Sunteți pe pagina 1din 98

SFNTA TREIME

SAU

LA NCEPUT
A FOST IUBIREA

Preot Acad. Prof. Dr. DUMITRU STNILOAE

S F N T A T R E IM E
SAU

L A N C E P U T
A FO ST IU B IR E A

T IP R IT
PREA

CU

B IN E C U V N T A R E A

F E R I C I T U L U I P R IN T E

TEOCTIST
P A T R IA R H U L

B IS E R IC II

ORTODO XE

ROM ANE

EDITURA INSTITUTULUI BIBLIC $1 DE MISIUNE


AL BISERICII ORTODOXE ROMNE .
BUCURETI 11993

Copyright

Drepturile asupra acestei ediii aparin


Editurii Institutului Biblio
ISBN 973-9 i 30-41-0
Coperta : S in ta T reim e. Fresc, Biserica Sfntul
Ioan Boteztorul Ferentari, din Bucureti.

cuvnt

n a i n t e

Dogma S fin t e i Treim i a constituit dintotdeauna centrul


vital al teologiei ortodoxe. De aceea, era firesc ca aceast
dogm s devin inepuizabilul subiect al refleciei teologice
care individualizeaz personalitatea de o impresionant anver
gur a Printelui Profesor Dumitru Stniloae. Locul special
ocupat de doctrina trinitar n gndirea sa teologic ne-ar n
drepti s afirmm c, n peisajul teologiei contemporane,
Printele D. Stniloae este teologul, prin excelen, al Sfintei
Treimi. De fapt, toat opera sa este o uria strdanie de a
aeza n centrul vieii spirituale a cretinului ortodox de
astzi, taina negrit a Sfintei Treimi.
Ca i pentru Sfntul Maxim Mrturisitorul, pe care l-a
tradus i comentat n romnete, aceast dogm nu a consti
tuit, pentru m arele nostru teolog, o tem izolat, reflexele ei
desluindu-se n fiecare capitol de teologie dogmatic pe care
l-a dezvoltat. Preciznd, n cel mai autentic duh ortodox,
existena n snul Sfintei Treim i a unitii fiiniale absolute,
dar i a distinciei ipostatice absolute, Printele Stniloae a
inut ntotdeauna s sublinieze i distana care, din pcate,
separ personalismul viu, dinamic al teologiei cretine orto
doxe de substanialismul static, depersonalizant, al teologiei
trinitare apusene.
i, vorbind ca nim eni altul n teologia cretin contem
poran despre valoarea infinit a persoanei, despre adncul
ei insondabil, i vznd n om chipul nem uritor al lui
D um nezeu, a putut vorbi i despre iubire, al crei izvor unic
este Sfnta Treim e Structura suprem ei iubiri, aa cum
o num ete, n term eni att de expresivi, autorul lucrrii de
fa.

CUVN T N A IN TE

D eci, nu treb u ie s su rprin d p e n im en i c titlul a c e stei


lu crri este Sfnta Treim e sau la nceput a fost iubirea,
fiin d c iu b irea in ter p erso n a l treim ic a p re c e d a t creaia, d ar
tot e a a m otiv at a d u cerea la fiin , din n im ic, a lu m ii i a
om u lu i i tot e a a m briat toat zid irea sp re a o fa c e , prin
n d u m n ezeirea du p h ar a om ului, p rta n esp u sei bu n ti
d u m n ezeieti.
Dar, aa cu m spu n e P rin tele S tn iloae, ex isten a crea t,
pentxu a atin ge acea st stare n u n ire cu ex isten a f r n
cep u t, are' n ev o ie d e un e fo r t al lib ert ii (p. 16). E x erciiu l
iraion al al a c estei liberti, ns, este to td eau n a n cep n d
cu c d er ea n p c a t a p rotop rin ilo r ad u ctor d e su ferin
i m oarte, cci n seam n ieire, prin egoism u l p atim ii, din
com u n iu n ea v iv ific a to a re a iubirii.
P u terea d e a rm n e n acea st com u n iun e a p rim it-o
om u l tot d e la D um n ezeu l T reim ii, cci u n a din P erso a n ele
treim ice F iu l i-a m p rop riat u m an itatea, je rtfin d u -S e
pen tru om u l czut i rid icn d u -l p e acesta la p lin ta tea v ieii
S ale d u m n ezeieti, com u n cu a T atlui i a D uhului S fn t.
A adar, accen tu eaz p erm an en t P rin tele S tn iloae, om u l a
fo s t creat, i ap o i m ntuit, d e D um n ezeu l treim ic n v e d e r e a
Unei v en ice n du m n ezeiri, a u n ei etern e creteri n iu bire.
D e a c eea , nu n tm p lto r ca rtea se n c h eie cu c tev a fru m o a se
i m ictoare ru gciu n i ctre D uhul S f n t p rin C are se r e a li
zeaz n treg dialogu l n tre D um n ezeu i f p tu rile u m a n e
(p. 95). D uhul S f n t ne nva, ns, c om u l nu p o a te
n iciod at p u rta a cest dialog cu d eta a re, p rin a b ile d em ersu ri
teo retic e, ci d oa r p rin tr-o h otrt an g ajare ex isten ia l care
s co n firm e ad ev ru l c iu b ir ea i je r t fa sunt n ed esp rite.
B in ecu v n tn d d a re a la lu m in a a c estei cri, nu p u tem
d ec t s d orim c e lo r care v o r cu ta h ran sp iritu al n pa
g in ile e i s aju n g s n eleag , nu n u m ai cu m in tea ci i cu
in im a, c la te m elia a c estei lum i, a n treg ii ex isten e, ca re
p a r e to t m ai zbu ciu m at i m ai d ezbin at, st totu i o iu b ire
v en ic, d esv rit i a to tp u te r n ic : c e a a P rea S fin tei
T reim i.

f TEOCTIST
p a t r i a r h u l b ise r ic ii o r t o d o x e

ro m an e

PREFA

S f n ta T reim e este su p rem a tain a ex isten ei, care e x p lic


n s toate, sau f r d e ca re nu se p o a te ex p lic a nim ic. De
a c e e a , d ei e su p rem a tain , este n tru ctv a in telig ibil,
co n fo rm p n la un loc u n ei logici.
Ea se p rezin t ca atare ca o m eta fiz ic rea l , sau ca fu n d a
m en tu l abisal, d ar ntr-u n fe l in telig ibil, a to at ex isten a.
F ilo s o fiile ca re v o r b e sc d e o m eta fiz ic rm n n tr-o total
n ecla rita te n p riv in a m eta fiz icii d e ca re v o rb e sc ele. P en tru
e le , a c ea r ea lita te m eta fiz ic nu e d ec t o esen stpn it
d e o, leg e a ev o lu iei sau em an aiei, din care ies toate, st
p n ite de a c e e a i leg e. D ar cin e a pu tu t d a a c e a leg e, care
ara t n sin e o d ep en d en , d ar nu p ot ex p lic a d e cin e d e
p in d e ? M etafizica filo s o fiilo r se p rez in t d rep t lip sit d e o r i
ce logic.
C el pu in n p riv in a
scopu lu i p e ca re-l p o a te u rm ri
S f n ta T reim e, sau sen su lu i p e care l p o a te o fe r i pen tru
ex isten , e d ep lin a c c ep ta b il d in pu n ct d e v e d e r e logic. Ea
este o iu b ire f r d e n cep u t i u rm rete o ex tin d ere a iu b i
rii. i ce p o a te ju s tific a ex isten a m ai m ult d e c t iu b ire a ?
Iu b ir e a nu satu r p e n im en i, n iciod at. D eci p o a te f i f r
d e s f r i t ; i d e a c e e a p o a te f i i f r d e n cepu t.
Iu b ir e a f r d e n cep u t i f r d e sf rit d o m u lu m ire
d ep lin ex isten ei, d eci o lum in . M etafizica filo s o fiilo r e ste
su p u s o r b e te u n ei leg i f r n cep u t i f r sfrit, nu d
n ici o lum in.
A l d o ile a lucru p e ca re in em s-l notm. n acea st P re
fa , e ste c B iseric a O rtodox v e d e p e S f n ta T reim e, ca
D um n ezeu l iu birii, lu crto are i p rin S f n tu l D uh n s u fle te le
cred in cio ilo r, p en tru a-i rid ica n re la ia iu bitp are d in tre P e r

PR E O T ACAD. PR O F. DR. DUM ITRU STANIDOAE

soanele ei. Datorit acestui fapt. Sfintele Taine au o impor


tan hotrtoare n viaa lor. Prin ele, Sfnta Treim e nsi
este lucrtoare prin Sfntul Duh n sufletele lor, ct vrem e
n catolicism, n Sacram ente, n u e dect o graie creat, prin
care se acord nite m erite i credincioilor din suprameritele
jertfei lui Hristos, ceea ce a fcut ca celelalte form e cretine
desprinse din catolicism s nu mai dea nici un loc Tainelor
n viaa lor. Ortodoxia are prin aceasta un accentuat caracter
duhovnicesc i sfinitor. Credincioilor ortodoci nu li se iar
t numai n sens juridic pcatele n viaa aceasta (la catolici,
i n cea viitoare la protestani), ci li se comunic puterea lui
Hristos de-a iubi prin Duhul Lui cel Sfnt i pe D um nezeu
i pe semenii lor i odat cu aceasta eliberarea de patimile
egoiste i o sfinire tot mai m are, pe msur ce fac i ei u n
efort n aceasta.
Ortodoxia nu cunoate numai un Hristos al discursurilor,
ci pe Hristos care iubind pe Tatl prin Duhul Sfnt comunic
i credincioilor aceast iubire a Sfintei Treimi.- Ortodoxia
ajut pe m em brii si s se nduhovniceasc prin nevoine as
cetice i prin aceasta s se sfineasc din puterea Treimii, n
care triesc nc de pe
pmnt,
naintnd n mpria
iubitoare fr sfrit.
AUTORUL

EXISTENT CONTIENT I LIBER


FR NCEPUT SI FR CAUZ
I EXISTENTA NCEPUT I CREAT

Nu ne putem nchipui c a fost cndva cnd n-a fost


nimic. Sf. Grigorie de Nazianz o spune aceasta n multe lo
curi. Odat zice : Dum nezeu spune : ntregul este e al M eu
(le. 3, 14) neavnd nici nceput i neputnd nici nceta.
(Cuv. 31, cap. 23). De unde ar fi aprut existena, dac n -ar
fi fost din eternitate ? Existena fr de nceput, sau din eter
nitate, este un m ister inexplicabil. Dar totodat el explic
totul. Dar de ea tim din cele ce experiem ca existene cau
zate. Cci cum ar exista cele cauzate i ncepute, dac n -ar fi
o existen fr de nceput i fr de cauz ?
Se poate deci spune : din cele cauzate, sau cunoscute tim
despre existena sau Dumnezeirea necauzat sau necunoscu
t, iar din existena necunoscut nelegem cele cauzate. E x is
t o comunicare reciproc nltre cunoaterea catafatic i apofatic, apofaticul fiind n parte cunoscut prin catafatic i catafaticul fiind mai bine cunoscut prin apofatic. Apofaticul nu
e cu totul netiut, iar catafaticul nu e nici el cu totul neles
avnd ca origine apofaticul absolut.
Cele cauzate le cunoatem din legile lor, din dependena
lor. Dar legile sau dependena lor presupun o existen ne
cauzat, independent, absolut. Dar necauzabilitatea, inde
pendena, caracterul ei absolut (dezlegat de orice depen
den), rmne o mare tain pentru noi. Totui faptul c
existena nu numai contravine celor cauzate i dependente,
ci este i ceea ce le explic pe acestea, ne face posibil i &
anumit cunoatere a lor, dar o cunoatere care le las n

10

P R E O T ACAD. P R O F . D R . D U M IT R U ST N ILO A E

mare parte nenelese, dat fiind c nelegerea noastr coin


cide eu explicarea celor cauzate i dependente prin legile ce
le sunt impuse de o existen care nu e supus acestor legi.
Apofaticul nu e o necunoatere total i catafaticul nu e
o cunoatere deplin. Cauza ultim are n ea ceva din cele ce
le aflm n cele cunoscute i cele cunoscute nu le nelegem
niciodat deplin, pentru c niciodat nu nelegem deplin ca
uza lor ultim, necauzat. Apofaticul arunc o lumin asupra
catafaticului, dar i o tain, i catafaticul la fel : le cunoatem
pe amndou, necunoscndu-le deplin i ne deschid taina lor
cunoscndu-le. A stfel ne putem folosi de unele din cele cu noscute n lumea cauzat, pentru a cunoate ceva din cauza
lor, care- n cea mai mare parte rmne necunoscut.
Ceea ce putem ti despre existena etern necauzat, sau
prin sine, folosind negativ cunoaterea celor cauzate, este c
acea existen necauzat este de ordin spiritual, cci spiritua
lul, chiar n forma redus trit de noi, este nesupus strict le
gilor, ci n mare parte e o existen liber. Dar existena fr
nceput i fr sfrit i independent, ca una ce este n ntre
gime prin sine, n -ar putea fi deplin de sine, prin sine, dac ar
avea n sine vreo lege care s-o explice. n acest caz, n-ar fi
cu totul prin sine, eu totul independent, ci ar depinde de o
lege pe care ar trebui s o gndeasc, sau care ar ajuta-o s
se gndeasc i s se explice. Existena respectiv n-ar mai fi
o existen total, cci legea de care ar depinde ar trebui cu
getat n mod distinct de ea. i cum ar-putea fi cugetat o lege
fr o existen, o lege care s nu fie impus de o alt exis
ten ? Deci trebuie s fie undeva o existen fa de care nu
este o lege superioar, ci este prin ea nsi legea prin calita
tea ei de suprema calitate, lege i libertate de la nceput.
Nu s-ar putea afirm a c acea existen fr de nceput a
fiinat din eternitate, silit de o lege s produc cu vremea
n ea o contiin de sine i o libertate, prin care pe de o parte
face s se produc n mod necesar o contiin care s apar
pe de alt parte nsoit de libertate. Libertatea ei nu poate

L A N C E P U T a f o s t

iu b ir e a

11

fi produsul unei legi care ea este impus automat, n mod


necesar.
Pe de alt parte, oricnd ar fi aprut ulterior acea lege,
dac ar fi aprut ntr-o existen fr de nceput ar nsemna
c pn la aceast apariie a fost necesar s apar i ar fi
trebuit s se parcurg un timp. Dar cum a putut aprea ntr-o
existen fr de nceput, deci etern, ncepnd n timp ? Cum
ar fi. putut aprea in ea un timp, ca o condiie a unei evoluii
care s-o duc la apariia contiinei de sine ? E de neneles
cum ar fi putut aprea un momente ntr-o eternitate, n
care ar fi putut ncepe timpul i evoluia. N-ar nsemna acea
sta c eternitatea a avut totdeauna un caracter temporal ?
Dar se poate cugeta o eternitate cu caracter temporal ? Nu este
n aceast formul o contradicie n sine ? Nu nseamn ea pe
de o parte, o existen fr de nceput, pe de alta temporal,
deci cu un nceput, cu o evoluie i cu un sfrit, deci care a
ajuns i la contiin prin evoluia n timp ? i nu nseamn
aceasta o anumit mrginire, o anumit neputina n acea
existen care deci nu poate fi prin sine i fr nceput ? i
atunci nu e logic s cugetm o existen prin sine din eter
nitate, nesupus unei legi i netrebuind s ajung supus
unei legi i prin aceasta s o cugetm nu cu o contiin n
baza unei legi superioare ei ? Nu e absurd s socotim c n
aceast existen prin sine a aprut un moment n care s-a
iv it din ea n miod necesar o lege existent virtual n ea
nainte, din eternitate ca pe baza ei s ajung la o conti
in de sine, sau la o explicare a existenei sale ? Poate
aprea ntr-o existen etern, prin sine, ulterior o lege i o
contiin de sine n baza ei ? Nu e absurd s admitem c
ntr-o existen din eternitate, a aprut ntr-un anumit mopient cnd n -a voit- ea, o lege i n baza ei o contiin de
sine ? N -ar nsemna s reducem n acest caz acea existen
prin sine la o existen care nu e prin sine, ci adugit unei
legi existent virtual n ea ? i pn unde am merge n
cutarea originii acestei legi ?

12

PR E O T ACAD. PH OF, DR. DUM ITRU STANILOAH

De fapt, e imposibil s definim pe este ea o existen


eu nceput prin sine. Dar un lucru trebuie admis : ea nu poate
fi fr contiina de sine prin ea nsi, printr-o lege creia
s-i fie supus. Ea e deci o existen de ordin total spiritual,
neavnd nevoie de nimic altceva pentru a se explica.
Dar dac nu poate aprea acea existen prin sine din
eternitate, ea nu poate nici sfri vreodat. Nu poate aprea
n ea vreo lege a evoluiei care s o poat duce chiar la
sfrit, odat ce n-a fost o astfel de lege care s-i dea i un
nceput.
Dar noi constatm n noi nine i n lumea cu care sun
tem legai, nite legi i n baza lor avem i noi ca oameni o
explicare a noastr n baza unor legi. Dar de unde a r fi
aprut aceste legi i contiina de noi nine, dac n -ar fi
fost o existen etern, nesupus legilor, dar capabil s dea
unei forme inferioare de existen nite legi, n calitate de
cauz a lor, nite legi n baza crora evolueaz i ele spre un
sfrit, dac nu ar fi acea existen care s le i poat ridica
deasupra lor ?
De unde ar fi altfel contiina de sine pe care o au attea
existene supuse unor legi de o existen superioar care s
le fi dat ? i de unde ar fi setea lor dup o contiin de
sine unit cu o tot mai larg cunoatere a tuturor ? i e
de rem arcat c aceste existene dependente, contiente, nu
aspir numai dup o adnc contiin de sine, unit cu o
tot mai larg cunoatere, ci i dup o relaie direct cu exis
tena absolut, cu existena prin sine, n care e totul, sau
explicarea totului. Omul nu se mulumete numai cu trirea
n relativul su i al celorlalte existene relative, ci vrea o
relaie cu absolutul, pentru ca s primeasc i el posibilitatea
unei triri n absolutul nemrginit i netrector. Omul este
o existen care tie c n sine nu este deplin i deci nu
poate fi fr nceput, c n ea nu cuprinde toate cele ce pot
exista. Dar n primul rnd ei trebuie s-i fie proprie conti
ina de sine. La ce-ar fi, fr s fie contient de sine ? Dac

L A N C EP U T A FO S T IU B IR EA

13

nu tie de unde este, i n primul rnd oel cruia i aparine,


la ce-ar mai fi ? Deci trebuie s fie o existen prin sine, care
are totul perfect din eternitate, n care nu apare nimic ulte
rior.
Descartes a produs formula : Cogito, ergo sum. El a
legat prin aceasta strns cugetarea sau contiina de exis
ten. Existena este condiia cugetrii. Dar oare legtura nu
e mai strns ? i cugetarea nu e numai o form oarecare, ci
forma cea mai sigur a existenei. Contiina e forma cea mai
sigur a existenei. Contiina e existena autodeterminat.
Dac existena e prin sine o lumin, contiina e lumina
ntoars spre sine. *Cogito, ergo sum nu nseam cuget,
ci cugetarea este faptul cel mai sigur al existenei mele.
Sunt i forme de existen care nu se manifest n cuge
tare, cum sunt pietrele, ierburile, animalele neraionale. Dar
ele sunt pentru a da un coninut cugetrii sau contiinei
omului. In primul rnd mi cuget existena mea, sau existena
mea se cuget pe sine. Dar faptul contiinei mele e ntrit
de existena contient a altora, iar apoi de existena incon
tient a celorlalte forme ale lumii. i oare nu acesta este
rostul principal al existenei lor ?
Existena etern care a avut
mele de existen, a avut numai
existenei, ea le poate cugeta pe
despre toate. Ea asigur de aceea

n sine, virtual, toate for


n Sine toate virtualitile
toate, sau are contiina
existena tuturor.

Eu am cunoaterea i deci i contiina de ceea ce sunt


eu, n mare parte dobndit prin progresul n cunoaterea
mea prin relaia cu cele deosebite de mine.
Socrate a putut afirma : tiu c nu tiu nimic, pentru
c cunotea numai n parte existena. El tie de sine, dar tie
de sine ca de cel ce,nu tie nimic deplin despre celelalte.
Setea aceasta de cunoatere, manifestat n tristeea'
sentinei lui Socrate, nu arat c exist undeva o cunoatere
desvrit, care s acopere cu toate existena ? Nu arat ea
c omul e fcut pentru a nainta spre cunoaterea totului i

14

P R E O T ACAD. P R O F. D R. D U M IT R U ST N ILO A E

c deci exist undeva o contiin care cunoate totul, care


trebuie s nainteze spre o int mai presus de sine ?
A fost o lumin fr de nceput, care a putut aduce la
existen lumina creat, prin cuvntul : S j i e lu m in !.
Toat creaia a prim it existena pentru a spori lumina sau
contiina omului. In fond tot ce este, este lumin. N-a
putut fi din veci un este ntunecat, oare s nainteze spre
un este luminat pentru o contiin prin evoluie.
Din aceasta rezult concluzia c timpul n -a aprut n
existena ce fiineaz prin sine din eternitate, ci trebuie s
se fi produs, s fi aprut o existen temporal deosebit de
cea existent din eternitate, nu oa o emanaie a ei, ci creat
de ea. i ea nu poate fi dect creaia existenei de sine din
eternitate. Cci timpul, nu -a putut produce nici prin sine,
nici oa o emanaie' a existenei prin sine din eternitate. El
trebuie s aib o alt cauz.
Sunt dou planuri ale existenei : una etern, existena
prin sine, i una 'temporal, creat de cea care fiineaz din
eternitate prin sine i oare are n sine i puterea de-a o fi
creat pe a doua din nimic nu ca o apariie natural din ea.
Dac ar fi numai forma divin a existenei, ea ar
sit de atotputernicie i de generozitate. Dac ar fi
forma lumii, sau panteist, supus unor legi care nu
prin libertate o alt form a existenei la fericire, ar
zenta iari o form nedeplin a existenei.

fi lip
numai
duc i
repre

Ca s revenim nc puin la unirea ntre catafatic i


apofatic, mai menionm c ea poate fi exprim at oa unire
ntre raionalitate i tain. Raionalul cuprinde n el i ta i
nicul i viceversa, att n Dumnezeu, ct i n lumea creat.
Dar legtura e n fiecare de alt categorie. n lumea creat
raionalul ne duce la tain, la taina creatului care nu e prin
sine, ci presupune o existen prin sine din eternitate, deci
la taina lui Dumnezeu, ca explicare raional a tainei creaiunii. i raiunea noastr implic ca explicare a lor (care e
taina lor) pe Dumnezeu, ca suprema Raiune a lor.

L A N C E P U T A F O S T IU B IR E A

15

Dup Sf. M axim M rturisitorul, raiunile lum ii ne desco


per taina lui Dumnezeu. Intre taina lui Dumnezeu i ntre
raiunile lum ii nu este o contradicie. Raiunea noastr este
fcut pentru a cunoate i acele raiuni, care i au tem eiul n
raiunile lui Dumnezeu Cuvntul : Raiunile lucrurilor, ntoc
mite dinainte de veacuri n Dumnezeu, precum nsui a tiut,
...se vd prin nelegere din fpturi... Cci toate fpturile lui
Dumnezeu, contemplate de noi prin fire, cu ajutorul cuve
nitei tiine i cunotine, ne vestesc n chip ascuns raiunile
dup care au fo s t. fcute i ne descoper prin ele scopul
aezat de Dumnezeu n fiecare fptur... Din contemplarea
neleapt a creaiunii desprindem Raiunea care ne lum i
neaz cu privire la Sfnta Treim e, adic- la Tatl, la F iu l i
la Duhul Sfnt (Rsp. c-. Talasie, Filoc. rom., voi. III,
p. 45 46).
Pn la urm,toat existena, ncepnd de la Dumnezeu
cel necauzat i etern, i sfrind cu lumea creat, fcut pen
tru a itri n Dumnezeu, ebte i raional i tainic. T o a t .
existena e o tain pe care n-o poate explica omul. Dar toat
e i raional, avnd ca izvor i int buntatea lui Dumne
zeu, sau fericirea n El. Nu poate fi nici un gol total, nici o
existen fr rost.
Rezumnd cele spuse, putem afirm a c exist o m eta
fizic, identic cu Spiritul suprem, care explic lumea creat,
n care trim noi, ca o lume fenomenal, dependent de
aceea, aprut nu dintr-o evoluie a aceleia, ci prin crearea
ei din nimic. Aceast ordine fenomenologic e ns i ea
pentru a fi ridicat de la starea supus unor legi de dezvol
tare, de care fpturile contiente trebuie s in seama pen
tru a se ridica i ele la o unire tot mai strns cu existena
prin sine, care triete binele, sau iubirea prin sine, ca o
identitate ntre cea mai nalt exprim are i cea mai deplin
bucurie a tririi n libertate. Chiar i trupul alctuit din
m aterie i supus n mod accentuat unor legi, va fi ridicat

16

P R E O T ACAD. P R O F . D R . D U M IT R U ST N ILO A E

prin nviere deasupra legilor, fiind spiritualizat, sau ndum


nezeit ; i mpreun cu el, universul ntreg.
Existena suprem, n baza faptului c e fr de nceput,
e fericit din veci i pn n veci prin ea nsi, fr nici o
dezvoltare, iar cea creat spre a ajunge acolo, n unire cil
existena fr nceput, are nevoie de un efort al libertii,
ns libertatea ce i s-a dat, prin care trebuie s nainteze,
urmnd legii ca expresie a binelui voit de Dumnezeu, sau a
Raiunii supreme, poate folosi raiunea ce i s-a dat i ntr-un
mod contrar Raiunii supreme a binelui i a legii lui, cerut
fpturii contiente. Ea poate folosi raiunea n mod strmb,
pentru a justifica orientarea spre un bine mincinos, sau spre
promovarea egoist. Binele care se voiete st n armonie
liber a fpturilor contiente ntre ele i Dumnezeu. Dar
interesul egoist este contrar acestui bine, deci i . lui Dumne
zeu. El desparte de Dumnezeu, de Raiunea lui Dumnezeu,
care urmrete armonia ntre toate i ntre ele i Dumnezeu.
Aceasta arat din nou c la unirea cu Dumnezeu prin bine,
trebuie s-i aduc o contribuie i creaia. Dar aceast
contribuie e ajutat de un Dumnezeu al Treimii, n care
exist cea mai perfect armonie i iubire, fapt pe care l
arat omenirii i i ajut s-l mplineasc nsui Fiul lui
Dumnezeu, pe care-L folosete Tatl Su i ca Raiune pe
seama creaiei.
Se poate spune de aceea c Dumnezeul Treimii este i
Dumnezeul Raiunii adevrate, neleas ca for a Buntii
i a armoniei, sau a Raiunii adevrate.
Ideea o vedem dezvoltat tot la Sf. Maxim Mrturisi
torul. Un Dumnezeu monopersonal nu ar arta creaiei pilda
i puterea unei armonii. i n -ar avea pe Cineva egal cu Sine,
care s se poat apropia i de oameni, mplinind rolul Mijlo
citorului ntre Dumnezeu i oameni i ntre oamenii nii.
Sf. Maxim Mrturisitorul prezint pe Fiul lui Dumnezeu
nentrupat ca Raiunea dup ale crei raiuni au fost create
toate, iar ntrupat, ca Cel care restabilete armonia tuturor

