Sunteți pe pagina 1din 168

POVE$TILE

CfrNcOROTO
t

pentlq closeleFIV

TH{F{

udoa&dSs$tef50

DesiCa copertd: Nicoleta Ionescu, Atexandru lfrim

Redactare: Corina Florcntina Cirtoaje, Dana Nestase


Tehnoredactare: Andrei Cirroaje, Dana Flodna Ndstase.
Millai NitA, Camelia Cdstea

Ba$ftle cu intrbdri au fost propusepentru _/ocrl-Conculspove$tile Canpurului de autorii:


Daniela Berliu.RoxanaBwcescu.IrinaC6teru.Emilia Chis.CristjnaCorbul Imcu Damjan,
!.a
MariaDrigan, Alina Ferchiu, Roxam Gat rilE, Enikit GyArf6s,Ana_MariaMafian, Cteopatra
Mihiilescu, cabriela Noveanu, qtefan pacearci, TLdora pilita, Ligia Sarivan, D;iela
Stoicescu,Citllina Zagaraalniuc.

O 2010- EdituraSIGMA
ToaEdreprurileasupraprezenteiedilii apardnFditurii SlcMA. Nicio pane a
acesleilucreri nu poatefi reprodusa
lerd acordulscrisal tdjrurii SIGMA.

Descrieret CIP a Bibllotecii Nationrle a Romlniei


Pove$tileCangurului pentru cleseleI-IV - Bucue$ti : Siglm, 2010
ISBN 978,973-649-612-?
5l-8

ISBN978-973-649-612-7
trditura SIGMA
Sediulcentral:
Str.C-mlB^enhelot.18. secror
t.
codOl0l09
-nr6 .4 20:2 1 5 .3Bucurerti.
ler ./ ,l a x : "0 2 t -l3t .9
9 .4 30.21_J| 5.JS.70
-3 i
e-ma|l:o|ltce@edtturasrgma.ro:
web:www.edirurasigma,ro
Distribulie:
Tel.I Ia* 021-243.42.40;02l-243.40.14:02l-243.40.61
e-mail:comenzi@editurasigma.ro

cuvANTit.tllt.trr
Scopul acesfei lucrdri esle prezentoreo testelor g d pentru closele I - lV core ou
consliluit subieclele concursului Povefle Cangurului, de lo prino edilie pAnd in ptezent,
cAt ti tnduceri odoplole ale subiectelordote lo concursulCangurul lingvist,limbo englezd
Si linbo honcezd, din onul 2008 p6nd in prezenr.
lsloic

gi orgonizare

lnsphat de Concu$ul Internolional de Motenoticd Aplicotd, Povettile Congurului este


o conpelilie nenitd sd ptomoveze studiul Si utilizarea linbii ti literaturii ronAne.
Esteorgonizat de cdlre Fundolio penlru lnregrcte Europeond Signa ti lnstitutulpenhu
Dezvohoreo Evoludrii in Educalie, cu sptiiinul Ministerului Educoliei, Cercetdii, Tineretului
Inilialin 2007 co proiect pilol adresotelevilot claselor l-ll,concursulPovegfleCongurului
s-o extins din 2008 9i la closele lll-lv. Subiectele sunt grupote pe clase oslfel: closo I,
closo a ll-o, clasele lll-lV.
ln onul pcolor2009.2010 concursulPovegtileConguruluipentru closelel.!V o ovut
72633 poniciponli ldin 2022 tcoh).

Descriere
PoveSlileCongurului foniliorizedzd elevii ti prolesorii cu un tip nodern de verificore,
procticot in intreogo lune: leslul gil6.
Se urmdrette al6l verificoreo de linbd ti civilizdlie, cAt ri dezvohareo colildljlor
conpetitive: intuilie, cteolivitote, copocitale de seleqie, odoptore lo cetinle ti rapidhote in
PentrucloseleI si o ll-a testele suntolc'tuite din cAte 2l de inhebdri, ior pentru closele
Ill-lv leslul esle alcdtuit din 40 de intebdi. Fiecore intebote volorcazd 1 punct. Timoul
electiv de lucru estede 45 de ninute.
Concursurilese pot desf'tura in otice tcool, din lord in core suntcel puln 10 elevi
potiiciqnli lo fiecorc concurs. Orgonizoteo lo nivelul gcolilor este incredinlatd unor codre
didoclice core doresc sd se implice in oceostd acliune. Tobelelecu nundrul de insciti pe
clase sunt expediote pe odreso Fundoliei, core se ocup6 de distribuheo fornulorelor de
concurs, de receptio si corectorea fi;elor de rdspuns conpletote de concurenli ti de
acordorea preniilon
Elevii cu cele nai bune rezuhate, desennoli pe bozo closonentelor de cdtre o
conisie constituitddin rcprczenlon! oi MinisteruluiEducoliei,Cercetdii, Tinerctuluiti Sponuluj
ti codrc didactice, sunfinvitali Io o prcbd de boroi, in una cdreio se stabjlesccirtigdtotii

Chehuielile de orgonizare (pronovared in tcoli, tipdrhea naterialelor de concurs,


co.e.tdrea lu.rdtilo., .hehuielile pogtale 9i de teleconunicolii, preniile etc.) sunt acopeite
potiol din conlribulio de por cipote, reslulsunei provenind din sponso zdri.
Premii
Cangurulofer6 co preniu luturorponicipanlilot rcvistece includ subiectelede concurc,
diplone ti iocuri. Padiciponlii cu rezuhotenerltorii din ffecore gcoold primesc;i olte prenii,
fiind reconpensali cu cdli. iocui educolonole, olte ptenii oferite de sponsori.
Lauteolii Concursuilot Congurul sunl invitoli sd portlcipe lo excursii ti tabere
intenolionole in Europa ti in RomAnio,prilei de a cunootte locuri ti oaneni din diferite!6ti
ale Europei.Astfel, sufe de elevi ou vizitot deo lungul tinpului: Austria, Bulgaria, Croolio.
F.onlo, Gernonia, Grecia, halid, Lituonio,Polonia,Sehio, Tunisio,lurcio, Ucroino, tJngario.
ldtd toberele ti excu.siile in shdin'tdte oletite in 2010 cdttigdtoilot:
. 11-20 iunie: 57 de elevi ou prinit co preniu o excursiein ltolia;
. 16.28 iunie: 44 de elevi ou potlicipol la Tdbdrc lntemolionold penhu Copii
Kalyuog Grecia;
. 30 iunie.O9 iulie: 56 de elevi ou luot pade lo o excursie in Croalia;
. 07-14 august: 5 elevi ti un profeso, ou fost invitoli sd ponicipe lo tobdro Congurul
din Bulgorio;
. 2 ptenii Henti Poincad (excursiein Fronlo)oferite de Anbosodo Frcnlei,in petioada
20-26 iunie.
Prin oceste voioie, invdlAnd despre istoria ,i civilizolio unor popoorc, nu din cdli, ci
chior din lArile in care cdldrorescSide lo locuitorii lor, tinetii loureoli ou nunai de c\ttigor
dinfr-o experienld cate ii inbogdlette spn uol ti confribuie lo fornorco loL in cadrul ti in
lncepdnd cu onul 1997, Fundalia pentru Integrore EuropeondSigno orgonizeozd
in RonAnio fob'rc Internalionold Congurul. Din anul 2000, tobdro se desfdsoard lo
Poiono Pinului,iudelul Buzdu. in 2010, 7OO de elevi suntinvitoli sd porticipe lo oceastd
tabird core va fi orgonizatd in 3 seii: uno destinatd elevilor closelor ltl.tV, in perioado
21-28 iunie, a doua, pentru elevii closelor V.VI, in perioado 29 iunie,T iulie, si uhino
destinotd elevilor closelor Vll-Xll, in perioodo B-17 iulie. Vor pa icipa peste t00O de
elevi 9i profesori din Rondnio, Bulgorio, Georgio, Kozokhston,Pokiston,Turcia,Conada.
Din RonAnio,ponicipd eleviiclosali pe prinele locuri in urno probeide boroio concurcului
Congurul. fabdro includa oteliere de creolie (ceranicd, picturd, sculpturd,cusdtui popularc,
abilitdli ptoclice, lapherie innodotd, linogrovurd), cerc ti concurs de natenaticd ;i linbi
stdine, otelierele Vorcx ti RTC,featru, ritn ,i nuzicA, notenoticd dishoctivd, concurs de
poslere Cangurul, redactoreo rcvistei ldberei, conpetitii sponive, concurs de orientorc
turisticd,excutsii ti drun4ii, sead internolionold ti seard rcn6neasc6, iocuri ti concursuri
dislroctive. ToaE ocliunile toberei sunt fispldtite cu ptemii, pentru cei noi tolentoli dinte

Varieloleaoctiitdlilor desfdturote in tobere, opartvnitobd de a inv1lo lucruri noi, punteo


creotd intre tineti din diferiteldn creeozd un spoliu de interculturclitotedin core padicipdnlii,
deopofrivd elevi ti profesod, pledcd c! oninfi de neuitat i in care iti dotesc sd rcvin1.
Pe porcursul cdlii se gdsesc frugnente din sc/isori tinise de po iciponlii ti lourcotii
concurculuiCangurul dea lungulonihr, int,qesiin bbgtuhi din excursiileofeiE co pteniu
cAttigAb or ti chior rubici din revisro tuberei intendlonole Congurul din RonAnia.
Sperdn cA veli gdsiin aceostd cone, deopottivd, un instrucroLun tovorat de cdldtorje
Docd van convins, vd dtteptdn lo viito(rrea editie o Concursului PovestileCongurului.
lor docd sunteli interesoli in studiul linbilor shdine si ovel cunos.tinlede culturd generald,
vd invitdn sd porticipof 9i lo concursul Congurul Lingvist, secliunile englezdgernond fi

VA urdm muh su.cesl

2007
ClasaI

Pungula
cuS
q
T
I

adaptare
dupd$

A fosl odab un nos si o babafoartes5raci.


Babaaveao geind,iaf mogulun cocos.

,)

:i

A) pungula cu doi coco;i;


B) pungulacu doi bani;
C) pungulq cu trei galbeni;
D) pungulacu cinci biscuili;
E) pungula cu patta pietre.

Autorulpoveqtiieste:

A) Mihai Eminescu;
B) Emil Gdrleanu;
C) Ioan Slavici;
D) Ion Creangd;
E) PetreIspirescu.
t
,,-\

Personajele
din povestesunt:
A)
B)
C)
D)
E)

mo;ul, baba,gdina, puiul;


mo;ul, coco;ul, gdina, boul;
cocoqul, baba, gdina, cdinele;
mo;ul, baba, gdina, coco;ul;
cdinele, coco;ul, puiul, gdina.

^
orn rmaglne
\rl, refsonajere
se afld:
A) la mu te;
B) in magazin;
C) la qcoald;
D) in curtea casei;
E) pe cdmp.

in imagine,
geinase

afl6.:
A) tn casd;
B) itt pom;
C) ln cotel;
D) sub cuibar;
E) in pod.

nabastrange

sdptdmanal:
A) 6 owi;
B) 8 pui;
C) 5 oud;
D) 3 pui;
E) 7 oud.

vroqurgoneEte
cocoqul

pentru c6:
A) strigd tot timpul;
B) nuface pui;
C) nu poateface oud;
D) e lene;;
E) nu wea sdfacd oud.

in

""
acfiunea?

unoti-p seperece

A) vara;
B) iama;
C) in luna septembrie;
D) primdvara;
E) toamna.
8

\'

\-z-, L all oant se vao pe

&um?

Iati o pungulilI

A) doi;
B) tnul;
C) trei;
D) cinci;
E) zece.

Sdo duc acasd!


r. 1
\.1

ur.u,a
co.oqut

ducd banii:

A) in tdry:
B) mo;ului;
C) in pdthre;
D) babei;
E) gdinii.

Boierulcdldtoreacu:
A) trenul;
B) maqina;
C) cdrula;
D) trdsura;
E) avionul.

Supdnt,coco$ul:
A) pleacd spre cqsd;
B) zboard spre pddure;
C) stligii, alergAnd clupd.
'asura;
D) cheamdajutoare;
E) sqle in trdsurii.

boierimari,

Uga beciului se

incuie cu:
A) un lacdt ti o broascd;
B) o broascd ;i un lant;
C) doud lac,ite ;i un lant;
D) sapte lacdte ;i o brcqscti:
E) un lac.it li un lan!.
t'

Q4) Boierulera:
A) milos;
B) zgarcit,
C) darnic;
D) sdrqc,
E) bu.

in tuoa
r*t'

A) zece galbeni;
B) o sutd de lei;
C) o mulyimede bani;
D) lurte cu glAu;
E) biscuili.

Banii boieruluisunt:
A) in sufragerie;
B) in lada incuiatd;
C) in beci;
D) in domitor;
E) in pod.
10

Voi inghili toli banii!

Apoi boier ula afuncatr l

* t"] ,l
[ ="""q""19.s!103
(L7) In ograddsunt:
A) oi ;i capre;
B) wci ;i boi;
C) cqi ti mdgafi;
D) capre;i vaci;
E) cAinili oi.
Q!) Ogradaesteimpre.jmuitd
de :
A) gard de nuiele;
B) pomi ./iuctiferi;
C) paie;
D) gard din pari;
E) zid.

co"oqul
u fort

urmatde:
A) boi ;i yqci;
B) gd.ini ;i gti;te;
C) caini si pisici:
D) cai ;i mdgari;
E) boier

dela
S co.oguta plecat
conaculboieruluipenhucd:
A) a inghilit banii boierului;
B) a inghilit |itele boierului;
C) a luat cu el pdsdrile boierului;
D) a primit pungLllacu doi bani;
E) boierull-a alungat.

a"u;
Ir 0,.*r===:r"
"u"""0

(?

Ce esteadevarat?

A) mo;ula rd.mas
sdrac;
B) baba era darnicd;

C) doar gdinaface oud;


D) mo;ul si babasunttineri;
E) coco;ulpoatesdJitcdoud.

#, . . '

r,i

Qt) Ce a aduscocoqulmoqului?
A) porumb,gdini, bani, oud;
B) vite, banLpdsdri;
C) gdini, rale, boi, bani;
D) pungula cu doi bani, gdini, oud;
E) yite,pd,sdri,pungulacu doi bani.

-l
Ce de bogaliiai adus!

Bdfana purta:
$ uuou
"ru,
A) batic, bluzd,fustd, pantofi;
A) mul|umitti
cd avea bani;
B) basma,ie,fustd, yestd,ghete;
B) nemultpaitd cd mopul era acum
C) basma,ie,fustd,.fbtd, opinci;
bogat;
D) basma,ie, yestd,opinci,fustd;
C) mullumitd cd awq ou(i;
E) basma,bluzd,fotd, papuci,fustd. D) mullumitd cti are yite:
E) bucuroasd cd mo;ul erq bogat.

t2

Nu ltiu cum aqputea cuprinde t afit de pulin spaliu atdt de multe


inpre.siili eryerienlefruthoasetrdite in excursiadi1lCmalia! Ca o impresie
generald ... amfost pe deplin multumitIn primul rdnd, am fost h locuri unde am putut admira mhunile
creatiei lui Dumnezeu,de exempluParcul Natio al Plit.t,ice,un loc
extraordinarplin de lacuri, cascatle,pe;ti, r,egeta{ieltbundentdetc...
Scufundatul,pescuitul de scoici,crabi ti creNeliau fost alte cAtera lucruri
pe cale le-amincelcatpentruprima oard li carem-au inaantutdeosebit,
dandu-miocazictsd prbesc vietdli fascinante. Tala este deosebitde
Jiumoasd, curatd, acoperitd tle campii, mu li josi ti dealuri cu pdduri
de conifere,fagi qi tot felul de plante mediteraneene(ldmAi, portocali,
leanh'u, mdslin,smochinetc)- Oameniisuntprieteno;i, iar ora9le;i
[ocurile rizitate (Trogir Split) aratd foatte bi e g conserva mult stilul
acelavechi,d.tr atat depldcutprfiiii... Ca sd trag o linie... excwsiain
Croalia a Jost o experientdminunatd,tlilx care |oi pdstra meleu amintiri
pldcute.
Bdddlan Matei, Algel

13

Clasa a II-a

Capracu trei iezi


adaptarcdupebn Crcange

Deschidetinumai
cendeuvoi spune:
Trciiezi cucuieti,
Mameiuqadescuie{i!

Mergi ftui griji, marni!

1. Penonajuldin imaginecaxenu apa4inepoveEtiilui Ion Creangdeste:


A) capra; B) pisica; C) iedul cel mic; D) iedul cel mare; E) lupul.
2. in povestese spunecd:
A) iezii erau cuminli;
B) doar cei mari erau cuminli;
C) iezii erau obraznici;
D) doar cel mic era cuminte;
E) pisica era cuminte.
3. Co$ulpentrumancareeste:
A) sus in cui;
D) pe scaun;

B) in mAnqstAngd;
E) pe jos.

C) i mAnadreqptd;

4. Capraesteascultati cu atenfiede:
A) iedulcel mareSi cel mijlociu; B) iedulmijlociu;i cel mic;
C) iedul mic ;i pisicd;
D) iedul mic ;i lup;
E) pisicd;i lup.
t4

Trejiezi cucuieli.
Usanrrnrerdescuieirl

5. ln ce anotimp se pefecc ac{iunea'l


1) iar a: B) h morlie: C) prindt'ara;
D) vara; E) toamna.
6. Lupul sti pe:
1).lereaslrd, B) gard;
C) balcon: D) prispd; E) scdri.
l. Cuvintele rostite de lup insumeaza:
1) 12 sildhe;
B) 10 silabe:
C) l5 silabe,
D) 11 silabe;
E) 13 silabe.
'!. Spuselelupului diferd de ale caprei prin:
1) \'oce si oftlinea cLtri telor;
B) nunai prin wtce;
C) .\ltnt nai puline cL ,i te;
D) nunai prin ordinea cuvintelor;
E) \u]rt nai muhe c riinte.
t5

Stai sdmd ascundl

9. Iezii sunt imbrdcali in:


A) cdnard li ilari;
B) ilari Fi ilic;
C) clop Si ilic;
D) brtiu ;i irari;
D ilic si cdna;d.
10. Iezii s-auascuns:
A) dupd uqd,sub coyatd,in sobd;
B) dupau;d, rub covat(i,subscaun:
C) la J?reasrra.
dupdut.i. sub covard:
pe
D)
coya.td.,
sub scaun,in sobd;
E) pe scaun,Idngd sobd,dupd u;d.
11. Opusul cuvAntului,,fltunand" este:
A) lacom; B) nesdtul; C) hdmesit; D) insetat
E) sdtul.
12,Peplitd seaflA:
A) cratild cu lingurd;
B) oald cujdcdle!;
C) tuci cupolonic;
D) lighean cu lingard;
E) tuci cuJdcdle!.
13. Lemnelesunt;
A) pe scaun; B) ldngdscaun; C)pe plitd; D) subsobd; E) pe sobd.
I6

Soare, mare, cdldurd, coll din rai pe pdhAfi. Daa m'd uit surprinsd la
calendar li descopdr cd astdzi este penultima zi din aceastd racanld de
neuitat. Palm.nesul ami tiilor imi vine in minte. Dimineala, ruzele jucduse
ale soarelui ne fid gaie
-fetele obosite. Deodatd, Nikos vine si ne Jluierd
penfia a ne trezi. Grdbite, ne tmbrdcdm in costumele de baie li ne indreptdm
spre Marea Egee. De Jiecare datd, cdnd o vdtl, rdmdn uimitd: culoarea de
un albastlt velzuL u duirile, sclipirile ei qi ralurile ndrdva$e md atlag li
totodatd o
plind de fiistere. PescdruFii croncdne buc rolL Md fac sd
-fac
zdmbac... Dupd "bdile" de soare urmeazd siesta, moment in care, timp de
trei ore, toatd lumea stti relaxatd, se joacd, yorbeSte... Nici nu giu ca d
trece timpul $ ne tlezim in piscind, jucA d polo ;i inotdnd. Deodatd, mingea
de foc [Si revarsd aurul dlrtic peste naturd, tru sformdnd cerul i tr-un
c,Ampde tla daliri ro;ii, roz, porlocalii li galbeni Stau uimitd Si privesc ...
totul pare ca-n noplile antice, cu zei li zeite. Fetele mii trezesc din isarc si
md cheamd sd jucdm volq, chiar li fotbaL Urechile tmi su gAdihte in
mod pldcut de mwica de la discotecd ce md atrage sd ilansez.
Dupd acele clipe hinunate, clomnila l nd apare pe cer Are o inliitbare
demonicd. in ochii negri ca ilo d perle se vede infinitul. i;i scuturd aripite
pline de fa tasme. Obosite, dar ;i incantate de ziua ce-a trecat, ne aicdm.
Excursiile la peSteraPetralona, dar;i de la munteleAthos, -au incantutToate excursiile au fost de fis. Grecia md atrage all de an. Acesta este al
treilea an tn care vin aici. Mereu imi fac prieteni noi. Sunt qte amintiri pe
core le \joi pdstra mereu in i.nimd.
Andreea Chiriac, CdLira;i

t'l

Unde o fi si
iedul cel mic?

14. Covoraqularemodelcu;
A) linii, puncte, drephnlghiuri;
B) pdtrate, linii, puncte, triunghiuli;
C) dreptunghiuri,flori, tt'iullghiuri;
D) linii, flori, dreptunghiui;
E) puncte, linii, t'lori, triunghiuri.
15. Pe peretesuntagi,tate:
A) m ;telgcul un tctblou,doud ulcele,
B)
C)
D)
E)

?a

doud tablouri, doud stergare, o farfurie;


o oglindd, doud ;tergare, trei ulcele;
o farfurie, un ltetEqr, trei ulcele;
o ulcicd, un ftergar, o farfurie.
16. in povestese spunecd lupul a mAncat:
A) doar pe iedul cel mare,
B) <loarpe iedul mijlociu;
C) pe cel mare ;i pe cel mijlociu;
D) pe cel mare;i pe cel mic;
E) doar pe cel mic.
18

Cine a ficut aceast grozdvie?


Unde sunt ceilal,ti iezi?

v"-.14, i-"

-a"*t
cumitrullup!

17.Iedulcel mic i-a spuscapreidespreliafii lui cd:


A) au plecat in pdrlure;
B) aufog mAncalide lup;
C) sunt Ia piald;
D) sunt lajoaai;
E) au.fdcutdezordine.
18.Lupul nu a ciutat:
A) in tuci; B) subscaun; C)insobd; D) dupdu;d; E) subcovatd.
19.Capraa adusde mancare:
A) viermi;ori, iarbd, legume;
B) crengi,pe;ti, mere:
C)Ji,unze,crengule,mugurt
D) mure,fanze, porumb;
E) frunze, ld.stai, portocale.
20. Ce obiectea stricatlupul?
A) scaunul,falfuria, ulcictt, ;tergarul:
B) Jiioile|ul, farfuria, ulcica, Stergarul;
C) scaunul,coqul,ulcica, ;tergarul;
D) scaunul,farfuria, .fereastrq,stergarul;
E) scaunul,farfuria, ulcicq, u;a.
t9

Alzi in foc ala cuma ars


inimameacAai marcatieziil

Cunaitd, ard de tot,


mor, nu mi Lisa!

