Sunteți pe pagina 1din 114

{b

DOVESTEA
LUIAPICEL
Undevain mijloculpddurii, printre urbori
urioti, decupaltpercddin cdrlilede ha.\me,AriceljucLl

U'ttt. doi. ttti

l,fintico. r^ttn ', 'fnlp ntni

departeI
Nedjutot'dL prired .JprelocLi in alre se efla
mana Aricice.Auzindu-|,Aricica ldsii trehurileSi se
indreptd in grabd spre odorasul drag.
Aricel, in curdnd yei mergelascoald.Acolo,
doamna intdldtoare tc va inrdJa sd numeri, sd citesti
Simubealte lucrurireiofld. PandatLolci,ili voi ddrui
un caietcdrepo.trtd nutneletiiu: ,,Aricel Uoinicel"!

'{E
HKEN

sFlqaded
by$fef30

Autori: M.rcela Pen9,Celim lo.dache


Re&ctori: Clina lordehe, Nicu ptoscariu
DTP: Tudor St6nicl. cabriel lone.rm
ISBN 973-8473-58"6
Copyright O 2007Armis Prtnt &rl. ioatedrephuileiezervate.
AnDis Print i.rl. . Redlcfia tl rediul socirl:
B{ul Metalurgieitr 4G56, cod 041833.sector4.
Bucuresti.O.P.82 - C.P.38
tl: (021)461.08.10/14115;
far (021)461.08.09/19.
E-mil: otrce@edituaammis.roi ofljce@megapress.ro
Dep.f trmentul desfAcerq tl (O2l:) 46t.Og.08/ t2t 13| | 6,
ld: r02l) 46| .08.09/I e: r-mail: desfacere@edinnaammis.
ro
I-Edd la MEGA?M| hoAirys s.a.

t,r"'tb

Prima zi de gcoali
{Mini_tesq
a $tiusd colorez!

12
.-o

(-)

t\

\\

\
\\

ll\

gcolare!
a $tiuse desenezrechizite

. re f rrrf f tl t f f | |o

\,

Litere gj cifre ... ca ta gridinild

g a a aaaaaa.rrrrr.

Gu lorile
culorile.
a Denumegte

#w###

O Coloreazddesenelealegandculorilepotrivite:

/ 0r)

\Y/

a^

ffi

i \

\^\

C---==.-.FJ

r*.4 rrrf. tfl f

f lla

&

Grupareaobiectelor dupi culoare


a Grupeaze
obiectele
ce apa(infiecaruiextraterestru.

vfi&
a Deseneazealtedoudobiectece au aceeasiculoare.

ffi"'n

...
f

ffi"'n

ooO

oO O

oO C

I aaa a a a ta a ar i **r

Poziliaobiectelor
cu fx-l personajul
pozitionatin
O lvlarcheazd
parteastang5a ugii.

pozilionatin
cu fx-lpersonajul
parteadreapte
C l\4archeaz5
a imaginii.

Coloreazdcdrtilece sunt pozitionate


in parteadejos a raftului.

,, i .& ffrftfl ffl f

Exerciliu - joc
dupdindrumdriie
O Coloreazd
invdFtorului:
. Ceamaiapropiata
bancdj
. Copaciidin parteastangda parcului;
. Copilulce se afldin parteade susa balansoarului
etc.

i"

t,oi

90!
t! Vv-

/[][

a rl t r t l r l r r . "r

Semne grafice: Punctul


-

. . _ . . . .. aaaaatr

Linia orizontali
a Coloreaze
obiectul
careestemaiscurt.

a ComDleteaza
desenele.

I a a aaaaaaa a.a * .e.

Linia verticale
O Coloreazaobiectulcareeste maiinalt.

f-Y

has
\-_-j

desenele.
a completeazd

.e$ . f r. t f f l f

Linia oblici
e

Coloreazdperecheade ghetecarese afldmai aproape.

O Marcheazd
cu

obiectelecarese aflAmaideparte.

9 aaaataaa.arra*o.

Figuri geometrice
formelegeometrice
ce pot completadesenele.
O Denumegte

\r,
7"ii\

to""""o''

paiataconformcoduluidat.
a Coloreazd

tr
A

@
E

r. r&f rrfr fl l f

lf

&

giruri de obiecte. Linia gerpuiti


a Observdmodelut
9i continua
Sirut:

WWWrffitffir
&AffiAAAA
WCO ffi NCON
O Traseazd
drumulexlrateregtrilor,
ocolindobiectelece se ivescincale.

,, f

.''t- '.'ttt..,'-,
'' ?

l-t- - ;- ,,
f,rtt

-'.',1-i'c

-r?

-l-' '

I a aa a a a a ta a a a *e -

Mu ltimi d e o biecte
a Observ5grupelede obiectegi numestecriteriulde grupare.

a Taieobiectulce nu se potrivegtemultimii:

,o,ffrfr.rfffllIo

Gorespondenfaintre elementele mullimilor

a Observdmultimile$i completeaza
astfelincatnumdrulde elemente
sd fie acelasi.

aaaaataaaaai.i,*-

Exerciliu- joc
gi coloreaza-le.
a Completea,,S
desenele

Deseneazd
doudobiectefolosjndliniiorizontale,
verticale
si oblice.

ri P ! : : . f r fafl f

lf

Ce a invitat Aricel ?
a coloreazaitustraliite
fotosindculorilepotrivite.

