Sunteți pe pagina 1din 58

1.

PSIHOPEDAGOGIA ADOLESCEN ILOR, TINERILOR


I ADUL ILOR
Cristian VASILE

INTRODUCERE

De unde putem porni n n elegerea dezvolt rii n general i a


psihologiei dezvolt rii n mod specific? Orice proces de dezvoltare are la
baz schimbarea, ns trebuie studiat natura specific a schimb rilor din
cadrul procesului. n cadrul psihologiei dezvolt rii (sau psihologia vrstelor)
se discut despre mai multe tipuri de schimb ri la nivel psihologic,
majoritatea legate de modific rile de tip biologic care apar odat cu trecerea
timpului.
Nu putem porni n acest demers f
a sublinia c ontogeneza
presupune schimb ri cu un con inut calitativ major, schimb ri care sunt
relativ permanente i ireversibile i care con in secven e ntr-o anumit
ordine.
Un alt aspect asupra c ruia psihologia modern trebuie s se exprime
se refer la ce se dezvolt . n acest caz, de cele mai multe ori, va trebui s
ne limit m la comportamente observabile i cuantificabile. Nu discut m aici
despre o abordare de tip comportamentalist pur (behaviorism), ci despre
comportamente observabile care au la baz cogni ia, afectivitatea i
motiva ia i despre observa ii de tip tiin ific, bazate pe eviden e.
De-a lungul transform rilor ontogenetice discut m despre sisteme
cognitive, sisteme afective i sisteme motiva ionale. Aceste sisteme sunt
caracterizate de forme specifice de activitate care sunt exprimate n ac iuni i
modele ac ionale n mediul nconjur tor. De exemplu, verbalizarea poate
reflecta un anumit mod/nivel de func ionare al gndirii copilului, plnsul
ntr-un anumit context poate reflecta par ial modul de func ionare al
sistemului emo ional al copilului, iar unele comportamente pot reflecta o
parte a structurii sistemului inten ional al aceluia i copil.

Multe dintre abord rile care ncearc s r spund la ntrebarea ce se


schimb ? iau n considerare dou func ii majore ale ac iunilor umane:
func ia expresiv (orice ac iune poate fi considerat din perspectiva a ceea
ce exprim ) care se refer la faptul c orice ac iune reflect o organizare
bazal sau un sistem dinamic i func ia instrumental , care este n eleas
sub forma mijloacelor prin care este atins un anumit rezultat, sau ca
dimensiune adaptativ i pragmatic a ac iunii. Sistemele amintite mai sus
(cognitiv, afectiv i motiva ional) au forme caracteristice de activitate
exprimate prin ac iuni specifice n mediu (func ia expresiv ), dar au i
func ii de mijlocire prin faptul c , de exemplu, cogni ia este un mijloc de
rezolvare de probleme, emo iile exprimate (plnsul) reprezint un mijloc de
a atrage aten ia i de a ob ine ngrijire, iar un comportament de tip motric (de
exemplu, mersul copilului c tre buc rie) reprezint un mijloc de a dobndi
hran (func ia instrumental ).
Schimb rile dezvolt rii: transform ri i varia ii
Abord rile moderne ale dezvolt rii fac referire de cele mai multe ori
la dou tipuri fundamentale de schimb ri: de transformare (transformative)
i de varia ie (varia ionale).
Schimb rile transformative sunt reprezentate de schimbarea formei,
organiz rii sau/ i structurii unui sistem (de exemplu, o samn
se
transform n plant , apa se poate transforma n ghea sau vapori etc.). n
general toate sistemele nonlineare, incluznd aici i sistemul psihic, trec prin
schimb ri transformative. Schimbarea de transformare are ca rezultat
apari ia nout ii i cre terea complexit ii sistemului. Astfel anumite
subsisteme sau componente ale sistemului dau na tere unor noi caracteristici
care nu pot fi reduse la componentele ini iale. Acest tip de schimbare este
una de tip calitativ, ea nu poate fi n eleas ca sum a altor elemente. E.
Nagel (1957) a surprins natura schimb rilor transformative sugernd c
dezvoltarea presupune existen a a dou no iuni fundamentale: no iunea de
sistem, ceea ce implic o structur definit (de exemplu, organizarea) i
no iunea de set de schimb ri secven iale n cadrul sistemului care nu se
refer numai la structur , ci i la modurile de operare din sistem.
Schimb rile varia ionale se refer la gradul cu care o schimbare
variaz fa de un standard, norm sau medie. mbun irea mersului la
copil, dezvoltarea vocabularului sau ob inerea de note din ce n ce mai bune
la coal sunt exemple de schimb ri varia ionale.

Din punct de vedere adaptativ schimb rile varia ionale se refer la


dezvoltarea unei abilit i n direc ia eficien ei din ce n ce mai crescute.
Acest tip de schimbare poate fi reprezentat liniar, este sumativ (se adaug
noi elemente la cele deja existente), deci este cantitativ i continu .

1.1. STADIILE ONTOGENETICE ALE DEZVOLT RII PSIHICE


Stadialitatea dezvolt rii psihice
Dezvoltarea uman nu este un proces continuu, care se desf oar
constant i uniform, ci unul stadial, n care diferite etape se succed
sistematic, iar trecerea de la o etap la alta se realizeaz progresiv i nu
brusc. Astfel are loc mai nti o obi nuire a individului cu noua situa ie
(noile caracteristici specifice stadiului n care se afl ), pn ce se poate
spune ca a fost atins perioada de apogeu sau maturizare n stadiul respectiv.
Diferi i autori (J. Piaget, H. Wallon, S. Freud, A.N. Leontiev, L. Kohlberg,
A. Binet etc.) au sesizat, prin cercet ri experimentale, existen a unor stadii n
procesul dezvolt rii umane.
Stadiul reprezint o faz sau etap de dezvoltare de tip complex, n
care reg sim, ca i caracteristici fundamentale, transform ri de tip cantitativcalitativ specifice, func ionale i structurale (ireversibile dupa unii autori) ale
nsu irilor individuale nn scute sau achizi ionate.
n explicarea stadialit ii este necesar a se ine cont de caracteristicile
vrstei i caracteristicile individuale.
Caracteristicile vrstei sunt constituite din tr turile somatice,
fiziologice i psiho-comportamentale care sunt comune pentru mai multe
persoane de aceea i vrst (de exemplu, comportamentul ludic la copii,
puseul de cre tere n perioada pubert ii etc.).
Caracteristicile individuale se refera la tr turile somatice,
fiziologice i psiho-comportamentale specifice unei singure persoane i care
o deosebesc pe aceasta de alte persoane din aceea i categorie de vrst sau
dintr-o categorie de vrst diferit (de ex., tr turi fizice, tr turi
temperamentale, mod diferit de reac ie ntr-o situa ie similar etc.).
Stadiul psihic reprezint un ansamblu de caracteristici psihice bine
conturate i diferen iate calitativ, care permit identificarea particularit ilor
asem toare la indivizi afla i n aceea i perioad de vrst , precum i

particularit ile diferite la indivizi afla i n diverse perioade de vrst . Rela ia


ntre vrst (exprimat prin conceptele de etape i cicluri de vrst ) i stadiul
de dezvoltare psihic este una de coresponden relativ n sensul c
schimbarea vrstei (cronologice) nu aduce automat i schimbarea vie ii
psihice.
Etapele, ciclurile i stadiile dezvolt rii psihice:
etapa prenatal perioada n care se contureaz i se construiesc toate
componentele organismului, inclusiv elemente de natur psihic ;
etapa postnatal de la na tere pn la finalul vie ii, care include trei
cicluri majore de dezvoltare:
- ciclul de cre tere i dezvoltare (0 - 25 de ani) se dezvolt toate
capacit ile fizice i psihice specifice speciei umane;
- ciclul de maturizare (25 ani - 60/65 de ani) capacit ile fizice i
psihice se manifest deplin;
trne ea (dup 65 de ani) - capacit ile individului intr n declin.
Fiecare ciclu prezint stadii specifice de dezvoltare. n prezenta lucrare
vom aminti doar stadiile corespunz toare adolescen ei i perioadei adulte:
1. perioada pubert ii sau preadolescen a (ntre 10 14 ani);
2. perioada adolescen ei (ntre 14 20 de ani );
3. perioada postadolescen ei sau adolescen a trzie (ntre 20 i 25 de ani);
4. stadiul tinere ii (ntre 24 i 35 de ani) - se definitiveaz identitatea
profesional , socio-cultural , familial , etc.;
5. stadiul vrstei adulte (35 65 de ani) puternic maturizare n via a
psihic , n special n ce prive te afectivitatea i personalitatea;
6. stadiul de trecere (65 - 70 de ani) identitatea profesional a individului
ncepe s se destrame (pensionarea), ns capacit ile fizice i psihice
sunt la un nivel bun;
7. prima b trne e (70 80 de ani) - capacit ile fizice i psihice ncep s
scad iar individul i restrnge sfera activit ilor i a rela iilor sociale;
8. a doua b trne e (80 - 90 de ani) apare dependen a de ceilal i pentru
satisfacerea nevoilor;
9. marea b trne e (dup 90 de ani).
Cu ct ne situ m mai aproape de nceputul dezvolt rii (n copil ria mic ,
de exemplu), unit ile de vrst n care se concentreaz diferen ele
psihologice sunt mai mici i se succed rapid. Cu ct dezvoltarea nainteaz
tre vrstele mari, diferen ele sunt din ce n ce mai greu sesizabile i mai
pu in spectaculoase. Indiferent de stadiul la care ne referim, structurile
psihice existente constituie elemente de sprijin, de genez pentru diferite
nsu iri i caracteristici psihice caracteristice urm torului stadiu.

Dezvoltarea psihic poate fi urm rit pe trei direc ii psihice


reprezentative, astfel nct se pot aborda dezvoltarea cognitiv , afectiv i
socio-moral .
Stadialitatea cognitiv (J. Piaget)1
Termenul cognitiv, derivat din latinescul cognoscere (a cunoa te), se
refer la activit ile implicate n achizi ia, procesarea, organizarea i
utilizarea cuno tin elor. Cu alte cuvinte, este vorba despre toate acele
abilit i asociate cu gndirea i cunoa terea.
Ontogeneza cognitiv , mai ales sub aspectul procesualit ii de tip logicomatematic aspect care l-a interesat n mod deosebit pe Jean Piaget se
prezint ntr-o succesiune de stadii, dintre care ne vom focaliza aici pe cele
corespunz toare adolescen ei i vrstei adulte, enumernd doar stadiile
corespunz toare copil riei:
1. Stadiul senzorio-motor (0 - 2 ani) corespunde dezvolt rii i
coordon rii capacit ilor senzoriale i motorii ale copilului.
2. Perioada preoperatorie (2 - 7/8 ani) se centreaz n jurul func iei
semiotice sau simbolice (copilul poate s nve e s exprime o realitate
- obiect, persoan , situa ie cu ajutorul unui substitut evocator
cuvnt, desen, comportament, imagine mintal ).
3. Stadiul opera iilor concrete (7/8 - 11/12 ani) achizi ia
reversibilit ii.
Trecerea la opera iile concrete reprezint un punct de r scruce n
dezvoltarea cognitiv . n acest stadiu sunt elaborate instrumente mintale
fundamentale, permanente care, n stadiul urm tor, se ntregesc printr-un
sistem opera ional i mai complex. Asist m la schimb ri transformative
intrapsihice care se exteriorizeaz n transform ri varia ionale reflectate n
comportament.
n aceast perioad se dobnde te treptat capacitatea de conservare a
cantit ilor discontinue, a greut ii (la 8 - 9 ani) i a volumului (n jur de 12
ani); de asemenea, copilul devine capabil s rezolve probleme care implic
opera iile de tranzitivitate i clasificare ierarhic , sau probleme care implic
ra ionamente cu privire la rela iile spa iale ntre obiecte. Apare
ra ionamentul inductiv (de la concret la abstract) i ra ionamentul analogic
1

Piaget a expus sistemul stadiilor dezvolt rii cognitive n mai multe reprize : 1930, 1937, 1947, 1948,
1950, 1952 i 1955.

(prin asem nare).


4. Stadiul opera iilor formale sau inteligen a opera ional-abstract
(11/12 15/16 ani sau niciodat ):
Ra ionamentul se desprinde de concret, putndu-se baza pe
abstractizare. Apare ra ionamentul deductiv (de la abstract la concret) pe
baza unor modele ideo-verbale. Gndirea devine formal i combinatoric .
Pe lng operarea mai nuan at cu clase de obiecte i cu rela iile dintre
ele (stadiul anterior) apare posibilitatea opera iilor cu opera ii, ceea ce
permite trecerea la ra ionamentul ipotetico-deductiv. Cunoa terea care se
ndrepta pn n aceast perioad de la real la posibil devine deschis i
drumului invers, de la posibil la real (Piaget arat c n acest tip de
transformare se afl originea idealismului adolescen ei).
n acest stadiu, adolescentul devine capabil s elaboreze informa ii noi pe
baza i cu ajutorul informa iilor dobndite anterior.
Generarea de corela ii abstracte provenite din informa ia disponibil ,
iar ulterior compararea acestora ntre ele, este o competen general
specific gndirii adolescentului. Piaget descrie o sarcin n care elevilor din
stadiul concret-opera ional le-a fost oferit un set de propozi ii care
semnificau acela i lucru. Totodat li s-a solicitat s pun n coresponden
propozi iile respective cu un set de proverbe. S-a constatat c , de i copiii
n eleg cerin ele sarcinii, r spunsurile lor sunt n mare parte gre ite, deoarece
ei nu realizeaz principiul general pe care l descrie proverbul. Ei realizeaz
coresponden a pe baza similarit ii propozi iilor, ns nu reu esc s compare
sensul acestora pentru a identifica rezultatele corecte. n schimb adolescen ii
i adul ii realizeaz mult mai rapid i corect o astfel de coresponden .
Alt competen pe care Piaget a identificat-o la adolescen i este
abilitatea acestora de a ra iona asupra unor situa ii i condi ii ipotetice, pe
care nu le-au experimentat. Gndirea nu mai este legat de obiecte i
evenimente actuale: adolescen ii pot s abordeze no iuni pur ipotetice i
abstracte. Adolescentul poate accepta, de dragul argumentului sau a
discu iei, condi ii care nu exist sau care sunt contrare experien ei imediate
cu obiectele. Adolescen ii nu sunt lega i de propria lor experien a realit ii,
drept urmare pot s aplice logic fiecare set de condi ii. Astfel, ei sunt
capabili s se gndeasc la viitor, s ia n calcul mai multe posibilit i i s
fac planific ri n consecin . O ilustrare a abilit ii de a ra iona despre
situa ii ipotetice se g se te n dezbaterile formale.
Abilitatea adolescentului de a analiza, compara i a diferen ia corela iile
abstracte i experien ele st la baza dezvolt rii principalelor competen e pe

care se orienteaz nv

mntul secundar.

Metacogni ia
Flavell (l979) define te metacogni ia astfel: cunoa terea
func ionalit ii propriei activit i cognitive i a capacit ii de control al unui
anumit aspect al activit ii cognitive. Altfel spus, metacogni ia este un
instrument cognitiv de control si gestionare a unei activit i cognitive.
Fenomenul metacogni iei poate fi eviden iat la elevul adolescent n
situa ia n care constat c are mai multe probleme cu achizi ia i
internalizarea (nv area) unei sarcini dect a alteia; atunci cnd realizeaz
ar trebui s verifice logic un ra ionament nainte de a-l accepta ca atare;
atunci cnd evalueaz fiecare alternativ n orice situa ie cu mai multe
variante nainte s decid care este mai bun etc. Metacogni ia se refer la
monitorizarea activ , reglarea consecvent i orchestrarea acestor procese n
rela ie cu obiectele sau datele cunoa terii, n vederea satisfacerii unor
scopuri sau obiective concrete.
Verificarea rezultatelor unei opera ii dup anumite criterii de eficien
sau de alt natur este un atribut al metacogni iei, aplicabil indiferent dac
tema luat n discu ie este rezolvarea unei probleme de matematic , citirea
cu un scop, memorarea unui pasaj, urmarea unei re ete, sau asamblarea unei
piese de mobilier.
n concluzie, gndirea formal , conform lui Piaget, implic patru
aspecte majore: metacogni ia (reflectare asupra propriei gndiri), gndirea
abstract (trecerea de la realitate spre posibilitate), gndirea logic
(capacitatea de a lua n considerare to i factorii i ideile importante dintr-o
problem i de a formula pe baza lor concluzii corecte, ca, de exemplu,
capacitatea de a determina cauze i efecte) i motivarea ipotetic
(formularea de ipoteze i examinarea probelor lund n considerare mai
multe variabile).
5. Gndirea categorial (15-19 ani) se dezvolt pe baza conceptelor
integrate n sisteme
n cadrul dezvolt rii cognitive a individului Piaget arat c exist o
stabilitate a psihicului uman datorat echilibrului ntre asimilarea realului i
acomodarea psihicului la real prin elaborarea unor scheme cognitive de
adaptare (interiorizarea lumii reale). ntre cele dou opera ii de asimilare i
acomodare apare o coresponden continu i o intercondi ionare care duce
la echilibru.