21. Capraa pregdtitbucatele:


A) pepte,hot-dog,mdmdligd,pldcinte;
B) sarmqle,peFte,mdmdligd,pldcinte;
C) hauburger,pldcinte, samalq pette;
D) pizza.sarmale.pldcinrc,mtintiligi:
E) mdn.iligd.pldcinte,sarm.tle,rcrt.
22. Ordineaalfabeticda literelor carealcatuiesccuvenhrl,,cumdtri,,este:
A) r, c, m, d, u, t;
B) c, m, d, u, t, r;
C) d, c, m, r t, u;
D) m, d, u, r, t, c;
E) u, r, c, d, m, t.
23, Lupul a fost pedepsitpentru cd:
A) a mdncattrei iezi;
B) a mAncatbucateleiezilor;
C) a mingit capra:
D) a mancqtdoi iezi;
E) acanwfals.
24. Prima virguld din enunjulrostit de lup s-a folosit:
A) Ia sflr;itul propozi\iei;
B) intr-o enumerare;
C) cdnd vorbeaudoudpersoane;
D) c,ind exprimdo intrebare;
E) dupd.un cul)A care aratd o strigqre.
20

R[spunsuri2007
I
',

4
5

o
7
8
o

l0
11

t2

I
B
D
D
D
C
E

T
B
D
C
D

c
D

E
C
B

c
C

13
t4
I5

t6
t7
18
l9

20
E
E

I
D
B
C
C
B
D
D
B

II
D
D
C
B
C
C

2l

7'
' t1

24

dE

2008
ClasaI

ScufifaRogie
adaptareprescuftatedupeCharlesPenault
A fo st o d a tSo feti l adragdl a9aE. a a p r im itd e la b u n i
ei o scufilarogie...

Observi desenul!
l. Unde se afld ScufijaRogie?
A) ldngd utd
B) afard
C) la ferea*rd
D) la masd
E) la telefon
3. Cine i-a dat feti,teio scufila?
A)mama B) bunica C)prinlul
22

2. Ce seafli pe frigider?
A) un televizor
B) un telefon
C) un borcan
D) o sticld
E) o fructieni
D) lupul E) p icul

I\,lergi
la bunicacu mancarel
Nu te op dindrum!

'i,

.r'r'

#:

5. Ce ii duceScufitaRoEie
bunicii?
A) o scrisoare
B) o pos,etd
C) un rucsac
D) un co; cu mdncare
E) o gd.leatd.

6, Ce ii spunemama
Scufi,teiRoqii?
A) Staiacasd!
B) Culegeflori!
C) Cite;te!
D) Nu te opri din drum!
E) Du-te la ;coald!

4. Unde o trimite mama


pe ScufitaRo$ie?
A) in parc
B) la o colegd
C) la bunicaei
D) la ;coald
E) la t dndtor

7. Ce spunelupul?
A) Imi este cald.
D) imi estefricd.

81 ini e'teJrig.
E) imi estefoame.

8. Ce seafl6 in poieni,ta?
A) 2 fluturi, 3 ciuperci, 7flori
B) 3 Jluturi,2 ciuperci,4 flori
C) 3 jluhr| 3 ciuperci, 6 t'lori
D) 2 fluturi, 5 ciuperci,4 flori
E) 5 fluh.ffL 5 ciuperci, 5fori
9. Undese afld coqulcu mAncare?
A) in copac
B) in ndnq dreqptd
D) pe jos
E) in gura lupului
24

C) imi estereand

,#b

T:'EKEN
uFloadd
bsSfetS0
C) in mtina stlingd

tfu l

Priveste
ce florifrumoasel
Culege9i penlrubunical

Vreausd facun buchet


cu 7 fori. Cateiml mailfebuie?

rF
-.8";

1:'[

t&-:

. ig;
10.Cineii spuneScufileiRo$iisi culeagiflod?
A) mama
B) bunica
C) lupul
D) coco;ul
E) un fluture
11.Ce nu sepotrive$te
in imagine?
A) floarea ro;ie
B) ceasul
C) copacul
E) co;ul cu mdncare
D ) iafta
12. Catepistui zboard?
A) I
B)2
c )3

D)4

13. Cdteflori ii mai febuie ScufileiRoqii?


A)0
B) t
c )2
D)3

E)s

E) 4
25

Lupulpleci bucurosspre casa bunicii...

Canda vdzutcd lupulse apropie,bunicas-adusrepedesd-l


chemepevandtor.
Intretimp,lupula intratin cas6...

14.Pe cinestdgdScufi.ta
Rogie?
A) pe lup
B) pe mama
D) pe vdndtor
E) pe prin!
15. Unde estbunica?
A) il cautdpe yAnd.tor
D) Doqme ,npat.

C) pe bunicula

B) Estein bucdtdrie.
E) il cautdpe lup.

16.Undeestelupul?
A) pe &um
B) tn casabunicii
D) in cugcd
E) tnpoienild

C) S-adus tn grddind.

C) ln grd.dind

17. Ce face lupul?


A) se spald. B) sejoacd C) mdndncd D) doarme E) se imbracd
26

B,;;,;;;ir
ochiiagade mad?

c*d te"n'l
T9lT"l .l

18.Cum sunt
sr ochii lupului?
A) albattri
B) uici

C) vezi

D) mari

E) buui

19. Care esteperecheapotriviti?


A) as, gust B) mdnd, miros C)urechi, aud D) gurd., vdd E) ochi, cd.nt
2',7

20. Ce strigdScufifaRogie?
A) Salut!
B) Ajutor!
D) Pleaai!
E) Bundziua!
21. De ce a venit yanitorul?
A) ca sd o salutepe bunica
C) ca sii vdneze
E) ca sii se odihneascii

28

C) La revedere!

B) ca sd mdndnce
D) ca sd o salvezepe Scufta Rosie

'r {*l
dt,rl'

22. Ce a pierdutScufilaRo$ie?
A) telelb ul B) ;orlul
C) rochila

. :i i ;

D) scufi|a

E) pdldria

23. Careestepersonajulnegativdin poveste?


A) NAndbrul
D) mama

E) lupul
E) ScuJita Rosie

C) bunica

24, Ce personaje
aparin poveste?
A) nolul, Scufila Ro;ie, lupul, baba, cocosul
Bt S,ufi1aRo;ie.coco'ul,uama.buni.a
C) nama, ScuJilq.Ro;ie, lupul, bu ica, vAndbrul
D) griina, lupul, Scufla Ropie,pescarul
E) printLd, mauq btotica, vdndtorul.

29

August2008.Paris
Nu pot si scriu foarte citel. Poatede emotie... saupoatetotuqi din
cauzavaporaquluicarsn9plimbalentpe Sena,in timp cesoareleapune.
Parcd9iapusule altfelaici,maircmantic,inai poetic,invadatdestralucire
gi candoare.
Parisulpoateinvalui fiecarcsenzatiecunoscuteintr-o aurdde miste4 transformard-oin cevacu totul $i cu totul nou. Piecarel1orde puf
pe careil vezi rdtdcindpe cer,fiecareadierea b zei pe langi urechile
tale,fiecarepicitud deploaiecarcili atingepirul toateaucevaaparte,
special.De fapt,tohrl esteimpregnatdeaerulfrartuzesc,destilul acela
puL rAviEitor
TotcegtiuacumestecAultimelecatevazile aufostminunate,presdrate
cunoi experienle.Am rcdescoperitParisul,pecarecredeamci il crurosc
deja.Dar md inFlasem. Orulul lutnihilor, cn stelelercflectatein apele
Seneiin miez de noapte,felinarelede pe strdzi,reclamelestilucitoare
qi panou le fosforcscente,va aveamereu ceva nou, unic, de oferit
vizitatorilor.
Cel mai potrivit cuventpe careil pot gAsipentm a descriecum a
fost timpul petecut aici qi tot ce amtriit nu poatefi decatunul singur.
Magic.
TheodoraDrdgan,Bucureqti

30

Clasaa II-a
Albi ca Zepada
adaptaredupe fralii Gimm

A fostodatdo lmperateasa.
Ea a aduspe lumeo fetitdcu
pieleaalbdca zepada,
perulnegruca abanosul
gj buzelerogii
ca sangele.
Deaceea,i-apusnumele
Albdca Zepada.

1. Caxeestetitlul basmului?
A) Albd ca Laptele
D) Albd ca Fdina

B) Albd ca Varul C) Albd ca Zdpada


E) Albd ca Neaua

2. Undedoarmepisica?
A) subpernd
B) lAngdscaun
D) l6ngd sobd
E) pe pernd

C) subpenaz

3. Cand se petleceactiunea?
A) raro
B) primdtara
C) tn luna august

D) iam.l

E) toamna

4. Cumeraperulfetilei?
A) alb ca zdpada
B) galbenca aurul
C) negnt ca abanosul

D) castqniu cq toamna

E) roqu ca sdngele
31

Darrmparateasa
gi-alualo a Lanevastd.l\/ama ;l
a rlurit.iar rmparatul

vitregdera o vrejitoarerea,carenu o iubeape Albdca ZApada. ]

!i

1j.

j
\',1

I lrl'

l :
.{!
Oglindd,
oglinjoar;l
Clne- cea maiirurnoas5din !are?

Abe ca Zilpad.)

J ,g' 'i
I N, d

-T--l

5. Cu cinevorbeftemamavitlegd?
A) cu impdlatul
B) cu oglindafermecatd C) cu Albd ca Zdpada
D) cu corbul
E) cu bijuteriile
6. Cwn estemamavitegd?
A) bldndd B) bund
C) iubitoare

D) rea

7. Cine esteceamai fiumoasddin {ari?


B) mama yitregd
A) Cexu;dreasa
D) Criiiasa Zdpezii

32

E) Mica Sire d

E) p etenoqsd

C) Albd ca Zdpada

.rrSi:.ri^r'Fl. . .r-a irc.:. t-c:.1,'. n-jia


,r jl,-. si . rl.:: i,t r.. u
.J. rofl n-iL r,.t;

1j:r:1p.,a
.; r; 1 L a: j.

i\4ilcs.acestaa idsslr s: rlec3.

8, De ce vanitorulnu a indeplinitpomncamameivitege?
A) pentru cd era egliient
B) penta cd era t'iicos
C) pentru cd era uilos
E) pentru cd era obosit

D) pentru cd era rau

9. Cdteanimalesunt la &eaptaAlbei ca Zdpada'/


A )2
B) 3
c) 5
D)6

E) 9

10.Ce animalnu vietuie$te


in pidure?
A) cdprioara
B) crocodilul
C) reyei{q
D) ariciul
E) iepurele
11.Ce formi au ferestelecasulei?
A) depdtrat
B) de cerc
D) de oval

C) de triunghi

E) de inimioard

33

12. Cum suntobiecteledin c6sutapiticilor?


A) moi
B) mari
C) verzi
D) mici

E) stricate

13, Cetepicioareau scaunele


in total?

A)7

B) 1 8

C )2 t

14. Care model se gisestepe covor?

4 /-d-0-lti-i-lt\
B)J-1J-1J-1_
c).'\J-\_/-\,,/^'

4-E5B5B5BED /A/\t\

D)24

E) 2 5

Intorcandu-se
piticiau
gesik peAlbecaZ5p
acas6,
ceigapte
dormind
intr-unuldintre
celesaptepdtuturi.
peAlba
Eiauindregit-o
ca Zdpadapentruce erafrumoasd,bune$i harnicd.Au lasat-ose
steala ei. Fatagetea9i laceacuratin cas5.

15. Caredinte pitici poafid un sacin spate?


A) primul, al cincileasi ultimulpitir
B) primul, al patrulea si al Faseleapitic
C) al doilea si al qaptelea
D) al doilea, al patrulea gi al sapteleapitic
E) al doilea, ultimul ;i penultimulpitic
16.De ce au gizduit-opiticii pe Albd ca Ziqada?
A) pentra cd era w'djitoare
B) pentru cd era dezordonatd
C) pentn ca erofrumoasa;i mdndrd
D) pentru cd era tristd, neajutoratdFi modestd
E) pentntcd era buna,harnicd|i Irumoasd
35

Mamavitreg5a aflatceAlbecaZdpadalocuiestein casub dinpidure.

A luatinfdti$area
uneibetranegl i-aadusun merotrdvit.Alb6ca
Zdpadaa muscatdinmdrsi a cezutfdrAsuflare.

Uitece meffrumosl
GusGdinell

17. Cum era mdrul oferit Albei ca Zdpada?


A) verde
B) necopt C) magic
D) otrti|it

E) sd.ndtos

18. De ce Albi ca Zdpadanu a rccunoscut-ope mamavitrcga?


A) pentru cd purta coroand
B) pentru cd ;i-a schimbatinfdliqarea
C) penha cd nu ayeaochelari
D) pentru cd intinerise
E) pentu cd erafrumoasd

19.Cein"tlegiprin ,,fexesuflare"?
A) Jiird sd suJlila ore
B)fdrd sd sa|Ii o yorbd
C)Jiini sd suflevdntul D) fdrd putere
36

D ldr'n viqld

peAlbeca Zapadaincremenitd
Candau venit,piticiiau gAslt-o
si
pus-o
au
intr-unsicriude clestar.
Un prinli-azAritpe piticiplangand.
S-aapropiat
s; vadece s-a
intamplat.
Fermecat
defrumuselea
fetei,el a ridicat-o
in brate.Atunci
bucatade mdri-aseritdingatsiAlbAca Zdpadas-atrezitla viatd.

20.Ce au simlilpiliciigasind-o
pe Albi ca /dpadafarA\ iaF?
A) plictiseald
D) durere

B) veselie
E) oboseald

C) curiozitate

21.Cinea treTit-ola \ialape Albaca ZApada?


A) impdratul
B) un pitic
C) un prinl
D) o Nldjitoarc
E) tdndtorul

37

t
f-

Pin tu lsjA l bac aZapadaaJ rer


i .. a
r psr e u r a . A
lauc u t n u n t a , . n a- lr e
pdnata dd"rL.batrdneir.
Siau rrdittericiti
_

/l
.,.1L4.

,i,.i
, .9tI

i,,6r;,
t
22. De ce se bucurdpiticii'/
A) pentru cd Prdslea a gdsit nerele (le aLlr
B) pentru cd Albd ca Zdpada pleacd cle la ei
C) pentru cri Albd ca Zdpada a fbst sqlyatd
D) pcntru . r) Harry Potttr a fat ut u v]dji
E) penttu cd iezii qu scaipqtde lup
23. Ce intelegi prin ,.adancibitdreti"?
A).lbricire
B) tinerete
C) istetifla
D) inlelepcitrne
E) wrstd inointatd
24. Crun estefinalul basmului?
A) amuzant
B) plictisitor
D) Jbricit
E) distrectry
38

C) tfist

Disneyland-ul
aJbst
,,Impresii...
superb,TurnulEifJblgrozau SacreCoer-ulsacru, Luvrul interesant,
Notre-Dame-urilemulte, CAmpiile
Elizee amelitoare, limba francezd
"
dulce,ora;elefn rmoase...
Lucia Purcaru, Dolj

39

Claselea III-a qi a IV-a


Sareain bucate
adaptarcdupePetrc Ispiescu

A fostodataca nicioda6un impdrat.El aveatreifete.


lnir-obunazi,impdratul
i$ilntrebdfetelecatde tareil iubesc.
- Teiubescca mierea,
rdspunse
fataceamafe,dupdce se gandi
cd nimicnu poatefi mai dulcepe lume.
- la' eu ca zaharul.tata.spusemijlocia.

Socotind
cd dragoste
maidulceca miereasi zaherulnu
irrparalul
se bucuratarede rasounsLrrie
celordouafete.

1, Ce le-a intrebat impdratul pe fete?


A) Dacii se inteleg fi1tre ele.
B) Dacd vor sd plece de acasd.
C) Cdt de nult il ittbesc.
D) Care este cea mai frumoasci.
E) Cqle este ceq mai hdtnicd.
40

a -}.-1 ",
2. CAndspui,,camierea"te
gdndegtila:
A) ceya amdr
C) ceva qcru
E) ceva inlepdto/

B) cevq iute
D) ceva dulce

Uitandu-se
Ia lleana,fata cea mai
mice,o intrebesi pe dansa:
- Tu,fatamea,cummi iubegti?
- Ca sareain bucate,tatd!respunse
eacufalaseninS,
zambind
cudragoste
jos,
ochiiin
sfioase.
9i lSsandu-9i
Cand a u zi rece rds punsdete ea
tatilui,surorile
celemaripufnira
in res
spatele.
9i^ii'intoarserA
lmp a r a tuse
l i nc runtd
de
supdrare,
zise:
Sa
te
duci
de la mine,cu sareata
cu totl
- S5 ma iedi.tata!Eu am socotitca
iubireameanu e mai presusdecata
surorilor
mele,dar nicimaiprejosdecatmiereaqi zaharul.
Auzi,
indrdznegti
sdte atingidedragostea
surorilor
tale?Sd pleci,
sd nu-timaiaudde nume!
3. Ce au fAcut surorile cele mari auzindrispunsul Ilenei?
A) qu mangAiat-o
B) au gonit-o de la curte C) aupufnit in ras
D) au rdmasindiferente E) s-au intristat
4. Ce a ficut impdratulcanda aflat rdspunsulIlenei?
A) s-a bucurat mult pentru cd esteiubit
B) a poruncit sd sepregiiteascdnunta
C) s-a maniatpentrucd mdncareanu erq gustoasd
D) q izgonit-ope fqtd de acasd
E) $i-a cet'utiertare de la Jiica sa
5. Dupd pdrereaimplxatului, cum febuia sd fie iubirea fiicelor?
A) aurie ca mierea
C) ca sarea in bucate

B) dulce ca miereasi zqhdrul


D) ca pdinea caldd
E) numai lapte $ miere

6. Ce indici semlul exclamdrii de la sfArgitulpropoziliei: <Si pleci, sd


nu-Smai aud de nume!>?
A) o rugdminte
B) un salut
C) un indemn
D) o urare
poruncd
E) o

4l

..i,

qEa
',:#

!i;f.:i

7. Ce a simtit impdratulatunci canda auzit rdspunsulIlenei?


A) invidie B) nila
C) wparare
D) bucurie E) lingte
8. Ce gir de cuvintefacepaftedin familiacuvdntului,dragoste"?
A) drag, drdgdlas, drugon

B) a indrdg| indrdgostit, drdgdstos

C) drdgdstos,drdmuit, illdrcigit D) drriguy,drag, drajeu


E) a indrdgi, a iubi, a qprccia
9. Observichipulimptuatuluiin celedoui imagini.Ce exprirndel?
A) rtxAi mirare, apoi mAnie
B) infii yeselie,apoi triste,te
C) infii ul.ti, apoi bucurie
E) intdi mirare, apoi bucurie
42

D) intdi teamii.,qpoi curaj

Atunci,lleanaisi lue din casa pdrinteasca


un randde haine
pribegi*
pand
sArmane
si
din sat'insat,
ajunsela curteaunuialt
imparat...
Poposiacologi cerusAslujeasce
o bucatdde vremela curte.
Fataera cumintegi degteaptd.
De harnice,ce sd mai vorbim!
princdmdrile
palatului
Incepupedatdsdderetice
9isd pundfiecare
ru u ru uuP a

Vesteadesprevrednicia
lleneise rdspendi
in tot
$i cumintenia
palatul.
lmpereteasa
o indrdgipentruvorbaei sincerdgi blandd$i
pentrucumintenia
si indemanarea
cu carefaceaoricelucru

'a pibegi- a ft\ed, aumbladinlocin locfdfdtint5(caun p beag)

43

10. De ce a plecatlleanade acasd?


A) Penfiucd s-acefiatcasurcrileei. B) Pentru a ducebucatebunicii.
C) Pentrucd qfost alungatdde acasd.D) Pentrucd trebuiqsdseducdla bal.
E) Penfia a intAlni unfu de impdrat.
11. Ce intelesare ,,a pribegi"?
B) q rdtdci
A) a poposi
C) a seplimba D) a dormi
E) a se rdtdci

12,Cdtesilabearecuvantul
,,wednicie"?
A)1
B )2
C)3
D )4
E )s
13, Ce vestes-ardspdndit
in
palat despre Ileana?
A) Cd era bogatd ;i rdsfdlatd.
B) Oi era isteqtd dar lene;d.
C) Cd era vrednicd ;i cuminte.
D) Cd era rea dar vrednicd.
E) Cd eraficd de impdrat.
14. De ce a in&Agit-o impdrateasape Ileana?
A) Pentru cd erd imbrdcatdcu haine sArmane.
B) Pentru cd tia sd facd bucate gustoqse.
C) Pentta cd era indemAnaficd Si cuminte.
D) Pentru cd era ficd de impdrat.
E) Pentru cd erq sincerd li veseld.

15. Prin ce se aseamlndceledoudimagini?


A) Toatepersonajelesunt triste.
poartd coroand.
B) Toatepersonajele
C) Tbatepersonajelesunt tn fala palqtulu|
D) Sunt acelea;ipersonaje.
E) Tbatepersonajelesunt lq bal.

bvStelS0
44

lmparatul
aveaun singurfeciorpe care-liubeaca soarele.E
invetase
de la strdjeri
se luptecu destoinicie.
impdratul
9i mergand
gi
pe
la un rezboi,lu5
fiulsAucu dansulca sd se deprindd
cu ale
rAzboaielor.
DupAce a luptatvitejeEte,
fiulimpAratului
a cAzutrenii.
gi adancda fostjaleatuturorcandl-auadusacasd.
l\,4are
lmp5rSteasa
si lleanal-aLJ
Ingrijii
zt st noapte.neobosit.
Cuvintele
blandesi intelepte
alefetei,priceperea
ei t-aufAcutpe
prin!sAse ind169osteascd
de ea.

16, Ce inseamad
..i1iubeaca soarele"?
A) Aveqpdrul auriu co soarele. 81 il orbeastrdlucirealui.
C) Nu seputea apropiqde el. D) il iubeapulin. E) il iubeqfoarte mult.
17. De ce l-a luat imotuatul Defiul siu la rdzboi?
A) Penlru cd nuJ iubea,

B) Penhu cd,aga i-a fost ursit.

C) Pentu cd doreqsd devindun bun luptdtor


D) Pentru cd a;a au hotdrdt boierii.
E) Pentru cd qq i-q cerut inpdrdteosq,
18. Cum era fiul de impdrat?
A) lene; B) viteaz C)ficos

D) neascultdtor

E) laq

19. Carg dintre enunlurileurmdtoareestescds incorect?


A) Fiii iri ascultdpdrinlii.
B) Sd nufi egoist!
C) impdratul ;i-ar fi dorit doi f. D) AEJi vrut sdfiu fiu de impdrat.
E) Sdfii curajos!
20. Observi chipul impdrdteseidin imagine.Cum esteea?
A) wseld
B) speriatd C) supdratdD) fericttd E) mulluuitd.
21. Ce reFezinta imagineade mai sus?
A) plecarea la rdzboi
B) intoarcereaprinfului rdnit
C) sosireaIlenei la palat D) ceartaIlenei cu surorile ei E) impdcarea

Cands-ainsandtoqit,
fiul de imparata cerut-ode nevastdpe lleana.
Se impotriviimpereteasa
dar nu fu cu putinGse intoarcepornireafiului
sdude laaceasteinsur5toare.
Atunci,impSfatulsi impariteasaau poruncit
se se pregdteascinunta.
Au intinspe datdo masemareimper;teascd.
lleanaa cerutsdfie invitatgiimpAratul
dintaravecind,feraca sd dezvaluie
cuivac5 acestaestektel ei. Apoia pregdtitcu manaei bucatespeciale,
numaicu zaharsi miere.tErasare.doafpentruacestoaspete.
Tolimeseniimancausi se veseleau,
in afarede unul.Se miraimoiratul_
tatSlfetei.vazendcum meseniimanencdcu pofld acelebucaterele la
gust.
Atuncigusu de la unul,gustSde la altul,apoizisemanios:
m-aichemat
- Bine,imp5rate,
lanuntafiuluiteu
case-tibatijoc
de mine?
Vai
de mine,l\,4eria-Ta!
Cum se poates5-titreacEprin gand una ca
asta?
- Ba si mA ie(i, imp;rate, bucateletuturormesenilorsunt bune de

mancat,
numaialemelenu!
Se fdcufoc de supdrare
imp5ratul,
tat;l
bucetariisAdea seamd.

