Sunteți pe pagina 1din 9

Fisa de date

Tip anunt: Anunt de participare simplificat


Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016
Nu a existat o consultare de piata prealabila.

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA


I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
Municipiul Galati
Adresa postala: Str. Domneasca nr.38, Compartiment Achizitii Publice, Camera 34, Localitatea: Galati, Cod postal: 800008, Romania, Punct(e) de
contact: Compartimentul Achizitii publice, Tel. +40 236307720, In atentia: Tarola Odeta, Email: licitatii@primariagalati.ro, Fax: +40 236307720, Adresa
internet (URL): www.primariagalati.ro, Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)


Autoritate regionala sau locala

Activitate (Activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE


NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 06-01-2017 11:44

Pagina 1/9

Fisa de date
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Modernizare str. Traian ntre Metro si str. Brailei largire carosabil prelungire bransamente str. Traian nr. 34, nr.26, nr. 28, nr.10

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de prestare: municipiul Galati
Codul NUTS: RO224 - Galati

II.1.3) Anuntul implica


Un contract de achizitii publice

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor


Pentru faza de proiectare se vor presta urmatoarele servicii n cadrul proiectului: Proiectul tehnic, planurile de executie Estimare de pret la
nivel de Proiect Tehnic.
Lucrarile prevazute a se realiza prin proiect sunt urmatoarele:
- modificare instalatii de utilizare gaze;
- prelungirii bransament gaze imobile str. Traian cu cca 7 ml fiecare (bransament str. Traian nr. 34, nr.26, nr. 28, nr.10);
- dezafectare tevi;
- demontare legaturi din cutia de gaze;
- refacere legaturi in cutia de gaze pe noua pozitie.
Valoarea estimata totala este de 20.000 lei fara TVA, din care:
-pentru proiectare = 4.000 lei fara TVA;
-pentru executare lucrari = 16.000 lei fara TVA.
Termenul de prestare a serviciilor de proiectare : 20 zile, termenul de executie a lucrarilor: 40 zile.

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)


44167100-9 Racorduri (Rev.2)
71242000-6 Pregatire de proiecte si proiectare, estimare a costurilor (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu

II.1.8) Impartire in loturi


Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante


Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI


II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii n cadrul proiectului: Proiectul tehnic, planurile de executie Estimare de pret la nivel de Proiect Tehnic.
Lucrarile sunt urmatoarele:modificare instalatii de utilizare gaze;prelungirii bransament gaze imobile str. Traian cu cca 7 ml fiecare
(bransament str. Traian nr. 34, nr.26, nr. 28, nr.10);dezafectare tevi;demontare legaturi din cutia de gaze;refacere legaturi in cutia de gaze
pe noua pozitie.
Valoarea estimata fara TVA: 20,000.00 RON

II.2.2) Optiuni
Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE


60 zile incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI


II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE


III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)
III.1.1.a) Garantie de participare
Da

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 06-01-2017 11:44

Pagina 2/9

Fisa de date
Garantia de participare este n cuantum de 200 lei. Modul de constituire a garantiei de participare: -prin virament bancar, ordin de plata cu
conditia confirmarii acestora de catre banca pna cel trziu la data si ora limita de depunere a ofertelor; Cont:
RO84TREZ3065006XXX000235,Trezoreria Galati, Cod fiscal 3814810;- printr-un instrument de garantare emis n conditiile legii de o
societate bancara ori de o societate de asigurari (care nu se afla in situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea), care se va
prezenta n original avnd perioada de valabilitate de cel putin 90 zile de la data limita de primire a ofertelor. Perioada de valabilitate a
garantiei de participare este egala cu perioada de valabilitate a ofertelor. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de
participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei
garantate. Garantia de participare va fi atasata n SEAP la anuntul de participare simplificat. Pentru situatia in care garantia de participare
este constituita in alta moneda, cursul de referinta leu/alta valuta se va face pentru ziua in care a fost publicata invitatia de participare la
cursul oficial anuntat de BNR.

III.1.1.b) Garantie de buna executie


Da
Garantia de buna executie se va stabili la ncheierea contractului si se va constitui n conformitate cu prevederile art. 40 din HG nr.
395/2016. Garantia de buna executie este de 7% din pretul contractului fara TVA, va fi valabila pe toata perioada de derulare a contractului,
inclusiv pana la data receptiei finale lucrarii si se va constitui in termen de maxim 5 zile lucratoare de la semnarea contractului de achizitie
publica, prin una din urmatoarele modalitati (convenita la semnarea contractului): a) prin virament bancar. Daca partile convin se poate
constitui si prin retineri succesive din plata cuvenita pentru facturile partiale. In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide un cont la
dispozitia autoritatii contractante, la Trezoreria Statului. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul astfel deschis nu trebuie
sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului. Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest
cont prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna
executie in documentatia de atribuire. b) scrisoare de garantie bancara c) polita de asigurare. Achizitorul va elibera garantia pentru
participare numai dupa ce executantul a facut dovada constituirii garantiei de buna executie.

