Sunteți pe pagina 1din 6

Biletul nr.

Clasa a VIII- a

1) Reducei termenii asemenea din expresia: x2- 2x + 1 2x2 + 2x + 4 + x2


2) Desenai o prism triunghiular regulat.
a) Notai-o i scriei formulele pentru aria lateral, aria total i volum.
b) Calculai aria lateral a unei prisme triunghiulare regulat cu latura bazei de 3 cm i nlimea de 8 cm.

Prof. examinatori.......................................
........................................

Biletul nr.2

Preedinte comisie................................

Clasa a VIII- a

1) Rezolvai ecuaia: 2x + 7 = - 11
2) Desenai o piramid triunghiular regulat.
a) Notai-o i scriei formulele pentru aria lateral, aria totali volum.
b) Calculai volumul unei piramide triunghiulare regulat cu latura bazei de 4 cm i nlimea de 3 cm.

Prof. examinatori.......................................
........................................

Biletul nr.3

Preedinte comisie................................

Clasa a VIII- a

1) Calculai: (x + 1)2 + (x + 5)(x 5) =


2) Desenai un cub.
a) Notai-l i scriei formulele pentru lungimea diagonalei, aria lateral, aria totali volum.
b) Calculai aria total a unuicub cu latura de 10 cm.

Prof. examinatori.......................................
........................................

Preedinte comisie................................

Biletul nr.4

Clasa a VIII- a

1) Rezolvai inecuaia: 4x 5 3x - 2
2) Desenai un paralelipiped dreptunghic.
a) Notai-l i scriei formulele pentru lungimea diagonalei, aria lateral, aria total i volum.
b) Calculai volumul ununui paralelipiped dreptunghic cu dimensiunile de 5 cm, 3 cm i 4 cm.

Prof. examinatori.......................................
........................................

Biletul nr.5

Preedinte comisie................................

Clasa a VIII- a

1) Reprezentai grafic funcia: f : R R , f ( x )=3 x .


2) Desenai o piramid patrulater regulat.
a) Notati-o si scrieti formulele pentru aria laterala, aria totala si volum.
b) Calculai aria lateral a unei piramide patrulatere regulat cu latura bazei de 3 cm iapotema de 6 cm.

Prof. examinatori.......................................
........................................

Biletul nr.6

Preedinte comisie................................

Clasa a VIII- a

1) Reprezentai grafic funcia: f : R R , f ( x )=x 1 .


2) Calculai aria lateral, aria total i volumul unei prisme triunghiulare regulat cu latura bazei de 6 cm i
nlimea de 5 cm..

Prof. examinatori.......................................
........................................

Preedinte

comisie................................

Biletul nr.7

Clasa a VIII- a
( x 3) 2 ( x 5)( x 5).

1) a) Caculai

b)Simplificai raportul

x2 4
.
x 2 4x 4

2) Calculai aria lateral, aria total i volumul unui cub cu latura de 10 cm.

Prof. examinatori.......................................
........................................

Preedinte

Biletul nr.8

comisie................................

Clasa a VIII- a

1) Rezolvai ecuaiile: a)

2 x 7 11

;
2 x 5x 3 0
2

b)

2) Calculai aria lateral, aria total i volumul unei prisme triunghiulare regulate cu latura bazei
de 8 cm i nlimea de 5 cm.

Prof. examinatori.......................................
........................................

Preedinte

Biletul nr.9

comisie................................

Clasa a VIII- a
x 3 y 1

2 x y 5.

1) Rezolvai sistemul
2) Calculai lungime diagonalei, aria lateral, aria total i volumul unui paralelipiped
dreptunghic cu lungimea de 4 cm, limea de 3 cm i nlimea de 5 cm.

Prof. examinatori.......................................
........................................

Preedinte

comisie................................

Biletul nr.10

Clasa a VIII- a
a3 3 2

1) Calculai media aritmetic i media geomeric a numerelor

b3 3 2

2) Calculai aria lateral, aria total i volumul unei piramide triunghiulare regulate cu latura
bazei de 12 cm i nlimea de 6 cm.

Prof. examinatori.......................................
........................................

Preedinte

Biletul nr.11

comisie................................

Clasa a VIII- a

1) Rezolvai ecuaia: 2x + 8 = - 11.


2) Desenai o piramid triunghiular regulat.
a) Notai-o i scriei formulele pentru aria lateral, aria totali volum.
b) Calculai volumul unei piramide triunghiulare regulat cu latura bazei de 4 cm i nlimea de 3 cm.

Prof. examinatori.......................................
........................................

Biletul nr.12

Preedinte

comisie................................

Clasa a VIII- a
x 3 y 1

2 x y 5.

1) Rezolvai sistemul
2) Calculai lungime diagonalei, aria lateral, aria total i volumul unui paralelipiped
dreptunghic cu lungimea de 4 cm, limea de 3 cm i nlimea de 7 cm.

Prof. examinatori.......................................

Preedinte

comisie................................

........................................

Biletul nr.13

Clasa a VIII- a
( x 3) 2 ( x 5)( x 5).

1) a) Caculai

b)Simplificai raportul

x2 4
.
x 2 4x 4

2) Calculai aria lateral, aria total i volumul unui cub cu latura de 10 cm.

Prof. examinatori.......................................
........................................

Preedinte

Biletul nr.14

1) Calculai

comisie................................

Clasa a VIII- a
x 1
4
x 1
2

.
x 1 x 1 x 1

2) Calculai aria lateral, aria total i volumul unui con circular drept cu raza de 4 cm i
generatoarea de 5 cm.

Prof. examinatori.......................................
........................................

Preedinte

Biletul nr.15

comisie................................

Clasa a VIII- a

4 x 5 3x 2;
1) Rezolvai n mulimea numerelor reale inecuaiile: a)

2 x 1 5.
b)
2) Calculai aria lateral, aria total i volumul unei piramide patrulatere regulate cu latura bazei
de 12 cm i apotema piramidei de 10 cm.

Prof. examinatori.......................................
........................................

Preedinte

comisie................................