Sunteți pe pagina 1din 207

mark galer

les horvat

. '.

imaqmea

compoflbil cu Photoshop 6 ~i 7

IC<-U· " ,p. -:'. rins ~-.l- - ---'-

Introdueere Prefa,t,apentru, pro, - r~

Prefa:ta,pel1tru, studenti Cereetare ,1 resurse Procesul de lucru Informatii esentiale

Principiile imaginii digitale Introducere

Dimensiunea flsierelor

Moduri ,:i canale

A,din,clln!e:8 de culoare

'Nuan,a, saturatia hnninozitatea

C- '~ ,j, 'I' ,. ' .... uioare (,1 iumma

Formatele fisierelor Rezolutia imaginilor

Caleulul rezolutiei imaginii tip,ari'te EX!ercitiu recapitulativ

Captare digitala Intrcdncere Formarea imaginii

Caracteristicile senzorilor de, imagine Tipuri de senzori de im inc,

C,at: de conventional fu:nc'li,on,eazi, senzorii de hnagine Tipuri de camere fota digitsle

Alegerea unei camere digitale

,Ex~erci~iu, reeapitulativ

Galerie

PI-,' tforr ..• e diaitale si disnozitive de aflsare

B_I,orm_ .. __ g .. "_ '._ p. _ _ . . ,.__ .. '

.. I, l!'!

Introducere

Un.i'Ui't:~. externe de: stocare Scannere lea dispozitive de citire

~

F·unc,:~ona.:rea, unui scanner ori zontal

Imprimantele ca di.spozi tive de prezentare Ex,e:r'cil:i.U recapitulatlv

Scanarea ~i ajustarea imaginii Introducere

Procedura de scanare

Rezolutia de scanare

Ajusrarea tonurilor ,':~ culori lor

C"M' -w II' iii rll!lll

__ ,Bl'"lmea '~n1a,gUl1:1

R-· li ·

...... ec nnenstonare

Taiere

Experimentand niveluri sl curbe de culoare

L '~

Exercitiu recapitulativ

Galerie

Managementul culorii Introducere

Ce este un spatiu de culoare? .• -_- amut de culori

-_- oncepte de cu loare aplicate ill, practica Aplicarea managementu lui culorilor

G 't 'i'

a" ene

Ad- · ii, "' kl fl--

dmmistrarea umn workr 'Q'W

Introducere

Utilizarea unui sistem i:rlchis

"Uti ~:iza:rea profllelor lntr-un workflow administrat

- urn conflgursm uu sistem bazat pe profilul I •.. ~. C

Exercitiu ... crearea unei imagini etalon

Exercitiu recapitulativ

Galerie

Tiparire si pre-pr .",8 Introducere

Ti,pfi,r:i~·,e'a pe un c'ch:iiP'Blll,Cl1'tRG'B, in conditii de management al culorilor

'Tiparill"=,a, P'C' un echipament ,C'MYK in conditii de management alculorilor

Exereitiu recapitulativ Galerlc

Retusarea si i:m'b'u,'na tirea imaginii

,~ 'ill! I. C

Introducere

Instrumente si tehnici de seleetie

-- -- - ~ ---- -- -. I, -

PaletaHi story

Praf ,i zga:ri,e:t.ur,"i Instrumente de retusare Layere

l:mblJniitlilirea, imagini i, Layere de ajiusta.l"e

- , d de layer (Layer masks) Valeri - lirniUi,

Unsharp-Mask (USM) ... i,"1,agi,ni rnai clare Editarea huagini lor pe ',1 6 b:~',~

Tema 1

Tie 1.11 8, 2

Exerc:i',iu recspitulativ

Montaj digital, Introdaeere tn:iocu.irea, nnui fundal Mlxarea imag'in.'i:lor

lncorpcrarea textului ~hl fotomontaje Tehnici avansate de montaj Tehnieiavansate de mixare

Bxtract fiher

'T'elD,1 1 ... llu,stra,tU edi toriale

Tema 2, .. Conceperea copertilor de carte Galerie

Procesare digitala Introdncere

CUJn se apl ieD" efeete selecti ve pe 0 imagine Aplicarea selectiva a 'Ii ltrelor cutni~ti Foloslrea textu I"H 01"'

Efectc d:i, - ltale de camera obscura

Simularea de:ve],op;,BI·li. in,cl'"uci,:a,te ... efectul cross processing Bfectul ,cAm.pulu:~, de profunz i: 'me,

E,xerciti,u reeapitulativ

T'elni

Galerie

Imagini pentru web Intrcducere

Galerie rota pe web

Crearea unuilogo ,i stil personal, folosind Photoshop Cum s,~l creezi 0 imagine animatapentru web ImageR.eady

C- - tr t" 'I' ~" b onstrucpa une t pagnu we ~' ..•

Te~Tla,

Galerie

Introducere

T'ehIH),1oS;:ia, Digital ~mal:ing (im.a,giniJe diJ,hal;e. caprate '~,i prelueratepecomputer]

_ .... , ... 1- - ,~,t"'''',I:!!''li~ I ..... n ·~;ffiu·-IIl--:- ... - :t'""'~'''''''D"ra-r;;;, .. ,iIi: M,' : ... "i, .... ritatea ~ Hl." 0 ::'''''"1 ~ ""'r p-o. ,i" -.:1,'1':"" 'I:.,. ved ''''m'j';'n';r~~''''

.~,""·1!'v.I.U~,v.w,,",~ ,",,",, h .... u "iiih,IIB. JI"""'~ ... ~. _ ,U,..d_ ,. ' ,OJIU b " .... ~ n~.·_·""c~,u II, ... , : ...... ...a ...... ·h. '!II'" .... _._ .. hf;"~ ,~~, ....

au fost create :FQ;~osindt!td1DO~,o,gi,i digwta~,e'. Prelueraree digi'lalii, se ext.tl1de de Ira un, nivel p'r:~m;ar~ allietll~;5:rii imagiojUo]J' no,~, ,;i,nil. lamentajele 'fot'o'g;r:afic:e foarte elaborate ~j 'pre]tu~:ta;te" utUmJlie' 'C;I1Xe[l't 'in :~ndu~t:r:ia r,ecllame~:o:r.Ac\east:a carte: U se :adreseazi. eelor care stu.diaz,i ana fooogGdl.ci, ,-i: desig;nl!lt care prc[er'4 sa, u\tU~:zeze.,~cam,efa ODiS'Cum dighal~t 'in

'~- ',,'11","'~"'~"-'. '~_'.', .. " ... 't...""-,,,, - .j.'., . C'b",'If:'·c, -'~-·liI'., ·t-,··-II,.~--t;,.- 'I-,.r '-', '~'··~l'''''

,~,ocUJ! ~raul'~,I,ona~,el, eamere OIJ)S,CUfil;" pcnrru a 0 ' ,~~ne I ius"ra,.~ ~ eraeorate • mrormanue,

"'C'If~" .~;~';;4i·i 'll,~,!IOl:; 'Mo,"'"'m-' a.1Ie- I 'nP: ,eg ir~, leprcpu "" .... 'n~'m- ,. .. ~ ~ II" fo ,'r·nl,-:l;r'i"'~' ~'nt'; 1,- ud 'J' n']' ~,or'iI'!'-J!'Io;;:O 9'\"1"" '0'1.. = A,. , • ril .,.

!Pi _"'tAj,·"",.I,IIiG,~J1J.&i,~ 'VI IL~=. ,~.I. . a .r·- ,- QlI,~ !I\;I ~I!~'V.!,' ._' ,~I~ ~~t'v." 11111;, I,~ - L I·I···.U ,'~"J!! IU'I~IL!IIII. .~. '_ ! ,IJ!llL ;1 .. __ ,l!i~IIIi;,!;,,"-'~.' 'I!I!il.. ~ .1.iI.~.'U,U!..ll, II. I~'

tematice 'pre:z:iiOti, e aberdare c'Up.rinzitoare t?i. structurala a" lfiJjv~1;~i.d·~,~ ("fe:r'a sprijin ~i indmmare st~deJl!iloF :$i, :plfo:fesori'l,ol' deopotriv,a. Acceanrl pus pe s:t1.uurile :~i :3ctiv~la~ik~

'p~ ... ili·~""~ (~""II'il1i~.gl',ofiIi:) '_"lIII""';'i!'IAi'''l!\j:Io.Q,"7,:1l, 0' 'po--"IIJI-J1'~;""ll':!I,'" "~'" , .. .,. .... 111; .... '"',_ a-, un· "'," t'm' 'an';'n'l' .. ,'ll .. "" .... llj'o:il!f'~ ..__; ;IIQlftWL I~ " ~~¥ __ ~lLg~~,. ll,IiJI_Uo!AU.l,~JI~,." ... ' ,;~ I'J!LJj ,1;i;El~: I ~ ~ ~ ~J ~~.I :m,~:.uw J Iy. ,,!IjJ!,Il. ii,' I l 'eilJ._-,--._ ~ ~JP,UU.IIU,l'r\r.~i.

Fermarea apti.'ltudlniJlor

Pri.ma ,jum.f:Hat,e 3/, I.ucrirti :S,'C c'r.n:w,ce:rUtc3zi pe ill~elegerea elementara a principiijor es'en~ia t,~ ut iJ izaee 'in prel ucrarea digitali a imagin ~ :~,or. A ce e ntul ca d e a s uprate h ni c:~ lor ~j ab fHta,,::i h)'r neecsare in. captarea ~i plFoducU a. dj,gitali de: c'a~ ita:te: ridi,cati. Volumlld de rati formeaza dep'r~ nderile studentilor de ,;Ii, lacra ell zone ,p'oten,iaJ contuse. cum sUDlrezolutia ~i controlul a:supr~, tOiDaH:U~l:i;, ~I culorii. Ve:rs~u.nne dela 5 . .0 la 7 ale pro gr.a,mn lui Adobe Pho~osbop sum lll1a~e d:rep't re:ferin~i pemru ei, ele dom~miindu:stria oQIItlerclal,1 'in prezem, Totru,i) aeesra nm. leste uDlDanua,. de 'h0tO'Sbo'p. 'Gh~durHe se ,con,centreaza ilsuprn, in£regublI. l~iUli de '1I"I:r' , .. '~ •• (' r-'I r-," aima i!j~n :: ~ ,.~ L!o I'.a ,,,,, '""p' .. ~. '3 'ife' .~'" .~: 'n,~~ ri rifo I"" .... ~.u .... " •• ,,,", ,g,. ,,·il,i!j.C,L ,~"." U ... :I. .... """'" !:, .. ~ ~.,g '~".t:"Q_'I, , ....

T!errnin.olo,gia este :melr~inuta hl celmai simph; nivelposibil, felosind dear aCici termeni can: sun't utilizatl eurem de: p,rofesionistL Pe de aldi parte

D l ,.,~·I·lu craree de fat. a n, u serefe fa la v reo n._j' bu Co r rna .If' .cll~", ,{'1..1dSi'erf"

anume - 'i.nc,adrulej surn, luate in disc:u:~i,e' exten si v

U'tiUZare'3 a,,'titud.inilolr pa .~ e t e s pee] fi '0 e v er s iu f'l Il 0 r de P hot () s b OP'

'ib plr,acti,eicoflcepUEt alit pe,rrutm. PC" cat ~i penrru Maclatcsh,

Cea d~ dena Jomi'bllte s, bJCI"dri'i este dedic,ni puneriii inp1nlctica ,a.a.p~it:udlllHor d~git.ale~ ~i, c'o:mcle:pft:e~or' ~a care se re:rera 'prima. par~.e. Primul dcrneniu ,aco:~:JiI~ri,~ este r'e~tu$a:n~a imaaimilof:l cm:-ejn:tmduce unelepraeticl de; lueru el.e',mentare' ~~. i':i educi,pe ,ele\f~ ,3JStfel. inc~aE sa-,,~ loptimiztze CllitaleaiJ'l!1Strn~iiJorpe care Ie 'voir coneepemai tirz·hli .. Aeest capitol este unnat ,die, o:n,ghid III a'pt~tud:innor esentisle neceaare in realizareade mOfil'Hlje: :s:~ Sielnch,,~~e

,"''''' ,tr'lI..~d· "'Ir-~ l'ii"~I'~II';iD,A m ...... '·lni •• ~<lI·ii"h"ll l;gjiio~;t:, ... t;.; "';ll'Ii"DO.;;;·~iii"~<:li ima ,jJi·]·'n-· ·.1, .... ,'1" uentru afisare nolO -W··~ 'O',"'II;~I ",y, ,,=UJ!!, 1!i.I_ ~ ,1i",~,,'''!11 Ui . __ .-,!;i!.!l.~._:t"U'~!iillI'~Y' 1J~~.L",.:I.p, ~" •. F· ...... ,=', ... ~,.~ .... " I_~I" ,v,~ ,r""'''' " g,1I ",.Ii!! '" ,r''''' ' - .. 111..11.

Wide:W!eb. Teme baza~e pe cream:ivi,ta:t,e sum propase de fleeare gh.idprac:ti,c:~ pe:um.tind.u-le: srudentjj],or si.~~ ~,prime :ideillepri:n utiHmrea adecvati, a 1:e:hnic~i1ar ~i, ,uoncepl'i,ei.

Principiile Imaginil digitale

.~ Sea ,of ere o SUi$ai.ndepe:utile~t~. ,~r~oti:eJ imagiuii d]g;ib;de.

- sa demotte JIlreteger:ea ·acestei teorii dincolo de strueJmra imaglnii dlg,[t:a~~.

,....." Sij: d'eiZV~(dte'a[n\oa,teJ"ea ~~i ttt~tt,l,e;,gel\ef!: :B.t:0ceStilp:f $:i p.ro{~e.dutH.'prte~n:lc,e utllizare in te:al~rea (]fi~i [ma:gl"nl dlglt~]e, ·lip14ite,.

,... Sii prezinte 0 [n~eleg~e;; .aimaginii d:igit.aile:> ]]lCEursjv .. a:: ~. modonlor de imagine

- f,~n:J]]at~i!JF.' ~i dimensianiloc d,~ fi*ie;r

- reZO~l!1p,ei

Intredueere

Termenul ."fotografie dig,.itaUi'" s,e refer! In imagini care au [0:1 captate eu carnere digitate - au imagini fotegrafiee !(pe suport transparenr S,alU opac), caee au fost seanate.

. -

Termenul mal descrie preluerarea imaginiler digitalepe computer ~i 'lipa.rir,ea imagmii

re:zuhale pc hartie sau. plastic,

Forograflile digitate r·e'Vo,b;q::i:o:tl>eazu '1IUi! dear prncesul fetografie, ci ~:~ modul in care: percepem fotografia ca pc un mediu de comunicare vizuala, Aeest nouruediu fotografic permite 0' mai mare posibilitate de exprlmare creariva prelucrare ~i manipularea .

.

I.m.agnut.

Fun d am e n te dl" aitale ,

.~ .. ,0,. " .. ' . "0'" 1

Ace's,~: ghid. este coaeeput ,ea fundament al cunoasterii praetiee privind imaginile digirale, Cititorul i,i poate snplimenta informatia ell ghiduri specificeale echipamemelor ~,~ programelor de computer utilizate, lnformatia ofe ... ta, de aceste ghiidu.ri sup,1i,1I1r1Jenm:are, desi valoroasa, poate deveni rapid depa~iti, pe m.a·u:r,i ce noi echipamente ~,i ptQgr-ame infosmaticc apar frecvent nl acea Ii perioada de evolutie digitali.

--

,

,

tF#- -

"

,

..

_ '1_ _ ~_

Z;ece,pirJ!li. u"c.indjiecare un Um S{,U.,lli\\'el'di/eril, Elt#i'Z(j"lpe.u,r'",~ a des wie ,nmzi/ia de mal su ~

Pixeli ~i nivele

SpunCI1l'l despre 0 :imagine lea este digJtaUl atunei cand ~. ~e C10nrstruita din . ,:pl,ixe~~'" (e~,em,e:n~e de ima"ci,ne}. in. loeul granulcllor de ,argintP'~xdii sun'tpa.tr~l~ sipoaitionati 1n r.andud orlzontale ~.i verricale, fo;rl:niilnd 0 V·ili. Toti pixelii din ,grUa, au aceeasi dirnensiune au. euloaresi luminozitate uni:fonni,.,adka. tonnl culorii fUI var~aza de In 0. marginela alta a aeeluiasi pixel, in exemplul de mai sus, 10. pixef .. fiecare avind un ton diferit - sum tt,,~oshi

- -

pentm a descrie ",·tonu~ co·n.tinuu~ . Fiecare 'ton diferit este nUI1il~t~.ni el" (Ieven ~i primeste 0

valoare nume:dc;i (de la 0' hi 9 in exemlplu'i nostru .

rntr~o ~magin,e dlgi.ma1a, ti.:r)ic,i~ existi, 2$6. de niveluri di[eritlf;, s:au tonuri dlstincte cu care SIC re:prezinUi treeerea unifonna de' ~a o b,nn~naii'L;1te luc'bi,sa la una dCSiChiso. Daea pixelii sunt sufleient de' mid. arunci ciilndun.l,t"ip5r:itoj, eel care prlveste imaginea nupoate seslza ueeerea de la un 'ton la altuJa\fandas~Jel iluzia unei treeeri continue.

I:nlaijnik~ digitai,e $~~nt create, de ebicei, t1li]iizind o mare cantitat,e deinfcmna~~i sau date., Aeeste date: sunt necesare pearru a, inregistra schimbarile subtile deeuloare S8U l'oml din imag~nea origin:alili, Limbajulbinar, simplu, al computcrelor ~w, complexitatea vwzuaJi, a i:l:rm,gim~ij fotograJi.ce conduc ]8 nfi,h::re de: Ola:r,i di,n~,ensiU:lJ,i!~,. Prelucrarea, afii,,~a,rea,~ tjpa:rire~ ~i stocarea acestor d(-lte pOit necesita (lin1.(;lusiuui mari ale memo:rieico:mptlteru~'u~., Fi$jc:ru~ cu textul dln acea.sti carte ar putea intra mriipliob~em,e pe {} d:iscbeta~ Tn urnp ce dear 0 portiune rnicca, a, itn:a,ginii de :pecopc:rm:a, ar '~ncape'a pe 0 dis'Chcti, s~wnHa,ra.

U 0'1 ~iti de m H'SiU f'ia m IUllIOf'il;i

. I,,' '. ._: _ ,._.~~., .. ~ ... _' ' ... " ,.', '. " I,

S bil~i ~ '1 b~iPu~

1024, bytes = D ki.~ob)1e

102.4 kj]o'bytes ~ 'I nlieglby~e

:1 0.24, I1lJepbytcs:: :~ ,gig,ab,re

,C;op'ltit:Bt:ta de s,Co ea r'e~ :1, ,d.i.Stu.fDor

discheUl o.opply 'I ,,4, mei,a'Dyle-s

disc Zip .... , J 00 sau ,25:0 :mc,gabytes,

m ~~~_p~~

~In itm;~e Jaz '= I giga,b)f'~e

.'D-: ... I'1"I1"\'.····. ~ ,".11,,',"·

, V U "t" .... c ... <~ ... ' _ ........................... .......!I

Biti, bytes kilobytes ,i megabytes

Citta binarl~, dermm~~:i ~i bilt sau ~,!!digif' sNl [a, baza ]:h,nbajldui computereler. IUn b]~ poate reprezen~,a, una. din doua~llstru,c~iuni c$i poate descrie un pixel 'in douai, tonuri (0 sau Lalb S,;lU negru]. Doi bitipot eontine patru Instructiunl (OO~[ l, () 1. sau ],0), 8: bit:i (denumiti ,~,byte~' sauoctet) m)O~ stece .2$(5, de valorip'osibi~e: (2x2j(2x2x2x2x2K2)~ jar 24 de' bi~i pot itlregistnl 16,7' milieene de valo:d posibite pentru flecare p~xe! I( formatuJ u,til~,zal. de: obieei, :pen:t:ru,a. deserie darele de euloare in :lmagini di~;iitalc).

UnntUobyte:" (KB) este format d~n. 'I 02.4 bytes, iar t024 kilobyres forme"zk'i un ,~megabytie"" (MB) .• ,:F~~:ierul, d~gil'a:I" aJimag~nii depe ccperta unci reviste de ,caHtate peate d,epm~,i, 20M.B. Tipiilrirea tmei: hnaginicolorimpl ~c§ un v()h;:un mare dein form,;a,tle. Din fericire, fi~ie.relepo~, t1 ,~,(;G)'mprinl,atc~~ (ea s,it oenpe lna]p~w'tlnii :men1J()[~'e)pen:tru a fi stoeatc ~i este p osi bi lsi, salvezi 0 hnagi~lema,re cbia.r $ i pe 0 d i sche't,a. P'astmrca .imag,i n il ermari pe dischete, de~i posJb:Ui, nu este pli:'ac~.i,ca, Hard .. disk-utile pm1abUIc .~~m uU U.zate curen~ :pell'tm stocarea ~i ltansferlll~ imag~nI~orrIJlar,j~ caalte:ma:tivi [na,i COllYe:l'labiUt ~i mai :rnp<idi ..

TemaI

.o8S1" 0 :iniag,lne digi~3lla ~i~dellt:if1:czi'~:i d.'in1:en:sitwnta fi!$icnJlui ,caneS i,[nas:~nea esse in.chis~,. Deschidetl aceeasl imagiue in programul de editare ~,i. iden.tiflc:a.~i dim.erilsrnuue,a flslerulai anmei cand este desehis (accesa,,'i optiunea ,.".docuUlent sizes"de sub fereastra- :inJ.agi~lIe! SlU a]ege~i ",irnage S~2)C'~ dill meniul.,lmtlge··). fnm.od1 curent, dimensitmea fi~ienllu.i, ,cre~~,e cine. in:lagi,nea, este (k'Schisa. naci. a~~a 5G: inti~I1)pma :~i ttl imag;i'neapc'care: ati deschis-e, lnse:am,oa ,ei, programnl ac,cese,aza,o Illtin:i de compresiea hnagiuii inainte de:ln!chide:rea fl~j:e'ruilut.

Madur:i si. eanale

. -.. _. '" ...

~inl{orlll1laU~le de culoare ~i ton 3J~e pixelilor ce F()rI.nea.za 0 imagine cJ;igiblh'l!. pot fl deserise ut~lwz,f~nd mai llwu~nc 11.~noduri'·':. de exemnplu,o inl!a.ginefn alb si ncgru poate f ca:ptata ~in

nll·0' d uri '1,"" bit n.<:I ,'n ,~.,\' . I)'''<:IV-~C''''~'''''~' ir-lll"_~" .'. """"'0 • ''Ii "" f,' .• ,~., .. :~ .. Il':"" .... "',.-.Il'lo 'PI'''~''] .. ~:;t~ ".' .' 11"1, .,.·.·1', to. ,1'::,.". ••• LiI .. ~ 'i •• hhmp O]oc;lU "'o~'~~,.iI S ~~'''' . I. 'L '.1 1I~~o;'"c~.h ... ('}l ,nllJ ... ,111 .... ""' .. (11."" ... ",C, ..J.ln gr,h(~ !;:h.e .! .. h •.

alb" fie negm (nl!ll ex.~sHi tonuri de gri), Acest modeste adeevat pentru seanarea imag,~ni~(Jr fannale drun I:in~i, sau atextelor. Pemru ima.gjnile care trebuie redate sub forme de tonuri continue, se fotosestc 111,10dul gl~C1Y;'1C'(lle·.

Graysca]e

Fa eo gra n ~ le al blnegru (to fIj u (I'~ eentl u ue) s lint capta te :~ ~ scanate 1'~1 m cdu I nHun iJ~ ~~rays;cale"' .. fielc,iiru~ pixel dintr-o imagine Ira)h~c.ale ~ sc arribuie unul dintre cele 2$6 de tcnur] sau niveluri degrl, de la. negru la nlb, Aeeste 256 de niveluri permit e trecere graduala de h~ hnninn la umbra . .simuhl.nd eontlnuitateede ron ce se obtine intr-e fotegrafie tl!'ad.~~i,on:ala pe bali de argint, Oimagwne gr:ayslca.~e este uneori nt1m~U'i :~i ~.~~nu~gine pe .s bw~i.·'· (\fe.zl, ... Adincime,H de cnloare"),

~RGB

O imagjne CO~Olf peatef r()'b'~i:nuUl prin. eombinarea ce~or 'fr,ci culor~ primareale luminii; rosu.verde si albastru, san ~.!RGB·'· (imdUaJe]e lor in hn:'IJbaenglezaJ.TQ.~.fl'l· cu.h)·rUe spectrului v izibil potfi create nl.cdi.fica.n.d Ic,ant~hi~:ill;;i' delum~nil rosie, verde :jl.lalba.s,~r.fi .. In:formalim. ce descrie fiecare di!:ure ceJe trei CU]OF~ prlmare diner-e htuIJ.gIne .ROB este sepa.raJ.ii in ~.calude"',fiecare canal! d~nlr~o imagine RGB cstc ~rmpnl'~i[~ de obicei .• in 2S6 de nivele. o imagine color ROB leu 2'56 de nivele per canalpoate si desenmeze oricare dinrre cele ] 6~ 7m~lio.an'e de culori di ferite pentru un slngur pixel (2S6x2:56x2.56)1. hnaginilc co~or suut, de r·egtwla,. caprate :HUl scanate io.~modullcolof" RGB~ iaraceste culori s.un:[ "u;;el:ea,i foloswlC pentrua vjzuaJ~za imagrnni!.le pc ecranul monitoru~uLUn. 'p~xell de culoare poate fi descris prin nivelunte de rosu .. verde ~,~ .albf,l.stru,.(rucU,cii. un pixel rO$u (lOllne avea valorile Rosu .2)'5~ Verde () ~.i Alba.smlTu 0; un pixel galben peate ave a valorile Ro~u 25S~ Verde .255 si Albasnu . .0 (hi. combinarea euloeilor rosu ~.~ verde r'Czu1ta galben): un pixelgri poateavea valerile Ro~uI27~ Verde .~ 27Si Albasnu 127,

Canale IRGB IR G .B

R.:t,.~u: '51 <0 0
_ L'"
II 1- V'e'1ide.: 0 .,'"5 0
._:l
L. Albastru: 0 0 ":'55
,<I' - .1.,.
0 Cyan~ 0 25$ '55
,_",.1-".
Mae;.enta:: 2SS 0 '>:5,5
- .~\ ","'
'::JI (]aU,en: zss "55 o
..,- .
N e.ff;1Jfu.: 0- 0 0
(.)1 A~b" 25,5 255 '55
L , ~·'iJ .iIIiIi "r ...
,Gri50% 121 [27 I 27 - ot~a:: "C·M:V.K." este ripul die f,cd.arca cl~orU fo1.Q.Siii·l: in indu:s~:da ·~:ipu:gnD.liic'i. ~:il se b.fll2~al31jlIe culorUe Cyan, M.a.gent:a,. Yeno"",' ,~BI::u::k. I III agjj;nmb;:' !RGB ;llr tl"ebui con\"!iltUlc:iin CI\IIV.K. [lJlIlrnai du[pl.~ oblhu~tr'l,1ia de in'~0rma~n SI.Jcil::if:ic.e (pn~fi[llu.~ die rU[~HlI·C) dela. rUtl~id.zo,rtd de servtell liino:prafi,ce ~u e.a::Ir'e· ICI1!l~3 b~)r~u::i.

I,ll" ~ ~,

~:~'c:cal'e pixel al nnei hna,!:l:ini pc 8 bi~i, esre deseris de una dimre cele 25() de tomrri sau Cldoti posibile. f~eca.1''C pixel al unei imagini pe 24 d~ bHi 1r.:;S.U;: deseris de Utl!ll dintre cele 16.7 U1 mo~nc de ucmuri sau c tdoti posi bile, C u ,c,;\U •• adiind I:nca de en loare' a IJ ee ~ i 111,rwg,i:n i este mai marc, ell ildi,~, calitatea tonurslor sau eulorilor creste, Red,area la 8 hiti (8 bii~w de d:a~e pel' pixel) esre de cbicei sl~Jicienta pe:n~ru a produce () :imagine alb-negru de calru'tatt'. putfl,I.n) [\c'p'm(hl~ccm~()rhalea vnria~l:iloar de tonuri, in liiml} ee redarea ],024 de bit! 1(8 bjti x 3 canale] este fblcH:;,i~a. de obicei, pernl:m a tipari, 0 imagine color de buna, e:aHtate" :rmn1'ind de Ia un ri~i,c't digihl~ .{{Cif) pc tfcj canale, hlulgJn~lecu adtln'cillil~' de eul .. care mai, mare necesita mai multe date sau uavolum rm~L maee de memorle pentru n n srocate sub fon'lfl~ de n~~cr. [rna~i'I~~:]e ~llb~l!legn~ OCUlj·i'i. 0 ~lfeime din dimenslunea i:ln~~ginHor .RGB {~tccl!¢a~i dimensiani de pixe]i ;:;~ Imlriml!leairnagiii'l~i. iusi doar 0 neimc din intbr:matii ,~i date)' ..

Scanaree ,i edltarea la adinchni de, euloare ee d!epa,'esr:8 'hipper C,a.tUl~ Cele :I11iti multe scannere moderne op'en;la~fa la c ,~dancln1e de JO d~' bW. san ·eh~a.r ~~lnj mull. Des] sunl capabile sil, dis.tingaluai muh de [6.7 mllioane de eulori (cresdi.nd fl.dcli:ta'iea ,cu~odi din n~ier). de obicei 'l:ransrnit nuniai 24 de bi~'i din daiele eeleetate cflltrc plJlOgmnmJ de edita:re,

Seanncrcle de i'rnaUa calitate stlllH C.3P~lbilc sa scaneze Ial e bi~:i PCI' canal (48 de bi'!,n. [n 1.)h0~.oshop.cslt¢ po:;tibiici edmh'U"'C,a un~i im{lg.ini lelJ 'I (') bw~i pereanal, in loe de 8. CCfC(~me de iilnaginc se ]in1:i~c.aza. de obicei, In tdu:sbl:ri de cui.oarc~i ton, Dimenshtllca fi~$hcml,till de inl:a,gine digi:~f~ltl (SIt! dubUi"" iar gama deoptiun i de ,ed~I:",r:e este Hmliti]~,a, ,pl'\Ql.res.ion.i~[H IblQ8eSC :a.de~'coi·i.a.ecs[ [nod de edi.tarc (I, ~~lfIa:si Iii i p'cnlll'uile~,u~,~.ri de inalta. calirate !(vczi i •• rtetu~9Jre8 ~ii Aju:starc;l. hn3Jginii:>edihire, lp·t m 6 bi~rl

Nuanta, .. sataratia, luminozi.ta:11ea

~ . ':I .

In descrierea ~d ~H'Ul~ iza culerllor din domeniul digital, este esentiela folosirea 'l€Fmino'~o.li·ei adecvau::. Tcnninologla cea mal uz:ita;Ui sec refer~. ~a: perceptia umana, fiie'care culoare poate .ii. descrlsa prin lluall'h~1' saturatie ·~i hUll~n.oz:i.(ftie (s'an HSB~. de la Hue, Sanl'rfJt'.i('JfJ. Br.ightlu?ss). Aeest] termeni sum folositi perHru. a. descriecele trei caracteristicl f~mdamcm:3te ale eulorii.

-- Nuanta (.B,,,,:) - desemaeaza numele culorii .. deexemplu resu, portneeliu SHU albasrrn. Fieeare] 'cldod .~ se aseclaaa 0 locatie ~j unr:m.ma,F Untre f) ~i 360) pe d:i:agranul·c~rcu.1af5. a cu~o:r~lor: standard.

- S:a.tu.ratia (Satll.ralit'J'I,")1 ,. desemneaza purilatea sau intensitn'ite·~t eulorii; de exemplu, daci se amesteca ro~u cu sri. se va obtine ~.,ot r·o~,u. dar mai 'pu\i,n intens .. Pentru fi ecare (';u I oaf'€: ~ i ton Sf: des.enm,c.azi 0 valoare de satu fa ~ We de la Oo/Q (gri) la l 00% (culoare maxima), Satm',~flja. cre~.~e: pe 111,aSura. ce calcarea se dep.Jase:az5. de la eeatru canre tnarginea diagramei culceilor,

Lum.i,nozita'lel . .(B,r,iglJ,t'n'ess)i - desen'uw1c.al3 mh,ln1.w:na:l.'e~ .s.au intuJi.eca.n:a. I'C hU.h, 8. a culerii, Tuturor cu]oriilo:r ~i ![onnrilor '~i se desem:neaza OJ valoarea .~um:inozitiliru de la 01%, l(negruJ Is ~. 00% (~db).

W,1![j'il; e. c,r,trs,cmr:t4e ,R'(JfJ ~rJ~'tal()rUt: de' culofll~1! RGB 111\1., I~ c. ,Sc{;Ilcl: ,de "ulo,{JT'e", pen1.rittt tll~ge,"€f(.t n.ifJidi a 1 CUi(}l'ii

D. PiIJ'{!tti.pt"lllru; alegercu,' .cU/t>I'U

1 ' J E. b!cit'co:lor de /M~u:l(I.l,fb,regr:(mlUl

.4. Ca'lWltit)'_lIr I'm.m!·,ei, ,SCJIUI~J~.iei ~i . lmrino;zlultii

Crearea ~.j alegerea culorilor

Diverselc euler] se obtin p'r~n amestecarea .,!culorlh,)I~ prlmare" (ro~l:] .. , verde' ~i: afbasrru) 'in proportil si la wn'te'nsililli variabile, Cii.;1'ld ~H;:' eombina doui. 'CUiCH'i primare, rez.uJUi <0 .",.<eldo,a.r,e seenndara" (cyan.magenta sau yellow), Culorije primare (RGB) ~j seeundare

I(,e. "M·'I!.__"'·;!i.Qlll""':~ ""·'"i.I,,,, . .,.; t"l'Iin""p' ,·IJ .. · .... ·~ ... ntar '" D .... 'lill'i ..... ,I'IIO .. ~ ~""r;-Itl- OJ ",."" orin "" ..... n~Iii.;;; ... ..,.·r ... · 1i':fi"ltl' .""O,,,!d ,""

.... ,,_;, 1 "} ~!I!,~j~rJlj ~!I!~'V·I~' \;riY'!l'_:~,_·_,~W~,lI~IU, ,(.II, '!V'i' - ··V~I,t." ',,",'!I,IJI. ·II,g, jl'~'J ~ .. J ,g.~"'-', ~WJLJ~dli ~Viili!lIU~H!lI!l~~l", ¥I~ ,IJv JI l "-''1 ... .;;.·0, U

euloarc seeundara, iar din do:ui. cildori secundare 'Ii,ezuhi una primal''i.

inl.rHoimagi:ne dig:itaUl. culoarea peate Ii ah~(lsa cu ajutorul ~_n:sl~mme;n.tu1u~ fJ,ipe'ta .• din pale'ltt de irls:tFlILm1enb:.Dep]al.sa~i pipeta deasu;n"a eulorii dorite ~i ~H~;lec~a.1~ cu un click de mouse, Cu~oar-ea. va a.pare~ atfi:f in careul foregroued, din paleta de ·~nstI1J:fi1enf:e. c,at ~,i in palcta. de

- -

'C~IOfi. Duhlu click pe !Ct\reu~fi)'reg,',o.~md din paleta de eulori va. avea ea rezultat aflsarea

'illh',cgiwinforuurU·:i de culo3re in jndk:a~orlJ_1 deculoare ~~·co~t)ur pitker'~,.

C- I l lumi .... u __ oare Sit .Um,lOa

~

Culeri adltlve

Culorile adUive prlmare ce fO:l:'lneaz;5, l,m11]rU1 smn RQSu" Verde ~j Albastru, S~UI RGB. Combwtland oricare dOl~(!, dirure aeeste eulori, rezuUa una dintre . cele treiculori seeundare Magenta .. Cya,ml ~i Yellow,

NoUif:~ :Prinanlll!'s:tlcca:rca, tu'~:u:ror celur ~rei cl!:I.lo,ri: a,le 11 H1 i u:ii, i'llpropo.riril ,el:aJe" rezu I hl. ,~lUII) i na ,a'lJ'bi.

Culori su bstraetive

Cele trei culori secundare substracti vc ale luminii sum Cyan. tvhlgen't8 ~i Yellow (CMY). Co:~nbinand cricare dnull dintre aceste eulori, rezuUa una. dintre cele ned culori primate Rosu, Verde SHt] A lbastru fRGB ).., Amcs~C!dtnd 't(nUccele trei culori seeundare in proportijegale, rc,;?;uh§. negrul sau absenta ~,uminili.

Tema 2,

Dcs(:hideli fisierele Rei B.Jpg si CNt YK.j pg de pe slre-ulWeb corespunzator cursului ~ru priviti c~lna~clc, pentru a vedea cum au fest create folosind PhotoSh:op. Uailizatipaleta de informatii pentru a, mi SU.m, val m'i~e de cnloare,

N'uan'ta" saturatie sl I.uminoz:itate

" . ;~

ll)e~i celemai nfudte imag~ni d:igitaJe sunt captateIn

R.GB., acesta este uneori un model de culoarc difici I. san compl icat pentruanumite aspecte 8:1 e ed'ih1i.riJ de culoare. Photo Shop permueeditares informatici de culoare dinar-o ima~il:l:e dwg~taUiJ eu t~IUlO'rull 'mode~~durn 1,188..

Model, u ~ bllZ3JI pe nua.nfa. sm.m ra.~ ie ~ i lumi nozl tale ~ sau HSB ,., este unmodel alternativ de editarea imaginii~ care permite mod~tlcarrea unuia dlntre cci [rei paramerri, sepa,rn,t de ,cei:~a[~.i doi,

Tema J Descbideti wmagin~h!' .i Iue.jpg •. Saturaalon.jpg $~ Brightness.j Pig, Uti ~ j za] i ~ ndi cateru ~ de c uloare

pentru aanaliza valerlle de cu~oar-e de pc: fi:ecan;;bara.. ,tL/SB' .. I'lualltci. 8tltllf'(t'tie', l~lmb:ro.ritlU{!

