Sunteți pe pagina 1din 258

*1

7:4

7-- ::4

4

www.dacoromanica.ro

V. Rola piekarski

PROFESOR

(Judetul Godifi)

NOVACI.

glifre-

Se insareinézet eu desenuri

in tóte modurile de reprodu-.

eere pentru artele grafiee.

"4-4.-tie

PRETURI MODERATE

www.dacoromanica.ro

ALMANACH TIPOGRAFIC

www.dacoromanica.ro

TOATE DREPTUR1LE RESERVATE

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

ANUI.k VI.

1903

EM.24.11171CM

IiPOGRJItIi

=REDACTAT DE =

George Filip

* Tipograf-Ecittor *

Pretul until exemplar

1 left 50 bani

BIICURESCÌ

«MINERVA » Institut de Arte «

Grattee i Editura

www.dacoromanica.ro6, STRADA REGALA, 6

www.dacoromanica.ro

DEDIC VOLUMUL DE FATA

D-LuI IOAN WEISS

TIPOGRAF-EDITOR

in swot de salmi fi ve-

neratie pentru serviciile

aduse corpului tip ografic

prin muncei neobositeitimp

de aprópe o jumëtate de

veac.

G. FILIP.

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

PREFA TA

Acesta este anul VI, de la aparifia

uAlmanachulta Tipografich. Fidel progra-

muluT sra de la aparitia sa, fi plind astaqT,

14 acillmanachul Tipografic» a tratat o mul-

time de chestiunT vitale ale corpula nostru

tipografic, el a adus o multime de ider

nouT fi grape acestor imprefurdrI sT-a

format o popularitate bine stabilita in

lumea grafica din fara ndstra.

Pe leinga materia bogatel fi variata a

acestuT volum, dam in anul acesta un

scurt tratat despre intrebuintarea si com-

binarea culorilor tipografice, care M lipsd de alte scrierT

de soiul acesta, va fi de mare folos ateit masinistilor tinerT,

celt si zefarilor carT se ocupa cu combinarea si arangiarea

formelor in culorT.

Galeria tipografica, conform promisiuneT, am urmat-o 0

www.dacoromanica.ro

in anul acesta fi suntan convinfr a ea va fi tot atdt de

bine primita ca fi anul trecut.

Yalorosul nostru calaborator D-1 V. Bola Piekarski,

a contribuit iarag cu un bogat material pentru decorarea

oAlmanachulur».

Gravura cu care sunt incadrate lunile este lima dupa piatra funerara a mormintulur lui Stefan cel Mare fi se

datoresce penifer d-lur Piekarski tot afa fi tiaul, coperta

fi cdte-va antét-urr luate de pe carfile vechr. «Almanachul Tipografico confine cind suplimente ar-

tistice intre carr portretele regretafilor P. Cucu fl Ghifa

Georgescu precum fi portretele d-lor Ioan Weiss fi V. Bola

Piekarski, apor o admirabila fotochromotipografie in trer

culog dupa un tablet al valorosului pictor Th. Aman.

La acest loc aducem fi anul acesta mulfumirile nóstre

valorofilor noftri colaboratorr.

Intreg cAlmanachul Tipografic» a fost tiparit in Ti-

pografia «Minerva», din Bucuresd.

Ca in tofr anir, fi de asta data credem a ne fi facut pe

deplin datoria rugdnd pe onorafa colegi a primi «Alma-

nachul» de fapi cu aceiag caldura fi interes ca fi anir

preceden tr.

G. FILIP.

www.dacoromanica.ro

Clifefi : fhomik

PETRE M. CUCU

(1844-1902)

Muster, Praga

tiapl,

la

c Almanach Tipografic,

www.dacoromanica.ro

PETRE M. CUCU

Nascut in anul 1848, inteo comuna din judetul Ia-

lomita.

La anul 1859, a intrat ea elev in tipografia Stefan

Rasidescu, unul din stabilimentele cele mal marl de

pe vremuri.

Admiterea elevilor in acel timp era cu totul In

alte conditiuni ca acum.

Elevul admis era intern. Primea brawl, loc de dor-

mit, imbracaminte, tot ce-1 trebuia. La doué s'épta-

maul avea dreptul la o jumétate 11 de a parasi localul

stabilimentului.

Sistemul acesta, In adevér, a fost cel mat bun. El

a produs adevérati lucratori iu acele timpúri departate

pe and sistemul libertatil de care se bucura acif

elevil, a adus decadere

i In progresul artei tipo-

grafice

i in alte

Intre elevii tipografiel Stefan Rasidescu, Petre

Marin

caci asa se numea

se distingea prin munca,

prin harnicie, prin aptitudinea lul.

www.dacoromanica.ro

X

PETRE M. CUM

Era bine priTit de patron si de directorul tipografiel,

pe atunci repausatul Scarlat Valter, pentru nazuin-s

tele lui in studiul artel tipografice. Chiar timpul séti

de repaus Il intrebuinta in ocupatiuni de ale tipo- grafiel, asa ca treptat-treptat a devenit un bun lu-

orator, un model in ce privesce culesul literilor, dis-

punênd de o iutéla extra-ordinara, fiind in acésta

specialitate superior tutulor contimporanilor sél.

Ca culegatori de forta aii fost i repausatul Costache

Tanksescu

i Matel Radulescu asta-dl profesor,

el era mai superior acestora.

