Sunteți pe pagina 1din 19

BISERICA ADVENTISTĂ DE ZIUA A ŞAPTEA

STUDII BIBLICE Duhul Sfânt și spiritualitatea EDIŢIE STANDARD
STUDII BIBLICE
Duhul Sfânt
și spiritualitatea
EDIŢIE STANDARD

ianuarie – februarie – martie

2017

Traducere: Loredana Sîrbu

și spiritualitatea EDIŢIE STANDARD ianuarie – februarie – martie 2017 Traducere: Loredana Sîrbu Pantelimon 2017

Pantelimon

2017

©2016 General Conference of Seventh-day Adventists®. Toate drepturile rezervate.

Studiile biblice pentru Şcoala de Sabat majori, ediţia standard, integral sau părţi din ele, nu pot fi editate, modificate, adaptate, traduse, reproduse sau publicate de nicio persoană sau instituţie fără un acord scris prealabil al Conferinţei Generale. Logoul şi numele „Adventist de Ziua a Şaptea” şi „Adventist” sunt mărci înre­ gistrate ale Conferinţei Generale a Adventiştilor de Ziua a Şaptea şi nu pot fi folo­ site fără autorizarea acesteia. Studiile Şcolii de Sabat pentru majori, ediţia standard, sunt pregătite de De­ partamentul Şcolii de Sabat al Conferinţei Generale sub îndrumarea generală a Comitetului Mondial al Şcolii de Sabat. Ele reflectă contribuţia comitetului şi nu reprezintă în exclusivitate punctele de vedere ale autorului/autorilor.

Autor: Frank Hasel

Pentru ediţia în limba română:

Traducere: Loredana Sîrbu Lectura traducerii, adaptare: Florian Ristea Tehnoredactare: George Toncu Copertă: Liliana Dincă Redactare: Alina Badea Corectură: Lavinia Goran

Textele biblice sunt preluate din traducerea Cornilescu, ediţia Casa Bibliei, Bucureşti, 2012. La citatele din scrierile lui Ellen G. White, este indicat în paranteză şi numărul paginii din original.

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României

HASEL, FRANK M.

Duhul Sfânt și spiritualitatea / Frank M. Hasel ; trad.: Loredana Sîrbu. ­ Ed. standard. ­ Pantelimon : Viaţă şi Sănătate, 2016 ISBN 978­606­911­096­6 I. Sîrbu, Loredana (trad.)

Cuprins

Duhul Sfânt și spiritualitatea

5

Sărbătoarea din ultimul Sabat

7

1.

Duhul Sfânt și Cuvântul

11

2.

Duhul Sfânt – o prezenţă permanentă și nevăzută

20

3.

Divinitatea Duhului Sfânt

29

4.

Personalitatea Duhului Sfânt

38

5.

Botezul și umplerea cu Duh Sfânt

47

6.

Duhul Sfânt și trăirea unei vieți sfinte

56

7.

Duhul Sfânt și roada Duhului

65

8.

Duhul Sfânt și darurile date credincioșilor

74

9.

Duhul Sfânt și biserica

83

10.

Duhul Sfânt, Cuvântul și rugăciunea

92

11.

Păcatul împotriva Duhului Sfânt

101

12.