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante


bugetul local

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale


Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila


a) Legea privind achizitiile nr 98/2016; Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de
servicii nr 100/2016;
b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica,a contractelor sectoriale si a contractelor
de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a
Contestatiilor nr 101/2016;
c) www.anap.gov.ro
HG nr.395 din 02.06.2016 pentru aprobarea Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE


III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 06-01-2017 11:44

Pagina 3/9

Fisa de date
Cerinta 1: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.58-60 din Legea nr.
98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:
-Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (ofertanti, terti sustinatori, subcontractanti) cu
informatiile aferente situatiei lor;
-Se va prezenta ODATA cu DUAE Declaratie privind neincadrarea n situatiile prevazute n art. 58-60 Legea nr. 98/2016 de catre toti
operatorii economici.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de
atribuire sunt: Pucheanu Ionut Florin, Enache Cristian-Sorin, Roman Apostol-Picu, Humelnicu Marius, Capetis Cristian, Campeanu Rodica,
Baldovin Adriana, Ciocrlan Livica, Tarola Odeta, Torica Romeo Costinel, Sindile Mihai Angelo, Munteanu Ionel, Popa Verginica Cristinela,
Pavlenco Violeta, Ghinea Emilia, Andrei Lucian-Valeriu, Ardean Bogdan-Ionut, Atanasiu Onut Valeriu, Badiu Nicoleta, Bogatu Hristache,
Bugeac Gheorghe, Ciumacenco Nicusor, Ciuperca Silviana, Cocu Desilia, Cordoneanu Ion, Costea Marcela-Daniela, Dima Cristian, Dima
Georgica, Gavan Eugen, Iacob Claudiu, Ichim Laurentiu, Ilie Zanfir, Iurescu Oana-Claudia, Oancea Moise-Cornel, Sandu Vali Viorel, Stan
Marius,Stanga George-Catalin, Serban Alexandru-Gabriel, Vasile Claudiu-Ionut, Vreme Daniela-Simona.
Cerinta 2: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa fi fost condamnat printr-o hotarare definitiva a unei instante
judecatoresti pentru comiterea uneia din infractiunile prevazute la art.164 din Legea 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei : se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la
procedura de atribuire (ofertanti, terti sustinatori, subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor.
Autoritatea contractanta are dreptul sa solicite ofertantului clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii
ofertelor, iar acesta are obligatia sa prezinte documente justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completare DUAE, dupa
cum urmeaza:
A. Cazier judiciar pentru operatorul economic.
B. Persoane juridice/fizice straine pot prezenta documente echivalente sau daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la
declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei
asociatii profesionale care are competente in acest sens pentru situatiile descrise in art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016;
C. Alte documente edificatoare, dupa caz.
Cerinta 3: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se incadreze in prevederile art.165 din Legea nr. 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei : se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la
procedura de atribuire (ofertanti si separat de subcontractanti si terti sustinatori) cu informatiile aferente situatiei lor;
La solicitarea autoritatii contractante se vor prezenta de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea
evaluarii ofertelor, documente justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completare DUAE, dupa cum urmeaza:
A. Certificate fiscale/de atestare fiscala emise de organisme abilitate de lege in acest sens, privind lipsa datoriilor RESTANTE cu privire la
plata impozitelor, taxelor sau a contribu?iilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii sau cazier
fiscal.:
a) Persoanele juridice romane vor prezenta:
- certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local - formular tip
emis de organismele competente privind indeplinirea obligatiilor de plata;
- certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul de stat
(Agentia Nationala de Administrare Fiscala) - formular tip emis de organismele competente privind indeplinirea obligatiilor de plata.
b) Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare pentru dovedirea indeplinirii obligatiilor exigibile de plata, eliberate
de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere fiscale, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca faptul ca si-a indeplinit, in
conformitate cu prevederile legale din statul de rezidenta, obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si
bugetul local.
Pentru ofertantii rezidenti in alte tari se vor aplica prevederile art. 168 alin.3 din Legea nr. 98/2016. Documentele vor fi prezentate in copie
legalizata/ copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul, insotite de traducerea autorizata in limba romana.
Nota:
1. Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii restante neachitate catre bugetul de stat sau catre bugetul local vor fi
respinse, cu exceptia celor care se includ in situatiile prevazute de art. 166 alin 2 din legea nr. 98/2016.
2. Documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin.2, art.167
alin 2, art.171 din legea 98/ 2016 privind achizitiile publice; alte documente edificatoare, dupa caz.
Cerinta 4: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art.167 din Legea 98/2016 privind
achizitiile publice.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei : Completare DUAE, de catre operatorii economici participanti la procedura
de atribuire (ofertanti si separat de subcontractanti si terti sustinatori) cu informatiile aferente situatiei lor;
La solicitarea autoritatii contractante se vor prezenta de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea
evaluarii ofertelor, documente justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completare DUAE, dupa cum urmeaza:
A. Documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.166 alin. 2, art.167
alin 2, art.171 din legea 98/ 2016 privind achizitiile publice; alte documente edificatoare.
B. Persoane juridice/ fizice straine vor prezenta orice documente edificatoare sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale
referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau
a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens pentru situatiile descrise in art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016.
C. Alte documente edificatoare, dupa caz.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 06-01-2017 11:44

