Sunteți pe pagina 1din 7
Gabriela Birbulescu Daniela Begliu ffi rerx&}rffi;& Caiet de Lucru pentru c t a s a

Gabriela

Birbulescu

Daniela

Begliu

ffi

rerx&}rffi;&

Caiet de Lucru

pentru ctas a pregdtltoare

r{ 'i

&?h*

i*#ffi

=iii-flt':,ir:

i,1

,llii'iil

lrtr!,ti

llil if"il,litil

.)

%

re

M

wj

{

d

 

CUPRINS

R u t i n e gi s a r c i n i d

Rutine gi sarcinide lucru * Regulielementare ale noilor rutine specifice activitSlii clasei pregdtitoare

L.$*itet*a tr * *e le gn&e*inig;* [a ge*e*&

Prima zi de gcoalS

Dor de gradinili

UT

4

6

Sunt gcolar!

8

i tv-vt

Autocunoagtere 5i stil de vial5 sdndtos/

Umitate* E * ffespre miate

autocunoa$tere qi atitudine pozitivd fald

Cine sunt eu?

10

) vll-x

de sine 9ifa16 de ceilalgi - Cine sunt eu?

Trds5turi fizice. Schema corporald: alcituirea

qidenumirea pi4ilor

Comunicare gcolard eficientd - Reguli de comunicare in activitatea gcolari Comunicarea cu colegii gi cadrele didactice

Familia mea Ce gtiu si fac? Ce imi place sd fac?

Sunt un bun coleg

Llltitetee3*Lmpeel*t&

Prin ;coal5

Prin clasi

in recrealie $tiu s6 comunic!

12

14

16

18

2A

22

24

B Xt-Xilt

Trdire gi manifestare emolionald, starea de

i"$n*Hatea 4 - Earna ""res*E*

bine - Emolii de bazd denumite prin cuvinte

Emoliile mele

26

(bucurie, tristele, fricd, furie) in activitSli/

Personaje gi emolii

28

contexte familiare

Emoliile gicorpul meu

30

Emogii ti comportamente

32

i

xtv-xvil

lnteracliuni simple cu fiinle gi obiecte

 

familiare - Fiinle ;i obiecte preferate Caracteristicile acestora

)

xvilt-xxt

Abilit6!i ;i atitudini de invSlare -Tehnici

simple care sprijini invSlarea

ii*$t*tea 5 - J*ea.*ri gi ircemrii

Jucdriile mele

34

Lucruri folositoare

36

Grija pentru lucruri

38

Fiinle din jurul meu

40

iin'aitatem S * F*rn:* qi euE*ri

Ce inseamnd sd fii gcolar

Cum invd! mai bine?

42

Programul unui ;colar iste!

44

46

100 de zile de gcoald

48

D XX!!-XXV

Abilitdfi gi atitudini de invilare - Reguli de

L.$*it*tee 7 - E-c sp*etaerf,

 

organizare a invelerii

Activiteli distractive, dar folositoare

50

 

Md

pregdtesc pentru activitS!i

52

Am incredere in mine

54

$coala mea

56

, xxvt-xxtx

Explorarea meseriilor - Hobby-uri ti activiteli

Umitet*a $ * eEs.{huE creriessiE*r

preferate

ActivitS!i preferate

58

 

Activitili in familia mea

60

Ce voi face c6nd voi fi mare

'62

La ClubulCopiilor

64

) xxx-xxxll

lgiena personalS

i.,lr:itatea s * FrE*ttre st*Ee Sdndtatea mea

66

 

Obiecte de igiend personali

68

 

Mi hrinesc sindtos

70

JoacS-te!

72

)

XXX||!-XXXV Portofoliul personal cu rezultate/evidenle ale invdt6rii

f.inltetea tS - iQex* *q s*are Cine sunt eu?

74

 

Celde l6ngi mine

76

inainte de vacan!5

78

Despre m i n e Cine sunt eu? Foaie verde, de mohor S u n

Despre mine

Cine sunt eu?

Foaie verde, de mohor

Sunt un papagal multicolor!

1. Asculti ce spun despre ei cei doi copii.

Eu ma numesc Andu 5i am 6 ani. Am ochii negri 5i parul

2. PrezintS-te dupi modelul de maisus.

3. Asculti gi coloreazi.

,s

ii.J

\:

i

./

este Diana. Eu am 6 oni.

Sunt blonda ;i om ochii olbastri.

pir blond,

ochiverzi

pdr castaniu,

ochi ciprui

pfuncgnt

odiahf,i

pir rogcat,

ochiverzi

telimpreuni c u c o l e g i i , a ; e z

telimpreuni cu colegii, a;ezali-vi in ordinea crescitoare a inillimii. Observali cu atenlie girul

format. Stabilili cine este cel maiinalt gi cine este cel mai scund.

bl Formuleazi enunluri de tipul: Eu sunt moiinolt decdt

ti moi scund decdt

5.in ce luni e;ti ndscut? Fiecare elev spune in ce lund a anului este niscut. a) Deseneazi cdte o floare pentru fiecare elev, din clasa ta, ndscut in luna respectivS.

O IANUARIE

O FEBRUARIE

O MARTIE

@ APRILIE

] OMAI

G) IUNIE

O

IULIE

@ AUGUST

O SEPTEMBRIE

@ OCTOMBRIE

(D NOIEMBRIE

(D DECEMBRIE

b) in ce luni sunt ndscuti cei mai mulli copii? Dar cei mai pulini? Cine este niscut in aceea;i luni cu tine?

f. Realizeazi un desen cu titlul Acesta sunt eu! (autoportret).

Fqmilio mecr Frunzulild ; i t r e i f ragi, A m i n

Fqmilio mecr

Frunzulild ;i trei f ragi,

Am in jur mulli oameni dragi!

1. Ce membri ai familiei sunt in imagine? Ce face fiecare?

2. Ascultd gi unegte ce se potrive;te.

mril

ftrJll t0_^ull mJr_NJqil tlu.ll

ffi.ffi

-;e+

tlsj.l tse"*rt] [_'J,il

Ce giu sd foc? C e imi ploce s d f q c ? Brddulel

Ce giu sd foc? Ce imi ploce sd fqc?

Brddulel cu multe ace,

$tiu ce pot ;i ;tiu ce-mi place!

1. Observd desenele. Descrie activitalile gi bifeazS-le pe cele la care crezi ci te pricepi gi tu.

2. Discuti cu un coleg:

pari rispunsurile tale cu ale colegului. Sunt asemdniri?