6
\3_/

@
\\\

tt?itt-".4

/#0

O Taieobiectelecarenu fac partedin multimiledate.

rw
,'t@,
W

?6ro

F
w, \@/

d'I

tr

ffi/

I aaaa a a a a .ar a ' " o '

multimile
de obiecte
O incercuieste

Ms#
,5.#
**
(
r-

tr#

A{.l

Scriecate un randcu: puncte,linii orizontale,


verticale,oblicespre
stanga,oblicespredreapta,
carlige,liniigerpuite.

', '/

l'

r : : j + &.i,;p e fflfflIO

N u m d r usl l

" i tr"

c:ff
1"pl"

l-

a' llo r.tr

t Dt { l

O Unegte,printr-osegeatd,cifrade casetace contineacela$inumdr


de obiecte.

Continudgirulde obiecte.

ff i I f f iTI TTTT trT


&AOAOAOAOAOA

ffirfrlllnllI

l
i$ .'.,.rrrfr fffl l f| &

Numirul si cifra

)w
\qfttsk
#*b

@ ) a aaaaaas a r r a ,

r .-

W
O

ffw
@

c\\

frN
qA

hr

&>

12

t 2;;
t2
21l
2

R,F
. : . , : ef

t r if

ff/l

wl

dL
ffl
a@

Num dr ulsl cifra

P;';l'

i. "D 3.'

"'. "t ^'. I


\,,,,,,,.,t.,,,
(,

@aaaaaaaa.r r r

{',

tro Cd*
(,

A Q)

u it\
Ij 1 t

| 2
t
vt

lal
tvt

t4l
t,l

't

@@@

i i e+ . r r f f fff

O
^,'.s
7 w
)
!1J4)

l-&

s-t"$

n-r5t n_il
rrF.l f3T-T-1

&&o
l ll

ooo
a

Numirul 9i cifra

:&

ffii

ffi

@
O

(q)

*r

JJAIiIiA
FT-r5] PT-fol

rTzil

fol-l-t

ITT-I

. alr: f r r f f f fl f

l3f"-fi

ffi

'ffi
Numdrulgici*a

e a a a aaaar$sro :',

IIIJgIIJIJ
l-ol-1a l-r-I_T+] t 4 l

F-_---__1

l2l

FWip.qEffi.effi F-'i- f
.-----1-_-_-T-----T--_.H

l o l I I l 4l
r---r--_-------

.-----1-_-__r----r--'--'.H

l4l | | l 0 l
t------]-.---.--

oooo o o o o

CC CC

.frfalaa@-

Nurndrul si cif ra

@ @

@ @ @

)5
a

95

I a a a a a a a g i * , ,o o

m.ffilF.il
ffiffil.fl

ffi,ffi
IIAI&g m='i,,Wtr#

JiJJIJ

mrTtsltri .-,...,
FT..:]r.:lrT,,4
rtill-T-Iot

Offffiil
012345
'

543210
i':

. : J srfrf ffl l f

lf

&

Num ir ul9i c if ra 6 W
t- r!

rtitr

: ' ; : u ) ,; u lii

,6$ 16l. "


i",

,tl

6, ..6 l i i

,
,

..

i
i
:'ii-]

I
. t

;...1

,
t

r.

,.:

.ttr

66
, 6. i| i, ,

.,,:

,r ,r l i .

I a a a a aaaaraas.*

.,l

ilIl$l$mffi

ldadddfif,
l ll l l l ww
rETTi
F,-trrl
[of1-]-fl-T6l reT-fl-T-mot

t6-l

t6-l

E-]

i6l

db dL dL dLrdL
&
ra. : F f f . f

f lllll

Numirul
gi

"itra ffi

@ @ @ @ @ @

I a aaaaaas ' +

,,a,,,

ffiffi Rm-ffi,

WW
JJJIAI$&
WW
IJJJIJIJffil.,ry.,iffiffi
.-.-1.-.-r---t___T_--|-'-r-.-....r--I.-r-..-r---"r.--r...F-

L9Lr-LL-]-1ZJ

fu-L-ll-I-IE

d+g'OOO'

eeOOoOO

\r#
eoooooo

\r#
dooooo5,
n

Ttr

ft f

fg

Numirul si cifra

ffi
-1f

j*$*t

'i+**+f+E
@

8, I;
8 88
:

s,
::

88

, ILL , II,
l.i
i
iii

; i

I I
I]l l rr

l l r. , i] . ] i i
,

rl i :ri

il'i,rl rr ii iiiiillltil ri ririli i f


l i .l

, ir - , -=..i-f .iri l _l ,,i l i

C aaa a a a a a laa i . " , .

ffi*ffi

ilil&t$gg
W
lll||l
ffi.H
JJJJTJJJJ
W

ffi
ffi

r+f_

i i;i +1

ffi

@ @@ @@ @

oo

a.".A
a"^-;&
q?1--l A o"e-o-l
t8l

t-81

t'b
,+, : - r r r f t fff

dL
l |||

Numirul gi cifra

g a aAaaaaalra r , . , o r

ffi,lffi-lff.q

JIIIAAAggS

W,*.W,'f

ililIililt

r3fii1l,f'.6'l--+l

FJryt...E

trT | | | | I I llrt
ffi

ffi

fdl

r + . . e ' f . f ffl fa a I

dL
f&

ffi

Numdrul 9i cifra ! 0$

a a aaaaaiaaa..* -

llllllll',A

iiltat$ggtgffi
l l l l l l lllll6r -r-ra

rilTr4
aaaa&aa&aaa
ffi

l0 l I r | | r | | | I1 0 l
ffi
l1q | | | | | | | | l0l

FO

FO

cb db
FO

FO

lio

,Z\

(9U

rc

db
db
db
. rro l a a a
ff

fo

Ce a invilat Aricel?
cartonul
O Coloreaze
ce conlinecifracareindicanumerul
de obiecte.
@,,,%@b

re,"%.@
@!

