Sunteți pe pagina 1din 8

CUPRINS

Comunicare oralS - Acte de vorbire: a saluta persoane


cunoscute, a se prezenta. Utilizarea cuvintelor noi in
enunluri adecvate. Citire/Lecturd - Cartea. Simboluri
uzuale din universul apropiat. Scriere/redactare Simboluri neconvenlionale. Elemente de construc!ie
a comunicirii - Cuv6ntul. Sunete - Evaluarea
achizi!iilor anterioare

! tv-vt

) vtFx

xFxm

xtv.xvil

Comunicare oral6 - Acte de vorbire: a identifica


un obiect, o persoani; Formularea de intrebiri gi
rdspunsuri despre familie ;i prieteni Citire/LecturA
- Literele a, A, m, M, o, O c, C. Citirea cuvintelor
pe etichete asociate cu imagini sau obiecte
. Scriere/ Redactare - Elemente grafice care intri in
componenta literelor de m6nd; Desenarea literelor
de tipar. Elemente de construclie a comunicdrii
- Sunetele limbii rom6ne; Identificarea cuvintelor,
silabelor, sunetelor. Cuvinte cu sens aseminitor
Comunicare orali - Acte de vorbire: a formula
o rugiminte; . Citire/Lecturi - Literele R, r, U, u, l, i,1 t;
PropozilialEnun!ul. Formularea propozi!iei cu
suport intuitiv. Scriere/ Redactare * Elemente
grafice care intrd in componenta literelor de m6n5;
Desenarea literelor de tipar. Elemente de construclie
a comunicirii - Despirlirea cuvintelor in silabe;
Sunetele specifice limbii rom6ne. Cuv6ntul

l"rnit&tea 'l * De la
5-a

gridini!{

la gcoal&

incheiat vacanla!

Pove;ti
Comunic prin simboluri
Personajul preferat
Sunt atent
Animale

Unitatea?-Bespremi*e
Sunetul a gi literele a, A
Sunetul m gi literele m, M
Sunetul o gi literele o, O
Sunetul c ai literele c, C
Uite ce am invilat eu!

tlnitatea

-ln

clasd

Sunetul r gi literele r, R
Sunetul u 5i literele u, U
Sunetul i gi literele i, I
Sunetul t gi literele t, T
Uite ce am invilat eu!

:4.
,.4,..

.6:':

.8-,

rlO
,r I.
:1i3.

',.i;;:ll6
t'1,,,18'
',llr?9,.
.:,,1.22.':

:.',,;,;:/!:
,.,.,27,.,

;,,,,;;;1?8'.::::,')

:,rr,r:3oli]i:r,

--3?.'

trrr,ii:.3ri:,,,

r,

.:,,:,36.:..

r,

,:l',,.38.

,",..1''

Comunicare orald - Acte de vorbire: a formula


o rugAminte; Dialogul; Povestire dupd imagini . Citire/
Lecturi - Literele V V S, s, E, e, F, f; Citirea cuvintelor
de pe etichete asociate imaginilor; Formularea de
propozilii cu suport intuitiv. Scriere/ Redactare Elemente grafice care intri in componenla literelor
de mini; Desenarea literelor de tipar; Simboluri
neconvenlionale folosite in exprimarea scrise;
Scrierea func!ionali folosind desene, simboluri:
felicitarea . Elemente de construclie a comunicirii
- Sunetele limbii rom6ne; Cuvinte cu sens opus;
Despirlirea cuvintelor in silabe

Unitatea 4- l*rna veseli


Sunetul v 9i literele v, V
5unetul s gi literele s, S
Sunetul e;i literele e, E
Sunetul f gi literele I F

Comunicare oralS - Acte de vorbire: a identifica


un obiect; Cuv6ntul. Propozilial Enunlul; Formularea
de intrebdri gi rdspunsuri despre jocuri qi jucirii;
Povestirea dupi imagini . Citire/Lecturd - Literele
P, p,Z,z, A, e, N, n; Citirea cuvintelor de pe etichete
asociate unor imagini sau obiecte; Ordonarea
propoziliilor pe baza unui suport intuitiv. Scriere/
Redactare - Elemente grafice care intrd in
componenla literelor de m6n5; desenarea literelor
de tipar; Simboluri neconvenlionale folosite in
exprimarea scrisi; Scrierea funclionalS folosind
desene, simboluri: Biletul . Elemente de construclie
a comunicdrii - Sunetele limbii rom6ne; Despirlirea
cuvintelor in silabe; Cuvinte cu sens asemenetor,
cuvinte cu sens opus

Unitate* 5 - "lu*irii pentru copii


Sunetul p gi literele p, P
Sunetul z gi literele z, Z
Sunetul 6 gi literele 6, A
Sunetul n gi literele n, N
Uite ce am invdlat eu!

40
42
44
46
48

iis

q.fi

:54

.56
,,.::58

,.60
,,,,$):
..'05.

i:l+i:
t:;::ttj

it,'

r:.i.r;,i=;:f'::tsgi:i.*H"

t xufi-xxt
.r*E

:i::,-ali

t:;i.::i

i;:i:

.:tii

.-1:6J

:l|,i
,i1,:

xxil-xxv

.!ri$
t:i;.:ia

3 xxvt-xxtx
,,r,]fi

lrr.iriil''',,*,.:- #id$ir:i*d.j#-

ic.i :

