Sunteți pe pagina 1din 17

f,14itrfst

Culegere
deexercilii
pentru
concurs
$ipr0beme

Clasaa ll-a
TEST1
1. La diferen{adintre cel mai mare numdr par de doud cifre gi
cel mai mic numdr par de doud cifre identice,aduni dublul numarutur11.
2. Afla{i un numdr format din trei cifre, gtiind cd:
a. cifra unitdtilor estecel mai mare numdr par;
b. cifra zecilor estepredecesorulnumdrului 6;
c. cifra sutelor reprezintddiferenla dintre cifra unitdtilor $i
cifra zecilor.

atji i:it
,:,iii

iil' rilf

tt:.
iiiil
I

iii!

:1;

3. intr-o parcareerau 36 de maqini.Au plecat 12 maginiqi au


venit5 ma$ini.Catema$inisuntin parcare?

4. Intr-o cutie erau94 de bile colorate,albastre$i verzi.Miruna


ia 2 0 d e b i l eal bas trc5i mai punei n cu t ie5 b ile r e r z i.A c u m in
cu l i esu n t5 0 de bi l c i tl bas tre,
C drcb ilev c r z ie r a ula in c e p u in
t
cutie?
5. Bunica Janineiare vdrstaegaldcu cel mai mare numdr de
doud cifre pare identice. Janina este cu 53 de ani mai t6ndrd.
$tiind cd mama Janineiavea24 de ani la na$tereaei, aflati cai
ani are mama acum!

6. Mihai esteal 1llea elev din clasdinscrisin cataloe.Dacd se


nu m d r dd e la s fdrs i tuic aral ogul ui
es ler o t a j ll_ le a . a d t ie le v i
sunt in clasd?
7. ln doui cutii erau58 de creioane.Dupd ce s-auluat din fieca_
re cutie cate 12 creioane,intr-o cutie au rdmas13 creioane.
Cate creioaneau rlmas in cealaltdcutie?

fil?"iiffi

qqqar exercilii
penrru
c0nctlrs
$ipr00ieme

TEST2
1. Afla(i diferenla dintre cel mai mare numdr impar de doud cifre
diferite gi cel mai mic numdr par de doud cifie identice.
2. Scrietitoate numerelemai mici decat100care:
a. au cifra unit5tilor 3;
b. sunt scrisecu 2 cifre pare, egale;
c. au cifra zecilor cu 5 mai mare decdtcifra unitdtilor.
3. Toate numerelede mai jos, mai putin unul, au o proprietate
comune.Care esteintrusul?

12,56,34,94,31,68,70,98.

@
4. Completatiserialogicd:12,A,2T,8,13,
C,31,
E,

T, T.

5. Scrietinumdrul 66 ca:
a, sumdde doud numerenaturalediferite;
b. d ife re n t 5de doudnumerenatu r a le ;
c. sumdde trei numerenaturaleidentice.

6. Bianca are 40 de baloaneroqii gi galbene.Decor6ndsalade


clasdsparge6 baloane 9i mai cumpird iar 5 baloanegalbene.
Observdcd acumare 19baloanerosii. Catebaloanerosii a a\-ut?
Cdte baloanegalbeneare acum?
7. Bunica a pregdtit pentru colinddtori 46 de mere qi un 5ir de
covdgi.Dupd ce a oferit fiecdruicolindltor cdteun mdr si un covdg, constatecd i-au rdmas14 mere $i 13 covrigi.
Cad covrigi erau in co$?

tJ i:l

f;,l?";iffist

peniru
Culegere
deexercitil
concurs
$ipr0beme

i '::lii ,;
T;

TEST3

r Fi:

I
1

'i
. ',1jfirr
il!,

i
"1 {tri

6
f. intr-un qir de 8 numereconsecutive cel mai mare este421.
Scrielicelelaltenumere.
2. Care estecel mai mic numdr cu sumacifrelor 16?
3. In qirul numerelor naturale de la 0la 100sunt qi numere de
doud cifre care au numdrul ce reprezintdcifra zecilor cu 2 mai
mare decatnumdrul ce reprezintdcifra unitdlilor.
Care sunt acestenumere?

