Sunteți pe pagina 1din 7

Fisa de date

Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016

Nu a existat o consultare de piata prealabila.

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT

ADMINISTRATIA REZERVATIEI BIOSFEREI DELTA DUNARII

Adresa postala: strada Portului, nr 34 A, Tulcea, cod 820243, Localitatea: Tulcea, Cod postal: 820243, Romania, Punct(e) de contact: ing. Emanuel- Dumitru ENE, Tel. +40 240518924/ +40 240518925, In atentia: jr Marius BRITCAN, Email: arbdd@ddbra.ro, Fax: +40 240518975, Adresa internet (URL):

www.ddbra.ro, Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 4

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)

Autoritate pentru administrarea ariei naturale protejate Rezervatia Biosferei Delta Dunarii

Activitate (Activitati)

- Mediu

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE

NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) DESCRIERE

Fisa de date

II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta

Elaborarea studiilor de prefezabilitate si fezabilitate pentru obiectivul Sistem integrat de supraveghere, monitorizare si observare în Rezervatia Biosferei Delta Dunarii inclusiv actualizarea si completarea Studiului de fezabilitate - Sisteme de securizare a zonelor strict protejate si reabilitarea sistemului de semnalizare

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii

16 - Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II

Locul principal de prestare: Rezervatia Biosferei Delta Dunarii ?i sediul prestatorului

Codul NUTS: RO225 - Tulcea

II.1.3)

Anuntul implica

Un contract de achizitii publice

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Actualizarea si completarea Studiului de fezabilitate - Sisteme de securizare a zonelor strict protejate si reabilitarea sistemului de semnalizare

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

71320000-7 Servicii de conceptie tehnica (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.1.8) Impartire in loturi

Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante

Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul

Elaborarea studiilor de prefezabilitate si fezabilitate pentru obiectivul Sistem integrat de supraveghere, monitorizare si observare în Rezervatia Biosferei Delta Dunarii

Valoarea estimata fara TVA: 575,000.00 RON

II.2.2) Optiuni

Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE

90 zile incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI

II.4.1) Ajustarea pretului contractului

Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz) III.1.1.a) Garantie de participare

Da

1. Cuantumul garantiei de participare: 11.500 lei

2. Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau prin instrument de garantare emis în conditiile legii de catre o societate

bancara sau de catre o societate de asigurari, care nu se afla în situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, în conditiile legii, în conformitate cu art. 36 din H.G. nr. 395/2016. Daca garantia se constituie prin virament bancar, transferul va fi efectuat în contul RO11TREZ6415005XXX000132 al autoritatii contractante, deschis la Trezoreria Tulcea, CF 3722040. Garantia de participare va fi emisa în numele ofertantului (ofertant unic/asociat) care transmite oferta si trebuie sa acopere întreaga asociere. Garantia de participare emisa în alta limba decât limba româna va fi prezentata în original si va fi însotita de traducerea autorizata în limba româna. Conversia din alta moneda se va face la cursul licitat de B.N.R. cu 5 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor.

3. Valabilitatea garantiei de participare: 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor.

Garantia de participare va fi retinuta/restituita în conditiile prevazute la art. 37 si art. 38 din H.G. nr. 395/2016. Autoritatea contractanta poate solicita extinderea perioadei de valabilitate a ofertei. În cazul în care îsi extinde perioada de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi prelungita în mod corespunzator. În situatia în care ofertantul refuza extinderea valabilitatii, acesta va fi exclus din procedura de atribuire. Garantia de participare se prezinta în original, în cuantum si pentru perioada prevazuta în documentatia de atribuire si va fi irevocabila. Orice oferta care nu este însotita de garantia de participare va fi respinsa în timpul sedintei de deschidere a ofertelor. Garantia de participare va fi retinuta/restituita în conditiile legii.

III.1.1.b) Garantie de buna executie

Fisa de date

Da

Cuantumul garantiei de buna executie: 5% din valoarea fara TVA a contractului; Garantia de buna executie se constituie prin virament bancar sau prin instrument de garantare emis în conditiile legii de catre o societate bancara sau de catre o societate de asigurari, care devine anexa la contract, în conformitate cu art. 40 din H.G. nr. 395/2016, în termen de 15 zile lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie publica. Garantia de buna executie se va constitui si se va depune (în original) de catre prestator la sediul achizitorului.