Lucrarea Duhului Sfânt

110

Program RVS/STV

119

Duhul Sfânt şi spiritualitatea

Cei mai mulţi dintre noi cunoaştem formula: „Te botez în Numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt.” Şi, dacă suntem botezaţi, am auzit­o în mod sigur înainte ca pastorul să ne scufunde în apă (vezi Matei 28:19). Noi suntem botezaţi în Numele Tatăl, al Fiului şi al Duhului Sfânt. Da, Duhul Sfânt este menţionat alături de Tatăl şi de Fiul. Şi nu este deloc de mirare. Punctul fundamental de credinţă numărul 5 al adventiştilor de ziua a şaptea este următorul: „Dumnezeu Duhul cel Veşnic a fost activ împreună cu Tatăl şi cu Fiul în lucrarea de creare a lumii, de întrupare şi de răscumpărare. El i­a inspirat pe scriitorii Sfintelor Scrip­ turi. El a umplut viaţa Domnul Hristos cu putere. El îi atrage şi îi convinge pe oameni, iar pe aceia care răspund îi înnoieşte şi îi transformă după chi­ pul lui Dumnezeu. Trimis de Tatăl şi de Fiul pentru a fi întotdeauna alături de copiii Săi, El revarsă daruri spirituale asupra bisericii, împuternicind­o pentru a da mărturie despre Hristos şi, în armonie cu Scripturile, o condu­ ce în tot adevărul.” Cu toate acestea, când citim Biblia, şi în special Vechiul Testament, re­ marcăm mai degrabă activitatea şi intervenţia lui Dumnezeu Tatăl. Pre­ tutindeni sunt amintite faptele Sale. În Noul Testament, şi îndeosebi în evanghelii, citim iar şi iar despre activitatea şi implicarea lui Dumnezeu Fiul, Isus – viaţa, moartea şi slujirea Sa din cer domină relatarea. Spre deosebire de activitatea Tatălui şi a Fiului, activitatea Duhului Sfânt nu este descrisă explicit în niciunul dintre Testamente. De ce această diferenţă? De ce ce nu este Duhul Sfânt în centrul atenţiei? Vrea El să rămână „în spatele scenei”? Nu ştim cu certitudine. Ceea ce ştim este că revelaţia din Cuvânt este cu precădere despre Tatăl şi despre Fiul, iar aceasta se datorează Duhului Sfânt, al cărui rol se pare că este acela de a ne îndrepta atenţia nu către Sine, ci către Isus şi către lucrarea Sa pentru noi. Pe măsură ce vom studia despre Duhul Sfânt, vom observa cât de important este El pentru experienţa noastră creştină. Duhul Sfânt, fiind

Dumnezeu, Îl cunoaşte pe Dumnezeu Tatăl ca nimeni altul şi ne poate oferi despre El informaţii fidele şi demne de toată încrederea. El i­a inspirat de la bun început pe scriitorii biblici şi ne ghidează astăzi în studiul cărţilor lor. El ne oferă asigurarea mântuirii prin Isus Hristos (Romani 8:16) şi dovada lucrării lui Dumnezeu în noi (1 Ioan 3:24). Tot El ne curăţeşte de păcat şi ne sfinţeşte: „Aţi fost spălaţi, aţi fost sfinţiţi, aţi fost socotiţi neprihă­ niţi în Numele Domnului Isus Hristos şi prin Duhul Dumnezeului nostru” (1 Corinteni 6:11). El generează creşterea noastră în sfinţenie pe tot par­ cursul vieţii şi aduce în noi roada Sa: „dragostea, bucuria, pacea, îndelun­ ga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrâna­ rea poftelor” (Galateni 5:22,23). „Duhul trebuia să fie dat ca o putere înnoitoare, căci, fără aceasta, jertfa lui Hristos n-ar fi folosit la nimic. În decursul veacurilor, puterea ră­ ului se întărise, iar supunerea oamenilor faţă de această putere satanică era uluitoare. Păcatul nu putea să fie oprit şi înfrânt decât prin mijlocirea celei de a treia Persoane a Dumnezeirii, care urma să vină nu cu o putere schimbată, ci cu plinătatea puterii dumnezeieşti. Doar Duhul face să aibă efect cele realizate de Mântuitorul lumii.” – Ellen G. White, Viaţa lui Iisus, p. 578 (671) (sublinierea autorului) În lumina rolului Său atât de important în viaţa credincioşilor, studiul din acest trimestru ne va ajuta să cunoaştem mai bine acest mare dar pe care l­am primit în persoana Duhului Sfânt.

Frank M. Hasel a obţinut titlul de doctor și este decanul Catedrei de teologie de la Seminarul Bogenhofen din Austria și totodată directorul Centrului de Studii Ellen G. White.

Sărbătoarea din ultimul Sabat

Dragi prieteni ai Şcolii de Sabat, începând cu acest trimestru, voi renunţa la scrierea unei introduceri tematice, aşa cum făceam de obicei. Sper că le­aţi apreciat pe cele pe care le­am scris până acum şi că v­au fost de folos. Deoarece lucrul acesta îl face deja fiecare autor al studiilor trimestriale, cred că nu este nevoie de încă o introducere. Am făcut­o pen­ tru că… „aşa am pomenit”! (Chiar dacă vă displace argumentul, aceasta este realitatea.) Da, am făcut­o pentru că aşa făceau predecesorii mei, la acest departament. Şi nu cred că a fost ceva greşit. În schimb, aş dori ca, în aceste două pagini ale ghidului de studii biblice, să vă (des)scriu în fiecare trimestru crâmpeie din activitatea Şcolii de Sabat. Pe de­o parte, sunt atâtea lucruri frumoase care se petrec în bisericile noastre, în şi prin grupele Şcolii de Sabat! Cred că trebuie să auzim despre ele. Pe de altă parte, sunt atâtea lucruri care lasă de dorit în bisericile noastre, în privinţa funcţionării Şcolii de Sabat! Cred că trebuie menţionate şi ele. Scopul? Evident, nu pentru a umple aceste două pagini (care ar putea conţine pu­ blicitate sau ar putea lipsi pur şi simplu). Ci pentru a conştientiza împreună ce instrument extraordinar este Şcoala de Sabat, atunci când este folosit corespunzător, dar şi ce pierdere înseamnă pentru biserică, atunci când nu i se acordă atenţie, considerând că e, aşa cum, în mod maliţios, spunea cineva, „o rutină necesară”. Aşadar, pe viitor, veţi găsi aici idei, experienţe, apreciere şi încurajare, dar şi indicarea anumitor disfuncţionalităţi şi invitaţia la pocăinţă, la schimbare. De data aceasta, doar două aspecte:

În primul rând, sper că ne­am obişnuit deja cu prezenţa celor două pagini suplimentare (pentru discuţia în grupe) la sfârşitul fiecărei lecţii. În­ cepând de acum, vom găsi acest supliment chiar după prima pagină a stu­ diului săptămânal. Motivul este cât se poate de natural: această schiţă cu sugestii pentru părtăşie, dezbatere şi misiune este ceea ce vă sugerăm să folosiţi la biserică, în grupele Şcolii de Sabat. Restul (secţiunile zilnice, toa­ te întrebările, notele, comentariile) este pentru studiul personal, pe care se presupune că­l vom fi parcurs acasă, în timpul săptămânii. Propunerea

vine din partea tuturor directorilor Şcolii de Sabat (Uniune şi Conferinţe), de la recentul consiliu al departamentului. Sperăm că tot mai mulţi in­ structori şi grupe vor începe s­o folosească! În al doilea rând, vă propun ca, în ultimul Sabat din trimestru, să fie o sărbătoare a Şcolii de Sabat în fiecare biserică adventistă! Ideea nu este nouă. Încă mai sunt printre noi bunici şi părinţi care ne pot confirma că aşa era odinioară. Unii ne vor indica şi un imn special, ale cărui versuri spuneau cât de aşteptat era acel ultim Sabat din trimestru:

„În Sabatul Treisprezece, Cel de toţi mult aşteptat…” Da, înclin să cred că acel Sabat era mult aşteptat (în sensul de „dorit”) de toţi! Dar ne întrebăm şi de ce? Poate că ar fi bine să le oferim bunici­ lor şi părinţilor ocazia să ne povestească. Nu sugerez să facem exact aşa cum făceau ei (poate că anumite lucruri nu se mai potrivesc în prezent). Dar, ascultându­i, putem începe să ne alcătuim propriul program pentru Sabatul al Treisprezecelea. Şi nu pentru a reînvia vremuri deja apuse ori a cădea în plasa unui festivism ieftin şi dulceag, ci pentru a redescoperi scopul Şcolii de Sabat şi bucuria de a fi parte din ea. Iată şi câteva sugestii pentru pregătirea programului:

Folosiţi timpul rezervat Şcolii de Sabat! Implicaţi toate secţiunile Şcolii de Sabat din biserică! Strângeţi din timp un fond special şi oferiţi cadouri şi premii! Organizaţia bisericii recunoaşte şi încurajează această nevoie: „Multe Şcoli de Sabat strâng daruri la anumite date, pentru cheltuielile proprii” (Manualul Bisericii, ed. 2015, p. 120). „Fondurile pentru cheltuielile locale ale Şcolii de Sabat sunt fonduri încredinţate, fiind reglementate de comi­ tetul Şcolii de Sabat, pentru a acoperi cheltuielile de rutină ale Şcolii de Sabat” (Ibidem, p. 98). Dacă se va întâmpla ca în Sabatul Treisprezece să fie programată şi Sfânta Cină, sărbătoarea va fi dublă şi cu atât mai frumoasă!

Florian Ristea, Departamentul Şcoala de Sabat/Lucrarea Personală

Cercetați Scripturile

„Dacă Biblia ar fi citită mai mult, dacă adevărurile ei ar fi înţelese mai bine, noi am fi un popor mult mai luminat şi mai inteligent. Sufletul capătă putere prin cerce­ tarea paginilor Scripturii. (Sfaturi pentru biserică, p. 113)

Ianuarie

Februarie

Martie

1.

Psalmii 54

1.

Psalmii 85

1.

Psalmii 113

2.

Psalmii 55

2.

Psalmii 86

2.

Psalmii 114

3.

Psalmii 56

3.

Psalmii 87

3.