4. La un magazinpentru copii seafld mai multejucerii de pluE:

j$ *$i,'*:4.stiinoceo,Q6costa"at
j1Sj,S j$,,i",ffi
jl{i
"ortd "at

tlG;S.
Ll$ .:$ , anuli "a!i tigriqoricostdcAt,.,n

5. Denisa are cu 4 ani mai mult decat Rdzvan. Peste5 ani


Denisava avea 10 ani. Cati ani are acum Denisa?Cdli ani va
aveaRizvan peste5 ani?

6. Andrei a colec{ionat39 de vederi.Dacd gtefanar mai colecliona 12vederi,ar aveacu 5 vederi mai mult decatAndrei. Cate
vederi a colectionatfiecarebdiat?
7. in parc se joacd mai mulli copii. Dacd ar pleca 11 copii,
numdrul celor rdmaEiar fi cu 3 mai mic decdt numdrul celor
pleca{i.Cdli copii sejoacd in parc?

gr|fr{ffiffi

CLegere
deexercitii
pen-rL
s;pr00rne
colcurs

TEST4

6
l. Completalipropoziliilede mai jos, folosind desenul.
a. Numerele3,5 qi 7 seafld
cercului,
b. Numerele8, 9 $i 6 se afld in exteriorul .........,.... .
+
c . In l nteri or utlr iu n g h iu lusiea f ldn u merel e........... .

in
grl

tit

2. Afla1icilrele4 b, c, d, $tiindcdnumereleaba,53c,53dsunl
consecutive
impare.
3. Calculatisumadintre cel mai mareqi cel mai mic numdrqi
diferentadintrecelelaltedoudnumererdmase,$tiindcd:
a +8=b
b +8=c

.w

i+],.i '1:
tfi

ff

c+8=d
a+8=40

4. Sumaa doudnumereeste85.Dupd ce sescade15 din fiecare


numdr,unul din numereeste33. Care sunt numerele?
5. 90 dintre elevii gcolii noastreau plecat in tabdri. Pentru a
ajungela destina(ieei vor cdldtoriin primele 3 vagoaneale rapidului BucureEti- Constan(a.Aflati cati elevi sunt in fiecare
vagonqtiind cd ln prirneledouSsunt 52 de elevi, iar ln ultimele
doud vasoanesunt 46 de elevi.

(l

v
6. Alin are8 ani.CAnds-andscut,mamalui avea27 de ani,iar
tatdllui - 29de ani.CAflani au acumimpreundAlin qipdrin{iilui?

!frffi
::l:
:':iill!

i'.'l $$

liit
ii1's
$$

I
ffi

pentru
Culesere
deexercili
i $ipr0bleme
c0ncurs
fifdiffiffi
7. Bunicul are in livadd 3 parcele plantate cu meri, peri $i cireqi.
Intre randurile de meri sunt 9 intervale.intre randurile de Derisunt
I I intervaleiar Ia cteii doar6 inrervale
C6terdnduri de pomi suntin livada bunicului?
:iil
:iirl
ll:l

TEST5

iirij
iii

i{;l
Itr

;]tn1. CompletaJigirulnumerelot cu incd 3 numere:1,I,14,76,19,


21. , . . . . . . . . . . . . .

:li 2. Din sumanumerelor42 qi 9 sescadediferen{alor.

,iiil

'.{,it

ii!il

3. Careestediferenladintrecelmaimarenumdrpar,scriscu doud
cifre diferiteqicelmai micnumdrimpar,scriscu doudcifre egale?

ffi:i;ll
j:il
gl

!ti
f$ r,

4. DacEAna areT ani,iar frateleei arecu 5 ani mai mult. cdti


ani vor aveaimpreundDeste3 ani?

itai
ffii.!l
i :l

ill
l:t
t1t
BF
lii
lilri

5. Scrielinumdrul18ca:
a.sumda doubnumereconsecutive
pare;
b. sumda patrunumereimpare;
c. sum5a trei numereidentice.

4r

t;:
1111

BW
niiit

6,,,.n

5. Vlad are cu 15 lei mai mult decatsora sa.Cdli lei trebuie sd


cheltuiasciel ca si aibdcu 3 lei maipul.indecatsorasa?
7._intr-oculiesuntTbile:ro5ii,galbenegi albasrre.
Numbrulbilelor rosf esleegalcu cel al bilelorgalbene.Cerebile albaslre
Dot fi?