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

BUGETUL DE STAT

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila

a) Legea privind achizitiile nr 98/2016; Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de

servicii nr 100/2016;

b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica,a contractelor sectoriale si a contractelor

de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor nr 101/2016;

c) www.anap.gov.ro

d) Hotarârea de Guvern nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la

atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

e) Regulamentul nr. 213/2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr.2195/2002 al Parlamentului European al Consiliului privind

Vocabularul comun al achizitiilor publice (CPV)

f) Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderiilor mici si mijlocii,cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE

III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatii aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante doar de catre operatorul economic clasat pe locul I. Aceste documente pot fi: 1. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii; 2. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv; 3. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza ca operatorul economicpoate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin.(2), art. 167 alin.(2), art. 171 din Legea nr. 98/2016; 4 Alte documente edificatoare dupa caz. Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 59 ?i 60 din din Legea nr. 98/2016. Declaratia va fi prezentata de catre ofertan? i, tertii sustinatori si subcontractanti odata cu DUAE. Persoanele responsabile cu atribuirea contractului, precum si persoanele care detin functii de decizie sunt: Grigore BABOIANU – Guvernator; Marius BRITCAN, presedinte comisie de evaluare; Camelia CAPRITA, membru comisie de evaluare; Violeta BRUMA, membru comisie de evaluare; Emanuel-Dumitru ENE, membru comisie de evaluare; Viorica-Fanica BÎSCA, membru comisie de evaluare; Felicia ONOSE – membru de rezerva comisie de evaluare; Cristian COSMA – membru de rezerva comisie de evaluare. Persoanele juridice/fizice straine vor prezenta documente edificatoare pentru demonstrarea eligibilitatii în conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta. Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 168, alin (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatii aferente situatiei lor. Documentele justificative (certificatul ORC sau documente echivalente (pentru operatorii economici straini)) urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autorita?ii contractante, de catre operatorul economic clasat pe primul loc în clasamentul întocmit, pâna la finalizarea evaluarii ofertelor.

Fisa de date

III.2.2) Capacitatea economica si financiara III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Cerinta nr. 1: Experienta similara Ofertantul trebuie sa faca dovada experientei similare prin prezentarea unor certificate/ documente prin care sa demonstreze ca în ultimii 3 ani calculati/împliniti pâna la data termenului limita de depunere a ofertelor a prestat servicii similare celor ce fac obiectul caietului de sarcini, a caror valoare însumata sa fie cel putin egala cu valoarea de 575.000,00 lei exclusiv T.V.A

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatii aferente situatiei lor, urmând ca documentele justificative, respectiv certificari/documente din care sa rezulte prestari de servicii similare asa cum au fost prezentate in DUAE, sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre operatorul economic clasat pe locul I în clasamentul întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Cerinta nr. 2: Informatii privind partea/partile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanti însotite si de acordurile de subcontractare, completate si semnate de fiecare subcontractant (în original/traducere autorizata). La evaluarea capacitatii tehnice si/sau profesionale vor fi luate în considerare resursele materiale si umane ale subcontractantilor nominalizati în oferta, exclusiv pt partea lor de implicare în executarea contractului, daca sunt prezentate documente relevante în acest sens.

Completare DUAE si cu informatiile solicitate cu privire la

subcontractanti. In cazul in care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/ subcontractantilor pentru a indeplini criteriile de calificare, se va prezenta cate un formular DUAE separat pentru fiecare dintre subcontractanti, completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia. Urmatoarele documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre operatorul economic clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor:

 

Lista cuprinzand subcontractantii/asociatii (conform formular nr. 13)

-

acordul/acordurile de subcontractare; - documente justificative ale subcontractantului/ subcontractantilor.

