petru se afunda; iar vazanduTe pe Tine, Iisuse, fund cu trnp $i umbland pe apa, Te-a cunoscut pe Tine
Dumnezeu adevarat i, primind man a Ta cea mantuitoare, a /.is: Aliluia!
Icosul al 4-lca:
Auzit-a orbul, Doanine, ca Tu treci pe cale i a strigat: Iisuse, Fiul lui David,
miluie$te-ma; $i chemandu-i i-ai desehis ochii lui. Lumineaza cu mila Ta $i
ochii cei cugetatori ai inimii mele, ai celui ce graiesc:
Iisuse, ziditorul celor de sus;
Iisuse, rascumparatorul celor de jos;
Iisuse, pierzatorul celor de dedesubt;
Iisuse, infrumuse{atorul fapturilor;
Iisuse, mangaierea sufletului men;
Iisuse, luminatorul min(ii mele;
Iisuse, veselia inimii mele;
Iisuse, sanatatea trupului men:
Iisuse, Mantuitorul meu, mantuiete-ma;
Iisuse, luminatorul meu, lumineaza-ma;
Iisuse, izbave!>te-ma de tot chinul;
Iisuse, mantuie?te-ma pe mine, nevrednicul;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluie^te-ma!
Condacul al 5-lca:
Precum ne-ai rascumparat pe noi de demult din blestemul legii cu sangele
cel izvorator din Dumnezeu, Iisuse, a$a ne scoate pe noi din lan(urile cu care
sarpele ne-a impiedicat pe noi, prin patimile cele trupesti i prin indemnarile
spre desl'ranare :>i prin trandavirea cea rea, pe cei ce-1 i cantam fie: Aliluia!
ACAT1STUL DOMNULU1NOSTRU HSUS IIR1STOS 371
Icosul al 5-lca:
Vazand pruncii evreilor in chip omenesc pe Cel ce a zidit pe om cu mainile
$i cunoscandu-L pe El a ii Stapanul, s-au nevoit cu stalpari a-I placea Lui,
strigand: Osana! lar noi aducem Jie cantare, graind:
Iisuse, Dumnezeul cel adevarat;
Iisuse, Fiul lui David;
Iisuse, Imparatul cel preaslavit;
Iisuse, Mielul cel nevinovat;
Iisuse, Pastorul cel prealuminat;
Iisuse, pazitorul prunciei mele;
Iisuse, indreptatorul tinerefilor mele; iisuse, lauda batranefilor mele;

Iisuse, nadejdea cea de la moartea mea;


Iisuse, viafa mea de dupii moarte;
Iisuse, lini;tea mea la judecata Ta;
Iisuse, dorirea mea, nu nva ru^ina pe mine atunci;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluie$te-ma!
Condacul al 6-lea:
Vestirea i graiurile propovaduitorilor celor de Dumnezeu purtatori plinindo, Iisuse, pe pamant Te-ai aratat $i cu oamenii ai vietuit, Cel ce e$ti neajuns,
$i durerile noastre le-ai ridicat, de unde, cu ranile Tale noi tamaduindu-ne,
ne-am deprins a canta: Aliluia!
Icosul al 6-lea:
Rasarit-a In lume luminarea adevarului Tau $i s-a izgo- nit in$elaciunea
cea diavoleasca, Mantuitorul nostru, ca idolii, nerabdand taria Ta, au cazut,
iar noi, dobandind mantuire, multumire i(i aducem, cantand a*>a:
372
ACAT1STE $1 PARACUSE
lisuse, adevarul cel ce izgonei>ti in$elaciunea; lisuse, lumina cea mai
presus de toate luniinile; lisuse, Imparate, intaritorul tuturor tariilor; lisuse,
Dumnezeule, Cel ce petreci intru mila; lisuse, painea vie^ii, satura-ma pe
mine, cel llamand; lisuse, izvorul in|elepeiunii, adapa-ma pe mine, cel
insetat; lisuse, vemantul cel de veselie, imbraca-ma pe mine, cel intinat;
lisuse, acoperamantul cel de bueurie, acopera-ma pe mine, nevrednicul;
lisuse, datatorul celor ce cer, da-mi sa plang pentru pacatele mele;
lisuse, Cel ce afli pe cei ce Te cauta, alia $i sufletul meu; lisuse,
deschizatorul celor ce bat, deschide inima mea cea ticaloasa;
lisuse, rascumpariitorul pacato^ilor, curate$te faradele- gile mele;
lisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluie$te-ma!
Condacul al 7-lea:
Viand sa descoperi taina cea din veac ascunsa, ca un miel spre junghiere
Te-ai adus, lisuse, $i ca o oaie tara de glas inaintea celor ce o tund. si ca un
Dumnezeu din mor|i ai inviat i cu slava la ceruri Te-ai mal|at $i ne-ai ridicat
pe noi, care-Ti csintam fie: Aliluia!
Fcosul al 7-lca:
Aratat-a faptura minunata, aratandu-Se noua, Facatorul; ca din Fecioara,
mai presus de lire S-a intrupat $i din mormant a inviat, nestricand pecefile, $i
la apostoli prin uile incuiate a intrat cu trupul. Drept aceea, minunandu-ne,
cu credin{a, graim acestea:
ACATTSTUL DOMNULUI NOSTRU HSUS HRISTOS 373
f
lisuse, CuvantuI cel necuprins;
lisuse, CuvantuI cel nevazut;
lisuse, puterea cea neajunsa;
lisuse, in|elepciunea cea mai presus de cuget;
lisuse, Dumnezeirea cea de necuprins in scris;
lisuse, domnia cea nenumarata cu anii;
lisuse, impara|ia cea nebiruita;

lisuse, stapanirea cea fara de sl'arit;


lisuse, taria cea preainalta;
lisuse, puterea cea ve^nica;
lisuse, Facatorul meu, miluiete-ma;
lisuse, Mantuitorul meu, mantuie$te-ma;
lisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluie$te-ma!
Condacul al 8-lca:
Vazand minunata intruparea lui Dumnezeu, sa ne instrainam din lumea
cea dc^arta $i niintea spre cele dumnezeieti sa o suim, ca pentru aceasta
Dumnezeu pe pamant S-a pogorat, ca sa ne ridice la ceruri pe noi, cei ce-I
cantam Lui: Aliluia!
Icosul al 8-lca:
Cu totul era intre cei de jos, $i dintre cei de sus nicicum nu S-a desparfit
Cel negrait, cand, de voie, pentru noi a patimit $i, cu moartea Sa, moartea
noastra a omorat-o $i, cu invierea Sa, a daruit viafa celor ce-I canta:
lisuse, bucuria inimii; lisuse, taria trupului; lisuse, iiimina sufletului; lisuse,
repejunea minlii: lisuse, bucuria cuno;tintei;
374
ACAT1STE SI PARACLTSE
lisuse, nadcjdea cea aleasa; lisuse, pomcnirea cea preave^nica; lisuse, lauda
cea mai presus de ceruri; lisuse, slava mea cea preainalta; lisuse, dorirea
mea, nu ma lcpada pe mine; lisuse, Pastorul meu, cauta-ma pe mine; lisuse,
Mantuitorul meu, mantuiee-ma; lisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluie$te-ma!
Condacul al 9-lea:
Toata firea ingereasca, lisuse, fara de incetare slave$te preasfant numele
Tau in ceruri, strigand: Slant, Slant, Slant; iar noi, paciito$ii, pe pamant, cu
bu/.e de tina, cantam: Aliluia!
Icosul al 9-lca:
Pe retorii cei mult-graitori ii vedem tacand ca nite pe^ti fara de glas
despre Tine, lisuse, Mantuitorul meu; ca nu se pricep sa spuna cum
Dumnezeu cel neschimbat e^ti <ji vie|uieti ca oni deplin. Iar noi,
minunandu-ne de o taina ca aceasta, cu credinla graim acestea:
lisuse, Duinnezeul cel preave^nic;
lisuse, Imparatul imparatilor;
lisuse, Stapanul stapanitorilor;
lisuse, Judecatorul celor vii ^i al celor mor|i;
lisuse, nadejdea celor fara de nadejde;
lisuse, mangaierea celor ce plang;
lisuse, slava saracilor;
lisuse, nu ma judeca pe mine dupa faptele niele; lisuse, cura|ef)te-ma dupa
mare mila Ta! lisuse, izgone$te de la mine trandavirea;
<1----------- -^ -. . .
I'
V( VI 1ST! I DOM-NULL I NOSIK! HSUS HKISTOS 375
lisuse, lumineaza-mi gandul cel tainic al inimii; lisuse, da-mi aducere aminte
de moarte; lisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluie$te-ma!
Condacul al 10-lea:

Vrand sa mantuie$ti lumea, Kasaritule al rasariturilor, venind catre apus,


la Urea noastra cea intunecata, Te-ai smerit pana la moarte; drept aceea s-a
preainal|at numele Tau mai mult decat tot numele $i de la toate fapturile
cere$ti i pamante$ti auzi: Aliluia!
Icosul al 10-lea:
/v
Imparate cel preave$nie, Mangaietorule cel adevarat, Hristoase,
curale^te-ne pe noi de toata intinaciunea, precum ai curafit pe cei zece
lepro$i, i ne tamadu- ie$te pe noi, precum ai tamaduit sufletul cel iubitor de
argint al lui Zaheu vameul, ca sa cantam Jie cu umilin{a acestea:
lisuse, vistierul cel nestricat;
lisuse, bogafia cea neimputinata;
lisuse, hrana cea tare;
lisuse, bautura cea nesecata;
lisuse, imbracamintea saracilor;
lisuse, folositorul vaduvelor;
lisuse, aparatorul celor lipsi{i;
lisuse, ajutatorul celor osteni{i;
lisuse, indreptatorul celor straini;
lisuse, carmaciul celor ce inoata pe mare;
lisuse, Iini$tea celor invaluifi;
lisuse, Dumnezeule, ridica-ma pe mine, cel cazut;
lisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluie$te-ma!

-------------------------------------------------------i
376
ACATISTI SI PARACLISF.
Condacul al 11-lca:
Cantare cu totul de umilinta aduc 7'ie, eu, nevrednicul, ?i strig Jie ca $i
canaaneanca: lisuse, miluie$te-ma, ca nu am fiicii, ci trup, care cumplit este
stapanit de diavolul $i cu patimi $i cu urgie este aprins, $i da-mi tamaduire
mie celui ce-Ti cant: Aliluia!
Icosul al 11-lea:
Luminatorul cel primitor de lumina al celor dintru intunericul
necunotintei, Pavel, care mai inainte Te izgonea pe Tine, socotind puterea
glasului celui de Dumnezeu in{elep(itor, i-a limpezit pornirea cea rea a
sulle- tului. A$a i mie lumineaza-mi luminile cele intunecate ale sutletului,
ale celui ce graiesc Jie: lisuse, Iniparatul meu cel preatare; lisuse, Dumnezeul
meu cel preaputernic; lisuse, Domnul meu cel farii de moarte; lisuse,
Ziditorul meu cel preaslavit; lisuse, Indreptatorul meu cel preabun; lisuse,
Pastorul meu cel preaindurat; lisuse, Stapanul meu cel preamilostiv; lisuse,
Mantuitorul meu cel preamilosard; lisuse, lumineaza-mi mintea cea
intunecata cu patimile; lisuse, tamaduiete-mi trupul cel ranit cu pacatele;
lisuse, curate^te-mi mintea de gandurile cele de$arte; lisuse, paze$te-mi
ininia de poftele cele viclene; lisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluie;te-ma!
Condacul al 12-lca:
Daruie^te-mi har, Dezlegatorule al tuturor datoriilor, lisuse, $i ma

primeste pe mine, cel ce ma pocaiesc, precum ai priniit pe Petru, care s-a


lepadat de Tine, $i ma
I
ACATISTUL DOV1MJLU1 XOSTRU HSUS HRISTOS 377
cheaina pe mine trandavul, precum de demult pe Pavel, care Te prigonea pe
Tine, i ma auzi pe mine, cel ce-p cant Jie: Aiiluia!
Icosul al 12-lca:
Slavind invierea Ta, Te laudam to(i $i credem cu Toma ca Domn $i
Dumnezeu eti, Cel ce $ezi de-a dreapta Tatalui i va sa judeci viii $i mor{ii.
Atunci adica ma invred- nice$te ederii de-a dreapta pe mine, cel ce zic:
lisuse, Jmparatul cel mai inainte de veci, mantuie$te-ma; lisuse, floarea
cea cu bun miros, bine inmiresmeaza-ma; lisuse, caldura cea iubita,
incalze$te-ma; lisuse, acoperamantul cel mai inainte de veci, acopera-ma;
lisuse, ve^mantul cel luminat, infrumuseteaza-ma; lisuse, margaritarul cel
cinstit, lumineaza-ma; lisuse, piatra cea scumpa, str;ducete peste mine;
lisuse, soarele drepta^ii, lumineaza-ma; lisuse, lumina cea sfanta,
straluce$te peste mine; lisuse, de durerile cele suflete$ti <;i trupe^ti
izbave$te-ma; lisuse, scoate-ma din mana potrivnicului; lisuse, izbavete-ma
de focul cel nestins $i de alte chinuri ve^nice;
lisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluie$te-ma!
Condacul al 13-lea:
O, preadulce $i intru-tot-indurate lisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu,
prime^te acuin aceasta pu|ina rugaciune a noastra, precum ai primit cei doi
bani ai viiduvei, $i pazete mo$tenirea Ta de vrajma$ii cei vazu^i i de cei
nevazu{i, de venirea altor neamuri asupra noastra, de neputinfe !>i de
foamete, de toate necazurile <>i ranile cele aducatoare de moarte, $i din
chinurile cele viitoare scoate-ne pe to(i, care cantam Tie: Aiiluia!
378
ACATISTE $1 PARACI ISE
Accst Contlac sc /ice de trei ori.
Dupa accasta sc /ice iara^i Icosul intai: Facatorul ingcrilor $i Doamne al
puterilor... !si Condacul inlai: Aparatorule cel mai mare 51 Doamne...
Apoi se cite$te accasta
Rugaciune catre Doninul nostril lisus Hristos
Facuta de Sfantul Isaac Sirul Domnului sa ne rugam.
oamne, Iisuse Hristoase, DumnezeuI nostru,
Care ai plans pentru Lazar $i lacrimi de intristare i de milostivire ai varsat
pentru dansul, primetc lacrimile mele. Cu patimile Tale, vindeca patimile
mele. Cu ranile Tale, tamaduiete ranile mele. Cu sangele Tau, cura{e$te
sangele meu $i amesteca in trupul meu mireasma trupului Tau eel de viafa
faca- tor. Fierea, cu care vrajma$ii Te-au adapat, sa indul- ceasca
amaraciunea cu care potrivnicul m-a adapat. Trupul Tau intins pe Cruce sa
intinda catre Tine mintea mea cea trasa jos de diavoli. Capul Tau, pc care l-ai
aplecat pe Cruce, sa inal{e capul meu cel palmuit de potrivnici. Preastintele
Tale maini, piro- nite de cei fara de lege pe Cruce, sa ma traga spre Tine din
prapastia pierzarii, precum a fagaduit preasfanta gura Ta. Fafa Ta, cea

batjocorita cu palinuiri $i cu scuipari, sa umple de striilucire fa|a mea cea


intinata in faradelegi. Duhul Tau, pe Care
, ................. ......................................... ................1,
ACATISTUL DOMNULlil NOSTRU HSUS IIRISTOS 379
L-ai incredinfat Tatalui eand erai pe Cruce, sa ma povafuiasca spre Tine, prin
harul Tau. Nu am inima plina de durere ca sa Te caut. Nu am pocainfa, nici
umilinta care intorc pc fii la mo$tenirea lor. Nu am lacrimi mangaietoare,
Stapane. S-a intunecat mintea mea cu cele lume$ti $i nu poate sa caute spre
Tine cu durere. S-a racit inima mea de atatea ispite i nu poate sa se
inficrbante cu lacrimile dragostei celei pentru Tine. Ci Tu, Doamne Iisuse
Hristoase, Dumnezeule, Vistierul bunata^ilor, daruiete-mi poeainfa
ne^tirbita $i inima indurerata, ca sa por- nesc cu tot sutletul in cautarea Ta;
caci fara de Tine ma voi instraina de tot binele. Da-mi a$adar, Bunule, harul
Tau. Tatal, Care Te-a nascut din sanurile Sale fara de ani i mai inainte de
veci, sa innoiasca in mine inchipuirea ieoanei Tale. Te-am parasit, Doamne;
sa nu ma paraseti. Am ie$it de la Tine; iei in cautarea mea. Du-ma la
pa$unea Ta cea duhovni- ceasca. Numara-ma intre oilc turmei Tale preaalese.
Hranete-ma impreuna cu ele din verdeafa dum- nezeietilor Tale Taine. Caci
inima lor curata este sala^ul Tau $i se vede intr-insa stralucirea descoperirilor Tale. Stralucirea Ta este mangaierea $i odihna celor ce s-au ostenit
pentru Tine in necazuri $i in toate felurile de chinuri. Acestei straluciri ma
invrednicete i pe mine, nevrednicul, cu harul $i cu iubirea de oameni a
Mantuitorului nostru lisus Hristos, in vecii vccilor. Amin.
380
ACATISTE Si PARACLISE
Cantarea a 7-a: lrniosul:
Cei trei tineri au calcat porunca potrivnica lui Dumnezeu de a se inchina
chipului de aur din campul Deira $i, fiind aruncafi in mijlocul focului,
racorindu-se, au cantat: Binecuvantat eti, Dumnezeul parintilor no$tri.
Hristoase lisuse, nimeni n-a gre$it pc pamant din veac, o, Iisuse al meu,
preeum am gre$it eu, ticalosul $i ratiicitul. Pentru aceasta, lisuse al meu,
strig catre Tine: Milostivete- Te spre mine, cel ce cant: Binecuvantat eti,
Dumnezeul parinfilor notri.
Hristoase lisuse, strabate-ma cu frica Ta, strig catre Tine, o, lisuse al meu,
$i ma indrepteaza acum la limanul cel Iini$tit, ca, mantuindu-ma, lisuse al
meu indurate, sa-fi cant Tie, strigand: Binecuvantat eti, Dumnezeul
parinfilor notri.
Slava...,
Hristoase lisuse, de mii de ori eu, ticalosul, o, lisuse al meu, am fagaduit
T'e 11 mea pocainfa, dar am minfit, patima$ul; pentru aceasta, lisuse al meu,
strig catre Tine: Lumineaza sufletul meu, care petrece fara de infelegerc,
Hristoase, Dumnezeule al parintilor nojjtri.
$i acum..., a Nascatoarci de Dumnezeu:
Ceea ce ai nascut pe Hristos lisus, in chip minunat $i mai presus de lire,

pe Acela roaga-T, ceea ce e$ti cu totul fara de prihana, sa ierte toate


pacatele mele ccle mai presus de fire, Fecioara, ca, mantuindu-ma, sa strig:
Binecuvantata e^ti, ceea ce ai nascut pe Dumnezeu cu trup.
ACATISTUL DOMM I l l iMOSTRli IISUS HRISTOS 381
Cantarea a 8-a:
Irmosul:
Pc Dumnezeu, Cel ce S-a pogorat in cuptorul cel cu foe, la tinerii cei de
demult, $i vapaia in racoreala a prefacut-o, laudati-Lfapturi ca pe Domnul
i-Lpreainalfati intru tofi vecii.
Pe Tine, lisuse al meu, Te rog: Precum ai izbavit pe des- franata, lisuse al
meu, de multe greeli, a^a $i pe mine, lisuse Hristoase al meu, izbave^tema *ji cura{e$te suflctul meu cel intinat, lisuse al meu.
l.a dulcefile celor necuvantatoare m-am plecat, lisuse, $i necuvantator mam facut; i lor, o, lisuse al meu, Mantu- itorule, cu adevarat m-am asemanat
eu, ticalosul, ca un pati- ma; pentru aceasta, lisuse, izbavetjte-ma de toata
josnicia.
Binecuvantam pe Tatiil $i pc Fiul $i pe Sfantul Dull, Dnnuiul.
Am cazut, lisuse, intre talharii cei stricatori de sutlet i sunt dezbracat
acum de haina cea Jcsuta de Dumnezeu, lisuse al meu, i zac plin de rani
grele; toarna peste ele unt- delemn <jii vin, Hristoase al meu.
$i acum..., a Nascatoarei de Dumnezeu:
Ceea ce ai purtat, mai presus de cuvant, pe lisus Hristos, Dumnezeul meu,
Nascatoare de Dumnezeu Marie, pe Acela roaga-L pururea sa mantuiasca de
nevoi pe robii ^i cantarefii tai, Fecioara, ceea ce nu tii de barbat.
Cantarea a 9-a:
Irmosul:
Pe Dumnezeu, Cuvantul, Care, cu intelepciune mai presus de cuvant, de la
Dumnezeu a venit ca sa innoiasca pe Adam cel cazut cumplit in stricaciune,
din pricina
382
ACATISTE $1 PA R AC LISE
mancarii; pe Cel ce din Sfanta Fecioara, in chip de negrait, S-a intrupat
pentru noi, credincioii, cu un gand in cantari sa-L slavim.
Pe Manase, Iisuse al meu, pe vame$ul, pe desfranata, pe desfranatul,
Milostive Iisuse, $i pe talharul am intrecut, Iisuse al meu, cu fapte de ru$ine
$i de ocara, Iisuse. Ci Tu, Iisuse al meu, intampinandu-ma, mantuie$te-ma.
Pe to(i cei ce au gre$it de la Adam, Iisuse al meu, mai inainte de Lege $i in
Lege, Iisuse, <>i dupa Lege $i in legea harului, Iisuse al meu, i-am covar$it
cu patimile, eu ticalosul, ca un patima; ci Tu, Iisuse al meu, cu judeca{ile
Tale, man- tuie$te-ma.
Slava...,
Sa nu tiu osebit, Iisuse al meu, de slava Ta cea negraita; sa nu dobandesc,
Iisuse, $ederea cea de-a stanga, preadulce Iisuse; ci Tu, impartaindu-ma
oilor Tale celor de-a dreapta, Hristoase Iisuse al meu, fa-mi odihna, ca un
indurat.
i acum..., a Nascatoarci do Dumnc/cu:

Pe Iisus, Nascatoare de Dumnezeu, pe Care L-ai purtat, Marie, Fecioara


curata, ceea ce singura nu tii de barbat, roaga-L ca pe Fiul tail i Facatorul
sa izbaveasca pe cei ce alearga la tine, de ispite i de nevoi i de focul ce va
sa vie.
LUMINANDA
Iisuse, datatorul infelepciunii $i al gandului, indreptatorul celor saraci,
folositorul celor lipsifi, doctorul celor bolnavi, tamaduie^te $i lumineaza,
Iisuse, inima mea cea acoperita cu ranile pacatelor si cu stricaciunea
patimilor, Iisuse, i ma mantuie!>te.

......... =I1
_____At VI ISTLII DOM Nil I, l I MOSTRU HSUS HK1STOS 383
Slava..., $i acum..., a Niiscatoarei de Duninc/eu:
( u stralucirea Celui ce a rasarit din tine, Fecioara, mintea mea o
straluce^te, inima o lumineaza, intunericul pacatelor TI izgonete $i pierde
cea(a lenei rnele.
La Laude sc canta slihirilc accstca, glasul al 4-lea:
Numele Tau cel minunat, Iisuse, Mantuitorul nostru, ingerii il lauda in
ceruri, 51 noi pacato$ii pe piimant, cu buze de tina, il cantiim, pentru care
miluie$te-ne pe noi.
Numele Tau cel preamare, Mantuitorule cel ?ezator de-a dreapta Tatalui, in
ceruri se cinstete; iar pe pamant negraita intruparea Ta se slave^te $i
pogorarea Ta in iad infricoeaza pe diavoli, de care $i pe noi ne izbave^te,
Hristoase Oumnezeule, $i ne mantuie$te.
Avacum, ca intr-o ghicitura mai inainte cunoscand lucrurile Tale cele
minunate, cu frica s-a mirat. i apropiin- du-se anii, ai fost cunoscut
desfranajilor >>i talharilor, Iisuse, iar eu, ticalosul, petrec intru nebagare de
seama; ci iniicar de acum inainte da-mi mie inlelepciunea $i frica Ta,
Indurate,
$i mare mila.
Slava..., $i acum..., a Nascaloarci dc Dumnc/cu:
Nascatoare de Dumnezeu, ceea ce es>ti izbavitoare tare celor ce
nadajduiesc in tine, indrepteaza-ne la linitea cea lina a dumnezeie$tii voiri,
cu indraznirea ta cea de Maica, pe care o ai catre Fiul tau, Mireasa
dumnezeiasca.
Apoi: Cuvinc-sc cu adevarat..., Sfinte Dumnezeule..., Preasfanta Trcimc...,
Tatal nostru..., Ca a Ta cstc impara(ia... Troparul: Cand Te-ai pogorat la
moarte..., Slava..., Si acum..., Toatc tainclc talc..., Doamnc, miluic;te (dc 40
dc ori). Ceea cc eti mai cinstita..., Slava..., Si acum... >ji olpustul zilci.

ACATISTUL
SFANTULUI IERARH NICOLAE, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei
(6 decembric)
Dupa obi^nuitul inceput, se zic Condacele $i lcoasclc Condacul I:
Cel ce ver$i mir de mult pret la toata luinea, $i mie, celui nevrednic fi mai
mult decat tofi pacatos, daruie$te-mi ca sa-ti aduc tie cantare, Parinte
Nicolae. Tu, ca unul care ai indraznirc catre Dumnezeu, izbave$te-ma din
toate necazu- rile ca sa cant tie: Bucura-te, Sl'inte lerarhe Nicolae, mare
facator de minuni!
ACATISTUL SFANTULUIIERARH NICOLAE
385
Icosul I:
Aratatu-te-ai in vis imparatului cclui cinstitor de Dumnezeu $i, pentru
moartea voievozilor acelora, 1-ai ingrozit pc el $i, degrab ascultand de
porunca ta, Sfinte Nicolae, a poruncit ca sa-i libereze pc dan$ii. Pentru aceca,
ei au fost cuprin$i de bucurie i de frica, iar eu cu dan$ii graiese tie, Sfinte
Nicolae:
Bucura-te, capul cel sfintit;
Bucura-te, cel ce ai siaramat capul cel diavolesc cu rugaciunile tale;
Bucura-te, slujitorule al imparatului tuturor;
Bucura-te, ajutatorul color credincio$i;
Bucura-te, intarirea Ortodoxiei;
Bucura-te, pierzatorul celor fara de lege;
Bucura-te, cel ce cti insufiat cu suflarea Duhului Sfant; Bucura-te, cel ce ai
pierdut viforul multimii zeilor; Bucura-te, cel ce e$ti dimpreuna vorbitor cu
ingerii; Bucura-te, izgonitorul demonilor;
Bucura-te, graiule al dumnczeietilor cuvinte;
Bucura-te, cel ce ai astupat gurile ereticilor;
Bucura-te, Sfinte lerarhe Nicolae, mare facator de minuni!
Condacul al 2-lea:
Pe pamant al doilea inaintemergator te-ai aratat, Sfinte Nicolae, spre
mustrarea faradelegilor; ca acela a mustrat pc Irod, savaritorul faradelegii,
iar tu ai ruinat pe Arie, cel orbit cu eresul; i toata lumea ai voit sa o
curate^ti de inva- taturile lui cele nedrepte $i turina ta a o lumina, ca un
parinte $i invatator. Pentru aceea, cantam lui Dumnezeu: Aliluia!