9i poruncisd vina

ryw

22. Ce a hotdrdtfiul impiratului cend s-a instudtoqit?


A) Sd plece la rdzboi.

B) Sd plece la tdndtoare.

C) Sd o ia pe lleana de neyastd. D) Sd constluiascdalt palat.


E) Sd o alungepe lleana.
23. Ce inseamnd
,,a seimpotrivi"?
A) a acorda
B) a se opune
D) a sepotrivi
E) a aproba

C) a accepta
47

24. De ce a cerut Ileara sd fie invitat la nunti imperatul din tara vecina?
A) pentru cd erq tqtdl ei
B) pantru cd locuin aproape
D) penha cd dorea sd-l cunoqscd
C) pentru cd era bogat
E) penha cd a$q erq obiceiul.
25. Ce a pus Ileana in mdncarea oaspetelui din lara vecinS?

A) numaisare
B) numaimiere
C) zahdr sau miere
D) zahdr ;i miere,fdrd sare
E) mierc,zuhdr s,isqre.
26. Ca insearnni cuvartul ,,bucate"in poveste?
A) bucdli B) buc'itdrie C) mdncdruri D) ducate E) grdne
27. Care dinhe umdtoarele fomulari aratafuria impfuatului invitat?
A) <Vaide mine,Mdria-Tq!))
B) <i1i bali joc de mine?!>
C) <Sdmd ierli, impdrate!>
D) 6d te duci de lq nine cu sareata cu tot!,
E) (Cum sepoate sd-li treacdpfin gand una ca asta?,
28, De ce s-a mdniatla nunti. impfuatul,tat6l miresei?
A) penrrucd si-a izgonitlata de acasd
B) penba cd a fost chematla nuntd
C) pentru cd meseniise veseleau
D) pentru cd nu i-a pldcut poresteq
E) penh'u cd bucotelelui nu puteauf mAncate,
48

29. Unde esteasezattatil Ilenei la nunt6?


B) la dreapta impdratului
D) la sfinga impdratului
E) tn fala impdratuluL
30. Caredintre afumatiile de mai jos sunt corecte?
A) Toli oaspelii mAncau;i se veseleau.
B) Toli oaspaii erau tri;ti si nu mAncau.
C) Un singur oaspeteela supdtat.
D) Un singur oaspetemancqsi se yeselea,
E) Mai mul[i oaspeliaveaubucatefdrd gast.
31. Ce a ficut imparatul,tatel b5iah]lui,auzindnemutumireaimpixatului
vecin?
A) A chemat-ope lleana.
B) I-a certat pe meseni.
C) A gustatdin bucate.
D) $i-a cerut scuze.
E) A chematbucdtarii.
A) la stdnga itnpdrdtesei
C) in capul mesei

49

Atunci,mireasase ridice
9i zisej
- Eu am preg5titbucatele
pentru imperatulce s-a
suparatsi iatade ce:
Acest imperateste tatal
meu.Noieramtreisuroriin
casapdrinteasce.
Tatane-a
intrebatintr-o
zicumil iubim
noi.Suforile
melecelemari,
unai,ardspunsc; iliubegte
ca mierea,alta ca zahdrul.
EuinsSi-amzisc6il iubesc
ca sarea'in bucate.Tata
s-a superatpe mine$i m-a
gonitde acasa.Acumam
vrut sd dovedesctatei cd
fari miereEizahdrse poate
trei, dar fSresare nu; de
aceeai-ampreg;titbucatele
f;rd sare.Judecatidumneavoastre,
cu minteimpereteasce.
cinea avut
dreotate.
Totimeseniigasirdca pe nedrepta fost gonitedin casap6rinteasc6
fata cea mice.Atunci,tatel ei a marturisitce n-a Stiutsa preluiasce
intelepciunea
feteisalegi i-acerutiertare.Fatasi-acerutsi dansaiertare
dacdfaptaei l-a superat.
lleanagi-aiertatsurorile.
Venidgieles,isepusereapoicutotiipeo veselie
petrecere,
treizile9itreinopti,de se dusevesteain lume.
Sio
lar impdratul,socru-mare,
se mandreacel maitarec6 a dobanditasa
o nori harnicdgiinleleaptd. \

32.De capunemsarein m0ncare?


A) pentru gust bun
C) penna qspectacotic
E) pentru gu^rtiute.

B) pettru aspectimbietor
D) pentru mirospldcut

33. Cine este(socrul mare)?


A) unchiul miresei
B) tatdl miresei
D) socrul mirelui
E) tatdl mirelui.
50

C) na;ul mirilor

34. Cat timp au petecut nunta$ii?


A) 6 zile
B) 12 ore

C) 244 ore

D) de 3 ori cAk 12 ore

E) de 3 ori cdte 24 cle ore.


35. Ce a r.rut sd dovedeascdIleana prin faptele sale?
A) Cd a .fost alungatd pe nedrcpt.
B) Cd inpdratul prekni zahdrul si mierea.
C) Cd nuJ iubea pe tatdl ei.
D) Cd impdraul este inlelept.
E) Cd ea a gre;it.
36. Ileana s-a impicat cu htal ei pana h urm5?

A) Da, dar nu l-a iertat.

B) Da, $-au cerutieftarcunulaltuia.

C) Da, dar nu l-a chemqtlq nuntd- D) Nu,pentru cii ea ayea dreptute.


E) Nu, penha cd impdratul ayea dreptate.
37. Ce a inleleslaLil lleneidh aceaslainlemplare?
A) cd surorile cele mari au qyut dreptate
B) cd.inlelepciune.t este un lucru de pret
C) cd nu este iubit defetele lui
D) cd s-a comportat corect cu toqte ccle trei fete
E) cd.aJdcut bine gonind-o fu acasd.
51

38. Cum crezi ci e Ileam fatl de tatil ei?


A) lingu;itoare ;i mincinoasd
B) vicleand;i neniloasd
C) ldutdcioasd ti obraznicd
D) inleleaptdsi indrdzneatd
E) mdndrdqi indiferentd.
39. De ce era impiratul, socru-mare,mdndrude Ileaaa?
A) Pentru cd Ileana eraJiicd de impdratB) Pentru cd l-a ttnbunatpe inpdratul vecin.
C) Pentru cd.ayeqo nord plind de calitdtiD) Penha cd toti meseniierau multuniti.
E) Pentru cd lleana s-aiuptical cu tatdl ei.
40. Ce alt titlu ar puteaaveapovestea?
A) <Lupul $i schimbdpdrul, dar ndrawl ba>
B) <Prieteru.lla newie se anoaste)
C) <Dupdfaptd si rdsplatd>
D) <tCd.nddoi se ceartd, al treilea cAstigd,
E) <Nu ldsa pe md.inece poli face qstdzi,

Rispunsuri2008
T

III-Iv

C
D

I
I
,

6
7
8
9

D
E
D

B
D

10

11

B
B

t2
l3
t4
15
t6
l7
18
19

E
D

c
B

c
C
D
B
D

c
E

E
E
D
B
E
D

tr

III-w

2l

I
D
D

23

D
B
E
C
B

24

,,7

,,<

26

C
B

28
28
30
JI

a,

D
C
B
E

c
E

33

C
D

34

36

38

c
c
B

E
E

.'5

B
39
40

c
c

53

2009
ClasaI

Ceitrei purcelugi
adaptareprescuftatedupe SergheiMihailov

Au fost oOatatrei purceiugipe numeNif,Nuf qi Nafcare


au pornitin cdutarea
norocului.
Sunt multepericole!

Avetigrijadevoil

1. Cdtesilabeare titlul pove$tii?


A) doud B) trei C)panu D) cinci
2. Ce se afl6 in imagine?
A) Jlori, purcei, o casd
C)Jlori, copaci,case
E) case,Jlori, cdlei.
3. Mamapurcelugilor:
A) estebucuroasd
C) esteindiferentd
54

E) sase.

B) copaci,Jlori, doi purcei


D) purcei,flori, pdsdri

B) esteingrijorutd
D) estelinistitd

E) esteyeseld.

4. Ce tlanspofid cAruF?
A) lemne B) cai C)pietrc D) fdn E) porumb.
5. Cu cine vorbegteNif?
A) cuNaf B) cuNuf C) cucalul D) culupul E) cu cdrulaqul.

Fanulesteu9or,parfumat
9i moale.
O se am o cdsuladrigutS.

".n:q:F*

n'{,,'-l,w^
i:l!] .-

6. Ce iqi doregteNuf.)
A) o casddrdguld
D) sd sejoacepe drum

B) sa ramdndcu Nif
E) sd mdndnce
fdn.

C) o casdnare

7, Caresuntliterelecomunenumelorcelortrei purceluEi?
A) N, U
B)A, F
C)N,I
D)N,F
E) U,F
55

Uiteo catuFcu lemnenumajbune


pentrucasamea.Eu rdmanaici.

rylEaflif,
EucautsAgasesc
ceva
maitrainic_Te las cu binel

8. Unde sunt lemneledin imagine?


A) pe cdmp B) in trdsurd C) in masind D) in tractor E) in cdruld.
9. Cltula cu lemneestetrasade...
A) un airulat B) doi mdgari C) doi cai D) doi boi E) un tlectox

i.,
'#.

t:
10.Cumigi vedeNuf casa?
A) rdcoroesd B) Ji,umoasd C) rczistentd D) micd E) cdlduroasd.
11. Ce unelte suntpe iarbi?
A) foa{ecd;i ace B) ciocan Jiertistrdu
C) ciocang patent
D) clesteli ferdsttdu
E) bocceluldSi ciocqn.
56

.l

rJ--_
Caseledin cdrimid; sunt
rezistentela vAnt9i la ploi.

q" !" tu"]:1=r'd:]

sK-:

12.Ce faceNaf?
A) privefteFi sejoacd
D) salutd;i intreabd

B) mdnAncd
[i intreabd C) cAnfi$idq seqzd
E) pregdteFtepiatra.

13. Cu ce face me$terulfocul pentru cirimizi?


A) cupietre B) cu lemne C) cupaie D) cu cdtbuni E) cufrunze.
In casa meavoi fi

aperatde du9mani.

=\'}fr

-"q!|fi!L#

i a': .
.'j .

*-":/i

'' -qrr'.ru
14, Ce construieqte
Naf?
A)ocasd

B) un cote! C) o maguie

D) un gard

E) orcoctlti.

15. Naf folosegtepentru construireacaseisale...


A) numai zece cdrdmizi
B) treizeci de cdrdmizi
C) doudzeci de cdrdmizi
D) cdteva airdmizi
E) nai nult de cincizecide cctramizi
57

La casuladin paie

a venitunlup.Lupul
a suflatpestecasd9i
paiele
auzburat.

16. Ce a fdcut lupul?


A) a ddrAmqtcqsqlui Nif B) a suJlatpeste lemne C) a intrat in casd
D) aJ git speriat
E) a priyit uimit.
Nifa gesitcasalui Nuf.
Lupulaajuns$i el la casaluiNuf,a suflatde doudoricu putere
si a imprestiat
toatelemnele.

17. Cum a dirAmat luoul casade lemn?


A) a dqt cu toporul
B) q suflat o datd cuputere
C) a suJlatputernic de doud ori
D) q tdiot lemneleculierdstrdul
E) a trqs de lemne.
58

Ceidoifratiau
ajunsla Naf.
Lupul,fl6mand,
a
incercatsd ddrame
9i aceastdcase,
darnu a reuqit.
Atuncia intratpe

Vai,ce frice

q9:!9r

18, De ce vrea lupul sA intre in casd?


A) pentru cd era prieten cu Naf
C) ca sd se addposteascdde ploaie
E) cq sd o yiziteze.

B) pentru cd era JldmAnd


D) pentru cd era obosit

19. Ce face Naf.7


A) tremurd.defricd B) se ceqrtd cu fralti lui C) se ascuwle lingti horn
D) taie lemne
E) pune lemnepefoc.
Vebul!Maardel

20. Unde a cdzutlupul?


A) pepat B)insac C) in cazan D) pe masd E) in ibric.

lupula lagnitprinpereieafard,directspre
Cublanaopdritd,
pAdure.
De atuncinu s-amaiintorsniciodate.

21. Pe undea iegit lupul din casd?


B) prin perete
A) pe u;d
D) pe hom
E) prin baie.
22. Ce fac purceluqii?
B) se bucurd
A) pldng
D) pregdtesc masa

,#b

C) tl cheamdpe lup in casd


E) t;i fac temele.

uploaftdbvStei30
60

C) pe fereastni

Ceitreipurcelugi
au construit
impreuna
o casemaimare.
Acoloau trditfericilimulliani,aperatide tupi.

A9ternutuldin
paiee
moalegicSlduros.

23. Cenu estebine sAfaci?


A) Casadin paie ;i mobila din cdrdmidd.
B) Mobila din lenn si saltequadin pqie.
C) Casadin cdrdmidd;i mobila din lemn.
D) Salteauadin paie Si casadin cdrdmidd.
E) Mobila din lemnli tucAmariledi metal.
24. Careestefinalul povegtii?
A) Purcelusiise despart.
B) Purcelu;ii rdmdn impreund.
C) Purcelupiipleacd in cdldtorie.
D) Purcelu;ii se futorc la pdinli.
E) Purceluqiiil gdzduiescpe lup.

6l

Clasa a II-a

Groitoras.ulcel iste!
adaptareprescutatddupeFrutiiGrinm

tost oOataun impdrat.Si imparatulacestaaveao fate

frumoasS,
dartrufag5nevoiemare.Deseintamplase o cearede
sotievreunfldceu,fata'ilsupuneaIa greleincerceri,il batjocorea
Siil alunga.
Trebuiesd te casdtoregti,
fata meal

I\,ldvoi merib cu cel careva


reuqisd treac6pesteincercarea
nascocite
de mine.

1. Careestetitlul pove$tii?
A) Crcitora;ulceliteaz B) Croitora4ulceldeqteptC) Croitora$ul;idomnila
D) Cei trei croitorali E) Croitoroqulcel iste!.
2. Unde se afl5 ghemutde l6n6?
A) pe scaun
B) itxpoalafetei
C) Id.ngdscaun
D) in udnq.Jbtei
E) tn co$ulde tricotqt.
3- Ce face fata de imp6rat?
A) coase
B) brodeazd C) croie;te D) picteqzd E) tricoteazd.
4. Cu cine seva mirita fata de impirat?
A) cu acela care vq ndscocio incercare
B) cu acela care vo trecepesteo incercare
C) cu cel mai bogatfldcdu
D) cu cel maifumos fld.cdu
E) cu oricefldaiu.
62

Se dusevesteadespredorintadomnitei.Printrecei care se
gandires6-9iincercenorocul,se aflardqi trei croitori:doi maiin
varstdsi unultAnAr.

9i eupotreuqi!

i!::if:'T11"'.?:_rei mai copti decat [ne!l

Tu maibineti-ai
vedeade keabSl

5, Cdteaaimalesunt in atelierul de croitorie?

A)2

B) 3

c)4

D)5

E) 8.

6. Observdimaginea.Ce elementii lipsegtehainei de pe manechin?


A) buzunarele
B) mdnecastdngi C) mdnecadreaptd
D) ambelemdneci E) gulerul.
7. Cine doreqtesd o peleascipe domrili?
A) ni$tugAnditori
B) un croitor in firstd gi doi tineri
C) un qoitoros istel ti unul yiteaz
D) doi croitori in varsfi ,i unul findr
E) primul dregdtoaal doilea dregdtor.
8. Ce forme are materialulpe caf,e-ltaie unul dintre croitori?
A) de triunghi
B) de dreptunghi
C) depdtat
D) rotundd
E) ot'ald.
63

Cum ajunserdla curteaimpereteasc5,


se prezentardin fata
domni!ei.
Aceastale spuse;
- l\4dvoi mdritacu acelviteazce va petreceo noapteintreagd
cu ursulcelfioros!
Aflandla ce incercaretrebuiesd se suDune.doarcroitorasul
celtandrse incumetesAincerce.

9. La ce incercare trebuie sA se supund croitoraiii?


A) sd dezlegeo ghicitoare
B) sd petleacd o noapte intreogd in palat
C) sd.prindd ursul din pddure D) sd petreacd cu prietenii lor
E) sd petrcacd o hoapte inbe.tgd cu un urs fipros.
10. Cdte silabe are cuvantul irnodrdteascd?

A) doud

B) trei

C)patru

D) cinci

E);ase.

in desenul
11.Cecifte seobservd
covorului?
A) 2 ,3, 4, 7, 8
B ) 1 , 2 , 3 s, , 7
C)2 ,3 ,5 ,7 ,8
E ) 2 ,5 , 6 , 7 , 8 .
D ) 0, 2,3,5. 8
64

Croitoragul
celtendrfu
condus
in hambarul
undeera!inutursul
celfioros.
Paneatunci,
nimeni
nu maiscdpase
intregdinghearele
fiarei.
Calm,croitoragul
incepusi5spargein dintinigtenuciuscatesi
sd le mdnancemiezul.Ursului,
careera cam pofticios,
ii dedu
pumn
pietre.
insaun
de

Parcdn-aiavea
mEsele
in gureI

TA

12.Jumdt4ile de nucd de la picioarelearoitora$uluiprovin de la:


A) 2 nuci

D) 5 nuci

B) 3 nuci
E) 6 nuci.

13.in hambarsunt:
A) 2 saci;i 4 butoaie
C) 2 saci Si 5 butoaie
E) 1 sac ;i 4 butoaie.

C) 4 nuci

B) 4 saci Si 2 butoaie
D) 2 saciSi 2 butoaie

Dupi un timp, croitoragulscoase o vioare si incepu Sa cante

minunat.
UIsuldorisAinvelegiela canta.
Atunci
croitoragul
iizise:
deindemanare.
Trebuie
- E nevoie
s5-titaighearele!
ll convinsesA bage labeleintr-omenghind*.
$i astfel croitorasultrecu peste aceastaincercarecu bine.

Flfi
tuledoarel

14. La ce instrumentcanti croitora l?


A) conrrabas B) violoncel C) vioard D) chitani
15, Menghinapoatefi folositi la:
A) sdpat in grddind
C) interpretat melodii minu&ate

E) fluiex

B) strdnsfdnul depe cdmp


D) croit haine bdrbdtelti

E) prins obiecteintrefdlcile ei.


16. Cum a scdpatcroitoraqulde urs?
A) l-a adotmit
B) l-a pdcdlit
D) I-e.bd.tutcu pietre

C) i-a scos o mdsea


E) l-a invd.latsd cAntele yioqrd.

' mgnghine= dispozitiv


de prinderea unorpiesealcetuitdin dou5fdlcisi un surubcu
maniveli,cu ajutorulcdruia
se realizeaze
apropierea
felcilor.
Sidepertarea
66

Ceputea
sdmaiziceacumdomnita?
Trebuia
seisilindcuvantul
oat.
TanArulcroitoragcagtigasedatoritdindrezneliisi istetimiisale.
Cu bucurie,
imperatul
dAduporuncipentrununtA.

Ne vom rdzbuna!

17. Ce in{elegiprin sd is.i lind cuydntuldat?


A) sd lind o cuyAnture B) sd spundun cutdnt
C)fdrd cndnt
D) sd dea o pontncd
E) sd respecteo promisiune.
18, Ce exprimi propoziliai - Pregdtili alaiul de nuntd!
A) o urare
B) un salut
C) o poruncd
D) o mirare
E) o intrebare.
19. Ce qir de cuvinte face parte din farnilia cuvdntu\i impdrat2
A) impdraL impdrd.lie,impdrdteqte
B) lmpdraL impdrtjrq impdrdteasd
C) impdraL rege,conducdtor
D) impdlat, impdrdteasd,impdcat
E) impdrat, imbunqt,impdnaL
6',7

Alaiul pornispre bisericd.Negride invidie,cei doi croitoriil

peursdinhambar.
eliberari
Sperau
eicdacesta
o se-imAnance
p e m ir i.Z is s i f d c u t .U r s u lo l u d ta fu g ad u p eca le a sca
tmparateascA.
Darcroltora$ul
celiste!se prefacugatasi-i prindelabelein
menghin6.
ASaizgonidihania.

.i:.,w

\,;

20. Cdtepicioare au in total animaleledin imagine?


A) 12
B) 14
C) t6
D) 18
E) 24.
21. De ce erauinvidioEi croitorii mai in varsta?
A) pentnr cd le-afost J+icdde urs B) pentru cd ii fugdrea ursul
C) pentru cd erau bruneli
D) pentru cd nu au cdpdtatmireasa
E) penfiu cd se termindpoyestea.
22. Ursul a fost eliberat:
A) din dragoste pentru animale
C) cq sd strice nunta
E) ca sd.izgoneascd dihqnia.
68

B) ca sd dansezela nuntd
D) ca sd cAntela menghind

gi se cununard.
la bisericd
9i aga,ceidoi mirimerserdlinistiti
A fosto nuntdca-npoveEtide se dusevesteapestemdrisi peste
gidomnita
trdire'in
gipacepanela adanci
fericire
teri.Croitoraqul
bdtraneti.

23. Care sunt personajelepove$tii?


A) impdratul, trei croilorafi, ursul, calea;ca
B) domnila,piticii, ursul, tmpdratul
C) croitora;ul, domnilq, yrdjitoarea, impdratul
D) domnila, impdratul,prinful, ursul
E) trei qoitora;i, domnila, impdratul, ursul.
24. Printr-o eroarede tipar, spuseleimpfuatului nu au apirut in imagine.
Ce le ureazdimpiratul rnirilor?
A) Sdrbdtorifericite!
B) Casd.depiatrd!
C) insdndto;ire grabnicd!
D) Succesla extmen!
E) $am incdlecatpe-o sa ,i y-atn spuspoyesteaala!