Pagina 4/9

Fisa de date
Operatorii economici ce depun oferta sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa prezinte documente
din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si
faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
-Se va completa DUAE de catre ofertant (lider si asociat dupa caz) si, respectiv, separat de subcontractanti/tert sustinator cu informatiile
aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza ndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE care urmeaza a fi prezentate, la solicitarea
autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I n clasamentul intermediar ntocmit la finalizarea evaluarii ofertelor sunt
urmatoarele:
1. Persoane juridice /fizice romne: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, n original/copie legalizata/copie lizibila cu
mentiunea "conform cu originalul. Informatiile cuprinse n certificatul constatator trebuie sa fie reale/valide la momentul prezentarii acestuia.
Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC/ORC.
In cazul persoanelor fizice autorizate se va prezenta autorizatia de functionare sau alte documente echivalente din care sa rezulte
competenta acestora de a realiza activitatile care fac obiectul prezentului contract.
n cazul operatorilor economici ce participa n comun la procedura de atribuire si /sau in cazul subcontractarii unor lucrari, fiecare membru al
asocierii si/sau subcontractant trebuie sa faca dovada ca pentru partea din contract pe care o realizeaza are corespondent n codul CAEN
din certificatul constatator emis de ONRC/ORC.
2. Persoane juridice/fizice straine: documente relevante, emise de autoritatile competente din tara in care isi are sediul operatorul economic,
care sa dovedeasca o forma de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, n conformitate cu
cerintele legale din tara n care este stabilit operatorul economic, n original /copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu
originalul, nsotite de o traducere autorizata a acestora n limba romna. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent n domeniile de
activitate nscrise n documentele prezentate. Informatiile cuprinse n aceste documente trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii
acestuia.
3. n cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte documentele solicitate la acest capitol pentru partea din contract pe care o
realizeaza.

-Operatorii economici ce deun oferta trebuie sa fie societati autorizate ANRE in executie si punere n func?iune re?ele de gaze conform Legii
nr. 123/2012. Modalitatea de indeplinire: Completare DUAE de catre ofertant/asociat/subcontractant. La solicitarea autoritatii contractante se
va prezenta atestatul in copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.

III.2.2) Capacitatea economica si financiara


III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Pentru faza de proiectare : lista principalelor servicii prestate n cursul unei


perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor,
perioadelor de prestare a serviciilor, beneficiarilor publici sau private (in
conformitate cu art.179 lit. b) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice).
Din lista principalelor servicii prestate n ultimii 3 ani trebuie sa rezulte ca
ofertantul a prestat servicii similare cu obiectul achizitiei.
Nota: Perioada de 3 ani, se va raporta la data limita de depunere a ofertelor
stabilita initial (prin anun?ul de participare simplificat), chiar daca ulterior
initierii procedurii autoritatea contractanta va decala aceasta data.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata ndeplinirea cerintei:


completare DUAE.
La solicitarea autoritatii contractante se vor prezenta de catre
ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la
finalizarea evaluarii ofertelor:
- Certificate/documente emise sau contrasemnate de autoritatea
sau clientul privat beneficiar al contractului, prin care se
demonstreaza indeplinirea cerintei, prezentate in original, copie
legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.
Respectivele certificari indica denumirea serviciilor prestate,
Modalitatea prin care poate fi demonstrata ndeplinirea cerin?ei: completare beneficiarii, valoarea, perioada si locul prestarii serviciilor,
DUAE.
precizndu-se totodata daca au fost prestate n totalitate;
La solicitarea autoritatii contractante se vor prezenta de catre ofertantul
n cazul documentelor emise n alta limba dect limba romana,
clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii
acestea vor nsotite de traducere autorizata.
ofertelor:
Pentru o evaluare unitara a modului de ndeplinire a cerin?ei, n
- Certificate/documente emise sau contrasemnate de autoritatea sau clientul cazul contractelor ncheiate ntr-o alta moneda, pentru calculul
privat beneficiar al contractului, prin care se demonstreaza indeplinirea
echivalen?ei se va aplica cursul mediu anual lei/alta valuta
cerintei, prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila cu
comunicat de BNR pentru fiecare an in parte, disponibil pe
mentiunea conform cu originalul. Respectivele certificari indica denumirea adresa www.bnr.ro.
serviciilor prestate, beneficiarii, valoarea, perioada si locul prestarii
serviciilor, precizndu-se totodata daca au fost prestate n totalitate;
n cazul documentelor emise n alta limba dect limba romana, acestea vor
nso?ite de traducere autorizata.
Pentru o evaluare unitara a modului de ndeplinire a cerin?ei, n cazul
contractelor ncheiate ntr-o alta moneda, pentru calculul echivalen?ei se va
aplica cursul mediu anual lei/alta valuta comunicat de BNR pentru fiecare an
in parte, disponibil pe adresa www.bnr.ro.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 06-01-2017 11:44

Pagina 5/9

Fisa de date
Pentru faza de executie: Ofertantii vor prezenta o lista a lucrarilor realizate
in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 5 ani, insotita de
certificare de buna executie pentru lucrarile cele mai importante.
Nota:Perioada de 5 ani se va raporta la data limita de depunere a ofertelor
stabilita initial prin anuntul de participare simplificat, chiar daca ulterior
initierii procedurii aceasta data va fi decalata.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata ndeplinirea cerintei: completare
DUAE.
La solicitarea autoritatii contractante se vor prezenta de catre ofertantul
clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii
ofertelor:
-Certificate/documente/referin?e/recomandari emise sau contrasemnate de
autoritatea sau clientul privat beneficiar al contractului, prin care se
demonstreaza indeplinirea cerintei (se confirma executia lucrarilor similare),
prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea
conform cu originalul. Respectivele certificari indica beneficiarii, valoarea,
perioada si locul executiei lucrarilor si precizeaza daca au fost finalizate si
receptionate;
n cazul documentelor emise n alta limba dect limba romana, acestea vor
nsotite de traducere autorizata.
Pentru o evaluare unitara a modului de ndeplinire a cerin?ei, n cazul
contractelor ncheiate ntr-o alta moneda, pentru calculul echivalen?ei se va
aplica cursul mediu anual lei/alta valuta comunicat de BNR pentru fiecare an
in parte, disponibil pe adresa www.bnr.ro.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata ndeplinirea cerin?ei:


completare DUAE.
La solicitarea autoritatii contractante se vor prezenta de catre
ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la
finalizarea evaluarii ofertelor:
-Certificate/documente/referinte/recomandari emise sau
contrasemnate de autoritatea sau clientul privat beneficiar al
contractului, prin care se demonstreaza indeplinirea cerintei (se
confirma executia lucrarilor similare), prezentate in original,
copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu
originalul. Respectivele certificari indica beneficiarii, valoarea,
perioada si locul executiei lucrarilor si precizeaza daca au fost
finalizate si receptionate;
n cazul documentelor emise n alta limba dect limba romana,
acestea vor nsotite de traducere autorizata.
Pentru o evaluare unitara a modului de ndeplinire a cerintei, n
cazul contractelor ncheiate ntr-o alta moneda, pentru calculul
echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/alta valuta
comunicat de BNR pentru fiecare an in parte, disponibil pe
adresa www.bnr.ro.
Nota: Prin lucrari receptionate se intelege: lucrari receptionate
nsotite de proces-verbal la terminarea lucrarilor; sau lucrari
receptionate nsotite de proces-verbal de receptie finala; sau
situatii de lucrari confirmate si acceptate la plata de catre
beneficiarul acestora.

