Sunteți pe pagina 1din 305
RADU MIHAI PAPAE -_ DEsaku Consti0Crn | Prfaa CUPRINS INTRODUCERE |. FUNDATH SUB ZIDURI A. Funda la construct fra subsel 11). Funda a, Fundati continue din zidérie sub ziduri porcance ‘continu din xidSrie de chrimids, cu Secjiune dreptunghiulard, sub 214 exterior de Garimiga (piangele 14-2) 2(2), Fundasie consinua din zidiele de piatrd nacurals o utd, cu sectiune drepeunghiulard, sub 21d ex terior de cardmiaa (planfele 34-4) 3,3). Fundasie continud dia zdarle de pir natural beucas in elevagle, cu trepte, sub 21d exterior decaramida (plangete S46) . Fundayii continue rigide de beton, sub riduri poreante (4). Fandasie continud rigidly de beton ciclo- pean, cu sectiune drepcunghiular, sub 21d ‘exterior de cAramida (planjele 7+) 2{5). Fundagie contiaud rigida. de beso simp Eu vectiune dreptunghivira, sub id exce= lor de eramiaa (plenjele 9-10) 346). Fundasie continus right, de beton simplu, Eu'sectiune dreptunghiviaed, sub 2d Ince- Flor de edrimigh (plangele 11412) 4(7). Fundatie concinul rigida, de beton simply, In elevasie, cu secslune’ dreprunghiulard fub ald exterior de cAramida (phangele 13-414) S{@). Fundasie continua rigid de beton simply, In elevasie, cu secslune’ drepeunghivierd, tub ald’ Interior de edrimied (plangele 15416) {9}. Fundagie continu rigs, de beton simply fu" ewuiri, sub aid excerior de cardia plargele 2448) sss es = 7(10) Fandage continu rigid, de Beton simp, fa'ovisisy sub tid inerior de ehrdmidd fplampete 19°F 20) 01), Fundagie continu righ, de beton simply fa teapedsaub cdexterlor de cardia (Glangete 222) - 9(12) Fundate continu rigid de beton simple, Eno tteapeh sub id interior de cardia Gpuagcle 3342) 10(13). Fundasie continu igi, de baton simply tN). Ca doud ceepte, sub rid exterior de chri- swan (lagete 28420427) 6 8 8 n 2s 2% 28 4 5 » a 45 “ st 4 7 13 41(14), Fundatie continua righdd, de beton simply, Eu'doud trepte, sub.2id Incerior de clr= tmidd (plansele 28-+ 29) Fundatli continue elasice, de beton semat, sub idurl porence 1(15), Fundasie conciaul elastics, de beron arma Er secpiune dreptunghiulard, sub 2id exte- Flor de chrdmigh (planfele 30431) 2{t6). Fundatie continus elaetid, de beton armat, eusectlone greptunghiularl, sub rid incerior de cardmidi (plargele 324-33) 3(17). Fundasie continu elastic de beton armat Eu pance, sub 3id exterior de. cAramida (uangele 344-35) : 4(28). Fundasle concinua elasticd. de beton armat, Ca"pance, 1ub_2id Interior de cardmida (plangele 36437) (19). Fundasie continu elastica, de beon armat, fub forml de grinds, sub aid exterior de chrdmidd (plansele 38439) 6(20), Fundasie continu elastic, de beton armac, tub forma de grinéa, sub aid Interior de che Famigh (plangele 40-441) A 7(21), Fundaie continut cu bloc de beton simplu ficusines de beton armas, sub aid Incerior Be beton armat (aiefragma) (Glangele 9243) . Fundasit cu descirctri pe reazeme izolate 1(22), Fundasle cu desesredrl pe rerzeme izolate prin grins! fark vote, sub aid exterlor de Cardmidd (plangele 44-445), 2(23). Fundayie cu deschredri pe reszeme Izolate. pringrinai cu vate, sub zid exterior de clea midi (plangele 484-47) = Fundatit denivelace 1(24). Fundagit denivelace, amplasate in teren de fundare denivelat, sub 2idurl de chramidat (Glangele 48449) 2(25). Funda to construcsie nous fra subsol Amplasad lingd 0 constructie exiscenth cl subeol (plangsle 80451) ae 3(26). Grinai de fondasit sub zidurl de umplucurd (plangele S2459) ose ee Fundasitsolictate excentric 1(27). Fundagie continus rigid, de becon simplu, sefionaté excencric, tub zidul de calean al une! construct nol, ridieath ling © con surucjie existenté (plangele 544-55) “ « “ ” n B % ” 2 8s 8s 0 2 ” % *” 102 102 ace intre fundasiile Dpencraevicarea ‘excentrlelagi (plangete 56-457) gi Fundatil prefabricate 1(28). Fundagle sub un ald excerior de eBramids, vealizad din Blocutl marl, prelabrieate din beton greu, precurnate ‘pe fancier (plangete 30459) ens ee BT 2(30). Fundasi Fealizaed din Blocuri mil, din Beton “greu, precurns (plangele 6oF61)) en 3(31), Fundasie sub un FealizatS din cilpipline, cu secjiune tr {oidals, prefabricate din {plangele 62-63) Fundatie sub un 2id Interior de c&ramids, realizath din cilpt cu golurl- cu secqlune trae oldals, prelabricate. din beton simply Gianjete 64 res) 533). Fundasle sub un 2id Interior de e&ramida, realizath din clip cu golurl, cu seeslune tras Berlin pefibricate din beton simp: placa parteruful este inalgath dest futut trotuseulul (plangele 85467) Fundatie sub un 2id exterior de chrSimida, realizatd din eilpi co golur, cu sectiune tra- Jexoldals,prefabricate din. betonarmat (pansele 68-65) ub un zd interior de ebrdmids, prelabrieste pe santier 402) 6034), 7(35). Fundagie sub un 2id incerior de cfrimids, ‘ealizata din tAlpl eu nerve, cu sectiune trapeoidall, prefabricace din beconarmat (Glangele 704-71) 1036), Fundatie sub un xid exterior de chrdmidd, reallzath din bloc de beton simplu gicenturi de becon arma (plangele 72473) 297), Fundayie sub un zid Interior de e&ramida, realizath din bloc de beton simplu gi cencur e Beton armac (plangele 74475). ate to cerenurl Funda peira conserves amp eu eontenel mari z 138). Fundasie cub un 2i¢ exterior de cbrdmids, reallzatd din bloc de beton simplu gh centuri Ge betonarmaciplangele 76477). = Fundasll pentru constructil amplasate In terenuri compresibile 1009), Fundagie sub un 216 Interior Lisimen fundasiel < 1.20 m, i 2.00 m (plangele 78+79) 2(40), Fundasie sub un 2id interior de céramida, Ligimes fundasiel > 1,20 m, iar indlgimes fundayiel < 2,00 m (plansele 80:+81) Fundagie sub un zid interior de cSrimida. Lsimea fundayiel > 1,20 m, iar indlgimes i> 2,00m (plangele 8243) earamids, 3 InAlgimea xa), Fundagit sub riduri desplryicoare neporsance 1(42). Fundatie sub zid interior neportant, Placax suport s pardoreli este ayezatd pe teren 4i- nator (plangele 84 +85) : Fundasie sub 2id ineerior neportant, Placa: supore a pardoselil exxe ayezath pe veren de umplucurd cu grosimes < 40 em (Plangele 86.487) 143) 108 108 108 4 wT 120 2 16 ny ny 2 135 18 a8 1 “7 ur 180 3(44). Fundasie sub 2ld incerior neportant. Placa- Fe a pardosell este ayonsth. pe teren de umplucord. cu grosimen >" 40. em (plangele 824-89) ‘8. Fundofil le construct eu subsol 4 2 Funda continue rigid, de baton simplu, vb deri portance (45), Fundapie continua rigids, de beton simply, cu sectiune dreptunghiulars, sub Un id ‘exterior de chrdmidd (plangele 90-491) 2(46). Fundatie continud rigid&, de beton simply, cu secfiune dreptunghiuiard, sub id Ince: ior de edramias (plangele 934-93) Fundatit continue zidurl portance 147) lstice, de beton armat, sub Fundatie continua elastick, de beton arma, cu sectiune dreprunghiular sub tid exte- tor de chrdmida (plansele 944.95) Fundafle continua elastic de beton armat, cu sectiune dreptunghiulard, sub aid inte: lor de chramidh (plansele 96-497) Fundatie continua elastics, de beton armat, exterior de chrimidi 2148) 3149) 4(50). Fundagle continud elastich, de beton armat, cu" pante, sub 2id interior de caramida (langele 1004101) : Fundatie continu easid, de betonarmat ‘ub zid exterior de che ‘midi (plangete 1024103) Fundasie continua elastic, sub forma de grinds, sub zi Inte ‘Amida (planyele 1044-105) sts) 6183) 7153). Fundasie. pe radier general, sub forma a "dreaptd de beton trmat, ub 8(54). Fundasle pe radier general, sub forma de lack dreaped de becom nemat, cu vute, 8 Riduri portante (plangele 106-+109) 9(55). Fundagle pe radler generat, sub forms de bolsiristurnate de beton armac, co extradosul plan, ‘sub zidurl "portance (plangele 104111) ee Fundatit denivels Te} Fundasie la o construcyle nouk eu subsol, amplasstd lings a. construesie exiatenth (ard subsol (planjele 1124173) 2(57). Fundayit denivelate, (plangele T4115) Fundagi 1158). Fundatie rigidd de beton simplu, sub zid exterior de chrimids, sctlonata excentric In cazul excengel unor inealail subterane (plangele 1164-197), : 2159). Indepartarea fundatiel zidulul exterior de ciramida al_unei conctruesit nel, de con seructla exlstentd, pentru evitaren excen= fet idl pater ie susie in consold (plangele 118-119), 340). Fundatli pe.arce incosrse, din cbrimids pentru desedrearea paral fundatie sli: Slate excentrie (plangele 1204 131) 5 Fundasil pretabricate . . 161) racordate cu trepte Sundae sub un 2id exterior de chrtmids, liaaed din. blocur ‘marl, prlabriete din. Beton. grea, preturnace "pe: sanier (langle Tad aa ee Ben 186 19 102 10 165 168 m 1” ua 0 183 92 195 195 198 201 204 2(62). Fundasie sub un sid interior de edrimida, ith dja blocurl mic, prelabricate din beron grew, preturnace ‘pe sander (plangele 124,125) : 43(63). Fundagle sub un ald excerior de edrémids realizath din cilplpline, cu sectiune trape- Soldals, prefabricave din. Beton simply Ghangele 8364-127) 464), Fundasie sub un 2id incerior de cArémids, ‘ealizath din tipi cu golur, cu secqiune tra- peroldsia, prefabricate din Beton simply Optangele 128-129) S(65). Fundesle sub un 2d exterior de e&ramids, reallzath din epi cu golur, cu secylune tra: peroidal, ‘prefabricate din beton armac (plangele 130131), 6(66). Fundasie sub un 2id interior de chramids, auth din cdlpl eu nervuri, cu sectlune ;pezoldals, prelabricace din beton srmat (angele 133.2138) i pentru conseructil amplasate In cerenuri roporiceloesialde cu deformasit mari 167). Fundasie tub un 2d excerior de cdramids, realist din bloc de becon simpla fl center de beton armat (plangele 13444135) 2{68). Fundasie sub un zd interior de céramids, realizes din bloc de beton simplugi eenturl Aebeton armae planyele 136-4137) 369). Fundasii armace, sub zid excerior 4 sub 2id Interior, din panouri mari, prefabricace din rm armat(plansele 138471394140) 4: Fundayil penteu construcil amplasa compresibile (70). Fundasie sub rid interior de efrdmig8. LA flea fundatici< 1,50 m (plansele 141-4142) 201). Fundatie sub zid interior de ebrdmids. L&- ses fundayiel> 1,50 m (plangele 1434144) i 4H. FUNDATIL SUB STILPL 2. Fonda alate \ 172). Fundasie ried, cu bloc de beton simple Hitalps de lemn, sub atilp de lema (plangele 1454-146) | 273). Fundasle rigidd, cu bloc de beton simplu, | cuzinet de beton arimat sl plack metalics, sub ecilp de metal (plangele 14744148) . . 374). Funéagie rigida, cu bloc de si cuzinet de beton armat, sub stllp de be- ton armas (plangele 1494150) 4(75). Fundasie elastick de beton armat, pris- mmatich, sub slp de becon armat (plangele 151-4152) '5(76). Fundagie elasticd de beton armat, prisma tlek, eu pante, sub stilp de becom armac (plangele 15344154) 6077). Fundatie elastics sub sllp de bbeton armat,in erepce, macmae (planyele 185-4156) 7178). Fundasle-cluperch de beton armat, sub stilp de becon armat (plansele 157-4158) (79). Fundatie elasticd de becon armae, cu plac, soclu fl nervurl perpendiculare pe laturile lic fundaslel, sub stilp de beton armat (plangele 159-4160) Se vor aven ir vedere si ueriele: 1 Ae 2(25) sl 1 Be 207 210 a3 16 29 m m 24 ar 240 240 240 23 246 9 22 ass 258 261 9180) 0.81). Fundatie elasticd de beton arma soclu fl nervurl dlspuse #upa digonslele placl fundasiel, sub’ slip de beton armat (plangele 1614182) Fundatie elasticd de becon arma, cu plach, foclu fl nervuri perpendiculare pe lacerile pldeli fundasiel. qi cispuse dup dagor falele plac. sub ‘seilp de. Beton arma angele 1634164) be, Fundatit continue r 1482) 283). 364) (95) 6). 4487). 7188) 2189) 9190). 1491). Fundasle elastick de beton armas, cv alp continud rectline, sub forma de grindd, Sub un sir de stllpt de" beson “armay plantele 1654-168) Fundasie elascich de beton armat, cu taps continut rectlini, sub forml de grinds, Inelusd in indlgiones dalel, sub un gir de Spl'de Beton srmat (plane 167 +466)» Fundatie elastiek de beton armat, eu cap continud recline, sub forma de grinds cu ute, sub un sir de sup de becon armat (planeta 1691470), Fundasie elacic8 de beton armat, cu lp continua pallgonald, sub formi de grind’y sub un ir de sullpi de beton armat dispusi poligonal (plangele 1714172), Fundasie elatich de beton armat, cu elp continud circulars, sub forml de grinds Sub un sr de sllpi de beton armat dispusi lrealar(plangele 173-4174) as Fundatie eastiea de-beton arma, cu tp! continue incrucijate, sub form de grins, fab. refer de stip! de. beton armat (plangete 175-4176), Fundate elascied de beton armat, cu tp ‘continue Ineruetyate, sub form de grinsi cu vute, sub rages de etlpi ge Beton srmat (puingele 177-4178), Fundatie eastta de beron armat, pe radier general, cu placd masivi de grosime un fermi (4a groasa), sub regen de silph de bbeton armac (plangsle 179+ 180) A de beton armat, pe radier dali roast (plangeu lupered rarturnat) sub regen de spl de beton armat (plangele 181-1182) lek de beton armat, pe radier sublreten de eon armat(piangele 183 184) . Fundasit prefabricace 1 92) Fundagie-pahar. prefabricatd din beton mat, pentea silpl prefabrica din rac (plangele 1854186), Wi, CONSOUIDAR! DE FUNDATH> 1(93). Consolidarea fundasiel prin miriees IXsieil 294), 3095) 4098). ibliogrovie Tundatiel existence, prin turnare de beton pe olasime mal mate (plangele 187+ 188) CConsolidarea fundaslel prin tuprapuneres perce undagia exisvenc& umel cilpt conti- five de beton armat (plangele 189-190) CConsolidares (undasiel prin tatgires bu fundatiel exiscente prin grinzl de beton ar- meat, azezace partial sub en (Giangele 195 $193), ne CConsolideres fundasici prin Wrgires bazeh fandaylel existance prin grinzt fatersle de betom armat (plangele 1934194) 264 cc m0 a0 as am 281 204 td 290 293 296 299 30 302 207 307 a0 3 6 39 166) in care Iuorrile de subzidire constitule tot consoldiri de funda. 5 FUNDATII SUB ZIDURI A. Fundatii la constructii fara subsol a. Fundafii continue din zidarie sub ziduri portante 1(1), Fundatie continua din zidérie de cdrmida, cu sectiune dreptunghiulara, sub zid exterior de caramidé Destinat Fundatia continua din zidérie de eéramidé se fo- loseste numai la constructii realizate in terenurl us- cate, adicé la care nivelul apelor subterane se afla {a cel putin 200 m sub talpa fundatiei si in core fundatile realizote din alte materiale, cum ar fi de pilda cele din beton sou din piatr3, pot fi degradate de catre agentii agresivi din acele soluri Aceasté fundatie nu este insa indicat o se exe- uta in terenurile core prezinté pericole de taséri 2u inegele, Fundatia din 2iddri de cdrdmidé se foloseste lo fara subsol, in general din zidarie portanté de caramida cu maximum P-+2 etgje, pentru prelua- rea si transmiterea la sol a incdrcarilor de pe zidu- rile exterioare. Materiale folosite Pentru realizarea fundatiei se vor folosi céramizi pline, de marcé minimé 100, bine arse, de bund ca- litate, fara concretiuni de var. Mortarul va fi de ciment, de mareé minima M 25. Betonul de egalizare va fi B 25. In loc de beton se poate folosi balast marunt, Dimensionare constructivé La realizarea fundotiei se va tine seama de toate conditille care se cer satisfacute de cétre orice fun- datie, Din punet de vedere constructiv se recomanda insé ca Idjimea minima a acestei fundatii sé fie de doua cdramizi (adicé de 50 cm), iar adincimea ei sé fie de 1,20-1,50 m de la fata solului, pentru fundatille tidurilor exterioare ale constructiilor fara subsol si de 60-80 cm pentru fundatiile zidurilor interioare daca din calcul sau datorité celorlalte conditii legale spe- Sifice acestei determinéri, nu rezulté © adincime mai mare. In ceea ce priveste valoarea minima a tangen- tei unghiului a, sub core se transmit eforturile, aceasta trebule sd fie : tg a > 2, Tehnologia execu Fundatic continué din zidérie de cérémidé cu sectiune dreptunghiuloré de sub zidurile portante ex- terioare de cdrémidé ale constructiilor ard subsol vind maximum P-+2 etaje se asazd pe ® un strat de egalizare gros de 5-10 cm, reclizat din beton B 25, bine nivelat, sou din balast mérunt bine indesat si nivelat, Inainte de punerea lor in operd, ® cérémizile vor fi bine udate, ior ® rosturile zidériei bine umplute cu mortar. La colturile cladiri, la ramificatii, ca si la incrucisdri, @ rindurile orizontale ale fundatillor res- Pective vor fi intrerupte alternativ pentru a se realiza, legatura dintre ele. Pe fata superioard a fundatiei — | (fig. 1.0) 0 cdrel orizontalitate trebuie verificata (sau pe id, in continuarea stratului de seporare, la cel putin 30cm deasupra nivelului trotuarului, ca in fig, 1 b, in cazul parterelor inélfote), © se oplicd un strat de egolizare gros de 1,5~2 cm din mortar de iment * drigcuit si, dupé uscare, ® omorsat cu bitum ‘Biot sou cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF). Pe stratul de egolizare (suport al hidroizolotiel)® se aplicd 6 hidrolzolatie elastica din doud straturi de carton asfaltat (CA400) presarat cu nisip, lipite intre ele, $i do stratul suport, cu bitum topit (numai din loc in loc). In cazul in care placa-suport o pardoselii patte- rulul este indltoté cu cel mult 15 cm deasupro ni- Yelului trotuarului, vor putea fi luate in considerare 41 solutile indicate in fig. 5, b, c. Peste ultimul strat a] hidroizolatici este indicat anu se mai aplica lum top, pentru a preven eventuclaalunecore @ lulu Zidaria peretelui exterior se executé pe * un strat de mortar de ciment (protectia hidroizolatiel), gros de 2-3 em, realizat cu nisip marunt, In locul hidroizola- fie! elostice se poate executs o tencuialé impermea- bila Tot 0 # tencuialé impermeabilé (hidroizolatie +i gida verticala) se aplicd si pe soclul zidului exterior de pe, fundatio pind la cel putin 20 em, deatupra nive- lului trotuarului. Spre interior ® se toarna placa-suport a pardose- Iii parterului, din beton de marcé B 50, pe un ® strat filtrant de pietris, gros de 10-15 cm, pentru ruperea copilaritétii, care este agternut pe sol. Intre placa-su- port si pietris se intinde © un strat de separare din hirtie 125 g/m? sau din carton sau impisliturd bitu- mata, sau folie PVC (agezat in continuarea hidrolzola- tiei orizontole aplicoté pe fundatie), pentru o impie~ dica scurgerea laptelui de ciment din beton. Inainte de turnarea betonului in placa-suport ® se pun, spre zidul exterior, scinduri pe cant ;-dupa intérirea beto- nului din placé, scindurile # se scot si golul ramas in lungul zidului ¢ se umple bine cu mastic de bitum, ‘tumat fierbinte cu eanciocul Tot cu mastic fierbinte de bitum ® se umple si go- lul réimas la exterior intre placa trotvarului si hidro- izolotia tigidé verticala aplicata pe soclu Fig. 1. Fundatie continud din zidérie de c&rémidd, cu secjiune dreptunghivlard, sub zid exterior de cdrd- | midé. Secfiune transversalé : © ~ placa parterulut la nivelul rotuarvil b — placa parterul fndijeto decwupra nivelulsl wotuoruul:.1— feren de, fundore: 2 a Shot de egolzore :3.