@,"%*%

BBB

@@a

@@@

potrivitcodutuidat.
O Coloreazd

1 -E
F----'1
^
z-l
I

3-m

/6

4-I
5-I
6-l

7-a

9aaaa aaa

a aaat *'or

O Unestepunctelede la Ola 10in ordinecrescdtoare.


Numesteobiectul
surDrizd.

ra

" @:;
,;4.u
A
m

WI;
-r^

db
m{oaded
ty Stef50

al numerelor
a $iruldescrescetor
cuprinse
intreOgi1Oili indicedrumul
parcursdefatamogneagului.

10

,6

. . r . d ' f r r f ffffl l l |@

.s

Adunareacu 1

## j\hd
i;iIilM

3 + 1 ='4:

r-itii

; :

I a a a a a trr

Ita s

r it

Scddereacu 1

d1
\*_/

i,4,

T?X ffi, o X
'i
.:

, li

'

a i i
.
1-1=' ,

3
4

'i
i 3 -r1 l=
.-

i4 -t1l=l
.'..|.

_i

8 -1=
!

1 =
'l

l5li
t6 :-

1 =

iir8'- 1 =
ri

9-1=
i

t O-

*r& &ffffl l | | @

l =

1=

Adunareacu 0

o+1
o+2
0 +3

o +4

ooaoooo -

o +B

o * nl

g A a a l ' l raas* e*

Sciderea cu 0

iil . r il- - , l'=

8i- 0
I
i'
i l

r d : . er ,es fffa f|,

&t

Adunareagi sciderea cu 2

ffiffie
ffi&

Ai
-:-,-

3, . - : 2
2t 14

S f

A rtoatarrro

ei- lz
--:z
toi
s:-

-)2

l,al
Fr
'ri ;l
l:

)l

ffi
qd}
A

N
\,-";X

4H W
H 4W
ir
f.i f. t

.+: r,.f r .f

l. i ir, r. ,

i l -l i i i l i i i l
f f f lf
| @

Adunareagi sciderea cu 3

Oa1lOlOO
il

"'1

5 3i7

.Z i,ti f
L9".''!-rt-r-

,,0-tlL._i E-rl

. L-i,

[ - j . =3
u[ia
of-lu
n i . - 1=.6

^ol

i--i

^
lJ

=8

'i,-i.

zi"]s

r -.lir,,i i i.ll

. q ":f rrrt f

i t l i l 'i r'l
f f f f f

.--l

ii
&

Adunareagi scddereacu 4

!---=-

-oa===-ooo==-ooo}rfOrO--

-OOOOOO-

i,: iii,
I

-aaaa==----,,,'''fOOe1l--

ffi

5i*

. f j-ii
.

i 6l+

I a a aaaaaa.

A NA

1'eb*\/N
\ot- l+/ \ s t l + /\a fl s /
:

j=

_J

\--

AN

\ ofl+ / \ tflc I

-/,\/\

"ffiffif
##

## ffidffiffi

'i -

' I
'rttl

|+. ,. f f f f f l l

i- - . 1 t - iii- : l

i' l

i-

'

I i t
.!

ffff fg

|,

!.

i-

.- l r l
I

Adunareagi scddereacu 5

.r& !&

wtr s
d.-.eL
ffiv

\&.u& \&
gBff$ff,s,

sH

-$e x.Lx.S-x.L
llii
1 1 5i =r i

i l i i i .l

7 - 5 =t

o oo A AA
o
o oc A A A
0 +5 =

' l -;

ti
I

z,+i =:
.rI
'
3 +i 5 =

Y r-

rq _
q-

aaaaaaaae*,rs

Y-

rr

i ul
r!l
i

i-r
l
i8 l

ifu'

W
-ffi --MYweff
# # #
# # wwww
/l

a Scrietoatecifrelepe carele observiin desen.

i l i , . - ,i 1 .lD Compune
exercitii
de adunare9i sc6dere
,.

.-

e=5+4

. 9. : l 1, 0, - r ,
I '

---

i '--'

-- .ii
r.-

GC
| .,! Nlf

f f r f rf

f _lrr

f lf

a,
-

Adunareagi scddereacu 6

e
\

PP
lrl

ri

1!i + 6 =Y

7_6=

.1 ..,

2+6=

l
8- 6=

i
:i

r:i 3

^;

=2+6

= F-A

=0+6

=9-6

9-6=

lQ =

10-6=

3 4 i5

a-6=

2 3 4

Iaaaaaat*rr*

!,

ffi

4
w
I. t

it

2+6

i@

_.o

-'c

m
4
t =i . - r t i .

-I=

, = i l. L l

i-

i
)

i
l-

ti.

t =lr.l

,o=i l . i

e&&&
e&
i
ir

fl l
f,

ilir ; l-

i,l' ,

. . '.. rrf f ff l f

' , ,-.