Pe baza ra ionamentelor de tip inductiv adolescen ii sunt capabili s se


raporteze critic la propria gndire i s elaboreze teorii asupra acesteia.
Totodat ei i pot testa aceste teorii logice i tiin ifice, lund n calcul mai
multe variabile, descoperind pe baza unor ra ionamente deductive anumite
adev ruri tiin ifice.
Modelul lui Piaget a fost criticat pentru c nu a luat n calcul influen a
social asupra dezvolt rii cognitive, n replic fiind elaborat modelul lui
Vgotski. Aceast teorie a dezvolt rii cognitive are ns merite majore, stnd
la baza abord rii cognitiviste a educa iei.
Abordarea cultural-istoric a dezvolt rii cognitive n viziunea lui
Vgotski
L. S. Vgotski a fost cel care a elaborat o alternativ bine
fundamentat
la teoria lui Piaget. Ideile sale au influen at puternic
dezvoltarea diferitelor zone ale psihologiei i pedagogiei.
Vgotski considera c dezvoltarea copilului se realizeaz gra ie
mijloacelor care i sunt oferite acestuia de mediul s u social, n contextul
unor interac iuni sociale multiple. Dezvoltarea presupune un permanent joc
ntre procesele intrapsihice i cele interpsihice (interindividuale), antrennd
subiectul s interiorizeze ceea ce nva cu ajutorul altcuiva.
n teoria sa asupra dezvolt rii cognitive n condi ii cultural-istorice,
Vgotski folose te cteva concepte importante:
- Medierea
Subiectul i construie te cu ajutorul altei persoane instrumentele cognitive
pe care apoi i le nsu te pentru beneficiul propriu. Mediatorul joac , deci,
un rol deosebit de important, intercalndu-se ntre subiect i ceea ce se
nva pentru a facilita interiorizarea i asimilarea nu doar a instrumentelor
gndirii dar i dezvoltarea func iilor psihice.
- Procesele de internalizare
Copilul internalizeaz activit ile externe, formndu- i astfel propriile
structuri mintale i nva astfel s gndeasc . Procesul de internalizare are
loc n trei etape:
1) Asisten a n realizarea activit ii este furnizat de c tre cei mai
capabili (de exemplu, profesor, coleg mai abil).
2) Asisten a este furnizat de copilul nsu i, care vorbe te cu voce tare
pentru a rezolva problemele.

3) Conceptul sau activitatea se internalizeaz (devine reprezentare la


nivelul min ii).
Spre deosebire de teoria lui Piaget, la Vgotski conceptul de internalizare
prime te o dimensiune sociocultural . Aceasta decurge din contextul n care
are loc nv area. Astfel cultura este transmis de la o genera ie la alta prin
intermediul educa iei copiilor. Aceasta nseamn c , la nivel individual, un
copil devine el insu i prin al ii.
- Zona proxim de dezvoltare (ZPD)
Se refer la diferen a dintre ceea ce individul este capabil s realizeze din
punct de vedere intelectual la un moment dat al dezvolt rii sale i ceea ce
poate s realizeze atunci cnd beneficiaz de medierea altuia. ZPD este
conceptul cheie al teoriei lui Vgotsky i se refer la acea zon de dezvoltare
n care persoana poate s nve e ceea ce nu tie nc . ZPD este: distan a
dintre nivelul de dezvoltare actual, pe care l putem determina dup modul n
care copilul poate s rezolve problemele date independent i nivelul de
dezvoltare poten ial , pe care l putem determina urm rind modul n care
copilul rezolv probleme atunci cnd este asistat de un adult sau colaboreaz
cu al i copii mai avansa i.
Astfel fiecare func ie psihic superioar apare de dou ori n cursul
dezvolt rii copilului: mai inti ca func ie interpsihic , apoi a doua oar ca
activitate intelectual , ca proprietate interioar a gndirii copilului, ca func ie
intrapsihic .
- Interac iunea social
Pentru a atinge nivelul maxim posibil pentru dezvoltarea cognitiv a unui
individ este necesar interac iunea social : Ceea ce un copil poate s fac
ast zi colabornd cu cel lalt, mine va putea s fac singur (Vgotski).
Interac ionnd unii cu ceilal i sau cu adul ii, copiii produc nu numai
organiz ri cognitive mai elaborate dect cele de care erau capabili nainte de
interac iune, ci ei devin, dup aceasta, capabili s reia singuri coordon rile.
Aceast idee conduce la dezvoltarea unui nou concept, cel de afodaj,
care a fost preluat i dezvoltat mai trziu de Jerome K. Bruner n conceptul
de afodaj instruc ional (instructional scaffolding).
- Limbajul i dezvoltarea conceptelor
Pentru a n elege ideile lui Vgotski despre gndire i limbaj, este important
n elegerea distinc iei pe care el o face ntre dezvoltarea natural i cea
cultural . Dezvoltarea cultural se cl de te pe dezvoltarea natural ,

10

genetic , pe masur ce individul folose te instrumente culturale i simboluri


precum vorbirea i scrisul. Vorbind cu o alt persoan , copilul
con tientizeaz func ia comunicativ a limbajului. Gndirea nu poate exista
limbaj: omul se folose te de cuvinte pentru construirea social a
n elegerii. n termenii lui Vgotski, vorbirea i ac iunea, ca instrumente
psihologice, permit omului s modeleze att propriile ac iuni, ct i pe ale
altora.
- Concepte tiintifice, concepte spontane
Una dintre ideile lui Vgotski, care este reluat n prezent, se refer la
distinc ia dintre conceptele tiintifice i cele spontane:
Conceptele spontane sunt cele care apar din propriile observa ii ale
copilului realizate n general acas sau n afara colii.
Conceptele tiin ifice sunt cele care apar din predarea formal .
Cele dou tipuri de concepte se ntlnesc unele cu altele n cadrul colii:
conceptele spontane bogate, dar dezorganizate ale copilului, se ntlnesc cu
abordarea sistematic i logic a adultului.
Stadialitatea afectiv (Henri Wallon)
Din punct de vedere afectiv H. Wallon caracterizeaz dezvoltarea uman
astfel:
la 1 an afectivitatea se define te prin impulsivitate i instabilitate,
emo ii puternice i negative;
la 2 ani se contureaz independen a sinelui; apar sentimente de
dragoste, ru ine, ur ;
la 3 - 5 ani se constituie con tiin a de sine pe baza imaginii de sine
(recunoa terea copilului n oglind );
la 6 - 7 ani ncep s se diferen ieze comportamentele sociale care se
dezvolt pn la 10 ani;
ntre 11 - 14 ani via afectiv bogat i contradictorie, caracteristic
pubert ii;
15 - 19 ani, uneori pn n jurul vrstei de 21 de ani adolescen a
definit printr-un decalaj ntre planul intelectual (mai avansat) i cel
socio-afectiv
Stadialitatea ac ional (A.N. Leontiev)
Din punct de vedere ac ional A.N. Leontiev distinge:
copilul mic bazele apuc rii, mersului i vorbirii;

11

perioada antepre colar (2 - 3 ani) manipularea obiectelor, rela ii


simbiotice cu lumea, un nou tip de socializare, mai complex ;
perioada primei colarit i (7 - 10 ani) conduite complexe: scriscitit, calcul elementar; reguli colare pe baza c rora se achizi ioneaz
cuno tin e;
colaritatea mijlocie (11 - 14 ani) caracterizat prin criza de
personalitate (conduite dinamice, explozive uneori);
colaritatea mare (14 - 19 ani) afirmarea personalit ii uneori prin
atitudini nonconformiste.
Stadialitatea moral (L. Kohlberg)
n armonie cu evolu ia cognitiv judecata moral parcurge i ea o
dezvoltare stadial .
n literatura de specialitate se eviden iaz trei componente principale
ale moralit ii:
- Componenta cognitiv (reprezent ri i no iuni morale) se refer la
cunoa terea regulilor etice, precum i la capacitatea de a deosebi ntre ele
actele i conduitele bune sau de dorit de cele rele, care trebuie s fie
evitate.
- Componenta comportamental (fapte i ac iuni morale) presupune
actualizarea, n manifest rile copilului, a standardelor morale dezirabile ntro anumit cultur .
Unele dintre aceste standarde sunt foarte asem toare, dac nu chiar
invariabile, de la o societate la alta: practic, orice comunitate uman accept
i promoveaz comportamente cooperante, altruiste, corecte i sincere
(denumite comportamente prosociale), concomitent cu respingerea celor
bazate pe minciun , n el torie, incorectitudine.
- Componenta emo ional a moralit ii (convingeri i sentimente morale)
presupune adoptarea de c tre copil a sentimentelor cele mai adecvate fa de
actele proprii i ale celorlal i.
n baza modului de judecare a unor dileme morale (10 ntreb riproblem la care a contat nu att r spunsul ct argumenta ia subiec ilor),
Kohlberg a identificat 3 niveluri mari de evolu ie a judec ii morale, fiecare
dintre ele cu dou stadii distincte:
1. nivelul premoral sau conven ional (4 - 10 ani): standardele de judecare
sunt etichetele culturale ale anturajului (bun/r u, are dreptate/se n eal ,
cuminte/obraznic), iar faptele sunt judecate dup consecin ele lor;

12

- stadiul moralit ii ascult rii, n care pedeapsa i recompensa sunt


criterii foarte puternice, implicit, evitarea pedepsei i supunerea la
norme apar ca avantaje personale imediate;
- stadiul moralit ii hedonismului instrumental naiv, n care
conformarea la norm este considerat surs de beneficii (ea
trebuie realizat pentru c , fiind recompensat , este pl cut prin
consecin ele sale).
2. nivelul moralit ii conven ionale (10 - 13 ani): nivelul conform rii la
norm i al juc rii rolului de copil a a cum este el cerut de familie i alte
grupuri de apartenen . Conformarea are la baz pl cerea de a i se
recunoa te purtarea, de a avea un statut bun
- stadiul moralit ii bunelor rela ii copilul respect normele
pentru a fi recunoscut ca b iat bun/fat bun ;
- stadiul moralit ii legii i ordinei respectarea autorit ii, a
normelor i a legilor ncepe s apar ca necesitate ce reglementeaz
conduita tuturor, fapt care ac ioneaz i n beneficiul personal.
3. nivelul autonomiei morale sau al interioriz rii i accept rii personale
a principiilor morale (dup 13 ani sau niciodat ): acceptarea normelor
morale apare ca factor de identificare cu grupul de referin , prin
mp rt irea acelora i drepturi i ndatoriri dar se manifest i un efort de
definire a valorilor morale proprii, cu distan are fa de stereotipurile
existente
- stadiul moralit ii contractuale al accept rii democratice a
legii. Standardele morale sunt n elese ca rezultat al unor decizii
mutuale, legile nu sunt intangibile i pot fi schimbate pe
considerente ra ionale, viznd utilitatea general ;
- stadiul moralit ii principiilor individuale de conduit sistem
propriu de valori morale ob inut prin semnifica iile acordate
conceptelor de justi ie, reciprocitate, egalitate, demnitate. Judecata
de sine este perceput ca fiind mai puternic dect cele venite din
exterior.
Stadiile dezvolt rii psihosexuale (Sigmund Freud)
Viziunea psihanalitic a lui Freud privind dezvoltarea cognitiv a
omului a avut un efect profund asupra gndirii psihologice nc de la
apari ie, n prima parte a secolului XX.
Freud sus ine c personalitatea este constituit din trei structuri
importante: Id (Sinele), Ego (Eul) i Superego (Supraeul). Fiecare parte a

13

personalit ii are propria sa func ie, iar n personalitatea s toas i matur ,


cele trei p i se afl n armonie, ducnd la un comportament echilibrat i
bine integrat.
Id-ul este determinat biologic i este partea primitiv a personalit ii,
nglobnd toate pulsiunile instinctuale: sexuale, agresive i cele care
intereseaz satisfacerea nevoilor corporale. El ac ioneaz dup principiul
pl cerii, utnd pl cerea i evitnd durerea. Id-ul este ira ional, impulsiv i
nu este afectat de restric iile sociale. La copiii nou-n scu i toate procesele
mentale sunt procese ale Id-ului, n accep iunea freudian .
Eul se dezvolt odat cu cre terea copilului n ncercarea acestuia de a
se adapta cerin elor lumii exterioare, fiind, deci, un construct social. Eul
opereaz dup principiul realit ii, adic satisfacerea nevoilor este amnat
pn n momentul i locul oportun. De exemplu, copilul nva c foamea i
va fi satisf cut atunci cnd cineva va fi disponibil sa-i prepare mncarea.
Prin dezvoltarea acestei structuri de personalitate individul nva sa ia n
considerare constrngerile i restric iile lumii nconjur toare. Eul ncearc s
realizeze echilibrul dintre pulsiunile ira ionale ale Sinelui i realit ile lumii
exterioare.
Supraeul este echivalentul aproximativ al con tiin ei de sine i apare
n perioada 4 - 6 ani. Supraeul este instan a moral intern a individului,
evaluarea a ceea ce este drept i nedrept, n func ie de reprezentarea
fiec rei culturi. Orice nc lcare a standardelor nalte stabilite la nivelul
Supraeului, deseori nerealiste, are ca rezultat sentimentul de vinov ie i
anxietatea.
Teoria stadiilor dezvolt rii psihosexuale elaborat de Freud a ap rut n
urma investiga iilor clinice, autorul ajungnd la concluzia c primii cinci ani
de via au un efect permanent asupra dezvolt rii ulterioare a personalit ii
individului. Freud s-a referit la instincte sexuale, avnd n vedere conceptul
de pl cere fizic mai degrab dect conceptul de sexualitate a a cum este
n eles ast zi.
Stadiul oral
Primul stadiu se desfa oar n primul an de via , sursa principal de
pl cere a copilului fiind gura. Copilul gase te o pl cere deosebit n
activit i orale, precum suptul i apucarea cu gura, lucru important, dupa
Freud, n definirea tipului de personalitate care se dezvolt .

