Sunteți pe pagina 1din 36
2) Se) 1 cuvguru pecans 3 Scimtrerotc fxs une "Atos oda canis. CUM FORCTONEAA 0 UMNVERSITATERACULTATE scam se it “ae e"SGiarcamorsionstcastunection 2 stoner tate ster unde mee carat, # <) Heated scene staat 9 3} Societe ) Ganinacosdate 1 geteunlbe tone marernamne pas Mtn ovAt adc vena eetven shir {TABU ST UDUREST pentrucsrumalavem excraccoa Practica cn apan can ata acs 1 BURSEsav act pen sien ‘Game peca pat eb = ase cau 12 fmocsut Bocoen 1 SeoceaeSierezewraRe i) OS (Haye Noensd «Oar Sesetet an dt 3 AAS ol Sten Slog steno) 1. AbatsrnAri tve secre guerstone oe eS canto naments RATA 1) eden terres ty, eatacneUARE 2) Dptonai de duct Fc Sport Mok pbopeanece Departed ety tudes cam ected 8) eget carp Sn Sox ona av oust nseope 8 Gasee” 3} aden ssootant 2 fennel tapes eareuuuyuuunenees: Septembrie2015 BINE ATIVENIT: Dragh student din anul i daca) primi acest ghid a trebul si. st pronpetiatienti la Soria la Reyne Umane, by Antropologe sal ft Socal asta inseam c8 af vat 0 speciacare care 28 Shae 3 ifeleget fumes, societatea, problemele sociole, organiza, acca sa Ineleget! sts3schimbot! ce se ntamnpla i ru vostiu 5! ebule sé reepetl chia ——4_ TPN PRACTI: ‘Cursurile sunt finute de catre profesori, lector, conferentiari Seminarille sunt Ynute de $i dureazé fecare cite 120 de Citre profesor, lector, minute. Pe parcursul acestora conferentiari sau asistengi si este prezentatélatura teoretic8 au durati de 20 de minute, Ia fel ca si cursurile Diferenta este cB in cadrul seminarifor, pe. langs faptul cd sunt consolidate teoretice cursuri, este foarte mult accentuati Iatura practi aplicaiva, a fiecarei materi, Prezenja’ la seminarii_este obligatorie tm proportie de 50%-+ 1 din total intalniror, iar fn multe cazuri aceasta poate constitul o conditie a dobandiri dreptulul de a susfine examenul final de cdtre student. ccursuri in cadrul FSAS nu este ‘obligatorie, ins8 in anumite ormatile 22Ur "aceasta poate dobandite ig. Teprezenta un avantaj in ceea ce priveste nota finalé obtinut& de student. 13 —————— Practica reprezinti. perioada in general, pe siteul de timp (60 de ore/an) in care facultatii epar’ constant studentii aplicd pe teren oferte. de practic’, cunostinfele’ dobancite in isponibile pentru studenti cadrul_unui an universitar. FSAS. Dovada efectusrit Aceasta poate fi executatd in stagiului de practicd se face ‘adrul unor firme gi institut prin prezentarea de cercetare (pentru studentii (profesorului reSpmgeabil cu de la Sociologie), practica)unei ade Wintel departamente de Resurse Ge practicd si a unui rae, Umane (pentru studentiide lain care sunt. detald Resurse mane), cercetari aspecte privind local in cat antropologice de teren 3 fost efectuatapractica (pentru “studentii_ de la activitatle. intreprinse ete| Antropologie) sau fn centre si Practica se realzeazé_ tn institut din domeniul foi ani de studiu, anu terminal fiind axat’ pd realizarealucraril de licens Pentru facilitarea transferului de infor = tre studenti si invers si pentru buna functionare a activittilor de predare, studentit inscrisi la un program de studiu vor fi impartiti nz an de studiu (tofi studentilinscrigila respectivul program dintrun an anume), serie (divizare a studentilor dintr-un an In doua parti, de obicei fiecare serie cuprinzand 4 grupe), grup (divizare a studentilor dintr-o serie, cea mai mica repartizare de lucru, echivalentul clasei din ciclurile de studii primare/gimnazialefliceale). 