L A N C E P U T A F O S T IU B IR E A

17

eu Dumnezeu i ntre ele. Aceasta pentru c Raiunea ade


vrat este una cu Iubirea ; i un Dumnezeu monopersonal
n-ar avea Iubirea ca Putere a crerii lumii i un scop al
acestei creri. Lumea e fcuit de Fiul lui Dumnezeu Cel
ntrupat, ea s-L primeasc pe El nsui n ea. Cci toat
iubirea, n toate treptele prin care are s treac omul, por
nete din El, ca n El s iubeasc toi pe Tatl, deci s se
iubeasc i ntre ei.
Iisus Hristos, Cuvntul lui Dumnezeu, ca Ziditor (Crea
tor) al tuturor, a fcut i legea natural .(legea armoniei na
turale, n.n.). Iar ca Provideniator i Dttor al Legii, a dat
desigur, att Legea scris n litere, ct i Legea Duhului,
adic a harului (a Evangheliei, n.n.). Cci sfritul Legii,
adic al Legii scrise, neleas duhovnicete, este Hristos
(Rom. 2, 16). Dac deci n Hristos, ca Ziditor (Creator), ca
Provideniator i Dttor de Lege i ca Rscumprtor, se
adun i Legea natural i cea scris i cea a harului, se ade
verete cuvntul dumnezeiescului A postol c Dumnezeu va
judeca cele ascunse ale Oamenilor dup Evanghelia Lui,
adic dup ceea ce li se binevestete (Rspuns c. Talasie,
F ilo calia rom., voi. III, p. 58).
Remarcnd condiionarea reciproc Intre taina lui Dum
nezeu i raionalitatea creaiei, sau vznd n amndou att
un coninut de tain, ct i unul raional, am putut lsa
impresia c n Raiunea dumnezeiasc, n parte apofatic, nu
e un apofatic sau o tain care depete prea m ult raionalul
sau taina creaiei.
De fapt Raiunea divin, mai presus de raiune, cum
i spune Sf. M axim M rturisitorul, are un coninut apofatic
infinit mai adnc dect coninutul ei raional transparent n
creaie ; apofaticul depete n Dumnezeu raionalul, n
msura n care fiina Lui depete raionalul creaiei. Nici
una din ele nu e uor de neles. S f.' Grigorie de. Nazianz
spune : i am strbtut nourul ajungnd nluntru, departe
de materie i de cele materiale, ntorcndu-m i adncin2 S f n t a T r e im e

18

P R E O T ACAD. P R O F . D R. D U M ITR U ST A N ILO A E

d u -m n m in e, p e ct m i-a fo st cu putin. D ar cn d L -am


p rim it acolo, de a b ia am vzut sp a tele lui D um nezeu (le. 33,
22). i ap lec n d u -m puin, nu v ed ea m fir e a p rim i
n eam esteca t, aa cu m e cunoscut de e a nsi i ct r
m n e sub n tia ca tap etea sm i se ascun de sub H eruvim i,
i ct aju n ge p n la noi. S p atele lui D um nezeu vzut
de el, l numete Sf. Grigorie de Nazianz, m rirea fir ii
d u m n ezeieti d in creatu r i cele p u se n fa a n oastr (n
tiul Cuvnt teologic, cap. 3). Contrar lui Plato, care spunea
c Dumnezeu este greu de neles, dar imposibil de expri
mat, dup mine, spune Sf. Grigorie, a ex p rim a p e D u m n e
zeu este cu n eputin , d ar a-L n eleg e este i m ai im posibil.
Dar nu avem nici nelegerea exact a creaiei. Cci i
acesteia nu-i cunoti dect umbrele... Dar mult nainte de
aceasta este firea neneleas i necuprins, care este mai
presus de acestea i din care sunt toate. i spun c nu cunosc
nu c este, ci ceea ce este. Cci nu e goal propovduirea
noastr, nici deart 'credina noastr (I Cor. 15, 14). ...Cci
se deosebete mult convingerea c este, de cunotina ce. este
(Cuv. cit., cap. 4, 5).
Nu nelegem perfect nici raionalul creaiei, n care se
reflect spatele lui Dumnezeu, i n el un fel de apofatic.
Cu att mai neneleas este firea lui Dumnezeu, al crei
spate se reflect n creaie. Din acest punct de vedere,
Socrate avea dreptate s spun : tiu c nu tiu nim ic,
dac o traducem prin expresia : tiu c nu tiu nimic
exact i de aceea nu pot afirm a c tiu ceva cum este n
realitate.
Dar pentru micimea noastr, atta ct tim din mreia
nemsurat i de necuprins a lui Dumnezeu e totui
enorm. Cci e foarte important faptul c tim c este, chiar
dac nu tim ce este.
A ti c este existena Celui necauzat, nespus mai pre
sus de toate cele cauzate i care explic existena tuturor

L A N C E P U T A F O S T IU B IR E A

19

contiin, persoane, iubire nu e un fapt infinit de


im portant ? A ti de existena Celui infinit mai presus de
toate cele din lume i din acest punct de vedere necuprins
i apofatic, nu e un fapt care arunc o uria lumin asupra
tuturor ? Nu e un fapt care m face s neleg c tot binele
pe care-1 triesc i ndejdea veniciei mele pline de sens e de
la ea i c m ntuirea ce-m i vine n Hristos e de la ea ? Nu-mi
ajunge aceasta spre m ntuirea mea, iar aceasta nu d un sens
fericit vieii mele ? i nu e aceast cunotin, pe de alt
parte, un ajutor n sporirea cunoaterii Lui ?
Ce fericit cunoatere a Acelei* existene mai presus de
nelegerea mea, care ne d totul, fr ca noi s-i dm ceva !
Cunosc eu toat taina semenului meu, care m iubete
i-m i face mulit bine ? i totui, ct fericire mi d cunoate
rea existenei lui n mare parte. E o cunoatere care nu m
lipsete nici de smerenia prin care i cunosc adncimea ne
cuprins, nici de mulumirea pentru ceea ce mi druiete.. II
vd cu att mai de necuprins, cu ct mi face mai mult bine.
M vd pe mine cu att mai plin de pretenia c sunt egal
cu el, sau mai mare ca el. i cu ct-neleg mai puin existena
lui, cu att are mai puin pretenia s-l servesc, dar m ser
vete, el cel mai mult.

2 .

PLINTATEA EXISTEN TEI PRIN SINE,


SAU A FIINEI DUMNEZEIETI NEMRGINITE
I FIREA OMENEASC MRGINIT,
NSETAT DUP NEMRGINIRE
I MPRTIREA EI DE ABSOLUT

Am artat n capitolul anterior c existena prin Sine,


sau fr de nceput trebuie s aib o contiin deplin de
Sine i o cunotin a totului, cuprins n Sine actual i
virtual.
Aceast existen prin Sine, nu are nevoie de nimic, i
are n Sine totul, sau cum spun Prinii Bisericii, este viaa
prin Sine.
O astfel de via sau de fiin e. dorit ntr-un fel i de
fpturile create prin setea lor dup ea. Se triete dorina ei
ca necesar i de oameni, dar n ei nu are nemrginire.
Plintatea nemrginit a tririi acestei viei trebuie, s
se afle undeva, cci altfel cum ar tri oamenii nsetarea dup
ea ? i dorina unei astfel de viei, sau de fiine, d posi
bilitate i ndemn existenei prin Sine s voiasc s sporeasc
i ei n trirea vieii lor. De aceea sunt fcui cu setea dup
ea i capabili de m prtirea lor de ea. i cum s-ar explica
aceast sete a noastr de nemrginirea ei, dac n -ar fi
undeva un mod al lor real ? ntr-u n fel se d chiar ordinii
m ateriale putina ca omul s triasc buna ei folosire prin
trupul destinat unei dominri a lui de bine.
Dumnezeu vrea ca viaa sau binele care este El prin fire
i n grad nemrginit s se ntind i la o existen mrginit
prin fiina ei, dar desigur tot cu ajutorul Lui.

L A N C E P U T A F O S T IU B IR E A

21

O existen general panteist, n care totul se ntmpla


prin nite legi, nu poate fi socotit ca servind binelui. Pan
teism ul filosofilor, care socotete c toat existena este' i
se mic prin legea ce-i este impus n mod inexplicabil, nu
poate da o explicaie nici setei de bine tot mai mare i posi
bilitii lui.

/
Existena prin Sine, ca plintate a vieii, sau a fiinei,
cuprinde tot ce este actual i poate fi via din eternitate. Ea
poate fi vzut n urmtoarele trei forme : una este bun
tatea sau voina iubitoare de a se drui. i n aceasta se arat
c nu e numai o Persoan, ci nc una sau dou Persoane
eterne, crora s se druiasc i care s I se druiasc deplin,
dar i voina de a se drui i unor persoane create din nimic,
spre bucuria existenei n unire cu ea #dar i ntre ele. Dar
ea are aa i atotputernicia pus n slujba acestei bunti
nemrginite, care voiete ca fpturile mrginite create s se
bucure de iubirea ei, bucurie care le d i lor puterea iubirii
i a efortului spre ea. Aceast atotputernicie, pus n slujba
buntii, a Persoanelor eterne, se arat i n faptul c nu se
teme de libertatea fpturilor mrginite, pentru c vrea ca ele
s se bucure n mod liber de iubirea Lui i a lor fa de El.
De aceea, dac nu folosesc astfel libertatea lor, nu le desfiin
eaz, artnd i n aceasta buntatea Sa nemrginit.
Plintatea existenei prin Sine se arat ns i n cu
notina a tot ce este, cci i n cunotin e o putere. Iar din
aceast cunotin nu poate lipsi cunoaterea celor dou.
i buntatea unit cu atotputernicia i cunoaterea lui
Dumnezeu se exercit nencetat i n relaia cu lumea creat.
Dumnezeu ea existen necauzat a tuturor celor cauzate din
buntate, cu atotputernicie i deplin cunoatere, nu nce
teaz nici o clip s lucreze spre folosul lor. Chiar pilda chi
nurilor la care ajung unele prin nefolosirea buntii Lui, le
poate fi altora de folos. Dar existena prin Sine, sau Dum
nezeu, e o cauz voluntar n activarea buntii Sale. Cci
altfel aceasta n -ar mai fi buntate. i aceast micare liber

22

P R E O T ACAD. P R O F. D R. D U M ITR U ST A N ILO A E

a bunti neputnd fi dect de la o Persoan la alta, urmeaz


c existena suprem este o existen interpersonal. i
aceasta face ca nimic din cele ce se ntmpl n existena
creat, s nu se considere ca producndu-se printr-un au to
matism' extensiv, ci, dei acest automatism are i el un mare
rol, el a fost rnduit i e susinut de voina personal a lui
Dumnezeu, ca ajutor al creaturilor contiente n efortul lor
liber spre naintarea n bine.
Dumnezeu e deasupra legilor i a automatismului men
inut n parte n ele. El se mic n actele Lui cu o libertate,
care dei menine i acest automatism svrete adeseori i
abateri de la el prin minuni, dar e druit vieii spirituale ca
m ijloc de cunoatere pentru binele plnuit de ea. O m ul nu
lu creaz nici bin ele, fiici ru l n m od forat, sau au tom at,
dei nu poate face tot binele sau tot rul pe care l alege.
Aceasta ne ajut s nelegem c Dumnezeu e libertatea
deplin, dar libertatea Lui, nsoit de puterea nemrginit,
e sursa exclusiv a binelui, dei omul poate s nu primeasc
tot binele pe care i-1 druiete TDumnezeu, sau spre care
intete ajutorul de la Dumnezeu.
Concepia cretin despre existen e deosebit de con
cepia panteist, emanaionist sau evoluionist. E o con
cepie care cunoate pe lng Dumnezeu Cel deplin liber i
binevoitor, o lume n care are un important rol i libertatea
fpturilor contiente, ngereti i omeneti, fr ca ele s
poat produce o dezordine total n ordinea m aterial, sau
spiritual, n care aceste fpturi contiente sunt fcute s
lucreze. Am menionat c panteismul filosofiilor care crede
c toat existena se mic numai prin legile ce-i sunt impuse
i a cror origine nu poate fi explicat, nu poate da nici o
justificare i aprare binelui. Pentru el, binele pur i simplu
nu exist.
Am menionat trei coninuturi principale ale fiinei lui
Dumnezeu : buntatea nemrginit, atotputernicia i cu
noaterea tuturor. Dar intre ele este o unitate. Buntatea sau

LA N C E P U T A F O S T IU B IR E A

23

iubirea este form a cea mai ferm a vieii, atotputernicia e


cea care a produs o existen deosebit de Dumnezeu i o
face s progreseze, sau dac nu progreseaz, nu o las s
piar cu totul, iar cunotina e pus i ea n slujba binelui.
Fiina, sau viaa bun i fericit, puterea i cunotina lui
Dumnezeu nu pot fi slbite sau mrginite. Ele nu pot slbi
dect n existena creat din nimic, n care ele sunt daruri ce
pot fi primite sau refuzate. Cnd sunt primite, ele sporesc i
prin eforturile puse prin creaie n fiina fpturilor. Cnd nu
sunt primite, nsuirile date prin creaie sunt strmbate.
Puterea e pus n slujba egoismului, cruia i se atribuie o
fals infinitate de cretere n via i cunoaterea i caut
ntem eierea n argumente i n preri mincinoase.
Aceasta aduce cu sine i o slbire a comuniunii ntre
persoane, socotindu-se ca int suprem existena eului sin
gular. Buntatea sau iubirea ndreptate numai spre eul pro
priu, nu mai e buntate sau "iubire ; puterea e nlocuit cu o
mare slbiciune i cunotina se restrnge la falsa preuire
a eului propriu, identificat cu totul, ceea ce produce un mare
ntuneric. Nu mai are loc o apropiere de Dumnezeu, ca
Treim e iubitoare de Persoane.
Sf. Apostol Ioan a accentuat cu deosebit claritate iden
titatea ntre buntate sau iubire i cunotin sau lumin, sau
via. A ceast legtur se prelungete i n oameni.- El
spune : Cine iubete pe fratele su rmne n Lumin... Iar
cei ce urte pe fratele su, este n ntuneric i umbl n
ntuneric i nu tie ncotro se duce, pentru c ntunericul
a orbit ochii lui (I Ioan 2, 10 11).
Dumnezeu este iubirea, deci viaa i lumina prin Sine,
pentru c este suprema unitate neconfundat a comuniunii
tripersonale.
Desprirea de Dumnezeu

a adus

lipsa

de

iubire, de

putere i. ntunericul.
Toate form ele fiinei lui Dumnezeu au n ele putina
de-a se comunica. Dar ntruct Dumnezeu nu, e silit s li le

24

P R E O T ACAD. P R O F . D R . D U M IT R U ST N ILO A E

comunice, are loc o comunicare a lor n El nsui. Aceasta


face ca Dumnezeu s fie n trei Persoane, care-i comunic
ntre ele fiina sau viaa, buntatea i lumina sau cunotina.
A ceasta face pe Dumnezeu o Treim e de Persoane unite n
cea mai mare iubire. Numai viaa mpuinat, rutatea sau
lipsa de buntate i netiina, sau cunotina mpuinat e
unit cu necom unicarea. i aceasta e proprie lumii create,
care nu le are acestea ca fiin.
Cele trei . forme ale coninutului fiinei Sale, existena
cea prin Sine, pot fi considerate i ca Adevrul total. De
aceea Iisus Hristos a numit pe Dumnezeu i pe Sine nsui
ca Dumnezeu ntrupat i Adevrul. El a spus astfel despre
Sine : Eu sunt Adevrul i V iaa. Iar dac cunotina sesi
zeaz adevrul i deci ea este una cu lumina, Hristos a
putut spune despre Sine ca despre Cel ce este adevrul i :
Eu sunt lumina lumii. Iar dac lumina este cunotina
adevrului, a putut spune despre Sine nsui c Cel ce
umbl n El, nu umbl n ntuneric. Deci s-a identificat n
fond i cu iubirea.
Aadar n cuvintele urm toare ale lui Iisus, prin care
spune c este lumina, trebuie s vedem i afirm aia c El
este iubirea. Ba spune i direct c aceast lumin este
viaa. Eu sunt lumina lu m ii; cel ce mi urmeaz Mie, nu
va umbla n ntuneric, ci va avea lumina vieii (Ioan 8 ,
12). Dar acestea le spune despre Hristos i Sf. Apostol
Pavel, cnd ll num ete i Puterea i nelepciunea lui Dum
nezeu (I Cor. 1, 24). Ca Putere este i V ia i ca n elep
ciune este lumin i iubire.
Toate acestea form eaz coninutul fiinei lui Dumnezeu
i n El ea este nemrginit. i avndu-le pe toate prin Sine,
El este izvorul lor i pentru noi. Iar Iisus Hristos ca Fiu ai
Tatlui, avndu-le mpreun cu Tatl, este deofiin cu
Tatl.
Cele create neavndu-le acestea prin ele nsei, nseamn
c nu au o fiin prin sine i nem rginit. Dar neavnd fiina

L A N C E P U T A F O S T IU B IR E A

2C>

prin ele, au prin actul creator al lui Dumnezeu. Ins aceasta


nseamn nu numai m rginirea lor i dependena de Dumne
zeu, ci o legtur necesar cu fiina lui Dumnezeu i cu toate
form ele ei, deci i o capacitate de-a primi n forme mrginite
aceste coninuturi, i chiar o sete de a le avea tot mai mult.
Dar setea aceasta spre nemrginire, o pot ele i strmba, unii
oameni amgindu-se cu ideea c pot crete ntr-o nem rgi
nire a eului lor.
Ins pentru c omul nu are legtura cu Dumnezeu ca i
' cu nite Persoane egale, deci nici iubirea din partea lor n
mod vizibil i ntr-un fel n care s aib i bucuria iubirii lor
fa de Sine, ca a unora ce au i ele nevoie de El, a fcut
Dumnezeu multe persoane, ca ele s-i lrgeasc tot mai mult
zona iubirii i a setei de ea i nelegerea bogiei ei.
Iar aceasta Se datorete i mrginirii lor. Ei sunt aju,tai
de aceea s creasc n nemrginirea iubirii i a bucuriei de
ea prin iubirea fa de tot mai muli semeni i prin bucuria
de iubirea tot mai multora.
Pe de alt parte, orict de multe ar fi persoanele umane
cu care realizeaz relaiile de iubire, ele nu-1 pot mulumi n
mod drept pe om i nu-i pot asigura fericirea venic, cci
nu-i poit deschide perspectiva unei iubiri infinite. El rm ne
n se ta t. i de relaia de iubire cu Dumnezeu Cel n Treime.

TREI PERSOANE PURTTOARE ALE UNJEI


FIINE NEMRGINITE SI NEREPETATE,
CA UN UNIC DUMNEZEU,
MODELUL SI TINTA FPTURILOR
CREATE CONTIENTE

Nici o fiin contient nu exist dect n ipostasuri sau


persoane. Fiina dumnezeiasc n trei Persoane, cea ome
neasc n multe persoane. A ltfel nu-i mplinete nici Dum
nezeu i nici umanul destinul lor de existene iubitoare i
prin aceasta, fericite.
Dac fiina dumnezeiasc ar fi ntr-o unic Persoan,
n-ar fi bun sau iubitoare din eternitate, deci n-ar fi dum
nezeiasc. Dar i dac ar fi ntr-o mulime de Persoane, va
loarea lor demn de iubire i capabil de iubirea infinit, s-ar
relativiza, deci nici aceast mulime n -ar fi dumnezeiasc.
Numai existnd n trei Persoane, aceste trei Persoane sunt
dumnezeieti, pentru c au o valoare i o relaie ntre ele care
le face demne i capabile de iubirea absolut. i sunt a,
pentru c sunt aa de prezente una n alta, nct n fiecare e
vzut Dumnezeu ntreg, nefiind deci trei Dumnezei. Fa de
ideea c Dumnezeu nu poate fi deci o unic Persoan, vom
spune, ntem eiai pe Sfin ii Prini, urm toarele :
Un dumnezeu monopersonal n-ar fi de aceea nici per
soan, nici Dumnezeu. I-a r lipsi desvrirea. Atotputernicia
lui n -ar fi unit cu buntatea sau cu iubirea. i ar mai fi
aceasta atotputernicie, odat ce ar fi un despot incapabil de
o legtur iubitoare cu alte forme de existent ? In acest caz
ce l-ar mai ndemna s creeze o alt form de existen, pe

L A N C E P U T A F O S T IU B IR E A

27

cea din nimic, dac nu s-ar vedea n aceasta chiar o incapa


citate de-a o crea ? Cci ce l-ar ndemna s voiasc o comu
niune cu sine a unei existene create n timp ?
Un dumnezeu monopersonal s-ar apropia de o esen
impersonal supus unei legi a evoluiei sau a emanaiei,
inexplicabil n privina originii sau a ceea ce se petrece prin
m icarea ei.
De aceea Sfin ii Prini au combtut n mod hotrt ere
ziile : . arian i pnevmatomah, care negau dumnezeirea
Fiului i a Sfntului Duh, care, cu pretextul c resping un
politeism, declarau pe Fiul i pe Duhul Sfnt creaturi, mai
precis nite prime creaturi.
Sf. Atanasie zice : A spune de Fiul c putea s nu fie,
e o ndrzneal ce atinge fiina Tatlui ; cci putea s nu fie
ceea ce e propriu ei ? Aceasta e asemenea cu a zice : Tatl
putea s nu fie bun. Dar precum Tatl e bun venic prin fire,
aa e Nsctor venic prin fire. Iar a zice : Tatl voiete pe
Fiul i Cuvntul voiete pe T atl nu arat o voin antece
den (naterii), ci indic autenticitatea aceleiai firi i cali
tatea i identitatea fiinei (C on tra A rian os, Or. I, P.G.
26, 48).
Nu fiina neipostasiat ca Tat nate pe Fiul, o face s
fie Tat, ci din eternitate fiina suprem este ipostasiat n
Tatl Nsctor i n Fiul Nscut. ine de ea s fie astfel
ipostasiat. ine de buntatea ei s fie din eternitate iposta
siat ca Tat i ca Fiu. Nu se poate gndi fiina dumnezeiasc
ca existen nici o clip anterioar ipostasierii ei n Tatl i
n Fiul. in e de buntatea ei s fie Tat din eternitate, iposta
siat n Tatl i n Fiul.
Iar Sfntul Vasile cel M are condiioneaz relaia de a
i Fiu a lui Dumnezeu, de buntatea i de puterea Lui. B i
nele (buntate) este p u ru rea p Dumnezeu C el m ai p resu s d e
t o a t e ; dar e un bine (o buntate) ca s fie Tat al unui astfel
de Fiu ; deci nidiodat nu lipsete binele (buntatea), din El,
nici nu vrea s fie Tatl fr Fiul ; iar voind, nu e fr pu

28

P R E O T ACAD. P R O F . D R. D U M ITR U ST N ILO A E

tere ; iar voind i purtnd, e firesc s aib venic pe Fiul,


pentru c venic voiete s fie binele (buntatea) (La Sf. G rigorie de Nyssa, C ontra E u nom ianos, cap. V II, P.G., col. 769).
Dumnezeu n-ar fi bun i puternic, dac n-ar fi n El o
Persoan care s-i arate buntatea fa de alt Persoan i
n-ar avea puterea s fac aceasta. In acest caz n-ar fi mai
presus de toate, prin libertatea de a-i arta buntatea' din
veci i nencetat. Cci n acest caz ar fi supus unor legi. Cel
mai mult i mai permanent i arat o Persoan buntatea
fa de alta cnd una e Tat i alta Fiu din veci i pn
n veci.
Iar fa de afirm aiile acelorai eretici, sau a altora, c
admindu-se trei Persoane n Dumnezeu, se admit trei dum
nezei desprii, aa cum s-ar ntmpla i dac s-ar admite o
mulime de persoane, precum se cunosc trei oameni, sau mai
muli ntre ei, Sf. Grigorie de Nazianz, spune : Dar aci <la
oameni) com unul nfieaz numai o unitate a contemplrii.
Cci cele individuale sunt divizate foarte mult ntre ele prin
timp, prin simiri i prin putere (C u v. 31 din c e le 5 C uvn
tri teo lo g ice, P.G. 30, col. 149 B). Iar afirmnd unitatea lui
Dumnezeu fa de mulii zei ai Elinilor, Sf. Grigorie spune :
Dar pen tru noi, D um n ezeu e ste Unul, pen tru c U na este
D u m n ezeirea i to a te c e le din e le se r e fe r la a c ea st u n itate,
ch iar d ac este crezu t n treit. C ci nu e Unul m ai m u lt
D um n ezeu i A ltu l m ai puin. N ici Unul m ai n ti i A ltul
mai trziu. N ici nu se ta ieprin voin , n ici nu se divizeaz
n p u tere, nici nu e cev a n D um n ezeu din c ele p rop rii celo r
d iv izate, ci D u m n ezeirea e n em p rit n c e le d eo se b ite, d ac
v r e m s g rim p e scurt. E ca o u n ic i in distin ct lu m in n
trei sori, n tr-o in terio ritate recip roc. C nd p riv im sp re
D u m n ezeire i sp re p rim a cauz i unicul p rin cipiu , cu getm
p e Unul. D ar cn d n e ain tim sp re C ei n ca re este D um
n e z eirea i sp re C ei ce sunt din p rim a cauz n m od n e te m
p ora l i d e slav eg al, tre i sunt C ei n ch in a i (Ibid em ,
col. 149 A).