I:

l ||

Adunarea9i sciderea cu 7

i l |It-t="i

r l'i I l-f i
.8 - i7

i - l . -i ,7l =
ie

f-r-i l i i
ii ioi:l7l=i l

i 1,,tL-l i l

ttIttrl
IT

a)a)
))aaa
?

- = il

il

9aa a a a a a aaa a r
i ,,_ l

10 =

*I

9=

.l l

u
'- l l=

r =i , l . t
6 =l

J-

e - i- I = a

10

= i ,.' i ,
=:i .i ,

I I- : I
i- - - - r i
i r

r_

sss
tofrfrftfr;ftfr
,' .1 ' l i
li' , . r r
ill

'

. ,L i i
i

llirLr-'

. {i. rrf t tf f f f l f g

r'i-

i-i il.'-,iil

Adunareagi sciderea cu g

,#*+e

M&
#ffi

T
'$i

ll'

Sl

''&''

$)
g #r G,, in)
rg
$) i;)
WH

gAaaaaaaass*r*.r,

Adunareagi scddereacu 9 si 10

iltililil

i''

::,..|t,

.Q
l

, n o f r. r t l f f t l f

Tablaadunirii
0+0 =

f1

' 1+0 =

t]

2+O =

TI

_l

2+ 1

3+0 =

L-

4+ 0 =

0r'1

o+ 2= L l
1+) =

0+3 =

T
-l
L l

fl
L--i

2+ 3 =

3+ 1

2+2= n
s+2= l_l

3+ 3 =

|:]

l--t

4+1

4+2 =

i::

4+3 =

fl

5+1

5+2 =

i_l

6+1

6+2 =

5+ 3= Lj
6+ 3= L l

7 +0 =

7+1

7+2 =

fl

8+ 0 =

ii
il

8+1

s+2 = L_I_.ri

9+ 0 =

z*s=LT_i

g* r = _I- l

ro*o=I - i l
o+4= i_l
1 + 4= t i
2+4= L_r
3+4= i.,l
4+4= i l

0+5 =

t_l

0+6 =

2+5 =

I
tl

3+5 =

s + 4= i l

5+5 =

o* +=i I l

rq s r f f r f t llf

o+7= a,i

1+6 =

ij
fj

2+6 =

it

2+7= l_l

i ,t

3+6 =

a+z=f_fl

i_l

4+6 =

0+8 =

l-l

o+e= t -l

1+8 =

L-

1+e=LT l

II

tLr
2+8 =

j+ 7 =

Ljj

llf

Tablasciderii

Ll

l' r'

2 -O =

fj

3 -0 =

LI

0 -0 =

L_l

3-3 =

t---i

ti

i-t

L]

4-3 =

[,r-

Lr

tl

5-3 =

.-1

fl

6-3 =

t_r

ft
L--r

7-3 =

fl

L]

8-3 =

LJ

9-3 =

fl

4 -0 = tl

5-1

-f--l
L-l

5-0 =

6-'t

_ril

LJ

n
8-0 =

L]
T

9-0 =

il

7 -0 =

10 -0 =

2-2 =

6-2 =

7-1 _-

l-

a -2 =

8-1 --

i-l

9-2 =

Ll
Ll

9-1 -rl
-L
10-1

1O-2 =

c -c =

I I

o-o

5_4 = [l-

o-c =

i I

o- +=f

,- u = ;

r_c =

il

e-6 = [-i

7-4 = l)

8-5 = Ll
s-5 = [J

s-+= Ll
r o-+= [--]

l-i
i

+-a=tl

8 -4= i_]

10 - 3 =

s-o= Il

7-7= a i
a-z= i l
s-z = L-l
t o-z = L,r,

to-6 = i- r r

10_5= L-.]

a-e= Ll
e-8 = i_]

s-s = L-]
1 o -e= l l

9 aa a a a tT;flr. * * .

Adunareacu mai multitermeni

W
O Fermadeanimale

AAAA
A

o
oooo

lltlll
II
0
3
4

sf&r y fffftl | | @

#6

*N

ffi@

fr_ft_g# Fx=-B

?ZF S f f i

t;'l
i -l
it

i:l
10i
9i
i_

-l

a aaaaaaa. f

i+;1;;Itri:l
T

-----

I 6 +2-31
--

-l
.,1

i19:9-.6i

ll,a*r

w
&
ffi

Ce a invitat Aricel?

ffi

i,t
,
"il
iz
,l

l.l
+1

,t

i-' I +z

10
857
596
47

'1 + 0

i {r, f f . . af lfl | | |

- l\
6

152

O Scrietoate
scAderjle
posibi

#
s

@@

&
Yi

ffie

0 aaaa

Aaaatrre

::.

Probleme

pt
- l"r

'

&
ff,

O Cete pdhdlete
d o ic o p ii?
0 -0

NEE
nffiffi
mffim
E Catec54iaucopertd
gatbend? S Catelocuride
parCare
SUnt
libere?