25 - CEASLOV
386__________ACAT1STR SI PAKAC RISK
Icosul al 2-lea:
Vrand dimineafa Avlavie, dupa porunca imparatului, sa scoata pe cci
legafi din temni^a la taiere, tu, cu mi- nunilc tale, mai inainte ai apucat prin
vis $i, ingrozindu-1 pe el, ai zis: Nimic sa nu faci barbatilor aeestora, ca
nevinovati sunt spre a fi taiaji; pentru aceea, $i noi cu dan$ii graim fie,
marite Nicolae:
Bucura-te, mare facatorule de minuni;
Bucursl-te, grabnic ajutatorule;
Bucura-te, cald folositorule;
Bucura-te, cercetatorul celor necajifi;
Bucura-te, limanul cel lin al celor Inviforafi;
Bucura-te, mangaierea celor ce plang;
Bucura-te, hranitorul celor flamanzi;
Bucura-te, povajuitorul celor orbi;
Bucura-te, bogatia saracilor;
Bucura-te, toiagul cel tare al batranetilor;
Bucura-te, cununa Bisericii;
Bucura-te, parintele saracilor $i bun daruitorule; Bucura-te, Sfinte Ierarhe
Nicolae, mare f'acator de minuni!
Condacul al 3-Ica:
Am auzit, Sfinte Nicolae, de minunile tale i m-am spaimantat, ca, de
bucurie $i de frica, fiind cuprins, ce am a raspunde, nu ma pricep. Ci tu, cu
rugaciunile tale cele treze, lumineaza-mi mintea ca sa cant lui Dumnezeu
dimpreuna cu tine: Aliluia!
Icosul al 3-Ica:
Arhanghelii cu ingerii se minuneaza, piirinte, de credinta ta cea tare catre
Dumnezeu; apostolii cu proorocii se lauda cu tine; oamenii cei
drepteredinciosi spre tine au nadejde. Pentru aceasta, $i eu, dei sunt
nevrednic, graiesc tie, Sfinte Nicolae:
ACATISTUL SFANTULUI IF.UARH MCOLAE 387
Bucura-te, cel ce impreuna-locuitor ef>ti cu ingerii; Bucura-te, cel ce aduci
intristare diavolilor;
Bucura-te, cel ce e$ti slujitor asemenea lui Grigorie Teologul in preofie;
Bucura-te, cu loan Gura de Aur dimpreuna vorbitorule; Bucura-te, prietenul
marelui Vasile;
Bucura-te, ca dimpreuna cu dan<pi tai eresurile; Bucura-te, cel ce porfi o
credin|a cu dan$ii;
Bucura-te, ca faci minuni spre impacare;
Bucura-te, ca tu curefi lumea de mulfimea zeilor; Bucura-te, cel ce ai
vorbit mai dinainte despre cinstirea Nascatoarei de Dumnezeu in Biserica;
Bucura-te, ca ru$inand pe Arie, in;elatorul, la sobor 1-ai invins;
Bucura-te, ca pe fecioarele acelea le-ai oprit de la impre- unarea cea
desfranata, cu ajutorul tau;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare lacator de minuni!

Condacul al 4-lca:
O, mare facatorule de minuni, Sfinte Nicolae, de$i pe fecioarele acelea
vroia tatal lor sa le dea, pentru saracie, la desfranare, tu, parinte, mai inainte
apucand, aur din destul tatalui lor ai dat. Pentru aceea, nepricepand ei de
unde se facea aceasta, minunandu-se, au cantat lui Dumnezeu cantarea:
Aliluia!
Icosul al 4-lca:
Ca sa arafi a ta mare milostivire catre cei saraci, preafericite, batranului,
noaptea, intru ascuns trei legaturi de galbeni de aur ai dat, izbavindu-1 pe el
i pe fetele lui de la caderea in pacat. Pentru aceea, auzi de la tofi: Bucurii-te,
vistieria milei lui Dumnezeu;
Bucura-te, primirea mai inainte a cunostintei Lui;
388__________ACATISTE gl PAKACLISK
Bucura-te, datatorule al bunatatilor lui Dumnezeu; Bucura-te, hrana i
bucuria celor ce alearga catre tine; Bucura-te, paine de hrana neimpufinata
celor lipsifi; Bucura-te, bogafie de Dumnezeu daruita celor ce viefuiesc in
lipsa pe pamant;
Bucura-te, ridicarea grabnica a siiracilor;
Bueursi-te, limpede cugetare celor necajifi;
Bucura-te, ca e$ti bland ascultiitor celor neputincio$i; Bucura-te, dulceafa a
toata lumea;
Bucura-te, mirele celor trei fete;
Bucura-te, izbavitorul necazurilor mele cu rugaciunile tale; Bucura-te, Sfinte
lerarhe Nicoale, mare lacator de minuni!
Condacul al 5-lca:
Catre biserica ta mergand oarecand Vasile, sarguindu-se sa-fi aduca dar, a
fost rapit de agareni 511-au dat pe el osta^ii lui Amira stapanului lor spre
slujba; iar parinfii lui, de$i erau intristafi, insa n-au incetat a indrepta catre
tine rugaciuni i, trecand ziua praznicului tau, de catre seara, 1-ai pus pe el
inaintea lor $i, vazand ei aceasta minune, cu tine cantare de bucurie lui
Dumnezeu cantau: Aliluia!
Icosul al 5-lca:
Mergand fiul lui Agricola sa dea un pahar lui Amira, a stat inaintea lui cu
frica; iar tu, parinte, rugat liind de parinfii lui, 1-ai izbavit pe el din mainile lui
in acel ceas; pentu aceea cu dan$ii graim fie, Sfinte Nicolae, ca unui bun
pastor: Bucura-te, ierarhul Domnului;
Bucura-te, luminata propovaduire a cre$tinatafii; Bucura-te, cel ce porfi
nume de biruinfa;
Bucura-te, starpirea patimilor celor neroditoare; Bucura-te, aducerea de
roada a poinilor celor duhovniceti;
I----------------- ------------------------
ACATISTUL SFANTULUIIERARH MCOI.AE 389
Bucura-te, indreptatorul dreptcredincio^ilor;
Bucura-te, pradarea paganatafii;
Bucura-te, doctorul cel tara de plata;
Bucura-te, ca in dar ai luat, in dar imparfi tiimaduiri; Bucura-te, al celor

neputincio;i bun pastor;


Bucura-te, cel ce izgone$ti dintre noi pe slujitorii cei dia- vole^ti;
Bucura-te, desfatarea a toata lumea;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare facator de minuni!
Condacul al 6-ka:
Minunata s-a aratat na^terea ta, Sfinte Nicolae, cre- dincios fiind tu pe
pamant din vremea na$terii tale; ca ai supt mini a i din sanul cel drept $i de
la sanul maicii tale te-ai cunoscut lacator de minuni; pentru aceea $i acum
cu tine cantam lui Dumnezeu: Aliluia!
Lcosul al 6-lca:
De impresurarile diavole$ti izbiive$te pe oameni, parinte, cu rugaciunile
tale, cel ce cu raurile sudo- rilor tale ai stins mulfimca zeilor celor pagani;
pentru aceea, i acum daruiete vindccari neputinfelor mele, ierarhe, ca sa te
laud pe tine zicand:
Bucura-te, Sfinte Nicolae;
Bucura-te, facatorule de minuni;
Bucura-te, ierarhe;
Bucura-te, preacuvioase;
Bucura-te, preafericite;
Bucura-te, cel ce eti cu nume mare;
Bucura-te, preamarite;
Bucura-te, hranitorul postitorilor;
Bucura-te, invaiatorul infranarii;
Bucura-te, indreptarea celor ratacifi;
390
ACATTSTE SI PARACXISE
Bucura-te, ca altceva nu $tiu sa graiesc fara numai: bucura-te;
Bucura-te, ca priu tine ne indestulani de lumina;
Bucura-te, Stinte lerarhe Nicolae, mare facator de minuni!
Condacul al 7-lea:
Avand vicleana cuno$tin{a, Arie a inceput a invafa eresurile cele fara de
Dumnezeu $i a intrat in turma ta ca un lup, vrand ca o fiara sa o apuce; dar
tu, prcalaudate, degrab alergand catre Stapanul. cu rugaciunile tale ai izgonit toata nebunia lui si. ca pe o tiara cumplita, 1-ai surpat. Pentru aceea cu
tine, Stinte Nicolae, cantam lui Dumnezeu, Celui ce ti-a dat fie aceasta
putere: Aliluia!
Ieosul al 7-lea:
Mai inainte impotrivindu-te eresului lui Arie, cel de trei ori blestemat, ai
ru$inat a lui fara de Dumnezeu invatatura $i, ca pe al doilea Iudii surpandu1, l-ai lasat. Pentru aceea, i eu graiesc (ie neincetat:
Bucura-te, intaistatatorule pe scaunul Mirelor;
Bucura-te, mare ierarh al Lichiei;
Bucura-te, cale neratacita a celor ce inoatii pe mare; Bucura-te, tirnpan, care
dai sunet de dumnezeiasca glasuire; Bucura-te, chimval bine rasunator;
Bucura-te, trambita Sfintei Treimi;
Bucura-te, ca ai stricat trambifa eresurilor lui Arie; Bucura-te, zicea fie

Constantin;
Bucura-te, a grait tie Avlavie;
Bucura-te, a adus fie tatid cu fetele;
Bucura-te, au grait Agricola cu Vasile;
Bucura-te, ca prin tine de mania potopului izbavindu-ne, pace cu Dumnezeu
aflam;
Bucura-te, Stinte lerarhe Nicolae, mare facator de minuni!
-----------------------------------------.......... ............i
ACATTSTUL SFA.NTULUI IERARH NICOLAE
391
Condacul al 8-Iea:
Minune dumnezeiasca te-ai aratat, fericite, celor ce alergau la biserica ta,
de Dumnezeu purtatorule, de multe feluri de necazuri $i navaliri izbavindu-i,
parinte, pe cei ce, dupa Dumnezeu, spre tine cu credinfa <>i-au pus
nadejdea cantand: Aliluia!
Icnsul al 8-lca:
Ca cel ce ai indraznire catre Hristos, Sfinte Nicolae, ca turma Lui paze$ti
de lupii cei vazu{i $i nevazufi $i de catre cei ce scapii sub acoperamantul tau
nu te fntorci, ?i mie, celui ce ma Invaluiesc de ganduri ^i de lucruri viclene,
da-mi mana de ajutor, parinte, ca sa te laud pe tine, zicand:
Bucura-te, Sfinte Nicolae prealaudate;
Bucura-te, intarirea Mirelor;
Bucura-te, podoaba Lichiei;
Bucura-te, carmuitorule cel bun;
Bucura-te, ca dimpreuna cu tngerii salfi;
Bucura-te, caci cu arhanghelii te vesele^ti;
Bucura-te, ca lara materie cu heruvimii slujesli Facatorului; Bucura-te, ca pe
Arie, diavolul cel intrupat, 1-ai surpat; Bucura-te, cel ce daruie^ti bun miros;
Bucura-te, cel ce respingi mirosul cel rau;
Bucura-te, albcala, care speli patimile;
Bucura-te, ro^eala, care acoperi pacatele;
Bucura-te, Sfinte lerarhe Nicolae, mare facator de minuni!
Condacul al 9-lea:
Nu pricep de unde voi incepe a-fi aduce lauda, parinte! Care cantare ifi voi
canta? Sau cu ce cununi te voi incununa? Ca de-mi voi aduce aminte de
voievozi, mii minu- nez; de Vasile, ma mir; despre fecioarele acelea, nu mii
pri392
ACATISTE SI PARACLISE
cep ce sa graiesc; de toji numai ma minunez $i impreuna cu tine lui
Dumnezeu, Celui ce (i-a dat fie cele preamarite, lauda li trimit, cantand
cantarca: Aliluia!
Icosul al 9-lea:
Vazand Stapanul a toate neamul omenesc pierzandu-se cu eresul nehuniei
lui Arie, pe tine te-a dat illustrator nebuniei lui. Dar tu, parinte, de la masa
invjifaturii dum- nczeie$ti, ca pe un urat, l-ai lepadat; iar pe mine cu

faramiturile Ortodoxiei ma miluie^te, ca sa cant fie:


Bucura-te, Sfinte Nicolae, Israelul cel nou;
Bucura-te, sabie ascufita, care tai nedumnezeirea; Bucura-te, intarirea
credincio$ilor;
Bucura-te, omorarea celor lara de lege;
Bucura-te, cel ce ai luat Duhul Slant ca un porumbel; Bucura-te, cel ce
ineci duhurile cele viclene in marea cea de foe;
Bucura-te, porumbelul Domnului;
Bucura-te, cursa prinzatoare asupra celui viclean; Bucura-te, cel ce daruie$ti
celor legaji slobozire; Bucura-te, ca ai legat eresurile cele fiira de Dumnezeu;
Bucura-te, ca deschizi gurile ortodoc^ilor;
Bucura-te, ca legi limbile celor vicleni;
Bucura-te, Slinte Ierarhe Nicolae, mare facator de minuni!
Condacul al 10-lea:
Auzit-am pe Vasile acela graind $i inaintea tuturor spunand minunile tale,
pe care le-ai facut cu dansul, parinte; $i minunandu-ma, am preamarit
puterea ta cea data lie de Dumnezeu; ca tu, ca un bun pastor, degrab alergi
catre cei ce te roaga pe tine $i pentru tofi te rogi lui Dumnezeu $i Stapanului,
cantand: Aliluia!
ACAT1STU1. SFANTULUIIERARH NICOLAE
393

Icosul al 10-lea:
Izbave$te-ma, parinte, cu rugaciunile tale, ca $i pe Vasile acela. Auzi-ma,
preacuvioase, cu auzul tail, precum ai auzit pe voievozii cei legafi. Da-mi
mana de ajutor, Sfinte Nicolae, precum ai dat celor ce fusesera invaluifi in
mare, ca sa graiesc tie acestea:
Bucura-te, al doilea Moise;
Bucura-te, tabla duhovniceasca;
Bucura-te, haina preotiei;
Bucura-te, mai inainte aratatorul dreptafii;
Bucura-te, intunecatorul nedreptafii;
Bucura-te, de Dumnezeu incununate ierarhe;
Bucura-te, cel ce ingrade$ti gurile celor hulitori de Dumnezeu;
Bucura-te, lumina cea aprinsa cu dumnezeiasca vapaie; Bucura-te, ca ai stins
vapaia cea diavoleasca;
Bucura-te, aur de Dumnezeu lamurit;
Bucura-te, ca ai afundat pe satana ca plumbul in adanc; Bucura-te,
margaritar mult-luminos;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare facator de minuni!
Condacul al 11-lea:
Tu efjti pastorul cel bun, Sfinte Nicolae, ca pe turma ta o povatuie$ti catre
pa<junea cea duhovniceasca i din izvorul raiului o adapi pe ea. Pentru
aceea, impreuna cu tine cantam lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul al 11-lea:
Pom al raiului fund, fericite, ca ai stalpari de rugaciuni neincetate catre

Dumnezeu, da-mi mie sub umbra acelora totdeauna a mii umbri, ca sa


graiesc fie:
394
ACATISTE SI PAKACMSE
Bucura-te, viefuitorule in loca$ul Celui Preainalt; Bucura-te, cel ce ai inecat
pe fiii diavole$ti;
Bucura-te, pazitorul randuielii tale;
Bucura-te, mitropolite;
Bucura-te, ca ai ru$inat hasniul eresurilor lui Arie; Bucura-te, maica multimii
popoarelor pamante$ti; Bucura-te, rana multimii diavolilor;
Bucura-te, parinte $i invajatorule;
Bucura-te, ca pe dascalul eresurilor 1-ai ru^inat; Bucura-te, cel ce ai
cinstit carunte{ile, infrumusetandu-le cu infelepciune duhovniceasca;
Bucura-te, cel ce ai ru$inat caruntefile lui Arie cele urate; Bucura-te, ca
prin tine ne-am invatat a ne inchina Ziditorului in Treime;
Bucura-te, Slinte Ierarhe Nicolae, mare facator de minuni!
Condacul al 12-lea:
/v
Infelepciunea ta cea intru tot cinstita pe Arie cel ratacit 1-a ruffinat, i
mintea ta a stricat mulfimea zeilor; nian- tuie$te $i sufletul meu cel ratacit $i
ma inva(a a canta cu tine lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul al 12-lea:
Cu inima m-am spaimantat, cu sufletul m-am tulburat, cu limba nu pricep ce
sa griiiesc, fara numai acestea: Bucura-te, cel ce e$ti mai mare intre preofi;
Bucura-te, cel ce eti intaistatator pe scaunul Mirelor; Bucura-te,
impreuna-;ezatorule pe scaun cu apostolii; Bucura-te, cel ce eti lumina
inalta;
Bucura-te, cel ce ai surpat infiltarile gandurilor celor diavole$ti ale lui Arie
celui barfitor;
Bucura-te, radacina dumnezeiescului pom;
ACATISTUL SFANTULUI IERARH NICOLAE
395
Bucura-te, ca ai taiat radacina eresurilor satanei; Bucura-te, poniul cel sadit
de ingeri;
Bucura-te, cel ce ai incuiat pe ingerul satanei rntru adanc; Bucura-te, liman
lin al celor mvalui{i;
Bucura-te, bun carmuitor al corabiei celei duhovnice$ti; Bucura-te, ca prin
tine ne invrednicim de via(a cea fara de
Bucura-te, Sfinte lerarhe Nicolae, mare facator de minuni!
O, preaminunate Parinte Nicolae, plang i alerg catre al tau sprijin,
adueand fie acum aceasta pupiia ruga- ciune, ca sa ma izbaveti de chinul
cel de veci cu rugaciunile tale, ierarhe prealaudate, $i ina invrednice$te
ve^nicei impa- rafii, ca dinipreuna cu tine sa cant cantarea lui Dumnezeu:
Aliluia!
Apoi iara$i se zicc Icosul intai: Aratatu-te-ai in vis imparatului...$i
Contlacul intai: Cel ce ver^i mir de mult prcf... l)upa accea se citcjte aceasta

, preabunule Parinte Nicolae, pastorul i


invafatorul celor ce alearga cu credin^a catre a ta folosinta i cu fierbinte
rugaciune te cheanta pe tine, sarguie^te degrab a Ic ajuta; izbavete turina
lui Hristos de lupii cei ce o rapesc pe ea, $i toate parole cretineti le
ocrote$te i le paze$te prin sfin- tele tale rugaciuni de galcevile lume$ti, de
cutremur, de venirea altor neamuri, de robie iji de razboiul cel dintre noi, de
foamete, de potop, de sabie, tie boala
starlit;
Condaeul al 13-lea:
Acest Condac se zicc de trei ori.
Rugaciune

396
ACATISTE $1 PAKACI ISI.
$i de moarte grabnica; i, precum ai miluit pe cei trei barbafi, care edeau in
temnifa, $i i-ai izbavit pe ei de mania imparatului $i dc taierea sabiei, a$a ma
miluiete i pe mine, cel ce cu mintea, cu cuvantul i cu fapta sunt intru
intunericul pacatelor, i ma izbavete de mania lui Dumnezeu $i de chinul cel
venic ca, prin solirea ta, cu ajutorul, cu mila $i cu harul lui Hristos,
Dumnezeu sa-mi dea viaja lina $i fara de pacat, ca sa viefuiesc in veacul
acesta, $i de partca starii de-a stanga sa ma izbavesc, i in partea de-a
dreapta, impreuna cu tofi sfin(ii, sa ma invred- nicesc. Amin.
$i st face otpustul.

PARACLISUL
PREASFINTEI NASCATOAREI DE DUMNEZEU
Facerc a lui Teognost Monahul; dupa al(ii, a lui Teofan
Acest paraclis sc canta la intristarca sullctului !ji la vrcme de ncvoic.
Preotul lace inccputul obi$nuit: Binecuvantat cstc Dumnczcul nostril...
Cantarc(ul: Tmparate ceresc..., Slinte Dumnczeule..., Preasl'anta Trcime...,
Tatal nostru... Preotul: Ca a Ta este imparafia... Cantarc|ul: Doamne,
miluie$te (tic 12 ori).Slava..., i acum..., Veni(i sa ne inchinam (dc 3 ori),

Psalmul 142: Doamne, auzi rugaciunca mca... (cauta la pg. 67).Dumnezeu


este Doninul... (tie trei ori).
398
AC A I IS I i: 81 PARAt I .1SI
Apoi Troparcle accstca, glasul al 4-lca:
Catrc Nascatoarea de Dumnezeu, acuni cu osardie sa alergam noi
paciito$ii $i smeri(ii $i sa cadem cu pocainfa, strigand din adancul suilctului:
Stapana, ajuta-ne, milostivindu-te spre noi; grabe$te ca pierini de multimea
pacatelor; nu Jntoarce pe robii tai de^er^i, ca pe tine singura nadejde te-am
ca$tigat (dt dona m i).
Slava..., S< acuni...,
Nu vom tacea, Nascatoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale
noi, nevrednicii. Ca, de nu ai tl stat tu inainte rugandu-te, cine ne-ar fi izbavit
pe noi din atatea nevoi? Sau cine ne-ar fi pazit pana acuni slobozi? Nu ne
vom departa de la tine, stapana, ca tu izbaveti pe robii tai pururea din toate
nevoile.
Apoi Psalmul 50: Miluieste-rna, Dumnezculc... (cauta la pag. 12).
Canonul Nascatoarei de Dumnezeu Cantarea 1, glasul al 8-lea:
Irmosul:
A pa trecand-o ca pe uscat $i din rautatea egiptenilor scapand, israeliteanul
striga:
Izbavitorului $i
Dumnczeului nostru sa-I cantam.
Stih: Prcasfanta Nascatoare de Dumnezeu, miluie$tc-ne pe noi.
De multe ispite fiind cuprins, ciitre tine alerg cautand mantuire; o, Maica a
Cuvantului ^i Fecioara. de rele $i de nevoi mantuie$te-ma.
Asupririle cbinurilor ma tulbura $i de multe necazuri se ample sufletul
meu; alinii-le, Fecioara, cu lini$tea Fin In i <ji Dumnezeului tau, ceea ce e$ti
cu totul l'ara de prihana.
--------------------- = - ----------------------------^=>'
PARACLISUL NASCATOAREI DE DUMNEZEU 399
Slava...,
Ie tine, ceea ce ai nascut pe Mantuitorul $i Dumnezeu, te rog, Fecioara,
izbavete-ma din nevoi, ca, la tine scapand, acuni imi tind si sulletul si
gandul meu.
$i acum...,
Fiind bolnav cu trupul i cu sufletul, cercetarii celei dumnezeie$ti i
purtarii tale de grija invednice$te-ma tu, Maica lui Dumnezeu, ca una care
e$ti buna i Nascatoarea Celui bun.
Cantarea a 3-a:
Irmosul:
Doamne, Cel ce ai facut cele de deasupra crugului ceresc i ai zidit
Biserica, Tu pe mine ma intare$te intru dragostea Ta; ca Tu eti marginea
doririlor $i credin- cioilor intarire, Unule, lubitorule de oameni.
Folositoare $i acoperamant viejii mele te am pe tine, Nascatoare de
Dumnezeu Fecioara; tu ma indrepteaza la adapostirea ta, ceea ce eti pricina
bunatafilor $i credincio^ilor intarire, una intru tot laudatii.
Te rog, Fecioara, risipe$te-mi tulburarea sutletului $i viforul necazurilor

mele, ca tu, mireasa dumnezeiasca, pe FIristos incepatorul lini$tei ai nascut,


ceea ce e$ti de Dumnezeu fericita.
Slava...,
Ceea ce ai nascut pe Facatorul de bine, Care este pricina bunatafilor,
bogafia facerii de bine izvora$te-o tuturor, ca toate le poji ca una care ai
nascut pe Hristos cel puternic intru tarie, una preacurata.
400
A( VI IS I I SI PARACUSE
Si acum...,
Fiind cuprins de ncputinfe cuniplite $i de chinurile bolilor, tu, Fecioara,
ajuta-mi; cer ajutorul tan, Fecioara, ca pe tine te tiu comoara de tamaduiri
neimputinata i necheltuita, ceea ce e$ti cu totul fara de prihana.
Urmatoarele stihiri sc zic dupa Cantarilc a 3-a 'ji a 6-a:
Izbave$te de nevoi pe robii tai, Nascatoare de Dumnezeu, ca to(i, dupa
Dumnezeu, la tine scapam, ca <>i catre un zid nestricat i folositor.
Cauta cu milostivire, cu totul laudata, Nascatoare de Dumnezeu, spre
necazul cel cumplit al trupului meu $i vin- deea durerea sufletului meu.
Preotul zicc ectenia: Miluie$te-ne pe noi, Dumnczeule..., Ja care
pomene$te pe cei pentru care sc face paraclisul; Doamne, miluie$te (de 12
ori). Apoi preotul zicc ecfonisul: Ca milostiv i iubitor dc oamcni... i indata
Sedealna, glasul al 2-lea:
Podobic: Cclc de sus cautand...
Ceea ce e$ti rugatoare calda <>i zid nebiruit, izvor de milii i lumii
scapare, cu dinadinsul strigam catre tine, Nascatoare de Dumnezeu,
stapana: Vino degrab $i ne izbave$te pe noi din nevoi, ceea ce eti singura
grabnic folositoare.
Cantarea a 4-a:
Irmosul:
Am auzit, Doamne, taina randuielii Tale, ant infeles lucrurile Tale i am
preaslavit Dumnezeirca Ta.
lulburarea patintilor mele <>i viforul gre^elilor mele alina-le, ceea ce ai
nascut pe Domnul-indreptatorul, dumnczeiasca mireasa.
---------------------------------------------- PARACLISUE NASCATOAREI DE DUMNEZEU 401
Chemand cu adancul milostivirii tale, da-mi-I mie, ceea ce ai nascut pe Cel
milostiv $i pe Mantuitorul tuturor celor ce te lauda pe tine.
Slava...,
indulcindu-ne, Preacurata, cu darurile tale, pe cantare de mulpimire
cantam, $tiindu-te pe tine Maica Ini Dumnezeu.
i acum...,
Nadejde i Intarire p zid de scapare nemi^cat ca^tigan- du-te pe tine,
ceea ce eti intru tot laudata, de tot necazul ne izbavim.
Cantarca a 5-a:
Irmosul:
Lumineaza-ne pe noi, Doamne, cu poruncile Tale i cu braful Tau cel inalt;
pacca Ta da-ne-o noua, lubitorule de oameni.

Umple, Preacurata, de veselie via{a mea, daruindu-mi bucuria ta cea


nestricata, ceea ce ai nascut pricina veseliei.
Izbavete-ne pe noi din nevoi, Nascatoare de Dumnezeu, curata, ceea ce
ai nascut izbavirea cea venica $i pacea care covar$e$te toata mintea.
Slava...,
Risipe$te negura gre$elilor mele, dumnezeiasca mireasa, cu stralucirea
luminii tale, ceea ce ai nascut lumina cea dumnezeiasca $i ve$nica.
i acum...,
lamaduie^te, curata, neputinpi sutletului meu, mvred- nicindu-ma
cercetarii tale, i sanatate, cu rugaciunile tale, daruie$te-mi.
26 - CEASLOV
402__________ACATISTE $1 PARACUSE________
Cantarca a 6-a:
I l inos II I:
Rugaciunea mca voi varsa eatre Domnul $i Lui voi spune necazurile mele;
ca s-a umplut sufletul meu de rautaji $i viafa mea s-a apropial de iad, i ca
Iona ma rog: DumnezeuIe, din stricaciune scoate-ina.
Cum a mantuit de moarte $i de putrejune iirea mea, care era {inuta de
moarte $i de putrejune, pe Sine Insu$i dandu-Se spre moarte, Fecioara,
roaga-te Fiului $i Dumnezeului tau, sa ma izbaveasca $i de rautajile
vrajma$ului.
Pe tine te $tiu folositoare <ji pazitoare prea tare viejii mele, Fecioara, care
risipe$ti tulburarea napastelor $i izgone$ti asu- pririle diavolilor; de aceea
ma rog totdeauna: Izbave^te-ma de stricaciunea chinurilor mele.
Slava...,
Pe tine, Fecioara, te-am dobandit ca un zid de scapare $i sulletelor
mantuire desavarita $i desfatare intru necazuri; de lumina ta pururea ne
bucuram, o, stapana; $i acum ne izbave^te din nevoi $i din chinuri.
Si acum...,
Acum zac in patul durerilor $i nu este tamaduire trupului meu; ci ma rog
tie, celei bune, care ai nascut pe Dumnezeu, Mantuitorul lumii $i
Tamaduitorul bolilor, ridica-ma din stricaciunea durerilor.
Prcotul pomene$tc pc cci pcntru care sc face paraclisul, asa cum s-a
aratat dupa Cantarca a 3-a. Apoi ecfonisul i Condacul, glasul al 6-lea:
Ceea ce eti pazitoarea cre$tinilor ncbiruita, $i rugatoare neincetata catre
Facatorul, nu trece cu vederea glasurile cele de rugaciune ale pticato$ilor; ci
sarguie$te ca o buna spre ajuPARACEISUL NASCATOAREI DE DUMNEZEU 403
torul nostru, care cu crcdinta nc rugam fie: Grabete spre rugaciune $i te
nevoiete spre imblanzire, aparand pururea pe cei ce te cinstesc pe tine,
Nascatoare de Dumnczeu.
PROCHIME N, glasul al 4-lea:
Pomeni-voi numele Tau in tot neamul i neamul.
Stili: Asculta, fiica, i vezi i pleaca ureehea ta $i uita poporul tau 51 casa
parintelui tau.
A p o s t o 1 u I Diaconul: In(elepciune.