C l as el eaIII-a- a I V - a

Cerbulde sticla
adaptareptescufta6 dupe VladimirCohn

Povesteaastae de pe
vremeacand au fost atarnate stelede aur pe cer,
inaintede a se fi nescocit
drumuldefrer.Tftia pe la noi
un boiercaremogtenise
un
becibuclit*cu galbeni.
Nurnaicd
boierul,
dac6tot
sedeasi beacafea,murea
de uratgisegandeala cate
c e l e : c d s e - s i n u me re
galbenii
n-arer6bdare;
cdde
altcevanu-iinstare;cd tareamdratevia!5are - me rog,sedeaboierulpe
sofa"*9i,azi aqa,maineaga,plangeain cea$cade cafea.
de peste
9i intr-obundzi, vineun slujitorFi-lvestegtece un negutator
maria sositcu merfurialese9i roag; sd ise ingeduiesi te infdtiseze
cinstitului
boier.
l. Cea mogtenitboierul?
A) un candelabru
B) un beci cu galbeni
C) o ceaqcdde cafea
D) un drum deJier E) stelede aux
2. Ce reprezinti obiectulviolet din imagine?
A) ocortind B) un baldachin C) oprelatd D) o draperie E) o jalwea.
3. Ce inseamnidrum de fier?
A) calefelatd B) autostradd C) calebdtutd D) drumpietruit E) pod metalic.
4. De undeveneanegulAtorul?
A) de la un atelier de sticldrie B) dintr-o tard de ldnsd mare
C)din laralui VedeJnplirar Dl depedninui iuleplrire E) depetdrdnulceldlah.
5. Carepropozitieesteadevfuati?
A) Boierul tti sprijind.mAnadreaptdpe genunchiuldrept.
B) Boierul i;i line mdnastdngdpe mdsup de ca./ba.
C) Boierulisispriiindfidna angdpepernd.
D) Boierulqisprijind.maodreaptdpepend.E) Boterulqi linemaihilepegenunchi.
* buc$il= plin;
** sofa= canapeainguste,fdrdspetar,
cu un cp5tridicat.
'70

preamultumit
- Cumde nu?S; viel strigdboierul,
ce are cu ce-si
trecevremea.
Cat te-aigtergela un ochi,negutetorul
pdsiin indpere. Era un om
lung9i slab,cu barbdasculiti si ceutitu|avicleana.Purtao mantiede
culoafeaviEinei,
era'incinscu un braualbastrude metasegi-nbrauavea
infiptun hangef.Sapteslujitorimutigisurziagezare
la picioarele
boierului
pocaleFi tipsii..,cupe9i carafe,oglinzigi podoabe,
toatedin cle$tar
limpede
si cu|atcarestrdlucea
in culorile
cufcubeului.
pe
Aferim...!
striga
bojerul.
Le
cumpir toate.[,4ai
eicevas5-mierdti?
Atunci.fala negulatorulL
se posorori.i spusecb a fostsilitsa-si
inchidesticlSria
si ca nu maiaveanimicaltceva.

6, De ce s-abucurat boierul de venireanegu{itorului?


A) Pentru cd va deschideo afacere. B) Pentnrcd ale pe ce cheltuibanii.
C) Pentuucd ale in sfArtit o oa)palie. D) Pentrucd dveacei mai buni mesteri.
E) Pentrucd a,reaceFtipentru cafea.
7. Ce te face si crezi ci negustorulaveaganduriascunse?
A) ayeaprtuireaagetd B) aveacdutdtur(tvicleqndC) qyeamulteobiectedesticld
D) aveaservitorimulli E) oveaun hangerla br(iu' l,angor=pumnal
mare,incovoiat;
** llpsie= tavemare,rotundd;
""" aferlm= foartebine,bravo.
71

8. Pdvegteimaginea.
Careesteordineaculorilorcurcubeului?
A) rolu, poltocaliu (oranj),galben,albastru,verde,movinchis (indigo),violet
B) rolu, galben,portocaliu (oranj), verde,albastru,mor inchb (indigo),viplet
C) ro;u, portocaliu (oranj),galben,verde,albastru,movinchis (indiqo),violet
D) rogu,portocaliu (o/a j), galben,wrde, albastru,yiolet,mov inchis (indigo)
E) rofu, portocaliu (orunj), Nerde,galben,albastru,violet,moNinchis (indigo).
9. Ce obiectme4ionat in text nu sevedela negustoruldin imagine?
A) tutbdnul B) mantia
C) brdul
D) pocalele E) hangerul.

72

Ungandse nescuatunciinminteaboierului:
Ce-arfi se-tideschizio sticl5rieaici, pe
- la asculte,negutetorule...
Bani,
vorba
mosiamea?
ceea,am berechet.
Facisticla
$i-mp6(imcagtigul.
pe meleagurile
Agase deschise,
noastre,
Nimeni
sticlaria
strainului.
n-aveaingdduintdsd arunceo privireineuntru,acoloundenu pdtrundea
decat negutitorulcu slujbasiilui muti si sutzi,care se dovediserea fi
gaptemesterimari.
9ia merstreabaca pe roateanigiani,9idinsticldrieie$eaulucrusoare
de clegtarcare se imprSgtiauin lume, aducand negustoruluisi boierulu

galbeni
buni9ilucito.

10, Ce ideei-a venit boigrului?


A) Sd deschidd nt atelier de sticldie.
B) Sd devindplieteh cu egustorul.
C) Sd caute un sponsox D) Sd iwele cum sd modelezesticla. E) Sd|ilcd toli.
11. Numfui obiectele de stich carg sunt gata. Cate sunt?

A) 11

B) 13

c) ts

D) 16

E) 18.

12. Ce au oblinut boierul ti negufitorul din ydruarealucruEoarelorde cleqtar?


A) ltulli ba i
D) ucenici

B) un ateliel de sticldie
E) ingdduinld.

C) geutdli

13. Prives,teimaginea.Ce uneltede lucru folose$teul sticlar?


B) ciocanSi nicovald
C) buciumSicle;te

A) bici ;i baros
D) caza ti lopatd

E) leavd;i clefte.

Intr-ozi, negutdtorul
ise infdti9; boierului,posomoratsi incruntat.ii
spusecd i-a muritun megtergi are nevoiede un uceniccaresd invete
megtegugul,
cScinu poatelucradecatdad are saptesticlai.lns6 noul
ucenictrebuiasAfle mutca pegtele
$i surdca un bustean._.
Boieruliqichemi vdtaful*qi-icerusd gdseascdun ucenicpe placul
negustorului.
Umbliacesta,
cutreieribordeidupdbordei,darun tAnAr
mutSisurdnu gesi.
ll vdzupe-unnepotde-allui,pe numeRadu,sprinten,
darseraclipit.
Aflandce cauta.se oferisa intreel ucenic,prefacandu-se
mutsi surd.

Nc

'ffixi

14.Cumhebuiasdfie noulucenic?
A) sprihtenli sdrac B) posomorAtii incywttat
D) talentatli modest E)m t fi surd.
15,Cateanimalesuntpe iarbe?
A)2
B) 3
C )4

C)pliceput ri cinstit

D) 8

E) 9.

16,Compadvestimentatia
vdtafi.rluicu aceeaa lui Radu.CeareRadugivitaful nu?
A) ilic

B) cdciul.d

C) cizme

D) blAu

E) petic.

17.Cumi1iaratdpovestea
ci sepdstrasecretulfabricariisticlei?
A) In atelier erc intotdeaunaunpaznic.
B) In atelier lucrau me;te care u puteaucofiunica cu akii.
C) In atelier lucra doar neguldtorul.
ut r,nale et sepaslra carteacu retete,
E) In drclier shtea inchiscerbuldesricki
' vdlaf= supraveghetor
al slugilor

Radufu luatucenicsticlar.Ca se vadedacae intr-adev;rmutsi surd,


negustorul
scoaseun fier inrogitin foc si i-l lipide brat.A serftRadude
durere,s-atevdlitpejos,darniciunsunetn-ascos.Holbaochiicatcepele
qi-$itineabuzelecusute,atuncicandi se vorbea.Asa a r;mas Raduin
sticlSriede a privitlucrulmegterilor
$i s-a minunatvdzandu-icum moaie
un capdtal leviiin sticletopitdsi sufl; apoi princelelaltcapet,umfland
balici de sticl; din care'inchipuie
carafesi pocale.

R
18. Ce FobA tebuie si teaci Radupentrua fi angajatla sticlfuie?
A) trecereaplir/bc

B) sd tdspundd la trei intrebdri

C) iwemnareacufier inrorit tnfoc


E) aprindeleafoculut.

D) confeclionareaunui cal desticld

19.P velteimaginea.Observi vaselede pe etajed. Catedinte acesteaau douA


manere?
A )3
B) 4
c)s
D )6
E) 7.
20. Ce l-a uimit pe Raduin atelier?
A) cruzimeafapteinegustorului
B) mdiestriqcu careera modelqtdsticlq
C) incredereaydtafuluiin calitdlile lui D) bogtlia in carc trdia boierul
E) folla cu caresuflaumetterii tn leafi.
21. Ce elementdenoutatevezi in vestimentalianegustorului?
A) turban il1dungi B);alvanvioleli
C) medalioncolorat
D) brdu albastru
E) tnel cu smarald,

A privito vreme,apoia pus9i el manape teave.Si au iesitdin mena


lui lucrurinemaivdzute:
pomide sticldde maimulteculori,oamenide
stcle ce semdnaucu negustorul.
in niciunceaslov*nu gdsinegutdtorul
secretuldupAcare fldcdulpldsmuiaasemeneacomori.Boierulsi
negustorul
se imbogiteau,iar Radutot sdracrdm;sese.
Primiboierulporunci de la putemiculVerde-imperat
sd face in trei
zile,ca zestrepentrufata sa, un lucrunemaivdzut:
o podoabacaresd
fie 9i moarteFivie,zdcendqi umbland;
cuma
9i nimenisd nu priceapd
fost lucrate.li promisepentruea treicarecu galbeni.

22. Ce areboierul in mant?


A) unpocal B) o narghilea**

C) uncufdr

D) doudinele E) o hAfiie.

23. Ce perechede cuvintedefinegtepersonajele:negustorul/ Radu?


A) bogdtie/ sdrdcie B) flmusEe / urAleni"
C) cinste/ rn eldciune
(
DJh(imicie/ l
E) rurzenie nurcnie.
24. Cum l-ai oaracterizape Radu?
A) nepriceput
B)mu citor;i talentat
C) bunsi bogat
li lene$
D) sdracsi obraznic
E) ambilios;i bogat.
25. Ce a cerutVerde-impiratpenhu fiica sa?
A) un cadoupenttu ziua de na$erc B) trei carecu galbeni
C) o podoabddeosebitd
D) pomi de sticld
E) secretulsticlei.
de rugeciunisicantari;
- ceas/oy= cartebisericeascd
** narghilea= obieclcu carese fumeazd,betuit
dintr-opartemaigroasdSiscobit6,'in
carese punetutunul,si dintr-oleav5(indoitd)princarekecefumul;pipe.
'76

duprimiporunca
zambind.
Boierul'ii
fegeduise
treigalbeni.
Seincuie
in sticldriesi nu iegidou; zileSidoudnoplidinincdpereaptindcu fum si
incins; Destemasurd.
in zoriiceleide-atreiazi se infitise boierului.Fldc5ulsuflaseo minge
de clestar
catun capde om,gi-nmingealergaun cerbde sticliaurie.Si
mingeaera moartdsi cerbulera viu.mingeazaceasi cerbulumbla,si
nimeninu puteapricepe
cumfuseselucrate
asemenea
minunede sticli.
- laceceitreigalbeni,
iispuseboierul
luiRadu,vdzandoodoaba.
pe legeamea.celetreicarecugalbeni
boierule.
- Doamne.
pecarele
vei priminu pldtescnicipe sfertminuneaasta,spusetrimisulimDdratutui_
Darcare-ime$terul
cu mainide aur?
Cinstite
dregator.,
eu am lucratcerbulde sticli, zise Radu.
-

26.Careesteprelulrealal lucririi lui Radu,dupi parereatrimisuluiimpimtului?


A) celpulin2 carecugahmiB) celputin3calearyalbmiC)celputin6coeat.galbeni

D) celpu;in 7 carecu galbeni E) celpulitl 12 carear galbehi.


27. Cat timp luqeazARadula cerbulde sticli?
A) 12 ore
B) 36 ore
C) 48 ore
D) 72ore
E) 96 ore.
28.?rivesteimaginea.UndeesteRadu$i ce faceel?
A) In bucdhiie,pregitelte tu cerbla cqtox B) In inchisoare,yi.seqzd
la cerbialbastri.
Q in casd,sejoacdcuo mingedesticld. D) in atelieainplinqte poruncatmpdratului.
E) In pivnild, ascundemi uheade sticld.
29. Cecaliti,ti apreciazitrimisul impArahrluila Radu?
A) indemAnalea
B) tiheretea C) modestia D) rdbdarea E) ombitia.
* dregdfor.= inalt funclionar

Boierulcdscdochiimai mari9i negulStorul


albi la chip.lngroziticd au
fostinselali,I-auaruncatpesArmanul
Raduintr-ohrub5.umedSundetinu
tovdrdsieSerpilor,
in vremece dregdtorulpornise ducd mingeade sticld
in cetateaimplrateasc6.
Perdsit9i uitatinhrubaceaintunecoasd,
bietulRaduse gandila cerbul
inchisin mingeade clestar:l\,4-o
fi uitat,oare?
- Cum sd te uit, Radule?spusecerbulde sticl6,ivindu-seca din pemant.Am simlitd te
gandegtila mine qi
am v e n i t i n t r -u n
s uf l e t . H a i , s u ie -n
meal
sprnarea
F l S c d u ls d r i i n
spinareacerbuluide
sticld,carecrescuse
mares,ifalniccat un
armdsar.
C e r b u ld e d u cu
frunteade zid, ddramd zidul9i plecare.
30. In ce ordineau loc evenimentele?
A) pedepsirealui Radu,illfdptuileaporu cii, rdspldtirea
B) plimirea poruncii, lealizateacefbului,ldspldtirea
C)primitea pol1tficii,plecarcal i Radu,ledlizareacerbului
D) primilea porunciL disculiacu boietul, w ilea trimisului
E) realizareacerbului,rdspldtirea,angajareaucenicului.
31.De cecrezici boiemlii legustoruls-ausimlitingela,ti
deRadu?
A) Pe tru cd acestas-a lhrdat.
B) Pentru cd acestaputea evada.
C) Pentru cd acestaera mut;i surd. D) Pentru cd.acestaauzeaqi yolbea.
E) Pentru cd acestaerapriceput.
32. Observi imaginea.Ce elementdin imaginenu sepotriveqteunui basm?
A) calul inaripat
B) terpii
C) balaurul D) cerbul
E) telefonul.
33. Ce asemdnare
existainte Radu$i cerb?
A) Amandoisutlt sticlafi desdvdr'ili.
B) Sufi amAndoiinchi;i {i a;teaptdjudecata impdratului.
C) Su amAndoimari ;i falnici. D) Aufost amdndoiinchi;i dar s-au eliberat.
E) AmAndoiaufost pedepsilipentru neascuhare.
produselorsau
'hrubd =inciperesaugaleriesubterane
creserveqte
la depozitarea
ca
locde trecere,
'78

Intrardin
sticlerie.
Cerbulse
avantein
cazanulde
sticldtooitdsiflecauluj
i se pdrucd treceprintr-opanzede apa.Ajunsereintr-olumede sticl6,cu
muntisi rauride sticlA.Cerbulgoniprincodriide sticleSi se oprila o
pe9tefaadancitdin sticldde toateculorile.Le iesiinainteun betrande
sticlSmic de stat,cu barbealbi, avandun sortde pieleca oricemester.
Aveagi-oteavaca aceeaIn careRadusuflase
de atateaori.EraDuhul
Sticlei.
DuhulSticlelil imbr;tisdSi it serutEpe fruntepe Radu,carese fecu
deodatdfrumoscumniciunp;manteann-afost,iarzdrentelede pe el se
schimbard
in straiebogate,lesutecu fir
Duhulil d5ruileavalui 9 -! rugdsd fac5multesi frumoaseptasmuiri
de
sticle.
zisefldcdul.
- Nu suntvrednic,
Suntallimesteri
cu faimdpe lume.
cu faimaor fi, Radule,
- Megteri
dartu iubesti
sticlacelmaitafe.

\l

34. Pentrua ajungela Duhul Sticlei,Raduqi cerbultrec:


A) prin cazanulcusticld topitd
B) printr-o pdnzdde apd
C)printr-o pe$erd intunecoosd
D) prih curteaboierului
E) pe ldngd elterii sticlari.
35. De ce s-aschimbatinfdtisarea1uiRadu?
A) Pentrucd afost binecul)Atut deDuh. B) Pentut cd ii era fricd de boier
Ct Pentrucdnu vroiasdJierecunoscut.D) Penrrucd .td! use
preamutrin hruba.
E) Pentrucd yroia sdplacd tmpdratului.
36. Ce sentimentaparein sufletullui Radula gestulDuhului?
A) nild
B) trist4e
C) tnfumurare D) modestie E) teamd.

S-a'intorsRaduin lumeaoamenilor,
calarepe cerbulde sticl;,si a
adusbogdtiipentrume$teriice trudeauin sticlerie.
Deatunci,urmaflScdului
s-apierdut,
daroamenii
au rdmasgeneratie
dupdgeneratie
si lucrezein sticlarie.Ei povestesc
cd atuncicandfduresc
o podoabemai deosebitd,la poartasticli ei apareun flecduin straie
bogate,cdlarepe un cerburiag,insolitde alti berbati'instraietucitoare,
mandrigisemeli,cSlafepecerbi,care-iinvatd
pe mesteris;suflepodoabe
nemaivdzute.

A:

37, Ce cuvinteil pot caracterizape Radu?


A) priceput,pasionat,generos B) piceput, egoist,indi.ferent
C) hodest,pasionat,rdutdcios D) viclean,lacom,rdu E) hamic, cleatj.r,thuL
38. Priveqteimaginea.Ceelementeil distingpe Radudeinsotitorii lui?
A) Are un cerbde sticld. B) Are o steain culoile curcubeului.
C)Are o cuSmdverde. D) Are coroand;i mantie E) Are podoabe emaivdzute.
39. Ce crezi ca face capovesteanoastrasdfie un basm?
A) Fapnl cd cerbul desticld atteat'ia1d. B) Fapnl cri Radulucra i sticldrie.
C) Faptul cd boierul beacafea. D) Faptul cd mefterii modelausticlaferbinte.
E) Faptul cd negultitoruls-q tmbogdlit.
40. Ce te invalaaceastipoveste?
A) Cd tuebuiesd tefaci mettersticlar B) C'dtrebuiesd te imbogdqtj at oriceprel.
C) Cd trebuiesd tefoloselti demuncacelo alli.
D) Cd trebuiesd te odihne$titoatdviala. E) Cd trebuiesdpui sufet in ceeace;faci.
80

Rispunsuri2009
I

I
D

B
4
5
6

D
E

D
E
D

EI

t2

13

t5

24

t<

c
B

26
21

c
E
D
C

15
l6

t7

18
19

B
E

2a
2a

30
31
a,

l4

20

22

E
B
D

8
9
10
11

TI.IV
B
D

E
B
E

c
D

E
E
D
E
B

B
B

T
D
C
E
B

I-IV
C
E
B
C
E

c
D
B

D
E
D

34
35
36

38
39
40

D
E

Creqlii ale
canguratilof, Poiana
Pinului 2009

8l

2010
ClasaI

Treidorin(e
adaptareprescufta6 dupe BenedekEtek

A fostodatdunrrogneag
sio babe.intr*odimrneata,
mogneagul
intalnio zandln padure.

ii
1. Cu cine se inHlneltemosul?
A) cu o babd
B) cu o prinlesti
D) cu o sirend
E) cu o r)rdjitoare

C) cu o zdnd

2. Candse intahescpenonajele?
A) tntr-o seafi
B) i tr-o dimineald
D) intr-o noapte
E) intr-o iamd

C) la orele prcinzului

3, De ce zina cereajutormoqului?
A) Deoarcce s-e rdtdcit.
C) Pentru cd era bolnavd.
E) Deoarecenu avea bani.
82

B) Pentru cd ii era sete.


D) Pentru cd i s-a stricat trtisura.

*i
4. Cum a ajutat-omogul pe zani?
A) I-a gii.sit wverilele.
B) I-.t repardt ttdrura.
C) A qpdtat-o de hoti.
D) I-a dat bani.
E) I-a adus apd.

Moqul s-adovedita fi:


rdutdcios
B) indiJbrent
D) invidios
E) sdritor
A)

6. Ce a promis zdna?
A) sdndtate mo;ului
C) o tldsurd cu patru cai
E) bani ;i o casd

C) curios

B) fericirc babei
D) sd indeplineascdtrei .lorinle

83

*\r
r,,.a,i{,

'''

| .

i:'.
?4& "-. ..'4'
& .1.

tl:'

"
Q

?T

zq

7. De ce e necdjite femeia?
A) Pentru ai plou,i.
B) Pentru cd sunt foarte sdraci.
C) Pentru cd trebuie sd mdture.
D) Pentru cd a venit mo;ul.
E) Pentru cd s-a ddrAmd casa.
8, Ce animale domestice vezi in imagine?
A) pisicti $i vrdbiuld
B) caine $ yeverile
C) cAine$i trdbiuld
D) pisicti ;i gdind
E) cdine ;i pisicd

84

tt'lt

lvlo$ul,
foartebucuros,
ii povesti
babeipdtania
cuzanaSicele
promrse
de ea.

;.

! I

FAo probdli
-.'

:::-

bi

9. Ce insearrniLpdlanie?
A) un vis
B) o glum,i
D) o intlimplare
E) o dorinld

C) o ghicitoare

10.Cum estemoqul?
A) trht
D) abdtut

C) bucuros

B) supdlqt
E) dezamdgit

11,Cumprimeqtebabavestea?
A) cu tristele
B) cu mdnie
C) cu necaz
D) cu teamd
E) cu neincredere
12. Unde se afld,zdndl
A) in copac
B) intre babd moq
D) in casd
E) pe o piatrd.

C) in spatelepisicii
85

:::-:i.",:::i-.:
't-cal19!
l'lls!.,

13.Babacere:
A) haine B) bani

C) un castel D) un cdrnat E) buuterii


14. Ce alimentesuntpusela uscat?
A) morcovi;i ceapd
B) morcori ti usturoi
C) usturoi,i ceapd
D) ardei ;i ceapd

E) ciuperci ;i usturoi
15. Ce obiectnu estein imagine?
A) :caun
B) natd
C)par
D)fafurie

Ateliere de crealii ale cangura;ilorl


PoianaPinului

E) cequn

Vaide mine!Am
rasturnatceaunul!

oiio"ti

"*ir'pil
carnatulde
nas! l

16,De ce e supfuatmo$ul?
A) Nu s-a indeplinit dorintq babei.
B) S-a cenat cu baba.
C) A rdsturnat cequnul.
D) Babaa mAncatcArnqtul.
E) il doarecapul.
17.A catadorintda rostitbabaacum?
A) a cincea B) prima
C1a doua D) a patla

E) a treia

18. Cu ce esteimbrAcati baba?


A) basma,cdma;d,rochie,pelerind
B) basma,tricou, yestd,fustii
C) pdltuie, haind, ilic, fustd, torl
D) basma,cdmqsd,ilic, blugi, ;org
E) basma,cdmasd,ilic, jtstd, sort

87

E!i.lrrlq

pat babaaceastdvorbd,carnatulse lipide nasulmo

ate=

|il', r*.?"8{P.i$i.'ft.-*q.4':iiu:;"..,.,,.':
l*"*u",] ,4

19. De ce s-alipit cdmatulde nasulmosului?


A) A;a a cerut baba.
D) Cdruatulera lung.
F-

B) Cat- atul era prdjit.


C) Cdrnatul era gros.
E) A;a;i-a dorit mosul.
jj

l .l

Nuindrdzni
s;-mitainasulll
Ceresd se dezlipeasce
denascamatul!

20. Ce vroia si facdbabacu foarfeca?


A) Sd taie.flori.
B) Sd taie asul mo$uluL
C) Sd taie o hArtie.
D) Sd taiepdrul mo;ului.
E) Sd tqie o haind.
21. Ce 9i-arfi dorit baba?
A) ti erelesi Jiumusele B) mobild
C) casd, animale, bani
D) o trdsurd cu doi cai
E) un cdine ;i o pisicd
88

de nascarnatul,
- Sd se dezlipeascd
zise baba.
Apoise lmpdcaragi mancaracarnatul.