Comunicare oral6 - Acte de vorbire: a formula


o rug6minte; Utilizarea cuvintelor noi in enunluri
adecvate; Povestirea dupi imagini . Citire/Lecturi
- Literele A, e, L, I, i i, g,;; Simboluri uzuale din
universul apropiat; Citirea cuvintelor pe etichete
asociate unor imagini sau obiecte. Scriere/ Redactare
- Elemente grafice care intri in componenla literelor
de m6n5; Desenarea literelor de tipar . Elemente de
construclie a comunicirii - Sunetele limbil romine;
Articularea vocalelor ;i consoanelor; Despir!irea
cuvintelorin silabe; Cuvinte cu sens asemindtor;
Cuvinte cu sens opus
Comunicare orali - Acte de vorbire: a se prezenta,
a identifica o persoand; Cuv6ntul. PropozilialEnunlul;
Dialogul . Citire/Lecturi - Literele Dd, H, h, X, x, B, b
Simboluri uzuale din universul apropiat; Formularea
de propozilii cu suport intuitiv. Scriere/ RedactareDesenarea literelor de tipar; Elemente grafice;
Scrierea funcliona16 folosind desene, simboluri
. Elemente de construclie a comunicirii - Sunetele
limbii rom6ne; Despirlirea cuvintelor in silabe;
Cuvinte cu sens aseminitor
Comunicare orali - Acte de vorbire: a identifica
un obiect/o persoanS, a formula o rug6minte;
Formularea de intrebiri gi rdspunsuri; Povestirea dupi
imagini . Citire/Lecturi - LitereleJ, !,K,k,G, g, ), j;
Cartea; Citirea cuvintelor pe etichete asociate unor
imagini sau obiecte; Ordonarea propoziliilor pe baza
unui suport intuitiv. Scriere/ Redactare - Desenarea

Uflsitateib 6.- For*,ta* gi e*lorE

Sunetul i ;i Iiterele 5, A
Sunetul I ;i literele l, L
Sunetul i gi literele i, i
Sunetul g ;i literele ;, g

LJrritate*

)-

Sunetul
Sunetul
Sunetul
Sunetul

d ;i literele d, D

La sg-recteeal

h ;i literele h, H
x gi literele x, X
b ;i literele b, B

ffi
66
66
68
70
72

76
7a

Uite ce am invilat eu!

86
88

{.!cIit*tea S - fllubuE ai*ri*giter


Sunetul g 9i literele g, G
Sunetul ! ;i literele !, I
Sunetul k;i literele k, K
Sunetulj ;i literele j, J

90
90
92
94
96

Unit*tea S - F*intre stele


Sunetul y ;i Iiterele y, Y
Sunetul w gi literele w, W
Sunetul q gi literele q, Q
Uite ce am invdlat eu!
Joaci-te!

98
98
100

literelor de tipar; Slmboluri neconvenlionale folosite


in exprimarea scrisd . Elemente de construclie a
comunicirii - Sunetele limbii rom6ne; Cuvinte
cu sens opus; Cuvinte cu sens opus;

despirlirea

cuvintelor in silabe

xxx-xxxil

Comunicare oralS - Acte de vorbire: a identifica


un obiect, o persoani; Utilizarea cuvintelor noi
in enunluri adecvate; Dialogul; Povestirea dupi
imagini . Citire/Lecturi - Literele Y y, W, w, Q q;
Citirea cuvintelor pe etichete asociate unor imagini
sau obiecte; Formularea de propozilii cu suport
intuitiv; Ordonarea propoziliilor pe baza unui suport
intuitiv. Scriere/ Redactare- elemente grafice care
intri in componenla literelor de m6n5; desenarea
literelor de tipar; Simboluri neconven!ionale folosite
in exprimarea scrisi; Scrierea funcfionalS folosind
desene, simboluri: biletul . Elemente de construclie
a comunicirii - Sunetele limbii rom6ne; Despdrlirea
cuvintelor in silabe; Cuvinte sens opus; Cuvinte cu
sens

, xxxilt-xxxv

102
105

106

aseminitor

Comunicare orald . Citire/Lecturd . Scriere/ Redactare


. Elemente de construclie a comunicdrii

LJr:lt*tea 1* - Rae*
Ne

jucdm

Alfabetul
Copiliria
Recapitulare
Evaluare
Exerseazi
Familia

** s*are

108

!0
'111

1.12
li1 5
ll,,!

;lz1
123

Personajul preferat
1. Recunoa;te povegtile gi personajele. Care sunt personajele tale
preferate? De ce?

,ffi,

tsg$,J
la*\,:l!

2. Decupeazi imaginile gi lipegte-le la locul potrivit.

r--l
Albd-coZapodo

Pungula cu
doi boni

Scufiyo
Ro;ie

Motanul
incolsat

Sunt atent
1. Alcatuie;te

cite un enun! despre fiecare imagine de maijos.

nfr

&
@2.

Deseneazi obiecte mai maridecdt cele date.

&

ffi

w
M

l,+

ROfu&NIA

f . incercuiegte titerele A gi 6.

ROMANI& MANA, RoMANcA, TARAM,


SAMBAT+ cANTEC, ilucET, cAtNE,
ROMANE$TE, Rom6nia, m6hi,

tir6m,

rom6nGi, s6mbiti,
c6ntec, inct, c6ih, rom6neste
2.lncercuiegte cifra care aratd numirul de silabe din fiecare
cuvant.

nomAru

{, ft. S" ,4

d, ft, $ ,*
vArur
{, ft, S. ,*,
pArrue

RAruoururcE

{. ru,

cnAu

,{,

popArrroAu

{, ffi.

#" ,4

fr, s,. ,q

s" ,*

3. Decoreazi costumele copiilor.

,"'irirlu,vvv.di

lld.,r",^rrI'*l

. r v r,
--J\
j\

\,

{l

.X-,.\

4. Deseneazd un tablou cu titlul TARA JUCARIILOR.

Nn
@ @'

::H::

H:,;;:';i

#ffiffi
;:ilff ffii

r?'j1.,,,

na, d e scris?

nt ilustrat (la inceput, la mijtoc

[tr[
3. Scrie dupa model.