L A N C E P U T a

fo st

iu b ir e a

29

La fel spune Sf. Ioan Damaschin : Cei trei sori ca re se


co m p en etrea z , sunt o singur lumirp (De fid e o rth o d o x a 18
P.G. 94, 829). Iar un -tropar din slujba nm ormntrii, spune :
O Dumnezeire n trei strluciri.
La oameni, firea cea comun e posedat de multe per
soane prin repetiia ei n acele persoane, deci nedeplin unit
n persoanele lor. n Persoanele dumnezeieti firea nu se
repet, ci e posedat n modul comun total. Sf. Vasile cel
M are spune c la oameni fiina este dispersat ( StaoxsSaojasvt] ), sau n ipostasuri vedem aceeai fiin repetat, ne
deplin -unit i identic n aceste repetiii. De aceea persoa
nele i comunic numai n parte i cnd voiesc, ceea ce au
comun prin aceeai fire, artnd c firea lor este aceeai,
ntre persoanele umane de aceeai fire este un spaiu sau
alte obiecte, care fac firea s se repete i s nu fie ntr-o
total comuniune. La aceasta contribuie i faptul c firea
uman e constituit din suflet i trup i dac sufletele pot
comunica mai uor, trupurile le -mpiedic de la o deplin'
comunicare.
n Persoanele Sfin tei Treim i ns se vede o continu i
infinit comunitate (Cap. 38 ; P.G. 32, 326 328), "adic o
comuniune, nentrerupt de Vreo discontinuitate i infinit n
coninutul ce i-L comunic -cele trei Persoane. Cugetarea
nu vede (n Dumnezeu) nici o ntrerupere, care s fie ca un
spaiu ntre Tatl i Fiul i Duhul Sfnt. Nu e nim ic care s
se intercaleze ntre Ei ; nici vreun alt lucru subsistem
ucpesxo?
) afar de firea dumnezeiasc, nct s o poat
m pri prin nserarea a ceva strin, nici golul vreunei ex is
tene fr subsisten neipostaziat, care s produc o fisur
n ntregul fiinei divine, ntrerupnd continuitatea prin
intercalarea golului. Cnd cugetm pe Tatl ca necuprins,
ca necreat, l cugetm i pe F iu l i pe Duhul Sfnt, pentru
c Fiu l i Duhul Sfn t nu pot fi n afara acestei infiniti
atotcuprinztoare i n afara singurei existene necreate i n
afara slavei, nelepciunii i atotputerniciei ei, ci se con
templ n fiecare comunul nentrerupt i nemprit. La

30

P R E O T ACAD. P R O F . D R . D U M IT R U ST A N ILO A E

fel nu se va putea cugeta Tatl n afara Fiului sau a Duhului


Sfnt, nelei n infinitatea lor atotcuprinztoare. Cci nu
se va putea n nici un fel inventa vreo tiere sau m prire,
nct s se poat cugeta Fiul fr Tatl, sau Duhul desprit
de Fiul, ci se vede i n Acetia o negrit i neneleas
comunitate i distincie, nici deosebirea ipostasurilor netind
continuitatea ( xo o
) firilor, nici comunitatea firii
neconfundnd particularitile semnelor (ipostatice), adic
cele proprii fiecrui ipOstas (Ep. 38, P.G. 32, col. 332 333).
Sfntul Atanasie, spune i el : Dar dac zicem c Fiul
este, vieuiete i subsist deosebit ( xax-laoxo ) asemenea
Tatlui, prin aceasta nu-L desprim de Tatl, cugetnd unele
spaii i distane prin care ar fi desprit trupete. Cci cre
dem c ei sunt unii n chip nem ijlocit i sunt nedesprii
ntre ei. ntreg Tatl l are pe Fiul ntreg n snul Su i
ntreg Fiul e mpreun cunoscut cu Tatl i se odihnete
nencetat n snurile printeti (De S y n o d is ; P.G. 26,
col. 723).
Astfel Dumnezeu nu poate fi nici dac ar fi o singur
Persoan, pentru c ar fi lipsit de comuniunea iubirii, nici
dac ar fi o mulime de persoane. Cci n acest caz, aceste
persoane ar fi m rginite i nu s-ar putea cuprinde toate n
fiecare persoan. Deci nu putem vorbi dect de un singur
Dumnezeu, dar ntreit n Persoane, pentru c acesta de fapt
este un unic Dumnezeu prin unitatea de fiin i de iubire
nemrginit ce-I este proprie prin relaia de Tat i Fiu
unii n Duhul Sfnt. Deci aceast calitate de unic Dumnezeu
n trei Persoane nu o are pentru faptul c este simplu n trei
Persoane cu totul la fel.
n acest caz s-ar socoti i trei persoane umane un singur
om. i ce ne-ar mpiedica s socotim pe toi oamenii un sin
gur om, sau s socotim i pe cele trei Persoane divine, trei
dumnezei ?
E un singur Dumnezeu numai pentru c cele trei P er
soane dumnezeieti sunt ntr-o relaie n care fiecare le
cuprinde pe celelalte dou prin locul deosebit ce-1 are n

LA N C E P U T A F O S T IU B IR E A

31

relaie cu acelea. ntre oameni toi sunt, sau pot fi i tai i


fii. Nu e unit nici unul numai cu altul n calitatea exclusiv
de tat i de fiu.
In Dumnezeu, Unul singur este Tatl, deci reprezint
toat prinim ea i numai prinimea n relaie cu un unic
Fiu i Unul singur reprezint toat fiim ea i numai fiim ea n
raport cu Tatl i Duhul Snt reprezint singur o relaie
special cu amndoi. De aceea cnd se cuget i se numete
Tatl, El e neles Tat exclusiv i avnd n relaie cu El n
mod total i pe Fiul ; i cnd e cugetat i numit Fiul, e neles
n relaie exclusiv i total cu El i Tatl. i n mod ase
m ntor nelegem i pe Duhul Sfnt. i relaia aceasta dei
este att de intim prin desvrirea iubirii datorit nem r
ginirii fiecruia i iubirii infinite a fiecruia fa de ceilali,
ca o unire deplin, fr o confundare ntre Ei.
Nu pot gndi i zice Tatl, fr s gndesc i s vd n
El pe Fiul. De aceea nu-I pot zice Tatlui sau Fiului Dum
nezeu fr s vd n El pe Fiul, sau pe Duhul ca acelai
Dumnezeu.
Calitatea de Tat al unui singur Fiu i numai de Tat,
ll prezint pe Tatl ca nevzutul exclusiv, ca iubirea de Tat
fa de Fiul. Tatl nu e ca Persoana dect Cel ce iubete pe
Fiul ca Tat, deci nu pot s-I spun Dumnezeu fr ,s vd
unit cu El ca Dumnezeu i pe Fiul. Iar Fiuj. este numai Fiu
i singur Fiu iubitor al Tatlui i de aceea nu pot s cuget
pe Fiul i s numesc pe Fiul, ca Dumnezeu, fr s-L vd n
El i pe Tatl ca Dumnezeu.
Un om este tat al unui fiu, sau al mai multora, dar e
i fiu al unui tat. Iubirea unui fiu omenesc nu-1 unete m
mod total i exclusiv eu cel ee-i este tat, sau cu cel ce-i este
fiu. Ci e unit cu fiecare din cei doi, sau cu mai muli fii pe
oare i are. Nu vd n nici un om numai un fiu, ci i altceva,
nici n tatl lui numai un tat, oa s nu mai spun de moii
lui, de nepoii lui, de fraii lui. Deci cu niciunul din acetia
nu este unit n mod exclusiv i total.

32

P R E O T ACAD. P R O F. D R. D U M ITR U ST N ILO A E

In Dumnezeu o Persoan n-are dect afeciunea de Tat


din veci i pn n veci fa de un unic Fiu iar o alta numai
afeciunea de Fiu din veci i pn n veci fa de un unic
Tat. Persoane coeterne cu ea din eternitate i aflate n viaa'
plenar comun. Dar se arat i aa cunoaterea lumii, pe care
a hotrt s o creeze. Tatl nu poate s nu se gndeasc i s
nu aib n El exclusiv sim irea iubitoare fa de Fiul i nu
poate voi s nu ne gndim la Fiul Su ca unit cu El, ca unit
n slava de Dumnezeu cu El. Pe ct este El de Dumnezeu, pe
att este i Fiul, i viceversa. Nu vrea ca eu s spun : Tu eti
Dumnezeu, iar E i nu este Dumnezeu. El vrea s spun : Tu
eti Dumnezeu mpreun cu El. Amndoi avei aceeai slav,
a Aceluiai Dumnezeu. Dac n-ai fi Tat al Fiului Dumnezeu,
n-ai fi Dumnezeu. Eti Dumnezeu pentru c Fiul Tu este
Dumnezeu. Suntei mpreun Dumnezeu.
i fiind numai Tat i Tatl al unui unic Ifiu, nu voiete
s nu gndeasc unit cu Sine pe F i u l ; nu voiete s nu aib
n Sine, nedesprit de Sine, n toat gndirea i simirea,
deci n toat existena ei, pe Fiul. Nu voiete s nu se simt
una n toate cele dumnezeieti cu Fiul, dei pe de alt parte
tocmai aceasta l menine venic n calitatea Sa de Tat,
deosebit de Fiul, pentru s ' are singur pe Fiul i numai pe
un unic Fiu.
Unitatea Tatlui eu Fiul trebuie cugetat mergnd mai
departe : Tatl nu voiete s nu triasc i sim irea iubitoare
a Fiului fa de Sine', deci unete simirea Sa de Tat fa de
Fiul cu trirea sim irii iubitoare a Fiului fa de Sine, fr
s se confunde prin aceasta cu Fiul. Tatl triete ca Subiect
sim irea Fiului fa de Sine, fr s se confunde cu Fiul.
Dar i n aceasta se vede unitatea neconfundat a Tatlui
cu Fiul. i cine nu sim te n el i simirea de ctre T a t l,'a
simirii Fiului ?
Avem experiena acestui fapt i- n relaiile dintre noi,
oamenii. Deci cum n -ar fi ea nesfrit mai intens n relaiile
dintre Persoanele dumnezeieti ? i cum nu ne-ar obliga
aceasta s socotim pe T atl i pe Fiul i pe Duhul S fn t un

L A N C E P U T A F O S T IU B IR E A

33

unic Dumnezeu, i numind pe Tatl Dumnezeu; s nelegem


n El ca Dumnezeu i pe Fiul ca Dumnezeu i pe Duhul Sfn t
ca Dumnezeu, fr s-I socotim trei Dumnezei, dar i fr
s-I confundm ca Persoane, cele trei Persoane avnd
mpreun fiina nerepetat n relaia de Tat, Fiu i Duhul
Sfnt, fr s se confunde ca Persoane. Fiecare Persoan e
purttoare a ntregii fiine dumnezeieti nerepetate, deci
fiecare e Dumnezeul ntreg, fr s se despart, dar i fr
s se confunde ntre ele.
Iisus Hristos spune aceste lucruri n multe feluri, mai
ales n Evanghelia dup Sfntul Ioan. De pild, rspunznd
la ntrebarea lui Filip : A rat-n e n ou p e Tatl, El zice :
Cel ce M-a vzut pe Mine, a vzut pe Tatl... Nu crezi tu
c Eu sunt ntru Tatl i Tatl ntru Mine ? Cuvintele pe
care vi le spun, nu le vorbesc de la Mine, ci Tatl care
rmne ntru Mine face lucrurile Lui. Credei Mie c Eu
sunt ntru Tatl i Tatl ntru Mine (Ioan 14, 9 10).
Fenomenul acesta l trim n parte i noi, dei suntem
fpturi create, mrginite, dependente, artnd ns c nu ne
putem mpca cu mrginirea. Cnd vorbete copilul, el simte
c prin el vorbete i mama. i nu numai el simte aceasta.
Ci i cei ce cunosc i copilul i mama. Cei apropiai sufletete,
nu vorbesc n mod izolat. Dar i faptele lor se afl ntr-o
anumit comuniune. T atl vede n fapta vrednic a fiului i
fapta sa. Dar Tatl omenesc fiind tat al mai multor fii, vede
n fiecare fiu alt aspect din sine, nu se vede pe sine ntreg
ntr-un singur fiu ;noi chiar fiind n realitate tat al unui
singur fiu, are putina s fie tat i al altor fii. De aceea nu
se vede ntreg ntr-un fiu al su.
Vom adnci ideea unui singur Dumnezeii n trei Persoane
i n modul urmtor :
O persoan trebuie s aib ca eu un tu, ca s com unice
ntreolalt i un el care s-i uneasc din nou, n interesul
pentru al treilea. O persoan trebuie s vorbeasc cu o alta
i n modul cel mai interesat i unificator de un al treilea,
pentru a se simi fiecare fericit. La Dumnezeu, fiecare din
3 S l n t a T r e im e

34

P R E O T ACAD. P R O F . D R . D U M ITR U ST A N ILO A E

aceste trei Persoane- cuprinznd ntreaga fiin nemrginit,


nu e necesar s fie o mulime de persoane pentru a-i co
munica mai mult fiina uman.
Dar cea mai iubitoare relaie ntre un Eu i un Tu are
loc atunci cnd una e Tatl celeilalte i numai Tat i al
uneia singure. Dac Acest Tat ar fi i Tat real sau posibil al
altor fii i dac ar avea pe lng calitatea de Tat i pe aceea
de fiu al vreunui alt tat, sau dac Fiul ar fi i el tat al
unor ali fii, i ar fi nu numai fiu al unui tat, ci i al unei
mame, iubirea ntre ei n -ar mai avea toat fiina i toat
intensitatea iubirii de Tat exclusiv i de Fiii exclusiv
ntre ei ?
Dar dac aceti doi n -ar avea pe un al treilea tot att
de nemrginit i de exclusiv, pe care s-L iubeasc mpreun,
ar lipsi ceva care i unete i n alt form pe cele dou. Dar
acest al treilea nu poate fi nici mpreun Nsctor cu Tatl
al Fiului, nici mpreun Nscut al Fiului cu Tatl. E l nu
poate fi un alt Fiu al Tatlui, sau un alt Tat al Fiului. Ci
este Cineva care reprezint atenia sau iubirea Tatlui fa
de Fiul i rspunsul iubirii Fiului ca Fiu fa de Tatl. El i
unete pe amndoi prin atenia reciproc ce sporete iubirea
ntre ei, care-i ntrete n calitatea lor de a i ,de Fiu. El
pornete de la Tatl, ca Tat, spre Fiul, ca afeciune de Tat
i ajuns n Fiul se ntoarce ca afeciune sporit a Fiului ca
Fiu fa de Tatl.
Aceasta i unete n mod desvrit n fiin i n iubire,
fcnd pe fiecare Dumnezeu deplin, dar nu trei Dumnezei,
nefiind desprii n njci un fel n fiin i n iubire.
Vom da o ultim i cuprinztoare ntrire a nvturii
c Dumnezeu este Unul, dei este n trei Persoane i fiecare
e Dumnezeu deplin, fr a fi mai muli dumnezei, cu nite
texte din Sfntul Grigorie de Nazianz. Adresndu-se celor ce
afirmau c dac ar fi trei Persoane de fire dumnezeiasc, ar
fi trei dumnezei, Sf. Grigorie spune : Dar ca re este lupta
i argu m en tu l n ostru m p otriv a c elo r dou p a rtid e m preu n ,
din ca re una a firm o con fu n d a re ntr-u n unic D um n ezeu a

L A N C E P U T A F O S T IU B IR E A

35

c e lo r trei P ersoa n e, alta le d esp a rte n trei (D um nezei, n.n.) ?


P en tru n oi nu e ste d ec t un u nic D um n ezeu , p en tru c u n a
e ste D u m n ezeirea. i C ei ce sunt din ea , rm n n ea, d ei
c r e d e m c sunt T rei. C ci nu e ste Unul m ai m u lt D um nezeu,
iar altu l m ai pu in D um n ezeu . N ici Unul m ai n ain te, iar
altu l m ai trziu. N ici nu se scin d eaz n v oin i nu se
m p a rte n P u tere... Ci D u m n ezeirea este n em p rit n C ei
ce se disting, d ac treb u ie s v o rb im p e scurt. E ca o u n ic
lu m in n trei sori ce se co m p en etrea z n m od recip roc, f r
s se co n top easc. C nd p riv im la D u m n ezeire, la cauza p rim
i la p rin cip iu l u nic (la m on arh ie), a p a re n cu g eta rea n oastr
u n ita tea ei. Ia r cn d p riv im la C ei in ca re su bsist (ex ist
con cret) D u m n ezeirea, la C ei C are ies din cauza p rim n
m od n etem p o ra l, fiin d din e a i d e a c e e a i slav, este n c h i
n at n trei.
La ntrebarea adversarilor : Oare e o ifnic dumnezeire
i la Elini... i la noi nu este tot neamul omenesc o unic
umanitate ? Dar totui nu sunt muli zei * i nu unul, ca i
muli oameni ?, Sf. Grigorie Teologul rspunde : Dar n
acest caz, comunul uman posed o unitate care este cunoscut
numai prin gndire. Indivizii sunt foarte desprii prin timp,
prin cele ptim ite i prin putere. i nu trim numai o com
poziie (avnd trupuri deosebite), ci i o opoziie ntre noi i
n noi nine. Nu rm nem nici ntr-o singur zi curai
aceiai, cu att mai puin toat viaa, ei n trupurile i sufle
tele noastre este un flux continuu i o schimbare nencetat.
Nu tiu dac nu sunt aa nici ngerii i toat firea de sus i
de dup Treim e, dei sunt simpli i mai ntrii n bine prin
apropierea de Binele suprem (C u v. teo l. 31, cap. 15).
Dar cele trei Persoane dumnezeieti sunt un unic Dum
nezeu, pentru c fiecare reprezint n alt mod fiina dumne
zeiasc cea unic i prin aceasta se ntregesc altfel dect cele
omeneti. Nu sunt Persoane mai mult sau mai puin uni
forme, ca cele omeneti i de aceea mai puin ntregitoare. De
fapt i la oameni e nevoie de un eu-tu i de un al treilea pen
tru ntregire. Dar la Dumnezeu e mai mare deosebirea i de

36

P R E O T ACAD. P R O F . D R. D U M IT R U ST N IL O A E

aceea nu se repet n ele fiina, ci fiecare reprezint toat


fiina, dar altfel, i de aceea Persoanele se ntregesc mai
deplin, fiind o ntregire a celor trei roluri a aceleiai fiine
nerepetate.
Aceasta le face pe cele- trei Persoane s aib deplin fie
care n Sine pe celelalte dou. Fiina fiind nemrginit, nu
se poate repeta, dar cele trei Persoane ale Ei nu se confund,
folosind fiecare n alt fel toat puterea fiinei ntr-o reci
proc comunicare. La oameni exist o comunicare ntre
persoanele apropiate corporal i spiritual, care poart aceeai
fire, dar n mod repetat, ca ntre nite noduri ntre care sunt
ntinse nite fire. Uneori firele comunicative ntre dou
persoane sunt aa de multe, c firea unic e trit de firea
celeilalte aproape ca identic cu a sa. Dar nu poate tri fie
care persoan uman cu toate celelalte aceast unitate, dat
fiind distana ditrtre ele. n viaa viitoare, unde cunoaterea
i puterea tuturor de ctre fiecare n Hristos va avea o
maxim dezvoltare, se vor apropia i persoanele umane de
unitatea care este ntre Persoanele Treim ice, fiind unite i
ele toate n Fiul cu Tatl prin Duhul Sfnt, dar nu dintr-o.
relaie asemenea celei dintre Persoanele divine.
n viaa pmnteasc o persoan nu este legat prin fire
mai multe sau mai puine numai cu firea repetat din, alt
persoan, ca un nod iradiant cu altul, ci cu multe astfel de
noduri, cu unele prin mai multe- fire, cu altele prin mai
puine. i pe msur ce o persoan e mai puin legat prin
astfel de fire eu fiina repetat n alte persoane, e mai moart
spiritual, fr ca aceasta s fac s nceteze subsistena sa n
firea proprie.
Modul unitii Sfin tei Treim i este astfel originea i a ju
torul venic al unitii ntre fpturile contiente.

DEOSEBIREA CELOR TREI PERSOANE


ALE UNEI UNICE FIINE
DUMNEZEIETI NEREPETATE
N RELAIE NTREGITOARE

Fiina dumnezeiasc subzist din eternitate, deci fr de


nceput, n trei Persoane : n Tatl nenscut, n Fiul nscut
din Tatl i n Duhul S fn t purces din Tatl spre Fiul. U na
nu e deci mai nainte de alta. Aceasta nseamn c n-a fost
nici fiina dumnezeiasc impersonal anterioar subsistenei
lor n cele trei Persoane. Dei Tatl e nenscut, iar Fiul
Nscut i Duhul purces, nenaterea Tatlui i naterea Fiului
i purcederea Duhului din T atl nu au o succesiune ntre
ele. n rugciunea ntia a Sf. Vasile cel Mare, dinainte de
Sfn ta mprtanie, se spune ctre Fiu l : Stpne Doamne,
lisuse Hristease, Dum nezeul nostru, Cela ce eti izvorul
vieii i al nem uririi... Fiul Tatlui Celui fr de nceput,
Cela ce eti m preun venic ca Dnsul i m preun fr de
nceput. Deci una i aceeai fire dumnezeiasc este n Tatl
nenscut din eternitate, dar totodat este nscut n Fiul
din eternitate i n Duhul S fn t este purceas din eternitate.
D ar deoarece e nemrginit, ea nu se dubleaz i nu se n tre
gete prin aceasta, ci Tatl o are din eternitate nenscut, n
mod nenscut, dar i purceztoare, Fiul din eternitate n mod
nscut din Tatl i Duhul S fn t din eternitate n mod purces
din Tatl spre Fiul. Deoarece nu fiina n Sine nate i pur
cede, ci ntruct este n Tatl, ea nu este nici nenscut n
Sine, ci ntruct este n Tatl, dar este aa din eternitate.
Cci dac ar fi nenscut n Sine, ar trebui s i nasc,

38

P R E O T ACAD. P R O F . D R. D U M IT R U ST N ILO A E

existnd n Sine, deci ar avea loc o evoluie de la starea de


fiin impersonal, la cea n starea celor trei Persoane. Din
eternitate, fiina dumnezeiasc nu exist altfel dect n
Persoana Tatlui Nenscut, Nsctor i ' Purceztor i n
Persoana Fiului Nscut i a Duhului Purces.
Fiin a cea una are din eternitate n Tatl calitatea de
nenscut, dar i de nsctoare i purceztoare, i prin
aceasta, are din eternitate n Fiul calitatea de nscut i n
Duhul de purceas. Deci nu trece n timp de la calitatea de
nenscut la cea de nscut i purceas, de la calitatea de
fiin a Tatlui, la cea de fiin a Fiului i a Sfntului Duh.
Ci este din eternitate n Persoana nenscut, dar i nsc
toare i purceztoare a Tatlui i n Persoana nscut a
Fiului i n cea purceas a Sfntului Duh. Toate trei Persoa
nele sunt din eternitate, nu venite pe rnd la existen. Deci
este din eternitate fiecare Persoan n celelalte dou, netrecnd ea o debordare de la Tatl la Fiul i Duhul S fn t n
baza unei legi a emanaiei, n mod panteist. Nici nu s-au
produs pe rnd, prin voin. In cazul acesta, am considera pe
Tatl temporal naintea celorlalte, ceea ce ar reduce pe Dum
nezeu la o existen monopersonal apropiat de o esen i
de legea ei de dezvoltare. Nu vs-ar fi produs ele nici prin
voina tuturor Celor trei. Aceasta ar nsemna tot un fel de
lege existent ntr-o esen nainte de ele. Ele sunt din eter
nitate ntr-o iubire actual, fr nceput. ntreaga fire dum
nezeiasc de cnd exist n mod contient, deci din etern i
tate este implicat n cele trei Persoane. n buntatea ei,
n binele ei, e dat modul etern i liber al existenei celor
Trei Persoane dumnezeieti. Persoanele dumnezeieti, ca
existene din eternitate, arat c iubirea este fr de nceput
i cauz i din faptul c una din Persoane este Tat, alta
Fiu i o a treia Duhul Sfnt, al iubirii care pornete din
Tatl spre Fiul i se ntoarce ca rspuns de la Fiul la T a t l..
Cci nu e iubire mai adnc i mai curat ca cea dintre Tatl
i Fiul, dar^mai ales cnd Tatl e numit Tat i Fiul numai
Fiu. Iubirea cea mai deplin o arat o Persoan, fiind druit

L A N C E P U T A F O S T IU B IR E A

39

de Sine ca Tat, i rspunsul cel mai deplin la aceast d


ruire este al unui Fiu, mai ales c nu e dect Fiu. Prim a
Persoan e prin aceasta nenscut i numai Nsctoare. Iar
dac suprema existen e suprema buntate, ea nu se debor
deaz fr voie, ci e o druire integral de Sine a existenei
care n-a prim it nimic, n deplin libertate, dar o druire care
nu poate s nu triasc bucuria rspunsului la druirea iubitoare proprie. Cel ce iubete astfel se druiete ntreg i
primete rspunsul iubitor ntreg la aceast druire.
Dac n -ar fi o Persoan nenscut, n-ar fi nici una
numai Tat i Tatl ultim. i pn unde s-ar merge cu nate
rea din alta i alta ? Unirea ntre eternitatea i desvrirea
lor se vede.
V-oind s-i druiasc din eternitate ntreaga fiin nenscut, prima Persoan nate din veci Persoana creia i-o
druiete. Dar tocmai pentru c se druiete ntreag Ace
leia, este n aceea, dar i aceea n-ea. Trind din veci ca ori
ginea ultim toat existena, sau toat buntatea, o druiete
ntreag unei Persoane care prin aceasta este egal i unit
deplin cu Sine. Unirea desvrit din buntate face din
prima Persoan originea Persoanelor care s primeasc
ntreag buntatea Ei, ea s se bucure i ea de rspunsul lor,
ca druire fiinial. Neoriginatul d natere originatului, druindu-se ntreg lui, ca acesta umplndu-se de buntatea
nesfrit primit, s i-o druiasc n calitate de buntate sau
de fiin primit, cu toat mulum irea ei, Persoanei neoriginate care i s-a druit.
Chiar noi oamenii experiem faptul c cu ct ne druim
mai mult altora, eu att ne mbogim mai mult. Tatl druindu-Se ntreg, nate prin aceast druire de Sine pe Cel
ce-L primete pe Sine, ca s primeasc de la Acela ca rspuns
druirea Dui. Dar nu poate s nu druiasc Celui Nscut
prin druirea de Sine oa pe o alt dovad a iubirii Sale, pe
Duhul Sfnt, nu ca pe un Frate al Aceluia, ci ca pe Unul care
devine i al Celui cruia Ii arat iubirea Sa, ca s produc i
n Acela mulumirea iubitoare a iubirii Sale.

