Sunteți pe pagina 1din 12

CAIET DE SARCINI

OBIECTIVE GENERALE

Obiectivul general il constituie realizarea de investitii viabile din punct de vedere tehnic,
economic si social.

Denumire contractului: Reabilitare gospodarie de apa si extindere retea, sistem de


canalizare menajera inclusiv statie de epurare, renovare camin cultural, modernizare strazi
principale si amenajare rigole stradale si infiintare centru pentru servicii sociale in comuna
Roseti
Proiectare si executie pentru proiectul: Reabilitare gospodarie de apa si extindere retea,
sistem de canalizare menajera inclusiv statie de epurare, renovare camin cultural,
modernizare strazi principale si amenajare rigole stradale si infiintare centru pentru
servicii sociale in comuna Roseti
Informatii privind autoritatea contractanta:
Informatii privind autoritatea contractanta, precum si sursele de finantare asigurate pentru
indeplinirea contractului de servicii sunt prezentate in Fisa de achizitie.
Sursa de finantare: PNDR - Masura 322- Renovarea, dezvoltarea satelor, conservarea si
imbunatatirea mostenirii rurale si Buget local; Contract finantare nr. C322010931200027.
Termen de plata: cf. L 72/2013.
Scopul aplicarii procedurii:
Autoritatea contractanta invita persoanele juridice sau fizice interesate sa depuna oferta in scopul
atribuirii contractului de achizitie publica descrise in Fisa de date a achizitiei si in Studiile si
specificatiile care fac parte din prezenta documentatie.
Pentru atribuirea acestui contract de achizitie publica se aplica procedura CERERE DE
OFERTA
Elaborarea ofertelor:
Costul asociat elaborarii si prezentarii ofertei:
Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborarii si prezentarii ofertei sale, precum si
documentelor care o insotesc, iar autoritatea contractanta nu va fi responsabila sau raspunzatoare
pentru costurile respective.
Limba de redactare a ofertei:
Oferta si documentele care o insotesc trebuie sa fie redactate in limba romana.

Documentatia tehnica si documentele emise de institutii/organisme oficiale din tara in care


ofertantii straini sunt rezidenti pot fi prezentate in alta limba, cu conditia ca acestea sa fie insotite
de o traducere autorizata in limba specificata in Fisa de date a achizitiei.
Documentele ofertei:
Oferta elaborata de ofertant trebuie sa cuprinda:
Documente de calificare: conform Fisa date achizitii
Propunere tehnica:
Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel incat aceasta sa respecte toate specificatiile
tehnice din Studiul de Fezabilitate aprobat si cerintele din fisa de date a achizitiei privind modul
de prezentare a ofertei tehnice.
Propunerea tehnica va contine:
- Descrierea detaliata a serviciilor de proiectare cu precizarea urmatoarelor elemente: o descriere
detaliata a etapizarii serviciilor prestate, modul si perioada de timp necesara verificarii
proiectului tehnic precum si modul si personalul ce va asigura asistenta tehnica pe perioada de
executie a lucrarilor. Se va prezenta metodologia si planul de lucru conceput pentru prestarea
serviciilor; activitatile si sarcinile concrete care vor fi incredintate personalului implicat in
indeplinirea contractului, precum si graficul de timp prevazut pentru evaluarea corespunzatoare a
propunerii tehnice.
- Durata de garantie se va justifica prin prezentarea unui memoriu, in care se vor detalia si
serviciile oferite si lucrarile asigurate pe perioada de garantie. Costurile pentru lucrarile ce vor fi
asigurate pe perioada de garantie a lucrarilor vor fi incluse in cheltuielile indirecte. Termen
minim de garantie 24 luni de la receptia la terminarea lucrarilor.
- Memorii tehnice care sa demonstreze corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile din
Caietul de sarcini.
- Planul Calitati Lucrari cu P.C.C.V.I.-ul aferent.
- In propunerea tehnica Ofertantul va prezenta cel putin urmatoarele informatii: descrierea
succesiva a executiei lucrarilor ofertate si tehnologiile aplicate, lista cu echipamentele, utilajele si
personalul, folosite pentru fiecare proces tehnologic de realizare a lucrarilor, program de executie
de detaliu.
- Grafic fizic si valoric de proiectare si executie a lucrarilor;
- Organizarea de santier va contine: birouri, magazii, depozite, capacitati de manipulare, etc. si
asigurarea utilitatilor (alimentare cu energie electrica, cai de acces) la obiectivele de investitii si
dupa caz alimentare cu apa, gaze si canalizare.
- Procesul verbal al vizitei in teren astfel incheiat va fi introdus in mod obligatoriu in oferta
tehnica.
- Alte informatii considerate semnificative pentru evaluarea corespunzatoare a propunerii
tehnice.
Intrucat practica europeana pune un mare accent pe conditiile de munca, protectia, securitatea
si sanatatea in munca se solicita ca ofertantul sa indice in cadrul ofertei faptul ca la elaborarea
acesteia au tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca, salarizare a muncii si
protectia muncii.
- Planul de management al securitatii si sanatatii muncii;