Stefan Rasidescu, de si era unul din =nil* capi-

talistl al pietel nóstre, totusi ca top: ómenil recunos-

cétori

l cu suflet bun, avu nenorocirea sa caza victima

consciintel sale, prin urm are in faliment.

In acésta afacere a avut loc o crancena lupta de

adversitati

i aspiratiuni Carl duse la complecta ruin&

pe bétranul si bunul patron Stefan Rasidescu.

Socrul d-sale, d. Simionoff, care luase asupra-s1

stabilimentul, in urma intelegerii ce a avut cu cre-

ditoril, a incredintat mersul afacerilor lui Petre Cucu

si Teodor Mihaescu care, ca

i Cucu, facea parte din

personalul tipografiel.

Cum acest stabiliment era unicul mare si cunoscut

in Bucuresci, in scurt timp reveni la aceiasi valOre

ca si sub posesiunea patronulul respectiv.

www.dacoromanica.ro

PETRE M. CUCU

XI

Pe langa carti, j urn ale periodice, lucrari mercantile,

efectua si tóte lucrarile primariel. Listele electorale

erall in acel timp fórte bine platite 0 eraü reservate

numal acestul stabiliment, singur montat pentru ase-

menea lucrari.

41 póte od-cine inchipui un stabiliment cu un

imens numër de lucratori 0 elevi, cu multime de

lucrarl, ce venituri putea realiza.

*

Situatia in care se afla tinërul Cucu era una din

acele rail epoci ce se póte presinta unul om.

Situatiile insa schimba adesea pe ora. 0 asemenea

schirnbare se manifestase si in el. Din economul de

alta data, fostul nostru coleg luase un avênt ale card

efecte Il expuse mat tircliii unor suferinte 0 morale

si materiale.

Dupa trecere de vre-o duol sari trel ani, d. Simionoff

fu nevoit sit inchida stabilimentul 0 apol sad vinda

repausatulul C. N. Rtidule'scu care, consciincios luase

in asociatie si pe bètrinul Rasidescu.

Dupa trecere de cat-va timp, Petre Cucu se an-

gagia la tipografia c Laboratorilor Romani » (Petre Ispirescu) in calitate de paginator al ziarului Pressa

uncle a lucrat pana la 1877 &and s'a casatorit cu d-na

Dorotheea, vkluva mult regretatului Anton Manescu,

care avea un atelier tipografic in strada Lipscani.

Spirit intreprinetor 0 avênd in vedere trecutul,

Petre Cucu desfasura o mare activitate in ridicarea

acelel tipografif.

www.dacoromanica.ro

XII

PETRE M. CUED'

El facu sa apara pentru prima óra, in fascicule,

romane, apof editiuni de cartl populare, cum Anton

Penn si alti autorI, introducAnd gustul citirel in

masele poporulal, incuragia editiunl ale scriitorilor

fara mijlóce, etc.

Infiinta o fonderie de litere aducênd o masina din

sistemele cele maI moderne cu care sa serve nevoile

tipografiilor din tara, trebuinta de mult simtita In

tara nóstra.

A imbunatatit stabilimentul cu o masinti litografica,

tintind ca in jurul stabilimentului ski sa dispuna de

tóte similarele cu call arta tipografica se inrudesce.

In cea maI mare parte a reusit, dar folósele re-

ducêndu-se din qli in çli, a inceput a incline catre su-

ferintI ascunse, ca resultat al luptelor intreprinse

pe calea desvoltarel artel si a intreprinderilor sale,

fatalitate care incoronézit adesea operile folosit6re ale celor earl nazuesc a produce cat de mult.

Dar aceste suferinte in loc de a dispare, ele se

concentrara din ce in ce mal nault, si din omul acela

plin de vigóre, harnic, intrepriniptor, nenorocirea

facia ca In qliva de 31 Iu lie 1902 sa inceteze de a mal fi intre nol.

R.

www.dacoromanica.ro

GHITA GEORGESCU

(1889-1902)

Cliei : Buftaik & Heins ler, Praga

Supt.

la «Almanark Tipografic.

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

Dapa o pietard de TH. AMANN

NORA L.A TARA

Gliqeì; Thisnilc & Muster, Praga

sapl.

la willmanach TipogratIc

www.dacoromanica.ro

Calendarul

www.dacoromanica.ro

ANUL 1903

Sërbfitori Nationale si Domnesci

24 lanuarie, aniversarea unirei principatelor romane din 1859.

11

Februarie, aniversarea revolutiunii din anul 1888 prin care

s'a realisat formarea Lind dinastil in Romania.

14 Marge, proclamarea Regatulul Romania! 1881.

8 Aprilie, 4.iva nasceril M. S. Regaini si proclamarea plebisci-

tului pentru alegerea M. Sale.

24 Aprilie, diva onoraastica a M. S. Reginal.

1, 8

i 10 Mai, alegerea, sosirea si suirea pe tronul Romania! a

M. S. Rage lui in 1866.

10 Main, proclamarea independentel Romania! in 1877 si incoro- narea primului Rage Roman 1881.

11 Iunie, aniversarea revolutiunel din 1848 and s'a reintemeiat

definitiv autonomia Romanial.

22 Iulie, diva onomastica. a A. S. R. Principesa Maria.

Is August, aniversarea nalterei A. S. R. Principelul mostenitor

90

Septembrie, aniversarea nascerel Principesel Elisabeta a Ro-

Ferdinand.

manial.