. : : s . & & alfffff

ao

I Observdcum se formeazagi O Scrie girul numerelor


in ordine
cumsuntscrisenumerele
dela
crescatoare,apoi in ordine
10la20.Citegteaceste
numere. descrescdtoare.

r++t{,t|jl

iilol
l_ri!
ilir,

l+l+lllt#
ft+l++lltl

i i l .l

t+t+ljjl+t

tl i5i

t+t+ut.t#):ti4l
tl

i.ltol

ri:,1
t

t+Hul,lll

l+t+llx#

lr'8i
iilo
:tl n],

O Completeazd
axanumerelor:
10

11

12

a Scrienumerelecareljpsesc:

i i',' 1
a: .:_..::+::::i
l15i l

aaa

i.- -i -- r

i17

19:

-r

i..:::--::,::;
l

AaAaaaaa i . . , s r

a NumdrdSiscriecifrelecorespunzdtoare:

l l l lilrll
! il

LIt

t Il

L-trj nl

il
il-l

gircrescdtor,
poidescrescdtor
apoid
a Ordoneazain
numere

too oo o

l ooo

Coloreazd
atatcatitiindicdnumerul:

,u
,n
potrivit
imaginea
codului:
a Coloreaze

l .r

( G 11
(reL

20

@ 18

hN

i(\

(G1z

{&r s
@w@.

\s

1??

rcrrrf. ffl l l | | &

ADUNAAEA
5I 5CADEPEA
NUIVFPFLOII
NATUAALE
*'

DELAoLAro FApA
rprcrpr prst opnrii
Ad u n a reanum dr ului10c u u n n u md r
formatnumaidin unititi

0,,r,,,
-: iiiii::

C Compune
o problemd
folosindun numdrformatdintr_o
zecegiunul[ormatnumaidin
unit6ti:

Scddereaunui numdrcuprinsintre 10 gi 20 cu un
numir format numaidin unititi sau numaidin zeci

1 4 -4 =

,,ti

di-

ll
'1 8 -B

1q+ a
l

.i ni

a o i

< n-

9 =

16+'l

1 5 -5 =
17 47
1 91

n=

13 - 3

'er(9

17 -

.-10

O=

12-10

-\^

.-l a

E;l l15lLjr

,.

trtrtr
efl Q r tfl fl f

aa
aa
aa

/';',
/.
/

7Tr-7

ga a a a aaar**re :,r

Scidereaunui numSrformatdin zeci9i uniGlicu


un numdrformatdin unitifi

'l 7

1 9

'l I

1 9

1 I

1 5

1 2

1 3

1 4

Mirunaare
intr-ocutie17bile.Eaii ddluiMarius5.
Catebilei-aumairemas?

rr r f

f ff ftflf

lf

Scddereaunui numdrformatdin zeGII

tltc

uniitefi|a

un numdrformatdinzeci9 i uIn9i
itefi

I ll o l
Iil.t
| ,..r
i^ll?,

#
ffitl!
ffiYi

'1e i4

I'n?t ---

.u-l

9Ft

I ll . j
| il.i

l
:-

i;fl

1.,! l
' l; 4 : = l
'l

tru
atft
IrOlll r l

ii
i

I ll.l
'^ oi
lAllol

ill

|lt

lt

,l'11
l.l
,ill

I ';.1
I ll rl

l.l

, lra'

l rl
i l--..1L
AL

l?lu

i.B t

14 _,

1g:_Iz =

19-15 =

t5-

17-

14_12=

i2 =

13=

14-13 =

i 8_17=

trF,Eltr.'.Eil
rcfEl

Mffi F

C Compune
o problemd.
]8,

19,

rrlil

zrl
z lz \
TrTil

2U
lz lc )
z lq l
iti'z l

tIA-'
I t ro l
L:.i

.4&rrfffrf

alf

lf

Eiq

O Completeazd
axanumerelor:

20

21

O ScrienumerelecareliDsesc:

a--r--

G?
t
:-:.

24:

28

i3o,

25

27.

-,r-:-

n,

-;i.

O Unegtenumereleinordinecrescdtoare:
24
26

2'l
20

jffi
19

30

34
5
6

'12 t11

't3 Q.t
O Ordoneaze
numerele
scriind
gidescrescetor:
$irulcrescetor
i;;.

:-:-I

."it

-:

:";

-?9

I a a a a at aaiaa.

21

,ir;

*.

Adunareagi scidereanumerelornaturalein
concentrul0.30(firi trecerepesteordin)
Adunarea
unuinumdrformatdin Scaderea
unuinumdrformatdin
zecicuunnumerformatdin
unitdti unitdtidintr-un
numerformatdin
zeq9run|Ia!
20 +

5=

Li_'l

20 +

6=

i,,il

20 +

7=

tt i

20 +

8=

!T

8+2 0 =
8 + 10 =

t_l_i

28-8=

lli

nr

26- 6=

i i-

i-l l
i_ir

29-s=

li r

3 +2 0 =

Lii

O+2 0 =

iJi
lTr
L:L]

23-3=

O Scriesubformauneisumenumerele:
)a

21 14

24 -

a lonicdare20decuburialbastre
9i9cuburigalbene..
C6tecuburiareionic6?
r' -;- l -:i j l

;l
O Maraare2Tdecreioane
colorate.lonicdare7 creioanecolorate.
gicucet?
Cinearemairhulte
"';i

:*

r , . , i " f f f t r fallf||

&

Scidereaunuinumir formatdin zecidintr_un


numir formatdin zeci9i unitdli
a Efectuati:
2 5

2 0

2 7

2 3

1 0

2 5

1 0

2 I

1 0

2 8

2 0

2 I

2 0

2 7

1 0

2 4

2 0

2 6

2 0

2 4

1 0

2 3

2 0

2 8

2 0

2 2

2 I

1 0

tr

&
VLa
@

YlW

f/r,

EriE

E'--?E

,,<'@\
{v

re re

O Pe un aerodromsunt 22 de avioane.Dacaau decolat10, cate


avioane
aumai16mas
peaerodrom?

