Sunteți pe pagina 1din 30
WeN-CNDIT wer 2036 porch us 06.03, Te Secretar de Stat Monie isin ANISIE Neo a Activititile specifice invatamantului profesional si tehnic (IPT), in anul scolar 2016 ~2017 [i Organizarea gi funetionarea Comitetelor Locale de Dezvoltare a Partoneviatuul | Ors ‘Social (CLOPS) gi a Consortilor regionale, Planul Regional de Actiune pentru Invatamént (PRAI), Panul Local do Actiune pentru invajamant (PLAN, Planul de Actiune al Scoli (PAS) 4.4._Inspectoratele Scolare Judejene/inspectoratl Scolar al Municpilul Bucuregt ('SJISMB) ‘or asigura derularea acjunilor necesare pentru actuaizarea companentel Comietelor Locale {de Dezvotlare a Parteneriatuul Social (CLOPS) si a Consorilor regional in conformiate cu ‘OMECS sr. 4456 din 8 ile 2015, privind aprobares Cacruui general de organizare $1 funcionare a structurlor partenetiale consulate pent invayimantul profesional i teri Calendarul acjunlor perttu actualzarea componentei CLOPS gi 2 Consortilor regional este etait In Anexa 1 la acest document. 42. Si! ISMB vor asigura pattiiparea membfilor CLOPS gi ai Consortlor regional la Intinile de hou ale acestor structupartenaiale consultative. 413, ISJISMB vor asigura partciparea membrilor CLOPS la actualizarea PLA. Actulizares LAI tebule fnaizata pana la data de 30 nolembrie 2016. Machelole cu datele relevante receser @ fi acualzate sunt cele tranemise de citre coordonatori regional ai CNDIPT la Inspectoratele goolare 414. ISJISMB vor asigura validerea PLAI in cadrul CLOPS si aprobarea in Consiiul de Administraje al ISJISMB pana la data de 30 nolembrie 2016. Copia procesuiul verbal al Sesinel de vaidare in cadrul CLOPS, copia decizel de aprobare in Consiul de Adminstraie a! ISUNSMB 61 PLAT actuaizat se vor transmite la CNDIPT pana la data de 30 nolembrie 2016, prin e-mal la acresa vel@luel10 la adresa de e-mail a inspectorlor coorconat ‘ENDIPT care rispund de regiunes In care este situa judetull municpiu Bucurest 4.5. Actualzarea PRAI se realizeaxa in cadrul prolectuu implementat de CNDIPT ,Cadrul rategic pen inrastructura educajonalé ~ spriin In planificarea strategicd a educate gi forméri profesionala - INFRAED", proiet cofinanjat prin POCA. 1.6, PAS - ul, a carulstructur gl final) au fst elaborate nnd cont de principle Panulu e Dezvotars insttujonala (PDI) Planulut de Dezvoltre Scolar (POS), reprezinea singurul ‘document strategic de planificare a ofertel edueationale pentru unitate de invafamant ‘care scolarizeazd elev! in IPT. IS ISMB vor segura spill necesar untaior de Invatamant ‘are gcolarzeaza elev In IPT pentru actualzarea PAS pe baza PRA si PLA. Actualzarea PAS trebues finazata pind la data Ge 16 decembrie, 2016, PAS vor fi transmise de cave [SJ ISMB la CNDIPT prin posta In format electronic pe DVD pentru toate unitiile de Invatémént, pe ‘dresa ,Centrul National de Dezvottare a invatamantulul Profesional si Tehnic (CNDIPT), Spiru Haret, nr 12, sector 1, Bucuresti, CP 010176" 17. implemertarea PAS este montorzaté de cétre CLDPS In baza_Metodologiet de mmonitoreare a Planuli de Aefune al Sool, Monitorzarea implementa PAS de catre CLOPS. fopreainta una dntte modalitte prin care CLOPS gl Indepinegte atnbutlestipuiate de at. §, 1) din Cadrulul general de orgenizare gi functonare a Comietele Locale de Dezvottare 3 Perteneriatusi Sci, aprobat prn OMECS nr. 4486/08.07 2015. 1.8, In reaizarea monitczarii externe 2 implementiri PAS. CLOPS este sprint de Conducerea Inspectoratului Scolar gla fecdrei unt de Invayaman profesional si tenic. 419, Activites CLOPS, de monterzare s implement PAS, se bazeaz’ pe autoevaluare $i mmonitorzare intemé din partes untilior de Invatamént, urmate de validarea externa = Fapoartler de autoovaluare de catre CLOPS. 4.40. Calondarul acunlor de actuaizare a compenentel CLOPS ga Consortilor regional, ‘ctualzarea s| monfrizarea PRAI, PLAI @ PAS este detalia in Anexa 1 2, Asigurarea calli Tavatari fa Tocul de munca 2.4 In confomate eu prevederie Metodologiel de organizare gl functionare a invatamantulul profesfonal de stat, aprobata prin OMENCS 6033/2016, callatea servicilor de educafe si formare profesional nial In nvatémantul profesional este montonza extern rin 2) Inspectia unitalor de invatamant preuniversitar, realizatd de Ministeru educetei najonae s\ cercetari stngfice sau inspectoratele ¢colare, reglementata de Regulamentul de inspecte a unttor de Invajamant preuniversitar eprobat prin OMENCS ar. 8547/06, 10.2011; ) Monitorizarea implementitl Planutilor de Actlune ale $colilor (PAS), realizaté de ‘atre Comietele Locale de Dezvottare a Partoneriatlui Social pentru Formarea Profesional (CLDPS), raglementaté de Cadrul general de organizare gi unctionare a structurior parteneriale conauitative pentru invtamantul profesional gitehnic, aprobat pin OMENCS nr. 4466108.07.2015. (2) Planificarea, organizarea si desfagurarea monitorizrii externe a implementéri Planurilor de Actiune ale Scolilor se realizeaza pe baza cadrulul general stabilt prin Metodologia de monitorizare a Planulul de Actiune al Scolll (PAS) aprobata prin orn al rministuiui' educajel najonale si cercetarislintfice, dlsponbla la adkesa tipdloferteint ve roindex phipimetodoioae-pentru-monterzarea-planuli-de-eciune-2-col- pasthimn! [Di Planulde gcolarzare 2016-20177 Reeava scolar 53:1 ISW/ISMB vor transmite la CNDIPT, pana la data de 30 octombrie 2016, situa planuui de $scolarizare realzat pentru anul gcolar 2016-2017, conform machete din Anexa 2 la acest Gocument, in format Exeel si tipérite, senate gi stamplae. Informajile din anexele respective vor futizate de cdtre CNDIPT pentru realzarea anelze situatil IPT, in corelae cu Celeatenivelur, Spur forme gifilere de Tnvatémant. 