Gam,a, de culori, , .. gamut Gama de eutori v(l)riazii In functie de ,ca~~l~uel b,a,rHci ~i! a colorantilor ro]os,~l~ (cerueala, toner ,etc,,),~maJiginilc ~ip,[trile au g:a.me de 'CU]OI'j majmic! d,ec~lt filmele tra nS,pl~lte ute :;;,a:1:I mon i toa rei e de com pute r, aceasta n~n:d un aspect cc trebuieluat h:1 ccnsiderere II a .~ i, pa,d re. ~ n imagjnca ~d.aturat.a.zO,l1e le exterioare ale eu ~ 01']1 ordin gamla, SUI:U~1tUI:S,C:;He de un tengr], Aceste c ulorjnu pot f"j hpfi,r,i'le cu. ecrnelu Iii ob isnuite c:rvl YK de t ipo,grafie:.

,l\Ii:a,nag:eme.ntul culorii M:en.tinc'rea aceloeasi culori ,_ de la origincd la ,af'i,aren pe ecran ~'i: apoi hi, ttl"iri,l"C: - este 0 prob~e:ma, cons,i.d,era,bII,i, (vezi cepitclul ~"Man.agel1:lentu~ Culorii"), MlIl~~i.tud~nea de ec h ~ pam ente :s i m a~erla I e fo los i 'I:I! pen tru oil capta.3!fi,~a si reproduce culoarea intr-a I UC)',3,'IrC 't. ipa:r.:i 't a poate avea efecte pro fum d e asupra rezultatului final. Imaginea abl,hlrdla este fQlos.ila. pentru a discura spa.t1i.~e de culoare i"n capitolnl dcspre ~Adm~n:i:$,~:mr:ea

la,n~ulul de ()pjemtiru"~- VMorkflow" Logo Tceml,i 3. Admifli;~tn.lre(1!(I}mttui de Opel~(f#i

Cu:m pereepem 'cld.o8. rea

Modul in care percepem schiimba.rUe de culoare se s.chjl:'IJ~ba, ~i depinde de multi ra~ctorL Pereepem !cu:l:o:r~]c difel.'it. a.tund 'C~ll1d condi,wile in care' pl'~v[m se modi fica. in fUilcii~e' de tonurile care in,c(m.joari~mnd pe cere U ~nw'\l'hilll.. U putesn vedea mal lntunecat sau mai luminos. Modulln care percepe m '0 anul!n~Hi nuanti depinde HUh de: conditiile de ihnninarc, cir~,~i de culorile ~i ~onllril,eadia.ce~ue ·ctl,I,orj,j pe care 0 privim,

'T,c,ma4

Eval,uati rouurile ~j culorile dhl imaginea nhllu.'I'aUl.. Descrleti ~),~Hta~ele gr] djn partea de' sus. (1 im~sJI1]i. 'in, termon] referitori la tonalitate, Descrieti barele ro~w'~ de la baza imaginii in tenneni de nU~I!1.Ni satnratle $] I ulilli (U1ZU,ate ...

'.f r c;gii"--

Oll:~' ot:m:J "f,:~:J'.,' 0.::1.1 QDlr!!}·." ol"i"'~ ]

o ItMJ ,e:r!!J ..

O!li:ffi!j ",:~ ...

o ~ ~[!!!~ ,It IPrx] ~[] ....

2. [)ublu click pe instrumcntul hand din I~~_j II')1ale:[8 de instrumente.pen:tm fiJ rcdimcnsion~ II

~n1!aginea ,ast-fed fndH: SI ocupe intll,::!:ldeclian.. I~ ....... ------ ...... ---"""""

rnl13. C~:i.~ck p,e;. ins.u:ulnentui .'Zoom.din p:3.h::hl.,dc.lnstrumcrd.e pe~'~nl ,~, .. ~ ~.clle:ct~ (else-it ""'~ ............. f~(H!'~1 dublu eliek pe zoom' diu paleta de: mstrun:le'n'[e" vct[ an~a tmagmea la dimens iunea de .~ (lOo/OJ).

TemaS

L Eixati paletele diir1 Pheteshop til valorjle lor initialc ._ H'iudQW :> Reset Palette Locutions (fhot.oshop· 6 ~ 7) sau FUr!' ;;. Priejeretu;es > General ::> Reset Color Pi]leUes to De.Ji:.ttt.lt (PhQi~.osh(}p S). Deschideli m;'1 'A~h:1!' ,oon~tnfu1d. 0 :iruagjne d~gi.~aJil color,

4. Click pe 0 zona. din interioral ferestrei- :imagine. continand deta Iii lope cave doriti sil le nl.ariti pe ecran,

Comhn~ml:~ s.a face~.i click. pentru a continua sa l'lal'l~i imaginea (observati scam. laeare este afi~a:t,i ~ma.~hlle·a,. ~~'l~l~in ba.m. de titlu ~: feresuei .. i,Il'I,g~i:~e. c·it~: ~i i:n ciQ'l~ul! din :uingajo5 .. al aceleiasi feresue), La 400~/o.~ ar uetmi S11~ pU'le~~ disHllge struetura de pixeli a imagin~i,~/Hirl~~ imagineale 1,200% (pentru a: 0 micsera, ar trebui sa fa.cet.i click pe imagine leu inszrumentul zoom. lu timp ce t:i,ne~:i ap:asaUi ta~~.a. Oplio,".r/All pelas~:atlJrJi.) ..

1iII'-"~1 C~_ ...

g ........ jlooo- !!I~~"'_

~'~_"_'::illI~I\oI!iOIoJ~ 13~-~' ~\I!ioO!o!_~ .. ~ a'--'~1IIiJiIK!1 ,u.;,' - .....,fIobio! -_ • ;jl~~'~--

1~15.r-.:e~,e~talih'md (I.~n p~le'~a, d_e~ .i~~lS~~U~11.~:1.~t!e_ .~j tJa~:e~:w_{~p~'lihna.gru~l~~. in hncdo:rul

~ fcn;sb'el., )leulm a aduce In tereastra \ ~Zltnl.a. zona de mteres de pe In1~lglnt:"

r:ifiI. '~' :.~a. tCet-~ .c.H. c. k 1' .. ' c .. :hiS.~ •. tlrum._e~.~I.u.] p~pehl din paleta de instrumente penrrua access

It::J ndomHl~~:la des:plie un SlnguF pixel,

, I

7. Faceti click pe dil,1ers~ pixeli colcrati de pe i maginea nl;;lri.~a.

g, Obsi€lrva~i in:fbrllna~~,a de' culoare aJi.~alit. in paleta de culorii (obsePlllti. cum calcarea pixelului seleetai este afi~ah1. siin cadrauu! forciFOul'ld din :I,al,et~ll do i.nstnl.mcmc:) ..

9.~nJofrna~ia de culoare esse afi$fita. sub forma valorllor numerice ale cana~e]or de rosu, verde ~i ()~bi~st'nl. Aeeste valori pot fi modificare del):lasarno cursoarele de s.ub fiecare scala~ sau scriind pe ta:stamril 0 noun valoare 'itt chenarul din dreapta 'fiecirei scale.

Tragc~.w cursoarele SitU iUUlUduce\i diverse l'~m1J(~re. pemru a vi. crea propri]ie eulori,

Cind cap't,a,m ,(I imagine en un aparat fete san em un scanner.aceasta ~re:bui>t~ .~s;a.htat,a,~' sau mnemorata, :intr .. un .,fOflllH:t de fi~;mer~~'. Daca infonna:~ia,bin~di es~,e ~)riv~'ti ca veh:ic~d de connmicare, funna:nd de flsier poate f astmuit eu :1 imbejul ~ san vehicuhl~ aeestei cOIlIm.nie.ari. Infol1'ttla1lia poate U citila ~~ In~eleasa numai da,ca programelrecunoaste formatul respeetiv, ]nmgwlJi~e' pot 'fi salvate in diverse fonnate, Cele mre~ fO:f:trmte predomiin~nte'", u:tiiizate eel ma:i frecvciJ1t,sunt:

.- JPEG (.jpg} _ Joint' ,Plwtogrc'ph'lc ,!;;'J:perts Group

_ T I '~r"c ( iii ii ,f\ '" "f'~'1 (T,a~~,11!."''''1(JLr .r;'p 'I' .1';'..0 .·".V' ~'

.r r .11.'~J '~'~oo""'~ tn~,'O ... r~~', rvr nn,~~

-Photoshop (.psd) ,_, PJw/().shop D(U:U1'I,ll!I'U

JPEG:_ StandaFd~d indosnial pentru cornpresia i.l:nagin~lot rOI.ogr3,nce ell I,ODUd ICOIU]nlWle~ pm'egalite penn:n~ H fi afifaJu.~ pe W'oiD'ld 'Wide \"'''eb (www) sau pentru af stocate anmci tend spa t i ul es te H m ita r, F on1iljatu~ J P EO' to 11,O.s~ ~l~e' o 1~C ompres ie II;ru p ierderi" (da;e:] e ~,i. e a l~.UU·'e~, imaginiisunt saerifleate :peJuru a obliine f1..~ien~ mai miei atunci ,ciind. fi,~:iere~e - imagine stint hu::his,e). U~Hilzatm:,u~ poate contl·O~~. valoarea compresiei. Un nivel ridicar die ,c,o:nrllpi~e'sie rezultatntr-o ,ta,liut.~emad n'~c~:tl. lmaginii $i un fisier de dimensiunl mai mici, Un grad scizum decompresie conduce hi imagini de calitate 'I1Ul~ b~lna. dar fi~ie'l'ul estemai mare, Se

recon tan "II~ ,co(i 1""'11 ""~ ~ ~'I· forn "'-:'I,t 1'1 l d I'" fis Ii er mil) E" G" ]-'1 -IL" ...... ;;;i ';J-il il~",1!; .... .,;, '" ~~ ,t' ..... 'FIfI '·111" ""t' 0' e ..... t', f."i" ;'1'11 ao ~ .1'''' 'Ji

1"'-'· "_'-" ~,';j" JL_Up ~UJ I~~._ V'''.ilI'I~lJ_' ,til _, _ "'~,(~ _·I!.Ut , __ ,~~ W 1,~1I'~1 ,JI ~-. -_, 11 .. 'iU.I!~U rJii" 1'Ii..lilJ!~' '!!wi","", £{~I!1l ',1"-'11.1,1;1, 11i.1I;t:'l", ~ ""'u" ,llo.L Ik,, __ '_ -:;:,,In l~~'i!!

Detal'iu f}lun(!i Im!!l'~lll'r r.or~ ,Uj'oM coJtlprfn,r;aI(1 ~'~f {JP/~uncrJ tit' Ulfi/ti'I~~ mU_fll'n.{~ ,~ rrriogiru,i J~Ij' n!:S~'t(l d(~ OPI~I'm1 JP'1X;;:,

Dewlirl 01 u,~~~~i im'f~g!~{ ,cur" ,,_(oslf"QrJrfltfm(J,~d ~:~~ f)pti(iU~(J d~· ,c~Jifa~,c' re;dil ... /i ~ inu.r,gmit rt~ n~,~-'1I1 ,h> tJ.Pfium J'6G .. Ob~~~'na!i larf~;fo~ctf'lfI eare "par s~lh Jh:rmir dt' bJ(i<t~t,.

T[FlF· Standardul i ndustrial pentruimagin i le destinate ]lLlbl~{~ar:i i (revi,ste.ca:qi etc.). F,onnatu] TlFF utiliZJea.rliJ 10 teilnlci de eompresie "mri pierderi" (nu se pierd date .~.~ nu scade calitatea i.nlaJ,Q:jnii.) lI1.u,tl1,iUi .. ,CQln11"resie LZ\i\,p~. Oesi pastre~za ealitatea imagini], hdmica l.ZW ,con~,p:rjrna doari'n miclima's:udlo ·~I;U1agine.

Plh,h1l'Sh.o, - Un fnrrnat standard uti ~i:za[. demajoritatea programelor de prelucrarea in1agj,l:1l~i. 0 imagine com.pu,s.a. din straturi ("o~,e"!I') poate fi :s.alv.at3Jca. doc~ment Photoshop. Un docmne,iu :Pho~losbo:p este p\lj:~n;[t,~. de obicci, ca 'fi$i:er der'ereri.n~~, dincare de:rivllo(l~e celelalte :Il~iere. i.n ftU1Ct·j,C de mN:esiUi·tfle inl:puse de di:s.pozi~i;'!,1~d de idi~.are.

Imaginile digitale sunt formate din clemente piUlI"abe de imagine; denumire ""pli:xeli"\ Selectarea unui numsrmai mare dcpixetipcniru 0 imaglne ta seaeare sau eaptare dnee la cre~h::Ti,lUat de calitate, 'cat si ca. dimensiune ,31. fi$'ieruluL "R'ez!ohl'~:~aH este cea CeJl'C c.hucrmina cit de 1],'1)J3r'i sau mici apar pixeli ru pe imagiaea '11 mill a t~p~,ritn. Cu c;al este mai mare rezohl~ia"C~i a~itt pl~xe]i~ sum mai mid ~i imaginea apare rnai cl~,riiL Rcz:olu,ia se exp.ri~lla in ~.pix,cli. per laeh", sau ,.:pllPr~,.

NOla: Dati fUud donl~:n atii,. 'ercel~citata, de S'I. A hi d([l'lDenhd fotog,ra.fiei, II ig~t:tdet, llI.isM :ril:orne in, itu;:;hpredomhl;~.~ pdn cO:lln:pal'.alie en t<!i'e ill clllnfirnetr'jl. Vm. im:b JleiP're;do~:a exa,e~2~S4 'cenUmnet:ri.

J () phreli per irlch 2'0 p:i:'Ceii per inc h

Exe'l11Iplu~ Daca~lLn timbru postal en supr:af~lta de un inch p.atIl"3.t este scanatla ] 0 ppt imagi nea digi.~3.~.a. \"·fl avea in iota i I. 00 de pixeli (,lOx ~ 0 = '] 00) .. Daea imaginea esteaf p.ta 1,,- a.cee.a~i dirnel.1:~·itln(:; ell Qfigrunalu~, rezoletia de aflsarevaf st,a.·bHil:€lJ. ht~O ppl, iar fieeare pixelvs masura 1/]0 dil1tr"un inch. Daea aeelasi timbru esteseanatla 20 ppi, imaginea. va avea ,400 de pixeli (210 "X 20 = 400)1 . .DaN~i!ii,maginea est:,€: a.n~:mla 113 aceeasi dimensiune cu ori.gil1alu~, fieeare p~xel va m~.surd~ de d(ltaacea;~,r,a~ doat :1/20 d:intr-uninch.

Cresterea rezolutiei va marl :~~ caHt3t1eaiul!m.ginii pina, la ~jnl~tele' disPQzitiivlliI.hli de afi.::jar:e. Da;cii. rezelutia o dep~.~.e$te pe cea c,en~Ui de 0 ilnprima.nta. pentru a. prodlu;e c~di[al,e o:p~ima. rezolutia in plus se pierde (V'e'Zl ~.Rezo] u~ii do aJl,~are~·)..

Coneeptul de rezolutie poate fi inleles gre$.i~. Daca. n h~~el,egeH bine acum, V'e~i evira 'C().l1d~~IZ~ i rna ~ Ulf'zi u.Rezole] i.3J. este le~wn:;:ial~. peutru a hl:~¢~Ie:g'e calitatea unei imagin i diigUah;:' .. Calitatea se defineste ca rezolutia din mememul sca.narH (Qbi!.ine:rea numamlui optim de 'P~~{>f::Ii) ~~ cea de la tipariro (repreduceeea pixelilor 13 dimensiunl3: optima pentru drspoziti.'Vul de tjpi.rirc).

Dim,eo:siume:a ilDaginU

o hnagine d.~g.~ta~a poatef IcmuninC;ilbl in urm~H)a,rele moduri;

...; IDwme;nslune'il. pjxel~~or :~i :marrimea fi~ie'ruJ.u~ (ex, gOO x 600);

,_ Rezolutia de afissre (lex .. 200 ppi sa.u~)ixeH :p~r ~nc.h)I;, D~mensiunUe del afisare (ex. -6 x 4 inch];

,_ Ad~lnc~mea de culoare, StruU de biU (ex .. 24 bitl),

D'im.ensioDUepixelUor

Ineta]>a de scaaare sau eaprare dhl,c:adru~ procesului de ~n'f~u:cl1'.are dig:im~i. a imaginii .• Sf! aloca un munar de pixeli •. san elemente de Imagine. care descriu hnag.imiea sau sub:i.eC~ittl. De exemplu, dnca. &CcU1nenm~ este conUgumt ca s~. scaneze 11 '[00 pp~. iar hnagine,a de scanarare dimensiunru~e 4 x 6 iuch~fisie.n!~ rezultatva masnra 400 x. 600 pixelL Pixelii sunt d~spu$i in~r .. o marriee. La~~lnea ~i ~'na]~lmcarmu:dcd pot fi m,asurah~ prin numaru:1 depixef a.l.oc;lt.:i. intr-un ra,mud., Lj~ilm]e:a ,~i it,ai'lil'nea matrieei confera dimcnsi'unileirm,aginii (in aeest cttz 400 x 6(0). 0 hnagi~:te ell anumite dimensjuni de pixeli poate II af1~aUi Intr-cruultitedsae de dirnensiuni fi2~CC. de 1~10' imagiae foarre 1l1ici 121. un poster Ibartcma.re, Un pixel nu are 0 :EUarinle fixa. Din1ensiunca u~nli pixel depinde delita.rimet,. de afisare .. adka. p:ixel.ii: eresc SaJU. scad inrnal'bne aumei dind erestem sau m~c~or:aIUi dimensiunea ~a care ~d1i~~:rn imaginea respectiva .. De exemplu, pixelii dinrr-oimaglne I[ill}irj~a 1<1. 100 IJpi s;lIn~ de aoua ,oril marn marie decal: cei dintr-o

]magine li,piri1.ii).la .200 ppL Pemasur~c,e rezohaia de a'II$are seade, n'I:arlimea, 11i:xe~itor ereste.

1\'~idIIrH!:ap:b:,eUh)l" 'e's't~ da.t~, d:e I·MIO;lul.i9 de :llfi~flrc utilizairi J,Hl!·n.:~·ru a crcCa~,~nl;gin!ea. UpilFita.

Cand rezolutia este prea rnIc'a, pixem devhl vizibili ~i se spune cfi im(lg~nea este Il]Xcbl't;t D'aca rezotutia este de ·~Plp~. fi:ec~1r'e pixel VrJrl.UH.snr:a ~. [lfI:ch pitl:at. Crestereareaelutiei de aflsarc scade :marin'l.lcu pixelilor, pana. eand acestia devin invizibili penuu ochiuluman, Cresterea rezohuiei dincolo de capaehatea imp;lI'i.mmlteI maft;~te dimensiunca fi~iendui ~.:i .0 scade pe tea apixelilor, dar n11 :61 ca!jija:~.ea. :in1ag:inH tipi\rHe (vezi .. ~~cz:ollu~ii de afisare"),

104 pi~"rf.di kl,'itm!', la 30 ppi Schimbarea dimensiunii de 'tiparire din acelasi fisier .

. Rezoh~~ia. scade pe m.a.s.u:ra. cc marhnea imeginii tipJirwt,e creste (acda~.i numar de pixeli acope:~a 0 supl"af.q~1'i rnai mare],

Exemplu 0. imag.lll1Jc de 4- x :S irneh cs~e scam~Ui la 60 pp;i .. Dncii inmginea di.gi.tail~ este mirita Is 8: ;:i1, U) inch, re·zo~u~~av~. sca.dea. la 30 ppi, Ambele imegini, ~i cea o:r.:igin.aUl ~i eea m~riUi. c,c:lntin acela~i num.a!l' de: pixeli, dar imagi:uil:e: mal mari par de caluate mai .scizUla.

Noti: 0 l"eZO'~iUI~J,e de nil hdnnni1 l50' :1Jl'pi. este neces:9r:iii pr.nt\~;u :81 i:1l11ph!d:ilCa :~enmneniUll die

- - .

,lJlb::eh~re cand pri\':hn o~nruU1t;ilnc UplrU:a.

Rezol ntis. die j,e:s;ir,e

~--- -j,-- - --r---

Desi aflsarea este ulthuulpas in procesul d'e preluerare drughali. trebuie hnua ill cal cul inca dinain~,e de a capta sau scana o imagine. Cind scanam sau capt~im 0 imagine estc esential s~ CtmO~l$'U~J11, ca,'t demare trebuie S~l, fie ea ~~ ce echipament vern folosi penrru tiparireu sa ... Aeeste ·in'forrnm;l.'tii sunt esentiale pentru a asignra un maximum de calltate ima .. gwniinna.1e. pfis~nlnd tomdatil dimensianea n~iendLru~ cat mail :nlli,ca. poslbll. Dacarezolutia esre prea mare, preluerareaflsierufui va decuege lent, Daca rezclutia, sau di meusjunea n~itru].uw este prea mi,c3~caH'teneaill!la,gJn iru finale va fi s,cfizuU .. Dac~a re~olu~-in este prea mica .• pixelii ee compunimaginea vor flvizibil], iar despre imagine se va spmu; ca. esse .• pixebIJ~:i··. Dac,a dorim :s,a~i:pal'~m oimagine Ioarte mare. deexemplu mai UHU'C' dc'cil fonuasul A:2i• rezolutla poate fi sciiJ,zuU'i fir:;!i. o :sciidere{lparen Ui 'in claritatea se, ,~ma,ginjlc: '~ip'a.ri.[.e mari sum.de ebicei, destinate si. 'f~e privitede ~a di,sumtilJ mare, deci potavea n~zo:~u~i:imaimici. Pr:incipalele aspecte caretrebuie cuuescute lua~ntle

Ce (Iestil~a.'~ie. \1'3 :3'r1111il'3J ~illul.g~ne·a. (Jigi:l:a~a?

R:ozolilll~.ia dIS scanare depinde de uti.~izrtI1eca ima,ginjj digitale, De, exempht, i:magwni~e ti.pa,r.ite Ilrodu~e' din R~~,ere (I.Lgi.'t'a.le nee·esiUi II) rezolutie de seanare mult mali mare dedit 'n~~eli'ele de poze plasatepe lnternet, Fotograffile drulit3~e t~~)a:r:i.te:pe i,mrH'lnmnt.c de calhate ridieata neccs~bj '0' rez()~u~ruc de :scanare maimare dec3:t eele ob~jrmte eu irnprimanre de caJiuuesc~zutit

_. Care este I'ezoh!ll~:hl, 0lll:~,inla, d.e :~II~lgiil1e ~IU!ntlll'u i:'m,,:I"irnan,ta pe Cfll'le 0, 'fo.lo:s~ti'?

Faceti ca.h!lilti teste de 'tip.ii:dn~~. Rezohnia optinllft de fnlugim~,e este punetul din 'cape orice erestere rnrezolu~ia hnag~nrui nu mai aduee ~.i un plus de: ealirate ..

Puncte pelt inch

bl1pri:fnante~e a.ruilca, cerneala pie hal~lie sub fOr.ll.\a, de pl!lm~c'[;!~~ flU de pi~Fa~e ... ht'!Jp:dtr\~Ui[e~.e de cslitate dd~Cit1i p'h~sefl!Zi pe har[ii'~un 11.umar maimare de puncte per inch. Ptrnn urmare, cullrnUlbr:a eclripamerseler de Hpi.ri;~e~ SaU ,~~~ezO.I~I·tia de .it~il:e"\ Sic d,ef1il;~~:e: lin ~tPUfU!tle PCI" :incl~~'" (dl','i-~f(Jlts per ,j'n'ch),. 1m in l)iKe~~ perlneb, Rezo~u'ria ~n1ag~nH (n13sUf,ati ht piseli per i~:u::lit} este de obice] :r1iiu.:h, mai :I:¥~i,ca dc:catlrezollJ.~ia d,i.spo2:i,'l,i\'uiui folos,i~.plcnlru a,mipaFi ilDaQ.inet~~ t"didi, fiecare pixel este definh prirt ma~ mult de un p~lnel, de cerne,al.a.,

Desi e,)t~sUi 0 leg~Huri, tntre dJ)~ ~,i ppi, acestenotiuni nuartrebui confundare Tn etapa die' tipal'il~ san afisare; deexempfu, 0 ~m~n·~luauti cu.jet de: ce:rne.alla. avand rezolutia die 720 dpi, necesita 0 imagine c:un.~zQluUaJmaKima de numai 240 :ppi (n\,=ien~~ U!'M~:i imagini digitale format A4~, E~GB" eu I'",:'~ohrnlia de 72;0 ppi ar depa~il143 MB).

[ nterpolare

D.(~c!i oimagine (Hgim,(lla esre c:sptata la un anumi: numar de pixeli, ea este nmJta~fIJ ca dlmensiune ~,Us,all ca~i~~lte.Pr·in metode soffware, e:s:t,e;losibil sa crestem :ntJIln~lrul depixell, fli]a,rind ast'fel d~mc~~slunea, sau rezelutia .. A:cestlluc!fU se face pril:'l.".Jn.,ter]u)la:ne·"· .. Noii pixeli sUlucrea1l 'pee' baza in:form.rn:~'ici oblinLl~e de la ,eel: existemi, fiindinserati ~n'L1.·e~lce~u.lia .. p~j\,·IS~ii fabricatiartifieial pot dace, peansamblu, la o pierdere de calitate. Daci 0 imagine 'Irebui,lc J1"edime:ns~Qnata astfel li~ciU s~ se incadreze 'i'nt:T'nun. anumit formiill~ sau sa se eonformeze spccill1c.a'~~ilo]' m]e~ jmpri:n:'i:ante~ putct.isi~i tcducc~i l'i.U:nllarul de p:i~eIL nu sa.~ll~l~'iriiti.

D I '.. I I '. · dj'"" I'''' • ... .' ...

e'8\ orJ.gma~ 10 unagmea '., tpla, a 'Hparlm,

Diapozitiv 3S mm -scanai la 1800 ppi

ilJUlgi1Ut liparila hi 4x6 inch . "

Imagine tipiri.ta - scanali la 400 P'Pi\..

Flsier digital

l\liarjmc jl1 pixeli: 16'00 x 2:4.00, .... Mil'imea fisierului R.GB:: II ,M,B, .."..,; Murime,t\ n$~erLd~'~ grayscale: 3,67 WI"B

Ajust:ar,e in Pbnto,s,bop' AI'ege~il meniul .Jmage :> Image Size ·

S.·.·. c h.-,~r.nb .. ;a.·. ,I . .i rezo. l.ut.i. i.a.-, I. a 2210 fJinl ~.. '.

•. .' "E' ~

Schimbati d imensl uni le de t ipil'i re

~a 7':;< ] 0.5 lnch

.' I

cliapoziliv 3" mm

Afisar',!

.'

Ima,g,~ne ~iJp\aritape: har[ie A4* 1:21,7.20. dpi

rezol utia imagill1ru i .2 20 P.P ~)

"Se recomanda hartle fo·m:ografica.

imagineA4

Rezo'lu~:ia imsgiaii neeesare pentru a crea 0 eopie ia imprimantii dcpinde de echipament~~ de' iesire fb'~mdl .• de c.at. demult a fost mariti ilnag·.inea 8m de calitatea dOFill!.

~ . ,~

o me~odi. fm"ecvent un~ ~ i.zatapcruru calculul rezolu:~i .. ei ()ptime: de lmagine care poale fi

fo~o:liWi de 0 imprimmlnna. laser sau eu .. [et de cerneala Unkjel) este sa in.1Lpar1;im reaoluria dispozitivului (ODR - 'outpuI' device ntsoluflo,~) cu factorul 3" deexemplu, 72.0 dpi impiirtit la 3, = 240 dpi, Daea dimeaainaea de flsier rezuhaU'i nu poate l1gestionaUi de computer, este posib~l sa e mu~tip]k'a,m cu 4. Chisr $.1 in aeest eaz, ,c,ali~~,~ea va fl suficie:n,m de: bunu~ i,ELI: procesarea f1~i'en.tlui. va decurgcccnsidcrabilmai usor,

Dacil doriti :s.~ ti piri,fi imagini digi tale 1'n seepuri eemercial e, veri n cati mai 'intii in1pi.r.irul~u1t~1. in~inne de a, crea fisierul imagiui] .. Este foarte important sa 'ev~tati situa~~a In caretrebuie :sa maJ'~n imaginea .. , pentru a respects orezolntie mai mare ,c,en~ta de imprin:lJ3.nhl, (vc(.!;i ,~,hUef'po~;~u'e'~). ~)·aci ~ollosi~i un image setter, putetiprelua di:re'ct fr,ec'venta, de ecran, in Ilniiper El1,dil Opi).. Da.ta, $ti:,ti deja, aeest parametru, trebuie .sa i'n:mu]U~i aeeasUi, valoare en 2;. de exemplu, .~ 33, '1lpix 1; :::;;; 26'6 ppi,

Rezollurtia, .I;ma,g.,.ii ,&e')~'uti, Ide: divers'e di:I,pO.zliti,e· die .1:'e,ii:I:"'e

l.m:p:rilm.slilltlC inkj,Qt ~ii ~:a,ser: 'gll1p,ir~~tii rez"~'IJ,~il (!I:e~.til.ire I::a.'", 1,1

Imp:r.ilmantll!: eusubllmarea ceroeUi:: remlulia i.a,giinii are ,3£lcea,i '\-f.d.oare

C~I :,Ii rezllJulii,i de 'iefh'\e~

Im,age :set~t!er:: IOdlllllfiti rl'ltf'vl!'o1a. d,t eeraneu 2.

F ormate de fisiere de; iesire

Cand I'i:parh.n peimprhnante hts,er :!]i en jet die cemeala fisiere provenite dire'ct dela

. ,J 'i' 'II· d "'~'" "', ... -·-.C ",. ~'. "i'~';- .,:'-.11 ;'.,.': e: ....... _--, r de ;('::.c·, :,'" " .·II-}· ,A.

progral1ile~e ne prerucrare a unagmu, pthen11,O~OSI orrce rormat .... e lI~lel SU.POh8hl,JlC

program, cumar n Photoshop, TU71F. JPEG etc. Dac.afi~~cru~ trebuie importat ~mr .. mil program de: editar,e a texteler :sau de paa~nare (DTP)~ dcre,gttUjj el trebule sal'!Ja~ 'II!1J fortuat TIFF sau JPEG. Dac,a im,aginea trebuie t.ipi,ri'ti lin seopuri comereiale, fo.rnlattll'l~ standard de "!]liiCl' este TIFf (tim, la),"ere). Asi:g:wr.ati~'V,i c.aati.nfi~ienIl DTP'.; ci~~rn t1~i,emele en im.agini. sunt 'pastl,'a~c: Ilt! hard-disk i'n ace~a~I ro~der.~ care sapo\aJJ,3 :[:11 u~or giisit de lmrnitnan:ta,.

:Daci 0 wmagloG: trebuie trinlisa aJa~ata la. unmesaj e-mail, fisierul ar trebei salvat (;8 JPEG~ :mri. spa:U~ lin numele fi~'iendllL~n extensia H.j:Il'~f) .. F~iend,aJ trebui salvat fira:it includeFn d. icoana saupreview-ul S:8i.11. pentru a-I fa:e€: ditmai mie posibil, JDe.schide~i o;pliunea de mnen~u F1Je ;;. Pl"efeJ'"(!l'~ceS :> Stl'vi1W Files ~i :s(decta:~iAsk hl salvarea .fi~iere~or .. Daca dod~i o Vih'~·zii mare de tr.ans,fc'i\ ar ~r'ebui Sa Itut~i lin considerare U~ nivel ridicat de compresie (calieate :Illi(;fj,(1 imaginii) .. Tot formatul JPEO trebuie ales ~i d~lca, ft~ierul v.afi~~tjHza,~ ca. parte a. unci pagini "Web. Un nivel ridlcar de com.pl"es~e este necesar pentru a mjnimizaJ ~in1,pul de .• iilu::'ir('af1e~~ al :p1ginii \\Jcb ee eontine in.1,oginea l'espec:t~v,a ..

Un Iormat de fi~[cr rolosU tot mIl frecvem pentru transfeml fis.h.~:reior DTP mltr,e imprimantf este .~'PoFt.abh.~'Docurnent Fnrmat" sau .!PDF1", Acestea put :tl create ~il

. l , . 1- Ad' '11 A' b f'"

,. .,' '11 .. -.-.,,' ,-'~J -., -,:~.-. ",' .• _._"-, - -'~, '. -;-'ii-~"~'I_-:-'("

\. ~z:u.a. iaate eu prQgm,lnU .~.~ - .'. n .til ... e.1 iQ .,9 .,

""' Si, (l)e~ivolfe inteJegere:a prinOipiUOf 4iJI, sparete 1Ue~ l1111.snl~lGr ca,llrii diigitlldeA - sa, c~,£o sUl'Sl de c0'mpam,lii obie.e1i~e' 'iniEN' £BmefC disitmc"

... ,SS aAne: in ee 0Dndi.1'iti, ,ca:ptw:rea diSi181Dl esle oon¥GrI;abjlia,

.... 'E\~allJnl'\ea. can,et~r.iistiQ;~'tofr tehm:loe aIDe cnim~lJiClcll' digiJale. ~ 'ClLme:ro p!liOft.s!tcmal~e

- ~-3Dilere lem.i .. pr.o,fe ~ojJtI!le

- baek--uri di,l:iim'ie

- ~!Unere pentru, ,a_m~Eori

,

Pos~bi:l]itatlea diem, realiza erlee prelucrare di,git;a]~ presupune ca imag~nea sa, fi,e mai hu~li nic,apit&t.i,"', apoi transferati tntr-un computer. Aceasta Sit posterealiaa cuajut:orul unuia ditu:rc um~atoiar'C:le dl:spoziti ve:

o canl:er,i foto d~ll,tal,a. :pEmtrn, eaptarea 'injt~,aUi a dateler, care SU:n't, apei transferate catu,: un computer, 'fie prinl,r .. e legaturii dire(:ti~ fle _Pf: un card de memcrie;

- 0 ,ea,n1.era £010 'tradiliona,hI; ell film. Du.pa, proeesare imaginea este s,ean,a:li ,i

~rans:fernti i:n co:nlllp:t~ter ...

Chiar daci ambele metodepreduc un ftsier de date slmilar, despre care se '·!;PlU'N' cil reprezinb'i lmaghlea a~;3J cum este ea ,~~'Vi:Zio:ti'" de aparat. $1. deei defot:olra{~il1l, :Fea:Ut:}:~e' ele p'£ioduc: fi~iere ,c~u d~fe:fe:nte mari tntl'c eLe.P,entrua in~e.i,egeaces~e diferellt,e"t trebuie mai intai sa exam~nam procedu:rile hnp~ilca.~e ..

ApoilI'f'a·-·f'e-·'·'o·' • ...,0·· tra ·dll"·t-"I~o'n'a,·-le·~I" ,"'.JI'I;91 o·a·-r-'e. ·a- I:'fttl'O~ (Jr· '8·, ;c1;II~r-'

" .. '._- ~ ~ 1',_,·l1..-., "·I!·-_J.~--·"~t--"- ',' I,':, ... .> l' .~ '~"'-" ,---- ... _, .IU·_·-'·'8J~ _1:il.lJllu ,-

Oriee ii.m8.:g1:n.e h.JI~tipe filmva :prezeuta caracteristlcilegenerale ale emnlsie] aplieatepe fUmul! respeenv adilol.:

'Cand imaglnea este sca:na.ta,~ aceste calf'a:c1i~risti.cl specUic:e snnt suprapuse peste oriee alte caracterl:sUci (~sau Hn~rutari) ale diispozitivului sau l)ro,g,r.a:rnu.lui de scanare, Fi~i,e:nd im:8gine; va fi deci 0 cOlubin3tie a. u~'turor acestorstribute s·pe·cifice:t d:~n care rezulUi ~,!zgol:mlot"~.~ artefaete sau datesiUp~i,m.'enta,re care nu apartiu imagimi origin.ale. Gradul ~j semnificatiaaeeater date .supli:men.~are diferi tn, 'fUlnc~,ie de echipamentul rolosit (fiJ.rn. apal:~at: fQtQ siseanner), dar lUI C) :wldluelil~l,ctrUi, vi.zib~Hi: asupra a$:p¢c'~'Uiluj :filna.~.

SI:iIPOl1u] U h'l.llllu:i

/" .//

Ap,a:rat1ele:fotio di'g:~ta:l,e

o :im,agmne c,reati ell un aparat fote d'igita,~!,rezulta,taa~mui slngur proces, produce un flsier de datemai precis decit 0 ~magine argell,tic:a sC3I1lal:H. ][),e~~, aparatele foto d,igilale au ~i ele p:rob~emle'~e~or~in special legate de rezolutie [vezi ;,~.Tjpu[i de senzori de hnaJ,gillet~~ pag, 2.3) ~i ,g,am,a d,eu:m'Ur,i" i:rn~ghl;ill'e dl~gitah;: create astfel snnt pote~~'lia~ ulai .~,curate"~'~ •• eu mai

- -

nu~ ~fl ""'p.O' rm .... t"

..... - ."'-~- ~e' ."" __ v~ !

R.()ilirea: :fHh'iUrnU~ ~1;ID~~a cree',aza '[rei ,c'1l:pumen S~I)3irn:Ee

S!Jbi,cctn~ v;1lzut JIlin ot:dec'tlv

$c;/UJma care '(lJ~atii JbnlUlrea ,l,,~'ag.i1:li.lpe 0 m,(J1ric(! depixel:i (~lezi ,.~Mai'~ice: ,muU,{-ctl(lnf?

