Sunteți pe pagina 1din 6

Academia de Studii Economice

Departamentul C. A. A. E.
Disciplicana: Contabilitate Financiara
Facultatea de Management
Cursul poate fi descarcat si de pe site www.3ccc.ro

Curs No.1: Fundamentele contabilitatii financiare


1. Definitia contabilitatii financiare
Contabilitatea reprezinta stiinta care culege, prelucreaza, sistemetizeaza si raporteaza informatiile economicofinanciare care rezulta din tranzactiile pe care o entitate economica le realizeaza in cursul unui exercitiu
financiar. Aparitia acesteia este explicate in plan informational si decisional prin necesitatea gestionarii valorilor
economice ale intreprinderii.
Forma organizatorica si de functionare a contabilitatii intreprinderii se diferentiaza in functie de urmatoarele
doua concept:
a. conceptul monist;
b. conceptul dualist.
Conceptul monist este present in cazul in care la nivelul intreprinderii se organizeaza un singur circuit contabil,
atat pentru raportarea interna(catre management), cat si pentru raportarea externa(catre utilizatorii externi). In
cazul conceptului dualist aceste segmente de raportare sunt despartite.
Informarea interna catre management este relizata prin intermediul contabilitatii manageriale sau de gestiune
interna, iar informarea externa catre utilizatorii externi se realizeaza prin intermediul contabilitatii financiare.
Contabilitatea manageriala furnizeaza toata informatia contabila care este cuantificata, prelucrata si
transmisa pentru utilizarea ei de catre management; ea descrie circuitul patrimonial intern al activitatilor
consumatoare de resurse si producatoare de rezultate.
Contabilitatea financiara descrie circuitul patrimonial al intreprinderii luat in totalitatea si strcturalitatea sa;
obiectivul principal al contabilitatii financiareil constituie furnizarea de informatii sintetice privind pozitia
financiara, performatele si modificarile pozitiei financiare.

2. Intreprinderea sfera de actiune a contabilitatii financiare


Intreprinderea reprezinta sfera de cunoastere si actiune a contabilitatii. Conform Legii No.31/1990 intreprinderile
in Romania sunt prezentate astfel:
a. societati in nume colectiv SNC;
b. societati in comandita simpla SCS;
c. societati in comandita pe actiuni SCA;
d. societati pe actiuni SA;
e. societati cu raspundere limitata SRL.

3. Normalizarea si reglementarea contabilitatii financiare


Normalizarea contabila se materializeaza in urmatoarele elemente:
a. definirea de concept, principii si norme contabile bazate pe o terminologie precisa si identica pentru toti
producatorii si utilizatorii de informatii contabile;
b. aplicarea lor practica in vederea realizarii comparabilitatii in timp si spatiu a informatiei contabile;
Esenta normalizarii contabile este reprezentata de catre procesul de elaborare a normelor contabile. Norma
contabila reprezinta o regula contabila constituita ca sistem de referinta pentru productia de informatii contabile
si validarea sociala a situatiilor financiare, ca instrument principal de furnizare a acestora.
Acceptarea acestor norme de catre toti participantii la circuitul informational contabil din cadrul intreprinderii,
clasifica normalizarea contabila in doua sectoare:
a. normalizarea legala sau reglementara care se impune tuturor in virtutea textelor legale si reglementare;
b. normalizarea profesionala care este impusa profesiilor liberale de catre organismele profesionale.
Dispozitivul de normalizare si reglementare contabila este alcatuit din urmatoarele elemente:
a. cadrul contabil conceptual;
b. reteaua de norme sau standard contabile;
c. sistemul de reglementare normative;
d. planul de conturi si schema de contabilizare a principalelor operatiuni;
e. ghiduri contabile;
f. dictionare de conversie contabila;
g. politica de contabilitate;
h. institutia normalizarii contabile si legea contabilitatii.
Sfera de aplicare a cadrului contabil conceptual este reprezentata de sprijinul catre utilizatorii informatiilor
financiar-contabile in luarea deciziilor, astfel:
a. a hotari cand sa cumpere, pastreze sau sa vanda o investitie;
b. a evalua raspunderea si gestionarea manageriala;
c. a evalua capacitatea intreprinderii de a face fata platilor scadente;
d. a evalua garantiile pentru creditele contractate de intreprindere;
e. a determina politicile de impozitare;
f. a determina rezultatul si dividendele distribuibile;
g. a elabora si utiliza informatii statistice la nivel micro si macroeconomic;
h. a reglementa activitatea intreprinderilor.