Nota: Prin lucrari receptionate se intelege: lucrari receptionate nsotite de


proces-verbal la terminarea lucrarilor; sau lucrari receptionate nsotite de
proces-verbal de receptie finala; sau situatii de lucrari confirmate si
acceptate la plata de catre beneficiarul acestora.
Informatii privind tertul sustinator -daca este cazul
Conform art.113 alin.12 din Legea 98/2016 operatorul economic poate sa
invoce sustinerea unui/unor terti pentru maximum 50% din cerintele privind
experientele similare. Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului
poate fi sustinuta si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice
existente intre ofertant si persoana respectiva. In cazul in care ofertantul isi
demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea
acordata de catre o alta persoana,atunci acesta are obligatia de a dovedi
autoritatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea
acces in orice moment la resursele necesare, prezentand in acest sens un
angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul
ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale
invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu
trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de
atribuire, conform prevederilor art.165,art. 167, art. 164 din Legea 98/2016.
Daca tertul nu ndeplineste criteriul relevante privind capacitatea sau se
ncadreaza n unul dintre motivele de excludere prevazute la art. 164, 165 si
167, autoritatea contractanta solicita, o singura data, ca operatorul
economic sa nlocuiasca tertul sustinator fara ca acest aspect sa aduca
atingere principiului tratamentului egal prevazut la art. 2 alin. (2) lit. b).

Completare DUAE de catre ofertant si separat de catre tertul


sustinator. Ofertantul va prezenta ODATA cu DUAE
Angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe
la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori,
din care rezulta modul efectiv in care se va materializa
sustinerea acestuia/acestora). Documentele justificative care
probeaza cele asumante in angajament se vor solicita doar
ofertantului clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit
la finalizarea evaluarii ofertelor: Certificari/documente/contracte/sau parti relevante ale
contractelor/ procese verbal/recomandari, emise sau
contrasemnate de autoritatea sau clientul privat beneficiar al
contractului, prin care se demonstreaza indeplinirea cerintei (se
confirma executia lucrarilor similare), prezentate in original,
copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu
originalul. Respectivele certificari indica beneficiarii, valoarea,
perioada si locul executiei lucrarilor si precizeaza daca au fost
finalizate si receptionate. n cazul documentelor emise n alta
limba dect limba romana, acestea vor nsotite de traducere
autorizata. Pentru o evaluare unitara a modului de ndeplinire a
cerintei, n cazul contractelor ncheiate ntr-o alta moneda,
pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual
lei/alta valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte,
disponibil pe adresa www.bnr.ro.
Nota: Prin lucrari receptionate se intelege: lucrari receptionate
nsotite de proces-verbal la terminarea lucrarilor; sau lucrari
receptionate nsotite de proces-verbal de receptie finala; sau
situatii de lucrari confirmate si acceptate la plata de catre
beneficiarul acestora.
Documentele prezentate vor fi in corelare cu informatiile
declarate in DUAE.

Informatii privind asocierea - Daca este cazul.


n cazul asocierii de operatori economici n vederea depunerii unei oferte
comune, cerintele privind capacitatea tehnica si/sau profesionala pot fi
ndeplinite prin luarea n considerare a resurselor tuturor membrilor grupului,
n timp ce restul cerintelor de calificare vor fi ndeplinite de fiecare asociat n
parte, n conformitate cu partea/partile din contract pe care acestia o vor
executa conform acordului de asociere prezentat. Acordul de asociere va
trebui sa contina cel putin urmatoarele informatii: - asociatii sunt
responsabili solidar si nelimitat de executia integrala a contractului, la
termen si n conditiile asumate prin acesta; - liderului asocierii si membrii
acesteia mpreuna cu datele de identificare ale acestora; - comunicarile
dintre autoritatea contractanta si membrii asocierii cu privire la desfasurarea
procedurii de atribuire se vor face cu liderul asocierii; - partea/partile din
contract care urmeaza sa fie ndeplinita/ndeplinite de fiecare asociat n
parte, atat din punct de vedere procentual cat si al activitatilor pe care le
indeplineste fiecare asociat in parte. Asociatii nu trebuie sa se afle n situatia
care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor
art.165,art. 167, art. 164 din Legea 98/2016.