4 La activititle de predare de tip curs, a functie de numirul de studenfi inscrisi la un program de studi, va participa tot anol sau ‘oats seria, th timp ce la activitatie de seminar va participa doar ‘grupa. Repartizarea si divizarea studentior in seri si grupe se Fealizeazi alfabetk s{nu se accept transferurleinter-grupe/seri decal cazuribine motivate. i | Miran inn em ma a ei Tn cazul_cursurior, evatwrea studenilor poate facuta semestrial (la fasta Semestiuul, h sesiane) sau pot exibta sf examene partial (la imilocul semestruli, de obkce). Stuatia este asemanatoare sin azul seminatilr, unde pot fexista examene partial, finale sau extemporale (teste rneanunfate, date de catre profesor de la seminar, care pot 4h punctate cu un anumit-numae ‘de puncte). Stiai cd obtinerea Panel as (Ree gd Eee rs eed Peeks ee a Bre cuea ini) curs? »)) ‘Aceste examene pot fis crise, ‘orale sau sub forma de proiect (@seu). Ca 0 regula de buna Practica, forma de examinare (le. modaliatea de sustinere a ‘examenuiul — seis, otal etc) este stabilta de catie profesorul de la curs impreuns cu studengiy “in primele 2 ole semestruki. In azul ih” care profesorul schimbs, din diverse motive, forma ‘de examinate fad acordul studentior tra ai Consulta si informa’ de acest cra pana fa inceptl ses ‘Student au dreptil sa contest noua forma de examinare §1 53 hy sustind examenul decat tn forma stabiita inal sau schimbat8 anterior de comun ‘axord. In coea ce priveste examenul ses, acesta poate f sub forma de pri Gata sau deschisa), eseu, vebart eschise etc. Examenul oral presupune interactiunea vet inte profesor si student, for feseurle pot f peo anumits tema (Ge exempt, o cate a cui subiect 55. fie legat de socologfe). sau Proiecte de cercetare, mal Complexe. De obicel, evaluates Studenior fy seminal se face pe baza eseurior sa proiectelor de cercetre, in timp ce evalarea de fa Crs este fie seis fie oral, ins aceasta nu este regula genera, De obicel, pentru ca un Student poatd intra examen’, acesta treble sa aba 0 prezen{a de minim 50% + 1a seminar, precu Siactivitateincadrul acestora (64 se implice tn discutiy, 5 rispunda ete). Astfel, dacs ‘aceastd condiie a promovatt seminarukii mu este Iedepints de cate studentul X acesta nu va putea sine ‘examenul de ba curs. (din ‘esiine). Stiai ca...? 7S Eas Sesiunea reprezinta interval de timp (aproximativ © tuna) in care Sunt evaluate Cunostinfele dobandte de catre student pe parcusul ‘unui Semestru. Pract, seslunea teprezinta perioada cate abunda th examene, predari de proiect si eseurl Examensle aferente Semestrulul se dau in sesiunea de lama (inate ~ februari), cele aferente semestruu lau loc in cadrul sesiun de vor (inie — ie). De refit este si faptl ch perioada sesiuni, cursurile se suspend, singura activtate destigurata in faculate find cea de. predare 2 luctailorsisustinrea examenelor & Sa Sachi 4G Stal cl dacd dovest si examen de metre safe {fi maresti nota la un integialbt lsfasftdsesiinide examen, poti sustine eyo agitate unexamen de marire? orc txamencle de resto sunt ste fcr us sshd deren care aoc tos (augur Septem) rina Sedine de restart ete ater door restntlon imp ce 3 dum sea de restate pot dae mate tse be det fap eh ed Sean ‘lamer restating ERCURSIEALUEN sect de restote tn toonnd, NERNEY fies ois ommend de CSMECUCN Seste de restate din toons, poate FA Fina vstona to tecare moter SM ie gate ntowcle fa UNTILL ccc mats) tit trate Cu AME Somes