Sunteți pe pagina 1din 9

INSTIWCTIUNI TEHNICE PENTIW EXECUTAREA

DRENURILOR ORIZONTALE PRIN VIBROFORARE

lndicativ C. 178-76

I. GENERALITATI
1.1. Drenurile orizontale vibroforate sint drenuri de adincime
forate, orizontale sau putin tnclinate fata de orizontala, la care
forarea se executa cu ajutorul unor instalatii vibratoare de foraj.
1.2. Drenurile orizontale executate prin vibroforare se pot
folosi la urmatoarele categorii de lucrari:
a) Lucrari de drenare a apei subterane, 1n scopul combaterii
alunecarilor de teren, a stabilizarii i consolidarii terenurilor afec
tate de instabilitate.
b) Captari de apa cu drenuri orizontale radiale, folosite ca
surse locale de apa pentru diverse scopuri (alimentare, irigatii etc.).
c) Lucrari de cobortre a nivelului apei subterane, pentru exe
cutarea 1n conditii de uscat a sapaturilor i a fun<latiilor unor
construc\ii, atunci ctnd ad1ncimea i dimensiunile tn plan ale
gropii de fundatie stnt mari, iar baza acesteia se apropie mult sau
chiar intra 1ntr-un strat acvifer sub presiune.
1.3. Alegerea solutiei de drenare sau captare de ad1ncime cu
ajutorul <lrenurilor orizontale cu diametru redus executate prirl
vibroforare, se va face pe baza unui caleul de eficienta economica,
comparativ cu solutiile clasice.
1.4. Pentru intocmirea proiectului este necesar sa se efectueze
cercetarea geologico-tehnica, geotehnica i hidrogeologica a zonei
de amplasare a lucrarilor de drenare sau de captare, 1n conformitate
,cu STAS-urile 1n vigoare (STAS 1241/1-73 ,,Principii de cerce-

tare geologico-tehnica i geotehnica a terenului <le fundare",


STAS 1912-66 ,,Cercetari prin foraje. Prescriptii ", STAS 1242/2-74
,,Studii i cercetari geologico-tehnice i g eotehnice, specifice
traseclor de cai ferate i drumuri"').
2. PRINCIPII DE ALCATUIRE CONSTRUCTIV A
2.1. Constructi v un sistem de cap tare sau de drenare a apei
subterane cu ajutorul drenurilor orizontale executate prin vibro
forare, sc compune dintr-un put colector (cheson circular din beton
armat) i elemente filtrante pozate orizontal-radial tn teren
(fig. 1).
2.2. Elementele filtrante ale <lrenurilor constau din tuburi
filtrante cu diametrul de 40... 110 mm i lungime <le 20...25 m,
introduse in foraje executate prin vibroforare.
Tuburile filtrante stnt alcatuite din tronsoane cu Jungimi de
1...3 m, care se i'mbina tntre ele prin mufare 1n timpul pozarii i'n
teren. Acestea se pot confectiona din teava metalica sau <lin
material plastic (teava PVC tip mediu sau greu), i'n peretii careia
stnt executate orificii circulare sau fante.
3

'

I)

\;/

\\
\\,

. IIf,{_

Fig. I. Schema unei captarl cu drenuri radiate


l - put colector; 2 - radier; 3 - dren orizontal radial; 4 - robipct vana;
5 - strat permeabil; 6 - strat impermeabil.

8'1

80

fl
,.;,.

La executarea unor drenuri orizonlale prin procedeul vibroforarii cu con


i coloana de tubaj (tub filtrant din PVC cu 0 76 nun pozat intr-un strat
acvifer alcatuit din nisip prafos), durata totala de execu\ie a unui dren cu
lungime medic de 20 m a fost de cca. 24 h, ceca cc corespunde unci vitcze de
execujie de 0,83 m/h.
La toate lucrarile de forarc executale cu instala\ia TVO- l aceasta a fost
dcservita de o forma\ie de lucr\J alcatuila dintr-un rnuncitor calificat (meca
nicul care asiguril func\ionarea instala\iei) ;;i 3 ...4 muncitori necalifica\i, dar
instrui\i in prealabil.
Tabelul I
Nr.
crt.

Lung.
fora;

(m)

6,50

6,50

13,00

4 15,50
5

12,00

26,00

Noto.:

Diam. foraj
(mm)
con

j c.irot.

Timp Timp
Timp opcra\ii total
\'lbroi. ancxc exec.
(min)
(min.) (min.)

- -. 90
170
- -159 --105
270
- --375 --470 -915
- 375 255 780
325
180
IGO

IGO

159

445

1090

Vitcza

exec.

(111/lt)

Naltira tercnului

260

1,50

Argila nisip

375

1,04

Argila nisip

1385

0,5G

Argila nisip compacta

1035

0,90

Argila

505
1535

1,43
1,02

Nisip argilos
Nisip argilos

- pozi(iile 1 ...4 din label corespund unor lucrari de produc\ie exccutate,


iar pozi\iile 5 ;;i 6 unor lucriiri experimentale;
- coloana de foraj folosita a avut diametrul exterior de 114 mm.

S-ar putea să vă placă și