22. Carea fost a treiadodntApe carea rostit-obaba?


A) Sdplimeascd.incd un carnat.
B) Sdfe sdndtoasd.
C) Sii se dezlipeascdde nas cdtzatul.
D) Sdfe bogatd.
E) SdJie findrd..
23. Cu cine au impir{it cAmatul?
A) cu |ecinii
D) cu zdna

B) cu copiii lor
C) cu veverilele
E) cu animalele din casd

24. Penonajelepoveqtiisunt:
A) babct,Jbtele,cAinele
C) mo;ul,pisica,cocosul
E) mo;ul, baba,pe;ti;orul

B) baba,mopu|porcul
D) mo;u| baba,zAna

89

Clasa a II-a

CriiasaAlbinelor
adaptareprcscudaadupeFraliiGrimm

A fostodatdunimpdrat
careaveatreifeciori.
Intr-obunezi,cei

doifralimaimariplecaras6-gicautenoroculin lume.Fratelecelmic,
poreclitProstildde fratiisdi, pornidupdei. Candil vazurdpe
Prostild,incepurasa-sibat5joc de dansul.
--4 -

-._ .--,
--r.
Prostil;.
crezitucdai sArSzbesti
orinlume?l-

1. Care estetitlul poveqtii?


A) Prostild
B) Crdiasa Zdpezii
C) Frayii Grimm
D) Treifeciori de impdrat
E) CrdiasaAlbinelor

2. De ce au plecatcei doi frati mai maxiin lume?


A) Sd-sicautenorocul.
B) Sd scapede Prosrild.
palatul blestemqt. D) Sdo gdseascd
C) Sdgdseascd
pe CrdiqsaAlbinelor.
E) Sd scapede impdrat.
3. Cum l-au hatat ftatii mai mari pe Prostili.?
A) cu bucurie
B) cu dispr4
C) cu indiferenld
D) cu dragoste
E) cu pre1uire
90

Cei hei fratipornirdla drum.lvlergand


ei aga,dbdurapesteun
pentrua
musuroide furnici.Fratiimaimarivoirese surpemusuroiul
speriafumicile.Prostild,
ins6,a luatapdrarea
furnicilor.
Pedrum,el a
maisalvatde rdutateafratilorsdi un cardde rate9i, apoi,un roi de
albine.

-.-

-.
gangeniile
Lesati

in pace!Se nu le
tulburali
lini$tea!

4. De ce au vrut ftaIii mai mari sd su4lemuguroiul?


A) Pentru cd elqu reseli.
C) Deoarece erau rdi.
E) Deoateceerau milo;i.

B) Pentru cd erau buni.


D) Pentru cd erau de;tepli.

5. Ce yieluitoaxesalveazdProstili?

A) furnici, rale, albine


D) fumici, pisici, ra[e

B) cAini,fumici, rale
E) gAlte, rale, vulpi

C) rale, albine, uryi

6. De ce Prostili a luat apfuarea


vieluitoarelor?
A) Pentru o nisplatd.
B) Era rdutdcios
C)Afost obligat.
D) Era milos.
E) Era supdrutpe fralii lui.
7. Cdteinsectese vbd in imagine?
A)3
B) 11
c )6

D)9

E) t4
9l

In celedin urma,cei treifratiajunserdIa un palatvrAjitin care


oameniierauprefdcutiin
stanede piatre.Strebiitura
toatesdlile
palatului,
panace intr-ocamerAinialnirdun mogneag.
lvlosul
ii
poftise se asezela o masi ?ncdrcatd
cu bundtdti.

8. CAtesilabe are c'over:'nrL


piatrd?
A) doud
B) trei
C)potru
9. Cum era palatul?
A) ddrAmat
B) de cle$tor
D) de aramd
E) invbibil
10.Ce nu seafl5pe masi?
A) pahare
B) fructierd
D) tucAmuri
E) desert
92

D) utra

E) gase

C) wlijit

C) pe;te

A douazi,de dimineata,
mosuliiaretefratelui
celmareo mase
de piatrape careerau scrisetrei incerceri.Cel care reusease
dezlegeacesteincercdrieliberapalatulde vraje.Aceladevenea
mogtenitorul
tronului$i o lua in cesStorie
pe fiicacea micda
impSratuluj.
Oricine
igiincercanorocul,
darnureusea
sbindeplineasce
unadintreincerceri,
eratransformat
in stanSdepiatre.

11.Ce personaje
aparln imagine?
A) mo1neagulii Prostild
B) mogneagulSifeciorul mijlociu
C) mo;neagulpifeciorul cel mqre D) fratele cel maresi prostild
E) cei trei frali
12. Undeerauscriseceletrei incercEri?
A) pe o masddepiatni
B) pe un zid inalt
C) pe o hatld
D) intr-o carte

E) pe o tabl,i de lemn

13. CAndse puteaeliberapalatul de sub rtajd?


A) Dupd trei ierni.
B) Cdnd cineva va dezlesa cele trei incercdri.
C) Cd.ndse yq cdsdtorifata impdratului.
D) Cdndse va afla secretulyrdjii.
E) intr-o noaptecu lundplind.
14. Ce va oblinecel careva rupevraja?
A) impdnilia si mdnaunei domnile
B) jumdtate din impdrdlie ;i pe fetq ceamqre
C)palatul;i mdrgdritarele D) omaremosie E) o medalied.eaur
- mergeftar
- petle,boabarotunda
si tare,deculoare
albdcu reflexe
sidetii.
o1

Cei doi frati maimarinu reugirasd treacdde primaincercare


Fi au fost transformaliin stane de piatre.Atuncigi-a incercat
norocul9i ProstilS9i a plecatin paduresA cautemergaritarele.

15. Ce s-aintemplatcu fralii cei mari?


A) AuIost prefaculiit1stanede piami.
B) Aufost atacalide qlbine.
C) Au fost alungali din pqlqt.
D) Au fost preficuli ln furntci.
E) Au -fostpedepsili de Prostild.
16. Ce i-au adusfumicile lui Prostil5?
B) oud
A) merc
E) cirefe
D) mhgdritqre
94

.ry"EKE
bvstef5CI
uploadd

C) picaturi de apd

A douaincercare
eramultmaigrea:prostild
trebuiasb aduce
de pe fundullaculuicheiade la iatacul*
domnitelor.
Deindatdce
ajunsela marginea
lacului,
se agezbingandurat
pe o piatrd.Nu
gtiace sd faca!Atuncivezu pe lac un card de rate.Erauchiar
celepe careel le salvase.

Fii linigtit,itiaducem noi cheia!

17.Catepicioareau admalelecaresevddpe lac?


A) 10
B) 12
C) t4
D) 1S
E) 20
18. Cine i-a aduslui Prostildcheia iatacului?
A) un cdrd de g64te
B) CrdiasaAlbinelor
C) o rald
D) un stol de pdsdri
E) mo;ul
* lafac dormitor
-

95

Fleceulmaiaveade trecuto incercare:dintreceletreidomnile


pe cea maitanerd.Cumsa o
impietrite,trebuiasAo recunoasce
alega?Fetelesemanauca picaturilede apdInaintede a fi vrajite,fiecaredomnitegustasecevadulce:fata
o bucatadezahdr,ceamijlociebauseo cegcuF
ceamareron,tdise
cu sirop,iar cea micd luaseo linguritade miere.Singuracare
puteadescopericinegustasemiereaera CreiasaAlbinelor.

Aceastiaeste!

19. Pe cine trebuiasA recuoascd Prostile?

A) pe tmpdrdteasapalatului
C) pe fata uijlocie a impdrutului
E) pe fata ced micd a impdratului

B) pefata ceamarea impdratului


D) pe soacraimpdratului

20. Ce explica{ienu sepotrive$teexpresieisemdnaucs picdturile de apd?


A) erau la fel
B) erau identice
C) erau diferite
D) semdnaufoarte bine E) erau aidoma
21. Cine i-a aritat-o lui Prostildpe fata ceamicAa impiratului?
B) CrdiasaAlbinelor
A) mogul
C)fratele cel mare
D) o furnicd
E) o rald
96

lmediatce Prostildtrecude ultimaincercare,


castelulsesmulse
qi
prefdcutiin
vrajd
de sub
toti cei
standde piatreiqi recepetard
infdtigarea
fireascd.Fratiimaimarise cdirapentrurdutetilelor$i
numai'indraznird
sd rosteasciniciodatd
ooreclaProstila.Feciorul
de impdrato lud de nevastepe domnitacea tendrd,iar fraliilui
se cdsdtorird
cu celelalte
douedomnite.
Cu totiitreirdani multi,
in belqugSifericire.

22. Catecoroanepoarti in total personajeledin imagine?


A) una
B) cinci
C) patru
D) doud
E) trci
23. Ce calitatel-a ajutatpe Prostili si reuqeascd?
A) voinicia
B) bund.tatea
C) rdutatea
D) prudenla
E) Ji"umuseleo
24. Ce iJtYe\idin aceastdpoveste?
A) Sd nu ili pesede ceilalli.
B) Sd citefti cdrli.
C) Sdfi ascultdtor
D) Sd ii ajuli pe cei dinjurul tdu.
E) Sdrti sportiy.
9',l

Ateliere ale
cangur4sllor,
Poiana Pinului
2010

C l a s e l e a I I I - a - a fV- a

Motanulgi cainele
adaptareprescwhte dupd o povestemongole

pemeleaguri
mongole.
unmossio baba.B5trdnetea
.re Sezjcecdtrdiaudemult.
eramangAiat6
doardefiullor Badser.
s-isotia
acestuia,Adya,
careerauharnjci
siiubitoriTotipatrumunceau
dinzorisipana_n
noapte,
dart;tsara"i"r"r.io"ij
au reusilsd slrangetreibanide aurpecarei pdzeaucu mare
I::j:
l9IiT."i,]
strasnroe.
SrmUnd

cd ise apropieceasulsi v5,/andcii nicimosulei nu_itocmai


in putere,baba s-a hotdratse-i dea banii nurorilsate,spunanJr_i,

- Ai maregrije
de ei! Acegtibanj
itivor fi de folosla
ne v oie . Se f i t i
sdndtoqi9i s5 va
bucuralide viatS!
- IMullumesc
pentruincredere.
Voi pdstracu grija
banijqi chiarvoi
ihcercasd-iinmulfesc.Nu-ivoifolosi
decet la grea incercare,a spus
nora,st a ascuns
banii intr-un loc
sigur.

l. In ce tard sedesftgoari acfiunea?


A) Asia
B) Romdnia
C) China

D) Bucuregi

E) Monsolia

', Citi bani de aur au reu$il


se adunecei doi b6tlani?
A) I
B)2
c)3
D )5
E)t0

3. in cat timp au adunatbitlanii banii de aur?


A) intr-o zi B) intr-o lund q intu-unar1 D) intr_oviald intreagd E) indoi
ani
4. Ce obiectnu sepotrive$tin imagine?
A) coSuldin naiele
B) lemneledefoc
C) scaunul
D) masa
E) cahdelabrulelectric
5. Ce relafiede rudenieesteiotre tAntla femeieqi cei doi bdbiani?
A)Jiicti-pdrtnfi
B) nepoatd unchi
C) nepoatd_ bunici
D) kord socli
E) sord -frali
99

Nutrecumulttimpgibdtraniitrecufe
in lumeacelordfepti,l;sendu-i
peceidoi
tinericunevoile
lor Desimunceau
dinzorisipandsearasierauoameni
cumpdtati
baniicestigati
nu le maiajungeau
nicidemancare.
Astfel,Adyaa fostnevoitas5-idealui Badserunuldin baniide aur primiti:
mancare
- Dute la targde cumpdrd
li hainel
Indrumspreterg,Badsers-a
intalnitcudoicopiiobraznici.
Eitineaudepicioare
un
motans,i-lchinuiau
detise rupeasufletul.
Demile,berbatul
galbenul
leddduacestora
s,iluemotanulcu
el.Acummancarea
familieis;race
seimpS(ealatreifiinte.
Adya i-a dat lui Badser$i al doileaban ca se meargala targ gi se cumpere
de-alegurii,dar omulnostrus-aintorsacasdcu un cainepe carel-a salvatdin
manaunuitaranrau.Desiacumeraupatrusufletede hr;nit,femeianus-asupdrat
pe sotulei. Stiacd esteom bunla suflet.

6. De ce i-a datAdya lui Badserprimul bande aur?


A) sd cumperemdtlcareii haine
B) sd cumpereanimale
C) sdJ depundla bancd D) sd cumpereo casd
E) sdpldteascdimpozitc
7, Ce ii lipse$telui Badserin a douaimaginefa,t6de prima imagine?
A) curajul
B) co;ul
C) incdlldmintea
D) banul
D bAtu
8, Ce a luat Badsercu cei doi bani de aur?
A) un motan$i o pisicd
B) un cio agliuncoq
D) o haind ;i un cAine
E) mAncareli haine

C) un motan$iun cAine

9. De cenu s-asupimt Adya pe so,tulei pentu felul cum a cheltuitbanii?


A) Pentru cdferheiaiubeaanimalele. B) Penttu cd utma sd cA.lige a\i bani.
C) Pentlu cd nu dwa cAfue;i pisicd. D) Pentrucd il Ftia om bun la suflet.
E) Pentrucd erau destulde bogali.
100

Tineriimunceau
mult,darmancarea
totnu le ajungea.
Pimantuldingr5dina
erasterpsi nicior;tdniinumaiaveau.9i uite-asa
aucheltuit
si ultimul
bande aur
primitde la betrani.
9i, ca si cum nu eraudestulenecazuri,Adyase imbolndvi.Badserse strdduiasa-iasigurecelenecesare,daf sdrdciail 'impiedica
s-o aiutemaimult.
Motanul$i cainelesi-au
datseama
cegieitrebuie
se
ajutefamiliacareii scosese
din ghea r e l em o r t i i 9 i 'i i
ocrotea.Au hoteratastfels;
porneasc di n c e u t are a
pietreifermecatecareavea
puterea
de a'indeplini
orice
dorinlS
a unuisufletbun.
li s p u s e r As t d p a n u l u i
planullor,dar acestanu a
fost de acordde teamdsd
nu-i piafde.Noapteains;,
motanulSiinele si-aupus
planulin
aplicare
9iaupomit
raorum.
10.De ceBadsergiAdyanu cultivaulegume?
A) Pentrucd u awau timp.
B) Pentrucdpdmdntulera sterp.
C) Deoarece u aNeauseminle.
D) \'trusepicepeau la cultivarealegunelor
E) Pentru cd nu Ftiau cum sd gdteascd legamele.
11.Ce-i ingrijora pe motar qi pe caine?

A) boalasfipAnului
B) necazurilefamiliei
C) lipsa casei
D) muncaprea grea
pierderea
E)
celor 10 ba i de aur
12.Cum s-auganditceledoudarimale sdajutefamilia?
A) Sdmunceascd
la stdpAn. B) Sdcauteunmedic. C) Siiaducdpiatra.fermecatui.
D) Sdseocupedegospoddrie.
E) Sdcautebatxi.
13. Ce calitatedeosebitiaveapiata dodtdde caire $i motan?
A) strdlucea
B) erc ronndd
C) era albastrd
D) erapre\oasd
E) tndepllneaorice dorinld
14.De ce nu a acceptatBadserplanul cdineluiqi al motanului?
A) De teamdsd nu-i piardd.
B) Nu aveaincrederein motan.
C)Aveanevoiede cdinepe tru pazd.
D) Nu aveabani sd le dea.
E )Av e a a l t p l a .
15.Ce foloseqte
Badserpentrua reparagardul?
A) ac ti ald
B) baros;i nicovald C)pensuldlivopsea
D) ciocan;i cuie

E) pix;i h,irtie

l0l

Ceido;merserizilein sirsi iatec; le aparuin caleun muntecarearuncamingi


de foc.Au incercatsd-locoleascd,
dar nu au gdsitniciundrumcafesd-iajute.
Cainele
i-aspusmoianuluisd
plecela venetoare
sisaseintoarca
dup; dou;zeci
si unade zile.Motanulplecd,iar caineleincepuse plangS.Lacrimilelui se
transformard
in doinorinegri.Dinacegtinori'incepu
si plouecugSleata
siveMataia
din muntese stinse.CAnds-aimplinittimpul,
motanul
s-aintorsla prietenul
luisi cei
doiautrecutmuntele.
Abiatrecurdmuntelede foc ci dddurdde un alt munte.Eraagade inaltde-li
cddeapelariadin capcandvroiais5-lcuprinzicu privireapanain varf.De data
astaa venitrandulmotanului
s5-siarateputereasi intelepciunea.
Timpde gapte
pe
ziles-a cdterat munte,s;rind din piatrein piatf;, cu caineleageFtde el.

16. Ce a ficut cainelepenfu a stilge focul?


A) A pldns.
B) A chenat plooia. C) Nu .!Idcut nimi .
D) S-a rugat la Dumnezeu. E) A adus apd.
17, Ce ir\searutA,pbud cu gdleqtq?

A) ploud in gdleatd
B) ploudfoarte tare
C)ploud pulin
D) ploui cAtsd umpleo gdleatd
ploud
E)
cu gdleli
18.in cattimp motatrul9i caineleautraversatcei doi munli?
A) 39zile
B)7zile
C) 29zile
D)21zile
E) 28zile
19.D9cateori mairepdeaureusitceidoisi treacdmuntelehalt decatmntele defoc?
A) de trei ori
B) de ;apte ori
C) dedoudzeci;i unude ori
D) de doud ori
E) depatt'u ori
20. Cum au trecutcei doi prieted munteleinalt?
A) urcdndpe scard
B) aletgdnd
C) sdrind
D) ocolind muntele
plutind
E)
pe nori
102

Dupbce au trecutmuntii,
au maimerccatevazilesi au ajunsla malulunei
m;ri. Ca si poatdtrecemarea,motanula g;sit nistebusteni.
Au aruncatbustenii
pe apd, i-au legatintre ei si au fdcut o plutb.Apoi,s-au urcatpe plutdsi au
raversarmarea.
Pe malulcelilaltau gdsitun drumcafeduceaspreo cetatesoriceasc;.
lmpdratulacesteicetdtiaveain st;panirepiatrafermecate.
Langdzidurilecetdliiauvdzutunsoarececareprinsese
o pasaresise pfegatea
s-o mdnance.

rr"
21. Ce obstacoleau intahit motanul$i cainelein cdutareapietrei wdjite?
A) trci mu li
B) doudmdri ;i o pddurc
C) doi munli $i o mare
D)u tuurxte;io pddure
E) doudpdduri ;i o mare
22. Identifica ordineain cares-audesfisuratevenimentele:
1) imbolnivirea Adyei
2) plecarcaanimalelorin cAutaxea
pietreifermecate
3) tiecereamuntilor
4) salvareaanimalelorde c6treBadser
A) 1 , 2 , 3 , 4
B) 4 , t,2 ,3
c) 3 ,2 ,4 ,1
D) 3, 1,2,4 E) 2,4, 1,3
23. Undeem aqezatdcetatea?
A) pe filful unuimunte
B) intf-o petterd
D) intr-o poiond
E) in pddule

C)pe nalul ndii

103

Ceidoin-austatpe genduri.S-augrebitse saNezebiatapasare.Motanul.ca


o felinacarese respect;,a prinsgoarecele.
Acestaa rugatmotanuls;_l crute.
- Te las sd trdiegti,dacdne arbtiundetineimpdratulvostrupiatrafermecita,
i-a zis motanul.
$oarecele,neavandincotro,se invoise le aratedrumul.pasdrea,adusa'in
simtiride ceine,$ifericitS
c5 a scdpat,i-apromisce-ivaajutasiea atuncicand
va fi nevoie.

.i-.t

24. Cine a prins qoarecele?


A) cAinele
B) motanul

C) Badser

D) un whar

E) impdratul

25. De ce au salvat pasdreadin ghearele qoarecelui?


A) Sd mdnancepdsdrea.
B) Sd ajutepasdrea. C) Sdpedepseascdqoatecele.
D) Sd obtin,i ajutorul pdsdil E) Sd mdhAncesoatecele.
26, Cu cine vorbqte pasirea si cu cine vorbeqtesoarecele?
A) Pasdrea yorbette cu motanul si soarecelecu cainele.
B) $oarecele vorbe{te cu cAinele;i pasdrea cu motanul.

C)Foarecele
vorbe$ecumotunulti pasdreacucdinele.
D) Pasdreayorbe;tecutoarecelepi motanulcu cdinele.
E) Pasdrcasi soalecelevorbesccu motafiul.
27. $oarecele
a scipatdeoarcce
...
A) era un animal drdgd.la; B) cAinelel-a iertat
C) motanulela sdtul
D) motanulera grdbil
E) a acceplatsd-iajute
28. Cetearimale s-auinjelessEcolaborezepenfu a oblinepiatrafermecatd?
A)t
B) 2
C )3
D)4
E) 5
104

Ca sa nu i-o ia nimeni,imparatultinepiatrafermecatdin gurefereincetare.


Acestaestevegheatdedoislujitoricarelin in mainitottimpulcateo fedieaprinsd.
E greuse ajungila elfdra se fii vezut,spusesoarecele.
Potsi vi ajuteu.Voistingetortele,spusepasdrea
incentat6
ci poateintoarce
serviciulcare-ifusesefecut.
Astfel,planulfiindfacut,cei patruau intratin palatprintr-o
usdsecretd.paserea,
danddinaripi,a stinsfdcliile.
Slujitorii
auinceputa secerta,fiecare
crezendcecelelalt
i-astinstorta.
Inacelmomeni,
motanuls-a
apropjatde
patulimpArctului
caredormeaunsomn
dulce9i l-agadilatla nascu o panddincetejumulitede soarecedincoadapdsarii.
Candimpiratula sk6nutat,cainelea prinspiatracarea seritdinguraacestuiagi
pe-aiciti-e
drumul...

29,Celi Soareci
suntin imagine?
A) doi
B) trei
C)pant
D) cinci
E) tase
30. Unde era ascunsipiata de cdtreimDixat?
A) in guro cdinelui
B) ln gura sobei
C) in gula unuiswitor
D) in gurapovestitorului
E) in gurd lmptiratului
31.Cerol aveauslujitorii?
A) SdJ sfdtuiascdpe impdtut.
B) Sdpregdteascd masa impdratului.
C) Sdsecerteintre ei in cazdepericol. D) Sdindeplinedscdvisurile impdratului.
E) Sdpdzeascdimpdratulli piatra femecatd.
32. Cum i-a ajutatpasfuea?
A) L-a gAdiht pe inpdlat.
B) A stinsJiicliile cu aipile. C)A adonnitsluiitorii.
D) Le-a cAntutlafereastld. E) A zburatpestegard.
33. Cum a scipat impirutul piaha?
A) strdnufind
B) sughilAnd
C) s:fordind
D) yorbind
E) visdnd
105

Pedrumulsprecasd,motanuli-acerutcaineluipiatraca s_odud gi el.A pus_o


sublimbi undeera un loc maisigur.
Au ajunsdinnoula marelis-au urcatpe plute.Si,cumpluteau
ei asa.morti
de setesi de loame.motanula vazutun pesLetareimbietor.l\,4otanul,
de pofteai
foame.descniseguras6 prinddpesrele9i scapdpiatraIn apa.Cainetea saritin
apAdupdpiatra.darfardfolos:piatradisparuse!
Cainelegimotanulsi-au
pierdutsperantade a regasipiatra.Eraudezned;jduiti
ce nu maipotsa-giajutestepanii.Acumse rugausd ajung; teferila term.
Cu chiu.cu vai.ceidoiprieteni
au ajunsla mallihnitide foame.obosili9itare
superati.
Dinlargulm6riiapdruun pescarcu barcaplinede pestesi de milale
arunci$ilorunul.Candmancaumaicu poft5,nu mic; le-afostmirarea
vdzand
in burtapegteluinestemata
pe careo piefduseE.

i''

' ,' Y-

1",#,/
34. De aea pierdutmotarul piatla?
A) A incelcatsdpritldd unpeqte. B) Elafoarte trist. C) S_acertat cu cdinele.
D) A vrut sdprtndd u pescdrur. E) piatua eraprca gtea.
35. D ce eraudeznddajdui,ti
cei doi p etenidupdce au pierdutpiatru?
A) Erau urntiriri de impdratultoarccilor.
D Erau loine obositi.
C) Lu nai ;tiau cum sd-siajulevdptinii.
D) Eraulldm.inzi.
E) S-aurdtdctt.
36. Ceaugdsitin buta peqtelui?
A) horradrumului B)piatrulernecatd
D) un qoarece
106

E) cei trei bani de aur

C) inelul impdratului

ei a9a,atenljsEnumaipiarddpiatra,
cainetuiii
ddduin gand
, 9i cummergeau
sa-9ifacdun buzunarin blanaletoasd.
Ajunsila o iurta*,au vdzutdoicopiisi Iecerurdac si atd.in timpce motanulse
jucadezorcucopiii,
cainele
cusurepedebuzunarul
in careascunse
nestemata.
Apoi,luandu-siramas-bun
de lanoiilorprieteni,
pornit
au
degrabd
gi
spreBadser
Adya.Ardeaude nerdbdarese-irevad; si sd le deavesteacea bund.