soselct rere Send ney Tams done catego acta mean ‘emacs ‘suc “era la a patra reexominare sint cexclusy studengit cu cazu exceptio (eces in famite, bolivia stidinatate) ale ror fost aprobate de mena co ae: pap las eee eer ala poise Miriledenote: Recasiicart buget taxa ~ sistemul de notare se susfin, pentru stables medick nota de lao materi se sesiunea din tnmulteste cu mt. de credite aferent respectivel toamn’,decitre materi, procesul cominiand cu toate materi, ‘fudengé astfel stodental obtindndl un numa de. punete integratgtiia eat Ex 9 (0013 materi) x (nr. credite) ~ 36 faint sedun Punete cred Pini "student (a= Ste loca SUNS Sunt fa buget)raman fa buget, restul rec fa taxa, ‘tema funcfonind in ofdines descrescatoare Gemestrul lt. umarulaide puncte creat. fin rezonanf cu invaarea in spirtul procesului Bologna, Sistemul European de Credite Transferable (European Credit Transfer System ~ ECTS) a fost Implementat in toate institutile de Tnvatamant superior din Europa, cu scopul de a asigura comparabiltatea performantelor academice la nivel international i existenfaunuf sistem comun de notare a performantelor scolare a studenflor de pretutindeni, Datorits sistemulul ECTS este posi transferul de rezultate profesionale obtinute de catre un student roman, inseris a o facultate din Bucuresti, spre fexemply, ca urmare a frecventaril gi promovarii unor — dlscipine sats programe de studii ale unor alte facultsti din, fara si strdinatate. Alocarea. creditelor se’ destisoar’ in conformitate in He-558/1998) student! a cator famille na realzat cele tre lini consecutive anteriare. depunertceretl un venit hana med brit pe membra de famile mat mare decdt_ vert minim Be ‘economic. In genera, Ia acordarea bursebr soctle av priottate Student cu’ dizabitati (desar medica) si cu situatie materials precara, cel cate vin de by centielorezklonale sce cu Unt al ambi pain decedat sociala? Pe re studentlor cu rezultate bune in decursul So eee ree es Peano eel ee eee © conditie esentiats pentru 3 Modul de acordare, precum si beneficin de bursa, acd ai sumele sunt stable de fecare media necesars, estes fi nverstote sl focltate. th salt) adicd <4 af toate parte. In general stadentil nenele promovate (13 rebule si ntocmensca 0 festante). Pana fa strstl lini erere prin cave sot ‘octombrie se va cunoaste sumaacordareaburseh fcukatea de bani repartizata pent acordand o bursa in general Facuttatea noasta, ian functie funcie de medic (deb de aceasta suma se va Calctla8,50°9,00 sau chiar peste 9,50 rnumarul de buse “acordate jy funcie de’ foclate si de fiecarul_ an. de studi. Vor jedife. generale ale benehila de buise de studis studention), dar si de student , amin Stoion Miltary, CaminFunden, Camin. Panduti, Complex Magurele, Cminul Gaudeames. Complex Mihail Kogalniceanu Complexul Mihail sy Koginiceanu este format din ciminele A si B, compuse din camere ch dows, tel sau patru ature flecare pater se gisesc dovs bai Gaminele au fost zugrvite, pe spatile comune,” fo" 2014" find tate" cu geamuri teimopan si mobifer complet now. BBPOTTEY 2. recogni 3046 ton: 071315525 (ERE Sse ses, sores mn Complexui Grozivest aren component’ ciminel As, A BD. Cole 4 cimine (A8,C,D) au o structurs de parter + 5 eta, compuse. din camere cu doua pat, mobiiet pentru dou persoane (dulap, masa pentru calculator, caun)glavoarincamer3. Complex Grozavesti a Baia este comunss sunt doua bal pe fiecare paler, dispuse fa ‘apetele culoauli