14

Stadiul anal
Al doilea stadiu are loc de la unu la trei ani. n timpul lui energia
sexual a individului se concentreaz asupra anusului i copilul g se te
mult pl cere n ac iunea de defecare. Aceasta este vrsta la care copilul va
fi deprins cu oli a, iar Freud consider c aceast deprindere ar putea
influen a personalitatea ulterioar .
Stadiul falic
n stadiul falic, de la trei la ase ani, are loc identificarea sexual a
copilului. Pentru prima dat , zonele genitale devin zone erogene principale,
dar nu n leg tur cu reproducerea, ci n maniera specific sexualit ii
infantile, urm rind doar ob inerea de pl cere. n timpul acestui stadiu Freud
presupune c b ie ii ncep s se confrunte cu ceea ce el a numit complexul
Oedip, iar fetele resimt complexul Electra. Acesta i produce copilului
conflicte interioare, care trebuie rezolvate prin identificarea copilului cu
rintele de acela i sex. n aceast perioad se contureaz diferen a ntre
sexe
Perioada de laten
Al patrulea stadiu psihosexual este cunoscut sub denumirea de
perioad de laten
i se desfa oar de la ase ani pn la pubertate.
Caracteristicile principale ale acestei perioade sunt determinate de declinul
sexualit ii infantile. Se formeaz i se consolideaz sentimente esen iale
pentru om ca fiin cultural i moral : pudoarea i dezgustul.
Stadiul genital
Cnd copilul ajunge la pubertate libidoul (energia psihic ) se
focalizeaz asupra organelor genitale i aten ia tn rului adult se
concentreaz acum asupra sexului opus. Acest stadiu aduce cu sine
transform rile definitive ale sexualit ii umane. n timp ce sexualitatea
infantil este predominant autoerotic , sexualitatea adult este predominant
obiectual . Se trece de la con tientizarea zonelor erogene la activitatea
sexual specific , orientat spre reproducere.
Stadialitatea psihosocial (Eric Erikson)
Neofreudienii s-au concentrat n principal, asupra dezvolt rii Eului, pe
care l-au considerat un domeniu neglijat de c tre Freud. Un exemplu este
oferit de teoria dezvolt rii psihosociale, elaborat de Erikson, care, ca i
Freud, a considerat c individul se confrunt cu o serie de conflicte ce

15

trebuie s fie rezolvate n vederea dezvolt rii unei personalit i s toase i


armonioase. Dar n teoria lui Erikson conflictele nu sunt centrate pe zone ale
corpului ci pe rela iile individului cu al i membri ai societ ii.
Teza central a acestei teorii este c poten ialul de dezvoltare al
individului cap
mplinire de-a lungul existen ei sale, fiecare etap fiind
deschis unei noi achizi ii psihosociale ca urmare a unei crize de dezvoltare;
crizele de dezvoltare apar din conflictul dintre posibilit ile de rela ionare
ale persoanei i cerin ele mediului social. Cele 8 stadii eriksoniene acoper
perioada ntregii vie i.
Primul stadiu n teoria lui Erikson are la baz conflictul ncrederenencredere (de la na tere pn la aproximativ un an i jum tate). Copilul
trebuie s i stabileasc atitudinea de baz fa de lumea din jurul s u. Dac
n acest stadiu beneficiaz de satisfac ie i confort, acest lucru l va ajuta s i dezvolte o atitudine mai ncrez toare. Dac ngrijirile nu sunt consistente,
rezult nencredere fa de cei de care depinde copilul, apoi fa de to i
indivizii.
Pe m sur ce copilul nva s mearg , se confrunt cu alt conflict de
autonomie-dependen (intre 1 3 ani ). Noile provocari fizice pe care le
nfrunt i pot sus ine ncrederea sau l pot face s se simt pur i simplu
incapabil. n aceast perioad se va stabili atitudinea general cu care copilul
va merge mai departe.
Al treilea stadiu apare pe m sura dezvolt rii sociale i fizice, cnd
copilul se confrunt cu conflictul dintre ini iativ i vinov ie (ntre 3 i 6
ani). Deoarece copilului i se cere s i asume din ce n ce mai mult
responsabilitate pentru via a sa, el poate ajunge s i dezvolte un puternic
sim de ini iativ , sau poate ajunge s se simt vinovat ca nu i-a ndeplinit
corespunz tor responsabilit ile.
Copilul mai mare (6 - 12 ani) se confrunt cu conflictul srguin inferioritate, pe m sur ce are de nfruntat tot mai multe provoc ri noi. El
poate s se str duiasc s le dep easc sau poate s capete un sentiment
caracteristic de incapacitate.
Al cincilea stadiu apare la adolescen (12 - 20 de ani) cnd trebuie
rezolvat conflictul identitate - confuzie de rol. Mul imea noilor roluri sociale
i apartenen a la grupurile sociale diferite presupun dezvoltarea unui sim
integrator al propriei persoane; astfel adolescentul este cople it de
multitudinea de roluri pe care trebuie sau/ i alege s le joace. Identificarea

16

unor r spunsuri satisf toare presupune integrarea unei game variate i


contradictorii de percep ii despre sine i de percep ii ale altora despre sine
ntr-o structur coerent , respectiv propria identitate. Nerealizarea propriului
viitor, asumarea de responsabilit i, edificarea unei identit i negative,
deviante (cu elemente pe care subiectul nu le dore te i le simte ca fiindu-i
str ine) sunt elemente ale identit ii care se afl n contradic ie i sunt uneori
incompatibile cu normele sociale.
Ca tn r adult omul se confrunt cu al aselea conflict: intimitate izolare n rela iile cu al ii (20 - 35 de ani). Intimitatea presupune fuzionarea
liber a identit ilor f
s existe temeri i nici pierderea acestora.
Recompensele asociate intimit ii sunt att de mari nct i persoanele cu
echilibru psihologic fragil vor fi dispuse s i asume riscurile. Alternativa
nefavorabil a celor care refuz acceptarea limit rilor propriei independen e
sau riscurile intimit ii este aceea a izol rii.
La maturitate, idividul se confrunt cu un conflict ntre realizare rutin /stagnare (35 - 60 de ani). n aceast etap se formuleaz i realizeaz
observa ii amplasate dincolo de limitele propriului sine i raportate la
elemente ca: familia, cariera profesional , societatea n ansamblu. Este
perioada n care conflictul interior se poate manifesta sub forma crizei
vrstei mijlocii (midlife crisis).
Ultimul stadiu apare la vrste de peste 60 de ani, cnd individul
trebuie s accepte realitatea apropierii mor ii, care presupune conflictul de a
o ntmpina integru sau cu disperare. Integritatea Eului rezult din faptul c
individul poate privi retrospectiv propria existen , cu satisfac ie, fiind
capabil s accepte att succesele ct i insuccesele proprii. Cnd
retrospectiva nu este privit cu mul umire i cnd individul constat c nu
exist timpul disponibil pentru operarea unor schimbari majore, stabilirea
unor noi obiective precum i realizarea acestora, rezult disperarea. Individul
este nemul umit de propria via i dezvolt o imagine de sine negativ ce nu
mai poate fi modificat .
Putem observa din teoria lui Erikson c dezvoltarea Eului continu
toat via a si c fiecare perioad de vrst se confrunt cu propriul sau set de
probleme i conflicte.

17

Stadiile dezvolt rii psihosociale


Stadiul
Infantil (0-1 ani)

Principala achizi ie

Factorii sociali

Corolarul

(variantele extreme)

Determinan i

Axiologic

ncredere/Nencredere

Mama sau substitutul Speran a


matern

Copil rie mic

Autonomie/Dependen

rin ii

Voin a

(1-3 ani)
Copil rie mijlocie

Ini iativ /Retragere,

(3-6 ani)

vinov ie

Copil rie mare

Srguin ,eficien /

(6-12 ani)

Inferioritate

joac

Adolescen

Identitate/Confuzie

Modelele

(12-18/20ani)
Tn rul adult

ac iunii
coala

i grupul de Competen a
i Unitatea

Intimitate/Izolare
Realizare/Rutin

Prietenii,

rela ia

(peste 60 ani )

de Mutualitatea

cuplu

afectiv

Familia i profesia

Responsabilitat

(35ani50/60 ani)
trne ea

Finalitatea

covrstnicii

(20-30/35 ani)
Adultul

Mediul familial

ea, devo iunea


Integritate/Disperare

Pensionarea,

apusul n elepciunea

vie ii

EXERCI II I TEME DE REFLEC IE


1) Identifica i tipuri de schimb ri transformative i varia ionale n cadrul
fiec rui stadiu de dezvoltare la Kohlberg.
2) Realiza i o schem a dezvolt rii unei persoane, care s cuprind toate
stadiile expuse n acest capitol.
3) Identifica i i explica i, din surse bibliografice, principalele complexe
conform teoriei psihanalitice.
4) n ce stadiu de dezvoltare v afla i n prezent, conform teoriei
stadialit ii psihosociale i ce tip de conflict caracterizeaz acest
stadiu?

18

1.2. ADOLESCEN A

Etape n cercetarea adolescen ei


Stanley Hall lanseaz , la nceputul secolului XX, prima lucrare
despre aceast perioad a vie ii, lucrare intitulat Adolescen a. Psihologia
sa i rela iile sale cu psihiatria, antropologia, sociologia, sexologia, crima,
religia i educa ia. Mai apoi, n decursul secolului XX vom observa
conturarea a trei etape principale n evolu ia cercet rilor despre adolescen
(Steiner & Lerner, 2004, dup Marhan, 2006):
Primele 6-7 decenii ale secolului XX sunt marcate de dezvoltarea marilor
modele teoretice ale adolescen ei (Freud, Erikson, Hall). n aceast perioad
au fost realizate studii descriptive despre toate fa etele dezvolt rii
adolescentului: ritmurile dezvolt rii, adaptarea, rela iile cu egalii i p rin ii
etc.
Perioada care debuteaz cu anii 70 i pn n prezent este marcat de
preocup rile de testare a ipotezelor i verificare a teoriilor anterioare prin
cercet ri empirice. n ace ti ani interesul s-a concentrat mai ales asupra
identific rii unor explica ii coerente pentru plasticitatea i diversitatea
dezvolt rii, precum i aplicarea cuno tin elor teoretice n rezolvarea unor
probleme practice acute.
n prezent cercetarea adolescen ei este considerat un capitol important al
tiin ei dezvolt rii, iar principalul s u rol este acela de veni n sprijinul
practicienilor din domenii diverse, al dezvolt rii de politici sociale sau
educa ionale etc., astfel nct s ofere sprijinul necesar pentru asigurarea
unui curs pozitiv al dezvolt rii individuale i al societ ii n ansamblu.
Adolescen a: perioad de trecere c tre vrsta adult
Conform diverselor modele teoretico-experimentale, pn
la
transformarea n adult omul trece prin mai multe stadii de dezvoltare n care
activitatea fundamental const n preg tirea pentru integrarea n via a
activ , din punct de vedere social i profesional, ca adult. Majoritatea
proceselor desf urate n diverse perioade de via se subordoneaz acestei

19

importante activit i: dezvoltarea cognitiv (cu baze neurofiziologice, dar


stimulat de educa ie), dezvoltarea social (achizi ia normelor sociale i
culturale i respectarea acestora; stabilirea rolului i statusului social;
evolu ia moral ), evolu ia pe plan sanogenetic (men inerea s
ii) etc.
nc din primii ani de via copilul experimenteaz , prin intermediul
comportamentului ludic i cu ajutorul adul ilor, diferite roluri: se joac de-a
doctorul sau de-a mama, exploreaz lumea nconjur toare pentru ca mai
trziu s poat avea abilit i de a o modifica n func ie de solicit ri,
experimenteaz respectarea i nerespectarea normelor, achizi ioneaz i
internalizeaz diverse modele comportamentale, dar i ra ionale (de gndire,
moduri copiate, dar i specifice de a rezolva probleme etc.). Acest
comportament complex se deruleaz n diferite moduri i la diverse nivele pe
parcursul ntregii vie i i poate fi denumit nv are.
Preg tirea pentru vrsta adult porne te n copil rie de la ntreb ri de
tipul ce voi fi cnd voi fi mare? i continu n perioada adolescen ei cu
crearea unei identit i prin diverse experiment ri realizate de adolescent.
Durata perioadei adolescen ei
Cei mai mul i psihologi, dintre cei care au studiat dezvoltarea uman ,
consider c adolescen a acoper intervalul de vrst cuprins ntre 12-14 i
18-20 de ani. Sunt ns i autori care vorbesc despre o adolescen prelungit
chiar pn la 25 de ani. Limitele expuse mai sus sunt ns considerate n
termeni de medie, fetele intrnd n etapa pubert ii mai devreme, la vrsta de
10 sau 11 ani, devenind astfel adolescente nainte de a atinge limita
inferioar de vrst amintit mai sus. Pe de alt parte, exist numero i tineri
care dep esc 20 de ani i continu s manifeste multe dintre caracteristicile
adolescen ei. Ca urmare, adolescen a nu poate fi definit doar n termeni de
vrst , ci i n termeni de schimb ri transformative i varia ionale, existnd
persoane care intr sau ies din acest etap mai devreme sau mai trziu dect
al ii.
innd cont de existen a elementelor comune i a diferen elor, n cele
ce urmeaz ne vom ocupa de aspectele dezvolt rii avnd ca reper acest
interval de vrst .

20

Sarcini majore ale dezvolt rii n adolescen


Principala sarcin de realizat (n mod incon tient) de adolescent este
aceea de a i crea o identitate stabil i de a deveni un adult matur, complet
i productiv (Perkins, 2001). Pe m sur ce i dezvolt o con tiin de sine
clar , experimenteaz diferite roluri2 i se adapteaz la schimb rile pe care le
tr ie te, adolescentul realizeaz o serie de pa i n direc ia creerii identit ii
proprii, pa i care reprezint ei n i sarcini importante ale dezvolt rii.
Aceste sarcini ale dezvolt rii sunt circumscrise conceptului de normalitate
n societatea modern . n cazul adolescentului ntre principalele sarcini
reg sim (Marhan, 2006):
- Dezvoltarea de noi rela ii sociale, n special cu ceila i b ie i i fete
care fac parte din acea i genera ie, bazate pe intimitate, ncredere i
respect fa
de alte persoane. Adolescen ii experimenteaz
interac iunea cu ceilal i ntr-o manier mai apropiat de cea a
adul ilor. De re inut este i faptul c maturitatea fizic joac un rol
important n rela iile cu egalii: adolescen ii care se maturizeaz mai
lent (sau mai rapid) dect ceila i vor fi elimina i din grupul de
covrstnici i vor intra n grupuri cu nivel similar de maturitate fizic
i rela ional .
- Dezvoltarea rolului social de b rbat, respectiv femeie. n aceast etap
adolescen ii dezvolt o defini ie proprie cu privire la ce nseamn a fi
b rbat sau femeie.
- Majoritatea adolescen ilor tind s se conformeze rolurilor de sex
masculin sau feminin impuse de contextul cultural n care tr iesc i se
dezvolt .
- Acceptarea imaginii corporale (nf area fizic sau eul corporal).
Pubertatea i viteza schimb rilor fizice care au loc n adolescen
prezint varia ii inter-individuale puternice. Dificultatea sau u urin a
cu care adolescentul face fa acestor schimb ri depinde i de m sura
n care el reu te s se ncadreze n abloanele determinate cultural
(stereotipuri) bine definite, ale corpului perfect.
- C tigarea independen ei emo ionale n rela ie cu p rin ii i a unui nou
statut n cadrul familiei. n cursul dezvolt rii lor, copii internalizeaz
2
Ralph Linton (1936) define te doi termeni fundamentali n psihosociologia personalit ii: status i rol. El
acord termenului de status n elesul de loc al individului n societate, definitorie fiind colec ia de
drepturi i datorii, care este asociat pozi iei sociale a individului. Rolul, n concep ia autorului, reprezint
aspectul dinamic al status-ului.

21

valorile i atitudinile p rin ilor. Adolescentul este pus n situa ia de a


redefini toate acestea, dezvoltnd treptat sentimental ncrederii n sine,
n propriile valori, judec i i sentimente. Pentru ambele p i aceast
trecere este mai lin atunci cnd p rin ii i adolescentul reu esc s
ajung la un acord privind acordarea unui nivel de autonomie mutual
acceptabil, care se va amplifica treptat.
Preg tirea pentru c torie i via a de familie. Maturizarea sexual i
emo ional reprezint un element de baz pentru realizarea acestei
sarcini de dezvoltare extrem de dificil (aceasta cu att mai mult cu
ct, adesea, adolescen ii confund tr irile de natur sexual cu
intimitatea autentic ) i care, de cele mai multe ori, continu i la
vrsta adult .
Preg tirea pentru cariera profesional . n societatea actual ,
adolescentul este considerat adult atunci cnd devine independent i
din punct de vedere financiar. Cum ast zi independen a financiar i
cariera profesional sunt interdependente, rezolvarea aceastei sarcini
este n unele cazuri extrem de dificil .
Dezvoltarea sim ului etic i al unui sistem de valori propriu.
Dezvoltarea unui sistem de credin e i valori, a unei ideologii care s
ghideze comportamentul n diferite contexte i situa ii reprezint unul
dintre cele mai importante aspecte ale dezvolt rii adolescentului, cu
determin ri profunde pentru cursul dezvolt rii sale ulterioare.
Dorin a de a dezvolta un comportament social responsabil. Familia
reprezint primul cadru n care copiii se definesc pe ei i lumea n care
tr iesc. Definirea unui status i a rolului social pe care l ocup n
cadrul comunit ii din care fac parte, dincolo de contextul familiei de
origine, reprezint o realizare important pentru adolescen i i tineri.