Din Epistola catre Evrei a Stantului Apostol Pavel, citire:


(VII, 7-17)
Frajilor, fara de nici o fndoiala, cel ntai mic ia binecuvantare de la cel mai
mare. $i aici iau zeciuiala nite oarneni muritori, pc cand dincolo, unul care c
dovedit ca este viu. $i ca sa spun aa, prin Avraam, a dat zeciuala i Levi, cel
ce lua zeciuiala, fiindca el era inca in coapsele lui Avraam cand 1-a
intampinat Melchisedec. Daca deci desavar- irea ar fi fost prin preojia
levifilor, caci Legca s-a dat poporului pe temeiul preotiei lor, ce nevoie mai
era sa se ridice un alt preot, dupa randuiala lui Mel- chiscdec, i sa nu se zica
dupa randuiala lui Aaron? Iar daca preofia s-a schimbat, urmeaza numaidecat
i schimbarea Legii. Caci acela, despre care se spun acestea, ii ia obaria
dintr-o alta semintie, de unde nimeni n-a slujit altarului, tiut fiind ca Domnul
nostru a rasarit din luda, iar despre seminfia aces- tora, cu privire la preofi,
Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru i mai lamurit ca, daca se ridica un
404
ACATISTE $1 PAKACLISE
alt preot dupa asemanarea lui Melchisedec, El s-a facut nu dupa lcgea unei
porunci trupeti, ci cu pu- terca unei viefi nepieritoare, caci se marturise$te:
Tu eti Preot in veac, dupa randuiala lui Melchisedec.
Preotul: Pace (ie. Cantaretul: i duhului tau. Aliluia..., glasul al 4-lea; Acum
sloboze$te pe robul Tau, Stapane, dupa cuvantul Tau, in pace. Stih: Lumina
spre descoperirea ncamurilor.
E v a n g li e I i a Diaconul: Inielepciune, drepti...
Din Sfanta Evanghelie dc la Luca, citire:
(I, 3949, 56)
In zilele acelea, sculandu-se Maria, s-a dus in graba la munte, intr-un ora
al lui Iuda, i a intrat in casa lui Zaharia i s-a inchinat Elisabetei. Iar cand a
auzit Elisabeta inchinarea Mariei, pruncul a saltat in pantecele ei i Elisabeta
s-a umplut de Duh Sfant i cu glas mare a strigat i a zis: Binecu- vantata eti
tu intre femei i binecuvantat este rodul pantecelui tau. i de unde mie
aceasta, ca sa vina la mine Maica Domnului meu? Caci iata, cum a ajuns
glasul inchinarii tale in urechile mele, a saltat pruncul de bucurie in
pantecele meu. i fericita este aceea care a crezut ca se vor implini intocmai
cele spuse ei de la Domnul. Atunci a zis Maria: Marete, sufletul meu, pe
Domnul i s-a bucurat duhul meu de Dumnezeu, Mantuitorul meu. Ca a
cautat spre smere- nia roabei Sale, ca, iata, de acum ma vor ferici toate
neamurile. Ca mi-a facut mie marire Cel Puternic i sfant este numele Lui. i
a ramas Maria impreuna cu Elisabeta ca la trei luni. Apoi s-a inapoiat la casa
sa.
PARACLISUL NASCATOAREI DE DUMNEZEU
405
Slava..., glasul al 2-lca:
Parinte, Cuvinte i Duhule, Treime Sfanta, curafete mulfimea gre$eIilor
noastre.
Jji acum...,
Pentru rugaciunile Nascatoarei de Dumnezeu, Milostive, curafe$te

mulfimea grcelilor noastre.


Stih: Miluie$te-ne, Duninezcule, dupa mare mila Ta $i, dupa multimea
indurarilor Tale, curatc$te faradclcgile noastre.
i stihirile acestea, glasul al 6-lea:
Podobie: Toata nadejdca...
Ajutorului omenesc nu ne incredinta pe noi, Preasfanta Stapana, ci
primcte rugaciunea robilor tai, ca necazurile ne cuprind $i nu putem rabda
sagetarile diavolilor; aco- peramant nu ne-am agonisit nicaieri unde sa
scapam noi, pacato$ii, pururea fund biruifi; mangaiere nu aveni afara de
tine, stapana lumii. Nadejdea $i folositoarea credincio$ilor, nu trece
rugaciunile noastre, ci le fa de folos.
Nimeni din cei cc alearga la tine nu iese ru$inat, Nascatoare de
Dumnezeu Fccioara; ci, cerand dar bun, primete daruirea catrc cererea cea
de folos.
Prefacerea celor nccajifi, izbavirea color neputincio$i fiind, izbave$te pe
robii tai, Nascatoare de Dumnezeu Fecioara, pacca celor din razboaie, linitea
celor inviforafi, singura folositoare a credincio$ilor.
Preotul zice:
Mantuiete, Dumnezcule, poporul Tau i bi- necuvinteaza motenirea Ta,
cerceteaza lu- mea Ta cu mila i cu indurari, inalfa fruntea drept- maritorilor
cretini i trimite peste noi milele Tale cele bogate; pentru rugaciunile
Preacuratei Sta406
ACATISTE $1 PARACLISE
panei noastre, Nascatoarei de Dumnczeu i pururea Fecioarci Maria; cu
puterea cinstitei i de viata fa- catoarei Cruci; cu ocrotirile cinstitelor,
ceretilor, netrupeti Puteri; cu rugaciunile cinstitului, mari- tului Prooroc,
Inaintemergatorului i Botezatorului loan; cu ale Sfintilor, maritilor $i intru tot
laudafilor Apostoli; cu ale celorTntre sfinfi Parinfilor notri i ai lumii mari
dascali i ierarhi: Vasile cel Mare, Gri- gorie Cuvantatorul de Dumnezeu i
loan Gura de Aur; cu ale Sfintilor Atanasie, Chiril i loan cel Mi- lostiv,
patriarhii Alexandriei i ale Sfantului Nifon, patriarhul Constantinopolului; cu
ale celor intre sfinti Parin^ilor notri: Nicolae al Mirelor Lichiei i Spiridon al
Trimitundei, facatori de minuni, Calinic Cernicanul, Iosif cel Nou, Iorest i
Sava, Antim Ivi- reanul, Iosif Marturisitorul, Ghelasie, Leontie i Teodosie de la
Brazi, i cu ale tuturor sfintilor sfin- titilor ierarhi; cu ale sfintilor, maritilor i
marilor Mucenici: Gheorghe, purtatorul de biruin{a, Dimi- trie, izvoratorul de
mir, Teodor Tiron, Teodor Stra- tilat i loan cel Nou; cu ale Sfantului sfin{itului
Mu- cenic Haralambie; cu ale Sfantului Marelui Mucenic Nichita Romanul, cu
ale sfintilor Mucenici Serghie i Vach, loan Valahul i Oprea, cu ale sfintilor
mar- turisitori loan i Moise, Constantin voievod i fiii sai, Constantin, tefan,
Radu i Matei, Ianache, sfet- nicul, cu ale binecredinciosului voievod tefan
cel Mare i Sfant i cu ale tuturor sfintilor bunilor birui- tori mucenici; cu ale
Sfintei Mucenite Filoteca; cu ale preacuvio$ilor i de Dumnezeu purtatorilor
Pa- rintilor notri: Grigorie Decapolitul, Nicodim cel
PARACLISUL NASCATOAREI DE DUMNEZEU 407
Sfin^it, Dimitrie cel Nou, Visarion i Sofronie, loan, Antonie, Daniil, Gherman,

loan Hozevitul, Vasile de la Poiana Marului, Teodora, i cu ale Preacuvioasei


maicii noastre Parascheva; cu ale Sfantului (N), a carui pomenire o savar$im;
cu ale sfintilor $i drepfi- lor dumnezeieti Paring: Ioachim i Ana i cu ale
tuturor sfintilor, rugamu-ne, Mult-milostive Doamne, auzi-ne pe noi pacato$ii,
care ne rugam Jie, $i ne miluie$te pe noi.
Doamne, miluie;te (dc 12 ori), apoi ecfonisul: Cu mila $i cu indurarilc $i cu
iubirea dc oamcni...
Cantarea a 7-a:
Irmosul:
Tincrii, cei ce au mers din ludcca in Babilon oarccand, cu credinfa Treimii,
vapaia cuptorului au caleat-o, cantand: Duinnezeul parintilor notri,
binecuvantat cti.
Cand ai vrut sa randuie$ti mantuirea noastra, Mantu- itorule, Te-ai salapuit
in pantecele Fccioarei, pe care ai aratat-o folositoare lumii. Binccuvantat eti,
Dumnezeu) parintilor notri.
Maica preacurata, roaga pe Domnul milei, pc Care L-ai nascut, sa
izbaveasca de pacate $i de intinaciune sufietcasca pe cei ce canta cu
crcdinta: Binecuvantat e$ti, Dumnezeu) parintilor no$tri.
Slava...,
Comoara de mantuire $i izvor de curape, turn de tarie $i u$a de pocainpi
pe ceea ce Te-a nascut pe Tine ai aratat-o celor ce canta: Binecuvantat e$ti,
Dumnezeul parintilor no$tri.
Si acum...,
De neputintele trupe$ti $i de pacatele sufletc$ti, pe cei ce vin cu dragoste
catre acopcramantul tau cel dumnezeiesc, invrednice$te-i sa fie tamaduip,
Nascatoare de Dumnezeu, care ai nascut noua pe Mantuitorul Hristos.
408
ACATISTK S PARACLISE
Cantarea a 8-a:
Irmos: Pc imparatul cercsc...
u trecc cu vederea pc cei ce au trebuin{a de ajutor de
la tine, Fecioara, pc cci care canta $i te preainalta intru to(i vecii.
Tamaduiete neputinta suflctului meu $i durerilc trupului meu, Fecioara,
ca sa te slavesc, curata, in veci.
Binccuvantam pe Tatal ;i pe Fiul $i pe Sfantul Dull, Domnul.
Bogape de tamaduiri veri, Fecioara, celor ce te lauda cu credinfa $i
preainalta na$terea ta cea de negrait.
Tu izgone$ti asuprirea i navalirea patiinilor, Fecioara; pentru aceea te
laudam intru top vecii.
Stih: Sa laudam, bine sa cuvantam 51 sa ne Tnchinam Domnului, cantandu-1 $i preainaltandu-L pc Dansul intru top vecii.
Sa laudam, bine sa cuvantam $i sa nc tnchinam Domnului, can- tandu-1 $i
preatnal|andu-L intru top vecii.
Pe Imparatul cercsc, pe Care II lauda o$ti!e ingereti, laudap-L, $i-L
prcainalpip intru top vecii.
Cu adevarat, Nascatoare de Dumnezeu te marturisim pe tine Fecioara

curata, noi cei izbavip prin tine, slavindu-te cu cetele cele fara de trup.
Sa nu intorci fata ta de la izvorul lacrimilor mele, Fecioara, care ai nascut
pe Hristos, Cel ce a $ters toata lacrima de pe fata tuturor.
Umple de bucurie inima mea, Fecioara, ceea ce ai primit plinirea bucuriei
$i ai pierdut grija pacatului.
Cu stralucirea luminii tale lumineaza, Fecioara, negura netiintei i o
izgone$te de la cei ce cu credinta te marturisesc pe tine, Nascatoare de
Dumnezeu.
Irmosul:
Cantarea a 9-a: Irmosul:
Slava...,
PARACLISUL NASCATOAREI DE DUMNEZEU
409
$i acum...,
Pe mine, care zac de boala in locul cel de rautate, tamadu- ie$te-ma,
Fecioara, i ma intoarce din boala in sanatate.
Catavasia:
O, prealuminatc nor, Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se lupta cu noi surpa-i
cu dreapta ta cea stapanitoare $i atot- puternica, i celor ce sunt in necazuri
le ajuta, pe cei asuprifi ii mantuiete i dezleaga de paeate pe cei ce se
roaga fie, ca toate le pofi cate le voie$ti.
Apoi:
Cuvine-se cu adevarat sa te fericim, Nascatoare de Dumnezeu, cea
pururea fericita $i prea nevinovata i Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eti
mai cinstita decat heru- vimii mai slavita, fara de asemanare, decat serafimii,
care, fara stricaciune, pe Dumnezeu Cuvantul ai nascut, pe tine, cea cu
adevarat Nascatoare de Dumnezeu, te marim.
Apoi stihirile acestea, glasul ai 2-lea:
Podobie: Cand de pe lemn...
Pentru tofi care scapa cu credinfa intru acoperamantul tau cel puternic te
rogi, ceea ce e$ti buna; ca noi, pacato$ii, nu avem alta izbavire catre
Dumnezeu in nevoi $i in necazuri, pururea fiind incarcafi cu multe paeate,
Maica Dumnezeului celui de sus. Pentru aceea cadem inaintea ta, sa ne
izbaveti pe noi, robii tai, din toate nevoile.
Still: Pomeni-voi numele tau in tot neaniul si ncamul...
Tuturor necajifilor bucurie i asuprifilor folositoare $i flamanzilor datatoare
de hrana, strainilor mangaiere, celor invaluifi adapostire, bolnavilor
cercetare, celor ncputincio$i acoperamant i sprijinire, toiag batranefilor tu
e$ti, Preacurata, Maica Dumnezeului celui de sus; pentru aceea, fie ne
rugam: Grabe$tc $i miluie$te pe robii tai.
Stih: Asculta, fiica, si vezi si pleaca urechea ta s> uita poporul tau si casa
parintelui tau.
410
ACATISTE $1 PARACLISE
Bucura-te, Fecioara preacurata; bucura-te, cinstitul sccp- tru al

Imparatului Hristos; bucura-te, ceea cc ai crescut Strugurele cel dc taina;


bucura-te, u$a cerului i rugul cel nears; bucura-te, lumina a toata lumea;
bucura-te, bucuria tuturor; bucura-te, mantuirea credincioilor; bucura-te,
aparatoarea $i scaparea tuturor creftinilor, stapana.
Slava..., i acum..., glasul al 8-lca:
Bucura-te, lauda a toata lumea; bucura-te, casa Domnului; bucura-te,
munte umbrit; bucura-te, scapare; bucura-te, ceea ce eti sfe$nic de aur;
bucura-te, Preacurata, care e$ti slava cretinilor; bucura-te, Marie, Maica lui
Hristos Dumnezeu; bucura-te, rai; bucura-te, masa cea dumnczeiasca;
bucura-te, bise- rica; bucura-te, nastrapa de aur; bucura-te, bucuria tuturor.
In timp ce preotul cadcjjte Sf. Altar $i poporul, sc canta aceste Tropare ale
Nascatoarci de Dumnezeu, glasul al 8-lea:
Pe ceea ce este mai Tnalta decat cerurile i mai curata decat stralucirile
soarelui, care nc-a izbavit pe noi din blestem, pe stapana lumii, cu cantari sa
o cinstim.
Pentru pacatele mele cele multe mi se imbolnave^te trupul i slabc^te
sufletul meu; la tine scap, ceea ce e$ti plina de daruri; nadejdea tuturor celor
fara dc nadejde, tu inti ajuta.
Stapana ?i Maica Izbavitorului, prime^te rugaciunea nevrednicilor robilor
tai, ca sa fii folositoare catre Cel ce S-a nascut din tine, o, stapana lumii, fii
mijlocitoare.
Cantam cu osardie acum cantare dc bucurie fie, celei intru tot laudata,
Nascatoare de Dumnezeu. Cu Inaintemer- gatorul i cu tofi sfintii roaga-L,
Nascatoare de Dumnezeu, ca sa ne mantuiasca pe noi.
Toate o^tile ingereti, Inaintemergatorul Domnului, cei doisprezece
Apostoli i tofi sfinfii, impreuna cu Nascatoarea de Dumnezeu, facefi
rugaciuni ca sa ne mantuiasca pe noi.
Milostiva fii mie, smeritului, ca afara dc tine alta scapare nu tiu eu, cel ce
sunt plin de tot felul de pacate. Miluie$te-ma, nadejdea cretinilor.
PARACLISUL NASCATOARE! DE DUMNEZEU 411
Apoi: Sfinte Dumnczeulc..., Preasfanta Treime..., Tatal nostru...
Preotul: Ca a Ta este imparafia... i Troparele, glasul al 6-lea: Miluic$te-nc
pe noi, Doamne..., Slava..., Doainne, miluie$te-ne pe noi..., $i acum..., Ua
milostivirii... (cauta la pag. 37-38).
Preotul zice cctenia:
Miluie$te-ne pe noi, Dumnezeule, dupa mare mila Ta, rugamu-ne 'J'ie,
auzi-ne $i ne milui$ctc.
Strana: Doamne, miluie;te (de 3 ori).
Inca ne rugam pentru mila, viafa, pacea, sanatatea, mantuirea,
cercetarea, iertarea, buna-sporire i chivernisire a robilor lui Dumnezeu (N) i
pentru ca sa li se ierte lor toata gre$eala cea de voie $i cea fara de voie.
Strana: Doamne, miluie;te (de 3 ori).
Inca ne rugam ca sa fie pazit sfant loca$ul acesta, faro aceasta, ora$ul
acesta i toate ora$ele $i satele, de boala, de foametc, de cutremur, de
potop, de foe, de sabie, de venirea altor ncamuri asupra noastra $i de
razboiul cel dintre noi; pentru ca milostiv, bland $i lesne iertator sa ne fie

noua Bunul i Iubitorul de oameni, Dumnczeul nostru, i sa-$i intoarca toata


mania, care se porne$te asupra noastra, sa ne izbaveasca pe noi de
mustrarea Lui cea dreapta, care este asupra noastra, $i sa ne miluiasca pe
noi.
Strana: Doamne, miluie$te (de 40 de ori).
Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mantuitorul nostru, nadejdea tuturor
marginilor pamantului i a celor ce sunt pe mare departe i, Milostive
Stapane, milostiv fii noua, pentru pacatele noastre i ne miluie$te pe noi.
Strana: Doamne, miluie$te (de 3 ori), iar preotul zice ecfonisul:
Ca milostiv $i iubitor dc oameni Dumnezeu eti i T*o slava inalfam,
Tatalui $i Fiului $i Sfantului Duh, acum i pururea $i in vccii vecilor. Amin.
Apoi preotul lace otpustul cel mic.

AL DOILEA PARACLIS AL PREASFINTEI NASCATOAREI DE DUMNEZEU


Acest Paraclis sc cantii la intristarc suflctcasca $i la orice intamplare grca,
liintl 1'oartc folositor pcntru tot cre$tinul.
Prcotul face inceputul obisnuil: Binccuvantat cste Dumnezcul nostru...
Cantarcjul: imparate ccresc..., Stintc Dunmczcule..., Prcasfanta Treimc...,
Tatal nostru... Prcotul: Ca a Ta cstc lmparafia... Cantarcful: Doamnc
miluie$te... (dc 12 ori),Slava..., i acurn..., Venifi sa nc inchinam (dc 3 ori).
Psalmul 142: Doamnc, auzi rugaciunea mea... (cauta la pag. 67).
La Veccrnie, sc canta stihirilc pc 4, glasul al 8-lca:
Stili: Sfin)it-a locasol Sau ccl prcainalt; Duninezcu cstc in mijlocul lui si nu
sc va clatina.
AL DOILEA PARACLIS AL MAICII DOMNULUI
413
Ceea ce e$ti mai cinstita, Maica prealaudata, nu ne pri- cepem noi.
pacato$ii, a te lauda cum se cuvine, insa, nepricepandu-ne, graim tie:
Bucura-te, Maica Soarelui celui neapus, a Ziditorului tuturor.
Stih: $i va dori Imparatul frumuscjca ta, ca El este Domnul tau.
Ne rugam tie, ceea ce e^ti cu totul laudato, stapana a lumii, sa ne
izbave^ti pe noi din primejdiile noastre, precum ai izbiivit din surparea casei
pe pruncul femeii celei ce te cin- stea pe tine.
Stih: Voi pomeni numele tau in tot neamul 51 neamul.
Inviaza-msi, Maica lui Dumnezeu, pe mine, cel mort pen- tru faradelegile
mele, precum ai inviat pe pruncul evreicei celei ce te-a chemat pe tine in

ajutor.
Stih: Asculta, fiica, i vezi $i plcaca urechea ta $i uita poporul tau i casa
parintelui tau.
Roaga pe Fiul tau $i Dumnezeul nostru, pe Care L-ai nascut, netiind de
nunta; pentru o taina ca aceasta, care s-a savarit intru tine, minunandu-ne,
graim: Bucura-te, Maica pururea fecioara.
Slava..., $i acum..., glasul al 5-lca:
Pe Unul din Treimc, Care S-a nascut din Tatal mai inainte de veci, pe Acela
L-ai nascut, Maica prealaudata, cu nespusa minune prin umbrirea Sfantului
Duh. Pentru aceasta, cu glasul lui Gavriil graim tie: Bucura-te, prin care
rasare bucu- ria; bucura-te, prin care piere blestemul, Domnul este cu tine.
La Dumnezeu este Domnul..., se canta Troparele acestea:
Catre Nascatoarea de Dumnezeu, acum cu osardie sa aler- giim noi,
pacatoii $i smeri(ii, $i sa cadem cu pocainfa, strigand din adancul sutletului:
Stapana, ajuta-ne, milostive$te-te spre
414 ______ ACAT1STE SI PAKACL1SE
noi; grabe$te, ca picrini de mulf iniea pacatelor; nu intoarce pe robii tai
de$erfi, ca pe tine, singura nadejde te-am ca$tigat.
Slava..., accla$i Tropar:i acum..., al Nascatoare! de Dumnezeu
Nu vom tacea, Nascatoare de Dunme/eu, pururea a spune puterile tale
noi, nevrednicii. Ca de n-ai tl stat tu inainte rugandu-te, cine ne-ar 11 izbavit
pe noi din atatea nevoi? San cine ne-ar fi pazit pana acum slobozi? Nu ne
vom departa de la tine, stapana, ca tu izbave$ti pe robii tai pururea din toate
nevoile.
Apoi Psalraul 50: Miluie$te-ma, Dumnezeule... (cautii la pag. 12).
Canonul de rugaciune catre Nascatoarea de Dumnezeu
Cantarca 1, glasul al 8-lca:
Irmos: Apa trecand-o ca pc uscat...
Pe moartea ce se salbaticise de demult, prin na^terea ta, stapana. o ai
surpat; pentru aceasta, graim fie: Bucu- ra-te, mantuirea celor robifi; bucurate, tnnoirea tuturor, stapana.
Noi intru tine ne laudam si prin mijlocirea ta scapam din cursele cele de
multe feluri ale diavolului; pentru aceasta, graim catre tine, Nascatoare de
Dumnezeu: Bucura-te, caderea diavolilor i intarirea noastra a credincio$ilor.
Slava...,
Fatal a binevoit, i Fiul S-a pogorat prin umbrirea Sfantului Duh in
pantecele tau, preanevinovata stapana a lumii.
Si acum...,
Bucura-te, griiim fie, Nascatoare de Dumnezeu, ceea ce eti folositoarea
tuturor celor ce sunt in nevoi $i a tuturor celor ce scapa sub acoperamantul
tau, stapana.
AI 1)011.FA PARACLIS AL MAICH DOMNULUI
415
Cantarea a 3-a:
Irmos: Doamne, Care ai facut ccle de deasupra...
Moisc, prooroeul de demult, te-a inchipuit pe tine, zicand: Rug insuiletit i
nears e$ti, Fecioara, ceea ce ai in pantece focul Dumnezeirii.

Fiul tau ascultand rugaciunea ta, Preacurata Nascatoare de Dumnezeu, Se


milostive$te spre sulletele noastre, ca un iubitor de oameni.
Slava...,
Pe Unul din Treime ai nascut, Maica prealaudata, cu ne- spusa minune, pe
Care L-a laudat adunarea pruncilor, strigand: Osana, binecuvantat este Cel
ce vine intru nuniele Domnului.
Si acum...,
Stiindu-te pe tine a li Maica lui Dumnezeu, ne rugam fie sa ne izbaveti pe
noi de gre$ealele noastre cele de voie i cele fara de voie.
Cantarca a 4-a:
Irinos: Am auzit, Doamne, taina randuielii Tale...
Cu strigare fara incetare striga catre tine bolnavul cel slabiinogit in boala
cea fara de vindecare, pe care, auzindu-l, I-ai vindecat, preanevinovata
stapana.
/.apisul boierului celui ce scrisese cu sangele siiu 1-ai scos din mana
diavolului cu puterea ta cea atotstapanitoare.
Slava...,
Auzind puterea ta, cu care ai i/.bavit pe multi din pri- mejdii, Preacurata
Nascatoare de Dumnezeu, graim catre
416__________ACAT1STE SI PARACLISF,
tine: Ceea ce ai nascut pe Cel slavit in Treime, roaga-te sa ne mantuiasca (le
partea cea de-a stanga.
i acum...,
Cu adevarat, Nasciitoare de Dumnezeu, tu eti scaparea noastra din
amaratul pacat al lui Adam cel intai zidit.
Ciintarca a 5-a:
lrmos: Auzi-ne pe noi cu porunca Ta...
Miluie$te-ma, IMaica lui Dumnezeu, precum ai miluit pe femeia aceea,
careia i se umtlase tot trupul, ca nu am alta nadcjde sau ajutor at'ara de tine.
Sa <jtii, Doamna mea, ca pentru pacatele mele te supar <ji, pentru ca S-a
intrupat Fiul lui Dumnezeu intru tine i pentru noi facandu-Se om, pentru
aceea am nazuit la tine eu, ticalosul, sa ma miluieti.
Slava...,
Stapana ingerilor, Maica saracilor i ajutorul celor straini, la cuno^tinja ta,
la ajutorul tau $i la acoperamantul tau scap, ca sa ma miluieti.
i acum...,
Milostivete-te spre mine, Maica lui Dumnezeu, precum te-ai milostivit
spre cele doua fecioare curate, trimtyandu-le lor cununi din cer.
Cantarca a 6-a:
lrmos: Rugaciunea mea voi varsa catre Domnul...
Bucura-te, ceea ce e<>ti plina de bucurie, Marie, Domnul este cu tine, a
strigat Aglaida i a izgonit pe diavolul, care-i facea suparare in tot ceasul.
______U. 1)011 KA PAKACLIS AI MUCH DOMNUL LI 417
Cu deadinsul ma rog tie, Maica lui Dumnezeu, sa ma miluie$ti si sa ma
acoperi sub acoperamantul tau, cand va jedea Fiul tau pe scaunul cel
infrico$ator.