riil
i!f::aii

ffi!ffif$j

currgo,
orurerciti
penru
i $ipr00reme
concurs

TEST6
1. Sedd numdrul689.Folosindaceleaqicifre, scrielitoatenumerele
naturale mai mari decatnumdrul dat.
2. Mira a scristoate numerelede la 0la 41.De cdteori a folosit
cifra 3?

f^t
i
i

iii

3. Aflali sumatuturor numerelor de doud cifre care au suma


cifrelor egaldcu 3.
i :i tl
\tjj

4. Andrei estemai mare decat Marius cu 13 ani. iar Ion este


mai mare decdtMarius cu 30 ani.
Cu cati ani estemai mare Ion decatAndrei?
5. La sumanumerelor31 qi 28 adduga{idiferen{adintre cel mai
mare numdr par de doud cifre identice qi succesomlnumdrului 68.

6. Dintr-un numdr se scade21, din al doileasescade24,iar din


al treilea se scade15 si rdmdnede fiecaredate 10.
Careestediferenjadintre cel mai maregi cel mai mic numdr?
7. intr-o urnd sunt 11 bile albe, 15 bile roqii qi 17 galbene.C6te
bile trebuie sdextragem,fdrd a ne uita in urnd,pentru a fi siguri
cd:
a. vom extrageo bild albd;
b. vom extragedoud bile galbene;
c. vo m e xl ra gebi l ede doudc ul ori .

n$

|E',i.t
t:::
rl:
{* $$

filffi{H#t

CLegere
deexercili
ene penrrL
c0tclrs
li prob

TEST7

rl
9
1. Observaliregulagi completaliqirurile cu ince trei numere:
a . 2 0 .1 1 .3 0.27,40
b. 50.54.40,44,30
2. Cu cat estemai mic numdrul 175decdtrdsturnatullui, cdruia
iam addugat86?
3. Completali casetelecu unul dintre semnele,,>,,,,,=,,,,,<,,,
astfelincat si oblineti propozitii adevdrate:
a ) 9 +6 [6+9

b)17+9n1e+9

b)16+8!16-s

b)23-14223-4

4. Eu am 9 ani, tatdl meu are 30 de ani. Ceti ani va aveatatdl


meu c6nd eu voi avea18 ani?
5. Sumaa doudnumereeste85. Dupd ce se scade15 din fiecare numdr, unul dintre numere devine33.
Care sunt numerele?

6. Intr-o parcaresunt 63 de maqinirogii, negreqi albe. Maqini


rogii qi negresunt 38,iar maqinialbe gi negresunt 25.
Cdte maginide fiecareculoaresunt in parcare?
7. Patru copii participa la un joc. Ei au ob{inut impreunl g5 ounc_
te. Catepunclea oblinur fiecaredacaprimii tr;i au 44 puncte,
prim u lsi a l d o i l eaau i mpreund24pu n c le ia
, r u lt im iit r e ia u im _
preund72 puncte?

Culegere
deexercitii
pentru
concurs
ffi'f;iffiit";
$ipf0bleme

TEST8

It*
\

il:t.,,

{w
1. Folosind numai cifrele 2, 6 qi 3 scrieli:
a. cel mai mic numtu natural de trei cifte diferite;
b. cel mai mare numdr natural impar de trei cifre diferite;
c. cel mai mic numft natural impar de trei cifre diferite.

;;:
ii.:!i

2. Sorin estemai tanar decatVlad, dar mai mare decdtTudor.


Andrei estemai tandrdecAtTudor, dar mai vArstnicdec6tCdlin.
Care estecel mai varstnicdintre ei?
ft

3. Completalicasetelecu numerepotrivite:

a)f--l

+4= 16

8+f---l=1s

D )l

l -)= /

8=8

c)13-l-__l=8
l1$

23-[--_l = 1s

rllil )
iti

4. Mama gi cele doud fiice au impreuni sumavarstelorde


55 de ani. Mama impreund cu fiica ceamare au vdrstade 47 de
ani, iar celedoud fiice au impreund21 de ani.
Aflati vArstafiecdreioersoane.
5. Intr-o cutieerau49 de baloane,unelealbegi attelerogii.Dupd tii; fti
ce An a a l u a l l0 bal oane
roqi i i,n c uti ea u m a i r d m a sl4 b a lo a n e
rosii. Cate baloanealbe erauin cutie?
.l,i,il