40

P R E O T ACAD. P R O F . D R. D U M IT R U ST A N ILO A E

Sf. Grigorie de Na'zianz le spune acestea astfel : Astfel


chiar dac este n ea (n firea dumnezeiasc) o diferen
exprimat prin numr, nu e o tiere n fiin. De aceea
monada de la nceput (de la nceputul etern al existenei
ei, n.n.) se mic spre doime pn la treime. i aceasta este
pentru noi Tatl i Fiul i Sfntul Duh. Prim ul este Nsctor
i Purceztor i aceasta n chip nepasiv i netemporal i ne
trupesc. Dintre ceilali, Unul este Nscut, cellalt Purces, sau
nu tiu cum le-ar numi cineva ntr-un mod total deosebit de
cele vzute. Cci nu vom ndrzni s vorbim de o debordare
a buntii, ceea ce a ndrznit s fac primul dintre filosofii
elini, spunnd despre cauza prim i cauza a doua, c prim a,
e ca un crater care debordeaz prin curgere. S nu introdu
cem o natere involuntar i un fel de debordare natural i
de nereinut, care nu e potrivit ideilor noastre despre dum
nezeire. De aceea rmnnd n hotarele noastre, admitem
nenaterea i naterea i pe Cel purces din Tatl, cum spune
undeva Dumnezeu i Cuvntul (Ioan 15, 26). i de cnd snt
acestea ? Acestea snt deasupra lui cndva. Sau dac trebuie
s vorbim cu oarecare curaj, ele sunt de cnd e Tatl. Dar de
cnd este Tatl ? Nu era cndva cnd nu era.
Dac existena este prin Sine din eternitate, ea nu poate
fi dect buntatea suprem ; ea n-a putut fi nici nscut
cndva, nici nensctoare, care e autodruirea total de Sine.
Dar pentru c existena aceasta, una cu buntatea nem rgi
nit nu se poate multiplica, druirea i prim irea nu e o astfel
de multiplicare, ci un act care face s se triasc de dou, mai bine zis de trei contiine prin druire i primire a ntre
gului infinit care este aceast existen sau buntate nem r
ginit.
Existena contient de Sine din eternitate, avnd n
^ S in e buntatea neoriginat de nimeni, deci nemrginit, nu
poate s nu fie i fecund. Dar fecunditatea nu const n
sporirea fiinei, care e nemrginit, ci n capacitatea de-a
nate i o alt contiin, sau dou alte contiine, s se
bucure de aceast buntate. n fond buntatea nu poate s nu

L A N C E P U T A F O S T IU B IR E A

41

fie trit n comun de mai multe contiine, i anume, de


trei, nu de mai multe, ca s nu se relativizeze acestea.
In Sine nsi contiina existenei prin Sine fiind o
contiin fecund, are capacitatea i pornirea de-a nate o
alt contiin, sau dou alte contiine, crora s li se d
ruiasc cu tot ce are ea.
De aceea Prinii au vzut relaia ntre T atl i Fiul ca
o relaie ntre Minte i Raiune, sau ca o relaie tripersonal,
mplinit chiar n Persoana Tatlui. Am putea spune c
aceast relaie e un fel de autonelegere a existenei de Sine,
care ia un caracter tripersonal.
In contiina de Sine existena fr de nceput, care e o
existen total, are un chip al Su, care nu poate fi lipsit
de realitate, cci un chip pur gndit nu i-ar da nici o bucurie
real. Dar acest chip nu poate fi nici o realitate desprit de
Sine. n Raiune (n Logos), M intea suprem se descoper
deplin pe Sine pentru bucuria de Sine, se bucur de tot con
inutul nem rginirii Sale. Raiunea este actul minii, sau al
Subiectului care se cuget pe Sine. n Raiune, nelegerea
Subiectului suprem se cuget pe Sine.
O 'contiin nu poate fi nici un om, cu att mai puin
D um nezeu, singur. Lumina i bucuria ei st n comuniunea
cu o alt contiin. Orict a fi de singur, eu privesc la
mine, ca la un fel de altul, eu vorbesc cu mine, m bucur de
mine, m ndemn pe mine, m ndrept pe mine. n Dumne
zeu aceast convorbire a Tatlui cu Fiul este numai pozitiv,
este numai iubire i numai bucurie. Dumnezeu nu se ndrepteaz pe Sine,, n Persoana Fiului, ci se bucur de Sine.
De aceea Sf. Evanghelist Ioan a vorbit de un Cuvnt
personal fr de nceput la Dumnezeu, ca de o alt Persoan.
La nceput era Cuvntul... i Dumnezeu era Cuvntul i
Cuvntul era la Dumnezeu (Ioan 1, 1 3). Cuvntul ce-L
aude Tatl de la F iu l Su e cu adevrat ca db la o alt
Persoan, dar de la o alt Persoan eu totul n acord cu El.
Acea Persoan vorbete, rspunznd ca o Persoan Cuvnt,
Cuvntului Su. Dac n -ar vorbi T atl altei Persoane, n -ar

42

P B E O T ACAD. P R O F . D R. D U M IT R U ST A N ILO A E

exista acea alt Persoan. Iar vorbindu-I Tatl, cuvntul ce


1-1 spune devine Cuvnt-Persoan deosebit de Sine, care-I
rspunde, artnd caracterul de Persoan pe care l-a luat
cuvntul Tatlui. n convorbirea Tatlui cu Persoana Cuvn4
tului, se descoper i se pune n deplin lumin viaa lui
Dumnezeu ea iubire plin de bucurie. Se pune ntr-o lumin
plin de sens, de raiune, existena dumnezeiasc. Fiul lui
Dumnezeu se numete C u v nt. sau Raiune nscut de Tatl
i pentru faptul c are n El pe Cel ce cuprinde n Sine toate
raiunile dup care se vor crea toate ale lumii.
n acest sens am putea nelege cuvntul Sf. Maxim
M rturisitorul : Ia r C ap al lui H ristos, a d ic al R aiu nii n e
g at tain ic prin d ep ire, e ste M in tea rid icat n m od ab so lu t
i in fin it p e s te to a te i n tot m odu l. P e a c ea sta H ristos, C el
n eles spiritu al ca R aiu n ea M inii prin fire, o fa c e cu n oscu t
te lo r vredn ici (R sp. c. T alasie, cap. 25 ; trad. rom., F ilocalia III, p. 84-).
Aceasta arat c ntre lumea creat i Dumnezeu Cel ce
are un Fiu nu este o nstrinare total. Dumnezeu are un
Fiu, conform Cruia a dat o anumit raionalitate lumii
create. Oamenii sunt i ei raiuni sau cuvinte ncofporate,
fcui s cunoasc prin Fiul pe Dumnezeu Tatl ; fcui s se
uneasc mpreun prin cuvinte cu Cuvntul Tatlui. R a
iunile lumii sunt fcute spre o armonie ntre ele, care le
vine de la Dumnezeu i duc spre Dumnezeu, deci nu sunt
contrare lui Dumnezeu Cuvntul i iubirii.
Mai precis se spune aceasta n unele Scolii ale lui. De
exemplu : n tru ct d eo d a t cu R aiu nea, ca re e F c to a r ea
tuturor, e cu g etat i M intea, la care se ra p o rt R aiu n ea ca
la cau za Sa, a n u m it p e T atl cap al lui H ristos, n ca lita tea
Lui d e M inte, ca re n ate p rin fir e .R aiunea (S co lia 6, la
cap. 25 din Rsp. c. Talasie, Filoc. rom. voi. III, p. 88).
Tatl ca Minte e cap al Raiunii, n Care exist ntr-o
armonie raiunile lum ii create. Dac folosim raiunea n mod
drept, nu putem s nu vedem prin ea armonia raiunilor din
lume, care i cer explicarea n unitatea raiunilor din Fiul

L A N C EPU T a f o s t i u b i r e a

43

i deci n originea lor ultim, n Tatl. Aceasta arat c n


raiuni e o unitate mai presus de ele, c orice raiune a unei
persoane se cere dup nelegerea cu alte persoane i cu r a
iunile unei lumi, care nu e prin ea nsi.
R aiunile cutate i comunicate de raiunea omului sunt,
se comunic prin cuvinte ntre persoane care caut o nele
gere tot mai profund, mai comun i mai explicativ a lumii
cu o origine mai presus de ea. Raiunea dumnezeiasc e sin
gura care ne poate explica lumea i n acest sens e Raiunea
lumii, dar n acelai timp, mai presus de aceste raiuni.
Legtura ntre Raiunea dumnezeiasc i lume, dar aflat
prin lume, depind lumea, o exprim Sf. M axim i n modul
urmtor : Cel ce a p rim it n c h ip n etiu t, p rin n eg a rea n
sen s d e d e p ire a c elo r crea te, n si v e d e r e a n em ijlo cit a
R aiu nii c e le i m ai p resu s d e o rice raiu n e, are d rep t C ap R a
iu n ea c e a atotu n ic, p es te ca re i cu ca re nu ex ist alt r a
iu n e p rin fir e . E a a re ca n sc toa re p rin fir e u n ica M inte,
sp re ca re clu zin d ca sp re capu l ei, m in tea c e -L u rm eaz
p rin D uhul ce l d e o fiin cu Ea, i d v ia (S colia 10, la
cap. 25 din Rsp. c. Talasie, Filoc. cit., p. !38 89).
Raiunea suprem, explicativ a lumii duce mintea om e
neasc ce caut aceast explicare la via, ca la sensul a tot
ce exist. Intre raiune i via este deci o legtur. Dar viaa
adevrat nu e fr iubire, care e armonia ntre persoane i
al crei model i izvor suprem e Dumnezeu. Sensul acesta e
una eu M intea suprem. Din ea i spre ea, ca din Tatl i
spre Tatl, sau spre originea tuturor, este Raiunea dup care
s-au creat toate i prin care urcm spre Tatl. Prin raiunea
care adun raiunile lucrurilor nluntru spre Raiunea su
prem, care le explic toate ca o cauz a lor. Iar prin aceast
Raiune naintm la Sensul tuturor, care nu mai are nevoie
de o explicare. Cci lumineaz prin Sine toate.
C apu l R aiu n ii c elei m ai p resu s d e toate... e ste M in tea
c e a n ecau zat p rin fire, cu g eta t m p reu n c a R aiu n ea a
c rei cauz este. C ci cel ca r e a vzu t p rin cred in R aiu nea,
a v zu t tain ic d eo d a t cu R aiu n ea i M in tea ca re n ate n

44

P R E O T ACAD. P R O F . D R. D U M IT R U ST N ILO A E

ch ip n etem p o ra l R aiu nea, afl n d u -se n R aiu ne du p fiin


(S colia 12, la acelai cap. din Rsp. ctre Talasie, p, 89). R a
iunea suprem care explic toate, fiind mai presus de pu
tina noastr de nelegere, este totodat atins prin credin,
ntre Credin i Raiune nu e o opoziie. De aceea ajuni la
aceast Raiune, am ajuns n mod tainic i la M intea supre
m, ca Sens al tuturor. Numai n Dumnezeu Tatl, Cel neoriginat de nimic, dar care e originea tuturor prin Fiul sau prin
Raiune, este ultimul Sens al tuturor. nelesul suprem este
mai presus de orice raionament, pentru c n-are nici o
cauz. El e cauza ultim a tuturor celor raionale.
Acel neles suprem inexplicabil este una cu Subiectul
suprem neoriginat. E l nu se poate bucura deplin de Sine,
dac, nu se nelege oarecum printr-un altul, care e Raiunea
Lui. Rmn amndou ntr-o comuniune sau iubire etern,
din care provine raiunea sau iubirea, sau armonia tuturor.
Dac prin actul,, m inii sau a l nelegerii Tatl se desco
per pe Sine ca existen raional, ea Logos, i acesta e ch i
pul Su real, prin simire, sau prin Duhul, iubete acest chip
al S u .' Fiul sau Cuvntul, sau Raiunea suprem este pro
dusul cugetrii la Sine al Tatlui, iar Quhul Sfnt ca iubire a
chipului Su cugetat, este produsul sim irii sau al inimii
Sale.,
Fiul este dedublarea cugetat a Tatlui, phipul Su
ontologic ; Duhul este proiectarea iubirii Sale spre acest chip
gndit, ontologic al Su.
Sf. Vasile cel Mare vede i n numele de Cuvnt dat
Fiului lui Dumnezeu gndirea ntreag a lui Dumnezeu Tatl
despre Sine. ntrebndu-se : P entru ce este n u m it Cu
vn t ?, rspunde : Ca s-i ara te c iese d in . minte. i mai
departe : Pentru c este chipul^ C elu i care L -a nscut, a r
tn d n El nsui i n tregin d p e C el ce L -a n scu t i f r s
se d esp art ntru cev a d e C el ce L -a nscut, a re totu i o e x is
ten d esv rit n El nsui, aa p recu m i cu vn tu l n ostru
n f ieaz n n treg im e g n d irea n oastr. A ad ar Io a n L -a
n um it Cuvnt, ca s-i ara te n a terea n ep a siv din T atl,

LA N C E P U T A F O S T IU B IR E A

45

s-i teo lo g h isea sc ex isten a d es v rit a F iu lu i i s ara te


prin a c ea sta leg tu ra n a fa r d e tim p a F iu lu i cu T atl. Ca
i cuvn tu l n ostru n scu t din m in te, se n ate f r p t im ir e ;
n ici nu se taie, n ici nu se m p arte, n ici nu cu rge, ci m in tea
rm n n d n treag n p ro p ria sa fiin , d n a tere la un
cu vn t n treg i d esv rit, iar cuvn tu l iein d n a fa r , are
n el toat p u te r ea m in ii ca re l-a n scu t (O m ilia X V I, par.
V, trad. rom. de Pr. D. Fecioru, p. 517 518).
Cnd Evanghelistul spune : i Cuvntul era la Dumne
zeu i Dumnezeu era Cuvntul... Toate printr-nsul s-au
tcut, arat caracterul personal al Lui, dar i strict unit cu
Tatl. i mai arat c prin Cuvnt s-a descoperit n primul
rnd Sie-i T atl i a realizat din eternitate un dialog cu
Sine, ca i cu o alt Persoan, dei strns unit cu ea. Dar
ntruct : Toate printr-nsul s-au fcut, se m ai arat c n
Dumnezeu Cuvntul e o atotputernicie care aduce din
nimic, n comuniune cu Tatl, din bunvoina Tatlui, toate
la existen i c prin El ca prin Cuvntul plin de putere
se susin toate. Cuvntul' fa de cele create e liber, dar ele
nu sunt fr El i fr com uniunea ntre El i Tatl, fr
iubirea dintre ei. N-au fost aduse la existen pfin evoluie
involuntar, ci prin Cuvntul liber i prin bunvoirea T a
tlui care se folosete de El cu bunvoire i n comuniune
spre a crea toate. Cuvntul, ne arat i comuniunea etern
cu Tatl, dar i putina de a se folosi liber de El pentru
crearea, susinerea i apropierea fpturilor contiente de El.
Cci n Cuvnt are loc nu numai ntlnirea ntre oameni
intre ei i Cuvntul
dumnezeiesc. Prin numele de Cuvnt
ni s-a artat de Sf. Evanghelist Ioan nu numai interpersonalitatea divin, ci i voina i putina lui Dumnezeu de-a se
ntlni cu oamenii i de a-i ajuta pe ei de-a se ntlni ntre
ei i cu El nsui. C ci a pus i n ei putina i trebuina
cuvntului, sau a ntlnirii ntre ei i cu Cuvntul dumne
zeiesc.
Dar n alt neles principal al e x p re s ie i: La nceput
era Cuvntul, este eternitatea Fiului lui Dumnezeu n con

46

P R E O T ACAD. P R O F. D R. D U M ITR U ST N ILO A E

vorbire cu Tatl. Cci El era cnd a avut loc un nceput


n general, adic era nainte de orice a nceput, deci de orice
i primete o existen n timp. El era nainte de timp. Este,
din eternitate. Cci altfel nu s-ar fi fcut toate prin El. El
pur i simplu n-are un nceput, dei s-a nscut din Tatl.
Cci s-a nscut nainte de orice timp, cum e i Tatl nainte
de orice timp. Unul e nenscut, cellalt nscut, deci l are pe
Cel nenscut ca Tat, dar ntruct n-a fost cndva cnd
Dumnezeu n-a fost Tat, aa n-a fost cndva cnd n-a avut
un Fiu. ine de eternitatea lui Dumnezeu s fie originea
ultim nu a unor lucruri incontiente i minore, ci a unui
Subiect egal, cu El n infinitatea i nemrginirea Lui. Este o
comuniune etern, sau o iubire plin de toat bucuria i viaa,
din eternitate.
Sensul cuvntului ca ntlnire ntre persoane, deci
mpreun eternitatea Cuvntului cu Tatl, ni-1 arat i ter
menul folosit de poporul romn pentru comunicare ntre per
soane, prin vorbire. Poporul romn prin term enul cuvnt
indic nu numai exprim area gndului cuiva, ci i venirea la
un loc (conventus), a dou sau mai multe persoane. Prin
conventus suprem i liber, printr-un conventus al iubirii
ntre Tatl i Fiul a fost creat i lumea. Se elimin astfel
orice panteism n explicarea lumii. Cuvntul dumnezeiesc
arat c i dup ce sunt fcute persoanele umane, pot s
refuze rspunsul pozitiv la ceea ce voiete Fiul lui Dumne
zeu, cci cuvntul e un act liber, folosit de orice persoan
creat cum voiete, nu numai spre bine ca Dumnezeu, Cel
bun prin fire. Dumnezeu nzestrnd pe oameni cu cuvntul,
respect libertatea, lor n folosirea cuvntului. Dumnezeu
respect libertatea lor. Precum vorbete El liber, cnd i'
creeaz, dar realiznd toate spre bine, le d i lor putina s
foloseasc cuvntul, dar nu numai pentru a se uni prin
iubire ntre ei cu Cuvntul Creator i conductor spre unirea
n El ca bine, ci i contrar cerinei Lui, rmnnd totui
legai ntre ei prin cuvntul lor contrazictor cu semenii i cu
Dumnezeu.

RELAIA NTRE PERSOANA TATLUI


I A FIULUI TEMELIA CARACTERULUI
FILIAL AL PERSOANELOR UMANE
I A NDUMNEZEIRII LOR

Dac n Dumnezeu n -ar fi i relaia etern dintre Tat


i Fiu, n-ar exista o baz pentru aducerea la existen a unor
fpturi contiente, chemate i ele la starea fericit fr
sfrit a relaiei freti ou Fiul. i mai bine zis la hrnirea
lor din relaia etern i prin fire a Fiului cu , T a t l.. i nu
poate fi un destin mai nalt pentru umanitate, ca acesta.
Numai pentru c este un Tat care are, din veci un Fiu,
a creat Dumnezeu i o categorie de fpturi creia s-i arate
o iubire asemenea celei dintre El i Fiul Su i pe care Tatl
i Fiul Su s o ajute s se nale la iubirea fa de Tatl,
asemenea Fiului i la iubirea freasc fa de Fiul i din
puterea Lui,- ca i la iubirea freasc ntre ele.
De aceea Fiul a avut o lucrare mai apropiat n crearea
lumii i a oamenilor din ea, dar i cnd acetia s-au deprtat
de aceast calitate a lor. n cazul al doilea li s-a fcut om,
model i putere n iubirea lor fa de Dunnezeu i ntreolalt.
Nu poate fi o existen suprem i fr de nceput ca
model i int mai nalt pentru oameni ca un astfel de
Dumnezeu.
P rinii Bisericii spun c d ac'n -ar fi un Fiu al lui D um
nezeu deofiin cu Tatl, Tatl n -ar fi binevoit s creeze
pe oameni ca pe nite fii asemntori Fiului Unul-Nscut pe
care s-i iubeasc i care s-L iubeasc, i nefiind acest Fiu,
n -ar fi fost cineva care din iubire fa de Tatl, s voiasc

-18

P R E O T A C A D . P R O F . D R . D U M IT R U S T N IL O A E

s se creeze i ali fii care s iubeasc pe Tatl asemenea Lui.


Dumnezeu ar fi rmas, n mod fatal, ca un lipsit de atot
puternicie, separat de oameni ar' fi i El supus asemenea
unei esene, unor legi de care nu poate scpa. Fr un Dum
nezeu Tat i Fiu (i Duh Sfnt), n-ar exista dect viziunea
panteist a unei esene din care evolueaz toate, n cadrul
legilor ei oarbe, de nedepit.
De aceea, i cnd oamenii au refuzat s rspund iubirii
lui Dumnezeu cu iubirea lor, tot Fiului i-a ncredinat Tatl
misiunea s Se fac om i s arate oamenilor modelului
omului cu adevrat iubitor al lui Dumnezeu i s le dea
puterea spre aceasta.
Dar cum a fost posibil ca oamenii s nu rspund iubirii
lui Dumnezeu i s nu se iubeasc nici ntre ei, iar prin
aceasta, s ajung supui morii, ct vreme modelul lor,
Fiul Unul-Nscut al lui Dumnezeu a rmas n iubirea des
vrit fat de Tatl ?

Faptul acesta dureros din istoria omenirii se explic prin


aceea c oamenii n-au putut fi adui la existen ca subiecte
ale firii dumnezeieti infinite, ci ale unei firi mrginite. Ei
au mai prim it i corpuri, pentru a trebui s se ajute i pentru
a se ajuta i unii pe alii i pentru a se sfini de Dumnezeu
i corpurile lor i universul ndeobte. Pe lng- Saceasta au
mai fost create i ca fptur liber. Fiul Unul-Nscut, avnd
i El n Sine toat infinitatea fiinei Tatlui, putea s le ajute
la ridicarea lor din nou spre asemnarea cu Dumnezeu. La
aceasta contribuia i faptul c Fiul a avut fa de Tatl
iubirea prin fire ; i a avut-o din eternitate, odat cu exis
tena Lui.
Oamenilor li se cerea i voina lor ca s rspund iubirii
lui Dumnezeu cu iubirea lor fa de Dumnezeu i ntreolalt.
i aveau n aceast voin i tendina de a spori n coninu
tul vieii lor, dat fiind m rginirea lor. D ar prin aceasta
omul a putut fi i uor amgit s cugete c trebuie s lupte
pentru subiectul propriu, ca s-i sporeasc viaa sa, i prin

LA

N C E P U T

fo st

iu b ir e a

49

aceasta s se intereseze mai puin de Dumnezeu i de ceilali,


sau chiar s lupte cu ei, care se interesau i ei s-i atrag
din universul m aterial i din aezarea altora, sporirea lor.
A stfel ei n-au mai dat pre iubirii fa de Dumnezeu i
de semeni i n-au mai folosit nici raiunea pentru a se con
vinge c numai n colaborare ntreolalt, deci prin iubire, i
prin credina n Dumnezeu Care, ca Fctor al tuturor, le
cere aceast unitate prin iubirea ntre ei. Au schimbat
aceast raiune conform firii lor comune i Raiunii lui
Dumnezeu, sau Cuvntului i Fiului Lui, n socotine indivi
dualiste, sau egoiste, producnd prin ea o lupt n firea lor
repetat n fiecare.
Sfntul Maxim M rturisitorul a dezvoltat pe larg aceast
idee n Epistola ctre Ioan Cubiculaul, D espre iu bire. El a
descris cum persoanele umane, n loc s nainteze spre iubire
intre ele, ca o naintare a unuia n altul i n considerarea de
ctre unul a celuilalt ca o sine proprie, dup asemnarea
Sfintei Treim i, au ales s se urasc i s sporeasc lupta ntre
ele, susinnd n cadrul firii celei una, repetat n ele, putina
de a se sfia. Cci persoanele umane nu pot nvinge am
girea cutrii infinitii n sinea proprie, fr credin n.
Dumnezeu i alipirea la El, de la care singur le poate veni
puterea unirii ntre ei i n El prin iubire. Numai unindu-ne
prin iubire cu Dumnezeu, ne vine de la E l puterea normal
a unitii firii umane. i numai n unitatea n firea purtat
de persoane diferite, care le vine din iubirea ntreolalt i
n unirea cu Dumnezeu, st norm alitatea ei.
x
De aceea a venit Fiul lui Dumnezeu ca om, ca s ne con
ving i s ne dea harul sau puterea Lui, ca s nvingem
aceast socotin egoist, care pune firea noastr n lupta
anormal cu sine nsi i cu Dumnezeu. A stfel Hristos con
vinge socotina noastr s procedeze potrivit firii, neopunndu-se raiunii firii, prin care toi, precum avem o unic fire,
aa putem avea i o unic socotin, i o unic voin cu
Dumnezeu ntre noi, neavnd nici o desprire de Dumnezeu
4 S f n t a T r e im e

P R E O T A C A D . P R O F . D R . D U M IT R U S T N IL O A E

i ntre noi, cnd prin legea harului alegem ca regul de


via legea firii n socotina noastr. Cci e cu neputin ca
cei ce nu s-au unit mai nainte cu Dumnezeu prin buna ne
legere i cuget drept, s poat conveni ntre ei prin libera
hotrre.
Cci la nceput neltorul diavol l-a nelat pe om prin
rutatea vicleniei, lund momeala plcerii ca iubire de sine.
Iar prin aceasta l-a desprit pe om de Dumnezeu i pe noi
ntreolalt, fcndu-ne prin alegerea socotinei propunerea s
prsim cugetul drept i s divizm n modul acesta firea,
tind-o n multe preri i nchipuiri. Prin aceasta a convins
pe om s se abat de la micarea cea dup fire i s-i mite
pofta de la ceea ce e ngduit, spre ceea ce e oprit...
Pci din netiin rsare iubirea de sine, iar din aceasta
rsare tirania fa de cel nrudit... De aceea prin raiune omul
trebuie s ocoleasc netiina i s se mite numai spre Dum
nezeu prin cunotin... i prin acestea i pentru acestea s
dea natere fericitei iubiri, care l leag de Dumnezeu i-l
ndumnezeiete pe iubitorul de Dumnezeu.
t
Cci iubirea, contrar raiunii iubirii de sine, adun cele
divizate i face pe om iari o singur raiune i un singur
mod de vieuire i aduce la egalitate i netezete toat inega
litatea i deosebirea, susinut n toi prin socotine proprii.
Mai mult, ea mic n chip cuvenit, sp rexo inegalitate luda
bil, ntruct fiecare atrage cu voia pe aproapele la sine (n
locul su) aa de mult, i-l cinstete cu att mai mult pe acela
ca pe sine, cu ct mai nainte l respingea i rvnea s fie el
naintea aceluia... i fiecare e al fiecruia i toi ai tuturor i
mai degrab ai lui Dumnezeu dect unii ai altora. i s-a
nlat spre Dumnezeu, prsind particularitatea care divide,
nemaisocotind pe cellalt om ca pe altul dect pe sine, ci
cunoscnd pe toi ca pe unul i pe unul ca toi, privind la
raiunea cea atotunic, mpreun cu care l cunoatem ap
rnd pe Dumnezeu i prin care El struie s se arate ca bun,

LA

N C E P U T A F O S T

IU B IR E A

51

adunnd n Sine fpturile Sale, fiindc socotina proprie nu-L


poate cunoate din El nsui cum este (n voi. romnesc,
Sf. M axim M rturisitorul, S crieri, partea a doua, p. 29 33).
Prin Hristos ajungem astfel s socotim pe cellalt, ca pe
noi nine, aa cum Tatl nu mai desparte pe Fiul i pe Duhul
Sfn t de Sine i nici acetia nu se mai consider desprii
ntre ei i de Tatl. Fiecare l vede n sine pe cellalt, ba e
preocupat mai mult de aceia dect de sine. Aceasta e sim -'
irea proprie iubirii care unete, dar nu confund. Cci pre
uind pe cellalt mai mult ca pe tine, nu trieti desprirea
lui, dar nici pe a ta, care ai n aceast trire a lui de ctre
tine, cea mai mare bucurie a ta.Aceasta e Raiunea (Cuvntul) care ne unete i n ea
trim Sensul suprem al existenei noastre (pe Tatl).
D ar aceast int a realizat-o nti Fiul n Sine, artndu-ne calea pe care s naintm spre ea n pilda vieii Lui
de om i dndu-ne din Sine puterea Lui.
Fcndu-Se E l omul pe care trebuie s-l realizm i noi
n unire cu El, a prim it i ptim irile ce au intrat n firea
noastr prin dezbinarea ntre noi i ntre noi i Dumnezeu.
Dar primind nu patim ile plcerii, ci numai patim ile suferi
toare care au venit n firea noastr de pe urma acelora, le-a
biruit pe acelea. Astfel primind i m oartea care a intrat n noi
prin voia noastr, a nvins-o i pe ea, dndu-ne n Sine puterea
de-a o nvinge i noi, dac ne unim prin credin cu El i ne
desprim pe ct putem i noi de patim ile plcerii i de vina
de-a suporta moartea venic de pe urma lor.
n ptim irea Lui pentru noi pn la moartea pe cruce,
se arat iubirea Fiului lui Dumnezeu fcut om, ca a Celui
mai bun F rate pentru noi, dar i puterea dumnezeiasc lucr
toare n aceast iubire. Dac renunm i noi la patimile
egoiste, primind ptim irile pentru pcatele egoismului nostru,
artm i noi iubirea fa de Dumnezeu, Care ntrupat ca
om, a prim it moartea ca s o nving.