Elementele ce trebuie prevazute si detaliate in ceea ce priveste serviciile de proiectare si executia


lucrarilor:
Executantul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor pentru elaborarea
documentatiei aferente (Proiect tehnic, detalii de executie, documentatii obtinere avize si
acorduri, documentatii si studii de specialitate) in termen de maxim 3 zile de la
constituirea garantiei de buna executie.
Serviciile prestate in baza contractului sau, daca este cazul, oricare faza a acestora
prevazuta a fi terminata in perioada stabilita in graficul de executie a contractului, trebuie
finalizate in termenul convenit de parti, termen care se calculeaza de la data inceperii
prestarii serviciilor.
Modificarile cantitative/tehnice ce nu afecteaza valoarea financiara totala a contractului
(Note de renuntare/note de comanda suplimentare, imbunatatiri/optimizari de solutie) vor
fi efectuate numai cu aprobarea beneficiarului si avizarea entitatii finantatoare.
Toate aceste interventii vor fi insotite de: nota de constatare, memoriu tehnic intocmit de
proiectant si vizat de verificator de proiect, dispozitie de santier, liste de cantitati
si act aditional la contractul de lucrari.
Personalul executantului va avea calificarea, competenta si experienta corespunzatoare
pentru domeniile respective de activitate. Executantul are obligatia de a realiza
proiectarea lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract cu proiectanti certificati,
ingineri sau alti profesionisti, care corespund cerintelor mentionate in oferta.
Executantul isi asuma raspunderea privind disponibilitatea proiectantilor de a participa la
discutii cu achizitorul si/sau persoana autorizata de aceasta privind derularea proiectului,
ori de cate ori este necesar, pe parcursul derularii contractului si pana la data expirarii
garantiei de buna executie a contractului.
Executantul are obligatia de a elabora un proiect tehnic coerent si conform cu cerintele
din specificatiile tehnice si plansele furnizate de achizitor, potrivit documentatiei de
atribuire care a stat la baza incheierii prezentului contract.
Executantul are obligatia de a proiecta toate lucrarile (provizorii sau permanente)
necesare indeplinirii obiectului prezentului contract. Executantul va asigura inclusiv
proiectul actualizat, la finalizarea si receptia lucrarilor, respectiv proiectul ce va include
toate modificarile si interventiile survenite pe perioada de executie.
Executantul are obligatia de a elabora proiectul in conformitate cu standardele tehnice si
prevederile legale referitoare la proiectarea lucrarilor de constructie si a celor referitoare
la mediul inconjurator.
Daca pe parcursul derularii contractului intervin modificari ale standardelor si/sau
legislatiei aplicabile la elaborarea proiectului, executantul va instiinta achizitorul si (daca
e cazul) va transmite propuneri pentru aplicare/actualizare.
Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de
achizitor, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si
resurselor umane necesare indeplinirii responsabilitatii respective.
Executantul va stabili modul de tratare a defectelor aparute in executia lucrarilor, din vina
sa, in vederea asigurarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor. Solutiile propuse
pentru remedierea defectelor vor fi verificate si aprobate de persoana autorizata de
achizitor si supuse avizarii.