9 aaaaaaaaaaarec.

Adunareaunui numir formatdin zecigi unitili


cu un numir formatdin uniteti

' tizz,=

itivariantacorectS
O Incercu
de rdsDuns:

O Calculati:
21
4

+2

24

5+0

+2 0

12

10+4

10 +

23+2

.i

e.f.fftfflll&

+21

Scddereaunui numir format din unitifi

dintr.unnumerformatdinzeciSiunitali

O Efectuati:
I

2 6

2 9

2 7

2 2

2 9

2 7

2 8

2 5

2 7

2 8

O Mirceaarein bibliotecd
25decd4i.ElimprumutdAurei4
certi.
Catecd4iareacumMirceain biblioteca?

-tl

O Compune
o problemd
pebazaimaginii.

q8sfftrtrtrtrtrtr
?trtrtrfftrfftrfftr
w-w
I aaaa a a a a ra r r a : , *.

Adunareanumerelor
formatedin zecigi unititi.
Scdderea
unui numir formatdin zeci9i unitifi
dintr-unnumir formatdin zeci9i unitili
O Efectuati:

rezultatul
corect:
a incercuiegte

1 4 + ' , t 4 = i.4zltt't

1 s +14= T j z l i i ' ,
1 s +14= t? 9 i 9 j tr ,

'14+14=1-z1i.z9',n
13 + 14 = ||1y11)it

1s+ i4 = liiq Ei,

exercitii
deadunare: O Compune
exercitii
descddere:
O Compune

ffiffilni>

q_ae
{lze

"tr

, + , i!r ,r r ffflllllf

&

trH#)
ft6]zs

)2817

t-r t i-i l.

i'rd zo;

FTii

4re1ii
l!_-51?*a:

to6
126

Participantii
laconcurs;
Aricel,lepuri16
9i

9 aa

A a a a a a aa..,' ,r .

Numereformatenumaidin zeci
a Observecumaufostformalegiscrisenumerele:

|o =o.-t

oo-td

il
6l

alu

tzl

U]

Lr--l
tl
rD

ol
ol
ol
ol
ol
(a)

6)K) l
Q)

ol
ol
ol
ol
(.)l
iZtti,

i.

i-i
i

al
l

gi descrescatora
a ScrieSirulcrescetor

'9
2'i tj't
--'t

erelorformate

r-lol''i i, io,' I l- ;

i+t,f iLi fi
--i

-oio
i
,.-i

,8&,-ffrfffllff||

,!.__-l

&

Numereformatedin zeci 9i unitdli


O Scriegirulcrescdtor
alnumerelor
dela0la 100:

73

9 a aa a a a a a a a a . *r r

85

O Scriegirulcrescdtoralnumerelorde
la0la 100:

r .rf

r.fffff

f f

lf

&

Adundri 9i scdderi cu numereformate

num aidinzeci

O Efectuali:

O Compune
giprobleme
exercitii
pebazacelordou6imaqini:

a aaaaaaaaaa i , , r , s r

Adunareaunui numir formatdin zecicu un


numdrformatdin unititi
Scddereaunui numir formatdin unititi dintr-un
numir formatdin zeci9i unitdli
O Efectueazd:

casum6.
a Scrienumerele

t ii

;;;l

fubj
, .i/'i.,'
l50 i * i

O Scrienumereleca diferentd.

iori
';\

l)'

lurl

..-.-:.

i "i

O M irce aa re 20 de ti mbre.
Oanaare6 timbre.
Catetimbreau impreund?

i33i- i i
a

l-''',,lsel
- I

Corinaare in trusade matematice36 de petrate.Eaii da


luiAndrei6 pdtrate.
CatepdtratemaiareCorina?

i-il;tf iltirt,
r+: rrrf

tlf

f f f

&

Adunareanumerelorformatedin zecicu numere


formatedin zeci9i unitili
O Efectueaza:
2 O+24=
v a z 1=.

Z U + 3 3 =

3 0 + 5

14 =

.l
1O+
O+ 42
42= =

,2 A
6 + A

50+ 23=

4 0+34=

50+3

70+18=

2 O+ 6 ' 1 1 =

3 0+

6 0+ 32=1 2 = A A + j 1

a' 7

o+25=

+2

+ u r+

8 6+ 1

C intr-oexcursie
au mers20de beieli9i 35defete.
Caticopiiau mersin excursie?

9 a aaaa a a o sw*w. 1 , .

Scddereaunui numir format din zeci


dintr-un numdrformatedin zeci 9i unitdfi

@ lvamaavea44 de nuci.Ea a folosit30 la o prajitura,iar restuli-au


ramaspentrutort.
Catenucia folositla tort?

& i& &r f f f f f ||&

Adunareanumerelorformatedin zeci gi unitili


cu numereformatedin unitdti

I3 +6

C"ffi
wffi g"&
trt

rA r a a o r.rrr

aai

nr

Scddereaunui numerformatdin unititi


dintr-unnumerformatdin zeci9i unitdti
'..

3 =

7 9-5=

3 6-

66

68-6=

1=

7 4-3=

54-2=
:

82

1=

l-,,
-ll.i-i
67_3=
96

59-7=:

'i ti8 r5 i_it 3i |= t

4=

al|, llf f

97-5=

i i rl ri l

Compune
de scdderefolosindnumerele
exercitii
din casete.