Ootombrie, aniversarea nascerel PrincipeluT Carol.

Octombrie, aniversarea nascere! A. S. PrincipeseT Maria.

Noembrie, aniversarea luarei Plevnel.

16

17

Decembrie aniversarea nascerel M. S. Reginal.

29 Decembrie aniversarea casatoriel A.A. L.L. Regale Princi-

pilor Ferdinand si Maria de Romania.

POSTUR ILE

1.

2.

8.

4.

6.

6. Taerea capului Stint. loan, 20 August.

7.

Zilele de Mercuri ti VinerI paste an.

Ajunul Bobotezel 5 Ianuarie.

Postul Pastilor. de la 17 Februarie pima la 6 Aprilie.

Postul lul San-Petru de la 9 Iunie pan& la 29 lunie (18 dile)

Postul Santa Mari! de la 1 August pang. la 14 August.

Ziva Crud!, 14 Septembrie.

8. Postul Craciunulul de la 18 Noembrie pank la 24 Decembrie.

www.dacoromanica.ro

CALENDARUL

3

DESLEGAREA POSTIILUI

Mercurile

blercurea

i Vinerile de la Nase. Domn. panä in ajunul Botez.

i Vinerea in stiptitmana Brandel, in saptamana dupit

Pastl si in siptiimana dupl. Rusalil.

CRO-NOLOGIE PE ANUL 1903

De la crearea lumel dupll stilul Iu Han

De la crearea lumel, clupa stilul Gregorian

De la fondarea Rome!

De la nascerea lui 1sus Christos

De la venirea Roinanilor in Dacia

De la crestinarea Rominilor De la desbinarea biserieel apusene de cea räsiriteana

.

,

De la deseitlicarea lul Radu Negru Domnul Flgarasulul

De la intemeierea Statulul Moidovenese . De la inflintarea Metropoliel de catre Juga Vodit

.

.

.

.

.

.

.

De la inventiunea artel tipografice .

.

De la ocuparea Constantinopolulul de catre Turc1 .

De la descoperirea America!

.

.

.

,

De la reformatiunea lid Luther

.

.

De la mórtea lu! Stefan eel Mare Domnul Moldova!

De la Mihaitt Viteazul ea Domn al t0rilor Romane. De la desrobirea limbel nationale de cea slavona, prin

.

.

tiparirea primal cart! in limba romana . De la trecerea Transilvaniel sub Casa de Habsburg .

.

.

.

.

De la inventiunea masinelor cu vapor!

De la rapirea Bucovina!

De la prima ripire a Basarabiel

De la revolutia lul Tudor Vladimireseu

De la revolutia din Europa (si din Romania), 11 lunie

1848

De la desfiintarea iobligiel in Transilvania

De la unirea prineipatelor romane

De la unproprietarirea tsranilor De la reinfiintarea metropoliel ortodoxe a Romanilor

,

.

Transilvanen!

De la detronarea principelul Al. loan Cuza De la suirea pe tron a M. S. Rage lui Carol 1 . De la redevenirea Rome! eapitala a Italia! De la proclamarea independentel Statului Roman . De la rapirea din noÙ a Basarabiel

De la realipirea Dobroge! De la proclamarea regatulul roman De la incoronarea primulul Rage Roman

.

.

.

g

www.dacoromanica.ro

7990 ant

5996

2862

1903

1799

1682

849

613

668

502

461

449

411

386

399

834

334

203

204

128

20

81

65

66

44

89

39

87

87

83

26

25

26

22

22

»

»

s

a

x

a

a

s

s

a

x

s

s

»

a

»

a

a

4

2

x

5

*

s

a

a

s

s

a

»

2

»

a

a

:i

'

.,

7

e

,

:

-::

-

:

-:-

:.

:.:

1

,;:

.

:

I

?

.

.'

.-

;

-:

:.-1

;

:t

r

Zile le

Mere.

Jol

Vinerl

81mb.

Dam.

laml

Mare!

Mere.

Jol

Vinerl

Simb.

Dam.

Lunl

Martl

Mere.

Jol

Vinerl

Simb.

Dam.

Lunl

Marti*

Mere.

Jol

Vizier!

Simb.

Dnm.

Lunt

Mare!

Mere.

To!

Viner1

e9 BROWN

9

.

Cilindarn1 vechiii

Cil Ind. noil

(t) T. Imp. si Sf. V.

1

2 Pir. Silvestru

14

16

Felix

Nauru

a Pror. Malachia

4 Sob. SS. 70 de Ap.

5 S. Teopimt 0. Teona

16 Marcel

17

Anton pust.

18

Prises

to Canut

20

21

Fab. si Seb. Agnesia

Log. ariel

Timoteii

Int. lul Pav.

Policarp

loan Cris.

Carol Hag.

22 VICerige

28

24

25

26

27

28

6 (t) Dot. Doman lul

i (f) Sob. S. loan Dotez.

8 C. Gg. si Domnica 3

9

S. Me. Polieuet

Pir. Grigore Nisis

10

11

12

13

14

16 Cuy. Pavel tn I. Colib.

City. P. Teodosie

S. M. Taniana

S. Me. Ermil

SS. PP. ueisl. in Sinai

In. lank. Ap. Petru di 29 Francise S.

16

t C. P. Antonie can."'"

17

18

19

t PP. Atan. si. Chiril

Cuv. Maearie Egipt.