52

P R E O T A C A D . P R O F . D R . D U M IT R U S T A N IL O A E

In Hristos ni se arat c Dumnezeu a nvins m oartea nu


n mod arbitrar, folosindu-se de atotputernicia simpl, ci de
iubirea care se unete cu umanul, fcndu-1 iubitor de Dum
nezeu pn la dobndirea prin aceasta a iubirii, capabil de
deplina primire a puterii Lui, ca s nving prin ea moartea.
Iubirea nvinge moartea n creatur, pentru c e unit cu
puterea dumnezeiasc'. Dac atotputernicia divin a creat
lumea din iubire, tot prin iubire atotputernicia Lui readuce
la via trupul creat la nceput din rna neorganizat. Fiul
lui Dumnezeu vrea s realizeze un dialog cu o fiin creat
n trup, sau s vorbeasc cu aceast fiin existent n trup.
In H ristos ia El nsui trup, artnd c, chiar ea Dumnezeu
poate vorbi cu omul n trupul readus la viaa nemuritoare.
Pentru ca s-i nvie trupul Su, dup ce l-a fcut chiar al
Su, pentru a nvia prin el i pe al celorlali, din iubire, era
nevoie ca fptura omeneasc s rspund i ea iubirii Crea
torului Care a voit s-i dea viaa venic n Sine. i prin
trupul Su a voit s ctige i iubirea oamenilor de rnd ca
s poat fi nviat prin atotputernicia Lui. Atotputernicia lui
Dumnezeu n -ar avea rost s nvie pe om n trupul lui, urm
rind dialogul iubirii cu el i folosindu-se d,e acest dialog.
Iubirea pune n micare atotputernicia, sau chiar n ea este
atotputernicia. Nu se poate cugeta una fr alta. Iar iubirea
din partea lui Dumnezeu se arat i n nsuirea prin ipostasul Lui a ptim irii pentru om, ea s aju te i omul s pti
measc nfrngndu-i plcerea egoist prin ptim irea pentru
Dumnezeu.
Unde este iubire, este putere care nvinge urm rile
rului sau ale diminurii existenei. Unde nu este iubire, este
extrem a trire a neputinei, sau a srciei de via, ca moarte
spiritual. In Dumnezeu este iubirea atotputernic, sau m bi
narea lor, pentru c existena desvrit este existena fr
nici o lips simit.
Dar iubirea nu poate fi ntr-o existen monopersonal.
Iubirea implic comuniunea interpersonal. Iubirea nseamn

LA

N C E P U T A F O S T

IU B IR E A

ndreptarea mea spre altul ; i n aceasta


mea.

53

se arat puterea

Pe de alt parte, iubirea nvinge legile necesitilor. Dum


nezeu nu triete supunerea sub niscaiva legi, menite s fr
neze rul, pentru c este, prin Sine, binele deplin trit n cea
mai mare libertate. Crend pe oameni ca fpturi mrginite,
chemate s urce prin comuniunea ntre ei, n comuniune cu
Dumnezeu drumul acesta le-a fost indicat i aju tat prin unele
legi, care trebuiau s stea n legtur i cu legile ntiprite
naturii. Oamenii trebuiau s se conformeze i unor legi ale
naturii, avnd s mplineasc legile binelui.
Dar prin neascultarea de Dumnezeu, nemplinind n
parte legile lui Dumnezeu, acestea s-au schimbat n legi care
le aduceau oamenilor suferine i pn la urm, moartea.
Oamenii cutnd s scape de ele, i mplineau ptima pof
tele lor, care au. cptat i ele un fel de caracter de legi care
i stpneau.
'
Fiul lui Dumnezeu lund trupul omenesc, a nvins st
pnirea acestor legi cu o mare putere, dei deoarece lund
trupul omenesc, suferea de caracterul pedepsitor luat de
legile binelui, le-a suportat cu rbdare, fr s se lase de ele
spre noi clcri ale lor. i prin aceasta, a ridicat trupul Su
deasupra legilor cu marea putere a iubirii de oameni. Acetia
pn triesc pe pmnt, dac se unesc prin credina n
Hristos, nainteaz i ei spre biruirea acestor legi prin rb
dare. Dar deplin le vor nvinge i ei cnd vor fi nviai.
Atunci iubirea care-i alipete pe veci de Dumnezeu, i va
ridica i pe ei mai presus de legi. Vor fi i ei mprai n
mpria lui Hristos pe care a venit El s o pregteasc pen
tru ei, ajutndu-le s nainteze spre ea prin Biseric. Dar n
aceast pregtire spre m pria desvritei liberti a iu bi
rii, ei sunt aju tai de Duhul S fn t al lui Hristos. Stpni n
aceast m prie vor fi Tatl., nostru, F ratele nostru i Duhul
lor, prezent i n noi, deci i noi.

54

P R E O T A C A D . P R O F . D R . D U M IT R U S T N IL O A E

De fapt toat propovduirea i faptele lui Hristos u rm


resc ctigarea oamenilor pentru m pria lui Dumnezeu. In
Evanghelia Sf. Matei se spune despre nceputul propovduirii
lui Hristos : i a nceput lisus s propovduiasc i s
spun : Pocii-v, cci s-a apropiat m pria cerurilor
(M atei 4, 17). i dup aceea : i a strbtut lisus toat Galileia, nvnd n sinagogile lor i propovduind Evanghelia
(vestea bun) a mpriei (M atei 4, 23). El ne nva s ne
rugm lui Dumnezeu, numindu-L Tat, i cerndu-I s vin
m pria Lui, iar n Fericiri promite celor sraci cu
Duhul i celor prigonii pentru dreptate, m pria cerurilor,
n Predica de pe munte, cere oam enilor : Cutai mi nti
mpria lui Dumnezeu i toate celelalte se vor aduga
vou (M atei 7, 2).
n ultim ele propoziii se arat n ce fel trebuie s se
pregteasc oamenii pentru m pria cerurilor. n predica
de pe munte, dnd toate poruncile, iubirii de oameni, M n
tuitorul spune : Cel ce va strica una din aceste porunci
foarte mici, i va nva aa pe oameni, mic se va chema n
mpria cerurilor ; iar cel ce va face i va nva, acesta
mare se va chema n m pria cerurilor (M atei 5, 19). Iar
poruncile ce se cer mplinite, sunt cele ale iubiri, ale milei,
sau ale iertrii pn acolo, nct cel lovit pe un obraz, s
i-1 ntoarc i pe cellalt. Stpnirea n m pria cerurilor
este nu a celor ngm fai, ci a celor sm erii : Adevr v
zic vou : De nu v vei ntoarce i nu vei fi ca pruncii, nu
vei intra n m pria cerurilor. Ca s facem parte din acea
mprie, trebuie s fim fii ai Tatlui celui din ceruri,
mpreun cu Fiul Lui. Care S -a smerit din iubire pn a se
face om. Dar fii ai Tatlui ceresc se fac cei ce binecuvinteaz pe cei ce-i blestem, cei ce iubesc pe vrjm aii lor
(Matei 5, 44 45).
Dac stpnirea prin sine n aceast m prie este
cea a comuniunii treim ice, participarea la ea nu o. pot avea
oamenii dect unindu-se cu ea i trind i ei din puterea ei

LA

N C E P U T A F O S T

IU B IR E A

comunicnd ntre ei. Deci cine se va smeri i va fi ca pruncii,


acela va putea intra n m pria cerurilor (Matei 18, 4 5).
Cei ce au scpat de legile greu de mplinit, prin puterea
lor au devenit prin iubire stpni peste toate prin iubire. Pe
de alt parte, aceast calitate o dobndete cel ce face voia
Tatlui ceresc, mplinind cele cerute nainte, dup pilda
Acelui Tat C are fa c e s rsavp, so a rele i trim ite p lo a ie i
p e s te ce i buni i p e ste cei ri (Matei 21 ; 45).
Dar aceast pregtire spre a ajunge la iubirea care st
pnete peste toate legile, nu o pot realiza oam enii dup ce
s-a nlat Hristos la ceruri, dect prin Duhul Lui cel Sfnt.
In acest sens spune M ntuitorul ctre Nicodim : Adevr,
adevr zic ie : de nu se va nate cineva din ap i din
Duh, nu va putea s intre n m pria cerurilor (Ioan 3, 5).
Nu fr El le-a nvins i Fiul ca om, nti rbdndu-le
ca urmri ale slbiciunii aduse de pcate, apoi biruind nsi
treapta ei culminant, adic moartea.
Vom vedea prin ce lucrare poate ajuta Duhul Sfn t biruirea acestor slbiciuni, i poate aju ta pe om s ajung la
starea de nviere, superioar legilor de pe urma pcatului.
Deocamdat s artm cum le-a nvins Hristos, Care nu
le-a avut de suportat fr voie, ca noi, ci le-a asumat i
suportat de bun voie. De aceea alterna n viaa Lui actele
de putere cu cele de ptim ire i greutile omeneti, ba
uneori le unea ntr-un mod tainic. E o unire antinomic,
care mpac cele finite cu cele ' infinite, pentru c exist
totui o nrudire a celor finite cu cele infinite i cele finite
se pot lrgi ca s pcap n ele cele infinite. Dumnezeu ndumnezeiete cele omeneti i omul riomenete cele dumne
zeieti, fr s le desfiineze.
Iat cum descrie unirea celor dumnezeieti cu svrirea
sau ptim irea celor omeneti n Hristos, Sf. Grigorie de
Nazianz : Omul d e acu m e r a n ecom p u s. C eea c e era, a r
m as. Ia r c e e a ce nu era, a asu m at. E ra la n cep u t f r de

56

P R E O T A C A D . P R O P . D R . D U M IT R U S T A N IL O A E

cauz, cci care este cauza lui D um n ezeu ? D ar m ai trziu El


S -a nscut pen tru o cauz : ca s te m n tu ieti tu, ccire-L
jig n eti, care pen tru a c ea sta d isp reu ieti D u m n ezeirea, fiin d c
a p rim it g rosim ea t a ; cci n soin du -se cu trupul prin m ijlo
cirea m inii, s-a f cu t om u l de jo s D um nezeu, fiin d c s-a m
b ib a t d e D um nezeu..., ca s m fa c atta D um nezeu, ct A cela
S -a f c u t om . El s-a nscut, d aj e ra i nscu t fPs. 2, 7), din f e
m e ie (Fapte 3, 33 ; Evr. 1, 5 ; 5, 51). S e n ate din fe m e ie
(Gal. 4, 4), d ar d in tr-o F ecio a r (Luca 1, 34 36 ; Matei 1, 20).
U na din a c estea ll ara t om , cea la lt D um nezeu. El se arat
aici f r T at (Matei 1, 20), d a r acolo f r m am (Ps. 2, 7).
A m n dou sunt p ro p rii D um n ezeirii. A fo st lu at n p n tece,
cci a fo s t cu n oscu t d e P rooroc, ca re e ra i el p u rtat n p n
te c e i a sltat (Luca 1, 41) n p rez en a C uvntului pen tru care
a fo st fcu t. A- fo s t n v elit n giulgiuri, scu ln d u -S e din m o r
m n t (Ioan 20, 5 6). A fo s t pus n iesle (Luca 2, 7 16), dei
a fo st slv it d e n geri (Luca 2, 13 14) i v estit de o s te a
(Matei 2, 2) i n ch in at d e m agi (Matei 2, 17). A fu g it n
E gipt (Matei 2, 13 14), dar fu g r ete p e E gipten i (le. 14,
27). ...S-a bo tez a t (Matei 3, 16) ca om , d ar a d esfiin a t p c a
te le ca D um n ezeu (Ioan 21), d eci ca s sfin ea sc a p ele. A
fo s t in sp irat ca om (Matei 4, 1), d a r a biru it ca D um n ezeu
(Matei 4, 11). A flm n zit (Matei 4, 2), d ar a stu rat m ii
(Matei 14, 20 21), cci este p in e a d e v ia d tto are i c e
r easc (Ioan 8, 11) (Cuv. X , p. 19).

NOMENIREA FIULUI LUI DUMNEZEU


MIJLOC DE N FIERE SI NDUMNEZEIRE
A OAMENILOR. SPIRIT SI MATERIE

Dumnezeu crend prin Cuvntul i Fiul Su Unul-Nscut


toate (Ioan 1, 3), a creat pe oameni ca chipuri ale Fiului Su,
pentru a-i extinde iubirea printeasc i la ali fii, dar nu
deofiin cu Sine i deci nu printr-o lege intrinsec, fiindc
aceasta ar relativiza pe Unul-Nscut i L -ar supune pe Dum
nezeu unei legi, care nu ar mai menine o deosebire ntre
Dumnezeu i lume. Dar voind s dea fiin tuturor form elor
de existen, a creat i o ordine m aterial i pe oamenii
compui din spirit i trup, deci a creat i m ateria i lumea
m aterial ca un m ijloc de unire i de m anifestare a iubirii
lor, dar dependeni n mod accentuat de voina prin care vrea
s-i m anifeste iubirea, dar i tria spiritual.
Cznd oamenii din relaia iubitoare cu Tatl i cu Fiul,
prin nem anifestarea triei voinei lor fa de materie, Fiul
cu bunvoina Tatlui Care a creat pe om dup chipul Lui,
L -a fcut i pe El om, compus din suflet i materie, dar
rmnnd i Dumnezeu, ca s fac nepieritoare unirea uma
nului compus din suflet i m aterie cu Dumnezeirea.
Faptul acesta, avnd la baz constituia omului din
spirit i materie, arat c m ateria nu este inapt de-a fi fo r
mat prin spirit ca o sum de organe prin care s se m ani
feste bogia de activiti ale spiritului. D ar mul fiind creat
ca o astfel de compoziie prin Fiul lui Dumnezeu, se poate
face i El om, adic, i-a putut s-i fac E l nsui materia,
prin sufletul asumat, un trup constituit de organe prin care
%

58

P R E O T A C A D . P R O F . D R . D U M IT R U S T N IL O A E

s se manifeste El nsui ca Dumnezeu i pe care s-L eli


bereze de moartea sub care a czut prin pcat, ca slbire a
spiritului i ca s-L fac organul unei viei nemuritoare i
deplin ndumnezeit. Aceasta nseamn c m ateria nu e
creat de Dumnezeu ca o form de existen incapabil de-a
fi fcut organ deplin adecvat al Ipostasului dumnezeiesc i
deci al nsi Treim ii dumnezeieti.
Dar ca s facem mai uor de acceptat aceast suprem
tain, e bine s struim puin asupra tainei prin care spiritul
omenesc, creat dup chipul Fiului lui Dumnezeu, poate da
m ateriei o form de trup capabil s fie organ al funciilor lui
multiple. Aceasta nseamn c m ateria nu e creat ca o
mas condamnat is rmn amorf, sau de-o unic form.
O rugciune bisericeasc,. pe care o vom reda mai trziu, ne
va vorbi despre rolul Duhului Sfn t n form area universului
form at din atrii care se arat oamenilor de pe pmnt ca
lumin, prin starea aprins n care se manifest materia
unora din ei. Faptul c ntreg universul m aterial cu ordinea
lui armonioas, a fost creat i e susinut de Dumnezeu, deci
prin Duhul Su cel Sfnt, ni-1 spun adeseori i Psalmii :
Cerurile spun slava lui Dumnezeu i facerea minilor Lui
o vestete tria (Ps. 118, 1). Pe larg descrie minunata
lucrare a lui Dumnezeu n univers, de ex. Ps. 135. Dar i la
nceputul Genezei ni se spune c Duhul lui Dumnezeu se
purta pe deasupra apelor, sau a universului i toate le-a
organizat Dumnezeu dup treptele n care cele superioare
se puteau folosi de cele inferioare, prin Cuvntul Su, de
care e nedesprit Duhul Su.
A ceasta nseam n c chiar n m aterie sunt nite puteri
care pot fi folosite pentru organizarea arm onioas a uni
versului de ctre Dumnezeu pentru folosirea proprie de
ctre spiritul om enesc. n acest sens spune Sf. Apostol
Pavel c raiunile dumnezeieti se vd n univers i de ele
s-a folosit Dumnezeu chiar n facerea sau organizarea lumii.
Cele nevzute ale lui Dumnezeu de la facerea lumii, ne-

I,A

N C E P U T A F O S T

IU B I R E A

legndu-se din fpturi, se vd adic venica Lui putere


Dumnezeire. (Rom. 1, 20).

59

nelepciunea lui Dumnezeu im primat n univers a cunoseut-o Sfnta Scriptur nainte cu mii de ani. Dar tiina
nu va putea vedea curnd aceast nelepciune n cele m ate
riale. Elinii socoteau c m ateria e o mas uniform, compus
din atomi identici. De-abia chimia mai nou a vzut numrul
variat de atomi i moleculele variate n care se compun prin
energiile ce-i atrag. Iar fizica mai nou a descoperit forele
variate aflate n m aterie : micarea, electricitatea, cldura,
energia din atomi. Cci cum s-ar .fi produs din atomi u ni
form, bogia de ierburi i de flori, n care M ntuitorul
nsui vede lucrarea neleapt a lui Dumnezeu.? Ia r de
m b r c m in te d e ce v n grijii ? L u ai am in te la crini cum
cresc... N ici S olom on , n to at slav a lui, nu s-a m b r ca t ca
unul d in tre ei (Matei, 6, 28 29).
A stronom ia mai _nou a descoperit mare numr de
corpuri cereti, constituit de mari uniti planetare, toate
micndu-se unele n jurul altora deci atrase ntre ele, dar
intr-un fel care le menine distincte. E legea gravitaiei, des
coperit prima dat de Newton. Iar Planck a stabilit prin
teoria quantic mrginirea ordinei materiale.
Dar e o minune la fel de mare c din mulimea variat
de molecule sunt organizate organele variate ale trupului :
inima, plmnii, stomacul, organele sim irilor, toate legate
ntre ele ntr-un trup i servind scopurilor contiente ale
subiectului uman. i prin toate se manifest unitatea conti
ent a aceluiai subiect.
Cine poate explica aceast posibilitate a m ateriei de a fi
organizat att de variat i de a putea servi ca m ijloc de
m anifestare a varietii faptelor gndite, voite i simite ale
sufletului omenesc ? Tot Dumnezeu trebuie s fie prezent cu
lucrarea Lui i n aceast legtur dintre sufletul omenesc i
m ateria att de minunat i de corespunztor cu ele organi

60

P R E O T A C A D . P R O F . D R . D U M IT R U S T A N IL O A E

zat a trupului. Ce mare tain n puterea sufletului de a pune


nelesuri n ochii organizai pentru aceasta^: de a exprima
voina sa prin glasul construit din organele gurii, etc.
De ce n-ar putea atunci i Fiul lui Dumnezeu, care a
creat pe om dup chipul Lui, s organizeze i s foloseasc
ntr-un mod i mai intim, i mai direct pentru El, m ateria
ntr-un trup propriu ? Cci de unde ar avea sufletul capaci
tatea de a organiza att de complex i de unitar m ateria n
organele trupului ce se ntregesc, dac nu din bogia armo
nioas a raiunilor Logosului dumnezeiesc ?
Poate fi dintr-o ntm plare, lipsit de contiina unui
sens i scop, ntregirea existenei inimii cu plmnii, cu sto
macul, cu ficatul, i aceasta pentru a susine viaa contient
a sufletului n trup i n cadrul universului ntreg ? Nu se
dovedete n aceasta o raionalitate superioar voit, care a
cugetat i a organizat ntreaga realitate a lumii, avnd pe om
ca centru contient al ei, ndreptat prin aspiraia lui spre
legtura cu Creatorul mai presus de lume ?
O mare i minunat tain se arat i n faptul c sufletul
simte i el durerile (i plcerile) produse de nepturi, de
lovituri, sau plcerea mngierilor, a mncrurilor i a odihnei
prin trupul material.
Fiul lui Dumnezeu fcndu-Se Subiect al trupului, i-a
putut nsui ntr-un anumit fel durerile suferite cu trupul
Su, culminate prin cuiele btute n el prin rstignire. Cci
nu cred c am putea spune c ipostasul Cel Unul al lui
Hristos sttea cu o parte a Lui nepstor, la durerile ce le
ptimea. i' astfel a putut ridica m ateria trupului deasupra
morii, a putut simi El nsui bucuria transparenei Lui prin
trupul nviat. Din buntatea lui Dumnezeu nu lipsete mila.
Iar mila nu e fr o simire. Aa cum mama simte n suflet
durerea pentru chinurile copilului,

exist o simire a milei

pentru oameni i n Dumnezeu. Fiul Lui i triete rolul de

LA

N C E P U T A F O S T

IU B IR E A

61

Mielul lui Dumnezeu care ridic pcatul lumii (Ioan I, 29),


ce sufer je rtfa n locul oamenilor pentru pcatelor lor, ca s-i
elibereze de ele, i cu siguran c nici Tatl nu st nep
stor la aceast durere a Fiului Su.
Desigur, Fiul lui Dumnezeu nu i-a organizat El nsui
prin suflet trtipul Lui din materie i n-a m anifestat prin
acest trup faptele omeneti unite cu cele dumnezeieti i pri
mele ridicate la puritatea deplin prin ultimele, n mod silit,
ci a fcut acestea i svrea minunile n care se manifesta
prin faptele trupului cu precdere lucrrile dumnezeieti,
prin voia Sa. Dar faptul c* i-a putut organiza cu voia S a un
trup omenesc i lucra prin cele omneti ale Lui, n mod curat
i minunat cele dumnezeieti, prin m ijlocirea unor fapte tru
peti, arat c a creat El nsui pe om cu trupul lui m ate
rial, i deci m ateria ntreag n stare de-a fi nsuit i folo
sit ca mediu de m anifestare a Persoanei lui dumnezeieti.
i ridic pe oameni la calitatea de fii prin har ai Tatlui
ceresc, prin faptul c era El nsui Fiul Unul-Nscut al T a
tlui ceresc. Dac n-ar fi deci un Dumnezeu treim ic, un
Dumnezeu care e Tat, Fiu i Duh Sfnt, nu s-ar fi putut
face aceasta. Ridicarea omului din nchisoarea naturii sale,
e posibil datorit faptului c exist un Dumnezeu al Treim ii,
ca s nu se reduc totul la o esen a lumii acesteia, supus
unor legi de origine inexplicabil.
*
Pentru om ns m ateria trupului fiind nzestrat cu o
sensibilitate, poate reprezenta i un prilej de sensibilitate
plcut, deci o atracie contrar bucuriei spiritului de Dum
nezeu, care e Spirit pur. Numai o ntrire a legturii spiri
tului uman cu Dumnezeu poate s fac i din trup un m ijloc
de bucurie spiritual curat. Aceasta a fcut-o F iu l lui Dum
nezeu, Sp iritu l divin ntrind legtura spiritului uman cu El.
Iar putina acestei cderi a omului de la struirea n iubirea
lui Dumnezeu nu poate fi vzut ntr-o neputin a lui Dum
nezeu de a-1 face pe om incapabil de ea. Aceasta* e fcut

62

P R E O T A C A D . P R O F . D R . D U M IT R U S T N IL O A E

posibila pe de o parte d in . mrginirea de nemrginire, cu


setea de-a crede c o poate .dezvolta din sine i din univers.
Astfel omul slbind n stpnirea materiei, de ctre spirit,
materia trupului intr ntr-un proces de descompunere,
ajungnd la moarte. Fiul lui Dumnezeu lund trupul, i
nsuete suferinele la care e supus trupul omului, dar rbdndu-le fr s se despart de Dumnezeu, face din rbdarea
lor, inclusiv a morii, o form de m anifestare a puterii spi
ritului i prin aceasta poate ridica trupul din moarte. El ia
astfel urmrile pcatelor noastre, sufer pentru ele pn i
moartea, dar nvinge aceast slbiciune a m ateriei, inclusiv
moartea. Astfel se mplinete mrginirea cu setea de nem r
ginire a omului, n voia lui Dumnezeu de-a crea toate for
mele de existen deci i cea compus ntre spirit i ma
terie pentru a le atrage pe toate n spiritualitatea Sa.
Dumnezeu voiete s se vad frumuseea iubirii sufletului
creat fa de El, datorat primirii puterii dumnezeieti n el,
i n formele i simirile artate n materie.
Dar i calitatea fiu lu i de Cuvnt ne poate deschide unele
nelesuri ale nlrii omului, aduse de ntruparea Lui. E x
presia Sf. Evanghelist Ioan : La nceput era Cuvntul,
nseamn nu numai c Fiul lui Dumnezeu e fr de nceput,
i Persoan dumnezeiasc asemenea Tatlui, n dialog iubitor
cu Tatl, ci i c El este nainte de to t ce are un nceput i c
toate cele ce au un nceput, au venit la existen prin El i
c toate sunt-organizate dup un cuvnt sau o raiune a Lui
aflndu-se toate ntr-o armonie cum sunt raiunile lor din
El ; dar i c El ca Cuvnt al Tatlui este angajat ntr-un
rspuns etern iubitor fa d e Tatl i ca atare angajeaz i
pe oamenii creai ca cuvinte sau prin cuvintele lor ; anga
jeaz dup chipul Lui mpreun cu E l fa de Tatl. i de
aceea, cnd ei i slbesc acest angajament fa de Tatl, se
face El nsui i om, deplin angajat fa de Tatl, ca s le co
munice i lor aceast angajare.

L A N C E P U T A F O S T

IU B IR E A

63

E l nsui triete n Sine puternic, ca Fiu dumnezeiesc,


angajarea perfect fa de Tatl i o ntiprete aceasta i
um anitii Sale ; iar din ea se ntinde i la ceilali oameni
care cred n El ca n Fiul lui Dumnezeu. Aa sunt atrai i
oamenii n relaia iubitoare a Treim ii. Dar fiind atrai n
angajarea Fiului fa de Tatl, sunt unii i ntre ei. Cci aa
cum Fiul triete n Sine cererea de angajare a Tatlui, care
implic asigurarea preuirii i iubirii Lui i rspunsul anga
jato r sau asigurtor al iubirii Sale, extinde cererea de anga
ja re i a oamenilor, ceea ce nseamn asigurri reciproce ale
iubirii. Deci nseamn c fiecare are n cuvntul su o cerere,
implicnd i o asigurare a iubirii Sale de angajare iubitoare
fa de altul i trebuina rspunsului angajant al celuilalt,
bazat fiecare pe trirea de ctre Fiul ntrupat, a cererii de
angajare a Lui din partea Tatlui ca asigurare a iubirii Lui i
pe rspunsul asigurtor al Lui, extins i n umanitatea Lui.
Fr relaia interpersonal n -ar exista aceast cerere de anga
ja re i rspunsul la ea prin asigurarea proprie. Iar supremul
izvor al acestei cereri angajatoare i rspunsul angajator este
n Treim e. Treim ea este existena supremei asigurri a iubi
rii, asigurare pornind de la Tatl i rspunznd prin Fiul.

/.