-

Cerinta nr. 3: Informatii privind tertul sustinator (daca este cazul) În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocând si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al tertului/tertilor sustinator/sustinatori prin care se dovedeste ca ofertantul va avea acces în orice moment la

Completare DUAE si cu informatiile solicitate cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, precum si celelalte aspecte solicitate prin formularul DUAE. Tertul/tertii sustinator/sustinatori vor completa DUAE cu informatii privind nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate

sustinerea tertului, documente justificative ale tertului/tertilor sustinator/sustinatori.

in trecut, corespunzator sustinerii acordate. Operatorul economic poate sa invoce sustinerea unui/unor tert/terti pt maximum 50%

din cerinta ce a fost stabilita in conformitate cu alin. (11) lit. c) din Legea nr. 98/2016. Urmatoarele documente justificative care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre operatorul economic clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor:

-

angajamentul ferm (conform frmular nr. 15), prin care tertul/tertii

sustinator/sustinatori confirma, prezentând documente justificative, dupa caz, faptul ca va/vor sprijinii ofertantul în vederea îndeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin prezentarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activitati pentru care a acordat sustinerea, fie prin identificarea resurselor tehnice si profesionale pe care le va pune la dispozitia ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Totodata, conform prevederilor art. 184 din Legea nr. 98/2016, prin angajament ferm, tertul/tertii sustinator/sustinatori se va/vor angaja ca va/vor raspunde în mod solitar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizitie. Raspunderea solitara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori se va angaja sub conditia neîndeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament.

Cerinta nr. 4: Informatii privind asociatii (daca este cazul)

Completare DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre operatorul economic clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Se va prezenta Acordul de asociere (conform formular nr. 14) cu urmatoarele prevederi minime (original si traducere autorizata, daca este cazul): - asociatii sunt responsabili solidar si nelimitat de executarea contractului - nominalizarea liderului asocierii - comunicarile se vor face cu liderul asocierii – nominalizarea persoanei care semneaza în numele si din partea liderului, precum si împuternicirea de a semna contractul în numele asocierii - platile se vor face catre liderul asocierii Nota: 1) autoritatea contractanta va solicita legalizarea asocierii în cazul în care oferta comuna este declarata câstigatoare 2) atunci când un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului III.2.4) Contracte rezervate

Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu

Fisa de date

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) PROCEDURA

IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare

IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire

Online

IV.1.1.b) Tipul procedurii

Cerere de oferta / Procedura simplificata - Intr-o singura etapa

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE

IV.2.1) Criterii de atribuire

Cel mai bun raport calitate-pret in ceea ce priveste:

- criteriile mentionate in continuare

Criterii

Criterii

Pondere

Punctaj maxim

Criterii Pondere Punctaj maxim
Criterii Pondere Punctaj maxim

1 Pretul ofertei

85.00%

85.00

Descriere: Componenta financiara

Algoritm de calcul: Pentru cel mai scazut pret ofertat in cadrul procedurii se acorda 85 de puncte. Altfel, se acorda un punctaj proportional dupa formula: PP(n) = (Pmin / Pn) X 85 puncte, unde:

- PP(n) reprezinta punctajul obtinut pentru fiecare oferta.

 

- P(n) reprezinta pretul ofertat.

- Pmin reprezinta cel mai mic pret ofertat in cadrul procedurii.

- Pmin reprezinta cel mai mic pret ofertat in cadrul procedurii.
- Pmin reprezinta cel mai mic pret ofertat in cadrul procedurii.
- Pmin reprezinta cel mai mic pret ofertat in cadrul procedurii.

2 Durata de finalizare proiectare (Dp) (zile)

15.00%

15.00

Descriere: Componenta tehnica

Algoritm de calcul: Se acorda 15 puncte pentru cea mai mica durata de finalizare a activitatilor de proiectare. Altfel, se acorda un punctaj proportional dupa formula: PDpn = (Dpmin/Dpn) X 15 puncte, unde:

- PDpn reprezinta punctajul obtinut (de catre participantul la procedura) pentru durata de finalizare a activitatilor de proiectare.

- Dpn reprezinta durata (ofertata de participantul la procedura) de finalizare a activitatilor de proiectare.