3.2 ISUISMB vor mentoriza actvtatie untatilor de Tnvatémant pentru reaizarea planului de colarzare, propus pentiu anu scolar 2016 - 2017 si vor analiza realizarea acestua in apart cu fecomandérle PRAI si PLA, de alacare a oftel de gcolarzare la Invatamanul profesional si Iehric, cu aenfe deosebita asupra untator de Invatimént care au fost cuprnse in proiectle Phare. TVET, conform machetelor de analzé transmise de citre coordonatori regional ai CCNDIPT la inspectorate scolare Machetele de analiza a planuli de gcolarizare realiza, vor fi transmise a CNDIPT. pan la data de 30 octombrie 2016, prin e-mail la adresa: vei@vel. “&Curieutum 4.1. Este necesar spiinl ISJ/ISMB pentru verfcarea moduli de mplementare a standardelor te pregatreprofesionala gia curscukumuiti moduatizat in vigose, 42, ISJISMB vor asigura consultarea membrior CLOPS $i a altor parteneri socal privind calfcdrle cuprine in Nomenclatorul apcobat prin HG 866/13.08.2008, respectiv HG 1585/2000 in vederea actualzari acestuia, Rezutatele consult vor ftransmise la CNDIPT pnd a data de 1 noiembrie a anul in curs. CNDIPT se obiig s& transmits aceste rezuitate Comitetelor Sectriale In vaderea actualizdri Nomenclatoral calfiarior $I In perspectva a Fealizaci Registruu Najonel al Calficsior. 4.3. Implementarea glanuui cadtu de invatimant se va face prin aplicarea schemelor orare ‘exible gi adaptarea perioadelor de stagi de preg practic la cerijeleangsjatorior. 4.4, In perioada 2009-2016 au fost aprobate urmatoarele crdine de ministru ponu plan cau de invatmant pent favatmantul profesional gi tehnic gi plaruri de invstamant pentru cultura de spacaltate, precum si ale ordine care reglementeaza curiculumul gi aplicares scestuia i IPT: > OMEC! nr, 3411/16.03.2008 - Aprobarea planurior- cadru de InvSlamant pentru clasa a ea, cel inferior a cau, itera tehnologid, invaimant de 2igiinvdtimént srsl, > OMEC! nr. 8412/16.03.2000 ~ Aprobarea planutor-cadru pantry clasa a X.a scoala de ‘ate gi meseri, casa a Xa, cul inferior al cou, flea tehnologcs, ruta directs de calfcare, clasa a Xi, anul de completae, clasele a Xi-a! a Xil- asia Xal a Xill-a, cc ‘Superior al eel, fila tehnologiea,cureuri de zi gi serale (valabil, tn anul scolar 2016- 2017, pentru cill superior al ical bara tehnelogies,cureul de 2 i serale), > OMECI ne. 351302.032009 — Aprobarea panurior de Invatamant pent cultura de ‘pecalato,prestrea racic tag de pregtre pacts, dn aa curls Temolog. pentru casa a Xa a gcoll de arte gi meser, cla n de completare, clasa a Xia /a Sieg 0 Xive/a Xe, Schl superor al lca hnoloi sa pure de iwatsnart pentru cultura de specialtate, casa a Xa lceu tehnologi, cursu de 2g serale (valabile In ‘nul colar 2016-2017 pentru Invajamantul eral, la ciasele a X\-a —somesiru al ea, a Xl- gi Xill-a, cick superior al Kea ~fleratehnologiea, Anexele 3914 la OMECI ne. $3131 02.03.2000}, > OMECI nr. 2414/16.03.2008 - Aorobarea planului cadru de invatimant pent Ivakimartul special, clasele a Xa - a Xl-a, cil inferior al iceuki, fila tehnodogia > OMECI nr. 3423/18.03.2009 - Aprobarea planurlor de Invatamant peniru cultura de Specialtae, pregtie practicl, din aria curoulara Tehnologi, pent clasele a Xia /a Xia $2 Xilal@ Xilla, clu superior al lice, itera tehnologicd, cursuri de zi (vlable in anul §$eoler 2016-2017, pentru cil superior al ioeul, fila tehnologica) S OMEC! nr. 4887791.08.2008 prvind aprobarea programelor scolar pentru clasa a IX-2 cul inferior al ceul, flor tehnologie, domenile de pregte de bazd, a standardelor de pregatie profesionald” a planuror da invatémént si a programelor goslare pentru unele Caled de nivel 2. 3 gi 3 avaneal, pent care se asigura pregaitea prin invatémantul Preuniversitar(valabil pentru stancardele de pregatie profesionalé pentru caificdri de nivel 3 {avansal — nivel 5 conform Cadrulu national al calficérior CNC); OMECTS ne. 3081/27.01.2010 privind aprobarea planuluc cadru de Invatémant pentru asa Xa, cc inferior al loeul, Tera tehnologic,Invatamat ce is invatamantseral 1" OMECTS nr. 3231/25.02.2010 prvind aprobarea planuror de lavatamant pentru cutura ‘de specialtate,pragaie pracic8 edptamanala s!prapstirepractes comacata pentru clasele ‘a 1Xa gi a Xa, ill inferior al invatamantull eal, itera tehrologed,invatdmant de 2 si ‘eral (vali, Th anul colar 2016-2017 pentru clasa a X-a cic infer a invajamantulei lice. ilera tehnologica, invajamant de 2g sera) > OMECTS ne. 4469/12.07.2010 priv aprobarea programelor scolar pentru cutura de specialtae, pregatie pratics saptamanala gi pregaite practicd comasatd pent clasa a X 2, clu infer a invatamantulul ice, itera tehnologicd, domenit de pregatre general, peniru care se asigura pregtirea pin invatamantulpreuniverstar FOMECTS nr. 5730/26.14.2010 prvind aprobarea Metodologie! de organizare gi decfqurare a etagilr de pregate practics penta dobindirea calicar protesionale de nivel 2 (nivel 8 conform CNC}; > OMECTS nr. 3646/04.02.2011 cu priv la aprobarea programslorscolare pentru slagile de pregatre procticd in vederea dobsndii une! calfcan profesionale de nivel 2 (nivel 3 eanfoem CNC); OMECTS nr. 3754/09.02.2011 privind aprobarea unor masur tranaitr in sistemul national 6e invikamant, Anexa 4, a2 FOMECTS nr. §222129.08.2011 prvind aprobarea Metodologel de orgarizare gi destégura ' examenull de cerificare a calficari profesionale @ absclventior ceil inferior al liceul Care au urmat eagile de pregatve practic, FOMECTS nr. §346/07.00.2011 prvind aprobarea Criterlor generale de admitere tn Ivatamantul postioeal FOMECTS nr. §562107.102011 pent apcobarea Metodologisl privind sistemul do ‘acumulare,recunoastere gl echivalare a creditelorprofesionale transferable FOMECTS nr. 3538/14.03.2012 privind aprobarea contractlui de progatre practic a elevilor din Invatimantul profesional si tehnic OMEN nr. 4816/19.08.2013 pentru aproberea standardului de pregatre profesional, a planulu de Tavatémant gia curreulumuli pentu calficarea anirencr pentru care se asigura Dregatiea prin ivalamantul preuniverstar posticea, OMEN nr. 3136/20.02.2014 pilind organizares, functonarea, adiiterea gi calendarul ‘miter In Tnvatéméntul profesional de sat cu durata de 3 an OMEN ne. 3182/24.02.2014 prviné aprobarea planulul ~ cadru de Invatémént pentru Invatamantul profesional de sat cu durata de 3 ani OMEN nr. 3218/21.03.2014 prviné sprobares planuiui ~ cadru de invatmant pentru Invatamantul profesional special, OMEN nr. 4421727.08.2014 pentru modificares Ordinului minstuul educate! naionale