~ fundotie; 4 ~ stot suport; Groolatie slosicd ofzontela ; 6. sttat de. protetie 7 — zi | Soro IG porter; 8 ~ teneuil® exteroars £9 = hidroizolctie | Ngidé verdeela; 10 — dop de. bium' 1 — esfolt tunat 12'= placa trotuer ; 13 — bolast : 14 ~ ploca suport ¢ pordoseli portefuui: 13 peti; 16 — stot de separore + 17 — umplu fue compactats. 9 FUNDATIE DIN ZIDARIE DE CARAMIDA 0, MOZAICATA, Dem SMORAR 2E POZA MSDe20m 2. BETOV OF EOALIZARE 82545.Don TGFUNDYE BIR, 2.5( 20-200) sau balist marunt T7STRAT FLTRANT, PENTRU AUPERER SINORDAR DE EAL ARE 5085-20, ‘CAPL ARIAT petris) «om chiscuts amorsat cy btum tat RA AoA SUPORT 2504/0 a0% bums 60-30% bers) 1GFISE CARTON ASEALIAT LPM CU AMOROZOLATIE ELASTION ORZONTA ‘au : (ACs cartnatatatsar tun) ZOZOLATE TERMI mace, epe3H6 Sem SWORIAR OE PROTECTE A HOROZOL- DIGANCEOMRE OF LEM’ s2cn Ls Tele2scm i '50-7emipte cu tum 6.20 EXTEROR OF Cini a7 son 22DUSLMEA ONES nagetite 2rd ZTENCULLA EXTEROARAG 25-2¢m ZAPAROOSEALA. FING! eur) BHOROZOLATE. RGIDAISOCLUD4-6em ‘dn garctet Lua 220m ‘200° DE arTuMs2em LPERAZ 35x35 TO.TROTUAR De ASEALT TURNAT.23¢m, PSDB LEV 66.60, parka: 2-3% BETENCLILA WIERIOWA #15-20m MPLACA TROTUAR-A5068-R0.m ZITEREN Oe FUND 12KIRTE MRaFT sats POLE PUC ISBRLAST MARLINS Wem FUNDATIA DIN ZIDARIE DE CARAMIDA NU SE FOLOSESTE iN TERENUR! CU TASARY INECALE 3 3 FUNDATIA. DIN ZIDARIE DE CARAMDA NU SE FOLOSESTE IN TERE- | 2 Tehnologia executiei Fundotio (fig. 2, o) se asazé pe ® un strat de ego- lizare, gros de 5-16 cm, realizat din nisip, balast mé- runt sau beton de marcé B 25. La # realizarea fundatillor din zidarie de piatra natural bruté se vor respecta date regulile speci- fice zidarillor de piatré. Pe fota superioord, orizontalé, @ fundatiei (sau pe id, in continuarea ‘stratului de separare, la cel Putin 30 cm deasupra nivelului trotuarului, ca in fig. 2, b, in cazul parterelor indlfate) * se aplicé un strat de egolizare, gros de 2-4 em, din mortar de ciment © driscuit si, upd uscare # amorsat cu bitum ‘iat sou cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF). Pe stratul de egalizore (suport al hidroizolatiei) # se li- peste cu bitum topit (prin puncte) hidroizolatia elastic In cazul in care placo-suport a pardoselii parte- rului este indljaté cu cel mult 15 cm deasupra ni- velului trotuarului, vor putea fi luate in consideratie 41 solutile indicate in fig. 5,b,« Zidéria peretelui exterior, tenculala impermea- bila (hidroizolojie rigid verticald) de pe soclul 2i- dului exterior ca si placa-suport a pardoselii parte- rului, se vor executa conform tehnologiei expusd an- terior pentru fundatia continua din zidérie de c&rd- Fig. 2. Fundatie continud din ziddrie de piatré naturala bruté, cu sectiune drept- unghivlard, sub zid exterior de card- mid. Sectiune transversalé porter to niveloltotworl 8 = flocs: poversat inslat®deosipra, nivel lr watuoruld 7 teren Ge fondore 12 ” stat de epatzare :'3 — fundote #'~ sot suport: S*"Rarouolope closed orizontald 1 6 ~"atat de protesie 7 = sid exievor lo porter; 8 ~ ten: Cliib erteoard ; 9 — hidrotsolope tigi wer ib: 10 ~ dop de bitum 11 ~ exfat tumat 1 12° plocd wotuors 13. bolas 14 ~ placa Siport™a pordoseli”parteruist15'~ platy: 1a set de soporare 17 ~ umplutura com octets © = placa FUNDATIE SILA DIN ZDARIE DE PIATRA NATURAL BRUTA eg DTENCUALA EXTEROMRA 753m J 2) HOROZOLATE. IGDA sockes7em 3)00P DEBTIUM 42cm Sagess DTROUAREn esta tert «230m | G) PLACA PREFABRCATEsgot eha.o0cn| === ana aa CD MORTAR_M50 #B2cm [see PMRORA PREAERCAA ouen.850 | [Em] OSHA EAE a9 10) FUNDATA BORDURE! 835 -z025cm 4) 2D EXTEROR +m —t {@)TENUALA, NTERORA pc {8 OBLU OE LEAN vecn | eA ms DDQQRQR Pete P77 ONS ‘Now: ‘Varo taoseste a conetnch cr not Fria Arora tse de cet ‘rod nn DOD EH 7 (2)STRAT FLTRANTossm tris ZDMORUR, MSD de pot pete BHORLIOL AE rac ohn a QL FUNDATE ON PARA NTURALA Ba ZIBETON B25 esa bats! em Capone sagiic9 FUNDATIE SIMPLA DIN ZDARE. DE PIATRA HATURALA BRUTA 3(3). Fundatie continua din zidarie de piatra naturalé bruta, in elevatie, cu trepte, sub zid exterior de carémida Destinatie Ca 51 fundatia cu sectiune dreptunghiulars, fun- datia continua din ziddrie de piatré naturalé-bruts, in elevatie, cu trepte, este indicata pentru construc tile cu structura de rezistenta din zidarie portanté si vind maximum P-+2 etaje, pentru preluareo si trans- mniterea la sol a incarcérilor de pe zidurile exterioare. Necesitateo realizarii in trepte este impusd de pre- Iuarea incdredrilor constructiei atunci cind latimea talpii fundotiei rezulté mai mare decit latimea zidu- lui, pe care il susfine, cu 35-45 cm de fiecare parte © acestuia, Folosirea acestei fundatii este ins& conditionaté 44 de existenta in apropierea santierului a unei surse de procurare a pietrei, pentru ca aceasta s poaté ‘obfinuta in conditii economice. Fundatia din zidarie de piatré naturalé bruta, in elevotie, cu trepte, nu ‘este indicata atunci cind terenul in care este ampla- sat prezinté pericol de tasari mari sau inegale. Materiale folosite Pentru realizarea fundatiei se vor folosi aceleasi materiale ca in cazul precedent, Dimensionare constructivé La realizarea fundatiei se va tine seama de toate conditiile care se cer satisfécute de catre orice fun- dajie. Din punct de vedere constructiv se recomanda ins co latimea minima a acestei fundatii sé fie de = 110-140 em pentru sustinerea zidurilor exterioare cle constructiilor f8ra subsol. Latimea soclulul in ele- Yatie se recomandé a fi de ~: 50-60 cm, iar litimea treptelor de 15-20 cm. Indltimea treptelor fundatiei este indicat a fi cuprinsé intre 40 si 60 cm. Adincimea de lo fata solului, pentru fundotiile de piatré. notu- rald-bruté ce sustin ziduri exterioare la constructii fara subsol, va depasi cu cel putin 20cm adincimea minima de inghet, tinind desigur seama si de toate celelalte conditii care trebuie avute in vedere la stabilirea co- tei de fundore. Valoarea minima a unghiului a sub core se transmit eforturile trebuie sd fie tg x > 2. Tehnologia o> cutie: Fundatio continua din zidarie de piatré naturalé elevatie, cu trepte, de sub zidurile exterioare de cérdmida ale constructilor f6ré subsol (fig. 3) se a5028 pe un ® strat de egalizare gros de 5-10 cm, realizat din nisip, balast marunt sau beton de marcé B25, inainte de punerea in operd pietrele se curdté de impuritsti aderente, se stirbesc usor cu ciocanul de aventualele ciocurl 41 se uda cu aps. # Pictrele se osaz8 cu ming, astfel incit sé nu vind in atingere una cu alta, Pietrele din rindul urmator se asoz8 pe un pat de mortar gros de 2-3 cm. Rosturile verticale vor fi alternate (tesute); ele nu vor depasi grosimea de 25 Re 2-3 em gi se vor umple bine cu mortar indesat cu nnistria. Golurile mai marl dintre pietre se vor umple cu mortar in care se vor indesa pictre mai mici. Dupa © executarea télpii fundatiei © se monteaza panouri de cofraj laterale pentru realizarea treptei si dupa in térirea acesteia * se monteazé panourile laterale pen- rea soclului in elevatie. fe executé 0 umpluturé bine n spotile dintre fundatie gi pe~ rei sdpaturi. Lo colfurile clédiri, precum si la i erucigiri $i romificatii rindurile orizontole de piatré se vor intrerupe alternativ realizind ostfel legarea lor pe cele dous directii. La realizarea fundatiilor din zi- datie de piatra naturalé bruta se vor respecta de ase- menea toate celelalte reguli specifice zidariilor de pia #8. © Pe fata superioard orizontalé a fundatiei se aplicé un strat de egalizare gros de 2-4 cm din mortar de ciment # drigcuit si, dupé uscare, @ amor- sat cu bitum Pe stratul de egalizare (suport al hidroizolatiei) * se lipeste cu bitum topit (prin puncte) hidroizolatia elasticd oledtuit’ din doud straturi de carton asfaltat (CA400) presérat cu nisip. Stroturile de carton asfal- tat se lipese intre ele, tot din loc in loc, cu bitum topit (mastic bituminos). Peste ultimul strat al hidro: izolatiei este indicat a nu se mai oplica bitum topit Pentru a preveni eventuala alunecare a zidului Zidériaperetelui exterior se executé pe ® un strat de mortar de ciment (protectia hidroizolatisi). In locul hidroizolatiei elastice se poate executa © tencuialé impermeabilé. Tot * 0 tencuiala imper- meobild (hidroizolatie rigidé verticald) se aplica $i pe soclul zidului exterior de pe fundatie pind Ia cel putin 30 cm deasupra nivelului trotuarului Spre interior * se toarnd placa-suport 9 pardo- selii parterului, conform tehnologie! expusd anterior Pentru fundatia continua din zidérie de cérémidé. @ 3. Fundajie continud din zidérie de piatré natu: ralé bruté, in elevatie, cu trepte, sub zid exterior de Cardmida. Secjiune transversalé 1 = teren de fundore ; 2 — strat de egalizare ; 3 ~ fundotie 4 Seely )5 ~ strat suport : 6 — hidratolatie. lastca orto tata 77° stat de protecie 8 ~ xd exterior lo porter 9 culelé exteroard : 10°=' dop de bitum 11 — osfoit tural lacs. totuor: 13 — bolast; 14 ~ placa suport a. pal Porteuis': 13 — pietiy: 16 — sot” de” seporare 7 mpluturs compactots FUNDATIE SIMPLA DIN ZIDARIE DE PIATRA NATURALA BRUTA in ELEVATIE, CU TREPTE, SUB UN ZID EXTERIOR BsTRat MBs Te CRD) 3 cm eRe a 24 Benz omgers Pee @ a ane FUNDATIE SIMPLA DIN ZIDARIE DE PIATRA NATURALA _ BRUTA 3 IN ELEVATIE CU TREPTE, SUB UN ZID EXTERIOR 2 RD aacast ama 460 QB sat wtogtge” be Extasy y+ Bem ficm POROASA, MEU, CU ARE @ocwn ce tomsse om b. Fundatit continue rigide de beton, sub ziduri portante 1(4). Fundotie continua rigid’, de beton ciclopean, cu sectiune dreptunghiulara, sub zid exterior de cérémica Destinatie Fundatia continua rigidé de beton ciclopean, cu sectiune dreptunghiularé este indicaté pentru prelua- fea si transmiterea Ia sol incarcarilor de pe zidurile portante exterioare, in special la constructille cu ma- kim P++4 etaje. Aceastd solutie conduce in mod ne- mnijlocit la reducerea consumului de ciment si ca atare ia prefului de cost, obfinindu-se o economie ping fi fob, din masa de beton. Fundatia cu secjiune dreptunghiulara se executd jn general atunci cind létimea talpii de fundatie nu depdseste 1,00 m. Fundajia din beton ciclopean nu este insd indicata atunci cind urmeaz6 a fi realizata in terenuri ce prezinté pericol de tasari mari sau inegale. Materiale folosite Pentru realizarea fundatiei se foloseste beton de marcé B 50, realizat cu ciment P 400 sau cu ciment metalurgic M 400 atunci cind in terenul respectiv existé pericolul ca asupra fundatillor sa actioneze ape ‘agresive, Dacé fundatille urmeazd a fi amplasate in terenuri umede, se va folosi la realizorea betonului ciment cu tras. Dozajul de ciment va fi de 280 350 kg ‘ciment/m? beton. In beton se vor adauga bolovani de fur plata ruts sau spartur din fundett-demolate Dimensionare constructiva: core nu exist’ alte date rezultind din care trebuie satisfécute de catre ori fundati punct de vedere constructiv I nim& a fundatiei continue rigide de beton ciclopean va fi cu 10-20 em mai mare decit a zidului pe care ine, respectiv 50-60 cm sub zidurile de 0 cara- si jumétate si de minimum 50 cm sub cele de © cdramidé. Adincimea cotei de fundare vo rezulta din corelarea tuturor problemelor specifice care se cer sotisfécute. In pri codincimea fundatiel va fi de 4,00-1,20 m sub fata terenului de fundore, pentru fundotiile destinate sustinerii zidurilor exterioare ale constructiilor f6rd subsol si de 60-80 cm pentru cele care sustin zidurile interioare. Tehnologia executi Fundatia (fig. 4, a) se realizeazé in modul_urma- tor: in sanful de fundare ® se toama succesiv un prim strat de beton gros de ~ 25 om, @ indesat bine cu maiul apoi se toarné straturi de ~ 20-30 cm grosime beton, in care * se inglobecza bolovani de ru, plata ruta ‘sou sparturi din fundatii demolate, in proportie de pind la 30% ; . ‘Agregatele mari vor fi astfel inglobate in masa de beton incit sa nu vind in contact direct unele cu altele ci la 0 distanté de ~ 20 cm. Ultimul strat de beton, care acoperd pietrele inglobate, trebuie s& aibé © grosime de minimum 20 cm. Pe fata superioard, orizontald, a fundatiei (sou pe zid, in continuarea ‘stratului de separare, la cel putin 30 cm deasupra nivelului trotuarulul, ea in fig. 4, b, in cozul parterelor indltate) ¢ se aplica un strat de egalizare, gros de 24 cm, din mortar de ci ment ® driscuit si, dupa uscare, * amorsat. Pe stratul de egalizare (suport al hidroizolatiei) © se lipeste cu bitum topit (prin puncte) hidroizolatia elastica con- form tehnologiei expuse. In cazul in care placa-suport a pardoselii parte- rului este indlfata cu cel mult 15 cm deasupra nive- lului trotuarului, vor putea fi luate in consideratie $i solutiile indicate in fig. 5 b, c. Peste ultimul strot al hidroizolatiei este indicat a'nu se aplica bitum topit Pentru preveni eventuala clunecare a zidulul Zidéria peretelui exterior se executd pe ® un strat de mortar de ciment (protectia hidroizolatiel), gros di 2-3 cm realizat cu nisip marunt. In locul hidroizolati elastice se poote executa o tencuialé impermeabild. Tot 0 tencuialé impermeabilé (hidroizolatie ri- gida verticala) se aplicd $i pe soclul zidului exterior de pe fundatie pind la cel putin 30 cm deasupra ni- velului trotuarul Spre interior ® se toarnd placa-suport a pardo- selii parterulul, conform tehnologiei expusé anterior Pentru fundatia continua din zidarie de cérémida. Fig. 4. Fundatie continua rigidd, de beton ciclopean, cu secjiune dreptunghivlaré, sub zid exterior de c&rémid&. Sectiune transversalé ‘© ~ placa porteruui le nvelul trotuoruul : b ~ plo a poseruiut insltatd deasupra,nivelull totus 182? teren de fundore ;2~ fundetie : 3 — strat suport; 4 hidroizclofie clastic® orizontal Flat de protectie ; 6 — 2id exterior la. porter: 7 — Nencuiald exteroor’ ; 8 — hidroizolatie rigidd teicola : 9 ~ dop de bitum : 10 ~ osfalt tumat 11 place trotuer 1 12 — baiast; 13 ~ placa su- porte’ pordoteli parterulul; 14 ~ pier 19 — strat Ge seperare | 16 — umpluturé compactats sc aiteamihale 2 4 . 5 FUNDATIE DIN BETON CICLOPIAN 5 SUB ZID EXTERIOR NOTA: SFUNDATILE DIN BETON CILOPIAN SE FOLOSESC LA CONSTRUCTII FARA SUBSOL NU SE FOLOSESC IN TERENURI CU TASARI MARI SAU NEGALE IN MASA BETONULU. SE INGLOBEAZA MAKMUM 30% BOLOVAN! OE Alu, PIATRA BRUTA SAU SPARTURA DE FUNDATI IN BETON 8 50, STRATUR! DE GRCA 30cm © Furosre on set0n cooousl es ® rest we eoarcase sl © vorovouste Roos a a ee oP be ‘amu a2 @ HOROSLITE-» smc cigs eee ®© WoRTAR M50 ce oxt g morte @® zo exreH0R om onotase TROTUAR ov asmar tuewte2-dom, TA STARE Be © Strat “Furrant (Perris) @ MORTAR M 50252 Ou @ wast win os Re : PLACA SUPORT 8 50 J @ Funan powourer a 35 © ane O¢ @ soroue’ pperraacns PEL POMS oS @ we CAROSABL © Paroostack "Fre GB) HCUALA exTeROARA B12 FS, EPR wie are @® vew v€ LEW wen @® tencuad nreRoana Seriis: ao. a 29 FUNDATIE DIN BETON CICLOPIAN 3 SUB ZID EXTERIOR ‘i BETON CICLOPAN QOrvone w 8 0 Om BD) HDAOZOL 2 sre chy Si) Cee SP SIRCUs ana @ Orie @ TENCUALA EXTEROARA i n NOTA: @FUNDATILE DIN BETON CKCLOPUN SE FOLOSESG| LA CONSTRUCTII FARA SUBSOL NU SE FOLOSESC NN TERENURI CU TASARL MAR SAU : 4N MASA BETONULUT SE iNcLOBEAZA MAXMUM 30% BOLOWAM DE RU, PIATRA BRUTA sau SPARTURA DE FUNDATI’ IN BETON B50, STRATURI OE CIRCA 30cm 2(5). Fundatie continua ri de beton simplu, cu sectiune dreptunghiularé, sub zid exterior de cérémid& Dest Fundatia se foloseste pentru preluarea si fransmiterea la sol a incdrcérilor de pe zidurile exterioare ole constructillor fd subsol care ou struc- tura de rezistenté cu ziduri portante realizate din 2i- darie sou din beton. Este fundajia cea mai utilizoté la reolizarea constructillor de cladiri, Ea se executd, general atunci cind ldtimea talpii fundatiei nu de- paseste 1,00 m. Placa-suport a pardoselii porterului se considerd a fi la aceeasi cotd cu cea a trotuarulul Atunci cind placa-suport se aflé insé deasupra cotei trotuarului, cu maximum 15 cm, cleétuirea fundati vo fi cea din fig. 5, , c. Materiale folosite Pentru realizarea fundatiei se foloseste, in ge- neral, beton simplu de marcé B 50 executat cu ci- urmeaza a fi amplasaté in soluri cu ape agresive, se foloseste un beton cu ciment metalurgic M400, iar pentru fundatiile ampla- in teren umed se foloseste beton cu ciment cu tras, Dozojul de ciment va fi de 280-350 kg ciment/m? et0n. Dimensionare constructivé La realizarea fundatiei se va fine seama de toate conditlle cerute tuturor fundatilor. Latimea funda- tied se stabileste printro relatie intre latimea zidul indltimea fundatiei si unghiul « de repartizare a sar- cinilor si anume: b- TE RODA PLACA FORGBETON (3550-0em ) SSHITIE DE AMBALA (KRAFT) TINS USCAT #2em 3 MMDROOLATIE: 164400 [casog PLACA BETON B50 # B-Dem G7 2s (SUPORTPAROOSEALA) MORTAR OE CMENT 134 2-tem .BTUM #2em {O.STRATFILTRANT? PTR Bem IVSAPA MORTAR OMENT Mim 42cm ‘R.OROZOLATE: 2C8400 (CASI) = 31M SCARA 15 A(7). Fundatie continua rigidé, de beton simplu, in elevotie, cu sectiune dreptunghiular sub zid exterior de caramidé Destinat Fundatia continua rigida de beton simply, in ele- votie, cu sectiune dreptunghiulard, se foloseste pen- tru preluarea i transmiterea la sol a inedrcarilor de pe zidurile exterioare ole constructillor far. subsol fare ou structura de rezistenté cu riduri portante, rea: Tinate din ziddrie sou beton. Fundatia in elevatie (so- clu) permite ridicarea bozei zidului exterior