Caminele C §1.D ~ renovate in anul 2006; aminul B tn 2008; caminul A a intrat th eicutul cazari, ‘octombrie 2009, in urma unt proces de reparatie capital Caminul 1 (parter+ 9 etaje) este compus din camere cu tei patut, mobiier pentru tei persoane (birou pentru calculator, dulap, noptiera, scaune) si grup santar omplet uti. Dspune de o camers pentru petsoane 'mini apartamente de 2 Gere cu vestibul chicinets aie proprie, precum 1 0 camera pentru persoane cu dizabita =n Rd 82 Presin 90 OEE A Sort 650 ox mo u Decizile comiset de cazate sunt bavate, pe Tinga cfterie enumerate mai sis, pe. optunile studenten ‘Studentit "primesc™ loc. conform medic I celoriltor crits dot itr nul din ciminela cate. ph Ferathizate, i) cerereade cazares Cy are, recomandim itudentlor =f Solecteze cat mal bite “camine (eventual pe toate), th ovdinea preferinelor, pentty a maxinica sansele de. prima foc ty cain CContinitates nu reprezinta criteria pentru a benefia de carare intro anumitd camera de camin. Student sunt cazaith,acaeasi camera in are at locut man universtar anterior doar daca ddepnes criti ‘media sidaca sola acest lucruexplc n cereraadecazare. Crteral principal este Cozur sociale. Pentru media pe'anal anterior tepartizarea Talal 2 entrustudenti iy anii Studentflor care au BSI cents st anal 2 medic prea mick Imister, — fespecti pentru a benetcio de media” de aamtere Comin, sunt hut in Pent student nani considerare doar Departajarea intre studentii/ cu aceleasi medii PEST SECS ee Eat, ome miewidats Siar Neth amet oan se face dupa cum urmeaza: eeeartlnry, cinise proverkt din conve COCrRE Oe cazae Hae sit pri’ ports png de plosoment sou, in Site or acne pentrulStadenti in anii 2 si 3 licenté si in Shi, ‘Slee "S"4 tuden cu certeat SHE (restate! anul Jstergn functie de media final din Eiiptia (ig ane) de standeap yan. aminal ( abserte B faster in f amanat |absenie la Student, care” se examene). Studentil anul /aiaigitteriori Sloper) apsinoeres ade at etal roman sat Serge ES Seer fhe iat a pent Studentii in anul 1 licenta: in Bett Ste Ge documents lena ‘Jmaster | Sa Lit ete ee, ve ema tastes fungti@deymeta de la proba scris& la Limba pate Secretarigt pins Ia de eatte Rectorat, si lit@ranneomana ints prin “Departament a z tea Reb error Pentru Studentii in anul 1 master: in 2 siuate sociale (ex tunctigde media de absolvire (media anilor Ghia Sad emu sce, de) ie x ssteteiemaed” Wrst he ie de studiligtmedia examenului de licenta) ‘oneiderace. 5 38 Obligatii si drepturi privind cazarea Pe ie de cazare aprobate doar dacs asin’ un Arment cnt cia se obigs aa expect Reglamentl fy intericor 9 camino care primi loc 23 permits cazares Sel persoane pe loc prim sa nu soe st st primensc an sa se irr sarc eer fart perce eet preci si 38 anunte Comba de cazare (ptm Present sa Sect) a cv doves cing ne nares ast joment poste stage una dintesancjunte previcute de Carta Ufa, amine lrdore dept de bene de carve niurmator anvesitersisau exmaticuarea Pree i ae er eee eee Pree gee eo COTATI Process! olga ste un ROSIE RIAOUEG sruciomen deo esigura un cadru RSA RSRSISSEM concn pentru inotamanrul superior ate demeranrienecsore se RMR ace Te ERT occur: utiformizares STMT waiamancuut superior din diverse eee Wath ch armonicarea 5a, dupa lumateareleprincpit Cele dou’ trepte sunt inspirate din invatamantul angio: saxon si corespund ccursurilor de undergraduate, respectiv (postgraduate. 