Psalmii 115

4.

Psalmii 57

4.

Psalmii 88

4.

Psalmii 116

5.

Psalmii 58

5.

Psalmii 89

5.

Psalmii 117

6.

Psalmii 59

6.

Psalmii 90

6.

Psalmii 118

7.

Psalmii 60

7.

Psalmii 91

7.

Psalmii 119

8.

Psalmii 61

8.

Psalmii 92

8.

Psalmii 120

9.

Psalmii 62

9.

Psalmii 93

9.

Psalmii 121

10.

Psalmii 63

10.

Psalmii 94

10.

Psalmii 122

11.

Psalmii 64

11.

Psalmii 95

11.

Psalmii 123

12.

Psalmii 65

12.

Psalmii 96

12.

Psalmii 124

13.

Psalmii 66

13.

Psalmii 97

13.

Psalmii 125

14.

Psalmii 67

14.

Psalmii 98

14.

Psalmii 126

15.

Psalmii 68

15.

Psalmii 99

15.

Psalmii 127

16.

Psalmii 69

16.

Psalmii 100

16.

Psalmii 128

17.

Psalmii 70

17.

Psalmii 101

17.

Psalmii 129

18.

Psalmii 71

18.

Psalmii 102

18.

Psalmii 130

19.

Psalmii 72

19.

Psalmii 103

19.

Psalmii 131

20.

Psalmii 73

20.

Psalmii 104

20.

Psalmii 132

21.

Psalmii 74

21.

Psalmii 105

21.

Psalmii 133

22.

Psalmii 75

22.

Psalmii 106

22.

Psalmii 134

23.

Psalmii 76

23.

Psalmii 107

23.

Psalmii 135

24.

Psalmii 77

24.

Psalmii 108

24.

Psalmii 136

25.

Psalmii 78

25.

Psalmii 109

25.

Psalmii 137

26.

Psalmii 79

26.

Psalmii 110

26.

Psalmii 138

27.

Psalmii 80

27.

Psalmii 111

27.

Psalmii 139

28.

Psalmii 81

28.

Psalmii 112

28.

Psalmii 140

29.

Psalmii 82

29.

Psalmii 141

30.

Psalmii 83

30.

Psalmii 142

31.

Psalmii 84

31.

Psalmii 143

STUDIUL 1 31 decembrie – 6 ianuarie
STUDIUL
1
31 decembrie – 6 ianuarie

Duhul Sfânt și Cuvântul

Sabat după-amiază, 31 decembrie

Completează și memorează: „Toată Scriptura este

și de folos ca să să

, lui Dumnezeu să fie

, pentru ca omul și pentru orice lucrare bună.” (2 Timotei

,

,

3:16,17)

Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu descoperit omenirii prin lucrarea Duhului Sfânt. Prin ea, Duhul Sfânt ne arată care este voia lui Dumnezeu pentru noi, ne arată cum să ducem o viaţă plăcută Lui. Dar Duhul Sfânt nu a fost activ doar în trecutul îndepărtat, când a luat naştere Biblia. El are şi astăzi un rol activ în ceea ce o priveşte. Şi probabil că cel mai de seamă aspect al rolului Său este legat de ajutorul pe care ni­l dă când citim Cuvântul lui Dumnezeu şi de dorinţa noastră de a­l înţelege corect. Ajutorul Său în acest domeniu este indispensabil. El ne dă dorinţa de a accepta Cuvântul şi de a aplica învăţăturile lui la viaţa noastră. El lu­ crează prin Cuvântul scris, pentru a ne face făpturi noi în Hristos. Săptămâna aceasta, vom studia despre Duhul Sfânt din perspectiva lu­ crării Sale legate de Sfintele Scripturi.

Știrea misionară video poate fi descărcată și vizionată accesând una dintre următoarele adrese de Internet: resurse.adventist.pro (secţiunea „Școala de Sabat”) sau YouTube (canalul „Scoala de Sabat”).

SUPLIMENT PENTRU DISCUȚIA ÎN GRUPE

SUPLIMENT PENTRU DISCUȚIA ÎN GRUPE

SUPLIMENT PENTRU DISCUȚIA ÎN GRUPE ÎNTREBĂRI ȘI SUGESTII PENTRU PĂRTĂȘ IE 1. Bun venit la studiu

ÎNTREBĂRI ȘI SUGESTII PENTRU PĂRTĂȘIE

1. Bun venit la studiu fiecărui membru al grupei Şcolii de Sabat şi mu­ safirilor!

2. Pregătiţi­vă să împărtăşiţi în grupă un răspuns primit la rugăciune în cursul săptămânii.

3. Pregătiţi­vă să povestiţi ceva ce aţi trăit sau auzit săptămâna tre­ cută! Ce semnificaţie credeţi că are evenimentul respectiv pentru dumneavoastră personal, pentru biserică şi pentru lume?