SFNTA TREIME, IUBIREA DESVRIT


N SINE I MNTUITOARE A NOASTR

Dac iubirea ntre Tatl suprem i numai Tat al unui


unic Fiu ni se descoper n cea mai nalt iubire, fr nceput
i fr sfrit, iubirea aceasta se arat desvrit, existnd
tot din eternitate i o alt Persoan, ctre care se ndreapt
iubirea dintre Tatl i Fiul i care, la rndul Ei, se bucur cu
fiecare din Ei de cellalt. Simplul fapt c e o alt Persoan
dect cele dou aflate n relaie de Eu-Tu poate aduce o not
nou, sporit n iubirea dintre cele dou, primind ntr-o nou
eviden, importana ei. Desigur, s-ar putea spune ca Tatl
fiind infinit i Fiul infinit, nu mai e lips de o alt Persoan
pentru a aduce ceva nou n iubirea unuia fa de cellalt.
Dar cu judecata aceasta s-ar putea afirm a i c o singur
Persoan dumnezeiasc i este suficient n infinitatea ei
pentru, fericirea proprie. Dar dac infinitatea unei Persoane
cere pentru iubirea care d fericire i o alt Persoan de ce
n-ar cere infinitatea iubirii lor, care e primul mod de iubire,
i o alt Persoan care aduce un mod nou de iubire, sporindu-1 pe primul cu toat infinitatea lui. Nu in fin itatea n sine
d bucuria iubirii, ei reprezentarea ei de ctre o alt persoan
dect cea proprie. Unde lipsete, contiina, lipsete bucuria.
Dar bucuria real o d alt contiin atent la ea. i vedem
chiar n noi, care suntem dup chipul dumnezeiesc, c un
altul dect eu i tu ne aduce un mod nou i sporit de iubire
i deci de bucurie. Iubirea ntre eu-tu, chiar n planul in fi
nit, vrea s se extind spre alt persoan, sau bucuria unuia
de altul sporete cnd e nsoit de bucuria unui al treilea,

*
4

LA

N C E P U T A F O S T

IU B IR E A

65

sau cnd bucuria celor doi triete bucuria comun de un al


treilea. Poate n acest sens, Sf. Atanasie al Alexandriei a
spus : Ia r D om nul a spus c D uhul este Duh al A devru lu i
i M n g ie to r : p rin a c ea sta a a r tat c in D uhul este T reim ea
d esv rit (Epist: I ctre Serapion ; P.G. 26, col. 589) *. n
acest sens, Sf. Grigorie Palama precizeaz c aceast calitate
de Duh al Adevrului i al nelepciunii i am putea
aduga c i calitatea de Mngietor nu o ndeplinete
Duhul numai pentru oameni, continund lucrarea Fiului, ci :
De El se folosete i Cuvntul i Fiul preaiubit al Tatlui
fa de Nsctor, dar ca avndu-L mpreun ieit din Tatl
i odihnindu-Se n El prin unitatea firii. Dar s dm
tot textul din care am luat acest citat, pentru a vedea cum
Sf. Grigorie de Nazianz vede pe Duhul ca Cel ce este necesar
pentru plenitudinea iubirii i a bucuriei n Dumnezeu, sau ca
s vedem c dou Persoane nu epuizeaz toat posibilitatea iu
birii, ci e nevoie i de a treia, care e i ea nu numai ntr-o
legtur, ci chiar ntr-o unire, sau ntr-o unitate cu cele dou.
Trim acest fapt i noi oamenii, chiar prin necesitatea
lim bii de-a aduga la eu-tu, un el. Nu putem s uitm de un
el, aflndu-ne n relaie de eu-tu. Poate cu ct ne iubim mai
mult cu altul, simim i iubirea fa de e l ,- sau invers : cu
ct trim doi ini, legai ca eu-tu, pe un al treilea mai mult,
cu att ne iubim i unul pe altul. Noi simim trebuina s
fim iubii de al treilea i s iubim pe al treilea, i cu ct l
iubim mai mult mpreun, cu att ne iubim i noi mai
mult.
Teologul rus P. Florensky numete ^n felul urmtor
adevrul despre numrul trei : V oi f i n t r e b a t : d e ce ex ist
to cm ai trei ipostasu ri ? Eu v o r b es c d e n um ru l trei ca d e
unul im an en t ad ev ru lu i, in sep a ra b il d e el, eu nu p o t ex ista
n a fa r a r e la iei cu tin e i tu n a fa r a r e la iei unui orizon t
care ne co n firm , ...N um ai n u n ita tea c e lo r trei p rim ete f i e
ca re o u n itate absolu t. In a fa r d e trei nu ex ist co n firm are
5 S f n t a T r e im e

65

P R E O T A C A D . P R O F . D R . D U M IT R U S T N IL O A E

(n adevr), nu ex ist su b iect al adevru lu i (D er P eiler und


d ie G ru n djeste d er W arheit, 4 Briefn in Ostlichhes christentum II, Miinehen, 1925, p. 36).
Dac am fi numai doi, am simi c ne-ar lipsi ceva din
realitate. Chiar fiina divin trebuie s se triasc n deplin
mulumire, n relaie de trei contiine personale.
Eu nu vreau s fiu iubit numai de unul (de tu), orict
ar fi de infinit, ci vreau s fie nsoit n iubirea Lui fa de
mine i de un al treilea (de un el) ; i tu al meu voieti la fel,
s am i pe altul care te iubete mpreun cu mine. Dar i
cel de-al treilea vrea s ne vad unii n iubirea fa de el,
sau n iubirea lui de noi. Infinitatea esenei unei Persoane nu
m mulumete prin iubirea ei. Sim t c aceasta nu e toat
(iubirea) realitatea. Iubirea are drept baz contiina unei
alte persoane. De ea vd condiionat iubirea ei, precum ea
vede n contiina mea iubirea mea. Contiinele proprii a
dou persoane sunt subiectele care dau i primesc iubirea.
Iar la Dumnezeu, dat fiind infinitatea persoanelor,
ajunge un singur El care s completeze iubirea ce o atept i
care s ne mulumeasc cu iubirea ce ne-o arat.
Dar al treilea n Dumnezeu nu poate fi ca al doilea, deci
Fiu. Aceasta ar arta pe Fiul neatrgnd iubirea integral a
Tatlui. Ci trebuie s fie o Persoan de alt categorie, care
chiar prin felul n care i primete subsistena de la Tatl,
arat fcnd pe Tatl s iubeasc deplin pe Fiul nsui i pe
Fiul s iubeasc pe Tatl nsui. A stfel Duhul unete i mai
mult pe Tatl i pe Fiul, ceea ce-L face s fie i El iubit de
amndoi i El s-I iubeasc pe amndoi, dar artnd iubirea
Lui deosebit fa de fiecare n raport cu iubirea lor, ntre
ei, i a fiecruia din Ei fa de El, deosebit. El face pe Fiul
i mai iubit de Tatl i pe Tatl i mai iubit de Fiul. De
aceea i Tatl nu-L iubete pe Fiul n Duhul i pe Duhul
dect n Fiul i deci pe noi ca fii duhovniceti i Fiul ca
Frai duhovniceti.

LA

N C E P U T A F O S T

IU B IR E A

67

Duhul i ntrete n unitate prin iubirea Lui i Ei se


ntresc n unitate prin iubirea fa de El. Nu se trece din
colo de iubirea ntre Tatl i Fiul prin Duhul. Sau Fiu l e
vzut n Duhul, i invers, ca s fie vzut aa dup ce se va
ntrupa Fiul i n noi. Sf. Grigorie de Nazianz spune :
T reim e d esv rit, din T rei desvrii.
Fiecare cuprinde i descoper adeseori nu Eul su, ci pe
ceilali. De aceea n fiecare ipostas se pot vedea celelalte.
Vezi, p rin u rm are, zice Sf. Vasile cel Mare, c u n eori T atl
d e s c o p e r p e F iul, a lteo ri F iu l p e T atl. D eci toat D u m n e
z e ir e a i se ara t u n eori n T atl, a lteo ri n F iu l i in D uhu l
(Contra lui Eunomiu, cartea V I ; P.G. 29, 756).
De aceea pn ce Fiul este pe pmnt, Duhul II arat
mai mult pe El, iar dup ce nvie i se nal Fiul, arat El
mai mult pe Duhul, sau Duhul II descoper sub un acope
rm nt sim it ca atare, fcnd pe Fiul chiar mai simit i mai
eficient n lucrarea Lui.
Cci monada micndu-se din pricina bogiei ei, dar
depindu-se doimea (fiindc e mai presus de materie i
form din care sunt corpurile), se hotrnicete ca Treim e
(cci aceasta este prima care depete doimea), ca s nu fie
Dumnezeirea nici strmt, nici s se reverse la nesfrit
(Oratio d e P ace, P.G. 35, 1160 D).
n cele trei Persoane dumnezeieti este pluralitatea n
unitate, sau iubirea deplin, realizat n amndou form ele ;
relaie ntre Persoane, dar trit n unitate deplin. n cele
trei e totul n relaie direct, cci Duhul e mereu n T atl i
Fiul. Dac ar fi patru, n-ar fi totul n aceast relaie direct
nencetat. Ar rmnea mereu un El exterior. S -a r vedea c
cineva rm ne mereu afar. n dou Persoane, iari s-ar
vedea c nu e totul. C ceva lipsete. n Dumnezeu Trei e
totul.
Duhul reprezint ntoarcerea Dumnezeirii n Sine, aa
zicnd readunarea Ei pe planul modului de existen n co

68

P R E O T A C A D . P R O F . D R . D U M IT R U S T A N IL O A E

muniune personal. Fr s anuleze acest mod Dumnezeirea


se arat prin Duhul ca structur, ca matc interpersonal a
Dumnezeirii infinite, evitnd att lipsa de generozitate a
fiinei ncuiate erm etic n ntunericul existenei impersonale,
ct i dezordinea pluralitii infinite ca numr. Att primul
fapt, ct l cel ae-al doilea ar umplea totul de o esen neli
ber, panteist, neiubitoare, incapabil de creaie, supus
unor legi oarbe, lipsit de sens.
Dup nlarea Fiului, cnd oamenii nu-L pot vedea nici
n spaiu mrginit, nici pretutindeni, aflndu-Se n Duhul
care poate fi prezent pretutindeni, poate fi i Hristos prin El.
Duhul iradiaz pretutindeni din trupul nviat
Hristos. (La Sf. Vasile, cu m lu creaz D uhul in toi).

al lui

Vom vedea n alt capitol cum Duhul ne pune pe fiecare


n legtur cu Hristos, dar i Hristos n legtur cu Duhul.
E forma activrii practice sau a prelungirii n noi a ceea ce
a fcut Hristos pentru noi n curirea de patimi, chiar prin
ptimire, i n naintarea spre nviere, deci spre spirituali
zarea trupului. Aceast legtur ntre lucrarea lui Hristos i
a Duhului se arat chiar n felul venirii la subsisten a
Duhului prin purcederea din Tatl spre a se odihni n Fiul.

PURCEDEREA DUHULUI SFNT DIN TATL


SI ODIHNA LUI N FIUL, TEMEI AL IUBIRII
DESVRITE NTRE TATL SI FIUL
SI A N FIERII NOASTRE PRIN DUHUL

lisus Hristos spune de Duhul Sfn t c purcede din Tatl


i El l va trim ite celor ce cred n El (Ioan 15, 26). De aceea
i n Sim bolul niceo-constantinopolitan Biserica a spus despre
El : care din Tatl purcede. Prinii au inut ,s accentueze
c purcederea Duhului din Tatl este altceva dect naterea
Fiului, dar n-au voit s precizeze n ce const ea. Sf. Grigorie
de Nazianz spune : D eci ce e ste p u r c e d e r e a ? S p u n e-m i tu,
ce e ste n en a terea T atlu i i eu i v o i e x p lic a ce este n a te
r e a F iu lu i i p u r c e d e r e a D uhului. i v o m d elira am n d oi
tin zn d a str b a te ta in ele d u m n ezeieti (A cincea Cuvntare
teologic ; Despre Sfntul Duh, cap. 8). Ce-i lipsete, zic ei.
Duhului pentru a fi Fiu ? Cci dac nu i-ar fi lipsit ceva, ar fi
fost Fiu.( Noi spunem c nu-i lipsete. Cci Dumnezeu nu are
lipsuri. Dar este o deosebire de artare, ca s spunem aa,
sau de relaie ntreolaltl. i aceasta a produs i o deosebire
de nume (Op. cit., cap. 9).
Dar exem plificnd deosebirea ntre naterea Fiului din
Tatl i purcederea Duhului, cu deosebirea ntre luarea Evei
din Adam i naterea lui Set, tot Sf. Grigorie de Nazianz
spune : Nu se spu n e c unul e n scu t din ei (Adam i Eva),
ia r altu l v in e n a lt m od la ex isten ? D ar cu m ? E v a i S et
nu v in d in a c ela i A dam ? Din ca re altu l ? i sunt am n d oi
n scu i ? N icidecu m . D ar ce su n t e i ? E v a e lu at din A dam ,
iar S e t e nscut. i totu i a m n d oi sunt o a m en i id en tici
n treolalt. C ci su n t oam en i. N im en ea nu v a n ega. V ei n c eta

70

P R E O T A C A D . P R O F . D R . D U M IT R U S T A N IL O A E

d e c i s lupi m p otriv a D uhului afirm n d sau c e n um ai


d e c t nscut, sau c nu e n ici d eofiin , n ici D um n ezeu
(Cuv. 31 din cele 5 Cuvntri teologice, cap. 11). .
Dar tot Prinii au inut s accentueze c Duhul purceznd din Tatl, se odihnete n Fiul. S f Grigorie Palam a
bazndu-se pe m rturia Sfntului Ioan Boteztorul, c a vzut
pe Duhul pogorndu-Se din cer, i rmnnd peste Fiul,
spune c aceasta e o dovad c i nainte de ntruparea Fiului,
Duhul se odihnete peste El. i el arat i pe Sf. Ioan Damaschin cugetnd astfel. Cci dup ce amintete locul din
Evanghelia dup Ioan 1, 33, Sf. Grigorie Palama continu :
i ca s nu so c o tea sc cin ev a c a c estea s-au scris i s-au
sv rit pen tru n tru p a rea Fiului, s ascu ltm p e d u m n e
z eiescu l D am aschin , care scrie n al 8 -lea din c a p e tele d og
m atice : C red em i n S fn tu l D uh, ca re din T atl p u rced e
i n F iu l se od ih n ete (La Iosif Vrienie, Cuvinte douzeci
i patru pentru purcederea Sfntului Duh, Cuv. I, p. 80 81).
Aceast odihn a Duhului n Fiul pune Intr-o legtur
pe Duhul i cu , Fiul, legtur pe care catolicismul a socotit
n mod greit c o poate afirma identificnd purcederea
Duhului din Tatl, cu purcederea din Fiul, ca dintr-un singur
principiu (tanquam ex uno principie), ceea ce terge n acest
act deosebirea ntre Tatl i Fiul* considernd-o ca un act al
fiinei lor comune, nu ca un act care menine pe Tatl ca
Persoan deosebit de Fiul.
Odihna Duhului purces din Tatl peste Fiul o soco
tete Sf. Grigorie Palam a ca dovedind iubirea Lui fa de
Fiul. Duhul e trim is de Tatl peste Fiul ca o fapt a iubirii
Lui fa de Fiul. Cci i place Tatlui nsui s se odihneasc
peste Fiul prin Duhul purces spre El. Dar Fiul nu rmne
pasiv sau nepstor n aceast atenie iubitoare a Tatlui
fa de El. El e bucuros c Tatl trim ite Duhul Su spre El
i-i arat, primindu-L, i bucuria Lui fa de Tatl.
Sf. Grigorie Palam a spune de fapt urmtoarele : i
n su i C uvntul p r e a iu bit i Fiul lui D um nezeu se n toarce
sp re N sctoru l p rin D uhul S fn t, ca iu b ire, i a re D uhul

LA

IN C -E P U T A F O S T

IU B IR E A

71

S f n t din T atl, i od ih n in d u -S e m p reu n cu El n S in e


(In traducerea Arhim. Ciprian Kern, Antropologia Sf. Grigorie
Palama, Paris, Ymca Press, p. 356).
A -i arta cuiva iubirea ta direct, e o bucurie pentru
acela. Dar a-i comunica i participarea altuia la iubirea sa,
e o bucurie i mai mare pentru acela. Dac T atl este origi
nea Fiului, prin faptul c gndindu-Se pe Sine, i nate un
chip al Su, numai El poate fi i originea iubirii fa de Fiul
i a Fiului fa de El, prin faptul c gndindu-Se pe Sine ca
Tat iubitor al Fiului, face s se vad pe Sine ca o alt
Persoan prin care i arat iubirea Sa fa de chipul Su.
Fiul nu poate rm nea dect Fiu i n aceast relaie de
iubire i de bucurie ce exist ntre Tatl i Fiul din eterni
tate. n acest sens Sf. Grigore Palam a spune : /ar acest D uh
al C uvntulu i su p rem este ca o iu b ire n eg rit a N scto
rului fa d e C uvntul n scu t n m o d n egrit. D El se f o l o
sete i C uvntul i F iu l p re a iu b it al T atlu i fa de N sc
toru l Lui, d a r av n d u -L ca m p reu n ieit din T atl i
od ih n in d u -S e n El p rin u n ita tea firii.. P e A cesta F iu l l a re
si El ca D uh al A d ev ru lu i i al n elep c iu n ii i al C uvntului
i prin El se bu cu r m p reu n cu T atl, ca re se bu cu r de el
(Arhim. Ciprian Kern, op. cit.).
Prin purcederea Duhului nu se constituie de ctre Tatl
o Persoan ca int proprie a Sa, spre a fi i Tatl o int a
Duhului, ci Duhul, se constituie ca legtur iubitoare des
vrit ntre Tatl i Fiul. Duhul e trim is spre Fiul ca P e r-'
soan mpreun iubitoare a Fiului de ctre Tatl, ca s fie
drept urmare o Persoan mpreun iubitoare a Tatlui cu
Fiul. Aceasta se arat spunndu-se c Duhul purceznd din
Tatl, se o d ih n ete p es te F iu l, sau strlu cete din Fiul
(Grigorie Cipriotul, Patriarhul Constantinopolei, 1283 1289 ;
P.G. 142, col. 240, 242, 257, 260, 267, 286). Prin aceast str
lucire, Duhul arat (pune n desvrita eviden) Fiului pe
Tatl i Tatlui pe Fiul.
E o reciprocitate, n care Tatl nu nceteaz s se arate
ca Tat i Fiul ca Fiu (Iosif Vrienie, Cuvinte 24 pentru pur
cederea Sfntului Duh, Buzu, 1832).

72

P R E O T A C A D . P R O F . D R . D U M IT R U S T N IL O A E

Dar aceasta nu nseamn c Duhul e mai puin Persoan


ca Tatl i ca Fiul. El nu e numai o simire a Tatlui, care
l purcede, i o simire a Fiului. Tatl i arat iubirea des
vrit fa de Fiul, avnd bucuria de o alt Persoan pur
ceas din ea, mpreun iubitoare cu El fa de Fiul. i acest
rol II primete Duhul i n Fiul. Acest rol de mpreun iubi
tor al Duhului cu Tatl i cu Fiul, se arat i n faptul c
Duhul nu e numit niciodat singur, ca iubitor, cum e numit
Tatl fa de Fiul, i invers. Aceasta se arat i n faptul c
noi spunem c iubim pe Tatl, sau pe Fiul, sau pe amndoi
prin Duhul, dar nu c iubim, pe Duhul prin Tatl sau prin
Fiul ; i mai spunem c Fiul sau Tatl ne dau pe Duhul, nu
invers.
Dar pe Duhul nu-L mai nate Tatl ca Fiu aparte, cci
atunci nu L-ar mai referi la Fiul, ci Duhul ar lua o poziie
independent. Pe Duhul l refer Taitl la Fiul Su unic, ca
evideniere a iubirii Lui absolute fa de acest unic Fiu.
Nu e corect nici a socoti c Duhul este purces de Tatl
pentru c este Nscut Fiul, c nici Fiul e nscut pentru a fi
purces Duhul peste El. De aceea spune Sf. Grigorie de Na
zianz n Cuvntul teo lo g ic.31, c Fiul i Duhul Sfnt sunt
unii, nu numai prin .fire, ei i prin faptul c Fiul e nscut
i Duhul purces de Acelai Tat. Iar deosebirea ntre Fiul i
Duhul e numai c Unul e Nscut, iar Duhul purces. Dar e
firesc s se aminteasc nti de naterea Fiului, ca s se
poat spune apoi c peste Fiul nscut se odihnete Duhul
purces. Dar totui Duhul e purces pentru a se odihni peste
Fiul i Fiul e nscut de Tatl, pentru c voiete s aib pe
Cel peste Care vrea s se odihneasc Duhul Lui.
Duhul nu e un al Treilea, nici n sensul de un alt Ns-
cut, nici n sensul de un El, care se afl nchis n relaia
dintre ei. Duhul e n Tatl care iubete pe Fiul ca o Persoan
ce se bucur mpreun cu El de Fiul i se odihnete pornind
din Tatl n Fiul, ca o Persoan care se bucur i El mpreun
cu Fiul de Tatl, dar ca un Fiu fa de Tatl, nu ca un alt
Tat. n acest caz n-ar mai vedea# pe Tatl ca Tat. Duhul

LA

N C E P U T A F O S T

IU B IR E A

73

triete iubirea ntre Tatl i Fiul, meninnd calitatea lor


distinct de Tat i Fiu. Tatl este mpreun cu Duhul n
iubirea Fiului, i Fiul este i El, datorit faptului c are pe
Duhul de la Tatl, mpreun iubitor ca Duh al Tatlui. Dac
Tatl purcede pe Duhul pentru a spori bucuria Lui fa de
Fiul i Fiul se nate din voina Tatlui de-a se bucura de El
mpreun cu Duhul. Faptul de-a folosi Tatl i pe Duhul
pentru iubirea dintre ei arat i mai mult iubirea ntre ei i
unirea lor.
Vezi, spune Tatl, Fiului, ct Te iubesc de mult pe
Tine, avnd i pe Duhul care se bucur mpreun cu Mine,
de Tine ? i Fiul rspunde : Privete i Tu cum m mulu
mesc de aceast mpreun iubire a Mea de ctre Tine,
mpreun cu Duhul. Pot s Te iubesc i Eu ca Fiu, mpreun
cu Duhul druit Mie de Tine, pe Tine, nu singur, ci mpreun
cu El.
Tatl i Fiul se unesc maj mult ca Tat i Fiu prin
Duhul, sunt T rei Persoane, dar a treia nu st la o parte de
cei doi, ci i unete pe amndoi, sau este n fiecare, unindu-I,
dar i ntrindu-I n calitatea lor distinct, chiar i cnd vor
besc eu noi. ns aceasta nu-L oprete pe Duhul s ne vor
beasc i El nsui i nou i s ne inspire s vorbim cu Tatl
i cu Fiul, mai ales s ne rugm lor. Iisus le spune ucenicilor :
nc multe am a v spune, dar acum nu le putei purta.
Dar cnd v a veni A cela, Duhul Adevrului, v va cluzi
la tot adevrul. Cci nu va vorbi de la Sine, ci cte aude
va vorbi i cele viitoare v va vesti (Ioan 16, 12 13).
A tt Fiul, ct i Duhul vorbete avndu-L i pe cellalt n
El ; dar i pe Tatl. De aceea am spus c Duhul nu este un
El de care vorbesc Tatl i Fiul, ci fiecare vorbete n mod
nedesprit de ceilali doi. Nici Tatl nici. Fiul nu vorbesc
despre Duhul ca de un al treilea n afar de ei, ci Tatl are
n Sine pe Duhul cnd vorbete cu Fiul i Fiul pe Duhul cnd
vorbete cu -Tatl, dar i cnd vorbesc cu noi. ns aceasta
nu-L oprete pe Duhul s ne vorbeasc i E l nsui nou i
s ne inspire s vorbim cu Tatl i cu Fiul, mai ales s ne

74

P R E O T A C A D . P R O F . D R . D U M IT R U S T A N IL O A E

rugm lor. Iisus le spune ucenicilor : nc multe am a v


spune, dar acum nu le putei purta. Dar cnd va veni Acela,
Duhul Adevrului, v va cluzi la tot adevrul. Cci nu
va vorbi de la Sine, ci cte aude va vorbi i cele viitoare v
va vesti (Ioan 16, 12 13). A tt Fiul, ct i Duhul vorbete
avndu-L fiecare pe cellalt ; dar i pe Tatl. De aceea am
spus c Duhul nu este un El de care vorbea Tatl i Fiul,
ci fiecare vorbete n mod nedesprit de ceilali doi.
Toi trei sunt nencetat unii. Tatl unete pe Fiul i
Duhul Sfn t ca origine a ambilor, a unuia prin natere, a
celuilalt prin purcedere spre Fiul, sau Fiul e unit cu Tatl
prin faptul c e nscut de Tatl i are pe Duhul purces de la
Tatl odihnind peste El. Duhul este unit cu Tatl prin faptul
c e purces din El i cu Fiul, prin faptul c se odihnete peste
El. Fiecare din cele trei Persoane dumnezeieti este unit cu
Celelalte dou nu numai prin firea lor comun, ci i prin
proprietile lor personale. Duhul este numit i Duh al T a
tlui i Duh al Fiului : al Tatlui ca purceztor al Lui spre
Fiul nspre care purcede. Dar Tatl nu este numit Tat al
Duhului, n sensul c are ceva de la Duhul, nici Fiul nu este
al Duhului, ca avnd ceva din existen de la El, dar Duhul
este numit att Duh al Tatlui, ct i al Fiului, avnd exis
tena legat de amndoi. Aa cum Fiul este al Tatlui, Duhul
este al Lui pentru c se odihnete n El. Duhul este al Tatlui
i al Fiului n sensul c n existena lor se mplinete
Treimea. Fiecare unete pe ceilali doi, dar numai n Duhul
se desvrete Treimea ca existen i prin aceasta este Cel
ce duce la o ultim unitate pe Tatl i Fiul.
Numai prin Duhul, Tatl i arat toat iubirea fa de
Fiul i numai prin Duhul, Fiul i arat toat iubirea fa de
Tatl. Numai prin Duhul, Tatl i activeaz toat iubirea de
Tat fa de Fiul i Fiul la fel.
Puroederea Duhului din Tatl spre Fiul i strlucirea
Lui din Fiul spre Tatl, se reflect, i n faptul c noi pri
mim pe Duhul de la Tatl prin Fiul i putem fi fcui fii
iubitori ai Tatlui, ca s rspundem i noi mpreun cu Fiul

LA

N C E P U T A

FO ST

IU B IR E A

iubirii Tatlui. Aceasta- ne ncadreaz i pe noi n iubirea


dintre Tatl i Fiul, fiind iubii de Tatl ca Fiul Su i iubind
i noi pe Tatl ca Tat al nostru, dar i pe Fiul, ca Frate al
nostru n Tatl, qeea ce face ca i noi s ne iubim unii pe
alii oa F ii ai aceluiai Tat i frai ai aceluiai Fiu al Tatlui,
fcut Frate al nostru prin ntrupare. Poate c acest rol se
arat n parte i n rolul ce-P are el n realitatea (relaia)
dintre eu i tu. F iecare l avem pe acela n noi, mpreun
iubitor, i astfel iubirea dintre noi este mai mare. '
Dar din Fiul nu L-am a v e a 'p e Duhul ca Fiu al lui, ci ca
Tat al lui nu ne-ar com unica nici nou pe Duhul ca Duh de
fii, i n acest caz n-am avea produs n noi iubirea de fii
ai Tatlui i de Frai ai Fiului.
In Sfn ta Scriptur se afirm adeseori c lisus Hristos,
ca Fiu, ne face prin Duhul Su, fii ai Tatlui ceresc. A stfel,
Sf. A postol Pavel spune : Iar cnd a venit plinirea vremii,
a trimis Dumnezeu pe Fiul Su... ca s dobndim Puterea.
i pentru c suntei fii, a trimis Dumnezeu pe Duhul Fiului
Su, n inimile voastre, care strig : A vva, Printe (Gal. 4,
4, 5, 6). Deci Duhul susine n Fiul din eternitate dragostea
d e-F iu fa de Tatl, ca U nu l-ce purcede din Tatl cu acest
scop, sau pentru aceast lucrare. De aceea cnd se face si
om, Fiul are i ca om pe Duhul iubirii de la Tatl, ca s
ni-L com unice i nou. C eea ce spune n locul am intit din
Epistola ctre G alateni, o spune Sf. Pavel i n Epistola ctre
Romani : Cci ci sunt mnai de Duhul lui Dumnezeu,
sunt i fii ai lui Dumnezeu. De aceea i ci au primit Duhul
nfierii, strigm prin El : A vva, Printe !. i ca atare suntem
i motenitori ai lui Dumnezeu, mpreun cu Hristos
(Rom. 8, 13, 15, 17). Prin aceasta Hristos ni s-a fcut ntiul
nscut ntre muli frai (Rom. 8, 29), sau El ni s-a fcut i
ca om, purttor al Duhului Su de F iu al lui Dumnezeu,
ca s n i-L transm it i nou. In felul acesta, Sfntul Duh este
Cel ce ne unete i pe noi cu Dumnezeu Tatl i cu Fiul n
aceast calitate a lor.