7 Invatamantul supe nivele de studiu: (3-4 ani) NA perce sate Osa ae Se Dimensinea social a wi feducatiei se referd la giiatea de ‘sane i =I Soper, tn termed! de xtey” parpare a Stas “ee a Conte de tot hire a eee apa Zz Fanci steprezerate = Struc decile z Brincptlcchtsh ann fap cd fete mea te o tirdrept a ecate Th acest sens, dimensiunea social pune accent pe accestl la educate al eategorilor efavotizate cu ajutorl unor burse sau Subventiide la stat Roll iwajméntulal superior h-contextul angajabiitati este de a echipa student ca competent si abiltat (cunostinte, aptitudin 5 comportamente) de ‘ate individ at) nevoie ta ocul de munca 34 pe Gare angajatori le cut, Side a se asigura ca persoanele a oportunitat! de “a mente si reinnoi acl competente si abiltati, intermedia viel lor profesional. Tnvitamanttl contrat pe student reprezints atat © mentalitate, cit gi 0 utr, interior ne institutt de bwatamant Superior, yi este 0 ahordare ‘3 ‘invatart amply twudta sh Sustinuta cu teorile Constiuctiviste ale iwayari. Acesta este caracterizat prin metode inovative de. predare care au drept Sop promovarea — iwvatéel prin comunicare cu profesori si cu ali Student implcati in procesul_ de invatare, "desvottind le. biti Uransferabile, precum: solgionatea problemelor, gandirea critica gh Banda reflexia, ‘Studentii a posiblitatea dea sudia un semestu fnteg sau chiar a lunal an hitreg. universtar tro elt insted matin superior, Student sunt educationali a universtare, astel opinie. individual cexprimata ales. in_ conf Educate’ Nati reprezentat Senatul Universit Facukeai si pot & cu prive Ia pha Ivatdmant, caltatea pr teoretica $f practice, acordarea Durse,“cazareay’activitile culturale, sportive si recreative ‘rganizate in spate universitati Senat, Sef de an), sistemul de vot, um perioada find comunicate prin. inerm ‘mandat al unui stident feprezentant ‘cesta = fe eales la final clu ‘epiezentantiau drept de vot tof Prin tovatamantul pe tot parcursul viett se doreste nbunatiies recunoaster Iayamantulul fy forma so anterioara, inclusiy a fwayamantulul non formal Si informal, crearea “unor Imodele mai flexible de liar "> informatie, fentiate pe stucient irgites accesuiti fedcatia in invajamancul superior. ‘oturh procedura si ASSAS, Durata unui Pesca ‘Seu de Grupa, Serie, An structura cle ba aftudenilor este gpa, formaca din aproximativ 30 de oameni Dnt acest Sel de gH ‘ales de care coleg! prin vot, mentine. legatura et profesor Semiaristi penta a tansmite materiale $i idformalt ule penis sh despre Cutsur, cu sef de serie si an pentiy a stabil datele din sesiune sia comunica informatt si posible piobleme sic Secretaiatl penta informa student despre dete modifies soit fale aspecte caracterstice vif universitare. ‘Studanticonsiieri- participa la Studentit Senator = Fepresints Sedinfele consilula Tocultati, interesele Siudentior fa nivel dle Bu dept de vot) i cadrul Universitat pathic st at dre ‘2cestora, propun si sustin de vot fi cadtul_gedinolor inintive "privind.” opinile Senatului $f informear’ tient studenjior ‘Si inbunitatiea cu prize Jy decile adoptate, activa acedemice, comunka propun si Sst lalate: piling Geczite adoptate si transmit opiniie "| stadentlon si ‘eventualele probleme apanite. imbundtatiea activa academice 0 DESPRE NOI Alianta Nationala a Organizatilor Studentesti din Romania Alana Naomi a Organzatior students din Ramdeia (ANOSR) este federoin nationals studentensc, non guvernamentls ) nowpartzan’ cre, de peste 15 an