20 t C. M. P. Eftimie

lo Marina

qi Petru Nol.

i

2

Febr. Ignat

4. Pur. Mar.

21

22

28

Cuv. Pin. Maxim.

S A post. Timoteiti

S. Mc. Clement

24 env Xenia

26

1. P. Grigorie Teol."""

glir

3 Blasiu

4 Veronica

6 Agata

6

7

Dorotea

Ronauld

26 CUV. Xen0fOnt.

27

28

29

80

31

f Ioan Chrisostom

C. P. Efrem Sirul

Ad. Mart. Ignatie

(j) SS. T. Gr. si loan

SS. Ciru si loan

8 Than Mil.

9 Apolonia

to Seolastica

11

12

13

Eufrosina

Eulalia

Benignu

ifitiYANiC,'

i

4RtISON

"

.

:

.t

"i-

--

N

to

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

7177-- Calindarul veohla

I

Mind. noi

Sarni).

S. Me. Trifon

01141 Valentin

Dum.

2

V.) Intamp. Domn.

16 Faustin

Luni

MartI

8

4

S. ai drept. Simeon

Par. Isidor

16 Iulian

17 Constantina

Mere.

5

6

7

Mc. Agatia

Ouv. Par. Vueol. Ep.

Par. Partenie

18 Simeon

19 Susana

20 Eleftcria

Jol

Viner!

Stimb.

8

M. Me. Teod. Strat.3

21 Eleonora

num.

9

Me. Nichifor

22 Petra C.

Lunl

to

S.

M. M. Haralambie

28 Severus

Martl

11

S.

M. Me. Blasiu

24 Victoria

Marc.

Jol

12

is

Par. Meletie Epe.

Par. Martinian

26 Ap. Mathel

26 Alexandru

Vinerl 14

Cuv. Par. Axentie

27 Nestor

SAmb.

15

S.

Apost. Onisim

28 Leandru

Dam.

16

Mc.

Pamfllie

1 Nart.A.lbin.

Lunl

17

18

19

20

Mc. Teodor Tiron

Par, Leon Papa

Apostolul Archip.

P. Leon Episeop

Par. Timoteit

2 Simplicia

3 Cunegunda

4 Casimir

5 Teofll

Victor

Mart!

Mere.

Jo!

Vinerl 91

Saint,. 92

Ap. Martin

7 Toma Ap.

Dum.

23 S.

24 t

25

M. Policarp

Afl. cap. S. loan B.

Par. Tarasie Arch.

8

9

loan Boges

Francisca

10 40 Martirl

Lunl

Mart!

Mere.

Jol

Vinerl

26

27

Par. Porflrie Episc.

Par. Proc. Decap.

28 Cuv. Par. Vasilie

ii Ealogia

12

Grigorie

EurrasiO

,

www.dacoromanica.ro

TBRUARIE

iMN

www.dacoromanica.ro

Zile le

SAmb.

Dam.

Lan!

Mart1

Mere.

Jol

Vinerl

Slimb.

Dum.

Lim!

Mart!

Mere.

Jol

Viner1

Simb.

Dum.

Lull!

Mart!

Mere.

Jol

VinerI

SAmb.

Dem.

Mere.

Jo!

Vinerl

Siimb.

Dum.

Lunl

1

CAllndarul

echIù

Cuv. Mar. Evdoehia

2 Sf. Mc. Teodot

8 S. 81e. Eutropie

4 Cuv. Gerasim

5

Me. Cunon

Me.Vas. Efrem. 4. a. j

SS. 42 Martirl

7

8

C.

PAr. Teofil

9 SS. 40 Mue. din Seb.

11

12

15

14

16

16

17

18

19

20

Mc. Codrat

P. Sofr. Patr. Ier.

Cuv. P. Teofan

Ad. 11108. S. Nichifor

Cuv. Benedict

Mc.

Mc.

Agapie

Sevin

Pres. env. Alexie

4110

P Chiril. Arch. Iers.

M. Hris.

Martiril ucis1 la Sine!

i Darie

21 Cuv. P. lacov

22 Mart. Vasi

28

24

26

26

27

28

29

Cuv.

S.

(T) Buna Vest

Nieon

Zalleria

lre

Sob. Arch. Gavril

Cuv. Matrons

Ouv. Stefan

Cuv. Mareu epise.

30 (t) FlorIlle

81 Cuv. Ipatie

Mind. nor/

14 Matilda

16 Longinus

is Herbert

17 Gertrude

18 MAI

19 Josif Log.

20 1o/whim

21

29

Benedict

Octavian

23 MO

24 qltairil Ar.

25

(T) B. Vest

26 Emanoil

27 Rupert

28

Ma Ihus

28 Eustatiii

80 Quirin

81

Balbina

AP. Hugue,

2 I

4

5 (t) Florin(

Fr. de Pap.

Richard

Isidor

6 Shan

7 Rusin

8 Amanda

9 Maria

le Ezechiel

il

1.2

):;

Julia/

Pilate"

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

Mole

Martl

Mere.

Tof

Vinerl

Saint).

i

Clilindarul vechiii

1 Cuv. Maria Egipt.

2

3

Cuv. Titu Roman Cuv. Nichita

4 Cuv. George 5 Marth. Aghatopod

I

14

15

Mind

noa

Tiburtin

Anastasiu

16 Casimir

17

18

Anieet

Perfeetus

11001.

Lui 11

Martl

Mere.

ily

7

8

9

(4) SY. Pa5t1 .

tif. Past!