Digital versus traditional

Opl'obl,ema, importanta de luat NU eonsiderare estealegerea :m.er:odeipe care 0 '10m uti~iza pentro on~'.ru:~a inifonna,tiei digita~e carcreprezi !lti i ma,g;:inea dor~t.a - in ce miis:ud o()me~odi, de Icapta:oo dev,~ne snpc;rioari celeilalte'l Sa reaminrim ca. 'p:re~u,cra.n~:,a d'ig:il'aiii, poate f rea~b;a:ti sipriu :fotog.ranere8i. inlrHala :pe film, ur.mati descanare. Desi ccaptarea d~gitala va produee inlotd,eauna un :fi:~~er maJ eurat, este ,esen'~ja]s,i neamintim ci fi:hllJu~ rO'~QI t~~ pistn::azi une~ea.va:m,taje:. Pie Uinga pre!tul se:llsib~lQ1ai. ridica:t (eosruleamerei dig'ital,e pIllS, bateril, carderi de memorle ete., p:dlil. cemparatie 'elm un aparat foto cu Uhl} la ealitate simfh.i.l.rii), :pos.ibml3tea o.feriUi de fibn eamediu de stoeare ~i arhivare foarteeonvenabll trebaie '~~ati ~~ ea in eonsidarare, Fi~ierle]e digila1e trebuie arhivase cumva ~~. de~icosb.lil! acestui prcccs scad,ern'~)'wd (in s:pec.i;a] oda;Ui elm scaderea :pi:r,eltdut,unj,ti~iloiFinscriptoare de C.D)~, stocarea pe t~e~.m1:Cll Iung ~[pastrarea ih.buue cOinrdi~i~ afisierelor dig'Ua,~,c tnci~m~)i~ica util!~zarea uaei tehBolog,~i eareeste illtr-un~t~diu osrecum hlclp,ienl.,

Filmul ca mediu de stocare

Pe dealtaparte, .rezis~eIHap,e termen ~u~ng ~i u~urilllain usilizare a fihne[orfoto este un atu v,er'if1,cat tntimp. U~urin~a, cu care poate f incarc~at un l1lou.fUm 'l:()j aparat, in thnp ce veehea l'ioUi :i,ntr1i :Brip'rob~'emle irwbu:zunJlr~ t[1sbu.le co,n.par,ata, cuproeesulgreoi die transfer aIfl~,t'en:Jor de pe 0 c~nneri di,sita.la in. compu1.~;r - sau (;(1:;1 puUn eu mentinerea lU1JJe~ eolectii desnil de eostisitoaee de earduri de memorie .. Aeesre ,co~~si:dem:,i!.ln'i ~r,ebu~c: lusre in ea~cu~atuJlci cand faeem eemparatie lntre captarea pefilmversss cea dwgitaUL

Formarea ima:g.i_nil

Ca sa in't·e·Jegc:n1J difereO'te~e lntre fotografia d~g.ita.h:l Gli cea fUlatogica [pe film), lmpreuna cu implieari ile aeestor dlferente, trebuie sa examinam mod.alitatHe in 'care este gene.nUa irnagjnea prin fiecare rnetodi.

Aparate foto conventionale - C'U film

lntr-un aparat traditional, lumina. trece pri n obiectiv ~i cade pe emulsin filmului .. Expunerea lalumina este dozataprin obturatornl ~i diafragma aparatului .. Filmulcolor CSl,C corupus dlntr-o serie de ... S,'lr'atur:r·en ibi!e. fiecare contin,and cristale de' ,.ha!,oge,:nuv8. de argint ', Expenerea :I.a luminatimukllzd ~~ .pltn:e in miscare particulele incircate electric, rezuhand 0 ,.iimag,imclatcnli'·" eu ~gJomera.ri de .. a:r:gi nl metalle" .. La filmele color; aceste aglonterari sum amplifieare ~i €lev-ill] vizibile prin developare, proees in care a.:rgi:ntul metalic este tnlocuH de .• color,a,nfi. speelftcl" - ccea ceo dan,a~tere unei •. ;gnlmlillatii: ~:u,! fihn",

Pe durata expunerii.flecare . 'U'8t: a] filmutu] raspunde numai la una. dintre culorile rosu, verde si alba stru - cele trem culori ale spectrului ~umino: care, prin eombinare, dau hnnrnna iilba. lmaglnea rezuhara este per,ceputa ca a. combinetie de particule de vopsea coloraU'i. sau ,,~gr,anu]c", in intericrul fiecarui strat. ·~mpr{':uni. ac est ea. rcconstituie imagines color .. Caracteristieile ]nlaginmi finale sum controlare de calitatea fjtmului. 0 scliimbare in tipul de' film folosnva atrage dU}:laJ sine nu doar 0. pos.ibihl schlin1bar~ a 'SlensibmtalH (sau timpul de' expunere al filmului) .. dar $,j modificari de culoare, tonalitate, granulatie etc,

No,t!: jn ealul unel camere '.]·:aldli,i.o'nah~ , ace.ll:a~j aparat poate fi utUiizal p,.mtru a i:n:re'gi:stra im:agini leu caradcri.s'tici :ro.art,c di'feri'lt,t dear prin ,s'c:h imba rca. 'lilm,tllu:i.

Aparate fo,tf) digi,talc' (cuseazori de:ima.gine)

Ca ~d '1:1111 cazul aparateler foto h'~d~tio,nale~ctun:en~:le digita.le folosese obiectivul pemru a. foealiza lumim) ~i diafhlgma. $1 un obturarer penttu a !CQn~ro:l~ expunerea, lnloe si cadape un film Ieto, lumilna se focal izeazape l11l1 sensor-de imagine, COI.~lpUS dintr-e serie de ZOl1,e fotosens ~bille, nnmite .. pixeli" .Pieeare ,.,:pixeP' este CQlile,c:ta,: el ec:~n:Hfllic: laun 1l1'OCeSQT ~ care P()~;u"e m~'h~ura gradul. de s~:imu~~rre ,el!ectrica. ,pe care 31 primit-o piiixehd. Aee~t~,~pi.~e]j:~'.j, laFel ca ~:i ha~og,euurn de argint din peliculele foto tmdilkmale •. :mregistreaza numai in~ens~tatea.lumb~ii, no. ~,i C:~do3t~a, ei,. Culoarea este ,creati prin alocsre scl,ecti-v5, sau secventierea :altemativi a pjlelj~ar :as~fe'~ in.ctlt. si,im'egistre~e compenentele rosu.verde ~l aibasnu ale I~~minii .. Spre deos,ebire de aparatele 'fOoto ,eu film, natura sc:n:zo:rw lor de iim.a,g-i,ml1e depiude iltltegn,1 de cons(ru.e~~a. eamerei, A ltee I, spus, toare caraereristlcile pe came aenzeri i li, a.trfbui'e i In a g~ nUs lun n x ,0 $i :p 0 t f:i s,c:hi,mluu,e dear datil inllocu~m aparatu]. Tenaljtasea, coloruul ~i elaritatea devin asnel semni.ttl.rR camerel d]gii~aJc .. AceasUi di fe:renta. j"lil.8enlll,i.lti e.ste'adevir,a~ap,en t r'1,1 toate aparatel e de acest fe11cu exeep] ia cejor foarte avaasate (extrem de seumpe), la carese poate $ic~lin1ba baek-ul digital ,~ru t()ferl~ in tC{lde, 0' oarecare :F1.exibilitate.

IVtodijic,cn':ea b~'tel',sltiiIU Jumillii cap/ate tie pixeh~ - li'l'leti cartea la dls:tanfii: de ol.~/li. pe1Uru a percepe iTtl,agill,ea..

No,di~ Spl'e deO'SH;ibiLr,t de ap~l(rah~'le pc bazi. deIU[]JI,. c,aratte'''i:sticile iIlU.gili1~~ 'infcgi.stfate SIlIIiiII d.e'h~rI11iFilarle d·eseil'iJ:zodiro.~os'~lj ~irae palf'l:e din c(mstruJtlia c:amcrci :£ot(l', ..

Ci'l!1d tm pixel este expus Ia I.mnina d,ei:~H,en:siUJjte crescatcere, el produce eorespunzator 0 crestere run sare ina el,tcUd,c,a genenl~i.. .Ace,as~a sal'cina este anl,pii:fic,aJ'la .f;~ rni:surata. Iar un ton de gri .. sau ".~ive:I!~~ ,e;s~e produs,,, Acest nivel este deseris p:rilll.tr-un nnmir unic, care poase fisalvat ca infonn3'~i,e dw,sii~,aHi si poatef ap'U~ u~rma:nll'uhupe 'C()ilfillputer"

Semnal ,uital: pC: IJnQini1:0r

SCI.1I1:ID:m:'l 311:1p1 wFi:cat

Rezolutia de scanare 11U. este, de regula, aceeasi ell rezolutia necesarf pentru tiparirea imaginii scanate, Daca doriti SUJ tipa.r]~j 0 imagine mai mare decat originalul, rezolutia de scanare va fi mai mare decal eta de afisare; de exernplu, un negativ de 35 nun va trebui scanat tn exce s la1200 p p i daca do ri m oi magi ne color ti pa.r:i.N\ la 1:50 pp i [vezi Rezclutle, pag. ] 1). Dacairnaginea tipairHa este mai mica. dedit originalul, rezoluria de scanare va H maimica decat cea de afisare,

Cu c:at este mal ruic ol'.i.'ginalul, eu atat rezuluti,fIj de seanare trebnle si'iJ fie mal mare, Pentru calculul formatului ~i rezolutiei imaginii la scanarea unuinegativ, diapozitiv san fotografie, trebuie s.a, eunoasteti urmazoarele:

r- Dimensnmilesi ,.ntodur~ imaginii 'finale dorite; de exemplu A4 ROB, A3 Grayscale etc. - Rezolutia optima de imagine ceruta deimprimanta (proporponala, dar nu identica valorii dpi airnprimantei]; de exemplu, 240 PP'i este, de obicei rezolutia optinl,~i pentru o imprimantainkjet (vezi Calculul n,~zohrpei Imagluil pentru an~al-e'~ pag, IS).

Size '& Mode

A3R:Gn

A3 Grayscale

A4R:GB.

A4 Grayscale

.A5:RGn

A.s: Grayscale

Rezolutia oprimaceruta de dispozitivul de afisare

72'ppi low quality

1.50 ppi 200 ppi

mediemqualay

300:ppi

h igh q ual i ty

2.86wl 12.44M 22.20M 49, 80M (J)
I . .9'8M 4. i 4M 7 .40M, I 6.60M N
;, -
I .43M 6.22M I .1 , I OM 24.90M C/)
O.49-M 2.07M. 3.70M 8.30M (])
-
.. ' -
733K 3. :] i.M 5.52M .I 250M LL,
245K 1 .04M I .. 84M 4 14M Dacii ~t]F formaml, modul ~i rezolutia de imagine necesare pentru tiparire, puteti alege una dintre urmatoarele actiuni:

.... Creatiun fisier tip du:mmyfne en ajutorul programului de: prelucrare a imaginii, Accesati File > New .. .Tntrudnceti specifieatiile (fermat, mod, rezolutie), Vef obtine astfel 0 estimate a marimii fisierului obtinut prin scanare.Fisierul dummy este 3PO] sters, Cresteti rezolntia de scanare pana la obtinerea unui flsier en rnarirnea dorita.

- lrrmt.d.!ili schimbarea de dimensiune proportionals (formatul orginalului prin comparatie en formatul dorit la afisare) cu rezolutia ccruta de imprimanta; de exemplu, da:ca dorim un format 8 x ] -0 dintr-un original 4 x 5~ dimenaiunile se dubleaza (x2). Daea imprimantanecesita 0 rezolutie de 1.50 ppi~ originalul ar trebui scanat la 300 dpi (2 x l 50 = 300) ..

NiQta: intotd!e.aultul: s(:a:nati ~a. r!e~Blu,i.,e: cf'<e$c:uta~ sau ill f.o1:'11I31: nlui mare, dadi lUI sunt-eti sigur.ii.

iNl i've,~Ui rw

Dupa scanarea imaginii originale, de regula cste necesar sa vedem histograma .• pentru a verifiea dad! au fosteaptate suficienre detalii in tirnpul procesului de scanare.Tactorii care VOl' degradaimaginea digitala finala stmJ contrastul Si culoarea exeesive sau insuficiente, [n Photoshop, accesati Image > Adjustment

> Levels,

Aj ustare a tonurilor medii

Ajustarea

tonurilor luminoase

Imaginea origlnala s] histograma rezultutd dintr-o scanare eficientd,

care a captat detaliile din zonele de luminii # umbtii. Remarcati numifrul

mare de vdrfuri, reprezenuindpixelii desemnati peniru toale cele 256 de niveluri de hi ,a (negru) fn stdnga let .255 (alb) In dreapta. Literele A, B si

C de pe hislOgrmnil corespund tonurilor A, B si C de pe imagine.

Ajustarea

lmaginea prezintd oestompare a zone/or de. umbras! lumina (imagine cu contrast redus). His tograma confirma absenta pixelilor corespunzdtori nivelurilor ridicate si scazute. Fenomenul arputeafi corectat fa scanare prin fixarea valorilor highlight '2'1 shad» w intr-un mod corespunearor imaginii {vezi Corectarea .1UW.i lmttgini sea.nate clecali {(Ue .~c'{ir..utii)_

Imagined prezintd 0 pierdere a detaliilor din zonele intunecate si luminoase, in compcratie cu origin alul. Histograma dovedeste cd un ntttndr' insuficient de pixeli a [ost repartizat tonurilor intermediare .. Fenomenul poatefi corectat 10 scanare p rin atenuarea to nur ilor din z o ne le puternic umbriie si lluminate, ajustdnd parametrul curves (vezi Coreetarea unei lm,agbli scanute d:e calitltte scii'Zutii).

Cea mai Sinlpl,a, ~i elementara metodi de a schhllba aspeetul unei imagini digitale este folosind optiunU,e ,,~brigbtlle:s,:s:]~ {hnn,ino~hate) ,i ",lcontr,lstu• ,D6~i modificarea lor e simpUi. metodapoate duce la sscriflcarea unor detalii din zonele delumina ,~.i umbr,a.

P, .'. . c, - - Do II..,., d· b !!" .... <9.- 'I o':I,'ii'I!;. ," edi ~ c :; c _, "Do' -:: ,,~, ,-'.- -S'~' - .,.. 'C ~ • .,...,,., 'g"""" .- i-' ".- ,'.- t, _, -.f· I II -:. ,111,.-" ,- ';

. .rogra.m.~.~ ...... , ..... ,i]O~u.I~I(U''''' ,~.~ Share a.n" p'Y111UI.I aJu dU .... 3.,!:.,UQ l'I,m, ,~lrm In,emle!l.llU.h lII.eVel!lS ~.~

curves oFera U'I1 comrel etescutasupra earacteriaticilor de tonalitateale irnaginij~,mra, il! sa,e.rHic,a detaUL Levels oferi, un conb'ol ereseur asupra oPtl[mHof brightness ~~ contrast, in timp ce curves permite ciontrobd eel mai sofisticat, am:- sicel mai di:f1cil de inv,i'tat.

Programs de scanare

Un program care permite aju8lari din level s ~Usau curves este preferabH unu'ia care

. .

p'erm,~te numai eontrolul asupra tonal~~:i~li, d~n cunrrastsibrightncss .. Prima varian,ti! de:

obicei, este mai costisiroare, iar scannerele iefUne sunt vindutecu progreme simp~isne .. ne$~i. sunt utile, iinr,aport cup're~u~ redus Ia care sunt o~eri,te~a!c,estepnj,grame de n~g;ula 'Oofel'a control $i calitate finali Hmd~ate.

Cursorde ajtwstar-c -Inuare -- .............

Cursorde oj usrare .. i.~] re

!H is,to'gra,me

o his,~ograma este ::.dm:iladi unui grafic de bare si amti numiirul :re~at~v de p,b~eli l>entrufiecarre dintre cele 256 deniveluri, Cuesoarele de sub hi.stog_rn:mi servesc ~a :modificarea,par~.nl1et:rllor shadow, midtone (ga:m~ma) ~,m h.~ghligh~: (umbre, tonurii miilocii, tonuri luminoMe).

Prima. actiuue la, deschiderea unei imagini 'in programul de editare ar trebui sa fie: verificarea histegrame] care ariil~a lJU[lJlafU.t de- pixeli a.loc.a4i fi,ec~'irui,.a dintre cele 2:56 de niveluri, to n1ajor~ta!:lea situ:a:~,Hh)l"~ cu exceptia unor drcumstan',e e~cepUo.o~de~, histograma ar trebui saa~rate c~a.pixeli[au tostal:oca\i: eelo D13.i mnhe, dac~. nu c~dar 'I:uturor eeler 2St) de uiveluri. Illuli.ginea, digi~ali, ar trebui si l~fiseze $i detaliile prezente inzon.ele eele mai lu.m~no,ase ~i iintu:necoase ale i.m~i:lgEnH origirn,ale. D.aca lipsesc detaHi~ 0 a d.oy,a, seanase ar lr,sbu.i sa fie :fic~w~a. d.upa ,aju.starea paeametriler fie 'bri,gloculess ,i contrast, fie levels ~j curves .. daca. 3;cea;stii optiune este dispollibiUi.

Ajustarea nivelurilor

AjustaJIca. nltve~ur~I:or prin metode sofiware:poa:re in~bunaUi~~ senmifleativ cHI~tat!'%!I. vizuali3 a tmci imagmi, C~8, mai tmna calitate ~~anl;,ane totusi cea obtinutll dinfis.iel'c d~gittde (caprate cu <0 camefi. rom SitU un SCtU'JJl!1Jcr) a,'v.and <0 paleta dinamlca ]~~lrg~. AClea~~~, pa.'I.C'1,~ dinamic,a, depinde de cerecslrudinea expuneril in ctunel'i ~,ijsau a :scan~tri,~ ..

Cele ~nn~ luminoase zone ,eu dctalii, de rcgtlli. nu trebuie sa. de~:)a~;easca valcerea de 24;5. .• in tin~,p ce zone le innmcc3H;'! conUnihld deu~hil vizibile nutrebuie sa fi,e sub I 0 (aeest ~ucru pOla~e f vc;I'U1cat utmizind paleta de infonnatie),

Imagini cu to.1lurllm.I'ziJwas:e lnragb~'e cu contrast scdzus

o bfU18'iJU3' h~~gh,_key . .fO'n:naf(i dil'~/J~un umutir .Ac·e'tula imagine cu contrast SCt'blll se sciizui' de pi xel] fll zon ele de U)IUI1"i {J,m.ore.azii une! sCGU"tiri decai'U(1Ie slabli. intermediare $'1 umbrlJ .. Unele niveluri iar peieta diJ~'tmic(i este :i:ngl.ls.'lli. ,P(d~tll t'n/(!I'io'(o·e /Jrezintli absenta completii a ,aimm'zicli pOll/ell .mnel.lon,t'(l dbt CW'SfJW'C, pi:u!U.loJ"" Corsorutstradow "I" trebui dar o scanare nUII'./)mul sau eiocareo a /,(j deplasa! spre dreapta, pentru {I Uirgi! bi~ipe cauatar Irebui si'ilie .()pJ.f:rnIUe tntervatu! de repartitte a tonuritor, dar prftj'i:r(~.{.e .. ,

efoctul h,igh.,ke_v s; .. aJ' pierde .

. _ ------ ---

... '1 meliorarea pa letei de u:J'nud CUQ.i~I,Wt·'ii icarsoareior. RetuftafuljiJ'ItI,1

Pentru a creste ealitatea il'tUlginIJ p'l"in In IU':ma aju:;t.cJ,·ilo}" rezutt« o imagine metode slJji'ware, jacell click # ri'ep.lastlti a Vi~l!ld (J' paleli'i leu·ga de tonur! ~i U,I'J' cursaarele trlung:hiu&me alb $l r,legru ccllre contrast crescut. Programul JUI.luuue' p'rh!ut'/e ",li~relriu'i UIUjt!' este present 11llto/~l~i' lnlocui h~/orma#(J iipsiirlin :(JI~el(! 11umfir ma! mare de pisett, Deplasare« luminoose $.1 Intunecate. Remarcat! C,(!J'l'lrulul z(!Juei dil.lIN! cursoare ~N"t lumil<UJ~'iirfuriJe din h lsrogr« mil". care in di cii

S(J'U innmeca tonurile imermediare. ni'll(!:lurUe de unde li:l)'.W!~/e i1iformtltie.

Curbe

Instrumentul numit curves, (curbe) este modalitatea de ajustare ce permite eel mai mare control asupra tonalitatii ~i culorii, Folosirea sa es 'toe deosebit de utila, datorita flexibilitatii pe care 00 ofera, Curbele permit izclarea unei plaje inguste sau largi de valoriale pixelilor, intre 0 si 255, in timp ce levels perrnite ajustari nurnai in zonele de lumina, umbra si tonuri intermediare, Instruruentul brightness/contrastpermite modificarea valorii tuturor pixclilor din imagine; de exemplu, d.ad! folosim comanda brightness ca S,;l intunecam imaginea fiecare pixel din imagine sau din zona selectata va scadea cu 20 de niveluri, Variatiile de tonalitate ale nivelurilor en valoriinitiale sub 20 se vor pierde, deoarece aceste niveluri VOl" fi toate rnodificate :Ia O. Daca aceeasi ajustare se realizeaza din curbe, variatiile de tonalitate se pastreaza,

Fereastra de control ",curves~'

La deschiderea ferestrei de control curves, caracteristicile de tonalitate ale unei imagini sunt reprezentate pri ntr-un grafic (0 linie diagonals iuclinata la 45° figurata intr-o griU) Axa orizontala a. graflcului reprezfnta nivelurile curente ale pixelilor (valori initiale), iar pe verticalf sunt reprezentate nivelurile modificate ale. pixelilor (valori finale). 0 diagonals dreapta arara di '. alorile initialc si finale sunt identice,

In partea de sus a ferestrei este un meniu drop-down din care pot fi modificate canalele individuals, separat sau lrupreuna.

fi'olositi cauaful RGB mastee 1)·entrllJl .. a schjmbs toaurile ~l canalele individuale RGn. pentru eerectii de culoare.

'.

Tonuri hnninoase


1~1'7D : I ij
OK. II]

I .... 1/ C~Il~I'J
[

j 17: r LaCld ... I
I ,[ :S'~.,._ )
V}+-
I 5n1QOUl I

l//; , { AIUO I I
1/11;1/11
I ;
--
I In I! I
IrnpLlt:: ~Pre'!!lieW'
Ilf'JI (J [I
e t 'Ou:t:pu~=;


'fl."; ~.
.'<""~.~ "~ Tonuri intunecate

Informati i de

,

intrare si iesir

, .

Curbe

Ap as a t i t a s ta Option de 'De tastatura pentru a accesa optiunea l-Resee!.

Faceti dub lu click pe icoanele pipets, p e nt r u a. seta valorile do rite,

Graficul san curba por fi aduse In pozitia initials apasand tasta Option/ Alt si apoi butonul .Reset' de pe ecran. Grila depe grafie poate fi schimbata de Ia 4 x 4 la lOx ] 0 printr-un dick in intcriorul graficului, in timp ce tineti apasata tasta Option/Alt.

Nivelurile dorite de tonuri ~i eulori alb negru si gri pot Ii selectate prin dublu dick pe pipeta (vezi Retusarea ~i inllbunata,prea ima,gini.lor > Valort lindt. pag, ,] 30).

Cereetaeea unel ima.gin:il seanate necolres,punzi.to·r

Data s-a pierdu~.info:nfl:a~ieln~iI1l1pul opera.t;i,ei de scaoare •. ce I rn.ai bine arf en imaginea sa fie ~H;~naHI din nou, in lee si fie ,,~orec[ati ell nnpregram de cdi~at{;; a imaginilor. '~),et,a~:ine li.p.sa nupot ninlocuit~e prin lumin] ~1 umbre, Folos~re,.aprograme~or de editare pemru con,'!:clia unci ciiJ~()r~ prea putemiee vapreduce 0 gami. Hnltt.ata. de :nuao,e. S:i11]1~lar. resetarea punch~ior de' negro ~i aJlt> va limita pa.leulJ tonwa ~n .zona. '[onu:ri~orhne:rnil.ed~,itre.

Tona.liltate

Dad'i scanares lnh:i.a~a nu of era 8ufideutc.ontralS( (nlLlJ exi:sta. pixeli eu valori scazute sae ridicate) srm pvezinta centrast excesiv, atunci une~e ajusluri pot fi fic~te in etap.a de seanare.

"- Lum:i;1l!o2;1ta~t': ~i "~()ntrast

..... Pipetele de a.·~b ~.~n;egru,

- Pipetele s'hadows ~I hi,ghUghts eOtnh~oa.le~e. level s ~i curves

A··· rst ... ', ea t .. -- ~···t'·:""tt···· " I' ".0, ..... ·1-. ,d··_,·11bL .. " -_ """-, .

. justarea tonau atu cu piperere ce .a.t .. ~J. negru

Este p,osibH sa. des¢ll1l(Jiin:1J puncte de aJb ~~. negru (o.:ii :25.5) pentru imaginea preview in stad~u~ de seanare, Trebuie sil. avem grUi capuaetele de alb ~i negru sicot,t';s])uu,Ui celor mai Iumiuoase, respectiv eelor 'ma~ lntunecate zone de rH!imaginea orjgi,DaU'i .. Ca pmlc't de alb pOlatefia~.Qa.sa marginea a]ba.n h;armie~l sau lmaginea unci surse foarte :puiernice de hnnill~~L Ca. punet de negru poate :fi. aJeas5m3i.rgil1le.~1 ':f'tlllUL'll~j sau eel mai tn~lltllecat ton vizib1 lpe :~mag~ He.

Ajustarea tonalititiicu. pipetele de u.mbra. si lumina

Posibilijatea de a alege puncre de umbra. si hm:li.n.a (shadowssl hi,g.h~ight.s) permite desemnarea celor ma.i. i:nt:utlecau~:~i aceler mailuminoase ~:onud vizibile pehnagrun.e care n,eoesita d.ef3.li i (de obieei 8- .~. 0 si 24.5) .. Aceasta nlecie,s:ibl stud i erea O'[i.&d nalu ~u ~ inai,nt.e de scanare, deoareceeste posibilca imaginea sa nu fiereprodusi. fidelpri n scanare ..

Pregramui ",Epison Twain" drnn. imag i neat ali 1ura.ti. permi te se~ec1.area aterUa.a pUIlicl:elor de umbri ,ih1Inina. Aocs:te puncte por fj .aj u state (:1]:'I3.1 tuchise S·3U mai deschjse) din cursoarele aaeciate Ior ~j pot A. masurat.e din U(Hl dup,a ceimaginea ICSt.!!: deschl s:a tn programul de

d· C,] -

1,-- • ••• '.' .: ·'Y(,". ,;', 'r ._~,' '"I 'I'~L" -;fi! L_~

e rtare, ' m·sonJl.. gamma este

fo t o sit: p e 111 't r u C -0 JlI t r 0 I. 1m ~ h] n uril ,C) r i n re r med iare 111 ar cursorul threshold (va~o.a.re prag) es te neC:fS·311' n umai In st~ftri de 811ft

Ajustarea tonalitatii prin curbe ~i niveluri Dacaimagiuea scanata initial prez intii

, ~il~1!: E!!tgo;:!!:

contrast reclus sau exccsiv, fenomenulpoate

n contrelat prin modificarea valorilor levels si curves, dacaeste posibil in etapa de scanare. Coutrclul Ievels esre detaliatin paragraful ,.,AjusUiri de nivel" ,1[[1 ghidul de studiu

Aspectul tipic al unci curbe ell. rolul de a

reduce contrastul prin innmecarea zonclor luminoase $,j iluminarea celor intunecate este ilustrar in diagrama ahHuraHL TOJHuHe

3/4 sau tonurile de umbra sunt accentuate

pentru a revela detaliile, In timp ce tonurile 1/4 sau cele de ! Ull1111i:1 SUItt estompate,

Nodi,: Da,~i ronurtle die ur1'J.bra ~i h,u1J1 im,a, sunt deplasate prea mult, poate apsrea feili(i'l:nemd d·{': pOSlJed.l;a reo

Programele de scanare, CUIl1 este Epson Twain, conti n curbe care pot f accesate d i ntr- un m e n iu p u .~. l-down, Va I. oriIe standa I'd S!LUlt;

High~ight: 245

.1./4 Tone: 'i 92

M idtone: 128

3/4 Tone: 64

Shadow:

AJf:itural. sum exemple de curbeprestabilitc caremaresc sau micsoreaza ccntrastul unei imagini scan ate.

Ton uri intu nee ate

"

Tonuri luminoase

Q o. 0 .•

U3 r/~,I"" I;::IM~*",

13~·~ m~

Tema I

Cu un scanner orizontal sau de film, captati 0 imagine die pe 0 fotografie originala ce contine 0 palet~.largfi de tonuri, de la ZOl1e foarte intunecate la foarte lumincase (incercati 600 x 400 pixeli la 1'2 ppi).

Deschideti imaginea in programul de editare si descrieti detaliile de umbrasi lumina 131'1]1 ccmparatie cu originalul,

Masuta~i tonurilc lnminoase $i lntunecate, pentru a vedea care nivel a fOS1 desemnat tiecarei zone in procesul de scanare.

Priviti histograms care ilustreaza 11 umarul total depixeli al fieciiruia dintre cele 256 niveluri. Dep lasati cutsoarel e shadow, midtone si hi go li ght, apo i: remarcati efecte le asupra tomd]~alii imaginii,

(nUirura,rea. unei dominante de culoare

Dacii diu seauarea itl~~.ial~i. a rezuttat o dominQIHli de: enloare (colour cast), aceasta I.rcbujc indepart~uain etapa de seanare prin diferite metode: folosind canalele lndividuale d~n 1)3.1 <=t:3. de control curves •. aJegand valorile dorite din colour wheel •. ~~21bmnd .. intensil['.a'lea J1ive]ultl~ de gri~" sau selcctand cu plpeta degri un ton ne~nru saucompjet desatUJ]'a,~ de pie iimu,giine ..

k-....:::::!~~~=:;~~ C '0' S o a r e led e control {II culoti:i din progra1Uul Epso» Twai». C» pipet« de ,gl'i .. .Irlce/i c:Uck .reo Et~. ,~()n'ii en ton neutr«, L~~_"""':=~,

'deSa(UI'(ll. apo i

mi;~Ctlli cursorul spre d,.eapuJ.

hu::lude{i un .. g}':~~~ card" ;'" scopul' allalt::·ei de culoare: N/~"ehwUe ar trebuf Sit.flc:;

R:IIO

G::IIIO

Includeti un etalon de gri '18% in imaginea scanata

Un .".gfC;Y card" foeograflc, sau leudon de gri, poate fi inc~us in zona de scanare, pentru ~~ ajuta la eorectia cu~odl,or ~n etapa de seanare, Gf1lty eard-ulpoate .fi a~cza~ pe margine, sau i~ur .. un coh al or:igtn.aJI~lll~,. astfel tnc;iU. sea poata fj, indepa,rt8l prin croll'p,ing d:upi ee ~i .. a indep,lin~1 scopul .. Dac~ optiunea levelis este d~'spon~bil~l hI momennn scall1liJl':i:i,~ ~rey card-ul ar trebui S:3, aibi ,aproxhll.atjv It 0 pe toate can~le~e.Pr,ogT';amu~ de seanare Epson Twain are un clwrsnrpcntru rcg,~aref~in~ensi~:a:~:ii degri, Pentru aeeasta, a.~'ege'li un to'n neutru de pc inlmJJ;~ne~ cu pipeta, Cursorul ~ntensitate de gri serveste apoi lacorectarea d;Sl:(H'siu~~~i de culoare din i[1D1~gi,ne.

Orey c,u~l .. ul ar .ucebui ~;ii a.lbiiapr(Jxbn.ativ JlOpe toate canaiele.

Ineludeti un etalon de gri 18% ]~n imaginea preluerata

Da.ca~()loshi UIDl scanner de fi 'I mp,cfuru a capta inlag;~ni de pe un film de .35 mm, grey card-ulpoate f inclus Intr-un cadru i~l rlmpul fotografleri i (el trebuie s~;, beneficieze de aceeasi lum ru 1[J;OzwtfiJ'e ca $~rl(;n;.t:u.l fil mulu i,). Da.ca Ol~'~:iunea ~I!'!vel:s: este di sponibila la momenru ~.scaniri, i:. grey card-u.l ~,r '1l'ebllil i sa a.i bil. aprcx jnla.t iv I'~ 0 pe toate eanale ;'e ..

M~ '. .. ~ iii.

amnea nnagmu

Inainte de a retusa ~i nlla.ri. calitateaimaginii, trebuie ajustate marimea ei (image size) astfelincat sa corespunda formatului dorit (rezolutia de scanare va necesita, probabil, schimbarea rezol 111,i ei finale), Accesatimeniul Image :.> [mage Size, pentru a obtine calitateasi viteza de operate optime, Ma,I.'ime.a imaginii este deserisa rn treimoduri:

"'"' dimensiunile pixelilor (num5Hl1 de pixeli determ .. ina marimea fisieruluiin kilobytes); - formatul de tiparire (dimensiunile finale 111 inch sau centimetri);

.... rezolutie (masura:Ni in pixeli per inch sau ppi),

Dadi. unul dintre acesti parametri este modificat, va avea efect ~i asupra celorlalti; de exemplu, dadi marim fonnatul de ·t]pati . re, trebuie fie sa. scadem rezolutia, fie sa crestem dimensiunile pixelilor ~i marimea fisierului. Ma.rin1ea. imaginii trebuiemodlficata, de obicei, din unnatoarele cauze:

- Rezolutia este schimbata asttel inc at sacorespl.ulda imprimantei.

~ Dimensinnile finaJe sunt schimbate pentru a corespunde ecranuluipe care este .afi~flta imaginea

1:ii""""I-------::=-=="'"~~~~~~

!'i!liliIIII];I:lrI~!ls~:rn'I'ISJ: '1,38'M '(w<lS' .~5t0 [( Q!{ : .1 I C<l!1'l~IlI!~

W!I(L1'I!ii; L:.15s:..::._E!_--",=~~~r~ .... -1. Hl1!h~lht: 1",;:,1@6:..::.@_--", !o=i~~~:1J,"",1

r P¥i~~ ""

'!Yit~: [,-IWI_··~ _ _.JII Ib,;[ C:.;.;;im~. ~_:$;..J.J

~I~rght; 111H-.'4ii :1 [ elm .~ II

IffiN;!!lIl!!ll~iDn: II·~ @ lIIi!J~I~"1~'1:1!_ _ ;< )

Penttu o calitate optfma1 mclrifi.liiieruiprin interpolare Ondrind numdru! de pixeli ,~l automat si dimensiuneafisiendui), selecttind"Resan:tple l:mage" ell optiunea .Bicubic ",

Opjiuni.J.e de marime a. lmagmh

Cand schimbam I11ariI11t:a unei imagini, putem .pastra proportiile '~r/sall dimensiunilc .p]xeJi.[()r~astfel :

,.". Dadi bifam easuta •• ConstI5ain Pr()pm·tions.~~, se pastreaza proporria diutre latimea ~i 'ina]~im.ea imaginii, La modificarea uneia dintre ele, cealalta se sehimba automat pentru a respects proportia, Daca optiunea In] este selectata, cele doua dimensiuni pot fl modifi c a teindependen t, rezultand (I imagine di storsi onata.

.... Dacu. bifam casuta ~.Re'samph~ Image" ~modmcarea dirnensiunilor sat! a rezolutiei va duce Ia eresterea sau scaderea rnur.im_H fisemlui astfel -!ncat sa fa.ca. 'fa~a schimbarii, PiKe]i i sunt fie adaugari, fie ililatu1"a~L Daca l1U -0 bifdm, marimea de tip.al·]re: si rezolutia sunt asociate, Schimbarea iatilllii, tna]~tmH san a rezolutiei Ie va modifies si pe celelalte dOllfa. Dimensiunile pixelilor si 1l1arimea fisierului r;a,man consrante,

o imagine este sup:usi prceesului de ."resamp~i,n~,' atune] cand d~[1lH!nsiunUe pixelilor (~] marime~ln~~erului rezultat) se schhnba. Este posibi] :s,ft schhnbsm dimensiunea sau rezoluria de: aflsare fadia, afecta dimensiunile pixc~wlor (vezinRe'lQl~tie'~~ pag .. II). Opera~.Ia. de: resam.j)ling 311'e loc atunci ca.nd dimensiunile pixelilor' d~lrnJilll~a,glnei;l Qri,g;i,lla~a., captati. sau scanata, 01.1 eorespund cerintelor de a.fi~are ((na.rilme~i rezolutie),

Operatla de: downsampling scade numa,ru] depixel i, ~i ~'t.crge~nform,a~i,e din imagine, Cre,~terea mlrnan~lu~ total de pixeli, sau resampling, imp,Hca 'ubderpola,re' (0 noua i,I:lJo:rm,~qie depixel] etiiteadaug~l'ta. pe baza valorilcr de cutoare ale pixelilor exlstenti],

Din resarupling .. ul in exces poate rezulta 0 .caH~:ate SCllzutii, a imagini]. lmagineava aparca, ince4Q~ahi :s.~ nec1adi Pentrn a. evita necesitatea unui resampling, seanati imaginea [3 0 rczo[u~ic sufleient de ridicati. ssu HmjUtnd mar:imea de ~lfi$are. Fjltrul ~,Un:shar,p lJl~ast'·'~ poare cresie c'la,rir,atea unci imagini 1ince~o~3te.

Bicubic resampling

Resampling-ul tmelima.gin.ru can:' duce la cresterea m~dmjl fi.~:ien,.iJuj are ca. rezultat e calitate vizuala mal s~ahft Dac,a este necesar, fol!ositi. optinnea "bitubic'" din pre::f(;:Ir~n',eic de resampl ing ~,~ 1 imtra fi cres terea ~a. dublu] In~:I'i mii criginale.jiemru a, :m inirn iza pierderea de calitate, Folositi filtrul unsharp mask dup1a resampling, nu inawnt,ea opera~~ei.! ~'~ lin·d~a;,~ am]:doare.a resampli ng .. u lui apl lcat unei 5,] ngure .ilna,gi~ i .. Da.ca programul permite operatii aimultane decrop, redimensiona.rc$i rorire ,3 ima.gin.ii. ac,easta functle ar trebui util i'za~a. oric:aJnd este posibil.