Slava...,
Cu cantari mtreite cantam tie: Bucura-te, ceea ce ai nascut Lumina lumii;
bucura-te, ceea ce ne mantuiesti de primejdiile noastre; bucura-te, Maica lui
Hristos, Dumnezeul nostru.
i acum...,
Cum te vom lauda, Maica lui Dumnezeu, $i cu ce buze te vom saruta, sau
cu ce ochi vom cauta la chipul tau cel zugravit, fiind i ni p i I a t i cu
necuratiile noastre? Ci numai graim tie: Miluie$te-ne, Maica milostivirii.
CONDACUL, glasul al 3-lea:
Partenie, pustnicul, cel ce mergea la Muntele Sinai de se Inchina sfantului
rug, aducandu-^i aminte de minunea nasterii tale, cea intru tot laudata,
striga catre tine: Bucura-te, minunea cea de ingeri mult-laudata, Maica
Facatorului tuturor.
i cos u [.:
Spre nevointa sa ne sarguim $i dezmierdarile lume$ti toate sa le uram $i
la Domnul pururea sa gandim $i de Dansul sa ne lipim, ca sa ne deschida
noua ua milostivirii Sale, precum a lacut de demult :>i cu al(i pacato^i: a
dat iertare tuturor pacatelor lor, slabanogului pe care 1-a vinde- cat
suflete^te $i trupe$te, vame;ului caruia i-a dat iertare de pacate, $i altora
multi. Deci, sa ne sarguim $i noi sa-I aducem lacrimi vrednice de pocainta i
sa ne rugam Lui: Milostive, prime$te pe Nascatoarea de Dumnezeu, care se
roaga pentru noi, pe care o laudii ingerii din cer, $i noi, pe pamant, cu buze
de tina graim catre dansa: Bucura-te, minunea cea de ingeri mult-laudata,
Maica Facatorului tuturor.
27 - CEASLOV
418
ACATISTE SI PARACLISF.
PROCHI M E N, glasul al 8-lca:
Mare$te, sullctul meu, pc Domnul i s-a bucurat duhul nieu de Dumnezeu,
Mantuitorul meu.
Stih: Ca a cautat spre smerenia roabei Sale. lata, de acum ma vor ferici
toate neamurile.
A p 0 s t o I II I Diaconui: lntelepciune.
Din Epistola catre Evrei a Sfantului Apostol Pavel, citire:
(IX, 1-7)
Frafilor, adevarat este ca i cel dintai Aezamant avea oranduieli pentru
slujba dumnezeiasca i un altar pamantesc, caci s-a pregatit cortul marturici. In el se aflau, mai intai, sfenicul i masa i painile punerii inainte;
partea aceasta se numete Sfanta. Apoi, dupa catapeteasma a doua, era
locul numit Sfanta Sfintelor, avand altarul tamaierii de aur i chivotul
a^ezamantului ferecat peste tot cu aur, in care era nastrapa de aur, care
avea mana, era toiagul lui Aaron ce odraslise i tablele Legii. De- asupra
chivotului erau heruvimii slavei, care um- breau altarul impacarii; despre
acestea nu putem acum sa vorbim cu de-amanuntul. Astfel fiind in- tocmite
aceste incaperi, preotii intrau totdeauna in cortul cel dintai, savarind
slujbele dumnezeieti; in cel de-al doilea insa, numai arhiereul, o data pe an,

$i nu fara de sange, pe care il aducea pentru sine insui i pentru greelile


poporului.
Preotul: Pace tie. Cantare(iil: i duhului tau. Aliluia, glasul al 8-lea.
Prochimen: Asculta, fiica, ?i vezi, $i plcaca urechea ta $i uita poporul tau ;i
casa parintelui tau.
Stih: Fetei tale se vor ruga mai-marii poporului.
AL DOILEA PARACLIS ALNASCATOAREI
419
Evanghelia
Diaconui: lntelepciune, drepti...
Din Slanta Evanghclic de la Luca, citire:
(X, 38-42; XI, 27-28)
/v
Jn vremea aceea a intrat Iisus intr-un sat, iar o fcmeie, cu numele Marta,
L-a primit in casa ei. i ea avea o sora ce se numca Maria, care, aezandu- se
la picioarele Domnului, asculta cuvantul Lui. Marta insa se silea cu inulta
slujire i, apropiindu-se, a zis: Doamne, au nu socoteti ca sora mea m-a
lasat singura sa slujesc? Spune-i deci sa-mi ajute. i, ras- punzand, Iisus i-a
zis: Marto, Marto, te ingrijeti i pentru multe te sileti; dar un lucru trebuie:
caci Maria partea cea buna i-a ales, care nu se va lua de la ea... Iar cand
zicea Dansul acestea, o femeie din popor, ridicand glasul, I-a zis: Fericit este
pantecele care Te-a purtat i fericiti sunt sanii pe care i-ai supt! Dar Iisus a
zis: Aa este, dar fericiti sunt i cei ce asculta cuvantul lui Dumnezeu i-l
pazesc.
Slava..., glasul al 2-lea:
larinte, Cuvinte Duhule, Treime Sfanta, cura{ete multinica gre^elilor
noastre.
Si acum...,
Pentru rugaciunile Nascatoarei de Dumnezeu, Milostive, cura(ete
mulfimea greelilor noastre.
Stih: Miluiete-ne, Dumnezeule, dupa mare mila Ta...
Apoi stihirile acestea, glasul al 6-Iea:
Podobie: Toata nadejdea...
Ajutorului omenesc nu ne incredinfa pe noi, Preasfanta Stapana, ci prime^te
rugaciunea robilor tai, ca nevoile ne
420
ACATISTF. 1 PARACLISE
cuprind i nu putem rabda sagetarilc diavolilor; acopera- mant nu ne-am
agonisit nicaieri unde sa scapam noi, paca- to$ii, pururea Hind biruifi;
mangaiere nu avem afara de tine, Stapana lumii. Nadejdca i ajutatoarea
credincio$ilor, nu trece rugaciunile noastre, ci le fa de folos.
Ninieni din cei ce alearga la tine nu iese ru$inat, Nascatoare de
Dumnezeu, Fecioara; ci, cerand dar bun, prime$te daruirea catre cererea cea
de folos.
Prefacerea celor mahnifi, izbavirea celor neputincio$i Fiind, izbave$te pe
robii tai, Nascatoare de Dumnezeu, Fecioara, pacea celor din razboaie,

Iini$tea celor inviforafi, singura folositoare a cre$tinilor.


Cantarea a 7-a:
Irmos: Pruncii, care mersesera din ludeca in Babilon...
Pe Mangaietorul tuturor nascand, Maica prealaudata, curata ai ramas ca $i
inaintc de na$tere; pentru aceas- ta, graim: Bucura-te, Maica, care nu tii de
mire; pe tine te binecuvantam intru tofi vecii.
Fecioara ai fost mai inainte de na$tere i intru natere iarasi ai fost
fecioara i dupa na$tere iara$i fecioara ai ramas; pentru aceasta, pe tine te
binecuvantam intru tofi vccii.
Slava...,
lnvaluindu-ne intru aceasta lume $i cazand in noroiul pacatelor noastre,
scapand catre tine, stapana, graim fie: Vino degrab fi ne scoate pe noi din
adancul rautafilor noastre, ca pe tine te binecuvantam intru toti vecii.
i acum...,
La tine este scaparea noastra $i intru tine ne-am pus nadejdca; tu ne
ajuta noua, ca pofi toate cate le voie$ti, Maica Facatorului tuturor, $i pe tine
te binecuvantam intru tofi vecii.
AL DOILEA PARACLIS AL MAICII DOMNULU1
421
Cantarca a 8-a:
Irmos: Pe Imparatul cercsc, pe Care II lauda o$tilc ingcrc$ti...
Pe imparateasa cerului $i a pamantului, care a nascut neispitita de nunta
pe Hristos, Fiul lui Dumnezeu, i pe care o lauda o$tile ingere$ti, laudati-o $i
preainal(afi-o intru to^i vecii.
Daniel proorocul de demult a inchipuit na$terea ta, Preacurata Nascatoare
de Dumnezeu, ca ai purtat in pantecele tau pe Facatorul cerului i al
pamantului, pe Care, nascandu-L, ai ramas nestricata; pe tine te preainaltam
intru to(i vecii.
Binecuvantam pc Tatal, pc Fiul $i pe Sfantul Duh, Domnul.
Pe Dumnezeu, CuvantuI cel din Dumnezeu, Care S-a pogo- rat in
pantecele tau prin umbrirea Sfantului Duh, L-ai nascut tara de stricaciune; pe
tine te preainaltam intru to^i vecii.
i acum...,
Pe tine, Maica lui Dumnezeu, folositoare te-am castigat; ajutatoare te
avem intru primejdiile noastre pe tine $i mantuire desavarsfita sufletelor; pe
tine te preainaltam intru tofi vecii.
Cantarca a 9-a:
Irmos: Cu adeviirat Nascatoare de Dumnezeu...
Tsaia, de demult, dantuind a grait: lata, Fecioara in pan- 1 tece va lua $i
va na$te Fiu. Pentru aceasta graim tie: Bucura-te, ceea ce ai purtat in
pantecele tau pe Cel mai inainte de tofi vecii; pe Acela roaga-Lsa mantuiasca
sufletele noastre.
Proorocul David te-a laudat oarecand in cartea Psalmilor, aratandu-te
Maica Facatorului tuturor, pe Care roaga-L sa mantuiasca sulletele noastre.
422
ACATISTE SI PARACLISE

Slava.
C'e limba omeneasca te va lauda pe tine dupa vrednicie, ceea ce e$ti mai
cinstita decat heruvimii? Pentru aceasta, cu guri fara de tiicere, graim fie:
Bucura-te, ceea ce de ingeri csti mult laudata, Domiiul este cu tine.
i acum...,
Roaga-te cu deadinsul catre Milostivul Dumnezeu pentru noi, pacatofii,
care grefim in tot ceasul, ca sa ne fie noua milostiv in ziua judecafii.
Apoi:
Cuvine-se cu adevarat sa te fericim, Nascatoare de Dumnezeu, cea
pururea fericita prea nevinovata $i Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce e$ti
mai cinstita decat heruvimii $i mai marita, fara de asemanare, decat
serafimii, care, fara stricaciune, pe Dumnezeu Cuvantul ai nascut, pe tine,
cea cu adevarat Nascatoare de Dumnezeu, te marim.
I 1: M I N A N DA
S-a rugat, de dcmult, catre tine, Preacurata, Maria Egip- teanca, pe care,
auzind-o, ai invrednicit-o a vedea i a saruta Crucea Fiului tau; pentru
aceasta, strigam catre tine: Roaga-te Fiului tiiu, $i Dumnezeului nostru ca sa
se milosti- veascii spre noi, sa nu ne osandeascii dupa pacatele noastre, ci sa
ne miluiasca pe noi ca un iubitor de oameni (dt douii ori).
I. A LAllDE
Se cantii stihirile pe 6. glasul al 2-lea:
Podobie: Cu ce cununi de laude...
Cu ce cununi de laude vom incununa pe Maica lui Dum- nezeu, care s-a
aratat scaun cerescului Imparat, care se roaga pentru noi catre Milostivul
Dumnezeu <>i ne izbavete
AI, DOII I A PARACL1S At MAICI1 DOMM.I.ll 423
din faradelegile noastre? Deci, catre dansa sa grfiim Bucura-te, Preacurata,
ca prin tine a fost cu noi Domnul puterilor; roaga-te cu deadinsul sa se
niantuiasca sutletele noastre (de douii ori).
Cu ce podoabe de cantari voni lauda pe Maica lui Dumnezeu, pe ceea ce
s-a invrednicit a 11 imparateasa a toate, care s-a aratat mai inalta decat
cerurile $i mai sfanta decat tofi sfin(ii? Deci, catre dansa sa graim: Roaga-te,
Preacurata, cu tofi stln(ii, sa se niantuiasca sutletele noastre (de douii ori).
Cu ce flori duhovnice$ti vom incununa pe Maica lui Dumnezeu, care s-a
aratat scara cereasca, prin care am aflat lesne-suirea catre Dumnezeu? Deci,
to(i sa ne adunam $i sa o laudam, graind: Bucura-te, Preacurata, prin care
am aflat har; bucura-te, ca prin tine s-a dat tuturor bucurie; bucura-te,
nadejdea sufletelor noastre, prin care noi to(i ne mantuim.
Cu ce mangaictoare cantari vom incununa pe Maica lui Dumnezeu, pe
care o lauda ingerii in ceruri cu cantari fara incetare, strigand: Bucura-te,
marirea noastra; bucura-te, mantuirea pamantcnilor; bucura-te, ceea ce e^ti
scaun Imparatului nostru! Deci, ?i noi, pacato^ii, ciitre dansa sa graim:
Roaga-te, Preacurata, catre Cel pe Care L-ai nascut fara stricaciune, sa
niantuiasca sutletele noastre.
Slava..., i acum..., glasul al 8-lea:
Yenifi, tofi pamantenii, sa facem praznuire Maicii lui Dumnezeu, cea care

ne izbavete pe noi din mainile diavolu- lui, cel ce ura$te binele, precum a
izbavit pe femeia care se ruga ei i a inviat-o de i-a spovedit pacatul. Vezi,
dar, suflete al meu, pentru ce te leneve^ti ^i nu strigi catre Maica lui
Dumnezeu: Doamna atotstapanitoare, ceea ce ai nascut cu
424
ACAT1STF. SI PAKAC FI SF
nespusa minune pe Doninul cel iubitor de oameni, pe Acela roaga-L sa ne
mantuiasca pe noi.
Apoi Doxologia <ji troparcle Nascatoarci dc Dumnc/.eu (pag. 409), dupa
care preotul cite$te aceasta
Rugaciune
catrc Preacurata Nascatoare dc Dumnc/cu
, preamilostiva stapana mea, nu ma lepada pe
mine, nevrednicul, ci prime$tc aceasta pujina rugaciune a mea din buzele
mele cele intinate, $i o du Fiuiui tau $i Dumnezeului nostru, Care S-a nas- cut
cu trupul din tine spre mantuirea noastra; Care, pentru noi, paeato$ii, s-a
rastignit i s-a ingropat i a inviat a treia zi. Dei faradelegea mea este mai
grea decat toate faradelegile, totu$i talharii $i desfranafii pe care Iubitorul de
oameni, pentru nemasurata Lui milostivire, i-a primit $i i-a miluit, Tmi dau
indraz- nire; i, cu toate ca nu te aveau pe tine mijlocitoare buna, nu le-a
inchis ua milostivirii Sale. Cum sa nu ma primeasca, dar, $i pe mine, care
nadajduiesc in ajutorul tau? Milostive$te-te, deci, spre mine, Doamna mea,
caci poji toate cate le voie$ti, iar pe care le ceri de la Fiul tau le $i iau fara
indoiala, deoarece pe tine te-a facut mijlocitoare cretinilor. Pentru aceasta
pe tine te binecuvantam i te preamaljam in vecii vecilor. Amin.

S INAXAR PESTE TOT ANUL

SINAXAR PESTE TOT ANUL

Expliearea semndor puse inaintea zilelor anului pentru indicarea Praznicelor


Imparateti, ale Nascatoarei de Dumnezeu i ale stlnlilor
Praznicclc sunt impar(itc in: Praznice mari, dc mijloc $i mici.
(f) arata Praznicele mari inchinate: Sfintei Trcimi, Mantuitorului, Sfantului
Duh, Nascatoarei dc Dumnezeu; sarbatorile in cinstca: Inaintemergatorului:
Naterea i Taierea capului, $i a Sfinjilor Apostoli Pctru $i Pavel, la care se
face priveghere mare; f) arata praznicele de mijloc ale sfinjilor, la care sc
face priveghere. f arata praznicclc dc mijloc, la care nu sc face priveghere, ci
se canta numai policlcu.
X) arata praznicele mici, care au doxologie marc.
X arata praznicele mici, care au slujba pe $ase.

LUNA SEP TEIV1BRIE


Are 30 de zile. Ziua are 12 ceasuri $i noaptea 12 ceasuri
1. f In ziua dintai, inceputul indictionului*, adica al anului non bisc- ricesc.
Poracnirea Cuviosului parintclui nostru Simeon Stalpnicul ;i arhimandritul si a
maniei sale, iMarta. Soborul in cinstea Preasfintei Nascatoarci de Dumnezeu,
eel de la Measine. Sl'antul Mucenic Aitala, sfintele 40 de fentei Mucenicc $i
Sl'antul Aniun diaconul, dasciilul lor. Sfinfii Muccnici: Calista, Evod si
Ermoghen, frati buni. Pomenirea Dreptului Iosua Navi. Aducerea aminte de
arderea cea mare. - Praznic i dczlegarc la vin $i la untdelemn.
* Inceputul indictionului. Indictionul (lat.: indictio) cste o perioada de 15
ani, al carui prim an sc numc^te indictionul intai, si a?a mai departe, ceilalp,
pana la al 15-lea, dupa ordinca lor. Terminandu-se astfel ?irul cclor 15 ani,
incepe iara$i un nou ?ir, la care, ascmcnea, a mil intai sc numc$tc indictionul
intai, pana la al 15-lea, dupa care i a nisi incepc un alt sir nou. Cum ca
indictionul isi are numcle de la tributurile extraordinare, destinate pentru
plata soldalilor (acest fcl de tributuri se numeau indictioncs), despre accasta
nu exista nici o indoiala. Mai greu estc a raspunde la intrebarea: pentru ce
perioada are 15 ani, precum si de cand s-au introdus pentru intaia oara
indictioanelc?
Regula practica pentru a gasi al catclea an al indictionului estc un an
oarecare dupii Hristos, estc urmatoarea: adauga 3 la anul in discufic si apoi
impartc totul la 15 s>, dacii afara de cat nu mai ramanc nimie, anul
indictionului estc 15; iar daca ramane un nuraar, acesta va ti anul
indictionului. Astfel, ca sa stint al catelea an al indieLUNA SEPTEMBRIE
429
Sfantul Cuvios Simeon s-a niiscut la anul 392. El s-a facut monah foartc de

tanar si, dupa ce s-a nevoit mult tirnp in manastire, s-a rctras apoi in
pustietate i, in sfarsit, s-a urcat pe un stalp inalt si a petrccut aici mai mul(i
ani pana la mutarea sa catre Domnul, la anul 461, in varsta dc 69 dc ani.
Troparul Indictionului, glasul al 2-lea:
A toata taptura, Ziditorule, Cel ce vremile $i anii ai pus intru puterea Ta,
binecuvinteaza cununa aitului bunata{ii Tale, Doamne, pazind in pace
poporul $i tar a aceasta, pentru rugaciunile Nascatoarei de Dumnezeu, i ne
mantuie$te pe noi.
Condacul Indictionului, glasul al 2-lea:
Cel ce locuie^ti intru cei de sus, Hristoase Imparate, Facatorul tuturor
celor viizute $i celor nevazute i Ziditorule; Cel ce zilele $i noptile, vremile
<>i anii ai facut, binecuvinteaza acuni cununa anului, fere^te si paze^te in
pace pe dreptcredincio^i, Jara aceasta $i pe poporul Tau, Mult-milostive.
2. Sfantul Mucenic Mamant si cel dintre stlnp Parintelc nostru loan
Postitorul, patriarhul Constantinopolului.
tionului este anul 1983, adaugam 3 $i apoi suma de 1986, o impartim prin
15 si vom gasi ca, in afara catului 132, mai ramanc 6: prin urmare, anul 1983
este al 6-lca an al perioadei indictionului. S u n t 3 f e 1 u r i dc indictioane:
indictionul constantinopolitan, care incepe de la 1 septembrie; indictionul
cesaresc sau constantinian, inccpand de la 24 septembrie; si indictionul
papal sau roman, ce incepe de la 1 ianuarie.
Biserica serbeaza aceasta zi pentru douii motive: intai pentru ca lima lui
septembrie se considers inceputul anului si de aceea Biserica, mul(umind lui
Dumnezeu pentru roadclc dc pcste an, se roagii ca si anul nou sa tic roditor
si, in al doilca rand, sc serbeaza ziua aceasta ca inceputul prcdicarii
Domnului, a die a in amintirea intrarii lui lisus in sinagoga, earn), desclii/iind
cartea ce I s-a dat, a citit locul din proletul Isaia, unde se zicc: Duhul
Domnului peste Minc... (Luca IV, 16-18).
430
SINAXAR
3. Sfantul sfinfitul Muccnic Aiitim, cpiscopul Nicomidici, 51 Cuviosul
Parintele nostru Teoctist; Sfanta Vasilisa; Sfantul Aristion, cpiscopul
Alexandria.
4. Sfantul sfinfitul Muccnic Vavila, cpiscopul Antiohici, >i Sfantul Prooroc
Moisc, vazatorul dc Dumnczcu; Sfantul Vavila, dascalul; Sfanta Ermiona.
5. f Sfantul Prooroc Zaharia, tatal Sfantului foan Botc/.atorul; Sfinfii
Vlucenici Urban, Teodor, Mcdinon $i Avdcu cpiscopul.
6. t Pomenirea minunii cc s-a facut in Colose, dc Arhistrategul Mihail.
Sfinfii Mucenici Eudoxic, Zinon, Roniil $i Macarie. - Dezlegarc la vin i la
untdclemn.
7. inaintcpraznuirca na$tcrii Prcastintci dc Dumnczcu Nascatoarei; Sfantul
Muccnic Sozont, Sfinpi Apostoli Evod i Onisifor cpiscopul.
8. (t) .Na^terca Preaslintei Stapanci noastrc dc Dumnczcu Xascatoarea $i
pururca fecioara Maria.
Praznic. - Sarbatoare $i dezlegare la pe$te.
Dupa prcdania veche a Biscricii, prcacurata Fecioara s-a nascut cu 16 sau

17 ani inaintea na$tcrii lui Hristos, din paring sterpi: loachim, care era din
neamul imparatesc al lui David, din seminjia lui Iuda, $i Ana, fiica a preotului
Mathan $i a sofiei lui, Maria, din familia preoieasca a lui Levi.
Troparul, glasul al 4-Ica:
Na^terea ta, de Dumnczcu Naseatoare Fecioara, bucurie a vestit la toata
lumea; ca din tine a rasarit Soarclc dreptatii, Hristos Dumnezeul nostru, $i,
dezlegand blcstcmul, a dat binecuvantare si, stricand moartca, ne-a daruit
noua via^a vesnicii.
Condacul, glasul al 4-lca:
loachim si Ana din defaimarea nenasterii de fii, si Adam Si Eva din
stricaciunca morfii s-au izbavit, Prcacurata, prin sfanta nastcrca ta. Aceasta o
praznuieste si poporul tan, de
11
LUNA SEPTEMBRIE
431
vina gre^elilor izbavindu-se cand striga, catre tine: Cea stearpii na$te pc
Nascatoarea de Dumnezeu $i hranitoarea Vie^il noastre.
9. X Sfintii ?i drcptii dumnezeic$ti Paring loachim $i Ana $i Sfantul
Mucenic Severian; Cuviosul Teofan Marturisitorul.
10.
Inchinarca Sfintei Cruci; Sfintclc fcmei Muccnifc Minodora,
Mitrodora $i Nimfodora; Sfintii Apostoli Apclic, Luca <ji Climcnt.
11.
Inchinarca Sfintei Cruci; Cuvioasa maica noastra Tcodora cca din
Alexandria $i Cuviosul Eufrosin.
12.
inchinarca Sfintei Cruci: Sfintii Muccnici Autonom, Macedonic $i
Tcodul, Sfantul Teodor, cpiscopul Alcxandrici. Slujba lui sc canta la 11
scptcmbric, pcnlru ca in accasla zi cstc odovania praznicului Na$tcrii
Nascatoarei de Dumnczcu.
13.
f) Pomenirea innoirii tnvicrii lui Hristos, Dunmczxul nostru, i
inaintc-praznuirca inalfarii Cinstitci i dc viafa lacatoarei Cruci; Sfintii
Muccnici: Cornclic suta;ul, Lucian $i Leontic; Sfantul Cuvios loan de la Prislop.
- Dezlegare la vin $i la untdelemn.
14.
(i) inalfarca Cinstitci >ji dc viata lacatoarei Cruci.
- Praznic i post, in orice zi s-ar intampla.
Cinstita Crucc a fost gasita de Sfanta Elena in Ierusalim, la anul 326, i a
fost inaljata dc patriarhul Macarie, iar poporul, cand a vazut-o, a strigat:
Doamne, miluiete. Trebuic sa sc $tic ca, dupa aflarea Crucii, o parte a fost
adusa la Constantinopol; iar rcstul a ramas in lenasalim, panii la anul 614,
cand per?ii, pradand Palestina, au luat $i Sfanta Cruce, la anul 628. imparatul
Heraclie, lacand o expedite impotriva lor, a luat-o iara$i i a adus-o la
Constantinopol.
Troparul, glasul I:
Mantuiete, Doamne, poporul Tau $i binecuvinteaza mo^tenirea Ta;
bimiiifa binecredincio;ilor cre$tini asupra celui potrivnic daruie^te $i, eu
Crucea Ta, paze<jte pe poporul Tau.
432
SINAXAR
Condacul, glasul al 4-lca:

Cel ce Te-ai innltat pe Cruce de bunavoie, poporului Tau celui nou, numit
cu numele Tau, indurarile Tale daruieste-i, Hristoase Dumnezeule. Vesele$te
cu puterea Ta pe credin- ciosul nostru popor, daruindu-i lui biruinfa asupra
potrivnicului, avand ajutorul Tau, arma de pace, nebiruita biruinfa.
15. Sfantul Marc Muccnic Nichita Gotul; Sfantul Parintelc nostru Visarion,
arhicpiscopul Larisci, facatorul dc minimi: Sfantul Icrarli Iosif cel Nou dc la
Partos; Cuviosul Filotei prcotul. t Sfantul Mare Muccnic Nichita Romanul.
Troparul Sfantului Iosif cel Nou dc la Parto$, glasul al 8-lca:
Din tinerefe cu totul te-ai supus Domnului, cu rugaciunile $i cu ostenelile
$i cu postul. Pentru aceasta, vazand Dumnezeu nevoinfele tale, arhiereu i
pastor Bisericii Sale te-a randuit; i, dupa inoarte, in cetele sfinfilor te-a
sala$luit, Sfinte Parinte Iosif. Roaga-te lui Hristos Dumnezeu sa ne daruiasca
iertare de gre$eli noua, celor ce, cu credinfsi $i cu dragoste, savar$im sfanta
pomenirea ta.
Condacul. glasul al 8-lca:
Aparator nebiruit, ca unul prin care din nevoi s-a mantuit, te are pamantul
Banatului, Sfinte Iosif. Ci, ca unul care ai indrazneala catre Dumnezeu, apara1 pe el de toata nevoia, ca sa strigam fie: Bucura-te, Sfinte Iosif, facatorule
de minuni.
16. X Sfintelc si intru tot laudatcle Mari Muccni|c Eufimia si Mcletina.
17. Sfanta Mucenifa Sofia si cclc trci fiicc ale ci: Pistis, Agapis si Elpis;
Sfanta Agatoclia si Tcodota.
,|--------------------------------------------------------------------1,
LUNA SEPTEMBRIE
433
18.
Cuviosul Parintcle nostru Eumcnie, cpiscopul Gortinci, laciitorul
dc minuni; Sfanta Muccnipt Ariadna.
19.
Sfin(ii Muccnici Trofim, Savatie $i Dorimcdont.
20.
X Sfantul Marc Muccnic Eustatic $i Sofia sa, Tcopisti, cu cei doi fii
ai lor, Agapie $i Tcopist; Sfinfii Marturisitori Ipatic cpiscopul $i Andrei prcotul.
21.
Sfantul Apostol Codrat ccl din Magnesia; Sfantul Prooroc Iona.
f Pomcnirea cclui intre simp, Parintclui nostru Dimitrie, mitropoli- tul
Rostovului.
In accasta zi se odovaie^tc praznicul inalfarii Cinstitci $i dc viafii
lacatoarci Cruci $i sc canta toate ale praznicului; iar slu jba Apostolului se
canta la 22 septembrie.
22.
Sfinfii sfinfipi Muccnici: Foca, cpiscopul de la Sinopi, Isaac $i
Martin.
23.
f) Zamislirea Sfantului slavitului Prooroc Inaintemergatorului ?i
Botezatorului loan; Cuvioaselc Xantipa $i Polixcnia $i muccnifa Raida.
- Dezlegarc la vin $i la untdelemn.
24.
t Sfanta intaia Mucenita $i intocmai cu Apostolii Tccla; Cuviosul
Copric.
25.
Cuvioasa Maica noastra Eufrosina; Sfinfii Muccnici Pavel $i Tatis,
cu fiii lor.
26.
f) Mutarea Sfantului Apostol $i Evanghclist loan, dc Dumnezeu

cuvantatorul. - Dezlegare la vin $i la untdelemn.


Troparul, glasul al 2-lca:
Apostole iubite al lui Hristos Dumnezeu, grabe^te de izbavete pe
poportil cel fara de raspuns, ca te priine$te, cand cazi catre Dansul, Cel ce
te-a primit cand te-ai ra/.imat pe pieptul Lui. Pe Acesta roaga-L, de
Dumnezeu cuvanta- torule, ca norul vrajma^ilor, cel cazut asupra noastra,
sa se risipeasca, cerandu-ne noua pace $i mare mila.
28 - CF.ASLOV
434
SINAXAR
Condacul, glasul al 2-lca:
Maririle tale, iubitorule de feciorie, cine le poate spune? Ca ver$i minimi $i
izvora$ti tamaduiri $i te rogi pentru sufletele noastre, ca un cuvantator de
Dumnezeu si prieten al lui Hristos.
27.
Sfantul Muccnic Calistrat ?i cci impreuna cii dansul 49 dc
Mucenici; Sfanta Mucenita Epiharia; Sfinpi Apostoli Marcu, Aristarli Si Zinon;
Slant ill Icrarh Martir Antim Ivircanul.
28.
t Cuviosul Parintele nostru Hariton Marturisitorul; Sfantul Prooroc
Varuh; Sfantul Mucenic Pimen. - Dezlegare la vin $i la
untdelemn.
29.
X Cuviosul Parintele nostru Chiriac Sihastrul; Sfanta Mucenita
Gudclia; Sflnfii Mucenici: Dada, Govdela si Cosdoas.
30.
X Sfantul sfintit Mucenic Grigorie Luminatorul, arhiepiscop al
Armenici celei mari; Mucenifcle Ripsimia, Gaiani si cele impreuna cu ele.