(-) Sf. PastI

(t)

Mart. Eupichie

3 20

21

22

23

24

19 Antoniu

Victor

Anse lm

Cain

(t)

George

Adalbert

26 Mareu

26 Anacletus

Anastasia

27

Vitalis

29 Petru M.

Caterina

Ma Filip

Athanasie

aft. Crudii

Monica

6 Pius V.

6 loan P.

7

Stanislav

8 Mihail

9

Grig. Naz.

11 Numertiu

12

13

Pancratia

Servatia

Sf. Terentie Vinerl 11 Mart. Antipa Samb. 12 C0y. Vasile Epise.

To!

10

Dim.

Lunl

Martl

Mere.

Jol

13

Sf. M. Artemon

Par. Martin

15 Ap.

16 Martira Agatha

14

Aristarh

11111 28

-

30

1

2

3

4

17

Sf. Simeon

Par, Ioan

Vinerl 18

Samb.

Dim.

19 Cuv, Ioan

20

21

22

28

24

Cuviosu Ianuaria

Cuy. Teodor

Lunl

Martl

Mere.

Jo!

C. Teodor Sicheot.tt

(t) SI'.

Cheorghe

Mart. Sava si Elisay.

Vinerl

Samb.

Dunk.

Lull!

Martl

Mere.

26 Mareu Evang.

26

27

28

29 Sf. 9 M. din Chisic

30

Sf. Apost. Jacob

ser

Cuv. Vasile Episc.

Sf. Simeon fr. Domn. 10 Anton

Apost. Iason

:

-

.

tAPH:itaf i A

Ri

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

Zi late

Jot

Vinert

Slimb.

Dein.

Lunt

Martl

Marc.

Jot

Tiller!

Sum.

Lunt

Martl

Mere.

dot

Vizier!

Simb.

Danl.

Lunt

Marti

Mere.

Jol

Vinerl

SAmb.

Dam.

Lunt

Martl

Marc.

Jol

Inner!

SAmb.

i

2

8

4

6

6

7

8

9

10

CAlindarnl vechii

Proroc. Ieremie

Ad. in. St. Anastasia

St. Thimot. i Maua

Mart. Pelaghia

Martira Irina

Wind. non

Pahomiii

Sofia

Honoratit

Job

Wiegand

14

15

16

17

18

S. at dreptul by 3 19 Sava

S. Mum A.cachie

20

Bernardin

f S. ban Teologu

Pror. Isam

Sf. Apost. S. Zilotu

21 In. Domn.

22

83

Juliana

Desideriu

24 Urban

26

26

27

18

29

80

81

1

2

loan

Filip

Wilhelm

Germaniu

Maxim

Felix

Rasa Bile

Din. lineal.

litarcelin

Clodilda

Charlotte

Bonifacul

8 Norbert

7

8

0 n

10

12 Basiliade

12 P. Epifanie

18

14

16

18

17

18

19

Sf. Teodot.

Mart. Patricid

20 Mart. Ta islet.

21

22

S. M-ta Glicheria

S. Mart. Isidor

(f)

S. Teodor

Apostolu Andronic

inäll. Doninnial

(f) SS. C. si Elena et

Mue. V agile

13

4

6

28 CUV. Mihail Episc.

24

26

28

27

City P. Simeon

(f) Rasa lille

(t)

S. M. Terapont

Sf. Treinie

28 Cuv. Nichita

29 Mart. Teodosia

30 Pin Isachia

Bf.Treime ".s

Mihael

9 Felicia

Victoria

Join Verde

11 Apost. Erman,

13

Tobias

www.dacoromanica.ro

NOTITE

www.dacoromanica.ro

Zile le

Dom.

Lunl

Marti

Mere.

Jol

Vinerl

Stimb.

Dum.

Lunl

Marti'

Mere.

Toi

VinerT

SAmb.

Bum.

Lunl

Mart!

Mere.

Jol

Viner!

Stimb.

Bum.

Lim!

Marti

Mere.

JOI

Vinerl

SAmb.

Dim.

Lull!

. -

Ctilindarul yechit

1

Mue. Iustin

2 Pirintele Niehifor

2 Martirul Luchian

4 S. P. Mitrofan

6 Sf. Dorotheid

6 PAL Visarion

3

7 M. Teodot

8 Mue. Teodor Strat

9 Chiril Archiepiscopul

10

11

S. M. Timotem

Ap. Vartolomed

12 C. P. Onufrie c. m.

13

14

16

16

17

18

19 Ap. luda frat. D-lul

20 S. Mue. Metodie

?dta Aehilina

Prorocul Elised

a

'""

Proroeul Amos

S. Tihon Bic. de min.

Mlle. Emanuel

HIM Leontin

tt

21 Mue. Iulian

22

Mucenit. Agripina

24 (I.) Mgt. S. Ion Bot.

25

26

27

28

23

Mue. Evsevie Epc.

Mucenrta Fevronia

Cuy. P.

Cuv. P. Samson

A. m. Chir. l'i Ioan

avi

,.,

tgsV

29 (I-) SS. Ap. Petr. 11 P.

BO Concil. a 12 Apt:WWII

lYtti

Mind. nod

14

16

16 Benno

17 Adolph

18

Basiliu

Vitus

Mareu

Gervasiu

Florentina

19

20

21 Alois

22 Paulina

28

24

26

26

Sidonia

loan Botez.