nr, 522212011 ‘privind aprobarea Metodologie! de organizare ¢1 desféqurare a examenulul de Ccerticare @ callie profesionsle @ absolventior cicluul inferior al leeului care au urmat stage de pregatre practic OMEN nr. 4434/28.08.2014 privnd aprobarea metodoloiel de organizare si destigurare 3 ‘examenulu de certleare a catia absolvetior ivatamértulu lceal, flea tehnologca OMEN ne. 4495/29.08.2014 privnd aprobarea metodologei de organizare si destagurare a ‘examenulu de cenifcae a caliicari profesionale pentru absolventi Invatimantull profesional Ge stat cu durata do 3 an OMEN nr. 4437/29.08.2014 efector a apicarea programelor gcelare In invatémantul profesional do stat ou durata de 3 an lin iavalamantul profesional special, Incepand cu anul Scolar 2014-2015, precum si pentrd aprobarea programel gcolare pentru consliere si Grentare, curicukum difeentat peru Invatamantul profesional de statcu durata de 3 ani Clasole a IX-a, @ X-a gia Xa (valabil n anu scolar 2016-2017 pentru clasele a Xa si a XI Gin invatamaniul profesional de stat cu durata de 3 ani sin Invatamantulproesional special) OMECS nr. 3684/08.04.2015 pind aprobarea Planurlor de Invatamant pentu cutura de Spectaiae 9 pregatirea practics din aia curiculard Tehnolgi, precum gi pentru stagil de Prepatre practic8 (euriculum in dezvoltare locala~ CDL}, pent cassie 2 X-a gi a XI a Invalamant profesional de stat cu duzata de 3 ani 1 OMECS nr. 5058/27.08.2015 privind aprobares programslor gcolare ale madulelor pentru Gutura de specaitate, pregatire practic’ si stagi de pregatre practice, din aria curccular8 ‘Tennologi pentru ciasa a Xa 91 @ X-a, invatamant profesional cu durata de 3 a OMEN nr. 4456/08.07.2018 prvind aprobarea Cadrului general de organzare gi funcjonare 4 stuctuior patenerale consuitative pent invakimantul profesional stehnic YOMECS nr, §299/24.09.2015 privind aprobarea Structul stendarduui de progatire profesionala ain Invatamantul profesional sitehnic FOMECT 5602/03.11.2018 pentru modiicares Ordinului Minstuli Educate, Cercetar si Tineretuul nr, 2713/29.11 2007 referitr la aprobarea standarduli de pregatre profesional, 12 planull de invatémant sa programe! soolare pentru calicarea asstent medical generalist pentru care se asigu’ pregtira pin invatamantulpreunivesiarposticeal FOMENCS nr. 3742106082016 privind aprobarea modelului Suplimentulul descriptv ls ‘ceriicatul de caticae/cetiiatl de calficare profesinala, EUROPASS FOMENCS sr. 4121/13.062016 prvind aprobarea Standardelor de pregatre profesionalé pentru calc profesionale de nivel S gl 4 al Cadruui national al califidrior, pentru care se ‘sigur pregativea prin invatimantul profesional gl tehnic > OMENCS ar, 4457105.07.2016 pivind aprobarea Planurlor de Invatémént gi @ Programeler gcolare pentru cuir de specialiate si pregiea practic séptimanala din aria curiculars TTehnologi precum i periru stagile de pregatre pracicd ~ cuiclum in dezvottare locals CCDL, penitu olasele a a, vatamant cea lier tehnologica si nvatm&nt profesional > OMENCS nv. 457/20.07.2016 pivind structura enuui scolar 2016-2017 > OMENCS ne. 4959/18.08.2016 cu privie la aprobarea unor masur rivind recunoasterea autorzdi, respectv acre until de Iavajémént profesional gi tehnic pentru cals profesionale de rivekino 2g ale Cadrului national a calfisirior > OMENCS nr. 5022/29,08.2016 privind aprobarea Netodologiel de orgenizare gi funconare watméntul profesional de > OMENCS nr. 5068/31.08.2018 prvind or profesional de stat OMENCS ar. 5069/31.08.2016 privind aprobarea celendarului admiteril tn Invltamantl profesional de stat pontu anu gcolar 2017-2018 Aceste ordine de ministru sunt disponibile pe website-ul wiew.edu.r gl www tvetro. Alte reglementari de interes pentru invatamantul profesional tei: > HG nr. 948/20.11.2013, privind apcobarea Cadrulu najonal al calficailor. HG nv. 4867/15.07.2015 pentru modiicarea Hotdrari Guvemului nr, 18/2019 privind aprobarea Cadruli national al alfa. > OUG nr. 117/23.12.2013 privind modificarea gi completarea Leg educate! nationale nf. 412011 $i pentru luarea uner masuri In domeniulinvatémantul %OUG nr. 49126.06.2014 privind insturea unor masuri In domeniul educate, cercetri ‘tniice si pentru modiicarea uncr acte normatve. > OUG 94/29.12.2014 privind modiicarea gi completarea Legi educate nationale rr. 1/2011, precum si modficarea Ordonantel de urgent a Gwvemului nr. 75/2005 privind asigurarea alti educa ‘Aceste roglementar sunt disponibile pe website-ul www.odu.r0 si www{vet.o, [EParteneriate gcoalé-agentieconomit ———SSSCSCSC~—~—SY ‘6.4 ISJISMB vor spin) unkajle IPT pentru Kentiicarea inreprinderior pentru incheiores CContracelor cadru de pregatire practc8, prvind efectuarea stagiulul de preg practca In vederea invatari la locul de munca, ca parte @ programului de pregatire profesionalé prin Iavatmant profesional tec. 5.2 Incheierea Contractelor de pregatre practic8 pantry efectuarea staglulii de pregatire practicd este reglementaia prin OMECTS nr. 3539 din 14.03.2012 In timpul deri stagil de pregtive practca, cadrl didactic responsabil cu urmétirea derulaiiacestla, Impreund cu {ulorele (persoana responsabila desermnata de Intreprinders), vor evalua practiantul In permanent pe baza une! Fige de observa” evaluae, Rezulatul evaluri va sta la baza not flava de cétre cadrul didactic coordonater responsabll cu derularea stagiului de pregatre practcd. Rezutatele invtiri dobindte de elevul praccant sunt consermate In Certficatul de pregatte practic, rizarea si deetdigurarea adie in Invataméntul 5.3 ISW/ ISME vor mentorza medul In care se aplica Contactele de pregatire pracicd pentru \dentficarea unor probleme ¢ aplcarea masurior de remedere. [ Evaluarea competonjelor profesionale =| 4, In vederea certifiarii calificarii profesionale pentu absolventi_ invatéméntuli profesional cu durata de 3 ani, conform Netodologi aprobate prin OMEN nr. 4435/2014, in ‘anu gcolar 2016-2017 se vor derua urmatoarele etape: 42) pind pe data de 2 decembrie 2016, CNDIPT va elabora gi va trimite edtre DGIP din ‘cadrul MENS. List nojionala @ temeler penitu proba practicé