Sunteți pe pagina 1din 3

= Curs Drept administrativ = 23.11.

2016
I.

Mandatul Guvernului

Situatia tipica : Guvernul isi exercita mandatul pana la data validarii alegerilor parlamentare generala.
N.B: Intre momentul validarii alegerilor parlamentare generale si momentul depunerii juramantului
Guvernului, Guvernul anterior are statutul unui guvern demisionar, avand atributii limitate.
Situatiile de incetare a mandatului Guvernului inainte de termen:
1. Guvernul este demis ca urmare a retragerii increderii de catre Parlament
2. Primul-ministrul a demisionat, este incompatibil, si-a pierdut drepturile electorale, a decedat
3. Prim-ministrul se afla in imposibilitate de a-si exercita atributiile, mai mult de 45 de zile
Prelungirea mandatului Guvernului intervine in doua situatii care sunt in directa legatura cu situatiile care
Parlamentul este antrenat in procedura de investitura a unui nou Guvern, sau atunci cand se prelungeste
mandatul Parlamentului.

II.

Componenta Guvernului

Conform art.102(3)/Constitutie, Guvernul este alcatuit din prim-ministru, ministri si alti membri stabiliti
prin lege organica.
In prezent, legea organica nr.90/2001, in art.3 al.2, se prevede ca in afara de Prim-ministru si ministri
sunt membri ai Guvenului si viceprim-ministrii, ministrii de stat, ministrii delegati cu insarcinari speciale pe
langa prim-ministru.

III.

Statutul membrilor Guvernului


Pentru ocuparea unei functii in Guvern, o persoana trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele 5
conditii:
1. Cetatenia romana
2. Domiciliul in Romania
3. Exercitiul drepturilor electorale
4. Sa nu aiba antecedente penale
5. Sa nu se afle intr-un caz de incompatibilitate

* Incompatibilitatile membrilor Guvernului au o natura dubla, sunt atat de natura constitutionala cat si
de natura legala.
Conform art. 105 din Constitutie, exercitarea unei functii de membru al Guvernului, este incompatibila cu
urmatoarele:
1. exercitarea unei functii publice de autoritate, cu exceptia celei de deputat sau senator
2. exercitarea unei functii de reprezentare profesionala salarizata in cadrul organizatiilor cu scop
comercial.
Incompatibilitatile de natura legala (art. 84 din Legea nr. 161/2003):
1. Functia de manager sau membru al consiliilor de administratie ale regiilor autonome, companiilor
si societatilor nationale
2. Calitatea de comerciant persoana fizica
3. O functie publica incredintata de un stat strain, cu execeptia acelor functii prevazute in acordurile
la care Romania este parte.

IV.

Incetarea functiei de membru al Guvernului

I. Demisia un act unilateral de vointa, nu este necesara aprobarea


Demisia se anunta public, se anunta in scris primului-ministru si devine irevocabila din momentul luarii
la cunostinta de catre primul-ministru, dar nu mai tarziu de 15 zile de la momentul depunerii ei.

II. Revocarea

Revocarea se face prin decret prezidential, la propunerea primului-ministru, in caz de remaniere


guvernamentala. Revocarea are cauze subiective.

III. Pierderea dr. electorale


Pierderea drepturilor electorale este o pedeapsa complementara, alte situatii : punerea sub interdictie,
pierderea cetateniei romane.

IV. Starea de incompatibilitate


Starea de incompatibilitate se constata de catre primul-ministru; solicita presedintelui numirea altui
ministru.

V. Demiterea
Prin decret prezidential, la propunerea primului-ministru, in caz de condamnare penala sau in caz de
constatare a modului ilicit de dobandire a averii.

= Prim-ministrul =
I.

Atributille primului ministru:

1. Reprezinta Guvernul in relatiile cu autoritatile publice, organizatiile non-guvernamentale si in relatiile


internationale.
2. Prezinta Parlamentului rapoarte si declaratii.
3. Desemneaza membrii Guvernului pentru a raspunde la intrebari si la interpelari, in exercitarea
controlului parlamentar.
4. Este vicepresedinte al C.S.A.T.
5. Numeste si elibereaza din functie personalul din subordine.
6. Contrasemneaza decretele presedintelui.
7. Constituie consilii si comitete interministeriale.
8. Exercita alte atributii care recurg din rolul si functiile Guvernului.