Fi

6. in clasdsunt24deelevi,dintrecare8 suntbdieti. Catebinci


ocupdfetele,ltiind cds-auaqezatcatedoudintr-o bancd?

ff

i$

CLegere
perrLc01cu
deexercili
s
I problere

fif#iffist

7. in trei cutii sunt mai multe bomboane.Dacdin a doua cutie


punem 8 bomboaneluate din pdma cutie Ei 6 bomboaneluate
din a treia cutie,atunciin fiecarecutievom aveacate46 de bomboane.Cate bomboanesunt in fiecarecutie?

TEST9

n
\y
1. Surnaa doi termeni esterezultatul exerci{iului:
85-24+9-50+1 5 - 3 0 =

$t

Care pot fi termenii?(Scrie(itoateposibilitdlile).


2. Privili figura, apoi completatiln casetdnumerul corect.

in figurdsunt: I

ifi

f
I

pdtrate;

dreptunghiuri;
triunghiuri.

fr:' , iiri

3. Aflatri:
a. numdmlcu 7 mai maredecdt19;
b. numdrulcu 7 mai mic decdt21;
c. diferentanumerelor11 Ei9;
d. sumanumerelor13qi 8.
$.{ ,.ii
ilriir'1lji

4. Mara are doi frali: David are 15 ani, Cdlin cu 4 ani mai pu{in,
rdt tP.j iar Mara are cat au avut amdndoila un loc in urmd cu 3 ani.
Cdti ani are Mara?
5, Cite numerede doudcifre mai mici decat50 existddacd.adu_
nandpe oricarecu 30.obtinemun numiirmd maredecal50?

cutegere
deexef
pentru
ctti
i si probIeme
c0ncu
rs

fifttfr ffiSt

6. Alina qi-a propus sd citeascdo carte care are 96 de pagini.


Daci ar mai citi 10pagini,ar mai aveade citit 10pagini giar ter_
mina de citit cartea.La ce paginda ajunsAlina?
7, DacdAna i-ar da lui Barbu 3 bomboaneqi Corinei4 bomboane, fiecarecopil ar aveacate15 bomboane.
Catebomboaneare fiecareconil?

!;l l
{(

TEST10
1. Sd sescrietoatenumerelenaturaleformatedin zecisi unitdti.
care au cifra unitdtilor cu 2 mai micd decatcifra zecilor.
iiit

2. Numdrul cu 23 mai maredecatsumadintre I5 si orecedesorul


sdueste.........
3. $asecopii s-aundscutin acela;ian, dar in luni diferite. Care
dintre copii are vArstaceamai mic6?
Scrietrinumelecopiilor in ordineacrescdtoarea varstelor.
I na

*rI
&

Co na

Daniel

Ana

Mad

il
^L

,',''

vl

_ ' t l :' ' '

ill '

,;:it,r

"

Iuoie

August

Mai

Iulie

Decemb e

Maltie

riii rl;.i
4. Intr-o cutie sunt 15 bile albe, bile albastre cu 6 mai mult
decat suma vecinilor numdrului 18. iar bile palbenecu 5 mai
pulin decatsuccesorul
lui 7 adunatcu 3.
Cate bile sunt in total in cutie?

pentru
culegere
deexercif
ii $iprobteme
c0ncurs
fiftffffi
5. Intr-o cutiesunt 10bile: 3 rogii,5 verzi qi 2 albastre.Careeste
numdrul minim de bile ce sepoate lua, fdrd si le vedem,pentru
a fi siguri cd ludm cel putin una ro$ie?

6. Dace inaintea unui numdr de o cifrd scriu cifra 3, numdrul


oblinut estecu 9 mai mare decatnumdrul pe carell vom obtine
dacd scriem cifra 3 la sfertitul lui.
7. Bogdan wea sd confeclionezecdte o brdlard pentru mama qi
cele doud surori ale sale.Fiecare brdlare va avea cate 3 mdrgele
roqii, 5 galbeneqi 4 albastre.
De cate mdrgeleare nevoie Bogdan?