Materialele puse in opera trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de


executie; verificarile si testarile materialelor folosite la executia lucrarilor, precum si
conditiile de trecere a receptiei provizorii si a receptiei finale (calitative).
Documentatiile tehnice ce fac obiectul contractului se predau achizitorului in doua
exemplare originale si 4 copii, la sediul acestuia. Cele 6 exemplare, atat piesele scrise cat
si cele desenate vor fi predate pe suport de hartie impreuna cu 1 exemplar pe suport
CD/DVD.
Receptia documentatiilor se face pe baza borderourilor de piese scrise si desenate pe baza
unui proces verbal de predare-primire a documentelor, pentru fiecare faza decontabila,
semnat de achizitor la momentul predarii.
In caz de constatare a unor lipsuri sau inadvertente in documentatia predata, achizitorul
va face obiectiunile cuvenite in limitele temei de proiectare si a obligatiilor (misiunilor)
asumate de executant, a normativelor si legilor in vigoare, in maxim 10 zile de la
primirea lucrarii.
Executantul are obligatia de a derula si finaliza lucrarile conform graficului general de
executie si sa fie terminate la data stabilita. Datele intermediare prevazute in graficele de
executie, se considera date contractuale. Executantul va prezenta, la cererea achizitorului,
in termen de max 10 de zile de la data predarii amplasamentului si semnarea procesului
verbal de predare-primire, graficul de executie de detaliu, alcatuit in ordinea tehnologica
de executie. In cazul in care, pe parcursul desfasurarii lucrarilor, acestea nu concorda cu
graficul general de executie a lucrarilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta
un grafic revizuit ori de cate ori programul anterior este neconform cu stadiul real al
executarii, in vederea terminarii lucrarilor la data prevazuta in prezentul contract.
Graficul revizuit nu il absolva pe executant de niciuna dintre indatoririle asumate prin
contract.
Acest grafic va include:
a) ordinea in care executantul intentioneaza sa execute lucrarile;
b) perioadele de revizuire si orice alte transmiteri, aprobari si acorduri mentionate in
cerintele achizitorului;
c) data la care executantul si-a planificat finalizarea lucrarilor;
Executantul are obligatia de a incheia o asigurare de raspundere civila profesionala, care
va acoperi riscul de neglijenta profesionala in proiectarea lucrarilor ,in termen de max 10
de zile, de la data semnarii contractului. Contravaloarea primelor de asigurare va fi
suportata de catre executant din capitolul "Cheltuieli indirecte".
Executantul are obligatia de a incheia, in termen de max 10 de zile, inainte de inceprea
lucrarilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea privind lucrarile
executate, utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul
propriu si reprezentantii imputerniciti sa verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucrarile,
precum si daunele sau prejudiciile aduse catre terte persoane fizice sau juridice.
Asigurarea se va incheia cu o agentie de asigurare autorizata. Contravaloarea primelor de
asigurare va fi suportata de catre executant din capitolul "Cheltuieli indirecte".

Propunerea financiara
Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incat sa furnizeze toate informatiile solicitate:
valoarea totala a lucrarii ce urmeaza sa fie executata,cu detalierea valorilor pentru
proiecte (PT, DDE, Doc. Avize, asistenta tehnica proiectant), executie, Cheiltuieli pentru
amenajarea terenului si protectia mediului, cheltuieli cu asigurarea utilitatilor, organizare
de santier, cheltuieli pentru probe tehnologice si teste.
valoarea pe fiecare actiune si categorie de lucrari al investitiei ce urmeaza a fi executata,
detaliere financiara pe linii de buget.
detaliere taxa pe valoare adaugata care va fi evidentiata distinct.
La elaborarea ofertelor financiare se va tine seama ca valorile pe componente/linii bugetare a
proiectului si valoarea totala sa nu fie depasite de ofertanti, nerespectarea acestei conditii din
partea ofertantului va duce la eliminarea acestuia.
Pentru sustinerea valorii ofertate se vor prezenta: liste cu furnizorii principalelor materiale, oferte
de la furnizorii principali.
Pentru proiect se stabileste cursul euro de 4.2178 lei/euro (08.07.2009).
Orice referire la moneda EURO se va face respectand acest curs.
I. SPECIFICATII PENTRU SERVICII PROIECTARE
I. Proiectul tehnic se va intocmi in conformitate cu prevederile Ordinului MDLPL nr. 863/2008
pentru aprobar ea "Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotararea Guvernului nr,
28/2008 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnicoeconomice aferente
investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general
pentru obiecttive de investitii si lucrari de interventii". Se va respecta de asemenea Ordinul nr.
576/2009 al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale.
Coninutul-cadru al proiectului tehnic
conform Ordinului Nr. 863/ 2008
pentru aprobarea "Instruciunilor de aplicare a unor prevederi din Hotrrea Guvernului nr.
28/2008 privind aprobarea coninutului-cadru al documentaiei tehnico-economice aferente
investiiilor publice, precum i a structurii i metodologiei de elaborare a devizului general
pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii":