Completare DUAE de catre fiecare ofertant asociat. Ofertantul


va prezenta ODATA cu DUAE Acordul de asociere. Acordul de
asociere va trebui sa contina cel putin urmatoarele informatii: asociatii sunt responsabili solidar si nelimitat de executia
integrala a contractului, la termen si n conditiile asumate prin
acesta; - liderului asocierii si membrii acesteia mpreuna cu
datele de identificare ale acestora; - comunicarile dintre
autoritatea contractanta si membrii asocierii cu privire la
desfasurarea procedurii de atribuire se vor face cu liderul
asocierii; - partea/partile din contract care urmeaza sa fie
ndeplinita/ndeplinite de fiecare asociat n parte, atat din punct
de vedere procentual cat si al activitatilor pe care le indeplineste
fiecare asociat in parte. La solicitarea autoritatii contractante se
vor prezenta de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul
intermediar documentele justificative care probeaza cele
asumante in acordul de asociere. In cazul unei asocieri fiecare
asociat va prezenta documentele solicitate la Sectiunea III.2.1
Asociatii nu trebuie sa se afle n situatia care determina
excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor
art.165,art. 167, art. 164 din Legea 98/2016

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 06-01-2017 11:44

Pagina 6/9

Fisa de date
Informatii privind subcontractantii - daca este cazul.
Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care
urmeaza sa le subcontracteze, procentul din valoarea contractului de lucrari
care va fi indeplinit de catre subcontractanti si datele de recunoastere ale
subcontractantilor propusi. Prezentarea documentelor relevante privind
resursele materiale si umane pentru partea lor de implicare in contract.
Partea/partile subcontractate vor fi insusite si contrasemnate de catre
subcontractant. Inainte de semnarea contractului, ofertantul castigator va
prezenta Acordul de subcontractare incheiat intre ofertant si subcontractanti
n original. Subcontractantul nu trebuie sa se afle n situatia care determina
excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.165,art. 167,
art. 164 din Legea 98/2016.

Completare DUAE de catre ofertant si separat de


subcontractanti; Ofertantul va prezenta ODATA cu DUAE
Acordul de subcontractare. La solicitarea autoritatii contractante
se vor prezenta de catre ofertantul clasat pe locul I in
clasamentul intermediar. Inainte de semnarea contractului
trebuie sa fie prezentate in original contractele incheiate ntre
contractant si subcontractant conform art. 218 alin 4 din Legea
nr. 98/2016.

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului


III.2.4) Contracte rezervate
Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII


III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru
prestarea serviciilor respective
Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Online

IV.1.1.b) Tipul procedurii


Cerere de oferta / Procedura simplificata - Intr-o singura etapa

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE


IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica


Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE


IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Moneda in care se exprima oferta de pret: RON
Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de
primire a ofertelor)
90 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI


IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 06-01-2017 11:44

Pagina 7/9

Fisa de date
Propunerea tehnica va fi prezentata n asa fel nct sa permita identificarea cu usurinta a corespondentei cu specificatiile tehnice din Caietul
de sarcini. Ofertantii trebuie sa transmita o oferta completa pentru toate activitatile ce fac obiectul acestui contract. Nu vor fi acceptate oferte
care vor prezenta activitati si cantitati incomplete. Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatata n privinta documentelor ofertei,
n raport cu Caietul de sarcini ori prevederile legislatiei n vigoare poate conduce la respingerea ofertei. Propunerea tehnica va contine cel
putin informatiile de mai jos: 1. Se va prezenta un Program de management de proiectare si executie a lucrarilor. b) Se va prezenta
modalitatea de asigurare a accesului la specialistii necesari si obligatorii. c) Se va prezenta o lista cu resursele privind echipamentele,
instalatiile, utilajele si mijloacele de transport necesare pentru realizarea lucrarilor, necesare executarii activitatilor cuprinse in caietul de
sarcini si in raportul de expertiza tehnica; Ofertantul va ilustra organizarea pe care o propune. Aceasta se va realiza si prin prezentarea unei
organigrame cuprinzatoare care sa identifice in mod clar tot personalul pe care Ofertantul intentioneaza sa-l utilizeze pentru faza de
proiectare si faza de realizarea lucrarilor. Aceasta organigrama va include si o descriere a rolurilor si responsabilitatilor personalului si liniile
de comunicare dintre membrii echipei. 2. Se va prezenta un program de asigurare a calitatii pentru executarea contractului 4. Graficul fizic
de proiectare si executie a lucrarii tinand cont de ordinea tehnologica de executie. 5. Ofertantul va face referiri la modelul contractului de
atribuire prezentat. Clauzele obligatorii sunt imperative. Eventualele propuneri cu privire la clauzele contractului si eventualele propuneri cu
privire la clauzele contractuale specifice se vor formula n scris sub forma de clarificari, inainte de depunerea ofertei in format electronic, in
sectiunea Intrebari. 6. Ofertantul va indica in cadrul ofertei (printr-o declaratie pe proprie raspundere) faptul ca la elaborarea acesteia a
tinut cont de obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca, obligatii care trebuie respectate pe parcursul
executarii contractului de achizitie publica. Institutiile competente de la care operatorii economici pot obtine informatiile detaliate privind
obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca sunt Ministerul Mediului si Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei
Sociale si Persoanelor Varstnice. Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obtine informatii:
http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie; html//www.mmediu.ro/acte_normative.htm; www.gnm.ro. Ofertantul va indica in mod distinct,
motivat, care informatii din propunerea tehnica sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, n
baza legislatiei aplicabile. Lipsa acestor indicatii clare si distincte presupune ca documentele nu sunt confidentiale." Orice denumire sau
marca specificata in documentatia tehnica (raport de expertiza, caiet de sarcini) se va citi impreuna cu sintagma "sau echivalent". Oferta va
fi opisata si numerotata.