4. Să ne rugăm pentru persoanele de pe lista noastră de rugăciune:

Cineva din familie

Cineva dintre rude

Cineva dintre prieteni

Cineva dintre vecini

Cineva din biserică

7–14 ianuarie 2017, Săptămâna de consacrare pentru anul misionar.

dintre vecini Cineva din biserică 7–14 ianuarie 2017, Săptămâna de consacrare pentru anul misionar. STUDIUL 1

STUDIUL 1

12

SUPLIMENT PENTRU DISCUȚIA ÎN GRUPE

SUPLIMENT PENTRU DISCUȚIA ÎN GRUPE

ÎNTREBĂRI PENTRU DEZBATERESUPLIMENT PENTRU DISCUȚIA ÎN GRUPE 1 2 3 4 5 EXPLICAȚIE APLICAȚIE Ce scrie în Scriptură

1

2

3

4

5

EXPLICAȚIE

APLICAȚIE

Ce scrie în Scriptură despre origi­

Cum trebuie să ne raportăm la Scriptură, din perspectiva originii mesajului ei?

nea mesajului ei profetic?

În ce fel au fost inspiraţi scriitorii Bibliei?

În ce fel acţionează Duhul Sfânt în prezent? Daţi exemple!

Pe ce bază credem despre

Ce se întâmplă când judecăm Scriptura, în loc să ne lăsăm judecaţi de ea?

Cuvântul lui Dumnezeu că este adevărul?

Cum poate fi interpretată şi înţeleasă corect Scriptura?

Concret, ce înseamnă a interpre­ ta Scriptura în mod spiritual?

Cum confirmă Scriptura faptul că

De ce descoperirile venite azi de la Duhul Sfânt nu pot contrazice Scriptura?

Isus este Mesia?

SUGESTII PRACTICESfânt nu pot contrazice Scriptura? Isus este Mesia? 1. Ce lucru practic puteţi învăţa din acest

1. Ce lucru practic puteţi învăţa din acest studiu şi cum îl veţi aplica?

2. Care este planul misionar al grupei voastre? În timp ce veţi asculta sau viziona vestea misionară pentru Sabatul acesta, culegeţi even­ tuale idei misionare pe care să le aplicaţi!

Duminică, 1 ianuarie

Duhul Sfânt și revelaţia

Ce măsuri a luat Dumnezeu pentru ca voinţa Sa să ajungă nealterată la cunoştinţa oamenilor căzuţi? A luat două măsuri importante care au legătură cu activitatea Duhului Sfânt: revelaţia şi inspiraţia. În procesul revelaţiei, noi, ca fiinţe create (şi căzute), depindem de aju­ torul Cuiva din afara noastră pentru a cunoaşte lucrurile la care nu putem ajunge prin propriile forţe. Avem nevoie de Duhul Sfânt pentru a afla ade­ vărurile pe care trebuie să le ştim (de exemplu, Daniel 2:19­23) şi pe care nu le­am putea cunoaşte pe căi naturale. Revelaţia este procesul prin care Dumnezeu li Se face cunoscut oa­ menilor, prin care îi înştiinţează despre voia Sa. Revelaţia este sinonimă cu descoperirea sau dezvăluirea, cu destăinuirea unui lucru ascuns. Noi avem nevoie de revelaţie deoarece suntem nişte fiinţe mărginite şi căzu­ te, despărţite de Dumnezeu din cauza păcatului, iar capacitatea noastră de cunoaştere este extrem de limitată. Depindem de Dumnezeu pentru a cunoaşte voia Lui. Depindem de revelaţia Sa fiindcă informaţiile pe care le putem obţine despre El prin intermediul naturii sunt foarte limitate.

1. Ce ne spune Scriptura despre originea mesajului ei profetic? Ce ne spune originea divină a mesajului despre autoritatea Bibliei? 2 Petru 1:19-21

Potrivit apostolului Petru, mesajul profetic din Vechiul Testament nu este de origine umană. Profeţii au fost „mânaţi” de Duhul Sfânt în aşa fel, încât conţinutul mesajului lor să vină de la Dumnezeu. Ei nu au „compus” ei înşişi acest mesaj. Nu au fost autorii, ci doar purtătorii lui. Petru a sub­ liniat faptul că sursa profeţiilor este Duhul Sfânt. Ele au fost scrise de oa­ meni, dar „nicio prorocie n­a fost adusă prin voia omului” (2 Petru 1:21). Originea aceasta divină îi conferă Bibliei autoritatea supremă asupra vieţii noastre.