Preadolescen a sau pubertatea


Preadolescen a (pubertatea) reprezint zona de trecere de la copil rie
tre perioada adult i, dup majoritatea autorilor, este considerat parte
integrant a adolescen ei. Pubertatea este o perioad de tranzi ie ntre
copil rie i perioada adult , n timpul c reia survine o stimulare a cre terii
(puseu de cre tere), apar caracteristicile sexuale secundare, fertilitatea
devine activ i schimb ri psihologice profunde au loc (National Research
Council, 1999, dup Handbook of Psychology, vol. 6, Developmental
psychology edited by Richard M. Lerner, M. Ann Easterbrooks, Jayanthi

22

Mistry)
Pubertatea este o perioad fascinant att pentru observatori (p rin i
sau profesori, adul i n general), ct i pentru subiec ii adolescen i. Fascina ia
exercitat de aceast perioad tumultoas a vie ii provine din complexitatea
ei dat de schimb rile fizice rapide nso ite de schimb ri psihologice
profunde i dramatice, precum i de accentuarea sexualit ii sau maturizarea
sexual . Dac n urm cu cteva decenii pubertatea (ba chiar ntreaga
perioad a adolescen ei) era considerat ca o perioad de criz acut ,
tensional , cu probleme intraindividuale i interindividuale (ntre adolescent
i familie) n ultima perioad studiile tiin ifice au ar tat c , din punct de
vedere statistic, majoritatea adolescen ilor nu resimt aceast trecere ca pe o
criz grav , ci ca pe o perioad de adaptare la fel ca oricare alta de pe
parcursul vie ii. Exist totu i i adolescen i care trec prin transform ri
dramatice i crize tensionate, dar ei nu reprezint o majoritate.
Pubertatea este caracterizat de modific ri biologice numeroase, orice
modificare la nivel biologic punnd n func iune mecanisme adaptative la
nivel psihologic. Modific rile biologice cele mai vizibile sunt cre terea n
n ime (apar puseele de cre tere) i maturizarea sexual . Men ion m c
reperele de tip vrst pe care le vom da n aceast lucrare sunt orientative i
pot fi u or diferite n func ie de elemente ca: specificul genetic (familial) al
adolescentului, specificul popula ional, mediul nconjur tor (clim ,
altitudine etc.) .a.m.d. Totodat trebuie specificat c exist diferen e ntre
sexe n privin a modific rilor biologice (a a cum am mai ar tat, puseele de
dezvoltare apar mai devreme la fete dect la b ie i, dezvoltarea fizic a
ie ilor este mai intens dect cea a fetelor, schimb rile n plan cognitiv i
afectiv sunt diferite), dar exist i diferen e n cadrul aceluia i sex, ntre
indivizi, n func ie de diver i factori (mediu, genetic).
Puseul de dezvoltare la fete debuteaz n jurul vrstei de 10-11 ani, i
diminueaz puternic n jurul vrstei de 14-15 ani, iar la b ie i ncepe la
aproximativ doi ani mai trziu dect la fete (12-13 ani) i scade n intensitate
puternic la 16-17 ani. Fetele cresc n medie 1518 cm, iar b ie ii 2023 cm.
Dezvoltarea fizic (cre terea n n ime, dezvoltarea muscular , maturizarea
sexual ) continu
i dup perioadele men ionate, dar mult mai pu in.
Cre terea nu are loc n mod unitar, ci secven ial n diferite segmente ale
corpului: mai nti se lungesc membrele inferioare i superioare, apoi
trunchiul i umerii. For a fizic a b ie ilor cre te mai mult dect n cazul

23

fetelor, datorit dezvolt rii masei musculare. Fetele au o cantitate mai mare
de esut adipos.
Datorit modific rilor de tip hormonal i a unei reechilibr ri interne a
corpului apar caracterele sexuale secundare (pilozitate facial i schimbarea
tonalit ii vocii la b ie i, dezvoltarea snilor, schimbarea conforma iei
corpului la fete). Fetele ating maturitatea sexual n medie la 15 ani, iar
ie ii la 17 ani. Maturizarea sexual , ca orice alt proces al dezvolt rii, este
influen at de factorii genetici i cei de mediu.
Solicit rile la care este supus organismul datorit modific rilor
somatice i fiziologice din perioada pubert ii, precum i schimb rile de rol
i caut rile adolescen ilor duc la apari ia facil a unei oboseli de tip cronic la
ambele nivele intraindividuale: fizic i psihic. Modific rile corporale
influen eaz sistemul cognitiv (adolescen ii uit , par cu mintea mpr tiat ),
sistemul afectiv (uneori sunt melancolici, apatici, alteori expansivi,
exuberan i), precum i sistemul motiva ional (interesele se schimb , par
superficiali n ndeplinirea sarcinilor etc.).
Modific rile hormonale din aceast perioad pot duce la efecte
corporale percepute negativ de adolescent: esut adipos la fete, acnee
juvenil la ambele sexe, uneori membrele superioare i cele inferioare sunt
percepute ca fiind prea lungi de c tre b ie i etc. Aceasta poate avea ca
rezultat apari ia unor sentimente de inferioritate la adolescentul puber.
Odat cu observarea diferen elor interindividuale n dezvoltarea
adolescen ilor (la unii dezvoltarea este accelerat , la al ii ncetinit sau
ntrziat ) au fost elaborate diverse teorii sau moduri de abordare a acestei
perioade de vrst , majoritatea abord rilor avnd ns puncte comune.
Conform unor studii realizate de Jones i Bayley prin chestionarea
unor loturi de adul i, b ie ii care se maturizeaz mai repede fizic se dezvolt
mai repede i din punct de vedere psihic i social. Ace tia ob in n grupurile
din care fac parte o pozi ie social mai bun , de multe ori ocupnd o pozi ie
de lider. Adul ii chestiona i afirm , pe de alt parte, c b ie ii la care
schimb rile puberale apar mai trziu sunt percepu i ca fiind mai imaturi
psihic i social i mai pu in integra i. Dup cum se poate observa, studiile
efectuate de cei doi cercet tori urm resc percep ia social a schimb rilor din
perioada adolescen ei timpurii.
Alte studii arat c b ie ii care intr mai repede n perioada
adolescen ei timpurii au o imagine de sine pozitiv , att datorit percep iei i

24

feedback-ului social pozitiv, ct i dezvolt rii corporale (cresc n n ime, se


dezvolt for a muscular etc.).
Studiile orientate c tre evaluarea modific rilor din perioada
adolescen ei la fete arat c o parte dintre fetele care se maturizeaz repede
nu accept cu u urin noua imagine corporal . Ele au o senza ie de
disconfort i ncearc s mascheze schimb rile corporale ap rute cu ajutorul
vestimenta iei. n func ie de evenimentele care au loc n via a lor o parte
dintre fete i schimb atitudinea fa de propriul corp n sens pozitiv, iar o
parte r mn cu o imagine a eului corporal negativ i, direct rela ionat cu
aceasta, o atitudine negativ fa de propria persoan .
Diferen ele de tip comportamental-cultural determin , de asemenea, i
existen a categoriei de fete mul umite de maturizarea rapid , care urm resc
devin mai atractive i/sau populare n rndul b ie ilor. Studii
longitudinale au pus n eviden efectele negative ale maturiz rii rapide:
conform rezultatelor ob inute o parte dintre fetele cu maturizare fizic rapid
au rezultate colare mai slabe (cu tendin a de a abandona coala) sunt labile
emo ional, au o capacitate redus de autocontrol, consum substan e i
stabilesc mult mai u or rela ii sexuale dect fetele cu o maturizare mai lent .
Studii de genul celor la care am facut referire anterior au stat la baza unui
model integrativ al pubert ii, n care, n studierea acestei perioade de vrst ,
sunt lua i n considerare att factorii biologici, ct i cei psihologici i
contextuali (de mediu). Un punct de r scruce n integrarea pubert ii cu
procesele biologice, psihologice i contextuale a fost publica ia Fetele la
vrsta pubert ii (Girls at Puberty, Brooks-Gunn & Petersen, 1983),
urmat la scurt timp de modele care ncorporau interac iunile reciproce
dintre procesele biologice, psihologice i contextuale, procese care
contribuie la crearea experien ei pubert ii.
n paralel cu articularea acestor teorii au nceput s apar n literatura
de specialitate studii experimentale asupra rela iei dintre specificul hormonal
al perioadei pubert ii i dezvoltarea psihologic a adolescentului. n acest
fel studiile men ionate au consolidat abordarea integrativ a acestei perioade
de vrst , cu extensie la ntreaga perioad a adolescen ei i cu referire la cele
trei tipuri de influen e n dezvoltare: psihologice, biologice i contextuale.
Dup ce n primii ani de via copilul a fost caracterizat de activit i
din zona identific rii (B ban & Mih, 2001), n perioada adolescen ei
asist m la o creare a identit ii prin reorganizarea vie ii intrapsihice

25

individuale, care ncepe cu reprezentarea noilor experien e corporale i


sexuale. Dac mai nti (n perioada preadolescen ei) experien ele de acest
tip sunt percepute ca fiind exterioare adolescentului, pe parcurs acesta le va
integra n corpul matur, valorizndu-le prin compara ie cu al i adolescen i.
Odat cu reorganizarea imaginii corporale, n contextul sexualit ii
mature are loc o erotizare a vie ii afective, dar au loc i reorganiz ri privind
anumite valori (prin asumarea unor valori personale), pulsiuni sau impulsuri
precum gestionarea i modularea agresivit ii, identificarea echilibrului
optim ntre agresivitate i tandre e, concep ia asupra istoriei personale i a
existen ei unui viitor planificat de c tre adolescent.
Aceste reorganiz ri se desf oar echilibrat i constructiv la
adolescen ii care au o func ionalitate fizic i psihic ce corespunde vrstei,
care au achizi ionat ntr-un mod eficient i optim elementele psiho-afective
i de personalitate din etapele anterioare ale dezvolt rii i care beneficiaz de
suport social i familial, n special din partea persoanelor semnificative
(profesori, covrstnici etc.)
Multiplele transform ri care au loc n perioada adolescen ei pot fi
grupate n cinci categorii majore: este vorba n principal despre transform ri
fizice, cognitive, emo ionale, sociale i comportamentale.
Trebuie subliniat c transform rile corporale, strns legate de
atingerea maturit ii sexuale, au un impact major asupra ntregii personalit i
a adolescentului (incluznd aici sfera intelectual , motiva ional-afectiv i
cea a rela iilor interpersonale).
Deoarece dezvoltarea adolescentului nu apare ca un continuum
perfect, putem identifica mai multe stadii ale maturiz rii n aceast perioad :
adolescen a timpurie (perioada puberal , 9, 10 - 12 ani);
adolescen a (13 - 15 ani);
adolescen a trzie (16 - 18 ani).

Tabelul de mai jos sintetizeaz cteva aspecte cheie pentru fiecare dintre aceste trei substadii de dezvoltare.

26

Tabelul 1 Aspecte generale ale dezvolt rii n adolescen (preluare Marhan, 2006)

Adolecen a propriu-zis

(14/15 18/19 ani)

Unii autori ( chiopu, Verza, 1995) consider c adolescen a este etapa


dintre pubertate i tinere e, adic ncepe la 14/15 ani i dureaz pn la 18/20
de ani. Al ii (Seamon i Kenrick, 1992) definesc adolescen a ca fiind etapa
care ncepe cu intrarea n pubertate i se termin atunci cnd persoana
devine adult tn r, adic ncepe n jurul vrstei de 11/12 ani i dureaz pn
la 20/25 ani. Astfel este inclus i pubertatea n perioada adolescen ei.

27

Sfr itul adolescen ei i nceputul etapei adulte este marcat:


din punct de vedere biologic, de atingerea dimensiunilor corporale
caracteristice pentru vrsta adult i dezvoltarea complet a organelor
sexuale;
din punct de vedere psihologic, de formarea personalit ii (la sfr itul
adolescen ei nsu irile de personalitate devin mai stabile);
din punct de vedere social, de ocuparea unui loc de munc i
ntemeierea propriei familii.
Durata adolescen ei depinde, printre altele, i de gradul de colarizare
al persoanei. Unii copii, dup ce termin nv mntul obligatoriu, nu
continu coala. Ei r mn acas sau se angajeaz i mul i dintre ei se
toresc mai repede dect cei care continu coala. Pentru ei adolescen a
se termin cu c iva ani mai repede dect pentru cei care urmeaz coala
profesional sau liceul i eventual o facultate. Pentru ace tia din urm
adolescen a, din punct de vedere psihologic i social se termin mai trziu,
dup 20 de ani, uneori chiar la 25 de ani.
Mul i autori vorbesc despre adolescen ca despre o perioad de
criz , cu numeroase probleme pe plan afectiv i comportamental, cu
tensionarea rela iilor dintre adolescent i familie. P rin ii, profesorii, cei mai
n vrst de multe ori condamn tineretul de azi i pe tineri i consider
neserio i, incapabili s i asume responsabilit i. Ace ti adul i sus in c ei, n
tinere e au fost altfel. Doi filosofi exprim aceste p reri astfel:
Tineretul de ast zi are obiceiuri rele, dispre uie te autorit ile, nu-i
respect pe cei b trni i p vr ge te n loc s lucreze. Tinerii i
contrazic p rin ii, vorbesc cu emfaz , nfulec la mas , i tiranizeaz
rudele (Socrate). Adolescen ii de azi nu mai pot fi st pni i. M nnc
precum porcii, nu au pic de respect fa de adul i, i ntrerup i contrazic
rin ii i i terorizeaz profesorii (Aristotel).
Aceste considera ii arat c n ultimii 2000 de ani nu s-au schimbat
nici comportamentul adolescen ilor i nici p rerile celor mai n vrst despre
tineri! Unii definesc adolescen a ca o perioad a anormalit ilor normale,
perioad n care este anormal ca totul s se petreac normal (Hutter, dup
Gorgos, 1985).
Adolescentul este caracterizat de coexisten a tr turilor infantile cu
tr turi care anticipeaz viitorul adult. Comportamentul este oscilant:
uneori copil ros, alteori sfid tor, opozi ionist, alteori matur. Aceste

28

particularit i ale adolescen ei au mai multe cauze:


- atitudinea oscilant a adul ilor fa de adolescen i. Uneori adul ii se
comport cu ei ca i cum ar fi persoane mature i le cer s ac ioneze
independent i cu responsabilitate. n alte situa ii, aceia i adul i, le
pretind s se subordoneze ca i copiii;
- discordan a dintre aspira iile, idealurile adolescen ilor, dorin a lor de a
deveni personalit i deosebite i posibilit ile destul de limitate de a
realiza aceste aspira ii;
- adolescen ii se maturizeaz mai repede biologic dect psihologic i
social. Din punct de vedere biologic ei ar avea posibilitatea s i
ntemeieze familia proprie, dar sunt dependen i material de p rin ii
lor. Aceast situa ie produce frustr ri, conflicte, nemul umiri.
Datorit acestor aspecte n perioada adolescen ei poate s apar o
negociere de pe pozi ii dure cu familia i al i adul i semnificativi pentru
adolescent. Negocierea se realizeaz , de obicei, pe dou planuri:
material/economic i emo ional.
Dezvoltarea cognitiv
Memoria i aten ia se afl la nivelul lor maxim de dezvoltare.
Limbajul se dezvolt n continuare: vocabularul este mbog it, vorbirea
este expresiv . Imagina ia se manifest sub toate aspectele sale. Reveria
este frecvent , temele predominante fiind rela iile cu sexul opus i
planificarea viitorului (alegerea profesiunii, ntemeierea familiei). La unii
adolescen i imagina ia creatoare este foarte dezvoltat . Ei realizeaz inven ii
sau opere artistice mai mult sau mai pu in valoroase.
Gndirea atinge posibilit ile sale maxime din punctul de vedere al
capacit ii de a opera cu informa iile, dar cantitatea de cuno tin e i
experien a sunt nc limitate.
n concep ia lui J. Piaget inteligen a adolescentului se afl n stadiul
opera iilor formale care a nceput nc n jurul vrstei de 12 ani. Dup cum
arat Piaget copilul nu reflecteaz dect n leg tur cu ac iunea n curs i nu
elaboreaz teorii. Adolescentul, n opozi ie cu copilul, este un individ
care reflecteaz n afara prezentului i elaboreaz teorii despre toate
lucrurile, compl cndu-se, n special, n considera ii inactuale. Aceast
gndire reflexiv , caracteristic adolescentului, apare la 11-12 ani, n
momentul cnd subiectul devine capabil s ra ioneze n mod ipoteticodeductiv, respectiv cu ajutorul unor simple aser iuni, f
rela ia necesar cu

29

realitatea. Gndirea adolescentului nu mai este legat de concret, adic


de obiecte i imagini vizuale. El devine capabil s opereze pe plan mintal cu
propozi ii, adic cu enun uri verbale; s judece nu numai referitor la ceea ce
este real, ci i referitor la ceea ce este posibil; dac se confrunt cu o
problem , poate s formuleze diferite ipoteze, s le verifice sistematic, s
fac ra ionamente ipotetico-deductive.
Afectivitatea; con tiin a; rela iile interpersonale
n prima parte a adolescen ei se men ine labilitatea afectiv
caracteristic etapei pubert ii. Cu timpul adolescentul i mbog
te
experien a afectiv , devine mai independent i n acela i timp devine mai
stabil emo ional.
Sentimentele devin mai profunde i mai stabile dect n etapa
precedent . Sentimentele de prietenie i dragoste au o importan deosebit de
mare, dar i alte sentimente i pasiuni pot deveni intense i stabile: pasiunea
pentru sport, pentru un domeniu artistic sau tiin ific. Uneori devin intense
sentimente sau pasiuni negative: gelozia, dorin a de r zbunare, pasiunea
pentru jocuri de noroc, sentimentele de superioritate sau inferioritate.
Con tiin a. Adolescentul n elege tot mai profund realitatea
nconjur toare, att prin asimilarea cuno tin elor colare ct i prin
mbog irea experien ei de via .
Con tiin a de sine. Cei mai mul i adolescen i au tendin a s se
autoanalizeze. Ei ncearc s i con tientizeze calit ile, defectele,
motiva iile, interesele, sentimentele, atitudinile, sistemul de valori. Aceasta
este perioada n care se formeaz sentimentul identit ii (adolescentul
dore te s se cunoasc , s i dea seama cine este el i s se delimiteze de cei
din jur)
Sentimentul identit ii are mai multe componente dintre care amintim:
1. concep ia despre sine care cuprinde p rerile despre calit ile i defectele
pe care le are - sau crede c le are (de ex. un adolescent se poate considera
fiu ascult tor, elev bun, prieten fidel, talentat n domeniul IT etc.).
2. stima de sine (modul n care se autoapreciaz ). Dac adolescentul crede c
are mai multe calit i dect defecte atunci se vede ntr-un mod favorabil, i
cap mai mult ncredere n el, ca i mai multe anse de reu it . Dac ns
este pus accentul pe defecte, pe aspectele negative, vor ap rea sentimente de
inferioritate, vor fi abordate problemele cu mai mult anxietate i ansele de

30

succes se vor reduce.