are ca scop principal represonare interosslorcomtas ale stertoe fin Roman paaren 3 promovarea cept 3 oDigailor acestra, it § Sttnuare pri rel educajiona lava soi economics scutra “ANOSH are racine in miele vile ete fra 995 can ar student au reset ipsa aa coordonat centrale eet, Aft 4 ail 1999, ls Tinioara, ceria Siptman Internationale Sladen ae oe ‘Adunacea Generals de Const la cate au patiapa 18 de organiaty sdenest Anitveage rd ANOS sa dosnt personelates kc in aprile 2000, po dec a Cuts Supreme de hatin contest une evident oposiiagaverhs| fin acca viemer Devine astel priva federaie atonal studeneascd an ‘Achat ANOS este guvernaté de anunite val princi, cave ne ghideasé pe shel reprezensientests Acesteo sunt pin emocrpie a Hert pind login cel al sepecentatisdesciderytransperentet, Ivdependeny, nom parzaatuhd, gata, compatenta, unatea, nonsolenta 'ANOSR reuneste tude i 37 centre wiverstre din ieaga ta, dn 30 de univers tingnd un mansr de peste 80 de ergonizatl membre, cave pts ‘impeound pnt mentinerninunctione aecantmukimirc center rivet raftonal ANOS ete parte a Alanfeipeirao Roman Carta membes {nconstulTmeretula in Romana, membre rSndul Sun European Youth Forum ‘FinWorld Asem of You apt co lepiensseqrecenatnatee ANOSH level Invernational. De asemenea, federaia est reprezentontel leg af stdentfer dn oman ln vel sropeen, pin sahul de meme cu cept dopine OrganzatieEuropene a stadentler (ESU - Euopean Students” Uno), srg clu europeantcrerepeeit stent, 'ANOSH ropes Shades din Romani fn Bru EecuvConsal Agen ane de Augurace Calta in Ivafmntl Superior (ARACIS) Cond fonal pena FnanarenIntamint Soperior (NFS) 3 est eet oat ONG al eamere Depa sifateaANOSR const ivan polticlredationole $ de dneret dn enti frmlnd posta stadontor pn tun consul arcs ‘asemene, ANOSK ese in important aco al soca cae romans, activin problemele de ctuttatectr deren ci 0 charms ‘tema mparantepretecte estou ee AMOR St (© utognn cnverstayoste decoteinte pee rvermaes studenten Roms ‘Sopra clr mat nparantemetuncnte de minatwe 3 cao Evafananans pena [etuerrocent olga fn pepe tena deste st ct ag pc mal print rte Spel (© sogtn vives ose deconeitepentu herman studenten Ronni ‘Sopra cdr at nparantemstuncne de minatwe 3 aul Evafananané pena fetuerrocent olga fn pepe ten deste. 19 ais refers fogs" wprsnth angi emporio ta Romi, dechata uat cate promovescavatanisa cent pe stent pi premieres are “pei tn obese sin 2derate mode potesonasm sae (9 esta oe var pert et” pitt ete patent cy Consul Hana Sst set sptn ers pnt osm iet etotent menta angre © Slegoveresparsab seman! ana eet, we poet nee ale ANOS, Senate et net on nether rena pe vese (9 "yaningt pest sttefenata na pon mated Wang tons Serene Sogo gue ein sso evs reco (© dune Generate 5 Foruml CrgmizayBor Studenfest in Romans sunt evenimente IB care emesis mene scout pe vr ‘rome sbi resp detinconre SR mp cel sheng Srvtng ip n cect sein oe spa ap tana secret Se aegis tga eee etge ees ear ae Epona lage at eb mae ir Se fe avr a Sot a aioe Gee ie eae ieee scarier knees nareedaneee erga eet Fass aera eta se inert ere Sh Semcyaaraars ae fanaa sear si ae decreotrek tr ateeda ea ad vce age oceibins deaceceacatin at cole ls asi ee ad aes Smear ys ie” Slat aya ome agra meen a peap anaet ae Ns prams, AEPREZERTBMIOROL, © charms Bun venit! Suntem AS-SAS! a ONG afllat ANOSR, Asocatia Studentfior Ia Socologie si Asistent Socild se ocup8 cu’ reprezentarea intereselor studentior acestel