gi Fipele de evaluare seoctate, ») pind pe data de 15 decembrie 2016, DGIP cin cadrul MENCS avizeazd Lista najonala {2 tamer pent proba practca si Figalo do evaluare asociste pentru fecare calficare profesionala tl inainteaza pregeinteli CNEC. spre aorobare, ©) pind Ia sférgitul semestrulul | al anului gcolar 2016-2047 (9 februarie 2017), Lista halonalé a temelor pentru proba practca gi Figele de evaluare asociate, aprobste de pregadintele Comisie! Nationale de Evaluare gi Certicare- CNEC, se posleazA pe site-ul MENCS! CNDIPT pentru a fla ispezta tuurorunitaior de Ievafimant profesional ite Gin jude g din municipiul Bucurest 4) IS4/ ISMB instinjeazd unitaile de invatémant cu prire la postarea Liste! nationale 3 {emelor pentru proba practioa§| a Figlor de evaluae asociate. ©) unite de nvajimant desemnate centre de examen, In maximum 2 saptimani de la ‘onstituiea acestora ca centre de examen, Impreund cu operator economici institute pubice cu care au Incheat partenerate de pregatir praca, vor selecta din Lista nafionald © femelor pent proba practea. un numar de 18 ~ 30 teme, in functe de resursele fxisente. de numarul estat de candidal si de calficarea proesionala. Temele seleciate trebuie 8 acopere toate competenlerezultatele invari din standardul de pregaice Profesionaldpentry calfcarea profesonalé pentru care so organizeazi examen de beri 4) cup selectarea temelor pentru proba practcd drectori unitajfor_de_invatémént esemnate. centre de examen lanemt Esto tomelor soloctate, pentru fiecare calficare profesional, CJEC/ CMBEC 1 unttior de invalamant arondate Centrului de examen, unde este cazu 9) comisia metodicd de specalitate cin focare unitate de Invitimant ae obligala de a face Publed! doo afiga la avira fool, Lista temelor selectate peru proba practics cu Figele {de evaluare asociate. pentru fecare calficare profesional pentru care se orgarizeaza 6.2. Pentns absolveni Invaimantlu profesional cu durata de 3 si, seria 2015-2018, pentru alte ealificari decit cele gcolarizate In seria 2014-2017. pentru care nu s-au elaborat Fige de evaluare conform Metodologiel aprobste prin OMEN nr. 4438/2044, In anul scolar 2016- 2017, se vor derula umétoarele etape: 8) unite de inviifimant in colaborare cu operator economic institute publie cu care - ‘au Incheiatpartenerate pentru pregatirea practca,inlocmesc un set de propuneri de teme Pentru proba practics, pentru flecare calficare profesionald gcolaizats, Fiecare toma va fi fescrisé In Figa de descriere @ temel pentru proba practicd In vederea certifi calificarll profesionale, prevazuts in Anexa nr. 2 a OMEN 44352014, in concordant cu standardele de pregatre profesional in vigoare, Figa de descrio a fecdrei teme pentru proba practcd, precum lista temelorpropuse Ia nivel de unitate de Tnvatmant sunt avizste fe Consill de administrate al unit de invBtlmdnt gi de operatori economic institute publice partener; by pind la data de 31 marti 2017 TOATE unite de invitamant care pregatesc elovi In califcarie rofesionale pentru care so organizeaza examen de certficare a calcd profesionala, inainteaza care ISJISMB Lista temelor propuse, pent fecare caliicare soolarizat a nivel de unitate de Invaiimént, precum si Fisa de descriere a fiecdrel teme Pentru proba practica; ©) ISJISMB analizeaza si centralizears, impreund cu profesor de speciaitate metocist, propunerie Inaintate de unite de invatémart, pe domens gi calf profesionale, conform modeluluiprevazut in Anexa nr. 3. @ OMEN 4435/2014; 1) pind ta data de 20 mai 2017, IS/ISMB transmit, In format electronic word, c&tre CNDIPT Lista centralizata a temelor pentru proba practic propuse de unitate de Invatamar, a hive! judefean, impreun cu Figle de descriere a fiecdrei tome pentru proba practica in vederea certfcailcaificdil profesionale. Lista tomelor la nivel judetean se transmite i In format semnat si scanat 6.3. In cadeul proiectutui POSDRUIS7I1.9/S/90768, ,Formarea casreor ddactie In domeniul ‘evaluérii competentelor profesionale" s-a realizat o Bazi Nafionalé cu Instrumente de Eveluare pentru IPT, cultemi si exemple ce teste sumatve de evaluae, probe practice teste \ransdlscplinare §| 0 baz cu resurse umand cerificaté In domeniul evaludri competenielor profesionale, Baza Nafioneld cu Instrumente de Evaluare pentru IPT este accesibila tturor cacrelor ddectice din IPT 9 este un instrument util pentru reaizarea unt evaludr uiferme gi e caltato a competenjelor profesionae in toate unite de Invajamant profesional gi tehnic. Ea poate fl accosaté la adresa hitp:/itemi,netedu.rol 6.4, Baze de date cu resursa umana cerificaté in evaluarea competenfelor profesionale Include informa relevante despre toate cadrele didacioe ceriiate In urma absolii cu succes a programelor de formare protesionala in domenial evalua competentelor profesionale sacrediite de CNDIPT. Acoste cadre didactce pot f ulizate de inspectoratele gcolars pentru Constituires comisilr de examinare din cacrl examenelor de ceriicare gi pentru formarea ¢! = ator cadre didactice in domeniul evaluéri, Baza de date poste fl accesata la adresa hitpuPxstudios.ro! geste consttuta dn cadre didactce certificate ca profesor-evaluator de competonte profesionale, cadre didactice formatori evaluatori competente profesionale, cadke didactice formator! monitor! evaluare competente $\ cadre didacice dezvoltator! Instrumente evaluare competent ([Ftmplementarea conceptulul firma de exerciiu™ 7741 Tncepand cu anul colar 2006 ~ 2007 curriculumul de specialtate pentm calficarle ‘parfnand proflului economic contine module locate pentru formarea competentelor fntreprenoriale, prin metoda ,Firma de Exerc’ (FE). Aceasta metoda de invatare simuleaza sctvtajle ecoromice dntr-un medi real s1 permite, pe langl dobéndies competenielor tehnice speciazate gi dezvoltarea competenjelorantreprencrale. In anul scolar 2016-2016 au fost auiorzate 1486 firme de exercitu care au cestasurat actvtatea curenta prevazut curiculum $136 intreprindert simulate (in Invijamantul superin. In perioada 11-19 mai 2016, Colegiul Economic .Costn C. Kiileseu’, spit de Minsterul