deasupra nivelului solului, precum si © placii-suport @ pardose- Ii porterului care se va’ sprijini pe umpluturd. com- poctaté. Materiale folosite Pentru realizarea acestei fundatii se folosesc, in general, aceleasi materiale ca si pentru fundatio con- finud rigida, de beton simplv, cu sectiune dreptun- ghiuloré, Astfel, pentru blocul de fundatie: beton simplu de mareé B50, executat cu ciment PA00 sou eu ciment metalurgic M400 in cazul in care fundatia Uurmeazé a fi amplasata in soluri cu ape agresive, ior daca terenul de fundore este umed, betonul folosit va fi cealizat cu ciment cu tras. Dozajul de ciment vo fi de 260-350 kg ciment/m? beton. Pentru soclul fun- date’ (in elevatie) se va folosi beton de marca B100 Dimensionare constructivé Lo reolizorea fundatiel se va tine seama de toate condifile cerute tuturor fundatiilor. In cozul in care nu existd alte criteril, létimeo soclului se ia cu cel fin 25 cm mai mare de fiecare parte a zidului ins, din punct de vedere constructiv, aceasté latimeo nu va fi in nici un coz mai micd de 40 cm. In ceea ce priveste blocul de fundatie, acesta va fi cu 5=10 cm mai lat de fiecare porte a soclului, daca din calcul nu fezulté 0 latime mai mare. La stabilirea cotei de fun- dare se va tine seama de problemele sp determing Ore PEs Se | OES Lo fundayile peretilor exterior realizati din 2i- darie din blocuri_de bc, avind grosimea de cel putin 30 cm (fig. 7, b) se admite ca fala exterioara @ soclului $8 fie retrasé in raport cu fata exterioaré @ peretelui de decsupra cu maximum 5 cm, Tehnologia exec Fundotia (fig. 7, 0) se realizeozé in urmatoorele foze de executie : ® trasarea si ® executorea santului de fundatie ; ® turnarea si compactarea in straturi a betonului din blocul de fundatie ; # opoi se niveleazd fata wltimului strat de beton si se controleaza orizon- tolitatea lui ; ® dupa intérirea betonului din blocul de fundare, se executé si se monteora panourile de cofraj pentru turarea betonului din soclul in ele- vatie al fundatiel (fig. 8, b). Urmeaz6 ® turnorea $i # compaciarea betonului din soclul fundatiei, de ose- menea in straturi, ® ultimul strat nivelindu-se cu drep- tarul rezemat pe canturile ponourilor de cofraj. sau pe sipci de ghidare fixate Io interior pe peretii cofra~ jului in cazul in care panourile sint mai inalte decit ‘soclul Dupé intarirea betonului # se decofreazd fetele laterale ale soclului si # se executa umplutura in stra turl bine compactate, pe indltimea soclului. Pe fata superioaré a soclului fundatiei ® se aplicé un strat de egalizore gros de 1,5-2 em, din mortor de ciment driscuit si, dupa uscare, @ amorsat cu bitum téiat sou cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF). Pe stratul de egalizore (suport al hidroizolatiei) * se oplica o hi droizolatie elastic’. Peste ultimul strat al hidroizola tiel este indicat a nu se mai aplica bitum topit, pentru © preveni eventuala alunecare a ridului Zidéria peretelui exterior se executé pe un strat de mortar de ciment (protectia hidroizolatiei), gros de 2-3 em, realizat cu nisip marunt. In locul hidroizo laties elastice se poate execute o tencuialé imper- meabilé, Tot o tencuialé impermeabilé (hidroizolatie rigid verticala), se aplicé si pe soclul de beton al zidului, de pe biocul de fundatie pind la cel putin 30 cm deasupra nivelului trotuarulu Spre interior se toarna placa-suport @ pordose Iii porterului, conform tehnolegiel expuse anterior pentru cazurile similore. Fig. 7. Fundatie continu rigidé, de beton simply, in elevatie, cu sectiune dreptunghivlaré, sub zid exterior de cGrdmidé. Sectiune transversald : 9 ~ fundotie sub aid exterior de corémida 6 = fundotie sub zid exterior din Slocur de bea avind grotimes > 30cm 1 ~ teren de fundore :2~ fundotie : 3 ~"fundatie in le votie (eae) 4" srt supon | 3 hdr Tolatie elastic’ orizontol6 ; 6 ~ strat de pro 7 aid exterior lo porter | 8 ~ ten Cvinld axterioar®; 9 — hidroitolage igida verticold : 10'~ dop de bitum: 11 — sflt lumet ; 12 —placd totuer; 13. — bolas; 14° ploce suport o pardoseliporterulu 15 = Bietss ! 16 — umpluturs compactets 17 ~ stat de seporare blosuri de bes 18~ rid exterior din 19° — hidroolete. rigid ‘orizontals FUNDATIE CONTINUA RIGIDA DE BETON SIMPLU iN. ELEVATIE Qworran sve sorouRA H50¢2-n Fl Qroorourk PREF moecicata t-te TROTUAR osetia 3c, QriacktRonvat baton smeweso Hf STRAT Peng Agheu aeaqe LAU neem Delite eineaen Qugnangt Ae euasteanaso-3pfh Oe onan on al rea) ® vor arm 2em gos ; ESALZARE dct i FUNpATE BoROURA 825, iene, 20.en, W925 &9 © TeNCALA WreROARA Fen] ® paw tenn s66 em PERVAZ LEM bxkom a Ovtre airy DUSUMEA OARBA cha neget eee I@ Funda beten smpiv B50 mode Xmwcet fi rere NOME @omagiietou Tung Pl SATU : ae CARIN AS pt teu ar Pen : ts"S" men tin FUNDATIE CONTINUA RIGIDA DE BETON SIMPLU IN ELEVATIE me O PLACA TROT beton simp B 50 8-0erl yO stra ce RUPE CAMLARTITCe) Fig @runvéric beton i elevope 875(8 00) -» @ BOROURA PREF memicals ‘x 'hem @ TROTUAR estat umetr23em, pata 23% ) 0 @rercuas EXTEROARA r 3em QwOREELATE GOK secur @WORTAR de protecte 0 hidrozotoei3em @ORoZOLATTE ELASTICA ORZONTALA 2e0300+36 @ 00? BTM 2cm grosime @ Funoagie BOROURA 8 35 ~ (20420cn) TENCUALA INTERIOARA {Sem gros. Dav ti sen @ PERVAZ LEMN dh cm @® DUSUMEA OARBA schnd regol.¥23em @ PAROOSEALA PARCHET — LU:22cm Grzgnne Lat pe sty SOT EAS en dome @® ARMATUR Emma 20cm, pe 2 drect somite a 5(8). Fundatie continud + de beton simplu, in elevatie, cu sectiune dreptunghiular sub zid interior de cérémida Destinatie Fundatia continua rigidé, de beton simplu, in ele- vatie, cu sectiune dreptunghiulard, se foloseste pentru preluarea $i transmitereo la sol a incdrcérilor de pe zidurile interioare ale constructiilor fr subsol. care ou structura de rezistenta cu ziduri portante, reolizate din zidérie sau beton. Fundatia in elevatie (soclu) per- mite ridicarea bazei zidului interior deasupra nivelului sorluli,precum si 9 plci-suport a pordoselit pate: rului care se va sprij i pe umplutura compactata. Materiale folosite Pentru realizarea acestei fundatii se folosesc, in general, aceleasi materiale co si pentru fundatia con- tinud rigida de beton simplu, in elevatie, cu sectiune dreptunghiulard, de sub zidurile exterioare. Dimensionare constructivé La realizarea fundotiel se va le cerute tuturor fundatiilor. In cazul in care nu exist alte criterii, létimea soclului se ia cu cel putin cite 25 em mai mare de fiecare parte a zidului 188, din punct de vedere constructiv, aceasté latime nu va fi in ni mai micd de 40 cm. Blocul de fundatie va fi cu 5~10 em mai lat de fiecare parte «@ soclului, dacd din calcul nu rezulté létime mai mare. La stabilirea cotel de fundare se va tine seam de problemele specifice acestei determinari. In_prins cipiu ins adincimea constructiva pentru aceasta fun datie se poate considera de 60-80 cm. Tehnologia executi Fazele de executie pentru realizarea fundatiei con: tinue rigide de beton simplu, in elevatie, cu sectiune, dreptunghiularé de sub zidurile portante interioare de carémida ale constructilor féré subsol (fig. 8, 0) sint in general, aceleagi ca la fundatia continua rigid’) de beton simplu, in elevatie, cu sectiune dreptunghiu- lara de sub zidurile exterioare de céramidd. Deose- birea consta in aceea cd, flind vorba de o fundojie interioard, nu va mai interveni reclizorea unei ten- Cuieli impermeabile pe soclu spre exterior, ci ® se va face o umpluturé in straturi de cite 20 cm bine com: poctate, de ambele parti ale soclului, nerea placli-suport a pardoselii parterului. Pe umplu= tur ® se asazé un strat de pietrig (strat filtrant) gros de 10-15 cm pe care # se pune un strat de separare, jin hirtie de 125 g/m® sau din carton sau impisliturd bitumaté, sau folie PVC (osezat in continuarea hidro- izolotiei orizontale aplicaté pe fundatie), pentru o ime piedica scurgerea laptelui de ciment din beton, iar peste acesta ® se toarné placa de beton B 100, groasa de 10 em si armaté constructiv cu o retea de verge metalice 2 6mm din otel-beton OB 00 la 20 om. Inainte de tumnarea betonului in placa-suport * se pun, spre zidul interior, scinduri pe cant, * se scot dupa intérirea betonului. In golul ramos in, lungul zidului, © se toarné cu canciecul mastic fier- binte de bitum Montarea panourilor de cofraj pentru tumnarea betonului din soclul in elevatie al fundatiei se face a in fig 8, b. aegt Fig. 8. Fundatie continud rigidé, de beton simplu, in_ elevati cu secjiune drep- tunghivlard, sub zid interior de céréimidé 1, tranwersol8 ; b — montarea coftalulul, lateral pentru turmarea. soclull : fundatie in elevate (soelu) ; 4 — str super T= 2d interior la porter: io 2 funda: 3 lostica orizontala ; 6 ~ stvot de. protectie a hidroislotie dop de. bitum 5 place suport o pardoseli parterulul: 10~ pietrig; 11 — umpliurd compacta ; 12 — att de {sparers ; 13-~ pongu de eof eu inafimes egold cu © ‘oclulul 15 = montont ; 16 ~ spralt fimea moi_mare decit cea o. socllui 14'~ ‘ponou de cotta] cu indl- I~ aruy 18 ~ legBturs Gu sirmd, tau bulon ce Wece prin distonter metalic, sou din moteriol plostc ; 19'— sipcd pentru ‘Shidorea dreptarul 42 SSE : 5 FUNDATIE CONTINUA B.SIMPLU LA ZID INTERIOR SC. 1:52 (LA CONSTRUCTI FARA SUBSOL) PLANSA 15 QITEREN 0€ UMPLUTURA >t ‘qn 00P DEBITUM #200 XS STRAT FILTRANT OE RUPERE QD TeNcuaLa TERA 1520 SN CAPLARTATUPEETRIS) spy ZDINTEROR #2500 HiRTE DE AMBALA ‘B) DBL DE LEM 6-6-6 ACA SARMATA CONSTR.CU rey PERVAZ DE LEMN 38ont Son O'$6 0m 20820 PE 2ORECTH 12) FRIZ PARCHET LU ‘apy FOLE OE POLETIENA star 8 25 EGALZARE CB rin2ig0ARE LEM S:70,LA 50-70en (MORTAR. CMENT. #35.0M100 STRAT DE BTUM PA PIETRIS DE MOZAC @ canton ASFALTAT LIPTT CU BITUM (@ARMATURA @ 69/2000 apy TALPA DE MORTAR MSO ORISC. AMORS. (MORTAR DE EGALIZMSO¢2— B) PARGHET LU722m APAHDROZOLATE ORZONT. 2038 Bitihes cartoon GW oRTARDE PROTECTE r2em. B sia ve 208k + 6m ® (TERMOIZOLATIE) PEEOPOHs “Funan iy ELevape/ 8 75 (8 100) __FUNOATIE CONTINUA, 8 50 43 FUNDATIE CONTINUA B.SIMPLU LA ZID INTERIOR ATEREN DE UMPLUTURA > 40cm {6.PERVAT DE LEM 38435 22,CARTON ASFALTAT {STRAT FLTRANT OF RUPERE 17.6RIZ PARCHET LU DAPARCHETLU #220 1h CAPLARITATC RETR) A12ABcm 1 oor ENA i ‘SHIRE DE AMBALAJ (KRAFT) 1 omens 1 24 DUSAMEA OARDK C2 en PLACA BARMATA CONSTR. CU + = 4 CRNE SOB rE cL 25,STRAT DE ZGURA "98 GIN 208 20PE 2ORECTH 205810 be BY STM (TERMOIZOLATIE) en s5rUNDeTE BS S STRAT B.25 EGALZARE Zi TALPA DE MORTAR MSOW2—m° FFEUNDATIE B78 (100) EMORTAR CENT » Yea §100 [ORSCUT $1 AMORSAT cU eITUM TALAT TAN sane aoe © LA CONSTRUCTI FARA SUBSOL o S.MORTAR DE EGALIZMEO=2unDRIC. § : | RHOROZOLATE ORZONT 268 ANOS {MORTAR DE PROTECTE # 2m 12.00? DE BITUM #20 SGTENCUALA INTER. fon 1420 INTERIOR #25— SBOBLU DE LEMN 66-600 i reeiertitesae. ere eee So ST ee | 6(9). Fundotie continud rigidé, de beton simplu, cu evazéri sub zid exterior de cérémidé Destinatio Fundatio continué rigidé, de beton simplu, cu te pentru preluareo gi transmiterea lo sol © incdrcdrilor de pe zidurile exterioare ale constructor ce au structura de rezistentd cu pt portanti, realizoti din zidérie sou din beton, ctunci cind latimeo talpii fundatiel rezult8 mai mare decit létimea zidului exter ine, cu 25-35 cm de fiecare parte « acestuic. Realizarea acestel fun- dotii este conditionata si de coeziunea terenului care trebule sé fie suficienté pentru executorea evordrilor le folosite Pentru realizarea acestei fundotii se foloseste be- ton simplu de marcé B50 sau B75 executat cu ciment Pago : cind fundatia este amplasotd in soluri cu ape agresive se foloseste un beton cu ciment metalurgic 1400, lar pentru. fundatiile omplasate in umede, beton cu ciment cu tras. Dozajul de ciment a fi de 280-350 kg ciment/m? beton. Dimensionare constructiv Lo realizarea fundatiei se vo tine seama de toate conditile core se cer sotisfacute de cétre orice fun- datie. Co indicatii specifice constructive pentru aceast’ fundatie se mentioneazé : létimea télpli inferioare rezultaté din calcul, s8 fie mai mare cu 50-70 em (Gite 25-35 em de fiecare parte o peretelul) decit cea © zidului core reazemé pe fundatie: létimea tdlpil superioare s8 fie cu cel pufin 20 cm mai mare decit cea © ridului ce sprijiné pe fundatie, deci cu mini- mum 10 cm de fiecare parte a acestuia ; indltimea tal- pil, de la fundul sdpaturi, trebuie sa fie de cel putin 2 em; panta evazarilor se ia 4:1; diferenta intre Fatimec t8lpii inferioare si létimea soclului fundatiel, de fiecare parte @ acestuic, nu trebuie s6 fie mai mare de 15 cm. a stabilires cotei de fundare, pe lingé datele rezultate din calcul si din obligatille constructive, se vo tine seama si de toate conditille legale specifice : cota minimé de Inghet, cota fundatiilor vecine, cota opelor freatice, caracteristicile geotehnice etc. In ni tun coz insd, din punct de vedere constructiv, adinci- ‘mea fundotiel nu va fi mai micé de 1,00~1,20 m. Tehnologi ecu de beton simplu, cu Fundajia continua +i structilor far subsol (fig. 9) se realizeoz’ in urma- toatele faze de executie : * trasarea i @ executarea gontului de fundare, de latimea télpii superioare a Ja latimes caleulaté o talpii inferioare, in peretii sd- péturil, atunci cind terenul are © coeziune suficienté (ecoasté lucrare s0 efectusazé numai cu putin timp inginte de turnorea betonului, pentru a evita cit mai mult posibil deteriorores peretilor sdpaturil) ; * tur- narea si © compactarea betonului (in straturi), direct In santul de fundotie, mérginit la partea superioard de scindurile de trasare ce delimiteazé conturul fun- dot @ nivelorea fetei ultimulul strat de beton si * Verificarea orizontalitit lui ‘tunel cind terenul de fundore nu ore o coeziune suficient’ pentru executarea evazarilor in a paturii, este posibild si realizorea fundati turd de [&timea t8lpit inferioare Procedeul presupune insd si executarea, monta- tea i demontorea cofrajului pentru evazdri si soclu, utarea umpluturilor bine compactate dintre fundatie $1 peretii sdpaturli, ceea ce duce impli ‘scumpirea lucrdrii, lungirea duratei de executle etc. De aceea, aceasta solutie vo fi, pe cit posibil, evitatd. Peste fund (sou la cel putin 30 cm deasupro nivelulul trotuarulul, in continucrea stratului de sepa- rare, in cazul parterelor indltate ; vezi solutia indicaté in fig. 4, b sau in fig. 11, b) © se va realiza o hidro- izolatie in acelasi mod ca pentru cazurile expuse an- terior, iar spre exterior ® se va aplica o tencuialé im- permeabilé (hidroizolatie rigid verticalé), pe portea inferioard o zidului, de pe fundatie pina la cel putin 30 cm deasupra nivelului trotuorului. Tn cazul tn care placa-suport a pardoselii parte- rului este tndltatd cu cel mult 15 cm deasupra nive- lului trotuarului, vor putea fi luate In consideratie solufiile indicate tn fig. 5, b, c. Spre interior # se toarné placo-suport @ pardo- selii parterului, conform tehnologiel expuse anterior pentru cazuri similore. Fig. 9. Fundatie continu’ rigidd, de beton simplu, cu evazéri, sub zid exterior de cdramidé. ‘Sectiune transversald = 1 = teren de fundore ; 2 fundotie: 3 ~ svat suport: 4 ~ hidrox lnolafie lasted ersontaié 5 ~ rat de protects | 8 — xid ox. ferlot To parter 7 = teneioléesteroord 8 Ridolol Gide vertale 9 ~ dop de bitum 10 osfalt tunat 11 ~ plod Rotuor 12 = bolas #13 ~ place suport opordosel paver 14a pletiy | f5"~ sot de seporore: FUNDATIE CONTINUA RIGIDA DE BETON SIMPLU CU EVAZARI SUB ZID EXTERIOR FUNDATA SE FOLOSESTE ATUACI CIND [Tala FUNOATIE! REZULTA MAl LATA DEcit LATIMER ZOULLI CU 25-3em DE FIECARE PARTE & ACESTUIA = — Sp NSROTNE Ne TE OF FUNDIRE PREZINTA © COEZUNE SU- FRIENTA ESTE NOIATA EXECUTAREA EMAZARH IN PERET! SAPSTURE FUNDATIE CONTINUA RIGIDA DE BETON SIMPLU CU EVAZARI SUB 20, EXTERIOR PLANSA 10 BORDURA PREFABRICATA 10«1ucm, MOZAICATA 3) HIOROIZOLATIE RIGIOA DIN MORTAR 2) PLACA OE BETON TURKAT B50 46-00n CMENT=5-6em @ Hane KRAFT (FOU PCV) “SIP Finuscat @) MortaR DE POZA M50. 42cm GB) STRAT O€ BALAST MARUNTS B-Oom diem ) TENCUALA EXTERIOARA » Sem (3) HOROZOLATE GLASTICA:2e.30 TENCUALA INTEROARA # fom %) OOP € exTUM 4 2em BW DE LEMN + 66cm RAR ) ZAR DE CARAMDA® acm (ext cu @ TROTUAR aseatt TuRNAT # 3) PEWZ Ahem 320% @— (6) FRZ + Zim GP) PARCHET Lu+ztm (i8) RUMBETON 50+50* 3m (PL @) STRAT OE UMPLUTURA OWN Pixar GN STRATUR COMPACTATE) N) PLACA-SUPORT A PARCOSELI DIN BETON SMPLU 8 50 SAU B10 SARMAT CONSTRUCTIV CU RETEA 26mm LA 20cm CIND' Dy, PLACA PARTE RULUI fe STE INALTATA tiem 30) NOTA. SE FOLOSESTE ATUNCI HF 1 ChO TALPA FURDATE: Re ZULTA Mal LATA DeciT La JME ZOULLI cu 25-35¢m OE FECARE PARTE. A ACESTUA NOTA. IN CONOITILE IN CARE| 2. TERENUL DE FUNDARE PREZINTA 0 COE: SUFICIENTA, ESTE INDICA i) STRAT FLTRANT PENTRU RUPERE CAPLARITATI,DIN. PETRS#10em @ FUNDATE CONTINUA FIGIOK DE ETON SIMPL BSOE WZ @ TeREN FUNOARE @ wontar o€ ProrEctIC A HIOROOLATIE! 