Sunteți pe pagina 1din 107

CU PRINS

NORMATIV PRIVIND PROIECTAREA I EXEC UT AREA


SISTEMELOR CENTRALIZATE DE ALIMENTARE
CU ENERGIE TERMICA -RETELE I PUNCTE TERMICE
INDICATIV NP 058-02

1. OBIECT. DOMENIU DE APLICARE .........

10

2. CONDITII GENERALE DE REALIZARE


A INVESTITIILOR. AVIZE $1 ACORDURI......................... 13
3. INDICATORI TEHNJCO-ECONOMICI ....

17

4. AGREEREA FIRMELOR DE PROIECTARE $1


EXECUTIE. AUTORIZAREA INSTALATIILOR................ 19
5. SOLUTIJ DE ALIMENTARE CENTRALIZATA CU
CALDURA....................................................
6. NECESARUL DE CALDURA.........................

.. 24
26

7. REGLAREA FURNIZARII CALDURII. GRAFICE


DE REGLAJ

28

8. RETELE TERMICE .......

32

Agenti tennici

33

Schemele i configuratia retelelor

34

Amplasarea re\elelor termice

35

Distan\e. adancim i i inaltimi de pozare

38

- Pozarea rctelelor termice subterane montate in canal


tennic
- Pozarea retelelor montate aerian
- Pozarea retelelor termice cu conducte preizolate
montatc direct in sol
4

39
45

47
5

NORMATIV PRJVIND PROIECT AREA


SI EXECUTAREA SISTEMELOR
CENTRALIZATE DE ALIMENTARE
CU ENERGIE TERMICA - RETELE SI
Pl/NCTE TERMICE

lndicativ NP 058-02

I. OBIECT. DOMENIU DE APLICARE


1.1. Prevederile din prezentul normativ se aplica la proiectarea
$i executarea sistemelor centralizatc de alimentare cu energie termica.
t .2. Obiectul prezentului normativ ii constituie intregul com
plex de instalatii $i constructii destinate transportului $i distribuirii
energiei termice, cuprins intre limita cladirii principale a unei centrale
electrice de termoficare sau a unei centrale termice $i punctele de
predare a energiei termice sub forma de agent tcrmic de incalzire sau
de apa calda menajera la consumato1i.
1.3. Domeniul de aplicare al normativului este eel privind:
- retelele termice de agent primar:
- retelele termice de agent secundar:
- punctelc termicc
$i se retera atat la cele noi cat $i la cele care se modernizeaza sau se
transforma dupa criteri i funqionale, econom ico-energetice $i eventual
altele specifice.

1.4. Proiectarea $i executarea sistemelor centralizate de alimen


tare cu energie termica se face cu scopul ca acestea sa corespunda
calitativ eel putin nivelurilor minime de calitate referitoare la
urmatoarele exigente esentiale:
- rezistenta i stabilitate :
- siguranta in exploatare;
- siguranta la foe:
- igiena, sanatatea oamenilor, refacerea $i protectia
mediului;
- izolatia termica. hidrofuga $i economia de energie:
- protectia impotriva zgomotului.
1.5. Prevederile nom1ativului referitoarc la exigentele m11111ne
de calitate specificate la art. 1.4. au caracter obligatoriu. Fae exceptie
$i sunt specificate ca atare. prevederile cu caracter de recomandare.
1.6. In continutul prezentului nonnativ se gasesc $i prevedcri
care nu se refcra strict la sistcmele centralizate de alimentare cu
energie termica. cum ar fi cele prevazute la elementele constructive
ale sistemelor. siguranta la foe. intercondi\ionari cu alte categorii de
instala\ii sau re\ele etc.
Respectivele prevederi fac trimiteri la alte prescriptii tehnice:
ele nu se substituic acestora $i nu au prioritate fata de acestea.
Prevederile mentionate sunt incluse in fiecare capitol, in corelare cu
problemele specifice capitolului respectiv.
l. 7. in sensul mentionat anterior. la proiectarea $i executia
sistemelor centralizate de alimentare cu cnergie termica se respecta, de
asemenea, prevederile corespunzatoare cuprinse in:
- Normativul pentru proiectarea $i executarea instalatiilor
de incalzire centrala 113:
- Normativul pcntru proiectarca $i executarea instalatiilor
sanitare 19:

10

II