Eneare56 de cuburi.7 cuburisuntrogii,iarrestulalbastre.


Catecuburialbastre
are Ene?

r f i
ilttl

,-i,i
l,r..ltii,
,iill,..r
r,l

. i,.'f.rrflfl ffl f@

,
'

'

Adunareaunui numir format din zeci gi unitifi


cu un numdrformat din zeci 9i unitifi
l

2 44 |r332 2 =

6
?
5 1+
3 +2 s=

53 5o+t2+1 =2',t =

44 44+3! 2 =
3 2:=:

i q * ' .i: , 2= ,

oe i3+=

js , * 4+ : , ,

62+ 25 =

z2i*z
2
+3 3z==

76+ 2' l=
l

3 4 + 3 5 =

4 3 + 4 5 =

53+ 46=

q2*t i=,

24+32=

2B+71=

36 + 22

ir4

ii63.i

51+ 25=
:

664+
4 : ,32=
+ 3 2 =

5s + 21 t.7

,,:#

!o-z, 1's?',1_-+f.]
tsz-r:i :i,'6,i,,,1+..2:,,i

Glr l r t a r rr'

r.

ceaute"au participat
33de fel.e$i42de bdieli.
a Laspectacolul
.Ratu9ca
CAticopiiau participatla spectacol?

i . |+it il-i
ifi ri-l I r

'.1

23 de cd(i de vizit6,iar lvlarcel


12.
O Andreia completat
Catecertide vizitdau fost comDletate?

5
O Lucr6ndpe grupuri,eleviiclaseiintAiau scris21, 14, respectiv
invitatiipentruserbarea9colar5.
Catepersoaneau fost invitatela serbare?
;-

i
o problemd.
O Compune

.. r. ..aaaat a

Scddereaunui numir format din zeci unitdli


9i

dintr-unnumir formatdin zeci9i unitali -

5 -)2

9i 7 - 2 1 =
l

i--t

i-i

'i-8
isi -l'ti 2i;

i, i l i,t i.
15 4i -i 2i 2i =

9 l- i7 r 6
I

4 t - i6 1 3

L._{riffiq{$ffi
iriliidffi

[-rh]jw
j 87 I
f--l

is4i

rl

)78 |

;J

iE-:Zffiffffi#
is.etl

i:{iai
F,14i $ffi

FI

F;l

ITrl

Fil

I a a aa a a a a ia a r o *.

C Elenaare 78 de timbre.Dacd54 de timbreau fost agezateintr-un


clasor,aflecatetimbresuntin cel de-aldoileaclasor?

O intr-olivaddsunt53 de pomi.Dintreei 31,suntciregi,iarrestulvi$ini.


Cativisinisuntin livad6?

o problemS.
O Compune

r ; ,r.,.
rf .f .tf

ll

Patratul,dreptunghiul,
triunghiul,cercul

g a a aa a a a a a aa.r go.

girulrespectand
regula.
O Continud

@@oo oo

iffiffifi-ni
o oilooN oo
a

Folosindgabloane,construie$te
o case,o magind,un robolel.

r r y*r.rff fl f

f llf

Unitdfide mdsuri nestandardpentrulungime


a

Mesoaregi inregistreazd
dimensiunile
obiectelor
reprezentate
in
imagini,
folosindunitatile
de mdsurdindicate.

O Alege unitateade m6surdpotrivitamdsurdriidistantelordintre


obiecteleurmatoare:
tablSSibance.ultimabancd$icatedra.
ferestrele
ctasei.Inregistreazd
mesurdtorile
efectuatein tabel.

table$i bance

ultimabancegi catedrd

@ a aaaa a a a a aar s+ .

Unitili de misuri nestandardpentru capacitate


pecarele potifolosipentrua mdsura
cu ll_l obiectele
O Marcheazd
cantitateade lichid.

ry @

ffi Itr

&
ffi
tr
T

pe careo au.
O OrdoneazdcrescetorvaseledupAcapacitatea

tr

ffi
w
3
T
T
T
,ffi
li-r$
!:,7

TI

ffi

C6tepaharevor fi necesarepentrua completacantitateade lichid


din vas?

5
pahare

r e &f r f . f fa f

lf

Unitdli de mesuri nestandardpentrumase

O Coloreazdanimalulselbatic
ce are o masdmai mare.

O Coloreazdfructulcu masa
maimicd.

O Explicdmotivulpentrucarebalantaesteechilibrate.

atateamerecatecrezicesuntnecesare
a Deseneazd
pentru
cabalanta
seremand
in echilibru.

@ aaaaaaaarario..,".

Unitili de misurd pentrutimp


a Ordoneazecronologicmomentele
in ca16se petrecactiunile:

O Scrieora pe careo indicafiecareceas.

O Deseneazdaceleceasuluipentrua indicaora exacte.

'a * '44

4t-

9o

rq&f rrf

f f f lf

lf

O Completeaza
in Sirulde maijos zilelesdptdmanii.

ffiflffiffiffiffiffi
a

propoziliile:
Completeaza
Dacdasteziestesambitd,maineva fi
Dacdaziesteluni,maineva fi
Dacdieri a fostjoi, astdzieste
Dacamaineva fi luni,astdzieste

Completeaze
in girulde maijoslunileanului.

ran u a n e

a aaa a

decembrie
ta

i, i i

Numeralia0-100
casulafieceruipersonaj
a Gdsegte

aucagtigat
cursachiarinordinea
a Maginutele
in caresuntnumerotate.
Scrieclasamentul.

