Sunteți pe pagina 1din 8
re .ry.+ i. t:

re

.ry.+

i.

t:

!

rv-vt

) vll-x

t xLxill

) xlv-xvll

concepte matematice Evaluarea achiziliilor anterioare
concepte matematice
Evaluarea achiziliilor anterioare

cu PRlt{5

Elemente pleg;titoare pentru inlelegerea unor

Figuri ;i corpuri geometrice - Orientare spaliali

gi localizdri in spaliu: Repereldireclii in spaliu: in, pe, deasupra, dedesubt, l6ngi, in fa!a, in spatele, sus, jos, st6nga, dreapta, orizontal, vertical, oblic

$tiinlele vie!ii * Animale. Pir!i componente.

Hrana ca sursi de energie: importanla hranei pentru

cregtere gi dezvoltare

Numerele naturale de la 0la lO! recunoa;tere,

formare, citire, scriere, comparare, ordonare

$tiinlele viefii - Plante. Pdrli componente. Hrana ca sursd de energie: importanta hranei pentru cre;tere;i

dezvoltare. Condilii de viald (api, aer, lumind, c6ldura)

Numerele naturale de la 10la 20: recunoa;tere,

formare, citire, scriere, comparare, ordonare

$tiinlele vie!ii - Corpul omenesc. Pdrli componente gi rolul lor. Simlurile. Igiena corpului. Hrana ca sursi de energie: importanta hranei pentru cre;tere ti

dezvoltare; igiena alimentaliei

Numerele naturale de la 2O la 31: recunoa;tere, formare, citire, scriere, comparare, ordonare

gtiintele fizicii - Forle 9i migcare. Efecte observabile

ale for{elor: impingere, tragere. Migcarea corpurilor 9i

schimbarea formei: deformare, rupere

i,!,*it;*i** e * Lrr: ie 5r'*;*!*iii,: i+ s,;er+ta Obiecte ;i vieluitoare din jur

Animale domestice gi sdlbatice

ldentificarea unor direclii gi pozilii Forme geometrice

Caracteristicile toamnei

Sortare;i grupare de obiecte

Uite ce am inrrdlat eu

JoacS-te!

Ur";flt*l*:i:r :,: - i;j,i::iirl.i :i,::i-,:

Orientare spaliali 9i localiziri in spaliu

Animale

Recapitulez ce am invS!at! Uite ce am invSlat eu!

Joacd-te!

ijrlitBi+t 3 * i-;: ,:,:

i,,

::,:

Numdrul ;i cifra 1. Alcdtuirea plantei NumSrul 9i cifra 2

Numirul gi cifra 3

Numdrul 5i cifra 4 Numirul gi cifra 5. Numdrul gi cifra 0

Condilii de viald ale plantei

Numdrul 5i cifra 6

Numirul gi cifraT

Numdrul gi cifra 8 Numdrul 9i cifra 9

Numirul 10

Uite ce am invdlat eu! Joaci-te!

:r,i

i',

i

-

!

E{.:i! ;:;, . " ! ;

1

I,

:

i

J'.= 5 -. I ;i

Numerele naturale de la 10 la 20 Compararea 5i ordonarea numerelor naturale

de la 10 la 20

Corpul omenesc

Simlurile

lgiena corpului

lgiena alimentaliei

Recapitulez ce am invelat

Uite ce am invilat eu!

Joacd-te!

., :. r.:t. rt.r i- - .1f:;rl':lil g; ;:.1 l-:.1 I ::

Numerele naturale de la 20 la 31

Efecte observabile ale forlelor: impingere

5i tragere Citirea gi scrierea numerelor naturale de la

MiScarea corpurilor ;i schimbarea formei:

decupare qi rupere Compararea numerelor naturale de ia 20 la 31 Ordonarea numerelor naturale de la 20 la 31

Uite ce am invilat eu!

JoacS-te!