Educatisi Nationale gi Cercetari ‘Stinifice, Centrul National de Dezvotare a Invitméntulu Profesional gi Tehnic ~ prin Contrala Nafonala @ Fimelor de exerctiu (ROCT), a organiat Targul International al Firmelor de Exercitia~ Bucuresti 2016, La veriment au participa in med direct 100 de firme de exerci din Romania, Repubica Ceha gi Bulgaria gi indirect 50 de firme de exercipu cin Romi, Republics Moldova, Aust §i Croatia, 17.2 Competiya Business Plan s-2 deruat, In anu scolar 2018 ~ 2016, In baza Reguameniuui specific privind organizarea gi desfagurarea Compeiijei Business Plan, aprobat prin Nota VET 162/22.01.2015, prin colaborarea dintre Minister Eucaei Nafjonale gi Cercetii Stinifice gi Centr National de Dezvottare a Invatm@ntlu! Profesional si Tehnic ~ prin Centala Najonsla a Firmeler de exercty (ROCT). Competija Business Plan s-2 erult in anul scolar 2018-2016 la rive! local (februarie 2016 - la care au partcipat 345 FE cu 690 elev), a nivel judejean {mart 2016 - la care au perteipat 97 FE cu 194 elev) la nvel regional (mal 2018 -la caro au paticinat 36 FE cu 76 elev) gi la rivel national (mai 2016- la care au paricpat 9 FE cu 18 fle’). Competiia a fst edgtgata de frme de exerci Art Studio SRL, dn cadrul Colegiului Economic ,Transilvania”, din TArgu Murop. In etapa naional au mai participa alte opt frme de exereiu inaliste cin Bucuresti, Targoviste, Pitesti, Ta. Neamt, Hunedoara, Tecuci, Dr. Turns Severn i Zaldu.Informai aupimentare prvind conceptele Firm de exerci’ gi Inreprindere Simulats” sunt disponibile pe site-ui yoiivelro, seejunea ROCT ¢i pe ste ROCT - vvwoeLendiptro. De asemenes, pentru organizarea gi destégurares actvtai in fima de is este aisponibl Ghidul ,Frma de exerciju ~ cea mai bund pracica” Ia acresa dito irmaexerciy vet rolindex.paolreautate7. [E-PROIECTUL Job Orientation‘raining in businesses and schools JOBS) 8.1. La data de 7 septembria 2010, a fost semnat Acordul cadru dintre Consiul Federal Eveian si Guvernul Romane refertor la implementarea Program de cooperare rominc- tetian panty a recice departaile economice gi sociale in cadrul Uniuni Europene extinse, faprobat prin H.G. re. 1065/20.10.2010, publiest In MLO. al Roméniei n.741/05.11.2010, In Cconfomiate cu prevederiio acestui acord, In domeniul Invatiméntulul preuniversitar se Implementeaza Proiectul "Job Orentation - training in businesses and schools’ (JOBS), care are ca oblectiv promavares insur prvind orientarea profesionalé in ulimit dol ani de ‘imnazia gn primi doi ani ai Invatdmantuli profesional tehnic, In sistem de invaimant cin Roménia Prolectul este finantat do Agentia Elvetiana pentru Dezvoltare si Cooperare (Swiss ‘Agoney for Development and Cooperation-SDC) $1 co-finantat de Guvernul Romaniel, prin Ministerul Edueatoi Nationale gi Cercetari Stintiice Elementul inovativ specific l acestl proiect Il repreznta promovarea gl aplicarea metodei de invatare bazata pe sarcins, ca metods cenrata pe sey, in paralel cu integrares oernjlor verte din pla mun in curiculumul invafimantulul obligato, precum 1 imbundires conse sorta profesonale a elevir pentru alegerea traseului de pregatire pofesionals sav academicd, Aceasta abocdare asigué un contact personal, direc, a tutor eleilor cu piata realé a munci, $1 permite ca acegtia 58 fe informal, <8 poatd Invala gi dobéndl abiltie necesare pentru vial, Pregiitea elevor pentru actitatle profesional trebule s& Tnoeaps Inainte de moment alegeri profesiel. De acces, utimi doi ani al invitimsintului gimnazial primit ani ai invatiméntuls profesional gi tehnic trabule 68 contrbuie decisiv Ia orientarea Profesionala. Elevi vor fi pregati pentru alegerea traseuli de pregitie, primind totodats infecmatii generale despre opertuntie profesionale gi dobsndind abitatile necesare in cazul in care vor decide 28 continue studi. Totodats prolectul este In concordant $i prin politica Ninistorului Educaiet Nationala gi Cercetri Stngfice de a promova gi sustine accesul finerior cde invajimantul profesional gi tehric si de @ dezvolta relatile partenerale ale Inattutlor de invtémant (ncluly ale gcolorgimaziale) cu operator economic Proiectul este implemertat de ce Ministeul Edueajiel Najionale $i CercetérilStnitice prin Directia Generala Invajamént Preuniversitar g! Contul National de Dezvoitare a Invatantul Profesional gi Tehnic in peartenerat cu Universitatea Pedagogica Zurich (Centtul pentru projecteintematjonale In domeniul educaieLIPE}, In colaboarre cu Universitatea cin Bucurest Prolectul include 6 componente ~ elaborarea si edtarea materialelor cidactce (7 Caete de lucru pentru elev gi 7 Caiete pentru profesor precum gia unui Cale cu netrumente de luc penir ele), Genvoleres program de formara, acradial prin OMEN rn. 4363/80.07.2019 pentru perroada 2043-2016 si eu OMENCS ry, 5031/26-08.2016 pentru perioada 2016-2018; {ezvotarea une platforme de e-earning de catre Universitatea din Bucixes Instuirea dfertelo grupur ta ‘rearea Unel page web, ww jodsprolect0 ; Claborarea unut study de impact (de célre Unversates Pedagogic& Zurich- Centrul pentru proiete Intemational in domeniul educate - IPE). Proiectl euprinde dous faze: faz 0 (za pill) taza Proiect complet. In faza 0 (derust in perioada 16 lule 2011 ~ 31 decembie 2012), poieculs- implementa int-0 regiune pit din Romania (in judejl Brapoy), iar in faza Protect complet (care se derulesza, incepand cu 1 septembre 2012, pand la data de 21 decembre 2016) implamentarea s-a extns in Regiunea Centra sin ate 3 regiun din Romina (Nore-Est, Sud-Muntenia, Bucurestfov). 8.2. Pand in septembrie 2016, s-au destagurat activtatle speciice celor 6 componente ale proiectuu, find implicate 18 unitay de Invatamént din judetul Brasov, 42 de unitay) de invatamant din celelaite judefe din Reglunea Centru, 37 de coll din Regiunea Sud ‘Muntenia si 36 de gcoll din Regiunea Nord Est. Aste, au fost elaborate materiale ddactce (calete de lueru pent elev i profesor), au fost formate 29 cadre ddactce dn unitate de invatamant din Regiunea Centr aaturi de 6 cadre didactice cin Universitatea Bucuresti, pentru ' deveni formatordmentor in etapele urmatoare gi au fst ulizate materiale elaborate in cele 4183 unital de nvafamant (in cadrul discipline Consiere si orientare profesional’, dr gn cadrul aor discipline din planul cadru pentru clasele @ Vi-a ~a Vila, respectv pentru casele Dea gia Xa, de cite un numar de aprox. 