Sunteți pe pagina 1din 3

Contractul de donatie

Definitia si caracterele juridice ale contractului de donatie


Definitie: Libertatea este actul juridic prin care o persoana dispune cu titlu gratuit de bunurile
sale, in tot sau in parte, in favoarea unei alte persoane. Nu se pot afce liberalitati decat prin
donatie sau prin legat cuprins in testament. Donatia este contractul prin care, cu intentia de a
le gratifica, o parte, numita donator, dispune in mod irevocabil de un bun in favoarea
celelailalte parti numite donatar.( art. 985 C.civ)
Caracterele juridice ale contractului de donatie
a. Donatia este un contract unilateral, si nu un act unilateral- donatia este rezultatul unui
acord de vointa al celor doua parti, care naste o singura obligatie in sarcina donatorului cu dr
corelativ al donatarului.
b. Donatia este un contract solemn- art 1011 alin 1 CC Donatia se incheie prin inscris
autentic, sub sactiunea nulitatii absolute. Forma autentica este prevazuta ca o masura de
protectie a vointei liberale a donatorului. Nu sunt supuse acestei dispozitii donatiile indirecte,
deghizate si darurile manuale. Bunurile mobile care constituie obictul donatiei trebuie
enumerate si evaluate intr-un inscris, chiar sub semnatura privata, sub sanctiunea nulitatii
absolute a donatiei. Bunurile mobile corporale cu o valoare mai mare de 25.000 lei pot face
obiectul unui dar manual. Darul manul se incheie valabil prin acordul de vointa al partilor
insotit de traditiunea bunului, in aceasta privinta suntem in prezenta unui contract real si nu a
unui contract solemn.
c. Donatia este un contract translativ de proprietate- fiind un contract solemn, transmiterea
proprietatii are loc in momentul realizarii acordului de vointa imbracat in frma autentica intre
donator si donatar, iar intre absenti, in momentul in care donatorul primeste acceptarea
donatarului, ambele facute in forma autentica. Daca bunul donat este insa un imobil,
dobandirea de catre donatar si pierderea de catre donator a dreptului de proprietate se fac
numai cu respectarea regulilor de carte funciara.
d. Donatia este un contract irevocabil- dupa incheierea contractului, donatorul nu isi
mai poate retrage oferta. Este nula orice donatie facuta cu conditii a caror indeplinire
atarna numai de vointa donatorului.

Capacitatea partilor in cazul contractului de donatie.


Incapacitati de a dona

1.

2.
a.

b.

In princiupiu, intrucat capacitatea este regula, orice persoana poate fi parte(donator si


donatar) intr-un contract de donatie. Orice persoana este capabila de a da si primi prin
liberalitati, cu respectarea regulilor privin capacitatea, prevede art 987 CC. Atunci cand
contractul se incheie intre absenti, donatorul trebuie sa fie capabil atat in momentul ofertei cat
si in cel al primirii acceptarii, acre este momentul incheirii contractului.
Incapacitati de a dona- Cel lipsit de capacitate de exercitiu sau de capacitate de exercitiu
restransa nu poate dispune de bunurile sale prin liberalitati, cu exceptia cazurilor prevazute de
lege( art 988 alin 1 CC).
Pot art. 146 alin 3 Cc: Minorul nu poate sa faca donatii, altele decat darurile obisnuite
potrivita starii lui materiale, si nici sa garanteze obligatia altuia. Pot art 144 CC: Tutorele nu
poate, in numele minorului sa faca donatii si nici sa garanteze obligatia altuia. Fac exceptie
darurile obisnuite, potrivite cu starea materiala a minorului.
In schimb in cazul interzisului judecatoresc, pot art. 175 CC: Din bunurile celui pus
sub interdictie judecatoreasca, descendentii acestuia pot fi gratificati de catre tutore cu avizul
consiliului de familie si cu autorizarea innstantei de tutela, insa se se poata da scutire de raport
Persoana care nu exista la data intocmirii liberalitatii poate beneficia de o liberalitate
daca aceasta este facuta in favoare unei persoane capabile, cu sarcina pt aceasta din urma de a
transmite beneficiarului obiectul liberalitatii indata ce va fi posibil.
Incapacitati de a primi- pot fi absolute, impiedicand o persoana sa primeasca de la oricare
alta si relative care interzic ca cineva sa primeasca de la anumite ersoane determinate.
Incapacitati absolute de a primit- persoanele fizice neconcepute si organizatiile care nu au
dobandit personalitate juridica nu au capacitate de folosinta si nefiind subiecte de drept, nu
pot primi cu titlu gratuit. In schimb, copilul conceput poate primi cu titlu gratuit, cu conditia
sa se nasca viu. Art. 989 alin.2 Persoana care nu exista la data intocmirii liberalitatii poate
beneficia de o liberalitate daca aceasta este facuta in favoarea unui persoane capabile, cu
sarcina pentru aceasta din urma de atransmite beneficiarului obiectul liberalitatii indata ce va
fi posibil.Potrivit legilor speciale ale profesiei, demnitarii, judecatorii, procurorii au
interdictia de a primit cu titlu gratuit.
Incapacitati relative de a primi- sunt anulabile liberalitatile facute medicilor, farmacistilor
sau a altor persoane in perioada in care, in mod odrect sau indirect, ii acordau ingriiri de
specialitate dispunatorului pentru boala care este cauza decesului(art. 990 alin 1 CC). Sunt
exceptatea de la snctiune, fiind valabile, liberalitatile facute sotului, rudelor in linie dreapta
sau colateralilor privilegiati si altor rude pana la gradul 4. Aceleasi dispozitii sunt aplicabile si
in privinta preotilor sau a altor persoane care acordau asiatenta religioasa in timpul bolii care
este cauza decesului. In cazul in care dispunatorul s-a restabilit, actiunea in anularea donatiei
poate fi introdusa in termen de 3 ani de la data la care dispunatorul.
Sunt de asemena anulabile liberalitatile facute de catre cel reprezentat sau ocotit, chiar
dupa dobandirea capacitatii de exercitiu depline, in folosul celui acre a avut calitatea de
reprezentant sau ocrotitor legal, inainte ca acesta sa fi primit de la instanta tutelara decadere
pentru gestiunea sa( art.988 alin 2)
Sanctiunea nulitatii relative se aplica si donatiilor dechizate sub forma unui contract cu
titlu oneros sau facute unei persoane interpuse. Sunt prezumate pana la proba contrara ca fiind
persoane interpuse: ascendentii, descendentii si sotul persoanei incapabile de a primi
liberalitati, dar si ascedentii si descendentii sotului acestei persoane art 992 Cc. Momentul la
care partile trebuie sa fie capabile este cel al incheierii contractului de donatie.