4. Utilizatorii informatiilor furnizate de situatiile financiare


Utilizatorii informatiilor financiare sunt:
a. investitorii si potentialii bancheri;
b. angajatii;
c. furnizorii si alti creditori comerciali;
d. clientii;
e. guvernul si publicul.
Observatie: de realizat o lectura suplimentara privind necesitatea informatiilor pentru fiecare utilizator.

5. Obiectivul situatiilor financiare


Obiectivul situatiilor financiare este de a furniza informatii despre pozitia financiara, rezultatele si modificarile
pozitiei financiare ale unei entitati economice.
Informatiile privind pozitia financiara sunt oferite de bilantul contabil, cele privind rezultatul de contul de profit
si pierdere, iar cele privind modificarile pozitiei financiare prin intermediul situatiei modificarilor capitalurilor
proprii, situatiei fluxurilor de trezorerie si notele la situatiile financiare.
Pozitia financiara este prezentata prin urmatoarea relatie de calcul:
Capital propriu(Activ net) = Active totale Datorii totale
Rezultatul este calcula prin dublu flux informational:
a. prin intermediul contului de profit si pierdere:
Rezultatul exercitiului = Venituri totale Cheltuieli totale
b. prin intermediul bilantului contabil:
Rezultatul exercitiului = Capitaluri proprii N Capitaluri proprii N-1 +/- Aporturile actionarilor
Modificarile pozitiei financiare sunt definite prin diverse moduri, cum ar fi:
a. fondul de rulment;
b. fluxurile de fonduri;
c. trezoreria neta si fluxurile nete de trezorerie.
Aceste elemente sunt reprezentate de catre bilantul contabil, astfel:
a. Activul bilantier cuprinde: active imobilizat; stocuri si creante; disponibilitati;
b. Pasivul bilantier: capital permanent; datorii de exploatare; credite bancare.
Relatiile de calcul al indicatorilor modificarilor pozitiei financiare sunt:
Fondul de rulment = Capital permanent Activ imobilizat
Necesar de fond de rulment = Stocuri + Creante Datorii pe termen scurt
Trezoreria neta = Fondul de rulment Necesar de fond de rulment
Fluxurile de trezorerie sunt clasificate si determinate pe urmatoarele tipuri de activitati:
a. operatiunile de investitii;
b. operatiunile de finantare;
c. operatiunile de exploatare.

6. Caracteristicile calitatile ale situatiilor financiare


Caracteristicile calitatile ale situatiilor financiare sunt: inteligibilitatea; relevanta; credibilitatea si
comparabilitatea.
Observatie: a se comenta pe scurt fiecare caracteristica calitativa.