A. Prile scrise
1. Date generale:
- denumirea obiectivului de investiii;
- amplasamentul (judeul, localitatea, adresa potal i/sau alte date de identificare);
- titularul investiiei;
- beneficiarul investiiei;
- elaboratorul proiectului.

2. Descrierea general a lucrrilor


2.1. n cadrul seciunii "Descrierea lucrrilor" care fac obiectul proiectului tehnic se
vor face referiri asupra urmtoarelor elemente:
a) amplasamentul;
b) topografia;
c) clima i fenomenele naturale specifice zonei;
d) geologia, seismicitatea;
e) prezentarea proiectului pe specialiti;
f) devierile i protejrile de utiliti afectate;
g) sursele de ap, energie electric, gaze, telefon i altele asemenea pentru lucrri
definitive i provizorii;
h) cile de acces permanente, cile de comunicaii i altele asemenea;
i) trasarea lucrrilor;
j) antemsurtoarea;
2.2. Memorii tehnice pe specialiti.
3. Caietele de sarcini
Sunt documentele care reglementeaz nivelul de performan a lucrrilor, precum i
cerinele, condiiile tehnice i tehnologice, condiiile de calitate pentru produsele care urmeaz a
fi ncorporate n lucrare, testele, inclusiv cele tehnologice, ncercrile, nivelurile de tolerane i
altele de aceeai natur, care s garanteze ndeplinirea exigenelor de calitate i performan
solicitate.
Caietele de sarcini se elaboreaz de ctre proiectant pe specialiti, prin dezvoltarea
elementelor tehnice cuprinse n plane, i nu trebuie s fie restrictive.
3.1. Rolul i scopul caietelor de sarcini:
a) fac parte integrant din proiectul tehnic;
b) reprezint descrierea elementelor tehnice i calitative menionate n plane i
prezint informaii, precizri i prescripii complementare planelor;
c) planele, breviarele de calcul i caietele de sarcini sunt complementare; notele
explicative nscrise n plane sunt scurte i cu caracter general, viznd n special explicitarea
desenelor;
d) detaliaz notele i cuprind caracteristicile i calitile materialelor folosite, testele
i probele acestora, descriu lucrrile care se execut, calitatea, modul de realizare, testele,
verificrile i probele acestor lucrri, ordinea de execuie i de montaj i aspectul final;
e) mpreun cu planele, trebuie s fie astfel concepute nct, pe baza lor, s se poat
determina cantitile de lucrri, costurile lucrrilor i utilajelor, fora de munc i dotarea
necesar execuiei lucrrilor;

f) elaborarea caietelor de sarcini se face de ctre proiectani - arhiteci i ingineri