2 cm a7 7{10). Fundatie continua rigidé, de beton simplu, cu evazéri, sub zid interior de cérémida Destinatie Fundatia continué rigidé, de beton simplu, cu evoziri, este destinaté preludrii si transmit sol a incdredrilor de pe ridurile interioare ale con- f care au structura de rezistonté cu pereti realizati din zidérie sou din beton foloseste atunci cind ldtimea tdlpii fundatiei rezulté mai mare decit latimea zidului interior pe care il sus- tine, cu 25-35 cm de fiecare parte a acestuio, ior solu! respectiv are © coeziune suficienté pentru exe- cutarea evazarilor in peretii sépéturil. Materiale folosite Pentru realizorea acestei fundatii se folosesc, in general, aceleasi materiale ca si pentru fundati tinud rigidé, de beton simplu, cu evozarl, pentru sus- tinerea zidurilor exterioare de cdramidé. Dimensionare constructivas La realizarea fundatiei se va tine seama de toate conditiile core se cer satisfacute de cdtre orice fun- datie. Indicatille specifice constructive pentru aceasta fundatie sint aceleasi ca 41 pentru fundatic continua rigid@ de beton simplu, cu evazari, pentru sustinerea ridurilor exterioare de cdrémidé, La stabilirea cotei de fundore, pe ling’ datele rerultate din calcul si din obligotille constructive, se va fine seama gi de toate conditille legale speci In nici un caz insé, din punct de vedere constructiv, adincimea fundatiei nu va fi mai mic& de 1,00 m, Tehnologia execu! Forele de executie ole fundatiel continue rigide, de beton simplu, cu evazérl, de sub zidurile portonte Interioare de cérdmidé ale constructillor féré subsol (fig. 10), sint in general aceleas! ca la tundatia con- tinud rigid® de beton simplu, cu evazdri, pentru sus- finerea zidurilor exterloare de cérémidé. Peste fun- dotie (sou la cel putin 30 cm deasupro nivelului trotuarului, in continuarea strotului de separare, in cazul parterelor indlfate ; vezi solutia indicaté in figura 4, b sau in figura 11, b) ® se executé opol un strat de egolizare, gros de 1,5-2 em, din mortar de iment # drigcult gi, dup uscare, ® amorsat cu bitum tdict sau cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF). Pe stratul de egalizare (suport al hidroizolotiel) © se aplicd © hidroizolatie elasticé, din dou’ straturi de 48 carton asfaltat (CA 400) presdrat cu nisip, lipite intre ele, si de stratul suport, cu bitum topit (numai din lee in loc). Peste ultimul strat al hidroizolatiel este indi- cat a nu se mal aplica bitum topit, pentru a prevent eventuala alunecare a zidului, In cazul in eare placa suport a pardoselil porterulul este indltaté cu cel mult 15 em deasupra nivelulul trotuarulul, vor putea fi luate tn consideratie si solutlle indicate tn fig. 5, b, ¢, bineinfeles adaptate pentru zidul interior. © Zidéria Peretelul interior se executé pe un strat de mortar de iment (protectia hidrolzolatiel), gros de 2-3 em, rea lizat eu nisip marunt. In locul hidroizolatiel elastice se poate executa 0 tencuialé impermeabil De o porte si de alta a zidulul © se executé placa-supert @ pardoselii, din beton B50, cind este asezata direct pe sol, # prin intermediul stratulul de filtrare, din pietrip, sau din beton de marcé B 100, ‘armat constructiv cu retea de vergele metclice © 6 mm din ofe! beton OB 00 la 20 cm pe doud directil per- pendiculare atunel cind placa este asezatd pe um- pluturo bine compactatd, in straturi de cite 20 cm. Intre placa suport a pardoselil si stratul de pietris @ se prevede un strat de seporare din hirtie de 125 9/m? sau din carton, sau impisliturd bitumatd, sau folie PVC (asezat in continuarea hidroizolatiei orizontale apli- caté pe fundatie), pentru a Impiedica scurgerea lop telui de ciment din beton. Inainte de turarea betonului in placa-suport © se pun, spre zidul interior, scinduri pe cont, care # se scot dupa intérirea betonului. In golul rmos in lungul zidului, ® se toarné cu canciocul mostic fier binte de bitum. A Fig. 10. Fundatie continua rigid’, de beton simplu, €u evazéiri, sub zid interior de cérémidd. Sectiune transversald : 1 = teren de fundore : 2 ~ fundatie: 3 ~ strat suport indioie eared ortontaid | 2 = stat de protecie; 6 ~ 2d Ine terior fo parter; 7 ~ dap de bilum 8 = placa suport © pardo: ‘sel parterului: 9 ietriy: 10 ~ stot de separa, FUNDATIE CONTINUA RIGIDA DE BETON SIMPLU , CU EVAZARI, SUB ZID INTERIOR FRIZ OE PARCHET LW : @8O000GHHHHOOOH9OOS0O sc) LANA 19 (11). Fundatie continua rigidé, de beton simplu, cu o treapta, sub zid exterior de c&rimida Destinatie Fundatia continud rigidé, de beton simplu, cu 0 treapta, se foloseste pentru preluarea $i transmiterea fo sol a incdrcarilor de pe zidurile exterioare ale con- structiilor ce au structura de rezistenté cu ziduri por- fonte, reclizate din zidarie sau beton. Aceasté fun- datie se foloseste atunci cind talpa fundotiei rezulta mai lata cu 35-40 em de fiecare parte a zidului. Folosirea acestei fundatii are avantajul economi- sini betonului si dezavantajul necesitatii de a folosi cofraje pentru realizarea soclului de beton ridicat pe blocul fundatiei propriv-zise (treapta) ; acest deza- yantoj este iniaturat insd in cazul in care soclul se alizeord din zidarie de cérmidé. Un alt dezavantaj iI constituie si faptul c& trebuie realizate si umplu- turi bine compactate, in straturi de cite 20 cm fiecare, intre soclu si peretii sdpaturi, Materiale folosite Pentru reclizarea talpii (treapta) acestei fundatii se foloseste beton simplu de marcd B50, executat cu iment P400, sau cu ciment metalurgic M400 atunci ind fundajia este amplasaté in soluri cu ape agre~ sive ; un beton executat cu ciment cu tras se folo- seste otunci cind terenul de fundare este umed. Do- agjul de ciment va fi de 280-350 kg ciment/m? beton. Aceleasi betoane, dar dé marcé B100, se folosesc pentru realizarea soclului. In cazul in care soclul se vo reoliza din zidarie de carémidé, aceasta va treb s8 fie de 0 morcé corespunzatoare destinatiei lui Dimensionare constructivé La realizarea fundotiei se va tine seama de toote conditile care se cer satistacute de cétre orice fur dotie. Din punct de vedere constructiv, Iatimea talpit Fig. 11. Fundatie continua beton simplu, cv 0 treaptd, sul terior de céramids, Sectiune tronsversalé : f= pleco porter to rivelul trtuarulut 8 = poco penariui inafots deosupr totuarit; 1 = teren de fundore Yer J ~ soca: 4— strat suport; 5 — hidro Floje elosicé.oruontol8 ; 6° = stat de. pro teaje 7'= td exterior la porter; 8 ~ tencuielé id’, de gt tony fertoioord | 9 — hidroiolatie rigld®. verticals ; WO" top. de bitum? 11 ~ osfolt turmot : 12 = placd trotuor; 13'~ bolost 14 — placa por pordoseli’ porterulul; 15 — piety (treptei) fundatiei (rezultata din calcul) este egal’ cu grosimea zidului plus 70-80 cm, adicd cu cite 35-40 em, de fiecare parte a ziduiui. In cozul zidu rilor exterioare, aceasté latime va fi in jur de 110-120 cm. Indltimea treptei (talpii) fundatie!_ tre buie $3 fie de cel putin 40 cm, iar valorile minime ‘le tangentei unghiului « sub care se transmit efor- turile, trebuie sé fie cuprinse intre 1.1 si 1,8, functie de presiunea maxima pe teren, ca si de marco be tonului din care se reaiizeozé fundatia, ca in tabelul indicat la fundatia similaré, de sub ziduri interioare de cérdmidé, care urmeazd. Latimea soclului va ti de cel putin 50 cm depasind deci cu cite 5-10 cm latimes zidului de fiecare porte a acestuia. Adin cimea fundatiei va fi de 1,00-1,20 m, daca din calcul sau datorité celorlalte conditii legale specifice aceste! determinéri, nu rezulté 0 adincime mai mare. Tehnologia executiei Fundatia continué rigidd, de beton simplu, cu 0 treapté, de sub zidurile portante exterioare ale con structilor fér& subsol (fig. 11,0), se realizeazd in ur- matoarele faze de executie : ® trasarea si ® executa fea santului de fundatie, care are latimea maxima o blocului de fundatie (talpo) ; # turnarea si ® compac: tarea betonului in talpé (treapta) ; © executarea co: frojujul pentru soclu; * tumarea si * compactarea etonulul in soclu, cu nivelarea $i verificarea orizon- talitaii ultimului strat ; # decofrarea soclului ; ® rea- izarea umpluturilor bine compactate, in straturi de 20 cm grosime, intre soclu si peretii sapaturi Pe fata superioard a soclului (sau pe cea «fun datiei in elevatie, lo cel putin 30 cm deasupra nive- lulut trotuarului, in cazul parterelor indltate, cain fig. 11, b) ® se va oplica o hidroizolotie in acelasi mod ca pentru cazurile expuse anterior. La exterior, @ se va aplica o tencuialé impermea: bild (hidroizolatie rigidé verticold) pe portea infer ‘card o zidului, de pe soclul fundatiei pind la cel putin, 30 em deasupra nivelului trotuarului ‘Spre interior @ se toarna placa-suport a pardo- selii parterului, conform tehnologiel expuse anterior pentru cazuri similare. di 8) Hé~ umplatre compactot® : 17'~ stot de se: LA CLADIRI FARA SUBSOL NOTA Se foloseste cind thlpo fundoiel rezult mai aki dec? latimea zidului cu 3540em de fiecore parte a acestula —ox20% [re tpxere aprox. 60" FUNDATIE CONTINUA RIGIDA DIN BETON SIMPLU (cu © TREAPTA,SUB 21D EXTERIOR) J // fsreat piu 4 3en [fousuMra OARGA + 2,30m STRAT PROT. HDR MORTAR’ M10 HIDROZOL ELASTICA ORIZONTALA, STRAT SUPORT aL Hono M50.» Zon | ORISCUIT AMBRSAT B TREAPTA DIN B sO 7 TREAPTAI TEREN DE FUNDARE | TEREN_DE_FuNDARE cps iyinwyjev> vau3d Nu:id HOOSRLSId IVYISOL (Add 304) 1a ve SILI wo @@ #17 L3HOUNe'e WO0H0S@ NOL3E YOVId WOEMNNLIG LWELS'9 wo @ + yauvo W3ANNSNAS W227 + Zu WOGExSE ZWAyade WO 9°99 MICE ReiO7- 6h INI YIVIDNALY (yowaixa diz ans ‘ yidvaul 0 9) M1dWIS NOL3E NIG YOIOIN YANILNOD JILVINNS (Wo 0%* 07) Sea BlivaNNs’sz WOO. VIVDINEWISed YENdHOS "yz WOEZ4 IYNENL Lwasy'e WO BAYLWORAVIREd YO" Id WO 8-9 #LNNYVW ISVTVE1e Bwooy+ Woz # While dodoz (¥aidie auiWTOZIOUAIH)ATOOS WOE-STALX3 YIVINONSL SL ‘Buvanng Nog Nawal. vidV3HLND 0B NOLZE SLVONNS'S Inve LNIWy YenumEAN OS@ NO12evidvaul (vsuony SunDEiad)os W'HOZ Ge RW IOZIOUGIH id LOANS IWHIS EF : “ZO YOUSW13 SUN TOZIONGIH Z ‘OHO SuDaIoud Ives 9(12). Fundatie ‘continua rigidé de beton simplu, cu o treapté, sub zid interior de céramida Destinatic Fundatia continua rigida, de beton simplu, cu 0 treapta, este destinata preludrii si transmiterii la sol @ inedrcarilor de pe zidurile interioare ale construc fillor ce au structura de’ rezistenta cu ziduri portante, tealizate din zidarie sau beton. Ca si cea pentru iduri exterioare, si aceasta este indicat atunei cind talpa fundatiei rezulté mai lata cu 35~40 cm de fi care parte a zidului Solutia se preteaz si pentru constructille cu sub: sol, amplasate pe teren slob. Avantajele si dezavantojele folosirii acestor fun: dotii sint aceleasi ca si pentru fundatio similard des tinat sustinerii zidurilor extetioare. Materiale folosite Pant raalizarea acestelfundati se folosess, in general, aceleasi materiale ca si pentru fundatic cor rigid, de beton simplu, cu o treapts, de sub zidurile exterioare de cdrdmidé, atit in ceea ce ste comporitia betoanelor cit $i marca lor. Dimensionare constructiva, rea fundatiei se va fine seama de ce se cer satisfacute de catre orice fundatie. Din punct de vedere constructiv, 1a tBlpii (treptei) fundatie: (rezultaté din calcul) este egal cu grosimea zidului plus 70-80 cm, adicd cu cite 35-40 cm de fiecare parte o zidurilor interioare, aceasta létime va fi Inahimea treptet (lpi) fundatiel trebuie sa fie de cel putin 40 cm. Valorile minime ale tangentei un ghiului a trebuie s& fie cuprinse intre 1,1 gi 1 fiatia lor find in functie de presiunea maxima pe teren, ca si de marca betonului din care se realizeazé fundatia. Tehnologia executie! Fundotia continua rigid, de beton simplu, cu © treapté, de sub zidurile portante interioare ale con- structiilor f6ra subsol (fig. 12) © se realizeaza in ace- leagi faze si condi de executie ca si fundotia simi- lard de sub zidurile exterioare. Pe fata superioaré, orizontold, 9 soclului © s2 aplicd 0 hidroizblatie, conform tehnoloaiei indicate anterior pentru cazuri similare De o parte si de alta a zidului @ se executa placa suport @ pardoselii, din beton B50 sau B100, ormat constructiv cu o retec de vergele metalice J 6 mm din ofel-beton OB 00 a 20 cm pe, doud directii per- Pendiculare, dupa cum placa este asezaté direct pe sol, prin intermediul © stratului de filtrare din pietris, sau este asezatd pe umplutura bine compactata, in straturi de cite 20 cm. In acest car solutia indicaté este ceo din fig. 11,b, bineinteles adaptata pentru idul interior. Intre placa-suport pardoselii si stra~ tul de pietris © so prevede un strat de separare din hinie de 125 g/m2, sou din carton, sau impisliturd bitumat, sav folie PVC (asezat in continuarea hi droizolatie! orizontale oplicaté pe fundotie), pentru @ impiedica scurgerea laptelui de ciment din beton Inainte de tumarea betonului in placa-suport © se pun, spre ridul interior, scinduri pe cant, cars © se scot dupa intéritea betonului, In golul rémas in lungu! zidului, @ se toarné cu canciocul mastic fier- binte de bitum. cen t 5 Pas Lajimea soclului va fi de cel puti Pasind deci cu minimum 8 cm léjimea zidului de 1e0 fundatie! va. fi in calcul, sau datorité celorlalte legale specifice acestei determinari, nu re- zulté 0 adincime mai mare. Fig. 12. Fundalie continua rigid’, de beton simply, cu 0 treaptd, sub zid exterior de cérdmida. Sectiune transversalé 1 ~ teren de fundore; 2 — fundate ; 3 ~ soclu ; 4 ~ stat su- port | 5'~ hidrooloie wlosicd onzontolé | 6 ~ atat ‘de pro feale :'7 id interior la porter 8 ~ dop de bitum 9 "placa suport @ pardosali" porters 19. pletig: IT umpleters ‘compacts !12 ~ sade seporare FUNDATIE CONTINUA DE BETON SIMPLU = CU O TREAPTA SUB ZID INTERIOR LA CLADIRI FARA SUBSOL 1 TENCUALA NT 2 ZIDDE CARAMIDA » 3 DIBLU DE LEMN 5.5 B MORTAR or 5 PERVAZ jap 2 ypad 1 peesyTuRA @ FUNDATIE BETON {@ TREAPTA BETON SIMPL B. 20 TEREN FUNDARE 2 strat 55 FUNDATIE CONTINUA DE BETON SIMPLU: CU O TREAPTA SUB ZID INTERIOR LA CLADIRI FARA SUBSOL a D cmARIE DE CARAMIDA =~ (@) DIBLW OE LEMN 5: ] PAROOSEALA 2 @ USUMER oxrehschan weceure/2bd G MoLoZ zane @ PLack sro ance @ STRAT wens ce wmacs, Foe POW GO STRAT FILTRANT or esses caren @. UMPLUTURA most @® FUNDATIE BETON SIMPLU a, {9 TREAPTA GETON SIMPL B., @_TEREN FUNDARE @Y STRAT cam asec SC.1:7 10(13). Fundatie continué rigidé, de beton simplu, cu doud trepte, sub zid exterior de c&ramida Destinatie Fundotio continua rigid de beton simply, cu doud trepte ore aceeasi destinatie ca si fundatia cu 0 singura treapta folosind la preluarea $i transmite- tea la sol a incéredrilor de pe zidurile exterioare ale ‘onstructilor cu. structura de rezistenta din_pereti portanti realizafi din zidérie sau din beton. Ea este indicata pentru objinerea unei latimi mai mari a talpii fundatiei, latime ce pote depasi cu 35-40 cm lati- mmeo zidului, de fiecare parte a acestuia. Folosirea fationalé a sectiunii de beton a fundatiei pentru aco- perirea constructiva o unghiului sub care se transmit eforturile face ca si aceste fundatii sé conducd in mod nemijlocit la economisirea betonului, Dezavan- tajul folosirii cofrajului pentru realizarea celei de a dova trepte nu poate fi evitat, in schimb soclul zidului asezot pe fundatio in trepte, poate fi, si in aceasta vorianté, realizat din zidarie de cdramidé si nu din beton. Dezavantojul care rezulté din necesitatea de © realiza umpluturile, in straturi bine compactate, intre peretii sépaturii si fundotie, poate fi diminuat folosind materialul rezultat din sépaturé. Moteriale folo: Pentru realizarea acestei fundatii se folosesc, in general, aceleasi materiale ca gi pentru fundatia con- tinud rigid’, de beton simplu, cu o treapté, de sub ridul exterior de cdramidé, atit in ceea ce priveste compozitia betoanelor cit gi marca lor. Dimensionare constructivét Lo realizacea fundatiel se va tine seama de toate conditiile care se cer satisfacute de catre orice fun- dotie. Din punct de vedere constructiv, Iatimea talpii fundatiei, (rezultata din calcul), este egald cu grosi- mea zidului plus 70-80 em, adicé cu cite 35-40 cm de fiecare parte o zidului. In cazul zidurilor exte- fioate, aceasta ldtimea va fi ~ 110-120 cm. Inal- timea treptelor fundatiel trebuie sé fie de cel putin 40 cm, iat volorile minime ole tg « trebuie sé varieze intre 1,1 si 1,8 in functie de presiunea maxima pe teren ca si de marca betonului din care se reali- zearé fundatic, ea in tabelul indicat anterior la fun datia continu rigid, de beton simplu, cu o treapté, de sub zidul interior de cérémidd, Létimea soclului vo fi de cel putin 50 cm, depasind cu cite 5~10 cm latimea zidului de fiecore parte a acestuia. Adinci- mec fundatiei va fi de cel putin 1,20 m, daca din calcul, sau datorité celorlalte conditii legale specifice acestel determinari, nu rezulté 0 adincime mai mare. 57 Tehnologia executiei Fundatio continua rigid de beton simply, cu dou’ trepte, de sub zidurile exterioare de carémida ale constructilor faré subsol (fig. 13) * se realizeaza in aceleasi faze de executie ca si fundatia continua rigid, de beton simplu, cu 0 treaptd, de sub zidul exterior de cirémidd. La cele deja indicate se mai adauga : * executorea cofrajului. pentru treapta a douo, ® tumarea si ® compactareo betonului in ‘aceasté treaptd, precum si # decofrarea lui Pe fata superioara a soclului (sau pe zidérie, la cel putin 30 em deasupra nivelului trotuarului, in cazul parterelor indlfate) ® se vo aplica 0 hidroizolatie in ‘acelasi mod ca pentru cazurile expuse anterior, iar spre exteriorul zidului, pe partea sa inferioard, de pe soclu pind la cel pufin 30 em deasupra nivelului tro- tuarului, # se vo aplica 0 tencuialé impermeobila (hidroizolatie rigidé verticals). Spre interior, # se asterne. pe sol un strat filtrant, de pietris, gros de 10-15 cm pentru ruperea capila~ Fitatii, ¢ se acoperd cu un strat de separare din hirtie de 125 g/m? sau din carton, sau impislitura bitumat, sav folie PVC (asezat in continuarea hidroizolatiei orizontale aplicaté pe fundatie), pentru o impiedica scurgerea laptelui de ciment din beton si ® se toarné placa-suport a pardoselii parterului din beton de marca B50, in grosime de 10 cm, dupé ce, in prea- Tabil, # s-au pus spre zidul exterior scinduri pe cant. Dupé intérirea betonului din placé, © se scot scindu- file gi # se toarnd cu canciocul mastic fierbinte de bitum pentru a umple complet golul ramos in lungul zidului Tot cu mastic fierbinte de bitum * se umple $i golul ce se lasé la exterioru! constructei, intre placa trotuarului i tencuiala impermeabild aplicats vertical pe zid. Fig. 13. Fundatie continu’ rigidé, de beton simply, ‘cu doud trepte, sub zid exterior de cérdmidd. Secliune transversal teron de fundare : 2 ~ fundotie: 3 ~ soc ; 4 ~ stot suport ‘idroizoltie closticd onzontalé ; 6 strat de protecie id exterior fo porter» 8 = tencuialé exteroara ; 9 ~ hidro Troltie gid verticela + 10 ~ dop de bitum ; 11 — asfalt wnat Teo ploca wotuars 13 ~ bolas 14"~ ploco suport o pardoseli porerlur; 15'= plots; 10 ~ umpluturd compactaté 17 ~ strat ie. separare, ey vavos + nua 400'¢y AIaVOIZ WS o¢@ suLsONMs '6z m f 7RO usa SUT ODCEN 2 yevonaLe YvinDNal 62 6 REZ 20 BVIBON ‘bh ina vvasooava ANAL TRY 8 WisosTs sais cz j : iS 30 vals Oe ei Ze wavomeeyscad ammuCAl 3 VE 4 inrmnuo[s VaeaNULSAS 1d Ve “9 awIZOW '¢ ASDIVZON Yancaoe +7 ‘YZ04 20 UWARON E gerdacd VuvaNns Z UVTOZONOH 7 3ID3108d aBON 7 3QVONTS 30 N32 3Ldwdl @ Ni N1dHIS NOLIG 3a VGISIa VNNILNOD aiivaNnni aidiul @ NI MidHIS NOLIa 20 Vai3ild VANILNOS aiivanna FUNDATIE CONTINUA RIGIDA ©. BE BETON SIHPLU IN 2 TREPTE “2 MOROZOLATIE LASTICA ORMONTALA ‘R0OPDEBTUM ¢ 200 ar it NW AI 11(14). Fundatie continua rigidé, de beton simplu, cu doud trepte, sub zid interior de cdrémidé Destinatio Fundatic continua rigidd, de beton simplu, cu doud trepte, de sub zidurile interioare de cdrémida ‘are aceeasi destinatie ca $i fundotia similara pentru idurile extorioare, cu singura deosebire cd ec folo- seste lo preluarea gi transmiterea la sol « incarcérilor de pe zidurile interioare ale constructillor cu struc~ turd de rezistenta din perefi portant realizoji_ din riddrie sau din beton ; in rest, indicatille pentru fun- datia similora destinaté zidurilor exterioare rimin va~ labile si pentru aceasta fundatie. Materiale folosite Pentru realizarea acestei fundatii se folosese, in general, aceleasi materiale ca si pentru fundatio continud rigidé de beton simplu, cu dou trepte, de sub zidurile exterioare de cérémidé, atit in ceea ce priveste compozitia betoanelor, cit si marca lor. Dimensionare constructiva Lo realizarea fundatiei se va tine seama de toate conditiile care se cer satisfacute de orice fundatie. Din punct de vedere constructiv létimea tdlpii fun- datiei {rezultaté din calcul) este egala cu grosimea zidului plus 70-80 cm, adicd cu cite 35-40 cm de fiecare parte a zidului. In cazul zidurilor interioare, aceasta létime va fi ~ 95-105 cm. Restul indicotiilor, privind inéltimea treptelor, valorile minime ale tan- gentei unghivlui « sau adincimea fundatiei sint ace- leasi ca si pentru fundatia similard de sub zidurile exterioare. In ceea ce priveste lafimea soclului, ‘aceasta va fi de cel putin 40 cm, depdsind deci cu cite 7,5-10 cm létimea zidului de fiecare parte a acestvia Tehnologia oxecuti Fundajia continua rigida de beton simplu, cu dou’ trepte, de sub zidurile portante interioare de cérimidd ale constructiilor fara subsol (fig. 14, se 61 cleasi faze de executie co $i f in a dotia de sub zidurile exterioare. De o parte si de alta o zidului ® se executa placo-suport o pardoseli din beton de mared B50 sau B100, armat construct cu retea de vergele metalice de 2 6 mm din of beton OB 00 la 20 cm pe doud directii perpendicu- lare, dupa cum placa este agezotd direct pe sol, prin intermediul © stratului de filtrare din pietris, sau este oseratd pe umpluturd bine compactata, in straturi de cite 20 em. In acest cor solutia indicaté este cea din fig. 11,b, bineinjeles adaptaté pentru zidul in- terior. Intre placa-suport a pardoselii si stratul de din hirtie de pietris # se prevede un strat de se 125 g/m? sau din carton, sau impislituré bitumata sau folie PYC (ajezat in continuarea hidroizolatie orizontale aplicaté pe fundatie), pentru a impiedica scurgerea laptelui de ciment din beton. Apo se toama placa-suport @ pardoselii_ parterului, din beton de marcé B50, in grosime de 10 cm, dupa in prealobil, ¢ s-au pus, spre zidul interior, scindur pe cont. Dupa intarirea betonului din placd, # se scot scinduril zidului cu mastic fierbinte de bitum. Pe fata supe- ic& © hidroizola- si © se umple bine golul ramas in lungul fioard, orizontald, a soclului ® se ot lie, in aceleasi conditii ca si in cazurile expuse an- terior, dup care @ se ridicd zidul interior pe stratul de protectie a hidroizclatiei $y em, Fig. 14. Fundatie continua rigid’, de beton simplu, cv oud trepte, sub zid interior de carémidd, Sectiune transversalé 1 = tren de fundare :2 ~ fundatie: 3 — soclu: 4 ~ strat supor 5 "Waotslatle siosic® oromaié ; 6-~ stat de. protect: 3 Za interior fo porter; 8 dop de bum ; 9 ~ place supert @ pardon porertity 10 pity 17 = umplatirecompor FUNDATIE CONTINUA, RIGIDA,OE BETON SIMPLU (CU DOUA TREPTE,LA UN ZID INTERIOR) SC-1:5 DIFNOATIE B50 CU TREPTE QUMPUTURA DE PANT BKTUT (Q/STRAT (DE RUPEREA CAPLARITATI OW PETRS# 8-00 SPUCA. SuronT EW BeTON SMR 850 ise ART. ASF. LPTA cu erum UNDA 8 50 SAY Z10ARIE MIRTE DE AMBALAI(FOUIE PCV) (DSTRAT OE PROTECT M't0% 2-3 cm “BHOROROLATIE ORZONTALA (2 STRATUR, CARTON ASFALTAT CA 600 SAU CA 500+ 'STRATR! BITUM) G@MORTAR OE EGALZARE M 50 #15-2em (DRSCUNT SI AMORSAT CU BTUM TAT 40-70%, TM 30-30% BNA) (B20 of cAraok «252m TENGUIALA INTERDARA #15 -2em, FROST ON MORTAR. OE WAR # tom DIBLU ON 'LEMN 66-6 om PERVAZ 3,5 35cm Fz Sree: by #2220 a DUSIMEA OARBA 23 emiscindurt negelie) ul EOP BITUM +2em ‘SE FOLOSESTE cIND TAA FUNOATIE! REZULTA <7 tg'x min., din couza €8 incdrearile sint mai mari, iar terenul de fundore fie 6 este neuniform. fie c& prezinté o rezistenté nor mata micé. Aceasté fundatie mai este indicat. gi i cazul terenurilor cu tasari inegale, in care fundatiile figide ar fi supuse la sarcini necorespunzétoare pen- tru posiilitatile lor. Fundatja continud, de beton ar- mat, exocutindu-se la micé odincime, este indicata in locul celor rigide, mai adinci, si pentru a evita executia sub opa, in cazul terenurilor in care nivelul apelor freatice este ridicat. Pentru realizarea unet su- prafele de rezemore mari, fundatia aceasta de beton armat este preferabilé uneia similare de beton simplu Pentru c se realizeoz8 o importanta economie si de sdpdturé si de beton, fard ca greutatea proprie a fundatiei sé creasca. Sectiunea dreptunghiulara pen- tru oceste fundatit se proiecteoz3 atunci cind latimea acesteia nu este prea mare, urmind ca pentru lai mari s8 fie proiectate alte tipuri de fundatii continue elastice. Materiale folosite Pentru realizarea acestei fundatii se utilizeazé in mod curent betonul de marca B100 sau B150. Arma- tura_se executd fie din bore drepte_de ojel-beton 0837 sau PC52, fie din plase sudate STNB sau STPB. Ca beton de egalizare se foloseste beton de marca B25, iar pentru soclul zidului, asezat pe fundatie, se foloseste in mod curent 0 zidarie de cérdmidé de 50 em grosime, Dimensionare constructivé La realizarea fundatiei se va fine seama de toate conditile care se cer satisficute de citre orice fun- datie. Indicotiile specifice constructive pentru aceasta fundatie prevad co indltimea minima sé fie H > 30cm, iar raportul H/B, dintre indltimes si latimea fundatiei, 38 respecte volorile minime date in tabelul indicat la fundatia similara de sub zidurile interioare (care ur meozé), asigurindu-se in acest fel rigiditatea funda- tiei pentru 0 repartizare corespunzétoare a presiu- nilor pe teren. In general ins H > 0,25 B. Valorile dimensiunilor fundatiei, ce rezulta, se rotunjesc le un multiply de 5 em. ‘Annétura de rezistenté, dispusé transversal la partea inferioord o talpii fundatiéi, se va tealiza din vergele drepte de ofel-beton @ > 10 mm, agezate la itervale de 10-25 em, iar armatura de repartitie, ‘ogezata peste armatura de reristenfé, in sensul loi beton armat, sub ziduri portante 64 gitudinal al fundatiei, se va realiza din vergele drepte de ofel-beton @ 6-8 mm asezate la intervale de 25 cm. Procentul minim de armare trebvie 38 fie de 0,05%. Talpa inferioaré a fundatiei, trebuie s@ fie, din punct de vedere constructiv, la = 1,00-1,20 m de la fota solului Tehnologia execu Fundatia continud elasticé, de beton armat, cv sectiune dreptunghiuloré, de sub zidurile portante ex- terioare ale constructilor fara subsol (fig. 15), se rea- izeaza in urmatoarele faze de execufie : * trasorea 51 © sdparea santului de fundatie ; © turnarea beto- nului de egalizare ; @ agezarea pe stratul de egali- zare a arméturii sub forma de plasd si # ridicarea ei pe purici pentru realizarea stratului de acoperire cu beton a arméturilor; ® turnarea si * vibrarea beto- nului in fundatie ; # nivelarea ultimului strat si * ve rificarea orizontolitatii acestuia. Pe fundatia de beton armat ® se asazé soclul de cdrémida al zidulul, gros de 50 cm Pe fata superioara a soclului (sou pe zidérie, la cel putin 30 em deosupra nivelului trotuarulu in cazul parterelor inélfate) ® se va aplica o hidroizo- lotie in acelasi mod ca pentru cazurile expuse ante- f, jar spre exteriorul zidului, pe partea sa infe- 15 de pe soclu, pind la cel putin 30 cm deasupra * se va aplica o tencuiald im= permeabilé (hidroizolatie rigidé vertical) Spre interior ® se toamné placa-suport a pordo- selii parterului, conform tehnologiei expuse anterior pentru cazuri similare. amen Fig. 15. Fundatie continué elasticd, de beton armat, cu Sectiune dreptunghiulard, sub zid exterior de c&ré- id. Sectiune fransversala n de fundare ; 2 ~ strat de egalzare 4 ermature to fundatie : 5 ~ soclu : 6 strot suport ¢7— hi Laolaie elostied orzontalé ; 8 ~ stiat de protectio 9 — zid% terior lo. porter ; 10 tencuiald exterioara 11 — hidroizolate Figidé “varicala ; 12 ~ dop de bitum ; 13 — ctfaltturnat 14 placa trotuer; 15 — bolast : 16 ~ ploca suport @ pordoselil orterulis: 17 ~ piety; 18 strat de separare 7 19 — umplu turd compactors tat 3 ~ tundoti (MOMSLX3 @ OZ NN V1) VevINIHO -NNLd3xa SNNLLOSS NO why NOL3@ 30 YOUSV7a YANLINOD ALivaNn4 FUNDATIE CONTINUA DE BETON ARMAT, ELASTICA ,CU SECTIUNE DREPTUNGHIULARA(LA UN ZID EXTERIOR) 1.26 se eats tarts 25cm 2 free Senate Wry 4 Rr "Sar ptt 50 16. Proc de baton simplu @50¢ tem (geet eres tate ox eae pe) oe setae ge 13. Grout de paint cor 2. Fandtie cenit elasica baton armat 5100-0 21. Martaregalizare MSDs '-2em peta — rrr 2(16). Fundatie continua elasticé, de beton armat, cu sectiune dreptunghiulord, sub zid interior de cérémidé Destinatio Fundotie continué elosticd, de beton armat, cu secjiune dreptunghiulard, este destinaté preluérit si transmiterii la sol a incdrcdrilor de pe zidurile inte- rigare ale constructillor core au structura de rezis- ten{é din pereti portanti realizati din zidérie sau be- ton. In rest, indicatiile pentru fundatia similaré desti- até zidurilor exterioare rémin valabile si pentru oceasta fundatie. Materiale folosite Pentru realizarea acestei fundatii se folosesc, in general, aceleasi materiale ca si pentru fundatia simi- lard de sub zidurile exterioare, cu exceptia soclului zidului, nemaifiind cazul a fi construit Dimensionare constructivii Lo realizarea fundatiei se va tine seama de toate conditile care se cer sotisfacute de catre orice fun- datie. Indicatiile specifice constructive date la fun- datia similar de sub zidurile exterioare, sint valabile si pentru aceasta fundatie, In ceea ce priveste ra- portul H/B, dintre indltimea si latimea fundat & moi jos tabelul in care sint indicate volorile mi- ime ole acestui raport, prin care se asiguré tatea fundotiel, astfel incit s& se obting o repartizare judicioasé @ presiunilor pe teren. In ultimele doud coloane ale tabelului sint date valorile raportului H/B, pentru fundatiile realizate din beton de marca B100 scu B150, valori a cdror respectare face inutilé verificorea la forta taietoore 1 020, 020 020 2 oat o2t 921 3 022 023 O22 a 023 026 023 5 028 028 026 6 025 030 028 In genet nas H > 025 8. 67 Tehnologia executi Fundatia continud elastic, de beton armot, cu sectiune dreptunghiulard, de sub zidurile portante interioare ale constructiilor far subsol (fig. 16), se realizeazi in general in aceleasi fore de executie ca a fundatia similara de sub zidurile exterioare. Sin- gura deosebire consta in lipsa soclului din zidérie de cdrémidé, inutil pentru aceasté situatic. ¢ Hidro- lzolatia se oplicé pe intreaga foté superioard a fun- datiei de beton armat, in acelasi mod co si pentru cazurile expuse anterior. In cozul parterelor inéifate, solujia indicotd este cea din fig. 11, b, realizind bins injeles un soclu corespunzator. De o parte si de alto @ zidului * se executa placa-suport o pardaselii din beton B50 sou B100, armat constructiv cu rejea de vergele metclice 2 6 mm din otel-beton OB 00 lo 20 cm dispuse pe dous directii perpendiculare, dupa cum placa este asezata direct pe sol, # prin interme- diul strotului de filtrare din pietri, sau este osezotd Pe umplutur bine compactatd, in stroturi de cite 20 cm. Intre placa-suport @ pardoselil si stratul de pietris se prevede ® un strat de separare din hirtie de 125 g/m? sau din carton, sou impislituré bitumata, sau folie PVC (asezct in continuarea hidroizolatiei orizontole aplicat’ pe fundatie), pentru a impiedica scurgerea laptelui de ciment din beton. Inainte de tumorea placii-suport, spre zidul exterior # se pun scinduri pe cant care, dupa intérirea betonului, # se Scot ji, in golul rémes in lungul zidului # se toama cu canciocul mastic fierbinte de bitum. P24 16. Fundatie continua elasticd, de beton armat, cu seciune dreptunghivlaré, sub zid interior de c&ra- mid. Sectiune fransversal& : 1 = teron de fundare ; 2 ~ strat de egalzare : 3 — fundatie 4 = arméturd In fundatie : 3 ~ stot suport; 6 ~ hidroiolatia clostic’ orizontalé ; 7 ~ stot de protecie ; 8 ~ tid intetor la parler: 9 — dop de bitum : 10 ~ place suport « pordoselli por. terului 11 ~ picts: 12 ~ strat de separar. FUNDATIE CONTINUA ELASTICA DIN BA CU SECTIUNE DREPTUNGHIULARA SUB UN ZID INTERIOR Soara 1:5 FUNDATIE CONTINUA ELASTICA DIN BA CU SECTIUNE DREPTUNGHIULARA SUB UN ZID NTERIOR PLANSA 33, 3{17). Fundatie continua elastic’, de beton armat, cu pante, sub zid exterior de cérami Destingy Fundatia continu elosticé, de beton armat, cu ante (isd $i tesit) de sub zidurile portante exte- rioare de cérmida ale constructillor fara subsol, are © destinatie similaré fundotie! continue elastice, de beton armat, cu sectiune dreptunghiulara. Spre deo- sebire insi de aceasta, care este indicaté atunci cind latimea tdlpii nu este prea mare, fundatia cu ponte este indicat in cozurile in care este necesara olé- time mai mare a talpii fundatiel Forma tesité este rezultotul constatarii obiective cd nu intreaga sectiune a fundatiei participa in mod activ la preluarea incdredrilor ce ii sint tronsmise de we, zonele inactive fiind tocmai cele tesite. Prin eliminarea acestora se obtine © important economie de beton, de pind la 15% Materiale folosi Pentru realizarea acestei fundatii se folosesc, in general, aceleasi materiale ca si pentru fundatia con- tinud elastica, de beton armat, cu sectiune drept- uunghiularé de sub ridurile exterioare de carémids. Dimonsionare constructiva Lo realizarea fundotiei se va tine seama de toate conditiile care se cer satisfacute de catre orice fun- datie. Ca indicajii specifice constructive rémin vala- bile $i aici acelea date lo fundatia continud elosticé, de beton armat, cu sectiune dreptunghiulord, de sub zidurile exterioare, ca si volorile minime ale raportului H/B, dintre indltimea’ si litimea fundatiei, date in tabelul de la fundatia continua elastied, de beton cormat, cu sectiune dreptunghivlaré, de sub zidurile interioare, In ceea ce priveste indltimea minima la marginea fundatiel : h—(1/3~1/2) H, dar cel putin 15 cm (preferabil > 20 cm). Armétura, amplasata la partea inferioara a fundatiei, se realizeazatrans- versal din bare de ofel-beton > 10 mm, dispuse la 10-25 em una de alta, si longitudinal ‘din bare 2 6-8 mm la 25 em. Se recomanda ca, in masura posibilitétilor, armarea sé se faci cu plase sudate STNB (STPB), Armatura inclinaté se va prevedea numai docé rezulté din. calculul de dimensionare (in cazul unor eforturi principale mori de clunecare), si va_avea 2 > 12 mm. In acest caz se prevede gi armatura lon- gitudinalé constructivs la partea de sus (2 10 mm), Din punct de vedere constructiv talpa_inferioaré @ fundatiei se va afla la cel putin 1,00-1,20 m de lo fata solului. De 0 parte si de alta o soclului se asd o bancheté orizontalé de cel putin 2,5 cm latime, pentru a permite trasarea si asezarea corecté a zidu: lui, in cazul unor eventuale erori de trasare o fun- 70 Tehnologia execusi Fundatio continua elastic’, de beton armat, pante, de sub zidurile portante exterioare ale co structiilor fara subsol (fig. 17), se realizeazd in a leasi faze de execufie ca la fundatia continu’ elas ticé, de beton armat, cu sectiune dreptunghiular care se adaugé * executarea cofrajului pentru lizarea pantelor (tesiturilor) fundatiei inainte de © t naree si vibrates betonului in fundatie ape’, dupé intérirea acestuia, ® decofrarea ; in fine, dupa ® reax lizarea soclului de céramida gros de 50 em (adicé de) 2 cardmizi) ® se executé umpluturile compactate, straturi, dintre fundatie-soclu si peretii sapaturi Pe fata superioaré a soclului (sau pe ridérie, la cel putin 20 cm deasupro nivelului trotuarului in azul parterelor inaltate) ® se va aplica 0 hidroizolatie in acelasi mod ca pentru cazurile expuse anterior, iar spre exteriorul zidului, pe partea lui inferioard, de pe soclu pind la cel putin 30 em deasupra niveluli trotuarului, @ se va oplica 0 tenculald impermeabilé (hidroizolatie rigid’ vertical). Spre interior, # se asterne pe sol un strat filtrant din pietris, pentru ruperea capilaritati, in grosime 10-15 cm, ® se acopera cu un strat de separare, hittie 125'g/m? sau din carton, sau impislituré. bitus matd, sau folie PVC (asezat in continuarea hidroizo- latie! orizontale aplicota pe fundotie), pentru a Piedica scurgerea loptelui de ciment din beton. Spre Zidul exterior ® se pun scinduri pe cant si ® se toarna ploca-suport o pardoselii parterului, din beton de marca B50, in grosime de 10 em. Dupé intatirea be- tonului din placd, # se scot scindurile si ® se tourna cu canciocul mastic fierbinte de bitum pentru a um- ple complet golul ramos. Tot cu mastic fierbinte de bitum * se umple si golul care se lasd spre exteriorul constructieiintre Placa trotuarului si tencuiala impermeabilé aplicaté vertical pe zid. 17. Fundotie continu’ elastic’, de beton armat, cu pante, sub zid exterior de cdrdmidé. Sectiune transversald = 2 = strat de egolitore ; 3 ~ fundatie : = ormétars In Tundetie ; 5 ~ ormaturd incinat® : 6 — soclu : ot suport lastied ortzontaia ; 9 = sot 10 = rid exterior lo porter: 17 = tencuiald exte- hidtolzolatle rigid venicals | 13 — dop de bitum 14 osfoit tumot 15 ~ placa trotuor: 16 — bolast 17 ~ placa suport © pordaselii parterului; 