Crepping (Taiere)

Este posibil sa. efectuam sirnultan operati i de rotire, cropping sau resampl i ng pe o imagine .. Faceti crop 1~ 0 anumitemarime si rezolurie, pentru a optimiza marimea fisierului ~i ill rrece dela rczchuia de scanare la cea de afisare.

film de 35 mm

print de 4x6inch

Or rezolntie de scanare de]800ppi pentru

. un .. fHm.de .••.. ,3.5 .. m .•.. ~ .. n .. ~i4. 0. 0 ..• ·. 1.}.P.·.~ 1 .. Je.n.tt:.] tip ~r l .• ·re) .

la 41! x 6'- va genera un fl~ler de 11 MEL , .

.

Marimea de iesire sirezolutia l.ltS x 7 lncbes @ 22:0 PPl rnalim.e.~ flsierului: I 0.2 ME

Tema .. 2

1. Scanati o fotografie, pentru a obtine un fisierpujin mal mare de ] I Megabytes,

2. Facet] dick pc icoanacrop, pentru a-i afisa ".~OptitmiJe··, Daca lucrati cu. versiunea 5, faceti dublu-clickpe icoana crop, pentru a vedea paleta de optiunl, ~.i seleetati ... .Fixed Target Size' irnpreuna ell. unitatile de m~sura. pe care le doriti,

3. lutroduceti valorilc de marime si rezolutie ale imaginii finale (alegetl .Jn" pentru inch sau "c:m.'·' pentru centimetri ca. unitate demasudl,in Photoshop 6 si 7).

4. Tragcf simbolul de crop deasupra imaginii $1: alegeti ariape care 0 pastrati la cropping. carl.e!. ridicatl degetul de pre butonulmouse-ului, zona. selectata va aparea incadrata demsnere, 5. Ajustati zona de crop 'rragand de m~hlere; rotiti imaginea trigatld deicoana in ferma de sage.ataJ curba care apare cilnd vitrful cursorului este pozitionat ~fmga U.!1 maner de colt,

6. Apasati taste Enter/Return pentru a finaliza operatia crop. sau 'Esc pentru a oanula.

Nota: Dad'! tn rl':.I·(j·lllliIJ,g lJIdnza~i: 'lI.aJocrf. precis,e ~l~e dimue·n.shInilm,-,vor aparea constrfh1lg:eld de "JHi~)e,C~ rario'~~, €I.e exemplu, 101 fotog,l'aJie de 8: x Ull lnehare un aspect ratlo de 4 :.5'. in timp ee lUlmm neguttv de' 35 mmare un aU nsplcc~ ratto dt 2~3 .. Daca 1'3iP'lJfful (~,aSI)e:ct ratio") tmaginii destlnatle m;J este Ci(]l(dClI'I:llI eu c!!il.alhllaginU origin.ale~ va 31larea 0 oareeaee (l11.enJ,cre dini m agine,

Administrarea unui WO' k

,cop

- iii <tIeR; '0 5f1l;1!~~ dei,mmrnmt.il ~ehni" des,m l3:n:tllJnht dlt ('I!pemtJji •

. - Si Id~,~i:trem~cllge'llm luoo(M)u:ril{u· implifaBt'e im Pc'wdLlI!lcerea DnaI' ~ rn3,glm.i Up:m-fit~ care si cUJ"esplJImdi ~lepmriR€)!.r io '~a: ee' prir"'~~to '~lJl()B'W'a.

- Sir dez"\1h,~' lano~:tbl!,e:te despuie ml.;Jd,iJl 'in eare I:an:lu.rile die ~perh,ii ,aciQthtlSlra;te pOit i'l1lfl'u.ernJ',;a cllli,oama,

obiective

- StudiijU 0 :seri'ede l;al1JfUri de o:p~m,tn ,p.1f9: lb,aL'Za e6hip~mien~e ~Pf' d.e bl:~ra.re ~i de j.lc$~n~ dis~ni'iiJl£:.

-... ADaUm',~1 ~l'a!Da. ,eifhz:oeiiltat.eaftullturilo(1' de Dlle"nt~n i,r!ll"i!em!SI.'Elte ~.~ ra~e'~ji SiOhimlb de 'id~i ~:j lop:i!Di~ ,C,:U ;all,~i sNde111~1 ..

"",[mp1U,llurc, pel"s:o,oaJll '. nHd'i2a'~i: 0 serie d,eimag'iR] <ii'lita.l,e esee sit de1l1il,011iiSI're~e ~zuUa~e'te llJlqari'I,or die ~ipemp~ S:h1d~~t:e.

Introdueere

Sccpu] administrarii unui workflow esle sapermitd reprezentarea fidela de catre un echipamenra c~doriIor captate de urt a It di spoz i tiv - sau poate chiar a culorilor documentnlui original. Dup.a.cum a fast discurat 1]] capitolul precedent, eXlsta multe cauze ale erorilor aparute in reproducerea culorilor. Echipamente diferite reprezinta culorile iITI mod diferit, ]n funcrie de modul lor de operate ROB sau CMYK ~ daca folosesc eerneala sau lumina pentru a produce culorile, ~n plus, fiecare aparat are propria sa. gamf de culori mai klrga. sau mai restrEtnsa. pe care 0 poate reproduce ..

Implementarea unui workffow

Configurarea unui sistem demanagement al culorilor care sa, ofere rezultate constante - ceea ce 'inseamnd crearea Lund workflow adrni . nistrar - necesita una dintre urmatoarelc operarii, sau ehiar pe arnaa.ldoua:

C.a~jbl":al·e·:a ech:i:pamen.tul.ld .. Aceasta trehuie sa survina ]ainlC:l'va.le regulate, deoarece performan'~e]e de functionareale unui aparat se schirnba in timp (vezi ~,Calibrarea rnonitnrul ui", pag. 8 I}. Calibrarea aduce toaie echiparnentele 12] parametrii unei anumite stari sauconditii, Aceasta nu este aceeasi en stare2115~din eonstruetie'ta dispozitivului.

.... Crearca uner profije de eehlpament, Un profil este 0 .,.;.scmnatura'; a unui anumit aparat, care descrie capabilitatile sale deculoare. Aceasta permite conversia culorii la nivel software (ColorSync pe Mac, sau ICM pe PC),]n asociere cu un CMM~ Intre spatii de culoare dependeute siindependente de echipamenr. Aeeasta implementare a unuiprofi I bazatpe un workflow ofeTH. performante constante in tirnp, chiar daca fisierul este mutat de pe un inn~ de echipamente pe altul- ca.t timp kHU.C se conformeaza aceluiasi prcfil ICC"

Un sistem ell budd inchisii

[n diagrarna de mal sus, ccnfigurareabuclei inchise neces]Hi calibrarea echipamentelor, dar nn se bazeaza pe utilizareaprofilurllor,

Uti'lizare:a, unul si,stem,j'D,cbis

Aceasta este eta mai s,hnpUiJ Implementare a umd hlni~ de operatH·cu cnl(}ll"~ .. b:~l'zab'i. ~nh;:grall pe capacltasea dea cup~a, to-ate dispoiZ"iti:vele lin aceeaeil bucUiJ, ha.rd\war,e. AceasUi metodii, este eea ~na i reconumdab~ hI, penrru ut.~ Uzatori ruca'l"e~

.... Folosese programe care nu includ Op!~hUlII de m;Em;ag,e'menta~ eulortlcr, de exemp:~uPh(noshop L"E.

Op,ereaZH imr .. un mediu eomplet eontrclat, unde toate .iIluJ"ir:i,h~ si iesirile smli~ ada'pta~e ~a, cchlpa.mcn:te~,e ceformeaza buela htn~ulu~ de oPiIJra~H.Pentru ca acest sistem :sa, fiepe deplin ,enci.en~,n~ierelenlJ VOl' proveni dln alte SlUS":: decat echipiUiD1lenl!e'~edein'tral~ ill, blLlJcla ,_. ,cum ar 'Ii seannere s:a,u camere d~gi~ahi

Tema I

l. Deschidcti raeniul Edi~ :> Color S,euin.,gs ~i alege~i una dintreoptiunilepre .. press origmale dinpanoul Settings. Aeeasra v'a ,th~fini. :spa:~hJ1] de ~~,c'ru ca. fiind Adobe (1998) ROB. 0- discutie anl,anu'nlilia, acestei teme opu~e~i, gas~ in. eapitelul ~~Ce se in~elege printr-un spatiu de' lncru o()l,ol'?~".,~a pag:~na '9'~"

2. AI~egeiil unfi'~,ierRGB care pre2iuti 0' hU'gij va.riela~e ds' cu~orw ~.~ 'LOlll!1:ri .. imagii,nei,~irlta ~ ,aswgur,indu-vi!J iea ,ati inelus :!:unuil~c subtile de textll1,ri gl':i ~i 'color. Vedcti ,,~Recaphu~a.rea~! de la srnrs~tul acestai c~,pi'il;:ol penrru generarea unei astfel de imagini, (F~~:i.,e:r,e simllare sent une()ri, livrate impn::urJJa en seannere sau inl.prmmante).

3" Ti,pa.r:iti ima,gine.a pc: imp'rima11lta ata~al,ti, sisremului ~i nu .ajusta~,i. culorile Sail tonurile pfin lntermediul ru',ogra:muluj de, controt al imprimanrei, Prhriti imaginea tipi.rwhi 'in

d' .. de l . 'i .~' ~ , ., ',. '.. osibil d" ,.- ,',. . .. d I Ad b

!:~" I :' .' ',' , - ,_. . I _'-1- I :- , 1",,' I,' I .- I ,., ,_ - - - -: I - ~ ,- ,~~ I' I '- - I ,-' 11- I ' " I,: - 'I '·-1- -,:- . -:-: - -.~ - - ~ I,' j. " :- I ':1·-

con I,Ul_e ._.IJ..I.llUl_. neutra. cal mru aproape POS,I, I, ie .mom~oF' ~I. " m programu ,. , 00

Oan'lrna,I'l~·g~a;U fin SeUtdlc: de g,a.mrna. ale ~nonitondui (a~a CUltl este descris 'in Tema 5, die la pagina 82J~ astfel il11Cit imaginea de pe ecran s~,ne ,ca.tmai ,ap:r'opi.3ti r)osib~~ de imaginea UplirUii .. Asig,unlli-v,i, ,ea op:Uunea,~~Vie'i\f Si~ghe O,311'1J'ma Only~!' ~u este bifata, asttel inci~ cldor~I,e sa poar,a fiajusratje. indi'vidua1.,

4 .. Salva~i profHul crest sub un num,e adecvat, CUIl1! ar fi ~;P·ro,f~IPel''So~~.a~··. Acestprofil a. c(1Il1iflgu:ralaCUl"1'l .monilonJ~ astfel incit. imagines .. afi~ata, sa fle ,cim: mai apnlp,iaUt de cea Upirit.a. (Fo,~osi~; profi~u~ de menitorpentm a, vedea CUll" va ,(u',aUt ~magwn:ea, cand o Hparim, pe imprimanta dinsistem .; vezi .;",Ma rtori :5oftw,aren~ pag, .~ 05)"

5 .. .l\cmu, ~uat~~ i:m,clginea ti,piiriU)j, ~j scanati-ope scannerul a,ta$~U 19 sistem .M,odit1ca.U setili,le de seaaare, din programul scannerului, ,piilli c(i,rnd j'maginea SC3na~i,,!, af:i~,aEa, p,e liI1Icuti,I.Ot"31' 31t a Ia fel en odgi,l:\,aJul ~.~ 131 felca imaginea H:pa.ri [.a ... Sa]vaU aceasts co:nln.gul'a~~ea.S!canl1,elll,l.ui sub urn lJlJ\Une adccvar ~i ru,~o~i~I~o, iill~oate scam:aFile.

Not;a::: .sils~:emu~a 'f~Jst :aJcum ea~lilbral: a:stfeJ in.cat ~1lYJ rezuJtat: w,~'S~WYG cstcreaU"labU. Totu~i~ aeeasta In III i~lHp~lieii, ~fe(l<r,ec;~irl]d~",ea, el!tlori:~'lr.ln rtlaUtabl!'!lca~itatea \'2 d.epi.nde SUbs,t31lClal de ca~~I'at:ea !I!,cI~;~:pa,mlel1ltcIID'r·~ lBala~e:i clall'l Rlonitnrll.d'l' cit ~i scann,erl!Jl~ 8ufo-st CIO:nmg,lIlrai'~:e ,a;s,trel1'lu;,:it sa $C adapteze Ilia UmUiril,e im,JUiima,otcI.

Utlllzarea proflleler intl"-un workflow admlnlstrat

'~'ntr-un sistem de msnagement alculoriler ln sistern inchie, uncle toate varjabilele de intraee, afisare si iesire SUItt prelucrate CU Ul1 numar ljmitat de echipamente cunoscute, rezulratul fmal poate fi controlat ~j previzibil. Tetusi, dac~ hl oricare dintreetape este folosit un echipament din afara buclei, cum ar fi seannere si imprimante diferjte, rezultatele pot devenl imposibil d,e preconizar, 111 acestmcmcor esre necesar un proees mai riguros de management al culorilor. Un astfel de sistem, bazat pc profilurl ICC universal recunoscute, perrnite transferul fisierelor de pe un sistem sau echipament pe altul - pastra.ad predictibilitatea rezultatului, Programe Gum sunt Photoshop pot ajuta [a crearea unei abordaJ~ universale, care se bazeaza nu pe .ajltsUi:ri vizuale, subiective, ci pe proflluri ]:CC care eontroleaza schimbarile necesare pentru a obtine rezultate constante.

Nota,: C.§iud imag,inea este tra:l11sfer,a(a de PiC un ecll.ip..8m.e.nt pe :3,'lllui, este ajusit:ati:i de eMS !prill [nt!erl!l1,edA:u~ [pil.·ofjJel~I·' a:s>oc:i.ate" ,3.st:fe·~ iin,c,3,t bli1l,.9.g:inc;iI, S:i'ifiit3,fi§:a:t.i fin aCi(~~ai$i fld detoate le,chi~J.anlil:en:~elle d.ill~a,n'liIl de <opera.f~i.

pmlHul 'KX' al spa~hd 1I i de lu't:f1ll

cehinament

,I'

inde:pcndern

Tagging

Calibrarea nnui monitor din cadrul unui sistern (prin metode software sau hardware) creazd un profil lee unic .. Deoarece fleeare monitor arcpropriile sale caracteristici (~i propriul profil), valori RG,B identiee sunt afisate oarecurn diferitpe fjecare sistem. Ex.tx:p!~~e fae; cazurile in care profilul ICC este Incorporat chiar in flsierul de imagine. in: acest eaz, sistemul poare ajusta valorile R:GB astfel ~[ncat sa. afiseze imagini identice pe ambele moniroare .. Procedeul este cunoscut dr-ept "tagghl~( ~i este operat automat de multe programe editeare de im.a,ginL Totusi, asocierea imaginii cu profilul de monitor presupnne schimberi constants ale datelor din imagiae, la transferul acesteia de pe un sistem pe altul, i (Jj acest punc t, ~.s:pa,l1Jl;·1 de :1 u ern! ~ devine imp ortant,

Ce :S;e'i.D!,e~e:g,ep'rin,tr-un, srpatlu de culoare?

Dupii, C[~Jn s-a dh,cutat: i.n sec,hmea ,an,'teriQm,fi,ecare monitor valie:J;)l1oduce C'lLmh>riletntv~un. felpropriu, in spa:r,iu11 S,HU de euloare ROB. Deoarece fiecare 'mQlflitore!llte'u~or d.iferit, spiiti1ul de culoare l~cni!t a~ nlo,~.I.itoruJ.'U,:i (caracreriaat de profilul siu) ciladii este ata~,at ll:l.l.ei illll.a,gifl~; vaproduce schimbar~ :a;~e bnaginiil de fii,eca;re d.ata, ci:nd fi~ien.d este ,afi,~1 pe alt monitor, Cia. ca~ fi$ruerul este transferat mai des tulre diferite siSleme" co a,UU e~, este ,mo{U ncat mal n!lUb·rrezl~'1t,fm:d, omaimare ':p()sIbU,~:ta;te de pierdere ,a :\;nfOrlll'a,\iei. S-a:r parea" deci, e.i ill!corp01"area profil.uh.d de m,Qini.t)or intrmo imagi:nel:u~, es:fe csolutie pet:~eC'lil pentru a. pistm. calorile constante, pentrtl ca, poate duce ,la d,eg;mdare3J,ilnaginU~ 'pemisura ee f ~ ~eru 1 este tran sferaede pe U111 s·j stelil1,peaUut

- -

Nota: So~utiaacesJei prob.lelilJoe este ,sa ilm::orpori,m ill ~Dla,ghlc lUI :proifilul die monitor spccifiic sisteil1uhdpe eare I:ut,rim" 'cl pro:nlu'~ UliM:d .~~s;papu de lucru'" R.CB p.re,de;fh~~t.

,() fm'~glne (Jfl.~,orap,e: doult l,m}}~itQar'f!. jiecm-eecnm,/Uud conjJgur:a, c()l'~f()rmpr()p.r.r.ftJzii sti tl pl'lJ.fi l.

Acest~~s'paliu de ~,UC:rU~! este precis definil: ~i~ chiar mai :imp,ortant~ esteindependent d;e echipament, Ceca ee inseamna c,n, orlcare dou,a s.iste'me pecare ru:~eazi ac'ela~i spa:tiu. de 1iucru flU vor neeesita ~chimba.d ale d;at,etior' f'El'ale de .iDlag~De'~, ci doar adc' datel 0 1" d,e a6~are aimalin~tA,ciesta, este unmareprogres in, :maw"geluentul ,culo:ri.ii:peuD'U lea acum arlee platfio,'m,l,a. hardwar,e ar :fi f()lo.s.~t3,i.rndependell~a, de ,ech:ipaJl:len:~. a imaginU RGB, este asigut.3ti ..

Nl[di: Inpira.,clidi., profiltd de O1ol1i~:fJ:r deterntini. nu:n1lU.lih. eare vafl f!J'li~afa ~ima:gi'nea :pe ccnnil, ;,arspapul de :h!J:cru c~](Ilr' ,defe:rll1ii1iiidatre~e e€eeti"e de c[I,1oare :RGB,a]e h:n.agmii. ProlUuriJe de mon itOif Sill nt. adesea locI u.se HI pro;g;ralilc ca, :Piho:losb:!1!I:p ~l h~ si:s~e.:IH~de deo:pc1ral'@;.

Tema2

'~. Desch:idt'tj ,0 imagiine .ROB avill:nd 0(.1, pa.'~elilarg:§: de euleri,

3. Observa,i cum se sehimba c,o,lod~lJ]~in1Iaginii.~ pe masur,i. ee a~,e,gerti diverse pro:fitur:l. Schwmbfidl,epo;l fi cornparare bi find .:~ d!cbifind casu,~aPrevi'ew. Renulrcat~c;fi ,aceari:l'ti sc:himbaT,e nu este neapimt uo ifom.'l:a ~ a fCic'f:afild, unele ,eulor.i mai nlU h d,eci~ l,e eelelahe.

C .~ .. 1-' d- -~

\ "I-=-I -'_-,',.'c-'" .",-"_:,,.riiiil __ ",-:, '11~J!i

_ um ,8 e,gem, spatm .e .UCI U

Mai multe spatii de culoare ROB sunt incluse in Photoshop (separat de spatiile individuale ale moaitorului) ca alternative. care pot fl. alese ca spatiu de lucru color. Fieeare dintre e]e are propriile caracteristiei ~l necesirf eJl[pUc;a~ij mai detaliate:

Apll'h~ .RG~B se bazeaza pe menitoarele Apple 1.311 ~i este vechiul standard pentru spatiul de culoare,

sR.G,B este un spatiu restrans de monitor. eel mai adecvar pentru utilizare pe Iuternet.

Cll!:.RGJJ se bazeaza pe modelul de culoare CIE,

Adobe RGB (1998) .. cunoscut anterior en SMPT.E .. 24!OlVl~ este un. standard foarte util, destul de larg pentru majoritatea imaginilor tiparite sub RGB si CMYK. Este spat i ul a les de mu l ~j pro fesi onist i ..

Whl,eg:aJllluf£ RGB, este un spati u exrrem de larg, care acopera intregulspectru de posib]lit.a~i ROB. dar includemulte eulori care nu pot fi tiparite.

NTSC este un standard TV.

PAL/S.ECAM este un standard TV european.

CoiorMatch .RGB este un standard bazat pe un !11!Onit(H~ uzual [11, pre-press, Are o gama putin mai mica deca~. spatiul AdobeROB.

MonUol" KGB, este spatiul asociat ell profilu] treat pentru rnonitorul pe care lucrati. Utilizati acesr spatiu nnmai da:ca nu este necesarmanagementul culorii, de exemplu pentru conflgurari 'in bucli'U iinchisa,

'olta:ill IP'hot·osho-p." s;pa~iu.l. de cu~oa.·le sta~dard este sRGB~ carenu este adecvat luerulul eu ~iI11iIfH::i.IIlIJa]]ta, d..jin cauza :g.anu:l'u::-i. saJ,e I·esitriiinse. Este ded hlrp,orta~r~: sa s:chiJ:ub3iIn spath.d de euloare eu unul :1II1ai hll.l"g~ad,e,evat ~:jIP3d.lrU:.IIn hnprh.m.anta - de cxemp~[t Adobe RGB (~19'9'8). Pliiloto,shep 6 ~i 7vor d.e'Fhd a til [Olnnat aeest spa~iu C3J fUnd standard d:a,e.a :schimbati IDpt:i.un,ea Se<Ui[fIIg~ din mcniruI. CO~f)r SdUn.gs 1)113 oricare d.il1lf:.:-e ,op,tiun:ile standard de prE'sa", V'ez'i. pa:Sl1l~ 1 dill subca(p!i'~ohil.ll-joCum. ,eomdigl!llrim un si:sb~ll1i 'b.azat: peun ]lir{lifi~ .~CCt'.I)ag .• 9'4).

'01 analogie i.ntni~ s.p,a{U de culoare

Pentru a ln~e.lege teoria care Shl. ~ a baza unuiwork now administrat color, este esemial sa realizam diferenta dintre spatiul de monitor ~i spali:ul de lucru ~i sa:. ne elarificam fC~1I11n care ele sunt utilizate. Pentru a elarifica acest concept, censiderati urmatoarea analogie:

Sp,athll.1 de IlLIIcrlU(Il~:llI.t!efi gandlit C.9. 00 ,cude mare CILII. c~.·eioauecoJorat,e1< is.1" sp,atju1 de ruonholt ·ca . .o cO.:ida de IIHl.".ni,e.

Cat timp curiacu creioane este suficieut de mare, nu vorn avea nici 0 problema sa. reproducem cele maimulte ell 1.0["] dintr-o imegine. Daca ~nsa in cutie avem prea purine

- .

creioane.nu "lorn putea reproduce uneleculori. Pe de alta pane. dacatlumam] creioanelor

este foarte mare, uncle dintre ,ele ar putea chiar ranl€uu~ nefolositel Hartia poe carco alegem, sau mal precis coloarea sa, va determine exact ce creioane folosim pentru a reproduce fitecare culoare, lin aceasta analogie, 0 curie mare de cnlori echivaleaza ell nnspatiu de lucru cu gam~ [arga~ in timp ce suportnl imaginf - harUa.pe care 0 colorsm ~ este spatru] de monitor,

Tema J

hnagina.~i"va c.isun.reU uugraflclaa care 8 p.drn~t sarcina :SH eopiezepe hftJ.:rti,e sigla uneian unl ite 'cOlupa.1lii. Ac,ea$Ui compi;n~l~e~, n~mita. Spec·truin Enterprises, are o s,~g~a ee ,clon~:ine: o band:icohin'a~a sub :fcmr1ll1t. lIIfUJi curcu b eu, 'en un p~;U.ra1 al b In inrerier ,. Pr~nriiU 0 cude ell 20 de ereioaae colorate (spatiul de iueru) ~i o foaie de hft.rtie a~bi (:spaUul dehirt~e) ..

~. LuaU un se~ de creioane colorate ~i copi"a~j slgla pe o coala de hirti.(~~ dUmai! ride~ posib:U ..

2. Acumluat:i () foaie de~ ha1ltie'~(1Ibena$m~, C1!~ acelasi set de CtdClri, ,coll'ia~~ din non sig~a. R,emarcatw. c,a~, de aeeasts daU~~ va trebui s,ilifo,lolsit.iu'ncreion alb pentruareprezeuta piU:ratu] din CjelU~~I.~ in sehimb nLl.I.\fe:~:j nevoie de erelonnl gal ben, Cu :ah:e clLllvinrc,pe:lUru a reproduce fid,el sigla, trebuie folosire creieane di ferrnt:e dhl. acelasi ses.arunci c,a~ul se schimbi culoarea hartiei ... Daca, lun expritna aceasta run termeni! unei ecuatii :mat,smadcc ,sau. prin pn::di~.ur:i ~ anl putea spune ca U':ebn~·e 8p:~:ica:t un npro:fil de hirt'ien• astfel iln,ca~ si

- -

alegemcreiosnele adeevate pentru reprodueerea fide~a a siglei pchar(~a. gnlbcn:a .. Am

put,ea tr-age cmlc~uzia ca" de fie'care daUl ca'lJ1Jd ~~N=:hi.mbar:ncu~(,area hQrt:~el. un nou~~l'ro'fil de h:ft.rl.j,c:" trebuie 3plicat ._ chiar dHca folos:hn aeelasi set de ereioane!

Se fo,~·oses.h::

- . . - . ". '! - -

crelornd alb

3 '0 . :.'!: d ~ ... - . ..· .. 1 • ,. m '. (I" ..., ~ .• d

,. ue aceasta : ata, m!cer-call :s.a.lJeSe~lJ.ilt.l :llHg;dl. C'IJ,'Qa.r trei creioane, ~J1CCrrCar~ __ 'm nou pe

hirtie ga Ibena. Rcma:rca.~::i! c:ii~ :lu.unci ,cand reducem nurnarul de creioane colorate, i:nd~fer·elilJ!t ee 'hani,e folcslm, s~gla nupoete fll 11eprodu:sa fldel.Este clar rea. acest mieset de {.rew, creioane for.I:lJJ:oazi un spa~.i.u die lueru prea rule pentru a repreaenta sigla, Legatuli:El. dintre hin~,e' {S!)ia:ti"u de a:n~a,reJ ~i creioane (s,pafiu, de: Iueru) devlne ,cvidenta ..

Nota: i"p:re~~ueraJ·e3.di:giit.ali a hTnag,inil'D'r,~ ".sipa,:iul de3n~an::'t~ esre spa.,hll de m.omUo,r" i.ar· ns,a,li,ul die lucruM ,estesp.a~itd 'ROB ales" deseulmlt p.rin c<udi:g:ur;ati.a de culori."

Cum conflguram un sistem bazat pe profllul K'C

Configurarea unui lant de operatii compatibil cu standardele universal acceptate implici folosirea profilclor ICC. Aceasta permite un management alculorilor care; sa of ere rezultate predictibile.v indiferent de echipamentele utilizate, Configurarea unui asemenea

~ .

slstemlmpllca 0 serie depasi. Piecare etapffi a procesului trebuie par.c:~rsa ell atentie ~i~

odata, implementate, setarHe sistemului nu trebuie modificate arbitrar, eel maimare ebstacolts managementul eulorii 1:1 censtituie insuficientaintelegerea proeesului de c·atr-e uuii utilizatori caremodified unul sau mal multi parametri de sistem Intrerupandastfei lantul de operatii,

. .

P- 'I librat · ~ 1

IL.~~.·-"- '-', -'I'I'! 1'''-,' ·~--'<·;:'·I '_(1.···--·-· ... -1.1:

,asu .. unu .. ca l.ratimOD.ltorU.

~

Asa cum a fostprezentat in sectiunea anterioara, monitorul trebuie ealibrat astfel hleat

reprezentarea imaginii pe ecran sa fie fideUL Chiar daca este posibil sa lueram utilizsnd numaivalorile eureme indicate de fereastra info, generarea imaginii este 0 operatic subiectiva care SiC: bazeazs pe consideratiuni estetice, astfelincat este irnportantca imagines sa He reprezentata fidel, peeeran ..

Pasul dol: c(ulfigura.p. programul Photoshop

Procesul de configurare a. programuJui Photosbop este unul dintre ceimai importanti pasi catre crearea unei culori predictibile, Dinacest punct de vedere.au aparut sehimbari semniflcative fata de versiunile anterioare de Photoshop (inainte de versiuneae) §] se justified pretul unni upgrade. in plus r:a~a de reaulvarea multorprubleene de functionalitate. Photeshcp 6a schhnbat fundamental modul ln care sunt configurate ~i utilizate spatiile de lucru. Cea mai semnificative schirnbare a. fost en, spre deosebire de Photoshop :5, nude toate documentele deschise trebuiau s.a aiba, acelasi spatiu de lucm, incepand cu Pbotoshop ,6 culorile specifice fiecarui document - profile incorporate in fisiere > permit afisarea corecta a mai multor docurnente in aeelasi tirnp, indiferent de: spatiul de lucmconfigurat de utilizator, Aceasta caracteristicf este ~.[ rnaiirnportanta cand doua saumai multe imagini sunt contopite intr-una s~ngura ~ in special daca provin din surse diferite sf se ev:ita astfel conversiile dela un spatiu Ia altul,

'" . ,

Alegerea unui spatiu de Iucru

Chiar daca, alegerea spatiului de lucru in scopul de a asiguraafisarea corects '8 .. imaginii nueste aHU de importanta pe ,cat era in Photoshop 5 (deoarece versiunile ulteri oare 'incorporeaz§ culorile spedfic€: docurnentulul), alegerea spariului de lucruar trebui :sa depinda de S:CCljJU[ in care. Il vom folosi. De exemplu, daca msjcrita tea imaginilot prelucrate sunt destinate a.fi~~l[H pe Internet, se recomanda spatiul sRGB) pentru oil are C) gam.u: apropiata de eea a ItJ11Jjotita!ii monitoarelor PC .. Pe de alta ]]3.116) daca imaginile sunt 'f>l'l] m g, r e n ar te ti p ~. ri te "'I' fi m "';1 a- d ecv 'iI t· un sp at iu t' aAdobe 1(' '11 ·9·. ·9····. P) S '" 'L' .C. c: 0] o r -M' .-",1'''' t,

.. ,', ;,,0.,' ,1:=".,,: .. , .' "ll,,_:""" ~_) (.,lIl., ,;;lIL,·I{U~,"~, .. ,\.r ·'·U",~j ~.,a,..;" !II,;.:"~L.-:-" .-~ .. .1' D" -€IJ ~J ._1", '. :_·"";~J"IV~J["

pentru ca sunt mai largi decat sRGB. Dadi spatiul ales este prea larg, cum ar fi Wide

G °R"CG'B .]. lori fi . .... .. .. ..' ~c . 'b·· .

':".--'-"-'1 :! .. :_ ---~"-",,--"!.' .,-J ,-,("~ -'-_-'·'11'- 1--.: -·-"--'_0- 11'--"":"-'-"11_.-',".' .. --<.- 'I",:C-'-'_'II-,.·'-·,"'-'-"II'-·' -,-

anmt .. ' .'~ rnu te cu on nu vor . I npante ~l lmagm~ care arata mute _me pe monitor,

vor avea un aspect deprimant pe harrie, Cea mai mare relevanta a spatiului ales apare In eazul lucrului intr-un spatiu CMy'K~ pentru ca va afectamodul in care este tiparita 0 imagine atunci (,:andeste trhnisa la 0 annrmta imprimanta,

C- f )- .' 'I

I ....." r I I-~'---:- ,',',': 0lji , "'~ _ .' ,:

on ngurarea CU"orLOr

Una, dintre cele mai hnponante feresrre de dialog, dill Photoshopeste cee de configurare 3

culorller dCl!l'Um:ili' olour Settings, care poate fi deschiss din meniul Edit > Colour Settings. Chiar dacti Ia prima vedere eeufigurarea poate p,Hfca d:if.i.c:i,ll,a faptul ei major.iuuea, oPliunilor suni[ g:r-upa,le 'in bl,ocur.i este de marie ,ajutor,. In, p,lus- Adobe a ereat 'u'n numar de confilura',ii p,red,efinite pentru, a ajU'na ln lusrea unei decizii. Bi find. easu:,a Advanced Mode, av,e:m acees '~:a, ,a1te dOU9, sec~j'uld,.

Pri ma sec't:iune rtlrnpeaza nlenturile pO~HJP denumi'tle Set'tililg5,~ unde ,Slnrl,~, salivate diverse eon f'iglLlir~l~H predeflnite, lmpreuna cu toate con_figura:~:~iJ,e pe care le cr-eeazll!1tHi~l:orul. Acest meni,u con,troleazisetarii,e; din alte zone ale ferestrei de dia:l!og, iStfei u]cit este posibil sa alegem datu' C1'liunea dorifi dinmeniu, iar pammelrH individuaH sunt ~tabili~:i automat,

Cea de .. a doua seetiune se numeste W,orl~ing Spaces fi de aici SIIU:U 3'CC,I!:S8'1",1!; spati i Ie de cul .. oare ~:n:de:pc:ndente de eC:b'~:pa~me::l:l:t~ care sunt, selvate ii:n C(Hl'IJpU(,er,,, Penrru lucrul eu imprimanta, 0 alegere potri'ViUi este Adobe

m 99:) R· B (vezi "r- urn alegem spatiul de lucru", pa,g. 92.). Re'marca~~i di 11.!S:t,e di:sponibiUi ,,i op,plrnea M,o:nHor RGB"" dar nu este reco:m,iu1dat,i ca :spa:~,i,u delueru pentru ci va :reslr:k,i,on.a toate :n,icreJ,c Ii caraeteristicile menitorului fol,os.i.t (vezi ."c,e se Intelege prilntr~unworkf1ow,?f " pag, 9' 1).

Spatiul de lucru CMYK

Pentru ca CMYK este un 81_), atiu de culoare F:!

t .... bi!\i:.1IftiI ~

dependent de echipament (fiind definit de

caracteristicile imprimantei), e'~ este spatiul care va afecta celmai mult modul in care va fi l:tparit un fisier CM'YK pe ('I masina t]pografica sau oimprirnanta •. PostScdpf', Photoshop contine un numar de conflguratii predefinite 'in fereastra Settings rnentionata anterior. care VOl" crea automat profilul CMYK, De ex cm pl.u, due£! p regjitit i imaginea pentru 0 I1f1asina tipograflca din Europa. Japonia san SUA, alegeti setarile adecvate, iar spati ul eM Y K va fi defi n it automat [a parametrii corecti. Totusi, este posibil sa alegem parametrii ~:i separat, mai ales daca este neeesar un fisier de imagine pregatit pentru -0 anum i Uiin1PI'ill"!anla (vezi d iscutia despre .,C_M Y K avansat", din secti nnea, Tip,a rire ~iillrie,",p ress"),

Cateva cuvinte despre imprimantele '~nkj et de serie

Dupa. cum a fost discutat anterior, un spatiu dcfinit ca RGB este creal prim. utilizarea lurninii, iar un spatiu Ci\.-1YKeste crest prin utilizarea vopselurilor ~i cernelurilor, ]n acest caz, de ce atM de rnulte imprimanre inkjet de serie sunt prezentatc ca fiind RGB si uecesita fisiere ROB pentru a oferi cele mai bune rezultate?

Raspunsu] Ia aceastf lntrebare rezida Ln.

natura spari~dui, CMYK. Deoarece couversia

unui fisier ROB In CMYK este dependenta

de echipament $] de configuratia utilizatii, pentrua evita contplicatiile, imprimantele de .serie- cum. sunt cede produse de Epson - convertesc fisierul in CMYK printr-un driver ]l1COrporat. Asrfel.J mprimanta foloseste intotdcauna celmai mare velum posibil de informatie (prin intermediul 8pa'~iuhlimai larg R'G B) p cntru a. af'is a imag in ea. Reznltatul este ca. aceste impnmante relativ putin costisitoare pot produce imagini de calitate foarte ridicata, chiat •• Iotografica' ~

[{ira a fi n e VO/I'~ c au ti .~ EZ at or u I s a alb a ImpI'imanla inkje: Epson 1290

cunostintc vaste despre culoare,

Noti.: Pentru ca, majnrit.a.tca iraprtmamelor lnd).:)et auaeeasra raJ·acteri.sti.ca, alegeres spatilllllliLli de lucru CiVIYK nu are un .l!"o.11 esential » cita vreme Imprlmauta erieum n(l'c(!sUi i~ie'l-e RG-S. Spatiile delucru CMYK sunt relevante lll:nnai cii.fiI.d . .fi~iel·ele sunt trirnlseanul edl.ip:allle:nt CMYK, cum ar 11 0 n'Ml~in3. tipogt3lica.

POllitici: demanagement al ,cuhu'U,

In cadrul.accs;t(-;i sectinni s.\Ulua~lese Or:P&~uni [care d.el.e:nni.na. n'IJodu~, tm'~ care Photoshop II ucr,eaZH ell, imag~nipro¥,en rn~c (Un ex teri and sistemului, Acesta este unaspect compl i,rC'al al luerului in Photoshop, is.rversiuni:le snterioare Phetoshop 6.0 n abordsn f~~n(blJmen~al diferit ~I la Q eafitare ]nferimlra. as~Fe~i1l(::~U[)enlru Hi evita ,confL1z~i. 8'CC,3!sti discutie se va concenera numai pe Photoshop 6.0/7.0. Treipolitiei a~tern~l'l·il\i'e de lueru Stwn~. r(),reri:~e 1n cadrul Phol~O.S~lOp.

- .,Orf! ... RJ~cu~g:e~i la a.cea.sta, optiune numai daA:;.a nu!:ntel1\lorliliti sa rolosili tm sistern de management al eulorii in cadrul P'hotoshfJp. Nu este 0 optiune recOn~ilIJ~Hdata. eu exeeptia ·caZllJllui 1l1icare a"e~~ umll'ant de opera1ii 111 sistem inchi.s. Chiar sjarunei, lnmomcn'iJJi 111 care un :fi$ier este trarrsferatpe all, sisrem, imaginea va ¢uiHa diferit .. Valorile numerice ale culoriler vOtli,amti:~tJe rrue,s,chjmba'le. dar ver avea :se:m:njncalii, diferite tn fllnc~~e de configum~:i,BI, s.isi[emulu~.