O component a con tiin ei de sine i a sentimentului identit ii este
imaginea mintal a propriului corp. n aceast etap se observ o
intensificare a interesului fa de corpul propriu, manifestat i prin faptul c
adolescen ii se privesc frecvent n oglind , acordnd o mare importan
aspectului extern.
Formarea sentimentului identit ii este un proces ndelungat i destul
de dificil. Cei mai mul i adolescen i trec printr-o perioad de criz de
identitate n cursul c reia i pun foarte multe ntreb ri de tipul: cine sunt
eu, cum ar trebui s m comport n anumite situa ii. Aceast criz are mai
multe cauze.
Una dintre ele este aceea c adolescentul trebuie s ia multe decizii
importante privind viitorul s u (spre deosebire de secolele anterioare cnd
ie ii de regul continuau profesiunea tat lui, iar fetele se c toreau cu cel
pe care l alegeau n multe cazuri p rin ii). El vrea s g seasc cele mai bune
solu ii, dar c utarea acestora este nso it de nesiguran i anxietate.
O alt cauz este legat de faptul c adolescentul se integreaz n
grupuri sociale n care trebuie s interpreteze variate roluri (s se supun n
rela iile cu p rin ii sau profesorii, s colaboreze cu prietenii, s organizeze
activitatea sau s se impun , s domine n unele mprejur ri). El poate s
devin nesigur privind modul n care trebuie s se comporte, poate s adopte
comportamente nepotrivite situa iei. n aceste situa ii vorbim despre confuzia
de roluri.
n timpul acestei crize adolescentul experimenteaz diferite
comportamente, joac
diferite roluri, schimbnd relativ frecvent
preocup rile, preferin ele, prietenii. Aceste ncerc ri au efecte pozitive,
pentru c l ajut pe adolescent s i mbog easc experien a de via i s
ia decizii potrivite. Deciziile luate prea repede privind alegerea profesiunii
sau a c toriei mpiedic realizarea acestor ncerc ri care poate ar fi dus la o
alegere mai bun .
Dac n urma acestor experiment ri adolescentul reu te s
sintetizeze nsu irile chiar contradictorii solicitate de diferite roluri, dac
reu te s i perceap aptitudinile, calit ile, defectele, atitudinile, valorile
ca pe un tot unitar, atunci el a reu it s i formeze identitatea. nt rirea
identit ii eului este nso it de intensificarea ncrederii n sine, a autonomiei,
i de sc derea frecven ei comportamentelor opozi ioniste, demonstrativ-

31

nonconformiste.
Unele persoane nu reu esc nici la vrsta adult s i formeze
sentimentul identit ii. Acestea r mn n stadiul confuziei de roluri. Ace ti
adul i nu au scopuri precise, i schimb frecvent serviciul, partenerul.
Con tiin a moral
Cercet rile lui Kohlberg arat c aprox. 50% dintre adolescen i i
adul i r mn n stadiul moralit ii conven ionale. Ace tia pun un mare accent
pe importan a normelor, legilor, obi nuin elor pe care le respect pentru c
a a trebuie, a a au procedat i al ii, a a cer tradi iile. Ceilal i, n timpul
adolescen ei, trec n stadiul moralit ii postconven ionale. n acest stadiu
legile i normele sociale nu mai au o valoare absolut , ci sunt v zute ca ni te
instrumente necesare pentru buna func ionare a unei societ i. Ei n eleg c
unele norme sau legi pot fi n contradic ie cu bunele inten ii ale unei
persoane i nc lcarea lor nu este neap rat condamnabil .
Rela iile interpersonale
Rela iile cu familia. La vrsta adolescen ei n multe familii exist
tensiuni, conflicte. Acestea sunt mai frecvente n prima parte a adolescen ei.
n aceast perioad se men ine sau se accentueaz atitudinea critic fa de
rin i ct i ambivalen a fa de familie (ambivalen care a nceput din
perioada pubert ii i se exprim prin dorin a concomitent de independen
fa de p rin i i dorin a de a fi sprijinit, ajutat la nevoie). Este o perioad n
care apare negocierea emo ional , urmat de cea material .
Intensitatea i durata conflictelor depind att de adolescent ct i de
atitudinea p rin ilor. Atitudinea prea rigid , cu interdic ii exagerate, men ine
starea tensional i ngreuneaz nsu irea unor comportamente independente.
Atitudinea prea indulgent , nep toare este la fel de d un toare deoarece
adolescentul are nevoie de sprijinul, ndrumarea, afec iunea p rin ilor.
Rela iile cu cei de aceea i vrst . n prima parte a adolescen ei
rela iile cu cei de aceea i vrst au o intensitate maxim . Cea mai mare parte
a timpului liber este petrecut n grup. Aici adolescentul se simte
independent, eliberat de subordonarea fa de adul i. n grup se poate afirma,
i poate manifesta originalitatea. Adolescentul dore te s fie deosebit,
nonconformist i grupul i ofer un model de nonconformism n
vestimenta ie, limbaj, comportament, prin care se poate opune adul ilor. El
se conformeaz acestui model i este foarte mul umit de nonconformismul

32

u.
Adolescen ii care dintr-un motiv oarecare nu se pot integra n grup (sunt
mpiedeca i de p rin i, sunt prea introverti i, sunt respin i de cei de aceea i
vrst din cauza unor deficien e fizice sau din cauza mediului social din care
provin) au sentimente de inferioritate, st ri depresive, dezvoltarea lor
afectiv sau social poate fi perturbat .
Dup un timp influen a grupului de prieteni scade. Se formeaz
grupuri mai mici alc tuite din cteva perechi.
Cei mai mul i tineri dup terminarea colii se c toresc, ncep s
lucreze intrnd astfel n etapa adult cu toate responsabilit ile implicate.

EXERCI II I TEME DE REFLEC IE


1) Care sunt principalele sarcini ale dezvolt rii n adolescen ?
2) Realiza i o schem a dezvolt rii cognitive n perioada adolescen ei.
3) Ce anume i cu cine negociaz adolescentul?
4) Compara i conceptele identificare i identitate.

33

1.3. TINERE EA
Aspecte generale privind perioada tinere ii
Trecerea de la adolescen la tinere e se petrece n perioada 20-25 de
ani, pentru majoritatea persoanelor. Freud i Erikson consider c tinere ea
ncepe atunci cnd o persoan devine capabil s i asume responsabilit ile
care rezult din via a familial i activitatea profesional (dup Seamon i
Kenrick, 1992).
Perioada tinere ii, ca i cea a vrstei adulte, a atras mai pu in aten ia
psihologilor dect copil ria i adolescen a din mai multe motive:
modific rile fizice, cognitive, afective nu sunt att de rapide i
dramatice ca n perioadele men ionate anterior;
for a fizic , func iile psihice senzoriale i cognitive, capacitatea de
nv are sunt la nivelul lor maxim de dezvoltare i, n general, nu apar
probleme majore;
pn la nceputul secolului XX, datorit tendin ei de a respecta
tradi iile, integrarea profesional i familial a tinerilor se producea
relativ simplu (n multe familii b ie ii nv au meseria tat lui i
continuau activitatea acestuia, fetele se c toreau i i ndeplineau
ndatoririle de so ie i mam ).
n prezent integrarea social a tinerilor creaz mai multe probleme
deoarece importan a tradi iilor a sc zut (f
s dispar ), tinerii sunt mai
independen i i trebuie s i asume responsabilitatea unor decizii
importante privind alegerea so ului/so iei i a profesiei. Mai mult, vrsta la
care tinerii i ntemeiaz o familie a nceput s fie mai naintat dect la
genera iile anterioare (din ce n ce mai mul i tineri se c toresc dup 30 de
ani).
Rezumnd, se poate afirma c cele dou aspecte fundamentale ale
acestei etape sunt ntemeierea propriei familii i integrarea profesional .
Probleme legate de ntemeierea propriei familii
Erikson arat c problema central a acestei perioade este reprezentat
de conflictul dintre c utarea intimit ii i teama de izolare. Dorin a de
intimitate st la baza rela iilor de prietenie i dragoste. Cei care nu reu esc s
stabileasc astfel de rela ii au sentimente de inferioritate i izolare. E ecul

34

uneori se datoreaz faptului c tn rului i este fric s nu fie respins i de


aceea nu are curajul s se apropie de al ii.
utarea intimit ii conduce de cele mai multe ori la c torie. Cele
mai multe c torii sunt legate n perioada tinere ii. To i cei care se
toresc i doresc o c torie fericit . Psihologii au ncercat s identifice
factorii de care depinde succesul sau e ecul unei c snicii. Astfel de factori
sunt:
asem narea dintre atitudinile, interesele, preferin ele partenerilor;
abilitatea de a comunica ntre ei i de a rezolva nen elegerile, care
apar cu o mare frecven n primul an, pn cnd se produce adaptarea
reciproc ;
respectul reciproc al partenerilor prin acceptarea dorin elor,
obiectivelor i a obiceiurilor, precum i a unei zone de intimitate
(spa iu personal) a celuilalt.
Multe c snicii se desfac n primii trei ani, cel mai u or devenind
disfunc ionale c toriile care au fost ncheiate prea devreme (n
adolescen ). Diferen ele mari de vrst , inteligen , personalitate dintre so i
pot contribui la apari ia unor conflicte i apoi chiar la divor . De asemenea se
ajunge mai u or la divor n cazul familiilor f
copii ct i n cazul n care
cel pu in unul dintre so i provine dintr-o familie n care p rin ii au divor at.
Acest fapt este explicat prin interiorizarea unor modele comportamentale
nefavorabile pentru men inerea c toriei.
n perioada tinere ii n multe familii apar copiii. Na terea unui copil
determin producerea unor modific ri n rela iile dintre so i i n modul lor
de via . Aten ia se orienteaz mai mult spre familie i mai pu in spre
prieteni i distrac ii. Tn ra mam i ndreapt grija i afectivitatea spre
copil, ceea ce poate s determine la so impresia c este neglijat. Uneori
so ul simte chiar o u oar gelozie fa de copil.
n unele familii tinere au loc conflicte datorit interven iilor prea
frecvente a bunicilor. Ace tia, de i n general sunt bine inten iona i, de multe
ori dau sfaturi inutile sau critic p rin ii care se simt ofensa i. Alte probleme
apar dup ce mama ncepe serviciul. Ea, n cele mai multe cazuri, este
suprasolicitat (mai ales dac so ul nu o ajut n treburile casnice), ceea ce
poate s duc la surmenaj, iritabilitate, st ri depresive, conflicte familiale.

35

Activitatea profesional
Majoritatea tinerilor i finalizeaz studiile cu numeroase idealuri,
aspira ii, i dorin e de autorealizare. Ei ncearc s porneasc pe propriul
drum profesional de la ideea c societatea are nevoie de cuno tin ele i de
munca lor. De multe ori ns idealul cu care tn rul porne te pe aceast cale
este umbrit de diverse greut i. Unii autori vorbesc despre fenomenul numit
ocul realit ii n contact cu lumea profesiunilor (Hall, Schmeider,
Nygren, dup chiopu, Verza, 1995).
Primul oc, mai ales n perioadele de criz economic , se produce
atunci cnd tn rul nu g se te un loc de munc sau este obligat s accepte un
servici care nu corespunde calific rii pe care o are. Aceasta creaz impresia
preg tirea profesional a fost inutil sau mai r u persoana se simte
respins , inutil , incapabil s se integreze profesional.
Dup ce reu esc s se angajeze, unii tineri devin curnd decep iona i,
dezam gi i deoarece se izbesc de o serie de greut i. Dintre acestea
men ion m cteva:
tinerilor la nceput li se cere s ndeplineasc activit i auxiliare, care
nu sunt n concordan cu preg tirea lor profesional ;
colegii, superiorii, au anumite a tept ri, cerin e, c rora tinerii nu le pot
face fa deoarece preg tirea lor este insuficient , mai ales din punct
de vedere practic;
exist cazuri n care nici superiorii, colegii, dar nici tn rul nu tiu
care sunt atribu iile profesionale ale pozi iei ocupate de tn r, mai ales
dac la locul respectiv de munc tn rul este primul care ocup o
anumit func ie, ceea ce are ca efect producerea unei st ri
confuzionale a subiectului;
colegii mai n vrst i cu mai mult experien refuz s i ajute pe
tineri;
unii colegi, efi sau chiar subordona i pot avea o atitudine de
superioritate fa de tineri;
tinerii pot fi afecta i negativ de lipsa de entuziasm a colegilor mai n
vrst , de receptivitatea lor redus fa de nou, de tendin a lor spre
rutin .
Cu trecerea anilor tinerii acumuleaz experien a necesar , eventual i
completeaz studiile, se integreaz n colectiv i preiau obiceiurile
colegilor. ntre timp se angajeaz persoane mai tinere, astfel cei angaja i
anterior avanseaz pe scara ierarhic i ocup posturi care implic mai

36

mult responsabilitate. Treptat are loc trecerea spre etapa adult .


EXERCI II I TEME DE REFLEC IE
1) Explica i conflictul dintre intimitate i izolare.
2) Care sunt cele dou aspecte fundamentale ale acestei perioade?
3) Ce se ntmpl ntr-o familie de tineri dup na terea primului copil?