WW @ w
w ffi W
.-.\-15-\
(\.vCFtrS\
\\^
r t^\
\\9E:!P

r' s i f f r fafff

llll

Adunareagi scederea0.30

Tntr-un
cofragaufost28 de ouA.N,4ama
a folositpentrucozonac17
oua.
Puneintrebarea
potrivitd
Sirezolvdproblema.

Atra r arr c rr -

O Descoperdnumerulde telefonal roaner.

Scaunar pdrea
Cu sp5tarulin podea
$i picioarelein sus
Cineoareaga l-a pus?

Parcee unbet,
gugubdt.
igi poaftechipultras
Cu cozoroculpe nas.
Se parece meingel
E o secerede-olel
Dardegiunealta-i
nouA
Coadaei e frantd-ndoue.
Se indoaieugor
Pe picior
Gatul,vezi,e camaga
Cumil are lebeda.
Cifrazeciloresteun numdrcuprinsintre6 Si8.
Cifraunitetiloresteun numdrcuprinsintre8 9i 10.

Parcearfiocoasa
Nuvd temeli,nu-itdioasd,
Arecoadalunga
Sd-iajungS.

. ^ . ' . . ..aaaaaa a a @

@A'l

+
oo
O Compare
masa.

t aSL
-oooa
,ooo !

3:??

I a a a aaaaa.aa a* r.

Cinea cegtigatconcursulde sdriturdin lungime?


Scriein casetenumelelor.

O Cineva terminamai repedetreaba?Argumenteaza


raspunsul.
AricelhebuiesAgoleascd
butoiulde

. 6 s r f f f f tfllffIq

lepuricatrebuiesAgoleasc5butoiul
deapdfolosindo gSleatd.

a Completeaze
lunileanului.

G a Aaoat r . rr ar- - .

Cuprins

Elem6nlepregitlto.re
Culorile.-.........................
Grupareaobieclelordupd culoare....-.............
Poziliaobiec1elor......-........-.
Semnegrafice:Punctul.....-.

5
6
7
10
11

, -.& . . rf f f l l l l f

Numero natu.ate cteta 0 la 20


Ad u n a r ea gi s c dder e a numerelor
naturalede la 0

la 20

cu 10 a ur]uinum6rformatdrn unitdli
72
-..:...........................
ScAderea
un!i numarformatdrn unitalrsau numaidr;
dinlr-unnumer
cupnnsintre t0 $i 20.............
..............................
.. .. 73
unui numdrformatdin zeci 9i unitdticu un num6rformat
din
uniteti.....74
Scdderea
unuifumer formaidin uniletidinlr-unnum6fformatdin zeci
9i unitjli......75
Scddereaunui numbfformatdin zeci uniietidrntr-unnum;r
Si
formatdin
zeci Si unitili
............... ...... ............76
Nume.e naturatede ta 20 ta 30
Adunarea9i scaderanumeretornaturatein concentruro _
30
Adunareanumrejor
formatedin zeci cu un numdrformaldin unitati.Scdderea
unui numarformatdin unjtetidinlr_unnun
un rari.... .........7q
scad-A,ed
Lnui num.irrornaro,n zeci , ," [1]
zecr$i unrlati
""Jl;'""";;,";:,r,

,"","""',,r",.",i,;,;;r),,t;r"r,
., ," ",.1ir",;;;dr;,;ii,i|.....3?
l9:l:,::
bca 0 e re 6 unur num
6r f o rma t d i n !n i ta l i d i n t

;;;#;';l';::':lH;'Iil?i:l:" :* ttllltl't33
t:,j:;ii,jii:i"{";::
a4

Numeretenaturatein eoncentrut0 100 85


Nu me re fof m ale din z ec i
N ume re fo. m ale din z ec i $i unileli

85
86

Adunarea9i sci.tereanumoretor0 _ 100tn concenirut0


- 100

dn.zec .
i::i:i::,xT'""h:xHff:,i.l:,ti:i#I"

88

ununumar
rorrnai
J" ;;ft;r;i"# ;;;i,i:ffi,':l#::,! T;liii :::1:::_,,,

AdundrearJne etor ro.matedin zeci cu nJne-e rormare


",";"",

,;i,"i, ........;,i

;::::[:]txJ:i::fil",i
# ;::l:"Ii:,1:n:l*t;*]li::
:;;i'xl,,,
ii
"

;i;;;;ii;:
:::l:[:Ji:,iil: l:il:l:; :::l,x:lll:lu*ljm1*Lr:;

;ll!;:;l;:;,i;f
t ::
'",,:lJ;l:1,;1";:
t;;:d;';;i:t'l:t;l:;i:;^
Figuri geometrjce

Patratul,dreplunghiul,
triunghiut,
cercul
Uniciii de misuri nestanctard
UnilSlide masuranestandard
pentrutungimi...
unitalide mAsu16neslandardpentru
Unilili de mAsu16nestandard
peniru

98
.

..

..

. .... .. 100
..............
101

a aaaaaaaara,r.o*r.

,,.t,r,
lsBNs73-8473-58,6

l,:;;'
,ur,lruade*3

,ffilnillrtrl]]|ilLiLtilfil

S-ar putea să vă placă și