Dumnezeu a proclamat Cuvântul Său în lume prin oameni. Cum ne pu- tem pune la dispoziția Duhului Sfânt noi, astăzi, pentru a proclama ce stă scris în Scriptură?

ne pu - tem pune la dispoziția Duhului Sfânt noi, astăzi, pentru a proclama ce stă

STUDIUL 1

14

Luni, 2 ianuarie

Duhul Sfânt și inspiraţia

„Inspiraţia” este un termen care se referă la influenţa exercitată de Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, asupra oamenilor prin care transmite mesa­ jul Său. Lucrarea Duhului Sfânt în procesul inspiraţiei asigură unitatea fun­ damentală a întregii Scripturi în ce priveşte adevărul. Ca Duh al adevărului (Ioan 14:17; 15:26; 16:13), El ne conduce în tot adevărul.

2. Ce ne spun următoarele texte despre scriitorii biblici și despre implicarea lui Dumnezeu în aducerea la existenţă a Bibliei?

2 Petru 1:21

Deuteronomul 18:18 Mica 3:8

1 Corinteni 2:9­13

Declaraţia lui Petru că oamenii au fost „mânaţi” de Duhul Sfânt arată lucrarea Duhului Sfânt în domeniul inspiraţiei. Nici Pavel nu avea dubii în legătură cu sursa şi autoritatea Evangheliei pe care o propovăduia. Multe părţi ale Bibliei sunt rodul revelaţiei supranaturale directe a lui Dumnezeu, dar, uneori, Domnul a lucrat prin scriitori biblici care au făcut personal cercetări minuţioase sau au apelat la alte documente existente (Iosua 10:13; Luca 1:1­3). Aceasta înseamnă că toate părţile Bibliei sunt revelate şi inspirate (2 Timotei 3:16). De aceea, Pavel afirmă că „tot ce a fost scris” a fost scris pentru învăţătura noastră, pentru ca, „prin mângâie­ rea pe care o dau Scripturile, să avem nădejde” (Romani 15:4). Dumnezeu, care vorbeşte şi care l­a creat pe om cu capacitatea de a vorbi, le dă unor oameni aleşi darul de a comunica idei inspirate, în cuvinte omeneşti, într­un mod fidel şi demn de încredere. „Dumnezeu a binevoit să­i transmită lumii adevărul Său prin slujitori omeneşti, iar El Însuşi, prin Duhul Său Sfânt, i­a calificat şi i­a făcut în stare pe oameni să îndeplinească lucrarea Sa. El le­a îndrumat mintea în alege­ rea lucrurilor pe care să le rostească şi să le scrie. Comoara a fost încredin­ ţată unor vase pământeşti, cu toate acestea, nu este mai puţin de origine cerească.” – Ellen G. White, Solii alese, cartea 1, ed. 2012, p. 25 (26)

Marţi, 3 ianuarie

Duhul Sfânt și veridicitatea Scripturii

Dacă revelaţia este actul supranatural prin care Dumnezeu le descope­ ră adevărul unor oameni aleşi, inspiraţia este activitatea prin care Duhul Sfânt protejează veridicitatea celor scrise de aceştia, astfel încât cuvintele lor să poată primi aprobarea divină. Dumnezeu urăşte mărturia mincinoa­ să (Exodul 20:16) şi nu poate minţi (Evrei 6:18). El este numit Dumnezeul adevărului (Isaia 65:16). La fel, Duhul Sfânt este numit „Duhul adevărului” (Ioan 14:17).

3. Ce spune psalmistul despre lucrurile pe care ni le descoperă Dumnezeu? Psalmii 119:160

4. Ce spune Domnul Isus despre Cuvântul lui Dumnezeu? Ioan 17:17

Cuvântul lui Dumnezeu este demn de încredere şi merită să fie accep­ tat fără rezerve. Noi nu avem misiunea de a judeca Scriptura, dimpotrivă, ea are dreptul şi autoritatea să ne judece pe noi. „Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăişuri: pătrunde până acolo că desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi măduva, judecă simţirile şi gândurile inimii” (Evrei 4:12). Sigur că Biblia a fost scrisă de oameni din epoci, zone şi culturi diferi­ te, dar acesta nu este un argument pentru a­i minimaliza importanţa sau pentru a repudia mesajul ei. Dacă apucăm pe acest drum, ajungem să ne supraordonăm ei şi să încercăm să stabilim cât din ea este sau nu este ade­ vărat. Aşa se face că există oameni care, deşi pretind a crede în ea, resping adevăruri precum crearea lumii în şase zile, potopul planetar, naşterea din fecioară, învierea lui Isus în trup şi revenirea Sa literală. Şi acestea sunt numai câteva dintre realităţile biblice pe care nişte fiinţe supuse greşelii le judecă drept ireale. Să evităm cu totul atitudinea aceasta!