Prosper

Mil si Paul

27 Ladislat

28 Leon Papa

29 (+)S. P. II P.

80 C. Apostol

Inlie Teob.

2 Cere. Mar.

3

lacint

1

4 DIrich

5 Domitit

6 Isaia

7

Vilibad

8 Elisabeta

9

Kid!

Amelia

10

11 Piu I

12

13

Guilbert

Margareta

1

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

I Zile le

Marti

Mere.

JoT

Vinee

1

2

3

4

Cilindarul ¡Tali

SS. Cosma si Damian 14 Vestmênt. M. Domn.

Mart. Iacint

P. Andrei Ar. Orit :71 17

16

16

Mind. nod

Bonavent.

Resp. Ap.

V. tp. Maria

Alexe

Semi).

5

P. Atan. dela Aton7, 18

Dum.

e

Cuv. Sisoe eel mare

19

Lunt

7

Cuy.

Toms.

S. Mart. Pro copie

S. M. Pancratie

20

21

22

Marti

8

Mere.

9

Joi

10

SS. 45 Mc. d. Nicop.

28

24

Vineri 11

Mart. Euilmia

Simb. 12

M. Proelu si Erac1.11. 25

Duns.

LunT

Marti

Mere.

Joi

13

14

15

16

17

Sob. Arch. Gavriil

A ost. Aehilia

S

. Kirme st Julita

S. Mue. Atinogen

M. Marina

Vineri 18

Sitmb. 19

M. Iacint li. Emil

Cuv. Macrina

e

Dem.

20

(f) Profetul 111e

Luni

21

22

28

0. Simeon si. fon

Mart. Trolim

Marti

f_Sf. Maria Magdal.

Mere.

Joi

24

Mucenita Cristina

Vinerl 25

t Adormirea S. Anal

Simb.

26

Sf. Ermolau

Dom.

27

28

I Mart. Pantelim. rd)

AA. Proh. si Nican"="

Luni

Marti

29

Mae. Cahnle

Mere.

80

Ii

Sila si Siluan

Drept. Eudoehie

sor

26

27

28

29

80

si

1

2

3

Frideric

Vicentiu

Prof. Ilia

Pracsedis

Mar. Magd.

Applinans

Onstina

Iaeob Ap.

Ana

Pantelimon

Inocentit

Marta

Beatrice

Ignatiu

Aug. Petru

Portinicula

Eliazar

4 Dominic

6

6

7

8

9

10

11

12

18

Osvald

(-D S. la fatii

Caetan

Chiriac

Roman

Laurentie

Susana

Clara.

4.

Ipolit

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

irZ1-173-

3.

.::

.::

.:

*:,

1

.::

.".'

4

:A

:

i

:.:

,

::.

::

"0

;:.

F.

'.1

,i

Vinerl

Stimb.

Dam.

Lunl

Marti

Marc.

Jol

Vinerl

Simb.

Dam.

Lunt

Mart!

Mere.

,Ipl

Vinerl

Simb.

Dam.

Lunl

Marti

Mere.

Jol

Vinerl

Simb.

Dam.

Lull!

Marti

Mere.

Jol

Vinerl

Simb.

Dom,

.

Calindarul yeeliiii

i

Inchin. Sf. Cruel

2 Ad. Moil It. Sf. Stet

s Cuv. Hr. Isaehie Sb

4 SS. 6 Coe. din Efes

6

Mile, Eusignie

6 (t) So ltimb. la PILO

7

8

9

Cuv. M. Dometie

S. Mue. Emilian Apost. Mathis

10

11 Mue. Euplu Diac,

12

13

14

16

16

M. Laurent. Arch.

1111

M. Fotio si Aniehit.

City. Maxim mart.

Pror. Miehea

(t) Adorm. N. Dom.

Ad. Icoanel Dom.

17 Mue. Miron

18

19

Mue. Flor. si Laur (IC

Muc. Andreiti Str. ''''' Propr. Samuil

Apost. Tadeti

Mue, Agatonie

20

21

22

23 Mue. Lupu

24

26

26

27

Mue. Eutiehie

A. M. A. Bartolom.

Mart. Adrian

Cuv. Pimen

till

"°-

28 Cuv. Moise Arapul

29

30

31

(t) Men cap. 8f. loan

P. Alexandra

Braul Preac. Marie!

Called. nou

14

16

16

17

18

19

20

21

22

Eusebie

(t) Ad. 31;,,

Rohu

Libertus

Elena

Sebald

Bernhardt

Anastasia

Timoteia

231 Filip

24 Bart() loin.

26 Ludovie

26

27

28

Zeferin

Russu

Augustin

29 Tit. c. loan

30

91

1 Sept. Egid.

Roza fee.

Raimund

2 stefan

8

4

6

Hansuet

Rosalia

Laurentia

6 Magnu

7

Regina

(-I-) N. Mar.

8

9 Gorgoniu

10

Nicol. Tol

11

12

13

Prot.

Guido

Teofll

afrYST.

_

-

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

 

''''

.fr,,;

-.0 --

Miele

Cillndarul veebifi

I

Mind. noft

Lunt

1

2

± C. Simeon Stilp.

Mue. Hamant

11

14 t I. St ('t

16

Constantin

Martl

Mere.

3

Muc. Antim.