LUNA OCTOMBRIE
Are 31 de zile. Ziua are 11 ceasuri Si noaptea 13 ceasuri
1. Sfantul Apostol Anania, unul din cei saptezcci; Cuviosul Parintele nostru
Roman, facatorul de cantari.
(f) Tot in accasta zi praznuim si Acopcramantul Preasfintei Stapanei
noastre Nasciitoarci de Dumnezeu si pururca Fecioarei Maria.
2. X Sfantul sfintit Mucenic Ciprian; Sfanta Mucenita Iustina fecioara;
Cuviosul Teofil Marturisitorul.
3. X Sfintii sfinfiti Mucenici Dionisic Arcopagitul, Dionisie, Elefterie Si
Rustic; Preacuviosul Parinte loan Hozcvitul, cpiscopul Cezarcii.
4. Sfantul Parintele nostru Ierotei, cpiscopul Atenei; Sfintii Mucenici
Audact, Domnina si Calistena.
5. Sfintele Muccnite Haritina si Mamelta.

6. X Sfantul Apostol Toma; Sfanta Mucenita Erotiida. - Dezlcgarc la vin i


la untdelemn.
7. Sfintii Mucenici Serghie s< Vali; Sfintii Polihronie, Iulian prezbiterul si
Chesaric diaconul.
8. Cuvioasa Maiea noastra Pelaghia; Sfanta Taisia.
9. X) Sfantul Apostol Facov al lui Alfeu; Cuviosul Parintele nostru Andronic
si Atanasia, so(ia lui. Dezlcgarc la vin si la untdelemn.
10.
Sfintii Mucenici F.vlampie si Evlampia, sora lui. si Teofil Marturisitorul.
436
SINAXAR
11.
Sfantul Apostol Filip, unul din cei $aptc diaconi; Cuviosul Parintcle nostru Teofan Marturisitorul, niitropolitul Niceii; Sfintelc Muceni(e
Zenaida $i Filonila.
Dominica, clupa 11 ale accstei luni, se canta slujba Sfintilor Paring care au
fost la al VH-lca Sobor ce s-a limit la ISiceea (787).
12.
Sfin(ii Mucenici Prov, Tarah $i Andronic; Prcacuviosul Parintcle
nostru Cosma, tacatorul de cantiiri, episcopul Maiumei.
13.
Sfin(ii Mucenici Carp, Papil, Agatodor, Agatonica, Florentic,
Dioscor, Veniamin diaconul $i Antigon.
14.
Sfin(ii Mucenici: Nazarie, Ghervasic, Protasic, Chelsic, Silvan i
Petru Avselamul.
t) In accca;i zi se praznuie^te $i Cuvioasa Maica noastra Parascheva (ale
carei sfinte moa;te se alia In catedrala stintci Mitropolii a Moldovci $i
Sucevei, in Ia$i).
Troparul mucenicilor, glasul al 4-lca:
Mucenicii Tai, Doanine, intru nevoin(ele lor, cununile nestricaciunii au luat
de la Tine, Dumnezeul nostru; ea, avand taria Ta, pe chinuitori au surpat;
zdrobit-au $i ale diavolilor neputincioase indrazniri. Pentru rugaciunile lor,
Hristoase Dumnezeule, mantuie$te sufletele noastre.
Condacul mucenicilor, glasul I:
Podobie: Ccata tngereasca...
Marirea cca impatrit numarata a mucenicilor lui Hristos sa o laudam,
credincio$ilor, cu laude de cantiiri; pe Nazarie, Protasie, pe Ghervasie i
Chelsie, ca ace$tia s-au nevoit panii la taiere i moarte <>i, luand cununa
nestricaciunii, se roaga sa ne mantuim noi.
Troparul cuvioasei, glasul al 8-lea:
l ntru tine, maica, cu osardie s-a mantuit cel dupa chip, ca, luand Crucea,
ai urmat lui Hristos <>i, lucrand, ai Tnvapat sa
LUNA OCTOMBRIF.
437
nu se uite la trup, caci este trecator, ci sa poarte grija de suflet, de lucrul cel
nemuritor. Pentru aceasta, $i cu ingerii impreuna se bucuta, Cuvioasa Maica
Parascheva, duhul tau.
Condacul cuvioasei, glasul al 3-lea:
Podobie: Fecioara astiizi...

Pe sfanta, folositoarea celor ce sunt in nevoi, to(i cu buna credin^a sa o


laudani, pe Preacinstita Parascheva; ca aceasta, lasand via^a cea
stricacioasa, pe cea nestricacioasa a luat-o in veci. Pentru aceasta, marire a
aflat $i daruri de minuni, cu porunca lui Dumnezeu.
15.
Sfinfitul Cuvios 51 Mucenic Luchian, preotul Antiohici; Cuviosii
Savin cpiscopul si Vars, episcopul Edesci.
16.
Sfantul Mucenic Longhin sutasul; Cuviosul Mai.
17.
Sfantul Prooroc Osca; Cuviosul Mucenic Andrei Critcanul.
18.
X Sfantul Apostol si Evanghelist Luca; Stlntii Mucenici lulian si
Martin. ~ Dczlegarc la vin si la untdeleran.
19.
Sfantul Prooroc loil; Sllnfii Mucenici Uar, Felix si Sadot.
20.
X Sfintii Mari Mucenici Artcmie, Evor, Evnoi si Matroana; Cuviosul
Ghcrasim cel Nou.
21.
X Cuviosul Parintele nostru Ilarion cel Marc; Cuviosii Miirtu- risitori
Visarion Sarai, Sofronic de la Cioara si Mucenicul Oprea din Saliste; Sfinfii
Preop Marturisitori loan din Gales S* Moise Macinic din Sibiel.
Troparul Cuviosilor Marturisitori Visarion Sarai,
Sofronic de la Cioara si al Muccnicului Oprea din Saliste, glasul 1:
Luptatorilor pentru Ortodoxie, ca ni^te ingereti trambije afi inviorat in
sutlete indraznirea marturisirii dreptei credinfe i, ca ni>>te infelepfi
propovaduitori, pe popor l-afi h ran it cu dreapta i luminata invafatura. Mari
au fost
438
SINAXAR
ostenelile lucrarii voastre; mare i osardia propovaduirii; mare a fost s' rodul
luptei voastre drepte, pururea pomenifilor osta^i ai lui Hristos.
Condacul lor. glasul a I 4-lea:
Vazand noi astazi toate nevoinfele voastre, cu nespusa bucurie facem
pomenirea voastra, Prealauda{ilor aparatori ai Ortodoxiei; caci, cu puterea
lui Hristos fund lntrarmafi, stralucite biruinte pentru poporul dreptcredincios
a|i sece- rat voi, cei ce aji fost adevara{i soli cretini $i muceniceasea
patimire afi patimit.
22.
Sl'antul $i intocmai cu Apostolii Avcrchie, episcopul lerapolei,
facatorul dc minuni; Sfintii sapte tineri din Efcs, Maximilian. Iamvlih, Martian,
Dionisic, Antonin, Exacustodian si Constantin; Sfintii Mucenici Alcxandru
episcopul, Iraclie, Teodota, Glichcria, Ana Elisabcta.
23.
X) Stantul Muccnic si Apostol Iacov, fratele (ruda) Domnului;
Ignatic patriarhul ?i Prcacuviosul Macaric Romanul. - Dezlegare la vin i la
untdelemn.
24.
Stantul Marc Muccnic Areta si cei impreuna cu dansul; Sfintii
Mucenici Valentin s' Sevastiana; Cuviosul Proclu, patriarhul
Constantinopolului.
25.
Sfintii Mucenici Marcian, Martirie s' Anastasie; Sfanta Tavita.
26.
t) Stantul Mare Muccnic Dimitrie, izvoratorul de mir; pomenirea
marelui si inl'ricosatorului cutremur. Praznie. Dezlegare la vin si la
untdelemn.

Troparul, glasul al 3-lea:


Mare aparator te-a aflat intru primejdii lumea, purtatorule de chinuri, pe
tine, cel ce ai biruit pe pagani. Deci, precum mandria lui Lie ai surpat si 1"
lupta indraznet ai facut pe Nestor, a$a, Sfinte Dimitrie, pe Hristos Dumnezeu
roaga-I. sa ne daruiasca noua mare mila.
LUNA OCTOMBRIF.
439
Trnparul cutremurului, glasul ai 8-lea:
Cel ce cau(i spre pamant $i-l faci pe el de se eutremura, izbavef>te-ne pe
noi de groa/a cea mfrico$atoare a cutremu- rului, Hristoase, Duninczeul
nostru, si trimite noua milele Tale cel bogate, pentru rugaciunile Nascatoarei
de Dumnezeu, Unule, Iubitomlc de oameni.
Condacul mucenicului, glasul al 2-lea:
Cu curgerile sangiurilor tale, Dimitrie, Biserica a roit-o Dumnezeu, Cel ce
fi-a dat tie tarie nebiruita $i paze$te cetatea ta nevatamata, ca tu e^ti
intarirea ei.
Condacul cutremurului, glasul al 6-lea:
Podobie: Plinind randuiala...
Izbavete-ne, Doamne, pe noi to(i de cutremurul cel greu $i de ranile cele
nesuferite pentru pacatele noastre. Miluiete, Doamne, pe dreptcredinciosul
nostril popor, pe care 1-ai ca$tigat, cu scump sangele Tau, Stapane, $i
cetatea Ta sa nu o dai pierzarii prin cutremurul cel infricoator; ca alt
Dumnezeu afara de Tine nu $tim. i striga celor ce-Ji canta Jie: Eu sunt cu voi
<>i nimeni inipotriva voastra.
27. Stantul Muccnic Nestor.
f Tot in accastii zi facem i pomenirea Cuviosului Parintelui nostru Dimitrie
cel Nou (din Basarabi), ale carui sfintc moa;tc se alia in cate- drala stintei
Patriarhii din Bucurc;ti.
Troparul cuviosului. glasul al 8-lea:
Intru tine, parinte, cu osardie s-a mantuit cel dupa chi]), ca, luand crucea,
ai urmat lui Hristos $i, lucrand, ai invatat sa nu se uite la trup, caci este
treciitor, ci sa poarte grija de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta,
$i cu ingerii Tmpreuna se bucura, Cuvioase Parinte Dimitrie, duhul tau.
440
SINAXAR
Condacul cuviosului, glasul al 8-lea:
Podobie: Aparatoare Doamna...
A parator al sail nebiruit i neinfrant, ca unul prin care din nevoi s-a
izbavit, te pune inainte orajjul tau, Dimitrie; $i, ca unul care ai indraznire
catre Dumnezeu, de toate nevoile izbavete-l, ca sa strigam fie: Bucura-te,
facatorule de mi- nuni, Dimitrie!
28.
Sfintii Mucenici Tcrentie $i Neonila, so{ia lui, 51 cei $aptc copii ai
lor: Sarvil, Nita, Ierax, Teodul, Fota, Vila $i Eunichic; Cuviosul Parin- tcle
nostru tefan Savaitul i Firmilian, episcopal Cczareii Capadocici.
29.
Sfanta Cuvioasa Muccnita Anastasia Roniana; cuviosul Parin- tele
nostru Avramic, Prcacuvioasa Ana $i Sfanta Muccnita Mclitina.
30.
Sfintii Mucciiici $i fra(i Zenovie, episcopul, i Zcnovia, sora lui,

Eutropia, Apostolul Clcopa $i Iosif patriarhul; Marcian, episcopul Siracusei;


Alcxandru, Cronion, Iulian, Macarie, Asteric, Claudie, Neon $i sora lor,
Neonila.
31.
Sfintii Apostoli Apelie, Stahic, Amplic, Urban, Aristobul, Narcis;
Sfinpi Mucenici Epimah ?i lacob, epsicopul Migdonici.

LUNA NOIEiMBRIE
Arc 30 de zile. Ziua are 10 ceasuri $i noaptea 14 ceasuri
1. X Sfintii Doctori fara de argin|i $i facatori de minuni Cosnia $i Damian,
din Asia; Sfantul Ermininghcld; Sfintclc Muccnije Chiricna i Iuliana; Sfintii
Mucenici Chesaric, Dasie, loan episcopul ?i Iacob preotul. - Dezlegare la vin si la untdelemn.
2. Sfintii Mucenici Achindin, Pigasic, Aftonic, Elpidifor, Ancmpodist,
Eudoxie $i Agapie; Prcacuviosul parinte Marcian.
3. Sfintii Mucenici Achepsima, Iosif ?i Aitala diaconul; pomenirea innoirii
biscricii Sfantului Mare Muccnic Gheorghe din Lida, unde este pus cinstitul lui
trup; Sfantul Ahemcnid Persul.
4. Cuviosul Parintele nostru loanichie cel Mare; Sfintii Mucenici Nicandru
episcopul $i Ermeu prcotul; Sfantul Muccnic Porfiric.
5. Sfintii Mucenici Galaction )i Epistimia; Sfintii Silvan $i Grigoric
arhiepiscopul; Sfintii Apostoli din cei 70: Ermen, Lin, Gaie, Filolog sji Patrova.
6. X Sfantul Parintele nostru Pavel Marturisitorul, patriarhul
Constantinopolului; Cuviosul Luca.
7. Sfintii 33 dc Mucenici din Melitina; Cuviosul Parintele nostru Lazar,
facatorul de minuni, care a sihiistrit in muntele Galisiei.
8. f) Soborul Mai-marilor Voievo/.i !>i cetclor incepatori Mihail $i Gavriil ^i
ai tuturor cercvjtilor puteri. - Dezlegare la vin $i la untdelemn.
442
SINA\AR
Troparul, glasul al 4-lca:
Mai-marilor Voievozi ai o$tilor cere$ti, rugamu-va pe voi noi, nevrednicii,
ca sa ne acoperifi pe noi, prin rugaciunile voastre, cu acoperamantul aripilor
maririi voastre celei netrupe$ti, pazindu-ne pe noi, cei ce cadent cu
dinadinsul strigam: Izbavifi-ne din nevoi, ca ni^te mai-mari peste o^tile
puterilor celor de sus.
Condacul, glasul al 2-lea:
Mai-marilor Voievozi ai lui Dumnezeu, slujitori ai dum- nezeie^tii slave,
ciipeteniile ingerilor i povatuitorii oante- nilor, cele de folos cerefi nouii $i
mare ntila, ca unii care suntefi Mai-marii Voievozi ai celor fara de trup.

9. Sfinpi Muccnici Onisifor $i Porfiric; Cuvioasele Maicilc noastre Matroana


i Teoctista; Slantul Artcmon; Cuviosul Parinte Simeon Metrafast; Sfintele
femei Eustolia $i Sopatra <ji Slantul Muccnic Antonie.
10.
Slinpi Apostoli din cei 70: Olimp, Rodion, Erast, Sosipatru <>i
Cvart; Sfinpi Muccnici: Orest $i Mil episcopul.
11.
Stinpi Muccnici Mina, Victor $i Vichentic; Sfanta Mucenip'i
Stelanida;
X) Cuviosul Parintele nostru Teodor Studitul, Marturisitorul.
12.
X Sfantul Parintele nostril loan cel Milostiv, patriarhul Alexandrici;
Cuviosul Parintele nostru Nil Pustnicul: Preacuviosul Parinte Martin; Slantul
Prooroc Ahia.
13.
t) Cel intre sfinji Parintele nostru loan Gura de Aur, patriarhul
Constantinopolului. Dczlcgarc la vin $1 la untdclcnm.
Troparul, glasul al 8-lea:
Din gura ta ca o lumiiia de foe striilucind liarul, toata lumea a luminat,
vistieriile neiubirii de argint lutnii a ca$tigat, inalfintea gandului smerit noua
ne-a aratat. Ci, cu cuvintele tale inva^andu-ne, Parinte Ioane Gura de Aur,
roaga pe Cuvantul, Hristos Dumnezeu, sa mantuiasca sutletele noastre.
,UNA NOIEMBRIE
443
Condacul, glasul al 6-lea:
Podobic: Plinind randuiala cca pentm noi...
Din ceruri ai luat dumnezeiescul liar <>i cu buzele tale pe to{i ii inve^i sa
se inchine unui Dumnezeu in Treime, Stinte loane Gura de Aur, preafericite
cuvioase; dupa vrednicie te laudam pe tine, ca e$ti invafator, ca unul care a
rati cele dum- nezeie$ti.
14.
f Slantul $i intru total laudatul Apostol Filip, until din cci 12
Apostoli, $i Sfantul Grigoric Palama arhiepiscopul. - Dczlcgarc la pc$tc.
Troparul Apostolului, glasul al 3-lca:
Sfinte Apostole Filip, roaga pe Milostivul Dumnezeu, ca sii dea iertare de
gretjeli sufletelor noastre.
Condacul, glasul al 8-lea:
Podobic: Ca o parga a firii...
LIcenicul $i prietenul Tau i urmatorul patimilor Tale, lumii Dumnezeu pe
Tine Te-a propovaduit, de Dumnezeu graitorul Filip. Pentru ale carui
rugaciuni, de vrajma$ii cei fara de lege, Biserica Ta $i cetatea Ta o paze$te,
pentru Nascatoarea de Dumnezeu, Mult-milostive.
15.
Sfintii Muccnici !>i marturisitori: Guric, Santona <ji Aviv diaconul; Sfintii Muccnici: Elpidic, Marcel <ji Eustochic. - Din accasta zi se incepe
postul Nasjterii Domnului.
16.
X) Sfantul Apostol $i Evanghclist Matci. - Dczlcgarc la vin $i la
untdelemn.
17.
X Cel intre s 11 nf Parintele nostru, Grigoric, cpiscopul
Neocczarcii, facatorul tic minimi; Cuviosul Lazar Zugravul.
18.
Sfinpi Muccnici Platon, Romano $i Zahcu.
19.
Sfantul Prooroc Avdic; Sfintii Muccnici Varlaam, Azi, Agapic $i

lliodor.
444
SINAXAH
20. Inaintc-praznuirea intrarii in biserica a Prcasfintci tic Dumnezeu
Nasciitoarci; Parintclc nostru Proclu, patriarhul f onstantinopolului; Stlntii
Muccnici Anatolic, Dasic, Nirsa cpiscopul, Eustatie $i Tespcsic.
f) Cuviosul Parintclc nostril Grigorie Decapolitul (ale carui sfinte moa$te se
alia in sfanta Manastire Bistrifa, din jude(ul Valcea).
Troparul sfinfilor, glasul al 4-lea:
Dumnezeul parinfilor no$tri, Care faci pururea cu noi dupa blandefile Tale,
nu departa mila Ta de la noi, ci, pentru rugaciunile lor, in pace indrepteaza
viafa noastra.
Troparul lnainte-praznuirii, glasul al 4-lea:
Bucurie mai dinainte ne daruie$te astazi Ana, odraslind rod nepotrivit
intristarii, pe singura pururea Fecioara, pe care o i aduce astazi cu bucurie,
fagaduinfele rugaciunii miplinindu-$i, in Templul Doninului, ea pe ceea ce
este Biserica Cuvantului lui Dumnezeu $i Maica curata.
Troparul Sfantului Grigoric, glasul al 3-lea:
Chip te-ai facut infranarii i prin dumnezeiescul Dull pe to(i i-ai luminat.
Alergarea dreptei credinfe ai savar^it-o $i cu mva(aturile lumea ai luminat i
ai mustrat cugetele celor rau credincio$i. Parinte Cuvioase Grigorie, roaga-te
lui Hristos Dumnezeu sii ne daruiasca noua mare mila.
Condacul Sfantului Grigorie, glasul al 3-lca:
Podobie: Fecioara astazi...
Soare luminos pe tine Biserica te cunoa$te, care cu podoa- bele faptelor
bune $i cu razele tamaduirilor pe to(i luminezi, a lui Hristos sluga. Pentru
aceasta, praznuim prealaudata pomenirea ta :>i cinstim nevointele tale,
preafericite Parinte, in(elepte Grigorie.
LUNA NOIEMBRH.
445
Condacul Sfantului Proclu, glasul al 4-lea:
Podobie: Aratatu-Te-ai astazi lumii...
Dupa vrednicie astazi praznuiete cea mai cinstita decat toate ceta{ile cu
adevarat cinstita mutarea ta, Parinte al parin(ilor, Preafericite Proclu
infelepte.
Condacul Inaintc-pruznuirii, glasul al 4-Ica:
Podobie: Aratatu-Tc-ai astazi lumii...
De veselie astazi liimea toata s-a umplut intru stralucitul praznic al
Nascatoarei de Dumnezeu, strigand: Acesta este cortul cel ceresc.
21. (f) Intrarea in biserica a Prcasfintci Stiipanei noastre dc Dumnezeu
Nascatoare si pururea Fecioara Maria. - Praznic $i dezlegare la pe^te i la
vin.
Dupa predania Biserieii, Nascatoarca de Dumnezeu a fost adusa in Tcmplu
la varsta de 3 ani $i afierosita lui Dumnezeu; a ramas aici 11 sau 12 ani,
pana la varsta dc 14 sau 15 ani. Atunci, ca o fecioara neprihanita, a fost
logodita cu Iosif, dupa impreuna-chibzuirca preojilor, caci parinjii ei murisera cu 3 ani mai inainte.

Troparul, glasul al 4-lea:


Astazi, inainte-insemnarea buneivointe a lui Dumnezeu $i propovaduirea
mantuirii oamenilor, in Templul lui Dumnezeu, luminat Fecioara se arata $i pe
Hristos tuturor mai inainte II vestete. Acesteia <>i noi cu mare glas sii-i
strigam: Bucura-te, plinirea randuielii Ziditorului!
Condacul, glasul al 4-lea:
Podobie: Cel cc Tc-ai inaltat...
Preacurat templu al Mantuitorului, camara cea de mult pret i Fecioara,
sfinfita vistieria slavei lui Dumnezeu astazi este adusa in casa Domniilui,
impreuna aducand harul
446
SIXAXAR
Duhului lui Dumnezeu, pe care o lauda ingerii lui Dumnezeu: Aceasta este
cortul cel ceresc.
22.
Sflnpi Apostoli din cei 70: Filimon, Onisim, Arhip i Apfia $i cci
Tmpreuna cu dan^ii; Sfanta Mucenifa Cecilia; Sfinpi Mucenici: Valerian,
Tiburtie, Menign Piuarul <ji Atim.
23.
Cei intre sfinti Parinpi no$tri: Grigorie, episcopul Acragandelor, $i
Amfilohie, episcopul Iconiei; Cuviosul Sisinic Marturisitorul; Sfantul Cuvios
Antonie de la lezcrul - Valcea.
24.
Stin(ii Mucenici Clement, episcopul Rontei. >>i Petru, episcopul
Alexandriei.
25.
X Sfanta Mare Muccni{a Ecaterina; Sfantul Mare Mucenic
Mercurie; Preacuviosul Parintc Petru Sihastrul. - In accasta zi sc odovaictc
praznicul Intrarii in Biscrica. - Dczlcgarc la vin la untdelemn.
26.
Cuviosul Parintele nostril Alipie stalpnicul ^i Cuviosul Stclian
Paflagonul; Preacuvio$ii parinfi: Nicon. Acachic, Iacov Pustnicul $i Sil.
27.
X Sfantul Marc Mucenic lacov Persul; Cuviosul Natanael; Sfantul
Onufrie.
28.
X Sfantul Cuviosul Mucenic tefan cel Nou; Sfantul Mucenic
Irinarh.
29.
Sfinfii Mucenici Paranion $i Filumen.
30.
t Sfantul Apostol Andrei, cel intai chcmat; Sfantul Frumentie,
episcopul Indiei. - Dczlegare la vin $i la untdelemn.
Troparul, glasul al 4-lea:
Cel ce ai lost dintre Apostoli mai intai-chemat $i lui Petru Irate adevarat,
Stapanului tuturor, Andreie, roaga-te, pace lumii sa daruiasca $i sulletelor
noastre mare mila.
Condacul, glasul al 2-lea:
Podobie: Pe Nascatoarea de Dumnczeu...
Pe graitorul de Dumnezeu, cel cu nume de barbate numit $i cel mai intaichemat dintre ucenicii Mantuitorului, pe fratele lui Petru sa-1 laudain, ca,
precum de demult acestuia, i noua acum a strigat: Veni|i, aflat-am pe Cel
dorit.

LUN A DECEMBRIE
Are 31 de zile. Ziua are 9 ceasuri i noaptea 15 ceasuri
1. Sfantul Prooroc Naum; Cuviosul Filarct Milostivul; Sfantul Mucenic
Anania Pcrsul.
2. Sfantul Prooroc Avacum; Sfanta Mucenifa Miropa; Cuvio$ii Parinji: loan,
Iraclcmon, Andrei $i Tcofil.
3. Sfantul Prooroc Sofonie; Cuviosul loan Sinaitul (Sihastrul), episcopul
Coloniei; Sfantul Mucenic Teodor; Cuviosul Piirintc Tcodul.
4. t Sfanta Mare Mucenifa Varvara; Cuviosul Parintele nostru loan
Damaschin; Cuviosul Parinte loan, episcopul Polivatului. - Dezlegare la vin $i
la untdelemn.
5. f Preacuviosul ?i purtatorul de Dumnezeu Parintele nostru Sava cel
sfintit; Sfantul Mucenic Anastasie. - Dezlegare la vin $i la untdelemn.
6. t) Cel intre sfinfi, Parintele nostru Nicolae, arhicpiscopul Mirei Lichiei,
tacatorul de minuni. Siirbatoare. - Dezlegare la vin $i la untdelemn.
Troparul, glasul al 4-lea:
Indreptator c redin (ei $i chip blandetilor, invafator infra- narii te-a aratat
pc tine turmei tale, adevarul lucrurilor. Pentru aceasta, ai catigat cu
smerenia cele inalte, cu saracia cele borate. Parinte lerarhc Nicolae, roaga pe
Hristos Dumnezeu sii mantuiascii sulletele noastre.
448
SINAXAk
Condacul, glasul al 3-lea:
Podobie: Fecioara astazi...
In Mira Lichiei, slinte, sfinfitor te-ai aratat; cii, Evanghelia iui Hristos
plinind-o, cuvioase, fi-ai pus sufletul tau pentru poporul tau; scapat-ai pe cei
nevinovafi din moarte. Pentru aceasta, te-ai stin^it, ca uu mare cunoscator
al harului Iui Dumnezeu.
7. Cel intre sfinti Parintelc nostru Ambrozic, episcopul Mediolanului.
t Sfanta Mucenifa Filofteea fecioara (ale carei slinte nioa;te sc afla in
Sfanta Manastirc din Curtea de Arges).
Troparnl sfintci, glasul al 8-lea:
Intru rabdarea ta fi-ai agonisit plata ta, Fericita Filofteea, intru ispite
neincetat rabdand, intru batai suferind, intru neeazuri binevoind, pe siiraci
miluindu-i $i pe flamanzi saturandu-i; roaga-te lui Hristos Dumnezeu, buna
fecioara, sa se mantuiasca sufletele noastre.
Condacul, glasul al 6-lea:
Podobie: Aparatoare Doamna...
Filoftee preafericita, din pruncie te-ai adus, prin fapta buna, jertfa fat a
prihana lui Dumnezeu, Celui ce, mai iua- inte de a te na$te, te tia pe tine,
ceea ce te-ai facut podoaba fecioarelor i locuitoare camarii celei de nunta,

vrednica de lauda. Pentru aceea, strigam fie: Bucura-te, fecioara, pururea


pomenita!
8. Cuviosii Parin(ii no?tri Patapie si Sofronie, episcopul Ciprului; Sfinfii
Apostoli din cei 70: Sosten, Apollo, Chifa, Tihic, Epafrodit, Cczar Si Onisifor.
I.l.NA DECEMBRIE
449
9. X) Zamislirea Sfintei Fccioarc dc catre stramoa$a Ana; Proorocifa Ana;
Cuviosul Parintc fjtefan ccl Stralucit. Dezlegare la vin $i la
untdelemn.
Troparul, glasul al 4-lca:
Astazi legaturile nerodirii de lii se dezleaga, cii Dumnezeu auzind pe
Ioachim $i pe Ana, mai presus de orice nadcjde le-a fiigaduit lamurit cii vor
na$te pe ilica lui Dumnezeu, din care S-a nascut Cel nccuprins, oni lacanduSe, poruncind ingeru- lui sa-i strige: Bucura-te, ceea ce e<jti plina de liar,
Domnul estc cu tine!
Condacul, glasul al 4-lca:
Podobie: Aratalu-Tc-ai astazi...
Astazi lumea praznuie$te zamislirea Anei, care s-a facut de la Dumnezeu;
pentru cii aceasta a nascut pe ceea ce mai presus de cuvant a nascut pe
Cuvantul.
10.
Sfinpi Mucenici iVlina, Calicheladu, Ermogcn, Eugraf, Gheracl;
Cuviosul Parintc Toma Dcfurchinu.
11.
Sfinpi Piirinpi notri Daniel Stalpnicul $i Luca; Sfantul Muccnic
Varsava; Sf. Mucenici: Achepsci $i Aitala; Terentie, Vichentie, Emilian si
Vevea.
12.
f Cel intre sfinti Parintelc nostril $i facatorul de minuni Spiridon;
Sfantul Alexandru, arhiepiscopul Icrusalimului; Sfantul Muccnic Sinet.
Dezlegare la vin si la untdelemn.
Troparul, glasul I:
Soborului celui dintai te-ai aratat aparator $i de minuni facator,
Purtatorule de Dumnezeu Spiridoane, parintele nostril. Pentru aceasta, cu
femeia tea moarta in groapa tu ai vorbit si $arpele in aur 1-ai pretacut. $i,
cand ai cantat tu slintele rugaciuni, ingeri ai avut impreuna cu tine slujind,
29 - CEASLOV
450
S1NAXAR
preasfintite. Slava Celui ce te-a prcamarit pe tine; slava Celui ce te-a
incununat pe tine; slava Celui ce lucreaza prin tine tuturor tamaduiri.
Condacul, glasul al 2-lca:
Podobic: Cele de sus cautand...
De dragostea lui Hristos fund ranit, preastlnfite, mintea inal^andu-^i-se
de lumina vie a Duhului, ai dobandit incer- carea cea lucratoare, prin adancafi cugetare la cele inalte, insutlate de Dumnezeu, $i, jertfelnic dumnezeiesc
facandu-te, cere pentru toji dumnczciasca iertare.
13.
Sfintii Muccnici Eustratie, Auxentic, Evghenie, Mardarie ?i Orest;
Sfanta Muccnifa Lucia fccioara; Cuviosul Arsenic cel din Latro.
- Dczlegare la vin i la untdelemn.