De ce este atât de important să supunem judecata noastră Cuvântului lui Dumnezeu și nu să spunem Cuvântul lui Dumnezeu judecății noastre?

judecata noastră Cuvântului lui Dumnezeu și nu să spunem Cuvântul lui Dumnezeu judecății noastre? STUDIUL 1

STUDIUL 1

16

Miercuri, 4 ianuarie

Duhul Sfânt ca Învăţător

Duhul Sfânt are un rol activ nu doar prin faptul că ne pune la dispoziţie Cuvântul scris al lui Dumnezeu, ci şi pentru că ne ajută să îl înţelegem. Oa­ menii se află în întuneric în ce priveşte cunoaşterea adevărului şi, prin na­ tura lor, sunt străini de Dumnezeu (Efeseni 4:18). Ca să înţeleagă Cuvântul Său, ei au nevoie de Duhul Sfânt care l­a revelat şi l­a inspirat. Dificultatea de a­l înţelege nu ţine de faptul că el ar fi greu de înţeles, ci mai degrabă de atitudinea omului păcătos în faţa Dumnezeului pe care el Îl descoperă. De aceea, Duhul Sfânt are rolul de Învăţător. El vrea să ne ajute să cu­ noaştem mai profund Scriptura şi să o preţuim. El ne prezintă adevărurile ei şi ne deschide noi perspective asupra lor, astfel ca viaţa noastră să fie caracterizată de credincioşie şi de ascultarea din dragoste de voinţa lui Dumnezeu. Dar, pentru aceasta, avem nevoie să deschidem Biblia cu ini­ ma smerită şi cu dorinţa de a primi învăţătură.

5. Cum spune apostolul Pavel că trebuie să fie înţelese lucrurile spirituale? 1 Corinteni 2:13,14

Avem nevoie de Duhul Sfânt pentru a înţelege Biblia. Fără El, nu prin­ dem decât strict sensul lingvistic, nu şi sensul spiritual al cuvintelor ei. Şi, pentru că suntem păcătoşi, tindem să ne opunem adevărului lui Dumnezeu, nu fiindcă nu l­am înţelege, ci fiindcă nu vrem să­l practicăm. Fără El, în sufletul nostru nu ar exista niciun sentiment pozitiv faţă de Cuvântul lui Dumnezeu. Nu i­am răspunde cu speranţă, încredere şi dragoste. Numai El poate da naştere în viaţa noastră la gânduri, simţăminte şi fapte în ar­ monie cu adevărul vestit în Biblie. „Multele păreri contradictorii cu privire la ceea ce învaţă Biblia nu se ivesc dintr­o neclaritate a cărţii în sine, ci din orbirea şi prejudecata interpreţilor. Oamenii ignoră afirmaţiile lămurite ale Bibliei pentru a urma propria raţiune pervertită.” – Ellen G. White, The Advent and Sabbath He- rald, 27 ianuarie 1885

În ce situații te-a împiedicat mândria să practici adevărul Scripturii? În ce domenii dorințele personale te împiedică să accepți adevărul? Cum Îi poți preda viața ta în întregime lui Dumnezeu?

Joi, 5 ianuarie

Duhul Sfânt și Cuvântul

Duhul Sfânt a revelat şi a inspirat conţinutul Bibliei şi nu ne va conduce niciodată la idei şi comportamente care neagă Cuvântul lui Dumnezeu.