- Dpmin reprezinta cea mai mica durata (ofertata în cadrul procedurii) de finalizare a activitatilor de proiectare.

Ofertele care prevad durata de finalizare a activitatii de proiectare mai mica de 60 zile nu vor fi punctate suplimentar. Ofertele care prevad durata de finalizare a activitatilor de proiectare mai mare de 90 zile vor fi declarate neconforme.

(

mai mare de 90 zile vor fi declarate neconforme. ( ) Intra in licitatie electronica /

) Intra in licitatie electronica / reofertare (

Punctaj maxim: 100.00

licitatie electronica / reofertare ( Punctaj maxim: 100.00 ) Direct proportional ( IV.2.2) Se va organiza

) Direct proportional (

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica

Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

o licitatie electronica Nu IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE ) Invers proportional IV.3.1) Numar de referinta atribuit

) Invers proportional

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare

Moneda in care se exprima oferta de pret: RON

Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de primire a ofertelor)

90 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI

IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice

Fisa de date

Propunerea tehnica se va prezenta detaliat si complet în corelatie cu cerintele caietului de sarcini, prezentându-se modul concret de rezolvare a solicitarilor precum si personalul implicat. În cazul în care pe parcursul îndeplinirii contractului se constata faptul ca anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute în caietul de sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini. Daca propunerea tehnica nu îndeplineste cerintele caietului de sarcini si nu raspunde explicit solicitarilor acestuia, oferta va fi considerata neconforma. Se va prezenta inclusiv modelul de contract, conform Formular nr. 17, acceptat, eventual cu propuneri de modificare dupa caz care vor fi aduse la cunostinta tuturor operatorilor economici interesati, pana la data limita de depunere a ofertelor. In cazul in care propunerile sunt dezavantajoase pentru autoritatea contractanta, aceasta isi rezerva dreptul de a respinge oferta ca neconforma. Ofertantul este obligat sa indice în cadrul ofertei tehnice faptul ca la elaborarea acesteia a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii, conform reglementarilor în vigoare la nivel national. În cadrul propunerii tehnice ofertantul are obligatia de a prezenta o declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte faptul ca la elaborarea ofertei, ofertantul a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile privind sanatatea si securitatea muncii care sunt în vigoare în România, precum si ca le va respecta pe parcursul îndeplinirii contractului. Informatii detaliate privind reglementarile care sunt în vigoare la nivel national si se refera la conditiile privind sanatatea si securitatea muncii, se pot obtine de la Inspectia Muncii sau de pe site-ul: http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html NOTA: Actele cu putere de lege, normele administrative si acordurile colective, atât la nivel national, cât si la nivel comunitar, care sunt în vigoare în domeniul conditiilor de munca si protectiei muncii, care se aplica în timpul executarii unui contract, cu conditia ca asemenea norme, precum si aplicarea lor, sa fie conforme cu dreptul comunitar. În situatiile transfrontaliere, în care lucratori dintr-un stat membru presteaza servicii în alt stat membru în scopul executarii unui contract, Directiva 96/71/CE prevede conditiile minime care trebuie sa fie respectate de tara gazda în privinta acestor lucratori detatati. În cazul în care dreptul intern contine dispozitii în acest sens, se poate considera ca nerespectarea acestor obligatii este o abatere grava sau un delict privind conduita profesionala a operatorului economic interesat, care poate duce la excluderea acelui operator economic din procedura de atribuire a unui contract de achizitie publica.

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare

Actul prin care operatorul economic îsi manifesta vointa de a se angaja din punct de vedere juridic în relatia contractuala cu autoritatea contractanta, îl reprezinta formularul de oferta, (valoarea acesteia fiind exprimata în lei), FORMULAR nr. 16 si anexa acestuia în care se va mentiona distinct pretul studiilor de prefezabilitate si fezabilitate, inclusiv toate studiile ce se elaboreaza pentru întocmirea acestora. Propunerea financiara va fi elaborata astfel încât aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la pret.