37. in ce locuiaumongolii nomazi?


A) in casedin cdrdmidd
B) in case ditx lemn
D) in iurte
E) ifi castele
38. Cu cesejoacdmotanul?
A) cu un;oficel
B) cu o pdldrie
D) cu trei copii
E) cu un ghemde ald

C) in pe;teri

C) cu cdinele

" /urid- locuinlSspecificepentrupopulaliile


nomademongole,de formdconicesau
semisferic5,
alcdtuit6dintr-unschetetdinzebrelede lemn,acoperitcu oaslA.

r07

Remasiacas6,BadsersiAdya,lipsitide hrandsi feracei doi prieteni,steteau


necbjitisi neajutorati.
Gandulle zburamereuc5treceledoudanimdlutecafe le
maidescreteau
fruntilecu giumbusiucurile
lor.
Candnu maitrageau
niciosperania,
iatdce aperurdmotanul9icainele.Ce mult
s-aubucuratceidoistapenicandi-auvazutteierisi veselillvlandri,
ceidoiprieteni
greuincercatilndrumulIof,le-audatpiatrafefmecatd
bietiloroameni.
Badserse g,ndi ce animalele
o. i infon'etate.
igidoreasa le stingatoamea
pe da ap:rurd'infalacainelui
darnu aveacu ce.Dar,minune,
gi a motanului
castroanecu peste,lapte,came...
Ceidoistepaninu-$imaiincbpeau
in pielede bucuriec;si-auregdsitanimalele.
Au invdtatde la elelectiasperantei,
a curajuluis-ia increderiiin sine.
Viatalini$tit;$i bogati pe carele-aoferit-oaceastanestematd
ia fecutfericiti,
qianimale.
cu9imaimultddragoste
de oameni
Nutreceazi dela CeldeSusfdri
ca familiase nu-iajutepe cei din sat,cecisufletullor era mafe.

39. Ce au primit Badser;i Adya de la celedoul animAlute?


A) mdncare B) hoine
C) sdndtate D) piatrafemecntd

E) o casd

40. Careproverbnu sepotrivegtecu povestea?


A) Dupdfaptd si rdsplatd.
B) Cdinele care latd, nu mu;cd.
C) Totul e bine c,4ndse ten ind ca bine.
E) Prietenul la netoie se cu oatte108

D) Bine faci, bine gt8eltL

Rispunsuri2010
I

II

III-IV

E
C
D
E
D

2
4
6
7
8

9
l0
ll

D
B
E
D
B
E
D
C
E

B
C

D
B
C
D
C

t2
13

B
C
D

14

D
E

t5

t6

t7
l8
t9

20

JA

D
B
C
E
C
B

E
D

B
D

B
E

c
c
B

t<

26
,T

30
31

C
E
D

c
E
E

34
J5

37
38
39
40

B
D
E
D
B

109

Excursia a Jbst SUPER! Totul a inceput i autocar candJiecare dintre

tt oi t ' h\ , t , a 5a t5 i p ttr.d td !i n p It rd ' d .l i bi np In.d Ji n p npl ? cl i p? \.au

regdsit vechipriete ii ori s-au legat altele noi. Pentru cd am petrecut o zi


pe dtun, cani an ai ns la ild, .listraclia incepuse. A wmat o siipfimAnd
plind de acliu e in care.fiecare d.ldcut ce a yrut: plajd, polo in piscinti,
jocuri de cdrli, plinhdi dupd Lind, fotbal si dlte actiritdli. Deti localia a
lost pulin can retrasli, an a|ut pefte de o wcantd de neuitat. Excursiile la
Sp/itsi Plitice ni-au pliicut /bane mulL Totul mi-a pldcut, nu am nimi. de
care sd nd plAng. Naaptea albd (ultima nodpte la ild) a fost foafie aninatii
(hiitdi cu perne, nina. ja(:uri de cdrli) ;i lbarte hlngd pe tru unii (culcarea
La 4,30 ;i ttzzirea la 6,3Apentru a face bagaiul).
Acum cd s-a termi dl, ini pare riu. A txecut.loaft?, lbarte repede. Totu$i
ne tdnd anitltiti: poze, suNenirur| A$ pulea sd imi pelrec toatd rara intr-o
astfel de tabdr.i./iirii sd id plictisesc. h11idoresc sd mai vin aici, sd imi
rcydd noii prielcni +i rd urez tuturor ll|ULT SUCCESLA CANGURUL!

Bia cq Bilorolschi,Broroy

I l0

Traduceriadaptateale subiectelordate la
ConcursulCangurulLingvist,
fimbaenglezi 9i limbalrancezd

Englezi
2008
Afbi ca Zdpada
adaptareprcscuftafidupeFratiiGimm

tllbd ca Zepadaeste o frumoas6povestecu printese,printi gi pitici.


Estevorba despreo reginecareaveao fatdfrumoasi, cu perulnegru,
fata albi ca de zdpadegi buze rogii.
1. Cefacepisicadin imagine?
B) Privelte pe geom.
E) Sescarpind.

A) Sejoacd.
D) Mtufihcd.

2.Regina
ste........scaun.
B) in
C)pe
A) sub

C) Doarme.

D) ldnc,i

E) dupd

3. Ceatrotimpeste?
A) prindvatui

B) toamnd

C) vard

D) iarni

E) iulie

4. Ce culoare are podeaua?

A) verdecugalben B) pottocalie C)portocaliucu alb D) albd E) alb curoSa


5. Catefetg are regina?
B) patru
A) nichn l
112

C)una

D) doud

E) trei

T
lntr-o zi, reginaa murit. Regeles-a recSsetoritcu o vrejitoarefoarte
rea care nu o pldcea pe Albe ca Zepada,deoarecefata era foarte
frumoasd.Nouaregina,vrea se o omoarepe fate.
6. Femeiaseuitd
A) la pasdre
D) in oglindd

B) pe perete
E) la sfe;nic

7. Eapoartio ................
.
A) pdldrie
B) rochie

C) lafeleastrd

C)fustd

D) haind

E) aima;d

8, Penhi Albd ca Zapadanoua regindii este


A) cutk atd
B) mamd yitregd
C) mdtLt|d
D) sord
E) mamd bund

9, Peperctesu[t:
A) trei lumAndri,i un tablou
C) o oglinddqi un ceas
E) un ceasqi o lumdnare

B) doud lumdndri Si o oglindd


D) doud lumdndi ;i un ceas

10.O wAjitoarereaeste ............


A) oJbmeierea
B) un bdrbat rdu
D) o zt lea
E) u magicia rdu

C) ofat,i drdguyd
113

t1

)i
.tn

il,

l il
l* :

rl.r ,
Q
EF.Y

#4lb; ca Za:paelaa fugiit dparte de !.ixarrna


'{itrega gi a aj!.rnsintr-o
pidu!'e. Ea era ohosit; s: '!ni@metala,iar noaptea se apropia. in
rig ocu. padur i. a Edsr( ':ash cA;.arNeasca,
mice
I l. Cenu sepotrivettein imagine?
A) cosct
B) copacii
C) crocodilul
12,Catevevedlesuntin desen?
A) niciuna
B) une
C) dou,i

D) iaftd

D) trei

13.Iepuragul
are...........
mici Eialbd.
A) o ureche
B) o bland
C) o l,ibuld

E) patrll

D) o coadd

14,Rochia...........
estealbastrd.
A) Albd ca Zdpada
B) Albei.ca Zdparla
D) 4lba.a Zdpadd
E) Alhcic,tZipeztl
15.CegAsegteAlbi
caZdpadain mijloculpidurii?
A) un castel
B) o barc,i
C) o pe;terd
D) un bloc
E) o a:rsd
t14

E) cerul

E) ojucdrie

C) Alb,i ca Z,ipezii

ln case toate lucrurile erau mici: masa, scaunele,paturile.Albe ca


Zepada s-a agezat pe un scaun gi a mancat din ce era pe mase. Dupi
aceea s-a dus se doarme intr-unul din cele gapte paiuri.
16. CdndajungeAlbd ca ZdpadalacdstttjJ!
A) drnineala
B) iarna
C) la pdnz

D) seara

17. Ce nu sepotrivegg in desen?


A) masa
B) casa
C) calculatorul
18. AJbdcaZipadaa .............
mancaxea.
A) gdtit
B) cumpdrat
C) bdut
19. Pentrucatepe$oaneesteaxaniatdmasa?
A) opt
B) ,apte
C) ;ase
20, Ce segisestepe perete?
B) ofloate
E) o oglindd

A)u ceas
D) u skttlic

E) noaptea

D)fereasba

D) dormit

D) noud

E) fata

E) mA cat

E) cinci

C) un tablou

115

CrnO 0,r,",, s-au intors acas; au gesit o fata frumoasadormindin


unuldin celesaptepaturi.Ei au pldcut-ofoartemultdeoarece
erabunA
gi frumoasesi s-auhotdrAtsd o lasesd steain casalor,AlbAcazepada
ficea curatin casegi geteapentrupitici, iar ei eraufoartefericifi.
21,Carepropozilie
estefals6?
A) Piticii sutlt scunzi.
D) Piticii suntpldngdcioli.

B) Piticii sunt b,itAn|


E) Doi pitici au ldmpL

C) Piticii au barbd.

pitic areciciulamaro.
22. .................
A) Primul
B) Al doilea C) Al treilea D) Al patrulea
23. Cei $aptepitici poartd..............
A) blugi
B) sandale
C) pantof

D) inele

24. CumesteAlbi caZipada?


A) ii placesd mdnince
B) ii plac piticii
D) esteblondd
E) ii place sd doarmd

E) Al cincilea

E) tricouri

C) estebundqiJiunoasii

25. CinearegrijAde casi?


A) r,rdjitoarea
116

B) Albd ca Zdpada

C) doipitici

D) rcgina

E) animalele

F(egina cea rea a aflat cA AlbA ca ZApadanu a murit. Oglinda


fermecatdi-a spus ce fata triiegte in padurecu piticii. Ea este foarte
supirati 9i se hoteregtesa o otr;veasce pe Alba ca Zipada cu un
mdr.Aga c6, s-a deghizatintr-o bdtrane9i s-a dus la casa piticilor.
Ajungandacolo i-a oferitAlbei ca Zdpadaun mer. Dupe ce a mugcat
din mer,fata s.a pr;bugit fAraviatAIa pdmant.
26.Cineii spuneRegineicdAlbi caZdpada
triiegte?
A) pddurarul

() un pitic

B) oglinda

27. Ce se afld in spatelecopacului?


A) o gdind
B) unpitic

C) un iepure

28. CareafirmatieesteadevdratA?
A) Albd ca Zdpadaprimegteun tuir.
C)MerelesuntgalbeneE) Ilremeaesteploioasd.
29.in coqsunt...........
.
A) cdp;uni
B) pere

D) lupul

C) mere

30.Albi caZipada.............
.
A) acceptdmdruL dor nu mu;cd din el.
C) md Atxcdmdrul ti cadepe podea.
E) dd mdrulpiticilot:

D) otulpe

E) iepurele
E) un lup

B) Vrdjitoatea estejiumoasd.
D) Albd ca Zdpada este in curte.

D) prune

E) banane

B) ia mdrul ti il spald.
D) nx ia mdrul.

117

(Jand piticiivin acasAo gasescpeAlbd caZepadazacend


pe podea.
Ea nu migcasi nu respira,dar era lot frumoasi. Piticii au pus-o
intr-unsicriude sticlesi au dus-oin pddure.
31.Piticii suntfoarte........
A) ferici{i
B) jucduli
32. Tiei pitici stauin
A) copac
B) mdini

C) generc;i

D) tliSti

C) genunchi

33, Ce floareareAlbAcaZApada
in sicriu?
A) un ghiocel
B) o lalea
D)u tra ddft
E) o zambild

D) cap

C) un crin

34.Cineesteclmaimic din desen?


A) piticul cu cdciuldgalbend
B) pasdrca
D) piticul cu cdciuldrolie
E) iepulele

C) veyeti!.l

35.AlbAcaZdpada
aralacali cum............
.
A) at dotmi
B) ar pri't)i
C) ar gdndi
D) ar ',teni
118

E) ar mdnca

E) lene;i

E) nas

tt
\rn prin! a venit 9i a vdzutfrumoasafat6. El a plecut.ofoartemult 9i
a dorit se o ia cu el la castel.Cand a ridicat-o,bucatade mar a sirit
din gat siAlbe ca Zepadas-atrezit.
36.Cenu seintampEin aceaste
imagine?
A) Treipitici danseozd.
C) Unpitic ili ridicd pdldria.

B) Doi pitici selin de mAnd.


D) Unpitic plAnge. E) Piticii suntferici,ti.

37. Ce animalnu estein desen?


A) cal
B) vulpe
C)pasdre
38.P nlul arc.......
.
A) cizme egre
D) haindpoltocalie
39. Cum estewemea?
A) insoritd
B) ploioasd

D) vevefild

B) pantaloni rolii
E) un cal negnt

C) celoasd

40, CiEeeste.......decatpiticii?
Credcd pdntul este.
A)feicit
B)maifericit
C)fericili

E) iepure

C)pdr blond

D) lnnoratd

D)feticihtl

E) friguroasd

E) neJbricit
119

Rispunsuri 2008
I
2

ll

2l

,a

D
D

31

D
C

13

B
E

34

t<

-t5

36

D
B

l8

26
27
28

t4
l5
t6
t7

z4

c
c

38

19
)n

to

c
c

9
10

30

39

4n

Reletdpentru wselie
Seiau:
. un inceputseninde vacantdde vare;
. 50-60de Ktuguashi plini devia.ti qi veselie;
. 2 domni$oaxe
inso,titoare,
intotdeauna
deosebitde amabilegi de
inlelegitoare:
. un autocar;
. o umbrclarogiecu,domnulghid' atagatla capitulacesteia;
. o multitudine de loculi fascinante:Budapesta,Viena, Vene,tia,Sau
Maxino,Rimini, Ravenna,Florenta,Pe$teraPostojna;
. o gamAvariati dejocuri: cdrli (subtoate fomele), mafia, psycho,
contact,
table,bolt...
Seamestece
bine qiseasezoneazi,dupi gust,cu: g1ume,bancuri,nigte
lepci pierdut,o baie (de fapt mai multe)in MareaAddatici 9i,mai ales,
multi voie buni,
Rezultatul:uu albumcuprinzitor de amintiri de neuitat,de cunoqtinte
acumulateqi de noi prietenii. Si speranlaunei noi tabereCangurulanul
\,1ltOl

Andrq Io escu,Bucures,i

2009
Carteajunglei
adaptareprescufta6 dupe RudyardKipling

Gartea Jungleieste povesteaunui baiatpe nume Mowgli,care a


crescutin junglAalituri de FamiliaLup. MamaLup s-iTatelLup il
protejeaza,
iar Mowglise joacdtoatdziuacu fratiisi surorilelui.
l. Junglaeste......-.......
foartedeasA.
A) o pddure
B) o wftleald
C) opaj|te
2. Privege imaginea!Unde sejoaci Mowgli?
A) dupd Lt$ti
B) aJird
C) in i teriot

D) o blan,i

D) i casd

3. Afli din imaginecati frati !i sulo are Mowgli.


A) ypte
B) s,ase
C) Jnti
D) opt

,1,Ce culoarea
arepArullui Mowgli?
A) rotcat
B) blond
C) negnt
5. SAnumirim animalele
din irnagine:
A) sunt;apte lupi
B) sul1tVpte cdini
D) su11t
opt cditli
E) sunt noud lupi

D) laten

E) ope;terd

E) i pelted

E) noud

E) grizonat
C) suntopt utli

t2l

,atdl LupiBagheera.
MowglitrebuiesAinveledesprejungla.Cinear
puteafi profesorullui?
Bagheera:Ursul Balooeste un profesorfoartebun. pot se.l ajut 9i
eu, desigur.Baloopoatesd-linve(epe MowgliLegeaJunglei.
6.Cinepoatesil ajutepeBaloosdl invelepeMowglidesprejungli?
A) MamaLup
D)puiideW

B) Bagheera
E)o tmaleledinjungld

C) TatdlLup

7, Privesteimaginea!Ce faceMowgli?
A) Sejoqcdcu ilte pietue. B) Seuitd la BagheEra.
D) Danseazd.

panteraneagrd,axeo ........lungi.
8, Bagheera,
A) coadd
B) ureche
C) trend
D) gurd
9. Unuldinte lupi s16.........
o piatri.
A) pe
B) la
C) cu spatelela
10.CeseaflAin stangaimaginii?
A) un tuli;
B) un lup
C) un copac
122

C) Doarme.

E) Jo.tcd cd4i.

D) sub

D) o sfincd

E) m,ind

E) ldngd

E) unNulcan

vorbesc 9i inoati.
Batoo:Mowgli,trebuiese inveli CuvinteleMagice.Ele sunt foarte
importantedacevrei se supravieluiegti
in jungle.
Mowglii Prcfesore,ce sunt CuvinteleMagice?
Baroo:Sunt cuvintespecialepentrutoateanimaleledin jungld.De
exemplu,tu spui CuvinteleMagicepentru9arpe.Apoi garpeleKaava
fi prietenultdu.
Mowglii Uau,asta este minunat!
11.Baloo are ...........lungi !i asculite.
A) ndini
B) pene
C) gheare

D) picioare

E) urechi

12.CetrebuiesAinveteMowgli penkua supravielui


in jungli?
A) sdcdnte B) cuvintelemagice C) sdinoate
D) sddanseze E) sdscrie
13.BalooqiMowgli suntpdvi.tidel
A) Kaa
B) Baloo
C) Baghera

D) TatdlLup

14.Mowpli: Baloo. tocmaiceam auzitun sasait.


Drinzoni. ProbabilesteKaa.
-Baloo:Deciar trebuisAfie ...................
A) un greier

B) o ldctutd

C) un ;arpe

D) o lewril'd

E) un iepurc

15. Hai si numirim animalele din aceastaimasine. Cate surt?


A) doud
B) ci ci
C) unul
D) pah'u
E) $ase

123

Mowgli estepregitit pentruo ahAzi minunatesi distractivealdturi


de Baloo.
Mowgli: Uau,eletantiidanseazi!
Baroo:Mowgli,asteziavemo zi speciala.Estefestivalulsafari.Multe
animalevin si cantesi sa danseze
Mowgri:Fa liniqte.Privescelefantiiacum.Vorbimmai tarziu.
Earoo:O.K",dar nu uitade lectiade matematicd.
16,UndeesteBaloo?
A) tn spatelecopcrcLtlui
D) infala copacului

B) la dreapta
E) printre elefanli

17. Elefanlii llu au ..........,


A) cobi
B) bland

C) urechi

C) in mapinii

D) ochi

E) trompd

lE. in imagine,puiul deelefanteste...........


din glup.
A) prinul
B) al doilea
C) al cincilea
D) urmdtotul

E) ultimul

19. Truigtii vin intotdeaunala lestivalul safari cu ma$ioile.O ma$inAtocmai a


ajrll1s.Daci mainevor mai veni pafu matini, catema$inivor fi atunciin total?
A) doud
B) trei
C) potu
D) cil1ci
E);ase
20.JumitatedintreelefanliicaredanseMisuntobosi{igivorplecaacasd.
$asepui
de elefantvin si sealitule petrecerii.Cali elefantivor fi atuncjla petrecere?
A) fase
B) noud
C) opt
D) rypte
E) zece
124

Mowgli iniilnegteun grupfoarteveselde maimule.


Mowglii Urat.Si dansem.Ura! Ural
PrimamaimuteFAzand):Priveste.lpe Baloo.Estereginabalului.
A clouamaimuq Fezand):Hei Baloo,cureauata este grozava.
MowgliiCoboratimaimutelor.HaidelisAdansdm.Baloo,maivrei nigte
banane?
21.Careafimatie estefalsi?
A) Balooestesupdrcrt.
B) Ei suntinjungld. C)Mowgliestefoal.te.fericit.
D) Toatdlumeadanseozd. E) Suntcilrci aimulein copac.
22,Baloopoafid;
A) o cureadebanane

B) opdldriedepere

D) pantalo i maro

E) ojachetd de ba a e

23.Celedoui maimuteaplaudicu:
A) gura
B) nAinile
C) bananele

C) o crawtd drdguld

D) cozile

E) urechile

24.Balooqi maimutelenu suntsingurele


animaledin aceastd
imagine.Careeste
celdlaltanimal?
A)u Salpe
B) un lup
C) un crococlil D) oteteiltL
E)untigru
25. Mowgli inviti maimulelesi:
A) danseze
B) cdnre
C) discure

D) doarn(i

E) mdndnce
125

It
Y ulturul 1i ShereKhan vorbestecu Kaa despretine. Ei nu sunt
prieteniitii. Ai grijd!
Vulturul2i Mowgli,trebuie se fugi. Shere Khan pl;nuieste s6 te
omoare.
Vulturul3iEsle adevarat.ShereKhanvreasAte omoare.Aimaregrija.
Vulturul4i Nu-!ifacegriji, Mowgli.Toateanimaleledin junglese tem de
foc. ShereKhannu faceexceplie.Tigrulfuge dacevedefoc,
26. Ce esteShereKhan?
A) o panteld
B) un tiglu
27. Careanimalare dungi?
A) wlnrul
B) tigrul

C) un ;arpe

C) ursul

D) un vultul

D) pantera

E) un crocodil

E) lupul

28.De cesetemtoateanimalele
junglei?
A) de apd

B) de insecte

C) de Baloo

D deJbc

Et de h4owgli

29. Priveqteimaginea.Carepropozitieesteadevdrati?
A) Tigtul ;i;atpele danseazil.
B) Tigrul rorbe;te cupahtera.
C) Vulturii ,orbesc intre ei.
D) Mowgli doarme.
E) Vulntii vorbesccu Mowgli.
30. Unul dintreI'ultuli areo ideeinteligenti. Caxeestemrmrxulwlturului?
B) tlei
C) doi
D) paru
E) unu

A) cinci
126

It
V ulturul 1i Oh, prive$teasta!
Vulturul2:.'figrulil va mancape baiat.Ce pdcat!
Vulturul3i Haisa-l anuntempe TatelLup. Haisd-l anunldmpe Regele
J unglei.
Vulturul 4i Nu va faceti griji. Mowgli este un bdiat brav si tigrului ii
este frice de foc.
31.Mowgliesteunbiiatbrav.CeinseamdD/dr.
A) curajos

B) calm

32. Ce line Mowgli in niAni?


A) o tor[d
B) o lampd

C) gmecher

D) iste!