37

1.4. ETAPA ADULT


Freud, Piaget, Jung, Erikson i Levinson despre etapa adult
Etapa adult este perioada cuprins ntre 35 i 60 - 65 de ani. Unii
psihologi consider c n aceast perioad nu se produc modific ri
semnificative, exceptnd situa iile deosebite (accidente, boal ). Dup
adolescen dezvoltarea psihic este puternic diminuat din punct de vedere
transformativ, avnd ns varia ii, iar via a psihic a adultului se desf oar
n mare m sur n func ie de experien ele din copil rie. Dup perioada de
vrf majoritatea autorilor consider c ncepe declinul fizic i psihic. Piaget
consider c inteligen a se dezvolt pn la adolescen , cnd cei mai mul i
oameni ajung n etapa gndirii formale. Cei care nu ajung la acest nivel
mn n etapa gndirii concrete toat via a (indivizii cu deficit intelectual
sau retard mintal). Freud acord o importan deosebit evenimentelor din
copil rie, i n special evenimentelor psihotraumatizante. Uneori aceste
evenimente produc fixa ii sau regresie care afecteaz via a persoanei i n
perioada adult , chiar dac nu produc nevroz .
Al i psihologi, ca de exemplu Jung i Erikson, consider c
dezvoltarea psihic va continua i n perioada adult . n aceast etap se
nsu esc noi cuno tin e, se formeaz noi deprinderi, se mbog
te
experien a de via . n perioada adult , ca i n celelalte stadii, alterneaz
perioadele stabile, relativ monotone, cu perioadele de tranzi ie. n perioadele
de tranzi ie, sub influen a unor evenimente externe, sau chiar n absen a
acestora, omul analizeaz perioadele precedente, se ntreab cine este el, n
ce direc ie se ndreapt , care este scopul vie ii sale.
C. G. Jung sus ine c dezvoltarea psihic dureaz toat via a, fiind
influen at att de procesele psihice interne, subiective, ct i de for ele
externe cum ar fi munca sau religia. Jung nume te acest proces de
dezvoltare, care dureaz toat via a, individuare (individua ie dup unii
autori). Prin individuare fiecare persoan ncearc s se autorealizeze.
Jung a acordat o aten ie deosebit perioadei de dup 40 de ani i a
observat c dup stabilizarea familial i profesional multe persoane trec
printr-o perioad de criz (midlife crisis - criza perioadei de mijloc). Este
o criz de identitate asem toare cu cea din adolescen , care poate s duc
la modific ri importante (unele persoane dependente devin mai

38

independente, cele cu ambi ii profesionale deosebite pot deveni mai


interesate de via a de familie). Dup cum arat chiopu i Verza (1995), la
aceast vrst cerin a de schimbare este att de mare nct s-a r spndit
ideea c ntre 40 i 50 de ani omul i schimb fie slujba, fie locuin a, fie
partenerul de via . Jung consider c autoanaliza din aceast etap i
modific rile psihice care urmeaz au efecte pozitive. Cei care sunt exagerat
de ata i de trecut i eventual ncearc s men in aparen a tinere ii prin
comportament pierd ansa de a se dezvolta psihologic (Seamon i Kenrick,
1992).
Erikson consider c n etapa adult conflictul principal este cel dintre
realizare/generativitate i stagnare/rutin . Cei caracteriza i prin generativitate
sau realizare stabilesc mai multe rela ii interpersonale, devin mai n eleg tori
fa de dorin ele celorlal i, ncearc s i ajute i s contribuie la
perfec ionarea societ ii (devin genero i i ncearc s genereze modific ri
pozitive i la al ii). Datorit pozi iei sociale i a experien ei acumulate ei pot
ajuta tinerii s i nceap via a profesional i familial , pot ac iona pentru
ob inerea unor modific ri pozitive n societate.
Opusul generativit ii este stagnarea sau rutina n dezvoltarea
personalit ii. Stagnarea poate fi rezultanta frustr rilor datorate faptului c
persoana nu a reu it s i ating scopurile pe care i le-a propus. Aceste
persoane devin egocentrice, nu se intereseaz dect de problemele lor i ale
familiilor lor.
Daniel Levinson (1978, 1986) preia i dezvolt teoria lui Erikson,
aratnd c fiecare dintre noi parcurgem un ciclu al vie ii care este constituit
dintr-o succesiune de sezoane sau anotimpuri ale vrstei adulte. Conform
teoriei lui Levinson (1986), no iunea de ciclu al vie ii ne sugereaz c
exist o anumit ordonare n cursul vie ii omului; de i via a fiec rui individ
are caracteristici unice, cu to ii trecem prin acea i secven de baz .
Conceptul de structur a vie ii
n centrul teoriei lui Levinson se afl conceptul de structur a vie ii,
cea care organizeaz via a individului n orice moment. Pentru fiecare dintre
indivizi, aceast structur a vie ii este definit de mediul social i fizic i
implic , n primul rnd, familia i mediul profesional, de i alte variabile
precum religia, rasa, statusul economic etc. au o importan care nu poate fi
neglijat . Levinson arat c , de obicei, doar dou - mai rar trei - componente

39

ocup un loc central n structur . Cel mai adesea este vorba despre
torie-familie i ocupa ie, care reprezint componentele centrale ale
vie ii unei persoane, de i exist varia ii importante din punctul de vedere al
importan ei relative al acestora, precum i al importan ei altor componente.
Deci, pentru a n elege structura vie ii unui adult, este absolut necesar s
analiz m rela iile pe care acesta sau aceasta le stabile te cu alte persoane
semnificative (care conteaz ), precum i modul n care aceste rela ii se
schimb de-a lungul timpului.
Ciclurile i sezoanele vie ii adulte
Fiecare ciclu al vie ii const dintr-o secven de perioade sau sezoane
ale dezvolt rii. Fiecare dintre acestea are propriile caracteristici psihologice
i sociale, fiecare perioad este v zut ca un ciclu n sine care aduce o
contribu ie distinct la ansamblu. Cele patru cicluri sezonale descrise de
Levinson includ: vrsta pre-adult , vrsta adult timpurie, vrsta adult
mijlocie, vrsta adult trzie.
n cadrul fiec rei perioade au loc schimb ri importante, iar trecerea de
la o etap la urm toarea nu are loc foarte rapid, ci traversnd perioade de
tranzi ie care uneori pot dura mai mul i ani. Levinson a stabilit cele patru
cicluri majore pe baza informa iilor din interviuri intensive, repetate la
interval de c iva ani, care ini ial au fost realizate cu un grup de b rba i
(1978) i, ulterior, cu grupuri de femei de vrste apropiate (1987).
n urma acestor studii s-a observat c b rbatul intr n etapa adult
timpurie atunci cnd i ncepe cariera profesional i i ntemeiaz o
familie. Dup un proces de autoevaluare care are loc n jurul vrstei de 30 de
ani, b rba ii se a eaz la casa lor i se concentreaz asupra carierei
profesionale. Apoi, o alt tranzi ie important apare n jurul vrstei de 40 de
ani: pe m sur ce b rba ii realizeaz c , eventual, ambi iile lor nu se pot
realiza.
n perioada adult timpurie, principala preocupare a b rba ilor este s
i cultive calit ile, cuno tin ele i deprinderile. n fine, tranzi ia c tre
perioada adult trzie este o perioad de analiz i reflexie asupra succesului
sau a e ecurilor tr ite pe parcursul vie ii i a ncerc rii de a se bucura de
restul vie ii.
n cazul femeilor, indiferent de profesie, se pare c se urmeaz
ndeaproape acela i tipuri de cicluri pe care le parcurg b rba ii. Totu i modul

40

n care este structurat via a unei femei tinde s fie foarte strns legat de
ciclul de via a al familiei sale.
Caracteristici psihofiziologice
Pn la 45 50 de ani, de regul , nu exist probleme deosebite de
tate. La femei menopauza produce o serie de simptome fizice i psihice
(diminuarea for ei fizice, anxietate, labilitate afectiv ), dar aceast perioad
este urmat de obicei de o mbun ire relativ a st rii de s tate.
n perioada adult inteligen a i creativitatea r mn la un nivel relativ
constant. Unele studii arat c aten ia, memoria i for a fizic scad lent dup
50 de ani. Psihologii consider c sc derea performan elor intelectuale i a
for ei fizice se datoreaz n mai mare m sur abuzului de nicotin , cafea,
alcool, somnifere i stresului dect vrstei ( chiopu, 1998). Consider m, n
concordan cu cercet ri de ultim or , c sc derea performan elor dup
vrsta de 50 de ani este strns legat de fenomenul de autoprogramare
psihologic n sens distructiv, diminuarea puternic a interesului pentru
nv area de lucruri noi, dar i de activarea unor gene responsabile de
mb trnire (apoptoza celular ).
Activitatea profesional i via a familial
Activitatea profesional . Din punct de vedere statistic cei care se afl
la nceputul etapei adulte, ntre 35 40 ani, au func ii de nivel mediu n
ierarhia profesional . Mul i simt la aceast vrst nevoia de perfec ionare i
de aceea se nscriu la diferite cursuri sau eventual la o a doua facultate.
Perioada de dup 40 de ani este de obicei perioada celei mai mari
productivit i, dar i a celei mai mari responsabilit i profesionale.
Experien a profesional i randamentul sunt ridicate. Mul i adul i au n
subordine persoane mai tinere pe care ncearc s le conduc i s le nve e.
Persoanele care sufer e ecuri pe plan profesional (de ex. ajung n
omaj) devin anxioase, tensionate i caut vinova i pentru aceast situa ie. n
urma unor studii asupra consecin elor psihologice ale omajului au fost
identificate patru stadii prin care trec omerii:
dup ocul ini ial apar relaxarea i u urarea; n aceast etap omerul
are ncredere n abilitatea sa de a g si un nou loc de munc ;
se depun eforturi pentru ob inerea unui loc de munc ; dac nu
reu te, persoana intr n a treia faz ;

41

individul ncepe s se ndoiasc de faptul c va g si un loc de munc ;


eforturile depuse n acest sens devin neregulate; rela iile cu familia i
prietenii devin ncordate;
dac nu s-a reu it g sirea unui loc de munc , se ajunge la apatie i
indiferen . omerul se simte neajutorat i i imagineaz cu greu c
va mai munci vreodat (Birch, 2000).
Via a familial . Cei mai mul i adul i ndeplinesc trei roluri familiale
n acela i timp: rolul de p rinte, so i copil. Ei trebuie s i mpart timpul
ntre copii, so (so ie) i p rin ii care sunt n vrst i de multe ori au nevoie
de ngrijire (datorit pozi iei pe care adul ii o ocup ntre copiii i p rin ii
lor, este uneori folosit expresia genera ia sandwich). Din aceste motive
mul i adul i sunt tensiona i i au senza ia lipsei de timp.
Cea mai important schimbare n via a de familie se produce atunci
cnd copiii p sesc familia. De i la nceput plecarea copiilor produce o
stare afectiv nepl cut , mai trziu n multe familii se observ o
mbun ire a rela iilor dintre so i. n acela i timp scade responsabilitatea
rin ilor fa de copii, se m re te timpul liber n care se pot ocupa de
pasiunile lor. Chiar i dup plecarea copiilor n multe familii rela iile dintre
rin i i copii r mn strnse. Spre sfr itul etapei adulte n general apar i
nepo ii. Mul i bunici au un rol important n ngrijirea acestora.
EXERCI II I TEME DE REFLEC IE
1) Care este opinia lui Jung despre dezvoltarea uman ? Crede i c etapa
adult este o perioad de stagnare?
2) Explica i i analiza i conceptul de structur a vie ii
3) Evalua i n scris cele patru stadii prin care trece un omer.

42

1. 5. B TRNE EA
Aspecte demografice legate de b trne e
Problemele b trne ii sunt studiate de numeroase tiin e: medicin ,
psihologie, sociologie, demografie etc. n limba greac cuvntul b trn se
traduce prin termenul geron. De aici provin termeni ca gerontologie
disciplina care studiaz aspectele sociale, biologice i medicale ale
mb trnirii sau geriatrie ramur a medicinii care se ocup de bolile
trne ii.
n cursul dezvolt rii istorice a omenirii durata medie de via a crescut
continuu. n epoca de piatr era de 19 ani, n antichitatea european 25 - 30
de ani, n secolele XVI-XVIII 30 - 35 de ani, la sfr itul secolului al XIX-lea
40 de ani. n ara noastr , n 1932, durata medie de via era de 42 de ani, iar
n prezent este de 70 de ani. n diferite zone ale lumii exist varia ii destul de
mari ale duratei medii de via : n Europa occidental este de 75-78 de ani,
n Etiopia sau Somalia 46 de ani.
Odat cu cre terea duratei medii de via s-a produs i cre terea
procentajului persoanelor vrstnice n popula ie. Acest fapt se datoreaz
sc derii natalit ii i mortalit ii la copii i la tineri, astfel nct tot mai multe
persoane ajung la vrsta b trne ii. mb trnirea demografic are unele
consecin e negative. Una dintre consecin e este modificarea raportului dintre
popula ia activ i pasiv . Un num r tot mai mic de adul i activi profesional
ntre in un num r tot mai ridicat de pensionari. Alte consecin e sunt legate de
faptul c b trnii se mboln vesc frecvent, sufer de boli cronice i, de multe
ori, devin dependen i de familie. Toate acestea creaz probleme familiale,
medicale, economice i sociale tot mai grave.
Un fenomen observat n ntreaga lume este a a numita
supramortalitate masculin . Durata vie ii este mai sc zut la b rba i. La
popula ia n vrst de peste 85 de ani num rul femeilor este aproape de dou
ori mai mare dect num rul b rba ilor. Se pare c femeile au o mai mare
vitalitate biologic format de-a lungul evolu iei istorice i motivat de
necesitatea de a avea i a ngriji urma ii. O alt explica ie ar fi aceea c
rba ii sunt mai afecta i de accidente de munc , fumeaz mai mult,
consum mai mult alcool.
Cei care dep esc cu mult durata medie de via i ajung la 85-90 de

43

ani se numesc longevivi, iar cei care ating sau dep esc 100 de ani centenari
sau supracentenari. Se apreciaz c limita maxim a vie ii este de 110-120
de ani. Pe glob exist cteva zone geografice cu propor ie ridicat de
longevivi cum ar fi Transcaucazia (Georgia, Azerbaidjan) sau unele p i din
mun ii Anzi. n ara noastr cei mai mul i longevivi se g sesc n Transilvania
i Banat. Mul i cercet tori au ncercat s g seasc explica iile longevit ii.
Longevitatea pare a fi influen at de numero i factori:
factori genetici: n familiile longevivilor au existat mai mul i
longevivi dect n familiile altor persoane;
factori geografici: regiunile deluroase, clima blnd , num rul mare de
zile nsorite pe an, puritatea apei i aerului sunt factori care
favorizeaz longevitatea;
alimenta ia ra ional : consumul de proteine de origine animal (n
special pe te), produse lactate, legume, fructe, consumul moderat de
vin, prezen a iodului n alimenta ie;
exercitarea unei munci care d satisfac ii. Mul i longevivi au efectuat
munci fizice n aer liber, f
un program sau ritm de munc impus
(agricultori, pescari, ciobani). n aceste cazuri ncetarea activit ii se
produce trziu, lent, n func ie de dorin a persoanei;
factori psihologici i sociali: longevitatea este favorizat de via a
calm , f
probleme deosebite, toleran a ridicat fa de situa iile
stresante, dispozi ia afectiv pozitiv , optimismul, activitatea
intelectual
exercitat
ra ional, rela iile familiale i sociale
securizante, sentimentul utilit ii, absen a impresiei de a fi o povar
pentru cei din jur.
Aspecte biologice, patologice i psihosociale ale mb trnirii
Termenul de senescen nseamn att b trne e ca stare, ct i
mb trnire ca proces. Termenul de senilitate are dou sensuri. Unii l
folosesc pentru a desemna ultima faz a senescen ei sau b trne ii (dup 85 90 de ani), al ii pentru a desemna b trne ea patologic , nso it de boli
fizice sau/ i psihice (En chescu, 1996).
Procesul de mb trnire nu se produce n acela i ritm din punct de
vedere biologic, psihologic i social. Unii oameni din punct de vedere
biologic sunt deja b trni, dar social sunt tineri, adic sunt sociabili, au
mul i prieteni, sunt interesa i de ceea ce se ntmpl n jur, sau invers.
Caracterizarea fiin ei umane se poate realiza n func ie de numero i

44

factori, ns din punct de vedere al vrstei reg sim:


a) Vrsta cronologic - timpul scurs de la na tere pn n prezent.
b) Vrsta biologic depinde de modul de func ionare a componentelor
organismului. Procesul biologic de mb trnire se desf oar cu vitez
diferit de la un individ la altul. Pe de alt parte, n cadrul aceluia i organism
celulele, esuturile, organele nu mb trnesc n acela i ritm. n general
func iile solicitate ra ional mb trnesc mai trziu.
Un aspect important n studiile tiin ifice este cel legat de deosebirea
dintre mb trnirea normal sau fiziologic i mb trnirea precoce sau
patologic . mb trnirea fiziologic este un proces natural care se produce
treptat, prin diminuarea lent a func iilor diferitelor organe i sisteme.
mb trnirea precoce sau patologic este rezultatul ac iunii unor factori
interni sau externi nefavorabili: factori genetici, alimenta ia nera ional ,
sedentarismul, fumatul, alcoolismul, poluarea mediului, stresul, bolile etc.
Un factor stresant foarte important este tocmai b trne ea: dificultatea de a
accepta modific rile fizice i psihice, ideea de a deveni dependent,
necesitatea mor ii. Incapacitatea de a accepta acestea poate contribui la
apari ia nevrozelor de involu ie sau a tendin elor spre suicid. Cele mai
frecvente boli ale b trne ii sunt bolile cardiovasculare, cancerul i bolile
neuropsihice (20% dintre persoanele care au peste 85 de ani sufer de
demen ).
c) Vrsta psihologic i social se apreciaz prin modul de func ionare
al proceselor psihice (procesele intelectuale, afectiv-motiva ionale etc.), prin
calitatea rela iilor sociale, receptivitatea fa de nou, varietatea intereselor.
Toate acestea sunt n leg tur cu starea fiziologic a organismului n general
i a sistemului nervos central, n particular. De asemenea, depind de
experien a de via , situa ia material , rela iile familiale ale b trnului.
Din punct de vedere psihomotor mi rile devin greoaie, mai pu in
precise, timpul de reac ie scade. Activitatea devine mai lent , se fac mai
multe gre eli, sunt necesare mai multe pauze. La mul i b trni se modific
scrisul.
Pe plan senzorial, scade sensibilitatea vizual i auditiv ceea ce poate
determina dificult i n rela iile interpersonale i eventual reac ii atitudinale
(accentuarea nencrederii n al ii).
mb trnirea biologic este nso it de mb trnirea creierului (apar
pl ci senile, diferite modific ri biochimice) ceea ce are consecin e asupra

45

func iilor intelectuale i a capacit ii de adaptare la mediu.