"""

16 Corneliu

Jol

4

M. Vavila si Noise P.

17 Lambertu

.:

Vinerl

6

6

Pror. Zaharia

Mart. Eudoxia

18 Torus. Ap.

19

Ianuarie

.':

Staub.

Bum.

7 Mart. Sosont

20 Eustatiu

Lan!

8

(t) Nase. Male. Domu

21

Mrtelfi

i:

Martl

9 PP. Mach. si Ana di

22

Maurielu

f.

.i;

Mere.

Jol

Mucenita Minodora"'

10

li Cuv. Nodora

23

Tecla

24 Conc. s. 16n

Vinerl

12

Hue. Autonom.

25 Cleophas

Samb.

18

Mum. Cornelia cent.

26 Ciprianu

: Dam.

14

It) Inält. St Cruel

27 COS. Dam.

: Lull!

15

16

Niehita si Vasar.

Cuv. Euttimia

T

28

29

Veneeslas

Mihael

 

Mart!

Mere.

17 Mucenita Sofia

30

Ieronim

Jol

18 CuV. Eumenie

1

Oct. Rem.

Vinerl

Siimb.

10 Mue Trofimiii

20 Hue. Eustatiu

2 Lesdegar

3

Candidu

Bum

21

92

23

Apost. Codrat

Muc. Foca si Iona

C. S. loan Bot.

4

5

6

Francise

Aurelig

Bruno

Lunl

Mart!

Mere.

24

Mart. Tecla

ft"

7

Mann

Jo!

26

26

CUV.

.Eufrosina

'`"

-1. Ad. S. loan Ev.

8

9

Brigida

Dionisiu

Vinerl

Siimb.

27

Mart. Calistrat

10

Francisc

Dom.

28

29

Cuy. Hariton

Cuv. Chiriae

11

13

Burchard

Maximilian

Lunl

Martl

qo Mue. Grigorie

14

Eduard

9 '6'tZ

SOITERI

,

.

s

 

_

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

Zi Tao

Mere.

Jol

VinerT

Simb.

Dum.

Lunt

Mart!

Mere.

Jol

Vining

Samb.

Dam.

Lunt

Marty

Mere.

JoT

1

2

4

5

a

7

8

9

10

11

12

13

14

16

16

Ctilindaral yechlii

3 14

15

16

17

18

19

Apost. Anania

Mue. Ciprian

M. Dionisie Areop.

Piír. leroteu

Macey. Haritina

Apost.

Toma

Ideil. Sergie

Cuv. Pelagia

Apost. Jacob.

Moil Eulampie

i Vach. ao

-""

21

22

23

24

t Apost. Filip

Moil Prov.

Mue. Carp.

) Cuy. Paraschiya V im. Lucian Mue. Longion

i Tarach 25

e

26

27

28

29

BO

81

1

2

3

4

5

5

7

8

9

10

11

Cállud. nod

Calist

Teresia

Gabus

Hedvig

Luca Ev.

Petra d'Ac.

Vendelin

Ursula

Cordula

Ioan

Rafail Arch

Cris ant

Evarist

Sabina

Sim. si. lud a

Narcis

Serapon

Wolfgang

Noy.TatI S t .

Porn. Rdp.

Humbert

Carol Bor.

Emeric

Leonhard

Engelbert

Gottfrid

Teodor

Andreid

Martin Ep.

VinerT 17 Pir. Osie S. Ap. si Ev. Luca

18

Dum.

LunT

Mart!

Mere.

JoT

Vinerr

Simb.

Dam.

Lull!

Mart!

Mere.

Jol

VinerT

19

20

21

22

28

24

5

26

27

28

29

Prorocul Toil

Mue. Artemie

Cuv. Ilarion

Ptir. AverchieEpis.

Ap. Iamb fr. D-lul frIO

Mue. Areta

Mae. Mareian

W. f`.fiintrrits.

Mue. Terentie

Mta Anastasia

Mdc. Zenovie

Apost. Stachie

13

lp 12 Cunibert Stanislau

47011BEW

www.dacoromanica.ro

( OCTOMBRIED AO`

7

www.dacoromanica.ro

Zile le

Sarah.

.

Dem.

Lim!

Marti

Mere.

, Joi

Vineri

1

2

3

4

5

8

7

Cilindarel rechiti

Cosma si Damian

Mum Achinin

Muc.

AehepOma

Cuv. Ioanictu

Mue. Galaction

Cuv. Par. Pavel

S. 88 M. din Me lit.

Mind. no it

14 lucunda

16 Leopold

18 Edmond

17 Grigoriu

18

.19 Elisabeta

ao Felice

Oton

:

:

:

Simb.

Dem.

Lunt

Marti

Mere.

Joi

8 (t) Arch. Mih. si Garr. 21 (-19 lain DIN

9 Mum

Onisifor

22 Cecilia

23 Clement

to Apost. Erast

Mart. Mina 12 Par. Than Milostivul

11

13

t S. lean G. de

24 Crisoge.n

25 Cathenna

Aur. 26 Conrad

Vineri 14

Simi,. 16

Mart. Filip

Mart.

Gunn

27 Virgiliu

28 Sostene

.

Dum.

Lull!

Marti

Mere.

Joi

!finer!

SIM.b

Dem.

Luni

Marti

Mere.

Jot

Dem.

18 Ap. Mateia

17

Par. Grigorie

18 Mue. Platon

19

20

29 Saturnin

30 Ap. Andrei

Dee. Eligeo

1

2 Fibiana

3 Franc. Xav

4 Barbara

6 Sava

8 t Nicolae

7 Ambrosie

8 .1. Conc. M.