18 ~ pictis: 19 ~ strat de sepe- ore | 20 ~ umpluturs compoctats 1 = teren de fundore 4 BINVd MD Wwe NOLA@ 3d YANNOD ALANS 96 WN Savon 30 NBIBL sos uoors ‘see Suv NOL3E Feequanas yinsisiz34 yeruyrene t — BILNVd MD 'IWWeY NOLS dd YANILNOD AalLvaNn4 n 4{18). Fundatie continua elasticé, de beton armat, cu pante, sub zid interior de cardi Destinatie Fundotia continua elasticd, de beton armat, cu pante, are o destinatie similaré fundatiei continue elastice, de beton armat, cu sectiune dreptunghiu- ide sub zidurile portante interioare de cdramid& ale constructiilor fara soclu. Pe cité vreme ins& aceea ste indicaté atunci cind latimea talpii_ nu este prea mare, fundatia cu pante se foloseste in cazurile in care este necesard 0 latime mai mare a télpii fun- dotiei Justificorea formei tesite ca si economia de be- ton obfinuts prin aceasta sint aceleasi ca si pentru fondatia similaré de sub zidurile exterioare de cé- ramida, Materiale folosite Pentru realizareo acestel fundatii se folosesc, in general, aceleasi materiale ca si pentru fundatia Continua elastic’, de beton armat, cu sectiune drept- Unghiularé de sub zidurile interioare de edrémidé, ware constructivé Lo realizarea acestei fundatii se va fine seama de toate conditiile care se cer satisfacute de catre ‘orice fundatie. Indicotiile specifice constructive sint ‘oceleasi ca si pentru fundatio similar de sub zidu- tile exterioare, minus cele referitoare la soclu, ce nu mai este cozul a se construi. In cea ce priveste adincimea fundatie! de la fata soclului, aceosta este egald cu indltimea fundatiei, deci H > 30 cm, Tehnologia executici Fundatia continua elasticd, de beton arma ponte, de sub zidurile portante interioare de céi mida ‘ale constructiilor fr. subsol (fig. 18), se rea- lizeazd in aceleasi faze de executie ca si fundatio similaré de sub zidurile exterioare, minus realizarea soclului de cérdmidé. Pe fata superioard, orizontalé, © se executé un strat de egolizare, gros de 1,5~2.cm, din mortar de ciment ® drigcuit si, dupa uscare, # amor- 3 sot cu bitum tdiat sau cu suspensie de bitum filerizot (SUBIF). Pe stratul de egalizare (suport ol hidroizo- latiei) © se aplicd 0 hidroizolatie elastics, din dou’ straturi de carton asfaltat (CA 400) presdrat cu nisip, lipite intre ele, si de stratul suport, cu bitum topit (aumoi din loc in loc). Peste ultimul strat al hidroizo- latiei este indicat a nu se mai opl pentru a preveni eventuola alunecare a zidului. In cazul parterelor indltote, solutio indicata este cea din fig. 116, realizind, bineinteles, un soclu corespun- zitor. Zidéria peretelui interior se executd pe ® un strat de mortar de ciment (protectia hidroizolatiel), gros de 2-3 cm, realizat cu nisip marunt, In locul hidro- izolatiei elastice se poate executa o tenculalé imper- meabild, De o parte si de alta a zidului, # se executé placo-suport a pardoselii parterului, groasé de 10 cm, din beton de mored B 50, tumata pe ® un strat fil- tront, de pietris, gros de 10-15 cm, peste core a fost intins in prealabil # un strat de separare din hir- tie de 125 g/em? sau din carton, sau impisliturd bitu- sau folie PVC (agezat in continuarea hidroizo- izontale oplicaté pe fundatie), pentru a im- scurgerea laptelui de ciment din beton. Spre zidul exterior ® se pun scinduri pe cant, ina- inte de tumarea plécii-suport opoi, dupé intdrirea botonulul, acestea # se scot. # Golul rémas in lungul zidului se umple complet cu mastic fierbinte de bitum, turnat cu canciocul. oe Fig. 18. Fundajie continua elastic’, de beton armat, cu pante, sub zid interior de cérémida. Secfiune transversalé : 1 = teren de fundare ; 2 — strat de egolizare ; 3 ~ fundatie + 4 = ormaturé in fundotie ; § — orméturd inclinotd ; 6 — strat suport: 7 = hidroleolatie elastics orizontela ; 8 —~ strat de pro- tectie ; 9 ~ Zid interior la parter ; 10 ~ dop de bitum ; 11 ~ placa suport @ pordoselii parterului: 12 ~ pletris ; 13 ~ strat de se- porare. d. Fundatil cu descarcari pe reazeme Izolate 1(22). Fundatie cu descdreari pe reazeme izolate, prin grinzi fara vute, sub zid exterior de cérémida Fundotio cu descdrcdri pe reazeme izolate, prin gtinzi fard vute, de sub zidurile portante exterioare de cdramidés este indicaté atunci cind terenul bun de fundare se gdseste la adincimi de peste 2,00 m, (sau la = 1,20 m in cazul zidurilor neportante), atunci cind zidurile portante exterioare de cérémidé trans- mit la fundotii incércdri mici sau cind se urmdreste transmiterea incdrcérilor pe reazeme izolate pentru @ se mojora presiunile efective pe talpa, ea in cozul fundatilor situate In soluri cu contracfii si. umflari mari, In asemenea situatii utilizarea acestor fundatii este mai avantajoasé decit o celor continue. Avan tojul reiese atit din reducerea volumului de sdpatur Cit §1 din a celui de beton. Prevederea acestei fundatii este insé total con- traindicaté in cazul in core terenul de fundare pre- tS tendinfa de tasdri inegale, sou se aflé situat in zone cu seismicitate mare (grad seismic 7, 8 1 9) Fundatia cu descdrcari pe reazeme izolate este aleatuité din dou’ elemente distincte, dar care con- lucreazé organic : reazemele.izolate, reprezentate de blocurile de fundotie din beton simplu, si elementele de descdrcare a incéredrilor transmise de zidurl la aceste reazeme izolate, reprezentate de grinzile con- tinue de beton ermat, cu sectiune constants Materiale folosite Pentru rec rea _reazemelor izolate se foloseste beton simply de marcé B50 sau beton ciclopean, iar pentru reclizarea elementelor de descdrcare (grinzi de beton armat, turnate monolit) se foloseste beton B> 150. Lo constructiile cu peretii dispusi regulat in plan gi cu inc&rcéri mici in locul grinzilor de. beton ‘armat, turnate monolit, se pot folosi grinzi prefabri- cate din beton armat. Pentru armarea grinzilor de descarcare se folosesc bare de ofel-beton OB 37 sau PC 52, Betonul de egalizare pe care se toarné grin- tile de desedrcore se realizearé din beton B25, lar stratul filtrant, prevazut sub elementele de descdrcare este facut din pietris. Intre cele doud stratu Jerpune un strat de separare din sau din carton, sau impisliturd folie PVC. Dimensionare constructivi: La realizarea fundotiei se va tine seama de toate conditiile care se cer satisfacute de catre orice fun- datie. Indicatille specifice constructive se referd la : eazemele izolate, care sint de fapt niste fundatii rigide si care se previd de-a lungul zidurilor la dis- tante optime, ce se stabilesc pe boza unui calcul tehnico-economic, la colfuri precum si la intersect Zidurilor sow in punctele in care sint incBredri Impor- tante (fig. 22, 0) ; litimea fetei superioare a reoze- melor izolate trebule sé depdseascd pe cea a grin- lor de descdrcare de beton armot, cu cite 5~10 em de fiecare parte 0 acestora ; la colturi si la ramificati de ziduri, fundatiile izolate vor avea formele indicate in fig. 22,4, cu racordéri la 45° ; in sectiune trans- versal, fundotille izolate se fac de formé dreptun- ghiulord, cu sau fr evazéri sau trepte ; adincimea de fundare a reazemelor izolate este, in general, mai mare de 2,00 m. Grinzile de descércare sint continue, cu sectiune constanté $1 de indltime h egolé cu cel Putin 1/8 din deschiderea (lumina) dintre reazeme (h > L/8) ; latimea grinzilor de descdrcare trebuie sa depdgeasca pe cea a zidului cu cel putin 2,5 cm de fiecare porte a acestuia ; armatura grinailor de des- cércare, stabilité prin calcul, consta din bore de ofel- beton SS 10 mm fi etries © 6...8 mm la 15~ 25 em unul de oltul La constructiile fara subsol, grinzile de descdr- care aledituiese gi soclul zidului, depasind cu cel putin 25 cm cota trotuarului constructiei. Fata inferioara @ grinzilor de desctircare se asazé la cel putin 10 em sub éoto trotuarului ; ele se toarnd pe un strat de egalizare din beton B25 gros de ~ 10 cm; stratul de beton de egalizare este turnat la rindul sau pe un strat de piettis, gros de 10-15 cm, peste core se pune un strat de separare (asezat in continuorea hidro- latie! orizontale aplicaté pe fundatie), pentru a Impiedica scurgerea laptelui de ciment din beton ; acest strat de pietris, cu rol de strat filtrant, are si rolul de tampon pentru a preintimpina efectul um- érii terenului din cauza inghetului Tehnologia executi Fundatia cu descdredi grinai fara vute de cérdmi pe reazeme izolate, prin de sub zidurile portante exterioare ig. 22,0, ), se realizeazd in aceleasi faze de executie co a fundatia similaré cu grinzi cu vute (core urmeazi). Amplascrea reazemelor izolate (in plan) se face ca in fig. 22, a. FUNDATIE CONTINUA SUB PERETE DE BETON ARMAT INTERIOR (DIAFRAGMA) Panga 63 Leena 1. Perete rleror de beton arma ‘erregnalsem Gb OS (uaMzno) dine moL3@ 30 were IS mans Noi3@ 30 208 70 Bivows oar woz # wrag 9p does ‘eimpuny ep aI. ag foscoures 59 ajopury a 2018'S (omnvo2) aurea BINA alee auznc youn vojed eD 200% ‘og yada, ceasing yiqnoides D s1edh2 9p yo4S iL (49 ¢ 2yoy) fomquo 2p a1 2401 oar (enon ried pigeup nop 26 Uuuge Daas 0m ‘ayan4suao O00 0016 UH20 8P QELS Wee FAD Uy SND wags (owanap) ow. voyeg 29 sa 2:8 yonz037 (wwovelsvid) YORZLN Ihe” NOLIE 30 ALIad @NS YNNLLNOD JLivaNn4 [er vara Beet S SERB AS tS SBBSZES: 7{21). Fundatie continué cu bloc de beton simplu si cuzinet de beton armat, sub zid interior de beton ormat (diafragma) Fundotia continud cu bloc de beton simplu si curinet de beton armat se foloseste pentru preluarea incdreétilor tronsmise de cétre zidurile interioare de beton armat (diafragme), Aceosta se realizeazé prin asocierea celor doud parti, componente : blocul de beton simplu, ce este 0 fundatie continué rigidd, prin care se obfine o talpa suficient de laté pentru a transmite solului incdrcarile respective, si tolpa or- mata (cuzinetul), care este 0 fundatie continua elas- ticd capabilé de rezista Ia forta téletoare pe care © reprezinté diafragma. Cuzinetul osiguré nu numai 7ea mai departe a acest tri, ci si rigi- dizarea corespunzétoare intre tid $i fundatie, prin ancorarea armaturii verticale, de rezistenté, o dia- fragmei in cuzinet Materiale folosite Pentru realizarea blocul dotiei, se foloseste beton simplu de marcd B50, iar pentru talpa armaté continud (cuzinet) se foloseste beton de mareé B> 150. Armétura cuzinetulul se in bare _drepte i etrieri inchisi de ofel-beton OB 37 sau PC 52. La realizarea fundatiel se va fine seama de toate lle care se cer satisfacute de catre orice fun- Indicotille specifice constructive se referd la mea blocului continuu de beton simplu, care se stobileste prin colcul $i care trebuie sa satisfacd ce- nga cuprinderi in limitele sale, o unghiului a, de re- partizare a eforturilor transmise de cuzinet ; adinci mea blocului continu de beton simply H= =40...100 cm; dimensiunile cuzinetului se aleg astfel incit h/a > 1 sau h/a > 2. In primul coz: ar- métura longitudinalé, reprezentind cel putin 0.2% din secfiunea cuzinetului, se realizeaza din bare drepte de ofel-beton Z > 10 mm, ior armétura trons- versalé se realizeazé din etrieri 2 6 mm disp 25 em unul de altul ; in cel de al doilea caz, arma- tura longitudinal se realizeazé la fel ca in primul ‘caz, iof armatura transversalé (stobilité. prin calcul) se realizeozé din bare drepte, de ofel-beton > 10 mm dispuse la 10-20 cm una de alta si din i inchisi @ > 10 mm dispusi tot la intervale de 10-20 em. Acoperires lateralé cu beton a barelor longitudinale va fi de minimum 4,5 cm. Indltimea cu- Zinetului h nu va fi mai micé de 30 cm iar tg B>1. Ancorarea cuzinetului in blocul de fundare se pre- vede in cazul in care apar eforturi de intindere. Tehnologia execufie’ Fundatia continua cu bloc de beton simplu si cu- zinet de beton armat, de sub zidurile interioare de beton armat (diafragme, fig. 21) se realizeora in ure métoorele faze de executie : ® trasarea si ® executa rea sanjului de fundatie pentru blocul de beton sit plu; ® tumarea si ® compactarea betonului, in straturi, in blocul continu de beton simplu si ® ve- rificarea orizontalitétii fefei superioare a ocestula; © executarea cofrajului pentru talpa de beton armat ; © osezarea ormaturii, cuzinetului si a primului tronson © armaturii verticale @ diafragmel (care se patrece cu armatura din perete pe cel putin 40 diametre) legatd de ormatura orizontalé de la baza cuzinetului si ® ri dicarea acesteia pe purici pentru realizarea stratului de acoperire cu beton a armaturilor ; # tumarea #i brarea betonului in cuzinet ; # decofrarea cuzine- Dupé realizorea diafragmei ® se executé umplu- tura bine compactatd in straturi de cite 20 cm, © opal placa-suport a pardoselii, din beton B100, armat constructiv cu retea de vergele metalice 6 mm de ofel-beton OB 00 la 20 cm pe doud directii perpen- iculare, ® agezata pe un strat de pietris. pentru perea copilaritajii, gros de 10-15 cm. Peste pi inainte de turnarea plécii de beton, ® se intinde un strat de separare din hiie de 125 a/m@ sau din ear- ton, sau impisliturd bitumatd, sau folie PVC (asezat in continwarea hidroizolatiei orizontale aplicaté pe fun: dotie), pentru a impiedica scurgerea loptelui de ciment din beton. Spre zidul interior ® se pun scinduri pe cant, ina~ inte de tunarea betonului in placé ; dupa intérirea betonului, @ scindurile se scot si golul ramas in lungul idului #’se umple cu mastic fierbinte de bitum, tur- nat cu canciocul. lad LAL SS Fig. 21. Fundatie continua cu bloc de beton simplu ‘uzinet de beton ormat, sub zid interior de beton armat (diafragmé). Secfiune transversal. 1 ~ teren de fundore: 2 = fundate rgid® continus : rot de ‘beton ormot: 4 — ormgturé in cutinet: 5 — 23d ine. Sor gp elon armot(shfrogmé) turd In diafrogma : 7° ‘dop de btum ; 8 = ploce suport a pardosai porter 9 = piety: 10~ umpluturé compoctots: 11 ~ stat de seporore. ‘cul TICA Din BETON ARMAT sub formé de grindd la zi fnterfor din cirémide FUNDATIE. CONTINUA fu 6eeeeee NOTA. Cotele sint date fh cn ddecrmatuth plonseu @ftrerke6amm DAleva trata = 10-120 Sen bo | fees hum vzem indofe cortnua elastica cin B | ba sub forma de grin PLANSA 40 HTTP ELASTICA DIM BETON ARNIAT rind la zi interior din cdrdmide ndatie continua elasticd din Orel F mma de grinds Dap de bitum + 2cm Fr Eee | : e.. cent 40-20n * h= Pe SER -20 @Styatde arama dechort ecmert 42cm Wor prone HioDA2-som oa funn reise SC, 185, 6(20). Fundatie continua elastica, de beton armat, sub forma de grinda, sub zid interior de cdramidé Fundaia continua elosticd, de beton ormat, sub forma de grindé, de sub zidurile portante interioare de cardmida ale ‘constructilor féra subsol, are o des~ tinotie similar fundotie! continue elastice, de beton farmat, cu sectiune dreptunghiulara de sub zidurile portante interioare de cSrdmidd. Spre deosebire ins de aceasto, care este indicaté atunci cind létimea fdlpii nu este prea mare, fundatia sub forms de grind& este indicata in cozurile in care este necesord © latime mai mare a talpii fundotie. Forma de grind a fundatiei este impusd de ne- cesitatea preludrii unor inedresti mari transmise fun- datiei de catre zidul pe core ill sustine. Fata supe- Tioard, test, a télpil ore aceeasi justificare si con- duce ia economii de beton ca si fundatia. continua elasticé, de beton armat, cu. ponte de sub ridurile exterioare de céramidé. Materiale folosite Pentru realizarea acestei fundatii se folosesc, general, aceleasi materiale ca si pentru fundotia con- tinud elosticd de beton armat, cu sectiune dreptun- ghiulard, de sub zidurile exterioare de cérdmida, Dimensionare constructivé: La realizorea fundatiel se vo fine seama de toate conditile co se cer satisfécute de catre orice funda- tie. Indicatiile specifice constructive sint aceleasi ca 1 pentru fundotia similar de sub zidurile exterioare de: cBramida Tehnologia executiei Fundotia continué elasticé, de beton armat, sub forma de grindé, de sub zidurile portante interioare ale constructillor fara subsol (fig. 20), se realizeazd in aceleasi faze de executie co Ia fundatia similara de sub zidurile portante exterioare de cdrémidé. Pe fata superioard a grinzii de beton armat, a cérei orizon- tolitate trebuie verificaté, ® se aplica 0 hidroizolatie in acelasi mod ca pentru cazurile expuse anterior. 