II.

Decizille primului-ministru:

Prim-ministrul emite decizii ca acte administrative, ce au caracter individual. Decizille PM se publica in


M.Of., sub sanctiunea inexistentei, in termen de 15 zile de la emitere.
Anumite decizii, care sunt clasificate potrivit legii, nu se publica in M.Of.
Deciziile primului-ministru produc efecte de la data publicarii, sau de la o data ulterioara prevazuta in
continutul deciziei.

III.

Incetarea mandatului de prim-ministru


1.Demisia
2.Pierderea dr. electorale
3.Starea de incompatibilitate
4.Deces
5.Demitere

IV.

*Prim-ministrul nu poate fi revocat.

Organizarea Guvernului
Guvernul este organizat pe trei mari trepte:

1.Secretariatul General al Guvernului


Secretariatul General al Guvernului este
structura
cu personalitate juridica in subordinea Primului-ministru. Prin atributiile sale, Secretariatul General asigura
derularea operatiunilor tehnice, aferente actelor de guvernare; rezolva probleme tehnice, economice si
juridice din activitatea Guvernului si reprezinta Guvernul in justitie.

Secretariatul este condus de catre un secretar general al Guvernului, care are statutul de membru al
Guvernului si care este ajutat de doi secretari generali adjuncti, acestia avand statutul de inalti functionari
publici.

2.Cancelaria primului-ministru
Cancelaria primului-ministru este o structura fara personalitate juridica, asigura si coordoneaza in
domeniul comunicarii interguvernamentale, precum si cel al comunicarii dintre Guvern sau ministere si presa.
Cancelaria este condusa de seful Cancelariei primului-ministru, este organizata in birouri si servicii.

3.Departamentele
Departamentele sunt structuri cu sau fara personlitate juridica, in subordinea sau coordonarea primministrului. Ele au un rol de conducere si de sinteza in domeniile de interes general si in realizarea
programului de guvernare.
In prezent, sunt considerate departamente ale Guvernului:
1. Departamentul pentru Relatia cu Parlamentul
2. Departamentul pentru lupta anti-frauda
3. Corpul de Control al primului-ministru
4. Departamentul centenar

V.

Atributiile Guvernului
1.Atributii de natura politico-adminstrativa

Guvernul realizeaza conducerea generala a adminstratiei, initiaza proiecte de legi, emite puncte de vedere
asupra initiativelor legislative, adopta hotarari si ordonante, asigura executarea de catre autoritatile
administratiei publice a actelor normative, asigura apararea ordinei de drept si a linistii publice, aduce la
indeplinire masurile pentru apararea tarii, asigura realizarea politicii externe a tarii.

2. Atributii de natura economico-financiara si sociala


Guvernul elaboreaza proiecte de lege a bugetului de stat si a bugetului asigurarilor sociale de stat, aproba
strategiile si programele de dezvoltare economica a tarii, pe ramuri si domenii de activitate,asigura realizarea
politicii in domeniul social, asigura administrarea proprietatii publice si private a statului.

VI.

Functionarea Guvernului

Guvernul functioneaza in sedinte, sedintele se organizeaza saptamanal, la convocarea primuluiministru.


Sedinta Guvernului se desfasoara legal in prezenta maj. membrilor guvernului si este condusa de PM.
In situatiile prevazute in mod expres de Consitutie, Presedintele Romaniei poate participa la sedintele
Guvernului, iar atunci cand participa, le prezideaza.
Fiecare sedinta a Guvernului este precedata de o reuniune de lucru pregatitoare, organizata de
Secretariatul General al Guvernului. Aceasta reuniune este condusa de catre Secretarul General sau de un
adjunct. Participa secretarii de stat, consilierii personali ai ministrilor, directorii de ministere si invitati in functie
de tematica reuniunii.
Scopul reuniunii este de a stabili detaliile tehnice cu privire la actele ce vor fi adoptate de catre
Guvern in sedinta de lucru.
Dupa incheierea reuniunii de lucru, SGG redacteaza agenda de lucru, care trebuie aprobata de catre
PM. Toate sedintele Guvernului se inregistreaza, iar stenograma intocmita de SGG se arhiveaza.
In cadrul sedintei de lucru, adoptarea hotararilor si ordonantelor se face prin consens. In cazul in care
nu se realizeaza consensul, PM hotaraste.

S-ar putea să vă placă și