TEST11
1. Revistaqcoliinoastreare88depagini.De cateod s-afolosit
cifra6 in numerotarea
paginilor?
2. Scrieliln casetenumerepotrivite pentruca relaliile sd fie
adeverate.

u. f l< f_ l < a s s ;

b.f

--l

> 438< f_l

c.4 1s>[l>fl
3. Patru merecantdresccdt doudbanane.iar patru banane centdresccat un pepene.
a. Care dintre afirmaliile de mai jos sunt adevIrate?
a opt mere cantdresccat patru banane;
a doud mere cantdresccat o banan6:
a lase bananecantaresccat un pepene.

fitluiiffiif{

,r'sere
deexercitii
penlru
concurs
$ipf00reme

b. Catemerecantdresc
cdt un oeoene?

k
I
t

a$

,.4,

ffi w
I
I

lI

xili

|T|
Y
4. Cu cdt trebuie sdmdrescdiferen{anumerelor72 si 34 pentru
a oblinecel mai mic numarscriscu trei cilre?
5. La sfArqitulvacanleide iarnd,Tania a rezolvatcdte7 probleme in fiecarezi. Cateproblemea rezolvatea, dacaa inceDul
ma r( isi a lu cratp6ni dumi ni c ii nc l u s ir?

m1
i
i

i*;

iil
|iii:,,,
e:l B

6. Pe terenul de sport sunt cu 5 bdie(i mai mult decatfete. Au


mai venit 7 fete, iar acumsunt 27 de rete.
CaUcopii sunt acumpe terenul de sport?
7. Afla{i sumanumerelor4 b ;l q qtiind cd:
c +c + c -9O -'78
b=c +c
a +b=20

TEST12
1. Adduga{i la sumanumerelor 35 gi 44 diferenla numerelor 78 gi
57. Ce rezultat atriobtinut?
2. Catalogul are 24 de file. Doamna invdthtoarenumeroteazd
paginileincepandcu 1 de la prima pagina.Cdtecifre sefolosesc
pentru a numerotatoate paginile?

ri*:!iji ii.

'p$w
I

:,,

sil:
.r'jJ

wtrffit

Culege'e
deexercirii
peni.u
siprobreme
coTcurs

tiii
!i,,i

3. Dintre cele10 numere;4,7,8, 9,10,1I,23, 13,15,16,noud


au suma100.Care sunt celenoud numere?

twa

!ffi
ii:

4. intr-o coloandde gimnasticdAndrei esteal patrulea din primul

ffi qir dacd


numdrdmdin fa15qi al treilea din acelagigir daci numdrdm

din spate.C6(i copii are acel $ir?


:iil

tiir

5. intr-un coqsunt mere,pere $i nuci. Aflad catefructe sunt in


total dacdsunt 30 de nuci, 15 nu suntpere si 28 nu sunt mere.

iti
r.li
ii,j 6. Ioana are 40 de alune.Dupd
ce pdmegtede la mamasainci

& pe atat $i manancd10 alune,constatdcA a mai remascu 20 de

tl:ii

alunemai mult decdtfratele sdu.Cate aluneare fratele Ioanei?

ffi

7. in clasaa II-a A sunt 33 elevi. gtiind cb 23 de elevi participd


la ce rcu ld e matemari c Sl 6. el ev ip a r t ic ip dI a c e r c u ld e lim L a
romand $i un elev participi doar la cercul de picturd, aflati cati
elevi participd $i la cercul de matematicd,qi la cercul de limba
romand.

si

#ffi

mr
liil

t1t
&J!

iiiJ
iii
EiiLil
...illl

TEST13
1. Pentru proiectul ,,Lecturipreferate", gntpaA a realizatL47
de fiqe cu intrebdri, ceea ce inseamndcu 39 de fige mai mult
decatgrupaB qi cu 17 figemai pulin decatgrupa C.
Cdtefiqe cu intrebdri s-aurealizatin total pintru proiect?
2. Bunicai-a adusnepoleluluisdu23 de bomboane.El mdndncd
5 bomboaneSiii dd prietenului seu3 bomboane.
CAtebomboanemai are nepotelul?

fffi;iffit

cuesere
deexercilii
penff!
c0ncurs
$ipr00reme

3. Scriefiincdpatrunumere(termeni)din qir:
0: 2.6. 12:20:30;

4. Casianare 9 ursuleti Ei cu 23 mai multe malinute. Dintre


toate masinutele,17 sunt roqii iar celelaltesunt albastre.Cate
ma$inulealbastreare Casian?