C)ola ternd

E) egoist

D) un bd!

33.Priveqte-l
pe Baloo.Zacepejos cu ochii..............
.
A) pejumdtate lnchi;i
B) deschisi C) |aryt
D) ihchi;i

E) o sabie
E) mafi

34, Prieterii lui Mowgli suntfoarteingrijomli. Unul estefoartecalmtotuqi.Care?


A) vulturul 2
B) rulturulI
C) vuhutul3
D) vulturul 4
E) Baghera
35. Ce crezi ci'spune Mowgli? Alege variantacaamai buni.
A) Pleacd,tigrule!
B) nno, te /og.
C) Staii picioare.
D) Tacidin gurd!
E) Fii un bdiot cuminte.

l2'1

Elaghera: Nu-i a9a cd este drdguti?


Baloo: Da,este.
B?ghera:Ei bine,sunt^fericit
pentrunouaviatea lui Mowgli.Darsunt
trist
in
acelagi
timp.
lmi
va
fi
foartedor de el.
9i
Baroo: Baghera,dragd. Acesta este un final fericit. Eu sunt foarte
fericit. Foarte,foartefericit.Tu nu esti fericit,cititorule?
36. Ce axefatape cap?
A) uncol
B) un ananas

C) o gdleatd

D) ul1ras

E) wl mdr

37.RudyardKipling este............
CA4iiJunglei.
B) ;oferul
C) doctorul
D) profesorul
E) autorul

38.Mowgli priveqtefata
A) vesel
B) surprins

C) trist

D) supdrat

E) cu bldndele

39. Ce spunefata?Alege vaxiantacearnai bund.


A) Bund,numelemeuesteHannah.
B) Noapte bund, Mo\1gli.
C) De cenu cobori?
D) Bund dimineala, lupule.
E) Dd-ni ursuletult14.u
pluS.
de
40. Are povesteaun final fericit?
A) Nu, deoareceBaghera estetrbt.
B) Nu,deoareceMowgli a cdzut in apd.
C) Da, deoareceMowgli are o vialti oud.
D) Da, deoarecefata zdmbi;te.
E) Da, deoarecetoate animalele dinjungld sunt tn sigura
ld ri sdndtoase.
128

Rispunsuri 2009
I
)

11
B

2l

31
1t

t2

,',

l3

'ra

24
25
26

t4

l5

16

34
35

36

37

E
B

t7

18

2a

3E

t9

29

39

2n

30

40

10

1
in PoianaPintlui
In PoianaPinului,
Ande anputelisosi
La maxgineacodrului,
intr-un loc pentrucopii,
intr-un loc deneuitat
Carevi va incAnta
Cu Cangurulminunat,
Orice gusturiali avea.
Venili aici, dmgi copii!
Voi veli gisi multe bucurii
La concursuriti ateliere
Carefac oricui pldcere.

t,,' '
I

Haide.tica si ne distrim
$i si nu mai asjepiim.
Vara si txeaciusor
Alituri de Cangurul Sdritor.

P/alio Alon Diana loana,


Alba lulia
.,.:.

129

2010
Mica sirend
adaptareprcscurtaE dupd HansChristianAndersen

I
l-umea spunec5 pe fundul mdriiexisteo lume magici si plinade
creaturiminunate.Acolo, pe lange pegtiicolorati,celutii de mare
jucaugigi strilucitoarele
stelede maretriiegteRegeleMdiii.El areun
palatfrumos9i locuiegteimpreundcu bdtranasa mamdsi cetecinci
fiice.DaroameniimAriinu seamdnicu mine sau cu tine: ei au cozi
lungide pegtegiinoatefoarterepede.
l. UndeestecastelulRegeluiMArii?
A) la munte

B) in mare

C) departe de mdrc

D) ldngd mare

2. Catepe$onajelocuiescin castelulde pe fundul mirii?


A) tapte
B) lase
C) cinci
D) opt

E) doud

3, Ce culoareare ciluful de mare?


A) galbend
B) rcqie
C) verde

D) albastrd

4. Ce creatudnu vezi pe fundul mirii?


A) corali
B) pelti
C) cdluli dehare

D) stele.le mare

5. MamaR e g e l uMi ari i e sre .......


Mi ci iS i re n e.
A) sola
B) bunica
C) cumnata
D) mama
130

E) tn lac

E) purpurie
E) cdmile
E) yeriroara

Ft

l-rinteselorle placese o ascultepe bunicalor povestinddespre


lumeaoamenilor.Ele sunt foartecurioasegi ar vrea s6 vade acea
lume,dar nu pot iegi la suprafatddecatla varstade 15 ani"Ceamai
micddintreprinteseesle MicaSirendcareestecea maifrumoasesi
cea mai curioasa.intr.ozi. ea gdsegtepe fundul mdrii statuiaunui
prin!giincepesd visezela el.
6. Cinedorettesdqtiemaimultedesprelumeaoamenilor?
A) Mica Sirend

B) rechinul

7. Mica Sireni are pirul:


A) Faten
B) blond
8. Catefele axeRegeleMixii?
A) doud
B) patru

C) statuia

C) scurt

C) cinci

9. Sircnele
stau.............
buniciilor
A) in spatele
B) in drcapta
D) in jurul
E) in collul

D) RegeleMdrii

D) c/e!

D) Fase

E) bunica

E) egta

E) trei

C) deasupra

10. Cinele povesteqtesirenelordesprelumeade la suFafaF?


A) RegeleMdrii
B) Mica Sirend
C)peStii
D) statuia

E) bunica
131

A-venit timpulcendMicaSirenapoateresila suprafata.


Eaimplineste

E:
repede
si priveste
in jurutsau
i""".
i"_li.'.19
:"i:
iloari
Este toarte fericitd
cend
""r"r'gi

vede un vas mare. Oameniide pe vas


sarbitorescziua de nagterea printuluilor. Ei danseaze
9i cania.ee
cerse ved artificiicolorate.
ll, Priveqte
imaginea.
Cemoment
alzileieste?

A) Estel3;00.
D) Estesearii.

B) Estemijlocul zilei.
E) Estedihinealti.

C) Este noapte.

12.La pefecere
oamenii
c6nra
.
ti ...........
A) inoatd
B) fac plajd
C) aleargd

D) danseazd E) seplimbri

13.Cenu poli vedeape cer?


A) luna li stelele
B) stele

D) aftirtcii Sistele E) l,asul

14,Cumestevlemea?
A) ninge
B) ploud

e attif.cii

C) rnsoritd

D) senind

E) friguroas,i

15.CumsesimteMica Sirend?
A) Nu este curioasd.
D) Este tristd.

B) Este obositti.
E) Este nefelicitd.

C) Estefericitti.

lJeodati cerul se intunecSsi mareanu mai este calmd.incepeo


furtundmare.Estefrig gi ploud.Vasulseinclind
giln finalsescufundA.
poate
Prinlulnu
sdinoate9i MicaSirena aiutd.El seamanicu statuia
gdsitede ea.MicaSireneil ducepe prin! la malulmdrii.Candprintul
deschideochii ea sarerepedein api.
16.Cuma devenitwemea?
A) itlsofitd

B) intuneco.tsd C)lirtunoasd D) c4odsd E) caniculard

17. Caxepropozilie esteadevixatA?


A) Pfinlul poatesd inoatefoartebineB) Nu seinfimpld nimic rdu cu rasuL
C) Mica Sbendvreasdfie fizutd deprin1. D) Furtuna distrugerasuL
E) Mica SirendnuJ ajutdpe pin|
18.P ntul este
A) in castel
B) in pericol

C)pe vapor

19.Cineil salveazd
peprinl?
A) RegeleMdrii
B) statuict
D) cdlu{ulde mare
E) oameniidepe vas

D)Jblicit

E) Jiird griji

C) Mica Sirend

20.Mareaeste......................
oceanul.
A) mai micd decdt
B) mai maredecdt
D) maialbastrd
E) maifrumoasd

C) lafel de mare

133

ileletrec si MicaSirenase gandestetot timpulla print.Ea nu stie


ce sd face pentru a-l revedea.Se duce la suprafatdin fiecarezi, dar
nu-lintalnegte.
intr-ozi, ea decidesd meargdla Vrejitoarea
Mdrii.Ea
estefoarteurategi rea,dar cunoagtemultelucruri.Vrejitoarea
Meriiii
de MiciiSirenepicioarede om, dar ii ia voceafrumoasA.Eaii spune
feteicA pentrua rimane om trebuiesi se cdsitoreascecu orintul.
21.Mica Sirenaarati:
A) speliatd
B) tristd

C)felicitii

D) bolnavri

22. Animalul de hngd Vrijitoarca Mtuii esre:


A) o caraaltild
B) unpe;te C) o meduzd D) o sirend

E) ptictisitd

E) un rechin

23. Careafimalie estcfalsi?


A) Itrdiitoarea
erreurLitdsi rea.
B) Sirenasegtindettede, la print.
Ct Sirenameryelu WajibareaMdrii.
Dt jn inoginenu
pctti.
"ttnt
E) Sirenase intdlne;tecu vrdjitoareag cupri lul.
24. \ r6jitoarealMdriio ajulape MicaSircn6:
A) sd eargd
B) sd cAnte.li"umos
D) sd se scufunde
E) sd-l uitepeprin!
25. CumesteVrijitoareaMirii?
A) inteleaptd
B) drdgutd
134

C)politicoasd

C) sd tlnoorercpede

D) rea

E) generoasd

Mica Prinlesi esteom acum,dar nu poatevorbi.Eapoateramane


om doar dacd prinlul se va cisatori cu ea. Printul o gdsegteaproape
de castelsi o ia cu el. MicaPrintesei se parecunoscutd,dar nu-Sidd
seamade undeo cunoagte.Ea nu-i poatespunepentruca acumnu
mai poatevorbi.
26. Ca pierdeMica SirenApeltru a deveniom?
A) vocea
B) pdl1tl
C) un cercel
D) ceasul
27. Ce faceMica Sircna?
A) doarme
B) se uitd la Pinl

C) cdntd

28.UodeseafliP nful qi Mica Stueni?


B) ldngdcopac
A)i castel
C)peras
29. Mica Sireni nu mai poatevorbi penhuci
B) nu hai a/e
A) estesupdratd
"'oce
E)
este bucuroas'i
D) esteobositd

E) telefonul

D) danseazd E) vorbe;te

D) in apd

E) pe o bancd

C) estesperiatd

30. Mica Sircnepoateserimani om doardaci Prin{ul


A) devifie rege
D) mti AncdJi cte

B) sacfirtcduntaul
E) doarmemult

C) se cdsdtote\te cu ea

135

Ej petrecmulttimp impreun6.Seplimbaprin pAdureade langa


castel
9r pnntut vorbeQtecu ea. Ea il ascultd si ii z6mbeste.print-ulpoate
vedeaiubireadin ochiiei, dar $tiece trebuiesd se cbsito;;J;;
;
atta printesa.Mica Sirendeste foarte triste cand aude asta,
dar nu
poateface nimic.
31. Careafirma,tienu estecorectd?
A) LAngdcastulse wde un vas.
B) Castelulare acopefiyl ro;u.
C) Castelulesk lA gd mare.
D) Castelulestein rtAnga.
E) Cei doi seplimbd.

32.Cairlseamnd
cuvantulti.rt?
A) neprietenos B) nefericit

C)rd.u

D) drdgut

E) incredibil

33. CepoartdMica Sirenr?


A) O lochie scurtd 1)erde.

C) O rochie lungd albastrd.


E) O rochie lungdgalbend.
34, Prinlulpoarti ...........
mov.
A) o haind
B) opdtdrie

B) O rochiescurtd/oz.
D) O rochielungd roz.

C) uh tricou

35.Undeseafl6nigteflo mici qiro$ii?


A) pe pietre
B) pe cer
C) in iarbd
136

D) o cravatd

D) in apd

E) cizme

E) ia copac

printulgi pirintii lui mergpe vas deoareceacolo


In ziuaurmdtoare.
va avealoc cesdtorialui cu o prinlesa.MicaSirenamergecu ei, dar
ochii ei sunt plini de lacrimi.Cand prinlulvede marea,vasul 9i pe
MicaSirenaigi aduceamintede noapteain carea fostin pericol.El a
inleles cine era fala care l-a salvat Ei decide sd se casetoreascecu
MicaSirend.
sepot vedeadoua
36.in imagil1e
A) vase
B)femei
C)Jlori

D) tueduze

E) pdsdri

37, Ce estemamaP n{ului?


A) rcge

B) rcgind

38. Mica Sireni arcflod


A) inpdr
B) perochie

C) prinlesd

C) inpantoJi

39. CineesteautorulpoveqtiiMica Sircni?


A) Ion Crea gd
B) Ma* ntiain
D) H. C. Andelsen
E) Fralii Grimm

D) zAnd

D) i mdini

E) siretxd

E) pe voal

C) Petre Ispilescu

40.Potiurmiri Mica Sirenepentu ci este.............


de Disney.
A) unJiln
B) un desenanimat
C) o emisiune
D) unreportaj
E) un articol

137

Rispunsuri2010
I

ll

11

3l

,,,

1t

12
l3
t4

15

16

24
25
26

33
34

E
D

l7

,1

18

l9

10

20

28
29
30

36

B
B

38
39

40

E prima meavacanli in striinetate$i tohlsi n_amqezut niciodati ci


va fi a|a de interesanti$i de uimitoare.
Am vdzutlocuri unicein lume,cumar fi cet6{ileDubro\,niksauSplit,
parculnalionalPliMcesi mareacea'utinsAsialiitdeiubitedeacestpopor.
Sarmulacesteiliri pecdtdemici, peatit debogat6,mAducecugendul
la posibilitateaRomanieidea fi dacenu mai bundcaaceastitaxd.atwci
celpulinla acela$i
nivel.
Aici, unde vara drcteazd.
viap,,
rmdeexistaverdealala fiecarepas
qi cordialitate
tot la fel, aicimi-am
peffecuto pdrticicdinfimd din via,ta
mea,dar caxeva rimane acolo,in
amintireveqnicd.
Livia

Francezi
2008
Scufila Rogie
adaptareprescufta6 dupe CharlesPeffault

A fost oaatao fetitd care se numeaScufita Rosie.lntr-o zi. mamaei


vorbi la telefoncu bunicagiii spuseScufiteiRogii:
- Du-tela bunicacu acestcog!
1.Mamavorbeste
la telefoncu .......
B) Sculla Ro$ie
D) bunica E) profesorul
C) Pierre
2, ScufilaRofie seafl6:
A)i falaftigideruhi
B)itxfalautii
C) in mijloculcametei
D) sub masd
E) hngd tatdl ei
3, Pe fiigider seafld:
A)fructe
B)Jlori
C) o calte
D) telefo ul E) legume
4. Mamapregiteqteun coqplill cu:
A) lapte,.fi.ucte B) lapte,mere,oprdjiturd, pdine
C)rtucte,Jlori, o carte
D) pAine,lapte, un ziar
E) pdine, sucdefiacte, prd.jituri
5. ScufitaRo$ieqimamaei sunt:
A) rn bucdtdrie
B) in camerade oaspeli
C) i garqj
D) in sufragelie
E) pe hol
139
A) tdta

%"&ti
6+ i:.,.
Dcufita Rogiepornispre bunicaet.
- Sa fii atentdli-a spusmama.in pedurete potiintalnicu lupul.
6.U$acaseieste:
A) deschisd

B) inchi;td

7, ScufitaRoqielocuie$te:
A) la lafi
B) la mare

C) spartd

D) (lin sticl,i

C) in orc;

D) intr_un bloc

a. Lartd mamaScufilei se aflal


A) o pisicd
B) un qoarcce

C) un c6ine

9. Identificdculoriledepe rochiaScufi{eiRoqii!
A) galbenti ctlbastru
B) ro;u si alb
D) negnt ;i alb
E) tregru;i rotu

E) ver(je

D) o vacd

E) in capitald

E) un cangur

C) ropu;i albastru

10,CdsulaScufileiRo$iiaxe.......ferestre.
A) patru
140

B) ;ase

C) cincisprezece

D) zece

E) cinci

&.fac

&-\*

{:'-;

' tr
/,'

l-i,:

,t
Ajungdnd In pddure,ScufilaRogievede flori frumos colorate.Se
opregtesa culeagiflori pentrua faceun buchet.insd...
11.CumesteafarA?
A) Estefoalteflig.
D) Esteftmos.

B) Ploud.
E) EsteurAL

C) Ni ge.

12. Undeseascundelupul?
A) dupdcopaci
E) in iarbd
C) in spatele casei
D) l6ngd deal
E) plintre flori
13,Ce faceScufilaRo$ie?
A) MdnAncdprdjituri.
B) Doarmein iarbd.
C) Culegeflori.
joadi
D) Privesre
E) Se
I u mingea.
lluturii.
14.Ceveziin imagine?
A) 4 pdsdri,2tuturi
D) 4fluturL4 pdsdri

B) 2 pdsdrL5fluturi
E) 2flunri, lqpdsd.ri

15.Ce facelupul?
A) MdnAncdpnijttuli.
D) Bea lapte.

B) Prirette ceruL
C) Sejoacd cuJluturiL
E) OpriNettepe Scufld Ro$ie.

C) 3fluturL3 pds,iri

141

. !.'aaa,:

Este primSvara.
Ascunsdupacopac,lupulobserveintreagascend.
O veveritdii spuneScufiteiRogii:
- Ce flofi frumoaseai cules!
O masinetreceaproapede p5dure.
16.CinevorbeFte
cuScufilaRo9ie?
A) un iepure B) lupul
C)pdsdrile

D) oveveild

17,II1ceanotimpsepeheceaclirmea?
A) decembrie B) iarno
C)primti.,,ara
18.Cumsti ScufilaRo$ie?
A) pe scaun B) in genunchi

D) raru

C) culcatd

E)Jluturii
E) toamna

D) inpicioare E) intinsd

19.Adev;xatsaufals?
1 O maqindroqie trecepe lAngdpddure.2. pe o ramurAa bradului stauniste
paserr.
L Un tepure
alearga
prin iarba.
A) Adevdlat,adeydrat,adeydrat
B) AdevdraLfuts,fals C) Fals, fak,fals
D) Adefirat,.fals, adevdrat
E) Fals, adevdrd.t,aclevdrdt
20.ScufitaRosiea culesfloritjmpde.....
A) doud ore
D) o jumdtate de ord
142

B) o ord
E) o ord li jumdtate

C) trei ore

Gasa buniciise aflala margineapedurii.ScufilaRogieajungela casa


bunicii gi bate la uga.
21.Undelocuieqte
bunica?
A) in mijloculpddurii
B) in oftq
C) la thalEiheapddurii
D) l.t munte
E) depatxedepddure
22.Priveqte
imagillea.Lupul ... dupdcopac.
A) danseazd B) se ascuntle C) citeFte D) doarme
23. Copaculcu flori seafld .......
A) in stdngaulii
B) in dreaptauqii
D) in spateleufii
E) departede u;d
24. CefaceScufilaRogie?
A) Deseneazd.
B) Prive;teJlorile.
D) Sefmbracd.
E) Bate la uqd.

E) sejoacd
C) infara usii

C) Vorbe;te cu lupul.

25, Identificeva arta adevfuata!


A) Lupul are blandmaro,ochi negri si urechiasculite.
B) Lupul are blandalbd, ochi cdprui ti urechiasculite.
C) Lupul are blandcenu$ie,ochi albattri ti urechiasculite.
D) Lupulareblandcenu$ie,
ochinegrisi urcchiasculite.
E) Lupul are bland ce u;ie, ochi wtzi ti urechiascutite.

t43

:41

^tfj

$"',

",r'..t..

Bunica 9i ScufitaRogievad tuputFi strigA:Ajutor!Ajutor!


Un vandtorsosegtein grabd.
26.ScufilaRo$ie$i bunicaei
A) salnd vandtul'ul
B) cheamdlupul
D) invitd lupul in casd
E) apdrd ll,tpulde vdndtol
27.SculilaRosie5i bunicaei auparul.......
A) lung
B) scurt
C) blond
D) brunet

C) cet ajutor

E) alb

2E.Identificeafimatia adeveratA!
ScufilaRogie....
A) uitd corul in pddule.
B) pune co;ul l6ngdscard.
C) dd coSlrlrAndtorului.
D) dd co$ulbunicii ei.
E) aruncdcoqulsprelup.
29.Adevirat saufals?
L Bunicapoaxtio rochiegalbendqipantofiro$ii.2. ScufitaRoqiepoartiteni$i
$i
Sosetealbe.3, Vanitorul poartAo pllirie verdeqi cizmenegre.
A) Adevdrat,fals, fals
B) Fals, adeydrat,ade|drat C) Fals,fals, fals
D) Adevirat, adevdrat,adevdrat
E) Adevdrat,fals, adevtuat
30. Undesepehecescena?
A) Infala caseiScuJileiRorii
D) Infala caseibunicii.
144

B) In pddure.
E) Pe ;osea.

C) in camerabunbii.

Mnitorulimpugce lupulcu pugcagi le salveazdpe ScufitaRogie9i


pe bunica ei,

31. Ce facebunica?
A) O sdrutdpe SculildRotie.
C) ii ulfumeltefikdtorului.

B) O strA ge la piept pe Scufla Rolie.


D) Iaco;ut.
E) MdnAncdprdjiturc.

32. Ce facelupul?
A) Pleacd.
B) Intrd in cosd.
C) Nimic,pentru cd a murtt.
D) il atacdpe findtor
E) O mdnAncdpe Scufla Rosie.
33.Ceelementnu iti areloculin aceastiimagine?
A) lupul
B) pdsdrile C)Jlorile
D) bradul de Crdciun E) pugca
34, ln imagine.
\anatorul
apierdul.........
A) o cizmd B) purca
C)pdldna
D) pana de la pdldrie E) curcaua
35, Ce spunvandtoruluiScufi{aRogiegi bunicaei ?
A) Bundziua, domnule!
B) Cinee acolo?
C) Aj to/!Ajutor!
D) Muryumim
mult!
E) La revedere!

t45

Dcuf ita R o si e s i buni c ai t i nv i ta pe v e n e t o rI n s u f r a g e r ieg i ii


mul!umescpentrucurajuldovedit.ScufitaRosieii povestegle
mamei
intreagaintamplare.
36,Undeseg;sescceletreipersonaje?
A) in bucdtdrie

B) in domitor

C) pe balcon

D) in hol

E) in sufragerie

37. Cu cine vorbe$tela telefon ScufilaRo$ie?


B) cu bunica ei
C) cu mama ei
E) cufratele ei

A) cu mdtuv ei
D) cu tatdl ei

38.Cefacevandtorul?
A) Cite;teziantl.
B)Pr e;tetablourile.
D) Faceo foto4ralie. E) PuneJlorilein vazd.

C) Miindncd prdjituri.