~.Prreser\'e :I!;m,bedded Profne:f" ..... ACCfHlUi" eptiune oferi eea mal mare flexibilitaee inlucruleu fi~i,ere pro:ve:nil:ld din diverse st~rse" indiferent de spa.,lu~ delncmcenfigurat pe computer .. ModIll11n care va fl ,afi~ami imaginea depinde de pf10fi itw:1 de monitor in uz, astfel 1nca.t~m.a\ginea, va ar,at{l asscum dorinrsi, dupfi eddarl:i~ V~. fisalv(l,~! cu profilul s,aU, original, DacH. fisierulnuare inCOil'p'OramFllwci unprofi], vaf salvat caatare .. Teate aceste oIJr,.runJ.U1WPOt fi tOUl~rulnodifi.rCa~e de la eaa h'l caz da,en b~ta,rn ,casu~dc .• ,As.k When Opening" ~i .Ask When Pasting" .. Este fOilrtei:ndjcats:i bi fii.m aeeste casule~ penlru en astfel p1utem. alege pa.ramelrU doriti, :au .. mci cand setu] die valori d'~i\dlnit:e de un anumit profil ar putea sii rm fie adecvare, De exemplu, dac.a fisierul original nu contine unprofil incorperat, ,el poare .0, deschis hnpn~UJli. cu spati:ul de ~u,cnla.~()rCiat :ri.,ieFu~uii ..

-

!IIi! .... 111 ... ' ....

~ .• Convert to Workblg Spaee", Acea.s~ opliune stabi:I~,efte ca standard spa~i~d de lucru current .:$j convertesre toate :n~,~er·e:~e leacel profll.Prin urtnare nu este neapaFat necesar s;a"cdemfi~.ieru.l corec~ pe mon~tor ~.i lan'~~~~ de op,cr,£ltH ar fi eel pre feratnumai dac:~ ar :f~'H~C' parte dintr-o sihwa\ie de lueru eontrolata, in care :fl~~ere~,e suat transferate doar ceaaional pe a~~e aisteme .. i:n p3i11i.cl~]lr, este pu~~n probabil ea uti]iza~onJ~ sa. vrea s:i ecnverteascauo 'fi~ier CMYK, penrru ci aeesta ar f deft nit, celmai prebabil.pentru echipamentul pe care' trebuie Upa.rit.

Pa S-IU-) t' 'rla:; ~ C- - -8 I; h- rat fsca M;II ole- ·-r'·o ~

,·M·: . "",IJ,~ _ ' __ .1._. a '_""' ,,'.~,I .. ~ ... J .. ,It

,

La fel ca in. cazul oricarui echipament hardware, un scanner va functionain cadrul

propri ului sau spatiu de cui care. Prin urmare, in interiorul unui lant de operatii admmistrar, va f necesar sa-i ascciari imaginii spatiul de culoare al scannerului, astfel incat aceasta sa poata fi afi~aUi. corect pe sisternul pe care este importata. Cand facem aceasta operatic, Irnaginea ar trebui sa, apara pemonitor catmai apropiara posibil de original. Daca totusi scannerul LUl este corect calibrat, profilul lncorporat ][1 imagine mr va (I feri informati i, precise despre gist-em) iar imaginea nu va fi afi.,~ata corect, Din tlCeasta. cauza este esential sa. calibram corect scannerul, Exista mulre prcgrame independente cafe permit aceasta, cum sunt E.ZC{)Jor~ Gretaglvlacbeth. X-Rite).

o imagine de referintii (numitf adeseori illT8) furni z atade 0 bicej impreuna en scannerul, este scanata ell 'to-ate setarile la val oarea standard. (default). Ace a stjl imagine de ref erint i] este disponibila pe hartie ~.] pe f'ilm transparent, Fi ecare versiune avand un fisier corespunzator cu valori cunoscute .. Versiunea scanata este comparats prin programul de calibrare, cu acest Jj$icr etalon, apoi este creat un profit

N 'Ilia: As i gu ra.,~ .. vac a p·r.o fll n~ a. f ost salvst bl!tr-u uri ~i,er adecvat h:.I.IC I.·U hjJ.,~ sub Photesa op"

- .~ -

re~li1ItnlWi.ndo1Vs, fisierul ar trebul plasat illl WhHlows\Syste~n\Cijlor Folder, iar penrru Mac

in di.redoru.~Colot'Symc Promes din. System. Folder ..

Pasul patru: 'caUbratm imprimanta

Realizarea unui profil de imprimanta cade, ~] ea, ])n seama unui program specialccoceput tnacest scop, care face parte, de multe ori, din setul de utilirare pentru calibrarea scannerului sau a monitorului. 'Pot f utilizate doua metode:

Folosind un ~.s,pech·ofotometrlllH = un instrument care vamasura direct cu .. lorile tiparite - pentru a determina valorile unui etalon cunoscur, tiparit pe echipamentul care trebuie calibrat. Aceste valori sunt apoi eomparate cu. valorile originale pe care le-am prevazut, si rn il ar c u cal ibrarea scannerul ui 1 ~jC1L]. prnfilul corespunza tor.

,.., Folosind scannerul pentru a scans imagmea tip5rib), drept etalon si apoi pentru a face 0 comparatie cu valorile cuncscute prin intermediul programul ui de calibrare,

Nota: Nu ui1iati sa d'ezactiv3ti op,thlmea de manag;!l'illl.emt al culortl Imprhnanteipe pareuesul aeestelprocede rt

Cea de-a douametoda, desimaiieftina - prin aceea canu necesita echipament costisitoreste mai putin prec i.sa~ deoarece se bazeaza pe calibrarea scannerului si pe profil u.1 asociat, A]~~ factori de Iimitate includ texturasi reflexivitatea hartie] pe care a. fost Hpa:dt eralonul. Din nou profilul trebuie salvat In directorul din care poate fi deschis de Photoshop san de alte programe de edit are a. imaginilor ...

E- "'1-'" . ,~ ~, .,~.~ t' I

-,'.'~' I'" I ' ... ,.,~ ,-.,' ,,=,' "-'-1 '1,- ';(1', ,c,.,.-·.-

_XerCI"I,U erearea unei ,lm,le,IDI e raton

Scopul accstui exereitiu este sa creati 0 imagine [est, pcntru tipa,rire si vizual.izare. Aeeasta imagincar trebui salvata ca etalon penlru calibrarea orruC'anllechi:p,amen.~, din cadrul lan ~llllU i de opera,,:.f: i.

~" Ai,egc:~I, l,atnl :i:lllagltti: ce c!Q:n~in opsl1eti la:I'g,a, de: culoel ~l tonur~.Estc esennal ca ma:ca:r' una dintr-ci,magin~ sa preaime detalii III zene h.II~1Clinate~i lntunecoase, In plus. una dintre imaglniar trebui ss nibi tJe~turi iml dire-rite tonuri de culoare [)ac~ nuavetl d,eja,acts,te ~magrn~l~ sub fOrnlii defisiere, :Slcanali: .. le la 300 pp,i $i dimensiunea AS.

3. Select31'~ intregul fl~wer (Select :;:.. All) si cepiati-l 'in alt layer de einci ori.Rezultatul final va :fi formar (tin sase layere, fiecaee cOr:Jli:na:nd. aeelasi profil de gri ..

4. Deschidetlmeniul Image :> Adjusr >H'Ue/S;a'l,lJra[:~on. ~i fa.ee~1i click pe b'u..u;mu~ Colorize. Tm,,ge~ii apoi eursorul de :satu:ra,ie la aproximativ 75. Layerul activ ar trebui acum si. fie .rOOD.

5. Repetatiproeesul pemru fie:ca.re layer. Act ~'Vfi.nd pe 'raIldfiie;care layer, deplasati cursoml Hue p,ani la ereaeea unorprcfiluri colorate in verde, ,a~b~,stru~ g~dben, magenta si cyan ... Valorile Hue care trebuie 11,)nH~zale sum: verde "', .~ 0.0. aJbastru - 225~ga.~ben- 55'1' magenta - 3, I S ~i cya.n .. :200 .. (Pentru galben, magenta ~j cyan ceama i:J.)ot:rtviUi. valoare a saruratie ~ este 90).

6. Activati pe rand fiecare layer si, folosind instrumentul Move, trageti p.ana cand layerul de dedesubt devine vizibil. Cand Wale layerele au o panglica expusa, rezultatul ar trebui sa fieun profil in. sase culori, Rotiti fundalul (canvas) d~lC~l doriri sa incadrati mai bine imaginea compozita, contopiti layerele si salvati,

7. Ada.ll.ga~i acest profil color Ia cele palm hl1a:gini~impreuna en profilurile alb ~i negru create anterior. Folosind Type Tool, scrieti literde~,CMGNVR)~ la varful~i baza profilului, penttu identificare, pe barele respective. (Alegeti litere negre S311 a] he, dupa caz).

c

M

y

--"I-~:

K Asigurati-vf ca imaginea compozita f nalii este adusa Ira scara astfel inc5.t 8.5. iflcapa intr-o pagina A4 si salvati, diLl]Ja ce ati contopir layerele, Salvati fisierul pe disc si inregistrari spatial de culoare impreuna ell detaliile de prof] I , Aceastaar trebui sa. ranl8Jlla copia etalon a fisienrlui. Aceasta. imagine compozltli po ate H folosita acum pentru toate calibrarile viitoare ..

9. pa8ua.~i inrr-un dosar tome: imaginile tiparite in cursul eralonarii, ce au la boza imaginea etalonPe spatele flecareia notati toate detaliile referitoare la spatiul de culoare, profil, tip de hartie si lant de operatil. Acest dosar ar trebui sa stea la baza oricarei activitati viitoare de management al eulorii .~] .ar trebui sa. fie extins, 'in timp, la nivelul unei biblioteci de rezultate 2U]e testelor,

l. Ce este un CMS~ sau S~sttUlJl de Ma.magement: ,31 Culoriler?

(a) Om·elndiil prin care culorile care nu 'pot fi,tipa.ritil!: BUIlt 'e~hllhlate d,intr",QI imaline.

(b) Un SiS:t:(l111 de ,control al culori~:()ir basat pe eulorile vizi'thHe ,aifi~at;e de' lU.n momtor de ·~,51'!. (0) Un, sistemde manag,e!ment: al .c:ulorUor bazat pC: ealibrarea si profilarea ec.~ljpa,m,e~mt,elor,.

2. Un, spat;i-u de culoare este:

(I) .0 hani de eulori den nita n:u1t~madc.

_" ~ I

(b) Difcrenta dintre culorllepe care le putem vedea $~ cele pe care nule pu~emvedea.

(c) RebA,iadiltre definirea nmrth,,'are ~.~ software a eulorii.

1 . .0 ga:ma deculori este:

(3) Un gnp de ,cu10ri defilnit: de:UJ1 anum:it sistern de operare,

(0) Gama deculori posjbHii, intr-un. ;anumw~: ,sl,a:~iu de euloare, .

~c) Culo,rH!e~ca1ie]UJ pot 'fi reproduse in. eadrul uuui anumit spa,'iu de culoare,

4. Care: dintlife" UrHliHon.rete druspozit.i.veau este dependent de spaUul de culoere?

(a) US 'We:b Coated (SWOP) (b) Epson. :S,tylu:s Photo 1.290

( ~ C,] .' :M······· 'I!... R.G'f'li tdl\ 'p. '11.'" ·h·· S· .... JII'

eJ' •. ·o,o,r .... atcn ., ~ ·~D' .. ~i ,.\,extll.~t scannern

S., Care este r011.]] unui prof[~. in managementul culo:riii?

(a)P,ellnUe trmlisferu] ima.l,inUordin.tr-unspa,l:iu de culoare in alml, (b), Defineste eulorlle care nuvor fi reproduse 1a. tipirire.

(c) Afi$eazipefll0nit:or rIDUU1,arn aeele eulori care pot :fi pe~l'cep1J.~.e de, echiul u:ma:n.

6. Un [monino~~rebtJi,ec,alibr.at deoarece:

(a) i'n lipsa ca.1:Ebdirli va consuma ma,imnlt5, electricitate,

(b) Un nl0nhQi,IJ' necalibsat va afi~a_ numai aceleculori care pot fl lipa,rlt.e .. I~C) Aprecie:ti,te subieetive referitoare 181. :hnagulea, afi.$atai '\I',or :6 imprecise.

7. Calibrarea hardwarea monitoaeelor co. ajutorul unui ,color.imetrumnaSO:Jr:'d: (a) Vw'~eza, cu ca.remonUorul reda·n.lec,arecuJoare.

( ) I"· -,.' '.-" I '- ..... ' u ~. i(!io' -d' ·I."'~" ,e 1-b ox., ~.l', '1 ~ ,I:"i' e -- '-11 , ... ~~ .. ;.- .. ~ ....

a ,L.~ • .munaro~I!~.~ ver _ w "II aieasna ennsa ne lOSJI.Oru. m()m~oru.I.lU.

(b) Cantitatea de 'hlmini'i.ro~je~ verde ~i a,~.bastra. :reflectahi de eerauul monitorului 'cand pe st~prnfa:ta, sa eade Iu.m~na, ,a~b~.

8. 0 bucli inehisa ,es~e utilii In managemeatul cl.doIDi,~Qr deoarece: (a:.) P,e:mlitet~ptb,hrea ill13lgin:i~or :mra pierderi de culoare ..

(b: "Ii 'IE·' chi ',- "1 fl' c~- c ,n~- di ,'",~: ,', " r~1 b I I' ,II c' '-,. ,'[' ,~. '. • ',' .!I-'. - ,.,t<.t> 1 .. - .. ','"'., s - -,.e., ..... , .. ' ... ' .11t cj;,

,} .. uipam nrere c in U'lIICnOlfUw '.' ucrerpor ~,~ aSOCUld~, asrrei Inca" saorere rezm tare

predictibi h::.

(e) Dacilechipam,eme~!epro"~r1I dela ace'la.~i I}roducator~ euloarea Vat flpf1edictibi'lla ..

Galerie

Us Horvat

Justin Ridler

Lisette Bell

Si olere 0 S~B de ioftltn1af<n feimie,e niferil'08r:e la ,"'PNSS Ii li.pir.im.

- sa €I .~~ .. oite 'n. iotelegem a pr~"riIQF im:plics'e iII 'Iipinrea unci imagi1il'1 digilale.

Si dez¥oLle cWlIlotinfele f'i i.Ueleger a contralu ui care poa.le fi exeroit;at astl,ra mmsmruloi UAcd imagitn,l pte liiFt.e ..

- 11ipirin!B. im~gjn~~or digitatie" fol'Gsindeuno:,tiot8' despOOl:

- pmAlICe

- illlteJlltul de mndam

_, !!1p.a:tH Clereuhla:re i'ndepg'J11l'delue de' .cl~]pamcmt

.. ""iriRa in'l~I&ini~QT afi#1.:e pe monitorl s:ub COl'ltlliol softwore

Introducere

In multe aplicatii, chiar si ell amploarea totmai mare a. metcdelor electronice de afisare a imaginilor, destinatia [inaJa ral.nane tiparirea pe hartie sau pe 1111 substrat similar, Indiferent d.adi este ohlinuHl 'in tipografie, prin tehnici de reproducere mecanica a imaginii, sau este redata pe echipamente de tiparire directs. 1.3 scaramica sau intr-un singur exemplar, imaginea finala trebu ie si. fie conforma ell asteptarile - ceea ce implica prezenta unui lam de operatii In conditii de management al culorilor, Cu exceptia cazului in care se lucreaza cu uu sistem ]11 bucla inchisa, este necesara folosirea profilelor ICC ]H:CX1rpoxate in imagine, uti Hza:te de ClVfS-ul coruputeruhri Si recunoscure de programul de editare si Hparire. .

.N€lta.: Este l~e'C(Hll1andabil sa arhi:vati tnate n~iere~e h:nagil1'E! l().k~tm spl.a~iu ind.epende:nt de ee..hillam,en:t"a.didi R.G.B.; ehiar dadi le Vt~~ conve~1"ti. ma] tarzh~, i'nv!cder,ea tiipi.ri.rll. Aeeasta va 3!si'gm':a an madnlJUFlll de I.ex.ihiimate pentru '~dn:z:a]'"i vllaoare.

Irnagini SOn proof

Una dintre inovatiile aduse de Photoshop de la versiunea 6 in sus este posibilitatea de a vizualiza usor pe monitor, prin ,.,soft proof", imaginile asa cumvor fi ele tiparite la imprimanta, Pentruca Photoshop 5.5 nu functionaintr-un spatiu de culoare specific. documentului, 11111 era capabil saradi. soft proofpe un flsier .RGB si . avea probleme ehiar ~j in cazulimaginilor CMYK.

Noti.i Soft (Jroot' este I) s.iU1lU~an~ aimaginii pe eCl'aOilIlIFl:umit[l:ru[U1i~ a~.a CI!iI m va n ea Upiri:tii ~a~rnn p 1'.i.malTIlti.

Oapl.i.catie foarte convenab ila este s,a

vedern cum va fi a.nsala o imagme p e mou itorul unui computer Mac sau sub \V:unddws. Deoarece acestea se bazeaza pe setari de gamma diferite, imagini he VOT aparea cu densitati ~i contraste di ferite. Ac e asrs f'aclllt a t e e st e deoseb lt de i mportauracand ereami magini destina te afisarii pe Internet, care trebuie sa. arate Ia Icliudi Fe rent de sistemul tolosi tpentru afisarea lor [vezi ,.,lma.giuipe W,ebn).

Ca~u] p r ega ri m 0 ima g ine p e n t r u imprirnanta.Ju ~ 0(; sa. 0 tipatim efectiv, putem vede a cum v a arat a p e ba.rtic folosjnd softproof Daca trebuie sa operam schimbari, cste mal convenabil ~i mai rapid

sa vedern efectul prj n aceasta metoda, In

toe sa tiparim efectiv irnaginea pe h§.tlie,

Nola ~ M.ietoda soil proof este tot a.tat de buni pe c:a.t este ~.i: prof(h:d !ech.i.p,amcntMJt!I:[ respeetlv ~i Sf b3!"l!eaza pe p]~edzia ell. care esre ealibrat m.onjtoru~,

PmEl1Se1!,!p ~

-. __

W~~g~ V/(jlkiF!~ ~ PI~ Wt!c~~!II1J M~!!ft[~.i=!ll!.lB

Eit or], fiaeeJi ~~~I~ .E'fuil: Slm.

" EW"m: ~CIW

EPS'D!'I];270 g~ '1.11 gaJl1!i1ife.

tI!,~ She.e:~d.~*~r~l~

F olosireasoft proof

:~ magi1lli'~e son: proof pot fi II~He atat ln workflow-uri ell profiluri ad:nf1jjn~strat'e. ,cat ~i '~n eele ell sistem ineh~s,

A,tu.nei"cind. sefol~oise:$te un p,rofil: bazatpe un werkflew, acoesati V~e'W >- Proof Setup pentru a activao op~,~urM,:'lprin care prof luI ee descrie imprimanta ;5,i Ilie uti ~ izat ~i ]n procesul de proe n ng, Aceasta poate oferi {)I indicatie asupra proM,lelueior de culoare Ia t,il)arire,a, pc: oanlll,'I,u:jJ:i i'Mprhua,nUi. F'i~ier~dpo,a.~e :fi lIl1odific:a'~ :lla niv'e~ de anliiill1luliIte Situ g:~obal (priln1tr"ull layer de flj~mnare),~ pilllii, c'and preview-ul devine toarte aprepist de .original.

Cind 'follosiimun la,R't de' O'per,9JIH in buclii mmehisi~ alegerea unui spatlu de menitor specific, crest pelllru a-i corespunde unci singure imprimante dimlJ bucla p'e:rmit1e un previewal ~ma.,g:in~i a.~a cum vaf ea '[ip1ar:iUi pe :h.irlie. Aceasta este 0

.,"" ,.' .. ]" "1 A <lI, '!!'I.mo",,11 ';'U'" ii -U''':'I,li ~ '""""...,..;0 """"'ll"1 ,I."! ~I "'~'I"'" ~'I" .,,1:', ·II"';~~ I" i!I ,!'II' '(I,t'l

",,,,.LI~,_ ') I .... ,~~, ~Y .... ,~ ~ ,u II u ~~. '.' L I ~ IhI:'Qi!, ~u u~.:.,,' i.i, ~,~,!; ,I, ~ ~ II,,,", h 0;1 " Ijj\U:o" o';;!' ..

T.ipi"ri.f'e'l. j'n buc.li,inc'.b.isa,pe' un eehlpament RG B

J:\lceas~:i ~ne'toda, die 'l:i:p,ariire se bazeazape !p].'()fi.~uladap~:a't, la moni~or~ cre,mr[: la seetiunea ~'U't.il;.zarrea unui sis~enllCIiJI budl illdlisi'" de la pag, 89., fol~osi[: ea preview al :itmag~llii dllirite ..

1. Deschide'~:~ imagineape care dorit~ s,u o,~,ipl1.ri~i A,ccesa~w View" Proof Setup $jalcge~j profllul de monlter adaptst astfel 1inc.a't sa corespundi eel mai bine imaginii Jtip'aJdte i'n scc~iune'a ,~wrorrk:n0w"-u:ri, .:ldmin:istrate?". Acest '~unflll ar trebui sa. ap,lrat~. baza listei dadi a fbs~ salvat an~ledor:. 'in caz 'C0111rJr~ d:eslch~deli View > Proof SctlJiP :> Cus'[!om ~:il a~ege~.'i.' .. 1 din meniu.

,2. D,eschidcU View >- Proof'Colours si modi:filt(ljl~ aspeetul i'rnagirdi ~sdell i:ncit 51. fie 0 repHcH (prin softproof) a, fehd.ui i'n, care va. araita rezultatul tipari.t Ac,easUi olperia'~.ie nu-i asociaza fi~ie'rului un profi,II,101lJ.!! ei doa:r seh~rn1bi. :~nod.td ~n care aeesta 'este afi~at

J. Creati un layer de ajust3rC!:H::~C,c:tilld Layer > New Adjush1l1Jcnt. Layer. A~c:gc~i oricare dlntre metedele disJU)11i,b~le (eurbe, nivefuri, IHmantilsa'lu,nll~,eenc:.),~ in funetie de sc'hil11bar~~'e necesare, Ajus:t3ll~ in modadecvat fi~:iend.astFel iru;;i~ &;a fi-e cat mai ase:ndlnij'lo:r cuimaginea tip'~,lii~I .. Nu 'ing~.o,ba,.~ acest layer de ajU.5tl.re i~~ imagine, ci salvati-l sub un. nu:me care sii arate c§i estenecessr doar pe'nt'ruHpirirea ~a~m:prininlnti. ~n realitate, puteti ~,v~a mai rnuhe layere de ajustare _, sau un set de layere -, care s~ 'core~sPlJ.nda 1l13.i, l:l'lUUo.r 'inlprilu3u~e.

Nota: ~lJ1lag,iI1F.H., ,culay1e'.ru'l dre' ajusihue acd\lst ,~ ima:gillea set:ali pe'ProofC.o'I,on (a fi,ar,e·a. '~lldorihJr ~;~I ~llIllln'I'OI' fi.e'~,~l~p'i.rfle 13 iil1lp,rim:anli)., ar IrcbQi sa ~Fat,~ 'C'il mal ,ap'I'Qphlt posi.'bU de ~nulgi.nea. r;a:ri I.justari, ~u;l:h~:~Ue ~l eu .i.ma,:g,hil.!e'3 seta~:;a pe Iprofi.hd .. norm,a~ d'e' monitor.

4. Triimit:e~:1 fi:$iend 1.3. impri,n1auti ell layerul de ajustare aetiv ~i ~:~p,a[:i.l:il"o fi,m.:8 s!chimba, nici m~ul dintre parametri i de euloare ai imprimantei (Nu urnta,~'i sa dezactivati V:h,::!\V > Proof C olors dllpi~cm'i nmr,ea 'opCl'a~iei de .~ ~piri.l"e).

Tiparlrea pe un echipament RGB in eunditii die management a] euloriler

I. Deschideti File> Print with Preview sau Pile > Print Options in Photoshop 6 sihifati casula"ShowM.ore Options",

4. '1Print Space Profile" ne permite sa decidem cum vom aplica managernentul culorii din Photoshopasupra imprimantei. Optiuni le disponibile sunt:

-- ~,S.amc as Source'! trimite pur si

simplu datele la irnprimanta, fa.ra a le modifies ~] a aplica maaagementul culorii,

,.!P:r.~ n tcr or P'ostsc~:.i.pt Colur Management' trimite fisierul la iruprimanta ]mpreunti cu profilul ,.,Sonrce Space" ales, permitandu-i imprimantei sa aplice .. managementuJ culorii .. Este iudicat sa alegeti aceasta optiune dear daca nu aveti [Ill profi 1 creatpentru imprimanta, deoarece rezultatele depind de posibilitatile imprimantei dea opera

conversia culorii,

Dad! alegeti din lista un prnfll care sa corespunda profllului imprimantei, fisierul va fi trimis impreuna cu spatiul de ell loare alimprirnantei incorporat, ceea ce of era eel mai Ii del r e Z u ] l: a t .. d a cap r 0 fin u .~ imprimantei est€: ~j el corect stabilit, Tn aceastaabordare, fi sierul propriuzis nu mat este modjf1.cal-· profilul este aplicat .. .diu mers" de catre setarl le imprimantei ..

2. Deschideti fereastra ,~Outpuf~, 'Care co ntro leaz a unel e dintre atributele de configurare a HparirU, ~j alegeti ."C olor Management" din rneniul drop-down.

3. nSour-ce Space" ne of era 0 alegere lntre profilul incorporat infisier ~ i. profilul ICC ales in CMYK sub .~.COhH Settings". Deoarece tiparim pe un echipament care necesita date RGB~ ar trebui sa folosim profilul RGE incorporat in document, asa incat alegeti .Documen t" .

-

110> r---'I...... ill

w F""i- ;j

f"fii"'Ii!~

P"~~.:iII' r .

1"" II~

r"",""qn~ r:!.OM

r'_q,:,,~ .... -

F"""",,"W<o~ ,~

ii""-

I~

Alegerea metn dei, die rand:ar'e

C§,nd scbimbsm eulerile de 13 un spa.~iu~a altul, auumit.e aj:ustlri~'l'ebl!1~,e :mcutep,entrli.t a, adapta jmagin:iea~a, diversele game ale spatiilor utilizate, M,aniera. tncere sunt definii~!e aeeste ajus:UlIri repl',ezin:tii.ba2:ele internudni de randare,

,Pi.!

-

Perceptual ,_ adeseori este alegerea p'o~ri:V~U:irH~luru imaginile fO'I,os;nd:1,cc:;, acest Intent mentine relatia dintre cnlori a~a, cum sum pen;CIJLU,t de ochiol umaa, da" ,colll1pduI:3, intregu]gamu~, de cU~Oiri ,m,5tfe'~ inc~l't sa. se ada'J>teze: spa:~'~uluj de e~doa'IH;~ d.estin,al~e.

Saturat:~e ~. acest intent cr'ee(lzaclJ~o:f'i: \~,ii,t tn detri[1l".u~mlul de~:aliilor. Este eea mai ]l'otr:ivihl :pentrugl'aflca publici~a:[i.,

RJelalhl Colorimet'r'ic , .. , ,aee~a inl:enrt ~scbim'ba acele cuJori din cadrulspatialui de culoare sural cave sunt:iin afara gamei rc:~ati'Ve a spa,~~l11ui decutcerc destinatie.De ,exemrpiu.~a;tunc:i caud coolparim ,a~blfl~hiit1Iei eualbulredat de mOJli~or. R.JezuUatu'l este cit doar a!cehl':CU~Ofi sum-sa care sun,~ din afara ~a:mutuh.~i smll U'iia.le din sp·a~~IilI.

d • . . -. •... -. ..' '. "" fj' - ,", 1'" .'. .'~ . ( .. - - eonf .. '

j ,.'-.:'--.~'.-~, •. '1 __ '1-' --.r,'~ -, ,-I~"';;;_- '-:,-"'1:-;'" ·'.-_~_JL t.!!"~IIJ,· ',:-~l'~/ ';--,'.,L __ "'1--"-1. 1_ ""_','1: ::' '. 1 . I

est.~na'lc". Aces! mtent este uneon pre etat~ ]111 C~tZU Hn:agnu or . ~,I este con _ ~,gur:a~.1.8

standard i:n Ph!otosho,p). T'otu~i~ culortle ItG'B se pot sehimba foarte multla conversia in CMYK ~;i ar ]lutea :fi, nevoie de aJustid indiv iduale .

.Absol~ut Co~or~mctr~c .. acest intent pastrea.zifideHta~ea culorilor, dar Ill) schim,b~. reJaf,ilh!' dinrre culori dac,{i, uneledintee ele raman in afara g,amu,tului spa~i'!J]ui d,uahlatie. Amnuite culori vorfiafisate fearteprecis c:{U '~i:mp olel se tBcadreazH.in gamu'lul desti.na{h::t prmn Urm8'IT,e acestintent este utU mai ales cind sunt neeesare culori punctuaJe pentru a. reprodnce fidelimagJnea..

Optiuni de conversie

- '.

Bllc:kP0~Dt Compensanen ~asiguri. c.a.

punctele eelema! lntuneeate ale :sp,a~:h]]ul stUsa surH reprezeutate ~i, in spatiu destinatie, folo~il1d astfel ceamai mare gamrIJ, clinamica, po:s.i"DiUi" Prin unnare este mei b~ne sa i;~ bi :fim.

• ·.,. ... 09··;;· I

Di.ther penniLePbo'[,o,sbop"'ldui, sii amestece culorHe in 'ru'nce;rcoliea .(I.e a reduee :feno~UelU.IJ~ de .apaI~,i,e a franju,ril1of' de: euloare (banding) care survine uncorila conversie ,_ In special atu11.<::1 ca.1id spatiul desdna,tlc esie CMYK ..

Tlpartrea pe un echipament CMYK in eondlttl de management a] culorilor

Ceamai mare parte din ceea C<;: f)-a di scutat ln sectiunile anrerioare despre configurarea tiparirii RGB esre valabil si pentru tiparirea sub CMYK, Totusi, rnulte dintre setarile alese suut chiar mai irnportante in acest caz si trebuie tratate separat In cadrullantului de opcratii .

.Nota: Pe nll.~Isura, ce fronti.,ere'I"e ~i H~l lile de dctmu"cati'c l'ulre ceea ce era inahHe ro!hd u nel ftrme de pre-press sau o tipQgrafie ~i rolul,fotog:r.aJu.hd seeS:~(U111pCaz~,! este ,es,et[!ial: ca fot(llg;,rafiiid, I,I!l,te~,eag3, mal elar de,dzU~e poe. care lepnt lUI pentru aavea au efect ,[J1,aji.pr asupra ~imaginiinnale tillari~\e.

Un lant de opera til CM~rK in slstem incbis

, ' '~

Tiparirea pe oimprirnanta CMYKnecesHa un fisier GMYK. despre care stim en este

specific echiparnentului. Dill aceasta cauza, este reoomandahil ca fisierul original ROB sa fie p,5strat ca. etalon, iar versiunea CMYK sa fie generatape baza lui (vezi ~~c.onversi] CM.YK'" .l)ag. i 09). Totusi, 0 cale de a evita intregul proces de conversie este salucram eli un Iisier CMYK furnizatchiar de firma depre-press sau de tipografie, Chiar daca Wale scannerele sunt in esentji ROB (pentru calucreaza GIl lumina, nu en cerneala] .. cele mai multo scannere de calitatc ridicata, cu tambur, opereazacpc loc" convcrsia in Clv]'YK .. SeHiri le folosite trl. acestproces 8fU. rOSL deja optimizate pentru imprimanta pe cafe: 0 \10m folosi, astfel ]l1cat nu este neeesara 0 ajustare uiterioard.

N !J~a: Orlce ,edilhwe 'ii va fi ap~jc3ta. n~],el'uhiii b',ebu~et'eaUzati:i lin 'rormalul! nativ CMYK 81: ,imagin,ij ~j nu inRG81, astfe1 lIJ1dlt.sa mJ ri:e aUel.·~.hl ~t c01npnlmisa optim~z.area pentru dpogra.fie.

Este deci foarte important ca, atunci cand Ii ~.]erul este a dus in sistem, Itl a n u fie convertit Ia UTI. alt spatiu de culoarc.iadicf sa nu ]j flo asociatun nou profil, care i-ar rnodiflca valori le de culoare. Cea mai sigura cale de a ne asigura ea R$H ceva nu 80 ]ntamp~aestc:prin bifarea casutclor din Iereastra .~Co[oT.l.r Management Policies" din Photoshop '0.0/7 .O~ careindlca HASk When Opening" (vezi ~,.Admjnbtran!a u.nu[Wo~·ldlow!\ pag, 87).

Not.a.~ Aceasta OP~'~I!iHle Ill!!! este, din iPa,c3te~ dJsponibi:liillil ven:luni~e precedente de Photoshop~ h~.ai~t;e~ Versil[li~U 6 .. O, eare op'eraufarii: c~lQd 'specUie,e docmmeutului.

Ca.nd editarea si modificarea fisierului este tetminata.jmaginea este salvata automat ell profilul sau original, gata pentru 8. fi tipirita .. , In acest punct, fisierul este cel rnaiprobabil retrirnisla imprirnanta, care va controla procesnl, stiind eli fisierul specific eehipamentului, optirnizat, care a fosttrimis '][1 afara ,,,~istelnllJJui[n.chis;· nu a fost alterat din greseala,

,Adm>i.ui.!;,trar,ea, unnl '"orJdlo,,' CMYK

h~1 multe eazuri, imaginea d~gludiii, eu cere va ~,

opers un fotograf JH~a fest seauata pe un tlparat ell tamhur ~ sau nu til, fOist $iCfuulta de I OC~ in cazul n~,jerelor prcvemte de la 0. camera dig'i ta l;i. Ca rezuhat, fi ~i,el"u'111JJ forma sa orig inal a va fi R G B.n.ec:es,itind conversia in CMYK pentru tip,l:rire.,!P~~occsul: poate n efeetuat al,e.g!indi ,~).~,mage > :Mode >- CMYK Color" dinm,emli.ul drop-down. TotU.6ru. acest pas ;apa,ren~ shnphw. re prezblhi 0. e;'t.aJpa ES'(~:l1tiaHi 'in crearea unu] f'isier pentru tipogra fie:. De~i Pho'Lo.shop opereazil foaru! b ~ De aceasraconvers le, natura In formatiei necesare peutru ca rezultatul sa, poa'Ulifi :folos ~t poar'e: f1 adeseori di fi ci I de Qb:~i nul. Peate fi necesar 'c()nt.a:ctu~ ell. lipogJ'3fia", pentrua determina eond]~~nc exacte de: tipfirire .(1 imaginli, ~,~],f unele tipograj~ iar putea s.a nu ofere aceste ~n[ornlaU i, pentru a. proteja rehnologi .. ~lepe care le lnccrpereaza, 'ill1alt:ec,3Jzuri,. este p08wbj:l, ca ~~pognlfia ~.a ntl 'H fos; al;,easa i'nca." sau :pr}~lItef~~.ierul va :1] trimiscatre mai multe til)()grafiw.,pentru a. :fi tipiarit in reviste difcr~U::. .

C,lIPlIce{!!,~p~~[~age~ ~l~·

!!lI\lq; SfZt8, .. ('.m'll'li!"j!!Uil·ii'Zil! ••• Rcta«a~

Notii~ J\;I[II111ipr(lifesioni~ti ai indlll.strieiUpografie1e' ,(!'mnsi!llui ci, dihlrathmUe nu!;n~lonate Ului sus, toafe l1i~i!ere~,e ar trebui sri fie 'fllrni~ale fn,fr-Uini fornH'U' RGB independent ,de echip:am,elu, tar rCoD\'cnia sa .. tie real~tii.ilJ. c;~apa pl'~I)reSS; ,de Icitre '~'i.pogr:a.fie.

C' .' .' fisi "'. C· -l\fY'K"'

onversul UDUI'ISI,er In . _' .Dati dm'~~~ 'si. creati un n~ie~' CM'YK preginit

pentru t.i.pa:rir~~ trebuie sa deschideti fereastra de d iaJog.~Collo,t Settings" .~j. sit alege~j ""Cuslom CMY I{H, Aceasta esteccamera motoareler' tn conversia CMYK :~j. pennite stabilirea tuturor paremerrilor care trebuie conrrolati de calf,e un anumiteehipement de tipirire. OdaUi ee teate deL~HHe au fost :innod.use'j sahtat~ f~.,~i,e:ruJ sub IIJrlI nume ~i 0 deseriere ade,cv:rt'ti, - programul Photoshop 'va :salv(1. (lutOJflJ.a~ aeesti parametri 'in directorel "Seu.i.ngs·'" Data viitoare ca,nd desehideti fereassra ~~Co~or Settings" ~ eon f'igul'a't [ a sa'lvMii va .npiiir-efs in m!cniuW ~~Seuings~~_

N0,'ti: '1:0 situ8:'fia in ~are cond~t;ne ,de dparirclul sun:t di$p!OllliM~:c, a[eg,eti. 1mpr'ofU Ipredefiini'l: d:iin,1:rec@lc QrcritJe' de P:~Udosh;op., Ole ext!l 11111 pili III ,. Iml,cnfru 't·ipilr.~re.,a in Eun~',pa"a~eget:~ 'nEu.,rop,e JI~e .. Press: Defa.uiit;s:".

Ce Infermatii de tipografie sunt necesare?

Pentru a configura cu succes parametrli necesari unei conversii CM:YK de inalta calitate,

. -

anumite informatii despre imprimanta smut necesare, en sa: stabilim conditiile tn care

imaginea va fl, reprodusa.