Duminica Sfinfilor Stramod, adica a Slintilor Parin|i cclor mai dinaintc.


14.
Stintii Muccnici Tirs, Lcvchie, Calinic. Filimon, Apolonic $i Arian.
15.
X Sfintii siin{i{i Mucenici Elcftcric, Suzana $i Vah cel Nou;
Cuviosul Parintclc nostru Pavel cel din Latro.
16.
Sfantul Prooroc Aghcu; Sfantul Mucenic Marin; Sfanta Teofana
imparatcasa.
17.
X Sfantul Prooroc Daniel i Sllnfii trei tincri: Anania, Azaria $i
Misail. - Dezlegarc la vin $i la untdelemn.
Duminica inaintca Na^tcrii lui Hristos. a Slintilor Parinfi.
18.
Sfantul Mucenic Sebastian, Sfanta Muccnifa Zoc >ji cei impreuna
cu dan$ii; Sfantul Parintclc nostru Modest, arhiepiscopui Icrusalimului;
Cuviosul Flor; Sfantul Mucenic F.viot; Sfantul Cuvios Daniil Sihastrul.
19.
Sfantul Mucenic Bonifatic; Cuviosul Grighentie; Sfintii muccnici:
llie, Prov, Arcs, Timotci $i Polieuct.
LUNA DECFMBRIE
451
20. X Inainte-praznuirea Na$tcrii dupa trup a Domnului Dumnezeului
Mantuitorului nostru lisus Hristos; Sfantul sfinfitul Mucenic Ignatie, purtatorul
de Dumnczcu; Cuviosul Parintc Filogonic, patriarhul Antiohici. - Dezlegarc la
vin $i la untdelemn.
Troparul Inaintc-praznuirii, glasul al 4-lca:
Gate$te-te, Betleeme, ca s-a deschis tuturor Edenul. Impodobetjte-te,
Efrata, ca Ponnil vielii In pe^tera a intlorit din Fecioara! Pentru ca pantecele
accleia rai in^elegator s-a aratat, Intru care este dutnnezeiescul Pom, din
care tnancand vom II vii, iar nu vom muri, ca Adam. Hristos Se paste. ca sa
ridice chipul cel niai inainte cazut.
Troparul sfantului, glasul al 4-lca:
i parta$ obiceiurilor <?i urmator scaunelor Apostolilor fiind, lucrare ai
aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele inalte. Pentru
aceasta, cuvantul adevarului drept invafand i cu credin|a rabdand pana la
sange, sfin|ite Mucenice Ignatie, roaga-te lui Hristos Dumnezeu sa mantuiasca sufletele noastre.
Condacul Inaintc-praznuirii, glasul al 3-lea:
Podobie: Fecioara astazi...
Fecioara astazi pe Cuvantul cel mai inainte de veci merge sa-L nasca in
pe$tera in chip de negniit; dan{uie$te luniea auzind, slavete cu ingerii i cu
pastorii pe Cel ce va sa Se arate Prune tanar, Dumnezeu cel mai inainte de
veci.
Podobie: Fecioara astazi...
Ziua cea purtatoare de lumina a nevointelor tale celor stralucitoare, mai
inainte vestesjte tuturor pe Cel ce S-a nascut din Fecioara in pe$tera; ca, de
Acesta insetand $i din dragostea de a te indulci de El, te-ai grabit sa fli
sfartecat de
452
S[NAXAR
flare. Pentru aceasta, de Dumnezeu purtator ai fost chemat, Ignatie, marite.
21.
Sfanta Muccni(a luliana cca din Nicomidia; Sfantul Mucenic

Tcmistocle.
22.
Sfanta Marc Mucenita Anastasia; Sfinfii Muccnici Hrisogon $i
Teodota.
23.
X Sfinfii zecc Muccnici din Crcta; Cuviopi Pavel $i Naum.
24.
Sfanta Cuvioasa Muceni(a Eugenia ?i cclc imprcuna cu dansa. Dezlegare la vin i la untdclcmn.
25.
(t) Na$terea cca dupa trup a Domnului Duninezcului $i
Mantuitorului nostru lisus Hristos.- Praznic $i dezlegare la toate cele de
mancare, din aceasta zi pana in ajunul Bobotezei. Mijloceasurile nu se citesc.
Troparul, glasul al 4-lea:
Na$terea Ta, Hristoase, Dumnezeul nostru, rasarit-a lumii lumina
cuno$tintei; ca intru dansa eei ce slujeau stelelor de la stea s-au invafat sa
sc inehine Tie, Soarelui dreptatii, 5?i sa Te cunoasca pe Tine, Rasaritul cel de
sus, Doamne, slava pe!
Condacu), glasul al 3-lca:
Ima$i podobia:
lecioara, astazi, pe Cel mai presus de fiin(a nate i pamantul pe$tera,
Celui neapropiat, aduce. ingerii cu pastorii slavoslovesc i magii cu steaua
calatoresc. Ca pentru noi S-a nascut Prune tanar, Dumnezeu cel mai inainte
de veci.
26.
X) Soborul Prcasfintci Nascatoarci dc Dumnc/.cu; Sfantul Mucenic
Eftimic, cpiscopul Sardelor.
f Tot in aceasta zi sc face 51 pomenirea Preacuviosului Piirintclui nostru,
de Dumnezeu purtsitorul, Nieodim de la Tismana (din ale carui stinte moastc
se alia 0 parte la a sa sfanta Manastire Tismana, din judcful Gorj).
LUNA PECEMBR1E
453
Dominica dupa Na$terea Domnului, pomenirca Slinfiloi- 51Drepfilor Iosif,
logodnicul Fccioarei, David imparatul $i Iacov, fratcle (ruda) Domnului. Desprc Iacov, vezi ziua dc 23 octombric.
Troparul Praznicului, glasul al 4-Iea:
Naterea Ta, Hristoase... (cauta mai sus).
Condacul Praznicului, glasul al fi-lca:
Cel ce mai inainte tie luceafar S-a naseut din Tatal fara de maica, astazi
pe pamant S-a intrupat din tine, fara de tata. Pentru aceasta, steaua
bineveste$te magilor; iar ingerii cu pastorii lauda na$terea ta cea mai presus
de fire, ceea ce e$ti plina de har.
Troparul Cuviosului, glasul I:
Celui ce a rasarit din Fecioara, mai-marelui pastorilor, ca o oaie de turma
ai urmat, Parintele nostru Nicodim. Cu pos- tul, cu privegherea i cu
rugaciunile, te-ai facut lucrator sfin{it de cele cere^ti, tamaduind sufietele
celor ce alearga la tine cu credinfa. Pentru aceasta, strigam: Slava Celui ce
te-a preamarit pe tine; slava Celui ce fi-a dat fie putere; slava Celui ce a
aratat tuturor prin tine indreptare.
Condacul Cuviosului, glasul al 8-lea:
Podobic: Aparatoarc Doamna...
Ca pe un impreuna-ravnitor sfinfilor <>i ca pe un parinte mai mare, toata

lavra ta, Tismana, te cinste$te pe tine cu credinfa, Sfinte Nicodime, pe care


paze^te-o cu rugaciunile tale, fericite, totdeauna nebiruita i netulburata de
toate nevoile, ca un parinte cuvios $i pururea laudat.
27. f) Slantul Apostol intaiul Mucenic si Arhidiacon .Stefan: Cuviosul
Parintele nostru Teodor Marturisitorul si fratcle sau Teofan, facatorul dc
canoanc.
454
SINAXAR
28.
Stlntii (louazcci dc mii dc Muccnici, cei ar$i in Nicomidia; Sfantul
Glicherie preotul; Sfanta Domna.
29.
Stin(ii patrusprczccc mii dc prunci, cci uci?i dc [rod; Cuviosul
Parintclc nostro Marcel, igumenul manastirii eclor ncadormifi (Achimi(ilor);
Cuviosul Tadcu Marturisitorul.
30.
Sfanta Muccnifa Anisia; Cuvioasa Teodora; Sfantul Muccnic
Fileter. Tot in aceasta zi se canta slujba cuvioasci Melania, pentru ca la 31
decembric sc odovaiejte praznicul Na$terii Domnului.
31.
Cuvioasa Melania Romana; Cuviosul Zotic preotul, hranitorul dc
orfani. - In aceasta zi se odovaie?te praznicul Na$terii Domnului.

LUNA IANUARIE
Are 31 tie zile. Ziua are 10 ceasuri noaptea 14 ceasuri
1. (t) Taicrea-imprejur cea dupa trup a Domnului nostru Iisus Hristos; cel
intre slinli, Parintele nostru Vasilc cel Mare, arhiepiscopul Cezareii Capadociei.
Troparul Pra/nicului, glasul I:
Cel ce $ezi pc scaunul cel in chipul focului, intru cei de sus, impreuna cu
Parintele cel tara de inceput si cu Dunineze- iescul Duh, ai binevoit a Te naste
pe pamant din Fecioara, Maica Ta, care nu $tia de barbat, Mantuitorule
Iisuse. Pentru aceasta, ai si fost taiat imprejur, ca un oni, a opta zi. Slava
sfatului Tau celui preabun; slava randuielii Tale; slava smereniei Tale, Unule,
lubitorule de oameni.
Troparul sfantului. glasul I:
In tot pamantul s-a raspandit vestirea ta, ca acela a priniit cuvantul tau,
prin care, cu dumnezeiasca cuviinla, ai invalat, firea celor ce sunt ai aratat,
obiceiurile oame- nilor le-ai impodobit. Parinte cuvioase, preo^ie imparateasca, roaga pe Hristos Dumnezeti sa mantuiasca sutletele noastre.
456
SINAXAR
Condacul Pra/nicului, glasul al 3-lea:

Podobie: Fecioara astazi...


Domnul tuturor rabda taiere-imprejur i taie ca via bun gre$elile
muritorilor. Da lumii, astazi, mantuire, iar ierarhul Ziditorului, purtatorul de
luniina <ji duninezeiescul preot al lui Hristos, Vasile, se bucura intru cei de
sus.
Condacul sfantului, glasul al 4-lca:
Podobie: Aratatu-Te-ai astazi...
Aratatu-te-ai temei neclintit Biserieii, dand tuturor oame- nilor domnia cea
nefurata, pecetluind-o cu invapiturile tale, graitorule de cele cere^ti, Vasile
Cuvioase.
2. Inainte-praznuirca Botezului Domnului; cel intre sl'niji, Parintelc nostru
Silvestru, papa al Romei, <ji Sfintii Mucenici: Serghie, Taghen ?i Vasile din
Ancira.
3. Sfantul Prooroc Maleahi; Slantol Mucenic Gordie.
4. Soborul Sfintilor 70 de Apostoli; Cuviosul Parintelc nostru Teoctist,
egumenul de la Kucumia Siciliei; Sfin}ii Mucenici Zosima Monahul ?i Atanasic
Comentarisiul; Cuvioasa Apolinaria.
5. Sfintii Mucenici Teopempt $i Teona; Cuvioasa Sinclitichia. Ajunul Botezului Domnului; Cuvio$ii Parinp Grigorie din Acrita $i
Fostirie. Post in orice zi s-ar intampla.
6. (t) Sf. Botez al Domnului Duninczcu si Mantuitorului nostru lisus
Hristos. Praznic ?i dczlcgare la toatc cele de mancarc.
Troparul, glasul I:
In Iordan, botezandu-Te Tu, Doanine, inchinarea Treimii s-a aratat; ca
glasul Parintelui a marturisit Jie, Fiu iuhit pe Tine numindu-Te, i Dullul, in chip
de porumbel, a adeverit intarirea cuvantului. Cel ce Te-ai aratat, Hristoase
Duninezeule, <>i lumea ai luminat, slava Jie.
LUNA IANUAWE
457
Condacul, glasul al 4-lca:
Insasi podobia:
Aratatu-Te-ai astazi lumii $i lumina Ta, Doamne, s-a insemnat peste noi,
care, cu cuno$tinfa, Te laudam. Venit-ai $i Te-ai aratat, Lumina cea
neapropiata.
7. X) Soborul Sfantului sliivitului Prooroc Inaintemergatorului si
Botezatorului loan. - Praznic i dezlegare la pcstc i la vin.
Troparul, glasul al 2-lea:
lomenirea dreptului este cu laude; iar |ie destul iji este marturia
Domnului, Inaintemergatorule. Ca te-ai aratat cu adevarat $i decat proorocii
mai cinstit. Ca, i a boteza in repejuni pe Cel propovaduit, te-ai invrednicit.
Drept aceea, pentru adevar nevoindu-te, bucurandu-te, ai binevestit i celor
din iad pe Dumnezeu, Cel ce S-a aratat in trup, pe Cel ce a ridicat pacatul
lumii *ji ne-a daruit noua mare mila.
Condacul, glasul al 6-lca:
De venirea Ta cea trupeasca temandu-se lordanul, cu frica s-a intors; $i
slujba cea duliovniceasca plinind-o loan, cu frica s-a tras inapoi. Cetele

ingere$ti s-au spaimantat, vazandu-Te pe Tine in repejuni cu trupul


botezandu-Te, i to(i cei dintru intuneric s-au luminat, laudandu-Te pe Tine,
Cel ce Te-ai aratat $i ai luminat toate.
8. Dupa-praznuirea Botezului Domnului; Cuviosul Parinte Ghcorghc
Hozcvitul; Cuvioasa Maica noastrii Domnica; Sfintii Mucenici: Iulian, Vasilisa si
Carteric.
9. Dupa-praznuirea Botezului Domnului; Sfantul Mucenic Policuct;
Cuviosul Eustratie.
10.
Dupa-praznuirea Botezului Domnului; Cel intre sfin|i Parintelc
nostru Grigorie, episcopal Nisei; Cuv. Antipa de la ( alapodcsli; Cuviosii
Dometian, episcopul Mclctinci, si Marcian preotul.
458
SINA\AR
11.
f Dupa-praznuirca Botezului Domnului; t Cuviosul Parintclc nostru
Tcodosie, inccpatornl viefii calugiircsti dc obste; Cuviosul Parintc Teodosie din
Antiohia. Dczlegarc la vin $i la untdclemn.
Troparul, glasul al 8-lca:
Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor $i cu suspinurile
cele dintru adanc ai facut ostenelilc tale insutit roditoare; $i te-ai facut
luminator luniii, stralucind cu minunile, Teodosie, parintele nostru. Roagsi-te
lui Hristos Dumnezeu ca sa mantuiasca sufletele noastre.
Condacul. glasul al 8-lea:
Podobie: Aparatoarc Doamna...
Sadit fiind in curfile Domnului tau, cu preastrfducitele tale fapte bune, ai
mflorit i ai inmulfit fiii tai in pustie, cu ploile lacrimilor tale udandu-i,
pastorale al turmelor lui Dumnezeu. Pentru aceasta, strigam: Bucura-te,
Parinte Teodosie!
12.
Dupa-praznuirea Botezului Domnului; Sfintclc Mucenitc Tatiana
diaconi(a $i Eutasia; Sfinpi Mucenici Petru Avcsalonitul $i Mertic.
13.
Dupa-praznuirea Botezului Domnului; Sfinpi Mucenici Ermil si
Stratonic; Cuviosul Parintc lacob din Nisibe.
- In aceasta zi sc can la si slujba Simpler Parinp celor ucisi in Sinai si Rait,
pentru ca la 14 ianuaric sc odovaic$te praznieul Botezului Domnului.
14.
Cuviosii Parinpi nostri cei ucisi in Sinai si Rait. - In aceasta zi se
odovaiestc praznieul Botezului Domnului.
15.
X Cuviosii Parinpi nostri Pavel Tcbcul si loan Colibasul; SfantuI
Mucenic Ponsofie.
16.
X Cinstirea lanfului Sfantului slavitului si intru tot laudatului
Apostol Petru; Sfintii Mucenici si trap buni Pevsip, Elasip si a bunicii lor,
Neonila. - Dezlegare la vin si la untdclemn.
I,UNA IANUARIE
459
Troparul, glasul al 4-lea:
Roma neparasind, la noi ai venit prin cinstitele lanpiri pe care le-ai purtat,
intaistatatorule pe scaunul Apostolilor. Carora cu credin{a inchinandu-ne, te
rugam: Cu ale tale rugaciuni catre Domnul, daruie$te noua mare niila.

Condacul, glasul al 2-lca:


Podobic: Celc de sus cautand...
Piatra Hristos, pe piatra credin(ei, cel mai intai decat ucenicii, pe intaiul
$ezator pe scaunul ucenicilor, il preaslavete luminat. Ca cheama pe tofi sa
praznuiasca, Petre, minunile cinstitului tau lanf, $i da iertare de gre$eli.
17.
t) Cuviosul ?i purtatorul de Dumnezeu Parintclc nostru Antonie
cel Mare. - Sarbatoarc $i dezlegarc la vin ?i la untdclemn.
Troparul, glasul al 4-lea:
Asemanandu-te cu obiceiurile ravnitorului Ilie i urmand Botezatorului pe
drepte carari, Parinte Antonie, te-ai facut locuitor pustiului ^i ai intarit lumea
cu rugaciunile tale. Pentru aceasta, roaga-te lui Hristos Dumnezeu sa mantuiasca sufletele noastre.
Condacul, glasul al 2-lea:
Podobic: Cele de sus cautand...
1 epadand tulburarile lume$ti, viafa sihastreasca ai dus-o pana la capat,
Botezatorului urmand indeaproape, preacu- vioase. Deci, impreuna cu
dansul, te cinstim, parinte al parin|ilor, Antonie.
18.
t Cei intru slin(i. Parinpi nostri. arhiepiscopii Alcxandriei: Atanasic
si Chiril. Sarbatoarc si dczlcgarc la vin si la untdclemn
460
SINAXAR
Troparul, glasul al 3-lca:
Pe ierarhii Domnului, pe talcuitorii dogmelor, pe pastorii alexandrinilor,
propovaduitori ai adcvarului, perechea cea iubita dc Dumnezeu; pc straluci{ii
luminatori, risipitori ai intunericului celor nelegiuiti: pe Atanasie cel Mare,
sece- ratorul ereticilor, impreuna cu Chiril, eel ce a cinstit precum se cuvine
pe Nascatoarea de Dumnezeu, veni(i, toji iubitorii de praznuirc, ca,
adunandu-ne, cu veselie $i cu cantari sa-i cinstim; cii ei se roaga neincetat In
i Dumnezeu pentru noi.
Condacul, glasul al 2-lea:
Podobie: Cu curgerile sangiurilor tale...
Invafaturile dreptei credinfe sadind $i spinii relei slaviri taind, ai inmul(it
samanfa dreptei credin{e cu ploaia Duhului, cuvioase. Pentru aceasta, pe
tine te laudam, Sfinte Atanasie.
19. X Cuvio$ii Parinfli no$tri, Macaric Egiptcanul <ji Macarie Alexandrinul,
Arsenic $i Marcu; Slanta Eufrasia.
20 t Cuviosul >>i de Dumnezeu purtatorul Parintele nostril Eftimie eel
Mare; Sfinfii Muccnici Vas, Eusebiu, Eutihiu, Vasilid, In. Pin si Tim.
- Sarbatoare $i dczlegare la vin $i la untdelemn.
Troparul, glasul al 4-lea:
Vesele$te-te, pustiu care nu rodeai, bucura-te, ceea ce nu aveai durere;
ca barbatul doririlor Duhului ii-a imnultit lie fii, stidindu-i cu dreapta cinstire
de Dumnezeu $i hranindu-i cu infranarea, spre implinirea faptelor bune. Cu
ale carui rugaciuni, Hristoase Dumnezeule, mantuie$te sutletele noastre.
Condacul, glasul al S-lea:
Podobie: Ca o parga a firii...

Intru cinstita na$terea ta, faptura a aflat veselie; i intru dumnezeiasca


pomcnirea ta, cuvioase, bucurie a primit de
I.UNA IANUARIE
461
pe urma multelor tale minuni; din care da din destul $i sulletelor noastre $i
ne curafe^te de spurcaciunea pacatelor, ca sa cantani: Aliluia.
21.
Cuviosul Parintele nostru Maxim Marturisitorul; Sfinlii Muccnici
Neofit, Evghcnic, Candid, Valerian ?i Acliila; Cuviosul Parinte Zosim; Slanta
Irina.
22.
X Slantul Apostol Timotci; Sfantul Cuviosul Muccnic Anastasic
Persul; Sfin(ii muccnici: Manuil, Ghcorghe, Pctru, Leon, Sioniu, Gavril, loan $i
Parod. - Dezlegare la vin i la untdclemn.
23.
X Sfinlii Muccnici Clement, episcopul Ancirei, $i Agatanghel;
Cuvio$ii Parinti: Mavisma Sirul i Salaman Sihastrul.
24.
Cuvioasa Maica noastra Xenia; Sfintii Muccnici Vavila, Timotci,
Agapie, Pavel, Pavsirie $i Teodotion.
25 t) Cel intre stinti, Parintele nostru Grigorie de Dumnezeu cuvantatorul,
patriarhul Constantinopolului; Sf. Bretanion, episcopul Tomisului; Cuviosul
Public. Praznic.
Troparul, glasul I:
Fluierul cel pastoresc al teologiei tale a biruit trambi{ele ritorilor; csi (ie,
celui ce ai cercat adancurile Duhului, ti s-au adaugat $i frumusetile
Cuvantului. Deci, roaga pe Hristos Dumnezeu, Parinte Grigorie, sa
mantuiasca sufletele noastre.
Condacul, glasul al 3-lea:
Podobie: Fecioara astiizi...
Cu limba ta cea de Dumnezeu graitoare, impletiturile ritorilor dezlegandule, marite, cu haina Ortodoxiei cea (esuta de sus Biserica o ai impodobit; pe
care $i purtand-o, striga impreuna cu noi, liii tai: Bucura-te, parinte, mintea
cea preainalta a teologiei!
26. Cuviosul Parintele nostru Xenofont, Sofia sa Maria $i fiii lor, Areadie )ji
loan; Cuviosul Simeon; Slintii Mucenici Anania s* Pctru.
462
SINAXAR
27. t Aduccrca moa;tclor cclui intre stinfi. Parintele nostril loan Gura de
Aur. - Praznie 51 dezlcgarc la vin i la untdelemn.
28. X Cuvio$ii Parinpi no^tri Efrem Sirul, Paladic Jacob Sihastrul.
29. X Aduccrca nioa^telor Sfantului sfin(itului Muccnic Ignatic, purtatorul
dc Dumnezeu; Sfinfii Muccnici: Filotci, Iperchic, Aviv, lulian, Romano, Iacob,
Silvan, Luca, Mochie, Sarvil, Vcvca $i Varsemeu.
30. f Cci intre sfinp, Parinfii no$tri, Mari Ierarhi: Vasilc cel Marc, Grigorie,
dc Dumnezeu Cuvantatorul jfi loan Gura de Aur; Sfantul sfinfitul Muccnic
Ipolit, papa al Romei. -Praznic i dezlegarc la vin i la untdelemn.
Troparul. glasul al 4-lea:
Ca unii care afi fost intocmai la obicei cu Apostolii $i lumii inva{atori,
Stapanului tuturor rugafi-va, pace lumii sa daruiasca $i sufletelor noastre

mare mila.
Condacul, glasul al 2-lea:
Podobie: Pe propovaduitorii...
Pe stln^ii propovaduitori $i de Dumnezeu vestitori, pe capetenia
inva^atorilor Tai, Doanine, i-ai primit intru odih- na i desfatarea bunatafilor
Tale; ca ai primit ostenelile acelora $i moartea ntai vartos decat arderile de
tot; Cel ce insuti preaslave^ti pe siln{ii Tai.
31. Slmpi Doctori Kira de arginfi si facatori dc minuni Chir si loan: Sfinpi
Muccnici: Victorin, Victor, Nichifor, Claudiu, Diodor, Sarapin $i Papia; Sflntele
Muccnifc: Atanasia cu fiicclc ci: Tcodota, Tcoctista $i Eudoxia; Sfanta Muccnita
Trifina.