Efectele contractului de donatie


I.
Obligatiile DONATORULUI
1. Principalul efect al donatiei este transmiterea dreptului real care formeaza obiectul
contractului din patrimoniul donatorului in patrimoniul donatarului(obligatia de a da)
2. A doua obligatie a donatorului nascuta din contract este obligatia de predare a bunului
donat- in cazul darurilor manuale, obligatia de predare nu exista, predarea obiectului daruit
fiind chiar o conditie sine qua non de fromare a contractului.
3. Daca obligatia de predare nu se executa in insasi momentul incheierii contractului de
donatie, ci ulterior, in sarcina donatorului exista si obligatia de conservare a bunului
donat pana la predare.
4. Donatorul nu are obligatia de garantie pentru evictiune si nici pentru viciile ascunse,
intrucat donatia este un contract cu titlu gratuit. In cazul donatiei cu sarcini, in limita
valorii acestora, donatorul raspunde pentru evictiune ca si vanzatorul. Donatorul nu raspunde
pentru viciile ascunse ale bunului donat. In cazul donatiei cu sarcini, in limita valorii acestora,
donatorul raspunde pentru viciile ascunse ca si vanzatorul. In executarea donatiei,
dispunatorul raspunde numai pentru dol si culpa grava.
II.
Obligatiile DONATARULUI
In cazul donatiei obisnuite, gratuite, fara sarcini, donatarul nu are o obligatie juridica
fata de donator, ci numai o obligatie morala de recunostinta.
In cazul donatiei cu sarcini, sarcina este o obligatie pe care donatarul trebuie sa o
execute din momentul acceptarii donatiei. Sarcina trebuie sa fie posibila, licita si morala,
prevazuta fie in favoarea donatorului, fie in favoarea unei terte persoane(stipulatie pentru
altul) fie chiar in favoarea donatarului insusi. Daca din cauza unor situatii imprevizibile si
neimputabile beneficiarului. Survenite ulterior acceptarii liberalitatii, indeplinirea conditiilor
sau executarea sarcinilor care afecteaza libertatea a devenit exterm de dificila ori excesiv de
oneroasa pentru beneficiar, acesta poate cere revizuirea sarcinilor sau a conditiilor (art. 1006).
III.

Opozabilitatea fata de terti a efectelor donatiei- se aplica regulile generale in materie de


publicitate analizate la contractul de vanzare cumpararea: necesitatea inscrierii in cartea
funciara a transmiterilor drepturilor imobiliare cu titlu gratuit, notificarea sau acceptarea
cesiunii de creanta in cazul in care obiectul donatiei este o creanta.

S-ar putea să vă placă și