3300 de elev, Caietele JOBS pot Ni descareate $i de pe site-ulspecicprolectulul JOBS wun jobsproject ro, Programul de formare JOBS - Formarea profesorilor in vederea desfagurril actvitailor de oriontare $1 consiliere in carierd a elevilor, scredtat prin OMEN nr. 4263/90.07.2019 = Gesfagurat pe durata anor scolar 2013-2044, 2014-2015, 2015-2016, prin curs fal in fat gi Contin, find formate gl certificate 388 cadre didactie cin Regiunle Centru, Nord Est $1 ‘Sud Muntenia. Pentru perioada 2016-2019 programul este acreditat prin OMENCS rr. 5031726.08.2016, In anul scolar 2015-2016 a fost organizaté prima edie a Competiiei JOBS, in baza FRegulamentau' prvind organizarea_si desfégurarea Compatijo! JOBS, sprobat cu Nota VET ‘. 3432/22.11.2015, La fazaregionala a Compete! JOBS, destagurat in na aprile 2016, au Darllpat 68 de unitgi de invajémant din cele 3 regluni de dazvoltre, iar la faza najonala Sesfaguraté In kina mai 2016, au partcpatfinalisole dn Regiunle Centru, Nord Est st Sus Muntenia (Scoala Gimnazial8 Ghimbav-Bragov, Colegiul Economic Octav Onicescu- Botosani gi Liceul Tehnologie Nucet- Dimbovite) Penira o mai bund congientzare a mediului economic gl educational In legatur8 cu importania Conslien i orentan! profesional, in luna aprile 2016, au avut loc 21 de Intalnri ale Comitstelr Locale de Dezvoltare a Parteneratuui Social (CLOPS), in care au fst prezentate ‘componentele proietul JOBS, principalelerezultate si modaltie de exinder. 8.3. Conform graficuui de activa al proiectului, in anul gcolar 2016-2017, proiectul se va ‘extinde in Regiunes Bucurestifov; in acest scop find selectate 41 de unititi de Invatamant din Bucurest 16 unitat) de Invatimant din lfov; 141 de cadre didactic dn role una vor pareurge pregramul de formare in anul scolar 2016-2017. Casele Corpul Didactic gi [SME IS) Mov vor finformate despre existen(a programului de formare periru 8 se implica In diseminare si cre alte untat de invatamnt In cadrul CNDIPT 8 fost creaté o unitate care va asigura sustenabiltates prolectuul lar la Colegiul Tehnic “Transilvania” din Bragov, a fost alocat $i echipat un spagia in care se destagoara actvitti de informare gi formare a profecorior $1 mentorlor (JOBS Training Genter). @.Echipar 9.1. Echipamentele achzijonato in cadrul Programului Phare TVET reprezinti o parte a G’fortuui Uniuni Europene si a Guvernuii Roménicl de epiinire a procesului de reform $i rmadernizare a Invatamantuiui profesional gl tehnic cin tara noastr8. Programul Phare VET 2 Inceput In 1905 gia cuprinsgcol in toate judefele Romani. 9.2. Responsabitatea la niveul gcoli pentru echipamentele priite este In primul rand a ‘irectoruu sco. Toate bunurie late sunt propretatea gcoll, nu pot fi istrnate 9! sunt destinate excusi pregatil practice ¢ elevior. 8.3, In cazul tuturor echipamentelor achizijonate tn cadrul programelor Phare TVET, in Uurmiterl gase ani de la lnrare se face monitorzarea utiizai lor de eave Comisia Europeana §| ‘ate organisme abiiate. Furrizoral a avut oblgaia si Iveeze echipamentele, s3 le Cespacheteze, si le intaleze gi s8 insiruiaecd cel putin dou persoane din scoala referer la ‘modul de utiizare al acestore, Toate costure pentru rare, despachetare, instalare gl instruire ‘au fost acoperite prin contract. Ambalajele rama in propisatea gcoli. Toate echipamentele complexe au fost insofte de documentaiatehnica gi instructiunie de uiizare Inia roman in peroada de garanje de doi ani toate actititle de repararefniocuite s-au realizat gratuit Conform contractulu, dupa perloada de garanyle de dol ani, actvitatle de service si furnizarea de consumabile si plese de schimb au fost asigurate Inca dol ani de catre furnizor dar contra cost. Uteror toate active de service gi asigurarea de consumabie sunt In sarcina unitaior de invaamant, 194 Conform prevederilor contractuale pentru livrarea de echipamente prin programele Phare TVET Comisia Europeand sau alto instituilabilitate vor monitoriza modul de implomentare a proiectelor timp de sapte ani dupa efectuarea plilr finale. Se va mar, in primul rand, sustenabiltstes proiecelor gi respectaree regulior de viibiltale. Este necesar ‘8 fle spriinta realzarea, prin planul de scolarizare, de clase In domenile de formare profesionala cu care goole au intrat In Programul Phare TVET, pentru care au fost reabiltate cli geolare slau fost furzate echipamente, 8. In anul scolar 2016 - 2017 se va continua centralizarea lunaré a orelor de clas derulate in laboratoarele/atelierele In care sunt instalate echipamentele cu care at fost ‘dotate unlaile de Invatamant prin Programul PHARE TVET 2004-2006, conform modelul din Anexele 6.1 91 62 din Nola TVET 08/4/15.022013. Evidentele lunere ale utiizari fechipamentelor asic! inloomite, semnate 4 stamplate, vor fl ansmise de catre untatile de Invajimant citre CNDIPT, in forma scanatd pe adresa de mail ve@ivelso sau pe fax le 021.312.56.6. [To-infrastractura educajionalé 410.1. Miristerl Educatiei Nationale gi Cercetari Stine, prin Centul National de Dezvotare @ Invatamantului Profesional §i Tehnic, implementeaza In prezent proiecul cofinantat prin Programul Operational Capacitate Administativé ,Cadrul sirategic pentru inrastructure ‘educational $i spin in planificaea strategicd a educate former profesionale - INFRAED'. ramulul Phare TVET achizifonate in eadrul Pr In scopul realizar’ analizei stadkulul cuent al inftastucturl gcolare fiecare unitate scolar ‘rebule 8 - Completeze pind la data de 16 septembrie 2016, dateleinformatile soltate in cadrul ‘Sistem informatcInegrat al Invltéméntulu din Romania (SIIR) in modulul de infrastructurs Tn vederea completari corecte a datelor solcitate rugém Inginerul de investi din cacrulfecarut ISU ISMB 8 asigure spin tehnic administrator de patrimoniu cin cadrul unitatilorgcolare ronda, Precizim