79 De o parte 51 de alta a zidului # se executé placa- suport a pardoselii din beton de marca B50, in cazul in care placa este asezata direct pe sol, prin inter- mediul stratului de filtrare din pietris. sau din B 100, ‘armat constructiv cu retea de vergele metolice 26 mm de ofel-beton OB OO la 20 cm pe doua di rectii perpendiculare, otunci cind placa este agezoté pe umpluturé bine compoctatd, in straturi de cite 20 em. In cazul in care placo-suport a pardoselii par- terului este inalfaté cu ce! mult 15 em deasupra nive- lului trotuarului, vor puteo fi luate in consideratie $i solutiile indicate in fig. 5,b,c, bineinteles adaptate Pentru zidul interior. Intre placa-suport a pardoselii si stratul de pietris se prevede © un strat de separare din hittie de 125 g/m?, sou din carton, sau impisliturd bitumata, sau folie PVC (asezat in continuarea hi droizolatiei orizontale aplicaté pe fundatie), pentru 4 impiedica scurgerea laptelui de ciment din beton. Spre zidul interior ® se pun scinduri a: cant, inainte de turarea betonului in placé. Dupa intatirea betonului, # scindurile se scot si, in golul ra- mas in lungul zidului, @ se toarna cu canciocul mas tic fierbinte de bitum. zate pe Fig. 20. Fundatie continua elasticé, de beton armat, sub form de grind’, sub zid interior de cérdmidé. Secfiune transversalé 1 = teton de fundare ; 2 ~ strat de egclizore ; 3 — fundotie 4 — armaturé in fundotig ; 5 ~ grind& de beton ormat ; 6 — rmaturd In grind’ ; 7 = stat suport; 8 — hidroizlotie elastics orizontola ; 8 — strat,de protectie ; 10 — vid interior le porter: 11 = dop de bitum : 12 ~ placa suport « pardoseli parterulul: 13 — pletig ; 14 — umpluturd compactalé ; 15 - strat de se porare. FULDATIG CLASTICA DI DETOU AKHAT sc. » (SUB FORHA DE GEMIDA LAU ZID EXTERIOR) pon pe pera s0se8k en N FULDATIC. CLASTICA QW BETO ACHAT (SUB FORMA DE GEKIOA,LA UI ZID EXTCRION) \Treay pe ruunsec: BOLT oe CBULZARe D20 40-100 Sand Ud DE CEAETIDE (LONGITUD) b>6mm/20-250m 4 FUUDATIE 400-0190 SB AeMATUCA TE CEZISTONTA bs Yom A 10-25 PUNT BOCDURL B I9(t0200m) FBCOUEL PRETEEN MOZUCA 10" him OMOEA HO # 2mm PEMAST HAUT» &-820 (OPLALd PECTALIICATA TEOTUAE #8 MTEOTUME ASAT TUCLAT # 2 on, PANT 23%, 200" DE VTL # 2am (ASTEAT SUPOET HOROZOLATIC- 0 DEISCUT 9! AHOESAT CU BITUR/TALAT DIOL BITE +) 160-302 OCLzIM) # 139-207 X KAMDEAZILATIC (2 STITURY CUE Aa 21400 340 (Ch 00 + STATUE! BP (9, S0CLU:HDCOZOATIC BIG #4-der OETA De PROTCOTE # 2 Sm TLIO CHER 97 om BICUCULA Bo 25m (RIDUCUALA MI oF -2om 20 DIOL BE LL#LI 6naé om POR Ize 5x5" pereg micenet Lo PAMocraera08 207 ES PMCOMT LU ¢ Beem ‘Zrgeuznases DE LHEI 97 2BPLACE 05081 STEAL Ie RUE A CYLARIT) (ETDS « fom SOMETIE BE AMBALAT LE. RUA EGE: Boise dacs wuieeoe aeacnarockcenoi DAsrecar Bo ZACH 94 Bom (Meta7; ‘2g, UMPLUTUCA DE Pir COMPACTAT PLANSA 38 ev) 5(19). Fundatie continua elastic’, de beton armat, sub forma de grinds, sub zid exterior de caramida Destinatic Fundatia continud elasticd, de beton ormat, sub forma de grindé, de sub zidurile portante exterioare de cérdmida ale constructllor far subsol, are o des- tinatie similara fundotiei continue elastice, de beton ‘armat cu sectiune dreptunghiulors de sub Portante exterioare de cdrdmida. Spre deosebire de aceasta, care este indicaté atunci cind latimea talpii_nu este prea mare, fundatia sub forma de grindé este indicaté in cazurile in care este necesara 1e mai mare 0 talpii fundatiei Forma de grinda a fundatiei este impusd de ne- cesitateo preludrii unor inedreéri mari transmise fun- datiei de citre zidul pe core il sustine. Fata rioard tesité a télpli fundatiei are aceea: i conduce la economii de beton ca tinua elasticd, de beton armat, cu pante, de sub zidu- file exterioare de cérémida. Materiale folosite Pentru realizarea acestei fundatii se folosesc, i general, aceleasi materiale ca si pentru fundatia con- tinud elasticé, de beton armat, cu sectiune dreptun- ghiularé, de sub zidurile exterioare de cérdmidé. Dimensionare constructiva: La realizarea fundatiei se va tine seama de toate se cer satisfécute de cétre orice fun- conditile car datie. Co valabile toate cel ticd, de beton ormat, cu pante, de sub zidurlle ex- terioare de cdramidé. In cea ce priveste indltimea grinzii de beton armat, aceasta poate fi cuprinsd total sau partial in inditimea télpii fundatiei, in fune- fie de dimensiunile calculate. Tehnologia ecu Fundatia continué elasticd, de beton armat, sub forma de grindé, de sub zidurile portante exterioare cle constructillor faré subsol (fig. 19), se realizeazé ‘in aceleasi foze de executie ca si fundatia continud ‘elastic’, de beton armat, cu secjiune dreptunghiulard, la care se adauga @ executarea cofrajului pentru rex lizarea_pantelor (tésiturilor) fundatie! precum si a arti de grinds armatd ce depaseste inaltimes tap tura_grinzii se monteaza odaté cu armatura jar ¢ betonul in grindd se toaré si ® se vibreazé jn continuarea celui din talpa fundatiei. Intre fun- datia-grindé $i peretii sdpaturii * se executd umplu- turi compactate in stroturi Pe fata superioaré a grinzii de beton armat, a carei orizentalitate trebuie verificaté (sau pe ridérie, la cel putin 30 em deasupra nivelului trotuarul cazul parterelor indlfate) se aplicé o hidroizolat acelasi mod ca pentru cazurile expuse anterior, iar spre exteriorul zidului, pe partea sa inferioard, de pe grinda de beton armat pina la cel putin 30 cm deo- supra nivelului trotuarului, @ se va aplica o tencuialé Impermeabila (hidroizolatie rigidé verticala). Spre interior, ® se asteme pe sol un strat filtrant, de pietris, gros de 10-15 em, pentru ruperea capila- ‘ital, # se ocoperd cu un strat de separare din hirtie de 125 g/m? sau din carton, sav impi itumaté, sau folie PVC (agezat in continuarea hidroizolatie! corizontale oplicaté pe fundatie), pentru a impiedica scurgerea laptelui de ciment din beton si ® se toama Placa-suport a pardoselii parterului din beton de marcé B50, in grosime de 10 cm, dup& ce, in prea- lobil, # s-au pus spre zidul exterior scinduri pe cant. Dupa intdrirea betonului din placé ® se scot scindu- file si © se toara cu canciocul mastic fierbinte de bitum, pentru a umple complet golul rémas in lungul 2idului. Tot cu mastic fierbinte de bitum * se umple si golul care se lasé la exteriorul construct, intre placa trotuarului gi tencuiala impermeabilé oplicaté vertical pe zid, ; ; } Fig. 19. Fundatie continua elastic’, de beton armat, sub forma de grind&, sub zid exterior de céramid. Sectiune transversalé 1. teren de funda 4 ormsturd in fs 2 = strot de egolizore ; 3 — fundat foie: § = grind’ de beton armat ; 6 ~ rméturd in grinds ; 7 — strat suport; 8 ~ hidroizolotie elosties orizontalé : 9 ~ strat de prote : 11 ~ tenculald exterioord ; 12 — hidroitloyie rgidé vertical8 13 ~ dop de bitum; 14 — asfalt turnat placa 16 = bolost ; 17 ~ place suport a pardoseli parterull : 18 tug 19 ~ umpluturd compactatd ; 20 ~ stot de seporore. de vSuvtg YOSINI GIZ GNS “3LNVd 9 ‘va Ja‘ yolsv1a * YANILNOD YLOauId alivanns (od nod) 144 SLA @ MOMSLNI GIZ 8NS *SLNVd NO. “V@ 3G ‘VOILSVTa ‘YANILNOD YLOguId SILVONN4 =a ae a oy vind a gy o ® @ 9 womuNNgYaL ZVI NL vng-c:ojuod wg jury IOISY Re ‘Dood woore seg Joury WOIBET LZ taad e401) (9oquD =P aH ‘Quacuedns ounjowy 2, uez 7 myeed FLNA yas IZNUD Need IWHZVIY Fd lyINVYISIO NI SLVONN 4(32). Fundatie sub un zid interior de carémida, reolizaté din talpi cu goluri, cu sectiune trapezoidala, prefabricate din beton simplu Destinatie Fundotia realizaté din télpi cu goluri, cu sectiune trapezoidala, prefabricate din beton simplu, este des- tinata preluarii si transmiterii la sol a incarcarilor de pe zidurile interioare ale constructiilor fora subsol, vind structuré de rezistenta din pereti portanti rea~ lizati din zidarie sau beton Avantajele ca si dezavantajele utilizdrii acestor fundatii sint comune tuturor fundatillor prefabricate fi determinante In eptunea, pentru solujia folosirii lor Ia 0 lucrare sau alta. Materiale folosite Pentru realizarea acestor fundotii se folosese tapi prefobricate din beton simplu, avind goluri ovale, dispuse oblic in lungul sectiunii trapezoidole. Stratul de egalizare, pe care se asazi prefabricatele, se realizeaza din nisip, balast marunt sau din beton de marca B25. Mortorul care se indeasd intre prefa- bricate va fi de mared M > 25. Dimensionare constructiva La realizcrea fundatiei se vo tine seama de toate conditiile care se cer satisfacute de cétre toate fun- datile, Indicatiile specifice constructive se referd la dimensiunile prefabricatelor (Idtime pina, la 1,50 m si inaltime > 40 em) ce determind si dimensiunile fantului de fundatie. Fata superioard, orizontalé, a prefabricatului trebuie s@ fie cu 5-10 cm mai loté decit grosimea zidului, de fiecare parte a acestuio. Golurile ovale, dispuse oblic, paralel cu latura oblicé imaginard a unghiului x, de repartizare a eforturilor fundafie, trebuie s8 fie situate intre laturile un- ghiului « si verticala fetei zidului sustinut, Tehnologia execu! Fundatio din télpi cu goluri, cu sectiune trape- zoidala, prefabricate din beton simplu, de sub zidu- tile interioare de caramida ole constructillor fara subsol (fig. 32), se realizeazd in urmatoarele faze de executie ; @ trasarea $i ® séparea santului de funda- tie; © tumarea, @ nivelarea 41 ® verificarea orizonta- litatit stratului de egalizare ; # asezarea prefabricate- lor. © verificarea orizontalitatii si ® continuitatit supra~ fefei lor superioare si ® umplerea cu mortar a rostu- Filor dintre ele ; # intre prefobricate 3i peretii sapaturit se executé umpluturi compactate. Pe fata superioara orizontala a prefabricatelor © se aplicd 0 hidroizolatie in conditiile deja aratate la cazurile expuse anterior, dupé care ® se constru- jest zidl interior pe statul de protcte @ hi droizo- latiei De o parte si de alta a zidului * se asterne pe sol un strat de pietris, gros de 10-15 cm pentru tuperea capilaritatji, ® se acoperd cu un strat de se- parare (asezat in continuarea hidroizolatiei orizontale aplicaté pe fundatie), pentru a opri scurgerea laptelui de ciment din beton $i se toama placa-suport a par- doselii parterului din beton B50, in grosime de 10 cm. Inainte de tumarea betonului in placd, @ se pun spre tid scinduri pe cant; dupa intérirea betonului din placé, @ scindurile se scot iar golul ramas in lungul Zidului © se umple bine cu mostic fierbinte de bitum, turnat eu canciocul In cazul in care se considerd necesar, peste blocurile de fundatie ® se poate turna o centuré de beton slab armaté, core are rolul de a lega elemen- tele fundatiei intre ele gi de a forma o suprafata perfect plana. Fig. 32. Fundatie sub un zid interior de cdrdmidé, realizaté din tdlpi cu goluri, cu sectiune trapezoidalas, prefabricate din beton simplu. Sectiune transversalé : 1 = teren de fundore 4 = stot supor” 3 de protec: 7 ~ aid 9° "Gloca suport © pordosli parterulu 10 de teparcre fe: 3 ~ fundotle; frontal; 6 — strat "dap de bitum : piows 11 = strat 7 FUNDATIE DIN TALP! PLINE CU SECTIUNE TRAPEZOIDALA, PREFABRICATE DIN BETON SIMPLU,SUB UN ZID EXTERIOR D nivet carosaae oor ve aires zo Q)sTRAT OF MORTAR M50 +20 @HOROZOLATE RIGDA (SOCLU vt DaoRoURE MOZAICATA PREFABRICATA ON BETON tron @MoROZOLATE 26-38 cxn.a ca ®)wSP SAU BALAST MARUNT (STRAT DE BETON 825-835) + toon DSP SAU BALAST MARUNT 4-50 HIRTIE DE AMBALA) tale P00 GO PLACA DE BETON 850 TURNATA + o-2on @ STRAT DE (MORTAR OE POZA22 QDTENCUALA ITERIOARAS oo) @ MSP BINE USCAT 120 PLACA DE BETON ated ‘ARMATA.CONSTRUCTIV CaP anrTiticeing sm @ strar DE PROTECTE (4 HOROZOLATE! «2.00 @worrar oF EGALD RE MSO ORISCUT $1 AMORSRT SITU THAT 69-12 ie (® Z04RE DE CARAIMDK on semi0d Seni75 TENCUALA EXTEROARAG 120 Ze OE LEM v4sen otie hie idu- otie uti urile este 1 de foo fata sid8, lald, old lotie + Nhe. Ser elie ee Brot puaisa 62_| FUNDATIE DIN TALP! PLINE CU SECTIUNE TRAPEZOIDALA, PREFABRICATE DIN BETON SIMPLU, SUB UN ZID EXTERIOR GBPLACA DE BETON B50 TURNATA van DASPALT TURVAT «2 poho-ne Det carosase Z\FUNDATEE DE BETON 835 (2am! DISTRAT DE MORTAR 150 «2 IISTWAT DE MORTAR DB POZA «2m DgoRDURA MOZAKATA PREFABRICATA ()00e OF BITUM +2 “DIN BETON ton ByoROZOLATIE ABD (SOCLU Doar re we esos gg (EISOCLU DN CARAMDKs 2:0 EWSP SAU BALAST MARUNT (STRAT 734225 ___I¥* GQMDROIZOLATIE 2C+3.B cA 0 wa cA 50) DE BETON 825-855¢0=n @wortan O€ EGALIZARE 50 Pruoire premsancati on 9x0 Yl OagcurT $j ANORSAT CU. BITUM B)NSP SAU BALAST MARUNT + #80 H)_TALaT unsanan start 22m DMIRTIE DE AMBALA (tte rev) @ZOARE DE CARAMDA a 2300 @rENCUALA EXTEMOARA «on GOTENCUALA RTERDARAG Sor BOG OF LEM etm @sTR DE RU CAPLARIATIOE noe @peRyaz sxiem \sTRAT DE uMeWTURA (PAMINT BarUT) Benz SBsrhar DE PROTECT: A HOROZOLA- B)PAROET LAMELAR +10 Tlebee BPA L 2m cr ae SCH Se.475 Z)PLACA DE BETON 8100 ARMATA CONSTR OU RETEA g Bmm/20cm » Bom 5 3(31). Fundatie sub un zid exterior de cérémidé, realizata din talpi_ pline, cu sectiune trapezodial din beton simplu |. prefabricate Destinatie Fundatia realizaté din talpi pline, cu sectiune tropezoidal, prefabricate din beton simplu, este des- tinota preludrii si transmiterii la sol inedreérilor de pe zidurile exterioare ale constrvctillor fr subsol, avind structura de rezistenta din pereti portanti rea- lizat din zidérie sau beton, Avantajele ca si dezavantojele folosirii_ acestor fundotii sint comune tuturor fundatiilor prefabricate, si determinante in optiunea pentru utilizarea lor la 0 iucrore sau alta. Materiale folosite Pentru realizarea acestor fundatii se folosese tlpi pline, cu sectiune trapezoidal, prefabricate din beton simplu. Stratul de egalizare, pe care se asazé prefabricatele, se realizeaza din nisip, balast marunt sau beton de marcé B25. Intro prefabricate se in- deasé mortar de marcé M > 25. Soclul zidului, agezat pe fundatie. se realizeaza in mod curent din zidarie de cdramidé cu mortar de ciment. Dimensionare constructivé La realizarea fundatiei se va tine seama de toate conditiile ce se cer satisfacute de cdtre toate funda: tile, Indicatiile specifice constructive se refera la di mensiunile prefabsicatelor (Iatime pind la 1,50 m si inaltime > 40 cm) ce determina si létimea santului de fundajie, Fata superioard, orizontald, a prefabri- catului trebuie s@ fie cu cel putin 10 cm mai lata decit grosimea zidului pe core i sustine. In ceea ce priveste adincimes sontului de fun- datie, fiind vorba deo fundatie la un zid exterior, se va tine seama de toate condifille specifice dor, din punct de vedere constructiv, spétura nu va avea in nici un caz mai putin de 100-120 em, sub nivelul terenului de fundare. Soclul de c&ramida, osezat pe talpile de fun- aatie, va avea o grosime de 50 cm, adicé de dous caramizi, jar inéltimea lui va fi cu ~~30 em deasupra nivelului trotuorului Tehnologia execut Fundatia din pline, cu sectiune trapezoi- dalé, prefabricate din beton simplu, de sub zidurile exterioare de carémidé ale constructiilor faré subsol (fig. 31), se realizeazé in urmatoarele faze de exe- Cufie: # trosarea $i © séparea sanfului de fundotie * tumoreo, # nivelorea $i ® verificoree orizontalitati stratului de egalizare asezarea_prefabricatelor, © verificarea orizontalitatii $i © continuitatii suprafetei lor superioare si ® umplerea cu mortar a rosturilor di tre ele ; ® construirea soclului din zidérie de card: midé axot pe axa longitudinald a talpilor de fundatie Prefabricate, De o parte gi de alta @ soclului de cd ramidé, pind in peretii sépaturii, © se executd umplu- turi bine compactate, in straturi de cite 20 cm, Pe fata superioard @ soclului de cdrdmidé, 0 c&rui orizon- talitote trebvie verificatd, © se aplicé 0 hidroizolatie in conditiile ardtate la cazurile deja expuse, dupé care: * sse ridied zidul exterior pe stratul de protectie a hi- droizolotiei. Spre exterior, pe partee inferioard a zidu- lui, © se aplicé o tencuialé impermeabila (hidroizolatie rigid verticala), de la nivelul solului pind la cel putin 30 cm deasupra nivelului trotuarului. Spre interior ® se toarna placa-suport 2 pardoselii parterului p2 ® um- pluturé compactatd, asa cum s-0 atdtat in cazurile similore deja studiate, Dupa ce au fost aserate taipile de fundatie, este indicat ca deasupra lor @ sa se toarne o centura de. beton slab armatd, care are rolul de a lega tronsoa- nele de talpa intre ele si de a forma o suprafata perfect plana. Fig, 31. Fundatie sub un zid exterior de cdramidé, realizaté din télpi pline, cu sectiune trapezoidal, prefabricate din beton simplu. Secfiune transversal&: 1 ~ teran de fundore ; 2 ~ strat de egalizare 4 ssclu din sidore se edicts 3 = fundote 5 stat suport; 6 — ae izolatie elasticd orirontala : 7 ~ strat de protectie 8 — rid eam terior lo porter; P~ tencuiolé exterioard ; 10 — hiciowolala Yigid® verteol6: 11 ~ dap de bitum. 12 ~ osialt ural; 13 ~ ola 8 troluar ; 14 — bolost 15 ~ placa suport purdosell pom ferului 216 — plate: 17 — umplutura compactata : 18° — Sta de separate sic) FUNDATIE DIN _BLOCURI MICI_PREFABRICATE DIN BETON GREU, PRETURNATE PE SANTIER (FUNDATIE SUB ZID INTERIOR) oo eS a wwe NOTA, Aceasik runoanie i ESE WoICAI, PENA ILE CU STAUCIORA FREFAERICATA Aa Ree ELE AMeLAGATE NOME SrSCE sek) 2(30). Fundotie sub un zid interior de céramida, realizata din blocuri mici, prefabricate din beton greu, preturnate pe santier Fundatio realizata din blocuri mici, prefabricate din beton greu, preturnate pe santier, este destinata preludrii si transmiterii la sol a incdrcérilor de-pe Zidurile interioare (sau exterioare) ale constructillor ard subsol, avind structura de rezistenta din pereti portant, realizati din zidérie sau beton. Materiale folosite Pentru realizarea_acestor fundatii se folosese blocuri mici, prefabricate din beton grou (cu densita- tea aparenté de peste 3000 kg/m?) preturnate pe santier. Stratul de egalizare pe care se asaz6 pre fobricatele se realizeaz6 din nisip, balast mérunt sou din beton de mores B 25. Dimensionare constructiva La realizarea fundatiei se va tine seama de toate conditile care se cer satisfécute de cdtre toate fun- dotile, Indicatiile specifice constructive se refera la dimensiunile blocurilor mici prefabricate, dimensiuni care se vor stabili tinind seama de toate aspectele concrete ale lucrarii respective. Din punct de vedere constructiv, se poate conta pe blocuri cu dimensiu: nile de 15% 10X40 em. Dimensiunile santului de fun- datie, determinate in functie de dimensiunile blocu- filor prefabricate, vor fi in cazul de fata urmatoorele lajime ~ 85 em gi adincime minima constructiva de 45. cm, in core se include yi grosimea stratului de egalizare, gros de ~ 10. cm Tehnologia execut Fundatia reolizoté din blocuri mici, prefobricate din beton greu, pretumate pe santier (fig. 30, a), de sub zidul interior ol constructillor fara subsol se rea: lizeazd, in general, in aceleasi faze de executie ca lo fundatia similara din blocuri mari. Modul de asezare «@ blocurilor in rinduri se va face ca in fig. 30, b. Pe fata superioaré a ultimului rind de blocuri mici ® se aplica o hidroizolatie, in condiftile oratate cozurile expuse anterior, dupa care ® se constru- este zidul interior pe stratul de protectie a hidroizo- latiei De o parte si de alto a zidului, @ se executé um pluturi bine compactote, in straturi de cite 20 cm, Peste umpluturd ® se osterne un strat de pietris, gros de 10-15 em pentru ruperea capilaritatii si ® se aco- pera cu un strat de seporare (a3ezat in continuarea hidroizolatiei orizontale aplicata pe fundatie), pentru @ nu permite scurgerea laptelui de ciment din placa: suport a pardoselii, groasé de 10 cm care se toarnd deasupra. © Placa se realizeazé din beton de morcé B100 armat constructiv cu.o rejea de vergele 26 mm dispuse la 20 cm pe doud directii perpendiculare. In cazul in care se considerd necesar, peste blocurile de fundatie © se pocte tuina o centura de beton slab armats, cate are rolul de a lega elemen: tele fundatiei intre ele, si de a forma o supratata perfect plana, Fig. 30. Fundatie sub un zid interior de céré midé, realizata din blocuri mici, prefabricate din beton greu, preturnate pe santier @ ~ sectiune vonsversald ; b - modul de ajezore in sinduri a blacurlor prefabricate (plan): 1 — toren Ge tundare | 2. stat de egalizare ; 3 ~ blocuri mic)" da fundotie : 4 ~ pomint inde nisip: 5 = stat Suports 6 — hidroizolohe.slasticd arizantalé ; 7 = strat de protectie ; 8 ~ zid interior lo porter ; 9 ~ dop de bitums 70 ~ ploco suport a pardosell parterulbi ; 17 ~ piety: 12 ~ stiot de seporore: 13 — ump) {ure compoctats . m1 nau6 uoj3q up seyuo$ ad ajouinjasd y don ajo210q0}94d 9yuN20}9 ~VLON S195 (MOWILXI OZ ENS) ILVIMGVAFAd NIST NOLIA FO YW NIN NO IivONN4 g FUNDATIE DIN BLOCUR! MARI OE BETON GREU PREFABRICATE (SUB ZI0 EXTERIOR) = * SC 15 g 05 FE & canLanrArvel (B) Sccivind Bethe race coem © 00 ce arum + 2on @revvaz s5a50n @ TOMI oe sigh tumaesem Qracser ivesten @ rcs ANAT 50de8 cmos BD ogc consis @@ BAAS HiRUNT @ 6-60n @wonran € PROTECT’? 