20 la 31

4

6

6

10

12

14

16

17

18

22

26

28

29

30

31

32

33

34

35

36

)1

38

39

40

41

42

44

46

47

48

49

50

52

53

54

56

57

59

60

62

64

65

xvilr-xxr

numirare
numirare

Adunarea ;i sciderea in concentrul 0-1 0, prin

Date - Colectarea gi gruparea datelor

$tiinlele Pim6ntului - Pimintul. Prezenla apei

in naturi sub diverse forme (precipitalii, r5uri, lacuri,

mare etc.). Fenomene ale naturii: ploaie, ninsoare, v6nt, fulger, tunet

l xxil-xxv

t xxvl-xxtx

) xxx,xxxll

t xxxl[-xxxv

Misuriri - Lungime (unitdli nonstandard), timp (ziua, siptim6na, luna, anotimpurile: denumire, ordonare), bani (leul - bancnotele de 1 leu, 5 lei, 10 lei; schimburi echivalente valoric in concentrul 0-31 )

Stiinlele fizicii - Unde gi vibra;ii: producerea

sunetelor

Adunarea;i scidereain concentrul 0-31 firi gi cu

trecere peste ordin, prin numdrare/cu suport intuitiv.

Probleme simple de adunare sau scidere cu 1-5

unit;li in concentrul 0-31. cu suport intuitive

$tiinfele fizicii - Forme;i transfer de energie.

Electricitate: aparate care utilizeazi electricitatea ;i

reguli de siguran[5 in mAnuirea aparatelor electrice

Figuri plane/2 D - p;trat, dreptunghi, triunghi, cerc:

denumire, conturare. Corpuri/3 D - cub, cuboid, sferd

Stiintele Pimintului * Universul. Pim6ntul, Soarele

gi Luna: recunoagtere in modele simple

Numere naturale 0-31

Adunarea ;i sciderea in concentrul 0-3'l

Probleme simple de adunare sau scidere Orientare spaliale ;i localizdri in spaliu Figuri plane/2D Corpuri 3D Mdsuriri (lungime, timp, bani) Colectarea 9i gruparea datelor Corpul omenesc

Plante;i animale

["i]rr'til[l'tcrL Ll

i:,l.,f l:ilrii l.ili tf ,l[*i;ti

Adunarea gi scdderea in concentrul 0-1 0,

prin numdrare Pdm6ntul. Prezenla apei in naturi sub diverse

forme

Fenomene ale naturii Recapitulez ce am invilat

Uite ce am invalat eu!

JoacS-te! {"jriiu,i;!i.* 7 - i.;l s,p.*ai:*e+}

Lungime. Unititi de misuri nonstandard Timpul. Ziua. Sdptdm6na

Luna. Anul

Anotimpurile

Bani. Leul - schimburi echivalente valoric

in concentrul 0-31 Unde 9i vibralii. Producerea sunetelor Uite ce am invdlat eu!

Joac6-te!

Uilifiai.#ll I* - iliulr*+l ("irrrfisi$:.:r'

Adunarea gi sciderea numerelor naturale in concentrul 0-31

Probleme simple de adunare sau sc6dere Forme ;i transfer de energie. Electricitate Recapitulez ce am invSlat Uite ce am invSlat eu! Joacd-te!

I]ilii":tt.cl*

!j * F;iii'li.rr'r:r :ri;*lq,r

Figuri plane: pitrat, dreptunghi, triunghi, cerc

Corpuri: cub, cuboid, sfer5

Universul: Pim6ntul, Soarele si Luna

Recapitulez ce am invelat

Uite ce am invilat eu!

Joac6-te!

ii.lii'Ht;t{r"ttrr 'f i.!

Recapitulare

ili;.ifl+.i idit :: ;it"ail

6a

7.,

J't

7t-

7E

8r

83

8,<

88

89

9C

93

96

98

10c

'I 01

'102

105

't0;

1'tc

11)-

113

D e l a grhdinilh la qcoalh O b i e c t e ;

D e la grhdinilh la qcoalh

Obiecte ;i vietuitoqre din jur

,

j

@#

*

g { 3

1. Coloreazd cu ro;u rochilele fetilelor gi cu albastru,

g hainele biielilor. Deseneazi at6tea cerculete c6ti

g

t

copii sunt in imagine.