76

P R E O T A C A D . P R O F . D R . D U M IT R U S T N IL O A E

Duhul se unete att de mult cu noi, c sim irea ce-o d,


de-a spune lui Dumnezeu Tat, o trim ca o sim ire a noastr.
Dar totui ne dm seama c dac nu s-ar uni Duhul cu noi,
dac n-ar striga i El cu noi lui Dumnezeu : Avva, Printe,
n-am putea striga i noi nine. Dar aceasta nseamn c i
n Fiul nentrupat Duhul Fiului este nu numai al Lui, ci i al
Tatlui, adic prim it de la Tatl. i mai nseamn c Duhul
'prin care strigm : Avva, Printe, nu e desprit nici de
Fiul. Fiul ntrupat este Cel ce strig mpreun cu noi, n t
rii de acelai Duh : Avva, Printe. Dar prin Duhul nu spunem
Tatlui numai : Avva, Printe, ci ne i rugm Tatlui i
Fiului, sau i Fiul se roag odat cu Duhul n noi. Nu putem
s ne rugm singuri lui Dumnezeu Tatl fr Duhul, deci i
fr Fiul. Dumnezeu, care vrea s ne mntuim prin ajutorul
ce ni-L d, ne d i puterea s cerem ajutorul Lui : De
asemenea i Duhni vine n ajutorul slbiciunii noastre. Cci
nu tim s ne rugm cum trebuie, ci nsui Duhul se roag
pentru noi cu suspine negrite (Rom. 8, 26 27). Precum
unete pe Fiul cu Tatl, aa ne unete Duhul i pe noi cu
Tatl i cu Fiul, aa de mult, nct nu putem vedea grania
ntre noi i Dumnezeu. i totui, rmnem contieni i de
slbiciunea noastr. Iat cum Duhul nu rmne pentru Dum
nezeu Tatl i Fiul un El, nici chiar cnd se mic n noi,
ci se face un Eu greu de distins de al nostru, punndu-ne i
pe noi n relaie de eu-Tu cu Dumnezeu.
Aceast pornire de-a striga i a ne ruga mpreun cu
Duhul Fiului, sau cu Fiul slluit n noi prin Duhul Lui,
Tatlui, ne spune Sf. PaVel c nu ne vine i fr o contri
buie din partea omului.
Dar n aceast contribuie artm c ne silim i noi s
devenim asemenea Fiului ct timp a fost ntrupat pe pmnt
i Fiul vrea. dup nlare s parcurgem i noi drumul parcurs
de El cu trupul Lui, pentru a ajunge la nviere. Ne atrage
prin Duhul tot mai mult spre starea de fii asemenea Lui,
chiar dac nu e vzut de noi, fii ai Tatlui, nviai cu trupul,
sau schimbai la fa sau ndumnezeii, asemenea Fiului Su
fcut om i nviat.

LUCRAREA FIULUI NTRUPAT N NOI


DUP NLARE PRIN DUHUL
DE VIAT FCTOR SI SFINTITOR

Fiul nviat i nlat lucreaz n noi prin Duhul Sfn t


pentru a parcurge i noi drumul spre starea de fii, n care
trupul e schimbat la fa sau ndumnezeit prin Duhul. Hristos
Cel nlat svrete n noi aceast lucrare prin Duhul Su,
aa cum a svrit-o i El n um anitatea Sa ct a fost pe
pmnt. Duhul Lui ne duce spre starea n care a fost dus
trupul lui Hristos prin nviere, spre starea de fii schimbai
la fa cu trupul, strlum inai, ndumnezeii. Lucrarea aceasta
a Fiului nlat prin Duhul, este o lucrare de via fctoare
i sfinitoare. Aceasta nu o poate face Fiul cu oamenii de pe
pmnt, rmnnd El pe pmnt, ci numai dup ce a ajuns la
captul deplinei ptrunderi a trupului Lui de Duhul de via
fctor i sfinitor. Lucrarea aceasta sfinitoare i de via
fctoare e i a Fiului i a Duhului, sau e a Fiului prin
Duhul.
A stfel Duhul purcede din Tatl i se odihnete n Fiul,
nu numai pentru a arta deplina unire n dragoste ntre Tatl
i Fiul, dragostea Fiului venit de la Tatl, ntorcndu-se
spre Tatl, ci pentru a trece i la oameni dragostea Fiului, al
Crui chip sunt fcui oamenii, iar dup ce acetia se despart
prin pcat de Dumnezeu, de-a se face nsui Fiul om n care
lucreaz Duhul, ca din El s treac n oameni.
A ceast lucrare a Duhului din Fiul e prevestit nti
prin prooroci, pentru a-i ntoarce i pe ei spre Tatl, sau a-i

78

P R E O T A C A D . P R O F . D R . D U M IT R U S T N IL O A E

atrage i pe oamenii unii cu Fiul prin


umplui deplin de Duhul din Fiul.

credin spre Tatl,

De aceea Biserica a numit pe Duhul n Sim bolul niceoconstantinopoliitan nu numai Sfnt i de via Fctor, ci i
cel Care a grit prin prooroci. Cuvntul nentrupat a pre
gtit astfel n prealabil pe oameni pentru lucrarea ce-o va
svri prin. Sine, att ct va fi pe pmnt i apoi n oameni,
dup ce se va nla nviat i ndumnezeit cu trupul.
Lucrarea revelatoare comun i complementar a Fiului
i a Sfntului Duh are o dezvoltare. Paul Evdochimov vede
aceast dezvoltare ca o alternare a lucrrilor mereu mai
vdite ale Duhului i Cuvntului, mai bine zis ale ambilor,
artndu-Se cnd unul, cnd cellalt mai vdit n aceast
lucrare comun. Duhul Sfnt a pregtit venirea Cuvntului
n trup, care va lucra nti n mod vzut asupra trupului Su,
nu fr prezena lucrtoare a Duhului n Ei, ducnd trupul
pn la nviere, ca apoi s prelungeasc aceast mpreun
lucrare, Hristos nemaivzut, iar lucrarea Duhului svrindu-se mai simit n nduhovnicirea trupului celor credincioi,
spre nvierea din viaa viitoare. Prin spu sa p roo rocilor, tot
V echiu l T estam en t este o C in cizecim e p relim in ar n v e d e r e a
ap a riiei F ec io a r ei i a acelu i Fie al ei (LEsprit Saint dans
la tradition ortodoxe, Ed. du Cerf, Paris, 1969, p. 87). Apoi
'Cincizecimea apare ca scopul ultim al iconomiei trinitare a
mntuirii. Urmnd Prinilor bisericeti se poate chiar spune
c Hristos este Marele nainte M ergtor al Duhului Sfnt
(Op. c. p., 87). Pe de alt parte, Evdochimov observ c
Duhul * Sfnt i Cuvntul sunt mereu mpreun, dar ntr-o
perioad se afl unul pe planul prim, iar n alt perioad
Cellalt. n tim pu l lu crrii p m n teti a lui H ristos, rela ia
o a m en ilor cu D uhul S f n t se e fe c tu a p rin H ristos. Din contr,
d u p C in cizecim e, rela ia cu H ristos se efectu ea z p rin i in
D uhul S fn t. n la r ea su prim v iz ib ilita tea istoric a lui
H ristos. D ar C in cizecim ea restitu ie lu m ii p rez en a in terio ri

LA

N C E P U T A F O S T

IU B IR E A

79

zat a lui H ristos i acu m II r e v e le a z nu n fa , ci n in te


rioru l u cen icilor Si (Op. eilt., p. 96).
A fost necesar lucrarea profetic a Duhului Cuvntului
nentrupat, pentru ca oamenii s cread n El cnd va veni
n trup n chip minunat. i a fost necesar venirea n trup a
Fiului, pentru ca s nfieze cu adevrat prin Dumnezeu uma
nitatea n trup, ducnd-o la nviere. Dar a fost necesar i
lucrarea Fiului ntrupat i nviat n chip nevzut prin Duhul
Sfnt pentru a face pe oameni s nainteze ntr-o via
pmnteasc dup modelul lui Hristos spre a ajunge la trupul
nviat i nduhovnicit, asemenea celui al lui Hristos.
Cretinismul occidental nu d aproape nici o nsemntate
lucrrii Duhului Sfn t n oameni dup nlarea lui Hristos
sau a lui Hristos cel nlat prin Duhul Sfnt. Observm o
ruptur ntre Hristos i Duhul Sfnt. Se afirm n Hristos
separat, un Hristos al discursurilor, nu al harului necreat din
Sfintele Taine, al Celui ce unete cu subiectul nostru energia
dumnezeiasc necreat, sfinitoare, transform atoare, ridicare
a credinciosului n alt plan. Ortodoxia e singura care vorbete
continuu de lucrarea Duhului Sfn t cel de via, f c to r. i
sfinitor. Cel prin care Hristos ne face fii ai lui Dumnezeu,
cu un trup nviat, strluminat, mpreun cu toat creaia.
Pentru ortodoci, nu ajunge oamenilor s fie iertai, numai
pentru supram eritele lui Hristos, sau s fie curii de pcate
doar n viaa viitoare printr-o credin n efectul jertfei Lui,
ci viaa lor crete n sfinenie i creterea oamenilor n sfin
enie dup modelul lui Hristos, tinde spre a ajunge la un trup
transfigurat asemenea Lui n viaa viitoare prin Duhul lui
Hristos.
Pentru ortodoxie Dumnezeu i poate nsui umanitatea
n mod real, ca mediu de transform are (transfigurare) i norm alitate asemenea Dumnezeirii n sfinenie.
Dar pentru aceasta trebuie s ne silim i noi s ducem
o via pe pmnt, pe ct se poate dup modelul lui Hristos.

80

P R E O T A C A D . P R O F . D R . D U M IT R U S T A N IL O A E

Dar i aceast silin a noastr de vieuire ca fii ai lui Dum


nezeu ne este ajutat de Duhul lui Hristos. Ea ncepe prin
naterea noastr din nou prin Duhul Sfnt, care ni se d n
Botez. Prin aceasta ieim din moartea spiritual care e una
cu alipirea la lumea aceasta socotit oa unica realitate. Duhul
ne nate la o via adevrat n Dumnezeu i ne susine n
ea i aceasta e o naintare n sfinenie.
Mntuitorul promite pe de o parte pe Duhul- ce-L va
trim ite pe seama celor ce vor crede n El, pe de alta le spune
c ei trebuie s-L primeasc prima dat prin Botez, pentru a
se nate din nou, deci ca fii ai lui Dumnezeu, ncetnd s fie
robii lumii m ateriale (Gal. 4, 7 9). El spune lui Nicodim :
Adevrat, adevrat zic ie, de nu se va nate cineva din
ap i din Duh, nu va putea s Intre n mpria lui Dum
nezeu. Ce este nscut din trup, trup este ; i ce este nscut
din Duh, duh este... Trebuie s v natei de sus (Ioan 3,
5 6, 7). Dar acetia se nasc ca fii ai lui Dumnezeu pentru
c Fiul lui Dumnezeu cel ntrupat se unete cu ei prin
Duhul. Celor ce L-au primit (pe Cuvntul), care cred n
numele Lui le-a dat putere s se fac fii ai lui Dumnezeu
(Ioan 1, l i ) . De aceea preotul ntreab pe cel venit s se
boteze (sau pe naul lui) : Te lepezi de satana ? i : Te
uneti cu Hristos ? Iar acela rspunde afirmativ la amn
dou ntrebrile. Prin Duhul vine Hristos, sau prin Hristos
vine Duhul lui Hristos care S -a nlat.
Pentru prefacerea pinii i vinului n trupul i sngele
Domnului Hristos este cerut iari lucrarea Sfntului Duh :
nc aducem ie aceast slujb duhovniceasc i fr de
snge i Te chemm, Te rugm i cu umilin la Tine cdem :
Trim ite Duhul Tu Cel S fn t peste noi i peste aceste daruri
ce sunt puse nainte i f pinea aceasta cinstit trupul Hristosului Tu, iar ce este n potirul acesta cinstit sngele
Hristosului Tu, prefcndu-le cu Duhul Tu cel Sfnt. Este
n lucrare ntreag Sfnta Treim e : Tatl preface darurile,

LA

N C E P U T A F O S T

IU B IR E A

81

dar prin Duhul, i pinea i vinul nu se pot preface n trupul


i sngele lui Hristos, fr s vrea aceasta Hristos nsui.
Iertarea pcatelor n Taina Spovedaniei iari se produce
prin Duhul Sfnt. Cci Hristos a suflat i sufl puterea
Duhului peste Apostoli i urmaii lor spre iertarea pcatelor
(Ioan 20, 22 23). Fiul sufl asupra lor puterea iertrii p
catelor, dar puterea aceasta este Sfntul Duh.
i sfinirea apei, prin care se sfinesc toate cele stropite
din ea, are loc prin Duhul S fn t cerut de la Domnul Hristos :
n rugciunea de sfinire a apei, preotul se adreseaz Celui
ce a venit s aduc tm duiri oam enilor : i acum trim ite
harul Prea Sfntului i de via Fctorului Tu Duh, care
sfinete toate, i sfinete apa aceasta. Duhul este puterea
suflat de Fiul, care sfinete toate. Duhul purcede pururea
din Tatl, e trim is prin Fiul spre a sfini toate, a nla viaa
oamenilor i cnd voiete, a tmdui toat boala.
Sfnta Treim e ntreag este n lucrare asupra ntregii
creaii, de la Tatl purceznd Duhul, trecnd prin Fiul i
realizndu-i lucrarea asupra celor cerute, ca s atrag mai
ales pe oameni spre calitatea de fii ai Tatlui. Creaia e atras
prin lucrarea pornit din Tatl, trecut prin Fiul i unificat
prin Duhul Sfn t cu um anitatea Fiului spre Tatl. Um ani
tatea sfinit prin micarea pornit din Tatl i fcut spre
Tatl asemenea Fiului, fiind ncadrat n m icarea Treim ii de
la Tatl spre Fiul i de la Fiul spre Tatl prin Duhul. Iubirea
pornit de la Tatl spre Fiul prin Duhul i ntoars iari
spre El, prinde n cadrul ei i umanitatea.
Dar s insistm puin i asupra sensului calitii Duhului
ca Persoan de via fctoare i sfinitoare, deci i asupra
efectelor ce le are Duhul asupra oamenilor prin lucrrile Lui.
Duhul este de-via-Fctor, pentru c scoate pe oameni
din moartea sufleteasc, ncadrndu-i n viaa de un coninut
tot mai nalt i tot mai bogat pe cei m ori sufletete prin c
derea n trectoarele plceri i prin continua srcire produs
S l n t a T r e im e

82

P R E O T A C A D . P R O F . D R . D U M IT R U S T N IL O A E

de egoism. De aceea pe cnd n cntarea ntreit sfnt, Tatl


e numit Dumnezeu, Fiul tare, ca Cel Care a nvins moartea
rbdnd-o, Duhului I se spune fr de moarte. El ne-a dat
prin naterea prin Botez o via nou, n sensul de via n
continu cretere spiritual, o via neslbit de moartea spi
ritual.
Apostolul Pavel descrie n Epistola ctre Romani n
cuvinte de adnc neles viaa cea nou a celor ce au primit
Duhul nfierii. El spune c devenind prin Duhul fii ai lui
Dumnezeu, ne facem i motenitori mpreun cu Hristos ca
om ai mpriei cerurilor. ns aceasta nseamn pream ri
rea noastr cu Hristos dup ce am ptim it mpreun cu El :
i dac suntem Iii, suntem i mpreun m otenitori cu
Hristos, dac ptimim mpreun cu El, ca mpreun cu El
s ne i preamrim. i socotesc c ptim irile vrem ii de
acum nu sunt vrednice de m rirea care ni se va descoperi
(Rom. 8, 17 18).
Dar ptim irea prin care ne pregtim pentru slava vieii
noastre viitoare n Dumnezeu i pe care o suportm prin
Duhul de fii, druit nou de Hristos, nu poate avea loc fr
s avem i pe Hristos, Care ne ntrete n aceast ptimire
a nfrnrii de la cele rele i a rbdrii unei viei supus pen
tru credina la tot felul de greuti i necazuri. De aceea pri
mim pe Hristos i ca jertf n Sfnta mprtanie, ca s
putem suporta i noi o via de jertf nesupus plcerilor.
Aceast via ptimitoare era suportat n Hristos ca foame,
ca oboseal, ca batjocur, ca lovituri, ca rstignire ; era o p
tim ire prin care ntrea firea Sa omeneasc mpotriva ispitei
de hran, de odihn, de slvire lumeasc, de frica morii. El
ne ajut i pe noi prin puterea Duhului druit nou, s s l
bim i s desfiinm patim ile plcerii i ale egoismului. E o
mare tain cum Hristos, dei nlat la o -via deplin ndum
nezeit ca om, poate s ne dea nou puterea suportrii pti
mirii dureroase. El nu rmne nesim itor la aceast sim ire

LA

N C E P U T

fo st

iu b ir e a

83

a noastr. E ceva analog cu sim irea mamei care triete


durerile copilului, ajutndu-i s le nving. Anunarea pati
milor Sale, l face pe Iisus s retriasc spiritual acele pti
miri i deci i ptim irile celui ce le triete i el din dragostea
pentru El. Iar scparea de patim ile plcerii i egoismului este
una cu o via ridicat n legtur cu Dumnezeu ntr-un plan
care nu mai e inclusiv n creaie, ci ntr-o trire mai ndum
nezeit, care e una cu o via de sfinenie. inta nlrii n
aceast via e una cu silina sporirii n iubirea lui Dum
nezeu, Care ne unete tot mai mult cu El. Sf. Apostol Pavel
descrie pe cel naintat n aceast via a s t fe l: Sunt ncre
dinat c nici m oartea, nici viaa, nici ngerii, nici stpni
rile, nici cele de acum, nici cele viitoare, nici puterile, nici
nlimea, nici adncul i nici o alt fptur nu va putea
s ne despart pe noi de dragostea iui Dumnezeu, cea ntru
Hristos, Domnul nostru (Rom. 8, 38 39). Prin Duhul
purtm totdeauna n trup om orrea lui Iisus, ca i viaa
lui Iisus s se arate n trupul nostru (II Cor. 4, 10),
Fiindc Dumnezeu, Care a zis : Strluceasc
tuneric lumina, EI a strlucit n inimile noastre, ca
luceasc cunotina slavei lui Dumnezeu pe faa lui
(ea om), care ftne va aduce i nou slava venic
toare (II Cor. 4, 6, 17).

din n
s str
Hristos
covri

Duhul dumnezeiesc este Duhul de via fctor i Sfnt,


pentru c El este Cel n care Dumnezeu Tatl prin Fiu l
ajunge pn la noi, aducndu-ne toat curia, slava i sfin
enia dumnezeiasc.
Duhul se numete aa ca suflare dumnezeiasc, sau ca
o adiere spiritual care ajunge din T atl prin Fiul ntrupat
pn la noi, adiere pe care o simim dintr-un plan superior
lumii, ca o adiere de buntate, de iubire, de curire. Prin
aceast adiere vine n noi Treim ea iubitoare i atotsfnt. E
ca un vnt, ca o suflare spiritual, deci ca un vnt care
are un glas, care nu tii de unde vine, nici ncotro se duce.

84

P R E O T A C A D . P R O F . D R . D U M IT R U S T A N IL O A E

A stfel e cu oricare e nscut din Duhul, dup spusa Mn


tuitorului ctre Nicodim (Ioan 3, 5).
In aceast adiere tainic, cunoti prin experien tainic
pe Dumnezeu, dar i El te cunoate pe tine i te face s te
cunoti pe tine n Dumnezeu. i cunoscnd pe Dumnezeu i
cunoscnd drumul ce te poate duce la adevrata ta realizare,
nu mai slujeti lumii trectoare, ci lui Dumnezeu, care-i
asigur viaa venic. Atunci, necunoscnd pe Dumnezeu,
slujeai celor ce din fire nu sunt dumnezei. Acum ns, dup
ce ai cunoscut pe Dumnezeu, sau mai degrab dup ce ai
fost cunoscui de- Dumnezeu, cum v mai ntoarcei iari
la stihiile cele slabe i srace, crora voii s le slujii ca
nainte? (Gal. 4, 8 9).
Credina n Hristos, sau contiina prezenei lui Hristos
n sine, nu o poate avea nimeni, dect prin Duhul. A cesta
arat ct dfe unii sunt Duhul i Hristos n cel credincios.
Dar pe lng credina n Hristos i viaa curat i iubitoare
de Dumnezeu, Duhul d fiecru ia i unele daruri potrivite
firii lui. Nimeni nu poate s zic : Domn este Iisus, dect
n Duhul Sfnt. Darurile sunt felurite, dar acelai Duh...
Unuia i se d prin Duhul Sfnt cuvnt de nelepciune, iar
altuia, dup acelai Duh, cuvntul cunotinei (I Cor. 12,
3, 9). i darurile felurite ale celor muli se ntregesc ntre
ele i folosesc tuturor. C ci calitatea cea mai nalt spre
care trebuie i pot nainta toi prin Duhul este iubirea. De
aceea, dac ar avea cineva vreun dar ct de mare, dar dra
goste nu are, m incinos este (I Cor. 13). Sf. V asile cel
M are a spus n acest sens c orice dar l are cineva, nu-1
are numai pentru el, ci n primul rnd pentru alii.
Im portana
acordat de Biserica O rtodox lucrrii
S fin tei Treim i prin Duhul Sfn t n cei credincioi i n toat
creaia, lucrare ce aduce acestora viaa nou i venic i
sfinenia se vede din rugciunea mprate ceresc, adresat
Sfntului Duh, prin care ncepe Biserica unele din slujbele

L A N C EP U T A FO S T IU B IR E A

85

ei. n aceast rugciune li spunem Duhului S fn t m prate


ceresc, pentru c El ne nalt n m pria cerurilor, unde
stpnete ca Duh peste cele m ateriale. E l este Mngieto
rul, pentru c ne d mngiere n greutile i necazurile
vieii pmnteti. E l este Duhul Adevrului, pentru c ne
descoper calea adevrat, care este viaa n Hristos, Fiul lui
Dumnezeu Cel ntrupat, sau Adevrul. El este pretutindeni
Acelai, unind n credin i iubire pe toi. El mplinete
toate, pentru c ne scap de toate lipsurile, ne d viaa n
Dumnezeu, care ne satisface n toate. El este Vistierul bun
tilor, cci toate cele bune ne vin de la El i le putem co
munica altora. Prin aceasta mplinete de fapt toate. El este
Dttorul de via, scpndu-ne de srcia existenei
moarte n tot ce e bun, dndu-ne nem urirea existenei tot
mai fericit. Pe El l rugm s se slluiasc ntru noi i s
ne cureasc de toat ntinciunea, sfinindu-ne, i prin
aceasta, mntuindu-ne.