39.in sufrageria
buniciisevid ........
A) o canapeati un telerizor
D) ufifrigider li o masd

B) o lampd $i un tdblou C) ocdnapea


E) o masd y puffu.tcaltne

40. Pentrua-i mullumi vaoitorului, bunicaii oferi ........

A) prdjituri
D) o carte
t46

B) unpahar de vin ro;u


E) o salatd

C) olorogrolie

nfotoliu

Rispunsuri 2008
I

11

t2
13

2l

JA

l5

l6

26

t7

J'1

B
E
B

28
29
30

18

9
10

l9

20

c
33
34

35

36

D
E

24

31

l4

c
B

38

E
D

39

40

Bucurie
Am fost foartebucuroscandam fost anuntatc{ am cegtigatun loc ln
tabalaCanguul de la PoianaPinului,Bucuriaa crescutcandam aflat ci
va veni $i colegulgi prietaul meuRadu.Impreunafacen echipi foarte
bun5qi ne lntelegemgrozav,
Am avutpartede multe suprize pllcute la ateliete.La aeramicdam
tnvitat si lucrezcu ribdare,la abilititi sdfiu atentli migdlos,la fotbal sd
fiu mai curajos,iar la inginerie- inventiv gi sdmd incadrcztn iimp.
Am rcutit multe luquri impreundcu echipa,ne-amsimlit foartgbine
ln tabfud.Suntbucwosci amalut lansadeaparticipala astfldeactiviti4i.
Cangurat,bine te-amgisit!
A sositmomentulmult dorit.
Ne intahim cu prilenibuni
Gatain echipi si-i aduni.
Uite. ce ne bucurim!
Randulla atelieril a$teplim,
Undene placesdlucrdm.
La arul sAvenim. sDerdi'n!
Ldnreanu Cdlin, Timi$oara, nmit

147

2009
Motanulincillat
adaptareprescufta6 dupe Charlesperrault

1":t$'ry''1ift"',r

' ::ttl\'".
,' l
A
A lost odataun morarcare.dupa moarteasa, i-a ldsatfiecdruiadintre
cei trei fii o moard, un migar si o pisicd. Mezinulera trist deoarece
tatdl lui ii l;sase doar un motan.
l CeticoDiiaveamorarul?

A) unJiu
D) treijii

B) doud./iice
E) unfiu ;i doud.fiice

C) loiJii;ictJiicri

2. Ce facemotanul?
A) I/orbertecu tdndr-ul. B) Aleargd. C) Danseazd. D) pldnge. E) Sejoacd.
3. Motanulseafld:
A) in moard
D) infala stdpdnului

B) pe mdgar
C) sub un copoc
E) aproapede moar,i

4. Pantofiitanrruluisunt.....
A) gri
B) galbeni
C) roz

D) albi

5. fdndrulcarevorbe;tecu motanlrlesle....
A) bucuros B) trist
C) vesel
D) curajos

148

E) rogii
E) fericit

Motanut ii ceru stapanuluisdu un sac, o perechede cizme si o


pdlSriecu pene.El ii promilesd facemultelucruripentrustipanullui.
6. Motanul...... cizmele.
A) mdndncd B) piNe;te

C) deseneazd

D) incaltd

E) rcpafti

7.ln al doileaplanal imaginii sevad:


A) doi bdrbati si tlei butoaie
B) un bdrbat si pdtlu butoaie
C) doi bdrbati si doud butoaie
D) doi bdrbali si patlu butoaie
E) patru bdrbali li ttei butoaie
8. Cizmarulnu poartA......
A) pantaloni B) c,iima;,i

C) losetE

D) papuci

E) ochelari

9. Uga atelieruluieste.....
A) deschisd B) inchisd.

C) albastrd

D) o|ald

E) verde

10.Motanulare.......
A) un sac
B) o wlizd

C) un ghiozdan

D) o geacd

E) oseruietd

t49

Motanulinciltat pornisprepidure.Ascunsdupaun copac,motanul


prinseun iepurein sac.Apoi il duse regeluispunandu_i
cd este un
cadou din parteastepanuluiseu, Marchizulde Carabas.
11.Undeseascunde
Motanulincdltat?
A) in stAngacopacului
D) in spatelecopacului

B) i tr-o scorbuni
E) in sac

C) i copac

12.Cineii priveqtedin copac?


A) unpapagal B) o vewilti
C) o vulpe D) o pisicd
13. in pidue sevid:
A) un cAine,iepuri, un motan
C) ur;i, un cdine,o l)ulpe
E) vevertle,vulpi, u iepure

E) un vdndtor

B) tepuri, pisici, oyel)erild


D) iepuri, o vulpe, o yererild

14.Motanul incitat ajungela rcge:


A) la pnlnz
B) lo miezulnoplii
D) la 10:00
E) la 10;i un sfert

C) la l0 g jumdtute

15.Motanulii spuneregeluicaslipiinulsauesle:
A) co teledeMonte Cfisto
B) regeleFrangei
C)prinlul Henric
D) baronulde Miinchhausen
E) marchizulde Carabas
150

l,

Vdzandu-lpe rege ca se plimbe in caleagcacu fiica sa, Motanul


incdllatii spune stdpanuluisd se aruncein apd.Apoi, Motanula
inceput si strige: Ajutor! Ajutor! Astfel tanarul a fost salvat de rege.
Elii multumiregelui9i acestail invitdin caleascalui.
16.Pepodsevede:
A) o caleaqcdB) oma$ind C) o bicicletd D) otrotinetd E) nilte role
17. Pe o frunzi de nufir seafli:
A) o insectd B) o broascd C) unpege

D) olloare

18. Ce spunemotanulin prima imagitre?


A) La revedere! B) Drum bun! C) Alo! Alo!
19. Fiica regelui arepil'ul:
A) Iungli btu et
D) ondulatti blond

E) o ;opdrli

D) Ajutor!

B) scutt li lo$cat
E) .tscunssubpdldrie

E) Pe culA d!

C) lung ;i ro;cal

20. in ceade-adouaimagine,marchizuldeCarabas
.........
A) admid pdldria motanului
B) vreasdJ atacepe rege
C) ii mul,tumeltefiotanului
D) iSiia fimas-bun de la rege
E) ii mul,tumelteregelui

l5 l

Motanul incdltattrecupe 16ngdun camp.El le.aporuncit


!;ranilor
sa spund ce muncesc pe proprietateamarchizuluide Carabas,
stdpenulsdu.Apoi a pornitsprecastelutCdpcdunului.
21.in ceanotimp
sepetrece
actiunea?
A) toamna

B) varu

22.Cumestewemea?
A) frumoasd
D)ftiguroasd

C) primdyora

B) ploioasd
E) ninge

D) iama

E) i noiembrie

C) urafi

23. Ce element nu observi in prima imagine de pe aceasti pagind?


A) o yacd
B) doi cai
C) dealuri
D) o calea;cd
E) un castel
24, in a douaimagine,se observi:
A) un casteLfori, futuri, un urs
B) Jloi, ciuperci,Iuturi, u4 castel
C) copacLJluturt, o pasdre,o trotinetd
D) un motan.un castel.o ctiprioaft. u4 iepure
E) copaci,flolL .fluturL pisici

25.UndeseaflAcastelul?
A) pe malul mihii
B) in pddure
D) pe Sena
E) intr-o pddurede brazi
152

C) intrun caftier

Motanulvrea sd incerceputeriledeosebitealeCipcAunului;agacd
il provoacdpe CdpcaunsA se transformein leu 9i apoi in goarece.
Apoi prindegoarecele
si il menance.
26. CApciunuleste........
A) frdtele regelui
D) unplieteh al motanului

B) uh monstru
E) ux soldat

C) o persoandsimpaticd

27. Desprece vorbescCipciunul fi Motanulinc6l.tat?


A) desprejiica regelui
B) desprecastelulCdpcdunului
C) despreputerile magiceale Cdpcdunului D) despremarchizulde Carabas
E) desDrecizmelemotanului
28.PemasAsunttrei .....Sidoui .......
A) pdharede fin, lum^ndri albastre
C) coFui cuJiucte,Jarfurii negre
E) felii depAine,culite
A) Motanului ii estefoame.
C)pe Mota il doarebralul.
E) Motanului ii estefricd.

B) felii depdine, sticle devin


D) felii depaine,paharede yin

B) Mota ului ii estesomtx.


D) Motanului ii estesete.

30.Identificaafimalia $elit6:
A) Pdldria mota ului are o pand rerde.

C) Leul esterdu.
E) Soateceluiii estefricd.

B) Pdldlia motanului este yerde.

D) Pdldrianotaauluiareopandgalbend.

153

Dupi ce Cipcdunula fost mancat,ta castetajungeregeleimpreuni


cu fataluigi beiatulmorarului.Motanuliispuneregeluicdaceicastet
apa4ine marchizuluide Carabas.lmpresionat,regeleii propune
marchizului
sd o ia in cdsetoriepe fiica lui.
31.Completeazi
proverbul:,,Candpisicanu-i acase,!oarecl1
A) cdntd;i dahseazd.
B) beaulapte.
C) sejoacd.
D) joacd pe masd.
E) se duc la masd.
32.Cepersonaje
suntin caleatci?
A) regele,fica, tdndrul
B) regele,regina,fica
C) Cdpcdanul,motanul,leul
D)Jiica,qoarecele,
tindrul

E) regele,
rtica,motanul
33, Printesa
poarta.......
A) ofustdlungd
D) o bluzdmodemd

B) o tochiescurtd
E) o rochielungd

C) o haind.laryd

34. Pdntesaareo floare........


A) lacurea B) inpdl
C)lamA a dreaptd D) inpiept
35.Coroanarcgelui$i coronilaprinteseisunr......
A) din hdrtie B) dinfer
C) din aur
D) dinplastic
154

E) pe cap

E) din lemn

Motunut gi-arespectatpromisiunea;
el a fecut lucruribunepentru
morarului
stdpanullui. Fiul
a devenitun marchizbogat.Toatelumea
a fost invitatd la sdrbatorireacdsetoriei printesei cu marchizul de
Carabas.
personajele
36.Cesirbdtoresc
din imagine?
A) ziua de naqtereq legelui
D) cdsdtoria reginei

B) cdsdtoriatinerilor
C) Crdciunul
E) ziua de na$terea Motanului

37, C6.tepersoaneridicd paharulin sindtateami lor?


A) dou,i.
B) patru
C) cinci
D) ;epte
38. Ce personajnu a fost invitat la nuntdt
A) regele
B) rcgina
C)prinlesa

D) marchizul

39. Ce minanci invitatii la desert?


A) prdjiturd ti pette
B)fructe $ifripturd
pr'djiturd;ifructe
D)
E) pelte ;i flipturti

E) opt

E) Cdpcdunul

C) vin tifripturd

40.Contjnuiproverbul:
..Torul
e bine........
A) cdndincepebine.
B) cdadpovestease tncheiecu o nuntd.
C) candinyitalii petrec.
D) c,ind toatemergbine.
E) cdndse termindcu bine.

155

Rispunsuri2009
I

l2

2l

,1

3l

1''

t1
t5

16

17

71

18

28

38

t9

29

39

10

20

30

40

Cangurasi in ltalia,
Ra v e n n a , 2 0 l 0

24

34

,<

J5

26

36

B
C

2010
Pinocchio
adaptareprescufta6 dupe CartoCollodi

A fost odatdun tamplarnumitceppetto.Et a primitde la prietenul


lui, megterulCireagd,o bucat; de lemn din care a fecut o papugi
caresemanacu un copil.Geppettoi-a dat numelede pinocchio.El
puteasa danseze,sd se joacesi sd mearg; la scoald.Geppetiogi-a
vendutpaltonul9i i-a cumpdrattui pinocchioun Abecedarca se se
duci la gcoald.
1. Ce a sculptatGeppettodin lemn?
A) o statuie B) o pdpu;d C) o pasdre

D) un ceas

E) un scaun

2, MeqterulCircaqieste........lui Geppetto.
A) venEorul B) Jiul
C) prietenul
D) vecinul

E) ftatele

3. Ce observipe fereasta atelierului?


A) stele
B) o cometd C) luna

D) soarele

E) o plqnetd

4. Ce nu seafli in atelierullui Geppetto!


A) unpot
B) o masd
C) un sann

D) un ceas

E) ofereastrd

5. Pentrua-i cumpiraun Abecedar


lui pinocchio,Geppetto
ili vinde......
A) pulovdtltl B) pahonul
C) atelierul D) ochetarii E) pantofri

157

D
finocchio a pornitspregcoaldcu Abecedarul
in mane,

dar s-aoprit
la teatrulde pepuli...Pentrua cumperaun biletde intrare,Pinocchio
gi-a vandut Abecedarul.Dupd spectacol,pdpugaruli-a oferit lui
Pinocchiocinci banide aur ca sAii dea lui Geppetto.
6, Identificeafirma.tia
adevtuatd:
A) Pitlocchioajungela Fcoald.
B) I tratea lo teatruestegratuitai.
C) Pdpuiarul estetatdl lui Pinocchio.
D) Pitrocchiopldte;te ca sd intre la spectacol.
E) Pinocchionu mergela spectacol.
7. Pinocchioline in mdnd:
A) un ghiozdan
B) unpenar

C) unAbecedar D) uh caiet E) un atlas

8. Pinocchioseopregte
pe drum:
A) la yoald
B) la teatrul deptipusi
D) sub un copac
E) la grtulinitd

C) tnfala circului

9. Prive$tea douaimagine.Cdtepipuqi danseaziinjurul lui Pinocchio?


A) doud
B) tlei
C) cinci
D) pase
E) lapte
10. Ce elementnu facepartedin vestimentalialui Pinocchio?
A) cravata B) pdldria
C) cdma;a D) pantalonii
E) papionul
158

I
ln drumsprecasi. Pinocchioa intalnitdoi trilhari,Cotoiul9i Vulpoiut,
care i-au luat galbeniigi l-au agetatde ramuraunui copac.Zana
Albastrefl salveazA,
dar dupace pinocchioa promissa fie cumintesi
sd nu mai mintA.Pinocchioa fAcutpromisiuneazaneideoareceii
cregteanasulla fiecareminciunerostite.
ll. Pinocchioseinteheqtecu:
A) Vulpea;ireatd qi Mota ul incdllat
B)pdtihlilui
D) doi colegi de clasd
E) Vulpoiul;i Cotoiul
12,Ceii furi cei doi tAlharilui Pinocchio?
A) cdma;a B) pdld.ia
C) Abecedarul
13,Pinocchioestesalvatde:
A) ZdnaZdnelor
B) ZdnaAlbinelor
D) ZAnaAlbastrd
E) ZdnaPdpusilor

C) doi pieteni

D) banii

E) pantoli

C) Zina Zoilor

14.Gdsegte
elementele
comunedin vestimentalia
celortreipersonaje
dirl prima
imasine:
A) pantaloni qi pdldtie
D) haine peticite

B) papion li pahon
E) cdnard ;i pantol

15.Nasullui Pinocchiocrette cand:


A) eudeo minciund
B) minte
D) vorbe;tecu ZdnaZorilor
E) stdtn iarbd

C) panbf qi pantaloni

C) md Ancd

159

I
lntors acase.Pinocchioi-apromislui Geppettocd o sd fie cumintesi
cAo si meargi la gcoale.Pinocchios-a dus la gcoaldqi s-aimprietenit
cu cel mai lenegelev,Fitil.Pinocchioa uitatrepedede promisiunile
facutetatSluiseu si a plecatcu prietenullui, Fitil,in TaraDistractiitor,
acoloundenu existaucd4i,ci doarjucdrii.
16.Pinocchio
estefericitdeoarece
esteloculin carecopiii:
TaxaDistracliilor
A) citesc
D) se distreazd

B) scriu

C) iSifdc temele

E)i'raldpoezii

17,Pentrua ajungein TamDishacliilo!cei doi cihtoresccu:


A) metroul
B) calea;ca trasd de mdgari
C) ma;ina
D) bicicleta
E) trenul
18, Pinocchionu a respectatpromisiunilefecute:
A) pt ietenului lui, Fitil
B) Yulpoiului li Cotoiului
D) pdpuqarului
E) lui Geppetto

C) melterului Cirea;ti

19. Privegtepdma imagine.Ce obseri in iaxb6?

A)Iori

B) rale

C) insecre

D) piete

E) ciuperci

20. Ce elementnu iqi arelocul in lara Distrac{iilor?


A) inghelata B) caltea
C) bicicleta D) baloanele E) cannelul
160

I
ln TaraDistractiilor,
Pinocchiose joacetoat5ziua cu prietenullui,
Fitil...insi ceidoiincepsd setransforme,incetulcuincetul,in mdgari...
21.Cumestewemeain TaraDistractiilor?
A) Ploud.

B) Ninge.

C) E inhorat.

22.Cepetesccei doibiieli?
A) Su t gonili din TaraDistracliilax
C) Su t transfomali ln cai.
E) Suntpuli sdpri dd iepuri.

D) E frumos.

E) E urAL

B) Sunttransformaliin mdgarl
D) Suntpuqi sd munceascd.

23,IdentificiFopozi(iacorectd:
A) Cei doi bdieli sejoacd cu mingea.
B) Pinocchiotinebaloanelein mdnastdnga.
C) Panbrti lui Pinocchiosu t rotii.
D) Fitil este ai mic decdtPinocchio.
E) Cei doi copii mdndncdtnghEqnd.
24. De ce setransformain migaxi Pinocchioqi Fitil?
A) Au mdncatprea multe bomboake.
B) Au abandonat;coala.
C) Cdntdfals.
D) Le place sdfe mdgari.
E) S-aujucat cu mingea.
25. Identifici ordineaepisoadlor:
1.Pinocchioajungein TaraDishacliitor 2. Pinocchionu seducela scoala.ci la
teatruldepipuqi. 3. Cei doi tilhari ii furi galbeniilui pinocchio.
A ) 2, 3, 1
B) 1,2,3
C ) 2 , 1 ,3
D ) 3 ,2, I
E) 1, 3,2
161

Dupi ce a devenitmdgar,Pinocchioa fost dus la circ ca se ii distreze


pe copii.Pinocchios-aimbolnivitgi, de fricese nu aiungela abator,
a fugit de la stdpanulseu gi s.a aruncatin mare.O balenduriagdl-a
urmdritpe Pinocchio9i l-ainghi!it.
26.Pinocchiosare:
A) intr-un lac B) inrAu

C) in mate

D) tntr-o piscind

E) intr-o cadd

. Ce spunepersonajulcu paltonulmov din imagine?


A) Felicitdri!
B) nno inapoi!
C) Pofd bund!
D) Ce balend dr,igul,i!
E) La nuUi ani!
2E.De ce itroatePinocchiodin risDuteri?
A) Pentrucdii estefoZme.
B) Pe tru cd ii esteJTicdde bale d.
C)Pentrucdil doqreunbra!.
D) Pentrucd ii estefrig.
E) Pentru cd ii estesete.
29. Ce face Pinocchioin api?
A) Priyelte soarele.
B) Sebroweazd.
rdspute
D1Inootd din
.
E) Beaapti.
30.Cumestebalena?
A) cttbnd
B) simpaticd
162

C)lbroce

D) nicd

C) Sejoacii. cu balena.

E) haioasd

In burtabalenei,Pinocchiol-a reintalnitpe batranulceppetto,tat5l


sau.Acestai-a promisce o sdl salveze.Candbalenaa adormit,cei
doi au reugitse scape.
31.CumestePinocchiodupAceil rcintahe$te
petatellui?
A) Irist

B) bucuros

32. Cum esteGeppetto?


A) tindr
B) mic
33. Geppetopoart6:
A) losete,ofustd, ochelari
C) o bluzd,ochelarLo piildlie
E) eryrfii, I osete,ochelai

C) serios

D).furios

E) amdrAt

C) gras

D) bogat

E) bd.trAn

B) pantuloni, sandale, o pdldrie


D) Wsete,pantaloni, ochelari

34. Ce observiin a douaimagine,in depdrtare?


A) un avion
B) un submatin
D) un vapor
E) un hidrcavion

C) o pasdre

35. Candiescei doi din bufiabalerei?


A) Candmonstlul mdnAtxcdB) Cdnd balena bea apd.
C) Cdndmonstrulstrdhutd.
D) Candbale a nu e atentd.
E) Cdndmonstruldoarme.
163

l-inocchio s.a intorsacas;, s.a cumintitgi a inceputse se duc6 la


gcoalA.Elil ajuta9i pe Geppetto
in atelierullui.ZenaAlbastrea hotdrat
qi l-a transformatlntr-o fiinti umand.Fericitide
sd-l respldteasca
aceastatransformare,
Pinocchiosi Geppettoau dansatde bucurie.
36,ZanaAlbastrdsenumeste
astfeldeoarece:
A) are rochia qi pdrul de culoare albastrd.
C) are o baghetd magicd albastrd.

B) are pantof $ md u;i albastre.


D) poartd o coroand albastrd.

E) are aripi albastre.


37.Zanail transfomA
pe Pinocchio...
A) tlupd ceacestase trezeste.
B) cAndo privefte pe Zand.
C) cdndacestadeschideochii.
D) cA d setrezeste.
E) in timp ce acestadoarme.
38. Ce observiin a douaimaginepe perete,in partea&eapti?
A) fadui;
B) un nblou
C)jucdni
D) un calendar E) pisici
39. Ce nu ar puteasi-i spuni Geppettolui Pinocchio?Alege rispunsul corectl
A) Suntfoartefericit. B) il iube$i pe tatdl ttdu. C) E;ti un btiiat cuminteacum.
D) Ce naslung ai!
E) E meitul tdu cd ai de1)enitun bdielel!
40,Pinocchiodevineo fiintduman6deoarece.....
A) nu mai minte, este cuminte.
B) vrea sd rdndnd la teatru cu pdpulile.
C) vea sd rdmand irt Tala Distracliilor
D) Geppetto iube$e pdpugte.
E) vea sd sejoace cu Fitil.
164

Rispunsuri 2010
1

lt

2l

.,

12

'r',

l3

23
24

31
32
33

34

D
D

35

t4
t5
t6
t7

l8

19
20

l0

B
E

25
26

7'l

37

2A

38

29
30

39

40

E
B

36

Exanrsietn halia
Degieradoarom chci
$i toli ciscamcujale
Pe locuri ne-afezamcuminli
G6ndindu-nela mare

$i mareafu bhtrdecu noi,


Cici ne-aumugcatdoarcrabii,
Meduzemov alunecau
Cu gmlie prin valud.

$i bine lncdn-amplcat
Cerd curiosulPetcu
Dispozitiveasmbhnd
Pomi subittot cheful.

La SanMarinoin muzeu
Cu suflenrlla gure
Hipnotizafipriveammereu
Scaunulde tortud.

Cendcercul4ul satanist
S-ainfiltrat ln trupa
Fu dragostela primul ,,bolt"
$!am intrattoti in lupti.
Deodati shadas-a-ndreptat
- De vind-o fi cildula? Candpe la vamdam inhat
in patrialui Gyula.

lar de-amsirit cate-unbalcon


$i-am murdfuitvopseaua,
Sdne iertepe tou, sperim,
$iC i !i Roxana.

Italia ne-aadtat
Minuni una qi una
Marea,Tlieste,Rimini,
Florenlali Ravenna.

De mult nu mai parodiez


Thberesauexcursii,
Nu at puteaircniza
Copiii sauadul|ii.

A fost o tabdrEde vis


Degidestulde scurtE,
Su.priza-ici ne-ntoarcem
toti
De$ ghidul se-ncrunti.

Lainia Bula' Galqli

Ca gt]'a;i in
Italia, feneti.t,

2008
2009
2010

t67