7. Recunoasterea structurilor calitative in situatiile financiare


Conform cadrului general al IASB, recunoasterea este procesul de incorporare in bilantul contabil si contul de
profit si pierdere a unui element care indeplineste in mod cumulativ toate conditiile postului respectiv. In acest
sens au fost adoptate urmatoarele concepte:
a. probabilitatea beneficiului economic viitor;
b. credibilitatea evaluarii;
Conceptul de probabilitate se fundamenteaza pe incertitudinea proprie mediului in care entitatea economica isi
desfasoara activitatea. El se refera la gradul de incertitudine cu care beneficiile economice viitoare associate unui
element se vor constitui intr-un flux catre sau dinspre intreprindere.
Credibilitatea evaluarii presupune ca elementul recunoscut poseda o valoare sau un cost ce poate fi evaluat cu
credibilitate. In unele cazuri acesti indicatori trebuie estimate. Utilizarea estimarilor rezonabile reprezinta o
caracteristica esentiala a elaborarii situatiilor financiare si nu influenteaza credibilitatea lor. Daca nu se poate
realiza o estimare rezonabila, elementul respectiv nu trebuie recunoscut in situatiile financiare.
Elementele recunoscute in situatiile financiare sunt: activele, pasivele, veniturile si cheltuielile .
Un activ este recunoscut in bilantul contabil atunci cand este probabil ca beneficiile economice viitoare(BEV) sa
se constituie in fluxuri catre intreprindere si activul are o valoare sau un cost care pot fi evaluate in mod credibil.
Un pasiv este recunoscut in bilantul contabil cand este probabil ca o iesire de resurse generatoare de BEV sa
rezulte din stingerea unei datorii prezente, iar valoarea la care acestea va avea loc poate fi evaluata in mod
credibil.
Veniturile sunt recunoscute in contul de profit si pierdere atunci cand are loc o cresterea a BEV, in cursul
exercitiului financiar, asociata unei cresteri de active sau reducere de datorii.
Cheltuielile sunt recunoscute in contul de profit si pierdere atunci cand are loc o diminuare a BEV associate unei
reduceri a activelor sau cresteri a datoriilor.

8. Evaluarea posturilor din situatiile financiare


Evaluarea este procesul de determinare a valorii banesti in care posturile din situatiile financiare urmeaza sa fie
recunoscute si inscrise in situatiile financiare. Evaluarea posturilor din situatiile financiare poate fi realizata prin
intermediul unei singure baze de evaluare sau prin intermediul mai multor, cum ar fi:
costul istoric;
costul current;
valoarea de realizare;
valoarea de actualizare.
Cea mai utilizata baza de evaluare este costul istoric.

9. Conceptul de capital si de mentinere a capitalului


In definirea notiunii de capital se disting doua segmente:
a. conceptul de capital financiar;
b. conceptul de capital fizic.
Capitalul financiar este un concept specific viziunii financiare si patrimoniale. In acest sens capitalul este
sinonim cu activele nete sau capitalul propriu al entitatii economice.
Capitalul fizic porneste de la categoria de capital permanent si are in vedere reconstituirea in plan fizic al
capacitatii de exploatare a capitalului. O asemenea capacitate se concretizeaza in puterea de reproductive a
capitalului astfel incat sa se asigure inlocuirea imobilizarilor si a activelor circulante.
Mentinerea capitalului financiar profitul este obtinut numai in situatia in care valoarea financiara sau monetara
a activelor nete la sfarsitul perioadei depaseste pe cea de la inceputul perioadei, exprimate in unitati monetare de
putere constanta.
Mentinerea capitalului fizic profitul este obtinut daca capitalul fizic obtinut la sfarsitul perioadei este superior
celui de la inceputul perioadei, ambele valori fiind exprimate in costuri curente.

10. Principiile contabilitatii financiare


Schema principiilor contabile se prezinta astfel:
a. principii privind inregistrarea si tinerea contabilitatii;
b. principiile partied duble;
c. principiile cuantificarii;
d. principiile observarii;
e. principiile responsabilitatii.
Principiile inregistarii si timerii contabilitatii sunt:
a. inregistrarea completa si continua;
b. uniformitatea inregistrarii contabile;
c. fundamentarea documentara a inregistrarii contabile;
d. tinerea contabilitatii.
Principiile partied duble sunt:
a. principiul dublei reprezentari;
b. principiul dublului calcul al rezultatului contabil;
c. principiul inregistrarii cronologice si sistematice;
d. principiul inregistrarii analitice si sistematice.
Principiile de observare sunt:
a. principiul entitatii contabile;
b. principiul continuitatii activitatii;
c. principiul independentei exercitiilor financiare.

Principiile responsabilitatii sunt:


a. principiul permanentei metodelor contabile;
b. principiul intangibilitatii bilantului de deschidere;
c. principiul necompensarii;
d. principiul pragului de semnificatie.
Principiile masurarii si evaluarii sunt:
a. principiul costului istoric;
b. principiul stabilitatii monetare