LUNAFEBRUARIE
Are 28 de zile, iar daca este an bisect, 29.
Ziua are II ceasuri $i noaptea 13 ceasuri
1. inaintc-praznuirca 1 ntainpinarii Domnului Dumnczeului i Mantuitorul
nostru lisus Hristos; Sfantul Muccnic Trifon, Sfintele Mucenifc Pcrpctua <ji
Fclicitas; Preacuviosul Petru, cel din Galatia.
2. (t) Intampinarea Domnului nostru lisus Hristos: Sfintii Mucenici
Iordan $i Gavriil. - Praznie i dczlcgare la pcte.
Troparul, glasul I:
Bucura-te, ceea ce eti plina de dar, Nascatoare de Dumnezeu, Fecioara;
ca din tine a rasarit Soarele dreptafii, Hristos, Dumnezeul nostru, luminand
pe cei dintru intu- neric. Vesele^te-te i tu, batranule drepte, cel ce ai primit
in brafe pe Izbiivitorul sufletelor noastre, Cel ce ne-a daruit noua $i invierea.
Condacul, glasul 1:
Cel ce cu naterea Ta ai sfinfit pantecele Fecioarei i mainile lui Simeon,
care Te-au intampinat, acuin le-ai binecuvantat $i, precum se cuvenea, nc-ai
mantuit pe noi, Hristoase Duninezeule, impaca lumea ce se gase$te in
riizboaie $i intarete Biserica pe care ai iubit-o, Unule, Iubitorule de oameni.
464
SINAXAR
3.
X Sfantul $i Drcptul Simeon, de Dumnezcu primitorul; Sfanta Ana
proorocifa; Slintii Muccnici: Adrian, Evul, Vlasic, Pavel $i Simon.
4.
Cuvioii Paring: Isidor Pelusiotul $i Nieolae Marturisitorul; Sfantul
Mucenic Avramie.
5.
Sfintele Muceni(e Agatia $i Tcodula; Prcacuviosul Parinte Teodosie

din Scopelon.
6.
Cuviosnl Parintelo nostril Vucol, episcopal Smirnei; Slintii Muccnici
lulian, Fausta, F.vilasiu Maxim.
7.
Cuvio$ii paringii no;tri Partenie, cpiscopul Lampsacului. si Luca din
Elada; Slintii 1003 Muccnici din Nicomidia. - Dezlcgare la vin $i la
untdelemn.
8.
X Sfantul Mare Mucenic Teodor Stratilat; Sfantul Prooroc Zaharia;
Sfintele surori Marta $i Maria.
9.
Slintii Muccnici Nichifor, episcopii Marcel, Filagriu $i Pangratie.
- In accasta zi se odovaiqfte praznicu! Intampinarii.
10.
t Sfantul sfintit Mucenic Haralambie; Sfintele Mucenifc Enata $i
Valentina; Prcacuviosul Parinte Zenon. - De nu estc Postul cel Marc, se canta
$i slujba Sfantului Mucenic Nichifor.
11.
Sfantul sfinfit Mucenic Vlasic, cpiscopul Scvastici; Sfanta Teodora
imparateasa.
12.
Cei intre sfinfi Parintii no^tri Melctie, arhiepiscopul Antiohiei celci
mari, $i Antonie patriarhul; Sfantul Mucenic Hristca; Preacuvioasa Maria.
13.
Cuviosul Parintele nostril Martinian; Sfin(ii Apostoli Acvila si Priscila;
Preacuviosul Evloghic, arhiepiscopul Alexandriei.
14.
Cuvio$ii Parintii no$tri Auxcnfiu, Maron $i Avraam.
15.
Sfantul Apostol Onisim; Sfantul Mucenic Maior; Sfantul Parinte
Eusebiu.
16.
Sfintii Muccnici Panifil, Valentin $i cci Imprcuna cu dansii: Cuvio$ii
Flavian $i Maruta.
I,UNA FEBRUARY
465
17.
X Sfantul Mare Mucenic Teodor Tiron; Sfanta Mariarana,
Prcacuviosul Parinte Auxiviu, cpiscopul. - Dczlegarc la vin i la
untdclcmn.
18.
Sfantul Parintcle nostru Leon, papa Romei; Cuvio$ii Agapit,
Mariam $i Pulheria; Slinpi Muccnici: Leon $i Parigoriu.
19.
Sfintii Apostoli: Arhip, Filimon $i Apfia; Cuvio$ii Eugeniu, Macaric,
Ravula Jji Conon; Sfin(ii Muccnici: Maxim, Teodot $i Isihic.
20.
Cei inlrc sfin(i Parinfii no$tri Leon, cpiscopul Catanici, $i Agaton;
Cuviosul Visarion; Sfantul Mucenic Sadoc cpiscopul.
21.
Cuviosul Parintcle nostru Timotei; Sfantul Eustatiu, cpiscopul
Antiohici; Sfantul Parinte Gheorghc, cpiscopul Amastridci; Sfantul Mucenic
Mauriciu.
22.
Aflarca cinstitelor moa$te ale Sfinplor cclor din Eughenia.
Cuvio^ii Atanasic, Talasic, Irineu (Limneu) $i Varadat; Sfanta Antusa.
23.
f Sfantul sfinfit Mucenic Policarp, cpiscopul Smirnei; Sfanta
Gorgonia; Preacuvio$ii Paring: loan, Moisc, Antioh, Antonim, Zevina,
Polihroniu, Moisc $i Damian.
24.
f) Intaia $i a doua Aflare a cinstitului cap al Sfantului slavitului
Prooroc, Inaintcmergator $i Botczator loan. - Dczlegarc la vin $i la
untdelcmn.
Troparul, glasul al 4-lea:

Din pamant rasarind capul Inaintemergatorului, arunca credincio;ilor


razele nestricaciunii tamaduirilor. De sus aduna multimea ingerilor, de jos
cheama impreuna neamul omenesc, ca sa inalfe cu tin glas slava lui Hristos
Dumnezeu.
Condacul, glasul al 2-lea:
Podobie: Cele de sus cautand...
Proorocule al lui Dumnezeu i Inaintemergatorule al haruiui, afland capul
tau ca tin trandafir preastinfit, din
30 - f F.ASLOV
466
SINAXAR
pamant tamaduiri luam totdeauna; pentru ca iara^i, ca $i mai inainte, in
lume propovaduie$ti pocainfa.
25.
Sfinfii Tarasie, arhiepiscopul Constantinopolului, Alexandru $i
Ipatie.
26.
Cel intre sfinp, Parintele nostru Portiric, arhiepiscopul Gazei;
Sfanta Mucenifa Fotini; SfantuI Teodor.
27.
Cuviosul Parintele nostru Procopie Dccapolitul; Cuviosul Talaleu
Marturisitorul.
28.
Cuviosul Parintele nostru. Vasile Marturisitorul, ce a sihastrit
impreuna cu SfantuI Procopic; SfantuI Mucenic Nestor; Sfintcle femei: Chira
$i Marana.
29.
Cuv. Vasile Marturisitorul; in anii comuni f Cuviosul Parintele
nostru Casian Romanul; SfantuI Cuvios Gherman din Dobrogea.

---------------1

Are 31 de zile. Ziua are 12 ceasuri $i noaptea 12 ceasuri


1. Cuvioasa Mucenita Evdochia; Cuvioasa Domnina.
2. SfantuI slinjit Muccnic Teodot, episcopul Cirenei; Sfintii Mucenici Isihie,
Nestor $i Tribimiu; Sfanta fecioara Eutalia.
3. Sfintii Mucenici Eutropic, Clconic, Y'asilisc $i Teodorct.
4. Cuviosul Parintele nostru Ghcrasim cel de la Iordan; Sfintii Mucenici
Pavel ;i Iuliana, sora lui.
5. Sfintitul Muccnic Conon; Sfanta Mucenita Iraida; Prcacuviosul Marcu
monaliul.
6. Sfintii 42 Mucenici din Amoreca; SfantuI Eufrosin.
7. Sfintii slintipi Mucenici episcopi din Cherson: Vasilevs, Efrem, Evghenie,
Capiton, Eteric, Agatador $i Elpidie; Cuviosul Pavel cel Simplu.
8. Cuviosjii Paring: Teofilact Marturisitorul, episcopul Nicomidici, $i Pavel
Marturisitorul.
9. f) Sfintii 40 de Mucenici, care au patimit in iezcrul Sevastiei. Dezlegare la vin i la untdclcmn.
Troparul, glasul I:
Pentru durerile pe care sfintii le-au patimit pentru l ine, milostiv fii,
Doamne, <;i, Te rttgam, vindeca toate durerile noastre, lubitorule de oameni.
468
SlNAXAR
Condacul, glasul al 6-Ica:
Poclobie: Plinind randuiala...
loata o$tirea lurnii parasind-o, de Stapanul cel din ceruri v-afi lipit,
purtatorilor de biruin{a ai Doninului, sfintilor patruzeci. Cii, prin foe i prin
apa trecand, feri- cifilor, dupa vrednicie afi primit marire din ceruri i mulfimc
de cununi.
10.
Sllnpi Mucenici Codrat, Ciprian, Dionisic $i cci irapreuna cu
dan$ii; Cuvioasa Maica Anastasia patriciana.
11.
Cel intre simp, Parintele nostril Sofronic, patriarhul lerusalimului;
Siinpi Mucenici Trofim $i Lalu; Cuvio;ii Parinp: Pion $i Gheorghe.
12.
Cuviosul Parintele nostru Teofan Marturisitorul al Sigrianei;
Sfantul Grigorc Dialogul, papa al Romei.
13.
Aduccrea moatelor celui intre slinfi, Parintelui nostru Nichifor,
patriarhul Constantinopolului.
14.
Cuviosul Parintele nostru Benedict; Sl'antul Muccnic Alcxandru
prcotul.

15.
Sfinfii Mucenici Agapie, Plisie, Romil, Timolau i cei impreuna cu
dan?ii; Sfantul Apostol Aristobul; Sfantul Muccnic Nicandru.
16.
Sfinfii Mucenici Sabin, Papa, Romano, Anin $i lulian.
17.
Cuviosul Parintele nostru Alcxie, omul lui Dumnczeu; Sfantul
Muccnic Marin.
18.
Cel intre sfinti Parintele nostru Chiril, arhiepiscopul lerusalimului;
Sfinpi Mucenici Trofim $i Evcarpion.
19.
Sfinfii Mucenici llrisant, Daria, llaria i Panhariu.
20.
Cuvioii Parinfii no$tri cei uci$i in manastirea Sfantului Sava cel
slin(it; Cuviosul Parinte Nichita Marturisitorul, episcopul Apoloniadei.
LIINA MARTIE
469
21.
Cuviosul Parintele nostru Iacov, episcopul i marturisitorul; Sfinfii
Parinfi Toma, Serapion $i Viril; Sfinfii Mucenici Filimon $i Domnin.
22.
Sfantul sfinfit Muccnic Vasile, preotul bisericii din Ancira; Sfanta
Drosida.
23.
Sfantul cuviosul Muccnic Nicon $i cci 199 de Mucenici ai lui, care
au marturisit impreuna cu el; Preacuviosul Gheorghc cel Nou.
24.
X Inainte-praznuirca Bunci Vestiri; Sfantul Cuviosul Parintele
nostru Zaharia; Sfantul Muccnic Luca; Sfantul Artenion, episcopul Sclcucici.
25.
(t) Buna Vestirc a Preasfintei Stapanei noastre, de Dumnezcu
Nascatoarea <ji pururea Feeioara Maria. - Praznic 51 dezlegare la pe$te,
daca nu este in Saptiimana Patimilor.
Troparul, glasul al 4-lea:
Astazi este inceputul mantuirii noaste $i aratarea tainei celei din veac. Fiul
lui Dumnezeu Fiu Feeioarei Se face, $i Gavriil harul bine-1 vestete. Pentru
aceasta, $i noi, impreuna cu dansul, Nascatoarei de Dumnezeu sa-i strigam:
Bucu- ra-te, cea plina de har, Domnul este cu tine!
Condacul, glasul al 8-lea: insap podobia:
Aparatoare Doamna, pentru biruinta mulfumiri, izbavindu-ne din nevoi,
aducern tie, Nascatoare de Dumnezeu, noi, robii tai; ci, ca ceea ce ai
stapanire nebiruita, izbaveste-ne pe noi din toate nevoile, ca sa strigam tie:
Bucura-te, iVlireasa, pururea Feeioara!
26.
X Soborul Arhanghelului Gavriil; Sf. Me. Montanus, preotul, p sofia
sa Maxima; Sflnfii 26 de mucenici din Gopa p Sfinpi mucenici: Codrat,
Teodosie p Emanuel; Cuviosul $tefan Marturisitorul. Dezlegare la vin p la untdelemn.
470__________________S I iN A \ A K_______________
27. Stynta Mucenifa Matroana cca din Tcsalonic; Sfantul Prooroc Anania;
Slin(ii Mucenici Filet Sincliticul cu sofia iji fiii lui.
28. Cuviosul .Stefan, lacatorul de minuni, $i llarion, mini dintre cci 70 de
ucenici.
29. Cuviosul Parintele nostru Marcu, cpiscopul Aretusclor, Chiril diaconul
$i cei impreuna cu danii; Sfinfii mucenici Iona i Varahisiu.
30. Cuviosul Parintele nostru loan, care a scris Scara; Sfantul Prooroc
load; Sl'anta Evula.

31. Cuviosul $i lacatorul de minuni Ipatie, episcopul Gangrei; Sfin(ii


Acachie Mitrturisitorul, episcopul Meletinei, Avdas episcopul $i Veniamin
diaconul.

LUNA APRILIE
Are 30 de zile. Zina are 13 ceasuri i noaptea 11 ceasuri
1.
Cuvioasa Maica noastra Maria Egiptcanca; Cuviosul Macaric
Marturisitorul.
2.
Cuviosul Parintele nostru Tit, lacatorul tie minuni; Sfintii Mucenici $i
fra|i buni Amfian $i Etlesie.
3.
Cuviosul Parintele nostru Nichita Marturisitorul, egumcnul Manastirii
Midichiei; Sfintii Mucenici Elpidifor, Diu, Vitonie, Galic $i Pavel Rusul.
4.
Cuvioii Parinfii no$tri Iosif, scriitorul de cantari, Gheorghe cel de la
Maleon, Zosinia $i Platon; Sfanta Muccnifa Fervuta.
5.
Sfintii Mucenici Teodul, Agatopod, Claudie, Diodor, Serapion, Nichifor,
Victor $i Victorin; Preacuvioasa Teodora.
6.
Sf. Irineu de Sirmium; Cel intre sfin(i, Parintele nostru Eutihie,
arhicpiscopul Constantinopolului; Cuvioasa Platonida.
7.
Cuviosul Parintele nostru Gheorghe Marturisitorul, episcopul
Meletinei; Sfantul Mucenic Caliopie; Sfanta Muccnifa Achilina.
8.
Sfintii Apostoli din cei 70: Irodion, Agav, Ruf, Flegon, Asincrit $i
Ermis; Sfantul Cclestin, papii al Romei.
9.
Sfantul Mucenic Eupsihie din Cezareca; Cuviosul Vadim.
10. Sfintii Mucenici Terentie, Pompie, African, Maxim $i cei imprcuna cu
(iansii; Sfantul Dima; Stinfii Mucenici Iacov preotul $i Aza diaconul.
472
SINA\AR
11.
Sfantul Sfin(it Muccnic Antipa, cpiscopul Pcrgamului Asiei;
Cuvioasa Trifina.
Tot in aceasta /.i, Sfantul lerarh Calinic de la Cernica.
Troparul Sfantului lerarh Calinic, glasul I:
Dc Dumnezeu purtatorule, Parintele nostru Calinic, povafuitorule al
calugarilor, podoaba cuvio$ilor $i lauda arhiercilor, ajutatorule al celor din
nevoi $i facatorule de minuni, cu nevointele tale chip de sfintenie te-ai
aratat, iar acum cu tngerii in ceruri te vesele$ti; cu care roaga pe Milostivul
Dumnezeu sa ne daruiasca pace $i mare mila.

Condacul Sfantului lerarh C alinic, glasul al 8-lea:


Pomenirea ta cea purtatoare de lumina, lerarhe Calinic, vesele$te
sufletele celor credincio^i, <>i atingerea sicriului stintelor tale moa$te
sfinte$te sim^urile 51 daruie$te tamaduiri. Pentru aceasta, dupa datorie te
cinstim pe tine i cu bucurie i(i strigam: Bucura-te, parinte, de Dumnezeu
msuflefite.
12.
Cuviosul Parintele nostril Vasile Marturisitorul, cpiscopul Pariei;
Sfanta Antuza; Sfantul Muccnic Sava de la Itu/au.
13.
Sfinfii Mucenici Artemon, Maxim, Cvintilian <ji Dada.
14.
Cel dintre simp, Parintele nostru Martin Marturisitorul, papa al
Romei; Sfanta Mucenifa Tomaida; Sfantul Muccnic Ardalion.
15.
Sfinfii Apostoli dintre cci 70: Aristarh, Pud $i Trolim; Sfantul
Muccnic Crescent; Sfintcle Muccnite: Vasilisia i Anastasia.
16.
Sfintcle Muccnite fccioarc Agapia, Irina $i Hionia; Sfintii Filic
cpiscopul, Ianuaric prcotul, Furtunat $i Septcmin; Sfin(ii Mucenici Leonid,
Harisa, Nichi, Galini, Calida, Nunchia, Vasilisa i Teodora; Sfanta Muccnifa
Irina.
17.
Cuvio$ii Parin(ii no^tri Simeon cpiscopul, Acachic cpiscopul,
Avdcla prcotul, Adrian $i Agapet, papa al Ronici.
LINA APRILIE
473
18.
Cuvio$ii Parinfii no$tri loan, uccnicul Sfantului Girgorie
Decapolitul, $i loan, arhiepiscopul Antiohiei; Stinfii Mucenici Sava Gotu! <ji
Cosma cpiscopul; Cuvioasa Maica Atanasia.
19.
Cuviosul Parintele nostru loan de la Lavra veche; Stlnfii Palmitic !
ji Gheorghe Marturisitorul, cpiscopul Antiohiei Pisidei.
20.
SI'. Tcotim, cp. Toinisului; Cuviosul Parintele nostru Teodor Trihina;
Sfantul Apostol /alien; Sfantul Muccnic Atanasic; Slintii Mucenici Victor, /otic,
Zinon, Achindin, Chcsarie, Scvcrian, Hristofor, Teona $i Antonin.
21.
Slintii slinfi|ii Mucenici Ianuaric cpiscopul ->ji cci impreuna cu
dansul; Teodor cel din Perga $i Alexandra imparateasa; Sfanta Muccnifa Filipi;
Cuviosul Atanasic Sinaitul; Sfantul Maximian, patri- arhul Constantinopolului.
22.
Cuviosul Parintele nostru Teodor Sicheotul; Sfantul Apostol
Natanacl.
23.
f) Sfantul sliivitul Marc Muccnic Gheorghe, purtatorul dc biruinfa
si facatorul dc minimi. - Sarbatoare i dczlcgare la vin i la untdelemn.
Troparul, glasul al 4-lea:
Ca un izbavitor al celor robiti $i celor saraci ocrotitor, celor bolnavi doctor,
conducatorilor ajutator, purtatorule de biruinta, Mare Mucenice Gheorghe,
roaga pe Hristos Dumnezeu sa mantuiasca sufletele noastre.
Condacul. glasul al 4-lea:
Podohic: Cel ce Tc-ai inalfat...
I ucrat Hind de Dumnezeu, te-ai aratat lucrator preacin- stit dreptei
crediu{e, spicele faptelor buue adunandu-ti |ie; ca, semanand cu lacrimi, cu
veselie seceri $i, chinuindu-te prin sange, pe Hristos ai luat $i, cu rugaciunile
tale, stlnte, tuturor le dai iertare de greeli.

474
SINAXAR
24.
Sf&ntul Mucenic Sava Stratilat; Cuvioasa Maica noastra
Elisabeta, facatoarea dc minimi: Sfintii Muccnici: Pasicrat, Valentin, Eusebie,
Neon, Leontie, Longhin $i alfi 40.
Tot in aceasta /i, Sfintii Icrarhi Iorcst si Sava, mitropoli^ii Transilvaniei, $i
Iosif Marturisitorul din Maranture$.
Troparul Slinjilor Ierarhi $i Marturisitori Iorcst $i Sava, glasnl al 8-lea:
Marturisitori ai Ortodoxiei :>i buni arhipastori ai Bisericii lui Hristos,
indreptatori ai poporului, Preafericiti Ierarhi purtatori de biruinfa, Iorcst $i
Sava, cei ce v-a{i invrednicit de cununa vie|ii, rugati-va Domnului sa se
mantuiasca sulletele noastre.
Condacul, glasnl al 4-lea:
lerarhilor preaincuviinpiti ai dreptei credinfe $i aparatori ai Bisericii lui
Hristos, ocrotifi pe to{i cei dreptcredinciojji, care canta pururea: Bucuraji-va,
Iorest <>i Sava, minunafi marturisitori ai Domnului!
25.
X) Sfantul Apostol $i Evanghelist Marcu. - Dezlcgare la vin $i la
untdelemn.
Troparul, glasnl al 3-lea:
invafat fiind de apostolul Petru, te-ai facut apostol al lui Hristos <>i, ca un
soare, ai stralucit marginilor, podoaba alexandrinilor ai fost, fericite, caci prin
tine Egiptul s-a slobozit din in$elaciune $i, ca un stalp al Bisericii, prin
invafatura ta cea evangheliceasca, pe to(i ai luminat. Pentru aceasta, luminat
cinstind, pomenirea ta praznuim, de Dumnezeu graitorule Marcu; roaga pe
Dumnezeu cel indu- plecat prin tine sa daruiasca iertare de gre$eli sufletelor
noastre.
I
LUNAAPRILIE
475
Condacul, giasul al 2-lea:
Podobic: Celc de sus cautand...
Harul Duhului primind dintru malfime, impletiturile ritorilor Ic-ai stricat,
apostoie, fji pc to^i paganii vanandu-i, vrednicule de lauda, Marcu,
Stapanului tau i-ai adus, propovaduind dumnezeiasca Evanghelie.
26.
Sfantul sfintii Mucenic Vasile, cpiscopul Amasiei; Slant a Glafira.
27.
X Sfantul sfin|it Mucenic Simeon, fratclc (ruda) Domnului;
Prcacuviosul loan Marturisitorul; Sfintii Apostoli din cei 70; Aristarh, Marcu $i
Zinon.
28.
Sfintii Apostoli din cci 70; iason !}i Sosipatru; Sfintii Mucenici
Mt)\im. Dada <ji Cvintilian.
29.
Sfin(ii 9 Mucenici, cei din Cizic; Cuviosul Parintelc nostru
Mcntnon, facatorul de minuni.
30.
X) Sfantul Apostol Iacov, fratclc Sfantului loan, cuvantatorul de
Dumnezeu; Sfantul Donat. - Dczlcgarc la vin $i la untdelemn.

LUNA MAI
Are 31 de zile. Ziua are 14 ceasuri $i noaptea 10 ceasuri
1. Slant ill Prooroc leremia; Cuvio$ii Eftimie, Ignafiu s Acachic; Cuvioasa
Isidora.
2. X Aduccrea moa$telor celui intre sfinti Parintclui nostril Atanasie cel
Mare (vezi ianuaric 18). - Dezlcgare la vin .si la untdelemn.
3. Sfintii Mucenici Timotei, Mavra, Diodor $i Rodopian.
f Tot in accasta zi, pomenirea prcacuviosului Parintclui nostru Teodosie,
cgumcnul Maniistirii Peccrska, incepatorul vicfii de ob$te monahiccsti pe
pamantul Rusiei.
4. Sfanta Cuvioasa Muccnita Pelaghia: Cuviosii Valerian, Marion, Niehifor
si Atanasie.
5. Sfanta si marita Mucenita Irina; Sfintii Mucenici Neolit si Gaian.
6. Sfantul si Drcptul Iov, mult-rabdatorul; Cuviosii Mamant, Pahomie i
llarion.
7. X Pomenirea scninului Cinstitei Cruci, ce s-a a rata t pc cer in cetatea
lerusalimului; Sfintii Mucenici Acachic, Codrat, Rufin S' Maxim; cuviosul loan
Psihatul.
8. f Sfantul slavitul $i intru tot laudatul Apostol si Evanghclist loan,
cuvantatorul de Dumnczeu; Cuviosul Parintele nostru Arsenic cel Marc. Dezlegarc la vin si la untdelemn.
9. Aduccrea moastelor Sfantului Ierarh Nicolac; Sfantul Prooroc Isaia;
Sfintii Mucenici Hristofor, Epimah si Gordian.
ii----- ----------------------------- -----------------------1
.UNA \IAI
477
10.
X) Sfantul Apostol Simon Zilotul; Cuviosul Isichie; Sfintii mucenici
$i frafi Alfiu, Filadelf $i Ciprian. - Dezlegarc la vin la untdelemn.
11.
Sfintii sfin(iti Mucenici Mochic, Acachic $i Dioscor; innoirca
Constantinopolului.
12.
X Cci intre sfinti Parin(ii no$tri Epifanic, arhiepiscopul Ciprului, $i
Gherman, patriarhul Constantinopolului.
Tot in accasta zi, Sfantul Muccnic loan Valahul.
Troparul Sfantului Muccnic loan Valahul, glasul al 4-lca:

Astazi, duhovnice^te praznuiete Biserica drepcredincio- $ilor romani $i


cu bucurie striga: Veniti, iubitorilor de mucenici, sa praznuim pomenirea cea
de peste an a luptelor noului mucenic loan. Ca acesta, dintre noi cu voia lui
Dumnezeu rasarind, in imparateasca cetate a lui Cosntantin a inllorit
minunat, aducand Stapanului rod bogat $i bine primit, prin mucenicie. lar
actim se roaga neincetat, in ceruri, sa se mantuiasca sufletele noastre.
Condacul, glasul al 4-lca:
Aratatu-s-a noua astazi cel preainfrumuse{at cu curiitia, tanarul osta$ al
Mantuitorului, luminand pe tofi cei ce striga: Bucura-te, loane, Mare
Mucenice al lui Hristos!
13.
Sfanta Muccnita Glichcria; Cuviosul Serghic Marturisitorul $i
cuviosul Pavsicacos, episcopal Sinadci.
14.
Sfintii Mucenici Isidor, cel din insula Hios, $i Tcrapont.
15.
X Cuviosul Parintelc nostru Pahomic cel Marc; Sfantul Ahilc,
arhiepiscopul Uarisici, l'acatorul de minuni. - Dezlegarc la vin $i la
untdelemn.
16.
Cuviosul Parintelc nostru Teodor cel sfin(it, ucenicul cuviosului
Pahomie; Sfantul Muccnic Isachie.
17.
Sfintii Apostoli Andronic ^i lunia.
478
SINA\AR
18.
Sfantul stin^itul Muccnic Teodot, cel din Ancira; Sllutii Muccnici
Pctru, Dionisie $i Veniamin i cei impreuna cu dansii: Sfanta Hristina $i cele
aptc fccioare impreuna cu dansa.
19.
Sfantul sfiutit Muccnic Patrichic, cpiscopul Pvusici, $i cci impreuna cu dansul; Sfanta Mucenita Chiriachi; Cuviosul Meranon.
20.
Sfintii Muccnici Talaleu i Talasie; Cuviosul Marcu pustnicul.
21.
f) Sfinfii marii Imparap si intocmai cu Apostolii Constantin si
mama sa, Elena. - Sarbatoare ?i dezlegarc la vin i la untdelcmn.
Troparul, glasul al 8-lea:
Chipul Crucii Tale pe cer vazandu-1 $i ca Pavel chemarea nu de la oameni
luand, cel intre iniparafi, apostolul Tau, Doamne, imparateasca cetate in
mainile Tale o a pus, pe care paze$te-o totdeauna in pace, pentru rugaciunile
Niiscatoarei de Dumnezeu, Unule, lubitorule de oameni.
Condacul, glasul al 3-lca:
Podobie: Fecioara astazi...
Constantin, astazi, cu maica sa Elena, Crucea au aratat lemnu) cel
preacinstit, care este ru$inea iudeilor i arma credincio^ilor asupra celui
potrivnic; ca pentru noi s-a aratat semn mare si in razboaie Tnfricoator.
22.
Sfintii Mucenici Vasilisc si Marcel; Sfintii Parinfi de la Sinodul al IIlea Ecumenic.
23.
Cuviosul Parintcle nostru Mihail Marturisitorul, cpiscopul Sinadei.
24.
X Cuviosul Parintcle nostru Simeon, cel din Muntele Minunat;
Sfantul Muccnic Serapion; Sfanta Muccnifa Marciana. Dczlcgarc la vin si la
untdelemn.
25.
t A treia Aflare a cinstitului cap al Sfantului, Slavitului Prooroc,
Inaintemcrgatorului si Botczatorului loan; Sfantul Muccnic Cclcstin.

Dezlegarc la vin si la untdelemn.