specialiti -, pentru fiecare categorie de lucrare;
g) stabilesc responsabilitile pentru calitile materialelor i ale lucrrilor i
responsabilitile pentru teste, verificri, probe;
h) redactarea caietelor de sarcini trebuie s fie concis i sistematizat;
i) prevd modul de urmrire a comportrii n timp a investiiei;
j) prevd msurile i aciunile de demontare/demolare (inclusiv reintegrarea n mediul
natural a deeurilor) dup expirarea perioadei de via (postutilizarea).
3.2. Tipuri de caiete de sarcini
3.2.1. n funcie de destinaie, caietele de sarcini pot fi:
a) caiete de sarcini pentru execuia lucrrilor;
b) caiete de sarcini pentru furnizori de materiale, semifabricate, utilaje, echipamente
tehnologice i confecii diverse;
c) caiete de sarcini pentru recepii, teste, probe, verificri i puneri n funciune;
d) caiete de sarcini pentru urmrirea comportrii n timp a construciilor i coninutul
crii tehnice.
3.2.2. n funcie de categoria de importan a obiectivului de investiii, caietele de
sarcini pot fi:
a) caiete de sarcini generale, care se refer la lucrri curente n domeniul
construciilor i care se elaboreaz pentru toate obiectivele de investiii;
b) caiete de sarcini speciale, care se refer la lucrri specifice i care se elaboreaz
independent pentru fiecare lucrare.
3.3. Coninutul caietelor de sarcini
Caietele de sarcini trebuie s cuprind:
a) breviarele de calcul, care reprezint documentele justificative pentru dimensionarea
elementelor de construcii i de instalaii i se elaboreaz pentru fiecare element de construcie
n parte. Breviarele de calcul, prezentate sintetic, vor preciza ncrcrile i ipotezele de calcul,
precum i tipurile de programe utilizate;
b) nominalizarea planelor care guverneaz lucrarea;
c) proprietile fizice, chimice, de aspect, de calitate, tolerane, probe, teste i altele
asemenea, pentru materialele componente ale lucrrii, cu indicarea standardelor;
d) dimensiunea, forma, aspectul i descrierea execuiei lucrrii;
e) ordinea de execuie, probe, teste, verificri ale lucrrii;
f) standardele, normativele i alte prescripii, care trebuie respectate la materiale, utilaje,
confecii, execuie, montaj, probe, teste, verificri;
g) condiiile de recepie, msurtori, aspect, culori, tolerane i altele asemenea.

4. Listele cu cantitile de lucrri

Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare cuantificrii valorice a lucrrilor i


va conine:
a) centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul F1);
b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrri, pe obiecte (formularul F2);
c) listele cu cantitile de lucrri pe categorii de lucrri (formularul F3);
d) listele cu cantitile de utilaje i echipamente tehnologice, inclusiv dotri (formularul
F4);
e) fiele tehnice ale utilajelor i echipamentelor tehnologice (formularul F5);
f) listele cu cantiti de lucrri pentru construcii provizorii OS (organizare de antier)
(Se poate utiliza formularul F3.).

5. Graficul general de realizare a investiiei publice (formularul F6)


Graficul general de realizare a investiiei publice reprezint ealonarea fizic a lucrrilor
de investiii/intervenii.
Acest grafic va fi sustinut si prin prezentarea drumului critic aferent obiectivului de
investitii.

B. Prile desenate
Sunt documentele principale ale proiectului tehnic pe baza crora se elaboreaz prile
scrise ale acestuia, cuprinznd toate informaiile necesare elaborrii caietelor de sarcini i care,
de regul, se compun din:

1. Plane generale:
Sunt plane informative de ansamblu i cuprind:
plana de ncadrare n zon;
planele de amplasare a reperelor de nivelment i planimetrice;
planele topografice principale;
planele de amplasare a forajelor i profilurilor geotehnice, cu nscrierea condiiilor i
a recomandrilor privind lucrrile de fundare;
planele principale de amplasare a obiectelor, cu nscrierea cotelor de nivel, a
distanelor de amplasare, orientrilor, coordonatelor, axelor, reperelor de nivelment i
planimetrice, a cotei 0,00, a cotelor trotuarelor, a cotelor i distanelor principale de amplasare
a drumurilor, trotuarelor, aleilor pietonale, platformelor i altele asemenea;
planele principale privind sistematizarea pe vertical a terenului, cu nscrierea
volumelor de terasamente, spturi-umpluturi, depozite de pmnt, volumul pmntului
transportat (excedent i deficit), a lucrrilor privind stratul vegetal, a precizrilor privind
utilajele i echipamentele de lucru, precum i a altor informaii i elemente tehnice i
tehnologice;

planele principale privind construciile subterane, cuprinznd amplasarea lor, seciuni,