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare


Propunerea financiara va cuprinde pretul total ofertat n lei, care se completeaza in S.E.A.P. Fiecare operator economic va mentiona, ca
element constitutiv si distinct al acesteia,valoarea serviciilor de proiectare si valoarea lucrarilor care urmeaza a fi executate. Aceasta valoare
va fi criptata in SEAP ca si propunere financiara. Formularul de oferta va fi insotit de o anexa care va cuprinde valoarea serviciilor de
proiectare si valoarea de executie a lucrarilor. Tot in cadrul propunerii financiare ofertantii vor prezenta - pentru fiecare obiect din cadrul
devizului general, listele consumurilor de material, manopera, utilaj, transport corespunzatoare (se vor utiliza preturi de la furnizori pentru
materiale). Nota:Propunerea financiara va fi elaborata astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la pret, precum
si la alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul contractului. In cadrul propunerii financiare se va evidentia pretul n lei fara TVA.
Ofertantul va respecta cerintele impuse in documentatia de atribuire privind modul de prezentare al propunerii financiare. Neprezentarea
propunerii financiare in forma solicitata, oferta va considerata neconforma. Nu se accepta oferte alternative. Ofertantul va indica in mod
distinct, motivat, care informatii din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate
intelectuala, n baza legislatiei aplicabile. Lipsa acestor indicatii clare si distincte presupune ca documentele nu sunt confidentiale.