10

DUHUL SFNT, CAPTUL DINSPRE LUME


AL LUI DUMNEZEU LUCRTOR
I CONDUCTOR AL OAMENILOR
PRIN PURIFICARE SPRE SFINIRE
SI NDUMNEZEIRE

ntr-o carte tiprit n grecete, n tipografia Patriarhiei


din Constantinopol, l 1799, i tradus i publicat n rom
nete la m nstirea Neamu, la 1827, se cuprind apte rug
ciuni ctre Sfntul Duh, care sunt o adevrat teologie asce
tic i mistic. Ele descriu ntr-un stil nuanat, de adevrat
poezie, cum nu se mai ntlnete azi, drumul spiritual al pu
rificrii i starea mistic a unirii cu Dumnezeu prin lucrarea
Duhului Sfn t care susine i efortul omului credincios. R u
gciunile sunt alctuite de ndrumtori i slujitori duhovni
ceti ai Bisericii, ncepnd cu una a Sf. Simeon Noul Teolog
i continund cu ale altora din secolele urmtoare, ca o do
vad c n trecutul Bisericii n-a ncetat s se exprime i n
alte i alte rugciuni experiena tririi n Dumnezeu. Asupra
acestei cri m i-a atras atenia Prof. Virgil Gndea, care
m i-a procurat i o copie xerox dup ea. Prima, rugciune
scris n caractere ciriliee ;am transcris-o cu unele .comentarii.
n prima rugciune se semnaleaz bucuria adus n suflet
de Sfntul Duh i unirea neam estecat ce o realizeaz E l cu
sufletul sau cu subiectul celui ce se roag. Se afirm n ea
i lumina ce. o aduce Duhul S fn t n suflet, odat cu cur
irea de patimi :
Vino, v ia a c e a v e s e l i v en ic i dreap t, c e a atot i i t o a r e ; ntru to t S fin te i d e V ia F c to ru le i Z iditoru le
D uh, C ela ce eti n tru a c e ea i cin ste cu S tp n irea T atlu i

LA

N C E P U T

fo st

iu b ir e a

87

i a F iu lu i, C are au a c ea st eg alitate i D u m n ezeire i u n itate


d e socotin n trei fe e . V ino, D oam n e al m eu , Tu, p e C are
T e -a d orit i T e d o rete ticlosu l m eu s u fle t ! V ino, C el ce
T e-a i f c u t nsui d orin a ntru m in e i m -a i f c u t a T e dori
p e Tine, C el cu totul n eap rop iat. V ino, bu cu ria m ea cea n en
ceta t i d e s f ta r ea i slava. V ino, su fla rea m ea , v ia a m ea,
m n g ierea su fletu lu i m eu . F -te cu m in e un D uh, P rea
B u n u le S tp n e, f r d e a m estec a re, f r de m u tare, f r de
sch im b a re. D u m n ezeu le C el p e ste to ate, f -T e m ie nsui
to a te ntru to ate, hran a n eg rit i cu totu l n em istu it, care
d e - a p u ru rea se rev a rs n bu zele su fletu lu i m eu i cu rge n
izvoru l in im ii m e l e ; m b r c m in tea care strlu cete i cu
totu l a rd e p e d raci. C u rirea ca re m sp al p e m in e prin
n estriccio ase i sfin te lacrim i, p e ca re v e n ir ea T a le dru iete
c e lo r la ca re v in e. F -te m ie, D oam n e, lu m in a n e n c e t a t ;
i soa re n eap u s, n to t locu l strlu cin d u -m p e m in e. C ela ce
nu te n torci d e la n im en ea din toi. Ca s nu ne a c op erim
d e n tu n ericu l p c a te lo r n oastre, n ev oin d a v en i ctre m ine.
D ep rtea z d e la m in e, D oam n e, to a t n la rea c e a p ie rz
to a r e i-m i d m ie, D oam n e, n trea g a n elep ie a ochilor.
P u n e lim b ii m e le fr u . A rat au zirile m e le b in e su pu se sfin
te lo r T ale p oru n ci. D -m i r b d a re ntru n ecazu ri. - n ele p e te
i n trete in im a m e a n tru n d elu n g r b d a re , ntru n eru ta te, ntru n fr n a re, ntru m p reu n p tim ire, ntru m ilo sti
v ire, ntru d rag oste, ntru sm erit cu g etare, n sin ea m ea i
c tre toi, ntru n to a rc e rea d in sp re le n e v ia i tr n d v ia d ra
cilor, n ca re ca n n ite d u lcei m -a m d esfta t. D -m i m ie
d e slu ire n gn du ri, ca s a flu p e ca re d in tre e le se cade
m ai m u lt a le a leg e. D -m i a cu n oate u n eltirile diavolu lu i
i p e a c e s te a m p reu n cu e l a le l e p d a ; i tu totu l a-m i
t ia v o ia m e a i atrn a c ele a le m e le d e p u rta rea T a de grij
i d e la a c e a s ta a n d jd u i fo lo su l. C ci la T in e este viaa
m ea, lu m in a m ea, m n tu irea m ea. i p e T in e bin e T e cuvinte'z i T e s l v esc i ie m n chin , m p reu n i C elu i f r de
n c ep u t S lo b ozito ru lu i Tu P rin te i C elu i m p reu n v ecu itor

P R E O T A C A D . P R O F . D R . D U M IT R U S T N IL O A E

i de' o fir e cu T in e al L ui Fiu, totd eau n a, acu m i p u ru rea,


i n v ecii v ecilo r. A m in.
Rugciunea a doua ctre Sfntul Duh a lui Ioan diaco
nul, celui ce a fost frate al lu Mar cu, Mitropolitul Efesului
i nomofilax al Bisericii celei mari (din Constantinopol).
Se pare c e vorba de u n , frate al Mitropolitului Marcu
Efeseanul, care la 1438 a combtut la sinodul de la F erraraFlorena, nvtura catolic despre Filioque. Rem arcm de
la nceput n aceast rugciune expresia : mplinitorul T rei
mii. Cci nu s-ar ndrepta deplin Unul ctre Altul T atl i
Fiul dect prin Iubire, sau prin Duhul. Se mai afirm n ea
c prin lucrarea Treim ii, ajuns la capt n fpturi, se svr
ete ndumnezeirea acestora. In ea se afirm clar .c n
lucrarea term inat simte plinul Sfin tei Treimi.
M ngietoru le B u n u le, D uhu le S fin te, D uhul a d e v
rului, C ela ce din T atl n eg r it i n en eles T e pu rcezi, C ela
ce eti m p lin itoru l s fin tei i n c ep to a rei d e v ia T reim i, al
unuia D um n ezeu lui n ostru , C ela ce m p reu n cu T atl i cu
F iu l eti n ch in at i s l v it ; C el d u p a d ev r, a d ev ra t D um
n ezeu i n d u m n ez e ito r ; C ela ce sfin eti i lu m in ezi i lo c a
uri ie fa c i p e cei v red n ici d e p r im irea i daru l T u ; C ela
ce eti m p reu n Z iditor cu M intea cea dinti i cu Cuvntul
a toat fptura cea gndit i sim it ; C ela ce m p reu n bin e
ai v oit v e n ir ea c e a c tre n oi i n tru p a rea C uvntului m
p reu n cu Tine v en ic i m p reu n a i sfin it fir e a n oastr. i
du p slv it L u i n lare la ceru ri, T e -a i p o g o r t fiinete p e
pm n t, C ela ce p retu tin d en ea eti i to a te le plin eti. i (aa)
n lim b i d e ' fo c T e-a i a r ta t p e ste S fin ii A p ostoli i i-a i
u m p lu t p e e i d e daru l 'i p u te r e a c e a n eg rit i p rin tr-n ii
toat lu m ea ad ev ru lu i o ai adus.
nsu i, m p ra te ceresc, iu b ito ru le d e oam en i, iu b ito ru le
d e d ru iri, i d ru itoru le d e d aru ri m ari, lesn e n d u rate i
m ult m ilo stiv e, V istieru l bu n tilor i D ttoru le d e v ia ,
cau t cu b l n d ee din s fin te le n lim i a le sla v ei T ale c elei
sfin te sp re tic lo ia i sm e re n ia m e a n ziu a i n ceasu l

LA

N C E P U T A

F O S T IU B IR E A

89

ac esta i n to at v r e m e a i locu l, ntru ca re cu n ev red n icie


c h e m n u m ele Tu cel p r e a S f n t i n chin at. i s nu T e
n g reoezi d e m in e, iu b ito ru le de bu n tate, pen tru c e le din
pru n pie i p n acu m n ecu v iin cio a sele m ele fa p te i gn du ri
r e le i p c a te. Ci p recu m ai aju tat d e d em u lt lu i M anase i
lui D avid sp re p ocin , p recu m d es fr n a tei sp re bu n a n to a r
cere, p recu m ai su fla t n S fin ii i bin ecu v n taii d e D u m n e
zeu P roo roci i ai grit prin tr-n ii, p recu m i acu m i pn
la sf rit aju i sp re fa p t bun i fr ic a lui D um n ezeu tu tu ror
c e lo r ce v o iesc aa aju t -m i i m ie, p ctosu lu i, celu i ce
a lea rg la b l n d eea i daru l Tu.
S co a te-m din fundul deertciunii i din adncul netiinei i al orb irii, C ela ce ai izbvit lu m ea dm n elciu n ea
v rjm au lu i. Sfinete-m cu puterea Ta cea fctoare de
via, C ela ce eti fir e a c e a sfin itoare, lu m in a c e a m ai n ain te
d e v eci, d e la care to a t d a rea bu n tilor izv orte pen tru
toat zid irea. A rd e-m i m u lim ea c e a n em su ra t a g reelilo r
m ele, Cela ce ai ars m eteu g irile v iclean u lu i celu i p rotiv n ic
cu focul Dumnezeirii T ale c elei n em a te ria le . Z d ro b ete capul
lui sub p ic io a r ele m e le n p a c e, cu arm e d e lu m in m o c o
lete. Cu p av za cred in ei m ap r, cu zau a d rep t ii m
n g rd ete. Cu cu vn tu l lui D u m n ezeu gu ra m e a o sfin ete.
D uh d rep t n n oiete ntru c ele din lu ntru a le m ele. i cu du h
st p n ilo r a lu n ec a rea cu getu lu i m eu o n trete. Im b u n ea z -m n g n d u ri cu cu n un a v en ic a sla v ei i a cin stei c e le i
d e la T in e, cu ce a ta fa p te lo r bu n e c e lo r sfin ite m p o o b ete-m , C ela ce ii to at p u te re a ceru rilor. P ro sl v ete-m ,
B u n u le, cu d aru rile T ale c e le d e m u lte fe lu r i. D ru iete-m i
du hul n elep ciu n ii, al p ricep erii, al sfatu lu i, al triei, al cu
n otin ei, al tem erii d e D um nezeu. H r n ete-m cu r o a d e le
T ale c e le sfin te, C ela ce u m pli to at v ie ta te a d e bu n voin
i d e d ar. Cu n fr n a re a i cu n e p tim ir ea n tem eia z viaa
m ea. Cu b u n tatea b ln d eii m b u n t ete-m i inim a. Cu tria
cred in ei z id ete-m i casa su fletu lu i. Cu lin itea bu n tii
p z e te -m i g n d u rile. Cu m ilo stiv irea n du rrii n z estreaz -m i
v oin a m e a c e a n em u lu m itoare. Cu s u fe r ir e a n d elu n g ei r b

90

P R E O T A C A D . P R O F . D R . D U M IT R U S T N IL O A E

d ri n d rep tea z -m i len ev ire a m ea. P ace d u lce d ru iete-m i


p a tim ilo r su fletu lu i m eu . Cu bu cu rie d esv rit p ier d e
m h n irea m ea cea din pcat. i prin d rag o stea c e a cu rat
c tre a p r o a p ele f -m d esv rit prin d rag o stea Ta.
Tu, M n gietoru le, B u n u le, m in tea m e a c e a n tu n ecat
d e p c la p atim ilor, cu strlu cirea p u terii T ale c elei m n tu i
to a re o lu m in eaz. P a rtea cea cu v n ttoare ce s-a supus n ecu v n trii n ele p e te-o i la c a lea cea d reap t a voii T ale
c e le i sfin te p o v u iete-o . D uhul m eu cel sfrit de r c ea la
len ev irii i om or t de geru l p catu lu i n v lu iete-l cu D uhul
T u cel f c to r de via. M nia m ea n to a rc e-o n um ai asu pra
p catu lu i i arp elu i celu i p ierztor. P o fta n d rep tea z -o n u
m ai c tre T in e, C ela ce eti v rfu l doririlor. C u vn tarea m ea
f - o s ocrm u ia sc to ate (s in sea m a de tim p) i s se
n d rep tez e du p v oia Ta c e a p re a sfn t. F ca cu du hul i
cu ad ev ru l s m n chin ie, M ngietoru lu i D um n ezeu i
ie s- i slu jesc, p e Tine s Te slav oslov esc, p e Tine s Te
laud. i s- i m u lu m esc ntru toate, m n v red n icete, C ela
ce to td eau n a n v eci eti slav oslov it ntru cele n alte d e S fin
t e le P u teri cele f r d e trupuri.
Tu, M n gietoru le, D u m n ezeu le, p r e a bu n u le eti S av ritoru l S fin telo r T ain e a le B isericii. Prin Tine a dou a oar
m -a m n scu t i d e izn oav m -a m zidit (creat) i m -am nn oit
i m -a m a p ro p ia t d e D um nezeu. P rin T in e cu u n g ere m p
r tea sc m -a m n sem n at, i rn-am p ecetlu it . din p a rtea lui
D um n ezeu i p rin d ru irea daru lu i Tu. P rin T in e d e m asa
c e a f r d e m oarte a T ain elor celo r f c to a r e d e v ia m -am
n v red n icit i n chipu l lu i H ristos m fa c, i du m n ezeu du p
d ar. Tu eti al p r e o ie i nsui L u crtor, celo r ntru n soire
sp re n fr n a re a ju t t o r ; c elo r fe c io r e ln ic i d e cu rie D t to r ;
c e lo r ce se du c din v ia c tre p ocin P ovu itor. Tu m i
a ju t m ie, celu i ce m p rim ejd u iesc, cu p u terea T a cea n e
g r it , A to tp u te r n ic e ; sp rijin ete n ep u tin a m e a i fie - i
m il d e le n e v ir e a i tr n d v ia m ea . Nu m lsa s fiu ocar
d ra c ilo r c e lo r v t m to ri d e su flet. Nu m p r si ro b it de
p a tim ile c e le d e ru in e. Ci d -m i, lesn e n du rate, ca p n la

LA

N C E P U T A F O S T IU B IR E A

91

r s u fla r e a m e a c e a m ai de p e u rm , n tru cu rie i lu are


am in te i fr ic a lui D um n ezeu sf titu l v ieii a c es teia s-l
s v resc i d e prga vieii celei venice i a d esf t rii ce v a
s fie d e a ic e a cu rat s m n v red n icesc i s d o b n d esc b u
n t ile c e le cereti. i p e Tine-, p roslv itu l M ngietoru l
D um nezeu, s T e sl v esc i s- i m u lu m esc i s m nchin,
m p reu n i T atlu i i Fiului, n v ecii v ecilor. A m in.
Rem arcm n mod special c n rugciunea aceasta, Taina
ungerii cu Sf. Mir e considerat ca un act de ungere pentru
calitatea de m prat a credinciosului n m pria cereasc i
c Duhul S fn t nsui este Cel ce svrete prin preot toate
Tainele i sfinirile.
Rem arcm i expresiile : fundul (abisul) deertciunii
i adncul netiinei, din care ne scoate Duhul. Abisul de
ertciunii corespunde prin opoziie abisului vieii din Dum
nezeu i adncul netiinei, infinitei cunoateri n care se
poate nainta n Dumnezeu. Te poi opune la infinit vieii
prin deertciuni i cunotinei prin strmba cunoatere, cci
Dumnezeu nu desfiineaz total fpturile contiente create,
ci le las s se adnceasc n contrariul infinitii Lui pozitive.
Puterea sfinitoare, se mai spune n rugciune, este
totodat curitoare. Cu ct sporeti n via, sporeti n cu
rie i viceversa. Cci viaa fiind una cu Dumnezeu, e una
cu buntatea i generozitatea.
Rem arcm i expresia linitea buntii. Buntatea
nu se teme de nimic, ea e generoas, pentru c se hrnete
din infinitatea vieii.
A treia rugciune ctre Sfntul Duh, prezint n mod i
mai precis pe Sfntul Duh ca Cel ce l conduce pe credincios
pe calea ascetic, spre unirea m istic cu Dumnezeu.
L a T in e, D uhul cel bun i cu totu l S f n t i d e via
F c tor, cad eu, cel v in o v at d e to at m u n ca (chin u irea) i
v red n ic d e to at p ed ea p sa . i p e T in e T e rog, D om nul m eu
i D um n ezeu , v iaa m e a d e -a p u ru rea v ecu ito a re i n en ce
tat, lu m in a c e a a d ev ra t i n en serat, s nu m surpe

92

P R E O T A C A D . P R O F . D R . D U M IT R U S T A N IL O A E

p n n sfrit p otriv n icu l. Ci m p r ete Tu ntru M ine,


P u terea c e a atotp u tern ic i n eg rit, st p n irea cea p r e a
d ep lin i n ecu prin s i n eaju n s, toat b u n tatea i p ricin a
a to t lucrul bun i d e fo lo s. C ela c e d e iznopv eti toat
fir e a zidirii. D e u n de cei n ep u tin cioi se fa c tari, d e u n d e
e s te a dou a n atere a n oastr i p l sm u irea d e a d ou a oa r
i to at cu n otin a ? De la C el ca re n e lu m in m a v e d e a p e
D om nul, Izbv itoru l i M ntuitorul nostru prin ca re to ate
viaz i du reaz. n elep ciu n ea cea n eg rit cu n otin a cea
m ai p resu s d e sim ire (de sim uri), strlu cirea cea n e n e
leas, toat viaa, toat p u terea , toat slav a, D um n ezeu l tu
tu ror p u rtto r d e g rij i m ilostiv b in ev o iete cu T atl Tu,
s m fa c i s v ieu iesc d e a c e e a du p v o ia Ta. R id ic m
d u la rele m e le p e care le -a z d ro b it p catu l. L u m in eaz in im a
m ea, p e ca re o n tu n ec p o fta c e a r ea i su fletu l m eu cel
u m ilit d e p ca t n viaz-l. n c ete a z n treitele n vlu iri a le
p atim ilor. M ilu iete sr cia m ea. Iz b v e te -m d e to t v r j
m au l ca re dinluntru, sau din a fa r , se sco al asu p ra m ea.
Iz b v e te -m d e tot lucrul ru. Ia rt to a te g r eelile n e le
giuirii m ele. i s d ete ntru m in e dragostea Ta cea des
vrit.
S crie n u m ele robu lu i Tu n ca rtea v ieii i-m i d ru iete
sfrit bun. C a d ob n d in d biru in a asu p ra d iavolu lu i, s m
n chin f r d e ru in e n a in tea S cau n u lu i m p r iei T ale.
F a c -se ie, S tp n e, in im a m e a p m n t bun, p rim in d s
m n a bun. i rou reaz daru l Tu ntru dn sa, rou d e v ia
v en ic. i s s e c er i daru l Tu din tr-n sa, m n u n chi bun,
n ch in ciu n e cu u m ilin, n fr n a re, p riv eg h ere, lacrim i. n to a rce-te, su fletu l m eu , la od ih n p rin post. n to a r c e -te ,
su fletu l m eu , la staulul raiu lu i p rin g rea p tim ire i prin
sc rb (necaz). S se a fle su fletu l m eu , D oam ne, ntru lu m in a
Ta cea n eg rit, m p reu n cu ce a ta sfin ilor Ti. A a, S tp n e
al tuturor, N ecu prin su le i N eh elesu le, ascu lt -m p e m in e,
n etreb n icu l i n ev red n icu l rob u l Tu. A ju t-m , D oam n e, s
trec i s sv resc c a le a c e a strm t i n ec jit . C a s m
n v red n icesc a d o b n d i f g d u in ele T a le i s strig ntru d e s

LA

N C E P U T A F O S T

IU B IR E A

93

f ta r e a r a iu lu i: S lav T atlu i C elu i f r d e m o a rte i F iu lu i


C elu i f r d e m o a rte i D uhului S f n t C elu i f r d e m oarte,
m a re cu viin, n chin ciu n e n v ecii v ecilor. A m in.
Se descrie calea nevoinelor ascetice ca o cale ngust,
reinut de la plcerile patim ilor plcute, parcurs prin p
tim iri neplcute : nfrnri, suportarea de greuti i necazuri,
cu ncredere n voia lui Dumnezeu, ajungndu-se astfel la
ilum inarea prin Sfntul Duh i la o tot mai naintat sfin
enie, care va fi obinut n mod desvrit n viaa viitoare,
ca lumin negrit. Aceasta echivaleaz cu dobndirea v ir
tuilor contrare patimilor, care culmineaz n dragostea des
vrit. Acestea sunt rodite de inim cnd ea e fcut pmnt
bun,' prim itor i roditor al seminei Sfntului Duh. Postul e
socotit puterea ce d odihn sufletului, scpat de grijile
m ncrurilor plcute. In aceast stare de odihn, sufletul i
poate drui toat gndirea lui Dumnezeu i n inima lui pot
in tra cu mbelugare darurile Sfntului Duh.
A patra rugciune ctre Sfntul Duh.
Vino, ntru to t cin stite, A to tf c to ru le , A totiitoru le,
D uhu le, A to tcercet to ru le, p r e a n elep te, p re a p u tern ice,
n esch im b a tu le, n escrisu le m p reju r, n en elesu le, n eu rm atu le,
cu n em rg in irea P u tern icu le, nem rginit D ru itoru le, cu n e
m rg in ire B u n u le, m p lin itoru le a to at lu m ea du p fiin i
n en c p u t d e cin ev a du p p u t e r e : nsu i v iaa i izvor al
v ieii, n su i n elep tu le i izvor al n elep ciu n ii, nsu i p u te
r e a i izv or al p u terii i ntru to t n d u rate D u m n ezeu le !
V ino, n elep c iu n ea c e a a d ev ra t a tu tu ror c elo r ce v or s se
m n tu iasc. Vino, u n u le c tre unul, cci unul sunt, p recu m
m v ezi. V ino i T e sllu iete ntru m in e i m c u f ete de
to a t n v lirea i bntuialci potrivn icu lu i.
B in e T e cu v n tm p e Tine, a to a te m p ra te, p rea b u
n ule, c d e la T in e este ntru n oi s fim , s su flm , s cu g e
tm , s T e cu n oatem D um n ezeu , p e T in e, P rea S fin te
D u hu le i p e T atl C el f r d e n cep u t i p e U nul-N scut F iu l

94

P R E O T A C A D . P R O F . D R . D U M IT R II S T A N IL O A E

Lui. B in e Te cu vn tm p e 'Tine, c de la Tine n e este nou


a n eleg e fru m u seea ceru lui, dru m u l so a relu i, rotu n jeala
lunii, buna p o d o a b a stelelor, i bu na p o triv ire cea ntru
toate a c estea i m icarea cea de m u lte felu ri. B in e Te cu vn
tm p e Tine, c d e la Tine este n ou a n eleg e sch im b a rea
ceru rilor, p r e fa c e r ile v rem u rilor, p rim en irile vn tu rilor, n
con ju rrile an ilor. M ulum im ie, c de la Tine este n ou a
n d jd u i m p r ia ceru rilor, cin stea cea n tocm ai cu ngerii,
p rim irea slav ei, acu m ca n n ite oglin zi i ghicitu ri, iar nu
du p m u lt v rem e i c e a m ai d es v rit i m ai curat.
M ulum im ie, c Tu n e dai n ou lu crri ale pm n tu lu i,
hran , m eteu gu ri, legi, d ep rin d eri, fa p te bune, p etre ce ri.
Ce lim b v a gri, S tp n e, m arile T ale fa p te c e le m ai
p resu s de cu vn t i d e n eleg ere, m ari i m in u n ate ? C Tu
eti al cu ren iei i al sfin en iei izvor d e -a p u ru rea cu ritor
i n e d e e r t a t ; i al n elep ciu n ii i al p u terii ad n c p rea
m id t n em rgin it i n e a ju n s ; al v ieii i al n em u ririi noian
n em su rat i n e c u p r in s ; al cu n otin ei i al p ricep erii, c o
m oar n ed eerta t i n em p u in at ; a bu n tii i a m ilo sti
v irii v istierie a toat lu m ea, n ed eertat .i n ech eltu it. Tu
ntru p ro o ro ci ai su fla t i cele ce v o r fi m ai n ain te le -a i
v estit i n tru p area M ntuitorului U nuia-N scutului m ai
n ain te o ai p rop ov d u it. Tu ctre M aria cea cu daru ri d
ru it ven in d, cea h otrt m ai n ain te de v eci a se fa c e
M aica lui D um n ezeu cea alea s din to a te nea.m urile, ca o f r
d e p rih an i p r ea cu rat p r e a sfin itu l p n tece al a cesteia,
loca al C uvntului lui D um n ezeu l-a i f cu t i m p reu n cu
Dnsul ai lu crat prea. sfn ta Lui lu are (fire om en easc). Tu
m p reu n cu H ristos C uvntul ai fost, ca C el de o fir e cu
D nsul i d eofiin , i m p reu n ai f c u t d u m n ezeiete s e m
n ele c e le m in u n ate. Ia r du p ce s-a suit la ceru ri i a ezu t
d e -a d reap ta T atlu i cu n ed esp rire ca un D um nezeu, la
sfin ii Lui U cen ici i A p ostoli ai v en it n ch ip d e lim b i d e fo c
i d e cu vn t i d e n elep ciu n e i d e n d rzn eal p e dn ii
i-a i u m p lu t. i p u tern ici i-a i f cu t ntru sem n e.

la

c epu t

fo st

iu b ir e a

95

D eci ie m rog, la Tine cad, ie m cu ceresc s Te


a p leci M ie, robu lu i Tu i cu bu n tate s m cerc etez i p e
m in e i s m scoi din adn cu l g reelilo r celor f r de v o ie i
ce lo r n etiu te. C u r ete-m de toat sp u rcciu n ea tru pu lu i
i a duhului. S fin ete-m , n elep ete-m , d -m i p ric ep e re ,
sp re toat cu n otin a cea m n tu itoare povu iete-rn , v iteaz
m ara t i n en d u p lecat de patim i, d ec t toat p u terea cea
p otriv n ic m ai tare sufl ntru mine b ln d ee, ndelung-rb~
dxire, ad ev r, d rep tate, t cere. F -m p e m in e b iseric v r e d
n ic a slav ei T ale. S tp n itor (p este) ntru m in e s fii Tu,
P zitor i D ttor de to ate d aru rile T ale cele bog ate. C Tu
eti lu crarea cea d esv rit a tu tu ror bu n tilor. i ie,
m p reu n cu T atl i cu Fiul, du p d atorie, lau d i adu cem ,
acu m i p u ru rea i n v ecii v ecilor. A m in.
E o rugciune n care se cere venirea Duhului Sfnt cu
mare struin i se laud lucrarea Lui mpreun cu Tatl
n crearea i conservarea lumii, n minunata ei rnduial, dar
i prevestirea, contribuia la ntruparea mai presus de fire a
Fiului, lucrarea Lui' n Fiul ntrupat mpreun cu El, dar i
cea de nlare a lui Hristos. Se afirm din nou c El sufl n
noi viaa natural, dar i cea mai presus de fire i ajut la
sporirea celei create i a celei noi. De aceea se afirm c El
face pe omul -credincios biseric plin de slava Duhului, n
viaa aceasta, dar deplin n viaa viitoare.
Prin Duhul Sfn t se realizeaz ntreg dialogul ntre
Dumnezeu i fpturile umane, primul trim ind prin Cel din
urm iubirea Lui acestora i acetia primind aceast iubire
i fructificnd-o prin iubirea cu care rspund iubirii dum
nezeieti, care are ca efect venica ndumnezeire a omului, n
m pria cerurilor.

CUPRINS
C u v n t

n a in te

................................................................

..............................................................................................................................

1. E x iste n con tien t i liber, fr nceput sl fr cauz i


e x iste n a n cep u t i c r e a t ........................................................................
2. P lin tatea e x iste n e i prin sine, sau a fiinei dum nezeieti n e

P r e la t

m rginite i firea o m eneasc m rginit, n setat dup n e


m rginire i m p rtirea ei de a b s o l u t .....................................................20
3. T rei persoane p u rttoare ale unei fiin e n em rginite i
n erep etate, ca un un ic Dumnezeu, m odelul i inta fpturilor
cre a te c o n t i e n t e .......................................................................................................... 26
4. D eo sebirea celo r tre i p ersoane ale unei unice fiin e dum ne
............................................. 37
zeieti n e re p e tate n re la iile n treg ito are
5. R elaia n tre p erso ana T atlu i i a Fiului tem elia c a ra cte ru
lui filial al p ersoan elor um ane i a nd um nezeini lor
. . .
47
6. no m enirea Fiu lu i lui Dumnezeu m ijlo c de n fie re i ndum nezeire a oam enilor, sp irit i m a t e r i e ..................................................... 57
7. Sfn ta T reim e, iubirea d esv rit n sine i m n tuitoare a
n o a s t r .................................................................................................................................. 64
8. P urcederea Duhului Sfnt din T a t l i odihna Lui n Fiul, te
m ei al iu birii d esv rite n tre T a t l i Fiu l i a n fie rii n oastre
prin D u h u l ........................................................................
69
9. L u crarea Fiu lu i ntru p at n noi dup n la re prin Duhul de
v ia f c to r i s f i n i t o r .................................................................................. 77
10. Duhul Sfnt, cap tu l dinspre lum e al lui Dumnezeu lu crtor
i con d u ctor a l o am enilo r prin p u rificare spre sfin ire i
ndum nezeire
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
86
Cuprins
.................................................................................................................. 96

R e d a c to r: IO N C IU TA C U
T eh n o red acto r : Pr. V A LEN TIN BOGDAN
Form at 16/61 X 86 broat. Coli de tip ar 6.
Com anda nr. 50.
T I P O G R A F IA I N S T I T U T U L U I B I B L I C
I D E M IS IU N E
A L B IS E R IC II O R T O D O X E ROM AN E