Ink colours. Cernelurile se comportf diferit In functie de tipul de bartie pe care sunt aplicate- de exemplu daea hartia este Iucioasa, rezultatele VOl" f diferite tala de cazul contrar ~i. ar putea fi nevoie de cerneluri cu Q. cornpozitie diferlta. Aflati care tipuri de cerneala trebuie utilizate in. tipografii siincludeti informatiain submeniul .~Clllstom'; din meniuli.lnk Colors' .

_, Dot 'G.ain. Aceasta optiune masoara gradul de Imprastiere care apare la aplicarea cernelei pe hartie, Depinde de tipul de hartie folosit, astfel iucat alegerea hartiei trebuie ]uatta, ~]1 considerare,

... Separarion options. In aceasta zona sunt incluse informatii des pre Iimita cernelei care va fi aplicara si despre modul 'ill care este controlata tiparirea cu negru. Trebuie s,ft stabilim daca vom alege merodele GCR (Gray Component Replacement), UCR (Undercolour Removal), (JCA (Undercolour Addition) san 0 combinatie a lor. Teate aceste tehnici sun! metode utilizate de irnprimanta pentru a. evita aplicarea unui exces de cerneala pe hartie, ceea ce poateduce la zone maronii Salt 1.1. imprastierea cernelei in rnasinile tipografice de mare viteza,

Proofing en imprimante inkjet

Imprimantele desktop C1tJ jet de cerneala (inkjer) cum arfi Epson ].290 utilizeaza cerneluri CM:YK = sau, Ina! precis- CMYK plus Light Cyan r~i Light Magenta. Totusi, aeeste imprimante nu sunt ideate pentru a face proofing a] imaginii tiparite - decarece transferul caracteristicilor unei Imprimante en sase culori pentru preview san proofing pe una cu patru culoriridica unele probleme, Aceste irnprimante pot fl totusi utile in tiparlrea unei imagini i.destinatie" t care sa ajute la specificarea rezultatului final necesar dupa ce au fost cre-ate separarii CM.YK.

Noti.~ Ienaglnea UpfiJdt:§ poare n II.tUiza'tllca gbi,d 1'otr-o "r'm.a. de pre-press,can.dpor.nim, de; [a un n~.e r RGB~ pentru a-iindica operarorulul CIIHll ar trebui sa araterezuitatul (.n.al tiparit.

Terns, 1 'W po;"1 hot educationbooks.com/colour.html

Afi~:area unui ~oft proof' pentru un 'fi~i.er ROB:

.~ .. Deschidei~ hnaginea numi~a (mIon:s.jpg

2 .. DEi] meniu] View alegetiProofSetup ,. Cus:ton1. Casu~a. Preview trebuie safielbifati! asifd inca.~ rezuhaeul sa p'o~uafivizut hnediat Aceasta serveste si ca me~ocJa dealternare

lntre soft. proo,f:~i :Il~wenl~. origina.l. .

3. D~n lista prel":entii intneniu~, :P'rofUe selectati unprofil de cch~pamentde a.:fi$a.r-e .. Pu1e~i alege orice profil ROB sau CMYK asoeiat unei hl1priman'tc., mud monitor sau spat~!ldU'i de ~ucru ... aveti gfiJa sit m~ a.]ege~ii 0 camera digilali sau U.ml scenner.jrentru ci acestea uru. surU sp~~H de afisare,

4. '(3,HaU ~i debifa~j ca~u'"a Preview .• pemru a vedea cum va 'h ;afect;at fisierul de c1onv,cFsla. pe care a:~'i.a~e:s .. ·o. Daca m.U ales un sp(l~iu lnace!hl~i mod de culoare ea ~ii, origina~tll (de exemplu de; la RGB la ROB}, atune] veti avea seces $~ la op~iune,a .• .Preserve Color Number". Scopul aeestel 'ol'ritud este :sa, indice cum. va .. aritafi~ieruJ dsca l-arn trimite ci'tre echipamentul alesffitJ nici 0. eonversie - este utjUima~ ales peintn~ I de;nennina cum vafi tip,ariton.fi~~e'r· en 0 anumiUi conversie CMYK. -daca este ~:rjmi:s fiidimnodific,;lri calre ULl alt !(;,pa,:iu CMYK. Bif'ati ~~ .. debifmli. a.e,easUicas111ii pentru aebscrva cum se :modifi,ca i maginea,

:5 .. A.leget~· un intent de r.andare (ve:z1i f>~Alcg;ereai.nte:n~iei de ~anda~"~p'alg .. 1 (1) care sl of ere eel mai aspectuos rezultat. Aeesta va fi, de obicei, Perceptiv sauRelueiv. AI,ternandu~.~,e pl1Jte~i observe irnediat felul 'in carefieeaee dintre ei a,]ec;~ead im:agh'u!8 ..

6. CasUl:a .~;~Ihluda.t:e~'indica modul in care eebipamentul de afisare o'pcreazi eu albul hirtiei .~j negrul cemelei .. Clwck pe ~"Paper W'hib~~'~ pentru a. observa cum culoarea h:arti·ei vaafscta ;a$.pectu~ imllog:i:lj,i[ 'tip:ad~e.

7.Sel:ectat~~,S.ave··~$:i demul1i~'~ pr-ofilul.soft prcofde 0 m~niel'a. convenabila,

Tema :2

education

Capacitatea de a face soft proof ne pennite sa facem user cornparatii intre profiluri - fie celecreate sau furnizate de produciitorii echipamentelor. Folosind 0 imagine cu 0 gama. larga. de cnlori, este user sa vedern care culorinu s.e VOl' translsta imediat in anumite spatii CMYK de echipament.

l. Deschideti fisierul de imagine Colour'Iest.jpg,

2. Alegeti Proof'> Setup > Custom dlnmeniul V:iew ..

3. Selectati profilul Euroscale Coated din ]istiL alegeti ~~Rclative Colorimetric" si aveti griJa sa fie biIat:lti casuta .Preview". Observati cum Sf schimbs culorileafisate pe ecran, mai ales nuantelc de albastrusi portocal iu intens 13 i fa~] si debifari ~"Previe\v~l.

4. Alegeti .•• Paper White", Observati cum se produce oestompare generals a culorilor pe l11.asHr21 ce culoarea haT~iei. este reprezentarain soft: PfOOf..

5. Debifati •. Paper 'White" Si selectati Euroseale Uncoated. Accastapermite sirnularea umrl tip de hartie [i]jra strat acoperitor, care prinnatura sa absoarbe mai multa cemeala $i are un aspect mat. Observati sehimbarea si Ina] prenuntara a culorilor f~tla de original.

6. Acum selectati din nou .. PaperWhite", Pe htirtiarun1 strat acopcritoneste dar c.a nu vommaiputea reproduce culorile la 0 inrensirate apropiata de cea a origbls]ului.

Imaginea ol'iginalil [sus), s(~fipro(~rpe hdrtie /an2 strut acoperitor, avdnd optiunea .Paper Whit<e " selectutii (deasupra) si deselectata (dedesubt).

7, Deselectati din nouj~PaperWhite~~, De aceasta data alternati diverscleprofiluri de .Jntent" pentru a observa cum se schimba reprezentarea originaluiui la Iigurarea in spatiul CMYK sub diverse moduri de randare, I'll particular .. remarcati ClLlITI se pierd multe culori inchise La alegerea profUului .Absolute",

Nof,a.; son: p'[o,of este 00 metoda fearte efieient:a de ~i. dder]:nL~.IIlI.a. pl'iccbja unn] .an~~.Inil spatiu de euloare asoctar unui disl~ozitiv'F sau ·ceIIUl'tinllt'oi:llul creat pentru aeel d~spozit~'V.

lE:x,ercit.,i.'ureca.nitulativ

, ,~'

1, Nu este iadieat s~,3dl~'vam un fisier dl:ll)H {~ollversi:ainlr .. un :!l,paUll Crvrv:K, deoarece:

(a) Sp:a,~hl~ CMYK esie specific :fiec~r1Ui. dispozitlv, iar n,s~end ar pu~:ea fi utiHza,( sipe alt eehipament, 1113W ui:rz,~u,

(b) Spali~d CMYK are c ga!mi mai larg,;' decaJ eel 'R.:GB!I8i~a: tnlcil flsieml v,a fi mai n1at,e. (c) Un spal:iu CMYK nu poate :fiafi~at pe ~[110nUor.

2. O~~i'ntentie de randali'e'" det:elfmini: (a) (im:si]]lea lih1,i~loi.r dintr-o imagine

(b) Care este 're~ali,aoirtginaUi dintre cu]od~,e uneii;ll1agill.i~i ~uminoz;ta.tea, sa.

~c)Modul in care sunt afi~a~e culoeile in timpul ~t,aJil;Sf{lnn3rili de ;,3 un spa]in de culoare h;, ahul,

3 .Procedura~~Black Point COlnpens(]tion~';

(a) AS~gl,lli'i reprezentarea eelermai illl~:u",e,cLue· puncte d:imr~un spaliu sursa I"n sp'~rlliul destiin f~tie.

(b) EU:mirn,i celemai int~ne'(Hne: PU1IC[:,e din spa.t.h~~ desthulJ\:ie., pentru a compensa deficliente1e acestui ~patj.u.

(e) Repl'ezimi, umbrele dintr-un spa.\.hl. sub fornul de tonuri lntermediare in, ,c.elilaU SI)a~~lll.

41 .. Care d~nrr:e acestecUspoziUve nu opere:azlliJ in s;]JilllHle de euloare CMVJ(?

( 'Ii H-,·;id'-I ... ~]l.. .. 0',.:"-'1" -, .... ,'.-'--'._".. ('b:\ 'vA"k" S-'JI·JI'o"n, ., --- I{'A>,:

a.1 e;]. - ""c,ueI:~ prmdllg. press, J ~Ou,l, - '.'!il¥ '.' t". p.ro ~,!Io;r

(c) Nikon[)lx. Camer1l {d)Hew~eu .. :P,acktlrd. Des:kjiec

5. Cldorik~ ;specince do.cUI:neillhdui se r-efedi, hJJ:

(a) Acele culoricare sunt ~ mportsnte intr-u:n document

IF)'-U'' - d ... , I-m' """""~ '-'Q,""oIJO'-""""''''d-.';, . C •. - '" 1 ~ '1-- ·s'- ... ·~·-· d' ,I':' .... 1,'110· '~rlE" ... .difer ... ,,...,t A", ~:f '''~'~''II , .. II . .,.

,\1U i .... n '. ,'OJ ~I , , .... nl~ '''''n~ .... ~ .. V,;>l¥' . po. ~)I Opl'Ub sau .Pal'~'U ...... ''"'",~('" . ""," I!.~~ .. ~,._.~.'e~, ,""II~'L, !;II,,,", .,~l(.ll,'P""~ U""

ctdoa:re ales pentru sis~emlJ.~ pe care este afi~:t

(c) Un document C8 .. 1I& posedi propriul slUe g,pa¥iu de celoare convenit in eel mal bun spa~iu C~~YK posibil, t:n scopu~ a'fi~arii.

6. Care dblUe aceste spa~ii de euloarear tr.ebu:i :fo,I,o'S:jlt, Icanc! ~rimilem un fi.~~e:l:'·(:jtre 0

IlIJlpifllJtnanti desktop i11lJ::je'l:? .

(a,)E'uros!c:ale Co,ated {b) Japan Standard

(c) US: Web Coated (SWOP) (d) Adobe ROB (19'9:&)

7 .. ,,~Do~. Gajn!'" este:

(a,) 0 'M.a.::mrai a gradu]ui de inlpr,a~tiere a. cemelei la .apHca.re.a pe h;a,fl:i,e.,

(b) Ntw'muru~. de pUllets: suplimensare neeesare petli'l.rua reda tonuri uni:fo!mie.

(c) 01 :masuraa d~mell~bmii crescute a punetelor de cernealf neeesare p,entru conversia

IDor~cUi a unui s p". ali.u de culoareln altul. .

I. •

Galerie

Les Horvat

Rhiannon Siemer

Retusarea si i'mbunitatirea Imagtnfl

,', :1Ji .'

,

co - ..:I ,[...., '~l <...:I 1 "Au ..(. " ", AI" ,. ] "', JM . ~,! ' 11 '" .,

I">" AA:eJ,I;l,e~¥ @ ,~e rn~:e ~ egijlif~~, rnfl'~ll, '~,J ;111 ~faw'~ ~ .I :m:,ag;~,n ~ ~.[:gl ~a ii ,,~t:l3 JJ, am~il.!l ~la~JiI, ~m

o~m~$:fa,'JPl~11~rUR.l€;i~ieg,!3,'U[ d0 'ai'R!li~ d:fJ1iift

.... !;a' lj~Qt~ Tn~el~gef~a fflt):Qulu:[ tn C~l'e ~elh~j,~i dim,Ftte f,~t n,;utiliza,t:Gl '~1Itr!1 ~,111p;diflGl9 «'alonE€: Jl'*,eliJal' ~

"" Studiali dlv~n::seIDepn[)pJ'ie\[ati ale '~nsjtrumJ~nt!~l0t' de reltUf~, ~j, t~ijlliicj lC\6i~JI~ljibi'h;;) ]11.

PFO~Ll~ de edf,-a;re la, imlaai1"lll,(lI.J:'Ih:~lta~ O;b~~rva:ltiHe pe cat:e' le fa~~i"

... Aludiz-a,ti sir ~y:alDJatlii·rj} Rltf4e~~Ii~'- ~d];souw[ ,&uJl:lt~ mersQi[}JIHIS'I'l,~(:'ft~le,e€lnslal'afe.

~ 'I "I! "~,I7"'.F

- l!niti~lth~~ p1::ri"ctnala - pre\.:entati lrtlagln:ffi dig~tale p.rt:!p~H.,,- trpi§f,ite'~ ~lfe. s~id€1tll,@J1Is:tre~

,Cium Jillll'l t1 ro~o:sit!1:i:ns.tnm]!~ntele, $'it€lulioJle d~mtL1:~iJf;e P~'W1tftl a ~tti,t~ ccaHt.at€~l unel hrnliJ:gi:mi dJgl~,I~.

Intrudueere

a imagine trebuie rna] hrHU captata san. acanata en tonalitatea si culoarea adecvate (vezi . .,Scamu·ea $i ajustarea imaginii"), Fisieru I digi taJ poate fi apoi pregati t peutru echipamentul final de afisare, astfel Jncal: vizcalizarea s.a fie: optima; de obicei imaginile trebuie aduse la dimensiunea necesara, optimizate, retusatesi imbunatatite .. Ma.rbnea in p ixe li a imag inii or iginalc, scanata 8tHI captatji nu corespunde exact cerintelor dlspozitivulni de afisare. Pentrua corecta dimensiunea imaginii, utilizatorul trebuie sa fuloseasca cCH113.nda .,.Image Size" siprocesele de .~~Resampling'; sau ~~Cro.plPi[lg~l.

Salvati, sal vati si iar salvati

Inaint~ sa incepeti editarea imaginii digitale, este indicar sa. deprindeti o maniera evantajoase de: lucru. care sa va. protejeze deinevitabilele .,bloca .. ri" de sistem (toate computerele se blocheaza, sau ,Sugbeata'; din cand In cand), Fe n1aSUl'a ce prelucrati imaginea, este bine sa va ob i~nui~i sa v.a. sal vatimunca, nu s.a asteptati pa.n.a cand ati terminat de editat, Este recnmandabil sa util izati comandai.Save As' $i sa redenumiti mereu fisierul, creand defieoare data 0 versiune actualizatii. Daca aveti desrul loc pc disc, ar trebuisa folnsi]] formatele TIFF sau P~SD~ in loc de IPEG, pentruoperatia 'in curs. Inainte sa. inchideti computerul, ar trebui so, salvati fisierele pe un nrediu extern.Pe scurr, salvati des. salvati versiuni diferite ~i salvati versiuni back-up.

Histories

in editarea imaginilor digitale se pot face gresell, Existfi mai multe ciU prin care puteti annla 0 comanda gresita, inainte de a recurge la COHlal1Ga nRevert to Saved" (incarca ultima versiune salvata) dinmeniul FHe sau de a. deschide direct CD versiune salvatii antenor.Phctoshop permite revenirea la pasul anterior prin comanda Edit> Undo (Command + Z)~ in umpce.Htsrortes" pcrmite accesul la orice e:tapa din istoria editarii fisierului, fira a pan:::urge 0 secventa li~.1Rara. die comenzi Undo.

Retusarea ~i ajustarea imaginilor

tn urma scanadj aparpixeli 'C1J valori nedorrtedatorare zgariemriJor sau prafului depus pe sursa (diapozitiv .. negativ, fotografie), Aceste defecte se pot inlatura folosind diverse procedee. Termenul .~~retu~are'~ se refera la procedeul prin care sunt ]'ndepa.rtate sau lnlocuite zonele nedorite (praf, zgarieturi san clemente care apar in fotografie dar strica imaginea de ansamblu - de exemplu, stalpii de. telegraf),

Optiunea ~J:m:agle.adju.s.tmeDe~$ pe de alta. parte, sereferala procesul de optimizare a culorii ~i calitatli tonurilor imaginii finale. Ajustarile pot fiapljcate global (pentru Imreaga imagine) sau localizat (prin seleetarea unei portiuni din imagine). De fiecare data cand pixelii sunr modificati ~i ajustati, datele originalese modifies, Photeshop permite fclosirea layerelcr de ajustare (Adjustment Layel') pentru pastrarea imaginii originale in timpul prelucrarii, Aceasta tnseamna eli pixelii originali sunt modificati numai cand imaginea este ullft'a (Flatten Image) pentru afisare. [n final, claritatea irnaginii poate fi crescuta folosind .~Unsharp 'Mas,k,'" (USM) sau Sharpen,

Nota: lmaginUe expliearivepeutruacest Cilpiih~~ p~tn gasitc fa adeesa de Iarernet 'V1iVW .pilotoeducationbnoks:.co BJ}r·etoudil i.n:gJiI.h:l1lt

I-n- st Ir"~u men t" e '~I" t e ,h- '0 :i'C:,'I'" d." e se Inc" tie

__ '_ ,_, '_ ,L L I ~['" l.' ~ = _ -', . __ '= =:~, _ 1_, . _.:._ , '~_' ..:_.' ~'" ,~ .. I ::.

'U~a dmtre eele mai :irnportan~e aspcete ale rC'llI;;!Ui,j ~i ma,ni'i)ularii dlgi~ale esse capa.cita~ea, de a slege cu p]'edz~e:pi}('el~. care vi()rli (11lipoz~Uona~i., m.odilfk,a~i sau exporla,i in i;llti i;maSine. AccasMia:bi 'I hate p erm ~teretlJ,uri belli 71t~c:~1 imbuna~atiJea i [1'lagjni i: 'in ansaJ1Jlbhw. DiS:lOrsluni alei:maghliior origi,liu~le sunt intaJI'I,j[crroc\!ent in press, dar exigti :)i nameroase imagi.l1i i~w care :retu,~Ulfi Ire: ~i modi ncar;]c s u nt subtUc S i uu pot f deee 1 :tltC. Aproapefiecaee ima.gi Il1C din presa scri:sfi este rem~ata lntr-o oareeere :misutd. A~[ fos~mculc se],ec'~ii. din diverse ~noli'Ve:

- .~jll~starea sau modiflearea culnrilcr •. ciQntmstlm~1J; etc, dilllr-O~o1ili IQcaJizala;

... lzolarea UIIUE element dinte-e i,;m~gi:ne~ case va 'fi ,c,ophn sau transferat in alUi, imayirl.c~

Definirea zouei hi care \f21 fi in&cra,ti 0. a.hi imagin« san un grup de pixeli (col11.anda.,:pastre: into ~C")"

Ex~sti categorl] de 'ins~nllnen:lc' de s!e~ee,:i,t disp,m111bi~e, pensruseleetarea unor grupuri de pixefl, ill diverse moduri, Aceste categoeii sunt:

-- ••. 1\1I:a:I·:q'UJectools·~ sele,ctc3Z'a pixeli plT.i.:1I1, trasarea ~mln~i forme drcplilnghhdfl1l:,e ,S·3U eiiPlice tnju.nll un,ei zone' d~n interiomlimaginii,

- •. .Lasse ti(I'OEs"'ll',aseaza 0 selectie prin definireamargnni dintrc subiect ~i fund~~.,

- ... ,.~1.ag.ic\",'an()?~' sclecteaza grupuri de pixcll:i prin evaluarea s,ill1iHitudinii dintre

v~ik~d[c l:>ixclilor invc;!cin~:~il (nua:n:t,a. satutallo~ ~urniI1ollha,te) ~i! cele a,~e pi~cluluitde;s.

fnstrurnente, paletc :S~ Optj'LU1'11

Uncle dhure ~nstmrnente' au OPliu~l~ (lSCUlrlSC,

semaala te prln preaenta un ui tri ungh] hl eolml dreapta- jos ~dico:ane:~i,ns[nJ'I,t:lC:luuluL Pentru 3. sclecta \In instrumenrascens:

I. Seleetat iinstrumentul viz ~bilGc ind el iek pc icoana .. sa.

2. Clfckp e t:lfi: ~1.'I~.g,h hde~ i).i trage] i en ~i afi$a"i 'ins,u'umcnhd dorit,

Photoshopdsi 5:,5

Faceti dubluclick pe or ic are lHnlr,e instn~mente ~i va ,~p~.rea paleta sa de (lp~i uni, Pemru a :aJi~.a meniu] paletel, apas~,j l-riun,th"iul (;I,in ecltul dreapta ... susal pale'teL

Photoishop 6~.i '7

Face'~i click peun instrument pentru a .. il ,af1~a ol'thJ.niie .. Click pte icoana i:l~sh1nnCtnuhd din paleta de op~~ un i pCl.1lnm a avca accesla oPliunUe .. Rese~ Tools" :§i .Reset AU Teols" (eareaduc runsu'unlell~,l1] selectat •. respeetiv toate iID1S~fUme1.1'[ele. Iia paramerrii itl.i~j,a~i)l.

Nita: R·es:t~it~;~ 'imue :i"ns.:runru.1'lI1tcl~ liil1l:~dnle de :ili '[ncep1e an nou Ilr~lill!tt., atnnei 'c:and 'rimpa,l'tii:ti ,ca~cu~a~:orilllil CIIJI a~m:c:~nl~,·:a!.

Instrumente de selectie

Instrumentele de selectie (marquee) dreptunghiulara sau eliptica sura folositepentru a delimita 0 zona, patrata, drepmnghiulara.circulara sau ovalii (indicata printr-olinie intrerupta Inmiscare, denumita nm.archingal1ts~'·). Tinflnd apasata tasta Shift in timp ce trageti de zona selectatii va constrsnge ,~select]an s.a ia forma unui patrat. sau cere, 1n locul unui dreptunghi san oval,

NQ:tihP,emh·u a, ,h)'CaUZ31111!i1l1Jctul de origine 3!1 u'acisclc,epi cireulare, folosjjti balrele 1,'wle',I,' (m,':i,gHt), (Vie"!'\' :;. Rules sau Co:mnl1llJ3Ildf.Cttrl + R). CUckpefieca,r,e' ba,ni ~'~ trage!i[l,en~trw a d .. elimjta cen'!:ul.,~nter!:lec'ia dg~elorindici, lPurnct~al, de plecare c:and tra:slbn I) seleejie drculara.

I· i 1 "?-

, ..... I· .. , I -1- _ .la: ", •...

. nstrumente e H as:so

C~hld utilizam instrurnentele lasso, selectia nu estecompleea pana cand nu revenimin punctul de plecare, U11 ecran mare si un mouse bun (sau 0 tableta gra.tlc~) SU]]t necesare pentru a fo losi ef dent l nstrumen tul, freehand lasso ". Daca facem dubl u cl ick pe insrrumentele .~,polygonal Jasso" sau ,.,.magnetic lasso", acestea compl eteaza automat selectiacu 00 linie dre:ilpta intre primal si ultimul punet selectat.

Nota: Pen trua fu IJl.I c:ticmadicien t ,I nstrume n tul .t~ln a gillcticlasso~'!;u~;cesUa, (]I d i.fenm.~a. de tom S3J1I eu~.03lre i:ntre obiect :~i fundal.

Bagheta magics

lnstrumentul "m,agicwand'" (baghetd magica) selecteaza pixelii 'in funetie de valorile lor relative (controiate dimr-e fereastra •• tolerance" ) .. Plasati bagheta pe 0 ZOl'la specifica din imagine si apasati butcnulmouse-ului. Baghetamagica selecreaza pixelii adiacenti identici sau ell valori similare celui specificat. 'Mari'll valoarea af]~ahl1n fereastra ~~to]erafJJce "'! pentrualargi selectia .. ~ ~] invers, Debifati casuta cu. marcaj continuu din paleta de optiuni, pentru So selecta pixeli cuo valoare similara care I1U sum adiacerqi zonei selectate,

Deplasarea unei seleetii

Daca 0 selectie nu este pozitionata corect, este posibi I sa 0 deplasam far,a. a misca Ilk! rm pixel. Plasati cursorul ]'11. interiorul selectiei ~'i trageti selcctia 1'n locul dorit, Pentru a deplasa pixelii din selectie, utilizati instrumentul ,~Inove" dinpaleta de insrrumente. Zona din COTe a fost mutata selectia apare avand culoarea de fundal {G .. eflnita prin op!itmile Foregroundsi Background dinpaleta dehrstrumeme). Daea selectia trebuie mutatd intr-un alt layer (vezi .Layere"), selectia poate fi tajaHi. S8J.U copiata, apoi transferata prin comanda ~,pa8~e'~ intr-un noulayer, Comandaapaste" transfera automat selectia intr-un [l,QU layer ~ care nu trebuie crea tinai ntea operatiei,

A 1"1 til ..• .muarea unei seteept

Aecesati Select> Deselect san folositi prescurtarea .,~Comlna.nd/Ctf] + D'; pentru a anula 0 selectie,

Cele mai mult aJu.sUiri s.aij mod'ificari pot fianulate rapid IH'~n ccmanda Edit » Undo

(Corm .... and +Z···), D·""c··:;; dorit b .... ,;::,".<l' anulatimai m ulte et ,,' Pltotosh .-' perrnitc ",. Vhll~udl~, " e- • 1!>!., {'" i"JI_ .. I~.I,. 'i.V~U ... ~., is,,,! nh ,lh1,.I~., ~u(~ ... h"", ,,",IIiHpe:, .1", HhOS .. !!DJP ....... u ....

~mr1ilJl.~:iph~ undos" din pI~I('lta.!l1jsto:ry·!'. Selectand Q versiune an[l!:l'ioa:ra a. ~maginii", 'pute~i asrfel reveni rapid la ea .. Dac,a dori~i sa .. (lnulat~ c:omenz~I,nni vechi deca.1 pr~numl m.Q·r1:tcnn

"""1.0" ,'I" ,,:"., ~].:~.'. ~" ". 1t, .if" ",'.'"", ,c., I' , c.'~I. F·' 'I >. ·R.'·,· ert ,~, . '.' /" ·'1'.. h'·c'-

mre.~.i.s~l:tlJ. run .. wl:hOI y, p!l.il~e~~ aeeesa eomanua ,1~C· . eve II' _pen~li"u a 1J"e\ em ta unema

versitme s~lva.~.fi a ima.f:ln:i i ~alegeli 0. i:m:a.glne din paleta H~sh.')ry sau follosi~i .~.IUst(JIII·Y In'u:S;~I~; pentru .~. selecta oeraps, Este ind[cal sasalva·t~ periodic diverse versinniale imaginii cu cOl11anda .• .Save As" dinmeniul fi te, astfel i':nea.t si nu vipierdeU munca r-ecenUiJ i:n eventnelitatea ~~nlcj blocaria eomputendui ,(snuputc·,t a~eg>c sa. s;a.~\fa~.~ starea.

,_ " ·'1 b j .. ·~'1·· .). E· - '.'.~

'C'lU¢I1IUiI a nl1.arg.llilu., at ara .a uaza pa etct 1r",~.:S,lo'ry • 'ste unport~u1l!'t sa. ~tlqi: Crt to:~Ue

imaginile i,l1tc'nnediare ~i intreagnl istoric :~H~: pierd La Inchiderea flsiennei,

,A.

~~illliU<""'f!"~G!1._j ~I 'B fl. II -&I:i!I!II! __ :tI!:iI'C!~l~~, 'I ~ , V . .5

Historysi RAM

A. Ri:''(;:11(rtc't" Itt a e'tapli tlqfim"tci (:sr.lllpsJ~O') eJ;r,' «jltioJ!'!tl pem;:rliei Uistorr)f.

B. R,c1,IIICOlrti c,'~"r!l£! .''''{imlt.f!; .1;(1. clil~rea,;;{i m(!.n.rori~1 [ufM,

'fl, '1' ·'11I:·~;··1'.· '~', ···,·.;-.·it::;rI'I' t":!' ··'~~'···'I· .. 't: :[':" ..... ~ . ..,x.'~':"".- '.~~ _"c ~ .. ~~-t,"·I. '11'1';;':'" ":I~. ,7' ..•. ",

l".a.,eta. ,. i.lS~ory esse CiOtUJgtWim H U1.lt],3, as:ll~', wnC311i Sll. pas~:rtze preoeU!ell!t~d:: aou(JIzec~ 'IJ.e 'VIl;iI'SUJr:U.

ale. in.l~lgjnii Dil.en imaginea de prelnerareste mare, aceasta )}otIJte 'OC'tlP~ 0 cantitate mar,e cnn memoria eompnterului (RAM), AcceS3:r~ Edit > Purge pentru a 6·te·rge inu··eaga. istorie ~:i a eUoom. memoria RA:rv~ atu~c~caJld PhGl'o\'3h:o~l' nupoate sai'l1deprUneasci Um]3.~Oa[ea operatie (siu.la:tielnd~ca~;i'i de 0, femasuii. - ~:venismel1t). Daca.aceasl~lcont~n:uii sa. :apa.ri" mariti [llem.oria aloc3J~i programnlui ·Pho'tO.shoip' sau :scadetinl!J,u~:ru] de pasi salvati in I~~istory.~ dhn. paleta ~~~i~E.ory (PhotOiShg,p 5), SHU d~n mueniIJ1 General Preferenecs (Pho£Qshop6 ~,i 7),.

Adueerea unei p,a.r~j. dintr-o imaginein stares anterioara

Ins~rU'me:nttd ,.,Hjs,~o:ry brush" (p,ensula History) penlf1j~.lte r~fl$:a'rea, ,asp,cclu~ui dintr-c stare

. ,

anrerioara, foio:si[[ld ~)alela, History. Trebuic .akasa 0 dimenstune ad:ec'vf~[:a a pensulei, iar

IJ8SU] d~n istoric '~a care ne lntoareem ar trebui sa arateicoaea :pensuldHi.stolj'. Putem reveni ~a. urn ,anmnH pas din istori .. e ~ru folosindguma din p.adeta. de '~lu;tFIIJ1Uclite (trebuie

- "

sele,clnUi opUuneaJ .nEr.aslE: to History"] .. Ah,crnat]V~p03~e fi~[,ear.s.Li (II 5ing~~di stan: sau

comanda din pak:la ll:ismry prin select area op·,iuni:~ .. Non-Linear" di~.opUuni[e paletei,

~,C~one stamp" si .Jiealingbrush"

lnstrumentele principale pentru retusuri local izate sunol ... Rubber Stamp Tool" ~i~.Heal ing Brush Tool" (Photoshop 7 )., ".Ck-me stamp' sau "rubber stamp'tacopcra o zona cu pixeli selectaii ~i COpi3('i din ~lllf~ parte a imaginii, i.n plus, .Jiealing brush' preia textura ~i caractcristicilc pixclilor sursa. pc carc le apl iea. pixel ilor din jurul zonci care trebuie reparata, .Hcaling brush" (daca este disponibil ) of era o calitate 1)1 mai mare a corectiei dara, zona afectatf este incnnjurata de pixeli C~[ valori similare. Dnd~ dcfectiunea cstc aproape de pixeli ell valor! foarte di (trite ale nuantci, s.aluJU'~]ei ~i hlm]nozital~i. mai inlai ar trebui selectata zona de aplicareastfel [neat sii excluda pixelii diferiti.

Alegeti 0 dirnertsi une a pensulei din paleta de pensule,

A legeH un punct sursa (mostr~i) ale c:-('irui caracteristici vor Il preluare.accesand Option! Alt - clickpe '0 culoare sau uu ton (acest puuct sursa reprczinta locatia din care sun tprel ua t i. pi xel i. i).

- Trageti pensula deasupra zonei care trebuiemodi ficata (punctul sm'5a estc marcat

printr-un X),

N ali: Deselects ~m .,,,,Alligned~~ pentru a reven ita punetul SlU'Sa i.niti'al de fiecare data. c:il:lld jncep,etl s;alli;ct~~~i .. Oaea d.oriti s:il',ep,ata~i 0, zona la.rga. ell i'nst.rUl·nentl!lll.~,done stamp", este ,·ecorml.lu;hUsa hUli~imosh'e din nhli~ Rl.ldte punetE!'. fol(lsiJr~d 0 IIH.~lul'HI cu opacirate .redusa.

lmavinea Intliald

Cl I

Duplicarea unor obiecte intregi

Imaginea modificafd

Cu arentie, este posibf sa reproduceti un Intreg subiect dintr-o imagine, lmaginea demai sus demonstreaza cum (1 ccmpozitie reprezentand un pcisaj ponte fi modificatii astfel indit sa se lncadreze intr-un format de portret, Mcdificarea a fast posiblUi duplicand elementele in forma de X si colac de salvare si deplasandu-lc spre dreapta, Colacul original ~. fost apoi inlaturat.

Filtrele de praf :,izg:ari!etul"i

[n~W"~o ~,hmi~ic U.tC3JUi .. do'e,1 w,Il1"mgincla ()righ~aUi ~i ,cch]I}2Uli1Jt.mnu~ de scanare sunt curate, pmcesul de seanare intrcduce numai fire de praf si zga,riicuui oeazionale. Dacil~ la o pfiv~rc' mai ,Rlenta. observinll eft zone 'imrporta.nte de ~m;;jgi~e sunil ,(lcoperil'te' depraf ~i.lstU~ zg;{it~e~uri. ad!!se'(.H·i eel tnai comod este sa reeurgem ~anHrele de ,pr,af $i t"~ir~elurt iill toe sa folosim '~'jrt1bbct stamp". ACCeSR'!W Filters >N()~:s:e > Dltrust and Serarches, Fjxati valoarea pl'Clg la zero ~,i aJcgeli eea ma,~ m k~ili'tt,Z a depi xel 13 eare ("nd'td ~i ~gath~IlDJIl'Uc sunt ellrelnate. ArH}i ridica'ti pragul jreptat, pentru aobtineo caHI~ne 0iPlilmi a lmaginii, IncQ:[!Ivcnicn~lJIl apll~cafrni mnldu~ de 1,mf ~i zg,arieluriasuprn iilllregwi iln~ghli dilg~t,al:e este cal 0 il,1:oe'~o~eaza ...

Limitarea efeetul ui

P'mem. reduce san ~imita efectul n~irului. d10ar Ia .. zo~na. dlc .~m.agi~e can:' 1fl,1JI 'con,;in,e dela~lii finc~ de cxenl1p,lu r~giunU.,c de fundal. Aceasta se poate resliza folesind oricare dimre i:ns:trumetl:(cle de sclectie, 8$,iJ, cum este :prc:z!e'm:a~ In sectiunea urmaU::mfC. NUI:1:l!ai acei pixc~i care rae parte diatr-o seleetie po~ fi Inod:irijc;'lt·~ sau ujusn~~.~ pdn intermediul unor actiuni globale .. eum stun CO:IUC'llZHc' de' ,ajusta.r,(;: a imagini,i ~w fiUrelor,. l\c'e:st procedeu (~ Hmisa neccsitetea unor retusuri tna 11:U ale' (folosind instrumentnl ."rubber stansp"] la doar ;)ICC~'C 7t)ne can~' eontin dC"l,u~~i: f1ne_

Inlannarea prafului si zg;~.rietudlor ell. aju'itoru'~ -c,His'tor):fBnJ.sb ,lilu;tnllncnnu~ •• History Brush" pOia~e f'iJ. de asemenea, '1'01105;'1 pentrutl il1UUura praful ~ii :tgarictmrj~c dintf-O imagine. lVlcroda esse !)J~.Ha mai ales in cazul zonelor de~magine eu detalii, Zona ell :i~mperrec·'tiu.ni esre ac'o'perhi elm pixeli ale caroll' CU.IO,3I1'C Si, textura. sum preluare dinu-o stare anterioasa aimaginli P,i~,t'iU,ala, in History.Peocedeul dc\cur~cin fC~td unuator:

l , A:pl[C;t~U filtrul de pr~r:S~zgjlrietufi a.:supra! intre,gH imagini ~i salvati .. o subfo,nna de snapshot

:2" Cllk~k pe sUltea. p:recedcnta ~iJ ~rnagintE. din p,a~'c1a, 1~lismr)'.

3., Dublu click pe History Bru~)h din paleta de in~:trumenne pentru ~I, selects ~,i, dC;ichide opt Ii unf~e ~[:i story .B rush,

4. Click in fereasua de caracteristiciate fillmiul dep:raJ·. izgalrlieh.lri ( .• dust and sCIr.a:tch"·). sau pe un S~~ai)shQ~ din l I:is:~o:ry 1:0 i.coanatUstOl)' J3fllJsh va :npirea i'nrelieastJii.}..