profiluri longitudinale/transversale, dimensiuni, cote de nivel, cofraj i armare, ariile i marca
seciunilor din oel, marca betoanelor, protecii i izolaii hidrofuge, protecii mpotriva
agresivitii solului, a coroziunii i altele asemenea;
planele de amplasare a reperelor fixe i mobile de trasare.
2. Planele principale ale obiectelor
Sunt plane cu caracter tehnic, care definesc i expliciteaz toate elementele
construciei.
Se recomand ca fiecare obiect subteran/suprateran s fie identificat prin numr/cod i
denumire proprii.
Planele principale se elaboreaz pe obiecte i, n general, cuprind:
2.1. Plane de arhitectur
Definesc i expliciteaz toate elementele de arhitectur ale fiecrui obiect, inclusiv cote,
dimensiuni, distane, funciuni, arii, precizri privind finisajele i calitatea acestora i alte
informaii de aceast natur.
2.2. Plane de structur
Definesc i expliciteaz pentru fiecare obiect alctuirea i execuia structurii de
rezisten, cu toate caracteristicile acesteia, i cuprind:
planurile infrastructurii i seciunile caracteristice cotate;
planurile suprastructurii i seciunile caracteristice cotate;
descrierea soluiilor constructive, descrierea ordinii tehnologice de execuie i montaj
(numai n situaiile speciale n care aceasta este obligatorie), recomandri privind transportul,
manipularea, depozitarea i montajul.
2.3. Plane de instalaii
Definesc i expliciteaz pentru fiecare obiect amplasarea, alctuirea i execuia
instalaiilor, inclusiv cote, dimensiuni, tolerane i altele asemenea.
2.4. Plane de utilaje i echipamente tehnologice
Vor cuprinde, n principal, planele principale de tehnologie i montaj, seciuni, vederi,
detalii, inclusiv cote, dimensiuni, tolerane, detalii montaj, i anume:
plane de ansamblu;
scheme ale fluxului tehnologic;
scheme cinematice, cu indicarea principalilor parametri;
scheme ale instalaiilor hidraulice, pneumatice, electrice, de automatizare, comunicaii,
reele de combustibil, ap, iluminat i altele asemenea, precum i ale instalaiilor tehnologice;
plane de montaj, cu indicarea geometriilor, dimensiunilor de amplasare, prestaiilor,
sarcinilor i a altor informaii de aceeai natur, inclusiv a schemelor tehnologice de montaj;
diagrame, nomograme, calcule inginereti, tehnologice i de montaj, inclusiv
materialul grafic necesar punerii n funciune i exploatrii;
liste cu utilaje i echipamente din componena planelor tehnologice, inclusiv fie
cuprinznd parametrii, performanele i caracteristicile acestora.

2.5. Plane de dotri


Cuprind plane de amplasare i montaj, inclusiv cote, dimensiuni, seciuni, vederi,
tablouri de dotri i altele asemenea, pentru:
piese de mobilier;
elemente de inventar gospodresc,
dotri PSI,
dotri necesare securitii muncii,
alte dotri necesare n funcie de specific.

II. SPECIFICATII PENTRU EXECUTIE


Cerintele de mai jos reprezinta cerinte minime. Orice oferta care nu le indeplineste va fi
respinsa ca neconforma. Propunerea tehnica va cuprinde prezentarea de catre ofertant a modului
in care va respecta cerintele minime impuse, specificate mau jos.
Orice propunere tehnica elaborata prin simpla copiere a caietului de sarcini va fi
respinsa ca neconforma.
1. Pentru conformitatea datelor din Listele de cantitati de lucrari, ofertantul trebuie sa verifice
corespondenta acestora cu TEMA de EXECUTIE (caietele de sarcini si partea desenata), iar in
cazul constatarii unor erori are obligatia de a le face cunoscute Autoritatii Contractante.
2. Ofertantul este indreptatit sa faca investigatii suplimentare pentru determinarea situatiei de
teren.
3. Ofertantul va intocmi oferta conform listelor de cantitati anexate 9 ( din Studiul de
fezabilitate).
4. Ofertantul va tine cont la intocmirea propunerii tehnice de urmatoarele:
descrierea sistemului calitatii aplicat la lucrare, inclusiv listele cuprinzand procedurile
aferente sistemului calitatii in conformitate cu cerintele din Studiul de Fezabilitate.
Descrierea completa a sistemului calitatii aplicat la lucrare si a listelor cuprinzand
procedurile aferente sistemului calitatii prevederile legale in materie: LEGEA NR.
10/1995 - privind calitatea in constructii, HGR 776 - Regulamentele privind calitatea in
constructrii si celelalte prevederi legale mentionate in SF.
listele cuprinzand procedurile tehnice de executie a principalelor categorii de lucrari in
conformitate cu cerintele din Studiul de Fezabilitate. Pentru descrierea completa a listelor
cuprinzand procedurile tehnice de executie a principalelor categorii de lucrari, vor avea in
vedere prevederile LEGII NR. 10/1995 - privind calitatea in constructii, HGR 766 Regulamentele privind calitatea in constructrii, Catalogul Standardelor Romane - ASRO
si celelalte prevederi legale mentionate in Studiul de Fezabilitate.
descrierea succesiva a procedurilor tehnice de executie specifice in conformitate cu
cerintele din Studiul de Fezabilitate.
Pentru descrierea completa a procedurilor succesive tehnice de executie specifice, se vor
avea in vedere prevederile LEGII NR. 10/1995 - privind calitatea in constructii, HGR 766
- Regulamentele privind calitatea in constructrii, Catalogul Standardelor Romane - ASRO
si Normativele in vigoare aferente proceduriloe descrise si celelalte prevederi legale
mentionate in Studiul de Fezabilitate.