LUNA MAI
479
Troparul, glasul al 4-lea:
Ca pe o dumnezeiasca vistierie ascunsa in pamant, Hristos a descoperit
capul tau noua, Proorocule i Inaintemerga- torule; deci, to^i adunandu-ne la
aflarea lui, cu cantari de Dumnezeu graitoare, laudam pe Mantuitorul, Cel ce
ne mantuie$te pe noi din stricaciune, cu rugaciunile tale.
Condacul, glasul al 2-lea:
Stalpul cel luminos i dumnezeiesc, care s-a aratat in lume, sfe$nicul cel
mergator inaintea Soarelui, aratand in toate marginile lumii luminatul i
cinstitul sau cap, slinte^te pe cei ce cu credin^a se inchina lui i striga:
Intelepte Botezatorule al lui Hristos, mantuiete-ne pe noi, pe toti.
Sau aeesta. glasul al 4-lea:
Podobic: Aratatu-Te-ai astazi lumii...
Irod, Inaintemergatorule, faradelege facand, femeii a dat cinstit capul tiiu,
intru a carui allare strigam catre tine: Cere ca tuturor sa se daruiasca mila.
26.
Sfantul Apostol Iuda; S1Infii slin(i(i Apostoli Carp iAlfcu din cei
$aptezeci; Sfintii Muceniei Averchie $i Elena.
27.
Sf. Me. Iuliu Vetcranul: Sfintii stlnti(i Muccnici Tcrapont, episcopul Sardei, Alipic ?i Eladie.
28.
Cuviosul Parintele nostru Nichita, cpiscopul Calcedonului; Sfanta
Mucenita Eliconida.
29.
Sfanta Cuvioasa Mucenita Teodosia, fccioara; Sfintii Muccnici
Olivian cpiscopul <ji Alcxandru, cpiscopul Alexandriei; Sfanta Mucenita
Teodosia Jarigradcanca.
30.
Cuvio?ii Parinfii no$tri Isaachie Marturisitorul, cgumenul
Manastirii Dalma(iei, $i Varlaam; Sfantul Muccnic Natalie.
31.
Sfantul Apostol Ermie; Sfintii sfindti Muccnici Ermci, Euscbie ?i
Haralambie.
-i

LUNA IUNIE
Are 30 de zile. Ziua are 15 ceasuri i noaptea 9 ceasuri.
1. Slinpi Mucenici lustin filosoful, alt Iustin $i Firm si cei impreuna cu
(lansii.
2. Cel intrc simp, Parintele nostril Nichifor Marturisitorul, patri- arhul
Constantinopolului.
t Tot in aceastii zi, Sfantul Mare Mucenic loan cel Nou, ale carui sfintc
moa$te se afla in Sueeava.
Troparul, glasul al 4-lea:
Via(a ta pe pamant bine carmuind, patimitorule, cu milostenii i cu

neincetate rugaciuni i lacrimi, si iarasi, catre patimire, barbate$te pornindute, necredinfa persana ai mustrat. Drept aceea, Bisericii te-ai facut intarire $i
crestinilor lamia. Ioane, pururea pomenite.
Condacul, glasul al 4-lea:
Plutind pe luciul ntarii cu negufatorie, de la rasarit catre miazanoapte te-ai
nevoit si, chemandu-te Dumnezeu pe tine, precum Matei vama, si tu
negiHatoria lasand, Aceluia ai urmat prin sangele imtceniciei, cu cele
vremelnice rascum- parand cele netrecatoare, si ai luat cununa de biruin{a.
_,UNA ICMI

481
3. Sfinfii Muccnici 1 uChilian, cu Sofia $i copiii lor: Ipatie, Dionisic, Claudie,
Paul i Paula.
4. Sfinfii Vluccnici Zoticos. Atalos. Kamasis si Filipos. Cel intre sfinfi,
Parintele nostril Mitrofan, patriarhul Constantinopolului; Cuvioasa Sofia.
5. Sfinfii sfinfifii Muccnici: Dorotei, episcopul Tirului, Marcian, Nicandru,
Leonid si cei impreuna cu dan;ii.
6. Cuvio;ii Parinfii no;tri Visarion, facatorul dc minimi, <ji llarion ccl Nou,
dc la Manastirca Dalmafici; Sfinfii Muccnici Ghclasic, Euscbia $i Sosana.
7. Sfantul sfinfitul Muccnic Tcodot, episcopul Ancirci, $i Licarion; Sfintclc
Mucenifc Zenaida $i Scvastiani; Cuviosul Antim.
8. X Aduccrea moa$tclor Sfantului Marclui Muccnic Teodor Stratilat; Sfanta
Muceni(ii Caliopi; Cuvioasa Melania; Sfinfii Muccnici Nicandru si Marchian. Dezlegare la vin $i la untdelemn.
9. X Cel intre sfin(i, Piirintclc nostru Chiril, arhiepiscopul Alexandriei;
Sfintclc Mucenife Tecla, Mariantni, Marta, Maria $i Enata.
10.
Sfinfii sinfifii Muccnici Timotci, episcopul Prusici, i Alexandru;
Sfanta Mucenifa Antonia; Preacuvioii Parinfi Candid, Teofan $i Pansemni.
11.
X Sfinfii Apostoli Vartolomci $i Varnava. Dczlcgarc la vin i la
untdelemn.
12.
X Cuvio$ii Parinfii no^tri Onufrie cel Mare $i Petru Atonitul;
Sfanta Mucenifa Antonina.
13.
Sfanta Mucenifa Achilina; Sfantul Trifilic, episcopul Lcucosiei din
Cipru; Cuviosul lacov.
14.
Sfantul Prooroc Elisci; cel intre sfmfi, Parintele nostru Mctodie,
patriarhul Constantinopolului.
Troparul proorocului, glasul al 2-lea:
Cel ce a tost inger in trup, temeiul proorocilor, al doilea inaintemergator al
venirii Ini H list os. Die rnaritul, care a
31 - CEASLOV
482
SINAXAR
trimis de sus lui Elisei dar, bolile izgone$te $i pe cei lepro<ji curafe^te;
pentru aceasta, $i celor ce-I cinstesc pe dansul Ie izvora^te tamaduiri.
Condacul proorocului, glasul al 2-lea:
Podobic: Ccle de sus cautand...

Indoit liar luand de la Duhul, prooroc minuuat te-ai aratat tuturor


marginilor, pe cei ce (e lauda pe tine izbavindu-i din primejdii si daruind harul
minunilor tale celor ce alearga la tine cu credin{a $i striga: Bucura-te,
proorocule minunate.
15.
Sfantul Prooroc Amos; St. Me. Isihie, Fericitii Augustin $i Icronim;
Sfanlul IMuccnic Dula.
16.
Sfantul Tihon facatorul de minuni, episcopul Amatundei din
Cipru; Sfantul Mucenic Marcu, episcopul Apoloniadei.
17.
Sfinpi Mucenici Mamtil, Save! $i Ismail, Isavru, Inochcntie $i cei
iniprcuna cu dan;ii.
18.
Slintii Mucenici Leontie, Ipatie, Tcodul $i Etcric; Cuviosul Erasm.
19.
X) Sfantul Apostol luda, fratclc (ruda) Domnului; Cuvio$ii Zinon $i
Paisic cel Marc; Sfantul Mucenic Zosima. Dczlegare la vin $i la unt- delemn.
20.
Sfantul sfinjitul Mucenic Metodic, episcopul Patarelor; Cuviosul
Calist, patriarhul.
21.
Sfin(ii sfinpti Mucenici Iulian din I'ars $i Afrodisie.
22.
Sfinpi sfin|i(i Mucenici Eusebie, episcopul Samosatclor, Zcnon >)i
Zina.
23.
Sfanta Muccnifa Agripina; Sfantul Mucenic Aristocle.
24.
(t) Na^terea cinstitului slavitului Prooroc, fnaintemergatorid ^i
Botezatorul loan. Sarbatoarc $i dezlegarc la pe$te ,ji la vin.
LUNA 1UMF
483
Troparul, glasul al 4-lea:
Proorocule $i fnaintemergatorule al venirii lui Hristos, dupa vrednicie, a te
lauda pe tine, nu ne pricepeni noi, cei ce cu dragoste te cinstim; ca nerodirea
celei ce te-a uaseut si amufirea parintelui tiiu s-au de/legat intru marita $i
cinstita nasterea ta, si intruparea Fiului lui Dumnezeu luniii se
propovaduie$te.
Condacul, glasul al 3-lea:
Podobic: Fecioara astazi...
Ceea ce mai inainte era stearpa, astazi pe Inaintemer- gatorul lui Hristos
na$te, si el este plinirea a toata proorocia; ca, pe Cel pe Care proorocii mai
inainte L-au propovaduit, pe Acesta in Iordan mana punandu-$i, s-a aratat
Cuvantului lui Dumnezeu prooroc, propovaduitor, impreuna si Inaintemergator.
25.
Sfanta Cuvioasa Muccni|a Fevronia; Sfinpi Mucenici Procopic si
Orentic cu frapi sai.
26.
Cuviosul Parintele nostru David din Tesalonic; Sfantul loan,
episcopul Gopci.
27.
Cuviosul Parintele nostru Samson, primitorul de straini; Sfantul
Mucenic Anect.
28.
X Aducerea moapelor Sfinplor doctori p facatori de minuni fiira de
arginp, Chir si loan (vezi ianuarie 31); Sfantul Mucenic Papia.
29.
(t) Sfinpi, slavitii si intru tot laudapi si mai-marii Apostolilor. Petru
si Pavel. Sarbatoarc si dezlegare la pcste si la vin.

Troparul, glasul al 4-lea:


Cei ce sunte(i intre Apostoli mai intai pe scaun seziitori si luniii invatatori,
Stapanului tuturor i ugati-va pace luniii sa daruiasca si sutletelor noastre
mare mila.
484
SI\\\vR
Condacul glasul al 2-Ica:
Pe propovaduitorii cei tari de Dumnezeu vestitori, capeteniile ucenicilor
Tai, Doamne, i-ai primit intru desfatarea bunatajilor Tale $i in odihna; ca
chinurile acelora i moartea ai primit, mai vartos decat toata roada, Unule,
Cel ce $tii cele din inima.
30. f Soborul Sfinplor slavijilor ?i intru tot laudaplor 12 Apostoli; Sfantul
Ierarh Ghclasie de la Ramefi - Dczlcgarc la pe$te.
Troparul, glasul al 4-lea:
Cei ce suntefi intre Apostoli... (cauta mai sus).
Condacul, glasul al 2-lea:
Podobic: Cele de sus cautand...
Piatra Hristos, pe piatra credinfei, preamare$te luminat pe cel mai ales
decat ucenicii !>i, impreuna cu Pavel, tot soborul celor doisprezece la numar,
astazi; a caror pomenire savar^ind, cu credinta, pe Cel ce i-a preamarit pe
ei, II preaslavim.

LUNA IULIE
Are 31 de zile. Ziua are 14 ceasuri $i noaptea 10 ceasuri
1. X Sfinpi doctori, lacatori de minuni fara de arginp, Cosma $i Damian,
cei din Roma; Sfantul Mavrichie; Sfantul Icrarh Leontic de la Radaup. Dezlcgare la vin i la untdclemn.
2. X) Punerea in racla a cinstitului ve$mant al Prcaslintei Stapanei
noastrc, Nascatoarei de Dumnezeu in Vlaherne; Sfantul luvenalie,
patriarhul Icrusalimului; Binecredinciosul voievod Stelan cel Mare $i Slant. Dezlcgare la vin si la untdclemn.
3. Sfantul Mucenic Iachint; cel intre stinfi. Parintele nostru Anatolic,
patriarhul Constantinopolului; Sfinpi Mucenici Marcu $i Mochian.
4. Cel intre simp, Parintele nostru Andrei, arhiepiscopul Cretei, $i
Preacuvioasa Marta, mama Sfantului Simeon, facatorul de minuni; Mucenifa
Chiprila.
5. f Cuviosul ?i purtatorul de Dumnezeu Parintele nostru Atanasie al

Atonului, cu ucenicii sai; Cuviosul Lampadie. Dczlegare la vin $i la


untdelemn.
6. Sfantul Parintele nostru Sisoc cel mare; Sfanta Muccnipt Lucia.
7. Cuviopi Parinpi nopri Toma cel din Malcon, Acachic cel de la scara;
Sfanta Mare Mucenifa Chiriachi; Sfantul Mucenic Peregrin si cei impreuna cu
dansul.
8. X Sf. Me. Epictet p Astion; Sfantul Marc Mucenic Procopie; Sfanta
Mucenpa Teodora.
486
SI\A\\R
9. Sfintii Mucenici Pangratic, cpiscopul Tavromcnici, Chiril, epis- copul
Gortinei, Andrei Prov.
10.
Sfintii 45 dc Mucenici cci din Nicopolca Armcniei; Sfin(ii Mucenici:
Vianor, Silvan i Apolonic.
+ Tot in accasta zi $i pomenirea Preacuviosului parintelui nostril Antonie
din Lavra Pecerska din Kiev, a celui ce a lost inccpator al tuturor monahilor
din Rusia.
11.
X Sfiinta si liiudata Muccni(a Kuliniia. care a Tost hotarul
parinfilor; Slanta Olga imparatcasa; Sfantul Marcian.
12.
Sfintii Mucenici Proclu $i Ilarie; Cuviosul Parintele nostril Mihail ccl
din Malein; Sfsinta Veronica.
Tot in accasta zi, pomenirea Sfintci Icoane a Maicii lui llristos Dumnczcu.
Prodromita.
13.
X Soborul Arhanghclului Gavriil; Preacuviosul Parintele nostru
Stefan Savaitul; Sfiinta Muceni(a Golinduh.
14.
Sfantul Apostol Achila; Sfintii Mucenici lust ^i Iraclie.
15.
X SRn(ii Mucenici Chiriac i Iulita; Cuviosul Iosif, arhiepiscopul
Tcsalonicului.
16.
Sfintii sfinti(i Mucenici Atinoghen, cpiscopul Pidahtoei, cu cci zece
uccnici ai lui, Avudim >ji Faust.
In accasta zi facem 51 pomenirea Sfinjilor Parinp de la Sinoadele intai, al
doilca, al treilea, al patrulca, al cincelea $i al $asclca Ecumcnice.
17.
X Slanta Mare Muccnifa Marina; Sfantul F.ufrasic, cpiscopul
lenopolei; Sfintii Paring de la Sinodul al IV-lea Ecumenic.
18.
Sf. Me Emilian de Durostor: Sfintii Mucenici Iachint, cel din
Amastrida, Emilian <ji Pavel; Slanta Muccni(a Valentina.
19.
Cuvio$ii Parinfii no$tri Dia i Teodor cpiscopul; Cuvioasa Maica
noastra Macrina, sora Marclui Vasilc.
20 1") Sfantul, sins it u I Prooroc I lie lesviteanul. De/.legarc la vin i la
untdclcmn.
LUNA IUI.IE
487
Troparul, glasul al 4-lca:
Cel ce a fost inger in trup, temeiul proorocilor, al doilea inaintemcrgator al
venirii lui Hristos, Hie maritul, care a trimis de sus lui PZIisei liar, gonefte
bolile $i pe cei leproi cura|ete. Pentru aceasta, $i celor ce-1 cinstesc pe

diinsul le izvora$te tamaduiri.


Condacul, glasul al 2-Iea:
Proorocule $i inainte-vazatorule al lucrurilor celor mari ale lui Dumnezeu,
Ilie cel cu nume mare, care, cu cuvantul tau, ai oprit norii cei curgatori de
apa, roagii pentru noi pe lubitorul de oameni.
21.
Cuvio$ii Iarintii no^tri Simeon, cel ce s-a Incut nebun pentru
Hristos, !ji loan, cel ce a sihastrit impremia cu dansul, Sfantul Prooroc
lezcchiel.
22.
X Slanta Mironosifa $i intocmai cu Apostolii Maria Magdalena,
Cuvioasa Marccla. - Dezlegarc la vin $i la untdclemn.
23.
Aduccrea moa$telor Sfantului slintitului Mucenic Foca; Sfintii
Mucenici Apolinarie $i Vitalie, episcopii Ravcnci; Trofim, Tcofll <ji cei
imprcuna cu dansii.
24.
X Slanta Mare Muceni(a Hristina; Sfantul Mucenic Ermoghcn.
25.
X) Adormirca Slintei Ana, mania Nascatoarci de Dumnezeu;
Sfintelc femei Olimpiada i Eupraxia. - Dezlegarc la vin ?i la untdclemn.
26.
Sfintii sfindti Mucenici Ermolac, Ermip $i Ermocrat; Sfiinta
Cuvioasa Muccnifa Paraschevi. - Dezlegarc la vin $i la untdclemn.
27.
f Sfantul Mare Mucenic $i tamaduitor Pantclimon; Cuvioasa
Antuza; Cuviosul Marcel.
Troparul, glasul al 3-lea:
Purtatorule de chinuri, Slinte tamiiduitorule Panteli- moane, roagii pe
Milostivul Dumnezeu ca sa dea iertare de gre$eli sulletelor noastre.
488
SINAXAK
Condacul, glasul al 5-lea:
l rmator fiind Celui milostiv :>i dar de tamaduire de la Dansul luand,
purtatorule de chinuri $i mucenice al lui Hristos Dumnezeu, cu rugaciunile
tale, bolile noastre cele suflete;ti vindeca-le, gonind pururea sinintelile
luptatoruliii de la cei ce striga cu credinfa: Mantuie$te-ne pe noi, Doamne.
28.
Preacuviosul Parintc Pavel Xiropotamitcanul.
29.
Sfinpi Muccnici Calinic, Veniamin i Maniant; Sfanta Muccnita
Teodota.
30.
Sfinpi Apostoli Sila, Silvan, Crescent, Epcnetos $i Andronic;
Sfanta Mucenifa Iulita.
31.
X Inaintc-praznuirca scoaterii cinstitei $i de viafa facatoarci Cruci;
Sfantul ji Dreptul Evdochim; Sfantul Iosif cel din Arimatcea. in
aceasta zi se lasa sec pentru postul Adormirii Maicii Domnului.

i
%

LUNA AUGUST
Are 31 de zile. Ziua are 13 ceasuri $i noaptea 11 ceasuri
1. X) Scoaterea cinstitului lemn al Cinstitei $i de viafa facatoarci Cruci.
Stmfii $apte frafi Mucenici Macabci, ale ciiror niimc sunt: Avim, Antonie,
Gurie, Eleazar, Evsevona, Ahim i Marcel, $i maica lor, Salomoni, precuni ?ji
dascalul lor, Eleazar.
2. X Aducerea moa$telor Sfantului intaiului Mucenic i Arhidiacon tefan;
Binecredinciosul imparat Iustinian.
3. Cuvio$ii Parinfii no$tri Isachie, Dalmat $i Faust; Sfanta Salomeia
mironosifa; Sfantul Mucenic $tcl'an, cpiscopul Romei.
4. Slmtii $apte tincri din Efes; Sfanta Cmioasa Muccnita Evdochia.
5. X Inaintc-praznuirea Schimbiirii la fafa a Domnului nostru lisus Hristos;
Sfinfii Mucenici Evsignic <ji Fabie, cpiscopul Romei; Cuvioasa Nona; Sfantul
Cuvios loan de la Neamt Hozcvitul.
6. (f) Schimbarea la fafa a Domnului Dumnczeului $i Mantuitorului nostru
lisus Hristos. - Praznic i dezlcgarc la petc.
Troparul, glasul al 7-lea:
Schimbatu-le-ai la fafa, in munte, Hristoase Dumnezeule, aratand
ucenicilor Tai slava Ta, pe cat li se putea. Straluceasca i noua, pacato$ilor,
liimina Ta cea pururea tiitoare, pentru rugaciunile Nascatoarei de Dumnezeu,
Datatorule de lumina, slava fie490
SINAXAR
Condacul, glasul al 7-lca:
in munte Te-ai schimbat la fata, Hristoase Dumnezeule, $i pe cat au putut
ucenicii Tai au vazut slava Ta; pentru ca, atunci cand Te vo-r vedea rastignit,
sa inteleaga Patima cea de bunavoie $i sa propovaduiasca lumii ca Tu e$ti cu
adevarat raza Tatalui.
7. Preacuviosul Muccnic Domctic Pcrsul; Sfintii Muccnici Narcis, cpiscopul
Icrusalimului, si Potamia; Sfanta Cuvioasa Teodora dc la Silda.
8. Sfantul Emilian Marturisitorul, cpiscopul Cizicului; Sfintii Muccnici
Leonid i Stirachie; Sfantul Miron, cpiscopul Cretei.
9. X) Sfantul Apostol Matia; Sfantul Muccnic Antonin.
10.
Sfintii Muccnici Lavrcntic arhidiaconul, Xist si Ipolit.
11.
Sfantul Muccnic si Arhidiacon Evplu; Sfantul Parintc Nifon,
patriarhul Constnntinopolului.
12.
Sfintii Muccnici Fotic si Anichit; Sfantul Pamfil.
13.
Mutarea moastclor Cuviosului Parintclui nostru Maxim Marturisitorul. - In accasta zi sc odovaicstc praznicul Schimbarii la lata, iar slujba
Sfantului Maxim sc canta la 12 ale lunii.

14.
X Inaintc-praznuirca Adormirii Prcasfintci dc Dumnczcu
Nascatoarei; Sfantul Prooroc Mihcca; Sfintii Muccnici Marcel, cpiscopul
Apamici, si Ursichie.
15 (t) Adormirca Prcasfintci, maritci. Stapanci noastre dc Dumnczcu
Nascatoara si pururca l'ccioara Maria. - Praznic ?i dczle- garc la pcste,
untdclcmn si vin.
Troparul, glasul I:
Intru na^tere fecioria ai pazit, Tntru Adormire lumca nu o ai parasit, de
Dumnezeu Nascatoare. iVlutalu-te-ai la viata, fund Maica Vietii, SL cu
rugaciunile tale, izbave$ti din tnoarte sulletele noastre.
MINA AUGUST
491
Condacul, glasul al 2-lca:
le Nascatoarea de Dumnezeu, cea intru rugaciuni neadormita $i intru
folosinte nadejde neschimbata, nior- mantul <>i inoartea nu au tinut-o. Caci,
ca pe Maica Vie^ii, la viapl a mutat-o Cel ce S-a sala$luit in pantecele ei cel
pururea fecioresc.
16.
X) Aduccrea din Edesa la Constantinopol a icoanci nefacutc de
mana a Domnului nostru lisus Hristos, adica a sfintci Mahramc; Sfintii
Muccnici Diomid, Alcibiad Stamatic; Sfintii Martiri Urancoveni: Constantin
Voda, cu cci patru Hi ai sai: Constantin, tcfan, Radu iji Matci; Sfctnicul
lanachc.
17.
Sfinfii Muccnici Miron, Straton, Ciprian, Tirs $i Filip.
18.
Sfintii Muccnici Flor $i Lavru; Policn, Ernii $i Scrapion.
19.
Sfantul Muccnic Andrei Stratilat cci impreuna cu dansul, douii mii
cinci sute nouazeci trei; Sfintii Timotci Agapic; Sfanta Tccla.
20.
Sfantul Prooroc Samuel; Sfintii Muccnici Eliodor, Sever, Memnon,
Luchie Soda.
21.
Sf. Me. Donat, diaconul, Round, prcotul, Silvan, diaconul 'll
Vcnust; Sfantul Apostol Tadeu; Sfanta Muccnifa Vasa, cu fiii ci; Sfanta Tcoclita.
22.
Sfintii Muccnici Agatonic $i cci impreuna cu dansul: Antuza, Zotic,
Irincu Or.
23.
Sfintii Mucenici Lup Irincu, cpiscopul Sirmiului; Cuviosul Calinic,
patriarhul Constantinopolului. In accasta zi sc odovaictc praznicul Adormirii,
iar slujba Sfantului Muccnic Lup sc canta la 22 ale lunii.
24.
Sfintii sfinfifi Muccnici Eutihic, uccnicul Sfantului loan
cuvantatorul de Dumnczcu, Ta(ian.
25.
X Intoarcerea moa$tclor Sfantului Apostol Vartolomcu; Sfantul
Apostol Tit.
26.
Sfintii Muccnici Adrian, Natalia, Sofia sa, Atic.
27. Cuviosul Parintele nostru Pimcn; Sfanta Muccni(a Eutalia; Sfin(ii
Muccnici Fanurie Osic, cpiscopul Cordovei,
492
SINAXAR

28. Cuviosul Parintelc nostru Moise ctiopianul; Sfin^ii \luccnici Diomid $i


Lavrentie; Sfanta Ana proorocifa.
29 (f) Taicrca cinstitului cap al Sfantului, slavitului Prooroc, inaintcmci'gatorului $i Botezatorului loan. - Praznic si post in orice zi s-ar
intampla.
Troparul, glasul al 2-lea:
Pomenirea dreptului cu laude, iar }ie dcstul i{i este mar- turia Domnului,
Inaintemergatorule. Ca te-ai aratat, cu ade- varat, mai cinstit decat proorocii.
Ca, a boteza in repejunile Iordanului pc Cel propovaduit, te-ai invrednicit.
Drept aceea, pentru adevar nevoindu-te, bucurandu-te, ai binevestit $i celor
din iad pe Dumnezcu, Cel ce S-a aratat in trup, pe Cel ce a ridicat pacatul
lumii $i ne-a daruit noua mare mila.
Condacul, glasul al 5-lea:
Marita taiere a Inaintemergatorului randuiala dum- nezeiasca a fost, ca $i
celor din iad sa propovaduiasca venirea Mantuitorului. Sa se tanguiasca
Irodiada, care a cerut ucidere fara de lege; cii nu Legea lui Dumnezeu, nici
via(a cea vie a iubit, ci pe cea amagitoare i vremelnica.
30.
Cei intre sfin|i, Piirin|ii no$tri patriarhii Constantinopolului:
Alexandru, loan Pavel cel ,\ou; Cuviosul Fantin.
31.
X) Aczarea in radii a cinstitului brail al Prcasfintei Nascatoare de
Dumnezeu $i pururca Fecioarei Maria. Dczlegarc la vin i la
untdelcmn.

CUPRINSUL
Cuvalit inaintc...................................... 5
RUGACIUNI, RANDUIHL1 $1 SLUJ13E
Rugaciunilc diminc|ii............................ 9
Randuiala Miczonopticii din toatc zilclc
22
Randuiala Miczonopticii din sambctc 41
Randuiala Miczonopticii din dnminici 52
Utrcnia............................................... 57
Ccasul intfii........................................ 88
Mijloccasul intai................................. 94
Ccasul al trciica.................................. 99
Mijloccasul al trciica......................... 104
Ccasul al $asclca.............................. 109
Mijloccasul al !>asclca...................... 1 Hi
Obcdnija........................................... 120
Condacclc dc pcstc saptamana........ 120
Randuiala mcsci................................ 151

Randuiala Ranajhici......................... 156


Ccasul al nousilca............................ 141
Mijloccasul al noualca...................... 148
Vcccrnia........................................... 152
Ru"aciunca la uiasa dc scara........... 164
Iavcccrnija Marc.............................. 166
Ravcccrnija Mica.............................. 194
Ruaciunilc dc scara......................... 199
Kinccuvantarilc invicrii..................... 209
Hiuccuvantarilc mor|ilor.................... 211
Troparclc si condacclc Triodului........ 215
Troparclc si condacclc Icnticostarului 226
Troparclc Invicrii............................... 255
Troparclc Nascatoarci dc Duninczcu 240
Troparclc dc pcstc toata saptamana 257
l
494
CUPRINSUL
C'ANOANH DH RllGACIUNI
Canon dc pocaiiRa catrc Domnnl nostril lisns llristos
261
Canon dc rugaciunc catrc ingeriil pazitor 26fi
Canon dc rugaciunc catre putcrilc ccrcsli
>ji catrc tofi sfin(ii............................ 279
Kandniala Sl'intci impartasiri............ 2S9
ACATISTIi SI lARACI.ISi :
Acatistul Bnncivestiri........................ 225
Acatistul Domnnlni nostril lisns llristos .258
Acatistul Sl'antnlni Icrarli Nicolac..... 284
Paraclisnl Ircasfintci Nascatoarci dc Dnmnczcn 297
Al doilca paraclis al Ircasfintci Nascatoarci dc Dninnc/cii. 412
S1NAXAR IM S 11 : TOT AM I
Luna septembrie ............................. 428
Luna octombrie ............................... 435
Luna noiembrie ............................... 441
Luna decentbrie .............................. 447
Luna ianuarie .................................. 455
Luna februarie ................................ 463
Luna martie .................................... 467
Luna aprilie ..................................... 471
Luna mai ......................................... 476
Luna iunie ....................................... 480
Luna iulie ........................................ 485
Luna august .................................... 489
Cuprinsul ........................................ 493
Cu vrerea Bunului Dumnezeu, Cclui in Treime
preaslavit, savaritu-s-a tiparirea accstci noi edipi a

CEASLOV l LU I
in cel dc-al XV-lca an de la alcgcrca i intronizarca
Pi ca Fericitului Parintclui nostru
TEOCTIST
in scaunul dc Patriarh al Bisericii Ortodoxe Romane
Din indcmnul i cu purtarca de grija a Prea Fcricirii Sale, tiparirea accstci
carp de slujba s-a facut sub supravegherea Prea Sfinptului Episcop Vincenpu
Ploie^teanu, Vicar Patriarhal, ajutat de dl. Aurelian Marinescu, director al
Editurii Institutului Biblic i de Misiune Ortodoxa, i de P.C. Pr. Valer Ulican,
consider patriarhal al Tipografiei Institutului Biblic.
Pentru edipa de fata a fost luat ca text dc baza cel revizuit in 1983 dc Pr.
prof. Ene Branptc i rctiparit in anul 1992, cu aprobarca Sfantului Sinod i cu
binecuvantarea i purtarea dc grija ale Prea Fericitului Parintc Patriarh
Tcoctist.
Edipa de faja a fost diortosita cu acrivie de P.C. Pr. prof, dr. Nicolae Necula,
titularul catedrei de Liturgica a Facultapi de Teologie Ortodoxa "Patriarhul
Justinian" din Bucureti.
Rcdactarea i prezentarea grafica ale accstci carp dc cult se datoreaza
P.C. Protos. Vartolomeu Bogdan, Sccrctar al Institutului Biblic.
Corcctura: Adina Ni(u, Constantin Spdimwj, Ion Nipt. Preot lustin Ardeleann
C EASLOV 496 p.
16/70x100. Coli de tipar 31. Comanda nr. 342
TIPOGRAFIA INSTITUTULUI BIBLIC 1 DE MISIUNE AL BISERICII ORTODOXE
ROMANE Intrarea Miron Cristea nr. 6; 040162 Bucure$ti Telefon 4067194;
4067193 Fax: 3360059