3cm @ carrow aseaurar Ler cu Brum D) 20RA say MOLOZ~6-8em viene of were Dernesowns s-Femrs NOTA. Blocurile prefabricate vor fi freturnate pe santier din eton grei 109 g. Fundatii prefabricate 1(29), Fundatie sub un zid exterior de caramidé, realizoté din blocuri mari, prefabricate din beton greu, preturnate pe santier exterior al constructiilor fr8 subsol (ig. 29), se rea~ lizeaz6 in. urmatoarele faze de executic, ulterioare preturndrii lor pe santier si transportarii la locul de punere in opera : trasarea $i * sSparea sontului de fundafie ; # turnorea §i # nivelarea strotului de egali- zare $i ® verificarea orizontalitatii lui ; ® asezorea primului rind de prefabricate, cu # rosturi transversale si longitudinale de ~ 2 em umplute cu mortar de ci- nent, si ® verificarea orizontalitatii si * planeitati intregii suprafete ; # agezorea celui de al doilea rind de prefabricate, pe un strat de mortar de ciment de Destinatio Fundatia realizata din blocuri mori, prefabricate din beton greu, preturnate pe santier, este. destinata preluarii si transmiterii la sol a incarcérilor de pe Zidurile exterioare sou interioare ale constructilor farssubsol avind structura de rezistentd din pereti portonti, realizati din zidérie sau beton. Utilizarea acestor fundati asigura posibilitates continuitatit lu- crului in tot timpul anului, reduce durata de executie © constructiilor si permite realizarea unei economii de ~ 35% la manopera de santier @ acestor lucrér Folosirea lor necesita insa utilaje de ridicot si trans: portat corespunzatoare pe santie”” Lo fol ca toate fundotiile prefabricate, nici ocestea nu asiguré. 0 foarte bund legaturé intre elementele structurale la nivelul cote! +0,00 ; de aceea utilizareo lor nu este indicat la reolizarea constructiilor cu structurd. pre- fabricata sau la cele amplasate in zone seismice unde aceasté legdturd este absolut necesard. O serie de alte ospecte discutabile limiteazé deocamdata utili- zorea pe scaré larga a fundatillor prefabricate, prin- tre care gi a celor de fata, Materiale folosite Pentru realizarea acestor fundatii se_folosese blocuri mori, prefabricate din beton greu (cu densi- tatea oparenté de peste 3000 kg/m), preturnate pe santier. Stratul de egalizare, pe care se asozd pre- fabricatele, este realizat din nisip, beton de marca B25, sau din balast_mdrunt. Mortarul folosit intre prefebricate este de marca M > 25. Dimensionare constructiv La realizoree fundatiel se va tine seama de toate conditiile care se cer satisfacute de cétre toate fun- datiile. Indicotiile specifice constructive se referd lo dimensiunile blocurilor mari prefabricate, dimensiuni ‘ee se vor stabili tinind seama de toate aspectele con- crete ale lucrarii respective. Din punct de vedere con- structiv se poate conta pe blocuri cu dimensiunile de 6050x60 cm. Desigur c& dimensiunile sontului de fundotie este in functie de_dimensiunile blocurilor prefabricate, in cazul de fata conducind la 0 latime de ~ 125 em gi 0 adincime minima constructiva de 110 cm, in care este inclusé si grosimea stratului de egalizare, gros de 10 cm Tehnologia executiei Fundatia reclizaté din blocuri mari prefabricate din beton greu, preturnate pe sant fe sub zidul 108 2-cm, axate longitudinal pe primul rind si decalate tronsverso! cu 1/2 din lungime ; # intre blocurile de fundatie ale celui de al doilea rind si peratii sdpatu- fli @ se foc umpluturi bine compactote. Pe fata superioaré a celui de al doilea rind de prefabricote (sau pe ridarie, la cel putin 30 cm de supra nivelului trotuarului, in cazul parterelor inal: fate) ® se aplicd 0 hidroizolatie, in conditiile ardtate a cazurile expuse anterior, dupa care ® se constru- ieste zidul pe stratul de protectie o hidroizolatici Spre exterior, pe partea inferioaré a zidului. © se oplicd 0 tencuiala impermeabila (hidroizolatie rigidé verticalé), de pe fundatie pind la cel putin 30 cm deasupra nivelului trotuarulvi. Spre interior @ se toarné ploca-suport a pardo- selii porterului, conform tehnologiei ardtate la cazu- rile similore precedente In cazul in care se considera necesar, peste blocurile de fundatie ® se poate tumna o centura de beton slab armaté, care are rolul de a lega elemen- tele fundatiei intre ele, si de a forma o suprofoté perfect pland, . 29. Fundatie sub un zid exterior de cérémidd, realizaté din blocuri mari, prefabricate din beton greu, preturnate pe santier. Secliune tronsversald eteren de fundore; 2 ~ srl de epoliare: 3 ~ biocu de Iundetic? £2 Wot sugar) 5 hdreisdlone sisted ovzon ele do pratecien 7 = aif esteror To povor: 8 = ten Suaid Gueroater 9 hioiaate igde veiolé 110 ~ dop de Sto Tote amet 13 are wotcar 13 ~ bolo ee iota supers pardoseht parte: 13-~ patiy 18 um lund compociets 17 = strat do separare t g < E a 5 z = = a oa w w = WwW e B Pad 25 wy a a 8 w & & ia a t 5 2 S a & ui Zz 3 = = ¢ GG = oa z wivonns Nv eee IAWLIOMLN30X3 VAYVLIAT NYLNAd SLNLSIX3 3739 SYLN| SLVIVOYSLNI ION IiVONN4 ec ee pe eg Rt 2(28). Fundatii noi, intercalate intre fundatille existente, pentru evitarea excentricitétii le noi, intercalate intre fundatiile exis tente, se folosesc pentru evitarea excentricitatii date de incércarile de pe zidul exterior, de colcan, trans- mise fundatiilor prin intermediul grinzilor de fund pe care reazema zidul. Grinzile de fundatie, trecind peste fundatille existente, permit apropierea core Punzétoare a zidului de calcan de constructia exis~ fent,obfinindu- tm acest fel solicitarea centricd a noilor fundatii Materiale folosite Pentru realizarea ucestor fundatii izolate elastice se foloseste beton de marcé B>150, putindu-se ojunge pind la marca betonului din jar pentru grinzile de fundatie pe care reazema zidul de calcan dintre stilpi se va folosi un beton B > 150. Armaturile utilizate vor fi de ofel-beton OB 37 sau PC 52. Be- tonul de egolizare va fi de marca B25. Dimensionare constructivé Lo realizarea fundotiilor noi, intercalate intre fundatiile existente, se va tine seama de toate con- ditile cerute tuturor fundatiilor. Indicat constructive sint cele referitoare, in ger datile izolate, cu télpi de beton armat, fila grinzile de fundatie. ih ceca ce priveste fundatiile, acestea vor fi, in sectiune, de forma prismaticd, atunci cind suprofota bazei este de col mult 1 m? si sub forma de prisma cu fafa superioara tesitd, atunci cind suprafata bore ‘te mai mare de 1. m2. Inéltimea H a fundati fi de cel putin 30 cm, iar raportul H/B, dintre inal fimea si lafimea bazei trebuie s& fie cuprins intre 025 10,35 (minimum conform tabelului dat in text lo fundatia continué elasticé, de beton armat tiunec dreptunghiulora, de sub zidurile interioare de cardmidé) pentru a se obfine reducerea corespunz6- toore a consumului de ofel. Indltimea H’, la margi- nea fundatiei se ia (1/3... 1/2) H si cel pufin 20 cm. ‘Armarea fundatiei, la partea inferioard, se face cu 0 plasd de bore drepte 2> 10 mm dispuse. paralel u laturile bazei si cu distanfo dintre bare de mar mum 25 cm, In ceea ce priveste grinzile de fundati, indicafille specifice sint cele date la grinzi de fun- dati sub ziduri de umpluturd sau despérfitoare. Tehnologia executiei Fundotiile noi, intercalate intre fundatii existent (fig. 28) se realizeaxé in urmétoarele faze de exe Cutie : ® trasarea si ® sdparea gropilor de fundati * tumnarea betonului de egalizare ; ® confectionarea cofrojului pentru rea. pantelor (tesiturilor) fun- datiei, atunci cind este cazul ; © asezarea pe stratul de egalizare a armaturii sub forma de pasa 5i* ri carea ei pe purici pentru realizarea stratului de aco- perire cu beton a armaturilor ; © turnarea si vibra- rea betonului_ in fundatie, cu ® nivelorea_ultimulul strat gi # verificarea orlzontalitatii acestuia ; # deco- frorea. Pe fundatille astfel realizate, dupa * executa~ rea stilpilor, # se asaza grinzile de fundatie, conform tehnologiei indicate la grinzi de fundatii sub ziduri de umpluturd sau despérftoare. Pe fafa superioaré, orizontala, a grinzilor de fun dati # se aplicé 0 hidroizolatie, in conditiile ardtate la cazurile expuse anterior opoi, tie al hidrolzolatiei, ¢ se construieste zidul de calcan. Ulterior executarii fundatiilor noi, interealate, © se executd umpluturile compactate corespunzatoare, poi * se toarné placa-suport a pardoselii, conform Fig. 28. Fundajii noi, intercalate intre fundofiile exis- tente, pentru evitarea excentricitatii. Plan : 1 = fundatie existent® ; 2 ~ fundott noi inteealate : 3 — stile de beton crmat existent: 4 — sip de beton armat nou: 5 ~ 2d do celcan, nou, pe 6 — gtindé de beton rmat nous. 105 -pjuaysxa ajonsjsuod 0 Ou) a}02)pI1 yjandysuod jeUN }D UDIIDI ap _jnp|z qns— MINFOXI VIVNOLLIY MIdWIS NOL3G @P YOIOld aulvann ZiowaM swoans)10¥d 30 012 20TH 8 Yanan Z 1058, MAN'S NOL3E 2° HUvONN 2 UBC-SHE SYHO-U 8B LOW ag+9e ges aS NB diye Ine 20. yeniMewn Sul Raub Nbv9 © BRLadTe 9 AVES (sp © S) 10) @) : = ; a Be Fe Rca cee [Se] Il 2 aos vennan 9 ; co ree Be Up YBIVO VINNSNO (7 Hie sah Lee ae oe iene hone 9 rae ere ee ier ee gone oe ( ae ow Frese tenella 5 : uepe wg ll wrocess'” ueaxe rovsrarmmoseme nay dbbetty : - pjuaysixe aljonijsuos o pBuy D}D2Iplu yYonjsuos JaUN JD UDIIDI ap npiz qns - DAINFIXF VIVNOLLIY MdWIS NOLIG @P vaio 3vaNn4+ 6 SMa f. Fundafii solicitate excentric 1(27). Fundatie continué rigida, de beton simplu, actionata excentric, sub zidul de calean al unei constructii noi ling& © constructie existenta Destinati Fundatia continu rigida, de beton simplu, para- lel cu calcanul constructiei existente, fara subsol, este destinaté preludrii si transmiterii la sol a incér- cérilor de pe zidul extericr, de calcan, al constructiei noi, care © actioneaza excentric. Materiale folosite Pentru realizarea acestei fundatii se foloseste beton de marcd B50 sou (eventual) B100, executat cu iment P400 sau ciment M400 In cazul in care in sol este semnolaté prezenfa unor ape agresive. Dimensionare constructivé La realizorea fundatiei se va fine seama de toate conditiile care se cer salisfacute de catre toate funda le specifice constructive se referd t fortelor mijlocie a bazei fundatiei, solicitatd excentric, pentru 0 intreaga ei latime s& fie activ’ la transmiterea presiunilor pe teren. Atunci cind acest lucru nu poote fi realizat, este indicat admiterea unei létimi active B= 3%<3/4 2 =225 a; a fiind létimea zidului. Fig, 27. Fundajie continu’ noi, icaté ftnge 1 ~ sid de colean fr hidrlesale vercol Supor 4 — hidololoie elwicdorzontls| conten bitumat ; 8.~ moriar de vor gros'9 = rd de. protec @ pordosellponeuii 13~ swat de seporore: 14 = pet id, de beton simple. acfi © constructie existent3. Sectiune transversala Id de coleon_hidrolzolat vertlcal Tehnologia executici Fundotia continua rigidé, de beton simplu, actio- nota excentric, de sub zidul de calcan al unei con- struciii nol, ridicaté ling& 0 contructie existenté (fig. 27.0), se realizeazé in urmatoarele fore de e Cutie : ® trasarea si @ sdparea santului de fundatie © executdrea panoului de cofraj spre fundatia con- structiei existente, pentru obtinerea rostului de ta- sare ; ® turnorea $i ® compoctayea in straturi a beto- nului din fundatie, cu ® nivelaréa si # verificarea ori- zontalitaqii ultimului strat; © decofrarea. Pe fata su- Perioard a fundatiel se ® realizeazé 0 hidroizolatie, dupa care # se ridicd zidul exterior de calcan, Placa-suport a pardoselii din beton B50 se toarné direct pe sol, pe ® stratul de pietris peste core $a intins © in prealabil un strat de separare, pentru @ impiedica scurgerea laptelui de ciment din beton. Inainte de tumarea betonului in placa, ® se pun spre id scinduri_pe cant; dupa intérirea _betonul # scindurile se scot. Pe placa-suport ® se executd ‘poi pardoseala, in varianta indicata de proiect. In cazUl tn care pe zidul de calean al noii con- structil se prevede o hidroizolatie verticalé exterioard, se va realiza intil un zid de protectio, gros de 1/2 cGrémidd, spre constructia existentd, separat d aceasta prin rostul de tasore, Pe acest zid de pro- tectie # se aplicd stratul suport, # driscuit si © amor- Sat, de asemenea $i pe fundatie, © se lipeste hidrolzo. latia orizontala 1 verticals apoi, pe stratul de pro- tectie @ se ridicd zidul de calcan al constructiei noi Intre acest zid si hidrotzolatia vertical ® se indeasa mortar de var-gras, pe masuré ce se ridicé zidul ig. 27, b). #8. excentric, sub zidul de calcan al unei construct fren de fundore ; 2 — fundot 6 — hidroizolatie elostic8. vertical8 + 7 ~ file suplimentard id exterior de calean; 11 — dop de. bitum | 12 nla tutueor forfalor; 16° rost de tosore PLANS. 53 FUNDATI SUB ZIDUR! DE UMPLUTURA SAU DESPARTITOARE ® sivwd ansé © TeNCUALA WTERIOARA 105.200 ARMATURA, DE ANCORARE A @ ETRER + 6-80 © “COREE ERATE to @ ARMATURA DE REZISTENTA Q mortar OF EGALIZARE 509 © stip ow BeroN aRwar © oRo roar: semaruice meu @ masre oe aw rs 1 OBO RESALE 2 Seen @ NornaR De PROTECT MiC0A-2:3cm @ BETON DE EGALIZARE B25 +1007 @ wewurund 0 pisinr Barr G @ runosye 050 sus stip ORW2L DE BA (oe nour) Ch © pines a 200A! ( TEREN DE FUNDARE @ smmarund wv cRnoasA ® 20 0€ wyecyryRA sou DESmATTOR @ cuzier ON BeTON WA Glia 2 ve vONWO M vuniyMeY Gif era escauennd sive SAAN UN ate, UyNely’ NOLIG 3G IZNeO se inition anaes B" Foti as aay ee oe vs soc zeveein alsnose sen Gp EM YENI 30 WNGIZ ANS ivaNn4 [ERE Be seucusy 30 1500 @ vser yes 3(26). Grinzi de fundatii sub ziduri de umplutura Destinatio Grinzile de fundatii, realizate din beton armat, si sprijinindu-se pe fundotille stilpilor, servesc pentru preluarea si transmiterea la sol a incarcérilor repre- Zentate de catre zidurile de umpluturd, sau de zidu- file despartitocre, amplasate intre elementele verticale portante (stilpi, pereti) Materiale folosite Pentru reclizorea acestor grinzi de fundotii se foloseste beton de marc B > 150, iar pentru arma- {uri se utilizeaza, ofel-beton OB 37, PC 52 sau plase sudote din STNB sau STPB. Betonul de egalizore vo fide morcd B25. Dimensionare constructivé La reolizarea grinailor de fundotii se vo tine seama de toate conditille cerute tuturor fundatiilor. Dimensionarea si armarea lor se face pe bazé de calcul, co pentru oricare element de rezistenté ori- ontal similar, solicitat la incovoiere cu forte ta foore: armatura de rezistenté se asaz8 In zona tinsd, etrierii se asazé transversal, in lungul grin Io distante de aproximativ 15 @ al barelor compri- mote, ior armétura de montaj se asaz8 tn zona com- primata. Armatura de rezistentd se realizeozS din vergele de otel-beton @ > 10 mm, etrierit din vergele de otel-beton @ 6. ..8 mm, jar armatura comprimata din vergele de ofel beton @ 6 mm. Stratul. de beton de egalizare pe care se toarné grinzile va avea gro- simea de 10 cm. Tehnologia executi Grinzile de fundatii de sub zidurile de umpluturé sou de sub zidurile despartitoare amplasate intre ele- mmentele verticale portante (fig. 26) se realizeaz’ in umétoarele faze de executie : © intre fundatille stil pilor, pe traseul zidului de umpluturd sou desparti- tor, se toarnd un strat de egolizare, gros de 10 cm, din boton de marcé B25, mai lat decit grinzile de fun- 99, dotii cu ~ 5 cm de fiecare parte a acestora, pentru @ permite osezarea confrajului ; ® asezarea pe stratul de egalizare a arméturii grinzilor de fundatii si # rid: catea acestela pe purici pentru realizarea stratulul de acoperire cu beton a armaturilor ; © confectiona- rea cofrajului grinzilor de fundotii : © turmarea i ¢ vi- brarea betonului in grinzile de fundatit ; © decofrares. Intre grinzile de fundatii $i cuzinetil stilpilor ® se lasé rosturi de elasticitate, late de = 10 em, si um- plute cu mastic bituminos in care o fost virté 0 fisie rulaté de carton asfaltat. Pe fota superioard, orizon- told, a grinzilor de fundotii # se aplicé o hidroizolayie, in condifile ardtate lo cazurile expuse anterior, avind Gi8 ca fisille hidroizolatiei s8 fie adincite in rostu- Tile de elosticitate. Pe stratul de protectie al hidroizo- latiel © se construieste zidul de umpluturé sau des- paritor, Pe partile laterale ale grinzilor de fundotii © se executd umpluturi compactate in straturi, ® se ayteme tun strat filtrant, din pietr, pentru ruperea copilori- care # se acoperd cu un strat de separare (ase- continuarea hidroizolatiei orizontale aplicats pe fundatie), si # se toané placa-suport a pardoselii dupé ce, in prealabil, s-au pus ® spre zid scinduri pe cant. Dupé intarirea betonului din placd, # se scot scindurile i in golul mos in lungul ridului © se toarné cu canciocul mastic fierbinte de bitum. Fig. 26. Grinzi de fundatii sub ziduri de umpluturd. Secfiune transversalé 2 — fundotie : 3 — curinet de beton or iinet; 3 ~ allp de baton -armat ‘grind deb rat de egalizore : 8 fon grmat de fundatie sub id de umpluturé : 9 — ormaturd in Grinds | 10° stot suport i 11 ~ hideololafie elostic8 ovizontals $2" drat de protect + 13 ~ 21d de umpluturd ; 14 ~ mostic biumings | 15 rest de elastcitete 176 ~ umpluturs compacta.