planul de control al calitatii, verificarii si incercarii in conformitate cu cerintele din


Studiul de Fezabilitate. Pentru descrierea completa a planului de control al calitatii,
verificarii si incercarii, vor avea in vedere prevederile LEGII NR. 10/1995 - privind
calitatea in constructii, HGR 766 - Regulamentele privind calitatea in constructrii, HGR
272/1994 - Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii, HGR
925/1995 - Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a
executiei lucrarilor si a constructiilor si celelalte prevederi legale mentionate in Studiul de
Fezabilitate.
planul de management de mediu in conformitate cu cerintele din Studiul de Fezabilitate.
Pentru descrierea completa a planului de management de mediu, acestea vor avea in
vedere prevederile LEGII NR. 137/1995 - privind protectia mediului, Legea 211/2011
privind regimul deseurilor, HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru
aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, HG 621/2005
privind gestionarea ambalajelor, STAS 6156/1986 Protectia impotriva zgomotului in
constructii civile si sociale - culturale - limite admisibile si parametrii de izolare acustica
si celelalte prevederi legale mentionate in caietele de sarcini.
planul de management SSM in conformitate cu cerintele din Studiul de Fezabilitate.
Pentru descrierea completa a planului de management SSM, acestea vor avea in vedere
prevederile Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, Norme Metodoligice
1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii
319/2006, HG 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca si
celelalte prevederi legale mentionate in caietele de sarcini.
grafic de executie a lucrarilor fizic si valoric.
La realizarea lucrarilor se vor utiliza numai materiale agrementate, conform reglementarilor
nationale in vigoare, precum si a legislatiei si standardelor nationale, armonizate cu legislatia
UE. Aceste materiale vor fi in concordanta cu prevederile HG 766/1997 cu modificarile si
completarile ulterioare, HG nr. 622/2004 si a Legii nr. 10/1995 privind obligativitatea utilizarii
de materiale agrementate in executia lucrarilor si calitatii in constructii.
5. Executia lucrarilor se va realiza in conformitate cu prevederile actelor normative,
reglemetarilor tehnico-economice din domeniu si Caietul de sarcini aprobat.
Intrucat practica europeana pune un mare accent pe conditiile de munca, protectia, securitatea si
sanatatea in munca se solicita ca ofertantul sa indice in cadrul ofertei faptul ca la elaborarea
acesteaia au tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca, salarizarea muncii si
protectia muncii.
6. Garantia lucrarii:
In perioada de garantie ofertantul va realiza toate reparatiile (lucrari pentru indepartarea
degradarilor aparute) pe cheltuiala proprie (materiale si manopera). Nu vor fi incluse degradarile
produse din cauze accidentale: calamitati naturale sau interventia omului. Beneficiarul nu va fi
obligat la nici o plata in vederea mentinerii nivelului calitativ al lucrarilor consemnat in Procesul
Verbal de receptie la terminare.
Costurile pentru lucrarile ce vor fi asigurate pe perioada de garantie de buna executie vor fi
incluse in cheltuielile indirecte. Termen minim de garantie de buna executie 24 luni de la receptia
la terminarea lucrarilor.
Studiul de fezabilitate anexat constituie partea integranta a Caietului de Sarcini.
Respectarea continutului acestuia este obligatorie.

S-ar putea să vă placă și