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei

[1] .Adresa la care se depune oferta: www.e-licitatie.ro (SEAP). Ofertele vor fi depuse pâna la data si ora limita precizate în anuntul de participare. [2] .Toate documentele transmise de ofertanti (DEAU, documentele de calificare, propunerea tehnica, oferta financiara si raspunsul la solicitarile de clarificari formulate de catre comisia de evaluare a autoritatii contractante etc.) vor fi transmise în format electronic SI VOR FI SEMNATE DE CATRE REPREZENTANTUL LEGAL SAU IMPUTERNICITUL ACESTUIA CU SEMNATURA DIGITALA, prin intermediul SEAP. Ofertele continad documente nesemnate dau dreptul autoritatii contractante sa declare oferta ca inadmisibila si sa o respinga. [3] .Modul de accesare si completare a DUAE: conform instructiunilor disponibile la adresa www.e-licitatie.ro (SEAP). [4] .Documentele scanate trebuie sa fie lizibile. OFERTA VA CONTINE UN OPIS AL DOCUMENTELOR DEPUSE CU NUMARUL DE PAGINA CORESPUNZATOR. Pentru a fi mai usor de încarcat si descarcat din sistem, documentele de calificare si oferta tehnica se vor include în cat mai putine fisiere si în format PDF. [5] .Pentru operatiuni administrative (inclusiv Art. 63 alin. (2) din Legea nr. 98 /2016), operatorii economici participanti în calitate de ofertanti vor include in oferta datele lor de identificare prin completare DUAE. [6] .Nu se accepta oferte alternative. [7] .Documentele emise într-o alta limba decât limba româna trebuie sa fie însotite de traducerea autorizata în limba româna. [8] .Daca exista incertitudini privind operatorii economici, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite informatii direct de la autoritatile competente. [9] .Ofertele depuse dupa data si ora limita de depunere sau la o alta adresa decat cea stabilita anuntul de participare vor fi respinse conform Art. 64 alin. (7) din HG 395 /2016 cu modificarile si completarile ulterioare si vor fi returnate nedeschise. De asemenea, ofertele neacceptate de SEAP in sectiunea "EVALUARE" nu vor fi luate in considerare.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

Fisa de date

VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC

Nu

Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Nu

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):

Tipul de finantare: Fonduri bugetare

VI.3) ALTE INFORMATII

Ofertantul va elabora oferta in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire si va indica in cuprinsul acesteia care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala. Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al continutului, pe toata perioada de valabilitate stabilita de catre autoritatea contractanta si asumata de ofertant. Comisia de evaluare are obligatia de a stabili oferta câstigatoare, dintre ofertele admisibile, pe baza aplicarii criteriului pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Înainte de atribuirea contractului de achizitie publica autoritatea contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte fara intarziere documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare, in conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE. Se va completa in DUAE informatii cu privire la persoana imputernicita sa reprezinte operatorul economic in scopul participarii la aceasta procedura de achizitie publica. DUAE poate fi accesat in vederea completarii de catre operatorii economici interesati la urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/ espd/filter. In cazul în care se constata ca au fost depuse oferte admisibile si care au preturi egale, in vederea departajarii acestora, autoritatea contractanta va solicita documente care contin noi preturi. In cadrul procesului de reofertare, ofertantii au obligatia de a imbunatati sau de a mentine oferta initiala. In situatia in care ofertantii nu transmit noile oferte in conformitate cu solicitarile autoritatii contractante sau ofertele transmise nu sunt mai avantajoase decat cele initiale sau cel putin la nivelul acestora, autoritatea contractanta va respinge ofertele respective ca fiind neconforme.

VI.4) CAI DE ATAC

VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:

office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere VI.4.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

Conform Legii nr. 101/2016 din 19 mai 2016

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Serviciul Juridic, Contencios Administrativ, Resurse Umane

Adresa postala: str. Portului, nr. 34A, Localitatea: Tulcea, Cod postal: 820243, Romania, Tel. +40 240518924, Email: arbdd@ddbra.ro, Fax: +40 240518975, Adresa internet (URL): www.ddbra.ro