*

B ;

.i

@

2. Coloreazi cdsula care se afla mai aproape gi

pomii din spatele casei. Numiri fiinlele gi

obiectele din imagine. Deseneazd in tabel tot

atAtea floricele.

Fiinle din imagine

Obiecte din imagine

3. CAte flori se afla in imagine? C6!i fluturi

sunt? Dar gdndacei?

a

r.,:.iitrHtffi1t-*F'i:"H=iiffi

@@ 4. incercuiegte c u r o g u gdnddceii c a r e s

@@

4. incercuiegte cu rogu gdnddceii care sunt

pe flori gi cu albastru pe cei care se afli sub flori.

Coloreazi:

. cu maro, g6nddceii de pe tulpina

florilor;

. cu negru, pe cei de pe frunze;

o cu verde, pe cei care ating petalele

il

florilor.

E@

@#

5. incercuiegte obiectele din spatele mesei,

animalul de l6ngi copii

intre ei. Deseneazi atdtea stelule c6te

;i

florile atezate

elemente de fiecare fel sunt in desen.

sr

&

@

fr

eb

Animole d o m e s t i c e si sdlbotice @@ f .

Animole domestice si sdlbotice

@@

f . incercuie;te animalele care sunt !inute cu mdna st6ngi de copii. Bifeazi animalele linute de copii cu mina dreapt5.

@@

ffi ffi ffi

2. Descoperi intrusul. Bifeazi in cisula potriviti. Explici alegerea.

3. Coloreazi cu verde pomii din dreapta desenului 9i cogurile din st6nga, cu

albastru geamurile de sus qicu galben,

pe cele de jos. Continud desenul astfel

inc6t sd redaivremea de afard.

ffi@

4. Deseneazi dupi model gicoloreazd.

\D \ s

-5.

u-

,A\

A

IH @EB

@# 5, Coloreazd cu ro;u insectele care zboard spre dreapta, cu albastru pe cele c

@#

5, Coloreazd cu ro;u insectele care zboard spre dreapta, cu albastru pe cele

care zboari in jos, cu portocaliu pe cele care zboard spre st6nga gi cu

verde, restul. Num5ri insectele de fiecare fel ;i completeazd desenul.

wMe,N&

irr-"*#€,,6*

Y

ffi^*ffi'4ffi,

fw#,ry&

@

5. Elimind intrusul din fiecare gir.

a o@

O

*ilrf

#?rYBl*=-/;tr

v ry yw

@ffi

@)ba

tum*d

#7r s

7. Decupeazd animalele. Spune cum se numegte fiecare gi unde triie;te. Lipe5te aici animalele domestice.

r::::!:i-!=iffi*i:t:+

r::::!:i-!=iffi*i:t:+ ldentifEeqnem Lrffi*r e f r i r e e t i f r pi p*zifri

ldentifEeqnem Lrffi*r efrireetifr pi p*zifri

-&

W

&

@

ffirr

wJ

f . incercuiegte:

e primul pegtigor

din gir;

e

a cincea floare

din;ir;

e

altreilea bdiat

din gir.

ffi

@

ffi

ffi

&

&

&

-ffi

&

-,<31

?irV

.rsC[A^

%'(tr-

.

LL-

&

Z.Bifeazd hainulele pe care le ludm la munte cAnd plecdm in vacantS.

Coloreazd-le pe cele pe care le Iudm la mare. Care dintre ele sunt mai

multe?

@

ow

Offit

kwry

@ffi

3. incercuiegte, cu portocaliu, creioanele

care sunt in pozilie orizontald gi cu verde

pe cele care sunt in pozilia verticalS. C6te creioane au rdmas? in ce pozilie sunt ele?

liS,H

E

,ffi-'il

4" Scrie dupd model.

It II

II

//