.r::

a\

,,,.1
'.;9

::
xir.Jr

;il

5. intr-o cutie sunt 36 pbtrate qi triunghiuri, albe qi rogii. Nu


sunt albe 16,iar 12 sunt triunghiuri, 13 patrate sunt ro$ii.
Aflati cateDdtratesunt albe.

6. Care estesumanumerelorce trebuie pusein casetetelibere


pentru ca sumanumerelorde pe linii, coloaneqi diagonalesdfie
aceeasi?

:li

:),1

7. Care estesumanumerelormai mici decdt50, la carecifra


zeciloresteegaldcu cifra unitelilor?

TEST14

iiti e*

n
9

1. Ovidiu avea10 timbre. El a primit de la Alina 23 de timbre.


I-a dat lui Sergiu8 timbre, iar lui Ioan 6 timbre. Cdtetimbre i-au
rdmaslui Ovidiu?
2. Cdte casesunt pe partea dreaptda unei strezi,de la casacu
numdrul 36 Dandla casacu numdrul 52?

'liii:l],:lil

'riil till

f'f;dffi*";

Culegere
pentru
deexercilii
concurs
li probleme
|:.!

iit*ffi

3. Descoperili numereleinlocuite de figurile geometrice!

T*T=ffi
I

* ( D= zs

A * A =so
( D - r=::
4. Pemalulunuirdu eraun cdrdde 17rdluqte.Dupdun timp,i
sealdtureun alt cardde 24de rdluqte.
$tiind cd25de rdlu$teintrdin ape,caterimdn pe mal?
5. Descoperilireguladupdcareau fost alcetuitepdmeledoud
pAtrate
pe al treilea:
si completatiJ

6. Angela a economisit 38 de lei. Dace ar mai stranse I2Iei. ar


aveacu 5 lei mai mult deciitfratelesdu.
C61i lei au economisitimpreund cei doi copii?
7. Afla1i (a + b) - (c - d,)+ e, dacd.rezsltatul de pe fiecare linie.
coloandgi diagonaldeste 15.

dh
TEIfiE{
w{oadsdbtsStf30

Culegere
deexercitii
pentru
siprobleme
c0ncurs
$,t'trtrfs";

\*

TEST15

4*
I

6
1. Gisili toate numerelenaturalemaimicidecit100careau suma cifrelor egaldcu 9.

,rr:fii
l:'

ej

t. Gdsiti regula$i completatiumdtoarele 3 numere:

@@oooos

3. Privili figura,apoicompletatiin casetenumdrulcorect.


in figurdsunt: E triunghiuri;
E pdtrate;
E drepLunghiuri.

i!*i

!:l.a.i::):):

4. Completatidesenulde mai jos, astfelincdt:


a. ln interiorul cerculuise afl5 numerele7 qi 9;
b. in intedorul dreptunghiuluise aflAnumerele5 Ei8;
c. in exteriorul cerculuise afld numerele10.2. 5 si 8.

5. Marinaii faceun qiragde mdrgelepdpuqiiei: unaroqie,una


albd,unarogie,doudalbe,unaroqie,una alb6,una roqie,doud
albe!i tot aqa,in total23 de mdrgele.Cetemdrgelealbeqi cdte
mdrgeleroqiitrebuiesdmaicumperepentrua formaun $iragde
30de mdrsele?

t\9

fiffilffiffi

CJlegere
0ee\ecI i si 0r0bteme
penfuconcurs
,ir,

'rffi!t$

&

ii:,jli

5. Intr-o lncdperesunt 9 copii. Fiecaredi mAnao sinqurddat6


cu fiecaredintreceilatlicopii.C6restrdngeride m6ndiu loc?
7. La un concurss-auinscris 22 de elevi. ln ziua concursului
4 fete nu s-auprezentat$i au mai venit 2 bdieli. Acum numdrul
fetelor esteegalcu cel al bdielilor. Catefete au participatla concurs?Dar bdieti?