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei


Procedura de atribuire se va aplica integral prin mijloace electronice. n acest sens numai operatorii economici nregistrati n SEAP au
dreptul de a transmite/depune oferta. Operatorii economici au dreptul de a transmite oferta numai n format electronic si numai pna la data
limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Nu se accepta fisiere incomplete sau care nu pot fi deschise, fiind obligatia ofertantilor sa se
asigure ca au incarcat fisiere complete si care pot fi accesate. Documentelor care se transmit prin mijloace electronice (ofertei si
documentelor care o insotesc - opisul, DUAE, propunerea tehnica si financiara) le sunt aplicabile prevederile legale referitoare la semnatura
electronica extinsa, n mod obligatoriu acestea vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa a reprezentantului legal sau persoana
imputernicita de reprezentantul legal al ofertantului sau dupa caz, a asociatului, subcontractantului, tertului sustinator. Documentele eliberate
de institutii/organisme oficiale abilitate sau terti trebuie sa fie datate, semnate si parafate conform prevederilor legale si se vor prezenta
scanate in format color si lizibil (recomandabil format A4), semnate electronic de catre ofertant, pe proprie raspundere, cu mentiunea
conform cu originalul. Fisierele astfel rezultate se vor ncarca n S.E.A.P. la sectiunea corespunzatoare respectivelor documente. Reguli de
comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire, se vor adresa n mod exclusiv
n SEAP la Sectiunea ntrebari din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi
publicate n SEAP la Sectiunea Documentatie si Clarificari din cadrul invitatiei de participare. Prin urmare, pentru transmiterea solicitarilor
de clarificari n legatura cu Documentatia de atribuire operatorii economici trebuie sa se nregistreze n SEAP (www.e-licitatie.ro) ca operator
economic si ca participant la procedura de atribuire. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite
solicitarile de clarificare n legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile n SEAP (Sectiunea ntrebari). Operatorii
economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP
(Sectiunea ntrebari), n format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind
semnatura electronica. mpreuna cu propunerea tehnica si propunerea financiara se vor mai depune si urmatoarele documente: 1. Opisul
continnd indexul documentelor depuse cu precizarea numarului paginii unde se regaseste fiecare document; 2. Dovada constituirii
garantiei de participare se va depune in SEAP. 3. Lista documentelor din oferta care sunt confidentiale. 4. In situatia unei oferte comune se
va prezenta acordul de asociere conform indicatiilor de la Cap. III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala. 5. Modelul de contract
nsusit. Operatorul economic trebuie sa ia toate masurile astfel nct oferta sa fie transmisa n S.E.A.P., numai n format electronic si numai
pna la data limita de depunere a ofertelor, asa cum este aceasta evidentiata n cadrul invitatiei de participare; Nu se accepta oferte si/sau
documente nesemnate cu semnatura electronica extinsa valida a semnatarului ofertei, bazata pe un certificat calificat nesuspendat sau
nerevocat la momentul semnarii ofertei. Ofertantii au obligatia de a analiza cu grija documentatia de atribuire si de a pregati oferta n limba
romna conform tuturor instructiunilor, formularelor, prevederilor contractuale si caietului de sarcini continute n aceasta documentatie;
Documentele emise in alta limba dect limba romna se vor prezenta nsotite de traducerea autorizata a acestora in limba romna; Pentru
pregatirea si transmiterea ofertei, ofertantul trebuie sa examineze toate documentele ce formeaza documentatia de atribuire. Nerespectarea
instructiunilor si neprezentarea formularelor solicitate completate integral/corespunzator sunt activitati realizate pe riscul ofertantului, iar
esecul de a ncarca in SEAP o oferta care sa nu ndeplineasca cerintele minime si obligatorii de calificare va conduce la respingerea ofertei
ca fiind inacceptabila/neconforma. Ofertantii trebuie sa transmita o oferta completa pentru toate activitatile ce fac obiectul acestui contract.
Ofertantii poarta exclusiv raspunderea pentru examinarea cu atentia cuvenita a documentatiei de atribuire, inclusiv a oricarei clarificari
aduse documentatiei de atribuire n timpul perioadei de pregatire a ofertei prin raspunsurile autoritatii contractante la solicitarile de clarificari,
precum si pentru obtinerea tuturor informatiilor necesare cu privire la orice fel de conditii si obligatii care pot afecta n vreun fel valoarea,
conditiile sau natura ofertei sau executia contractului.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 06-01-2017 11:44

Pagina 8/9

Fisa de date
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu
Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI


COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Nu
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
Tipul de finantare: Fonduri bugetare

VI.3) ALTE INFORMATII


1.Toti ofertantii au obligativitatea depunerii DUAE odata cu oferta, sub sanctiunea respingerii acesteia din urma ca inacceptabila conform art.
137 alin (2) lit. b) din H.G. nr. 395/2016. In vederea completarii de catre operatorii economici interesati, versiunea electronica a DUAE
(eDUAE) este pusa la dispozitie ca si formular on-line de catre Comisia Europeana, la adresele de internet: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter si https://ec.europa.eu/tools/espd. Un operator economic care participa pe cont propriu si care nu se bazeaza pe
capacitatile altor entitati pentru a ndeplini criteriile de selectie, trebuie sa completeze un singur DEAU. Un operator economic care participa pe
cont propriu, dar se bazeaza pe capacitatile uneia sau mai multor altor entitati trebuie sa se asigure ca autoritatea contractanta sau entitatea
contractanta primeste propriul sau DEAU mpreuna cu un DEAU separat care cuprinde informatiile relevante pentru fiecare dintre entitatile pe
care se bazeaza. 2.Pentru deschiderea fisierelor postate in SEAP cu semnatura electronica, utilizati programul shell SAFE Verify - Utilitar
gratuit cu care se poate verifica semnatura electronica si permite vizualizarea documentelor semnate electronic. 3. In cazul in care doua sau
mai multe oferte clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea prin transmiterea in sistemul electronic a
unei noi oferte de pret. 4.Prezumtia de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate. Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru
legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau copie in vederea participarii la procedura. Analizarea
documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nici o raspundere sau obligatie fata de
acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.

VI.4) CAI DE ATAC


VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere


VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele si modalitatile de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 6 si 8 din Legea 101/2016.

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Achizitii publice
Adresa postala: str. Domneasca nr. 38, Localitatea: Galati, Cod postal: 800008, Romania, Tel. +40 236307720, Email: licitatii@primariagalati.ro, Fax: +40
236307720

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 06-01-2017 11:44

Pagina 9/9