-- ._-- ---

~

V.6 &7'

5. in bsra de control it .,.HistoJry Brush" setati ,,.b.~c~~d. mode" astfel inJ'c.fU sa Intunece inl:a,ginea orligina~l~ daca l"ra.rlll,~i zgfiri,ctul'r,i~c sun~ meiluminease deCal restul imngin~i. $1 rnvers,

6. Rep:ara~m zonete respective, co~o:li"andu-le din ,!~H:is~:(loryB!:ush~· .. , 'cuflju'[.(.'U·ull unei pensule de dimensiune adecvatd, aleasa drun p1ate;a de pensule,

C "'d' "'~: ,.' '1·"',0", "" alb-i - u- _,- ,~-,t ',_i " lab ,,-" .t ." '1":" :t, - tra D" '1"- - I] ~ ,'i', ',c, ' .' • b "I .x

an rnai un a IHHl.oIHe au . negru Uhf un "am a. 01 0 0 racmonar, esre posu L sa,

imbunatatim imaginea finaHi schimbdud expunerea san contrastul unor zone localizate, Ameliorarea digital.a. permitemodificari localizate, Acestea suntposibile in douamoduri distincte. Zona dOl'lta poate f delimitata dininstruntentul de seiectie (vezi .,Jns,trumente de seleetie"), iar pixelii pot 11 ajusrati ell ajutorul comenzii "Adjusf' din meniul Image. 0 altametodii este aplicarea directa a aj ustaril asupra pixelilor cu ajuterul instrumentelor de retusare. Aceste instrumente sunt:

Dodge, burn ~i sponge. Smudge

Sharpen si blur

Dublu click pe oricare dintre etc Li. va aduce .pe eeran optiunile, Fiecare dintre aceste instrumentc necesita configurarea unei presiuni, expuneri, opacitati, precum .~] a unei dimensiuni adecvate a pensulei, care este selectata din palera de pensulcPomiti de la valori sc5zute de expunere, opacitate ~,i presiune.aplicandu-Ie demai multe ori pe aceeasi suprafata, in loc sa alegeti valori marl si sa, Incercati sa obtineti acelasi efect la 0 singura treeereFolositi acesteinstrumente cumare atenrie, astfel indit operatia de retusare sa nu devbla evidenta.

Dodge, burn si sponge

Instrumentele dodge ~:i burn sunt folosite pentru a. mad sau miesoraluminozitatea pixel nor; in timp ce sponge ereste sau scade samratia On imagini ]e, RGB) sau contrastul (inimagiulle Grayscale). Dodge ,~[ burn pot afecta nnmai zonele luminoase, intunecate sau tonurile intermediare, prin selectarea acestor optiuni din meniul paletei, Acelasi merrill pull-down este folosit si pentru a alege optiunile Saturate si Desaturate canci este selectat Sponge.

Blur si sharpen

Bste roarre user sa exageram cu foloairea acestor Instrurnente, mal ales a optiunii sharpen. Aveti mare gdja In utilizare. Sctati 0 opaeltate 8cazuUi~ru opensula moale si aplicati rnodificarea gradat (tucateva treceri repetate), pentru a crea efecrul dorit,

Smudge

Singurul echivalent in, fotografia analogica al instrurnentului smudge apare la cateva tipuri defilm Polaroid, in care emnlsia poate fi foHnsa cilnd este 111Ca umed5, Optiunea .Finger Painting" permite aplicarea unui smudge in culoarea de foreground la Inceputul fiecarei aplidlri. de pensula .. Dada. op~Lunea este deselectata, culoarea de, sobpensuls este Ibl08 ita la incepunil fiecarei aplieari.

Layere

Layerele permit IQ flexibslitate crescuta la retusare :$I olfer;ipo.sib:i~itatlea. die a erea fotmnontaje dli.ljta],e complexe. Layerelepoe fi. eehlvalatecu 0 serie de foi de ~u:::euu ~ pe flecare fiind de'sena:ta 0 ,anuulhi parte ajmaghriw .. ' asezate unapeste aha. Desenele iliJlimtue elasice ah::-luw\~hd~. Di~llley ,aJU fast create prin aeeasta t·ehnh.::i, versa,tiUi die il~nagine.F~'ecf!J.rc persona] poatef p~.a:sa~ pepropria sa folie deacetar, astfel ~n!eru. atunei candpe;r.;onajVll este de:plasa:t:,.ml1d:cdu~ uuuebuie redesenat in perm.anenUi.

Par~iale unui hlyer porfi tnlnspar,cn:te· •. pelill1:li~.ind vizualizarea ~n:fol~mnatici. d:i.n~aycre~e lnferioare. La baza stivei este un layer de fundal, care rima.n.c opac, Layerele p'ot fl rearanjate astfel inc:at piix.el ii por :fi i':rudu~i ]3 s.Ul)nlfa'tll iS~UJ ascun.~i subpixelii d~nla.yereJe Sl:Jiperl.oa:lie. La,ye.rei.'e .swrllt con.tro,l.a'te dh}1 pal!et'I~:iJ meaiul clorespul.1Z8Itor.

lii;;,ibUiI.nre i~tO:'W::.a

E/ee,{c' tll! la)~er _11id-~ l('lJ'~f back"gror,mtJ

1t:~~~~~~jlctlrIJ:s.~iJ[~~~~""""'$/~rgit kwer-ul cur;enf

Cre:e"~zn ~~jI'f Jl'l,(J',rl I{JJ~i'

Lucrnl cu layere FacNa'li click PiC un b.yer din pa,llcn!J. de ·1.ay,er(hPcl1tfu a-l aetiva (numai un singur .1.O)N.lf poate n activla IJ:I"IJ moment d.at).ModHlcirUe a·recteaza de obrucei~ayerul activ .Este 0 I01:1oa.m obw$:lUJiti pr~nBlc illoepitori: sa lneeece sa. editeze pixell djtllr-·un~,ayc:r care nu .afoiS~ seleetar .. , 1n:t'otdc.aunay.cr~fica'~i da,ca a~.il selcctat laycro~ corect ina:i:ntce de efccmarea unei 'Ol)Gra~iun~ imlir .. e irnag.hul eu mai nml~f2l1ayclJ1c.

Creeaziir,"J' run, s,cl Cn:eazar,m' .1'~V~1 Itl~"'''t!1' de aju:'i:t'~r(!

(door ,6 .'fill;" 7), (door ,6 .'i:ar~ 1)'

o :selic~tjr, ,et~ ',ntodea.·I.na Ilr,and"r,a1a~ pri.n eOM.anda ,,:past~~~' in~r-lI]:w la.J!t:'f nO'IJII. Toate hi)!let~~e din .. a,oeca~~ ~mlngline hrebl.i:c sii.~:~~li aC(:lc1t$:m f!e~l~utii,e·,~ mo,d de ~m!aline:.

Fiecarelayer dll1tr-{} imagine trebuie sa .. ai.biia!c'eea.~:i. rezolutie si mod ca al imagimi de

"1 Iri,'" a mb .~ •• 1(""1 seleetie .... ;.1 ....... ' ... ·.,~I .. ;:'''''''If'Inrl''''~r. ;''''''~'r- ·0. , qil~';; ~·''''''''CJ';·''e '.,"" n,o'I""-II'-U" · .. ""' ... nil""I.'~'" ~·II· medul IUIJ.IJ~!· .IUIIi. ~u , u ~, [J"', 'I~, l"w' rw JIi'W- !!.orIZJ1L,'I;" I.LJILiIj,r-V,-'Il,G!!l.IO ,LI"I,L. I'!;i! •• _ - "lJ~~Ja I 1 .. 1",I,OJbliillli." . , 'OJ riJ'Iiiit, "Cit LIJ,\oiol,IitJiv'lu,J.I,UJ ~l lIJ.U,'U!' - lUi,

imaginii - gazd.a). 0 selectie RGBva 11 m~c~orata~i reduss 13 nuaute de grE dElJI(;8 este i.mpo.rt3,U'i. in[r-o :i,ma.ginc Graysc~lk: ell rczoluUc 11I:ai :ma.I'C:. ilJa.cii :miri.m dwmcn:s,]'unc,a. unei selectii, va apuvea. fe:nomenul de: .~~i:nt(Hpo]are'\ isr calitatea va scadea.

Vizibilitatea layerelor, layere active $1 layere legate

_. -

leo-ana in forme deochi arata daca un Iayer este aSClU1S sau vizibil. Numai layerele

viaibile sunt tiparite .. Icoana pensula iud,ice! layerul activo Legaunt pot fi plasate ditre alte Iayere, astfel incat sa, poara f mutate Ympr,eUI1J.Zl, cu layerul aetiv, ca tin grup.

Opaeitate, 1110d de conropire si pastrarea transparentei

Opacitatea unui layer poate fi schimbata de la aproape transparent (1%) la cornplet opac (l,OO'%), til timp C~ modul de contopire (blend mode) detennina felul in care uu layer sc eombinh cu layerele de sub el.

Daca bifati casuta .,preserve transparency" constrangeri oriee rnodificare a 1L111U[ layer 1a zonele ce contin pixel] ( suprafetele transparente n-am,an neschimbate],

Masti de layer

O,~masd, de layer' esteatasata unui layer si conrreleaza care dintre pixeli sunt ascuns: privirii sau sunt vizibiH pelayerul respectiv .. Dacamasca de layer esre tniaWrata~ suprafata originala IIU este afeetata ..

Lay-ere de: ajustare :~i grupuri de clipping

Un ~~h~yer de aj ustare ''lpernl ire aj ustarea imagin i. i f!iTa. a modi fica. permanent pixel ij originall (dacjilayerul de ajustare estcinljiturat, j)]xeHj reviula valorile orlginale]. Efectelc layerelor de ajnstare aparpe toate layerele de dedesubr.cu exceptia situatiilor in careeste treat u.n.r:grup de ,eliippi.ng'·. Icoanelo ee reprezinta layerele de ]8 varful unui grup de dipping sunt deplasate spre dreapta, lar eel de '121 beza grupului este subliniat,

Layer de text.

Este posibil sa cream~.t'ext~ editablle' in Photos-hop. Daca rextul trebuie modlficat (stilul de font, ortografie, culoare etc.Lutilizatorul poate face dublu dick pe layerul de text.

Efccte de layer

Efectele de layer sunt urilizate mai ales in conj unctie eulayerele de text. dar POl fi aplicate oricarui layer, ell exceptia celor de fundal. Efecte ca ~,d.rop shadow" ~i ~,beve] and emboss' dau aparenta tridimensionala umil layer.

Layere de fundal

Layerul de fundal. sNl. la baza stivei de layere, en atare, d 111.1. I~i poate scbimba pozitia SHU opacitatea, dl.ta vreme nu este redcnumit

Salvarea unei ima ginl, CU Iayere

Formatele de fisiere care supnrtalayere SLUll dceumemele native Photoshop (PSD) si, mai recent, odata cuaparitia Photoshop 6.0. fonuatele .PDF ~j T[FF. Dacii dorim sa salvarn fisierul ca JPG si Iff F. layerele trebuiemai 1ntffij oontopite atunci cand lucram in PhoioshopS. Estetecomandabil ca un fisier PSD sa fie pastrat, itnprellna ell layerele sale, drept versiuue de baza a imaginii .. 0 imaginemulti-layer poate fjj contopitii si salvata rapid ea fisier .!PEG sau T[FF a~egand comanda .,~Sav,e a, 'Copy" din meni ul •• File" (Photoshop 5) sau din fereastra de dialog ",Save As'- (Photoshop 6-7), dupa care selectarn formatul de fisier dorit diu meniul pull-down,

Wnailue de a !recu.:rge ~a ajusta:rca ~m,asjni'i.. este reeomandabil sii, ()b~ine:l:1fl vai,ad optime ale pixclilor .. Tn etapa de caprate sau scanare. (vezi ~,.Sc:an:al~ca ~,i AJu:st:a.rea, Imaglallor> .t\.jil1lsta.rea. h:murUor ~i, cu!orUor"·'). UtHi:z·~H"levels and Curves" in Phetoshcp numai pentru rcgl!r~juJfinn[va~odlor de ton ~i culoare ..

C erect i a re,Jl'~~.3Jta a ell lorilor 1:)1[1 n i n term edi ul oome uz j lor d e ~ljl11l SI ared in meni U I t mage poate duet hl pierderea unor valori $] .a callitit~H unaginii. Folosi~'i un ,;Iayer de aji'lsC.3.rie~~ pcntru ,a aplt,c'a ajllshlri deimagine, dael sunt necesare corectii rcpetate.

'1-' .""'."_Ii! ~"I!'-

f~ ~

.A-rve

f~CMid ~I~II

c--:J [ .. :....,

Variations

Cemanda ~,Variation:~( ])'erm~tc ajusl.(l,roca b,aJan·t;ei" contras.tuh~~ ~i satnratiei culorilor din inlrle,a.£~l in1.~l2:i,nes~ru d!O:3r .(l:sup'nl ~mlew sd:ecli LlPeni'tlrll uti:1 ~zfttorH carese swnui,n'l:i:l11iid~l~i de lucrul C:~~ ~i~lc:htr~ sicurbc, meniul .. .variaeions" ofcdi 0 iruerfa:ti, prietenoasa. Prin simpla a.pa.sa:rea ieoauei alternative 'care armla eel mai bine •. schimbarile sum aplicate automat. AjustHrHo pot n eonceutrate asupra zonelor luroincase, interenedsaresau hnlulI'eCalC~)riln bifareacasutei fCSI;)C\Cl~\fe. lntensiterca schinlbitrii poatc n ,conu'o~alii din cursoml FilnelCoall'se.

Dac:ii optiunea .,,;Show Cliiip,p.iog·· taste bifati. unavertizor de neon ar,aJ.a, Z)0I1e~e de imagine cur-e yarn eonvertite la 255 seu 0. CfI,nd ajiu:~mrca SC' ~ljmjlEcazfi la ~onurile imenncdiare, nu ,cprodtmc·e clipping.

Menial Variarions nu este disponibil cand iutiilliz,am layere de ajustare. D.aH::a S:ltu:rai~ia. necesitf modificar! cand lucrati cu layere de aj ustare. este preferabil s,afollo:s.i~;i iii u,cfS.a~tur'fU ion, ca. a. I tern at i v~L

Layerele de aj ustare actioneaza ca niste n.l.tre caremodifica nuanta, saturatia ~i luminozitatea pixelilor de pe layerele de sub ele, Folesirea unui layer de ajustare in locul comenzilor •• Adjustments" dim] meniuli.Image" permite operareamaimultor ajustari consecutive, :fiira a modifica permanent valorile originale ale pixelilor,

Editarea non-distructiva at imaginilor

Imbunatiit'irca calhatti imagmilor prin intermediul [ay,e;r,ell,I(H" de :ajusta:re si a nla~ti~o"r de layer este adeseori dcnumita ~)n,on-di:SlnH::ti.va,n. Fulosirea layerelor de ajustare ~i a ma8ti1or de: layer este preferabila iUlervemItie] directe $i repetate asupra pixelilor, Folosiud ,~Adjustments~~' dinmeniul .Jmage", sau instrumentele din pa]eta. (dodge, burn ~~ sponge) direct asupra layerelor se poate ajunge, in final, [a degradarea cal iliIDtii imagini L Prin utilizarealayerelor de ajustare impreuna eumastlle delayer pentru a: le limits efectul, valorlle pixelilor sunr sehimbate numai atenci dind imaglnea este ap.lata,zat£i sau layerele S~ln,t comopite .. Pastrareaintegritarii fisierului original de imagine teste esentiala pentru un

- . '-

rezultat de calitate.

Crearea unui layer de cUtfstare #P ,. curves"

Pastrarea calitatii

- ~

Putem constara daaa .0 imagine a. fest degradah'i privindu-i hlstograma. Daca aceasta pr.ezinta varfuri foane pronuntate sau niveluri absente, mds~a, 0 probabilitate .rrudieala ca. sa, nu fie pos]bHa 0 tranzitie Tina ~ntrewnur] ~[ eulori, la Upat]re. Un sernn dar a,1 scansrii ~j cditarii defectuoase a imagi nii este fraIlJur:31re:l,cont'Ii.IU~U1d~.rn din imagine, observat dar la tiparire, In acest caz, tranzitla intre culori sau tonuri numai are loc treptar ~I apar niveluri suecesive, sau franjun de ton $iis81!l1 euloare .. Pentru a evitaaceasta, este esential s,~, tnce_pemprintr~o scanare de calitate ri.dicaua (0 histogram a ~a:rg,ii; flira goluri) ~~ s.a lim.ita:m numarul de schimbari aduse valorilor originale ale pixelilor,

Masti. de layer (Layermasks) •. I

"I _. J" ,

Fc)] es i,t:'ealna~~~ I or de 1 ayer este ,eSClJ1 ~ i a Hi~l>entru rem sarea imagi ni l{l'r in mod~u~o:fe s:i.oni,st impreuna cu. in8t]"'Lln1en,h:::~e de seleeue si ,~a,yerele de ~j ustare, :fonncazi eheia de bo~Ui a unci cdj~id eficiente ,~i com.p~e'x.eaiIl11agiJ:1ii_ Oma.sc:a de !,ayerpo3E.e: eoetrela tare pixe~i stun ascunsi sau v:iizibiH pe ericare ]a,y,er din inUlgine. ell ex.cept:ia eelui de fundal .. Dadi masea de~ayer care a senri~ la asennderea umor pixefi este j'nlitumti $i deza;ct~'\'at~l (shi,tl + click pe icoana n:l~'i,$tH de lay!er). phteli:~ ()rigi"na~ire;8p~lu·. AClcast:ii abordare llo.n .. dils~:mc~iv,a, a r!elu~ar,mi ~,i [,.llo'~lajului fotog;raf1c permite u~mzatoruhlis~, epereze :schimviiri frocvent!e. Pentru a. atO$8 0 tna:sc,a. de layer Qr~ciiruj layer {cu e~c:epli3J layenmh~i de fundal), faee~i click pee ~ay~r si apoi pc 1 co ana. ,.~auach, layer :Il'IJ3skH de Ia b~:za. pale[e~ de la,y,ere .

.0 masca de layer este ~ua$a'U:i. £i;VlU:unal :hi. flecare ~a~~er die' ajus~.are .. :Efeic'tehe urnlll~ layer de ajustare P,().~ llil l~rniJtatc la 0 zona locaHza:Uii dini:maJg;jnc mciJ.lld eliek pe ieoana a:s,ocia.bi miit~ilayet:1.ll~w~ de aju8~are dinl)al!e~:E1, de layere, ~i :apoi aplicnl1d ajll,_~starea in mod seleeriv, prin utifizarea ~nsnu~nante~or eorespunzatoare lUit~m.p ce opc:f.imi l'n: ferea'stlrl, de im:agillc p.ri:ncip:a'lla .. Opacitat:ea $], lonul,cul.orii de ftH',eg;round din easeta de instmme:nte va contFo~a modal hI! care ajustarea este tredu.sa. :s,au e~li:J11im",~:a din z.ona,ioea,Hz:a.Ul ]11 care .~ fest a.pl.ic,atl ... ApHc,area unuiron mai lnc;'h~s.'v~~ aseundemai mtdt,e deralii decit aturncicand 8,1"1 ~ i:ciim un ton mfl~ deschis .. sau un ~:on il1tuncca.t. dar C'U ol"a;c i~a~e .redusa .. ,

,I,ll.:'" l' ... L~-

A '[-- ,', . ,~.'

. ,P'. icarea unet ajustan

,0 r:rUtsci, delayer :P'O~1.t,e fii iu::op'er:i.l.ii cu negru, pentrua ascunde efectelelayerului de :ajus~;are'. A.pl~ic,an!a. de tdb in masca de lay,c:t' vareleva ,aju::a,a:l~i,l,e d~'Il, zoaa loca,l~zflt§ in care

'a~ II 'I " ........ tIO-)'" erst .... ,( I". ,I,'U'.~I~_ :fl.:::,,'Ulw,.

Seleetil 'St, nl:ast:l

~, '.

o ajustare localizata pcatc fi create din cornanda ~.FiW·. Alegerea unei Brla.~ti de layer t?l

umplerea unci selectii active ell culoarea de foreground. sanbackground (fundal) va CfE;CI o masca astfel indil sa.limiteze ajustarile sau vizibilitarea hi a. zona localizataa irnaginiL Aceasta permite folcsireainsrrumentelor de selectie, ln plus fa~.a de paleta de creare a, ma~tHor. Preseurtareaccmenzii ."FUr' <Cornrnand/Ctrl + delete> (pentru a acoperi cu culcarea de foreground) $] <Opticn/Alt + delete> (pentru a acoperi eLI culoarea de' background) accelereaza proecsul de mascare,

Crearea unel !na~·ti dintr-o selectie lmaginea cumuntii Himalaya demonstrcaza cum poatc f1 folosit un layer de ajustare peutru a efeetua schlmbariglobale de tonalitate si culoare, in timp ce un a] doilea [ayer de ajustare afecteaza numai layerul foreground.~ daroritaprezentei unei masti de layer eare ii limireaza efectul,

2. in paleta de layer faceti click pe .. New JTIJ or adjustment layer" apoi selectati unlayer de ajustare acurbelor ."Curves~' din meuiu,

~ Gh"!III!l,I!II; If!~j ,Jlj It 1
IGX
-
I-
I I V I Clm.:;eJ I
I ! ,
! +7 ~ IIJIUlld_ I
.l , ~ '5~ ... ,I
/~
L
, !iil1lltlutl!l1 I
- --
i At!!IlOI I I
I f I
I <Ii~ i OD~lo:nJ~_ ,I I
3, Din pop-up-ul .. .Channel" seleciati canalul ~.Ro~u·' (Red). Faceti cl ick pe Iinia dhl centrul casetei de curbe .. Tragcti in sus pana cand l inia devine 0 curba. Obscrvati schimbarile deculoare din fereastra de imagine .. Mari~[ nivelul de rosu din imagine palla cand simtitl ca, a fost corectaia culoarea imaginii in general.

, _ tOta~ h~ st:ru niH:,. t u ~ ~. IF fa ther"~ s~~rv'e'~te '~alilinen m·tU'C'Q tl"omd ~ mol' din tn.~ph: @Ui allJJl.s,UIJ~!ii ,i: cei nelo.iBlj us I:a,'~:i • .Da,e a d,efi':ni ~ ~ '0 11i1::asIC:~iflJ'!!'i ndl (II nlil.8 l~giEIU! b ~ ue dl';1 i 011 its:fa ~at;ea!ita poate f'iaifienu a~a prill:!] a.p1iCIl'll'f8 u.'lu!ii '\ralo:rj 11~,edust de .,Guws.sian 8'JlUr?l' (.FUt>er" Dh;tr:> Gau~sh'j!1lB~l!Jr').

:5 ,. Click pe pea leta ... Chsnnel s" (grupa.Hi ·impn~una ,tal: paleta •• Layers") ~,ru 8,po-i click pe icoena •. .Save selection as channel", pemm 31 salva selectia sub forma, unui canal HA~pba'1, Astfel, selectia vaf s~l\f,a\a.la lnchiderea n~ieruh]I~,

f< R- ev ... i .... iti 'J "'. ~"""1 o·~.:o .~ ·'·v.-J>·r .• '·'· ·O'.'lj ","i"r-~ ~~ ... II selectia a"'~'l··"'~""'l· e« ·r· .. ati ul"n· "'0'1'· laver (II .... aiustarc

UI. - '. ",",,'. 'PlY Jill 1,1 _,I(.Ii ~.iU,.,'~',(!I, I~"',L~I'~,J '~ll~1 ,~ ,l'-"'IJ!",I'.~il'U ~~J ,~I~,,~n ~ ~".J''!i ~_>ljl ~. ~t~~j, ': ."'., I~' .'Ii!;" .~n,i~'- '.:.W.~ 'a~,_ J~lrtQ,;~~

A]eg:e'i .• Curves" dinmeniu. Selectia ] hniteaza a.UnOmtlt a] ustarea la zona se~eCUUa ~i CIO~m'ea'Z,a restul mii~ti~ do layer 'in negru,

7. in fereastra de dial()g~",Cur,,res ' .• alegeti eanalul ,.,Vcl:dc~· (Green), Trage~i. h1.jOS de curba, penrruareduccravclul de verde din foreground ~i dick pe OKpcll.tru a, flnaliza ajustal'He de ton ~i euloare. Fa:ce:ti duMu cllek pe icoana san pe layerul de llj'iS~llfoe, pentru a redesehide fereastra de dialog .. Curves" ~i amodiflea ~w lli1cii nmU: calcarea sau tonalitatea,

"N!o~i': T'nlge,·i un la,~,er dill ajUJstn~j'IC ~iIIh i,c,oana de ~'~:crgef'e i!IJ laycrildui ~,[htl~et,e lay.er·' (~,o~u~ de g.uml.i)~. pentru I. omda aJushlFfU.

8, Pcntru ap.as'liral layerele de ajustare la salvarca hua.gini~ cste importaut 'Sa sah'al~ documemul sub forma UIflU~ n~.j'l~r Photoshop (l:.g,D')I.

VII" ,. • ..... '

aJlO('.I, -Timita

Pentru a optimiza calitatea inHl.ginii finale tiparite este posibil sa rnodificam valoarea tonala a zonelor delumina !il,i umbra din imagine. Aeeasta se poate realiza folosind ajustarile de curbe In coujuuctie en instrumentul pipeta si paleta de informatii, sau ell nju[ond pipetelor de alb si negru din ferestrele de dialog ale curbelor ~i nivelurilor,

•• Este important sa, identi ncam o zona ell adevarat reprezenrativa de umbra. si lumina.Jn caz contrar ganla tonala ar putea 11 extiusa preamult, pentru a include valori extreme de pi KcH~ care nu reprezmta deraliile irnaglnii. 0 zona h .. uninoasa trebuie sa apara eft atare Ia tiparire, fara, a n dour hartie a~ba, Hartia alb~ nu prezinta detal ii, ca. atare pe ea nu ajunge cerneala. De exemplu, un punct straluci tor este h1sat de culoarea haniei, fara a f considerat o zonaluminoasa a imaginii,'

Valorile - ] imita ale zonelor luminoase ~i inrunecate potf stabil ite fie folosindpipetele de alb ~i negru din dialogul de curbesi niveluri, fie fixand tonurile de luminozitate ~i umbrs pe curba de ajustare,

Pentrua fixa valorile -limita ell ajutorul

pipetelor, desch ideti fercastra de dialoga ~~I,:~QCrl'l~tCOlor.

uivelurilor sau pe cea a curbelor, Image> Adjust> Levels/Curves,

Dublu dick pe pipeta de alb pentru a afisa fereastras.colour picker",

Introduceti valoarea 96% ln caseta de text Brightness (parte a controalelor ",HSB" de nuaflta~ satur81~:ie ~i luminozitate).

Click OK dupa ce ati introdus aceasta valoare,

Dubl u c l ick pe pipe ta de n e gru di n ferea str a de dial og a eurb e l or s i nivelurilor, apoi fixati 0 valoare ~. tinhl de nmbra Ia 4% in caseta de text Brightness, Click OK dupa ce ali Introdusaceasta valoare.

Setarea valorilor - lirnita

Introducerea unei valori = limitii de luminozirate tn colour picker, dupf!; dublu-click pe pipeta de negru sau alb.

Priviti cu atentie imagiuea, pentru a localize eel mai luminos detaliu, Alegeti tonuri reprezentative, iar pentru luminozitarea ti:nta nu alegeti zone de alb cu. reflexie maxima at Iuminii, cum sunt sursele de lumina sau reflexia lor, care ar trebui s.a lnregistreze 0 valoare de 25'5'

,_ (:. _ u _,

Nota:: Cind.fi.Jnrp. valnrile .~ Umiti ale unel imaglni coler este foarte ·~IlJI!port3ut sa alegeti 0

"d] j, "t t t " t ·l' l' I .• '..~. ' .. ' . d" jl '. • ~Ill ••

zona ne . mml!llCJZl1 a e sau I naurr neurre, a he. pe 1n1lagme POlL' apal''(;,;a JS'LOI'Slum are cmorn.

:Dad'i nu sunt prezeate h!)tllJH'~ f'oal'tJelumh'~l)as,e sautntunecateceste inddcat sa .. aleg,eli 'fO]lfU'Ue ~lh11'i,t:a. prin flxarea .IGf pre () eurba dea:i~uHare~ f~)losi~~dcan.ahi!l master RGB.

'U' 'b' . 'M' ····'k ('US"'M'·,) '"i . '~.'" .... '" I

! -. . . •. .~. - '., .'. .' 1- .' I "',",,,' --, .... 1 - , ,- - .'. I' '-'1 ''_ i

_ ns,arp_ "a,s, '. '_', ImaglDI ,m,RI cal, e

o :P'i'OCClchwru uluaJHi este CI'e$~C:I:ca ,cb'-i,riUi~ii aparente a imaginii en ultitu f)C1I,S, wnaiiue de aflsare, Mul tei nHl,i~ni bC~lel1cjalt1i de 0 oarccare ~~larirc a. Clafi[ii~i i, db~ chiar momentul c'and smi:!, Iotografiate sau scanate cu un obiectiv de calitate, Filtrul •. Unsharp Mask" estc folesltpentru a. face marginile mal nete ~] a corecta Incetosarea apa:rudl in timpu] prelueraril di.gitalc.Masca Unsharp ereste claritntea prin aecennrarea marginilor dintre di fedr,elle tonuriale imagiuii (in cazul fihne:]o:r fore un efect similar se obt:ine pdn prccedee chimlce.Ia developarc). Daea un ton luminos este alatura~ unuia tnnmc'ca't •. granita dintre ele poate n accentu.ata ~)Fin i~t1.minare,a pixelilor de IJ,e marginea '~utl1iirlO:as;a ~i 'in~unecateacelor de pe f'[1::~rgineaintuncca,U'i" Efectele filtrului 'U:nsha.rp' ,Mask so observa mai R!]!~OF ,pie ecran dc(,:a~pe; ima.i~IH~a ti,p'idUL Pentru a face <0 evaluarc fi'flaJ3.'H!,tUh-:'a~j imaginea 'lipi~r:ihl $i ,ajusul~,i (Jupi cum este necesar. Cele trei eorureale de clari!tate sunt:

A.R10unt .. con~n)~eal~l crcsterea die ic(mtrls,t c~n~:rc: diferite '[onlllij sau pjxeli de margine, V~l.~ol,iik~ nO'"11:1aJe sum dela 80 la 180"VI),

Valearce An10U~U estc de obicei sCHzula emu) crestem claritatea unuipoetret, ,Radius- c:cmtlro]eazil§rgim"ca. benzii pc care ap,r~C'i,ll~ efectul. De rcguIH1J nu e nevoie sal, fle mai mare decat unpixe]. Threshold -;nabiJe.~te u nde va n apt Ecat efectu). <0 vatoaru zero a acestul pra.g afcclC,t'i:;r:i. 10H ~)i xclii, 1'1'1 ~i mp ce 0 valoare r'~dica.la va a fee I. a, numai ruarginile C~I d,w ferenh1 de tonur], De obieei, pragnlesre mentinut la valori foartemiei (dela 0 la 2.) p,enuuinl"u,s,inih!' proveuite de la camere digitsle :;;:i film de format mediu sau m:3I1ne'. Pentru fllmele de .35 mm, pragul este fixat la J. Valoarea este Cl'f::H;UUi. pentru aevita accentuarea zgotnotului. ma i m.~l':S iin n~preil!en~arealfi,gur'i ~Ol' umane,

(P; !!III!!!!!!!!!!IQI'!'!""', -.:if II If~!!~~1 II I IEilfrimtW'

1IffHl'J~rcl~ IllJ Illaek

I,

DU1)(;i .(tpliClIrea .fillnduK USA./~ R (,IZQ ,,/{t ,(IpUcxu':e e -"'tlri'{,a fJel~l'rl,l un ele'C,[ esagerat

N'O~:i,~: .Daca. :ml'ru~ Un:dmrp' J\:'~as,k r:a.ce ,eu.llril:,e :sip'ara pres '_ 9t:~lra'l:e~ i:luagiin,'eap!oate :11. co:n,~o(~r~:il:i '11111 ~.Labm.od'en ~i :fUhrul se a.pl.ica [IIumai :rn!' ca.nah!l.11 L. Aceastava mari elarUah!.a 'iirnaginU nh'i 3i 3ifecma cuJoal1ea.

'T .-- r" limit . ."..

ouu-~ .. Im ... 1 a

In aceasta seotiune vorn stabili valorile dorite/optlme pentru zonele luminoase, iutunecate si medii de pe 0 curba de aiustare. Culorile sun! corectate prin pipeta ,.set Gray .Point" din fereasrra de, dialog a curbelor, ia:r cnloarea turbannlui este modi fie<.u& selectiv,

Terna 2

Imaginea 04,.Ailark.etJpg inainte de ({ius/arl education

1 .. Deschideti fi~ieml)U .. Matl\et.,jpg" ~ .. ~ alegeti pipeta din paleta de instrumente, Senati dimensiunea pipetei Ia o medie de 5 pe 5 din barn de optiuni, pentru a va. asigura cii. luati Cil mostre valorile ronale generale, ln locul valorilor individuale de pixeli ..

2. Creaf un layer de ajustare a curbelor .Iilcand dick pe comanda ,.Create newfillor adjustment layer" de I a baza palete i de layere,

J. Deplasati curscrul in afara caserei de dialog a curbelcr din fereastra deimagine. Cursorul S0 va preschimba intr-o pipets, indiferent ceinstrument a fost selectat anterior. Tineti butonul mouse-ului apasat in timp ce deplasati cursorul peste imagine ~ i nota ti va I ori I ct,I nput" din fereastra de dialog a curbelor .. Deplasati cursorul pe 0 zena luminoasf din imagine (0 portiune lumlnoasa a camasii).

rlli~ut: ;2'.35 i(lhlilplltlm

4. l'\~egcli 'lm ten al dlruil nivel ,~,!]npm" CS['C de aproximativ 23.5. Ccnmnand/Ctrl, click. wn timp ce cersorul este deasupra imagiaii, pentru a fixa un punct de ajustare pe curba,

5. Mi~ca:~i cursnrul deasupra unul ohiect intunccat (rama echelarllor personajului din ~IIlHJ, gin e). AI~ c ge U un ton e are $,ti ii nit e g i s ~ r e zeun ni ve 1 •• ,1 n put ". d e apreximativ ~ 5-20. Fixati un P1l,Ul!Cl die

6. M~~,ca.'~i cursorulpeste 0 zenaa imat,ini:i pc care ~qi dori si, o aj u ~H ~H I in H:rrli intermed iar (m)ie lea de pe dcsul pal mei personajului ar fl ,0 zona ide3,~m,)" Fbm~j un pIJI1C[ de :aj~s~:a.F~ C3.111::11 lnainte,

i~pllt Il,m, I ~p!lt;;II~5!]

I ilK )1

ItjjJ'i~lel I

(i!~\I:(IL ) ICn~ I

l~

I IoIIbl J I gptlo!!'1 ... 1

t2i1LIL]

-
I V ~.
-
- I
/
I
"
~ -
L; 7. i 11 fe;re'a slrade d la ~ og ,(1 ClI Il'H~ II or .trayeli pune ulll de c)j ustare a I zone i ~ u minea se p,an.a 'c.andv,a,hla.rea .,Otl.tp'~U"· ajungc: la 2,4S. Tragetipuectul de ajustare al :ZOI1,cJ 'iu'l:liI:ru::·c,ate P'HMii la valoarea .,Ou~.p'ut."'· ~ O. lrm.geli apoi punctul deajussare 31 zenei de lumlnozitate medic pilni ~a valoarea de .~Outl~iuf· 121.

8. Selectati pipeta .• Set Gray Point' din fereastra de dw~,lo,S, ~l curbelor (intil"'e pipetete punctclcr de alb ~i negru), Cllckpe un (on adccvat pc' care do,:riU sii-~ desaturati. in incercarea de a corecta defectele de culoare di fII imagi He (eosul metal ic din ~[:i,ng;a, uma,lI"l,llut personajuluiar :n ideal) .. T'cmull neutru ales ea ~,.(jr3y Point" poate fi un ton

- -

dcsehis san inchis din imagine, Dmci tonul ales m1U cste reprczentativ ea 'ton ncuuu.

defectel de Ctlll:031',e nu poate fi remedial eficIcfu.

9, Ajustafifin eorectia eulori], a ~egindun canal individuel drnn :lUeflilu~ ferestrel de dialog ".Curv,es·', Creati un punct de: ajulst:are S;HU folositipunctu! de ,ajus~arn''C creat c~w pipeta de gri

- -

pemrua deflaltiva njus~n:rea cu]ol'i:lor., SCh::lC~f~'~~ OK pentru a ~~pIIC~~, ajusEariJe de euebe ..

1 0 .', re at i 1IJ n I aye r d e a jus 1 are , I Iue/Sa turati on". Deplasati cursorul .Hue" pana cand turbanul personajului de tile rosu/porrocaliu. Scadeti usor saturatia,

Nota: Teate culnrtle sevor medlftca Slue rosu pe nl~h,uri ce SUIlJ't eperate ajusta~':i in a ce:asil:il, etapa.

I ~ . U m,p lcti c u ne grum asc a de layer a. p l .i cat ape 1 aye r u Ide aj IJ s tar e J Iue/Saturation (Edit> F:i II. )'"

Nota: In cazl!d ill care culor:i1e de foreground ~i background sunt eonfi.gl!ll.r·,~lt(! in paleta de. i nstru liIu!:nt.e, co in e nz.Ue dtn taUatU!ri "Cormmandl'Ctd + Delete" ~i",Opt.iiD"/Alt + Delete" pot Ii totostre pentru a ealor a sau eurata ~·a.p:id masca de laver,

'I ~,

l2. Selectati ,.,Brush Tool" ~i I ransformati culoarea foreground ][1 alb, Din bara de optiuni, serati opacitatea intre 80 ~i 1 OO%~. !-\legep 0< dirnensiune adecvataa perici si colorati turbanu! din imagine, pentru a revela ajustarca de nuanta. Daca ati depa~il margini le nu trebuie dacat sa chimbati culoarea foreground 'in negru ,$i sa acoperiti marglnile ajustate.

I ,~"",- .II j ~-,__ J

Imaginea 02.Nlarketjpg dup.Ci ajustare "13. Sal vati imaginea ca fisier PSD.