facultaj. Pe de © parte, asoclyia faciiteazs comunicarea inte student Facultati si Decanat, iar pe de altd parte, reprezinta un medi foarte potrivt penta iva lxcrui noi si pantrsa te dezvota, deoarece prin Scthitatea destisurata, student volunta au ocazia <3 patticipe Ia ‘verse evenimente marca ANOSR sin numa so, ASSA ssoclaqia (i STENT, AS SAS este strucurata pe departament, Incepind cu cel de Resutse UUmane si pana la Cecetare i Statistica, In acestea adauganduse PR si Eduction in departament Resurse Umane (HR) tive sunt” divers, pomnind de lo jocur de Heap Bullding s mothe 2 membrior, Pina Bip realzares ih decritve He mem not ni Departamentul PR (Public Relations) se focups. ct reaizarea “de campand de promovare a asociatil si a. proiactelor cestela pe diferite plonutt-atat th mediul enine, cat. si offline. De asemenes, Separtamentul are in vedere stabiies {unor relat ve asociatie cella indivi, (a este. yorba de’ ake asocat Stixdenfest sau de stitial cs care intra Contact penta reallarea ~ difeetor proiecte. "Oak3\responsabiltate 2 Separtamentukd de PR este Diverstatea pecare tio plu?) Atunci cand ost duce. volutaistul are okintar iran acocinie line cand vine vorba de vata Sudenjeasca se focanpia exact de student. in perioada acest luca samme ci ai parte students se fvesc o malime de tle activist foarte plicure care oportrtaji care ne poatta pe He Sata sate ori ta dherse Ca ce Hessoand pec oiganizaren dezvotaren pessonal Geveveniment Parepmcs I» Patino sen. de ‘verse. WorKsRepull felis sorkshop- inet len nol de de campan de antonmae "profesor dome Colegior ta Astieh pe: angi mergand la tigated ‘sctivtae obignte pe Care le al ascii Stuer vet cum finlent des partitpa, Ia salutestin ecbips cum sa mat i semitart, boratooe, eteaiv ARUN cal contbul fa potl face st hactut teste di felearea nel compan de Qotnun Pri oveste acetsti mu informare a color humat ci vet! Ivan nok dar dobandeststtri not gate de tog conexini cunoscand oament comuncare sl empate it Bsa ‘ind pen cae Af pot continu foe 9 fa inten mod a Prin volutaratln ieee? Student pot descopet anumte Beet eer yecwele intermedi proiectelor ta care ai “este pot dota ltr de potas Tagore te pike al mult east profesionst cxperients five aduce ut bonehis Bese pervitorta verve de angsjre, miScune cand 8 vet ita eoorece vel private de cite it medal” protesionay dupa areater. fermaeo facta cotati tle sree 0.00 @@ @' torn sa devind Cn vei intra pe pata muni prowspat absalvent de Tecate, tte vel afta printre ei care ‘shaw vest pul Ibert atta productive 2 invest tn, stand se fonstant ste deavo 33 st {ot mal mutes Astel, evel titerenia deceit si i vel Spotl gansele de angare, datorta apts ck curiae expetienta prin fferte protec Da, experienfa de volunar este de trecut in CV" De apt, dupa cum pecifich afineatul din sical > din fegea 8/204," "Statul roman ecunoaste valoarea socials 2 cetateniel active, a soldat fesponsabiltath sociale, rect ‘aloatea_profesionala ca expreste Personae, profesionale, ie si lngvstice a cote destagoard acest fetta” Alineatul 2 al artcolui 10 al aceloiag lel sustine c& "actvtatea de voluntariat se consifera expertenta profesionals sisau th spectatate, Jn funetie de til activtatd, daca aceasta este realzald in domenial Studilor absole.” voluntariet= SbbbbG ADMINISTRATIVE 50 Geese ea) Deoarece esti stinfent, Aten: _unele case de ele beneficesi in continuare de 6 abonemente perm folos educere de 50% din prequl