Gndirea i vorbirea devin mai lente. Fluen a i cantitatea ideilor
scade, se revine frecvent la aceea i idee. Opiniile privind evenimentele de
via devin mai subiective, atitudinile sunt mai rigide. Scade capacitatea de
argumentare. Cei n vrst devin mai egocentrici, sunt preocupa i cu
prec dere de problemele personale. Discu iile nu au caracter general;
trnii vorbesc mai ales despre probleme personale (s tate, nemul umiri
create de copii, nepo i).
Deteriorarea inteligen ei este mai grav la persoanele care nu sunt
obi nuite cu munca intelectual . Cu ct creierul este men inut mai activ, cu
att exist anse mai mari s r mn n bun stare de func ionare pn la
vrste naintate.
Degradarea memoriei este mai pregnant pentru memoria de scurt
durat dect pentru cea de lung durat . De i memoria de lung durat este
mai rezistent , totu i se fac unele confuzii. Capacitatea de concentrare a
aten iei scade. Orientarea n timp i spa iu devine mai greoaie.
Mul i b trni prezint probleme de natur emo ional . Dintre
tulbur rile emo ionale mai frecvente men ion m hiperemotivitatea,
labilitatea afectiv , depresia, apatia, anxietatea. Unii au impresia c nu sunt
lua i n seam de cei din jur sau au idei de inutilitate. Sunt frecvente teama
de moarte, regretul pentru anii care au trecut, frustr rile generate de ideea c
au fost pierdute multe ocazii importante. Aceste st ri se accentueaz dup
pierderea so ului sau a cuno tin elor de vrst apropiat .
Integrarea social devine dificil din cauz c mul i b trni sunt
irascibili, nervo i, capricio i, nc
na i, negativi ti n conversa ii. Cu toate
acestea exist i persoane n vrst care r mn active, cooperante, bine
adaptate social.
Am ar tat c la femei, la sfr itul perioadei adulte, menopauza
produce modific ri organice i psihice. La b rba i andropauza poate fi
nso it de modific ri psihocomportamentale. Aceasta are loc ntre 55-65 de
ani, uneori chiar dup 70 de ani. Instalarea andropauzei se produce mai lent
i mai pu in dramatic dect la femei. n aceast perioad ncepe involu ia
activit ii sexuale care poate fi acompaniat de intensificarea dorin ei
sexuale, tulbur ri psihice cum ar fi cefaleea, astenia, insomnia, modific ri
emo ionale, reducerea randamentului intelectual, modificarea intereselor i a
rela iilor interpersonale (En chescu, 1996).

46

Pensionarea. Teoria dezangaj rii sociale


Dac adul ii tineri nu se gndesc la problema pension rii, preocup ri
legate de acest eveniment apar n perioada premerg toare pension rii. Sunt
ntlnite trei atitudini mai frecvente fa de pensionare:
atitudine optimist : pensionarea va aduce repausul meritat, posibilit i
de distrac ie, de ngrijire a s
ii, de realizare a unor proiecte
amnate etc.;
atitudine pesimist : pensionarea e privit ca o catastrof care aduce
devalorizarea, plictiseala, bolile etc.;
atitudine senin , calm , de acceptare a aspectelor pozitive i negative
ale vie ii care va urma.
n perioada imediat urm toare pension rii se produc modific ri
importante n modul de via , fiind descrise trei etape prin care trece
persoana pensionat :
1. n perioada care urmeaz imediat dup pensionare subiectul are un
sentiment de frustrare i o stare de insecuritate. Este o perioad de stres
care favorizeaz apari ia tulbur rilor nevrotice i psihosomatice;
2. urmeaz faza de nelini te i c utare a unui nou rol psihologic i social.
Aceast faz dureaz aproximativ 6-12 luni;
3. individul accept rolul de pensionar (faza de stabilizare).
Atitudinea fa de pensionare i eventualele reac ii psihosomatice care
pot urma depind de personalitatea individului, de sexul s u, cultura zonei n
care se afl , profesia pe care a avut-o i mediul urban sau rural n care
locuie te.
rba ii suport mai greu pensionarea. n cazul lor se produce o mai
accentuat schimbare a pozi iei sociale, diminuarea prestigiului este
suportat greu, mai ales de cei care au ocupat func ii de conducere. Cei care
sunt s to i fizic i ar fi dorit s i continue activitatea se simt frustra i,
inutili, respin i de societate. Nu tiu cu ce s i umple timpul liber, nu i
sesc locul acas , ceea ce poate s creeze i conflicte familiale. Mul i
rba i reac ioneaz prin st ri de depresie, apatie, sau anxietate, iritabilitate,
ceea ce afecteaz starea lor de s tate i determin o mortalitate mai mare
n primii 5 ani dup pensionare.
Femeile i continu activitatea casnic i dup pensionare. La ele
sentimentul inutilit ii i cel al frustr rii este mult mai redus, mai ales dac
se implic i n ngrijirea nepo ilor. La femei tulbur rile psihosomatice de

47

dup pensionare sunt mult mai reduse.


n ceea ce prive te profesia muncitorii necalifica i i cei cu o calificare
inferioar accept mai u or pensionarea. Personalul cu studii medii se
adapteaz mai greu. Personalul cu o calificare superioar are cele mai mari
greut i de adaptare. Dar i la acest nivel se pot face diferen ieri. Cei care au
avut o activitate limitat numai la obliga iile profesionale se adapteaz mai
greu la ntreruperea activit ii profesionale dect cei care au avut i
preocup ri extraprofesionale (crea ie tiin ific , artistic etc.).
Aceste diferen e legate de profesie se pot explica probabil i prin
reducerea/men inerea capacit ii de munc n func ie de tipul muncii. n
cazul muncii fizice capacitatea de munc ncepe s scad n jurul vrstei de
40 de ani, capacitatea de a asuma responsabilit i sociale ncepe s regreseze
n jurul vrstei de 60 de ani, abilitatea de a efectua munci intelectuale se
men ine pn la 70 de ani sau i mai mult.
n mediul rural ocul pension rii se resimte mai pu in dect n mediul
urban pentru c cei care se pensioneaz au posibilitatea s lucreze n
continuare n gospod rie, dac le permite s tatea.
Mul i psihologi consider c vrsta cronologic fix utilizat drept
criteriu de pensionare este necorespunz toare, mul i vrstnici fiind capabili
de munc i dup 65-70 de ani.
Este adev rat c mul i vrstnici prezint particularit i fizice,
intelectuale, afectiv-motiva ionale care aparent i defavorizeaz n raport cu
cei tineri, dar n acela i timp au numeroase nsu iri care compenseaz aceste
deficien e. Dintre acestea amintim experien a acumulat de-a lungul anilor,
seriozitatea, sentimentul responsabilit ii pentru ceea ce fac.
Modific rile psihice i somatice de dup pensionare sunt mai
accentuate la cei care nu au dorit s se pensioneze. La ace tia pensionarea
accelereaz procesul de mb trnire.
Teoria dezangaj rii sociale a fost propus n anii 60 (Cumming i
Henry) i ncearc s explice cauzele sc derii treptate a gradului de
implicare social a persoanelor vrstnice. n primul rnd autorii constat c
exist o serie de factori care nu se afl sub controlul individului, cum ar fi
pensionarea obligatorie, dispari ia partenerului de via , a rudelor i
prietenilor etc. n alte situa ii, chiar persoana n vrst este cea care decide
asupra unei reduceri treptate a implic rii n via a social , petrecnd tot mai
mult timp singur sau ntr-un grup social restrns, cel mai adesea cu membrii

48

apropia i ai familiei. Ca urmare, n opinia autorilor cita i mai sus, o


dezangajare progresiv ar reprezinta modalitatea optim de adaptare la
caracteristicile vrstei a treia.
Vrstnicul i familia
Pozi ia vrstnicului n familie difer de la o societate la alta, de la o
etap istoric la alta. n unele societ i b trnii erau considera i o povar
pentru familie i societate. Astfel eschimo ii p seau b trnii printre ghe uri
i z pezi unde erau omor i de fiarele s lbatice. Unele popoare r zboinice
dispre uiau moartea prin b trne e i de aceea i l sau pe b trnii considera i
inutili s moar sau s se sinucid . n multe societ i antice (ex. Grecia)
trnii erau respecta i i sfatul b trnilor avea un rol important n
conducerea comunit ii ( chiopu, Verza, 1995).
n ara noastr , ca i n alte ri, pozi ia vrstnicilor n familie s-a
modificat n ultimele decenii. Dintre modific rile mai importante
men ion m:
n majoritatea familiilor vrstnicul nu mai este de in torul puterii
economice;
de i vrstnicii au mai mult experien de via , tinerii au mai multe
cuno tin e necesare pentru adaptarea la condi iile actuale de via . Din
aceast cauz nu vrstnicii iau deciziile importante pentru familie (de
multe ori nici nu sunt consulta i n astfel de situa ii). Ei nu mai au
rolul de conduc tor al familiei.
n ceea ce prive te modul n care locuiesc vrstnicii ntlnim
urm toarele situa ii:
1. vrstnici care locuiesc cu so ul/so ia;
2. vrstnici care locuiesc cu copiii sau alte rude;
3. vrstnici care locuiesc singuri;
4. vrstnici institu ionaliza i.
Aceste situa ii creeaz probleme psihosociale diferite.
1. Vrstnicii care locuiesc cu so ul/so ia
n multe familii rela iile dintre so ii n vrst sunt foarte strnse. Ei au
atitudini, p reri aproape identice n majoritatea problemelor. n aceste familii
decesul unuia dintre so i afecteaz foarte grav echilibrul psihic i fizic al
celuilalt ducnd de multe ori la decesul acestuia n primii doi ani de la
decesul partenerului de via . n aproximativ 67% din cazuri so ul moare
primul. Femeile suport ceva mai bine decesul partenerului dect b rba ii.

49

Exist ns i familii n vrst n care conflictele dintre so i sunt


frecvente. Acestea pot fi conflicte vechi sau conflicte ap rute n anii
trne ii datorit modific rilor care s-au produs n situa ia familial :
plecarea copiilor, probleme materiale, cre terea timpului petrecut mpreun ,
modific rile de personalitate datorate vrstei.
2. n unele familii vrstnicii locuiesc cu copiii sau cu alte rude.
Aceast situa ie poate s fie n favoarea familiei i a vrstnicului.
Vrstnicii, dac sunt destul de s to i, pot ndeplini anumite activit i
casnice, pot supraveghea nepo ii sau str nepo ii. n acest fel i ajut pe cei
mai tineri i se simt i ei utili, sentiment care are un rol foarte important n
men inerea echilibrului psihic.
Totu i, n familiile n care locuiesc mai multe genera ii pot s apar
probleme grave care trebuie s fie privite att din punctul de vedere al
trnilor, ct i din cel al persoanelor care i ngrijesc.
Dup o anumit vrst adaptabilitatea social diminueaz . De i cei n
vrst doresc s fie mpreun cu familia, simt nevoia afec iunii, ngrijirii,
compasiunii, comunic rii cu cei din jur, prin comportamentul lor ei creeaz
situa ii tensionate sau conflictuale (sunt irascibili, nc
na i, rigizi).
Adul ii de multe ori sunt suprasolicita i i nu au energia psihic necesar
pentru a face fa acestor conflicte.
Vrstnicii, chiar dac sunt relativ s to i, pot avea probleme legate
de deplasare, autoservire i trebuie s fie ajuta i (sau chiar supraveghea i) de
cineva. Bolile cronice pot crea probleme materiale (costul consulta iilor,
medicamentelor) i probleme privind ngrijirea. Din aceste cauze adul ii pot
avea greut i n ndeplinirea obliga iilor de la serviciu ct i n activit ile de
ngrijire, educare a copiilor.
Uneori rela iile dintre vrstnic i familie devin deosebit de tensionate
ajungndu-se la neglijarea sau chiar maltratarea acestuia.
3. Unii vrstnici locuiesc singuri. Situa ia lor devine deosebit de grea
mai ales dup ce apar probleme legate de s tatea fizic sau psihic , i
implicit probleme de autoservire. n rile occidentale se consider c i n
aceste situa ii este n interesul vrstnicului s fie ngrijit la domiciliu, pn
cnd este posibil. Vrstnicii care se pot deplasa pot fi ngriji i n timpul zilei
la centre de zi, cluburi sociale unde se pune accent pe terapia social i
ocupa ional . Autorit ile locale, asisten ii sociali i organiza iile de
voluntari asigur vrstnicilor care locuiesc singuri unele servicii la

50

domiciliu: efectuarea cump turilor, sp lat, cur enie, ngrijiri medicale etc.
4. Dac vrstnicul care locuie te singur nu mai poate fi ngrijit la
domiciliu sau dac familia este dep it de problemele pe care le ridic
acesta, b trnul poate fi internat ntr-o institu ie. Solu ia este acceptabil n
rile n care aceste institu ii ofer condi ii bune de ngrijire. Ea este
preferat de multe familii din SUA, deoarece permite adul ilor s i
ndeplineasc obliga iile profesionale, sociale, educative (n Europa
occidental este mai pu in agreat ).
Unii b trni mai s to i, activi, energici, se implic n activit ile
gospod re ti ale institu iei, stabilesc rela ii sociale cu ceilal i
institu ionaliza i, cu personalul de ngrijire sau chiar cu cei din exteriorul
institu iei i se adapteaz destul de bine noilor condi ii de via .
Pentru al ii institu ionalizarea are multe consecin e negative ca de
exemplu restrngerea sferei preocup rilor i responsabilit ilor, sl birea
rela iilor interpersonale. B trnii devin pasivi, dezinteresa i, apato-abulici
(lipsa voin ei, ini iativei), fenomen care se nume te hospitalism: ei stau mult
n pat, nu fac nimic, nu se mai intereseaz de nimic ca i copiii mici din
orfelinate. n aceste condi ii deteriorarea mintal se accelereaz .
Aspecte legate de moarte
Dac tinerii se gndesc rar la moarte, cei n vrst , chiar i cei
to i, se gndesc mai frecvent la aceast problem . Ideea mor ii,
dificultatea de a accepta necesitatea mor ii este un factor psihotraumatizant
important. Moartea natural , prin epuizarea total a organismului foarte
naintat n vrst , survine rar, pentru c n timpul vie ii, mai repede sau mai
trziu, intervin bolile care provoac decesul.
Boala despre care bolnavul tie c este incurabil este nso it de o
suferin psiho-afectiv intens , resim it nu numai de bolnav ci i de
anturajul acestuia. Bolnavul i pune ntreb ri privind cauzele bolii, caut
vinova ii pentru mboln vire, i pune problema de ce tocmai eu m-am
mboln vit?
Medicul psihiatru Elizabeth Kbler Ross a intervievat aproximativ
200 persoane dintr-un spital din Chicago, care tiau c vor muri n curnd.
Ea a ajuns la concluzia c ace ti bolnavi trec prin 5 faze:
1) Prima reac ie, dup ce pacientul afl c boala este fatal , este
negarea (refuzul realit ii) care este un mecanism de ap rare al Eului n