Pror. Avidiu

Cuv. Grigorie Dec.

21 (f) Intrarea in Dis.

22

23

S. Apost. Filimon t.

Par. Amillochie

24 PP. Climent si. Petru

26

26

27

t Mart. Ecaterina

Ctiv. Alipie

Mue laeob

Pers.

Cuv. l'tefan

Mue.

Faramon

80

-}. Apost. Andreia

9 Leocadia

10 Malachia

11 Damasch 4 12 Epimach

13 Lucia

Vineri 28

SAMb. 29

e Mgt

e

.1'

tioatn4.

.1

.

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

.i.iir-----

:

Miele

I

CAlindarul yechlit

I

Mind. noil

t

.

:

:t

::-

:

'

':.'.

.'

.

1

.'-.1

I

:

Lunl

Martl

Mere.

Jol

Vinerl

Slimb.

i

Pror. Naum

2 Pror. Avaeum

s Prof. SOfronie

4 t M. Varvara

6 t Cuv. Sava cel sfint.

(t) PAr. Mcolae

6

7

Sf. Filoftea

gi

'"'

8 Cuv. Patapie

9 j ZAmis. S. Anel

io Mel Mina si Ermog

11 Cuv. Daniil StAlp.

Dam.

Lunl

Alartl

Mere.

Jol

&hub. 12 is Mue. t PAr. Axentié Spiridon

iVinerl

Dam.

Lunl

Maill

Mere.

Jol

Vinerl

SAmb.

Dom.

Lunl

Mart!

Mere.

14 Muc. Filimon

16 Mue.

16 Pror. Ageu Pror. Daniil

1'7

18 Muc. Sebastian

19 Mue. Bonifacit

20 Mue. Ignatie

Elefterie

er

"'"

21

S. Mucenita Iuliana

(

(

(

(1.1)

) Nose. D. Is. Or.

) Sob. Preac. NAse.

)

Ap. 81 Arch.

Iefas

22 Mue. Anaslasia

23 SS. 48 Mel din Crit.''''

24 S. Mue. Eugenia

Jo]

Vinerl 26

26

27

SAmb

I

I

14 Nicasie

15

Celian

16 Adelaide

17 Lazar

is Achil

19 Nemesiu

20

21

22

23

24

26

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

6

6

7

8

9

Amon

Toms. Ap.

Flavian

Victoria

Adam si E.

(t) Nas. Chr

09 $61-1'. D.

Ioan Evan.

Copil Mart.

Toma Ep.

David

Silvestru

Ian.1904

Macariu

Genoveva

Titu

Telesfor

(t) B. Donn Lucian

Severin

Iulian

Dum.

LunT

MartI

Mere.

28 20 mil de muceniel_

29 Prune. tide de Irodj u

BO S. Mue. Anisia

31 Cuv. Melania

it

13

io

Agathon

Hagenus

Arcadiu

Hanle

,

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

Simbntä

SimbitA

Mereurl

Diereurl

Dnmin.

Dumin.

Vinerl

TInerl

Matt

Marg

Lug

Lunl

.0. y

C Iv

0 ,,.

Z ED n C

(1)

a.

I V " O " CO - 07

I-, CD

e0 .-, 07 1 I-, .0. OC

CA

on co 1.-

owe,,ere

,- CO 0. OD v o 0 I-, CO

CO 07 OD b. O. - CO I-,

10

00300710

VI 1 1

I

07 I

V 1CO

" 00 ' DV

CD 1 03 0-,

I-.CD

'

CD I-. OD

I-. o0

a 3 1 0 -

PO ii I-,

CO PO -

.-

I , O OD

CA

CD OD

CO

I OD

,c,

1 I

I I

la CT

'' 0' 0)

p

(0

C

0

0 CO

0 03 t. 03 -0. OD 60

OD Oc - CO I-,

b' OD ' OD t0

11001001-,

I

lib I

I

I

1

I

1

CD N 0303001 .-. I-

V00001

0

co co to cn

ola. - V I-

co" 1-,w' Z -4

0

07 V 0 t. OS I-

OD 1+

'

N CO I-,

to 1-,

i-, to tO

3.7 OD

" ""

OD 10

b2 02

CS

.37

Cb

I

1

o ,

cn co I-, - r R Ii

OD -o 1.-. o I-, co .0 CD 0

PI

.-7

tO I-, 10 Ot

I OD On - 0. -to V1

V 0 CO COI

O. CO I-.

CC t I 2 I.00

CO KI

CO OD CA _ C.7 s

I

co to co ico

1 1

.- I-, 0. V

40.

I 1 tO Voss

OD 1.-,

OD Da

D7 I-,

Co CO I. 8-

CT OD I-.

0 CO CO 10 03

OD

P.7 OD

SO OD

co

CO

CO

i 1

1 1

1

I

I

tr 9

Cr

n.

o

3:1

-

1:1

0

6)

0)

al

,-, O

co

CD .-. IO 0

I-, - 0.

V " 0 '' 03 '-' CO

ND

cotooloo,-.

0.

b0 co Cio .-.CO

V I I

I 1 O CO 0 I I

IC 0 , OD

OD CO I-. 1-.

co

I-

- CO

0 I-. I-,

-CO

7.7 CO

OD ga.

CZ 1-,
CD

-.)

1-.