6. Citește Ioan 5:39,46,47 și 7:38. Ce autoritate invocă Isus? Cum confirmă Biblia faptul că El este Mesia?

Unii pretind a fi primit de la Duhul Sfânt „descoperiri” şi îndrumări care contrazic mesajul clar al Bibliei. Pentru ei, autoritatea Duhului Sfânt ajunge să fie superioară Cuvântului lui Dumnezeu. Însă cine desfiinţea­ ză Cuvântul şi evită mesajul lui limpede păşeşte pe un teren periculos şi nu a primit îndemnul acesta de la Duhul Sfânt. Biblia este unica noastră apărare spirituală. Ea este unica normă sigură în toate lucrurile legate de credinţă şi practică. „Duhul Sfânt vorbeşte minţii prin Scripturi şi întipăreşte adevărul în ini­ mă. În felul acesta, demască rătăcirea şi o alungă din suflet. Tocmai prin Duhul adevărului, care lucrează prin Cuvântul lui Dumnezeu, Hristos Îşi supune poporul Său ales.” – Ellen G. White, Viaţa lui Iisus, ed. 2015, p. 578 (671) Ellen G. White a precizat că „Duhul n­a fost dat – şi nici nu va putea fi vreodată revărsat – ca să înlocuiască Biblia, căci Scripturile declară clar că standardul pentru verificarea tuturor doctrinelor şi practicilor este Cuvân­ tul lui Dumnezeu.” – Ellen G. White, Tragedia veacurilor, ed. 2011, p. 7 (9) Duhul Sfânt nu este dat niciodată pentru a lua locul Cuvântului lui Dumnezeu. Dimpotrivă El lucrează împreună cu Biblia şi prin intermediul ei pentru a ne atrage la Hristos, confirmând astfel rolul ei de unică normă a spiritualităţii autentice. De aceea, când cineva vine la noi cu nişte idei care contestă Scriptura, putem fi siguri că nu spune adevărul. Da, nu sun­ tem îndreptăţiţi să judecăm motivele, dar suntem îndreptăţiţi să judecăm teologia, iar unicul etalon de care dispunem este Cuvântul lui Dumnezeu.

Ce învățături pe care unii încearcă să le aducă în biserică neagă în mod clar Cuvântul lui Dumnezeu? Care ar trebui să fie răspunsul nostru față de cei care promovează aceste idei greșite și față de rătăcirile respective?

răspunsul nostru față de cei care promovează aceste idei greșite și față de rătăcirile respective? STUDIUL

STUDIUL 1

18

Vineri, 6 ianuarie

Un gând de încheiere

Pentru studiu suplimentar: Ellen G. White, Tragedia veacurilor, capito­

lul 37, „Scripturile, apărarea noastră” şi Viaţa lui Iisus, capitolul 73, „Să nu

vi se tulbure inima”.

Gândeşte­te cât de multe adevăruri cunoaştem doar pentru faptul că ele ne sunt descoperite în Scriptură. Gândeşte­te, de exemplu, la adevărul despre originea vieţii pe pământ. Ce diferenţă între ce ne spune ea despre modul cum am apărut şi ce ne spun oamenii despre apariţia vieţii! Obser­ vă cât de eronate sunt concluziile oamenilor! Gândeşte­te şi la revenirea

Domnului Hristos şi la învierea de la sfârşitul veacului. Singuri, n­am fi re­ uşit niciodată să ajungem la aceste adevăruri. Ele trebuiau să ne fie des­ coperite. Şi ne sunt descoperite în Cuvântul lui Dumnezeu, sub inspiraţia Duhului Sfânt. Singuri, n­am fi reuşit niciodată să cunoaştem cel mai mare adevăr dintre toate, şi anume acela că Isus Hristos a murit pentru păcatele noastre şi că suntem mântuiţi prin credinţa în El şi în ce a făcut El pentru noi. Noi cunoaştem acest adevăr fiindcă ne­a fost descoperit. Gândeşte­te

şi la alte adevăruri pe care le cunoaştem doar pentru că sunt scrise în

Cuvântul lui Dumnezeu. Ce ne spune faptul că aceste adevăruri atât de importante se găsesc exclusiv în Biblie despre locul pe care ar trebui să­l ocupe ea în viaţa noastră?

BIBLIA ŞI CARTEA ANULUI – STUDIU LA RÂND

BIBLIA ŞI CARTEA ANULUI – STUDIU LA RÂND

noastră? BIBLIA ŞI CARTEA ANULUI – STUDIU LA RÂND Biblia : Psalmii 53­59 1. Ce spune

Biblia: Psalmii 53­59

1. Ce spune psalmistul că făcea seara, dimineaţa şi la amiază?

2. Când se retrăgeau („dau înapoi”) vrăjmaşii psalmistului?

3. Cum i­a descris psalmistul pe oamenii în mijlocul cărora stătea culcat?

4. Cine este numit „cel prea bun” de către psalmist?

4. Cine este numit „cel prea bun” de către psalmist? Profeţi și regi , capitolul 1

Profeţi și regi, capitolul 1

5. În ce anume s­a văzut slava primei părţi a domniei lui Solomon?