51

fa a anxiet ii. Pacientul (incon tient) refuz s accepte perspectiva mor ii,
adic a dispari iei i un timp se comport ca i cum nu i-ar da seama de
gravitatea bolii.
2) Dup un timp pacientul, sub presiunea realit ii, con tientizeaz
gravitatea bolii. El este cuprins de agita ie, furie care poate fi exteriorizat
sau ascuns . Furia nu poate fi orientat spre cauza bolii, care r mne
necunoscut de cele mai multe ori. Agresivitatea va fi orientat spre cei din
anturajul bolnavului (medici, asistente, rude) i va fi motivat de diferite
pretexte (ex. nu a fost ngrijit sau ajutat corespunz tor). Pentru men inerea
echilibrului psihic este important exprimarea acestor st ri afective. n
aceast faz bolnavul utilizeaz un alt mecanism de ap rare al Eului:
deplasarea.
3) n a treia faz ideea de a fi bolnav este acceptat , dar este negat
apropierea mor ii. ncepe negocierea cu medicul, cu sine nsu i, cu soarta.
Bolnavul ncearc s se conving c poate s-a f cut o gre eal , poate s-a
n elat medicul, poate mai exist o solu ie, poate se va inventa n curnd un
nou medicament. El apeleaz la tratamente alternative, face ncerc ri
disperate de a g si alte solu ii.
4) Dup pierderea acestor speran e bolnavul devine depresiv.
Depresia se datoreaz pierderii iminente a familiei, prietenilor, viitorului
propriu.
5) n ultima faz bolnavul accept situa ia, se resemneaz , are loc o
mp care cu soarta.
Aceasta este o schem general , n realitate fazele nu au loc
ntotdeauna n aceea i ordine i unele pot s nu fie tr ite de loc.
n afara depresiei men ionate anterior, o alt reac ie foarte frecvent
este anxietatea. Anxietatea poate fi n leg tur cu teama de a deveni
dependent de cei din jur, de a fi o povar pentru ceilal i, grija pentru cei care
mn dup decesul s u, teama de suferin i de moarte. Anxietatea poate fi
nso it de sentimente de culpabilitate fa de cei c rora bolnavul le va
produce greut i i de regrete pentru ocaziile, posibilit ile pierdute n timpul
vie ii.
Evenimente de via la vrsta adult
Un eveniment de via reprezint o ntmplare sau un moment din
via a unei persoane care o determin s i schimbe modelul de via . Teoria

52

evenimentului de via sugereaz c toate evenimentele de via , bune sau


rele, pot induce stres i, prin urmare, impun o ajustare psihologic . Uneori
evenimentele de via serioase sunt urmate de probleme de s tate, boli
fizice sau psihice. Este adesea foarte dificil s determin m direc ia
cauzalit ii, mai ales c exist diferen e individuale importante n ceea ce
prive te semnifica ia acordat aceluia i eveniment. Impactul unui eveniment
de via asupra persoanei nu este determinat pur i simplu de apari ia real a
evenimentului, ci de modul n care persoana percepe evenimentul n cauz .
Ca urmare pentru o persoan un eveniment poate avea o conota ie
negativ , n timp ce pentru alta, acela i eveniment are o conota ie pozitiv .
Astfel poate ap rea un dintre cele dou forme de stres, sau tensiune intern :
distres (stresul negativ) sau eustres (stresul pozitiv).
n studiul psihologic al vrstelor se iau n considerare, n general,
schimb rile fizice i culturale, ca i cele psihologice. Trebuie ns s inem
seama i de componente antropologice cum ar fi cea biologic dar i
influen ele genetice i influen ele mediului asupra omului. n mod particular
trebuie subliniat faptul c , asupra modului n care se petrece evolu ia n
vrst , o influen fundamental o are psihismul unei persoane, modul n
care un individ se vede pe sine, modul n care vede lumea i modul n care
sunt percepute ac iunile mediului (fie el social sau fizic) asupra propriului
organism. Din acest punct de vedere o persoan i poate programa ntr-o
sur important cum anume s fie la o anumit vrst , sau ntr-o anume
perioad din propria via , prin identificarea cu anumite modele culturale
preluate n special n perioada copil riei i cea a adolescen ei i grefarea
acestora pe propriul sistem al personalit ii. n aceast viziune tulbur rile de
stres joac un rol substan ial prin faptul c ele influen eaz puternic modul
n care un individ se percepe pe sine i percepe lumea nconjuratoare, ca i
mecanismele de adaptare psihologice. Totodat , tulbur rile de tip afectiv se
afl ntr-o strns rela ie cu sentimentul realiz rii sau al mplinirii sinelui,
persoanele care sufer de acest tip de tulbur ri resim ind un acut sentiment
al nemplinirii de sine i, implicit, un nalt nivel de frustrare, nivelul acestui
sentiment fiind direct propor ional cu nivelul tulbur rilor de tip afectivemo ional.

53

Stresul i fenomenul de adaptare. Mediul


No iunea de stres a fost utilizat pentru prima dat n 1936 de c tre
Hans Selye pentru a desemna starea n care se gase te un organism
amenin at de dezechilibru sub ac iunea unor agen i sau condi ii care pun n
pericol mecanismele sale homeostatice (de men inere a echilibrului intern).
Printre factorii susceptibili de a distruge acest echilibru se afl n special cei
psihologici. Selye a descris chiar o patogenez a stresului. El a ar tat c
stresul fizic i cel emo ional pun organismul n fa a unei cerin e de adaptare
la stresori neobi nui i. Acesta este momentul n care intra n joc sindromul
de adaptare, o reac ie nespecific ce cuprinde trei faze:
1. stadiul reac iei de alarm ;
2. stadiul rezisten ei;
3. stadiul epuiz rii.
Ipotezele lui Selye au fost verificate prin experimente pe animale i, n
acest fel, s-au pus n eviden schimb rile morfologice i umorale, n special
n aria glandelor suprarenale, n toate stadiile anterior men ionate. S-a
demonstrat c dup stadiul rezisten ei urmeaz colapsul mecanismelor
reglatoare nso it de modific ri somatice ireversibile (Selye, 1957, 1973).
Stresul psihic reprezint doar o parte din totalitatea formelor de stres
la care este supus n mod curent organismul uman. Dintre celelalte forme de
stres care pot influen a organismul amintim aici stresul fizic (insola ia, de
ex.), stresul chimic (o intoxica ie, de ex.) i stresul biologic (o infec ie cu un
germen patogen, de ex.). Stresul psihic (sau psihologic, dup unii autori)
reprezint ns o categorie aparte prin faptul c , de i stimulii se pot afla la
exterior, cauza stresului se afl n psihicul uman, ea este o reprezentare
mintal a unei situa ii pe care se grefeaz un coeficient emo ional-afectiv i
care poate duce, n cazul distresului, la deregl ri sau disfunc ii ce pornesc de
la nivel cognitiv i se pot extinde pn la nivel fiziologic.
Stresul este un proces n care rela ia dintre o persoan i mediu se
schimb , iar organismul ncearc s gestioneze (coping - cope) agentul
stresor. Procesul implic patru etape:
1. Stresorul este perceput ca o amenin are.
2. Organismul i mobilizeaz resursele pentru ap rare.
3. Organismul ncearc s reziste sau s i ajusteze anumite func ii ca
spuns la agentul stresor.
4. Apare unul dintre urm toarele trei rezultate:

54

a. adaptare;
b. neadaptare i tensiune (dezechilibre, boli);
c. adaptare ini ial cu tensiune rezidual (sau adaptare ntrziat ).
Stresorii variaz n intensitate i gradul de amenin are al
persoanei/popula iei, ceea ce a determinat mp irea lor n agen i stresori
care perturb excesiv i brusc via a unui individ i care determin stresul
acut i agen i care afecteaz cte pu in individul zi de zi sau periodic f
a
induce perturb ri excesive i bru te i care determin stresul cronic.
Eustres i distres
a cum am mai ar tat, agentul stresor nu reprezint numai un factor
de pericol pentru s tate, ci i un factor de sus inere al unui anumit nivel al
activit ii nervoase, a unei st ri de satisfac ie ca i un factor de men inere a
tonusului adaptativ.
Eustresul reprezint stresul pozitiv validat fiziologic prin reac ii
moderate ale unor substan e specifice stresului (catecolamine i cortizol) i
care este benefic pentru organism, dac nu dep
te anumite limite. Este
diferit fundamental de distres (stresul negativ, distructiv) att din punct de
vedere al agen ilor stresori (care sunt stimuli cu semnifica ie benefic pentru
individ, excitan i pl cu i ai ambian ei sau tr iri psihice pozitive), ct i al
consecin elor sale pentru organism, care sunt, n general, favorabile. Exist
ns posibilitatea ca, n cazul unui agent eustresor puternic (de exemplu, o
bucurie puternic ) s apar tulbur ri grave la un cardiac sau, n cazul unui
acces de rs s se declan eze o criz de astm la persoanele care sufer de
aceast afec iune.
Din punct de vedere al hormonilor de stres, n cursul eustresului are
loc, de cele mai multe ori, numai cre terea secre iei de adrenalin i, de
asemenea, cresc endorfinele cerebrale, ca neurohormoni modelatori ai
pl cerii (apud Iamandescu, 2002). Eustresul poate fi considerat, prin
excelen , un stres acut, el intervine brusc i schimb excesiv, dar pe termen
scurt, via a unei persoane.
Distresul este o no iune care desemneaz stresurile cu un poten ial
nociv pentru organism. n general, n literatura de specialitate se face referire
la acest tip de agen i nocivi, chiar dac este utilizat denumirea generic de
stres. n cazul distresului sunt eliberate n snge catecolamine (n special
noradrenalina i adrenalina) care pot favoriza bolile cardio-vasculare i

55

cortizolul, care scade rezisten a organismului fa


cancer.
Tr

de infec ii i fa

de

turi imunogene i tr turi disimunogene ale personalit ii


Trasaturile imunogene ale personalit ii reprezint un grup de
tr turi cognitiv-atitudinale, reflectnd o atitudine general fa de via a
individului i fiind corelate cu tonusul func ional al sistemului imun. Ele se
afl ntr-o strns rela ie cu structura sinelui, individul putndu-se identifica
cu o parte dintre aceste tr turi sau putndu-le respinge pe altele. Sunt
tr turi care favorizeaz adaptarea individual n situa ii de stres i care
contribuie substan ial la men inerea unui tonus optim de via i, implicit, la
o mb trnire ncetinit .
Tr turile imunogene sunt, de fapt, tr turi ale personalit ii care
pot da tonul unei st ri de echilibru psihofizic al individului sau pot
determina ini ierea unei st ri de dezechilibru. Re inem ca tr turi
imunogene:
- optimismul ac ioneaz n direc ia minimaliz rii gravit ii unor
evenimente i a supraestim rii propriilor resurse de a le face fa . Se
afl n rela ie direct cu sentimentul realiz rii de sine i al utilit ii;
- rezisten a (robuste ea) aptitudinea individului de a fi neobosit. De i
se afl n rela ie direct cu structura nervoas a individului, structurile
sinelui sunt i ele implicate, deoarece individul se implic n activit i
diverse, cu mult curiozitate, dar cu un sim puternic al identit ii;
- locul de control intern este sinonim cu mentalitatea individului
conform c reia tot ce i se ntmpl i se datoreaz lui n bun m sur i
nu destinului. Aceasta l va determina s ac ioneze energic pentru
ndreptarea unor situa ii nefavorabile, f
a a tepta rezolvarea lor din
alt parte;
- autoeficacitatea viziunea subiectului asupra evenimentelor stresante,
potrivit c reia el consider c acestea pot fi modificate sau
prentmpinate i c el poate st pni sau limita ac iunea nociv a unor
astfel de evenimente;
- sentimentul de autorealizare - sentimentul individului c se afl pe
drumul cel bun n via .

56

Tr turile disimunogene sunt cele care reflect o atitudine negativ


fa de via
i stau la baza neadapt rii individuale n cazul apari iei
agentului stresor. Ele sunt:
- firea anxioas asociat cu un stil perceptiv vigilent-evitant i care este
caracterizat de starea de nelini te, de teama nemotivat de existen a
unui pericol real, identificabil. Din acest punct de vedere se consider
exist o stare de anxietate normal , cotidian , care este mai
degrab o stare de vigilen
i una patologic , nevrotic ce este
caracterizat de hiperreac ia unui subiect fa de o cauz nemotivat ,
ci doar presupus ;
- personalitatea depresiv nso te unele boli i se presupune c ar
juca un rol etiologic n altele (cancer, de exemplu);
- nevrotismul (dup unii autori nevrozismul) include i anxietatea
al turi de ostilitate, izolare, impulsivitate, culpabilitate, sensibilitate
etc. i este asociat frecvent cu boli somatice, de i unii autori au
constatat doar rolul de amplificator al simptomelor, corespunznd
unei personalit i nclinate c tre stres (distress prone personality).
EXERCI II I TEME DE REFLEC IE
1) Care sunt factorii care influen eaz longevitatea?
2) Defini i i dezvolta i conceptul de vrst psihologic
3) Realiza i un eseu avnd ca tem teoria dezangaj rii sociale.
4) Identifica i n personalitatea dvs. tr turi imunogene i tr
disimunogene.

turi

57

BIBLIOGRAFIE
1. Adler, A., Cunoa terea omului, Ed. IRI, Bucure ti, 1996.
2. Allport, G.W., Structura i dezvoltarea personalit ii, Editura
Didactic i Pedagogic , Bucure ti, 1996.
3. American Psychological Association, Developing Adolescents: A
Reference for Professionals. Washington, DC, 2002.
4. Banciu, D., R dulescu, S.M., Voicu, M., Adolescen ii i
familia.Bucure ti, Ed. tiin ific i Enciclopedic , 1987.
5.
ban, A. (coord.), Consiliere educa ional , Cluj-Napoca, 2003.
6.
ban, A. (coord.), Personalitatea copilului i adolescentului, Ed.
Presa Universitar , Cluj- Napoca, 2001.
7. Berk, L., Child Development, 4th Ed. A Viacom Company, 1997.
8. Birch, A., Psihologia dezvolt rii, Bucure ti, Ed. Tehnic , 2000.
9. Campbell, R., Copiii no tri i drogurile, Bucure ti, Ed. Curtea Veche,
2001.
10.Dafinoiu, I., Personalitatea. Metode de abordare clinic , Ed. Polirom,
Ia i, 2002.
11.Dinc , M., Adolescen ii ntr-o societate n schimbare, Ed. Paideea,
Bucure ti, 2004.
12.En chescu, C., Neuropsihologie, Ed. Victor, Bucure ti, 1996.
13.Erikson, E. H., Identity: Youth and crisis. New York, W. W. Norton,
1968
14.Eysenk, H., Eysenk, M., Descifrarea comportamentului uman,
Bucure ti, Teora, 1995.
15.Eysenk, M., Psychology: an international perspective, Psychology
Press, 2004.
16.Flavell, J. H., Metacognition and cognitive monitoring: A new area of
cognitive-developmental inquiry, American Psychologist, 34, 906911, 1979.
17.Freud, A., Eul i mecanismele de ap rare, Bucure ti, Ed. Funda iei
Genera ia, 2002.
18.Gorgos, C., Vademecum n psihiatrie, Ed. Medical , Bucure ti, 1985
19.Iamandescu, Ioan, B., Stresul psihic din perspectiv psihologic i
psihosomatic , Ed. Infomedica, Bucure ti, 2002.
20.Jones, Harold E., Bayley, Nancy, Growth, Development, and Decline,

58

Annual Review of Psychology, 1950.


21.Lerner, Richard M., Easterbrooks, M. Ann, Mistry, Jayanthi, Hanbook
of Psychology vol. 6, Developmental psychology, John Wiley & Sons,
New Jersey, 2003.
22.Levinson, D.J., The seasons of a mans life, NY, Ballantine, 1976.
23.Levinson, D.J., A conception of adult development, American
Psychologist, 41, 3-13, 1986.
24.Marhan A.-M., Vasile, C., Psihologia adolescen ei i a vrstei adulte,
Ed. Universit ii Petrol-Gaze Ploie ti, 2006.
25.Nagel, E., Determinism and development, n D. B. Harris (Ed.), The
concept of development (pp. 1524). Minneapolis: University of
Minnesota Press, 1957.
26.Perkins, D.F., Adolescence: Developmental Tasks, FCS 2118,
Gainesville, FL, University of Florida Extension, 2001.
27.Resnick, M.D., Bearman, P.S., & Blum, R.W., et.al., Protecting
adolescents from harm: Findings from the National Longitudinal
Study on Adolescent Health, Journal of the American Medical
Association, 278, 823-832. 1997.
28.Seamon, J.G., Kenrick, D., Psychology, Prentice Hall, 1992.
29.Selye, H., The stress of life, Longman, Green, 1957.
30.Selye, H., The evolution of the stress concept, American Scientist,
1973.
31. chiopu, U., Criza de identitate la adolescen i. Bucure ti, EDP, 1979.
32. chiopu U., Verza E., Psihologia vrstelor, Ed. Didactic
i
Pedagogic , Bucure ti, 1995.
33. chiopu, U., Verza, E., Adolescen a. Personalitate i limbaj,
Bucure ti, Ed. Albatros, 1998.
34.Roth, J., & Brooks-Gunn, J., What do adolescents need for health
development? Implications for youth policy. Social Policy Report,
XIV, 3-19, 2000.
35.Warr, P.B., Work, unemployment, and mental health. Oxford:
Clarendon Press, 1987.