Pre'g,a. tlrea pentru tipi:r'~'r',e

Aceas~,u le'.mfi, va, ,ajma sa parcursct~ Iv~i [Ila~ii~ uecesari pentru a retll~ru 0 imu:g[nc digita~a, sla:h.li calitativ, lmagiaeaarcaspect murdar, este disto~~on;,U~" iartonel ~i culoarea sunt depanc de a 1':1 corecte, Procesul fucludectesterea c[arhiHii hnaginii, en ultimpas inainte de t~p,ijj:rire,.

2. Scleerati HM(~asu:re Too]" din palcta de ~ns~.nnnenh~ (in spatele pipetci). Click $i trageti de-a hmgul margini i treptei de sub piciearele pt::'f.sona:~u:lui. penuu 31. ~rasa olinie paralel a eu treapta

3. Aecesati comanda Image > R,nfa~e Canvas. :> Arbitrary,

Unghiu] de rOlalieneCCSi'if pentru a iindrc(,t(l unaginea va aparea automat tn ca.m.pld de t!:;XI •• Angle". Cfick OK pentru a roti

Ii :r.

Ima.gmca.

4. F ix ati d i mens iun i le si rczol uti a de afisare din bara de optiuni (T~ X. 4,,5 I! 1~1 200 ppi), Trasati 0 zona de eroppingpe imagine .)i s e le c t at l o zona .. " a srfel inca.l sa indepartati rnargi ne a ucagra s i 1 in iii e intunecate de la baza imaginii. Apasati icoanai.Commit current crop option'tdin bara de optiuni pentru a pastra dear zona selectatadin imagine,

NoUi: S~mrtcut~urHe pea tru eropptag su nt ~~ret'u'rlhm'er'~ pentru avaltda operatla de em p ~ ~ ~.e'sc" peurru a ID ~UI'UJ3 •.

5. i.n. pa leta •. , H i story" cr ea] i u 11 nou )~Snapsh.of· (instarnaneu) al imaginii reduse prin crop. Operatia va permite folosirca instruruenrului i.history brush." pentru inlaturarca selective a prafului $izgarieluri.lor ee acoperf 0 marc partea imaginii,

N ut.Ii:' t n 11m ad l:BI.o.rnll al, fii t l"ul,,,Du sr & Scratehes" IU.il.poab~ n 3!pnca~: gh~baJasllJpra i'lIl'treg.ii iIl11ag;i:n.i, fa;'i ~)ic~'dtl't ITIIl::1r.1 de detalii,

6. Din ruen iul .,Filters'· apl i cati fi ltrul .Dust & Scratches" ( Filters :> NOIse> Dust &. Scratches). Fo~osi~i cea mad mica valoare p osib i 1 a a pa r am et r i Inr .. Rad 'i us" $ i .Threshold" pentru a Tnlaluranuljodtat,ea defectelor de peirnagine.

to I ~ r:

~,.lI---=""",,"",""""''''''----'1 Add Hc:is,e ...

~ I)~D !:I!::t!!~

,,-, ,I'

Artis;'tl~ Blulr

IUu'~I~ S'lnkles:

Distl!l,11:

-r,.rG~ s;e' .~

----- - - -

rUt~;!A'~e ReiilClell' SIn!ili\ll'l!r:I

I-==---===:::.:L_-----===!!I

, l~ III

[ ~,,~~!!(j Gil'!'!\c .... J~

hnaginea lnainte si dupii uplicareafiltrului "Dust & Scratches" Nota; N I!.II vi. 'illgrij arap da.ca fUltrul ;,; D I!.II st & Serate Iirles." :lE.lli1i.tu.di ~~i detaltl Im pnrtante, illlpnHulii eu pn-trul ~~ z:gariehu"'ne" Resreurati estare :Iulterhn~rii. din ~.,lUstol"y State" ~i j;oiosi,,~i ,,1Ustol'Y 8rt1sh~' penrru I} Icm'i~are seh-:ct:i\'a a imaghli~ ..

7. C,·eali IlIDn nou instantaneusi con,figur{ll.~i fisierul s.ur:si 'I)entn~ ... h~:s't'ory brush" 18 h:: oan a ce Iui ma i tee e n t in S UIIU an C;LL Instamaneele pet :11 t'cdennmi[e prin dublu ,c1Jckpc nmnek-: lor, dupiJi care uUi~am. un uume mai sugest ~ "Il dC~C3 t. de uum ire a injtiaHL

8. Sehimba]] sjareacurentii a istoriei la instantaneul precedent ,( .• Snapshoe ] •• ).. prin~r-un click pe el,

Nota: ,.~ fU:stml~J' b~:'us[lf~ ,ra :Ill :Ffd(H~itii III e mJ:ll:l~liI, :I trasa. sta .. l'e,i):'t'.moana ~ i:lOaJginU (mhll'I' pr,a.f ,:ii 19iriehU'i.) pIlCSf.C Sh'u·ea :D(:'~.tudi. FUtnd e:ste UllUfln .Ia, 0' aju:$hlln~ Inca~iz;ati.

9. Aecesati .,,] Hstory Brush" di:n palata de in:s'lrunrJ:cnte. Sdecla~j medul .,.tighf,enu din c~p~,i,l!InUe , .• ~ Ustory Bn.~:sh~;.

N 'OJ t.i: C onJig, 'tIt 3: U :p e r hin s tf e~it:iJc i,iI[ 053J tmhlllll,e,c:e zom,ele de 8,jp,I[i,ear{l,. ,{bU':'9 semnele :lil~ i,IRplI},I'fe,erhl nUe SIU It mal hoi ulI~mloas:c d,(:e:~.i: i ma g;i!l!1'ea. 'in¢!~)IUJilj ,u"~lr@'alli·ie •

. ~ o. Treceti pensula peste :zone~e en defeete, folosind 0- dlmeusiune adecvata a. pensulei (doar cu puijn mei mare decaL im~nn·itat,ea C'3£iC ~[iebu~e re:~m~aUU. Fac-et~ z:Q!om pe im3cg~ne (hteii, este necesar ~:~ naviga] i di:n spacebar (penuu n aecesa insrrnmeruul 'Tn forma, de 1113Ina)." 'in timp clelrageH ~m3ginea in runteriomlmerestrei.

II 1/ V
I ,!(
11- .~
,.
1 f
I/, /

, , ]~nnC!frl( 11!llie! -=1 -
~
VI
,/
,
- 7
IV ~/
.: -
i_/T
1 ~
-
: ,m.

] 1. Creati un nou :Iayer de ajustar--e $,i :$!c:ll:(;la't~ oi'lh,mca~,Cu.rvcs·· dlnmeniu, f~}lo'shi curba, RGB pentru a ,ajt~Sla ~onali(a.le,a ~Imt,gini i. Se~'e('.Ul',i '0 :mos'[ra, de luminOl.i~la'[e din zona in

"'~'ro soareleesde nenietra d'~" dreaeta <:!· ... ·;·-~·I .. .,.· 11'1;'''''''7,"'1'-"" la ·: .. ··1""'··,"''''·· ~I:' '4' ·S.'·~II~"'~'.I"-Il--n , ... tll .... SOd .... ~ .... 'C{i~· ',,", f.h •. phh, ,d .IIt ,;J •. ;!1.'(!!,p~,~~. ",,,,,a.l. I '[1.1 ~~~~~~I-v ,_(,I '\ ('l .. _.""'{~!i"'~~ 'I.~C"'''''. 'C~'~""!ln~_, un

ton intermediar d~n01argw~ma mnbdta a. fnmlii personsjnlui din jm,aginc ~i dc'pla:if~ti curba 'I~. valearea ~ 27, Se'le~ch~til un t:C"l'n l!:uU!leC~lt de de'asup:rn c~puluii per:50:nflJ~~.~lu.i ~i d~plla.s,:qi curbs la 0 valoare sub] fl, Corcctari defeetele de cnloarc d'ephu;and curbclc din camdcle individuale :Ro~u.!, Verde $; Albasrm, 0 a~:ti In'e~oda este fo~()s[lica p~pelci ~Set Gr-ay Poiut" sialegeree onei zone de gri ueueu din pirul pers(]naju]~i.

~.,.~

:~~ ~IID

::iIil1 :.<:1 I.e'S 0016

~ OK II
[ OI'PlClel I

lLCIilId_
:!io!!~", _; n ·i

r- IEdit;l,![ ~!, d~':5~==~.....!;:JJ-~~1 III Of( I

H!:u~: lEI

V;!1!1Cef I

Ik!'ild_ II Save_ II

:§aluriltic:n:

,12" Creati un layer de ajustarei.Hue/Saturation". Selectati .. Reds'; din rneniul pull-down, Mari~l saturatia tragand cursorul uSaturation"" spre dreapta, Pe masura ce tonurile calde dill imagine sunt red use la esarfele rosii care' ies din templu 151 la pielea personajului, restul imaginii dimane relativ neschimbat. Validati ajustarea ell OK.

13. Pentru a lirnita ajustarea doar la esarfe, acoperiti cu negru { 100'% opacitatc) rcstul mastii de layer. pentru a. ascunde cresterea i1'1 saturatie de pe pielea personajului. 0 alta metoda este :sa colorati intreaga masca in, nezru si sa trasati ell alb numai esarfele,

'lpe " - - - - .. - - - - . ~

14. hHllinle de a creste clariratea imaginii (sharpen), dupl icat i fi s ierul (Image :> Duplicate],

Sila-pen Sl1:CIII'P,enEdges Stltll:'D'. MorE'

15.. Vizualizati imagines la 1. 00%, l V lew> Actual Pixels). Din meniul .. filters' , selectati .. Sharpen > Unsharp Mask", Valorilc medii. sunt Amount: UsO. Radius: 1.0, Threshold 3; pentru 0 imagine scanata diutr-un film de 35 mm, care a fi Hpa:riHi. Validari ell OK comanda de crestere a claritatii,

, .

IJQpllcilte; T~lQpl~~!'~JpiJ A.5: Ilreltl1~l~ .cow!

Ea' IiuIl!iC:iI1l!!!li.foe.rlied "~Fll, lilJrntv'.~ ~, -I,
~. Om(;!:_~ 16" Sal vati un dupl icar al imagin ii intr-un fisler T1FF,. pentru a fi tipari L Salvati imagines originala ell layerele de ajustare, sub forma unui fisier Phctoshop (PSD). Daca sunt necesare ajustari minore, ele ar trebui operate pe imagines originals si un nou duplicat ar trebui creat inainte de cea de-a doua tiparire.

Pentru a produce 0 imagine d'igii.'lalii deceamai bunil.calihue. este esential 53 captam ~i sa l),aSnam ciU mai m.uhtl in fornlm,h;: despre~onl~~I:i.ta~"m ~j culoarea subiectului. Ace·a.s~a m n formarle est e salvata sub fClrul.a de c anal C $ i COil firma rca.~,~c ad rn 'Ul ,: li 'lill1. fOtllrH).~ i c~ este ev~denta fn histogrema ulll.eii il:l11!3giini.

Cu Cal $untmnobHga.,.i . .s;a modi flcihn valorilc pixeljlor unei imagini di.~~'[a.·I.,e, pen'lru a. cempensa caHmu::a :l'edusi ;a; I.unlinili in scena o[iQ.ina.la~ eu :alar mai mu]t.ii iaformatie va trebui sa si;l'cr:ifii,cim111J. Daca subiectul este bine ilumiaat si expus, caljtatea scanilrH san a c,apUidi este '1 en bun~. n~nd nOtes.are dear ediJa.r.imui:[1.C:H'C. Acest tip de f1~~er pOit,lte f editat in mod ul pe 8, b i·~i. fi'ira.IJierdef1e ,:aparenUi de cal itate. Editarea pe ~. 6 b~~i este e'Sen~-i~dH. da.ca dorjm calitate max~mi a uuei hm~g~ni care necesita oprelucmI1C!.mb.slant.i.ali.

Problema ell editarea pe 8 biti

Daca modi:fldinl extensiv 0 imagine in modul 8 biti pe eanal (ROB 24 biU)~ histograma sa incept sa so fragl.U,enlt:lZe. Ap·tu· 'Viffuri~ saund~:Iltii de pieptene", dum1u ce n~i,er'11l1 a lost

'-1 •

3ip,auza;t

'Ui •• ntl:l_ Jil

IIIPIICIMft:"tiil!!:J 1[11.00] Imi

I --- - -_

flflUQgrumeji'm;tJe tlUI;rt] eduarea aC'eleic:t~\'i imllgifli iI" n~·odm'Ue·8 ~i Jo bitikm.ral Nota.: Cele mal p"l!Ifin lUstruct'h_;~~ t.e.ludd d~ edU'.ar'e I(H;~ 8 bili U1~i;Uzeazi,laY'0!lit de .aju,starre·. astr~~ iociU:~'31~rirc ·dc pb:c:liislUimt In(ld~nCalt () singur:§ dilti~. cin.d ~a~rc:rflc SORt 21IJhlJl:i:za~,e in;, i 1i11l~' de UI):~.rir·e •.

Problemaeditsri] extensive pe l~ bi~i (1'l'lodllJ~ standard de edisare ilnflunoshop') ·consUl. i"n fap,Hd di (.I imagine pe 24 de b,i~l (8 b~,j pe canal) are nnmai 236 de ntveluri sau tonuripe cana.l. pentru .8 descrie gama c~omplcta de culori ale imaginii, Ace3sUi valoare este dIS oblcei suficicntft d~,:dl. histogramaestc buna. (pu)line gohlr~) atune. c.and lncepem :I')roce,s~~~ de editare ::;i [111. sumnccesaremodl ficad substantiale. Daea ~~p.ar· muneroase goluri pe histogra.m.a,ca rez.uha.t al :aJus~i.di p'rea accentuate a valor] lor de pixeli, se poate produce fenomenul dJe !.~bandin~f'" Trecerea tmwfo,rma de lao I.url'tilnos ~a lntuneeat. sau die: Ia 0 euloareIa alra peste si de'V.ina.wmposibHa In cazu~ une.] histcgrame deficitare .. R.ezI!tUam~ este Q'tfanzitie bl1msci lh~tre euloare sau ton, care este vizibila sub romlaJ. unor margini .~.tn S/carP' pe imagi netlf1naJ~i

A vantaje si dezavanraje ale editarii pe 16 biti

Cand SUJ]'t necesare corectii majore de culoare, precum ~i 0 calitate fcarte ridicats a ima ginii eX.i.sta a vantaje majors in alegerea modu III i. de cditare pe H)· b i ti/canal (ROB 48 biti), sub "Adobe: Photoshop" .. In ~mod~l] pe 16 biti/canal exista rnii de miliarde de valori posibile pentru fiecarepixel, ]nlOG de rnilinane. Varfurile de pe histograms (dinti de pieptene) care se pro due frecvent la edi tare-a. in 8 biti/canal, apar foarte far Ia editarea in modul ]6 biti/canal, Exista totusi si un dezavantaj .. Photoshop are 0 funericnalitatc Hnlltata dlJl1d 0 imagine este deschisa sau convertits in modul l 6 biti/caual. Dezavantsjele sunt:

Nu toate scannerelepot opera In modo] 16 biti/eanal.

M~Eirin'H;":a fisierulni este dubla in comparatie cu 0 imagine la 8 biti/canal avand aceeasi dirnensiune si rezolutie de iesire,

Nuexista suportpentru lucrul culayere (inclusivlayere de text $i fonna a. vectorilor). Editarea pe 16 bHi nu permite folosirea modului .. Quick Mask",

"" Multe instrumente ~i filtre nu opereazf la l 6 bi~iJcanaJ; de exemplu Magic Wand (Bagheta .Magica.), Gradient, Dodge and Burn,

""' Numai 3 formate de fisier suporl.a modul ] 6 bin/canal (PSD~ Raw ~l Tlf'F),

Layerele de ajustare sl nuistlle de layer nu sum disponiblle be} modu! 16 bi!t'k(.mul.

Desi Photcshop are funcrionalitate Iimitata cand 00 imagine este deschisa san convettita In modul l6bi'~jlcanal, este depreferat sa faceti schimbarile majore 11:'1 acest mod, inainte de a eonverti fisierul la :8 biti/eanakpentru a avea accesla intreaga serie deinstrumente oferite de Photoshop, Multe tehnici de editare existente permit efectuarea a. numeroase operatiuni inmodul 16 bHL Acestea includ folosjrea ajustarilor dinmeniul ,~I.mage" lmpreuna cu pensula History, pentrua aplica ajustari localizate si selective, Selectiile care ar necesita folosirea modului .,Qu.i,ck Mask" sau a .. ),Baghete.i, Magice'tpot f mai intai create prin prelucrarea unui dupl icatpe 8 'bHL apoi transferand selectia rezultata in imaginea pe 16 biti, Aceste tehnici stint aberdatein Tenia 4,

Nota.hnagin.He P(I,t fl C'fjlrVerUt,e de pe S. 11,ili poe H~ b~~i" ·hls.i.rnt:e de ope~'area o.ri.circi a.Just!h·j (:iu1I.3.g:e > lVJiod.f'::> hi BitiC.hannd)" sau eaptate djn~,ct pe Ut b.iti la seanere (r:netoda tea Ula1 indlcaUi). M3jm~:i.~ate:il. scannerelor de calitate O)c!dru :hirt"ie saufllm) supot'ti. captarea ~ln3!ghlJUo~' Cl!J 16 bi~i leamd (RGJ8. 48bi~i) ..

Tema 4

'education

Fotografia din aeesr tutorial a fOist fiicut in tinutu'I'i le joase din NepaL la apus.jn depii.rtare. M.un~j; :1:-~imaJZl.ya sun'llncii luminatl, dar condiuilc de iluminarc ancreas 0 'imagine plata si desaturata, Datorita ,ed.itariru extensive necesare pemru n reface conrrastul ~~ sataratia, 'C$,(C prefcnlbi~a. editarca imagilnH in medulpe ~'6 b],i pemru o c,~I~[a[r(,: rkHcahl a! irnng~nii nna~c·.

S copuri le aces re i te me s n nt:

- Cresterea saturatiei ~a:nu]u~ gafben,

Cresrerea IUlt~i.nozi.UHii. pcr$oua;iu~ui d~n prim .. plan, Itu unecarca ecru I u i, in 1, i IUP ce j' j, m airi:m satu I,':at i a.

1. Deschideti fisj~ruJ , .• 04.Ncll,al:.]:llg"-· ~j convertiji-l lu l6 biti/canal (lmagc> Mtldc >. ](i Bit/Cfranncl )1,

Not~: Mldu!· seannere d('scm~e;l;~i S;C3!111!lI'r(,1J ,eu i«'fI b;~"i lpe (:'ail1al~ sub nu:m'U~'le' de scana.I'e' If:U:;O. pe 4:8 Id~i. U n,el~ sean ne l'flJl,e:r!fuiltsC:itl'Di area la l 4 tid~·jp,e C9 n al .. d ~U' n':fuHI~(! 1'3 (:iUe P:ll (Jl~I!)S,h(!iP ,,~ hllulgine pc 48: bi1:i.. D~,c:~ .nullml>l!!i, capta o Inmgine 1wmnodull.'6 bi~;Jcnwa~~ ~nptafl-O' tn :8 bi:t'i ~ Ii 'COIPlE!'I'lil:i:~1 hl l6, b i ~~ U II~ ~'gie :> l\']ode ;::. 16 B,i l/CIil a ml,t~ )r .. N u u 1~:9'~ ea. i magi nea \raIJN:U I)~j, de IdllHl~ ori nlud ullullUi. [Ule'll11Iori:,c d,m:iH: C{'·3i ICll:tiliivuhtFlt"ili pe:8 b,i~iii. De exempln, ,chu;;il di!l! objcti Ic,ap:[':~.'ti 0 inl~ltinc' A4 I.a d~memudl:Jl,l~el1~ del, lvnegnb)/ltf:s (..1\4 10 lmU ppn~1 "\,,!l!"~ .tlVie,all~\·'o.i'e de 22 me~.3b\'~le~ d'ZlJca .'i,canaf:i II.a t6 bitVeaual..

!LJ< 'III - - '! l~

I

-

OOIQi. ij 10K :3\

.e: IE] '~~===i~=~'~" =' I I 1Re~t!t. il

- ' ....

-

C ICQI'tIol1l';t!i::

1'..,-111.111 ~~~

LIiI!lb_JI ,5'.we1_ JI

2, Imaginile in 16 biti/caual pot f ajustate numai din meniul Image> Adjustments. Deoarece Photoshopnu permite crearea de selcctii ell instrumentele ,.,Magic Wand?' sau ,)Colo1' Range", 'intreaga imagine trebuie ajustata inainte de a limita efectul ajustarii la 0 zonamai localizata, []] exemplul de fata, prima aJustare este marirea saturatiei en +20 (Image :> Adjustments > Hue/Saturation). Creati un nou instantaneu ln paleta Histcry printr-un dick pe icoana "Create new snapshot", Acesta va finumit, prin definitie, • .Snapshot l",

Nota: Insta nta.lITI,ede: S IliI ~ psllimt rep,n,;zi nta, :s~:a,.d din i sro ria ed i t~k~ i care au fastp as h"1lh:: drept r,efe:ri~t,e IlIherioat',e. E,ste hnpornant de l:eVlliIut ca roate etapele din tstOI'J.C see pienlila. liIlchjder:ea. fii~ieruhl ~.

I I / V
I
I f/r
I
I
I -
_JP
_J.'
.I
, / I
/
,


rn"=-- !IIllPiiltll 129 1 Cl!utpl~t: I ~ ml

[
II (fI.l'!ltei!
[ L!lll'fdi...
~ !![iW'e ...
I !§r~OOm
f Aliltal B~@";V'

~

'- .... ····--_'· __ ·_'-o~

......... : --:-- ~ .

3. Faeeti click pe primul instantaneu ~i ajustati cnrba astfel incat sa. Hunlina'~i unele zone: intunecate din imagine. de exemplu figura diu prim-plan .. Un nou instautaneu este creat {~,Snapshot 2'~).

No-Hi: Pensula History poate fi fo~o:siti pentrlll a acopevl zone dln hna.gi~.ea CUireIlita~ en aspectul stal"ii. 'Yilt-Dare a :hn:!ol.gi.M.U •. Asttel, eajustare g]obala poate fl Unl.itati Ia 0 :aJtIIst:ar:e: localizat·a,. Putem prelua valosile de ph:eU m.odificate dil1tl·~oet.3,pa viitaare sau trecuHl ~j lie putem i.ntrodruce in starea ICUf'ent:i'i. B ima.gimn. OI'Icat de cOfUpl.i.c.ata at p,area,~ aceasta este eea mal bl!.ma tehnlca d.ispOlioiU, pentl'l!1 edltareailn modJl!Il 1.6 bitt

4. lnstantaneele pot fi reden umite prin dublu click l)f~ numele unni instansaneu: de exemplu .,.,.Snap:shot l " poare I'~i redenomit • .saH~m·t ie' dup:\i 0 ajustare, iar .,S.I~l:al)s.ho;~" 2'" poate f redennmit, .. Lumiuoeitate". Nu este esent ~8[ sa redenumi; i instantancele. dar aceasta poate ajuta la organizarca procesului de editare in vijtor,

- Q

S. Selectati instansarreulinitial (ctcat automat la. dcschlderea unui fi~ier) ~i definiti iusfanUancul [ f •. S:auualic··) drept BUrSa pentru pensula History, priutr-uneliek pe fercastra miea. din 8~.anga icoanei lnstantaneulul 1, Selectati pensula History din paleta de iasrrumeute, AcopedI~ ~nstanta.neu~ fnilru.all.cu s::nut'd~i~ cr,cscut~ din ins~~n~ancu~ ~.

6. Resetati sursa pensulei H istcry k~ iastantaneul .. .Luminealtate", Asigura,,~-va ca srarea curenra (,.Curremshlle") este ultima dinpelcja History, Definlrea star:ii initlale drept , .. stare curenta" air Face 0 lntoarccre i:n limp ~; ar imJeplcifta ajl1sh'i,r~i'e loealizate de saruratie pe care tocmai le-ati fJ.cuL l)~l.ca va hoHir~1H (lenin s,~ face,i uoi ajmnari (care nu suni disponibile in prima. serie dc hlgl~~mtnne,c create], nHI~ inti~ sa[\fa,:~ siChindla:ri.Ee deja operate sub forma unui nOIJ instantaneu.

:N Ola~ln stantanee 11:'(;1111 i'l~ 0 ell les C satv a rea prf.'IUrcr;ijr~:i d,ejil !·(,IlI.ljiiz·a~e. nri.r!~i ,I~,~i lucr:a:l: p~ fi~'ill~r·o pcdoad.~. de th:nfl. accesaU :Ie[ul.o,a . • ,:C:r:e~.t,e f1iiewdo,cul:1IlI,cnt fronl. current state" ~il s:H~\ia~'i nlodil1e9rUe ~n! cpre l~·I..~I·U ,opcnt·~ deJa.

~ Q!( ::J
i 1~!!I~i~~! AE:~iimf:

n Dllllli[lIli'r. "'~'j:I"l!iI'~1J lL~rl; O!!h"

IIttmilp Grl'f§ Il;:,a lie

. .. EJ~lotontfi!'

DUIPI'II. II: ,,'IIle .•• ' I

Apply 1m ge.,,, ,~' ~~~~::II:,:Ulor

Cal I( ~II stU) n s; •..

li----------j, Cfd't1iC. (01101" Ilim iii gle! S:il:e! •• ~

l{jallilVIS §Ize ...• i~otatll! ['a,IIlWiilI5 Crop

7. U r matorul pas implica lntunecarea treptata a cerului in partes de sus H imaginii, in timp ce marim saruratia. Pcntru dl instrumentele .,.Magic:Wand'l. "QLD ick Mask Mode" ~:i .~Gtachen~ Tool" nu sum disponibile la editarea pe ~,6 biti.jrebuie sa faccm mal intid 0 selectie dintr-o copie pe 8 biti (I. fisierului si s,ij 0 irnportam in fisierul pe 16 biti, Accesati .Jmage > Duplicate", click OK (numele fisierului duplicatestc optional), apoi eonvertiti aceasta. copie a Jj~ienJtui in modul 8bi~iJcal1at (Image > Motle > g bit/charaiel) ..

8. Alegeti cerul si grosimea pensulei. Caseta .. Contiguous' din bara deopjiuni a fost debifata 'i1n acest exemplu .. astfel ']ndiu cerul va f selectat printre frunzele copaciior,

9, Treceti la .,Quick Mask Mode" [apasati Q pe tastaturd) Si udflugali un gradient (de la foreground la transparent] iumodul ~.M.ultipl.y·'·. Trasati un gradient de la linia or izon tu] u il a mar g] [lea super i OaTa a fotografiei, in timp ee tineti upasat Shin. pentru a constrange g:nld~entu~,. Incerca~i sa scade ti user opacitatea, daca do titi sa

~ , ~J

InllJneCa~lputin CCI,1d la linia orizontulu .

10. '[e~i,i drun modul Quick Mask I(apa.s,tl~i, din ]l,QU tasta '0). Faccti vizibile ambele tisiere,

. .

cell pe I () bi'~i $ i duplicate I, de pe ecran, ~ i

po.zHionat~-k: unu,'llangaaltt!~. Faceti cirnck. pe

. . .

orjceinstrumeut de seleetie din caseta de

~ nstrumen te ~i apoi It.asa~ i '0 scl C':,ct] e pe hlHl.g:iIH~~~ pc16 biti. jna~n~e rte a ridWC~l d,c,gCIUI de pe butonul mous.e-ului.ap,a.s~JI~,i tasra Sili,ml. astfcl i:ncrd linia selectiei siiJ se aliniezeexact '.ini~~$crjorulimag~nii: pc 1.6 biti,

I. ~ , pa,stm'i~~.d seleetia n(;;iva,~ aceesari Image :> Adjustments :> Hue/Sarurarion, Tragcti cursorul U:ghtnes:s ca~:re valori negative. pentru ,3 lntuneca ccrul dupa !~lIJlII~ dO[,l"i, CHcl< apoipe .oK pentru a, deselccta schx,:',ia activ~ (Sckc~, > Deselect),

[dn:! i!'dBttit !itu~:

'=111 :lfjf:J

~ 2. Aeum, Ica.ajusUirikmaj()re an fost e'fectm]~c.plllC'~i conveni ~a 8 bi,~:ilc.iImill, ~~jind ca acesie aj usHli ri n u vormai c.(Ul'l,prom j '[C It t stograma ~ ~caHtatcm i magi ni i fj na 1 e. r ot ee mai aveti dcll.cut este Sa operati aju$Uir~ fine ale imagiuii ~;i s.a.apli.cali nl~ru~Unsharp M,nsk cu imensiunca dorita, ]na.in'te de t~piiiri.re.

Nota: Daci. SUU'tfU obil~ ... Iu~.~"i :sli. edU9,~i fohll8irJd hl!ve:rc' de 8J"usbl'lile s~ rI1iI3Js. ~::ii d.e hII'Ve-f" JIUilcru:11 ae

'" i - • ~ Clir . • .J ,,!r l'"

1:6 M~i pOll;'te '[.l.ire:m. ea ~:i. eum aU ,~diiit:a fira piasa. de, S:i.g_ur::;,n,:!i OIS,hlD'~3uleC'h~' 111,11 StJIlfll~: salvate

Od31ti eu d!of;u.nJlcn·tllll). :Scopu'li es:te~h),{u~:ii, ~:i oper'9'U :1lI.st~e~ dI0l3Hiutimilfl1ibihi:ih,,: .~~n~:a.jorc··. hUJJi nnlil' de a rreee ~ 31 n1 od IU~ Ill£! 8Ibii~ii. Ed i:hl rea in :16 bi'll j po;a,tf pa n~1 ex,a.gel'~d d ~CO:flIl.ril,UC':ilI.1fit •. dar beuefi~hd Si~l este 0 C11:I'ii.tiil.h~ 'li}pUllla,.

Tem:8.1

R ducerea i "J

,'~, ',' "I' :. ":,", ' , , " ,,~ " '!-~" ,'I . " '-: i'. _," - : ,-; , I -jot;

.epro ucei ea imagun .01

Scopul acestui exercitlu este dupljcarea unei imagini fotografice (catmairiguros posibH), Aceasta va va ajuta sa intelegeti translatia tonalitatii si a culorii intre fotografia origil]aUi.~ imaginea sa pemonitor si reproducerea digitala pe un echipamem de l]parire.

., , I

1 .. Scanati 0 fotografie pe:rsm~.a~a color (nu mai mare decat forrnatul A4)~ care pre~inta 0 g~a:ma Canula ~i coloristica variata. Scanati imaginea asrfel ·[ndH s.a aiba dimensiunea de fisier ~i rezolutia de afisare adcevate pentru a obtine un rezultat digital de ea1 itate ridic:al~ (este necesara 0 rezolutie de scanare de eel putin 200 ppil,

2. Ajustati fisierul digital astfel ~ncill: sa fie 0 replica pe dit posibil mai apropiata de original. f'olosiH layere de aJusta.re· oricand este posibil.

3. Tipa:d~] (color) imagines digitaHi pe 0 hartle sinlHar:a fotografiei originale (lafel de lucioass san rnata etc.),

4. Cornparati rezultatul tiparit cu imaginea de pe monitor- (utilizaf acelasi monitor pe care ali prelucrat imaglnea originala). Ajustatl fisierul digital, dadi este necesar, si HpaJiU om ]lOti •.

S. Pregatiti un raport in 300 de cuvinte (pe puncte sari ca 0 -.~istii) asupra metodelor ~,i pro c e du rilor pe care le-a ~ i ap ~ l cat. De seri eti pe sell. rt deta I. i 1.1 e hun i. n oa S C § [ intunecate, conrrastul general ~i nuanta, satu ratia ~ i t um [1l0Z] tatca cu [uri 10]" reproduse.

Compozitie de James' Cowie

Te:n182

R _ tusar avansara

.copul accstci tcmc est .. mod ~ ficarca ~ i Tt:'UI:., area. unci imagini t riuinule, pentrua-i Imbunatal~ ealiHHile estetice. r-v1od,ifidi.rilc ar .r,cbui s~l fi:e subtile. iar imaainea finalar.. fie

~ . . ,....

!"b"t-·· .

•• l::rC[,1 I, a . ell uspcctautcnnc.

l , Selectau o imagine personals '1:0]0.1' care Sfl, dovcdeasca un grad ridiear de compc'~lcn~,~ tehnica • j sa ,aib(1 'cal iHili cstetice.

. - - . - ~ -

':':,'Cf!lnal"i imaginea astfel indh sa obtincri 0 ,..~Hl1a ~onaHl opdmi ~i un n~'ier le apro: imativ I, I j'JB (scanarc in 8 biti/eanal, in format A4 si la 2000 ppi).

3. i'nHi:lur.(l'ti~(,; I 'clh prafnls i ,z,gar]e[UI~i le, folosind tehnicile in a,arc in accst capitol. 41. J4.jlll.lati nuanta, saturatia ,i lun1:inozrn~~lca unci zone selectare din imagine.

5. Aju:;;.u~t.i contrastul unci zone selectate di,n ~magine.

6. hdatura'ti sau medificai i detal i ilc ned Of EtC.

7. Tipal"i~'i (color) imaginea u:rig'iru.~ ta scanarf ~i pc cea modificard, pe aeceasi ha:rlie, fo:losind ac .... a$i, imprimanUL

8. Salvati un l1i~ic'r P>D en etalon ~i un flsier comasat T'I}"F. pentru tiparire.

9" PrC~3tj'i un raport in ~,OO de cuvinte t pe puncte sau sub forrna deli S!oj , ~l supru rnetodelorsi precedurilor pe C~U"C' le-ati aplicat,

N~[i;h SC,llIIIPU aJs~.rrl. inca'ls~, nb'~':ine",i un f1i~:il."!'I' de 22 ~d18 d:a,di 5·CIUUJj~'i. in '~6 b:i:ltif.ranl'l:l.

Exercitiu recapitulativ

1. Care este avantajul folosirli cornenzii 'uSave As" in locul comenzii .Save" cand doriti sa salvati cele mai recenre actiuni din procesul de editare digitala?

(a} Salveaza un fisier mai mic,

(b) Sal eaza rapid, folosind ultimele optinni de salvare,

(c) Pastreaza versiunea curenta aimaginii, daca schimbati nurnele fisierului, (d) Nici o d,]fererqa",

2. Cand marhi dimensiunile de afisare ale lmaginii (Image > Image Size), ce se tndl!m:pHi dad! bifati casU'~a .Resample' inainte de validarea comenzil?

(3) La redimensionare, are loc si interpolarea imaginii,

(b) Dirnensiunile pixelilor sunt pastrate.

(c) Rezolutiaimaginii scade.

(d) Se produc-e un down-sampling a] imaginii .

.3. Ce ~,aspec.t ratio" are un negativ de 35 m .. m, care ocupa lintregul cadrual filrnului?

(a) 3:4 (b} 3Smro (c} 2:.3 (d) 4:5

4. Care dintre urmiltoarele actiuni na va elibera memoria in lucrul sub Photoshop? (a) Reducerea numarului de intrih·j History sub nivelulpredefinit, de 20.

(0). Comas area layerelor,

(e) Aplicarea filtrului .idust and scratch" global, pc intreaga imagine, (d) Crearea unei selectii inainte de aplicarea filtrului.

S. Cum P'Dt fi limitate efectele flltrului 1.dust and scratch" astfel ineal sa nu se piarda

~. n ""'1 r., .. . . ·,'9

(leta u ue unportante.

(a) Mlrrlnd raza de pixel din fereastra de dialog a filtrului. (b Reducand toleranta din fereastra de dialog.

(c) Aplicand filtrulcdust and scratch" global, asupra iutregii irnagini, (d) Creand 0 selectie tnainte de aplicarea filtrului,

,6. Ce efecte va avea instrumentul burete cand Iucram pe 0 imagine Grayscale?

(a) Nici till efect, (b )MJir] rea sau micsorarea sa turariei,

(c) Scaderea contrastului, (d) Marirea sal] micsorarea contrastului in functie de optinnea selectata.

7 .. Cum selecteaza instrumentul Bagheta Magics pixelii?

a) contur (b) contrast (c) valori similare (d) trasare

8. CtI11:'lJ pot fi limitate Ia doarun layer efectele uunilayer de ajustare? (a) Pozit~ona'U layerul de ajustare sublayerul dorit,

(b) Pozitionati layerul de ajustare deasupra layerului dorit,

(c) Creap un grup de; clipping format din layerul dorit ~I Iayerul de ajus~are. (d) Nu pot f limitate Ia doar un layer ..

9. Ce ne indica lumina de neon atunci cand ajustam zonele luminoase sail] intunecate ale unei imagini RGB utilizand comandai.Vari . ations"?

(a) Culorile sunt In afara gamei,

(b) U[1, canal ROB este adus la 0 sau 255.

(c) Culorlle sunt prea saturate pentru a. f t]parite. (d) IDndica. tonurile specifice care au fost ajustarc,

Montaj digital

. '

- sa. 0 r~:~ 0' :surs~ de i,m'lll:ffl~,ati 'i tl~'lfJIni'Gle~

- ala de~v(1lI'le C1:~I.[B9,)~~m ,i i.U'te:h3!,!BI10a In)(Hl~elor Gi pmceuMrihiu' 'fQ,I:o~,ilte la 111l1t~nUJJJ[I~

imagii,ll'i,lQ, JolQgmfic:e.

- il:i d'ezvl0lte; 8bm~tiL~ :~i ~"p~mic:n,ainl eOAi)folu:1 $i eOH~lllliuc~im m0fliluje1,or d.rugita1e.

-Cre~n~ foto1lli1:onlfije gigimll,e:i' pe billa a:bi~Uil1JiOr ~i l(::IJlrnOfti'nteJor 'teJr~rit[tlal'e lar: ~ ~ns;l'lllF1rH~'nr(G ~; t,(d~.mj~i, d,e sefet'l,ie;,

'" 13ye~e ,i caJl'ilate~

"1'riIO(tl[l', <lI:~ 11laSea:re Imp,Lfin ~,i ml1,U de la_yer; .. layemre de aji~~s,t~n·e ~i BrnPlIIlr:ir de eUppir~g;

~ nlCi~Ulri <h~ e()ilITIlillpir~~