cf lipsa datelor sau completarea eronatd @ acestora arage dupa sine posbiltatea ‘excluderi din procesul de finantare. Director adjunct, Zolea Elona VLADUT tie ACRONINE: CLOPS - Comiteteor Locale de Dezvolare a Parteneratului Socal PRAI-Plenul Regional de Actune pentru Invalamant PLAI- Planul Local de Actiune pentru Invatamant PAS - Pianul de Acisne al Sco POI - Planul de Dezvoltare Insttuonala PDS - Planul de Dezvotare Scolar POCA ~ Program Operational Capactate Adminsiraivs ‘CNC Cadrulnajenal al calficalor ‘GDL Curriculum in dezvoltare local MENCS ~ Ministerul ducati Nationale gi Cercetari tintfice GIP — Directa Generaa Invatmant Preuniversitar (CNEC ~ Comisia Nationala de Evaluare si Cetficare GJEC ~ ComisiaJudejeana de Evaluare qi Cetficare (CMBEC - Comisia municpiuul Bucuresti de Evalue si Cestficare FE ~ Ferme de exerci 18 —Intreprindere simulata ‘Avera t Calendarul actiunilor CLDPS gi ale Consortiulul regional in anul gcolar 2016-2017 4.cLoPs ianul anual de activtate pentru anul scolar 2016.2017 =a es ‘CLOPS + Transmiterea de cétre presecintele CLOPS a solictri de nominalizare a Unor nei membri de cate insttuflefoganizaile la care sau produs ‘modiicdri in. siructura de personal care afecteazd reprezentativiates ‘membrior éesemnal ih CLOPS (acolo unde este cazul), 7-16 septembrie, 2016 ‘Actualzarea componeriei CLDPS (membni ttulani gi Memmi suplearf) be baza nominalzari unor noi mem de eétre insulelorganizafse la fare Sal produs modficer In structura de personal care’ au sfectat reprezentativtates member desemnat intial In CLOPS (acolo unde este cal) 1830 septembre, 2018 ‘ Transmiterea la CNDIPT de catre ISJISMB a componentel acualzate @ CLOSP, prin email ‘oordonatorull regional din gartea CNDIPT ‘acresa vol@velro si la adresa de e-mail a) 15-30 septembre, ane “= Organizarea gi desfégurarea intr de cru a CLOPS pentru adopiavea Planulul anual de activate pentru anul gcolar 2016-2017 Planifcarea intainel de Wueru a CLOPS 0 realzeazé cu consuliarea coordonatorubi regional cin partea CNDIPT, insttuia care asigurd coordonarea metodologics a actvtaior CLOPS. *Transmiterea de catre CNDIPT [a ISJ a anexelor PRAL actualizate pe baza dalelr dn suse statsce ofiale, necesare actualzsi PRAI gi PLAL 9-30 sepieri, 2016 septembrie, 016 * Elaborarea PLA\ actusizat + Postarea PLAI actualzat pe ste-ul ISJISMB pentru a fi la cispozija Unittior de invstémant care gcolarzeaza elev in IPT in vederea consulta cu pve la PLA actulzat gi pentru actualzarea PAS, ‘ior roiembrie, 2016 * Consultareafactoriorintoresai cu prvre la PLAT actualzat Nota: Consuttarea se va realiz Tn cadrul unor ign ale CLOPS, cu parteparea in caltate de invtay) a TUTUROR directonior unitétior de Invéjamant care scolaizeazs elevi in IPT precum si a reprezentantlor ‘gentlor economic! partener ai acestor unt de nvakamant ‘eiombaa = roiembri, 2016 + Validarea PLA in CLOPS 1 Aprobarea PLAI in Consilu de Administratie al ISIS + Postarea PLAI pe sito-ul ISJISME roiembrie, 2076 = Transmiterea informa electronic de clive [SUISMB Ta CNDIPT, pin & ‘mallla adresa velaivetre a documentelr: copia procesul vecbal a gene de vadare In cadrul CLOPS ‘copa decziel da aprobare a PLAI in Conslil de Admiistate al Isis LAI actualzat formal word gi anexele PLAI in formal Excel rolembre, 2076 + Elaborarea ce cate toate untae de nvstamant care gcolarzeazé elev’ | _nolembrie— in IPT a PAS acuaizat gi transmiterea li ISJISMB. ecembrie 2016 ‘= Transmiterea de citre ISJISMB la CNOIPT in format elacronie @| 16, decenbrie ‘TUTUROR PAS - ur dn judeYmunicil Bucuresti prin post In format 2016 lecionic pe DVD pe adresa,Centrul National de Dezvoltare a Tvatamantului Profesional si Tehni¢ (CNDIPT), srada Spru Haret, nr 12, sector 1, Bucuresti, CP 010176" Toate PAS-urile vor Inscripvonate pe un singur DVD ‘Anexa tla Nota nr. VET rvind Acittie specice modemizait vtéméntula profesional tebe (IPT), in anu goolar 2016 2017 ‘Stabile echipelor gi calendarulu de montorzare a mplementari PAS- 18-30 septembrie, Transmiterea de care [SJ/ISMB fa CNDIPT $1 a tof memori CLOPS @ proletul planus de gcolarizare url 2016 Colecarea rapoarsior de auioevaliare gia dateorrlavanta de la unite | oclombrie 2076 se Invatamant | Darularea moniorzlni implementa PAS-urlor (vate de moniorzar) ‘olembrie 2076 Funche de preazarie ‘Anal 9 avizarea prowctulu planului de gcolarzare de cate CLOPS #1 CNDIPT (godine CLOPS) Planfcarea gecntelor CLOPS se realizesz8 cu consultarea coordonatoruiui 2. Consontiul regional * Transmiterea de catre pregediniele Consorjulu! regional 8 solani ‘Se rominalzare a unor nol membri de care insttuitelorganizaile la ‘care s-2u produs modifier in stuctura de personal care afecteazs Feprezentativiatea membrlor desemnat in consorju (acolo unde este az) fegional gin partea CNDIPT de gcolaizare Metodologie! de fundamentare | protect plant TH16 septembre, 2016 ‘= Acluaizarea_ componente! Consorjulul regional (membrl titular @ sembra supa) pe baza nommnaizarii unor noi memeri de catre insttutelorganizatile a care s-au produs modficdr In structure de Dersonal care au afeclat reprezentatiiates membrior desemnat) inal In Consor{ului regional (acolo unde este cazu 18-30 sepieribrie 2016, % Onganizarea gi desfégurarea ntlnri de ueru @ Gonsorfull regional 19:30 coptonbiie, pentns edopterea Planuli anual de activitate pertru anul gcolar 2016- 2016 2os7. “= Actualzarea de catre CNDIPT a anexelor PRAI pe baza datelor din] septembrie 2016 Sursestatistice ofcale necesare actuaizri PRAL ‘= Trangmiterea de cite ISJ a anexelor PRAI acluslzate pe baza dalelor | _oclombre 2076 Gin sursestaisice administrative ‘= Elaborarea varantel 1a PRAI aciuslzah Gecombrie 2016 * Consulta ale Consort regional, CLOPS gia factoror ineresal cu | septembrie 2016 — priv la actualzarea PRAL Tebruaro 2017 = Vaidarea PRA in Consorjul Regional Tebruarie 2017 = Stabiirea echipelor gia calendaruulde montorzare aimplementari | lenuarie, 2017 PLAMrior ™ Colectarea rapoarslor de autoevaluare gia dalelorrelevante dela | februarie ~ marie ‘LOPS 2016. ~ Deruarea monifonzar mplementari PLAFurior (vale Ge aprite-mal 2076 ‘Anexa tla Note nr. VET. privind Actitae spectice modemizéri invaméntulul profesional stehnic (IPT, in anu scolar 2016 - 2017 Meth 2, ‘ANALZ PLAMULULOESCOLARUARE REALZAT PENTRU CLASA AA IWATAMAKT ICEAL CU FRECYENTA-21 nant seouaR 21207 tcumaginete] “toa sie 0420 pect pm as DES) WA Ss e006 es pen ‘too eARce oe ALM orscnarecaLae em Gt ‘AALA PLANULUE SCOLAMTZARE REALZAT PENTRU CLASA ADA INVATAMANTLICEAL PARTICULAR CU FRECVENTA-2 naw scovan 2016217 ae ee roaune [POW Es ‘ati’ Jinan | “ie = adeeb a ec Sr ee ect, geen ak secon OU ATE, 2a PLANULU DE §COLARZARE REALZAT PENTA LASAA a VATAMANT ICAL CU FRECENTA-SERAL Tan seo tec? rucraponun | etewcuse res i Lena har ea cate pct peng HNTULELE URNA ae ey WGA ree frre cn recor coum soe ‘ANALIZA PLANULUIDE SCOLAIZARE REALZAT PENTRU CLASA A WA INVATAMANT LCEAL PARTICULAR CU FRECVENTA- ‘SEL ivanut sco.an ois.ant7 sowewu.rarcarae | 52%] an eae) a ath ste, | fees mau tow . TOT a os Bag w/w pba eI TOT el Sp HES DON Sau ro oe Sn Ss 2 tbe omy VENTUALE SUPT pa ‘ate oc. al MEDIPEAMLE CAP Pores esPaccA mn on ws rp recor getan ween ANALIZA PLANULULDE §COLARIZARE REALIZAT PENTRU ELEVI CUDERCIENTE OD CLASA ACA MVATAMANT LCEAL CU FRECVENTAZLM ANUL SCOLAR 2n162017 erccuuzane | POMEULPREDATINDE | Gey 222”, ak nano sntnas, | “teary” | Penn sos ja wa Tae a ee SOR RE RES TGA aw ST ‘ne 1201 expec pn Nm ECS CMR) Sots 20.205 ete) em EVENTUALELE SLPLENAN ete 189218, {ea SU MOBEARLE De ALREAAPROreSOULESPEALZA. gt Gea InePecroRaTuL$oLan UOETEAN ANALIZAPLANULUIE SCOLARIZARE REALGAT LATNVATAMANTUL PROFESIONAL DE ZI PENTRU ANUL §COLAR 20162017 Dele edema domes reso yeh ami pg cae po ewbveinenss, | “aoiezor |, fee | aie fora conus ue ul, soove VENTUALELE SUPLMENTAAI grt te 8.14208 908208) SAU MODFICARILE DE CALFCAR. rovesonaL boreal spe Gn Go cut rECToRATL SLAM ETE ANALZA PLAMULIDE SCOLARIZARE REALZAT LAlWvATANANTUL PROFESIONAL SPECIAL DE 2 PENTRU ANULSCOLAR 2 Dena pa) canna nin aa UTA GENERA nf done on ‘ie HDI 20 15082098 SAU NODFRARLE OE CALPIAR PROFESORALESPECHLLAA. * ae ee ozs gt INSPECTORATUL 9COLAR WOETEAN. ANALIZA PLANULUIDE SCOLARARE REALIZAT \LinvéTANTUL PROFESIONAL PARTICULAR DE 21 PENTRU ANUL SCOLAR 2016-2017 Dlr pe dome far proend9extiek ci sntiman, ‘ores rede Wee [treet eee [ae Donal e opt Calewe proteins isn ‘owe eT sae save [oTAL Fsionesane ane, pacman ve fora. conse insti y uence are pe atic wo. ARATE cou aT aOR CSE TSU AN TSE GR HITE [TAL enw ieecrul oneness inc, pit ovo, "TIA Can WE oD GR AQ Ce, SoTapn pn TOTES re ETSI ECS CGMS) re 98842016 ape prt ECS (Oc We ons 2004206 ta, prc #EVENTALELE SUPUMENTAR ete ns 18012069 5082116 SAU NODIACARLE DE CALPICARI PROPESIONALESPEGALAR. npr Gone spectre pre sped Conner ee gs ‘yo a bunt “aatyeus ets etnng eae a ee rd an seen uri ope 4-402 1008 THN MN 230 TNOSEAOUE TLNYRY YAN V7 LYZTTYBU AZ I008 39 NOT YON wala wr0d$ nureo.o2as anti dn, soewoe 2 aod Soon sremneteorney | smbotiprunneg | f°¥| emer | upurimaereamen | aru sind 09 ‘210-02 wv i0o$ Iv nun 30 TwloRds THOUS TMV LY ZFS SUV 1008 30 IN NAY YER ~~ watson wnat raveo1 ge ‘oot sa uouuetuag ys a4 (Ret | seresony | sain ep een mopiisiseauy | anrtudep emg | ; INSPECTORATUL $COLAR JUDETEAN ANALIZA PLANULUI DE SCOLARIZARE REALIZAT PENTRU STAGIILE DE PREGATIRE PRACTICA IN ‘ANUL SCOLAR 2016-2017 Pan aaa a resi prc 120%] Plan alia sal de 2017 Ponder Se (ecu supinenti, ‘7 se etl OTA aes, Come He Pam =I sv one sv Esrercssamaie sav [Gene naerals avr sate oer aver te Ivor sin naa ga IES ‘oivat Poeaus ovat States Tovar [cones Var er SSE ONAL rare ine Ova abioree dsc Ge “var rae a ere OVAT Tet oaalee ‘Over VAT svar “Those abc Uebon ov TONNES TOTTI cs TG aban HOTT TUTTE g Fane SSE in Nr MECS(OGURS) we. 250918042016 rape pm Nos ECS OGHES) NA. 255 20042016 saa, eu EVENTUALELE SUPLMENTAY apt ve 12082016 15092016) SAU MODIFICARLE OE CALIPCARL PROFESIONALESPECIALZAR, Inspect SG, Inspects peal, pats Conparnt |NSPECTORATUL $COLAR JUDETEAN ANALIZA PLANULUI DE SCOLARIZARE REALIZAT PENTRU STAGILE DE PREGATIRE PRACTICA INVATAMANT SPECIAL IN ANUL SCOLAR 2016-2017 ‘DOMERUL PREGATIN DE BAZA Pan aprbat stag de regi paced 22016. | Plan reat stagi 7 presi rete. | psy (ocusisupimenta, |" zor | Ponder medi I" ee es fencers romarerome ora Tene oR [ees nso 3 ner ae oiver [arora aaa TER aS Ive at ie IW OM [csr cara ste ier Fabre pessoa a Fructis tata roe revs atten [sieges op om Psu ma OVA a aca are FOURS a OSE TEGAIT ous BT agai POTS TAT TON TE WS ISHS t MECS (DGS) e230 18.04 2076 raps pn eta MECS DGS NR. S265 29042016 (pose preci EVENTUALELESUPLENTAR cbt 18042076 15082016) SAU MODIICARLE DE CALIICA PROFESIONALESPECILZAAL Inspec Sser Ger Inspectors pnt, spect Conparinet raya ‘ps a son yn res me py wns revo fot as "in mc aoe STREST — Le = = vee in oa ees — | 24029402 1008 TM N TWHaS 161230 LNVNYLYANI 7TYEOMSOd MOOS THN YLAYaTTWae EYE IONS 3a IMIANTE YETI alaonr wvioo8 mavwo193a9H ‘umes ea uouneduny seat ove —r Se va | oa iad er edie ie oe oa reyayes sioesiae woe fom | ae ud 9p seme | vara -sioz was | eepuog | ine 21 ue a tod roe wean ue avamvauung | 021 wooo | aap vs aT a REO ES 42102-9102 wY1008 THNY NI “TWe3S 18 30 LNVYLYANI yx¥s nogTW29rLSOd MODS ' INN V7 LYZTT¥SH SUYZRAVTODS 3a INTANYTE VzTIYNY valsone sino uvou2a4s%0 ‘ot menus ypatay "ne So heres ue seownd | naesiee vara ois mcd SaaS EA ‘nao seg ‘102-3102 W008 7H NL “Tweas 16130 INVATYLYAN| BUY INOW ZTWEOMUSOd 096 1 NWN V1 AvaTTWaU-RUZIEV IONS 3a INNA VAT InsPecronaTu. $eoLAnJUDETEAK ANALIZA PLANULUI DE §COLARZARE REALIZAT PENTRU ANUL | $COLIDE MAISTRL iNVATAMANT DE Zi $1 ‘SERAL IN ANUL SCOLAR 20162017 ne Pan apc ana ara | mmnatatans| | A227 | pcan rte opty ays-| tsa |"oaeaty [Posen] ti | Sac | "ga Momeradepeiire | supimens, | eae aa modifica pen ‘SERAL cae wo wn] wal] fan] ac] al ae ‘ivi Sr = ‘iv ur a aver so oa ir ear : oer am a (esas ana oT ve momar ee evar an var aga er ae se ba a i i ni VS RT RG Ws 7S OEP HG TEATS Goa TT ECS (Dot 258/104 206 spe pen D5 GHA NF S058 200428 peal, paca EVENTUALELE SUPLIENTAE pein 180401 1509208) SAU MODICARIE DE CALINCAAPROFESONALESPECIAIZARL Instr tr Cae spc Copan aay